TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE"

Transkript

1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

2 PLANDATO: FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten For å kunne få tildelt trafikksikkerhetsmidler gjennom Finnmark fylkeskommune må kommunen ha en godkjent trafikksikkerhetsplan. Fylkeskommunen har de siste årene avsatt drøye 3 mill. kr. for tildeling til kommunale trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen for Vadsø kommune ble utarbeidet etter vedtak i bystyrekomiteen for plan, næring og miljø. Bystyrekomiteen oppnevnte følgende medlemmer i plangruppen for Trafikksikkerhetsplanen for Vadsø kommune: Asle Persen (SP) og Ann Rita Hammer (AP), hvorav Asle Persen velges som leder av plangruppen. Plangruppen besto av følgende: Asle Persen leder Ann Rita Hammer Statens vegvesen v/rita Steen Rasvik Trygg Trafikk v/ketil Nystrøm Politiet i Vadsø v/baard Hilmarsen Barnas representant Marit Røsten Virksomhetsleder FDV Magne Lindi Avd.ing Ellen Cathrine Ellefsen sekretær Plangruppens oppgave var å utarbeide en trafikksikkerhetsplan for Vadsø kommune Vadsø bystyre vedtok Trafikksikkerhetsplanen for Vadsø kommune i juni Planutvalget, som også er kommunens trafikksikkerhetsutvalg, vedtok i møte den , sak 0018/06, følgende: Planutvalget vedtar at eksisterende trafikksikkerhetsplan for Vadsø kommune danner grunnlag for den nye trafikksikkerhetsplanen som skal gjelde for perioden I dette ligger at: Tiltak som er beskrevet i eksisterende plan, men ikke gjennomført, vurderes videreføres i det nye planforslaget Planarbeidet kunngjøres og publikum, lag, foreninger og offentlige myndigheter oppfordres til å komme med innspill til den nye planen innen 19. mai Det utarbeides et nytt, revidert planutkast som forelegges planutvalget for behandling i juni Som følge av planutvalgets vedtak, er Trafikksikkerhetsplanen for Vadsø kommune en revidert plan der utgangspunktet har vært trafikksikkerhetsplanen

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Bakgrunn for planen Oppbygging av planen Begrepsavklaring TILKNYTNING TIL NASJONAL- OG FYLKESPLAN Trafikksikkerhet mot Trafikksikkerhetsplan for Finnmark Barn Ungdom ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Fysiske tiltak Holdningsskapende tiltak Tilskuddsordninger LOKAL BESKRIVELSE Ulykkessituasjon Ulykker i Vadsø kommune Forsikringsselskapene og deres kostnader Lokale forhold Kjøretøy register for Vadsø kommune Snøskutere som en del av trafikken Tidligere trafikksikkerhetsarbeid i kommunen AKTØRER I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Kommunens trafikksikkerhetskontakter Vadsø kommune Trygg trafikk Statens vegvesen Politi MÅL I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET LOKALT Visjon Målsetting Hovedmål Evaluering HANDLINGSPLAN SKJEMATISK OPPSTILLING AV TILTAK...19 VEDLEGG TIL TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN Innspill fra lag, foreninger, bedrifter, skoler og barnehager Innspill fra møter om trafikksikkerhet og Barn 0 14 år Ungdom år Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Innspill til trafikksikkerhetsplanen for Jan Ove Bernhardsen- Fartshumpere i Bietilæveien Beboere i Terje Wolds gate og Isak Sabas gate- fartshumpere Dag Krogh- 30 km/t i boligområdene i ytrebyen

4 3.4 Beboere i Myrsnipeveien, Heiloveien,Ravneknausen- lekeområder Vestre Jakobselv skole- trafikksikkerhetstiltak i Vestre Jakobselv Beboere i Oscarsgate- Tiltak i Oscarsgate Andreas Rystrøm- Tiltak i Bjørkeveien Golnes Bygdelag- Tiltak i Golnes Thor- Gøran Bohinen- Fartsreduskjon m/ humpere i Oscarsgate Ruth Åse Jankila- Tiltak i Oscarsgate/busslommer i Krampenes og Skallelv Tom Antonsen- Tiltak i gate Arbeidsutvalget for trafikksikkerhetskontaktene i Vadsø kommune 42 4 Oversikt over trafikkfarlige punkter i Vadsø med løsninger - utdrag fra Trafikksikkerhetsplanen av Ved Markveien i ytrebyen Ved Skolegata/Oscarsgate (Sentrumsskolen) i Vadsø Langs Idrettsveien i Vadsø (omfatter også tiltak i Damsveien) Amtmannsgata fra Fosseveien til Skolegata Oscarsgate Kong Håkonsgate fra Terje Woldsgate til Finnmarksveien Fartsdempende tiltak i eksisterende boligområder Generelt om snørydding Generelt om veilys

5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for planen Undersøkelser viser at trafikkulykker er en hyppig dødsårsak i gruppene barn og ungdom. Trafikkulykkenes antall, omfang og karakter viser at disse representerer et betydelig folkehelseproblem, og påfører samfunnet store kostnader. Vadsø kommune vil nå intensivere arbeidet rettet mot trafikkulykker spesielt. Arbeid med å forebygge trafikkulykker og å øke trygghetsfølelsen har hatt høy prioritet i norsk trafikksikkerhetspolitikk. Det har derfor vært en sterk satsing på ulykkesreduserende tiltak siden 1970 tallet. Trafikksikkerhetsplan for handler om å innfri målsetting om å få ned trafikkulykkestallene i Vadsø. Videre skal planen være til hjelp i det totale trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen med hensyn til hvilke tiltak som skal gjøres av hvem, når og til hvilken kostnad. For å få et mest mulig helhetlig trafikksikkerhetsarbeid er det viktig at arbeidet koordineres for å unngå at virksomhetene jobber hver for seg. Som et ledd i styrking av det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet utarbeides trafikksikkerhetsplan Rulleringen av planen vil da harmonere med Trafikksikkerhetsplan for Finnmark Både organisasjoner, fylkeskommune og vegvesenet og andre offentlige etater bistår kommunen i dette arbeidet. 1.2 Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplanen for Vadsø må være så konkret som mulig, slik at den blir brukervennlig. Planen består av to hoveddeler, en strategidel og en handlingsplan. Strategidelen inneholder blant annet målsettinger og satsingsområder for trafikksikkerhetsarbeidet. Strategidelen gjelder for hele perioden, mens handlingsplanen justeres hvert år i takt med kommunens økonomiplan. Tiltak som skal gjennomføres settes opp i prioritert rekkefølge av planutvalget/ bystyret. Handlingsplanen blir nærmest å betrakte som en kontrakt for gjennomføring av tiltakene. 1.3 Begrepsavklaring Innen fagområdet trafikksikkerhet er det mange begreper som går igjen. For å jobbe mot felles mål, er det viktig å ha forståelse for følgende sentrale begrep som er hentet fra Trafikksikkerhetsplan for Finnmark : 5

6 Trafikksikkerhet Samsvar mellom den trygghet som oppleves og den virkelige fare trafikkantene er i. Fravær av trafikkulykker og trafikkuhell. Trafikksikkerhetsarbeid Bevisstgjøre den enkelte i faremomenter som kan forekomme i trafikken, og arbeide aktivt for at trafikkulykker og trafikkuhell unngås. Veitrafikkulykke Ulykke som medfører personskader av slikt omfang at det er rapporteringspliktig overfor politiet. Veitrafikkuhell Uhell som medfører materielle skader og/eller har ubetydelige personskade. Trygghet i trafikken Med trygghet menes folks følelse av sikkerhet. Det vil si hvordan de subjektivt opplever ulykkesrisiko i trafikken. Holdning Den enkeltes måte å tenke, handle og føle i forhold til den situasjon vedkommende er oppe i. Dette ut i fra interesser og behov. 6

7 2 TILKNYTNING TIL NASJONAL- OG FYLKESPLAN 2.1 Trafikksikkerhet mot 2015 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på vei er en nasjonal plan som er utarbeidet av Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politidirektoratet. Planen gir en samlet oversikt over utfordringer, innsatsområder og tiltak. 2.2 Trafikksikkerhetsplan for Finnmark Satsingsområdene i planen er: Barn 0 14 år, Ungdom år og Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Barn Trafikkunnskaper må tilegnes gjennom en livslang læringsprosess. Når det gjelder barn, må både foreldre, barnehage skole og organisasjoner ta delansvar i læringsprosessen. Med trafikkantopplæring menes i første rekke opplæring av konkret avgrensede målgrupper, som for eksempel småbarn, førskolebarn og skoleelever. Man kan ikke forvente at små barn skal mestre trafikken. Utfordringen blir å få voksne til å vise mer hensyn og omtanke i trafikken. Foreldre er som oftest forbilder for sine barn og begrepet du er ditt barns første lærer må derfor innlæres av foreldrene, engang for alltid. Ved opplæring av barn i alderen 0 14 år er praktiske adferdshensyn som kryssing av vei svært viktig. Praktisk tilrettelegging for slik undervisning gjøres i stor grad av Trygg Trafikk. Trafikkopplæring i skoleverket er foreløpig ikke et eget obligatorisk fag. Trygg Trafikk har læremateriale som er tilpasset de forskjellige klassetrinn Ungdom Med ungdom menes aldersgruppen år. Trafikksikkerhetsutvalget mener at denne gruppen også må prioriteres høyt da de i utgangspunktet er i den delen av aldersgruppene som er mest involvert i trafikkulykker som skyldes uriktig/uvettig bruk av kjøretøy. Ingen andre type ulykker rammer ungdom mer enn trafikkulykker. Når det gjelder trafikkulykkene blant ungdom i Finnmark ser man helt klare kjennetegn: Skjer i hjemkommune eller nabokommune Utforkjøring Høy fart Uten bilbelte Flere i bilen Helg Promille/ rus For å nå ut til denne målgruppen er det viktig at man tar kontakt med denne gruppen for å kunne få en diskusjon/tilbakemelding og få belyst også deres punkter/tiltak på hva de ser på som må til for å kunne forebygge mot trafikkulykker. Andre konkrete tiltak som man vet kan 7

8 være med på å endre holdningen til ungdom, det er å holde kampanjer/informere om blant annet trafikksikkerhet. Her vil spesielt Trygg trafikk og Politi være viktige ressurser som må brukes aktivt. Undersøkelser fra Trafikkøkonomisk institutt viser at det er lite trafikkopplæring på ungdomstrinnet. Her kan det kreves litt mer av skolene/lærerne. Ungdoms- og videregående skole er derfor en viktig arena for å gi nødvendig trafikkopplæring. 8

9 3 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3.1 Fysiske tiltak Bygging av fysiske tiltak, eksempelvis gang/sykkelveier, busslommer og veilys langs riksveien er Statens vegvesens ansvar. Tiltak som gjennomføres av Statens vegvesen blir først og fremst prioritert ut i fra ulykkesbelastning og trafikkmengden. Tiltak på fylkesveier er fylkeskommunens ansvar. Statens vegvesen administrerer disse veiene for fylkeskommunen og har derfor ansvar for gjennomføring av tiltak der det er aktuelt. Kommunen har ansvar for de kommunale veiene og prioriterer selv tiltak på disse. 3.2 Holdningsskapende tiltak Forskning viser at over 90 % av trafikkulykkene skyldes menneskelig svikt. Det er derfor viktig å jobbe med adferdsholdninger. Dette kan for eksempel gjøres med tiltak som informasjon, opplæring, kampanjer og så videre. Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark utgis årlig av Finnmark fylkeskommune. Her er Vadsø kommune på lik linje med Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ansvarlig for at tiltakene i planen blir gjennomført. Skoler og barnehager i Vadsø kommune har valgt TS kontakter for alle virksomhetene. I tillegg er det et arbeidsutvalg. Se vedlegg. 3.3 Tilskuddsordninger Hvert år deles det ut fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler. Finnmark fylkeskommune bevilger hvert år ca. 3 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. For å få tildelt midler fra denne potten, må kommunene ha godkjent trafikksikkerhetsplan. Holdningsskapende tiltak kan dekkes med 100 % av omsøkt beløp, og fysiske tiltak kan dekkes med 80 %. Den enkelte kommune må da bidra med 20 %. Disse midlene har søknadsfrist hver høst med tildeling året etter og kan benyttes på kommunale veier og fylkesveier, samt til trafikkantrettede tiltak. 9

10 4 LOKAL BESKRIVELSE 4.1 Ulykkessituasjon Antall ulykker og antall skadde/drepte i Finnmark : Drepte/skadde i Finnmark Innenfor perioden har ulykker med personskader variert fra 176 i 1999 til 149 i Lavest var tallet i 2001 med 115. Ut fra diagrammet ser man at det varierer fra år til år men tendensen de to siste årene viser en økning i både antall ulykker og i antall skadde/drepte. Årsaken til dette er vanskelig å fastslå men det ligger nok både i tilfeldigheter og forhold i trafikkmiljøet Ulykker i Vadsø kommune Skadde/drepte i Vadsø kommune Sum Lette skader Drepte/MA/A 10

11 Skadde/drepte fordelt på alder i Vadsø kommune < 75 ukjent Skadde/drepte i Vadsø kommune Skadde/drepte fordelt på alder i Vadsø kommune Sum Lette skader Drepte/MA/A < 75 MA = meget alvorlig; A = alvorlig. DREPTE/ SKADDE: Drepte/ meget alvorlige skadd/ alvorlig skadd 16 9 Lette skader Aldersfordeling: <75 Ukjent Sum Sammenligning: Det totale antall ulykker har økt med ca 41 % Antall drepte/ meget alvorlige skadd/ alvorlige skadde er redusert med ca 44 % Aldersfordelingen 0-24 år er nesten konstant (en økning på 2) Antall ulykker i aldersgruppen år har økt med 63 % 11

12 Skadde/drepte fordelt på måned i Vadsø kommune jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Skadde/drepte fordelt på måned i Vadsø kommune jan mars mai juli sept nov Skadde/drepte fordelt på vegnettet i Vadsø kommune Kv 18 % Pv 3 % Fv % Ev % Skadde/drepte fordelt på vegnettet i Vadsø kommune Pv 7 % Kv 33 % Fv % Ev % Pv = Privat vei; Kv = Kommunal vei; Fv = Fylkesvei; Ev = Europavei. Sammenligning: Andelen skadde / drepte på riks- og fylkesveier har økt fra 60 % til 79 % Andelen skadde/ drepte på private og kommunale veier er redusert fra 40 % til 21%. 12

13 Ulykkestyper i Vadsø kommune gjennomsnitt Samme kj.retn. Møteulykker Kryssulykker Fotgj.ulykker Utforkjøring Ulykkestyper i Vadsø kommune gjennomsnitt Andre Samme kj.retn. Møteulykker Kryssulykker Fotgj.ulykker Utforkjøring Forsikringsselskapene og deres kostnader Utvalget har ikke innhentet noen tall som viser kostnadsbeløp for de ulykker som er skjedd i kommunen. De tallene som utvalget har arbeidet med er politiregistrerte ulykker, det vil si ulykker hvor det er personskader. 4.2 Lokale forhold Bosetningen i Vadsø kommune er konsentrert rundt Vadsø sentrum. De største stedene utenom selve sentrum er Vestre Jakobselv, Kiby, Golnes, Ekkerøy, Krampenes og Skallelv. I tillegg kommer en god del hyttebebyggelse. Ettersom en stadig større del av befolkningen skaffer seg kjøretøy og bruken av kjøretøy er blitt viktig for den sosiale kontakten folk imellom, har en hatt økning av trafikken også av den grunn. Ved registrering av trafikkrelaterte problemer i Vadsø kommune har utvalget vektlagt lokal kjennskap til forholdene. Trafikksikkerhetsutvalget har valgt å bygge handlingsprogrammet 13

14 opp omkring de innspill som er kommet fra befolkningen gjennom skoler, barnehager, bedrifter, lag og foreninger, samt de innspill utvalget selv har kommet frem til. Oversikt over type vei i Vadsø kommune: Antall km. kommunale veier og gater: 119 km. Antall km. fylkesveier: 9 km. Antall km. riksveier: 62 km. Antall km. gang- og sykkelsti: 7 km Kjøretøy register for Vadsø kommune Registrert pr Totalt antall registrerte kjøretøy herav: Endring - personbiler lastebiler busser kombibiler varebiler traktorer moped motorsykler snøskutere tilhengere Snøskutere som en del av trafikken De seneste årene har antall snøskutere i Vadsø kommune økt ubetydelig i forhold til 90- tallet. I oversikten fra Statens vegvesen var det pr registrert 960 snøskutere i kommunen. Dette er en økning på 4 snøskutere på 2 år, noe som tyder på at man er i ferd med å nå metningspunktet for antall skutere. For mange er snøskutere blitt en naturlig del av utstyret som benyttes ved ferdsel i naturen. Dette er kjensgjerninger som man må respektere og ta hensyn til. Skutertrafikken er regulert gjennom kommunestyrets og fylkesmannens godkjenning av løypenettet i den enkelte kommune. Trafikksikkerhetsmessig synes problemene å være størst ved den ulovlige kjøringen, herunder ligger kjøring utenfor løypenettet, kjøring uten førerkort, samt kjøring i påvirket tilstand. Et fåtall av disse ulykkene blir registret og det antas at det finnes store mørketall. Dette gjelder også i de deler av skuterløypenettet som i stor grad benyttes også av skiløpere. Ved slike tilfeller må det utvises stor aktsomhet fra alle parter. Ved at skutereiere opptrer innenfor lovverket samtidig som tilrettelegging for bruk av skuter blir bedre vil mye av grunnlaget for polarisering av standpunktene være borte. 14

15 4.3 Tidligere trafikksikkerhetsarbeid i kommunen Kommunen har tidligere hatt en kommunal trafikksikkerhetsplan, utarbeidet i Mange av tiltakene i denne planen er gjennomført, mens andre av ulike årsaker ikke er blitt gjennomført. Tiltakene som ikke er gjennomført er videreført i denne planen. 15

16 5 AKTØRER I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 5.1 Kommunens trafikksikkerhetskontakter I det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er lokale aktører vurdert som særdeles viktige for å oppnå de mål vi setter oss. I tillegg til disse må Vadsø kommune benytte den kunnskap og faglig ekspertise som finnes innen trafikksikkerhetsområdet i vårt fylke, særlig Trygg Trafikk Vadsø kommune - Utarbeide trafikksikkerhetsplan. - Holdningsskapende arbeid i skoler og barnehager for elever, ansatte og foresatte. - Følge opp årlig handlingsplan i Vadsø kommunes trafikksikkerhetsplan Trygg trafikk - Yte trafikkfaglig bistand til førskolesektoren og skoleverket, slik at trafikkopplæringen blir best mulig ivaretatt. - Holdningsarbeid med bevisstgjøring og utvikling. - Koordinere det frivillige og private trafikksikkerhetsarbeidet. - Være bindeledd og koordinator mellom det frivillige/private trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter. Trygg Trafikk kan med fordel trekkes med i arbeider i en tidlig fase når tiltak planlegges. Dette ved å delta i kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av de tiltak som ønskes utført Statens vegvesen Når det gjelder trafikksikkerhet har Statens vegvesen et ansvar for å samordne, koordinere og gjennomføre tiltak i Finnmark fylke. En av mange oppgaver i den forbindelse er å yte faglig bistand om trafikksikkerhet til kommunene i fylket. I saker som gjelder trafikksikkerhet kontaktes Statens vegvesen, Øst-Finnmark distrikt, vegkontoret Politi Politiet er en lokal ressurs innen trafikksikkerhet som det må samarbeides nært med. Etaten har innen denne type arbeid flere funksjoner, som forebyggende, kartlegging, kontrollerende og utførende art. De har tradisjonelt nært samarbeid med skoler og barnehager i distriktet vedrørende trafikksikkerhetsopplæring. Vadsø kommune ser gjennom organiseringen av framtidig trafikksikkerhetsarbeid en mulighet for alle aktører å nå lengre med sitt målrettede arbeid. Politiet vil i denne sammenheng være en aktør i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet og vil kunne medvirke i planlegging, undervisning og informasjon ved gjennomføring av tiltak og etterarbeide. For alle aktørene gjelder det å følge opp den årlige Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark. 16

17 6 MÅL I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET LOKALT 6.1 Visjon Ingen alvorlig skadde eller drepte i Vadsø kommune. 6.2 Målsetting Hovedmål Antall drepte og skadde skal reduseres i forhold til perioden Delmål 1. Å få gjennomført minimum to fysiske tiltak pr. år i perioden Følge opp årlig Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark inkluderer blant annet holdningskampanjer ved skoler og barnehager. 3. Aktivt samarbeid med lag og foreninger som representerer eldre, bevegelseshemmede og ungdom. 6.3 Evaluering For å sikre at ting blir gjort, og for å se om det gir resultat, er det svært viktig med årlig evaluering. Dette gjøres som en del av kommunens årsmelding.. Det vil føre til at det blir enklere å følge opp om tiltak blir gjennomført. En evaluering av ulykkesdata vil på sin side synliggjøre om handlingen har innfridd målsettingen. Sett i forhold til trafikksikkerhetsplanen for perioden , er det for tidlig å påstå at det er skjedd synlige endringer i ulykkessituasjonen i Vadsø selv om det foreligger visse indikasjoner for dette. Tendensene synes å være at Antall ulykker i kommunen er stigende Antall alvorlige ulykker med drepte, meget alvorlig skadde, alvorlig skadde er redusert Antall ulykker blant barn og ungdom øker moderat Antall ulykker på de private og kommunale veiene er redusert Når statistikken for kommende planperiode foreligger i 2009, kan man begynne å trekke visse konklusjoner. 17

18 7 HANDLINGSPLAN Vadsø kommune finner det hensiktsmessig å fremlegge en handlingsplan over trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres i planperioden. En prioritert handlingsplan vil bidra til at Trafikksikkerhetsplanen blir mer forutsigbar både for publikum og offentlige myndigheter Man slipper årlige prioriteringer med hensyn til søknader om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler Det blir lettere å evaluere planen Planutvalget skal med bakgrunn i kapitel 8 årlig prioritere trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres. For 2007 har planutvalget vedtatt følgende tiltak: Gatebelysning fra Sivilforsvaret til Sanddalen Bygging av fortau langs Lindi, Skogholtet, Tueveien og Myrullveien , 5.3, 5.6, 5.7, 5.8 Fartshumpere i Oscarsgt., Bjørkeveien, Bietilæveien, Terje Woldsgt. og Isak Sabas gt Belysning i Kong Håkons 7. gate Gang og sykkelvei med belysning fra Dr. Skogholts gt. østover til Bergstien (nordsida av Bergstien 14 16). 18

19 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, VK = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 1.1 Forlengelse av gang- og sykkelvei fra Tomaselv og videre til RV SVV/VK V-Jakobselv 1.2 Ekkerøy: Fortau/gangsti langs fylkevei. FV SVV 1.3 Gang- og sykkelsti fra Vadsø til Kiby. RV SVV 1.4 Fotgjengerfelt vedlikeholdes (males årlig), slik at det ikke er KV VK tvil om at dette er fotgjengerfelt. 1.5 Skolevei til Melkevarden skole: Tydeliggjør Idrettsveien, KV VK Bergstien, Waraveien/Sundelinsgate med skilting, fartshumper, midlertidig begrensning av gjennomkjøring i skoletiden evnt. andre tiltak som er mer relevante 1.6 Kariel (700 m. øst for Petter Harila sin gård): Forlengelse av RV SVV gang- og sykkelsti til siste hus i Kariel (øst). 1.7 Vadsøya: Øy-brua Dampskipskaia: Glideskinne for spark, RV SVV bredere fortau og skillegjerde mellom gate og fortau. 1.8 Fossen skole: Forlengelse av gang- og sykkelsti fra KV VK Tråkket/Ruija barnehage til Fossen skole. 1.9 Nyborgveien: Fortau langs nordsiden av veien. KV VK 1.10 Krysset Fosseveien/Idrettsveien: fortausutvidelse, gangfelt FV/KV SVV/VK og skilting. Fortausutbedring i krysset Idrettsveien/ G.Gulliksensgate Damsveien: Fortau langs nordsiden av veien. KV VK 1.12 Oscarsgate: Fortau Fiskergata Rypeveien (nordsiden). KV VK Under utførelse 1.13 Vestre Jakobselv: G/S- vei fra Coop til opphør av 50- sone på vestsiden av bygda RV SV 19

20 1.14 Finnmarksveien- Idrettsveien: Fortau på nordsida av FV SV Utbygging iverksettes i 2007 Lindi, Skogholtet, Tueveien og Myrullveien 1.15 Sykkel- og turløyper i Vadsø kommune VK VK 1.16 Tursti fra enden av Oscarsgate til Kiby (over VK Melkevarden) 1.17 Gang og sykkelvei med belysning fra Dr. Skogholts gt. østover til Bergstien (nordsida av Bergstien 14 16). KV VK Utbygging iverksettes i Busslommer Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 2.1 Sentrum skole: Sikre av- og påstigning på buss. KV VK 2.2 Skallelv: Busslomme/oppholdsskur. RV SVV 2.3 Krampenes- busslomme RV SVV 3. Gatelys/Belysning Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 3.1 Laksebybukt og Andersby: Belysning langs riksvei. RV SV/VK 3.2 Golnes: E 75 Grendehuset er for dårlig belyst. KV VK 3.3 Ekkerøy: Forlengelse av gatelys fra Valen til riksveien. FV SVV 3.4 Vestre Jakobselv vest- Utbedring/ forlengelse av RV SV gatelysene til Skittenelv 3.5 Sanddalen- Gatelys til Barnengen gård KV VK 3.6 Kong Haakonsgate- gatelys fra Idrettsveien til Terje Wolds gate KV VK 20

21 4. Fartsendringer Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 4.1 Redusere fartsgrense i alle bygdene utover. RV SVV 4.2 Kariel:Nedsatt fartsgrense til siste hus øst i Kariel til 60 km/t. RV SVV Inntil G/S-vei er bygd: nedsettelse av fartsgrense til 50 km/t. 4.3 Oscarsgate: nedsettelse av fartsgrensen til 30 km/t KV VK 4.4 Ytrebyen: nedsettelse av fartsgrensen til 30 km/t i alle KV/FV VK/SV boligområdene (unntak: Hvistendahlsgate/ Vardøveien 4.5 Amtmannsgate- Bergstien- nedsettelse av fartsgrensen til KV/FV VK/SV 30 km/t 4.6 Forlengelse av fartsgrense 50 km/t fra V.Jakobselv til RV SVV Skittenelv 4.7 Forlengelse av fartsgrense 50 km/t sone fra Vardøvn. til Fjellveien RV SVV 5. Fartshumpere Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 5.1 Lindi/Skogholtet/Tueveien: Ombygging av eksisterende. FV SVV/VK 5.2 Bietilæveien. KV VK 5.3 Opphøyde gangfelt: Myrkroken/Markveien/Sundelinsgate og KV VK Myrkroken/Markveien og Karakkasgate. 5.4 Oscarsgate: Fartshumpere langs hele gata KV VK 5.5 Bjørkeveien: Fartshumpere KV VK 5.6 Terje Woldsgate/ Isak Sabasgate KV VK 21

22 6. Kryssutbedring Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 6.1 Kryss ved Deinbollsplass. KV/RV VK/SVV Krysset Havnegata/Tollbugata. 6.2 Oscarsgate: Kryssutbedringer Poikelabakken og Dr.Skogsholmsgate. KV VK 7. Utbedring av parkeringsplass Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 7.1 Vestre Jakobselv skole: Skille harde/myke trafikkanter, bussholdeplass og ansatteparkering. KV VK 7.2 Dalbakken, Andersby og Skallelv: Parkering riksveier ved startpunkt for skuterløyper: Vurdere størrelse, siktforhold og belysning. RV SVV 8. Opparbeidelse av lekeplasser Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 8.1 Myrsnipeveien/ Heiloveien/ Ravneknausen m. fl: Opparbeidelse av lekeplass/ ballbinge eller lignende for å holde barn unna trafikkerte veier KV VK 9. Skilting Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 9.1 Kiby: skilte fotgjengerfelt v/busstopp. RV SVV 9.2 Fossen boligfelt: Barn leker skilt. KV VK 22

23 10. Stengning av eksisterende veier Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 10.1 Brodtkorbs gate (mellom Samfunnshuset og KV VK Vadsøhallen)/sidegater til Havnegata opp til Nyborgveien/Damsveien Oscarsgate: Soneavstenginger KV VK 11. Ny vei/utbedring av vei Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 11.1 Ny riksvei til dampskipskaia. RV SVV 11.2 Golnes: Biler som skal opp til myrene og hytteområdene må KV VK det finnes andre alternativer for Kong Haakonsgate: fra Idrettsveien til Finnmarksveien. KV/ FV VK/SV 11.4 Andersby- Utbedring av bygdeveien KV VK 11.5 Golnes- Forlengelse av bygdeveien vestover m/ tilknytning til E 75 KV VK 23

24 12. Kollektivtransport Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 13. Holdningsskapende tiltak Tiltak Beskrivelse Ansvar 13.1 Styrergruppa i barnehagene - to tiltak og en tanke: TT Politi Et informasjonsmøte om høsten i regi av Trygg Trafikk der barnehageforeldre og andre småbarnsforeldre inviteres. VK Vi ønsker at Trygg Trafikk automatisk deler ut reflekser og materiell til barnehagene ved oppstart av nytt barnehageår. Kan en ansvarliggjøring hos ungdom og eldre barn være en vei å gå? Kan ungdom ta ansvar for å fortelle og vise yngre medelever om viktigheten av å følge trafikkregler og vise aktsomhet? Kan barn fra mellomtrinnet ta et medansvar for førsteklassinger og kanskje de eldste barnehagebarna? 13.2 Trafikksikkerhetsdag for alle barnehagene og skoler i Vadsø, der de forskjellige alderstrinnene får tilpasset opplæring Vadsø kommune må være offensive i forhold offentlig informasjon mot lokalsamfunnet om hva vi definerer som skoleveistrekningene Hentet fra Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark 2004 Tiltak nr. 4: - Tiltak: Gå til skolen. - Mål/Hensikt: Stimulere til aktivt bruk av skoleveg. Bevisstgjøre trafikksikkerhet adferd. - Samarbeidspartnere: TT, Politiet, SVV, Fylkesmannen v/utdannings- og Helseavdeling. - Kommentarer: Tilby kurs for lærere og barnehagetilsatte på felles planleggingsdager. VK i samarbeid med Trygg Trafikk VK VK 24

25 13.5 Hentet fra Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark 2004 Tiltak nr. 14: - Tiltak: Aktiv trafikksikkerhet i skolen. - Mål/Hensikt: Bevisstgjøre skolebarna om trafikksikker adferd. Eks. Trafikkprosjekt Vi tar bussen. - Samarbeidspartnere: FFR/Nordtrafikk, Bilorganisasjonene, Fylkesmannen v/utdanningsavd., TT, SVV og Politiet. - Kommentarer: TS-forum foretar spesiell info mot kommunene Hentet fra Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark 2004 Tiltak nr. 23: - Tiltak: Informere om trafikksikkerhetsarbeid internt i kommunen mot lag, foreninger. Publisering av kommunal trafikksikkerhetsplan. Synliggjøre trafikksikkerhetsmidler. - Mål/Hensikt: Økt trafikksikkerhetsarbeid, øke engasjement i lag og foreninger. Gjøre trafikksikkerhetsplanen kjent i kommunen. Informere lag/foreninger om tilgjengelige midler. - Samarbeidspartnere: Politiet, TT og SVV. - Kommentarer: Kommunene pålegges å informere i lokalmiljøene ved for eksempel brev og annonser til lag, foreninger For å holde fokus på holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid blant barn og unge i Vadsø kommune må alle skoler og barnehager velge en trafikkansvarlig/-kontakt. VK v/skolene VK VK v/skoler og barnehager. 25

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 Opprinnelig plan Vedtatt av Sørreisa kommunestyre 25. april 2002, sak 20/02 Revidert 22.april 2008, sak 18/08 21.mars 2013, sak 10/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 11.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen for

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 "VI HAR INGEN Å MISTE" TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LUND KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 14.3.2013 - sak 007/13 Side 1 Innhold: 1 Innledning Bakgrunn Hva slags plan? 2 Visjon og hovedmål 3 Organisering

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 11.12.2013 Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien - Trondenesveien Planlagt etablering av fortau og oppgradering av bussholdeplasser m.m. I Harstad

Detaljer

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.03.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer