Innkalling til avdelingsråd LUNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til avdelingsråd LUNA"

Transkript

1 Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av referat 3. Senter for praksisrettet utdanningsforskning Se vedlagte dokument 4. Senter for anvendt bioteknologi Se vedlagte dokument 5. Konsekvenser for omorganisering: LUNA i støpeskjeen Se vedlagte dokument 6. Ny grunnskolelærerutdanning: Status Se vedlagte dokument 7. Campusutvikling, muntlig orientering 8. Eventuelt Høgskolen i Hedmark Postadresse: 2418 Elverum Telefon Telefaks E-post Org. nr

2 SAK 2/10 Referat fra forrige møte 13. oktober 2009 Referat fra Tid 13. oktober 2009 Sted Campus Hamar Innkalt av Dekan Bjørn Berg Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Bjørn Berg Saksnr Deltakere Forfall Øvrige Saksliste Bjørn Berg, Turid Kårhus, Jens Haugan, Ola Flaten, Ola Frang Wetten, Inger Karin Røe Ødegård, Ragnhild Narum, Sven Eirik Nilssen, Elisabeth Kommisrud Ingunn Aker, Marte Bjerke, Stig Eriksen Elin Bakke, Karin Moen 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og saksliste ble godkjent uten merknader 2. Godkjenning av referat Referatet ble godkjent uten merknader 3. Høringsuttalelse: Organisering av PIU Bjørn Berg orienterte, og viste til vedlagte saksdokumenter. Se vedlagte høringsuttalelse fra avdeling LUNA basert på uttalelser fra avdelingens institutter og avdelingsråd. 4. Kostnadsprofil for ulike studier Turid Kårhus orienterte om kostnadsmodellen for inntekter og utgifter for de ulike studiene. Avdelingsrådet tok orienteringen til etterretning. 5. Ny grunnskolelærerutdanning Elin Bakke orienterte, og viste til oversendte dokument om struktur i grunnskolelærerutdanningene. Det ble også utlevert et notat om ny grunnskolelærerutdanning på møtet. Denne saken vil bli tatt opp igjen på senere møter. Avdelingsrådet tok orienteringen til etterretning. 6. Regional utviklingsplan innspill fra LUNA Bjørn Berg orienterte, og delte ut et notat om utviklingen av Campus Hamar. Avdelingsrådet tok orienteringen til etterretning. 7. Eventuelt Karin Moen orienterte om Arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning, og delte ut et notat om saken. Avdelingsrådet tok orienteringen til etterretning. Neste møte Det ble ikke fastslått noen ny møtedato, men det planlegges nytt møte i desember eller januar. Side 2 av 17

3 SAK 3/10 Senter for praksisrettet utdanningsforskning HS 2010/10 Etablering av senter for praksisrettet utdanningsforskning ved LUNA Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1) Senterorganisering ved LUNA Etablering av senter for praksisrettet utdanningsforskning. Administrerende direktørs forslag til vedtak 1. Det opprettes et eget senter for praksisrettet utdanningsforskning ved avdeling LUNA. Virksomhetsideen for senteret skal tydelig fremgå før virksomheten i senteret igangsettes. 2. Senteret skal søkes finansiert gjennom eksternt finansierte prosjektinntekter og/eller ved direkte finansiering fra departement(er), direktorat og større kommuner/fylkeskommuner. Avdeling LUNA er økonomisk ansvarlig for enheten 3. Senteret etableres som en enhet i LUNAs eksisterende organisasjon. Faglige medarbeidere knyttes til senteret etter behov, ved frikjøp fra sine ordinære stillinger ved instituttene 4. Ved å etablere enheten som en del av LUNAs ordinære organisasjon kan senteret trekke på tjenester fra linjeorganisasjonen 5. Det må gjøres klare skiller mellom bidragsfinansierte prosjekter og oppdragsfinansierte prosjekter, jf vedtakspunkt nr 7 6. Ved etableringen av senteret skal senteret inneholde relevante eksternfinansierte prosjekter innenfor praksisrettet utdanningsforskning 7. Avdelingen skal, i samarbeid med HA, utarbeide rutiner for senteret som ivaretar kravene i F20-07 (reglement om bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) og HHs interne retningslinjer om BOA aktivitet 8. Avdelingen legger fram forslag til stillingsbetenkning for leder av senteret for høgskoleledelsen. Lederen skal ha høy forskningskompetanse innenfor senterets fagområder 9. Enheten skal evalueres faglig, administrativt og økonomisk hvert år. Saksfremlegg Saken legges fram av høgskoledirektør i samråd med rektor. Det vises til bakgrunnen som gis i vedlegget for ønske om å opprette en ny intern enhet ved LUNA kalt Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Det har i lengre tid vært et ønske ved avdelingen om å opprette et slikt senter. Fra høgskoleledelsens side har man utfordret avdelingen på å gjennomføre interne prosesser der man diskuterer den strategiske innretningen og organisering slik at et senter samsvarer med og bidrar til å videreutvikle vedtatte innsatsområder og langsiktige satsinger. Den vedlagte saksutredningen fra LUNA gjenspeiler en slik prosess, men det er flere sider ved etableringen av enheten som ikke kan ansees som ferdigutredet. Dette er tydeliggjort i forslaget til vedtak. Høgskoleledelsen støtter forslaget i vedlegget om at det ved etableringen av senteret er relevante eksternfinansierte prosjekter innenfor praksisrettet utdanningsforskning som inkluderes. Når det gjelder den faglige innretning, kan etableringen av en slik enhet for å styrke praksisnær forskning knyttet til lærerutdanningene, sees som en styrking av PhD-søknaden om profesjonsrettede lærerutdanningsfag nettopp fordi arbeidet i enheten kan være en måte å styrke kontakten med praksis. Samtidig vil forskningsoppdragene kunne bidra til å styrke forskningsinnretningen knyttet til de nye grunnskolelærerutdanningene. Et potensial kan videre ligge i å få oppdrag som kan bidra til å Side 3 av 17

4 utvikle faglige karriereveier for lærere og førskolelærere som er mer forskningsbaserte. Det kan gjøres gjennom å knytte masterstudenter og PhD-studenter til oppdrag. Avdelingen reiser spørsmålet om det skal opprettes en styringsgruppe/faglig referansegruppe eller et råd knyttet til senteret. Høgskoleledelsen foreslår at det opprettes en intern referansegruppe knyttet til senteret der lederen for PhD-programmet og én representant for hvert av de to innsatsområdene knyttet til lærerutdanningene inngår (dvs. Arena for kultur- og språkfag og Flerkulturell barnehage og skole). Høgskolen har ikke erfaring med å drive enheter som sentre. Det foreslås derfor at senteret evalueres årlig og legges fram for styret. Vedlegg Senterorganisering ved LUNA Etablering av senter for praksisrettet utdanningsforskning LUNA har gjennom det siste året arbeidet med å finne gode løsninger for å styrke to av våre forskningsområder der det er utstrakt kontakt med eksterne samarbeidspartnere. For å imøtekomme ønsker og behov fra eksterne krefter og bedre den interne organiseringen av avdelingen, foreslås det å opprette to forskningssentre: Senter for næringsrettet bioteknologi og Senter for praksisrettet (evt. profesjonsrettet) utdanningsforskning. (Fotnote: Det finnes flere navnemuligheter. Forslaget er enten profesjonsrettet eller praksisrettet. Avdelingen vil foreslå praksisrettet som mest dekkende for forskningsfeltet. Profesjonsforskning kan virke mer avgrensende. Utdanningsforskning brukes for at det ikke skal signaliseres noe bestemt utdanningsnivå, og begrepet dekker også barnehageforskning) Samtidig skal innsatsområdene evalueres siden nåværende periode går ut i LUNA har som et foreløpig innspill foreslått at innsatsområdene videreføres i en noe justert form og med en tydelig tilknytning til Phd-satsingen for to av innsatsområdene og med et nært samspill med de foreslåtte sentra. Et senter for næringsrettet bioteknologi er ikke tilstrekkelig utredet, og dette notatet omhandler derfor etableringen av et senter for praksisrettet utdanningsforskning. Begrunnelsen for etablering av et senter for praksisrettet utdanningsforskning er tosidig. 1. Ekstern synliggjøring De siste årene har LUNAs internt og eksternt finansierte forskningsaktivitet knyttet til barnehage og grunnopplæring økt betraktelig. Den faglige produksjonen tilknyttet de ulike prosjektene gjennom bøker, vitenskapelige artikler og forskningsrapporter har økt mye. Det har også vært en omfattende mediedekning av forskningsresultater i prosjektene. De ansatte i forskningsprosjektene har videre gitt en rekke faglige innspill på både nasjonalt og lokalt nivå. I arbeidet med de ulike forskningsprosjektene har vi etablert et nært samarbeid med flere forskningsinstitusjoner og universitet som NIFU-STEP, Universitetet i Bergen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Nordjylland University College, Universitetet i Helsinki, University of New England, University of Alberta og OISE, University of Toronto. Samlet understreker dette at det ved Høgskolen i Hedmark nå er både en betydelig forskningsaktivitet og faglig kompetanse tilknyttet tverrfaglig og pedagogisk forskning om barnehage og grunnopplæring. Vi har de senere årene fått tilslag på en rekke forskingsprosjekter på nasjonalt plan i både Norges Forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Innen den praksisrettede forskningen om grunnopplæringen opplever LUNA nå et sterkt behov for å samordne forskningen innen feltet for bedre å kunne svare på bestillinger fra oppdragsgiverne, for å tydeliggjøre vår profil i oppdragsmarkedet og synliggjøre oss overfor eksterne samarbeidspartnere. Det skal arbeides for å få en fast grunnfinansiering fra Utdanningsdirektoratet og/eller Kunnskapsdepartementet. Videre skal det også arbeides for at lokalt næringsliv og kommuner/fylkeskommuner kan bidra med grunnfinansiering til et slikt senter. Ifølge St.meld. nr. 11 skal KD utrede etableringen av et kunnskapssenter. HH er aktuell i denne sammenhengen, men da må det fortas noen strategisk grep for å kunne nå opp. I NOU 2009:18 Rett til læring er det foreslått et forsknings- og utviklingssenter for læringsmiljø og læring. Også i denne sammenhengen er Høgskolen i Hedmark aktuell. En etablering av et senter for praksisrettet forsknings vil synliggjøre Høgskolen i Hedmark på en god måte i viktige beslutningsprosesser på nasjonalt plan. Side 4 av 17

5 2. Interne organiseringsbehov LUNA har hatt sin nåværende organisasjonsmodell siden LNB og LU ble sammenslått fra 1. august Det faglige personalet ble den gang samlet i 5 institutter og avdelingen ble organisert i en matrise med delte funksjoner mellom instituttledere og studieledere. Modellen ble vedtatt av styret 23. februar 2005 etter grundig utredning og brede høringsprosesser. Ved etableringen av HI ble idrettsinstituttet overført til denne avdelingen. Instituttene og studieprogrammene og ledelsen av disse ble beskrevet på følgende måte: Instituttlederen skal til vanlig ha førstestillingskompetanse, og har personalansvar, ansvar for kompetansebygging og ansvar for FoU-virksomheten inkludert forskningsprogrammer og oppdragsforskning (Fotnote: Om en instituttleder mangler tilstrekkelig forskningskompetanse vil disse funksjonene kunne legges til andre medlemmer av instituttet, også dette på åremål). Denne virksomheten må utøves i samarbeid med studielederne også for å få til nødvendige samarbeidsprosjektet mellom avdelingen og praksissteder. Ansvaret for ekstern nettverksbygging og prosjektakkvisisjon ligger også hos instituttleder. Studieprogrammer: Horisontalt består organiseringen av en rekke studieprogrammer. Disse programmene består av studier som av faglige og praktiske grunner hører nært sammen. Hvert studieprogram ledes av en studieleder, og hver student skal ha krav på å få en studieleder. Denne skal ha fokus på studentene og være spesielt opptatt av en god studieorganisering preget av kvalitet og gode sluttresultater. Studielederne skal også ha ansvar for praksis innenfor sine studieprogrammer og de bør ha ansvaret for internasjonalisering i forhold til studenter på sine programmer. LUNAs organisasjonsmodell ble evaluert i 2009 i form av et eksternt prosjekt. Det fremgikk av evalueringen at meningene om LUNAs organisasjonsmodell er forholdsvis delte og dette gjenspeiler seg også i svarene om en bør gjøre endringer. 40 prosent ønsker ingen eller bare mindre endringer, 20 prosent ønsker å gå tilbake til tidligere modell med fagseksjoner, mens 20 prosent ønsker at det skal arbeides med en ny organisering og 20 prosent svarte vet ikke. Modellen oppleves som bedre egnet for studentrelatert virksomhet enn for FoU-virksomhet, mens det ikke er vesentlige forskjeller i vurderingen av modellens egnethet i forhold til ulike typer studier. At modellen er oversiktlig og har tydelig ansvarsfordeling, er momenter som framheves i det åpne spørsmålet om fordeler med organisasjonsmodellen. Så å si alle vet hvem som er deres nærmeste overordnede, men et flertall oppgir at de av og til er usikre på arbeidsdeling mellom instituttleder, studieleder og administrasjonen. Synspunkter går mer i retning av flere og mindre enn færre og større institutter. At instituttene i framtida bør være faglige eller faglig/administrative enheter, er en utbredt oppfatning. Disse synspunktene har medført at ledelsen i avdelingen sikter mot forbedringsprosesser som kan gjennomføres uten at grunnprinsippene i modellen endres. Gjennomgangen av undersøkelsen på avdelingen ga ingen spesielle føringer i retning av ny modell, men noen av svakhetene burde det tas tak i. LUNA er i gang med dette arbeidet og vil gjennomføre forbedringstiltak på de områdene som har forbedringsmuligheter. Avdelingen har allerede sett på grensesnittet mellom instituttleder og studieleder for å tydeliggjøre rollene. En gjennomgang er foretatt i forbindelse med forbedring av kvalitetssystemet. Den utvidete ledergruppen der alle studielederne deltar, brukes mer enn tidligere for å befeste organisasjonen ytterligere. Overgangen fra kollegabaserte beslutningsprosesser til bedriftsdemokratiske prinsipper har også vært uvant for mange i personalet, men ledelsen mener at en tilbakeføring til allmøte neppe er mulig. Som nevnt over mente et stort flertall at modellen var vel egnet for studier og studieledelse, mens FoU-ledelse og faglig ledelse var et område som hadde forholdsvis lav tilfredshet i undersøkelsen. LUNA har ikke ressurser til å etablere en egen FoU-ledelse på det nåværende tidspunkt. Og vi har erfart at dagens modell ikke er tilstrekkelig i forhold til å sikre en sterk nok forskningsledelse i store forsknings- og utviklingsprosjekter. Etableringen av et senter kan forbedre den faglige ledelsen på sitt område og videreføring og reorganisering av innsatsområdene kan bidra til ytterligere forbedringer. Samspillet mellom et forskningssenter og innsatsområdene kan illustreres på følgende måte (Fotnote: Innsatsområde I3 vil bli knyttet til et senter for næringsrettet bioteknologi) Side 5 av 17

6 Som figuren viser, vil senter og innsatsområder ligge tett på hverandre på mange faglige områder. Avdelingen ser for seg at innsatsområdene utviklet i retning av praksisrelaterte, spisskompetente forskningsgrupper ledet av professorer, mens senteret inneholder den kommersielle delen av aktivitetene. Mange ansatte vil ha tilknytning til mer enn en av enhetene. Å få til en god faglig og administrativ koordinering mellom senteret og innsatsområdene vil være viktig for å utnytte ressursene på en god måte. Både lederne av innsatsområdene og senterlederen kan derfor inngå i avdelingens utvidete ledergruppe. LUNA legger opp til en samlet koordinering av disse satsingene, noe som vil representere en ny giv og støtte opp under FoU-arbeidet på avdelingen på en tydeligere måte enn tidligere. Særlig når dette skjer samtidig med en forenkling av studieprogrammet som gir bedre muligheter for en samlet forskningsinnsats. Med dette vil avdelingen forene ytre krav og forventninger med indre organisasjonsmessige endringsbehov. 3. Samarbeid med doktorgradsprogram om lærerutdanningsfagene Et senter for praksisrettet utdanningsforskning skal bidra til å styrke en phd i lærerutdanningsfagene. Dette vil skje ved at eksterne prosjekter som iverksettes ved sentret vil ha en stor mulighet for å kunne ha en eller flere stipendiatstillinger i prosjektene. Dermed vil stipendiater ved phd-studiet kunne knyttes direkte til forskningsprosjekter, noe som erfaringsvis også vil øke mulighetene for god gjennomstrømning. Dette er mulig både i Forskningsråds-prosjekter og i prosjekter finansiert av for eksempel departement, direktorat og større kommuner/fylkeskommuner. Kombinasjonen mellom et forskningssenter og phd-program vil også føre til at det innen noen områder blir lettere å få eksternt finansierte stipendiater inn i doktorgradsprogram. Nå vil aktuelle søkere ha en relativt sterk garanti for at de blir tatt opp ved Høgskolen i Hedmark. LUNA har også vært i kontakt med Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap (HIS) ved Høgskolen i Lillehammer. HIS har i brev gitt uttrykk for ønske om faglig samarbeid med et Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Et slikt samarbeid kunne muliggjøre søknader om større forskningsprosjekter og muliggjøre deltakelse i forskningsprosjekter utført av senteret med deltakelse av masterstudenter fra begge høgskolene. I framtiden kan phd også være en mulig karrierevei for lærere. Store skoleeiere vil være tjent med å ha noen få høyt skolerte lærer/skoleledere som for eksempel kan drive utviklingsprosjekt på et faglig grunnlag. Dermed vil et senter både kunne bidra til en høyere forskingsaktivitet og en god rekruttering og gjennomstrømning på phd-programmet. Denne kombinasjonen mellom forskningsaktivitet og rekruttering og gjennomstrømning har i et visst omfang allerede skjedd tilknyttet mastergradsutdanningen ved LUNA. Til nå har om lag 10 studenter skrevet sin masteroppgave innenfor etablerte forskningsprosjekt, og senere blitt rekruttert av skoleeiere. Alle disse har gjennomført sine mastergrader med gode karakterer. Denne praksisen vil Side 6 av 17

7 selvsagt fortsette i et senter. Samlet viser dette at både master- og phdutdanning kan styrkes ved en etablering av et forskningssenter som kan systematisere og øke forskningsaktiviteten gjennom ekstern finansiering. 4. Forskningsbasert undervisning Videre vil et praksisrelatert forskningssenter være et svært viktig grunnlag for at undervisningen i både grunnutdanning, masterutdanning og på phd-nivå kan være forskningsbasert. Gjennom ansattes deltakelse i forskingsprosjekter øker man egen kompetanse gjennom aktiv forskning, men man får også oversikt over og god kjennskap til annen ny pedagogisk forskning. Ved å ha som prinsipp at alle som er involvert i forskning enten i eller utenfor et senter også skal undervise, vil dette kunne styrke den forskningsbaserte undervisningen og den spisskompetansen som utvikles vil umiddelbart kunne deles med både studentene og eksterne oppdragsgivere. Dette er helt i samsvar med St. meld. nr 11 (2009). 5. Organisering av senteret LUNA har skaffet til veie informasjon om organisering av sentra ved andre universiteter og høgskoler. Vi ser der at sentra er organisert på svært forskjellige måter, og at det er vanskelig å se noe spesielt mønster. Det er muligens en tendens til at eksternt finansierte sentra har en mer selvstendig stilling i organisasjonen enn internt finansierte. LUNA vil foreslå at siden dette senteret i utgangspunktet er internt finansiert bør det integreres i LUNAs nåværende organisasjon. Det forslåtte senteret ved LUNA skal derfor inngå i avdelingens matrise på linje med våre studieprogrammer. Dette innebærer at senteret kan trekke på personalressurser fra alle instituttene gjennom frikjøp etter behov, og at lederen inngår i den utvidete ledergruppen i LUNA og blir direkte underlagt dekan. Fordelen med en slik organisering er at den ikke vil skape spesielle hindringer for et nært samarbeid mellom innsatsområdene og senteret. Dersom LUNA skulle lykkes i å skaffe ekstern basisfinansiering vil organiseringen kunne vurderes på nytt, jf pkt 1 og 6. Senteret må ha en leder med faglig legitimitet (førstestilling) og med erfaring med å lede større FoUprosjekter. Personen må evne og skape entusiasme og utvikle et nært samarbeid internt i LUNA, spesielt med lederne for innsatsområdene, og med aktuelle eksterne aktører samt ha ansvaret for utviklingen av senteret (inkl. årsplaner og budsjett/økonomi). Lederen ansettes på fulltid, men skal ha plikt til å forske. Stillingen vil bli utlyst internt. Det bør i liten grad bygges opp en egen administrasjon i senteret, siden lederen vil ha tilgang til administrative støttefunksjoner på avdeling/i HH på felt som økonomi/budsjett, rapportering og formidling samt bistand ifm møter og konferanser. Samtidig vil det være behov for en administrativ deltidsstilling/lederstøtte. Denne vil ha ansvar for den mer administrative oppfølgingen og av senteret og senterets aktiviteter, koordinerende ansvar for formidling (inkl. oppbygging og oppdatering av nettsider) og bistand ved søknadsskriving. Viktige samarbeidspartnere og lederstøtte vil dessuten være BOA ( Kurs og oppdrag ), internasjonal koordinator og økonomikonsulent. De administrative ressursene vil hentes fra eksisterende ressurser på LUNA. Det kan være hensiktsmessig at LUNA oppretter en styringsgruppe/faglig referansegruppe eller et råd knyttet til senteret. Denne gruppen kan bestå av (inter-)nasjonalt anerkjente forskere og sentrale representanter for brukerne. En slik gruppe skal ha en strategisk funksjon. 6. Finansiering Senteret startes innenfor LUNAs budsjettramme ved at relevante eksternfinansierte prosjekter flyttes inn i prosjektet ved etableringen. Den økonomiske rammen for etableringen består dermed av de ressursene som disse prosjektene utgjør. LUNAs økonomiske bidrag i etableringsfasen vil være beskjedne og begrenset til ledelse, administrativ deltidsstøtte og øvrige støttefunksjoner fra administrasjonen i LUNA, men i hovedsak vil senteret være selvfinansierende. LUNA kan uansett ikke gi økonomisk støtte som kan oppfattes som subsidiering av eksternfinansierte prosjekter. Men LUNA vil ha det finansielle ansvaret. LUNA tar sikte på å skaffe seg en grunnfinansiering fra eksterne kilder, jf pkt 1. Bare gjennom en slik finansiering vil det være mulig å etablere den kontinuiteten som er nødvendig for at senteret skal være regionalt, nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig på oppdragsmarkedet og i nært samarbeid med innsatsområdene og HiL kunne konkurrere om større forskningsprosjekter. LUNA vil arbeide i retning av både nasjonale og regionale kilder for å kunne skaffe en slik grunnfinansiering. Side 7 av 17

8 SAK 5/10 Konsekvenser for omorganisering: LUNA i støpeskjeen RISIKOANALYSE Det er gjennomført flere prosesser i LUNA i de senere år for å få mer samlete faglige miljøer og balanse i økonomien. Flere av prosessene har også medført noen mindre slankeoperasjoner i form av reduserte valgmuligheter for studentene og mindre ressursbruk på en del områder. I det siste har avdelingen måttet ta mer kraftfulle grep gjennom færre medarbeidere og overføring av landbruksutdanningene. Samtidig har flere faglige omlegginger funnet sted og avdelingen er midt inne i et stort utviklingsprosjekt: nye grunnskolelærerutdanninger. Tiden er nå inne til å gjennomføre en samlet analyse av LUNAs virksomheter for å finne et bærekraftig balansepunkt mellom avdelingens faglige aktiviteter og økonomiske ressurser. Dette saksdokumentet er en første start på en slik prosess. Prosessen er todelt. Den ene delen er en faglig tilnærming til LUNAs samlete studieprogram. Dette viderefører de prosessene som ble påbegynt i Bachelor i sentrum som analyserte hvert enkelt BA-program. I denne omgangen må vi se på den samlete porteføljen og sammenhengen i denne. Vi må analysere profesjonsutdanningene og våre øvrige programmer, vurdere sammenhenger mellom disse og samtidig ha et blikk for vårt regionale ansvar som samarbeidspartner og kompetanseprodusent, både i form av kandidater og av forskning. Vi er midt i prosessen med å få akkreditert en PhD i lærerutdanningsfag. Når denne prosessen er fullført må vi utrede våre masterutdanninger på nytt i lys av våre erfaringer så langt og vurdere utvikling av denne porteføljen. På neste side har vi skissert en pyramide som vi kan gjøre bruk av i disse analysene. Den andre delen av analysen av LUNAs virksomhet er en tiltaks- og risikoanalyse av de rammene vi har for å gjennomføre våre utdannings- og forskningsprogrammer. Her vil vi måtte gå inn på kompetansen i personalet, økonomiske rammer, fysisk miljø og driftsutfordringer. Høgskolens finansieringsmodell er krevende for LUNA. Det er ikke bare egne aktiviteter som skal finne finansiering, men også andre tiltak i høgskolen som går utover nåværende finansieringsramme for de enkelte aktiviteter i høgskolen. Vi legger ved et første utkast til en slik risikoanalyse. I denne fasen ønsker avdelingens ledelse avdelingsrådets kommentarer på den tilnærmingen til utredning av LUNAs fremtidige utfordringer som foreslås her, og gjerne forslag til forhold som krever nærmere utredning og tiltak som kan vurderes gjennomført. Vi ønsker også synspunkter på hvordan en slik strategisk prosess kan gjennomføres slik at den kan involvere alle avdelingens tilsatte og munne ut i et internt strategisk dokument som også analyserer risiki knyttet til gjennomføringen. Side 9 av 17

9 Vedlegg: Fagpyramide LUNA 2010 PH D Master MA i Bioteknologi MA i tilpasset opplæring MA i kultur og språkfagenes didaktikk MA i språk, kultur og digital kommunikasjon Bachelor Grunnskolelærerutdanninger Førskolelærerutdanninger PPU OPIMgr-Ba BA i språk og kultur (ny) BA i Bioteknologi Andre relevante BA Side 10 av 17

10 Vedlegg 2 Risikoanalyse budsjett LUNA (utkast ) Budsjett Risiko 2010 Risiko 2011 Risiko 2012 Tiltak mot risiko Inntekter Lønn Endring i tildeling til planlegging ny grunnskolelærerutdanning Planlagt reduksjon av årsverk fra forsinkes. Reduksjon av basistildeling grunnet reduksjon i studiepoengsproduksjon reduksjon i forskningspublikasjon + fellestiltak som forutsetter endring av basistildeling. ( Terningen, Landbruksfag,tomme lokaler i Elverum mm) Tidligere års merforbruk. Manglende samsvar bemanning aktivitet inntektsgrunnlag studiepoengsproduksjonen 2010! Forskningspublikasjonen 2010 Tidligere års merforbruk. Uforutsette endringer i tildelingen Analysere og identifisere utfordringene, og iverksette målrettede tiltak for å øke studiepoengsproduksjonen. Intensivere markedsføring / rekruttering av studenter Revidere budsjett for ny grunnskole lærerutdanning Effektivisering av studietilbud, eksempelvis sammenslåing av mastere for å redusere kostnader i 2013 (slutt PIU?) Kontroll med budsjettdisiplinen! Månedsrapporter regnskap og nødvendige justeringer; streng økonomistyring. Drift /reise Manglende oppfølging av vedtatte endringer når det gjelder bruk av timelærere. Økte kostnader grunnet flytting og nybygg. For mange ansatte i forhold til inntekter. Periodisering av FoU, håndhevelse av kriterier for tildeling FoU Periodisering og toårsplanning mht undervisning/fou? Bruk av midlertidig tilsettinger for å sikre fleksibilitet. Endringer i studietilbud? Gjenbruk av inventar. Utsatt investeringer Idrettslag som flyttehjelp Nødvendig utskifting av gammelt materiell Økte reisekostnader grunnet tettere samarbeid med praksisfeltet. Økte reisekostnader grunnet tettere samarbeid med praksisfeltet om flere årskull. Økte reisekostnader grunnet tettere samarbeid med praksisfeltet om flere årskull. Revisjon av plan for praksis; gjennomgang av partneravtalene+ Kostnadsanalyse Frikjøp Redusert iht budsjettert; Oppdragstørke? Manglende samsvar tilbud/etterspørsel. Usikkerhet vedr. sentrale midler til etterog videreutdanning Økt markedsføring, Nye målgrupper? Søknadsskriving FoU! Etablering av senter for utdanningsforskning Søke ekstern finansiering av forskning Side 11 av 17

11 SAK 6/10 Ny grunnskolelærerutdanning: Status Arbeidet med utvikling av ny grunnskolelærerutdanning Statusrapport fra prosjektleder Elin Bakke RESULTATER AV ARBEIDET HØSTEN 2009: To nye grunnskolelærerutdanninger, fagvalg og studiemodeller Høgskolen i Hedmark starter høsten 2010 opp med to nye grunnskolelærerutdanninger, en grunnskolelærerutdanning for lærere for trinn og en for lærere for trinn. Forutsatt et tilstrekkelig antall kvalifiserte studenter, starter begge utdanningene opp som ordinære fulltidsstudier på campus Hamar. Utdanningen for 1.-7.trinn tilbys i tillegg som et samlings- og nettbasert studium. Samlingene er lagt til campus Hamar. Denne utdanningen har de samme faglige kravene og følger de samme fagplanene som utdanningen på campus. Utdanning for trinn, campus Hamar, heltid, 60 studieplasser Utdanning for 1.-7.trinn, campus Hamar, heltid, 60 studieplasser Utdanning for 1.-7.trinn samlings- og nettbasert, heltid, 40 studieplasser Utdanningene er lyst ut på Samordna Opptak som åpne studier. Det betyr at søkere som fyller opptakskravene og som søker innen fristen vil få tilbud om studieplass. Forutsatt at et tilstrekkelig antall studenter vil følgende undervisningsfag bli tilbudt i utdanningene: Fag Utdanning 1.-7.trinn Utdanning trinn Norsk 60 stp 60 stp Matematikk 60 stp 60 stp Engelsk 30 stp 60 stp Musikk 30 stp 60 stp RLE (religion, livssyn og etikk) 30 stp 60 stp Naturfag 30 stp 60 stp Samfunnsfag 30 stp 60 stp Kroppsøving* 30 stp 30 stp Skolerelevante fag 30 stp 30 stp Pedagogikk og elevkunnskap 60 stp er obligatorisk i begge utdanningene. * Kroppsøving tilbys av Avdeling for helse og idrettsfag på campus Hamar I tillegg vil grunnskolefaget Mat og helse bli tilbudt som 4.årsfag ved Avdeling for helse og idrettsfag i Elverum. Hvilke skolerelevante fag som vil bli tilbudt i det 4.studieår vil vi komme tilbake til. Studiemodell som viser oppbyggingen av studieløpene ligger som vedlegg. Det tas hele tiden forbehold om at et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere begynner på utdanningene. Fag og fagfordypninger som Høgskolen i Hedmark ikke tilbyr vil studentene kunne få tilbud om å ta ved Høgskolen i Oslo. Samarbeid med Høgskolen i Oslo Planleggingsgruppene ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Hedmark har fra høsten 2009 hatt regelmessige møter for å drøfte faglig profil, felles profileringsområder, samarbeid om fagvalg, masterutdanninger og felles forskningsprosjekter. Begge høgskolene har det flerkulturelle perspektivet som en felles profil. HVA VI ARBEIDER MED NÅ: Lokale fagplaner, arbeidsgrupper og seminarer I slutten av januar kom de nasjonale retningslinjene for begge utdanningene. Det er opprettet lokale fagplangrupper for alle fagene som inngår i studiemodellen. Fagplangruppene er godt i gang med arbeidet. Det har vært to felles seminardager for fagplangruppene. I tillegg har vi hatt en felles seminardag med HIO, og det skal være en til i slutten av mars. De fagene som skal tilbys fra studiestart har frist i begynnelsen av april til å ferdigstille sine planer. De øvrige fagene har frist i juni. Side 12 av 17

12 Samarbeid med praksisfeltet om fagplaner og praksisopplæringen HH har invitert skoleledere og praksislærere fra partnerskolene til å delta i fagplanarbeidet. De nye grunnskolelærerutdanningene skal legge til rette for integrerte grunnskolelærerutdanninger med helhet og sammenheng mellom teori- og praksisstudier. Det er viktig å involvere partnerskolene tidlig i planarbeidet. Det er sendt brev til partnerskolene med forespørsel om deltakelse, og responsen har vært god. Møtene med praksislærerne vil foregå i mars. 9.mars er alle partnerskolenes skoleledere invitert til informasjons- og drøftingsmøte om praksisopplæringen i de nye grunnskolelærerutdanningene. Integrerte utdanninger I de nye utdanningene skal sammenheng mellom faget pedagogikk og elevkunnskap, undervisningsfagene og praksisopplæringen styrkes. For å sikre helheten og styrke samarbeidet har vi utnevnt en koordinator for hver av utdanningene. Koordinatorene innkaller til egne møter for faglærerne som har førsteårsfagene på utdanningen for 1.-7.trinn og utdanningen for trinn. ARBEID SOM MÅ GJØRES I LØPET AV VÅREN 2010: Utarbeide programplan Det skal utarbeides programplaner for utdanningene. Programplanene skal inneholde bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæringen, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger. Programplanene skal vedtas i institusjonens styre. Arbeidet er i gang og programplanenes innhold vil bli drøftet i ulike fora i løpet av mars og april. Utarbeide en avtale med HIO om studentmobilitet Det er opprettet en egen administrativ arbeidsgruppe med representanter fra HH og HIO. Annet løpende arbeid Ferdigstille lokale fagplaner og praksisplanen. Arbeide med årsplaner og etter hvert semesterplaner for både campusutdanningene og den samlingsog nettbaserte utdanningen. VEDLEGG Modell for grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Hedmark Med forbehold om mulige endringer for antall valgfrie fag og for plassering av fag på studieår. Modell for grunnskolelærerutdanning for trinn 5.studieår 4.studieår 3.studieår 2.studieår 1.studieår Mastergrad 2. år Fag 4, 30sp Samfunnsfag Kroppsøving Musikk Mastergrad 1. år Pedagogikk og elevkunnskap m/bacheloroppgave 30 sp Pedagogikk og elevkunnskap 15 sp Pedagogikk og elevkunnskap 15 sp Matematikk 15 sp Matematikk 15 sp Fag 5, 30 sp Naturfag RLE Eng Eventuelle skolerelevante fag Norsk / matematikk 30 sp (påbygging til 60 sp) Fag 3 30 sp Engelsk / naturfag / RLE Norsk 30 sp Praksis Praksis Praksis Praksis Grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn tilbys både som: 1. Fulltidsstudium på campus Hamar 2. Fulltidsstudium samlings- og nettbasert med samlinger på campus Hamar. På den samlings- og nettbaserte utdanningen blir de tre obligatoriske fagene (pedagogikk og elevkunnskap, norsk, matematikk) tilrettelagt med samlinger og nettstøtte. Ett eller to av de valgfrie fagene hvert studieår tilbys også samlings- og nettbasert. De øvrige valgfagene går ordinært med undervisning hver uke. Både campusstudenter og studentene på den samlings- og nettbaserte utdanningen kan velge alle valgfagene uavhengig av organisering. Side 13 av 17

13 Modell for grunnskolelærerutdanning for trinn 5.studieår 4.studieår 3.studieår 2.studieår 1.studieår Mastergrad 2.studieår Fag 3 Samfunnsfag 60 sp RLE 60 sp Kroppsøving 30 sp Andre skolerelevante fag 30 sp Mastergrad 1. studieår Pedagogikk og elevkunnskap m/bacheloroppgave 30 sp Pedagogikk og elevkunnskap 15 sp 15 sp Pedagogikk og elevkunnskap 15 sp Fag 1 Norsk/ Matematikk Fag 1 Norsk / Matematikk 45 sp Fag 2 Engelsk, Musikk, Naturfag 30 sp Fag 2 Engelsk, Musikk, Naturfag 30 sp Praksis Praksis Praksis Praksis Side 14 av 17

14 Internt notat om praksisopplæringen Elin Bakke, pr Notatet sier noe om en mulig praksismodell og en mulig praksisorganisering. Modellen er drøftet med utvidet praksisgruppe hvor faglærere fra førsteårsfagene, praksislærere og skoleleder deltar. Når modell og organisering er klar, må vi utarbeide plan for innholdet i praksisperiodene. Den må utarbeides i samarbeid med faglærerne og praksislærerne og ses i nær sammenheng med fagplanene for fagene. Praksismodell Med forbehold om endringer etter første studieår. Modellen og organisering av praksisopplæringen bygges opp etter samme prinsipper i begge utdanningene. Studentene har praksis på samme tidspunkt, men det er ulike føringer for innholdet i praksisperiodene. De har praksis på ulike trinn. Modellen nedenfor er ment for campus-utdanningene. Den samlingsbaserte utdanningen må organiseres på en annen måte, men de samme prinsippene bør vektlegges. Utdanningen for 1.-7.trinn 1.studieår 2.studieår 3.studieår 4.studieår Praksis høstsemester Praksis vårsemester Merknad 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn 1.-4 trinn 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn 5.-7.trinn 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn 1.-4.trinn 10 dager* Ingen praksis På skole 1, 2 eller en annen av Valgfritt trinn høgskolens partnerskoler Utdanningen for trinn Praksis høstsemester Praksis vårsemester Merknad 1.studieår 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn 5.-7.trinn 2.studieår 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn trinn 3.studieår 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn trinn 4.studieår 10 dager* Valgfritt trinn Ingen praksis På skole 1,2,3 eller en annen av høgskolens partnerskoler *Kan ha en annen fordeling mellom 3. og 4.studieår. Må avklares med HIO. Praksisorganisering Det første studieåret ( ) med ny grunnskolelærerutdanning ( ) prøver vi ut en ny modell for fordeling av praksisdagene i semesteret. Fordelingen og organiseringen av dagene for studieår, fra studieåret 2011, vil ikke bli fastlagt endelig før vi har hentet erfaringer med organiseringen i studieåret Intensjonen er å videreføre samme organiseringsprinsipp som i det første studieåret, dersom denne organiseringen bidrar til økt samarbeid mellom praksislærere og faglærere og styrker integrering av teori og praksis i utdanningen. Organisering av dagene første studieår: Dagene organiseres etter følgende prinsipp: En hel uke som start på praksisperioden. De øvrige ukene er det fire praksisdager på praksisskolen og en seminardag på høgskolen hver uke. Hvilken ukedag som skal være seminardag må drøftes, i forslaget nedenfor er onsdag brukt som eksempel. Praksisperioden avsluttes med profesjonsseminar med trepartsamtale på høgskolen tirsdagen etter praksisperioden.(se egen plan for trepartsamtalen.) Siste studieår organiseres annerledes, der er det kun to sammenhengene uker i høstsemesteret. Praksisorganisering 1.studiår: Høstsemesteret: Studentene har 1 uke sammenhengende observasjonspraksis i slutten av september. Uka legges i tilknytning til profesjonsseminaret Den dyktige læreren. Side 15 av 17

15 Vårsemesteret: Senere på høsten har studentene 8 dager fordelt med 4 dager på praksisskolene og 1 dag på høgskolen i uka. 17 dager praksis fordelt etter samme prinsipp: 1 hel praksisuke, så 4 dager praksis og 1 dag på høgskolen i uka osv. Tidsplassering i studieåret : (bare foreløpig forslag, må selvfølgelig ses i sammenheng med praksisen i de andre studieårene/ andre utdanningene) Høstesemesteret: (forslag utarbeides) Vårsemesteret: Kontaktlærernes møte med studenter og praksislærere på praksisskolene Høgskolens kontaktlærere skal møte studenter og praksislærere på skolene i hver praksisperiode. Eller? Usikker på om det er realistisk å få til. Trepartsamtaler gjennomføres etter en fast plan. Gjennomført trepartsamtale skal dokumenteres. (Den samlingsbaserte utdanningen bare ett møte på praksiskolene i løpet av studieåret.) Alle kontaktlærere og praksislærere skal skoleres før trepartsamtalen høsten Fokus i skoleringen vil være veiledningsmetodikk. Ressurser (avklart etter møte med dekan, stabsleder, instituttledere 24.02) Samlet tildelt timetall til fagene økes noe for å synliggjøre økt tidsbruk til samarbeid med praksisfeltet og tid til kontaktlærere. I ny grunnskolelærerutdanning må en regne med at en større del av timeressursen knyttes til samarbeid om praksisopplæringen. Side 16 av 17

16 SAK 7/10 Campusutvikling, muntlig orientering på møtet SAK 8/10 Eventuelt Side 17 av 17

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

A 25/09 Studieprogram 2010/2011

A 25/09 Studieprogram 2010/2011 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 23.11.2009 A 25/09 Studieprogram 2010/2011 1.1 Bakgrunn I Informasjons- og drøftingsmøte 15.oktober ble det

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn PROGRAMPLAN Programplanen er godkjent i høgskolestyret 16.06 2010 Høgskolen i Hedmark, Programplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Side 2 Velkommen til

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN Programplanen er godkjent i høgskolestyret 16.06 2010 Høgskolen i Hedmark, Programplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Side 2 Velkommen til

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn PROGRAMPLAN Programplanen er godkjent i høgskolestyret 16.06 2010 og sist justert våren 2013 Høgskolen i Hedmark, Programplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN Programplanen er godkjent i høgskolestyret 16.06 2010 og revidert våren 2011 Velkommen til grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn Velkommen som

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN

Grunnskolelærerutdanning for trinn PROGRAMPLAN Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN Programplanen er godkjent i høgskolestyret 16.06 2010 og sist justert våren 2013 Høgskolen i Hedmark, Programplan for grunnskolelærerutdanning 5.-10.

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere

VEDLEGG 1. Departementet ber derfor institusjonene å begynne arbeidet internt med å vurdere VEDLEGG 1 Saksbehandler: Lasse Skogvold Isaksen/ Margret Hovland Deres dato: Deres ref.: Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep. 0032 Oslo er bedt av departementet i brev av den 21. oktober

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: fakultetsdirektør Jørgen Fossland Tlf.: 77 64 45 95 Faks: 77 64 49 05 jorgen.fossland@uit.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: 12.04.2013 - - - FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012

Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene 2010/2011 og 2011/2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 30.11.2009 O 11/09 Foreløpig beregning av timeressurser knyttet til gjennomføring av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 for studieårene

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013

Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emnevalg 4. studieår fra høsten 2013 Emner som vil være valgbare ved ALT fra høsten 2013 i fjerde år GLU beskrives i det følgende. Dette har vært forberedt i en arbeidsgruppe bestående av faglige representanter,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.12.2005 15.12.05/KK I:Avdstyre/2005/protokoll/apro0612.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Tilstede

Detaljer

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning Moholt 12.06.2017 ILU 17/17: Orientering om virksomheten A. Nasjonal politikk B. Utdanning C. Forskning D. Administrasjon, inkludert arbeid med strategisk

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016

HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 HANDLINGSPLAN FOR INSTITUTT FOR YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2016 INNLEDNING Institutt for yrkesfaglærerutdanning er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid. Dette vil vi utvikle gjennom en bred satsing

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Organisering av undervisning (timeplanmodell) 1. og 2. studieår i ny grunnskolelærerutdanning

Organisering av undervisning (timeplanmodell) 1. og 2. studieår i ny grunnskolelærerutdanning HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 19.01.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Margret Hovland/ Wenche Salomonsen King Dato: 08.01.10 A 05/10 Organisering av

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Til dekan Tor Hauken Fra Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk Oversendelse av studieplan og emnebeskrivelser for nye grunnskolelærerutdanninger 1 7. trinn og 5 10. trinn Instituttet

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Odd Arne Thunberg 17. Oktober 2014 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ILP er Nord-Norges, og et av Norges, største miljøer innen pedagogikk og lærerutdanning

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 Praksismøte 25.august 2016 Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 1 2 Organisering og ledelse av Grunnskolelærerutdanningene GLU1-7 og GLU5-10 Organisasjonskart avd LU: dekan studieleder

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13

Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 13 Fra: Berg, Halvard [mailto:halvard.berg@austagderfk.no] Sendt: 30. november 2012 12:56 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein; Askestad, Toril Emne: Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Virkeområde og formål Forskriftens virkeområde er utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor på 5. 10. trinn i grunnskolen,

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 30.09.08 1 Vedtak Styret anbefaler at Oslofjordalliansen videreutvikles som strategisk institusjonelt samarbeid mellom UMB, HiBu, HiØ

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010

A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 24.11.2008 A 30/08 Studieprogram studieåret 2009/2010 Vedlegg: Oversikt over forventet antall studenter på de valgbare emnene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Skolefaglig dag i Hedmark. Dialogmøtet med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 22.5.2012 v/ rektor Lise Iversen Kulbrandstad,

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

SAK 41/16 Studiemodeller for akkreditering femårige grunnskolelærerutdanninger (vedtakssak)

SAK 41/16 Studiemodeller for akkreditering femårige grunnskolelærerutdanninger (vedtakssak) Til avdelingsstyret LU her Avdeling for lærerutdanning Postadresse: Postboks 700, 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no Telefon: 69 21 50 00 Org.nr.: 971 567 376 Dato: 14.06.2016 SAK 41/16 Studiemodeller

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Institusjonene og deres organisering å ha oppmerksomheten rettet mot førskolelærerutdanningens

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 06.12.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro0512.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 05.12.06 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, høgskolelektor Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer