OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013"

Transkript

1 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet

2 Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn Organisasjon og medarbeidarane Folketal og samfunnsutvikling Helse, omsorg og sosial Legetenesta Ergo- og fysioterapi NAV - sosial Osterøytunet Heimetenesta Oppvekst, undervisning og kultur Grunnskulen Skulefritidsordning Barnehagetenesta Familiens hus Biblioteket Kultur og kulturskulen Vaksenopplæringa Miljø og teknikk Brann og redning Teknisk drift Teknisk forvaltning Sjølvkost Stabsseksjonar Plan Service, informasjon og dokument Økonomi Løn, personal og organisasjon Politisk-adm. Sekretariat Reinhaldstenesta Samfunnsmedisink eining Koordinerande eining Investeringar

3 Rådmannens føreord Innleiing Dette året har som dei føregåande år bydd på mange utfordringar. Oppgåver vert løyst og utfordringar vert dagleg handtert gjennom gode leiarar og medarbeidarar på alle nivå i organisasjonen. Rådmannen må difor takka alle for innsats og engasjement gjennom året som har gått. Kvar einskild medarbeidar er del av ein større heilskap som gjennom sin innsats medverkar til resultat og mål ein klarar å nå. Økonomi Kommuneøkonomien har vore særs utfordrande i fleire år og dette har sjølvsagt påverka handlingsrommet for rådmannen og politikarane også dette året. Over tid vert det særs utfordrande å oppretthalda gode tenester på alle nivå. Folketalsutvikling Folketalet i kommunen auka frå til til pr , ein auke på 1,46%. Skule/barnehage Våren 2013 gjorde heradsstyret vedtak om ny skulestruktur. Før heradsstyrevedtaket var det sjølvsagt mykje debatt og stort engasjement mellom foreldre og elevar og mellom ulike politiske syn. Vedtaket vart gjort i april med iverksetjing alt frå hausten Dette gav store utfordringar i høve til planlegging og førebuing fram til skulestart. Med stor innsats- og samarbeidsvilje frå alle involverte lykkast det å få det meste klart, slik at elevane kunne møta opp på sin nye skule som planlagt. I ettertid er arbeidet med planlegging av kapasitetsauke på skulane for Lonevåg- og Valestrandsregionen sett i gang. Helse-, omsorg og sosial På dette området har iverksetjing av samhandlingsreforma vore sentral også dette året, og så langt har Osterøy kommune klart å følgja opp dei nye krava til helseog omsorgstenestene. Folkehelsekoordinator Frå mai 2012 vart det oppretta ei 3 års 50% prosjektstilling som folkehelsekoordinator. Stillinga er finansiert med støtte frå fylkeskommunen og skal ha ein pådrivar- og koordineringsfunksjon i folkehelsearbeidet. Dette er òg ein viktig del av samhandlingsreforma. Folkehelsekoordinatoren har i 2013 lagt fram folkehelserapport for Osterøy, og denne har avdekka fleire utfordringar det er viktig å ta tak i. Legevaktsamarbeid Heradsstyret vedtok samrøystes å gå inn for samarbeid om legevakttenester og helsehus i Knarvik. Kommunen har over tid hatt vanskar med å bemanna legevakta, og nye krav til legevakttelefon og personell gjer at kommunen ikkje lenger maktar å driva desse tenestene åleine. Samarbeid med Nordhordlandskommunane peika seg etter kvart ut som det einaste realistiske for Osterøy og dette alternativet vart difor vald til slutt. 3

4 Rådmannen har etter vedtaket hatt full fokus på å leggja til rette slik at innbyggjarane på Osterøy skal få eit godt tilbod gjennom dette samarbeidet. Kultur Årets bibliotek i Hordaland Årets bibliotek er ein pris som blir delt ut nasjonalt av Norsk bibliotekforeining (NBF), og det enkelte fylkeslag kårar sitt bibliotek i tillegg. Det er første året NBF avd. Hordaland deler ut denne prisen. Osterøy bibliotek har ei lang og fargerik historie. Dei har flytta rundt og alltid prøvd å gjere det beste ut av situasjonen. Medarbeidarane er kreative og finn nye måtar å formidle gleda ved å lese og oppdage ny kunnskap. Kåringa viser at innsats og kreativitet frå medarbeidarar kan gi gode resultat sjølv med knappe ressursar. Gjennom året har UMK (Ungdommens kulturmønstring) vore arrangert der fleire innslag vart sendt vidare til fylkesfinalen. Ungdomsskulen sette våren 2013 opp musikalen Teaterspøkelset der elevar og lærarar har heile ansvaret for oppsetjinga. Den årlege musikalen på ungdomsskulen er eit høgdepunkt for medverkande og publikum og medverkar også til eit godt omdømme for skulen. Rådmannen/Stab Dei ulike stabsavdelingane har knapp bemanning og dels vert stillingar haldne vakante over tid. Dette gjer rådmannen sin kvardag meir utfordrande, men inntil kommuneøkonomien er betre må det haldast stram drift. Rådmannen har øvste ansvar for sakshandsaming og iverksetjing av politiske vedtak. Økonomistyring og -kontroll er prioritert i tillegg til overordna planlegging. Gjennom året har planlegging og innføring av ny programvare teke mykje tid. Dette gjeld m.a. nytt saksbehandlings-system (verknad frå 01. januar 2014), ny heimeside (desember) og sentralisering samt effektivisering av ikt-drifta. Dokumentsenteret har brukt store ressursar til desse prosjekta, noko som sjølvsagt gir utfordringar for den daglege drifta her. Målet med ny teknologi og nye løysingar er betre effektivitet og kvalitet i drifta. Som øvste leiar for administrasjonen vil òg personalpolitikk og personalleiing ta mykje tid, og i dette arbeidet vert godt og tett samarbeid med leiarar på alle nivå prioritert. Teknisk forvaltning Byggesak, kart- og oppmåling og landbruk og miljø vart frå desember flytta frå Sektor miljø og teknikk til Rådmannen. Dette er ei organisatorisk endring som ikkje medfører endra ansvars- og arbeidsområde for personellet. Offisielle vegadresser Osterøy er mellom dei kommunane som enno ikkje har innført offisielle vegadresser, men etter kvart må dette på plass, ikkje minst av omsyn til beredskap og krav frå utrykningsetatane. Heradsstyret har prioritert dette ved å setja av midlar til arbeidet. Adresseprosjektet blei starta opp våren 2013 og er godt i gang. Våren 2014 vil grendaråd og andre verta inviterte til å koma med namneforslag på dei ulike vegane. Komite for oppvekst, idrett og kultur vil 4

5 avgjerda namneval på vegner av heradsstyret. Målet er at adresser og vegnummer skal takast i bruk i Stortingsvalet 2013 Frå våren og til midten av september pågjekk førebuing og planlegging av stortingsvalet i kommunen. Val involverer mange tilsette og politikarar og denne gongen vart det innført eit nytt datasystem for val, noko som gav nye utfordringar i opplæring og bruk. Gjennomføring av val anna kvart år er ressurskrevande og oppgåvene kjem i tillegg til den vanlege drifta, men engasjerte medarbeidarar tek denne utfordringa kvar gong. Ny heimeside På slutten av året vart Osterøy kommune si nye heimeside lansert, sjå Heimesida er no oppdatert i h.t. nye krav til universell utforming og skal og vera meir brukarvenleg. Målet er at innbyggjarar og andre skal finna god og oppdatert informasjon om kommunen og kommunale tenester på heimesida. IKT Osterøy er vertskommune for Nordhordland IKT der Nordhordlandskommunane, Osterøy og Vaksdal kommunar er med. Samarbeidet har etter kvart gitt gode resultat gjennom å samla kompetanse og ressursar, samt at ein og oppnår betre prisar på innkjøp av program, utstyr og drift. Eksterne oppdrag Rådmannen prioriterer òg å delta på møte og i interkommunalt samarbeid, åleine og/eller saman med ordføraren. Særleg samarbeidet med Nordhordlandsregionen tek mykje tid. Som leiar i rådmannsutvalet kan ein påverka dagsorden og påverka vidare utvikling av samarbeidet til beste for Osterøy sine tenester. Deltaking på regionalt og sentralt nivå er viktig for å ivareta og fremja Osterøy sine interesser i regionen, samt vera budd på endringar og nye oppgåver og krav som kommunen vil møta heile tida. 5

6 Heradsstyret Formannskapsmedlemmar er markert med blå skrift. Arbeiderpartiet : 34,7% av stemmene Aakre, Kari Foseid, ordførar Litland, Øyvind Bysheim, Johannes Borge, Øystein Hole, Eli Fjeldstad, Torunn Eikeland, Robert Fiskeseth, Wenche Varden, Jørgen Rosnes, Terje Raknes, Erling Romslo, Sissel Margrethe (frå okt. -09) Nyheim, Kåre Arne Senterpartiet Venstre : 5,4 % av stemmene Iversen, Geir Høgre : 21,8 % av stemmene Tepstad, Ingemar, varaordførar Solberg, Atle Hanstvedt, Astrid Bernes Ådland, Ingvald Kristiansen, Thomas Andre Borge, Berit Moslett Rossland, Gitte Mari : 9,7 % av stemmene Sandal, Jørgen Martin Bakke, Fredrik Flæsland, Anders Holsen, Jorunn Skistad Mjelde, Magnus Kristeleg Folkeparti : 9,1 % av stemmene Skeidsvoll, Jarle, varaordførar (etter valet 2011) Åsheim, Dag Sveinung Hølleland, Eldbjørg Ryste Fremskrittspartiet : 17,1 % av stemmene Tyssebotn, Ragnar J Borge, Frida Sofie Mo, Hildegunn Riple, Knut Hartveit, Kim Andre Nesheim, Carl Gunnar Skjerping, Einar Faugstad, Sigmund Arve Håland, Ove Øksnes, Bjørn Kenneth Kleiveland, Arne Dag Dei grøne pilane viser representantar som er nye i heradsstyret, medan dei raude pilane viser representantar som går ut av heradsstyret etter valet hausten

7 Politiske aktivitet Møte Handsama saker i 2013 Valstyre Eldreråd Rådet for funksjonshemma Komité for oppvekst, idrett og kultur Plan- og kommunalteknisk utval Nytt heradstyre

8 Økonomisk oversyn 2013 Innleiing 2013 vart nok eit vanskeleg år økonomisk sett. I budsjettdokumentet for 2013 innleia rådmannen med å poengtere at den økonomiske situasjonen var særs krevjande utan balanse mellom driftsnivå og inntektsnivå. Budsjettmessig var det lagt til grunn å skulle dekke inn underskot frå tidlegare år med kr 5,5 millionar. Det var då behov for eit netto driftsresultat på kr 7,0 millionar. Endeleg netto driftsresultat for 2013 syner om lag kr 5,5 millionar i pluss og underskotsdekninga vart kr 2,85 millionar. Det er såleis negativt at ein ikkje klarte å nå budsjettert resultat og underskotsdekning, men positivt at driftsresultatet syner framgang i høve til dei 2 siste åra. Med rekneskapsført underskotsdekning i 2013 på kr 2,85 millionar, er oppsamla meirforbruk (underskot) i balansen, redusert til knappe kr 11,3 millionar. Korrigert netto driftsresultat er eit omgrep som m.a. Kommunal rapport nyttar i samband med utarbeiding av Kommunebarometeret. Her vert netto driftsresultat justert i høve til inntekt frå mva-kompensasjon frå investering samt premieavvik frå pensjon. Korrigert netto driftsresultat for 2013 vart kr 9,96 millionar i pluss. Noko som utgjer 1,9 % av samla driftsinntekt. Korrigert netto driftsresultat for 2012 var minus kr 0,2 millionar, og for 2011 minus 12,1 millionar. Såleis er det mogleg å vurdere det økomiske resultatet for 2013 på fleire ulike måtar. Positivt sett har ein betra resultatet svært mykje i høve til 2012 og 2011, men negativt sett, og til tross for ein svært positiv utvikling, så har kommunen framleis for dårleg resultat i høve til storleiken på underskotsdekninga. Kommunen si samla driftsinntekt var i 2013 på om lag kr 532,6 millionar. Korrigert netto driftsresultat kr 9,96 millionar utgjer 1,9 % av driftsinntekta. Rekneskapsskjema 1A (samandrag) (tal i millionar kr) Rekneskap Just budsj Oppr budsj Rekneskap Sum frie disponible inntekter 385,5 383,8 383,0 372,8 Netto finansinnt./utg. -14,5-15,0-16,0-13,9 Netto avsetj inkl undersk dekn. og overf til inv -4,4-8,1-8,1 0,9 Til fordeling drift 366,8 360,8 359,0 358,0 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 366,8 360,8 359,0 358,0 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 3,1 NB: Kun inntekt og utgift ført på ansvar Sentrale postar er med i 1A. For samla oversyn, sjå Økonomisk oversikt drift i rekneskapen. 8

9 Forbruk for sektorane: Skjema 1B (tal i mill kr) Reknesk Just budsj Avvik Avvik Oppr budsj Reknesk i % Rådmannnen og stabsseksjonar 40,5 43,2-2,7-6,3 % 43,0 41,1 Felles IKT* 4,5 2,2 2,3 104,5% 2,2 2,6 Oppvekst, undervisning og kultur 161,7 157,5 4,2 2,7 % 154,3 162,3 Helse, omsorg og sosial 156,3 152,0 4,3 2,8 % 148,9 151,3 Miljø og teknikk 19,4 22,5-3,1-13,8 % 22,4 20,8 Sjølvkost -5,1-5,3 0,2 3,8 % -5,3-4,9 Sum sektorane 377,2 372,2 5,0 1,3 % 365,5 373,2 Sum utanom Felles IKT 372,7 370,0 2,7 0,7 % 363,3 370,6 * Netto utgift IKT i Nordhordland kr 4,5 mill er dekka med tilsvarande mva-kompensasjon ført på sentrale postar. Det er såleis ikkje eit reelt avvik. Frå sentrale postar (utvalde tal): (tal i millionar kr) Rekneskap Justert budsj Avvik Oppr budsj Rekneskap Premieavvik (pensjon) inkl AG-avgift -2,0-4,4 2,4-4,4-6,0 Rente- og finansutgift 10,9 11,0-0,1 11,0 11,3 Avdragsutgift 9,0 9,0 0,0 9,0 8,6 Mva-kompensasjon - samla -13,7-12,4-1,3-12,4-10,9 Skatt og rammetilskot -367,0-365,3-1,7-364,8-352,7 Eigedomsskatteinntekt -14,2-13,9-0,3-13,6-16,3 Rente-/finansinntekt -5,4-5,0-0,4-4,0-5,9 Investeringskompensasjon frå staten -3,6-4,0 0,4-4,5-3,8-386,0-385,0-1,0-383,7-375,8 Dei frie disponible inntektene er auka med 3,4 % i høve til 2012, medan netto finansutgift er auka med 4,3 %. I høve til justert budsjett gav både frie disponible inntekter og netto finansutgift positivt avvik. Størstedelen av auken i frie disponible inntekter skuldast auke i skatt og rammetilskot med 4,2 %. Dette bidrog til auka frie disponible inntekter sjølv om eigedomsskatta vart redusert som følgje av redusert skattepromille. Nettoutgifta for sektorane auka berre med 4,0 millionar i høve til 2012, noko som utgjer 1,1 %. Dette er ein svært liten auke og syner ein realnedgang i nettoutgifta for sektorane samla. Dersom ein legg til grunn 3 %, tilsvarande den kommunale deflatoren, som gjennomsnittleg utgiftsvekst for 2013 har innsparinga vore 1,9 %. Budsjettstyring og -avvik - budsjettdisiplin Det er negative avvik mellom rekneskap og budsjett òg i Sektorane, utanom Felles IKT, har eit samla meirforbruk på om lag kr 2,7 millionar i høve justert budsjett, noko som utgjer 0,7 %. Det er dei 2 største sektorane Helse, omsorg og sosial og Oppvekst, undervisning og kultur som har dei største avvika, både i kroner og prosent. Dei sentrale postane har òg i 2013 bidratt til å betre resultatet, men ikkje så mykje som dei siste åra. Tabellen Frå sentrale postar syner utvalde storleikar med samla meirinntekt/mindreutgift på kr 1,0 millionar. 9

10 Når det gjeld skatt og rammetilskot har kommunen ei samla meirinntekt på kr 1,7 millionar i høve til justert budsjett. Auken skuldast auka skatteinngang for landet som har gjeve auka inntekt utan at det har redusert rammetilskotet gjennom inntektsutjamninga, samt ekstra skjønsmidlar frå fylkesmannen. I løpet av året såg det lenge ut til at skatt/rammetilskot skulle verte enno betre enn dette, faktisk heilt fram til november-tala låg føre. Pr oktober var veksten i skatteinngang for landet i høve til året før 7 %. Pr november var veksten falt til 5,8 %. Altså ein svært betydeleg endring. Hovudårsaka til denne negative utviklinga i november var korreksjon av fordelingstala mellom skattekreditorane: kommunane, fylkeskommunane, staten og folketrygda. Ein slik korreksjon gjev omfordeling mellom dei nemnte kreditorane for heile året og kan difor gje store utslag. Finanspostane er positive både på inntekts- og utgiftssida med eit samla positivt avvik på kr 0,5 millionar. For rentekompensasjon for investeringar er det ei mindreinntekt på kr 0,4 millionar. Dette avviket knyt seg i hovudsak til lågare rentenivå enn budsjettmessig lagt til grunn. Midlane på kr 40 millionar som vart plassert til forvaltning i Bergen Capital Management og Skagenfondene vart innløyst i løpet av fyrste halvår Løn Reknesk Endring Just budsj Oppr budsj Reknesk Type 2013 i % 2012 Fast løn og tillegg 236,0 4,47 % 235,9 242,7 225,9 Variabel løn, godtgjering mv 47,0-4,47 % 40,5 37,5 49,2 Delsum 283,0 2,87 % 276,4 280,2 275,1 Pensjon inkl premieavvik 36,6 10,91 % 36,5 36,3 33 Arbeidsgjevaravgift 42,9 3,12 % 44,1 43,9 41,6 Oppåvepliktig utgift 1,8 5,88 % 1,9 1,9 1,7 Sjukelønsrefusjon -15,7-0,63 % -10,4-10,5-16,1 Sum 348,6 3,90 % 348,5 351,8 335,2 Reknesk Endring Just budsj Oppr budsj Reknesk Rådmannen og stabsseksjonar 28,4-1,05 % 28,6 28,4 28,7 Felles IKT i Nhl 12,5 17,92 % 11,4 11,4 10,6 Oppvekst, undervisning og kultur 145,3 1,40 % 146,5 147,6 143,3 Helse, omsorg og sosial 149,1 4,63 % 149, ,5 Miljø og teknikk 13,7-8,05 % 14,4 14,3 14,9 Sjølvkost 1,6 0,00 % 2,4 2,4 1,6 Sentrale postar -2,0-67,21 % -4,2 0,7-6,1 Sum 348,6 3,90 % 348,5 351,8 335,2 10

11 Dei 2 lønstabellane over syner kommunen sine lønsutgifter vist på 2 ulike måtar. Fyrste tabellen syner lønspostane samla for kommunen, gruppert på lønstypar, med endringskolonne som samanliknar rekneskap 2013 og rekneskap Andre tabellen syner lønspostane samla for sektorane i kommunen. Samla lønsutgift i kommunen (inklusiv sjukelønsrefusjon og oppgåvepliktig utgift) har auka med 3,9 % i 2013). Endring i samla løn vert påverka av fleire ulike faktorar: nye stillingar (auka aktivitet/omfang på tenestene) lønsvekst (lønsoppgjer, tillegg, lønsglidning mv) sjukefråvær med behov for vikar behov for ekstrahjelp/overtid pensjonsutgift inkl premieavviket KS opplyser i samband med tariffoppgjeret at berekna årslønsvekst frå 2012 til 2013 for kommunane er 3,55%. Samla vekst i lønsutgifter før pensjon og arbeidsgjevaravgift m.m. i Osterøy er 2,7 %, og såleis lågare enn årslønsveksten i KS-området. Ein ser såleis ein effekt av tiltak for reduksjon og innsparing. I den sektorvise tabellen er det tydeleg at det er Oppvekst, undervisning og kultur som har lågaast auke i lønskostnader i høve til 2012, og ser såleis ein tydeleg effekt av tiltaka som er sett i verk innan sektoren. Pensjonskostnadene for kommunen aukar. Tidlegare år har kommunen hatt lågare utrekna pensjonskostnad enn betalt premie. Denne forskjellen er inntektsført, men skal utgiftsførast igjen fordelt over fleire år. I 2013 har ein effekt av å skulle utgiftsføre (tilbakeføre) inntektsføringa frå tidlegare år samstundes som årets premiavvik vert negativt og skal utgiftsførast. Utrekna pensjonskostnad er altså høgare enn utgiftsført premiebetaling. I 2013 er premieavviket inkl utgiftsføring av tidlegare års inntektsføring kr 5,3 millionar (utgift) samanlikna med 2012 då utgifta var kr 1,2 millionar. Ser ein tilbake til 2009 hadde kommunen ei inntektsføring på kr 7,1 millionar på denne posten! Utvikling premieavvik (negativt beløp er inntekt): 11

12 Inntekt og utgift Frå rekneskapsrapporten: Økonomisk oversikt drift, ser ein at det har vore ein auke i samla driftsinntekt til kommunen frå kr 505,3 mill i 2012 til 532,6 millionar i Auken er på 5,4 % medan driftsutgiftene har auka med 4,1 %. Dette har bidratt til ein positiv økonomisk utvikling. og gjer at brutto driftsresultat betrar seg frå negativt kr 4,7 millionar i 2012 til positivt kr 1,4 millionar i Til tross for at ein ikkje har klart så godt resultat som budsjettert, ser ein såleis ein positiv utvikling der inntektssida har vakse sterkare enn utgiftene. Det visast til kapitla for dei einskilde sektorane for nærare forklaringar av avvik for dei ulike tenesteområda. Mange nødvendige tiltak har medført utgifter større enn budsjett utan at ein har klart å dekke inn med reduksjonar på andre område, eller auka inntekt i tilstrekkeleg grad. På finanssida har ein lågare nettoutgift enn budsjettert. Høgare inntekt bidrar til forbetringa, medan utgiftssida er i tråd med budsjettet. Akkumulert (oppsamla) premieavvik pr er kr 26,5 millionar inkl AG-avgift. Saman med akkumulert underskot, kr 11,3 mill, vert det omlag kr 37,8 millionar som skal dekkast inn gjennom drifta i åra som kjem. Samla har ein i 2013 dekka kr 6,35 millionar av det oppsamla underskotet og akkumulert premieavviket ein hadde pr Samanlikna med andre kommunar (Kostra) har Osterøy kommune: o Låg inntekt o Mykje av inntektene er frie o Svakt netto driftsresultat (men betring) o Oppsamla underskot på drifta o Akseptabel gjeldsbelastning Utgiftsbehov Osterøy - basert på kriteria i inntektssystemet ,077 1,086 1,095 1,101 1,072 1,068 1,051 12

13 Brutto driftsinntekt pr innbyggar: Osterøy Osterøy Osterøy KG 11 Landet u Oslo Med utgangspunkt i utgiftsbehov som skildra i fyrste tabell over, måtte Osterøy i 2013 ha 5,1 % høgare inntekt for å levere tenester av same omfang og kostnad som ein gjennomsnittskommune. Tabellen Brutto driftsinntekt pr innbyggar indikerer at det ikkje er tilfelle. Kommunen har såleis ein stor utfordring med å levera tenester i same omfang og kvalitet som andre kommunar (gjennomsnittskommunen). Konsekvensen må verte å levere rimelegare tenester enn gjennomsnittet. Dette kan gjerast ved å levere færre tenester, tenester med lågare kvalitet, og/eller å vurdere strukturane for tenesteytinga. I tillegg må arbeid med fokus på auka inntekt halda fram. Om økonomien framover Driftsresultatet for Osterøy kommune betra seg i 2013 i høve dei 2 siste åra. Utfordringane vidare er likevel store, og det er behov for nye tiltak for å balansere drifta i tida som kjem. Ei avdeling på Osterøytunet var stengt i deler av 2009 og 2010, dette gav innsparingar, men òg store vanskar for driftssituasjonen i heimetenesta og for einskilde brukarar med ynskje om institusjonsplass. Dette syner at innsparingar er vanskelege og har konsekvensar. I 2013 vart det vedteke og gjennomført endringar i struktur innan grunnskulen samt iverksett nye kriterier for tildeling av midlar til skulane når det gjeld spesialundervisning. Vedtekne tiltak innan grunnskuletenesta har vore heilt nødvendige for at kommunen skal klare å få til ein sunn bærekraftig økonomi i åra som kjem. Men det vil òg vere naudsynt med innstramming i pengebruken på andre område i kommunen om ein samla skal kunne dekke oppsamla underskot og få balanse i økonomien. Balanseutvikling Eigedelar Anleggsmidlar 946,3 914,7 898,4 857,7 819,6 777,1 Omløpsmidlar 161,3 148,1 135,6 138,9 117,9 115,2 Sum eigedelar 1 107, , ,1 996,6 937,5 892,3 Eigenkapital og gjeld Eigenkapital 74,8 92,8 139,8 242,9 234,1 227,8 Langsiktig gjeld 952,9 892,1 818,9 696,8 648,6 606,5 Kortsiktig gjeld 79,9 78,1 75,4 56,9 54,7 58,1 Balansen består av 2 sider: Eigedelssida og Eigenkapital/gjeldssida. Eigedelsida er delt i anleggsmidlar og omløpsmidlar. Eigenkapital og gjeldssida er delt i eigenkapital, langsiktig og kortsiktig gjeld. Eigenkapital og gjeldssida syner korleis eigedelane er finansiert. 13

14 Samla balanseført verdi av eigedelane til kommunen er auka med kr 44,7 millionar i høve til Det aller meste av balanseførte eigedelar knyt seg til fast eigedom og anlegg samt pensjonsmidlar. Dei postane utgjer samla meir enn kr 874 millionar. Det er ein stor auke i langsiktig gjeld som i hovudsak skuldast pensjonsforpliktelsar. Av samla auke kr 60,8 millionar kjem kr 48,9 millionar frå auke i pensjonsforpliktelsane. Pensjonsmidlane aukar ikkje så mykje (kr 13,2 mill) og ein ser såleis stor auke i langsiktig gjeld (pensjonsforpliktelse) og nedgang i eigenkapitalen (kapitalkonto). Sjå note 2 til rekneskapen om pensjon. Oppsamla underskot er redusert frå kr 14,2 millionar til kr 11,3 millionar. Denne reduksjonen er mindre enn budsjettert. I balanserekneskapen inngår oppsamla underskot i eigenkapitalen og reduserer denne. Oppsamla premieavvik er redusert frå kr 32,6 millionar til kr 26,5 millionar inkl arbeidsgjevaravgift pr Dette er eit oppsamla avvik som skal tilbakeførast/utgiftsførast i rekneskapen over dei komande åra. Det må altså dekkast inn gjennom drifta på same måte som underskot, men over fleire år. Premieavvik frå og med 2011 skal tilbakeførast over 10 år. 14

15 Organisasjon og medarbeidarane Organisasjonen Osterøy kommune har organisert tenestene i 3 sektorar som er retta inn mot kvar sine tenesteområde. Her føregår det meste av tenesteproduksjonen. I tillegg har Rådmannen ein stab som sørgjer for fellestenester ut mot sektorane og tenesteproduksjonen. Interkommunale IKT-Tenester Nordhordland er organisert som ei eiga eining under rådmannen. Denne eininga er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane i Nordhordland, der Osterøy kommune er vertskommune. Stabsseksjonar Rådmann Interkommunale IKT-tenester Nordhordland Sektoroppvekst, undervisning og kultur Sektor for helse, omsorg og sosial Sektor for Miljø og teknikk Etikk planlagde og iverksette tiltak Osterøy kommune har ikkje etablert etiske retningslinjer og standardar. Dette er heller ikkje eit krav, men kan vera eit verkemiddel til å påverke haldningar og åtferd. I 2009 gjennomførde revisjonen på oppdrag frå Kontrollutvalet i kommunen ein forvaltningsrevisjon på områdt arbeid med etikk og varsling i Osterøy kommune. Revisjonen tilrådde at kommunen vurderer å utarbeide etiske retningslinjer og at kommunen truleg har eit potensiale for å systematisere arbeidet med etikk og etisk kompetanseheving, og peika på at varslingsrutinar og omgrepet varsling trong verte gjort betre kjent i organisasjonen. Utkast til etiske retningsliner er utarbeidd og har vore til drøfting i formannskapet. Dette arbeidet er ikkje ferdig. 15

16 Sjukefråvær Organisasjon: Landet samla 7,5 6,8 6,7 6,6 6,4 Osterøy kommune 7,0 7,2 7,7 7,9 7,1 Sjukefråvær pr. sektor 2013 Tilsette og likestilling Talet på tilsette fordelt på kjønn og alder Kvinner: Blå søyle Menn: Rød søyle 16

17 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse Grunnskulen Barnehagar Institusjonstenesta Heimetenesta Bemanning og rekruttering Rekruttering vert gjort i medhald av avtaleverket, dvs at stillingane vert lyste ut internt når der er kvalifiserte deltidstilsette som ynskjer å auke opp stillingsstorleiken sin. Andre stillingar vert lyste ut eksternt. Osterøy si geografiske plassering som grannekommune til ein by med utdanningsinstitusjonar for dei fleste arbeidstakargrupper på høgskule- og universitetsnivå er nok ein av grunnane til at ein får godt kvalifiserte søkjarar til dei fleste stillingar. Men ein konkurrerer med andre kommunar og andre arbeidsgjevarar både når det gjeld løn og andre vilkår som må til for å gjere Osterøy kommune til ein attraktiv arbeidsgjevar. Dei stillingane som er vanskeleg å få nok søkjarar til er sjukepleiarar, vernepleiarar, ingeniørar og enkelte yrkesfag-stillingar. Seniorpolitikk Osterøy kommune sin seniorpolitiske plan vart evaluert i Osterøy kommune sin seniorpolitiske plan er basert på eit ynskje om å utsetje pensjoneringstidspunktet for aldersgruppa mellom 62 og 65 år. Dette er i samsvar med avtaleverket, m.a IA-avtalen. Seniortiltaka er ein kombinasjon av fri med løn og bonus. Alle arbeidstakar får eit lønstillegg på kr pr år pr heil stilling når dei fyller 60 år. 17

18 Dei som har 60% stilling eller meir kan søkje om inntil 8 fridagar med løn. Eller dei kan inngå avtale om bonus, kr for heil stilling eller tilsvarande for lågare stilling. Ein senioravtale gjeld for eit år om gongen og ikkje lenger enn til dei fyller 65 år. Kompetansekartlegging og utvikling Osterøy kommune har i 2013 vidareført kompetansekartlegging. Etter forhandlingar har det òg vore gjeve lønskompensasjon på kr i tillegg til spesialkompetanse og tariffesta løn i høve til utdanning. Når det gjeld kompetanseutvikling, gjev Osterøy kommune noko økonomisk støtte og/eller praktisk tilrettelegging for tilsette som ynskjer å ta vidareutdanning eller fagbrev. I 2013 tok to av dei tilsette til med desentralisert sjukepleiarutdanning, to tok til med tilleggsutdanning for sjukepleirar og ein med tilleggsutdanning for vernepleiar. To personar fullførde tilleggsutdanning for fagarbeidarar og sju fullførde desentralisert sjukepleiarutdanning. Nokre assistentar i pleie- og omsorg tok fagbrev som omsorgsarbeidar eller helsefagarbeidar som frivillige lærlingar. Lærlingar I 2013 tok Osterøy kommune inn fire nye lærlingar. Ein i helsefag, to i barne- og ungdomsarbeidarfaget og ein i IKT-faget. I 2013 var her tilsaman 12 lærlingar på vanlege vilkår og to TAF-lærlingar. Osterøy kommune har i 2013 arbeidd vidare med betre oppfølging av lærlingane. Ein har fått gode oversiktlege læreplanar og innført ordning med at alle instruktørar skal gjennomgå instruktørkurs. Fagansvarlege har overordna ansvar for god fagleg oppfølging av både lærlingar og instruktørar. HMT og bedriftshelseteneste Dei personalgruppene som iflg regelverket skal ha faste helsekontrollar får det. Bedriftshelsetilbodet for anna personale vert gjeve som både individuell oppfølging i samband med oppfølging av og førebygging av sjukefråvær, slik som tilbod om legetime hjå bedriftslege, ergonomiske kartlegging av arbeidsplassen, og som arbeidsmiljøtiltak for grupper. I 2013 har det vore gjennomført mange tilretteleggingstiltak i samarbeid med NAV. I det systematiske HMT-arbeidet er det i 2013 vedteke å skifte ut den papirbaserte HMThandboka med eit elektronisk HMT-system som kan integrerast med andre HR-system i kommunen. Dette vil bli innført i

19 Folketal og samfunnsutvikling Ved utgongen av 2013 var folktetalet i kommunen personar. Dette gjer ein auke på 1,46 % siste år. Siden 2004 har det vore ein vekst i folketalet på 8,5 %. Framskriving av folketalet indikerer at det i Osterøy kommune i 2020 vil vera innbyggjarar og at dette vil auke i 2030 til innbyggjarar, basert på Hordaland fylkeskommune sine framskrivingar. Diagrammet syner endringar i folketal (kjelde:statistikk.ivest.no). Auken i folketal kjem som resultat av fødselsoverskot og netto innflytting, der sistnemnde står for mesteparten av veksten. Diagrammet syner tilhøvet mellom fødselsoverskot og nettoinnflytting i perioden (kjelde:statistikk.ivest.no).. 19

20 Kven flyttar til Osterøy? Det ligg ikkje føre tal for 2013, men dersom vi ser på tala frå 2012 så er det flytta inn 379 personar til kommunen. Hovudsakleg kjem desse frå Bergensregionen eller Nordhordlandsregionen (256 personar/67 %). Utanlandske innflyttarar utgjer 70 personar (18 %). Personar med opphav i Polen utgjer den største andelen av personar busett på Osterøy med utanlandsk bakgrunn (ca. 529 personar). Næring og sysselsetjing Prosentvis arbeidsløysa var ved byrjinga av 2014 på 2,3 %. For aldersgruppa år var ledighet på 3,8 %. I kommunen er det flest personar sysselsett i Helse- og sosialtenester (664) og Industri (563). Næring Tal sysselsette Helse- og sosialtenester 664 Industri 563 Bygge- og anleggsverksemd 363 Undervising 286 Transport og lagring 207 Varehandel og motorvognreparasjonar 161 Primærnæringane 116 Offentleg administrasjon, forsvar og sosialforsikring 112 Personleg tenesteyting 60 Forretningsmessig tenesteyting 58 Teknisk tenesteyting og eigedomsdrift 41 Overnattings- og serveringsverksemd 14 Finansiering og forsikring 9 Uoppgjeve 9 Elektrisitet, vatn og renovasjon 7 Informasjon og kommunikasjon 4 Bergverksdrift og utvinning 1 Tabellen syner tal på personer sysselsett i ulike næringar i Osterøy kommune (kjelde:statistikk.ivest.no). 20

21 Tal på bedrifter i Osterøy har auka jamt og trutt frå 678 i 2009 til 718 i fyrste kvartal i I desse tala ligg og einmannsforetak. Det har vore ein jamn auke i talet verksemder med få sysselsette medan dei store verksemda har vorte redusert. Tal på verksemder Totalt tal bedrifter 1-4 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Tabellen syner tal på verksemder i Osterøy kommune og fordelinga på talet sysselsette. Osterøy har ein svært stor utpendling, hovudsakleg til Bergen. Bustad\Arbeidsstad Osterøy Bergen Nordhordland Sokkelen Osterøy Bergen 285 Nordhordland 61 Tabellen syner arbeidstakarar i Osterøy og tilgrensande regionar. Her er berre dei tre regionane med mest pendling teken inn (kjelde:statistikk.ivest.no). Bustad og fritidsbustad Kommuneplanen sin arealdel er rullert med desse tema i Det vart lagt til rette for 595 daa til bustad (herav 380 nye daa), 188 daa til fritidsbustad og 612 daa til næring. I høve til auke i folketal siste 10 år så vil det vera ein folkevekst i året på omtrent 1 % ±0,5. Dersom ein legg til grunn Hordaland fylkeskommune sine prognoser vil folkeveksten vera større. Framskriving av folketalet syner at det i 2030 vil vera omtrent innbyggjarar (prognose frå Hordaland fylkeskommune), som tilseier ein årleg vekst i perioden på omtrent 200 personar i året. Med denne folkeveksten vil det vera trong for omtrent 100 nye bustadar i året for å dekkje etterspurnaden. Tal bustadar ferdigstilt Tal ferdigstilte fritidsbustadar Tabellen syner ferdigstilte bygg i Osterøy

22 Helse, omsorg og sosial Sektor for helse, omsorg og sosial Sektorleiar: Mette Fauskanger Nestleiar: Inger Fossland Forvaltning: Solveig Brandsdal, Terese Rosnes Osterøytunet Demens avdeling Jartru Reigstad Osterøytunet somatisk avdeling Rita Hellevang Osterøytunet Kjøkken Jan-Roald Hanstvedt NAV / Sosialtenesta Vigleik Kalland Legetenesta Mette Fauskanger Ergo- og fysioterapitenesta Anne Sidsel Hoel Eining for Psykisk helse og rus Astrid Ahmer Heimetenestene Leiar: Cecelie Eriksen Nestleiar: Astrid A.Pedersen Bu- og avlastningstenesta Sone 1 May-Britt Borge Bu- og avlastningstenesta Sone 2 Merethe Mjelstad Presentasjon av sektoren Helse, omsorg og sosial yter tenester med målsetjing om å gje riktige tenester i høve til den einskilde brukar sitt behov etter gjeldande lovkrav. Einskildmennesket sine ressursar og funksjonar skal takast hand om så langt som råd. Ein har hatt særskilt fokus på oppdatering av planverk i Kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial vart ferdigstilt i Dette er eit stort og viktig arbeid som gjev retning for tenesteomfang i mange år framover. Vidare har ein rullert plan for smittevern, utarbeida ruspolitisk handlingsplan og starta arbeidet med temaplan for demens og strategisk kompetanseplan for sektoren. Det vert framleis lagt stor vekt på kompetanseheving. Samhandlingsreforma gjev kommunen ei rekkje nye ansvarsområde, og dette krev brei kompetanse. Vi har ei bevisst tilnærming til det å behalde og rekruttere kritisk kompetanse. I 2013 har ein søkt midlar gjennom Kompetanseløftet, og kommunen fekk om lag kr til å auka kompetansen gjennom fagutdanning, høgskuleutdanning og vidareutdanning. Ein ser at stadig fleire ynskjer å vere heime, eller på Osterøytunet den siste tida av livet. Dette gjorde at vi søkte om midlar frå Helsedirektoratet til å starta eit prosjekt i omsorg ved livets slutt. Prosjektet er toårig og fokuserer på kompetanseheving, direkte pasientretta arbeid og systemarbeid. 22

23 Samhandlingsreforma har gjeve kommunen nye, store utfordringar. Krava til heilskaplege helse- og omsorgstenester er større enn nokon gong. Erfaringane frå 2013 syner ein endra pasientflyt og pengestrøm mellom kommune og spesialisthelsetenesta. Det har vore gjort mykje godt arbeid både internt i kommunen og interkommunalt for å gjere organisasjonen best mogleg rusta til å handtere nye ansvarsområde. Når det gjeld kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta, inneber det at kommunen skal dekkja ein del av kostnadane når kommunen sine innbyggjarar behandlast i sjukehus. I 2013 vart kostnaden til spesialisthelsetenesta vesentleg meir enn budsjettert. I høve til ferdigbehandla pasientar frå spesialisthelsetenesta, har kommunen tatt imot så nær alle som er meldt. I september 2013 vart det oppretta øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald knytt til Nordhordland legevakt. Alle kommunar er pålagt å ha eit slikt tenestetilbod frå Tilbodet er til pasientar som treng observasjon, men som ikkje har behov for sjukehusinnlegging. Det har vore gjennomført brukarundersøking på NAV og Osterøytunet i 2013 og ein kan stadfesta at brukarane er godt tilfredse med tenestene og at våre tilsette møter dei med respekt og god kompetanse. Økonomi Skjema 1B (tal i mill kr) Reknesk Just budsj Avvik Avvik Oppr budsj Reknesk I % Helse, omsorg og sosial 156,3 152,0 4,2 2,8 148,9 151,3 Helse, omsorg og sosial har hatt eit meirforbruk i 2013 på kr 4,2 millionar. Forklaring på avvik i høve til justert budsjett: Meirforbruket i sektoren skyldast i hovudsak for lav budsjettering av medfinansiering av samhandlingsreforma i forhold til endeleg kostnad, samt ekstrakostnad i samband med etablering av legevakt i Knarvik. Avvik Pleie og omsorg i institusjon Pos Pleie og omsorg i heimen Neg Bu- og avlastningstenesta Neg Medfinansiering Neg. 1,5 mill Helse/legetenester Neg. 1,0 mill Fysio/ergo Sosial Psykisk helse Sum Pos Neg Neg. 1,5 mill Neg. 4,2 mill Årsak til meirforbruk i heimetenesta er at reduksjon i årsverk som følge av budsjettkutt blei gjenomført ved naturleg avgang og tok litt lengre tid enn planlagt. Meirforbruket i psykisk helse kom pga. reduksjon av prosjektmidlar knytt til rus/psykiatri prosjektet «Kroken» og kommunen måtte ta kostnaden rundt dette sjølv. 23

24 Målsetting i budsjett Resultat 2013 Etablering av øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i Etablert i september samarbeid med Nordhordland Ta imot ferdigbehandla pasientar frå 99% spesialisthelsetenesta til institusjon eller heimeteneste. Førebyggjande heimebesøk til eldre for å styrka den Utsett til 2015 eldre sin moglegheit for eigenmeistring og bevara funksjonsnivået lengst mogleg. Sikra aktiv omsorg ved at helse- og omsorgstenestene Iverksetjast i tråd med Helse- og skal styrka det helsefremjande og førebyggjande omsorgplan arbeidet gjennom å stimulera til fysisk aktivitet, sundt kosthald, sosial og kulturelle aktivitetar og deltaking i samfunnet. Bidra til at det utarbeidast gode avtalar mellom Gjennomført legevakttenesta, ambulansetenesta, AMK og akuttmottaka i spesialisthelsetenesta Elektronisk meldingsutveksling er implementert Implementert, bortsett frå mot Haraldsplass. Dette skjer i 2014 Styrking av det helsefremjande og førebyggjande Kontinuerleg arbeidet Bidra til utdanning av helsepersonell gjennom gode Kontinuerleg praksisplassar og praksisundervisning Bidra med brukarkoordinatorar til personar som ynskjer Kontinuerleg individuell plan etter oppdrag frå koordinerande eining. Jfr. HOS lova 7-2 I samarbeid med FMH utarbeidast kompetanse- og rekrutteringsplanar for leiarar og øvrige tilsette innan helse- og omsorgstenestene. Behandling av pasientar i kommunen før, i staden for og etter sjukehusinnlegging. Dette gjeld eksempelvis pasientar med funksjonssvikt, smertebehandling, lindrande behandling, KOLS, infeksjonar, ernæringssvikt, medikamentjusteringar, psykiske lidingar og/eller rusproblem. Observasjon for å avklare trong for innlegging i sjukehus Etterbehandling etter sjukehusopphald før utskriving til eigen heim Planverk Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial Starta arbeidet med utarbeiding av Strategisk kompetanseplan for Helse, omsorg og sosial. Planlagt sluttført mai 2014 Ein har hatt høgt fokus på dette i Ferdigstilt Plan for habilitering og rehabilitering Rullerast i 2015 Strategisk kompetanseplan for HOS Arbeid starta Temaplan for Demens Arbeid starta Temaplan, Bustadsosial plan Rullerast i 2014 Ruspolitisk handlingsplan Ferdigstilt Temaplan Psykisk helse Rullerast i 2014 Ambulante team 24

25 Demens Type 2- diabetes (Team er ikkje etablert) Rus Palliasjon (Vi har fått midlar til eit toårig prosjekt) Etablert Det vurderes interkommunalt samarbeid Etablert Ressursgruppe i Tverrfagleg palliasjon er etablert Legetenesta Osterøy kommune har ansvar for at innbyggjarane får tilbod om legetenester på dagtid, akutt hjelp på kveld, natt og helg. Fastlegane i kommunen kan påleggast kommunale arbeidsoppgåver som tilsynsverksemd for pleie- og omsorgstenesta og konsultasjonar på helsestasjonen inkludert skulehelseteneste. Berre ein av legane er kommunalt tilsett, ho har 40% stilling som Kommuneoverlege og 60% som Sjukeheimslege. Dei andre legane arbeidar ved Valestrand legekontor, som er eit heilt privat kontor og Lonevåg legekontor som er kommunalt driven med sjølvstendig næringsdrivande fastlegar. Årsverk i kommunehelsetenesta B 2011 R 2012 B 2013 R 2013 Hjelpepersonell Turnuslege Kommuneoverlege/Sjukeheimslege Legeheimlar Fram til mars 2013 hadde ein legevakt på Osterøy på kveld, natt og helg. Etter ein del sjukemeldte fastlegar, problem med å behalde legar og legar som nærmar seg alder som gjev dei rett til fritak frå vaktordninga vart det naudsynt å gjere endringar. Fleire av legane har gått i femdelt vaktbelastning i mange år, og dette sleit på dei. Ved sjukemeldingar har vi hatt vanskar med å dekke opp vaktene. Dette gjorde at vi periodevis gjekk utan lege på vakt, noko som ikkje var forsvarleg. Ein har prøvd å få til ei interkommunal løysing med Samnanger og Bergen kommune, utan å lukkast. Beste løysing vart difor eit interkommunalt samarbeid i Nordhordlandregionen. Samarbeidet vart vedteken i Heradsstyret hausten 2012 og legevakta vart flytta til Knarvik mars Samstundes vart det oppretta lokal legevakt på Osterøy måndag til torsdag Auka oppgåver for legane i kommunen som følgje av samhandlingsreforma helt fram i Pasientane vert utskriven frå sjukehus tidlegare, og treng i stor grad medisinsk oppfølging frå fastlegar og sjukeheimslege. Kommuneoverlegen har òg brukt mykje tid opp mot samarbeidspartar i Nordhordlandsregionen og spesialisthelsetenesta. Vidare har kommuneoverlegen nytta ein del tid til miljøretta helsevern og samfunnsmedisin. Målsetting i budsjett Resultat 2013 Omorganisering av legevakttenesta i Osterøy Kommune (5-delt Gjennomført i legeturnus lokalisert på Osterøy) Knarvik 25

26 Ergo- og fysioterapi Eininga gjev tilbod om rehabilitering og habilitering i høve til individet sin deltaking i daglege aktivitetar, i og utanfor heimen. Ergoterapeuten har einingsleiarfunksjonen. Tilbodet om rehabilitering og habilitering ytast i høve til enkeltindividets behov for oppfølging etter sjukdom og skade. Tenestene ytast til brukarar i barnehagar, skular, heimetenesta og Osterøytunet. Eininga omfattar: Årsverk B 2011 R 2012 B 2013 R 2013 Ergoterapeut Fysioterapeut Turnus fysio Aktivitør 0,5** 0,5** 0,5** Miljøarbeidar 1,5 1,5 1,5 Heimlar private 4* 4* 4* 4* fysioterapeutar *Driftsavtale med Osterøy kommune. **Overført frå Osterøytunet i 2012 Aktivitet, resultat og analyse I 2013 har Ergo- og fysioterapi totalt fått 385 tilvisningar. Mange får tilvisingar både til ergo- fysioterapi. Einingsleiar blei i løpet av året avlasta med at det blei utnemnd ny leiar for Koordinerande eining. Samla sett er det stor etterspørsel etter tenestetilbodet. Det har vore ventelister både hjå dei kommunale og private tenestene. Vi ser ei auke i tilviste born. Vidare har ein sett at ein får fleire samansette og akutte problemstillingar, då pasientar kjem raskare heim til kommunen frå sjukehus. I 2013 var tenestene inne i 76 av korttidsopphalda ved Osterøytunet. Leverte tenester Eininga har fått eit auka ansvar rundt hjelpemiddel grunna endringar i drift hjå NAV hjelpemiddel (endringar i statsbudsjett) som resulterer i meir montering, opplæring og oppfølging i kommunen. Dette er ein tendens vi har sett over år, og ein direkte konsekvens av både Nav sin strategi og Samhandlingsreforma med fleire alvorlege sjuke som kjem heim til kommunen. Målsetting i budsjett Resultat 2013 Setta i verk tiltak i ny helse og omsorgsplan Styrka fokus på habilitering og rehabilitering i sektoren generelt Iverksette kommunale tenester Brukarar Ergoterapi Fysioterapi Tekniske hjelpemiddel Innhald og prosedyrar i korttids/rehabiliteringsopphald er utarbeid på tvers av tenester på Osterøytunet. Faste samarbeidsmøter med 26

27 Deltaking i tverrfaglege team Styrka hjelpemiddellageret opp mot samhandlingsreforma Brukarundersøking heimetenestene er under planlegging, og med forventa start januar 2014 Einingsleiar er medlem i prosjektet tverrfagleg palliasjon. Alle i tilsette dokumenterar i Cosdoc så langt fagprogrammet tillet. Logistikkprogram for korttidslager er vurdert, men ikkje blitt prioritert i På hjelpemiddellageret har ein hatt ein person på arbeidstrening i ca 40 % stilling i november. Ikkje gjennomført. KOSTRA for Legetenesta og Ergo- fysiotenesta Osterøy kommune brukar ein større del av sitt budsjett på førebyggande helsearbeid, ergoog fysioterapi samt legeteneste enn gjennomsnittet for kommunegruppa og gjennomsnittet for landet. Brutto driftskostnader pr innbyggar er nokonlunde som for utvalet. Det som er spesielt for Osterøy kommune er at lønsandelen av bruttodriftsutgiftene er ein del lågare enn for resten av utvalet. Osterøy kommune har no ein relativt sett god dekning av legar. Ein ligg og godt opp til landsgjennomsnittet når det gjeld tilgang på fysioterapautar. Årsaka til auken i legeårsverk i 2013 er feil i rapporteringa føregåande år. 27

28 NAV - sosial Nav sosialtenesta har ansvaret for økonomisk sosialhjelp, rusomsorg, Kvalifiseringsprogrammet, Husbank etablering/startlån og generell rettleiing. Nav Osterøy har ei kommunal bemanning på tilsaman 5,2 stillingar. Kostra-tal for bemanning på sosial er 0.7 til 1.0 stilling per 1000 innbyggarar, Osterøy har Sosialutgiftene har auka frå 2012, men er framleis låge i høve til samanliknbare kommunar. Behandlingstida er godt innanfor forvaltningsfristen. Eit av fokusområda har vore å få redusert krisehjelp, og det har vi klart med eit systematisk arbeid viser ei dreiing av brukargruppa. Vi ser ein auke på personar under 30 år, dette er urovekkande. Nav har generelt ei storsatsing på denne gruppa, og det har også Osterøy. Med dei ressursane vi har tilgjengelege, har ein prioritert høgt personar som lever på sosialhjelp og er klar til formidling vidare. Vidare blir dei personane som er inne i Kvalifiseringsprogrammet høgt prioritert på oppfølging. Som rekneskapen viser, har det vore ei sterk auke innanfor rusbehandling. Utfordringa har vore å auka opp døgnbemanna tiltak eller kjøpa institusjonsplass. Ein har, utifrå fagleg og økonomisk grunnlag, valt å kjøpa institusjonsplass. Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte våren 2013 eit tilsyn på Kvalifiseringsprogrammet, som resulterte i 2 avvik. Ein har også fått revidert alle rutinane i sosial, sist revidert i 2001, 2003 og Arbeidet med økonomisk rådgjeving og Husbanksaker har ein jamn auke. Sakshandsamar si arbeidsmengde fordelar seg 60 % til Husbank og 40 % til gjeldssaker. Innanfor Husbanksakar ser me ei sterk auke av arbeidsinnvandrarar som søkjer startlån. Me ser òg ein del unge etablerarar som ikkje klarar å koma seg inn på bustadmarknaden i kommunen. Av gjeldssaker har ein 35 saker innanfor kategorien tunge saker. Målsetting i budsjett Resultat 2013 Satsing på ungdom for å unngå Starta opp opplæringstiltak mot tilsette i framtidig «Naving» vidaregåande skule. Etablert samarbeid på ungdomssatsing i Nordhordlandskommunane Årsverk B 2011 R 2012 B 2013 R 2013 Sosialomsorg 5,8* 4,8 5,2 5,2 *Det var tilsett ein person i prosjektstilling, dette vart avslutta i Nøkkeltal Osterøy 11 Osterøy 12 Osterøy 13 Mottakarar av sosialhjelp Mottakarar av sosialhjelp med stønad i 6 månadar eller meir Mottakarar av sosialhjelp gjennomsnittleg stønadslengde år 3,0 4,0 3,7 Mottakarar av sosialhjelp gjennomsnittleg stønadslengde år 3,0 3,6 3,8 Mottakarar av sosialhjelp år

29 Utviklinga i talet på sosialhjelpsmottakarar er stabilt og noko nedadgåande. Ein stor utfordring er at det er vekst i unge mottakarar av sosialhjelp mellom 18 og 24 år. Gjennomsnittleg stønadsperiode er fallande for både dei under og over 24 år. Både brutto driftsutgifter pr mottakar og netto driftsutgifter pr innbyggar er låge i forhold til samanlikningsutvalet, men dei er veksande. Netto driftsugifter pr innbyggar har hatt ein vekst på 13 %, og fortel at sosialhjelpsområdet har blitt relativt sett høgt prioritert i Brutto driftsutgifter pr brukar har og hatt ein betydeleg vekst på om lag 16,5 %. Kvalitetsindikatorar Tal brukarar med økonomisk sosialhjelp som hovudinntekt, under 24 år Tal brukarar med økonomisk sosialhjelp som hovudinntekt, over 24 år Avvik mellom faktisk forbruk og budsjett for kommunale driftsmidlar Opplevd respektfull behandling, brukarundersøking. Opplevd tilgjengelegheit, brukarundersøking Opplevd tilgang på informasjon, brukaundersøking Internkontroll (IKKS) implementerast Status 1/ Resultat 2012 Mål Resultat % 4,1 % 89% 90% 90 % 68% 75% 86 % 89% 90% 95 % Implementert Ikkje implementert Sjukefråvere 1,4 % 29

30 Osterøytunet Osterøytunet er ein sjukeheim som er delt i to einingar: Demenseining ligg i 1. etasje, og består av tre avdelingar som er spesielt tilrettelagt for menneske med demens. Somatisk eining ligg i 2. etasje. Har tre avdelingar med langtids pasienter, og ei avdeling med 10 korttids-, rehabiliteringsplasser. Tildeling av plassar/opphald i 2013: Lang- og korttidsopphald etter Lov om Helse- og omsorgstenester i kommunane. Avlastningsopphald etter Lov om Helse- og omsorgstenester i kommunane. Søkjarane kjem enten frå sjukehus eller frå heimen. Alle som søkjer får korttidsopphald før langtidsopphald vert vurdert. Inntak skjer fortløpande, men inntaksteamet har møte kvar veke for vurdering og tildeling av opphald. Her møter representantar frå heimetenestene, institusjon og kommuneoverlege/sjukeheimslege. Ved behov kallast ulike fagpersoner inn til inntaksteamet. Osterøytunet er organisert med 6 avdelingar med 9 pasientar i kvar, og ei avdeling med 10, totalt 66 plassar. Nattenesta i pleie- og omsorg er slått saman til ei teneste, med base på Osterøytunet. Sjukepleiar/ helsefagarbeidarar i nattenesta reiser ut på oppdrag/tilsyn til heimebuande. Avdelinga på 10 senger vert nytta til korttidsopphald. Her tar ein i mot utskrivingsklare pasientar frå sjukehus som ikkje kan utskrivast til heimen. 2 senger i denne avdelinga skal nyttast til observasjonssenger. Medisinsk utstyr er oppgradert, samt kompetanse i samarbeid med sjukeheimslege og fastleger. Avdelinga vil halda fram med å halda fokus på habilitering og rehabilitering, med særleg vekt på kvardagsrehabilitering med tilgjengelege ressursar. Overbelegg i 2013 har vore lågare enn tidlegare år, dette har fleire grunnar: Større fokus på korttidsopphald Nedgang i søkjarar Tettare oppfølging medisinsk Hausten 2013 hadde ein eit tilbod for pårørande til menneske med demens-sjukdom med samlingar over 5 kveldar der ulike temaer rundt demens-sjukdom blei belyst. Det var både interne og eksterne foredragshaldarar og tilbakemeldingane frå deltakarane var veldig positiv. Årsverk B 2011 R 2012 B 2013 R 2013 Pleie m/nattpatr frå ,35 59,5 57,5 57,5 Leiing/merkantil Kjøkken 4,75 4,75 4,75 4,75 30

31 Pasientar per Over 100 år år år år Målsetting i budsjett Resultat 2013 Sjukepleiarar i alle sjukepleieheimlar Gjennomført Auka kompetanse Utdanna ein kreftsjukepleiar Kvalitetsindikatorar Status 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Talet på korttidsopphald Talet langtidsopphald på Osterøytunet Talet på avlastningsopphald 42 Talet på Avslag 6 Tal frå Brukarundersøking Maks.score 6 Opplevd respektfull behandling, brukarundersøking Ingen tall Ingen tall 5.2 Opplevd tilgjengelegheit, brukarundersøking 4.9 Opplevd tilgang på informasjon, brukarundersøking 4.8 Sjukefråvær 10,5 9,3 6,7 Medarbeidarsamtalar Kontinuerleg Kontinuerleg Samhandlingsreforma Telefonar Pasientar frå sjukehus til Osterøytunet Korttidspasientar på Osterøytunet Avlastningsopphald Osterøytunet Heimetenesta Administrasjonen i heimetenestene vart samlokalisert hausten 2011, og våren 2013 vart distriktskontora i Lonevåg, Haus, Hosanger og Valestrand lagt ned og samla i Lonevåg saman med administrasjonen. Ved å samordne tenestene, fekk ein brukt kompetansen betre der behova var størst, og fekk ei meir sameina teneste og styrka fagmiljøet. I denne prosessen har ein redusert med 6 årsverk og likevel oppretthaldt tenestetilbodet. 31

32 Dette har vore ei stor endring for mange, både tilsette og brukarar. Ulike kulturar, nye brukarar, nye køyreruter skulle innarbeidast og har gitt utfordringar. Noko er justert undervegs og noko skal sjåast på etter evalueringa våren Eininga trur at ein står sterkare rusta til å møta kompleksiteten i tenestene som ein kan sjå har auka siste åra. Bufellesskapet på Osterøytunet består som før og har døgnbemanning. Alle henvendingar til ei felles adresse gjev eit meir oversiktleg tenestetilbod for brukarar og andre samarbeidspartnarar. Har fått gode tilbakemeldingar frå eksterne samarbeidspartnarar. Eit viktig nytt tiltak i fht Helse og omsorgsplanen er at ein har omgjort ei stilling til sakshandsamar i heimetenesta. Dette gjer at alle søknader får ei heilskapleg og strukturert vurdering, og at alle enkeltvedtak til ei kvar tid er oppdatert. Årsverk B 2011 R 2012 B 2013 R 2013 * Pleie 41,9 38, * Leiing/adm, kons. Funksjonshemma 5,3 5,3 5,3 5,0 Målsetting i budsjett Resultat 2013 Justera ned drifta med 6 Samlokalisert heimetenesten til ein felles base i Lonevåg årsverk våren Justering i forhold til budsjettvedtak utført. Heimetenesta gjev hjelp til menneske i ulike aldersgrupper som bur heime og har eit hjelpebehov. Hovudgruppa er eldre, men vi ser at stadig fleire yngre personar søkjer denne tenesta og at brukarane har stadig meir samansette behov. Tenesta omfattar i hovudsak: Praktisk bistand Heimesjukepleie Omsorg ved livets slutt Hukommelsesteam/kartlegging og oppfølging av personar med demens Samarbeid og oppfølging med psykiatritenesta/rus Samarbeid med fastlegane Samarbeid med koordinerande eining Individuell plan Dagavdeling for personar med demens 32

33 Aktivitet, resultat og analyse Mottakarar av heimetenester Heimetenesta har hatt høg aktivitet sidan samanslåing i februar Tal på brukarar har vore stabilt, men diagnosar/problemstillingar rundt brukarane vert meir komplekse og krev meir av oss reint fagleg. Sjukefråveret ligg rundt 7,8 % gjennom året, noko som er svært bra i ein periode med store endringar for personalet. Sjølv om det er budsjettreduksjon og nedjustering i årsverk blir det gitt tenester innanfor lovverk og i forsvarlege rammer. Det er viktig å ha fagkoordinatorar og leiing til stades dagleg for fordeling av oppdrag og gje rettleiing. Nye arbeidsmetodar tek tid å innarbeide. Heimetenesta bruker nye verktøy i forhold til arbeidslister, elektronisk meldingsutveksling med fastlege og sjukehus, elektronisk «shopping» av ledige vakter og timelistegodkjenning. Alle desse oppgåvene skal innlærast og kvalitetssikrast. Dette reknar vi med å bruke tid på også i Dette reknar vi med skal bli ressurssparande når systema er godt innarbeidde. Det er framleis høg pleiefaktor ved Bufellesskapet på Osterøytunet, noko som i periodar kan medføra auka personalkostnadar. Det er brukt personar med arbeidspraksis frå NAV til å styrke opp, dette fungerer bra. Ein vil ha fokus på å auka kompetansen her i For å avhjelpe samarbeider bufellesskapet godt med uteteneste og institusjonstenesta. Heimetenesta driftar også Haldorvika aktivitetssenter. Namnet er endra i 2013 for å nå yngre brukarar. Aktivitetssenteret har fokus på trivsel, tryggleik og respekt, og tilrettelegg for individuelle behov hjå brukarane. Antal brukarar varierer gjennom året, men alle har tilbod om å delta inntil 2-3 dagar pr veke. Samarbeidet med Osterøy Demensforeining er svært godt. Kommunen har fått driftsmidlar frå Helsedirektoratet fram til og med Demensteamet kartlegg og utreder personar med spørsmål om demens, i samarbeid med fastlege. I 2013 har demensteamet fått 12 henvisningar og vore på 13 heimebesøk. 33

34 Kvalitetsindikatorar Betre samordning av heimetenestene Auka sjukepleiardekning i heimetenestene generelt Styrka sjukepleiardekning i nattpatruljen Desentralisert sjukepleiarutdanning for tilsette Etter- og vidareutdanning for tilsette Status 1/ Prosjekt er starta Resultat 2012 Samanslåing i feb Fleire ferdigutdanna i 2013 Ja, inntil budsjettkutt haust 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Gjennomført Delvis gjennomført Gjennomført Samanslåing gjennomført Delvis gjennomført Ikkje gjennomført, vonleg på plass i Kvalitetsindikatorar Status 1/6 - Resultat Tal frå Status 2009 Status 2012 brukarundersøking (maks score (maks score 4) 6) Opplevd respektfull 3,2 5,2 behandling Opplevd tilgjengelegheit 2,9 5,3 Opplevd tilgang på informasjon 2,6 5,1 Mål 2013 Resultat 2013 Ny brukarundersøking i 2015 Diagrammet viser at ein i snitt brukar mindre pr brukar i heimetenestene (det gjelder både til eldre og heimetenester til psykisk og fysisk utviklingshemma). Sjølv om kostnaden går ned er den likevel høgare enn frå samanlikningsutvalet. Bu- og avlastningstenesta Bu- og avlastningstenesta gjev praktisk bistand og opplæring, heimesjukepleie, miljøarbeid og avlastning til personar med funksjonshemming, i hovudsak personar med ei psykisk utviklinghemming. Det er for tida 19 tenestemottakarar som mottek praktisk bistand og opplæring, heimesjukepleie og miljøarbeid i eigne bustader og bufellesskap. I tillegg er det 8 familiar som mottek avlastning i avlastningsavdelinga og 11 i besøksheimar. Vidare er det fleire tenestemottakarar som mottek ulike typar miljøarbeid i og utanfor heimen. Ein person bur på Avlastningsavdelinga. Eininga har og i 2013 jobba mykje med å etablera nye tenestemåtar til nokon av tenesteytarane som treng det. Ein starta med dette sumaren 2012 og har utvikla dette vidare. Det handlar om å gjera avlastningstilbodet meir aktivitetsbasert og betre tilpassa den einskildes behov. 34

35 Kommunen har dei siste åra hatt ein kraftig auke i talet på yngre personar som treng tenester innanfor autismespekteret. Dette stiller store krav til fagleg kompetanse og tilrettelagte tenester, noko som har ført til at behovet for fagfolk er aukande. Det er og auka ressursar i 2013 rundt enkeltbrukarar med særskilde behov og ein del av desse ressursane får vi refundert av staten. I 2013 vart eininga delt i 2 soner, Bu- og avlastning sone 1 og 2. Årsverk B 2011 R 2012 B 2013 R 2013 *Bu- og Avlastningstenesta. 50,8 53,77 57,74 57,74 Målsetting i budsjett Resultat 2013 Bredare og meir nyansert avlastningstilbod innanfor ramme Tiltaksbasert avlastning er godt i gang for nokre brukarar Byggje 10 nye omsorgsbustader Prosjekt definert med prosjektgruppe og styringsgruppe. Starta planlegging Kvalitetsindikatorar Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Individuell plan* Tal frå brukarundersøking, maks score 4 Status 2009 Opplevd respektfull behandling 3,2 Ikkje gjennomført 3,5 Ikkje gjenomført Opplevd tilgjengelegheit 2,9 Ikkje gjennomført 3 Ikkje gjenomført Opplevd tilgang på informasjon 2,6 Ikkje gjennomført 2,8 Ikkje gjenomført Ny brukarundersøking planlagt gjennomført i 2014 * Alle brukarar med behov for langvarige og koordinerte tenester har rett på individuelle planar og skal prioriterast. Den skal bidra til at brukarane veit kva dei kan vente seg av - og gi dei oversikt over - tenestetilbodet. Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) BPA er ein alternativ organisering av praktisk og personleg hjelp for sterkt funksjonshemma som har behov for hjelp i dagleglivet, både i og utanfor heimen. Avtalar kan gje opptil heildøgns assistanse. Denne tenesta blir vurdert på same måte og er innanfor dei same rettslige rammer som dei andre tenestene i Helse- og omsorgstenestelova 3-2 fyrste ledd, nr 6 b. Ordninga omfattar hjelp til eigenomsorg, personleg stell og sosiale aktivitetar. Føremålet er å bidra til å gjere den einskilde mest mogleg sjølvhjulpen i dagleglivet. Ein føresetnad er at brukaren sjølv kan vera arbeidsleiar og organisera oppgåvene i høve til dei behova som er. Osterøy har ei organisering der brukar er arbeidsleiar og kommunen er arbeidsgjevar. 3 personar var i 2013 inn i ordninga for ressurskrevjande brukarar, der Osterøy fekk noko tilskot frå staten. 35

36 Ein kan sjå at ordninga er med på å gje yngre funksjonshemma eit meir aktivt liv slik at dei kan delta på arenaer i samfunnet som er naturleg for alle. Årsverk B 2011 R 2012 B 2013 R 2013 * Personlege assistentar 14,1 8,6 8,83 8, Tal på personar som har BPA Støttekontakt Tiltaket vert tildelt etter Pasient- og brukarrettigheitslova (Pasrl) 2-1a, støttekontakt vert ytt etter Helse- og omsorgstenestelova 3-2 første ledd, nr 6 b, når personar grunna alder, funksjonshemming, sjukdom eller anna sosiale høve treng å få ei meiningsfull fritid Tal på personar som har støttekontakt Omsorgsløn Omsorgsløn vert tildelt der omsorgsbyrden vert vurdert som særleg tyngjande og av langvarig karakter. Det vert vurdert at den hjelpa omsorgsytar gjer er den beste for omsorgsmottakar. Brukar må fylla krava i Pasient- og brukarrettigheitslova 2-1 a, og tenesta vert ytt etter Helse- og omsorgstenestelova 3-6. Kommunen skal setje av midlar i budsjettet til dette Tal på personar som har omsorgsløn Rus/Psykiatri Psykiatritenesta i Osterøy Kommune består av psykiatrisk heimeteneste, 2 bufellesskap og Kroken som gjev tilbod til personar med rusproblem. I 2013 vart det starta opp eit nytt bufellesskap i Haus, med 4 bueiningar, og 2 personale tilstades gjennom døgnet. Der er det etablert medlevarturnus. Det er 8 stillingsheimlar knytt til Haus bufellesskap. Då Haus bufellesskap vart etablert, vart det budsjettert med sal av ein plass til annan kommune. Dette har ikkje vore mogeleg, då Osterøy kommune hadde bruk for dei 4 plassane sjølve. Rus-teamet; som har fått namnet Kroken, er blant anna eit lågterskeltilbod til personar med rusmiddelproblem. I tillegg får dei koordinert tenesta i forhold til rusbehandling, individuell plan og buoppfølging. Dette er eit prosjekt som vart starta i Prosjektmidlar til dette vart avslutta frå januar 2013, eit år tidlegare enn ein var førespegla. Tilskotet til arbeidet med rus gjekk då inn i kommunen sitt rammetilskot. Kommunen har trass desse utfordringane halde oppe drifta av tilbodet i Ein har registrert ca. 30 brukarar av tilbodet. 36

37 Heimetenestene gjev hjelp til menneske med psykiske vanskar som bur i kommunen. Tilbodet til kvar enkelt brukar er tilrettelagt ut frå behov, og alle har vedtak på den tenesta dei mottek. Eksemplar på dette kan vere; støttesamtalar, individuell plan, butrening, angstmeistring, hjelp til og koordinering av eit heilskapleg helsetilbod. Frå februar 2013 vart det tatt vekk 1 stilling i denne tenesta, og det er no 3 stillingsheimlar knytt opp mot heimebuande. Det vart ytt slik hjelp til ca. 95 brukarar i Bufellesskapet Reigstad, har plass til 5 brukarar. Dei bur i lyse, trivelege leilegheiter i rekkje, og det er ein felles leilegheit kor personalet tilrettelegg for sosialt samvær. Alle bebuarar har eigen individuell avtale med personalet, som omfattar praktisk arbeid, utadretta verksemd og medisinhandtering. I Reigstad bufellesskap er det 2,5 stillingsheimlar. Årsverk B 2011 R 2012 B 2013 R 2013 * Psykisk helse/rus 10, Målsetting i budsjett Resultat 2013 Implementera arbeidet innanfor rusfeltet inn i ordinær drift etter Utført opphøyr av prosjektmidlar Satt i verk tiltak beskriven i ny ruspolitisk handlingsplan Betra bu- tilbodet for brukarar med behov for spesiell oppfølging og bu-rettleiing Vidareført prosjektet i 2013 i ordinær drift Oppretta bufelleskap i Haus for 4 brukarar med heildøgn bemanning (8 årsverk) KOSTRA for pleie og omsorg Fordeling av ressursar i sektoren Osterøy 11 Osterøy 12 Osterøy 13 Kgr. 11 Landet utan Oslo Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 33,9 33,1 32,8 32,6 30,6 kommunens totale netto driftsutgifter - Herav % til institusjonar Herav % til tenester til heimebuande Herav % til aktivisering, støttetenester

38 Prioritering Delen av det kommunale budsjettet (netto driftsutgifter) som går til pleie og omsorg er fallande dei siste 3 år. Ein brukar no om lag kroner pr innbyggar (150,- kroner mindre enn i 2012). Reduksjonen i nettto driftsutgifter er sammenfallende med redusert befolkning over 80 år. Aldersgruppa år er meir stabil. Til tross for det prioriterar man dette området noko høgare enn landsgjennomsnittet (2,2 %-poeng). Kostnad Kostnad pr brukar har falt med 6 % frå 2012 til Ein ligg over gjennomsnittet for landet pr brukar. Institusjon Osterøy kommune har relativt låg institusjonsdekning, og har valt å prioritera heimeteneste sterkare. Åraska til denne prioriteringa er at ein ser at folk ynskjer å bu heime lengst mogleg, samstundes som det er meir samfunnsøkonomisk enn institusjonsplass. Reduserte rammer gjorde likevel at heimetenesta måtte redusere bemanninga i 2013, noko som er årsaka til reduksjonen i kostnad pr. innbygjar. Osterøy 12 Osterøy 13 Landet u. Oslo 13 Plassar i inst. og heildøgnsbemanna bustad i % av bef Plassar i institusjon i % av innbyggarar 80 år over 17,2 16,9 18,5 Del plasser avsett til tidsbegrensa opphald 17,9 18,2 18,6 Del plassar i skjermet enhet for personar med demens 40,3 40,9 23,7 Del plasser avsett til rehabilitering/habilitering 4,5 15,2 7,9 Legetimar pr. vke pr. bebuarar i sjukeheim 0,46 0,51 0,46 Fysioterapitimar pr. uke pr. bebuarar i sjukeheim 0,19 0,15 0,36 At det er relativt færre plassar i institusjon medfører at den gjennomsnittlege pleietyngden er tyngre, og bidreg såleis til noko av den relativt høge kostnaden pr institusjonsplass i Korrigerte brutto driftsutgifter pr plass Osterøy Osterøy Osterøy Meland Radøy Kgr. 11, Landet u. Oslo, 13 38

39 Osterøy kommune. (I institusjonsbegrept ligg også plassar utan om osterøytunet). Brukarbetaling til institusjon er redusert med , frå 2012 til Overbelegg på Osterøytunet har i 2013 vore lågare enn tidlegare, noko som samanfell med reduksjonen i tal eldre i kommunen. Tal korttidsopphald har auka med 72 opphald og avlastningsopphald har auka med 13 opphald. Korttidsopphald gir lågare døgnbetaling, medan avlastningsopphald er gratis. Auka i korttidsopphald kan tilskrivast samhandlingsreforma, som gjer at pasientar skrivast ut frå sjukehus tidligare, og ein del har behov for korttidsopphald før eller etter innlegging i spesialisthelsetenesta. At kommunens kostnad til institusjonsteneste er relativt høg, kan også tilskrivast Osterøytunet sin struktur som gjer det vanskeleg å nytte ressursane så optimalt som mogleg heile døgnet. Heimeteneste Når det gjeld mottakarar av heimetenester har Osterøy kommune totalt sett hatt ein liten reduskjon. Det er blitt fleire i den yngste gruppa opp til 67 år, medan gruppene over er blitt litt mindre. Den yngste gruppa av tenestemottakarar viser i stor grad mottakarar som har forskjellige typer psykisk eller fysisk funksjonshemming. Dette er "unge" mottakarar 0-66 år, ofte er desse særs ressurstrengande, og i stor grad vil dei vera det livet ut. Samanliknar vi oss med Kommunegruppe 11 og gjennomsnittet for landet ser ein at Osterøy har færre mottakarar i denne gruppa. I dei eldste grupperingane kor alder i større grad spelar inn som eit kjenneteikn i sjukdomsbilete, har vi også færre mottakarar av heimetenester enn i samanlikningsgrunnlaget. I Osterøy er det ein litt større del av heimetenestemottakarane som får mykje støtte. I diagrammet til høgre refererer «høg timesats» til dei som 39

40 får støtte i frå kommunen på meir enn 35,5 timar i veka. Dette kan vera hjelp frå ulike tenester som til dømes heimesjukepleie, praktisk bistand, avlastning, omsorgsløn og brukarstyrt personleg assistent. I gjennomsnitt tildeles ein brukar av heimetenester utanfor institusjon 12,5 timar i veka. Opp frå 12,1 i Dette er 2,5 timar meir enn gjennomsnittet for landet 1. Gjennomsnittleg tildelte timar med praktisk bistand og heimesjukepleie er 5,8 timar og 11,2 timar. Gjennomsnittet for landet på desse tala er 8,4 timar og 4,7 timar. Osterøy kommune tildele ein god del mindre praktisk bistand og ein del meir heimesjukepleie. Kostnadane i Osterøy er betydleg høgare enn i samanlikningsutvalet pr brukar. Dette heng blan anna saman med det som er ment om at vi har relativt færre institusjonsplassar og difor får høgare kostnad i heimetenestene. Samanlikna med kommunegruppa har vi og ein større del brukarar med omfattande bistandsbehov. Dette gjeld spesielt dei 2 yngste gruppene, som er om lag dobbelt så store på Osterøy relativt til gjennonsnittet for utvalet. Dette bidreg til å drive kostnadane opp. 23,5 22, ,7 21,7 28,9 11,1 15,8 12,1 12,1 49,4 46,6 39,1 13,7 13, ,4 19,4 0 Osterøy 11 Osterøy 12 Osterøy 13 Meland 13 Radøy 13 Kgr. 11, 13 Landet u. Oslo, 13 Til tross for dette er kostnadane pr brukar redusert frå 2012 til ein skal og ta med at tala her ikkje er pris og lønsjustert frå eit år til eit anna Del heimetenestemottakarar med omfattande bistandsbehov 0-66 år år 80 år og over 1 IPLOS registrering 40

41 Oppvekst, undervisning og kultur Sektor for oppvekst, undervisning og kultur Sektorleiar: Ivar Sandgren Spesialrådgivar: Astrid Øvsthus Spesialrådgivar: Sylvi-Ann Hanstvedt Kulturkonsulent: Vakant Fotlandsvåg skule Kjell Haugland Valestrand skule Britt Rød Haus skule Tove Ludvigsen Osterøy ungdomsskule Tor Arne Aasen Hauge skule Marit Aamot Lonevåg skule Kristin-Merethe Nøttveit Familiens hus Barnevern PPT Vibeche Levsen Helsestasjon Bente Kari Thorsen Bibliotek Bente Dammen Hauge barnehage Merethe Kvamme Fotlandsvåg barnehage Siri Vaarvik Haus barnehage Berit Karin Vik Mjøsdalen barnehage Siri Vaarvik Vaksenopplæring Linda S. Norås Valestrand barnehage May Lis S. Daltveit Lonevåg barnehage Kari Reigstad Kulturskulen Frank Windt Tidleg innsats for livslang læring er framleis eit gjennomgripande mål for sektoren oppvekst, undervisning og kultur. Stortingsmeldinga om barn, unge og vaksne med særskilte behov (St.mld.nr ) poengterer at barnehagar og skular skal verta betre til å fanga opp og følgja opp dei som treng hjelp og støtte. Bakgrunnen for dette er den sterke auken i spesialundervisning, og auken i opplæringstilbod der elevar vert teke ut av det ordinære fellesskapet. Førskulebarn og elevar lærer best i samhandling med andre barn, uavhengig av kva nivå dei står på. I løpet av året har ein satt inn nødvendig hjelp tidlegare i livsløpet. Det handlar om å setja inn gode tiltak så tidleg som råd. Satsing på overgangar er eit konkret funn. Med dette tenkjer ein på god informasjonsflyt i overgangen mellom ulike nivå; frå helsestasjon til barnehage, og vidare til grunnskule, ungdomskule og vidaregåande skule. I tillegg ser ein at det er viktig å identifisera barna som utviklar problem tidleg i kvar einskild fase av opplæringa for å setja inn tiltak. Her er PPT i gang med eit viktig arbeid for å hjelpa barnehagane og skulane i denne kartlegginga. Språk er ein viktig nøkkel. Barn som har dårlege føresetnader ved skulestart har størst sjanse til å koma inn i ein negativ lærings- og motivasjonsspiral over tid. Språkkartlegging og språkstimulering er difor nødvendige ingrediensar i arbeidet dei første åra. Helsestasjonane 41

42 vurderer språkutviklinga ved to- og fireårskontrollen. PPT kan gje ein nærare utgreiing av barnet. Biblioteket samarbeider med både barnehage og skule for å stimulera til leselyst og leseglede. Og endeleg tilbyr vaksenopplæringa vaksne (foreldra) opplæring i t.d. norsk. Eit breitt samarbeid viser seg å vera heilt nødvendig. Sjølv om samarbeid er ei kjelde til gode resultat, inneber det òg større utfordringar for dei involverte. Her har Osterøy satsa på Familiens hus som eit viktig verkty framover. Sektoren er i gang med å snu ressursinnsatsen slik at ulike tiltak vert sett inn så tidleg som råd er. Økonomi Skjema 1B (tal i mill kr) Reknesk Just budsj Avvik Avvik Oppr budsj Reknesk I % Oppvekst, undervisning og kultur 161,8 157,5 4,3* 2,7 % 154,2 162,3 * Betaling til Bufetat for ressurskrevjande brukar utgjer kr 2,1 mill. Meirforbruket for sektoren vart kr 4,3 mill. inkl. utgift til Buf-etat for ressurskrevjande med kr 2,1 mill. Familiens hus har framleis ein god drift både fagleg og økonomisk. Barnehagane driv stramt og i samsvar med budsjett. Innan skule skriv meirforbruket seg frå fellesområdet. Dette skuldast at ein ikkje nådde kalkulert innsparing i samband med skulestruktur vedtaket (Hauge skule er framleis i drift). Av budsjettert innsparing på 9 mill. kr oppnådde ein ei innsparing på 5,7 i løpet av driftsåret. Fordeling av avvika i høve justert budsjett: Avvik Barnehage mindreforbruk -0.4 Skule 3,3 Familiens hus 0,5 Meirutgift andre tenesteområde 0,9 Sum 4,3 Barnehage: Barnehagedrifta 2013 har hatt ei drift med eit mindreforbruk: Hovudopptak 2013/2014 viste igjen ein stor auke i etterspurnad etter barnehageplassar, noko som medførte at det vart oppretta 14 småbarnsplassar ved Hauge barnehage (3. avd.). Samstundes var etterspurnaden mindre i andre barnehagar noko som synte ein barnehagesektor som var fleksibel og handlekraftig - og kunne nytta personale frå andre barnehagar ved oppretting av ny avdeling på Hauge. Me trur det er fleire årsaker til auke i etterspurnaden etter barnehageplassar; det er auke i tilflytting, høgare fødselstal - og foreldre som ønskjer barnehage for borna sine. Kontantstøtteordninga ser ut for å ha liten verknad. 42

43 Samstundes får vi stadig fleire barn i barnehagen med særlege behov; spesialundervisning i barnehagane hadde ein auke medan styrka barnehagetilbod vart ikkje auka. Når det gjeld barnehageplass i private barnehagar i andre kommunar for born med bustadadresse i Osterøy får vi igjen auke i kostnadane. Samstundes er ikkje denne gruppa aukande. Tilskotet til dei private barnehagane i Osterøy vart noko høgare enn budsjettert. Skule: Mindreforbruk vart kr 0,4 millionar. I høve til budsjettet var drifta i balanse i vårsemesteret. Skulane reduserte drifta si med 1 million kroner. I tillegg vart spesialundervisninga kraftig redusert frå haustsemesteret. Ny tildelingsmodell for ressursar til grunnskulane vart innført frå Prognosane for drifta for hausten viste at skulane ikkje ville klare balanse ved årsskiftet. Dette skuldast at budsjettet for 2013 tok høgde for ei reduksjon i drifta med 9 millionar kroner. Dette viste seg å vera umogleg å få til då mesteparten måtte takast frå starten av nytt skuleår 2013/14. Utfordringa vart større då Hauge skule fortsette som 1 4 skule. Meirforbruk vart kr 3,3 millionar. Familiens hus Her er meirforbruket i barnevernet kraftig redusert dei siste åra ved hjelp av god fagleg jobbing der talet på born i institusjonar er mykje lågare, men derimot har ein auka talet på plasseringar i fosterheimar. Meirforbruket i 2013 er relatert til ein ressurskrevjande brukar. Meirforbruk vart kr 0,5 mill Grunnskulen Grunnskulen i Osterøy har som visjon å gje elevane lærelyst og arbeidsglede. Gjennom dette arbeidet har ein som målsetjing at læringsutbyttet til elevane skal bli større. 43

44 I Kvalitetsutviklingsplanen for grunnskulen i Osterøy for perioden har me 3 prioriterte satsingsområde: Styrke grunnleggjande dugleikar Styrke sosial kompetanse Vurdering for læring og utvikling I 2013 har ein òg hatt eit særskilt fokus på: Klasseleiing Spesialundervisning Endring av skulestruktur I 2013 har skulane hatt stort fokus på desse satsingsområda. Etter kvart ser me òg resultat av langsiktig målretta arbeid. Me registrerer positiv utvikling både på nasjonale prøver og i elevundersøkinga. Klasseleiing Hausten 2012 sette me i gang med skulebasert etterutdanning i klasseleiing ved alle dei kommunale grunnskulane i Osterøy kommune. Dette var eit samarbeid med NLA. Personalet ved alle skulane har fått etterutdanningskurs og ekstern rettleiing i klasseleiing. Spesialundervisning Hausten 2013 har vi saman med rektorar, styrarar og representantar frå Familiens hus hatt fokus på spesialundervisning. Vi har nytta KS sitt drøftingsopplegg som tek utgangspunkt i Fou-prosjektet «Spesialundervisning drivere og dilemma». Målsetjinga med arbeidet var å skape medvit om bruk og omfang av spesialundervisning slik at ein på sikt kan redusere bruken av spesialundervisning og arbeide meir førebyggande. Osterøyskulen har eit samarbeid mellom Nordhordlandskommunane og Statped Vest. Prosjektet har som mål: Å ivareta kommunen sine behov for teneste på det spesialpedagogiske området. Å ivareta Statped Vest sitt behov for å gje rett teneste i rett omfang. Medverke til tidleg innsats, inkludering og tilpassa opplæring på ein meir systematisk måte. Målsetting i budsjett Resultat 2013 Styrke grunnleggjande dugleikar Fokus på lese- og skriveopplæringa. Skulane har utvikla periodeplanar med kompetansemål og læringsmål på kvart steg. Skulane har stort fokus på lese- og skriveopplæringa og arrangerer ulike tiltak for å betre læringsutbyte til elevane. Døme: lesekurs, fokus på lesing i alle fag, samarbeid med biblioteket for betre lesestimulering, m.m. Fokus på matematikkopplæringa. Skulane har utvikla periodeplanar med kompetansemål og læringsmål på kvart steg. Skulane har arrangert fagdagar/veke med særskilt 44

45 fokus på matematikk. Læringsmåla i matematikk er innarbeidd i periodeplanane og har meir fokus på matematikk i fleire fag. Nytte kartleggingsverktøy. Skuleeigar har hatt fokus på opplæring i bruk av ulike kartleggingsverktøy i fleire fag i samarbeid med NKR. Fokus dette året har vore minoritetsspråklege elevar. Betre læringsmiljø Kompetanseutvikling for lærarane. I 2013 har vi 2 lærarar som får vidareutdanning i lesing og 1 lærar som får vidareutdanning i engelsk. Tidleg innsats med målretta tiltak på alle nivå. Skulane jobbar systematisk med kartlegging i grunnleggande dugleikar for å få oversikt over korleis elevane utviklar seg i høve til kompetansemåla på dei ulike trinna. Dette gir viktig informasjon i høve til å sette inn tiltak på eit tidleg tidspunkt. Fokus på klasseleiing. Alle skulane har fokus på god klasseleiing. Skulane avslutta våren 2013 eit etterutdanningsprogram i klasseleiing der skulane også fekk ekstern rettleiing. Dette var eit samarbeid med NLA. Fokus på overgangar mellom ulike skuleslag. Plan for overgang barnehage/skule og barneskule/ungdomsskule har vorte evaluert og ulike forbetringstiltak har vorte prøvd ut. Reviderte plandokument vil bli utarbeidd. Elevmedverknad. Skulane jobbar med å gje elevane meir medverknad i skulekvardagen. Eit tiltak som har fungert svært godt er Trivselsleiarane. Der elevar er med å tek medansvar for positive aktivitetar i friminutta. PALS 2 barneskular arbeider med PALS. PALS står for «positiv atferd, støttande læringsmiljø og samhandling». Skulane har sterkt fokus på å skape gode relasjonar mellom elevar og vaksne. PALS er eit viktig verktøy for å utvikle gode læringsmiljø. Styrke samarbeidet med FAU Skulane har stort fokus på samarbeid med føresette. Spesielt har dette vore viktig i 2013 i arbeidet med endring av skulestrukturen. 45

46 Vurdering for læring og utvikling Trivselsleiarane 4 barneskular har ordning med trivselsleiarar. Dette er eit tiltak der elevane er med å tek ansvar for positive aktivitetar i friminutta. Ordninga har hatt svært positiv effekt på trivselen til elevane i friminutta. Konfliktnivået er senka betrakteleg. Elevane får systematisk undervegsvurdering og hjelp til å vurdere seg sjølve i høve til læringsarbeidet. Dei fleste elevane er meir motiverte for læring når dei veit kva kompetanse mål dei skal nå og kva kriterier dei blir vurdert i høve til for å nå måla. Fleire av skulane har teke i bruk skulevandring som verktøy. I arbeidet med skulevandring er leiinga ved skulen ute i klasseromma og observerer undervisninga. Rektor får på den måten betre kjennskap til arbeidet i klasserommet, og saman med lærarane reflekterer dei over eigen praksis og utvekslar erfaringar med kvarandre. Kvalitetsindikatorar Sosial trivsel, spørjeundersøking blant elevane i 7. og 10. klassetrinn, skala 1-5, (høg verdi er positivt resultat) Trivsel med lærarane, spørjeundersøking blant elevane i 7. og 10. klassetrinn, skala 1-5, (høg verdi er positivt resultat) Mobbing, spørjeundersøking blant elevane i 7. og 10. klassetrinn, skala 1-5, (låg verdi er positivt resultat) Oppleving av faglig rettleiing, spørjeundersøking blant elevane i 7. og 10. klassetrinn, skala 1-5, (høg verdi er positivt resultat) Gjennomsnittspoeng for avgangselevar i grunnskulen/ nasjonalt gjennomsnitt Medarbeidar Resultat kl: 4,5 10.kl: 4,2 7.kl: 3,9 10.kl: 3,8 7.kl: 1,5 10.kl: 1,6 7.kl: 3,5 10.kl: 3,4 O = 39,0 N = 39,7 Resultat kl: 4,3 10.kl: 4,3 7.kl: 3,9 10.kl: 4,1 7.kl: 1,3 10. kl: 1,3 7.kl: 3,7 10.kl: 3,5 O = 39,3 N = 39,9 Mål kl: 4,4 10.kl: 4,3 7.kl: 4,0 10.kl: 4,2 7.kl: 1,2 10.kl: 1,2 7.kl: 3,9 10.kl: 3,7 Resultat kl: 4,3 10.kl: 4,3 7.kl: 3,9 10.kl: 4,1 7.kl: 1,3 10.kl: 1,3 7.kl: 3,7 10.kl: 3,5 O = 40,0 O = 40,5 N = 40,1 Medarbeidarsamtalar 100 % 100 % 100% 100% 1. Resultata syner at elevane i grunnskulen, både barnesteget og ungdomssteget trivest på skulen saman med sine medelevar. Her har vi betre resultat enn gjennomsnitt på landsbasis. Erfaringsmessig vil desse resultata variere litt frå år til år. Det er positivt at vi klarer å halde det same høge nivået. Målet må vera at vi klarer å ha positive målsetjingar om forbetring på alle nivå. J.f. Kvalitetsutviklingsplanen for grunnskulen i Osterøy kommune. 2. Når det gjeld trivsel med lærarane er resultatet på same nivå som landsgjennomsnittet. 3. På spørsmål om mobbing, har vi no betre resultat både på barnesteget og ungdomssteget i høve gjennomsnitt i Hordaland og på nasjonalt nivå. Landsgjennomsnittet ligg på 1,4 både på barnesteget og ungdomssteget. Arbeidet mot mobbing er eit område som alltid må ha fokus i grunnskulen. Barneskulane jobbar etter Olweusprogrammet og ungdomsskulen nyttar Zero. I 2012 har vi hatt stort fokus på trivselstiltak i friminutta på ungdomsskulen og ved 7 av barneskulane. 46

47 4. Elevane i Osterøy kommune opplever at dei får betre fagleg rettleiing enn gjennomsnittleg på nasjonalt plan. Elevvurderingsprosjektet har ført til ei positiv utvikling på dette området. 5. Gjennomsnittspoeng for avgangselevar har dei siste åra hatt ei negativ utvikling. I 2012 har vi snudd den negative utviklinga. Vi har no nådd målsetjinga om å kome kome på nivå med landsgjennomsnittet. 6. Det har vorte gjennomført medarbeidarsamtalar ved alle grunnskulane i Osterøy kommune. Nasjonale prøvar Skulane har jobba målretta med dei grunnleggjande dugleikane i fleire år. Norsk, engelsk og matematikk har òg vore prioriterte fag i utviklingsarbeidet Dette ser ut til å gje resultat. Dette året har det vore relativt store skilnader på resultata mellom barneskulane. Ungdomssteget har gode resultat i høve til fylkesnivå og landsgjennomsnitt. Resultat 5.klasse, hausten 2013: Indikator og nøkkeltal Osterøy kommune skuleeigar 2013 Osterøy kommune skuleeigar 2012 Hordaland fylke Nasjonalt Engelsk 1,8 1,9 1,9 2,0 Lesing 1,8 1,9 1,9 2,0 Rekning 1,8 1,9 1,9 2,0 Resultat 8.klasse, hausten 2013: Indikator og nøkkeltal Osterøy kommune skuleeigar 2013 Osterøy kommune alle skuleeigar 2012 Hordaland fylke Nasjonalt Engelsk 3,0 3,1 3,0 3,0 Lesing 3,2 3,1 3,1 3,1 Rekning 3,1 3,0 3,1 3,1 Resultat 9.klasse, hausten 2013: Indikator og nøkkeltal Osterøy kommune skuleeigar 2013 Osterøy kommune skuleeigar 2012 Hordaland fylke Nasjonalt Engelsk Lesing 3,6 3,1 3,4 3,4 Rekning 3,3 3,3 3,4 3,4 Merknad: Det er ikkje utarbeidd nasjonale prøver for 9.trinn i engelsk 47

48 Nøkkeltal Skule: Elevar Deling Lærar Ass. Elevar Deling Lærar Ass. Fotlandsvåg 60 4-delt 7,35 1, delt 7,05 1,35 skule Hauge skule 69 4-delt 7,81 3, delt 6,70 1,47 Haus skule delt 13,15 4, delt 15,79 4,90 Lonevåg skule delt 19,75 5, delt 23,55 6,49 Valestrand delt 13,18 5, delt 16,38 5,05 skule Barneskular i alt ,40 24, delt 69,47 19,26 Osterøy delt 29,17 5, delt 31,69 3,83 ungdomsskule Totalt ,57 29, delt 101,16 23,09 SFO og leksehjelp er inkludert i ressursbruken. Tal på lærarar inkl. administrasjon og assistentar er samla årsverk pr. skule Endringar i skulestrukturen Hausten 2013 vart Bruvik skule slått saman med Haus skule, Hamre skule slått saman med Valestrand skule og Hjellvik skule vart i hovudsak slått saman med Hauge og Lonevåg skular. Elevane frå 5.-7.steg ved Hauge og Hjellvik skular, fekk tilbod om skuleplass ved Lonevåg skule. Hauge skule vart 1-4 skule for elevane frå Hauge og Hjellvik. Nokre av elevane frå Hauge og Hjellvik fekk innvilga skuleplass ved Valestrand skule etter ynskje frå føresette. Driftsutgifter Frå 2012 til 2013 har det vore ein vekst i driftsutgift per elev. Korrigert brutto driftsutifter per elev Gjennomsnittet i Osterøy ligg over gjennomsnittet for landet, men under kommunegruppa. I forhold til endra skulestruktur har dette berre hatt 5/11 verknad, i tillegg kjem det kostnader med sjølve endringa som også vil påverke desse tala. Pengar til inventar og utstyr har hatt eit betydeleg oppsving frå tidligare år, noko som kan skuldast eingongsutgifter i høve endringa av skulestruktur. Men fortsatt er nivået Oster øy 11 Oster øy 12 Oster øy 13 Mela nd 13 Radø y 13 Kgr. 11, 13 Land et u. Oslo, 13 inventar og utstyr undervisningsmateriell Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole på berre det halve av landsgjennomsnittet. Kostnader til undervisningsmateriell pr elev er på linje med landsgjennomsnittet. Driftskostnadane (løn og anna) har hatt ein vekst på om lag 2,7 % som er noko under generell lønsvekst. Innsparinga heng saman med ny tildelingsmodell for ressursar til skulane, samt endra skulestruktur frå hausten

49 Spesialundervisning Osterøy kommune dekker spesialundervisningskostnaden både for dei kommunal og for dei private skulane. I Osterøy kommune er det 25,0 høvesvis mange elevar som får 20,0 spesialundervisning. I forhold 15,0 til landssnittet er det betydelig meir spesialundervisning for 10,0 barneskulen. Mens det for 5,0 ungdomstrinnet er om lag 4 % fleire elevar i Osterøy som får 0,0 spesialundervisning. For dei minste og eldste har det vært ein reduksjon frå 2012 til 2013, mens andelen som får spesialundervisning har økt for mellomtrinnet. Del av elevar som får spesialundervisning Totalt i Osterøy kommune (kommunale og private skular) er talet på elevar som får spesialundervisning redusert frå 179 i 2012 til 155 i Det har vore ei ønska utvikling som sektoren har jobba målbevisst med. Osterøy 11 Osterøy 12 Osterøy 13 Ei utfordring er at med opprettinga av Danielsen ungdomsskule har ein i mindre grad anledning til å ha spesialundervisning i grupper. Dette bidreg til høgare totalkostnadar til spesialundervisning. Meland 13 Radøy 13 Kgr. 11, 13 Landet u. Oslo, trinn 10,3 13,8 10,3 7,3 9,0 6,2 5, trinn 15,2 19,1 20,5 15,1 8,1 11,4 9, trinn 16,6 18,0 14,5 10,6 14,5 11,8 10,8 Skulefritidsordning Del av born som går på SFO har gått ned i frå 2012 til 2013.Dette gjeld både born med full plass og dei med redusert plass. Osterøy kommune ligg no om lag 18 % lågare enn landssnittet på del av born som nyttar seg av SFO. Noko av grunnen til redusert bruk, kan vera veksten i foreldrebetalinga for SFO. Del av barn 6-9 år i SFO Barn i SFO med 100% plass Osterøy kommune hadde tilbod om SFO ved 7 av dei 8 barneskulane våren Frå hausten 2013 var det SFO tilbod ved alle barneskulane. Men på Fotlandsvåg skule er det ikkje tilbod på onsdag, då dette ikkje er skuledag for småskulen. I 2013 vart det ikkje gjeve tilbod om SFO i skulen sine ferie - og fridagar. Foreldrebetaling SFO dei siste tre åra Inntil 9 timar per veke timar per veke Over 15 timar per veke ,0 22,8 11,1 24,9 33,9 41,5 55,4 45,3 50,3 43,5 73,4 45,2 49,8 61,8 Osterøy 11 Osterøy 12 Bruk av SFO Osterøy Meland Radøy 13 Kgr. 11, 13 Landet u. Oslo,

50 Leksehjelp vart innført frå for elevane i 1.-4.klasse. Osterøy kommune gir tilbod om leksehjelp ved alle barneskulane. Samanlikna med andre kommunar har SFO i Osterøy kommune ei effektiv drift med tanke på kostnader per brukar. Dei låge kostnadene vert òg synleggjort når det gjeld netto driftsutgift til skulefritidstilbod sin del av samla netto driftsutgift for kommunen Driftsutgifter per brukar 0,5 0,2 0,4 0,3 60% 50% 40% 30% 20% ,1 0,1 0,1 10% Kostnadsveksten per brukar var på 3,2 % frå 2012 til Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker 0% Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter Skulefritidsordning/ leksehjelp Skuleåret 2010/2011 Skuleåret 2011/2012 Skuleåret 2012/2013 Skuleåret 2013/2014 Bemanning, årsverk 6,22 9,35 9,80 6,90 Totalt tal born i SFO Av dette er born med opphaldstid veketimar Av dette born med opphaldstid over 15 veketimar Tal born med særlege behov Leksehjelp Målsetting i budsjett Resultat 2013 Leksehjelp ved alle skular Alle skulane har hatt tilbod om leksehjelp. Ny plan for sfo-tilbodet Barnehagetenesta Barnehagen sitt mandat er å tilby barn i opplæringspliktig alder eit omsorgs og læringsmiljø som er til barnet sitt beste. Å sikra likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar Styrka barnehagen som læringsarena At alle barn skal få delta i eit inkluderande fellesskap Den kommunale barnehagetenesta har ansvar for: Den kommunale barnehagedrifta 50

51 Rettleiing kommunale og private barnehagar Tilsyn kommunale og private barnehagar Planarbeid Osterøy kommune har: 6 kommunale barnehagar og 2 private barnehagar. Barnehagane i Osterøy er ulike i storleik - og gjev ulike og varierte tilbod. Ansvaret for barnehageområdet er lagt til Kunnskapsdepartementet og er med det ein del av utdanningssystemet. Fagområda i Rammeplanen er sett i samanheng med fag som borna møter att i skulen. Osterøy kommune vektlegg å ha gode overgangar frå barnehage til skule. Aktivitet, resultat og analyse Hauge barnehage stod klar for innflytting 9. januar Hauge barnehage er blitt ein tenleg og flott barnehage for både born og tilsette. Osterøy kommune har fått ein barnehage som kan møta framtidige behov! Stor etterspurnad etter barnehageplassar medførte ei omorganisering av barnehagesektoren frå 1. august Etterspurnaden av plassar synte ein nedgang ved Mjøsdalen og Valestrand barnehagar og ein stor auke ved Hauge barnehage. Det vart oppretta 14 småbarnsplassar ved Hauge barnehage(3. avd) Osterøy kommune har eit hovudopptak gjeldane frå 1. august og alle med rett til barnehageplass fekk tildelt plass. Det er framleis ei stor utfordring å gje barnehageplass utanom hovudopptak vi fyller barnehagane frå 1. august og skjer det ingen endringar så er det ikkje ledige plassar før ved neste hovudopptak. Stramme økonomiske vilkår gjer at barnehagane i liten grad kan vera fleksibel i opningstider på dagtid - og sommaropne barnehagar. Hauge Barnehage 51

52 Målsetting i budsjett Resultat 2013 Hauge barnehage nye barnehageplassar 14 småbarnsplassar frå 1. aug Barnehagane arbeider systematisk for å leggja til rette for å gje alle born ei god utvikling og Tidleg innsats med målretta tiltak på alle område samstundes ha verktøy for å identifisera og setja i gang ekstra tiltak når det er naudsynt. Starte arbeidet med plandokument. Stor auke i talet på born med minoritetsspråkleg bakgrunn - og Styrka tilbodet til minoritetsspråklege barn. barnehagane har stort fokus på å leggja enno betre til rette for å ivareta desse borna. For å gje dei ei god utvikling på alle område. Pedagogisk leiing i barnehagen Eit kompetent personale - alle tilsette har god kompetanse og er i stand til å gje læring og omsorg i samsvar med kommunale og sentralt gjevne målsetjingar Utvikla kvar barnehage til ein lærande organisasjon Styrka leiarskap som fører til utvikling og kvalitet av barnehagane. Rekruttera og behalda fagpersonale pedagogdekking som er i tråd med Lov om barnehagar. Opplæring og kompetanseutvikling Kvalitetsindikator Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Barn i barnehage 0-5 år Born på venteliste 15 *42 0 *45 Kommunale barnehagar Private barnehagar Del av 5 åringar som får gjennomført barnesamtale. Alle Alle Alle Alle Respektful behandling 5.3 (6) Fysiske miljø 4.6 Tilgjengelighet 5.2 Informasjon 4.8 Medarbeidarar/organisasjon Del tilsette med pedagogisk bemanning Del av tilsette som har gjennomført medarbeidarsamtale 100% 100% 100% *Born på venteliste er born som ikkje fyller retten til ein barnehageplass, jfr. Lov om barnehagar. Brukarundersøking i dei kommunale barnehagane vart gjennomført hausten Resultata synte då at brukarane (foreldre/føresette) var svært nøgde med barnehagetilbodet i Osterøy. Samanlikna med det som er gjennomsnitt i Noreg - var resultata for dei kommunale barnehagane også svært god. Brukarane er nøgde med innhald og kompetanse i barnehagen. 52

53 Plassar i kommunale/private barnehagar per Fotlandsvåg barnehage Mjøsdalen barnehage Lonevåg barnehage Hauge barnehage Haus barnehage Valestrand barnehage Sum plassar i kommunale barnehagar Reppen barnehage Osterøy gårds og friluftsbarnehage A/S Sum plassar i private barnehagar Open barnehage Lonevåg (klubbhuset OIL) Årsverk i dei kommunale barnehagane Førskulelærarar Fagarbeidar / assistent Etterspurnaden etter barnehageplass i Osterøy nærmar seg meir og meir dei nasjonale tala når det gjeld kor mange som går i barnehage ut frå si aldersgruppe. Når det gjeld born 3-5 år går 95 % i Osterøy kommune i barnehage, medan snittet for landet er 97 %. For borna 1-2 år går 74 % i barnehage i Osterøy kommune medan snittet for landet er 80 %. Kostnadane pr. barn i barnehagane er fallande i høve til lønsutviklinga. Den er lågare enn i Meland og Radøy, samt landet generelt. Ser me på kor mange opphaldstimar det er pr. årsverk, har dei auka i forhold til 2012, og me ligg godt over gjennomsnittet i landet. Dette vitnar om ei effektiv barnehageteneste Grunnlag for låg kostnadsvekst skuldast i hovudsak auke i opphaldstimar per årsverk i forhold til Dette skuldast fleire born i barnehage, samtidig som talet på vaksne vart redusert. I tillegg til at fleire av borna har opphaldstid på over 33 timar i veka Kostnad per barn i kommunal barnehage Osterøy Osterøy Osterøy Meland Radøy 13 Kgr. 11, Landet u. Oslo, 13 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Familiens hus Familiens Hus skal vere eit tverrfagleg lågterskeltilbod. Ein føreset samarbeid på tvers av sektorar og mellom tenestene. Å bygge Familiens Hus er ein kontinuerleg prosess der barn sine behov er utgangspunkt for våre tiltak og der nasjonale, regionale og lokale rammer gir retning å styre etter. 53

54 Leiar Familiens Hus Barnevern tenesta Tverrfaglig teneste PPT Familiens hus består av Tverrfagleg Teneste, PPT og Barnevern. Aktivitet, resultat og analyse Mykje arbeid er lagt ned for å betre rutinar og effektivisere drifta slik at midlane i stadig aukande grad vert nytta best mogleg. Vi har mottatt styrkingsmidlar frå fylkesmannen for å auke bemanning og kompetanse i barnevernstenesta. Tilsette i alle tenestene tar vidareutdanning. Venteliste PPT Ventelista på PPT er halvert sidan i fjor og eit resultat av målretta arbeid som systemarbeid, struktur og bedra rutinar. Auka kapasitet i Barnevernstenesta Grunna styrkingsmidlar frå Fylkesmannen, har me tilsett sakshandsamar og tiltaksressurs tilsvarande 60% stilling. Reduserte kostnadar i Barnevernstenesta- tiltak i familien Ved å nytta interne krefter frå Tverrfagleg teneste, har me redusert kostnadane i familiane. Reduksjon på fristoverskridingar Barnevernstenesta har jobba målretta for å redusere talet på undersøkingar som brukar meir enn 3 månader på gjennomføring. Talet på saker over frist er redusert også i Auke i talet på tilmeldingar Det var opna fleire undersøkingar med auke i alvorlegheitsgrad enn åra før. Fleire plasseringar utanfor heimen Grunna auke i alvorlegheitsgrad, er fleire barn plassert utanfor heimen enn åra før. Avvik Me har avvik, men jobbar intensivt med at alle born med tiltak frå barnevernstenesta skal ha tiltak eller omsorgsplan. Barnevernstenesta har òg avvik på lovpålagte oppgåver som tilsyn i, og oppfølging av, fosterheimar. Årsaka til dette er avgrensa ressursar. PPT PPT yter i hovudsak teneste til fylgjande områder: Barnehage, grunnskule og vaksenopplæring. I tillegg til arbeid med enkeltsaker, er verksemda involvert i meir systemretta arbeid i samarbeid med dei andre tenestene i Familiens hus og skulane. PPT har hatt redusert bemanning deler av året. Tilsett ny fagleiar i desember

55 Sakkunnig arbeid: Nye tilviste saker Saker på venteliste 11 5* Saker med aktivitet 300 *Tal på saker på venteliste per : Det blei starta opp arbeid i mange nye saker på slutten av året i 2013, då PPT igjen var fullt bemanna, og det blei starta opp i ein del nye saker i begynnelsen av Venteliste varierande i høve type sak, og når på året dei blir tilvist. Varierer mellom 2-7 mnd. Systemarbeid PPT starta samarbeid med Statped Vest i høve å starta ressursteam på Lonevåg skule. Målet er at skulen skal kome raskare i gong med tiltak, og at dei i større grad enn tidlegare skal prøve ut tiltak før evt. tilvising til PPT. Viss ein får eit tverrfagleg samansett ressursteam kan ein og i større grad kome til med rett hjelp. Barnevernstenesta Barnevernstenesta sitt ansvarsområde er barn frå 0 til 18 år. Barn kan få vidareført barnevernstiltak fram til dei er 23 år etter eige samtykke. Barnevernstenesta samarbeider blant anna med skule, barnehage, helsestasjon, PPT, Tverrfagleg teneste, Pleie og omsorg og Psykiatritenesta. I 2013 mottok Osterøy barnevernstenester 82 bekymringsmeldingar. Dette er ein auke frå Det blei gjennomført undersøking i alle desse sakene. I 47 (57%) av undersøkingane blei det konkludert med iverksetting av tiltak frå barnevernstenesta. Barnevernstenesta jobbar målretta for å gjennomføre undersøkingar innan 3 månadars fristen. I 2013 blei 50 (61 %) av undersøkingane konkludert innan frist. Av dei sakene som gjekk over frist, var 11 (13,5%) vedtatt utvida grunna sakens karakter. 18 (22%) av undersøkingane gjekk over frist grunna manglande kapasitet i barnevernstenesta. Nøkkeltal frå Kostra 2011* 2012* 2013 Barn med undersøkingar eller tiltak 105 Undersøkingar i alt Avslutta undersøkingar Undersøkingar som førte til tiltak Barn med tiltak i opphavlig familie Barn med tiltak utanfor opphavlig familie Kvalitetsindikatorar Undersøkingar med behandlingstid innan 3 månader eller utvida til 6 månader grunna 67% 66% 77% Sakens karakter Barn med tiltak med utarbeida plan pr % 91% 75% Barn plassert i omsorgstiltak med utarbeida plan pr % 100% 95% Gjennomførte barnesamtaler i undersøkinger Ikkje tal Ikkje tal 99% *Grunna oppjustert datasystem og nye måtar å hente ut tala, avviker historiske tal frå tidligare årsmeldingar. Tala i denne rapporten er summert etter same mal/nøkkeltal. 55

56 Tverrfagleg teneste Medarbeidarane i Tverrfagleg teneste jobbar både med enkeltsaker og i aukande grad, med grupper (elever, tilsette og foreldre). Tverrfagleg teneste har i 2013 hatt kommunepsykolog i 11 mnd grunna overgang til anna stilling. Familieveiledargruppa er, grunna permisjon, redusert med 40% i 6 mnd og redusert med 50% i 8 mnd av året. Psykiatrisk sjukepleiar er flytta til ungdomsskulen og miljøterapeut har jobba delvis for barnevernstenesta. Fordeling mellom individoppfølging og gruppeoppfølging: Individ-saker Individ.- samtalar Samarbeidsmøte* Veiledning personale Kommunepsykolog Miljøterapeut Familieveiledere Til saman *Talet på samarbeidsmøte er kun dei som er registrert. I tillegg er det eit utal møter som kollegaveiledning, koordineringsmøter, drøftingsmøter m.m har vore eit år med redusert bemanning grunna krav om innsparing. Ved permisjonar har stillingane stått vakant i tillegg til at psykiatrisk sjukepleiar fekk anna stilling på ungdomskulen. Tverrfagleg teneste si vurdering er at kvaliteten på arbeidet rundt barna vert betre når ein samarbeidar og jobbar tverrfagleg. Ein tenkjer at samarbeidet med barnehagane er positivt med tanke på tidleg innsats. Målsetjing i budsjett Resultat 2013 Tidleg innsats Auka tilvising frå barnehagar, PPT og fastleger til Tverrfagleg teneste Redusere tilvisingar til PPT 10 sakar mindre enn året før Vidareutvikle tverrfagleg samarbeid Kvalitetssikre tiltak Auke i tilmelding frå andre tenester Samarbeidsmøter - TFT 120 møter Saker frå BV til Tverrfagleg teneste evaluerast etter 3 mnd. Rett tiltak med rett kompetanse. Endra tilvisingsrutinar slik at saker kjem rett. BV gjennomfører barnesamtalar i tilnærma alle saker. Reduksjon på fristoverskridingar Kvalitetsindikatorar Resultat Resultat Resultat Mål Ventetid (månader) på tilbod frå PPT mnd Tilbod om heimebesøk ved fødsel frå 64 % 94 % helsestasjonen Tilbod om avklaringssamtale med psykolog innan 1 veke etter kontakt 100 % Innan ei veke Tilbod innan ei veke Innan ei veke* Nøgd med informasjon frå og tilgang til * * Familiens hus, brukarundersøking. Oppleving av ein heilskaplig teneste, brukarundersøking * * 56

57 Samlingar for kompetanseutveksling mellom skule, barnehage og Familiens hus gr. pr. år Gruppe Veiledning Bhg 23 gr Foreldrerettleiingskurs kurs pr. år 0 Førebyggande prosjekt *Mål oppnådd inntil stillinga blei vakant. Årsverk i Familiens hus* B 2011 R 2012 B 2013 R 2013 Helsestasjon 5,2 4,8 5,8 PPT 3,0 3,0 3,0 3,0 Tverrfaglig teneste 4,0 4,0 3,9 Barnevern 7,3 *6,4 6,4 *7,0 Sum årsverk 15,5 18,2 17,6 *Auke grunna styrkingsmidlar frå Fylkesmannen Tabellen syner delen av born med undersøking og delen av born med tiltak. I begge tilfelle i høve til talet på born i alderen 0-17 år. Delen av born med undersøking og tiltak har minka siste året, men ligg over både landet og Radøy kommune. Osterøy kommune har høgare nettodriftsutgift til barnevern enn samanlikningsutvalet. Det tyder på at barnevernsarbeid blir relativt sterkt prioritert i Osterøy kommune. Samstundes viser driftsutgifter pr born at tenestene vert drive rimelegare pr brukar enn i utvalet. Helsestasjon og skulehelsetenesta Oppgåvene er å drive svangerskapsomsorg, helsestasjon, skulehelseteneste og miljøretta helsevern. Brukarane er gravide, barn og unge mellom 0 og 20 år. Dette inneberer rettleiing til foreldre av omtalte gruppe og lærarane. Ein følgjer gjeldande lover og retningsliner. 57

58 Organisering og aktivitet Vi har ei jordmor tilsett ved helsestasjonen. På hausten /slutten av året vart ho sjukemeldt og vi fekk ei klage frå brukar som ikkje fekk tilbod om svangerskapskontroll hjå jordmor. To helsesøstre har primært ansvar for barneskulane og to helsesøstre for helsestasjonen. Denne organiseringa samt endring i skulestruktur har medført meir tilgjengelegheit ute i skulane. På nokon skular opplever vi eit aukande press og at tilgjengelegheita blir spist opp av oppfølgingsakar. Vi opplever at fleire må bli avviste og «stå på vent» på grunn av manglande kapasitet. Tilgangen på psykiatrisk sjukepleiar er begrensa og kommunepsykologen slutta i haust. Fødselstalet var 94. Vi hadde 1815 enkelt konsultasjoner på helsestasjon. Nøkkeltal frå Kostra Antall gravide som fullførte fødselsforberedende kurs i helsestasjons regi Antall gravide som har møtt til svangerskapskontroll ved helsestasjonen Antall hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst Antall fullførte helseundersøkelser innan utgang av 8.leveuke (6 ukers kontr.) Antall fullførte 2-3 års kontroller Antall fullførte 4 års kontroller Antall fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 1.trinn, grunnskolen 1541* 146 *feilført Målsetjing i budsjett Resultat 2013 Tidleg innsats Alle får tilbod om heimebesøk innan 14 dagar etter fødsel. Fremme utvikling hjå barn og unge Fått etablert undervisning om «psykisk førstehjelp» til alle 5.klassingane Vidareutvikle tverrfagleg samarbeid Fått etablert samarbeidsavtalar og faste møter med andre fagtenestar Kvalitetssikre tiltak Fått etablert betre elektronisk journalføring Kvalitetsindikatorar Resultat 2011 Resultat Mål Resultat % 100% 29,88 % * Fødselsførebuande kurs til førstegongsfødande Heimebesøk til alle nyfødde innan 14 dagar 64 % 94% 98% 95% Gjennomføring av konsultasjonar i tråd med retningslinjer og innan fastsette tidsrammer * Samarbeidsmøter med fastlegane 2 pr. år 0 Samarbeidsmøter med barnevern 2 pr. år 2 58

59 Samarbeidsmøter med PPT 2 pr.år 1 Samarbeidsmøter med psykiatritenesta 2 pr. år 1 Samarbeidsmøter med fysioterapitenesta 1g.pr. mnd 1 Zippy rettleiing for lærarane 4 pr. år 3 pr.år Foreldrerettleiingskurs 1 pr.år 1 Vaksinasjonsdekning 95% % *Lavare resultat på grunn av at jordmor var sjukemeldt og det ikkje var kurs *Har vært vanskeleg å få ut riktig statestikk på grunn av feilføringar og manglande opplæring. Har det som mål å få dette til for 2014 Årsverk helsestasjon B 2012* B 2013 R 2013 Jordmortenesta 0,6 0,6 0,6 Merkantil 0,6 0,6 0.6 Helsesøster 3,6 3,6 3,6 Sum årsverk 4,8 4,8 4,8 Biblioteket 180 år på Osterøy med mange store hendingar i biblioteket si historie, mange arrangement for store og små og mange flotte utstillingar. Vi har godt samarbeid med mange utanfor biblioteket både i kommunen og utanfor. Hovudbiblioteket hadde ope fire dagar i veka. Utlånstala har falle og for første gang er utlån til vaksne høgare enn til barn. Besøkstalet for hovudbiblioteket var Prosjekt og arrangement Osterøy bibliotek vart kåra til «Årets bibliotek» i Hordaland i jubileumsåret for Norsk bibliotekforening og den aller første gang denne prisen vart delt ut i Hordaland! Prisbilete av Bo Gaustad Vi sa farvel til Osterøy sitt rullande slott Soria Moria som blei pensjonert og nyter nå sitt otium på Osterøy museum som gjenstand nr 24/13. Ca 200 barn deltok i ein teikne- og skrivekonkurranse om den nye og gamle bokbussen, resultata skal samlast i ei bok. Seks skuleelevar fekk diplom og «gullmedalje» og alle som sendte inn fekk vere med på det det store arrangementet. Året var prega av store utstillingar. Til saman 9. Ein må særleg trekke fram ei av dei to utstillingane til stemmerettsjubileet : «Snill» med eit veldig spanande formidlingsopplegg av Else Karin Tysse Bysheim for 3. og 4.klasse, som også supplerte utstillinga med eigne bidrag. 59

60 Hovudbiblioteket har hatt til saman 32 arrangement i 2013 med 1368 deltakarar, nokre i samarbeid med Senioruniversitetet. Biblioteket har hatt samarbeid med Osterøy senioruniversitet om 9 interessante foredrag. Samarbeid i Nordhordland Bokbussen «Nyfiken» med «Nytte og hygge» og kokebokforfattar besøkte ASVO i samarbeid med Lindås bibliotek. Nokre månader etterpå vart brukarane invitert til litterær lunsj på biblioteket med Anne-Lise Tyssebotn Gjesdal. Ny heimeside Mitt Nordhordland: med mellom anna bokorienteringar, bokfornying og oversikt over kva lånaren har heime. Best i test for 8.klasse som saman med dei andre i Nordhordland får bli med på kåring av årets ungdomsbok i regionen. Felles kursing i litteratur av alle tilsette. Samarbeid med skulane: Biblioteket har hatt eit travelt år og alle skulane har fått være med på ulike arrangement og tiltak. Til saman har biblioteket laga i stand og vore til skulane med 11 bokkassar og lesestimuleringsopplegg Dette vert ikkje registrert som utlån, men ein kan forsiktig stipulere det til 3000 utlån, truleg meir. Samarbeid med Osterøy vidaregåande skule Vi står for drift av biblioteket og vi har noko samarbeid om arrangement Numerus Currens Biblioteket har i 2011, 2012 og 2013 arbeidd med å utvikle og tilpasse biblioteket til ei ny tid med nye media og frigjere plass i biblioteket til arrangement i tråd med ny biblioteklov. Målsetting i budsjett Resultat 2013 Nok PC-ar til publikumsbruk nei Nettbrett til formidling ja Ny heimeside i samarbeid med Nordhordlandsbiblioteka ja Biblioteka i Nordhordland som Litteraturhus ja Ny bokbuss utvida tilbod nei Omorganisering av det fysiske biblioteket etter nye prinsipp 50% Rullering av bibliotekplan nei Samarbeide med musea om utstillingar nei Lesestimuleringstiltaket Les for livet 2 Avhengig av ny buss Årsverk B 2011 R 2012 B 2013 R 2013 Biblioteket 2,85 2,85 2,85* * 0,5 stilling skulebibliotekar ved Osterøy vgs 40% vakans, dvs reelt 2,45 årsverk 60

61 Kvalitetsindikatorar Status 2010 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Tal på utlån frå bokbuss % - vis sjølvbetente utlån (ser vekk frå utlåna ved 7% 95% 80% 95% bokbussen) Digitale tekstbøker (e-bøker) Tal utlån digitale tekstbøker Digitale lydbøker Tal utlån digitale lydbøker Fjernlån frå andre kommunar Fjernlån ut til andre kommunar Deltakarar på arrangement Deltakarar på lesestimuleringstiltak Timar ope i veka Årlege utstillingar Osterøy kommune brukar noko meir pengar pr innbyggar på bibliotektenesta enn utvalet. Noko av grunnen til dette er størrelsen på kommunen, med fleire innbyggarar vil dei same opningstidene gi dei same kostnadane og altså lågare kostnad per innbyggar. Besøk på biblioteket i forhold til befolkninga er aukande. Den ligg under kommunegruppa og landet. Det er viktig å merke seg at besøkstala ikkje er korrigert for opningstider. Kultur og kulturskulen Kultur skal sikra gode og varierte kulturtilbod for kommunen sine innbyggjarar gjennom ulike tiltak. - Støtta lokale kulturelle prosjekt med økonomisk hjelp og fagleg påfyll. - Formidla tilbod utanfrå vidare til institusjonar, lag og organisasjonar. - Ta vare på kulturelt mangfald og lokale talent gjennom eigne arrangement. I mesteparten av budsjettåret 2013 har stillinga som kulturkonsulent stått vakant på grunn av budsjettsituasjonen. 61

62 Kulturmidlar blei delt ut til lag og organisasjonar på bakgrunn av søknad og dokumenterte utgifter. Kulturprisen vart ikkje delt ut i Kommunen har fått midlar etter søknad til "Den Kulturelle Spaserstokken". Samarbeid med "Den kulturelle skulesekken" om fleire prosjekt. Kulturskulen arrangerte Ungdommens kulturmønstring i januar Kulturskulen Kulturskulen skal gi born og ungdom høve til å utvikla sine talent innanfor ulike kulturuttrykk. Størsteparten av elevane vel å få individuell opplæring i song eller på eit instrument. Men dei andre uttrykka har gradvis større oppslutnad. Spesielt har teaterkor og dans blitt populære tilbod etter at desse elevane får vera med på ein musikaloppsetting. Elevtal og val av aktivitetar Kulturskulen hadde hausten 2013 i alt 260 elevplassar. Fordelt på 232 elevar. Plassane er fordelt slik: o Song 31 o Gitar/bassgitar 61 o Piano 52 o Fiolin/hardingfele 12 o Toradar/trekkspel 10 o Teaterkor: 17 o Blåseinstrument 3 o Dans 34 o Visuell kunst: 5 o Media: 3 o Smartstart gruppe 4 o Smartstart individuell 9 Smartstart Smartstart er eit tilbod om musikalsk nybyrjarkurs for 1. og 2. klassingar. Dette er meint som eit rimelegare tilbod der elevane i grupper på 3 til 5 får prøva seg på ulike instrument og samtidig som dei får grunnleggjande noteopplæring. I år tilbyr me dette og som individuelt tilbod. Korpsinstruksjon I år har i tillegg til Haus skulemusikklag, også Lonevåg skulemuskklag og Fotlandsvåg musikklag kjøpt timar til gruppeundervisning av korpsmusikantar og aspirantar. Samarbeid med frivillige lag. Musikkgruppa Kor for ikkje Her får ei gruppe elevar med psykisk utviklingshemming trening i song og samspel. 62

63 Konsertverksemd og oppdrag Semesteravslutningar Avslutningskonsertane til sommar og jul er den arenaen der flest elevar får vist seg fram for eit større publikum. I år la me julekonsertane til Hosanger og Haus kyrkjer. Vårspel Vårspel er kulturskulens hovudframsyning der med drar vekslar på dei litt større elevane som har gått nokre år i kulturskulen. Arrangementet er i eit samarbeid mellom kulturskulen og Haus/Lonevåg skulemusikklag Skulekonsertar To gonger i året har me skulekonsert der kulturskuleelevar frå utvalde skular skipar til konsert for medelevar Plassar i musikkskulen Vår Haust Vår Haust Vår Haust Jenter (elevar / plassar) 126/ / / / / /155 Gutar (elevar / plassar) 117/ / / / /119 98/105 Totalt (elevar / plassar) 243/ / / / / /260 Timar til lag pr.veke Brukarbetaling* Skulekonsertar * 1 Avslutningskonsertar Storkonsert 1 Vårspel 1Vårspel 1Musikal 1Vårspel Målsetting i budsjett Resultat 2013 Samarbeid med institusjonar for Samarbeidskonsert med Sjøforsvarets kunstuttrykk musikkorps og rikskonsertene om «Muntre musikanter» 9.november Felles konsert Haus og Lonevåg skulemusikklag (Vårspel 2013) Elevar møter profesjonelle kunstnarar «Muntre musikantar» Pedagogisk rettleiing for aktiv bruk av Den kulturelle skulesekken Fagleg ressurs for barnehage, grunnskule og vidaregåande Kulturskulen har vore nytta som rådgjevingsinstans. Me har ikkje noko systematisk samarbeid med andre skuleslag på dette område. Men får av til spørsmål om å utlån av utstyr m.m. (Filmkamera f.eks) 63

64 Tilpassa undervisning til alle interesserte Samarbeide om bruk av ressursar Elevar som deltakarar i det lokale kulturlivet Konsertar, utstillingar, forestillingar Vidt spekter av kunstutrykk Ivareta breidde og kvalitet Tverrfaglege prosjekt Kulturskulen gir tilbod til alle elevgrupper og gir skreddarsydd undervising til kvar enkelt elev. Tett samarbeid med ungdomsskulen om bruk av lyd og lysutsyr. Ballettopptreden på turnstevne. Innslag på konsert for Filippinene Stadig betre kvalitet på hovudframsyningane. Godt og variert tilbod. Høg brukarbetaling gjer at kultuskuletilbodet ikkje er for alle. Teaterkor, dans, og visuell kunst samarbeider om musikalen «I morgon» Årsverk B 2011 R 2012 B 2013 R 2013 Osterøy kulturskule 5,06 4,95* 5,35 5 Kultur 0,63 0,50 * + ekstrahjelp til prosjekt (6%) Kvalitetsindikatorar Status Resultat Mål Resultat Tal på deltakarar i kulturskulen Vår: 327 Vår: Haust: 256 Haust: 247 Tal på undervisningstimar (klokke timar) i Vår: kulturskulen (ikkje teneste til lag) Haust:2 930 Påmeldingar i ungdomens kulturmønstring Utdeling av kulturpris 0 Venteliste for å delta i musikkskulen Vaksenopplæringa Skildring av tenesta Osterøy vaksenopplæring har som overordna mål å gje menneske i vaksen alder kunnskap, innsikt og dugleik som fremjar kvar einskild si verdiorientering og personlege utvikling. Ein skal styrke grunnlaget for sjølvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv. 64

65 Aktivitet, resultat og analyse Norsk for framandspråkelige vaksne Osterøy vaksenopplæring tilbyr opplæring i norsk for framandspråkelige vaksne. Vi har både elevar som har rett og plikt til norskopplæring, og arbeidsinnvandrar som dekker opplæringa sjølvtal elevar har vore stabilt gjennom året, men vi ser at breidda i elevane sine forkunnskap og evne til å lære eit nytt språk har større variasjon enn tidligare. Elevane blir òg i norskundervisning lenger. Særskild norsk I samarbeid med Osterøy ungdomsskule og nokre av barneskulane på Osterøy har vi hatt norsk II for barn og unge. Målet er å gje ei grunnleggjande innføring i norsk som gjer det enklare for barna å følgje norskundervisninga på sin nærskule. Fornya grunnskuleopplæring for vaksne, utan spesialpedagogisk vedtak Våren 2013 avvikla vi vårt siste felles kurs i IKT. Frå og med hausten 2013 må elevar som kjenner eit behov for opplæring i fag på grunnskulen sitt område, sjølv vende seg til oss med førespurnad, og det må fattast enkeltvedtak etter kartlagt rett. Spesialundervisning for vaksne: Grunnleggjande ferdigheiter eller fagopplæring Osterøy vaksenopplæring har tilbod om spesialundervisning i fag for dei av elevane som ikkje har utbytte av ordinær undervisning i «Fornya grunnskuleopplæring». Osterøy vaksenopplæring gjev tilbod om undervisning i grunnleggjande ferdigheiter til vaksne som ut frå ei sakkunnig tilråding har rett til denne undervisninga. Bakgrunnen for sakkunnig tilråding ligg då i medfødt eller erverva skade, sjukdom eller funksjonsnedsetting. I 2013 kom det ein liten auke i tal elevar som mottek undervisning etter denne paragrafen. Nøkkeltal vaksenopplæring Netto driftsutgift til vaksenopplæring i % av total nettodriftsutgift 0,8 % 0,7 % 0,7 % Netto driftsutgift til vaksenopplæring per innbyggar Deltakarar i vaksenopplæring 109/ 118/ Fornya grunnskuleopplæring Engelsk Fornya grunnskuleopplæring IKT 18/ Fornya grunnskuleopplæring fag ikkje spesifisert grunna personvernomsyn 1 Spesialundervisning Norsk rett og plikt Norsk betalingselevar Elevar på overgangsordning fram til Oppdragsundervisning i Norsk for firma Oppdragsundervisning i Data for firma Norsk 2 for ungdomsskulen Norsk 2 for barneskulen Årsverk B 2011 R 2012 B 2013 R

66 6,7 6,95 6,7 6,95/6,75 Målsetting i budsjett Resultat 2013 Betre fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle Vi har ikkje oppnådd betre fysisk arbeidsmiljø, då lokala vi er i er lite eigna for skuledrift. Psykisk har vi oppnådd betre arbeidsmiljø for elevar og lærarar, då vi har hatt stort fokus på korleis vi kommuniserer med kvarandre, og kven sitt ansvar det er at kommunikasjonen er god. Styrka grunnleggjande dugleikar I 2013 har vi styrka den grunnleggjande dugleiken «kommunikasjon», med gode resultat. Tilby fleire timar i Norsk II for vaksne grunna krav Oppnådd, då vi ved hjelp av tre grupper om raskare progresjon på dagtid kan tilpasse opplæringa betre til nivå. Må rekne med behov for ytterligare ein liten auke i Vurdering for læring Arbeider framleis med å ha gode samanhengar mellom ulike plan- og evalueringsdokument. Arbeidet fortset med fokus på å involvere elevane i å fastsette vurderingskriterium. Nytte kartleggingsverktøy Arbeider med å finne og bruke gode kartleggingsverktøy for dei ulike elevgruppene. Er eit omfattande arbeid, som vi har stort fokus på i kollegiet. Kompetanseutvikling for lærarane I 2013 har vi kursa oss mykje i dei hjelpemidla som elevane skal nytte, i tillegg til meir generelle kurs i regi av Vox. Det er i periodar vanskelig å finne gode kurs som passar våre behov. 66

67 Miljø og teknikk Sektor for miljø og teknikk Roald Hovden Brann og redning Jan Frode Hjellvik Forvaltning: Landbruk og miljø Byggsak Oppmåling Odd Ivar Øvregård Drift: Kommunale bygg Vei, vann og avlaup Roald Hovden Sektor for miljø og teknikk er delt i tre hovudeiningar: 1. Drift yter tenester til kommunen sine innbyggjarar innan vassforsyning, avlaupsanlegg, kommunale vegar, tømming av septiktankar og andre kommunale etatar som skule og barnehage, pleie og omsorgsteneste ved nybygging, drift og vedlikehald av kommunale bygg. 2. Forvaltning yter tenester til kommunen sine innbyggjarar innan kart og oppmåling, frådelingar og byggesakshandsaming, samt støtte og rettleiing innan landbruk og miljø. 3. Brann og redning har ansvaret for beredskap og førebyggjande brannvernarbeid inkludert feiing og tilsyn i bustadar. Arbeidet med kommunal beredskap er tillagt eininga. Hausten 2013 er det arbeidd med omorganisering av Forvaltninga. Frå 1. januar 2014 vil Teknisk forvaltning (byggesak, kart og oppmåling samt landbruk) vera organisert i Stab, med Rådmannen som leiar. Økonomi Skjema 1B (tal i mill kr) Reknesk Just budsj Avvik Avvik Oppr budsj Reknesk I % Miljø og teknikk 19,4 22,5-3,2-14,1 22,4 20,8 % (-) fortegn tyder mindreforbruk, altså at ein har brukt mindre enn tildelt budsjett. Største bidrag til mindreforbruk er lite brøyting, redusert vedlikehald, trafikksikring, førebygging vassdrag, lågare lønns- og energikostnader. Det er og noko auka inntekter. Meirinntekt på forvaltning skuldast ekstraordinær inntekt. 67

68 Forklaring på avvik i høve justert budsjett (tal i mill): Teknisk drift -2,5 Forvaltning -0,4 Brann og redning -0,3 Sum -3,2 Sjølvkostområda: Skjema 1B (tal i mill kr) Reknesk Just budsj Avvik Avvik Oppr budsj Reknesk I % Sjølvkost -5,1-5,3 0,2 2,9 % -5,3-4,9 Aktivitet, resultat og analyse Budsjettavviket skuldast hovudsakleg lågt rentenivå. Lågt rentenivå medfører lågare kalkulatorisk kapitalkostnad som vert lagt inn i sjølvkostutrekningane. Med lågare kostnad må ein anten setje av meir av gebyrinntekta til fond, eller redusere bruken av fond, og det er dette som gjev avvik i høve til budsjettet. Medarbeidarar/organisasjon Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Del av tilsette som har gjennomført medarbeidarsamtale 0% 5 % 60% 10% Brann og redning Brann og redning yter tenester innan førebyggande og utøvande brann og redning, samt kommunal kriseleiing. Målsetting i budsjett Resultat 2013 Utgreie brannvernsamarbeid med Bergen kommune. Samlokalisering brannstasjon og teknisk utedrift på Hauge Påbegynt Påbegynt Kvalitetsindikator Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Talet på pipebrannar Talet på tilsyn Unødige utrykkingar Redusere talet på piper med beksot

69 Brannvernet hadde 67 utrykkingar og oppdrag i 2013 mot 77 i Det har vore ein bygningsbrann i Ingen personar er skadd eller omkomne i brann i Feietenesta vart frå omorganisert slik at no får alle feiing annakvart år, og 1115 piper er feia i Kurs, opplæring og øvingar er gjennomført. Det er gjennomført få tilsyn etter 13 objekt. Ein har hatt brannverninformasjon og opplæring for helsepersonell, barnehagar, skular og andre verksemder, samt skuleundervisning for elevane i 6. og 7. klasse. Ein har delteke i dei landsomfattande brannvernaksjonane. Netto driftsutgifter til førebygging og beredskap per innbyggar ligg no i stor grad under samanlikningsutvalet, med unntak av Radøy. Frå 2012 til 2013 har det vore ein relativ nedgang i forhold til befolkningsutviklinga. Teknisk drift Yter tenester til kommunen sine innbyggjarar innan vassforsyning, avlaupsanlegg og tømming av septiktankar. Drift og vedlikehald av kommunale vegar, brøyting, straum og vedlikehald av veglys. Samt tenester til andre kommunale etatar som skule, barnehage, pleie og omsorgstenesta ved planlegging, oppføring, vedlikehald og drift av kommunale bygg. 69

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2014

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2014 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2014 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Føreord... 3 Rådmannens føreord... 3 Økonomisk oversyn 2014... 9 Organisasjon og medarbeidarane... 18 Folketal og samfunnsutvikling...

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Møteprotokoll for Heradsstyret

Møteprotokoll for Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Heradsstyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 kl. 19:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Øyvind

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 10:00 kl. 12:35 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Vegen fram til ØH-sengerplanar

Vegen fram til ØH-sengerplanar Vegen fram til ØH-sengerplanar i Kvam herad Åslaug Bøhn Botnen Pleie og omsorgssjef Erfaringsutveksling 10.02.2012 1 Sentrale styringsdokument siste åra som har vist retning Handlingsplan for eldre: trygghet-

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune.

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. VESTNES KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. Forord: Vestnes kommune har vore med i utprøving av ulike turnusordningar gjennom Arbeids-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: Kl. 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer