Innkalling til avdelingsråd LUNA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til avdelingsråd LUNA"

Transkript

1 Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av referat 3. Senter for praksisrettet utdanningsforskning Se vedlagte dokument 4. Senter for anvendt bioteknologi Se vedlagte dokument 5. Konsekvenser for omorganisering: LUNA i støpeskjeen Se vedlagte dokument 6. Ny grunnskolelærerutdanning: Status Se vedlagte dokument 7. Campusutvikling, muntlig orientering 8. Eventuelt Høgskolen i Hedmark Postadresse: 2418 Elverum Telefon Telefaks E-post Org. nr

2 SAK 2/10 Referat fra forrige møte 13. oktober 2009 Referat fra Tid 13. oktober 2009 Sted Campus Hamar Innkalt av Dekan Bjørn Berg Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Bjørn Berg Saksnr Deltakere Forfall Øvrige Saksliste Bjørn Berg, Turid Kårhus, Jens Haugan, Ola Flaten, Ola Frang Wetten, Inger Karin Røe Ødegård, Ragnhild Narum, Sven Eirik Nilssen, Elisabeth Kommisrud Ingunn Aker, Marte Bjerke, Stig Eriksen Elin Bakke, Karin Moen 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og saksliste ble godkjent uten merknader 2. Godkjenning av referat Referatet ble godkjent uten merknader 3. Høringsuttalelse: Organisering av PIU Bjørn Berg orienterte, og viste til vedlagte saksdokumenter. Se vedlagte høringsuttalelse fra avdeling LUNA basert på uttalelser fra avdelingens institutter og avdelingsråd. 4. Kostnadsprofil for ulike studier Turid Kårhus orienterte om kostnadsmodellen for inntekter og utgifter for de ulike studiene. Avdelingsrådet tok orienteringen til etterretning. 5. Ny grunnskolelærerutdanning Elin Bakke orienterte, og viste til oversendte dokument om struktur i grunnskolelærerutdanningene. Det ble også utlevert et notat om ny grunnskolelærerutdanning på møtet. Denne saken vil bli tatt opp igjen på senere møter. Avdelingsrådet tok orienteringen til etterretning. 6. Regional utviklingsplan innspill fra LUNA Bjørn Berg orienterte, og delte ut et notat om utviklingen av Campus Hamar. Avdelingsrådet tok orienteringen til etterretning. 7. Eventuelt Karin Moen orienterte om Arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning, og delte ut et notat om saken. Avdelingsrådet tok orienteringen til etterretning. Neste møte Det ble ikke fastslått noen ny møtedato, men det planlegges nytt møte i desember eller januar. Side 2 av 17

3 SAK 3/10 Senter for praksisrettet utdanningsforskning HS 2010/10 Etablering av senter for praksisrettet utdanningsforskning ved LUNA Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1) Senterorganisering ved LUNA Etablering av senter for praksisrettet utdanningsforskning. Administrerende direktørs forslag til vedtak 1. Det opprettes et eget senter for praksisrettet utdanningsforskning ved avdeling LUNA. Virksomhetsideen for senteret skal tydelig fremgå før virksomheten i senteret igangsettes. 2. Senteret skal søkes finansiert gjennom eksternt finansierte prosjektinntekter og/eller ved direkte finansiering fra departement(er), direktorat og større kommuner/fylkeskommuner. Avdeling LUNA er økonomisk ansvarlig for enheten 3. Senteret etableres som en enhet i LUNAs eksisterende organisasjon. Faglige medarbeidere knyttes til senteret etter behov, ved frikjøp fra sine ordinære stillinger ved instituttene 4. Ved å etablere enheten som en del av LUNAs ordinære organisasjon kan senteret trekke på tjenester fra linjeorganisasjonen 5. Det må gjøres klare skiller mellom bidragsfinansierte prosjekter og oppdragsfinansierte prosjekter, jf vedtakspunkt nr 7 6. Ved etableringen av senteret skal senteret inneholde relevante eksternfinansierte prosjekter innenfor praksisrettet utdanningsforskning 7. Avdelingen skal, i samarbeid med HA, utarbeide rutiner for senteret som ivaretar kravene i F20-07 (reglement om bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) og HHs interne retningslinjer om BOA aktivitet 8. Avdelingen legger fram forslag til stillingsbetenkning for leder av senteret for høgskoleledelsen. Lederen skal ha høy forskningskompetanse innenfor senterets fagområder 9. Enheten skal evalueres faglig, administrativt og økonomisk hvert år. Saksfremlegg Saken legges fram av høgskoledirektør i samråd med rektor. Det vises til bakgrunnen som gis i vedlegget for ønske om å opprette en ny intern enhet ved LUNA kalt Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Det har i lengre tid vært et ønske ved avdelingen om å opprette et slikt senter. Fra høgskoleledelsens side har man utfordret avdelingen på å gjennomføre interne prosesser der man diskuterer den strategiske innretningen og organisering slik at et senter samsvarer med og bidrar til å videreutvikle vedtatte innsatsområder og langsiktige satsinger. Den vedlagte saksutredningen fra LUNA gjenspeiler en slik prosess, men det er flere sider ved etableringen av enheten som ikke kan ansees som ferdigutredet. Dette er tydeliggjort i forslaget til vedtak. Høgskoleledelsen støtter forslaget i vedlegget om at det ved etableringen av senteret er relevante eksternfinansierte prosjekter innenfor praksisrettet utdanningsforskning som inkluderes. Når det gjelder den faglige innretning, kan etableringen av en slik enhet for å styrke praksisnær forskning knyttet til lærerutdanningene, sees som en styrking av PhD-søknaden om profesjonsrettede lærerutdanningsfag nettopp fordi arbeidet i enheten kan være en måte å styrke kontakten med praksis. Samtidig vil forskningsoppdragene kunne bidra til å styrke forskningsinnretningen knyttet til de nye grunnskolelærerutdanningene. Et potensial kan videre ligge i å få oppdrag som kan bidra til å Side 3 av 17

4 utvikle faglige karriereveier for lærere og førskolelærere som er mer forskningsbaserte. Det kan gjøres gjennom å knytte masterstudenter og PhD-studenter til oppdrag. Avdelingen reiser spørsmålet om det skal opprettes en styringsgruppe/faglig referansegruppe eller et råd knyttet til senteret. Høgskoleledelsen foreslår at det opprettes en intern referansegruppe knyttet til senteret der lederen for PhD-programmet og én representant for hvert av de to innsatsområdene knyttet til lærerutdanningene inngår (dvs. Arena for kultur- og språkfag og Flerkulturell barnehage og skole). Høgskolen har ikke erfaring med å drive enheter som sentre. Det foreslås derfor at senteret evalueres årlig og legges fram for styret. Vedlegg Senterorganisering ved LUNA Etablering av senter for praksisrettet utdanningsforskning LUNA har gjennom det siste året arbeidet med å finne gode løsninger for å styrke to av våre forskningsområder der det er utstrakt kontakt med eksterne samarbeidspartnere. For å imøtekomme ønsker og behov fra eksterne krefter og bedre den interne organiseringen av avdelingen, foreslås det å opprette to forskningssentre: Senter for næringsrettet bioteknologi og Senter for praksisrettet (evt. profesjonsrettet) utdanningsforskning. (Fotnote: Det finnes flere navnemuligheter. Forslaget er enten profesjonsrettet eller praksisrettet. Avdelingen vil foreslå praksisrettet som mest dekkende for forskningsfeltet. Profesjonsforskning kan virke mer avgrensende. Utdanningsforskning brukes for at det ikke skal signaliseres noe bestemt utdanningsnivå, og begrepet dekker også barnehageforskning) Samtidig skal innsatsområdene evalueres siden nåværende periode går ut i LUNA har som et foreløpig innspill foreslått at innsatsområdene videreføres i en noe justert form og med en tydelig tilknytning til Phd-satsingen for to av innsatsområdene og med et nært samspill med de foreslåtte sentra. Et senter for næringsrettet bioteknologi er ikke tilstrekkelig utredet, og dette notatet omhandler derfor etableringen av et senter for praksisrettet utdanningsforskning. Begrunnelsen for etablering av et senter for praksisrettet utdanningsforskning er tosidig. 1. Ekstern synliggjøring De siste årene har LUNAs internt og eksternt finansierte forskningsaktivitet knyttet til barnehage og grunnopplæring økt betraktelig. Den faglige produksjonen tilknyttet de ulike prosjektene gjennom bøker, vitenskapelige artikler og forskningsrapporter har økt mye. Det har også vært en omfattende mediedekning av forskningsresultater i prosjektene. De ansatte i forskningsprosjektene har videre gitt en rekke faglige innspill på både nasjonalt og lokalt nivå. I arbeidet med de ulike forskningsprosjektene har vi etablert et nært samarbeid med flere forskningsinstitusjoner og universitet som NIFU-STEP, Universitetet i Bergen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Nordjylland University College, Universitetet i Helsinki, University of New England, University of Alberta og OISE, University of Toronto. Samlet understreker dette at det ved Høgskolen i Hedmark nå er både en betydelig forskningsaktivitet og faglig kompetanse tilknyttet tverrfaglig og pedagogisk forskning om barnehage og grunnopplæring. Vi har de senere årene fått tilslag på en rekke forskingsprosjekter på nasjonalt plan i både Norges Forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Innen den praksisrettede forskningen om grunnopplæringen opplever LUNA nå et sterkt behov for å samordne forskningen innen feltet for bedre å kunne svare på bestillinger fra oppdragsgiverne, for å tydeliggjøre vår profil i oppdragsmarkedet og synliggjøre oss overfor eksterne samarbeidspartnere. Det skal arbeides for å få en fast grunnfinansiering fra Utdanningsdirektoratet og/eller Kunnskapsdepartementet. Videre skal det også arbeides for at lokalt næringsliv og kommuner/fylkeskommuner kan bidra med grunnfinansiering til et slikt senter. Ifølge St.meld. nr. 11 skal KD utrede etableringen av et kunnskapssenter. HH er aktuell i denne sammenhengen, men da må det fortas noen strategisk grep for å kunne nå opp. I NOU 2009:18 Rett til læring er det foreslått et forsknings- og utviklingssenter for læringsmiljø og læring. Også i denne sammenhengen er Høgskolen i Hedmark aktuell. En etablering av et senter for praksisrettet forsknings vil synliggjøre Høgskolen i Hedmark på en god måte i viktige beslutningsprosesser på nasjonalt plan. Side 4 av 17

5 2. Interne organiseringsbehov LUNA har hatt sin nåværende organisasjonsmodell siden LNB og LU ble sammenslått fra 1. august Det faglige personalet ble den gang samlet i 5 institutter og avdelingen ble organisert i en matrise med delte funksjoner mellom instituttledere og studieledere. Modellen ble vedtatt av styret 23. februar 2005 etter grundig utredning og brede høringsprosesser. Ved etableringen av HI ble idrettsinstituttet overført til denne avdelingen. Instituttene og studieprogrammene og ledelsen av disse ble beskrevet på følgende måte: Instituttlederen skal til vanlig ha førstestillingskompetanse, og har personalansvar, ansvar for kompetansebygging og ansvar for FoU-virksomheten inkludert forskningsprogrammer og oppdragsforskning (Fotnote: Om en instituttleder mangler tilstrekkelig forskningskompetanse vil disse funksjonene kunne legges til andre medlemmer av instituttet, også dette på åremål). Denne virksomheten må utøves i samarbeid med studielederne også for å få til nødvendige samarbeidsprosjektet mellom avdelingen og praksissteder. Ansvaret for ekstern nettverksbygging og prosjektakkvisisjon ligger også hos instituttleder. Studieprogrammer: Horisontalt består organiseringen av en rekke studieprogrammer. Disse programmene består av studier som av faglige og praktiske grunner hører nært sammen. Hvert studieprogram ledes av en studieleder, og hver student skal ha krav på å få en studieleder. Denne skal ha fokus på studentene og være spesielt opptatt av en god studieorganisering preget av kvalitet og gode sluttresultater. Studielederne skal også ha ansvar for praksis innenfor sine studieprogrammer og de bør ha ansvaret for internasjonalisering i forhold til studenter på sine programmer. LUNAs organisasjonsmodell ble evaluert i 2009 i form av et eksternt prosjekt. Det fremgikk av evalueringen at meningene om LUNAs organisasjonsmodell er forholdsvis delte og dette gjenspeiler seg også i svarene om en bør gjøre endringer. 40 prosent ønsker ingen eller bare mindre endringer, 20 prosent ønsker å gå tilbake til tidligere modell med fagseksjoner, mens 20 prosent ønsker at det skal arbeides med en ny organisering og 20 prosent svarte vet ikke. Modellen oppleves som bedre egnet for studentrelatert virksomhet enn for FoU-virksomhet, mens det ikke er vesentlige forskjeller i vurderingen av modellens egnethet i forhold til ulike typer studier. At modellen er oversiktlig og har tydelig ansvarsfordeling, er momenter som framheves i det åpne spørsmålet om fordeler med organisasjonsmodellen. Så å si alle vet hvem som er deres nærmeste overordnede, men et flertall oppgir at de av og til er usikre på arbeidsdeling mellom instituttleder, studieleder og administrasjonen. Synspunkter går mer i retning av flere og mindre enn færre og større institutter. At instituttene i framtida bør være faglige eller faglig/administrative enheter, er en utbredt oppfatning. Disse synspunktene har medført at ledelsen i avdelingen sikter mot forbedringsprosesser som kan gjennomføres uten at grunnprinsippene i modellen endres. Gjennomgangen av undersøkelsen på avdelingen ga ingen spesielle føringer i retning av ny modell, men noen av svakhetene burde det tas tak i. LUNA er i gang med dette arbeidet og vil gjennomføre forbedringstiltak på de områdene som har forbedringsmuligheter. Avdelingen har allerede sett på grensesnittet mellom instituttleder og studieleder for å tydeliggjøre rollene. En gjennomgang er foretatt i forbindelse med forbedring av kvalitetssystemet. Den utvidete ledergruppen der alle studielederne deltar, brukes mer enn tidligere for å befeste organisasjonen ytterligere. Overgangen fra kollegabaserte beslutningsprosesser til bedriftsdemokratiske prinsipper har også vært uvant for mange i personalet, men ledelsen mener at en tilbakeføring til allmøte neppe er mulig. Som nevnt over mente et stort flertall at modellen var vel egnet for studier og studieledelse, mens FoU-ledelse og faglig ledelse var et område som hadde forholdsvis lav tilfredshet i undersøkelsen. LUNA har ikke ressurser til å etablere en egen FoU-ledelse på det nåværende tidspunkt. Og vi har erfart at dagens modell ikke er tilstrekkelig i forhold til å sikre en sterk nok forskningsledelse i store forsknings- og utviklingsprosjekter. Etableringen av et senter kan forbedre den faglige ledelsen på sitt område og videreføring og reorganisering av innsatsområdene kan bidra til ytterligere forbedringer. Samspillet mellom et forskningssenter og innsatsområdene kan illustreres på følgende måte (Fotnote: Innsatsområde I3 vil bli knyttet til et senter for næringsrettet bioteknologi) Side 5 av 17

6 Som figuren viser, vil senter og innsatsområder ligge tett på hverandre på mange faglige områder. Avdelingen ser for seg at innsatsområdene utviklet i retning av praksisrelaterte, spisskompetente forskningsgrupper ledet av professorer, mens senteret inneholder den kommersielle delen av aktivitetene. Mange ansatte vil ha tilknytning til mer enn en av enhetene. Å få til en god faglig og administrativ koordinering mellom senteret og innsatsområdene vil være viktig for å utnytte ressursene på en god måte. Både lederne av innsatsområdene og senterlederen kan derfor inngå i avdelingens utvidete ledergruppe. LUNA legger opp til en samlet koordinering av disse satsingene, noe som vil representere en ny giv og støtte opp under FoU-arbeidet på avdelingen på en tydeligere måte enn tidligere. Særlig når dette skjer samtidig med en forenkling av studieprogrammet som gir bedre muligheter for en samlet forskningsinnsats. Med dette vil avdelingen forene ytre krav og forventninger med indre organisasjonsmessige endringsbehov. 3. Samarbeid med doktorgradsprogram om lærerutdanningsfagene Et senter for praksisrettet utdanningsforskning skal bidra til å styrke en phd i lærerutdanningsfagene. Dette vil skje ved at eksterne prosjekter som iverksettes ved sentret vil ha en stor mulighet for å kunne ha en eller flere stipendiatstillinger i prosjektene. Dermed vil stipendiater ved phd-studiet kunne knyttes direkte til forskningsprosjekter, noe som erfaringsvis også vil øke mulighetene for god gjennomstrømning. Dette er mulig både i Forskningsråds-prosjekter og i prosjekter finansiert av for eksempel departement, direktorat og større kommuner/fylkeskommuner. Kombinasjonen mellom et forskningssenter og phd-program vil også føre til at det innen noen områder blir lettere å få eksternt finansierte stipendiater inn i doktorgradsprogram. Nå vil aktuelle søkere ha en relativt sterk garanti for at de blir tatt opp ved Høgskolen i Hedmark. LUNA har også vært i kontakt med Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap (HIS) ved Høgskolen i Lillehammer. HIS har i brev gitt uttrykk for ønske om faglig samarbeid med et Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Et slikt samarbeid kunne muliggjøre søknader om større forskningsprosjekter og muliggjøre deltakelse i forskningsprosjekter utført av senteret med deltakelse av masterstudenter fra begge høgskolene. I framtiden kan phd også være en mulig karrierevei for lærere. Store skoleeiere vil være tjent med å ha noen få høyt skolerte lærer/skoleledere som for eksempel kan drive utviklingsprosjekt på et faglig grunnlag. Dermed vil et senter både kunne bidra til en høyere forskingsaktivitet og en god rekruttering og gjennomstrømning på phd-programmet. Denne kombinasjonen mellom forskningsaktivitet og rekruttering og gjennomstrømning har i et visst omfang allerede skjedd tilknyttet mastergradsutdanningen ved LUNA. Til nå har om lag 10 studenter skrevet sin masteroppgave innenfor etablerte forskningsprosjekt, og senere blitt rekruttert av skoleeiere. Alle disse har gjennomført sine mastergrader med gode karakterer. Denne praksisen vil Side 6 av 17

7 selvsagt fortsette i et senter. Samlet viser dette at både master- og phdutdanning kan styrkes ved en etablering av et forskningssenter som kan systematisere og øke forskningsaktiviteten gjennom ekstern finansiering. 4. Forskningsbasert undervisning Videre vil et praksisrelatert forskningssenter være et svært viktig grunnlag for at undervisningen i både grunnutdanning, masterutdanning og på phd-nivå kan være forskningsbasert. Gjennom ansattes deltakelse i forskingsprosjekter øker man egen kompetanse gjennom aktiv forskning, men man får også oversikt over og god kjennskap til annen ny pedagogisk forskning. Ved å ha som prinsipp at alle som er involvert i forskning enten i eller utenfor et senter også skal undervise, vil dette kunne styrke den forskningsbaserte undervisningen og den spisskompetansen som utvikles vil umiddelbart kunne deles med både studentene og eksterne oppdragsgivere. Dette er helt i samsvar med St. meld. nr 11 (2009). 5. Organisering av senteret LUNA har skaffet til veie informasjon om organisering av sentra ved andre universiteter og høgskoler. Vi ser der at sentra er organisert på svært forskjellige måter, og at det er vanskelig å se noe spesielt mønster. Det er muligens en tendens til at eksternt finansierte sentra har en mer selvstendig stilling i organisasjonen enn internt finansierte. LUNA vil foreslå at siden dette senteret i utgangspunktet er internt finansiert bør det integreres i LUNAs nåværende organisasjon. Det forslåtte senteret ved LUNA skal derfor inngå i avdelingens matrise på linje med våre studieprogrammer. Dette innebærer at senteret kan trekke på personalressurser fra alle instituttene gjennom frikjøp etter behov, og at lederen inngår i den utvidete ledergruppen i LUNA og blir direkte underlagt dekan. Fordelen med en slik organisering er at den ikke vil skape spesielle hindringer for et nært samarbeid mellom innsatsområdene og senteret. Dersom LUNA skulle lykkes i å skaffe ekstern basisfinansiering vil organiseringen kunne vurderes på nytt, jf pkt 1 og 6. Senteret må ha en leder med faglig legitimitet (førstestilling) og med erfaring med å lede større FoUprosjekter. Personen må evne og skape entusiasme og utvikle et nært samarbeid internt i LUNA, spesielt med lederne for innsatsområdene, og med aktuelle eksterne aktører samt ha ansvaret for utviklingen av senteret (inkl. årsplaner og budsjett/økonomi). Lederen ansettes på fulltid, men skal ha plikt til å forske. Stillingen vil bli utlyst internt. Det bør i liten grad bygges opp en egen administrasjon i senteret, siden lederen vil ha tilgang til administrative støttefunksjoner på avdeling/i HH på felt som økonomi/budsjett, rapportering og formidling samt bistand ifm møter og konferanser. Samtidig vil det være behov for en administrativ deltidsstilling/lederstøtte. Denne vil ha ansvar for den mer administrative oppfølgingen og av senteret og senterets aktiviteter, koordinerende ansvar for formidling (inkl. oppbygging og oppdatering av nettsider) og bistand ved søknadsskriving. Viktige samarbeidspartnere og lederstøtte vil dessuten være BOA ( Kurs og oppdrag ), internasjonal koordinator og økonomikonsulent. De administrative ressursene vil hentes fra eksisterende ressurser på LUNA. Det kan være hensiktsmessig at LUNA oppretter en styringsgruppe/faglig referansegruppe eller et råd knyttet til senteret. Denne gruppen kan bestå av (inter-)nasjonalt anerkjente forskere og sentrale representanter for brukerne. En slik gruppe skal ha en strategisk funksjon. 6. Finansiering Senteret startes innenfor LUNAs budsjettramme ved at relevante eksternfinansierte prosjekter flyttes inn i prosjektet ved etableringen. Den økonomiske rammen for etableringen består dermed av de ressursene som disse prosjektene utgjør. LUNAs økonomiske bidrag i etableringsfasen vil være beskjedne og begrenset til ledelse, administrativ deltidsstøtte og øvrige støttefunksjoner fra administrasjonen i LUNA, men i hovedsak vil senteret være selvfinansierende. LUNA kan uansett ikke gi økonomisk støtte som kan oppfattes som subsidiering av eksternfinansierte prosjekter. Men LUNA vil ha det finansielle ansvaret. LUNA tar sikte på å skaffe seg en grunnfinansiering fra eksterne kilder, jf pkt 1. Bare gjennom en slik finansiering vil det være mulig å etablere den kontinuiteten som er nødvendig for at senteret skal være regionalt, nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig på oppdragsmarkedet og i nært samarbeid med innsatsområdene og HiL kunne konkurrere om større forskningsprosjekter. LUNA vil arbeide i retning av både nasjonale og regionale kilder for å kunne skaffe en slik grunnfinansiering. Side 7 av 17

8 SAK 5/10 Konsekvenser for omorganisering: LUNA i støpeskjeen RISIKOANALYSE Det er gjennomført flere prosesser i LUNA i de senere år for å få mer samlete faglige miljøer og balanse i økonomien. Flere av prosessene har også medført noen mindre slankeoperasjoner i form av reduserte valgmuligheter for studentene og mindre ressursbruk på en del områder. I det siste har avdelingen måttet ta mer kraftfulle grep gjennom færre medarbeidere og overføring av landbruksutdanningene. Samtidig har flere faglige omlegginger funnet sted og avdelingen er midt inne i et stort utviklingsprosjekt: nye grunnskolelærerutdanninger. Tiden er nå inne til å gjennomføre en samlet analyse av LUNAs virksomheter for å finne et bærekraftig balansepunkt mellom avdelingens faglige aktiviteter og økonomiske ressurser. Dette saksdokumentet er en første start på en slik prosess. Prosessen er todelt. Den ene delen er en faglig tilnærming til LUNAs samlete studieprogram. Dette viderefører de prosessene som ble påbegynt i Bachelor i sentrum som analyserte hvert enkelt BA-program. I denne omgangen må vi se på den samlete porteføljen og sammenhengen i denne. Vi må analysere profesjonsutdanningene og våre øvrige programmer, vurdere sammenhenger mellom disse og samtidig ha et blikk for vårt regionale ansvar som samarbeidspartner og kompetanseprodusent, både i form av kandidater og av forskning. Vi er midt i prosessen med å få akkreditert en PhD i lærerutdanningsfag. Når denne prosessen er fullført må vi utrede våre masterutdanninger på nytt i lys av våre erfaringer så langt og vurdere utvikling av denne porteføljen. På neste side har vi skissert en pyramide som vi kan gjøre bruk av i disse analysene. Den andre delen av analysen av LUNAs virksomhet er en tiltaks- og risikoanalyse av de rammene vi har for å gjennomføre våre utdannings- og forskningsprogrammer. Her vil vi måtte gå inn på kompetansen i personalet, økonomiske rammer, fysisk miljø og driftsutfordringer. Høgskolens finansieringsmodell er krevende for LUNA. Det er ikke bare egne aktiviteter som skal finne finansiering, men også andre tiltak i høgskolen som går utover nåværende finansieringsramme for de enkelte aktiviteter i høgskolen. Vi legger ved et første utkast til en slik risikoanalyse. I denne fasen ønsker avdelingens ledelse avdelingsrådets kommentarer på den tilnærmingen til utredning av LUNAs fremtidige utfordringer som foreslås her, og gjerne forslag til forhold som krever nærmere utredning og tiltak som kan vurderes gjennomført. Vi ønsker også synspunkter på hvordan en slik strategisk prosess kan gjennomføres slik at den kan involvere alle avdelingens tilsatte og munne ut i et internt strategisk dokument som også analyserer risiki knyttet til gjennomføringen. Side 9 av 17

9 Vedlegg: Fagpyramide LUNA 2010 PH D Master MA i Bioteknologi MA i tilpasset opplæring MA i kultur og språkfagenes didaktikk MA i språk, kultur og digital kommunikasjon Bachelor Grunnskolelærerutdanninger Førskolelærerutdanninger PPU OPIMgr-Ba BA i språk og kultur (ny) BA i Bioteknologi Andre relevante BA Side 10 av 17

10 Vedlegg 2 Risikoanalyse budsjett LUNA (utkast ) Budsjett Risiko 2010 Risiko 2011 Risiko 2012 Tiltak mot risiko Inntekter Lønn Endring i tildeling til planlegging ny grunnskolelærerutdanning Planlagt reduksjon av årsverk fra forsinkes. Reduksjon av basistildeling grunnet reduksjon i studiepoengsproduksjon reduksjon i forskningspublikasjon + fellestiltak som forutsetter endring av basistildeling. ( Terningen, Landbruksfag,tomme lokaler i Elverum mm) Tidligere års merforbruk. Manglende samsvar bemanning aktivitet inntektsgrunnlag studiepoengsproduksjonen 2010! Forskningspublikasjonen 2010 Tidligere års merforbruk. Uforutsette endringer i tildelingen Analysere og identifisere utfordringene, og iverksette målrettede tiltak for å øke studiepoengsproduksjonen. Intensivere markedsføring / rekruttering av studenter Revidere budsjett for ny grunnskole lærerutdanning Effektivisering av studietilbud, eksempelvis sammenslåing av mastere for å redusere kostnader i 2013 (slutt PIU?) Kontroll med budsjettdisiplinen! Månedsrapporter regnskap og nødvendige justeringer; streng økonomistyring. Drift /reise Manglende oppfølging av vedtatte endringer når det gjelder bruk av timelærere. Økte kostnader grunnet flytting og nybygg. For mange ansatte i forhold til inntekter. Periodisering av FoU, håndhevelse av kriterier for tildeling FoU Periodisering og toårsplanning mht undervisning/fou? Bruk av midlertidig tilsettinger for å sikre fleksibilitet. Endringer i studietilbud? Gjenbruk av inventar. Utsatt investeringer Idrettslag som flyttehjelp Nødvendig utskifting av gammelt materiell Økte reisekostnader grunnet tettere samarbeid med praksisfeltet. Økte reisekostnader grunnet tettere samarbeid med praksisfeltet om flere årskull. Økte reisekostnader grunnet tettere samarbeid med praksisfeltet om flere årskull. Revisjon av plan for praksis; gjennomgang av partneravtalene+ Kostnadsanalyse Frikjøp Redusert iht budsjettert; Oppdragstørke? Manglende samsvar tilbud/etterspørsel. Usikkerhet vedr. sentrale midler til etterog videreutdanning Økt markedsføring, Nye målgrupper? Søknadsskriving FoU! Etablering av senter for utdanningsforskning Søke ekstern finansiering av forskning Side 11 av 17

11 SAK 6/10 Ny grunnskolelærerutdanning: Status Arbeidet med utvikling av ny grunnskolelærerutdanning Statusrapport fra prosjektleder Elin Bakke RESULTATER AV ARBEIDET HØSTEN 2009: To nye grunnskolelærerutdanninger, fagvalg og studiemodeller Høgskolen i Hedmark starter høsten 2010 opp med to nye grunnskolelærerutdanninger, en grunnskolelærerutdanning for lærere for trinn og en for lærere for trinn. Forutsatt et tilstrekkelig antall kvalifiserte studenter, starter begge utdanningene opp som ordinære fulltidsstudier på campus Hamar. Utdanningen for 1.-7.trinn tilbys i tillegg som et samlings- og nettbasert studium. Samlingene er lagt til campus Hamar. Denne utdanningen har de samme faglige kravene og følger de samme fagplanene som utdanningen på campus. Utdanning for trinn, campus Hamar, heltid, 60 studieplasser Utdanning for 1.-7.trinn, campus Hamar, heltid, 60 studieplasser Utdanning for 1.-7.trinn samlings- og nettbasert, heltid, 40 studieplasser Utdanningene er lyst ut på Samordna Opptak som åpne studier. Det betyr at søkere som fyller opptakskravene og som søker innen fristen vil få tilbud om studieplass. Forutsatt at et tilstrekkelig antall studenter vil følgende undervisningsfag bli tilbudt i utdanningene: Fag Utdanning 1.-7.trinn Utdanning trinn Norsk 60 stp 60 stp Matematikk 60 stp 60 stp Engelsk 30 stp 60 stp Musikk 30 stp 60 stp RLE (religion, livssyn og etikk) 30 stp 60 stp Naturfag 30 stp 60 stp Samfunnsfag 30 stp 60 stp Kroppsøving* 30 stp 30 stp Skolerelevante fag 30 stp 30 stp Pedagogikk og elevkunnskap 60 stp er obligatorisk i begge utdanningene. * Kroppsøving tilbys av Avdeling for helse og idrettsfag på campus Hamar I tillegg vil grunnskolefaget Mat og helse bli tilbudt som 4.årsfag ved Avdeling for helse og idrettsfag i Elverum. Hvilke skolerelevante fag som vil bli tilbudt i det 4.studieår vil vi komme tilbake til. Studiemodell som viser oppbyggingen av studieløpene ligger som vedlegg. Det tas hele tiden forbehold om at et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere begynner på utdanningene. Fag og fagfordypninger som Høgskolen i Hedmark ikke tilbyr vil studentene kunne få tilbud om å ta ved Høgskolen i Oslo. Samarbeid med Høgskolen i Oslo Planleggingsgruppene ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Hedmark har fra høsten 2009 hatt regelmessige møter for å drøfte faglig profil, felles profileringsområder, samarbeid om fagvalg, masterutdanninger og felles forskningsprosjekter. Begge høgskolene har det flerkulturelle perspektivet som en felles profil. HVA VI ARBEIDER MED NÅ: Lokale fagplaner, arbeidsgrupper og seminarer I slutten av januar kom de nasjonale retningslinjene for begge utdanningene. Det er opprettet lokale fagplangrupper for alle fagene som inngår i studiemodellen. Fagplangruppene er godt i gang med arbeidet. Det har vært to felles seminardager for fagplangruppene. I tillegg har vi hatt en felles seminardag med HIO, og det skal være en til i slutten av mars. De fagene som skal tilbys fra studiestart har frist i begynnelsen av april til å ferdigstille sine planer. De øvrige fagene har frist i juni. Side 12 av 17

12 Samarbeid med praksisfeltet om fagplaner og praksisopplæringen HH har invitert skoleledere og praksislærere fra partnerskolene til å delta i fagplanarbeidet. De nye grunnskolelærerutdanningene skal legge til rette for integrerte grunnskolelærerutdanninger med helhet og sammenheng mellom teori- og praksisstudier. Det er viktig å involvere partnerskolene tidlig i planarbeidet. Det er sendt brev til partnerskolene med forespørsel om deltakelse, og responsen har vært god. Møtene med praksislærerne vil foregå i mars. 9.mars er alle partnerskolenes skoleledere invitert til informasjons- og drøftingsmøte om praksisopplæringen i de nye grunnskolelærerutdanningene. Integrerte utdanninger I de nye utdanningene skal sammenheng mellom faget pedagogikk og elevkunnskap, undervisningsfagene og praksisopplæringen styrkes. For å sikre helheten og styrke samarbeidet har vi utnevnt en koordinator for hver av utdanningene. Koordinatorene innkaller til egne møter for faglærerne som har førsteårsfagene på utdanningen for 1.-7.trinn og utdanningen for trinn. ARBEID SOM MÅ GJØRES I LØPET AV VÅREN 2010: Utarbeide programplan Det skal utarbeides programplaner for utdanningene. Programplanene skal inneholde bestemmelser om faglig innhold, praksisopplæringen, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger. Programplanene skal vedtas i institusjonens styre. Arbeidet er i gang og programplanenes innhold vil bli drøftet i ulike fora i løpet av mars og april. Utarbeide en avtale med HIO om studentmobilitet Det er opprettet en egen administrativ arbeidsgruppe med representanter fra HH og HIO. Annet løpende arbeid Ferdigstille lokale fagplaner og praksisplanen. Arbeide med årsplaner og etter hvert semesterplaner for både campusutdanningene og den samlingsog nettbaserte utdanningen. VEDLEGG Modell for grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Hedmark Med forbehold om mulige endringer for antall valgfrie fag og for plassering av fag på studieår. Modell for grunnskolelærerutdanning for trinn 5.studieår 4.studieår 3.studieår 2.studieår 1.studieår Mastergrad 2. år Fag 4, 30sp Samfunnsfag Kroppsøving Musikk Mastergrad 1. år Pedagogikk og elevkunnskap m/bacheloroppgave 30 sp Pedagogikk og elevkunnskap 15 sp Pedagogikk og elevkunnskap 15 sp Matematikk 15 sp Matematikk 15 sp Fag 5, 30 sp Naturfag RLE Eng Eventuelle skolerelevante fag Norsk / matematikk 30 sp (påbygging til 60 sp) Fag 3 30 sp Engelsk / naturfag / RLE Norsk 30 sp Praksis Praksis Praksis Praksis Grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn tilbys både som: 1. Fulltidsstudium på campus Hamar 2. Fulltidsstudium samlings- og nettbasert med samlinger på campus Hamar. På den samlings- og nettbaserte utdanningen blir de tre obligatoriske fagene (pedagogikk og elevkunnskap, norsk, matematikk) tilrettelagt med samlinger og nettstøtte. Ett eller to av de valgfrie fagene hvert studieår tilbys også samlings- og nettbasert. De øvrige valgfagene går ordinært med undervisning hver uke. Både campusstudenter og studentene på den samlings- og nettbaserte utdanningen kan velge alle valgfagene uavhengig av organisering. Side 13 av 17

13 Modell for grunnskolelærerutdanning for trinn 5.studieår 4.studieår 3.studieår 2.studieår 1.studieår Mastergrad 2.studieår Fag 3 Samfunnsfag 60 sp RLE 60 sp Kroppsøving 30 sp Andre skolerelevante fag 30 sp Mastergrad 1. studieår Pedagogikk og elevkunnskap m/bacheloroppgave 30 sp Pedagogikk og elevkunnskap 15 sp 15 sp Pedagogikk og elevkunnskap 15 sp Fag 1 Norsk/ Matematikk Fag 1 Norsk / Matematikk 45 sp Fag 2 Engelsk, Musikk, Naturfag 30 sp Fag 2 Engelsk, Musikk, Naturfag 30 sp Praksis Praksis Praksis Praksis Side 14 av 17

14 Internt notat om praksisopplæringen Elin Bakke, pr Notatet sier noe om en mulig praksismodell og en mulig praksisorganisering. Modellen er drøftet med utvidet praksisgruppe hvor faglærere fra førsteårsfagene, praksislærere og skoleleder deltar. Når modell og organisering er klar, må vi utarbeide plan for innholdet i praksisperiodene. Den må utarbeides i samarbeid med faglærerne og praksislærerne og ses i nær sammenheng med fagplanene for fagene. Praksismodell Med forbehold om endringer etter første studieår. Modellen og organisering av praksisopplæringen bygges opp etter samme prinsipper i begge utdanningene. Studentene har praksis på samme tidspunkt, men det er ulike føringer for innholdet i praksisperiodene. De har praksis på ulike trinn. Modellen nedenfor er ment for campus-utdanningene. Den samlingsbaserte utdanningen må organiseres på en annen måte, men de samme prinsippene bør vektlegges. Utdanningen for 1.-7.trinn 1.studieår 2.studieår 3.studieår 4.studieår Praksis høstsemester Praksis vårsemester Merknad 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn 1.-4 trinn 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn 5.-7.trinn 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn 1.-4.trinn 10 dager* Ingen praksis På skole 1, 2 eller en annen av Valgfritt trinn høgskolens partnerskoler Utdanningen for trinn Praksis høstsemester Praksis vårsemester Merknad 1.studieår 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn 5.-7.trinn 2.studieår 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn trinn 3.studieår 13 dager 17 dager Begge perioder på skole trinn trinn 4.studieår 10 dager* Valgfritt trinn Ingen praksis På skole 1,2,3 eller en annen av høgskolens partnerskoler *Kan ha en annen fordeling mellom 3. og 4.studieår. Må avklares med HIO. Praksisorganisering Det første studieåret ( ) med ny grunnskolelærerutdanning ( ) prøver vi ut en ny modell for fordeling av praksisdagene i semesteret. Fordelingen og organiseringen av dagene for studieår, fra studieåret 2011, vil ikke bli fastlagt endelig før vi har hentet erfaringer med organiseringen i studieåret Intensjonen er å videreføre samme organiseringsprinsipp som i det første studieåret, dersom denne organiseringen bidrar til økt samarbeid mellom praksislærere og faglærere og styrker integrering av teori og praksis i utdanningen. Organisering av dagene første studieår: Dagene organiseres etter følgende prinsipp: En hel uke som start på praksisperioden. De øvrige ukene er det fire praksisdager på praksisskolen og en seminardag på høgskolen hver uke. Hvilken ukedag som skal være seminardag må drøftes, i forslaget nedenfor er onsdag brukt som eksempel. Praksisperioden avsluttes med profesjonsseminar med trepartsamtale på høgskolen tirsdagen etter praksisperioden.(se egen plan for trepartsamtalen.) Siste studieår organiseres annerledes, der er det kun to sammenhengene uker i høstsemesteret. Praksisorganisering 1.studiår: Høstsemesteret: Studentene har 1 uke sammenhengende observasjonspraksis i slutten av september. Uka legges i tilknytning til profesjonsseminaret Den dyktige læreren. Side 15 av 17

15 Vårsemesteret: Senere på høsten har studentene 8 dager fordelt med 4 dager på praksisskolene og 1 dag på høgskolen i uka. 17 dager praksis fordelt etter samme prinsipp: 1 hel praksisuke, så 4 dager praksis og 1 dag på høgskolen i uka osv. Tidsplassering i studieåret : (bare foreløpig forslag, må selvfølgelig ses i sammenheng med praksisen i de andre studieårene/ andre utdanningene) Høstesemesteret: (forslag utarbeides) Vårsemesteret: Kontaktlærernes møte med studenter og praksislærere på praksisskolene Høgskolens kontaktlærere skal møte studenter og praksislærere på skolene i hver praksisperiode. Eller? Usikker på om det er realistisk å få til. Trepartsamtaler gjennomføres etter en fast plan. Gjennomført trepartsamtale skal dokumenteres. (Den samlingsbaserte utdanningen bare ett møte på praksiskolene i løpet av studieåret.) Alle kontaktlærere og praksislærere skal skoleres før trepartsamtalen høsten Fokus i skoleringen vil være veiledningsmetodikk. Ressurser (avklart etter møte med dekan, stabsleder, instituttledere 24.02) Samlet tildelt timetall til fagene økes noe for å synliggjøre økt tidsbruk til samarbeid med praksisfeltet og tid til kontaktlærere. I ny grunnskolelærerutdanning må en regne med at en større del av timeressursen knyttes til samarbeid om praksisopplæringen. Side 16 av 17

16 SAK 7/10 Campusutvikling, muntlig orientering på møtet SAK 8/10 Eventuelt Side 17 av 17

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer