Til beboerne i Bjerregaardsgate 29 Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Bjerregaardsgate 29 Sameie"

Transkript

1 1 Bjerregaardsgate 29 Sameie Til beboerne i Bjerregaardsgate 29 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Bjerregaardsgate 29 Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie avholdes onsdag 10. april 2013 kl. 18:00 i Gamle Aker Menighet, Akersbakken 30. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Informasjon oppgradering av rør og omlegging til fjernvarme B) Bruk av kullgrill C) Kobling av kjøkkenvifter D) Installasjon av fiberkabel E) Valgkomite Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 2 år C) Valg av grøntkomité D) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Bjerregaardsgate 29 Sameie Erik Vangsnes Andersen /s/ Margrethe Aaby /s/ Marianne Alfsen /s/ Steffen R Marandon /s/ Sørum Arild Steen /s/

3 3 Bjerregaardsgate 29 Sameie ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Erik Vangsnes Andersen Bjerregaardsgate 29 E Styremedlem Margrethe Aaby Bjerregaardsgate 29 F Styremedlem Marianne Alfsen Bjerregaardsgate 29 B Styremedlem Steffen R Marandon Sørum Bjerregaardsgate 29 G Styremedlem Arild Steen Bjerregaardsgate 29 C Varamedlem Alexander Leborg Bjerregaardsgate 29 C Varamedlem Kristin Meier Bjerregaardsgate 29 K Valgkomiteen Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 102 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 4 St.Hanshaugen i Oslo kommune og har adresse: Bjerregaards Gate 29 A-K Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 4 Bjerregaardsgate 29 Sameie Styrets arbeid Styret har også i 2012 hatt et aktivt og hektisk år. I tillegg til en rekke prosjekter initiert av styret, har vi håndtert et stort antall henvendelser fra sameierne. Vi har hatt god nytte av at sameiermøtet i 2012 besluttet å øke antallet styremedlemmer fra 4 til 5. STYREMØTER Styret hadde 9 møter i I tillegg holdt styret løpende kontakt på e-post og telefon. HMS/INTERNKONTROLL Styret fikk i 2012 på plass en HMS-plan, som identifiserer strakstiltak og ønskede tiltak på sikt. Samtlige brannslokningsapparater i sameiet ble byttet ut i HMS-ansvarlig i styret og vaktmester gjennomførte i februar 2012 en vernerunde i sameiet. Vernerunde skal gjennomføres minst én gang årlig. Styret gjennomførte i juli møllsanering i oppgang C. På grunn av stor pågang hos leverandør (Stanley Security) ble kontrollen av brannvarslingsanlegget, som normalt gjennomføres i desember, først gjennomført i begynnelsen av januar Mangler ble utbedret. I 2012 ble også alarmene i to seksjoner utbedret, etter at ledninger var blitt kuttet under oppussing. Brannalarmen ble utløst ved én anledning i 2012, på grunn av feil ved en sensor i kjelleren i oppgang C. Brannvesenet var på befaring i januar 2012 (i etterkant av at skorsteinene ble feiet i desember 2011). Identifiserte mangler er innlemmet i sameiets HMS-plan. Brannvernforeningen var også på befaring, i september Foruten å gi anbefalinger om hvilke inngangsdører som må skiftes, identifiserte Brannvernforeningen flere behov for tiltak for å oppnå tilfredsstillende brannsikring. Identifiserte mangler er innlemmet i sameiets HMS-plan. SMEKKLÅSER OG GITTER OVER PORTENE Det ble montert smekklås på portene ut mot Frederikke Qvamsgate, samt gitter over porten begge tiltak for å øke sikkerheten og hindre uvedkommende fra å ta seg inn i gårdsrommet. INDIVIDUELL VARMEMÅLING ET ENØKTILTAK Styret installerte i 2012 individuelle varmemålere på sameiets radiatorer og inngikk en avtale med Inergi og OBOS om årlig avlesning og avregning. Fra 1. januar 2013 betaler den enkelte sameier for reelt varmeforbruk som betales a-konto og avregnes i slutten av året. Det innebærer en mer rettferdig fordeling av utgiftene, samt gir potensial for mer bevisst og dermed redusert energiforbruk. Deler av kostnaden ved installasjon av varmemålere dekkes av et enøktilskudd fra Oslo kommunes klima- og energifond. Tilskuddet vil først bli ført i regnskapet for FELLES ANBUD VINDUER Styret innhentet felles anbud på nye vinduer høsten Mange sameiere valgte å benytte seg av tilbudet. I alt ble 106 vinduer byttet i februar/mars 2013.

5 5 Bjerregaardsgate 29 Sameie FELLES ANBUD DØRER Styret innhentet også felles anbud på nye inngangsdører, etter at sameiermøtet i 2012 besluttet at alle seksjoner skal ha godkjent branndør innen 1. oktober sameiere valgte å benytte seg av tilbudet. FASADEREPARASJONER Sprekker og sår i fasadene (inn mot gårdsrommet, ut mot gaten og i portrommene) ble utbedret. RENSING AV TAKRENNER I forbindelse med fasadereparasjonene leide styret en lift. Styret benyttet sjansen til å rense takrennene inn mot gårdsrommet. REPARASJON AV TAKRENNER Flere takrenner ble utbedret for å hindre vannsprut på yttervegger og dermed unngå vanninntrenging/vannskader. REPARASJON AV SPREKKER I OPPGANG A Sprekkene i veggen og trappen øverst i oppgang A, som oppstod i forbindelse med byggingen av studentboligene tvers over gaten, ble utbedret. En rapport fra Multiconsult i 2010 slo fast at sprekkene ikke var farlige og ikke skyldtes setningsskader. REPARASJON AV SPREKKER I KJELLERMUREN I OPPGANG G OG K Det har vært problemer med fukt og vanninntrenging gjennom grunnmuren i oppgang G og K i I påvente av en fremtidig, nødvendig drenering er sprekkene blitt tettet. VANNLEKKASJER Også 2012 har vært preget av flere vannlekkasjer. I 3 tilfeller oppstod så store skader at det ble forsikringssak. RØROPPGRADERING OG OVERGANG TIL FJERNVARME Styret har gjennom hele 2012 arbeidet videre med planleggingen av den store røroppgraderingen og overgang til fjernvarme (eller andre, mer miljøvennlige alternativer til olje). På grunn av stort arbeidspress hos OBOS Prosjekt, ble forprosjektet ikke igangsatt før senhøstes Styret fikk endelig rapport rett før sameiermøtet. Se dagsorden for sameiermøtet for mer informasjon. NY BRENNER I EN FYRKJELE Den ene av tre fyrkjeler (som gir varme til oppgang A-B-C-D) har i flere år vært ustabil. Styret har forsøkt å unngå kostbare reparasjoner så tett opp mot at hele anlegget skal legges om, men i 2012 ble vi likevel nødt til å investere i ny brenner i denne kjelen. VEDLIKEHOLDSPLAN Styret har gjennom 2012 fortsatt arbeidet med en langsiktig vedlikeholdsplan. Målet var å legge den frem på sameiermøtet i Det er imidlertid ikke praktisk mulig å ferdigstille planen før vi vet de økonomiske konsekvensene av røroppgraderingen. Styret avventer derfor å legge frem vedlikeholdsplanen til vi har alle kort på bordet.

6 6 Bjerregaardsgate 29 Sameie PORTSAKEN Styret har gjennom hele 2012 arbeidet for å finne en løsning for en funksjonshemmet sameier som ikke får TT-drosje til døren fordi portene våre er låst. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har, etter begjæring fra den aktuelle sameieren, engasjert seg i saken. Styrets innstilling er at installasjon av låste porter ikke er et diskriminerende tiltak, men faller inn under lovhjemmelen for forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål. Det saklige formål her er økt trygghet og sikkerhet i et felles gårdsrom, som deles av 102 seksjoner inkludert mange småbarnsfamilier med barn som bruker gårdsrommet som lekeplass. Samtidig har vi forståelse for at fellesskapets behov i denne saken har gjort hverdagen vanskeligere for én av våre sameiere som siden portene ble stengt har vært avhengig av sin manns hjelp for å komme seg ut til TT-drosjen som tar henne til jobb. Derfor nedsatte styret en prosjektgruppe som skulle utrede både praktiske og økonomiske muligheter for å løse utfordringene i form av en fjerstyrt, automatisk portåpningsløsning. Vårt mål har hele tiden vært å om mulig finne en tilfredsstillende og varig løsning. Prosjektgruppen har satt som forutsetning at alle muligheter for å søke kommunal eller statlig støtte til tilretteleggingstiltak skulle utredes før endelig avgjørelse ble tatt. Prosjektgruppens innstilling har i utgangspunktet vært at vi ønsket at eventuelle tiltaket skulle eies av sameiet for å potensielt gagne flere. Derfor har vi i første omgang utredet finansieringsmuligheter som gjør at tiltaket ikke følger enkeltbrukere. Vi søkte Velferdsetaten i Oslo kommune om tilgjengelighetstiltak, men fikk avslag med begrunnelse at kommunen ikke anså tiltaket som et allment tilgjengelighetstiltak, men snarere at det var et spesifikt tiltak som gagnet kun én beboer. Sameiets klage på avslaget om støtte fikk delvis medhold. Vi ble tilkjent kr ,-, det vil si om lag 10 % av anslåtte kostnader ved en ombygging av porten og installasjon av automatisk portåpner. Det var skuffende, med tanke på at vi fikk sterke, muntlige signaler om at vi ville få betydelig støtte. Samtidig har nye undersøkelser avslørt at den planlagte løsningen ikke er optimal verken i funksjon eller driftssikkerhet. Vi har på nytt hatt entreprenøren inne for å vurdere en bedre løsning. Saken er derfor ennå ikke avsluttet. Vi avventer også uttalelse fra LDO.

7 7 Bjerregaardsgate 29 Sameie UTREDNING AV KONDENSPROBLEMER I LOFTSLEILIGHETENE OBOS Prosjekt ble i 2012 også engasjert for å gjøre nærmere undersøkelser av hvorvidt loftsleilighetene har fuktskader på grunn av dårlig isolert tak og såkalte kuldebroer slik tilstandsanalysen fra 2011 antydet muligheten for. Konklusjonen er at det ikke er påvist fukt eller sopp- og muggskader, slik vi fryktet. Flekkene i taket i enkelte leiligheter er snarere et resultat av en kombinasjon av tørr luft og dårlig sirkulasjon, kombinert med kuldebroer. Der det er kuldebroer avsettes støvpartiklene og støvet binder seg. Dermed anbefaler ikke OBOS å etterisolere taket (som var nytt i 2010) i denne omgang. Konsulenten anbefaler imidlertid å legge inn i vedlikeholdsplanene at etterisolering gjøres neste gang sameiet skal skifte taket. Av umiddelbare tiltak anbefaler OBOS Prosjekt at det bores friskluftventiler, noe som blir gjort i Flekkene i taket kan vaskes vekk eller overmales. DUGNAD Vårdugnad ble avholdt i mai, med godt oppmøte. Som vanlig ble kjellere og loft ryddet for hensatt skrot og gårdsrommet gjort klart for sommersesongen. For å spare penger på container (vi betaler per kilo som kastes) kontaktet styret et skolekorps som skulle ha loppemarked. De hentet alt som var brukbart av møbler og innbo omtrent én full containerlast. SOSIALE TILTAK Tradisjon tro arrangerte styret juletretenning med gløgg og pepperkaker i gårdsrommet i begynnelsen av desember. KOSTNADSKONTROLL Styret har hatt også i 2012 hatt sterkt fokus på kostnadskontroll, for å redusere sameiets utgifter. Vi vurderer løpende alle inngåtte avtaler og følger opp fakturaer tett, for å hindre at vi betaler for mye for de tjenestene vi trenger. GRØNTKOMITEEN Sameiet har også i 2012 vært så heldige å ha en aktiv og engasjert grøntkomité, som har stått for ukentlig vedlikehold av sameiets blomster og busker. Grøntkomiteen bestod i 2012 av: Ragnhild Sved, Karin Opsahl, Mathias Thurfjell og Marie Bunne, som også har fått profesjonell hjelp fra gartner Ursula Henning Øyan i Hagepleie. På oppfordring fra grøntkomiteen, investerte sameiet i fire nye utepotter til gårdsrommet i Erik Vangsnes Andersen /s/ Margrethe Aaby /s/ Marianne Alfsen /s/ Steffen R Marandon /s/ Sørum Arild Steen /s/

8 8 Bjerregaardsgate 29 Sameie ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Sameiet har negativ egenkapital. Dette er omtalt i note 15 i regnskapet. Forutsetningen Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av ekstraordinært innkreving i forbindelse med reparasjon av brannalarm pga. ledningsbrudd. Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-,mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket skyldes høyere kostnader på drift og vedlikehold av utvendig anlegg og fyringsanlegg Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

9 9 Bjerregaardsgate 29 Sameie Fyrings- og varmtvannsregnskap 2011: Til gode pr. 1. januar ,- Olje ,- Strøm* ,- Reparasjon og vedlikehold ,- Avdrag lån ,- Renter lån ,- Totale utgifter (fratrukket tilgode pr ,- 1.januar 2011) Totalt innkrevd fyringstillegg ,- Overført tilgode ,- Fyrings- og varmtvannsregnskap 2012: Til gode pr. 1. januar ,- Olje ,- Strøm* ,- Reparasjon og vedlikehold ,- Avdrag lån ,- Renter lån ,- Totale utgifter (fratrukket tilgode pr ,- 1.januar 2011) Totalt innkrevd fyringstillegg ,- Overført tilgode ,- * I denne strømposten inngår også strøm til fellesarealer/utelys. Det utgjør imidlertid en marginal del av summen og er vanskelig å trekke ut.

10 10 Bjerregaardsgate 29 Sameie BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med ca kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har lån i OBOS. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Bjerregaardsgate 29 Sameie Erik Vangsnes Andersen /s/ Margrethe Aaby /s/ Marianne Alfsen /s/ Steffen R Marandon /s/ Sørum Arild Steen /s/

11 11 Bjerregaardsgate 29 Sameie Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i Sameiet Bjerregaardsgate 29 Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Bjerregaardsgate 29, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sameiet Bjerregaardsgate 29 per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

12 12 Bjerregaardsgate 29 Sameie Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 21. mars 2013 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes /s/ Statsautorisert revisor BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

13 13 Bjerregaardsgate 29 Sameie BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap Reduksjon udekket tap

14 14 Bjerregaardsgate 29 Sameie BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR BJERREGAARDSGATE 29 SAMEIE ERIK VANGSNES ANDERSEN /s/ MARGRETHE AABY /s/ MARIANNE ALFSEN /s/ STEFFEN R MARANDON SØRUM /s/ ARILD STEEN /s/

15 15 Bjerregaardsgate 29 Sameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Brensel Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Innbetaling for bortkjøring av avfall Opprydning reskontro For mye kostnadsført i SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift av styrehonorar SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr ,-. I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 666,- (jfr. note 11), i forbindelse med møte med leverandør (Inergi) og vaktmester umiddelbart etter arbeidstid. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 8 061,-. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

16 16 Bjerregaardsgate 29 Sameie NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Olje Strøm oljefyr el.bereder Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid Driftsmateriell Lyspærer Vaktmestertjenester Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -135 Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -656 Andre kostnader tillitsvalgte -666 Telefon, annet Porto Bankgebyr Velferdskostnader -343 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

17 17 Bjerregaardsgate 29 Sameie NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 935 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter, OBOS lån nr Renter, OBOS lån nr Renter, OBOS lån nr Gebyrer, lån i OBOS SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2013, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 15 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Sameiet har negativ egenkapital som i hovedsak skyldes tidligere større vedlikeholdsoppgaver finansiert ved låneopptak. Budsjett 2013, framtidig driftsoverskudd og ordinær nedbetaling av sameiets lån vil redusere den negative egenkapitalen. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

18 18 Bjerregaardsgate 29 Sameie NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS lån nr. 1 Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 5,25%, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS lån nr. 2 Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 5,25%, løpetid 7 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS lån nr. 3 Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 5,25%, løpetid 5 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

19 19 Bjerregaardsgate 29 Sameie 5. INNKOMNE FORSLAG A) Informasjon oppgradering av rør og omlegging til fjernvarme Rørprosjektet er fortsatt i utredningsfase. Styret håper å ha et konkret, kostnadsberegnet forslag, inkludert anbud, på bordet innen høsten Prosjektet vil da legges frem for votering på et ekstraordinært sameiermøte. På det ordinære sameiermøtet vil Vidar Hellstrand fra OBOS Prosjekt redegjøre for hovedfunn og foreløpige anbefalinger i forprosjektet. B) Bruk av kullgrill På sameiermøtet i 2012 ble bruk av kullgrill forbudt på alle takterrasser av brannsikkerhetshensyn. Ordlyden i vedtaket gir inntrykk av at husordensreglene også forbyr kullgrill i gårdsrommet. Det var ikke styrets intensjon. Vi foreslår derfor en presisering: Forslag til vedtak: Grilling 1) Bruk av enhver form for kullgrill på takterrassene er forbudt (private og felles). I gårdsrommet er det tillatt å bruke kullgrill. En felles grill står til alles disposisjon bak søppelskuret. Engangsgriller er forbudt både på takterrasser og i gårdsrommet. 2) Gassgriller er tillatt brukt på alle takterrasser. Gassbeholdere må oppbevares forsvarlig (i friluft, aldri i kjeller- eller loftsbod). C) Kobling av kjøkkenvifter Ved oppgradering av kjøkken kan det være fristende å koble kjøkkenviften til avtrekkskanalene. Det er ikke ønskelig av flere grunner: Dette gir andre beboere uønsket matlukt som trekker inn fra andres leiligheter Dette gir økt avsetning av fett i avtrekkskanalen Forslag til vedtak: Det er ikke lov å koble kjøkkenvifter til sameiets luftekanaler eller gjennom vegg ut i friluft. Kun kjøkkenvifter uten avtrekk til friluft er tillatt brukt (som for eksempel kullfiltervifter). D) Installasjon av fiberkabel Sameier Olav Botterli har foreslått at sameiet installerer fiberkabler som gir økt stabilitet og kapasitet på bredbåndslinjer. Forslag til vedtak: Styret utreder forslaget og legger frem for sameierne på et senere sameiermøte. E) Valgkomite Forslag til vedtak: Sameiet oppretter en fast valgkomité, som får ansvaret for å finne kandidater til styreverv. Komiteen velges på det årlige sameiermøtet, og får ansvaret for å finne styrekandidater foran sameiermøtet påfølgende år eller ved frafall underveis i inneværende styreperiode.

20 20 Bjerregaardsgate 29 Sameie 6. VALG AV TILLITSVALGTE Forslag: A) Valg av to styremedlemmer for to år. Styremedlem Margrethe Aaby stiller til gjenvalg, styremedlem Steffen Sørum fratrer. B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år. Alexander Leborg og Kristin Meier stiller til gjenvalg. C) Valg av grøntkomité D) Valg av valgkomité

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9.

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. 1 Sameiet Neuberggaten 9 VIKTIG INFORMASJON Utlevering av nye systemnøkler til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. Dato: Onsdag 19. mars Torsdag 20. mars fra klokken 18:00

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer