Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen Møtetid: torsdag 05. mars 2009 kl Sekretariat: Wenche M Hansen SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Referatsaker til orientering Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget Protokoll fra møte i HS Protokoll fra møte i MPS Protokoll fra møte i KO Protokoll fra møte i RFF Saker til behandling Sak 17/09 Protokoll fra bydelsutvalgets møte Sak 18/09 Statistikk fra Søknadskontoret pr Sak 19/09 Status barnehager bydel Nordre Aker...5 Sak 20/09 IKT organisering...6 Sak 21/09 Årsmelding Sak 22/09 Årsstatistikk Sak 23/09 Gjeninnflytting til bydelen - gjeninntreden i verv som MPS-medlem...10 Sak 24/09 Gjeninnflytting til bydelen - gjeninntreden i verv som driftsstyrevararepresentant...11 Sak 25/09 Støtte til frivillig sektor...12 Sak 26/09 Storbylegevakt i Oslo - høring...13 Sak 27/09 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten...14 Sak 28/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet Sak 29/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet Sak 30/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet Sak 31/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet

2 Sak 32/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Kapellveien avlastningsbolig Sak 33/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Berg gård Sak 34/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet Sak 35/09 Årsrapport 2008 fra tilsynsutvalget ved Grefsenhjemmet...23 Sak 36/09 Miljøtiltak i nydalen...24 Sak 37/09 Reparasjon av ødelagt veibom på Mons Søvisk Plass...26 Sak 38/09 Parkeringsplasser ved Tåsen seniorsenter...28 Sak 39/09 Lettvintveien -orienteringssak...30 Sak 40/09 Sykkeltrase/skiløype Lilloseter - Sinober - Burås Lillomarka - høring...33 Sak 41/09 Idrettsdelen ved Kjelsås skole...36 Sak 42/09 Reguleringsarbeidet for Sørbråten og Solemskogen...38 Egil K. Ihlen BU-leder Wenche M Hansen møtesekretær ii

3 Sak 17/09 Protokoll fra bydelsutvalgets møte Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møtet i bydelsutvalget Mona Taasen bydelsdirektør 3

4 Sak 18/09 Statistikk fra Søknadskontoret pr Arkivsak: Arkivkode: 240 Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 STATISTIKK FRA SØKNADSKONTORET PR Bydelsutvalget tar statistikk fra Søknadskontoret pr til orientering Mona Taasen bydelsdirektør 4

5 Sak 19/09 Status barnehager bydel Nordre Aker Arkivsak: Arkivkode: 323 Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 STATUS BARNEHAGER BYDEL NORDRE AKER Status barnehageplasser legges fram i møtet. BU tar status barnehageplasser i bydel Nordre Aker til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger driftssjef 5

6 Sak 20/09 IKT organisering Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 IKT ORGANISERING Hovedprinsippene for organisering av IKT funksjonen ble vedtatt av byrådet i juli IKT instruks for Oslo kommune og revidert IKT strategi ble vedtatt i mars Intensjonen med å innføre den nye organisasjonsmodellen er økt fokus på IKT som virkemiddel i utviklingen av kommunen. Organiseringen skal også forbedre kommunens evne til å utnytte de mulighetene som utviklingen i teknologien gir, samt sikre at det er de faglige behovene i virksomheten som prioriteres i bruk av IKT teknologi. Den nye organiseringen ble i denne saken forutsatt innført i bydel Nordre Aker Forsinkelser i prosjektet ført til at implementeringen ble utsatt til 2007 og bydelen var over på felles drift Erfaringer med sentral drift av IKT funksjonen: Felles kontrakter for innkjøp av IKT utstyr Har gitt virksomhetene bedre kontrakter enn hva hver enkelt kunne ha forhandlet seg fram til selv. Har ført til en innsparing som er vanskelig å tallfeste. Felles administrering av IKT kontrakter/lisenser Som ved felles innkjøpskontrakter har felles forvalting ført til en opprydding i antall leverandører og kostnader til kontrakter. Feilretting Rutinene ved feilretting er uklare og lite effektive, brukere, superbrukere og ansatte innen IKT funksjonen opplever at det tar lang tid å få rettet feil. Feil som IKT ansatte og superbrukere kunne ha rettet selv tar unødvendig lang tid å få rettet. Drift av maskinpark/pc /skrivere/servere Bydelens ansatte har et IKT system som ofte henger, applikasjoner er ofte nede. Skrivere har det i perioder vært store problemer med, dette gjelder installasjon av nye skrivere og eksisterende skrivere som ikke har fungert over en lengre periode. Helhetsvurderingen er at overgangen til felles drift har ført til et mer ustabilt IKT miljø. Dette berører alle ansattes arbeidsdag. Vi har tillegg hatt flere tilfeller der viktige applikasjoner har vært ute av drift og at fellesområder der all informasjon er lagret har vært utilgjengelig i opptil flere dager. Spesielt har dette vært kritisk for hjemmetjenesten som er avhengig av informasjon om brukerne. For å sikre seg informasjon har det vært nødvendig med etablering av alternative rutiner. 6

7 Ved feil med PC, skrivere m.m oppleves det at rutinene for feilmelding er for komplisert. Feilrettingen starter i de fleste tilfellene raskt, men ofte er det vanskelig for brukerne å kommunisere med den som skal rette feil. Ved installasjon av nytt utstyr tar dette også lengre tid enn da bydelen hadde ansvar for dette selv. Ofte må IKT konsulent reise ut til tjenestestedet selv for å bistå i installasjonen eller hjelpe til med innrapportering av feil eller mangler. Det er positivt at Oslo kommune inngår felles avtaler på innkjøp av PC utstyr, felles lisensavtaler og kjøp av programvare. Dette vil gi kommunen lavere kostnader. Det er også en fordel hvis det samtidig sees på helheten slik at vi får applikasjoner som snakker sammen. Det ble etablert superbrukere i oppstarten av prosjektet, en stilling som IKT konsulent ble inndratt i Etter noen måneders drift ble det klart at superbrukernes arbeidsmengde ble større enn antatt, det ble i tillegg opprettet en ny superbruker i administrasjonen som i tillegg er vikar for IKT konsulent ved fravær. Konklusjon: Bydelen har økte IKT kostnader etter implementering av ny IKT organisering. Det er ikke tallfestet hvor mye nedetid og treghet i systemet koster bydelen. Bydelen har som tidligere nevnt brukt mer av superbrukernes tid til feilretting og kommunikasjon med eksterne konsulenter om feilretting m.m. I tillegg har vi økte overføringer til Utviklings og kompetanseetaten for drift av våre systemer. Ut fra dette har vi beregnet økte IKT kostnader til 1,2 mill kr i 008 sammenlignet med (Eksklusiv kostnader med nedetid m.m). BU tar sak vedrørende IKT- organisering til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Ellen Oldereid avdelingssjef 7

8 Sak 21/09 Årsmelding 2008 Arkivsak: Arkivkode: 101 Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 ÅRSMELDING 2008 Vedlagt følger årsmelding 2008 for bydel Nordre Aker BU gir kommentarer bydelens årsmelding for 2008 Mona Taasen bydelsdirektør Ellen Oldereid avdelingssjef 8

9 Sak 22/09 Årsstatistikk 2008 Arkivsak: Arkivkode: 101 Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 ÅRSSTATISTIKK 2008 Vedlagt følger årsstatistikk 2008 for bydel Nordre Aker Bydelsutvalget tar årsstatistikk 2008 for bydel Nordre Aker til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Ellen Oldereid avdelingssjef 9

10 Sak 23/09 Gjeninnflytting til bydelen - gjeninntreden i verv som MPS-medlem Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 GJENINNFLYTTING TIL BYDELEN - GJENINNTREDEN I VERV SOM MPS- MEDLEM I forbindelse med gjeninnflytting til bydelen gjeninntrer Wenche Riiser (A) verv som fast medlem i MPS til fordel for Sabitri Banerji (A). Sabitri Banerji fratrer og blir varamedlem. Det har ikke vært oppnevnt varamedlem for Banerji. Arbeiderpartiet legger fram forslag til vedtak i møtet Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger driftssjef 10

11 Sak 24/09 Gjeninnflytting til bydelen - gjeninntreden i verv som driftsstyrevararepresentant Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 GJENINNFLYTTING TIL BYDELEN - GJENINNTREDEN I VERV SOM DRIFTSSTYREVARAREPRESENTANT I forbindelse med gjeninnflytting til bydelen skal Wenche Riiser gjeninntre i vervet som varamedlem i driftsstyret ved Tåsen skole. Bydelsutvalget ber Byråd for barn og utdanning gjenoppnevne Wenche Riiser (A) som vararepresentant til driftsstyret ved Tåsen skole og at Ivar Christiansen (A) fratrer dette vervet. Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger driftssjef 11

12 Sak 25/09 Støtte til frivillig sektor Arkivsak: Arkivkode: TEST Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 STØTTE TIL FRIVILLIG SEKTOR Det vises til vedlagte ordføreropprop. Frivillig sektor er en viktig del av samfunnet. Organisasjoner, lag og foreninger er med på å bygge gode lokalsamfunn og bidrar til livskvalitet i den enkeltes liv. Samfunnet må bygges nedenfra av enkeltmennesker, organisasjoner og enkeltbedrifter. I motsetning til næringslivet får frivillige organisasjoner og lag ikke trekke fra merverdiavgiften på varer og tjenester de kjøper. Dette utgjør en milliard kroner i året i skatt. Nordre Aker bydel er svært opptatt av den glede og kraft som de frivillige og deres organisasjoner bidrar med i vårt lokalsamfunn. Samt det gode nettverket som bygges både for barn og voksne. 200 kommuner i landet har til nå sluttet seg til ordføreroppropet Fjern skatt på frivillig arbeid av 20. januar 2009 fra ordfører Lene Conradi i Asker. Nordre Aker bydel støtter dette initiativet på vegne av sine innbyggere og frivillige. Bydelen vil derfor be regjeringen om å vise at samfunnet verdsetter det frivillige arbeidet ved å fremme forslag om å fjerne skatt/moms på dette. Nordre Aker bydel ved bydelsutvalgsleder slutter seg til ordføreroppropet Fjern skatt på frivillig arbeid. Egil K. Ihlen BU-leder 12

13 Sak 26/09 Storbylegevakt i Oslo - høring Arkivsak: Arkivkode: 220 Saksbehandler: Wenche Hansen Bydelsutvalget /09 STORBYLEGEVAKT I OSLO - HØRING Høringsrapport vedrørende framtidens storbylegevakt i Oslo ble behandlet i HS-komiteen den Vedlagt følger bydelsdirektørens høringsnotat. Bydelsutvalget slutter seg til høringsnotatet fra bydelsdirektøren Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger driftssjef 13

14 Sak 27/09 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite Bydelsutvalget /09 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. Saken ble behandlet på møte i HS-komiteen den og satt på sakskartet til BU i AU På oppdrag for Helse- og velferdsetaten ble den årlige brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten gjennomført i september Brukerundersøkelsen er ett av tre elementer som inngår i Oslo kommunes kvalitetsmålingssystem for hjemmetjenesten. De øvrige delene av dette systemet er kvalitetsrevisjon og rapportering på fastsatte indikatorer. Hensikten med undersøkelsen er å måle brukernes tilfredshet med hjemmetjenesten totalt og med ulike sider av tjenesteutøvelsen. Det ble sendt ut spørreskjema til samtlige mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Samlet svarprosent for bydel Nordre Aker var 32 og sammenfallende med responsen for Oslo kommune totalt. Hovedfunn i Oslo kommune Brukernes helhetlige tilfredshet med hjemmetjenesten er høy, 85%. Dette er i tråd med resultater fra tidligere brukerundersøkelser og over byrådets måltall (80%). Samtidig er det betydelige variasjoner mellom hvilke områder brukerne er fornøyde med, og det er forskjeller mellom bydelene. Brukerne er mest tilfredse med de ansattes omsorg. De opplever å ble møtt med vennlighet og respekt og mener at hjemmetjenesten gjør hverdagen deres bedre ved at de kan bo hjemme. Muligheter til å få hjelp utover det som er avtalt, bistand i forbindelse med tilrettelegging av måltider og medbestemmelse knyttet til når man skal motta hjelpen får lavest score. Brukere som bare mottar hjemmesykepleie er generelt mer tilfredse enn gjennomsnittet, mens brukere som mottar både praktisk bistand og hjemmesykepleie er mindre fornøyd enn gjennomsnittet. Private leverandører scorer bedre på alle hovedområdene. Resultater i Nordre Aker Bydelen kommer gunstig ut i undersøkelsen med score over gjennomsnittet på samtlige temaområder med unntak av Tilgjengelighet der bydelen ligger på gjennomsnittet. 14

15 Når det gjelder tilfredshet med tjenesten alt i alt, er brukerne meget fornøyde med tjenestetilbudet, og bydelen scorer 80 på en indeksskala fra 0 til 100. Resultat 2007: 77 Brukerne var også stort sett fornøyd på temaområdet Resultat for bruker med score på 76. Resultat 2007: 73 Bydelen kom særlig gunstig ut i forhold til enkeltområder som: Tjenestens kvalitet Tjenestens betydning for å gi bruker en bedre hverdag ved å bo hjemme At tjenesten gir bruker den hjelpen han/hun har behov for De ansattes omsorg og at bruker blir hørt av personalet Bydelen har imidlertid et forbedringspotensiale når det gjelder hjelp til tilrettelegging av måltider og bolig. Behov for forbedringer framkom også under temaområdet Brukermedvirkning der score var 62 mot 59 i Herunder ønsker brukerne større deltakelse når det gjelder planlegging av hjelpen, når en skal motta hjelp og hvilken type hjelp man skal få. Ved siden av brukermedvirkning var temaområdet Tilgjengelighet det feltet der bydelen scoret lavest med 65. Resultat 2007: 63 Mulighet til å få hjelp utover det som er avtalt, kommer dårligst ut. Trygghet og respektfull behandling er et område med stor tilfredshet. Bydelen scorer her 79 mot 77 i Bydelen kom svært godt ut når det gjelder å møte brukerne med høflighet og respekt, mens informasjon i forbindelse med forsinkelser kan bli bedre. På Informasjons -siden synes brukerne at antallet forskjellige hjelpere er høyt. Tilrettelegging for bytte av leverandør innenfor praktisk bistand kan også bli bedre. Score er 71 mot 72 i Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 til orientering. Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger driftssjef 15

16 Sak 28/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED NORDBERGHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet til orientering Vedlagt følger rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 16

17 Sak 29/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED NORDBERGHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet til orientering Vedlagt følger rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordberghjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 17

18 Sak 30/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED TÅSENHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: HS henstiller lederne av tilsynsutvalgene å påse at oppslag om anmeldt tilsyn henger synlig ved den enkelte institusjon. HS anbefaler tilsynsutvalgene å føre tilsyn ved sykehjemmene også om formiddagene for å få et helhetsbilde av driften. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet til orientering Vedlagt følger rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 18

19 Sak 31/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED TÅSENHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: HS ber administrasjonen gi en orientering på neste møte om hvordan rehabilitering/opplæring av eldre håndteres i bydelen. Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet til orientering Vedlagt følger rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Tåsenhjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 19

20 Sak 32/09 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Kapellveien avlastningsbolig Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED SOGN AKTIVITETSHUS OG KAPELLVEIEN AVLASTNINGSBOLIG Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Kapellveien avlastningsbolig til orientering Vedlagt følger rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Kapellveien avlastningsbolig HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Kapellveien avlastningsbolig til orientering Monat Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 20

21 Sak 33/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Berg gård Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED SOGN AKTIVITETSHUS OG BERG GÅRD Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Berg gård til orientering Vedlagt følger rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Berg gård HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Sogn aktivitetshus og Berg gård til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 21

22 Sak 34/09 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED GREFSENHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet til orientering Vedlagt følger rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Grefsenhjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 22

23 Sak 35/09 Årsrapport 2008 fra tilsynsutvalget ved Grefsenhjemmet Arkivsak: Arkivkode: 24 Saksbehandler: Wenche Hansen Helse- og sosialkomite /09 Bydelsutvalget /09 ÅRSRAPPORT 2008 FRA TILSYNSUTVALGET VED GREFSENHJEMMET Helse- og sosialkomite har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar årsrapport fra tilsynsutvalget ved Grefsenhjemmet til orientering Vedlagt følger årsrapport 2008 fra tilsynsutvalget ved Grefsenhjemmet HS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: BU tar årsrapport fra tilsynsutvalget ved Grefsenhjemmet til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 23

24 Sak 36/09 Miljøtiltak i Nydalen Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Miljø, plan og samferdselskomiteen /09 Bydelsutvalget /09 MILJØTILTAK I NYDALEN Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: MPS bearbeidet direktørens forslag til vedtak som omtalt nedenfor. MPS ba om at vedtaket etter BUbehandlingen sendes renovasjonsetaten, Friluftsetaten og Byrådet med kopi til gruppelederne i Bystyret. Forslag: Pkt 1 og 2 slås sammen til pkt. 1. Pkt.3 blir pkt. 2 og nytt pkt. 3: Bydel Nordre Aker ønsker at bilbruken til og fra Nydalen skal begrenses, men ber allikevel om at gratisparkering på bedriftsplassene på ettermiddags-og kveldstid, bør kunne organiseres innenfor avtalene utbygger har med firmaene som leier. Pkt 4 tas ut. Votering: Endret forslag vedtatt enstemmig. Vedtak: 1. Bydel Nordre Aker ønsker å rose utbygger for det renholdet og renovasjon som generelt ivaretas i Nydalen. Bydel Nordre Aker henstiller imidlertid til utbygger om å etablere en miljøstasjon, i egen regi eller i samarbeid med renovasjonsetaten, slik at beboere i Nydalen kan få samme nærhet til slike som befolkningen for øvrig. 2. En egnet søppelkasse for bl.a engangsgriller hører med i de populære rekreasjonsområdene langs Akerselva. Utbygger henstilles derfor til å få på plass slike. 3. Bydel Nordre Aker ønsker at bilbruken til og fra Nydalen skal begrenses, men ber allikevel om at gratisparkering på bedriftsplassene på ettermiddags-og kveldstid, bør kunne organiseres innenfor avtalene utbygger har med firmaene som leier. Solsiden Utenomhussameie, et fellessture for alle sameiene på Solsiden, har sendt brev til bydelen der de viser til behovet for ulike miljøtiltak i Nydalen. 24

25 De etterlyser en container for papp og glass som er tilgjengelig for beboerne. Dette har de forsøkt å finne en løsning på sammen med Avantor, uten å lykkes. De foreslår en plassering av container/ miljøstasjon på taxiholdeplassen på Gullhaug Torg, alternativt på oversiden av T-banenedgangen ved BI. Videre etterlyser de en parkeringsmulighet for besøkende utenom parkeringshus og avgiftsbelagte plasser, slik det er mulighet for i andre deler av bydelen. Det foreslås at de parkeringsplassene som er utleid til bedrifter på dagtid, fritt kan benyttes til gjesteparkeringer på ettermiddag og kveld. I sommerperioden brukes områder langs Akerselva til lokale grillselskaper som bl. a. medfører et søppelproblem i form av engangsgriller, spesielt i helgene. Det påpekes derfor et behov for søppelkasse beregnet for engangsgriller. Administrativ vurdering Renholdet og renovasjonen holder generelt et høyt og forsvarlig nivå i Nydalen. Her er det faktisk grunn til å rose utbygger for å holde en standard som Oslo Kommune kunne lære av for andre områder. De mangler som påpekes fra Solsiden er imidlertid reelle nok og bør kunne løses med enkle midler. En lokal miljøstasjon bør enten utbygger eller Renovasjonsetaten i Oslo kunne bidra med. Beboerne i Nydalen bør ikke ha lengre avstand til miljøstasjoner enn andre beboere. Gratisparkering på bedriftsplassene på ettermiddags og kveldstid bør kunne organiseres innenfor avtalen utbygger har med de firmaene som leier. På den annen side er det gode kollektive forbindelser til og fra Nydalen, og det er derfor et spørsmål om behovet for gratisplasser for bilparkering er så stort at bydelen bør oppfordre til en løsning. Søppelkasser for engangsgriller fins utplassert på flere utfartssteder i Oslo, de inneholder sand og tar adskillig større plass enn vanlige. Utbygger er på gli i saken og bør derfor kunne henstilles til å få på plass slike. MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 1. Bydel Nordre Aker ønsker å rose utbygger for det renholdet og renovasjon som generelt ivaretas i Nydalen. 2. Bydel Nordre Aker henstiller imidlertid til utbygger om å etablere en miljøstasjon, i egen regi eller i samarbeid med renovasjonsetaten, slik at beboere i Nydalen kan få samme nærhet til slike som befolkningen for øvrig. 3. En egnet søppelkasse for bl.a engangsgriller hører med i de populære rekreasjonsområdene langs Akerselva. Utbygger henstilles derfor til å få på plass slike. 4. Bydel Nordre Aker ønsker at bilbruk til og fra Nydalen skal være begrenset. Den gode kollektivdekningen av området gjør at Bydelsforvaltningen ikke deler beboernes syn på behovet for gratisparkeringsplasser for bil Preben Winger Avdelingssjef Knut Hammervold spesialkonsulent 25

26 Sak 37/09 Reparasjon av ødelagt veibom på Mons Søviks Plass Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Miljø, plan og samferdselskomiteen /09 Bydelsutvalget /09 Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: MPS ba om at saken etter BU-behandlingen sendes Samferdselsetaten Forslag: om nødvendig tas ut av forslaget Votering: Innstilling med foreslåtte endring vedtatt enstemmig. Vedtak: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. Bydel Nordre Aker henstiller til samferdselsetaten om snarlig reparasjon av bommen ved Mons Søviks plass etter hærverk, og sørge for en overvåking av bommen som kan hindre at hærverket gjentas. Veibommen på Mons Søviks plass har over lengre tid vært ute av funksjon grunnet gjentatte tilfeller av hærverk. En beboer i området melder at bommen etter siste hærverk, har vært borte siden begynnelsen av januar. Dermed er det fritt fram for å benytte bomveien som omkjøring for Sinsenkrysset og videre vestover. Fraværet av bommen vil med stor sansynlighet, etter som dette blir kjent, generere trafikk gjennom boligområdene i Grefsen via Bråtenallèen til Ring 3 eller via Kjelsås og ut i Maridalsveien og etter hvert Ring 3. I rushtiden vil omkjøringsmuligheten kunne gi spart tid i forhold til køkjøring gjennom Sinsenkrysset. Det er bred oppslutning om nødvendigheten av en bom ved Mons Søviks plass, men der vil alltid være noen som vil ha interesse av at bommen fjernes. På grunn av at kollektivbusser passerer gjennom bommen, vil den ikke kunne stenges på en måte som kunne forhindre hærverk. Dersom bommen skal opprettholdes, er rask reparasjon etter hærverk helt nødvendig. Da reduseres verdien av hærverket, og gjentakelser vil øke sannsynligheten for å bli tatt. 26

27 MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. Bydel Nordre Aker henstiller til samferdselsetaten om snarlig reparasjon av bommen ved Mons Søviks plass etter hærverk, og om nødvendig sørge for en overvåking av bommen som kan hindre at hærverket gjentas. Preben Winger Avdelingssjef Knut Hammervold spesialkonsulent 27

28 Sak 38/09 Parkeringsplasser ved Tåsen seniorsenter Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Miljø, plan og samferdselskomiteen /09 Bydelsutvalget /09 PARKERINGSPLASSER VED TÅSEN SENIORSENTER Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: MPS ba om at vedtaket etter BU-behandling sendes Omsorgsbygg Oslo KF Votering: Forslaget vedtatt enstemmig Vedtak: MPS anbefaler Bu å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget i Nordre Aker henstiller til Oslo kommune v/ Omsorgsbygg å sørge for etablering av flere parkeringsplasser på eiendommen Tåsenveien 66 i hh til ønske fra Tåsen Seniorsenter. Det er stort behov for disse plasser, som også vil bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet. Tåsen Seniorsenter har ved flere skriftelige henvendelser til Bydel Nordre Aker anmodet om hjelp til å finne løsning på de vanskelige parkeringsforhold ved senteret. Anmodningen er godt begrunnet og forslag til løsning er fremlagt som bilag til henvendelsene. Brukerrådet ved senteret har via bydelens eldreråd bedt om hjelp i saken og Bydelsutvalgsleder har vært på befaring for å orienteres om behovet. Ovenstående er dokumentert ved overlevering av kopier til MPS-komiteen møte 10/08 På forespørsel fra B.Iddeng i MPS-komiteen møte 1/09 ble det gitt opplysninger om at saken er besvart av komiteen tidligere og at eiendommen tilhører Norske Kvinners Sanitetsforening. Fakta: Eiendommen Tåsenveien 66, G nr 54 Br nr 44 med påstående bygningsmasse eies av Oslo kommune. 28

29 Driften av Tåsen Seniorsenter utøves av Norske Kvinners Sanitetsforening, og de mottar årlig bidrag til driften av Bydel Nordre Aker. Tåsen Seniorsenter har ikke mottatt tilfredstillende svar på sine henvendelser til bydelen. FRP foreslår følgende: MPS anbefaler Bu å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget i Nordre Aker henstiller til Oslo kommune v/ Omsorgsbygg å sørge for etablering av flere parkeringsplasser på eiendommen Tåsenveien 66 i hh til ønske fra Tåsen Seniorsenter. Det er stort behov for disse plasser, som også vil bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet. 29

30 Sak 39/09 Lettvintveien -orienteringssak Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Miljø, plan og samferdselskomiteen /09 Bydelsutvalget /09 Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: I møtet ble brev fra Samferdselsetaten av omdelt. MPS oppfatter av omtalte brev fra Samferdselsetaten at man ikke helt ut har forstått bydelsutvalgets forslag og syn i denne saken. Det ble fremmet annet forslag i saken. MPS ber om at vedtaket etter BU-behandling sendes Samferdselsetaten og berørte parter. Forslag: Omforent. MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: I svaret fra Samferdselsetaten kan det virke som om vedtaket fra BU ikke er oppfanget slik det var tenkt. BU ønsker derfor å presisere sitt vedtak når det gjelder Lettvintveien og Kapellveien. Ikke minst på grunn av de farlige trafikksituasjoner som oppstår i utkjøringen fra Lettvintveien mot Grefsenveien på vinterstid, har BU foreslått en enveiskjøring av veien fra Grefsenveien til Kjelsåsveien. Trasèen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien flyttes til Kapellveien som har en slak utforkjøring til Grefsenveien. I denne forbindelse må det arronderes noe i svingen inn i Kapellveien fra Kjelsåsveien. Dette er en løsning som tidligere har fått god responds. For at alle parter kan komme fram til en løsning, inviterer bydelen ved MPS så vel Ruter AS som Unibuss og Politiet til et eget møte med gjennomgang av det omtalte trafikkomplekset. Votering: Forslaget enstemmig vedtatt Vedtak: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: I svaret fra Samferdselsetaten kan det virke som om vedtaket fra BU ikke er oppfanget slik det var tenkt. BU ønsker derfor å presisere sitt vedtak når det gjelder Lettvintveien og Kapellveien. Ikke minst på grunn av de farlige trafikksituasjoner som oppstår i utkjøringen fra Lettvintveien mot Grefsenveien på vinterstid, har BU foreslått en enveiskjøring av veien fra Grefsenveien til Kjelsåsveien. Trasèen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien flyttes til Kapellveien som har en slak utforkjøring til Grefsenveien. I denne forbindelse må det arronderes noe i svingen inn i Kapellveien fra Kjelsåsveien. Dette er en løsning som tidligere har fått god responds. For at alle parter kan komme fram til en løsning, inviterer bydelen ved MPS så vel Ruter AS som Unibuss og Politiet til et eget møte med gjennomgang av det omtalte trafikkomplekset. 30

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05 Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Møteinnkalling 3/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243, 2. etg. Møtetid: Torsdag 21. april 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 234 95 029 SAKSKART

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 06. februar 2006 kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger:

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger: MØTEINNKALLING Utvalg: Bydelsutvalg Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30 Møtested: Kristiansandsgt. 2 Møterom: Sagene samfunnshus Til behandling foreligger: Utv.saksnr Arkivsaksn Sakstittel 0. Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 0. Åpen halvtime 1. Godkjenning

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 19. mai 2011 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 SAKSKART Godkjenning

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Byrådet Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Rullering 2015 2016 Vedtatt av bystyret 04.03.2015 1 Innhold Forord 5 Oppfølging av tiltakspunkter ansvarlig byrådsavdeling 6

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer