Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen Møtetid: torsdag 05. mars 2009 kl Sekretariat: Wenche M Hansen SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Referatsaker til orientering Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget Protokoll fra møte i HS Protokoll fra møte i MPS Protokoll fra møte i KO Protokoll fra møte i RFF Saker til behandling Sak 17/09 Protokoll fra bydelsutvalgets møte Sak 18/09 Statistikk fra Søknadskontoret pr Sak 19/09 Status barnehager bydel Nordre Aker...5 Sak 20/09 IKT organisering...6 Sak 21/09 Årsmelding Sak 22/09 Årsstatistikk Sak 23/09 Gjeninnflytting til bydelen - gjeninntreden i verv som MPS-medlem...10 Sak 24/09 Gjeninnflytting til bydelen - gjeninntreden i verv som driftsstyrevararepresentant...11 Sak 25/09 Støtte til frivillig sektor...12 Sak 26/09 Storbylegevakt i Oslo - høring...13 Sak 27/09 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten...14 Sak 28/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet Sak 29/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet Sak 30/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet Sak 31/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet

2 Sak 32/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Kapellveien avlastningsbolig Sak 33/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Berg gård Sak 34/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet Sak 35/09 Årsrapport 2008 fra tilsynsutvalget ved Grefsenhjemmet...23 Sak 36/09 Miljøtiltak i nydalen...24 Sak 37/09 Reparasjon av ødelagt veibom på Mons Søvisk Plass...26 Sak 38/09 Parkeringsplasser ved Tåsen seniorsenter...28 Sak 39/09 Lettvintveien -orienteringssak...30 Sak 40/09 Sykkeltrase/skiløype Lilloseter - Sinober - Burås Lillomarka - høring...33 Sak 41/09 Idrettsdelen ved Kjelsås skole...36 Sak 42/09 Reguleringsarbeidet for Sørbråten og Solemskogen...38 Egil K. Ihlen BU-leder Wenche M Hansen møtesekretær ii

3 Sak 17/09 Protokoll fra bydelsutvalgets møte Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møtet i bydelsutvalget Mona Taasen bydelsdirektør 3

4 Sak 18/09 Statistikk fra Søknadskontoret pr Arkivsak: Arkivkode: 240 Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 STATISTIKK FRA SØKNADSKONTORET PR Bydelsutvalget tar statistikk fra Søknadskontoret pr til orientering Mona Taasen bydelsdirektør 4

5 Sak 19/09 Status barnehager bydel Nordre Aker Arkivsak: Arkivkode: 323 Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 STATUS BARNEHAGER BYDEL NORDRE AKER Status barnehageplasser legges fram i møtet. BU tar status barnehageplasser i bydel Nordre Aker til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger driftssjef 5

6 Sak 20/09 IKT organisering Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 IKT ORGANISERING Hovedprinsippene for organisering av IKT funksjonen ble vedtatt av byrådet i juli IKT instruks for Oslo kommune og revidert IKT strategi ble vedtatt i mars Intensjonen med å innføre den nye organisasjonsmodellen er økt fokus på IKT som virkemiddel i utviklingen av kommunen. Organiseringen skal også forbedre kommunens evne til å utnytte de mulighetene som utviklingen i teknologien gir, samt sikre at det er de faglige behovene i virksomheten som prioriteres i bruk av IKT teknologi. Den nye organiseringen ble i denne saken forutsatt innført i bydel Nordre Aker Forsinkelser i prosjektet ført til at implementeringen ble utsatt til 2007 og bydelen var over på felles drift Erfaringer med sentral drift av IKT funksjonen: Felles kontrakter for innkjøp av IKT utstyr Har gitt virksomhetene bedre kontrakter enn hva hver enkelt kunne ha forhandlet seg fram til selv. Har ført til en innsparing som er vanskelig å tallfeste. Felles administrering av IKT kontrakter/lisenser Som ved felles innkjøpskontrakter har felles forvalting ført til en opprydding i antall leverandører og kostnader til kontrakter. Feilretting Rutinene ved feilretting er uklare og lite effektive, brukere, superbrukere og ansatte innen IKT funksjonen opplever at det tar lang tid å få rettet feil. Feil som IKT ansatte og superbrukere kunne ha rettet selv tar unødvendig lang tid å få rettet. Drift av maskinpark/pc /skrivere/servere Bydelens ansatte har et IKT system som ofte henger, applikasjoner er ofte nede. Skrivere har det i perioder vært store problemer med, dette gjelder installasjon av nye skrivere og eksisterende skrivere som ikke har fungert over en lengre periode. Helhetsvurderingen er at overgangen til felles drift har ført til et mer ustabilt IKT miljø. Dette berører alle ansattes arbeidsdag. Vi har tillegg hatt flere tilfeller der viktige applikasjoner har vært ute av drift og at fellesområder der all informasjon er lagret har vært utilgjengelig i opptil flere dager. Spesielt har dette vært kritisk for hjemmetjenesten som er avhengig av informasjon om brukerne. For å sikre seg informasjon har det vært nødvendig med etablering av alternative rutiner. 6

7 Ved feil med PC, skrivere m.m oppleves det at rutinene for feilmelding er for komplisert. Feilrettingen starter i de fleste tilfellene raskt, men ofte er det vanskelig for brukerne å kommunisere med den som skal rette feil. Ved installasjon av nytt utstyr tar dette også lengre tid enn da bydelen hadde ansvar for dette selv. Ofte må IKT konsulent reise ut til tjenestestedet selv for å bistå i installasjonen eller hjelpe til med innrapportering av feil eller mangler. Det er positivt at Oslo kommune inngår felles avtaler på innkjøp av PC utstyr, felles lisensavtaler og kjøp av programvare. Dette vil gi kommunen lavere kostnader. Det er også en fordel hvis det samtidig sees på helheten slik at vi får applikasjoner som snakker sammen. Det ble etablert superbrukere i oppstarten av prosjektet, en stilling som IKT konsulent ble inndratt i Etter noen måneders drift ble det klart at superbrukernes arbeidsmengde ble større enn antatt, det ble i tillegg opprettet en ny superbruker i administrasjonen som i tillegg er vikar for IKT konsulent ved fravær. Konklusjon: Bydelen har økte IKT kostnader etter implementering av ny IKT organisering. Det er ikke tallfestet hvor mye nedetid og treghet i systemet koster bydelen. Bydelen har som tidligere nevnt brukt mer av superbrukernes tid til feilretting og kommunikasjon med eksterne konsulenter om feilretting m.m. I tillegg har vi økte overføringer til Utviklings og kompetanseetaten for drift av våre systemer. Ut fra dette har vi beregnet økte IKT kostnader til 1,2 mill kr i 008 sammenlignet med (Eksklusiv kostnader med nedetid m.m). BU tar sak vedrørende IKT- organisering til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Ellen Oldereid avdelingssjef 7

8 Sak 21/09 Årsmelding 2008 Arkivsak: Arkivkode: 101 Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 ÅRSMELDING 2008 Vedlagt følger årsmelding 2008 for bydel Nordre Aker BU gir kommentarer bydelens årsmelding for 2008 Mona Taasen bydelsdirektør Ellen Oldereid avdelingssjef 8

9 Sak 22/09 Årsstatistikk 2008 Arkivsak: Arkivkode: 101 Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 ÅRSSTATISTIKK 2008 Vedlagt følger årsstatistikk 2008 for bydel Nordre Aker Bydelsutvalget tar årsstatistikk 2008 for bydel Nordre Aker til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Ellen Oldereid avdelingssjef 9

10 Sak 23/09 Gjeninnflytting til bydelen - gjeninntreden i verv som MPS-medlem Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 GJENINNFLYTTING TIL BYDELEN - GJENINNTREDEN I VERV SOM MPS- MEDLEM I forbindelse med gjeninnflytting til bydelen gjeninntrer Wenche Riiser (A) verv som fast medlem i MPS til fordel for Sabitri Banerji (A). Sabitri Banerji fratrer og blir varamedlem. Det har ikke vært oppnevnt varamedlem for Banerji. Arbeiderpartiet legger fram forslag til vedtak i møtet Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger driftssjef 10

11 Sak 24/09 Gjeninnflytting til bydelen - gjeninntreden i verv som driftsstyrevararepresentant Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 GJENINNFLYTTING TIL BYDELEN - GJENINNTREDEN I VERV SOM DRIFTSSTYREVARAREPRESENTANT I forbindelse med gjeninnflytting til bydelen skal Wenche Riiser gjeninntre i vervet som varamedlem i driftsstyret ved Tåsen skole. Bydelsutvalget ber Byråd for barn og utdanning gjenoppnevne Wenche Riiser (A) som vararepresentant til driftsstyret ved Tåsen skole og at Ivar Christiansen (A) fratrer dette vervet. Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger driftssjef 11

12 Sak 25/09 Støtte til frivillig sektor Arkivsak: Arkivkode: TEST Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 STØTTE TIL FRIVILLIG SEKTOR Det vises til vedlagte ordføreropprop. Frivillig sektor er en viktig del av samfunnet. Organisasjoner, lag og foreninger er med på å bygge gode lokalsamfunn og bidrar til livskvalitet i den enkeltes liv. Samfunnet må bygges nedenfra av enkeltmennesker, organisasjoner og enkeltbedrifter. I motsetning til næringslivet får frivillige organisasjoner og lag ikke trekke fra merverdiavgiften på varer og tjenester de kjøper. Dette utgjør en milliard kroner i året i skatt. Nordre Aker bydel er svært opptatt av den glede og kraft som de frivillige og deres organisasjoner bidrar med i vårt lokalsamfunn. Samt det gode nettverket som bygges både for barn og voksne. 200 kommuner i landet har til nå sluttet seg til ordføreroppropet Fjern skatt på frivillig arbeid av 20. januar 2009 fra ordfører Lene Conradi i Asker. Nordre Aker bydel støtter dette initiativet på vegne av sine innbyggere og frivillige. Bydelen vil derfor be regjeringen om å vise at samfunnet verdsetter det frivillige arbeidet ved å fremme forslag om å fjerne skatt/moms på dette. Nordre Aker bydel ved bydelsutvalgsleder slutter seg til ordføreroppropet Fjern skatt på frivillig arbeid. Egil K. Ihlen BU-leder 12

13 Sak 26/09 Storbylegevakt i Oslo - høring Arkivsak: Arkivkode: 220 Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 STORBYLEGEVAKT I OSLO - HØRING Høringsrapport vedrørende framtidens storbylegevakt i Oslo ble behandlet i HS-komiteen den Vedlagt følger bydelsdirektørens høringsnotat. Bydelsutvalget slutter seg til høringsnotatet fra bydelsdirektøren Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger driftssjef 13

14 Sak 27/09 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite Bydelsutvalget /09 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. Saken ble behandlet på møte i HS-komiteen den og satt på sakskartet til BU i AU På oppdrag for Helse- og velferdsetaten ble den årlige brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten gjennomført i september Brukerundersøkelsen er ett av tre elementer som inngår i Oslo kommunes kvalitetsmålingssystem for hjemmetjenesten. De øvrige delene av dette systemet er kvalitetsrevisjon og rapportering på fastsatte indikatorer. Hensikten med undersøkelsen er å måle brukernes tilfredshet med hjemmetjenesten totalt og med ulike sider av tjenesteutøvelsen. Det ble sendt ut spørreskjema til samtlige mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Samlet svarprosent for bydel Nordre Aker var 32 og sammenfallende med responsen for Oslo kommune totalt. Hovedfunn i Oslo kommune Brukernes helhetlige tilfredshet med hjemmetjenesten er høy, 85%. Dette er i tråd med resultater fra tidligere brukerundersøkelser og over byrådets måltall (80%). Samtidig er det betydelige variasjoner mellom hvilke områder brukerne er fornøyde med, og det er forskjeller mellom bydelene. Brukerne er mest tilfredse med de ansattes omsorg. De opplever å ble møtt med vennlighet og respekt og mener at hjemmetjenesten gjør hverdagen deres bedre ved at de kan bo hjemme. Muligheter til å få hjelp utover det som er avtalt, bistand i forbindelse med tilrettelegging av måltider og medbestemmelse knyttet til når man skal motta hjelpen får lavest score. Brukere som bare mottar hjemmesykepleie er generelt mer tilfredse enn gjennomsnittet, mens brukere som mottar både praktisk bistand og hjemmesykepleie er mindre fornøyd enn gjennomsnittet. Private leverandører scorer bedre på alle hovedområdene. Resultater i Nordre Aker Bydelen kommer gunstig ut i undersøkelsen med score over gjennomsnittet på samtlige temaområder med unntak av Tilgjengelighet der bydelen ligger på gjennomsnittet. 14

15 Når det gjelder tilfredshet med tjenesten alt i alt, er brukerne meget fornøyde med tjenestetilbudet, og bydelen scorer 80 på en indeksskala fra 0 til 100. Resultat 2007: 77 Brukerne var også stort sett fornøyd på temaområdet Resultat for bruker med score på 76. Resultat 2007: 73 Bydelen kom særlig gunstig ut i forhold til enkeltområder som: Tjenestens kvalitet Tjenestens betydning for å gi bruker en bedre hverdag ved å bo hjemme At tjenesten gir bruker den hjelpen han/hun har behov for De ansattes omsorg og at bruker blir hørt av personalet Bydelen har imidlertid et forbedringspotensiale når det gjelder hjelp til tilrettelegging av måltider og bolig. Behov for forbedringer framkom også under temaområdet Brukermedvirkning der score var 62 mot 59 i Herunder ønsker brukerne større deltakelse når det gjelder planlegging av hjelpen, når en skal motta hjelp og hvilken type hjelp man skal få. Ved siden av brukermedvirkning var temaområdet Tilgjengelighet det feltet der bydelen scoret lavest med 65. Resultat 2007: 63 Mulighet til å få hjelp utover det som er avtalt, kommer dårligst ut. Trygghet og respektfull behandling er et område med stor tilfredshet. Bydelen scorer her 79 mot 77 i Bydelen kom svært godt ut når det gjelder å møte brukerne med høflighet og respekt, mens informasjon i forbindelse med forsinkelser kan bli bedre. På Informasjons -siden synes brukerne at antallet forskjellige hjelpere er høyt. Tilrettelegging for bytte av leverandør innenfor praktisk bistand kan også bli bedre. Score er 71 mot 72 i Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 til orientering. Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger driftssjef 15

16 Sak 28/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED NORDBERGHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet til orientering Vedlagt følger rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 16

17 Sak 29/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED NORDBERGHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet til orientering Vedlagt følger rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 17

18 Sak 30/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED TÅSENHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: HS henstiller lederne av tilsynsutvalgene å påse at oppslag om anmeldt tilsyn henger synlig ved den enkelte institusjon. HS anbefaler tilsynsutvalgene å føre tilsyn ved sykehjemmene også om formiddagene for å få et helhetsbilde av driften. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet til orientering Vedlagt følger rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 18

19 Sak 31/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED TÅSENHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: HS ber administrasjonen gi en orientering på neste møte om hvordan rehabilitering/opplæring av eldre håndteres i bydelen. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet til orientering Vedlagt følger rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 19

20 Sak 32/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Kapellveien avlastningsbolig Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED SOGN AKTIVITETSHUS OG KAPELLVEIEN AVLASTNINGSBOLIG Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Kapellveien avlastningsbolig til orientering Vedlagt følger rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Kapellveien avlastningsbolig HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Kapellveien avlastningsbolig til orientering Monat Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 20

21 Sak 33/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Berg gård Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED SOGN AKTIVITETSHUS OG BERG GÅRD Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Berg gård til orientering Vedlagt følger rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Berg gård HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Berg gård til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 21

22 Sak 34/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED GREFSENHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet til orientering Vedlagt følger rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 22

23 Sak 35/09 Årsrapport 2008 fra tilsynsutvalget ved Grefsenhjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 ÅRSRAPPORT 2008 FRA TILSYNSUTVALGET VED GREFSENHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar årsrapport fra tilsynsutvalget ved Grefsenhjemmet til orientering Vedlagt følger årsrapport 2008 fra tilsynsutvalget ved Grefsenhjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar årsrapport fra tilsynsutvalget ved Grefsenhjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 23

24 Sak 36/09 Miljøtiltak i Nydalen Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Miljø, plan og samferdselskomiteen /09 Bydelsutvalget /09 MILJØTILTAK I NYDALEN Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: MPS bearbeidet direktørens forslag til vedtak som omtalt nedenfor. MPS ba om at vedtaket etter BUbehandlingen sendes renovasjonsetaten, Friluftsetaten og Byrådet med kopi til gruppelederne i Bystyret. Forslag: Pkt 1 og 2 slås sammen til pkt. 1. Pkt.3 blir pkt. 2 og nytt pkt. 3: Bydel Nordre Aker ønsker at bilbruken til og fra Nydalen skal begrenses, men ber allikevel om at gratisparkering på bedriftsplassene på ettermiddags-og kveldstid, bør kunne organiseres innenfor avtalene utbygger har med firmaene som leier. Pkt 4 tas ut. Votering: Endret forslag vedtatt enstemmig. Vedtak: 1. Bydel Nordre Aker ønsker å rose utbygger for det renholdet og renovasjon som generelt ivaretas i Nydalen. Bydel Nordre Aker henstiller imidlertid til utbygger om å etablere en miljøstasjon, i egen regi eller i samarbeid med renovasjonsetaten, slik at beboere i Nydalen kan få samme nærhet til slike som befolkningen for øvrig. 2. En egnet søppelkasse for bl.a engangsgriller hører med i de populære rekreasjonsområdene langs Akerselva. Utbygger henstilles derfor til å få på plass slike. 3. Bydel Nordre Aker ønsker at bilbruken til og fra Nydalen skal begrenses, men ber allikevel om at gratisparkering på bedriftsplassene på ettermiddags-og kveldstid, bør kunne organiseres innenfor avtalene utbygger har med firmaene som leier. Solsiden Utenomhussameie, et fellessture for alle sameiene på Solsiden, har sendt brev til bydelen der de viser til behovet for ulike miljøtiltak i Nydalen. 24

25 De etterlyser en container for papp og glass som er tilgjengelig for beboerne. Dette har de forsøkt å finne en løsning på sammen med Avantor, uten å lykkes. De foreslår en plassering av container/ miljøstasjon på taxiholdeplassen på Gullhaug Torg, alternativt på oversiden av T-banenedgangen ved BI. Videre etterlyser de en parkeringsmulighet for besøkende utenom parkeringshus og avgiftsbelagte plasser, slik det er mulighet for i andre deler av bydelen. Det foreslås at de parkeringsplassene som er utleid til bedrifter på dagtid, fritt kan benyttes til gjesteparkeringer på ettermiddag og kveld. I sommerperioden brukes områder langs Akerselva til lokale grillselskaper som bl. a. medfører et søppelproblem i form av engangsgriller, spesielt i helgene. Det påpekes derfor et behov for søppelkasse beregnet for engangsgriller. Administrativ vurdering Renholdet og renovasjonen holder generelt et høyt og forsvarlig nivå i Nydalen. Her er det faktisk grunn til å rose utbygger for å holde en standard som Oslo Kommune kunne lære av for andre områder. De mangler som påpekes fra Solsiden er imidlertid reelle nok og bør kunne løses med enkle midler. En lokal miljøstasjon bør enten utbygger eller Renovasjonsetaten i Oslo kunne bidra med. Beboerne i Nydalen bør ikke ha lengre avstand til miljøstasjoner enn andre beboere. Gratisparkering på bedriftsplassene på ettermiddags og kveldstid bør kunne organiseres innenfor avtalen utbygger har med de firmaene som leier. På den annen side er det gode kollektive forbindelser til og fra Nydalen, og det er derfor et spørsmål om behovet for gratisplasser for bilparkering er så stort at bydelen bør oppfordre til en løsning. Søppelkasser for engangsgriller fins utplassert på flere utfartssteder i Oslo, de inneholder sand og tar adskillig større plass enn vanlige. Utbygger er på gli i saken og bør derfor kunne henstilles til å få på plass slike. MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 1. Bydel Nordre Aker ønsker å rose utbygger for det renholdet og renovasjon som generelt ivaretas i Nydalen. 2. Bydel Nordre Aker henstiller imidlertid til utbygger om å etablere en miljøstasjon, i egen regi eller i samarbeid med renovasjonsetaten, slik at beboere i Nydalen kan få samme nærhet til slike som befolkningen for øvrig. 3. En egnet søppelkasse for bl.a engangsgriller hører med i de populære rekreasjonsområdene langs Akerselva. Utbygger henstilles derfor til å få på plass slike. 4. Bydel Nordre Aker ønsker at bilbruk til og fra Nydalen skal være begrenset. Den gode kollektivdekningen av området gjør at Bydelsforvaltningen ikke deler beboernes syn på behovet for gratisparkeringsplasser for bil Preben Winger Avdelingssjef Knut Hammervold spesialkonsulent 25

26 Sak 37/09 Reparasjon av ødelagt veibom på Mons Søviks Plass Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Miljø, plan og samferdselskomiteen /09 Bydelsutvalget /09 Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: MPS ba om at saken etter BU-behandlingen sendes Samferdselsetaten Forslag: om nødvendig tas ut av forslaget Votering: Innstilling med foreslåtte endring vedtatt enstemmig. Vedtak: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. Bydel Nordre Aker henstiller til samferdselsetaten om snarlig reparasjon av bommen ved Mons Søviks plass etter hærverk, og sørge for en overvåking av bommen som kan hindre at hærverket gjentas. Veibommen på Mons Søviks plass har over lengre tid vært ute av funksjon grunnet gjentatte tilfeller av hærverk. En beboer i området melder at bommen etter siste hærverk, har vært borte siden begynnelsen av januar. Dermed er det fritt fram for å benytte bomveien som omkjøring for Sinsenkrysset og videre vestover. Fraværet av bommen vil med stor sansynlighet, etter som dette blir kjent, generere trafikk gjennom boligområdene i Grefsen via Bråtenallèen til Ring 3 eller via Kjelsås og ut i Maridalsveien og etter hvert Ring 3. I rushtiden vil omkjøringsmuligheten kunne gi spart tid i forhold til køkjøring gjennom Sinsenkrysset. Det er bred oppslutning om nødvendigheten av en bom ved Mons Søviks plass, men der vil alltid være noen som vil ha interesse av at bommen fjernes. På grunn av at kollektivbusser passerer gjennom bommen, vil den ikke kunne stenges på en måte som kunne forhindre hærverk. Dersom bommen skal opprettholdes, er rask reparasjon etter hærverk helt nødvendig. Da reduseres verdien av hærverket, og gjentakelser vil øke sannsynligheten for å bli tatt. 26

27 MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. Bydel Nordre Aker henstiller til samferdselsetaten om snarlig reparasjon av bommen ved Mons Søviks plass etter hærverk, og om nødvendig sørge for en overvåking av bommen som kan hindre at hærverket gjentas. Preben Winger Avdelingssjef Knut Hammervold spesialkonsulent 27

28 Sak 38/09 Parkeringsplasser ved Tåsen seniorsenter Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Miljø, plan og samferdselskomiteen /09 Bydelsutvalget /09 PARKERINGSPLASSER VED TÅSEN SENIORSENTER Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: MPS ba om at vedtaket etter BU-behandling sendes Omsorgsbygg Oslo KF Votering: Forslaget vedtatt enstemmig Vedtak: MPS anbefaler Bu å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget i Nordre Aker henstiller til Oslo kommune v/ Omsorgsbygg å sørge for etablering av flere parkeringsplasser på eiendommen Tåsenveien 66 i hh til ønske fra Tåsen Seniorsenter. Det er stort behov for disse plasser, som også vil bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet. Tåsen Seniorsenter har ved flere skriftelige henvendelser til Bydel Nordre Aker anmodet om hjelp til å finne løsning på de vanskelige parkeringsforhold ved senteret. Anmodningen er godt begrunnet og forslag til løsning er fremlagt som bilag til henvendelsene. Brukerrådet ved senteret har via bydelens eldreråd bedt om hjelp i saken og Bydelsutvalgsleder har vært på befaring for å orienteres om behovet. Ovenstående er dokumentert ved overlevering av kopier til MPS-komiteen møte 10/08 På forespørsel fra B.Iddeng i MPS-komiteen møte 1/09 ble det gitt opplysninger om at saken er besvart av komiteen tidligere og at eiendommen tilhører Norske Kvinners Sanitetsforening. Fakta: Eiendommen Tåsenveien 66, G nr 54 Br nr 44 med påstående bygningsmasse eies av Oslo kommune. 28

29 Driften av Tåsen Seniorsenter utøves av Norske Kvinners Sanitetsforening, og de mottar årlig bidrag til driften av Bydel Nordre Aker. Tåsen Seniorsenter har ikke mottatt tilfredstillende svar på sine henvendelser til bydelen. FRP foreslår følgende: MPS anbefaler Bu å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget i Nordre Aker henstiller til Oslo kommune v/ Omsorgsbygg å sørge for etablering av flere parkeringsplasser på eiendommen Tåsenveien 66 i hh til ønske fra Tåsen Seniorsenter. Det er stort behov for disse plasser, som også vil bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet. 29

30 Sak 39/09 Lettvintveien -orienteringssak Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Miljø, plan og samferdselskomiteen /09 Bydelsutvalget /09 Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: I møtet ble brev fra Samferdselsetaten av omdelt. MPS oppfatter av omtalte brev fra Samferdselsetaten at man ikke helt ut har forstått bydelsutvalgets forslag og syn i denne saken. Det ble fremmet annet forslag i saken. MPS ber om at vedtaket etter BU-behandling sendes Samferdselsetaten og berørte parter. Forslag: Omforent. MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: I svaret fra Samferdselsetaten kan det virke som om vedtaket fra BU ikke er oppfanget slik det var tenkt. BU ønsker derfor å presisere sitt vedtak når det gjelder Lettvintveien og Kapellveien. Ikke minst på grunn av de farlige trafikksituasjoner som oppstår i utkjøringen fra Lettvintveien mot Grefsenveien på vinterstid, har BU foreslått en enveiskjøring av veien fra Grefsenveien til Kjelsåsveien. Trasèen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien flyttes til Kapellveien som har en slak utforkjøring til Grefsenveien. I denne forbindelse må det arronderes noe i svingen inn i Kapellveien fra Kjelsåsveien. Dette er en løsning som tidligere har fått god responds. For at alle parter kan komme fram til en løsning, inviterer bydelen ved MPS så vel Ruter AS som Unibuss og Politiet til et eget møte med gjennomgang av det omtalte trafikkomplekset. Votering: Forslaget enstemmig vedtatt Vedtak: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: I svaret fra Samferdselsetaten kan det virke som om vedtaket fra BU ikke er oppfanget slik det var tenkt. BU ønsker derfor å presisere sitt vedtak når det gjelder Lettvintveien og Kapellveien. Ikke minst på grunn av de farlige trafikksituasjoner som oppstår i utkjøringen fra Lettvintveien mot Grefsenveien på vinterstid, har BU foreslått en enveiskjøring av veien fra Grefsenveien til Kjelsåsveien. Trasèen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien flyttes til Kapellveien som har en slak utforkjøring til Grefsenveien. I denne forbindelse må det arronderes noe i svingen inn i Kapellveien fra Kjelsåsveien. Dette er en løsning som tidligere har fått god responds. For at alle parter kan komme fram til en løsning, inviterer bydelen ved MPS så vel Ruter AS som Unibuss og Politiet til et eget møte med gjennomgang av det omtalte trafikkomplekset. 30

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: mandag 16. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i arbeidsutvalget torsdag 08.12.2011 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 1. etasje. Tilstede: Bent Gether-Rønning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

Mona Taasen, bydelsdirektør

Mona Taasen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 22. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 21.01.2010 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 2. etasje. Tilstede: Egil K. Ihlen, leder H

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 05/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 22. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 4/10 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: Helse- og sosialkomite Nydalsveien 21, BU-salen tirsdag 28. september 2010 kl.18.00 Marit

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordre Aker Plan- og miljø Protokoll 1/07 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 15. januar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Oppvekstavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 9/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, Glasshuset Nordberg skole Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 7/09

Oslo kommune. Protokoll 7/09 Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: torsdag 08. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wera B Holst Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir.

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir. Oslo kommune bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge Møtetid: mandag 22. mars 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 17. januar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 8/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Mandag 25. november 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 1/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bolig for utviklingshemmede, Neptunvn. 24 Møtetid: tirsdag 19. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler seniorsenter, Utmarkveien 2, 0689 Oslo Møtetid: Mandag 8. november 2004 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom 2.etg. Møtetid: mandag 18. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 8/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 22. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Møteinnkalling 5/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 08. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Administrasjonsavdelingen SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Bente M. Larsen A. Ingen

Bente M. Larsen A. Ingen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 17. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/08 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Trikkehallen, Kjelsås MERK!! Møtetid: tirsdag 21. oktober 2008 kl. 17.00 MERK!! Sekretariat:

Detaljer

Erik Skei V. Preben Winger, Ass. bydelsdirektør

Erik Skei V. Preben Winger, Ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 04. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 9/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 9/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 9/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21 Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres også til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 12. juni 2006

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 30. januar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 9/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg Møtetid: mandag 20. oktober 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 25. september 2012 kl. 18.00 Sekretariat: driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Møteinnkalling 8/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 17.30 SAKSKART Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 3/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 3/14 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 3/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. et. Møtetid: Torsdag 27. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 99

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 21. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling /07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 23. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: tirsdag 02. oktober 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 03. september 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23438589 SAKSKART

Detaljer

Pr 14.01.2008 er det i alt 234 barn på søkerliste. 5. Helsesøsteres tid på skolene på sakskart til neste møte 26.februar

Pr 14.01.2008 er det i alt 234 barn på søkerliste. 5. Helsesøsteres tid på skolene på sakskart til neste møte 26.februar Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 18. februar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 93 Møteleder: Tilstede: Torunn K Husvik

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Ingen. Ingen. Preben Winger, avdelingsdir.

Ivar Christiansen A. Ingen. Ingen. Preben Winger, avdelingsdir. 1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 11. april 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 5. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 6/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 6/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 6/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Glasshuset, Kringsjåhallen Merk! Møtetid: Tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 6/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 6/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 6/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Vinkel, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 18. november 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 58 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 9/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 9/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 9/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 22. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Thusyanthy Ganechandra (A)

Thusyanthy Ganechandra (A) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Protokoll 2/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Kulturhuset Steinbruddet Dr. Londons vei 5 Møtetid: onsdag 18. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 06. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester,

Detaljer

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder:

Protokoll 5/07. Sigbjørn Odden (H) Møteleder: Protokoll 5/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Møterom 3. etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 04. september 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Sigbjørn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Eldreråd Møtested: Økernveien 145, 3. et Rom 7-8 Møtetid: Mandag 30. september 2013 kl. 13.00 Sekretariat: 23439529 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 22. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerudklubben, Plogveien 22 Møtetid: mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, 41563627

Detaljer

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Mobashar Banaras (A)

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Mobashar Banaras (A) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 6/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3.ets. Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 97656614 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent

Mona Andersen (Frp), Steinar Andersen (A) Berit Nissen-Meyer, avdelingssjef Kari E. Håve, spesialkonsulent Margareth Tysnes, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordstrand bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Lille BU sal, 2 etg. Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Aasmund Steenstrup leder Sissel Mantor Roy Nilsen Bjørn Rudaa Bodil Finsrud Nielsen Ragnhild Jøller Rolf Asbjørnsen Per Fagerlid Harriet Molstad

Aasmund Steenstrup leder Sissel Mantor Roy Nilsen Bjørn Rudaa Bodil Finsrud Nielsen Ragnhild Jøller Rolf Asbjørnsen Per Fagerlid Harriet Molstad Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 6/07 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 19. november 2007 kl. 10.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 2/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 2/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/10 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 16. mars 2010 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 72 Møteleder: Tilstede: Ivar Børsheim Ulla Askeland,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 6/05

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 6/05 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Møteinnkalling 6/05 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. august 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART

Detaljer

Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Tidspunkt: BYDEL SAGENE Bydel Sagene

Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Tidspunkt: BYDEL SAGENE  Bydel Sagene Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Møtedato: 17.4.2008 Møtested: Sandakerveien 33 C, 3. etg, Tidspunkt: 18:00 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 1. Åpent halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/11

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/11 Oslo kommune Møteinnkalling 1/11 Møte: Møtested: Omsorgskomite Ryensvingen 1, 3. etg NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte Møtetid: mandag 14. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 SAKSKART Åpen

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Fra

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 3/14 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Nydalsveien 21, Møterom Lille Hauge. Møtetid: Tirsdag 02. september 2014 kl. 14.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 5/14 1 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass, inngang A, 2. et. Møtetid: Mandag 01. desember 2014 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andrè Åsheim

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU - salen Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen Møteinnkalling 2/11 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-sal Møtetid: tirsdag 12. april 2011 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/08 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3. etasje Møtetid: torsdag 12. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ole-Martin

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møte avlyst!

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møte avlyst! Oslo kommune Bydel Sagene Møte avlyst! Utvalg: ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2009 Møtested: Sagene Samfunnshus, Trinserud Tidspunkt: 14:00 Avlyst møte 19.01.2009 Som følge av at det kun er en tilsynssak til

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Saksgang Utvalg Møtedato Rådet for funksjonshemmede 11.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Olav Bye (H) Milla Dokka

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Olav Bye (H) Milla Dokka Oslo kommune Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 14. august 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Wenche Hansgaard (A) May-Liz Amundsen (A) Ole Martin Bergmann (A) Odd A. Lindblom (A) Festus Kwadwo Lartey-Adjei (A)

Wenche Hansgaard (A) May-Liz Amundsen (A) Ole Martin Bergmann (A) Odd A. Lindblom (A) Festus Kwadwo Lartey-Adjei (A) Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Møtetid: torsdag 31. januar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Wenche

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/10 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 06/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 08. desember 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 03/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 03/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Protokoll 03/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssalen Olaf Helsets vei 6 Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 26. januar 2015 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Sigbjørn Odden (H) Jorunn Røskeland (A) vara for Steinar Andersen Ingeborg Midttun (H) Lennart Wicksell (SV) Mona Andersen (Frp) Ingegerd Espås (V)

Sigbjørn Odden (H) Jorunn Røskeland (A) vara for Steinar Andersen Ingeborg Midttun (H) Lennart Wicksell (SV) Mona Andersen (Frp) Ingegerd Espås (V) Protokoll 3/06 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Ekebergveien 243, 2 etg. Møtetid: Onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 46 Møteleder: Tilstede: Sigbjørn Odden (H) Sigbjørn Odden

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Møte: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Lille møterom, bydelsadministrasjonen Møtetid: Fredag 13. juli 2007 kl. 09.00 Sekretariat: 23

Detaljer

Jorun Olafsen, A. Anders Bjørnsen, A

Jorun Olafsen, A. Anders Bjørnsen, A Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 04/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: Tirsdag14. september 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 3/12 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 16. april 2012 kl. 17.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Steinar Lende (A), leder Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/06 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. desember 2006 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 1/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 15. februar 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 41 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Jack Grimsrud (AP) Jorun H. Olafsen (AP) Marit Johanne Bjerke (AP)

Jack Grimsrud (AP) Jorun H. Olafsen (AP) Marit Johanne Bjerke (AP) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 7/13 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3. etasje Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 42 19 11 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 04. desember 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Mary Ann Gursli, tlf.

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 07. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476059 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer