TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE"

Transkript

1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

2 PLANDATO: FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten For å kunne få tildelt trafikksikkerhetsmidler gjennom Finnmark fylkeskommune må kommunen ha en godkjent trafikksikkerhetsplan. Fylkeskommunen har de siste årene avsatt drøye 3 mill. kr. for tildeling til kommunale trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen for Vadsø kommune ble utarbeidet etter vedtak i bystyrekomiteen for plan, næring og miljø. Bystyrekomiteen oppnevnte følgende medlemmer i plangruppen for Trafikksikkerhetsplanen for Vadsø kommune: Asle Persen (SP) og Ann Rita Hammer (AP), hvorav Asle Persen velges som leder av plangruppen. Plangruppen besto av følgende: Asle Persen leder Ann Rita Hammer Statens vegvesen v/rita Steen Rasvik Trygg Trafikk v/ketil Nystrøm Politiet i Vadsø v/baard Hilmarsen Barnas representant Marit Røsten Virksomhetsleder FDV Magne Lindi Avd.ing Ellen Cathrine Ellefsen sekretær Plangruppens oppgave var å utarbeide en trafikksikkerhetsplan for Vadsø kommune Vadsø bystyre vedtok Trafikksikkerhetsplanen for Vadsø kommune i juni Planutvalget, som også er kommunens trafikksikkerhetsutvalg, vedtok i møte den , sak 0018/06, følgende: Planutvalget vedtar at eksisterende trafikksikkerhetsplan for Vadsø kommune danner grunnlag for den nye trafikksikkerhetsplanen som skal gjelde for perioden I dette ligger at: Tiltak som er beskrevet i eksisterende plan, men ikke gjennomført, vurderes videreføres i det nye planforslaget Planarbeidet kunngjøres og publikum, lag, foreninger og offentlige myndigheter oppfordres til å komme med innspill til den nye planen innen 19. mai Det utarbeides et nytt, revidert planutkast som forelegges planutvalget for behandling i juni Som følge av planutvalgets vedtak, er Trafikksikkerhetsplanen for Vadsø kommune en revidert plan der utgangspunktet har vært trafikksikkerhetsplanen

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Bakgrunn for planen Oppbygging av planen Begrepsavklaring TILKNYTNING TIL NASJONAL- OG FYLKESPLAN Trafikksikkerhet mot Trafikksikkerhetsplan for Finnmark Barn Ungdom ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Fysiske tiltak Holdningsskapende tiltak Tilskuddsordninger LOKAL BESKRIVELSE Ulykkessituasjon Ulykker i Vadsø kommune Forsikringsselskapene og deres kostnader Lokale forhold Kjøretøy register for Vadsø kommune Snøskutere som en del av trafikken Tidligere trafikksikkerhetsarbeid i kommunen AKTØRER I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Kommunens trafikksikkerhetskontakter Vadsø kommune Trygg trafikk Statens vegvesen Politi MÅL I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET LOKALT Visjon Målsetting Hovedmål Evaluering HANDLINGSPLAN SKJEMATISK OPPSTILLING AV TILTAK...19 VEDLEGG TIL TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN Innspill fra lag, foreninger, bedrifter, skoler og barnehager Innspill fra møter om trafikksikkerhet og Barn 0 14 år Ungdom år Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Innspill til trafikksikkerhetsplanen for Jan Ove Bernhardsen- Fartshumpere i Bietilæveien Beboere i Terje Wolds gate og Isak Sabas gate- fartshumpere Dag Krogh- 30 km/t i boligområdene i ytrebyen

4 3.4 Beboere i Myrsnipeveien, Heiloveien,Ravneknausen- lekeområder Vestre Jakobselv skole- trafikksikkerhetstiltak i Vestre Jakobselv Beboere i Oscarsgate- Tiltak i Oscarsgate Andreas Rystrøm- Tiltak i Bjørkeveien Golnes Bygdelag- Tiltak i Golnes Thor- Gøran Bohinen- Fartsreduskjon m/ humpere i Oscarsgate Ruth Åse Jankila- Tiltak i Oscarsgate/busslommer i Krampenes og Skallelv Tom Antonsen- Tiltak i gate Arbeidsutvalget for trafikksikkerhetskontaktene i Vadsø kommune 42 4 Oversikt over trafikkfarlige punkter i Vadsø med løsninger - utdrag fra Trafikksikkerhetsplanen av Ved Markveien i ytrebyen Ved Skolegata/Oscarsgate (Sentrumsskolen) i Vadsø Langs Idrettsveien i Vadsø (omfatter også tiltak i Damsveien) Amtmannsgata fra Fosseveien til Skolegata Oscarsgate Kong Håkonsgate fra Terje Woldsgate til Finnmarksveien Fartsdempende tiltak i eksisterende boligområder Generelt om snørydding Generelt om veilys

5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for planen Undersøkelser viser at trafikkulykker er en hyppig dødsårsak i gruppene barn og ungdom. Trafikkulykkenes antall, omfang og karakter viser at disse representerer et betydelig folkehelseproblem, og påfører samfunnet store kostnader. Vadsø kommune vil nå intensivere arbeidet rettet mot trafikkulykker spesielt. Arbeid med å forebygge trafikkulykker og å øke trygghetsfølelsen har hatt høy prioritet i norsk trafikksikkerhetspolitikk. Det har derfor vært en sterk satsing på ulykkesreduserende tiltak siden 1970 tallet. Trafikksikkerhetsplan for handler om å innfri målsetting om å få ned trafikkulykkestallene i Vadsø. Videre skal planen være til hjelp i det totale trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen med hensyn til hvilke tiltak som skal gjøres av hvem, når og til hvilken kostnad. For å få et mest mulig helhetlig trafikksikkerhetsarbeid er det viktig at arbeidet koordineres for å unngå at virksomhetene jobber hver for seg. Som et ledd i styrking av det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet utarbeides trafikksikkerhetsplan Rulleringen av planen vil da harmonere med Trafikksikkerhetsplan for Finnmark Både organisasjoner, fylkeskommune og vegvesenet og andre offentlige etater bistår kommunen i dette arbeidet. 1.2 Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplanen for Vadsø må være så konkret som mulig, slik at den blir brukervennlig. Planen består av to hoveddeler, en strategidel og en handlingsplan. Strategidelen inneholder blant annet målsettinger og satsingsområder for trafikksikkerhetsarbeidet. Strategidelen gjelder for hele perioden, mens handlingsplanen justeres hvert år i takt med kommunens økonomiplan. Tiltak som skal gjennomføres settes opp i prioritert rekkefølge av planutvalget/ bystyret. Handlingsplanen blir nærmest å betrakte som en kontrakt for gjennomføring av tiltakene. 1.3 Begrepsavklaring Innen fagområdet trafikksikkerhet er det mange begreper som går igjen. For å jobbe mot felles mål, er det viktig å ha forståelse for følgende sentrale begrep som er hentet fra Trafikksikkerhetsplan for Finnmark : 5

6 Trafikksikkerhet Samsvar mellom den trygghet som oppleves og den virkelige fare trafikkantene er i. Fravær av trafikkulykker og trafikkuhell. Trafikksikkerhetsarbeid Bevisstgjøre den enkelte i faremomenter som kan forekomme i trafikken, og arbeide aktivt for at trafikkulykker og trafikkuhell unngås. Veitrafikkulykke Ulykke som medfører personskader av slikt omfang at det er rapporteringspliktig overfor politiet. Veitrafikkuhell Uhell som medfører materielle skader og/eller har ubetydelige personskade. Trygghet i trafikken Med trygghet menes folks følelse av sikkerhet. Det vil si hvordan de subjektivt opplever ulykkesrisiko i trafikken. Holdning Den enkeltes måte å tenke, handle og føle i forhold til den situasjon vedkommende er oppe i. Dette ut i fra interesser og behov. 6

7 2 TILKNYTNING TIL NASJONAL- OG FYLKESPLAN 2.1 Trafikksikkerhet mot 2015 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på vei er en nasjonal plan som er utarbeidet av Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politidirektoratet. Planen gir en samlet oversikt over utfordringer, innsatsområder og tiltak. 2.2 Trafikksikkerhetsplan for Finnmark Satsingsområdene i planen er: Barn 0 14 år, Ungdom år og Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Barn Trafikkunnskaper må tilegnes gjennom en livslang læringsprosess. Når det gjelder barn, må både foreldre, barnehage skole og organisasjoner ta delansvar i læringsprosessen. Med trafikkantopplæring menes i første rekke opplæring av konkret avgrensede målgrupper, som for eksempel småbarn, førskolebarn og skoleelever. Man kan ikke forvente at små barn skal mestre trafikken. Utfordringen blir å få voksne til å vise mer hensyn og omtanke i trafikken. Foreldre er som oftest forbilder for sine barn og begrepet du er ditt barns første lærer må derfor innlæres av foreldrene, engang for alltid. Ved opplæring av barn i alderen 0 14 år er praktiske adferdshensyn som kryssing av vei svært viktig. Praktisk tilrettelegging for slik undervisning gjøres i stor grad av Trygg Trafikk. Trafikkopplæring i skoleverket er foreløpig ikke et eget obligatorisk fag. Trygg Trafikk har læremateriale som er tilpasset de forskjellige klassetrinn Ungdom Med ungdom menes aldersgruppen år. Trafikksikkerhetsutvalget mener at denne gruppen også må prioriteres høyt da de i utgangspunktet er i den delen av aldersgruppene som er mest involvert i trafikkulykker som skyldes uriktig/uvettig bruk av kjøretøy. Ingen andre type ulykker rammer ungdom mer enn trafikkulykker. Når det gjelder trafikkulykkene blant ungdom i Finnmark ser man helt klare kjennetegn: Skjer i hjemkommune eller nabokommune Utforkjøring Høy fart Uten bilbelte Flere i bilen Helg Promille/ rus For å nå ut til denne målgruppen er det viktig at man tar kontakt med denne gruppen for å kunne få en diskusjon/tilbakemelding og få belyst også deres punkter/tiltak på hva de ser på som må til for å kunne forebygge mot trafikkulykker. Andre konkrete tiltak som man vet kan 7

8 være med på å endre holdningen til ungdom, det er å holde kampanjer/informere om blant annet trafikksikkerhet. Her vil spesielt Trygg trafikk og Politi være viktige ressurser som må brukes aktivt. Undersøkelser fra Trafikkøkonomisk institutt viser at det er lite trafikkopplæring på ungdomstrinnet. Her kan det kreves litt mer av skolene/lærerne. Ungdoms- og videregående skole er derfor en viktig arena for å gi nødvendig trafikkopplæring. 8

9 3 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3.1 Fysiske tiltak Bygging av fysiske tiltak, eksempelvis gang/sykkelveier, busslommer og veilys langs riksveien er Statens vegvesens ansvar. Tiltak som gjennomføres av Statens vegvesen blir først og fremst prioritert ut i fra ulykkesbelastning og trafikkmengden. Tiltak på fylkesveier er fylkeskommunens ansvar. Statens vegvesen administrerer disse veiene for fylkeskommunen og har derfor ansvar for gjennomføring av tiltak der det er aktuelt. Kommunen har ansvar for de kommunale veiene og prioriterer selv tiltak på disse. 3.2 Holdningsskapende tiltak Forskning viser at over 90 % av trafikkulykkene skyldes menneskelig svikt. Det er derfor viktig å jobbe med adferdsholdninger. Dette kan for eksempel gjøres med tiltak som informasjon, opplæring, kampanjer og så videre. Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark utgis årlig av Finnmark fylkeskommune. Her er Vadsø kommune på lik linje med Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ansvarlig for at tiltakene i planen blir gjennomført. Skoler og barnehager i Vadsø kommune har valgt TS kontakter for alle virksomhetene. I tillegg er det et arbeidsutvalg. Se vedlegg. 3.3 Tilskuddsordninger Hvert år deles det ut fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler. Finnmark fylkeskommune bevilger hvert år ca. 3 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. For å få tildelt midler fra denne potten, må kommunene ha godkjent trafikksikkerhetsplan. Holdningsskapende tiltak kan dekkes med 100 % av omsøkt beløp, og fysiske tiltak kan dekkes med 80 %. Den enkelte kommune må da bidra med 20 %. Disse midlene har søknadsfrist hver høst med tildeling året etter og kan benyttes på kommunale veier og fylkesveier, samt til trafikkantrettede tiltak. 9

10 4 LOKAL BESKRIVELSE 4.1 Ulykkessituasjon Antall ulykker og antall skadde/drepte i Finnmark : Drepte/skadde i Finnmark Innenfor perioden har ulykker med personskader variert fra 176 i 1999 til 149 i Lavest var tallet i 2001 med 115. Ut fra diagrammet ser man at det varierer fra år til år men tendensen de to siste årene viser en økning i både antall ulykker og i antall skadde/drepte. Årsaken til dette er vanskelig å fastslå men det ligger nok både i tilfeldigheter og forhold i trafikkmiljøet Ulykker i Vadsø kommune Skadde/drepte i Vadsø kommune Sum Lette skader Drepte/MA/A 10

11 Skadde/drepte fordelt på alder i Vadsø kommune < 75 ukjent Skadde/drepte i Vadsø kommune Skadde/drepte fordelt på alder i Vadsø kommune Sum Lette skader Drepte/MA/A < 75 MA = meget alvorlig; A = alvorlig. DREPTE/ SKADDE: Drepte/ meget alvorlige skadd/ alvorlig skadd 16 9 Lette skader Aldersfordeling: <75 Ukjent Sum Sammenligning: Det totale antall ulykker har økt med ca 41 % Antall drepte/ meget alvorlige skadd/ alvorlige skadde er redusert med ca 44 % Aldersfordelingen 0-24 år er nesten konstant (en økning på 2) Antall ulykker i aldersgruppen år har økt med 63 % 11

12 Skadde/drepte fordelt på måned i Vadsø kommune jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Skadde/drepte fordelt på måned i Vadsø kommune jan mars mai juli sept nov Skadde/drepte fordelt på vegnettet i Vadsø kommune Kv 18 % Pv 3 % Fv % Ev % Skadde/drepte fordelt på vegnettet i Vadsø kommune Pv 7 % Kv 33 % Fv % Ev % Pv = Privat vei; Kv = Kommunal vei; Fv = Fylkesvei; Ev = Europavei. Sammenligning: Andelen skadde / drepte på riks- og fylkesveier har økt fra 60 % til 79 % Andelen skadde/ drepte på private og kommunale veier er redusert fra 40 % til 21%. 12

13 Ulykkestyper i Vadsø kommune gjennomsnitt Samme kj.retn. Møteulykker Kryssulykker Fotgj.ulykker Utforkjøring Ulykkestyper i Vadsø kommune gjennomsnitt Andre Samme kj.retn. Møteulykker Kryssulykker Fotgj.ulykker Utforkjøring Forsikringsselskapene og deres kostnader Utvalget har ikke innhentet noen tall som viser kostnadsbeløp for de ulykker som er skjedd i kommunen. De tallene som utvalget har arbeidet med er politiregistrerte ulykker, det vil si ulykker hvor det er personskader. 4.2 Lokale forhold Bosetningen i Vadsø kommune er konsentrert rundt Vadsø sentrum. De største stedene utenom selve sentrum er Vestre Jakobselv, Kiby, Golnes, Ekkerøy, Krampenes og Skallelv. I tillegg kommer en god del hyttebebyggelse. Ettersom en stadig større del av befolkningen skaffer seg kjøretøy og bruken av kjøretøy er blitt viktig for den sosiale kontakten folk imellom, har en hatt økning av trafikken også av den grunn. Ved registrering av trafikkrelaterte problemer i Vadsø kommune har utvalget vektlagt lokal kjennskap til forholdene. Trafikksikkerhetsutvalget har valgt å bygge handlingsprogrammet 13

14 opp omkring de innspill som er kommet fra befolkningen gjennom skoler, barnehager, bedrifter, lag og foreninger, samt de innspill utvalget selv har kommet frem til. Oversikt over type vei i Vadsø kommune: Antall km. kommunale veier og gater: 119 km. Antall km. fylkesveier: 9 km. Antall km. riksveier: 62 km. Antall km. gang- og sykkelsti: 7 km Kjøretøy register for Vadsø kommune Registrert pr Totalt antall registrerte kjøretøy herav: Endring - personbiler lastebiler busser kombibiler varebiler traktorer moped motorsykler snøskutere tilhengere Snøskutere som en del av trafikken De seneste årene har antall snøskutere i Vadsø kommune økt ubetydelig i forhold til 90- tallet. I oversikten fra Statens vegvesen var det pr registrert 960 snøskutere i kommunen. Dette er en økning på 4 snøskutere på 2 år, noe som tyder på at man er i ferd med å nå metningspunktet for antall skutere. For mange er snøskutere blitt en naturlig del av utstyret som benyttes ved ferdsel i naturen. Dette er kjensgjerninger som man må respektere og ta hensyn til. Skutertrafikken er regulert gjennom kommunestyrets og fylkesmannens godkjenning av løypenettet i den enkelte kommune. Trafikksikkerhetsmessig synes problemene å være størst ved den ulovlige kjøringen, herunder ligger kjøring utenfor løypenettet, kjøring uten førerkort, samt kjøring i påvirket tilstand. Et fåtall av disse ulykkene blir registret og det antas at det finnes store mørketall. Dette gjelder også i de deler av skuterløypenettet som i stor grad benyttes også av skiløpere. Ved slike tilfeller må det utvises stor aktsomhet fra alle parter. Ved at skutereiere opptrer innenfor lovverket samtidig som tilrettelegging for bruk av skuter blir bedre vil mye av grunnlaget for polarisering av standpunktene være borte. 14

15 4.3 Tidligere trafikksikkerhetsarbeid i kommunen Kommunen har tidligere hatt en kommunal trafikksikkerhetsplan, utarbeidet i Mange av tiltakene i denne planen er gjennomført, mens andre av ulike årsaker ikke er blitt gjennomført. Tiltakene som ikke er gjennomført er videreført i denne planen. 15

16 5 AKTØRER I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 5.1 Kommunens trafikksikkerhetskontakter I det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er lokale aktører vurdert som særdeles viktige for å oppnå de mål vi setter oss. I tillegg til disse må Vadsø kommune benytte den kunnskap og faglig ekspertise som finnes innen trafikksikkerhetsområdet i vårt fylke, særlig Trygg Trafikk Vadsø kommune - Utarbeide trafikksikkerhetsplan. - Holdningsskapende arbeid i skoler og barnehager for elever, ansatte og foresatte. - Følge opp årlig handlingsplan i Vadsø kommunes trafikksikkerhetsplan Trygg trafikk - Yte trafikkfaglig bistand til førskolesektoren og skoleverket, slik at trafikkopplæringen blir best mulig ivaretatt. - Holdningsarbeid med bevisstgjøring og utvikling. - Koordinere det frivillige og private trafikksikkerhetsarbeidet. - Være bindeledd og koordinator mellom det frivillige/private trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter. Trygg Trafikk kan med fordel trekkes med i arbeider i en tidlig fase når tiltak planlegges. Dette ved å delta i kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av de tiltak som ønskes utført Statens vegvesen Når det gjelder trafikksikkerhet har Statens vegvesen et ansvar for å samordne, koordinere og gjennomføre tiltak i Finnmark fylke. En av mange oppgaver i den forbindelse er å yte faglig bistand om trafikksikkerhet til kommunene i fylket. I saker som gjelder trafikksikkerhet kontaktes Statens vegvesen, Øst-Finnmark distrikt, vegkontoret Politi Politiet er en lokal ressurs innen trafikksikkerhet som det må samarbeides nært med. Etaten har innen denne type arbeid flere funksjoner, som forebyggende, kartlegging, kontrollerende og utførende art. De har tradisjonelt nært samarbeid med skoler og barnehager i distriktet vedrørende trafikksikkerhetsopplæring. Vadsø kommune ser gjennom organiseringen av framtidig trafikksikkerhetsarbeid en mulighet for alle aktører å nå lengre med sitt målrettede arbeid. Politiet vil i denne sammenheng være en aktør i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet og vil kunne medvirke i planlegging, undervisning og informasjon ved gjennomføring av tiltak og etterarbeide. For alle aktørene gjelder det å følge opp den årlige Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark. 16

17 6 MÅL I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET LOKALT 6.1 Visjon Ingen alvorlig skadde eller drepte i Vadsø kommune. 6.2 Målsetting Hovedmål Antall drepte og skadde skal reduseres i forhold til perioden Delmål 1. Å få gjennomført minimum to fysiske tiltak pr. år i perioden Følge opp årlig Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark inkluderer blant annet holdningskampanjer ved skoler og barnehager. 3. Aktivt samarbeid med lag og foreninger som representerer eldre, bevegelseshemmede og ungdom. 6.3 Evaluering For å sikre at ting blir gjort, og for å se om det gir resultat, er det svært viktig med årlig evaluering. Dette gjøres som en del av kommunens årsmelding.. Det vil føre til at det blir enklere å følge opp om tiltak blir gjennomført. En evaluering av ulykkesdata vil på sin side synliggjøre om handlingen har innfridd målsettingen. Sett i forhold til trafikksikkerhetsplanen for perioden , er det for tidlig å påstå at det er skjedd synlige endringer i ulykkessituasjonen i Vadsø selv om det foreligger visse indikasjoner for dette. Tendensene synes å være at Antall ulykker i kommunen er stigende Antall alvorlige ulykker med drepte, meget alvorlig skadde, alvorlig skadde er redusert Antall ulykker blant barn og ungdom øker moderat Antall ulykker på de private og kommunale veiene er redusert Når statistikken for kommende planperiode foreligger i 2009, kan man begynne å trekke visse konklusjoner. 17

18 7 HANDLINGSPLAN Vadsø kommune finner det hensiktsmessig å fremlegge en handlingsplan over trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres i planperioden. En prioritert handlingsplan vil bidra til at Trafikksikkerhetsplanen blir mer forutsigbar både for publikum og offentlige myndigheter Man slipper årlige prioriteringer med hensyn til søknader om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler Det blir lettere å evaluere planen Planutvalget skal med bakgrunn i kapitel 8 årlig prioritere trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres. For 2007 har planutvalget vedtatt følgende tiltak: Gatebelysning fra Sivilforsvaret til Sanddalen Bygging av fortau langs Lindi, Skogholtet, Tueveien og Myrullveien , 5.3, 5.6, 5.7, 5.8 Fartshumpere i Oscarsgt., Bjørkeveien, Bietilæveien, Terje Woldsgt. og Isak Sabas gt Belysning i Kong Håkons 7. gate Gang og sykkelvei med belysning fra Dr. Skogholts gt. østover til Bergstien (nordsida av Bergstien 14 16). 18

19 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, VK = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 1.1 Forlengelse av gang- og sykkelvei fra Tomaselv og videre til RV SVV/VK V-Jakobselv 1.2 Ekkerøy: Fortau/gangsti langs fylkevei. FV SVV 1.3 Gang- og sykkelsti fra Vadsø til Kiby. RV SVV 1.4 Fotgjengerfelt vedlikeholdes (males årlig), slik at det ikke er KV VK tvil om at dette er fotgjengerfelt. 1.5 Skolevei til Melkevarden skole: Tydeliggjør Idrettsveien, KV VK Bergstien, Waraveien/Sundelinsgate med skilting, fartshumper, midlertidig begrensning av gjennomkjøring i skoletiden evnt. andre tiltak som er mer relevante 1.6 Kariel (700 m. øst for Petter Harila sin gård): Forlengelse av RV SVV gang- og sykkelsti til siste hus i Kariel (øst). 1.7 Vadsøya: Øy-brua Dampskipskaia: Glideskinne for spark, RV SVV bredere fortau og skillegjerde mellom gate og fortau. 1.8 Fossen skole: Forlengelse av gang- og sykkelsti fra KV VK Tråkket/Ruija barnehage til Fossen skole. 1.9 Nyborgveien: Fortau langs nordsiden av veien. KV VK 1.10 Krysset Fosseveien/Idrettsveien: fortausutvidelse, gangfelt FV/KV SVV/VK og skilting. Fortausutbedring i krysset Idrettsveien/ G.Gulliksensgate Damsveien: Fortau langs nordsiden av veien. KV VK 1.12 Oscarsgate: Fortau Fiskergata Rypeveien (nordsiden). KV VK Under utførelse 1.13 Vestre Jakobselv: G/S- vei fra Coop til opphør av 50- sone på vestsiden av bygda RV SV 19

20 1.14 Finnmarksveien- Idrettsveien: Fortau på nordsida av FV SV Utbygging iverksettes i 2007 Lindi, Skogholtet, Tueveien og Myrullveien 1.15 Sykkel- og turløyper i Vadsø kommune VK VK 1.16 Tursti fra enden av Oscarsgate til Kiby (over VK Melkevarden) 1.17 Gang og sykkelvei med belysning fra Dr. Skogholts gt. østover til Bergstien (nordsida av Bergstien 14 16). KV VK Utbygging iverksettes i Busslommer Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 2.1 Sentrum skole: Sikre av- og påstigning på buss. KV VK 2.2 Skallelv: Busslomme/oppholdsskur. RV SVV 2.3 Krampenes- busslomme RV SVV 3. Gatelys/Belysning Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 3.1 Laksebybukt og Andersby: Belysning langs riksvei. RV SV/VK 3.2 Golnes: E 75 Grendehuset er for dårlig belyst. KV VK 3.3 Ekkerøy: Forlengelse av gatelys fra Valen til riksveien. FV SVV 3.4 Vestre Jakobselv vest- Utbedring/ forlengelse av RV SV gatelysene til Skittenelv 3.5 Sanddalen- Gatelys til Barnengen gård KV VK 3.6 Kong Haakonsgate- gatelys fra Idrettsveien til Terje Wolds gate KV VK 20

21 4. Fartsendringer Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 4.1 Redusere fartsgrense i alle bygdene utover. RV SVV 4.2 Kariel:Nedsatt fartsgrense til siste hus øst i Kariel til 60 km/t. RV SVV Inntil G/S-vei er bygd: nedsettelse av fartsgrense til 50 km/t. 4.3 Oscarsgate: nedsettelse av fartsgrensen til 30 km/t KV VK 4.4 Ytrebyen: nedsettelse av fartsgrensen til 30 km/t i alle KV/FV VK/SV boligområdene (unntak: Hvistendahlsgate/ Vardøveien 4.5 Amtmannsgate- Bergstien- nedsettelse av fartsgrensen til KV/FV VK/SV 30 km/t 4.6 Forlengelse av fartsgrense 50 km/t fra V.Jakobselv til RV SVV Skittenelv 4.7 Forlengelse av fartsgrense 50 km/t sone fra Vardøvn. til Fjellveien RV SVV 5. Fartshumpere Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 5.1 Lindi/Skogholtet/Tueveien: Ombygging av eksisterende. FV SVV/VK 5.2 Bietilæveien. KV VK 5.3 Opphøyde gangfelt: Myrkroken/Markveien/Sundelinsgate og KV VK Myrkroken/Markveien og Karakkasgate. 5.4 Oscarsgate: Fartshumpere langs hele gata KV VK 5.5 Bjørkeveien: Fartshumpere KV VK 5.6 Terje Woldsgate/ Isak Sabasgate KV VK 21

22 6. Kryssutbedring Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 6.1 Kryss ved Deinbollsplass. KV/RV VK/SVV Krysset Havnegata/Tollbugata. 6.2 Oscarsgate: Kryssutbedringer Poikelabakken og Dr.Skogsholmsgate. KV VK 7. Utbedring av parkeringsplass Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 7.1 Vestre Jakobselv skole: Skille harde/myke trafikkanter, bussholdeplass og ansatteparkering. KV VK 7.2 Dalbakken, Andersby og Skallelv: Parkering riksveier ved startpunkt for skuterløyper: Vurdere størrelse, siktforhold og belysning. RV SVV 8. Opparbeidelse av lekeplasser Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 8.1 Myrsnipeveien/ Heiloveien/ Ravneknausen m. fl: Opparbeidelse av lekeplass/ ballbinge eller lignende for å holde barn unna trafikkerte veier KV VK 9. Skilting Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 9.1 Kiby: skilte fotgjengerfelt v/busstopp. RV SVV 9.2 Fossen boligfelt: Barn leker skilt. KV VK 22

23 10. Stengning av eksisterende veier Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 10.1 Brodtkorbs gate (mellom Samfunnshuset og KV VK Vadsøhallen)/sidegater til Havnegata opp til Nyborgveien/Damsveien Oscarsgate: Soneavstenginger KV VK 11. Ny vei/utbedring av vei Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 11.1 Ny riksvei til dampskipskaia. RV SVV 11.2 Golnes: Biler som skal opp til myrene og hytteområdene må KV VK det finnes andre alternativer for Kong Haakonsgate: fra Idrettsveien til Finnmarksveien. KV/ FV VK/SV 11.4 Andersby- Utbedring av bygdeveien KV VK 11.5 Golnes- Forlengelse av bygdeveien vestover m/ tilknytning til E 75 KV VK 23

24 12. Kollektivtransport Tiltak Beskrivelse Veitype Ansvar Prioritering 13. Holdningsskapende tiltak Tiltak Beskrivelse Ansvar 13.1 Styrergruppa i barnehagene - to tiltak og en tanke: TT Politi Et informasjonsmøte om høsten i regi av Trygg Trafikk der barnehageforeldre og andre småbarnsforeldre inviteres. VK Vi ønsker at Trygg Trafikk automatisk deler ut reflekser og materiell til barnehagene ved oppstart av nytt barnehageår. Kan en ansvarliggjøring hos ungdom og eldre barn være en vei å gå? Kan ungdom ta ansvar for å fortelle og vise yngre medelever om viktigheten av å følge trafikkregler og vise aktsomhet? Kan barn fra mellomtrinnet ta et medansvar for førsteklassinger og kanskje de eldste barnehagebarna? 13.2 Trafikksikkerhetsdag for alle barnehagene og skoler i Vadsø, der de forskjellige alderstrinnene får tilpasset opplæring Vadsø kommune må være offensive i forhold offentlig informasjon mot lokalsamfunnet om hva vi definerer som skoleveistrekningene Hentet fra Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark 2004 Tiltak nr. 4: - Tiltak: Gå til skolen. - Mål/Hensikt: Stimulere til aktivt bruk av skoleveg. Bevisstgjøre trafikksikkerhet adferd. - Samarbeidspartnere: TT, Politiet, SVV, Fylkesmannen v/utdannings- og Helseavdeling. - Kommentarer: Tilby kurs for lærere og barnehagetilsatte på felles planleggingsdager. VK i samarbeid med Trygg Trafikk VK VK 24

25 13.5 Hentet fra Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark 2004 Tiltak nr. 14: - Tiltak: Aktiv trafikksikkerhet i skolen. - Mål/Hensikt: Bevisstgjøre skolebarna om trafikksikker adferd. Eks. Trafikkprosjekt Vi tar bussen. - Samarbeidspartnere: FFR/Nordtrafikk, Bilorganisasjonene, Fylkesmannen v/utdanningsavd., TT, SVV og Politiet. - Kommentarer: TS-forum foretar spesiell info mot kommunene Hentet fra Handlingsplan for trafikksikkerhet i Finnmark 2004 Tiltak nr. 23: - Tiltak: Informere om trafikksikkerhetsarbeid internt i kommunen mot lag, foreninger. Publisering av kommunal trafikksikkerhetsplan. Synliggjøre trafikksikkerhetsmidler. - Mål/Hensikt: Økt trafikksikkerhetsarbeid, øke engasjement i lag og foreninger. Gjøre trafikksikkerhetsplanen kjent i kommunen. Informere lag/foreninger om tilgjengelige midler. - Samarbeidspartnere: Politiet, TT og SVV. - Kommentarer: Kommunene pålegges å informere i lokalmiljøene ved for eksempel brev og annonser til lag, foreninger For å holde fokus på holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid blant barn og unge i Vadsø kommune må alle skoler og barnehager velge en trafikkansvarlig/-kontakt. VK v/skolene VK VK v/skoler og barnehager. 25

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 22.06.07. Sendt på mail 25.06.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 22.06.07. Sendt på mail 25.06. Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgt. Møtedato: 04.09.2007 Klokkeslett: 08.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2004 2005 PLANDATO: 13.05.04. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen. For å kunne

Detaljer

7 HANDLINGSPLAN Revidert for utførte/igangsatte tiltak pr

7 HANDLINGSPLAN Revidert for utførte/igangsatte tiltak pr 7 HANDLINGSPLAN Revidert for utførte/igangsatte pr. 01.10.10 Vadsø kommune finner det hensiktsmessig å fremlegge en handlingsplan over trafikksikkerhets som skal gjennomføres i planperioden. En prioritert

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grøvigsgate 12 Møtedato: 11.10.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

NESSEBY KOMMUNE 2006-2009

NESSEBY KOMMUNE 2006-2009 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE 2006-2009 Foto: Jan Hansen Vedtatt av kommunestyret 30.10.2006 FORORD Nesseby kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av revidert trafikksikkerhetsplan etter

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE

BERLEVÅG KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2007 2008 Rullert av administrasjonssjefen September 2007 FORORD Berlevåg kommune vedtok i september 2007 å foreta en administrativ rullering av Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR Lebesby kommune 2010-2013 1 FORORD Lebesby kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen. For å kunne få tildelt

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0043/06 04/01666 MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID PÅ EKKERØY - OPPFØRING AV BRAKKER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0043/06 04/01666 MIDLERTIDIG FORBUD MOT DELING OG BYGGEARBEID PÅ EKKERØY - OPPFØRING AV BRAKKER VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvisgt. Møtedato: 26.09.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE Vedtatt handlingsprogram 2017 1 INNLEDNING: Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Trafikksikkerhetsplanen for Tjeldsund ble vedtatt 25.06.2013.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Andre overordnede planer.4 1.4 Deltakere....5

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Gratangen kommune 9470 Gratangen TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2013 Plandok. 16.10.00 Sist revidert: 03.06.05 Status: Utkast av 10.08.2009 Teknisk enhet 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Mål... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Brannstasjonen- møterom Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.06.2005 Fra kl. 0830 Til kl. 1015 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 29.05.2009 Fra kl. 0830 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14))

Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Liste over innspill/ tiltak på kommunale veier. (oppdatert i samsvar med kommunestyrets vedtak av 28.10.14)) Nr. Sted Kostnad Kommentar (Plan og Bygg) 1 Sammenhengende G/S på Tofte-(130 meter gangvei etableres

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

EKSTRAORDINÆR MØTEINNKALLING

EKSTRAORDINÆR MØTEINNKALLING Rådmannen EKSTRAORDINÆR MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 06.02.2015 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.10.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Larsen H Ane Geving SP

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Larsen H Ane Geving SP STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Halsen, Rådhuset Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 15:00-16:00 Fra sak: 11/16 Til sak: 14/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Versjon: 17. desember 2013 Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR PORSANGER KOMMUNE 2016-2020 Kommunal trafikksikkerhetsplan 1 FORORD Porsanger kommunes nåværende trafikksikkerhetsplan gjelder ut året 2012. En ny plan må derfor utarbeides og

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Marit Røsten, Barnas repr.

Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Marit Røsten, Barnas repr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 27.06.2008 Fra kl. kl 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vedlegg 1 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet Vedlegg 1 Innspill til tiltaks for trafikksikkerhet 2016-2019 Fra Forslag til tiltak Kommunens kommentar Utbedring av krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien/ Grimsrudveien, mulig rundkjøring Regulering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer