Budsjett 2012/Økonomiplan ; Arbeidsdokument 3/11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11."

Transkript

1 Fylkesrådmannen Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: Tlf: Vår ref. Sak nr.: 11/ Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr /11 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Budsjett 2012/Økonomiplan ; Arbeidsdokument 3/11. Fylkesrådmannen vil i dette arbeidsdokumentet: Gje ei kort oppsummering etter møtet i finansutvalet 8. juni 2011 Legge fram førebels oppdatert investeringsprogram for planperioden Gje ein oversikt over endringar/prognosar på fellesinntekter og -utgifter Gje ein oversikt over andre saker som må takast omsyn til i budsjettutarbeidinga Presentere hovudutvala sine første innspel til finansutvalet i høve budsjettprosessen. 1 OPPSUMMERING ETTER MØTET I FINANSUTVALET Ved gjennomgang av arbeidsdokument 2/11 slutta finansutvalet seg til at: Dei økonomiske konsekvensane av politiske vedtak i vårsesjonen 2011 vert innarbeidd i det økonomiske opplegget. Eventuelle endringar som følgje av FT-handsaminga i juni vert innarbeidd etter endeleg vedtak. Fylkesrådmannen kjem attende til dei politiske vedtaka/føringane som førebels ikkje har fått fastsett økonomiske tal-storleikar. Politiske vedtak/føringar med implikasjonar for investeringsbudsjettet vert å handsame som ein del av førebels investeringsprogram i neste arbeidsdokument. Dei nye anslaga for frie inntekter vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2012/økonomiplan Fylkeshuset Askedalen LEIKANGER Tlf.: Fa: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 29 Auka rammetilskot til fylkesvegferjedrifta vert tilført samferdslesektoren. Endringa får ikkje nettoverknad på den økonomiske balansen i budsjettopplegget. Fylkesrådmannen opplyste her om at det er uvisse knytt til denne endringa i rammetilskotet, og at saka vert nærare utgreidd i eit seinare arbeidsdokument etter naudsynte avklaringar mot Statens vegvesen/departementet. Den sentrale løns- og prispotten vert tilført 6,900 mill. kr årleg i planperioden. 2 INVESTERINGSPROGRAMMET Fylkesrådmannen legg som tidlegare år - opp til å få godkjent førebels investeringsprogram for planperioden før sommarferien. Grunngjevinga for dette er todelt: Få ei stadfesting av kva beløp som skal leggast til grunn for berekning av kapitalutgifter. Få lagt på plass nokre grunnelement i investerings- og finansieringsprogramma for å rydde plass for salderingsdiskusjonane i samband med hovudutvalsinnspela og statsbudsjettet etter sommarferien. Førebelse investeringsprogram med tilhøyrande finansieringsplan følgjer som vedlegg Førebels investeringsplan for fylkesvegar I arbeidsdokument 1/11 slutta finansutvalet seg mellom anna til at følgjande skulle leggast til grunn for det vidare arbeidet med investeringsbudsjettet for fylkesvegnettet: Vedtaket i FT-sak 6/11 revisjon av investeringsprogrammet på fylkesvegnettet (aprilsaka). Investeringsramma skal ikkje justerast som følgje av eventuelle forskyvingar i pårekna kapitalutgifter og mva-refusjon (periodisering). I dette punktet vert det gjort greie for endringar i gjeldande investeringsprogram og tilhøyrande finansieringsplan m.a. som følgje av endringar i tertialrapport 1/11. Åra Aprilsaka legg til grunn ei samla ramme for låneopptak i perioden på 1,134 mill. kr og at udisponert låneramme skal kanaliserast mot prosjektet Olden Innvik. I tråd med vedtaket i aprilsaka er det lagt inn midlar til følgjande prosjekt i 2012:

3 Side 3 av 29 Fv 616 Leirgulen Bortnen (40 mill. kr) Fv. 391 Bygstad Laukeland (6 mill. kr) Buffer til Kinnvegen, Osstrupen bru og Torheimsvegen (45 mill. kr) Fv. 611 Sæle - Engebø (planlegging) (2 mill. kr) Etter vedtaket i april er det gjort følgjande endringar i handlingsprogrammet i 2012: Auka løyving til fv. 333 Mørkridsdalen (2 mill. kr) Auka løyving til Kabelferje Hisarøy (8 mill. kr) Auken til desse prosjekta har bakgrunn i at Statens vegvesen har signalisert kostnadsauke, jf. omtale i FT-sak 37/11 - Tertialrapport 1/11. Dette er førebelse tal. I tillegg er det framleis sett av 100 mill. kr til avviksfond for store prosjekt på 2011-budsjettet. Det er førebels ikkje teke høgde for ei eventuell løyving til fv. 611 Sæle-Engebø, jf. FT-sak 6/11. Etter desse disposisjonane står det att om lag 7 mill. kr som kan kanaliserast mot prosjektet Olden Innvik i I tillegg er det føresett i Handlingsprogrammet å løyve 120 mill kr til Olden Innvik i perioden Det neste delprosjektet Holen-Ugla er kostnadsrekna til om lag 157 mill. kr (143 mill. kr + 10 pst. buffer). Fylkesrådmannen finn ikkje grunnlag for å vurdere oppstart av dette delprosjektet før det eventuelt kan frigjerast midlar frå avviksfondet for dei store prosjekta. Dette kan tidlegast skje ved vedtak av budsjett/økonomiplan i desember Framdrift på dei store prosjekta: Anbod på Dalsfjordsambandet: BRU-03 Bærekabler og hengestenger kontrakt 23. sept BRU-04 Plater, stag og tårnsadler kontrakt 15. juli 2011 BRU-05 Øvre hengestangsfester kontrakt 4. nov Det er vidare lagt opp til at anbodet på veg i dagen på Bremangersambandet skal lysast ut før sommaren. Fylkesrådmannen vil kome tilbake med ei vurdering av behovet for avsetning til avviksfondet og eventuell omprioritering til Olden Innvik når kontraktane for desse anboda er klare. Året 2015 (år to i siste 6-årsperioden av handlingsprogrammet) 1 Dette føreset at vi har finansiering til å oppretthalde føresett investeringsnivå i perioden

4 Side 4 av 29 Rammene til investeringar vil sikre oppfølging av handlingsprogrammet i 4- årsperioden I handlingsprogrammet er det føresett at ramme til investeringar skal liggje på 88,5 mill kr i siste 6-årsperioden ( ). I høve til investeringsramma i 2015 manglar det finansiering på om lag 50 mill. kr i høve til føresetnadane i handlingsprogrammet (88,5 mill. kr). I samband med budsjettet for 2011 vedtok fylkestinget som eit eingongstiltak å nytte midlar frå bufferfondet til å styrke ramma i 2014 med 19,7 mill. kr for å oppretthalde det føresette nivået i handlingsprogrammet på 88,5 mill. kr. For å oppretthalde rammeføresetnaden i handlingsprogrammet tilrår fylkesrådmannen at ramma for fylkesveginvesteringane i 2015 vert styrka med 50 mill kr. Rammeauken må finansierast ved bruk av bufferfondet. Dette tilseier at vi i dei to siste åra i planperioden må nytte om lag 70 mill kr frå bufferfondet for å oppretthalde ambisjonsnivået i gjeldande handlingsprogram for vegsektoren. Tilråding Ramma for fylkesveginvesteringane i 2015 vert styrka med 50 mill. kr for å oppretthalde føresett nivå i gjeldande handlingsprogram. Løyvinga vert finansiert ved bruk av bufferfondet. Førebels investeringsprogram for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert lagt til grunn for det vidare arbeidet med budsjett 2012/økonomiplan Ev. løyving til prosjektet Olden Innvik vert tidlegast å ta stilling til på fylkestinget i desember. 2.2 Investeringsprogram for bygg og anlegg I fjorårets budsjettprosess vart det vedteke at investeringsprogramma og tilhøyrande finansieringsplanar skulle leggast om til fast kroneverdi. Det vil i praksis seie at kostnadsoverslaga ikkje lenger skal ta høgde for forventa prisvekst i heile anleggsperioden, men justerast kvart år med forventa prisvekst. Omlegginga vart gjennomført på handlingsprogrammet for fylkesvegar i fjor, medan omlegginga for investeringsprogrammet for bygg og anlegg vart utsett til hovudrulleringa av planen no i Fylkesrådmannen har gått gjennom dei aktuelle investeringsprosjekta, og kome fram til at beløpa i det gjeldande programmet kan nyttast som nivå i faste 2011-kr. Bakgrunn for dette er at dei konkrete skuleprosjekta som er i avslutningsfasen i 2012 treng prisjustering, medan resterande løyvingar er sekkepostløyvingar som ikkje har vore prisjusterte på fleire år. Det er difor ikkje rimeleg å neddiskontere desse beløpa no.

5 Side 5 av 29 Denne tilnærminga vil føre til ei mindre auke i dei årlege låneopptaka ved omrekning av sekkepostane, men dette vil gje marginale utslag på kapitalutgiftene. Endringane er innarbeida i kapitalutgiftsberekningane i pkt I arbeidsdokument 1/11 slutta finansutvalet seg mellom anna til at følgjande skulle leggast til grunn for det vidare arbeidet med investeringsbudsjettet for bygg og anlegg: gjeldande investeringsplan med tilhøyrande finansieringsplan skal leggast til grunn for åra Det skal nyttast ei planleggingsramme på 50 mill. kr i Prosessen i høve rullering skal delast i to arbeidsbolkar, der første del konsentrerer seg om planlagde investeringar i 2012 og der andre del, knytt til åra , ventar på strategiarbeidet i opplæringssektoren. Fylkesrådmannen kjem attende til eventuelle justeringar/endringar i investeringsprogrammet for 2012 etter sommarferien. Det vert føresett at eventuell auke i investeringsnivået vert finansiert ved bruk av driftsmidlar, jf tilråding i hovudutvalssaka no i juni om å nytte deler av overskotet på bufferfondet til dette føremålet. Fylkesrådmannen tilrår difor at kapitalutgiftene vert rekna med grunnlag i budsjettert låneopptak i gjeldande finansieringsplan, samt med eit budsjettert låneopptak på 50 mill. kr i Tilråding Gjeldande investeringsprogram vert etablert som nivå for investeringsprogram uttrykt i faste 2011-kr. Det vert føresett at eventuell auke i investeringsbehov vert finansiert ved bruk av drifts-/fondsmidlar. Førebels investeringsprogram med tilhøyrande finansieringsplan vert lagt til grunn for det vidare arbeidet med budsjett 2012/økonomiplan KAPITALINNTEKTER OG UTGIFTER Innleiingsvis vil fylkesrådmannen gjere ei vurdering av og eventuelt vise tilrådde endringar i renteføresetnadane som vert lagt til grunn for berekning av kapitalinntektene og utgiftene i planperioden. Deretter vert berekna kapitalinntekter og - utgifter presentert. 3.1 Renteføresetnader

6 Side 6 av 29 I gjeldande økonomiplan er renteføresetnadane på flytande lån basert på Noregs Bank si forventa styringsrente ved inngangen av året + 0,75 % -poeng. Innskotsrenta er føresett 0,50 % -poeng lægre enn renta på flytande lån. Rentesats for berekning av rentekompensasjon på skulebygg og transporttiltak er føresett 0,3 % -poeng lågare enn renta på flytande lån. Fylkesrådmannen held fast på denne tilnærminga også i komande budsjett/økonomiplan. Ved inngangen av 2011 var Noregs Bank si styringsrente 2 %. Styringsrenta vart i rentemøte den 13. mai endra til 2,25 %. Marknaden forventar ytterlegare to rentehevingar i 2011 og deretter 4 rentehevingar i året t.o.m Viss Noregs Bank hevar styringsrenta med 0,25 % -poeng kvar gong, vil styringsrenta ved inngangen til 2015 vere på 5,75 %. Dette er noko høgare enn Noregs Bank si gjeldande rentebane, jamfør figuren under, som viser ei styringsrente på 4,90 % ved inngangen til Ut frå dette legg fylkesrådmannen opp til å nytte slike renteføresetnader i komande økonomiplanperiode: Lånerente, flytande lån 3,25 % 4,75 % 5,50 % 5,65 % Innskotsrente 2,75 % 4,25 % 5,00 % 5,15 % Rentekompensasjonsord ningar 2,95 % 4,45 % 5,20 % 5,35 % Dette gjev eit noko lågare rentenivå i 2012 enn føresett, medan nivået i 2014 ligg 0,75 % - poeng over føresetnadane i gjeldande økonomiplan. Neste rentemøte i Noregs Bank er 22. juni I dette møtet vert det lagt fram ein ny pengepolitisk rapport der gjeldande rentebane skal vurderast. Om det vert lagt opp til vesentlege endringar i Noregs Bank si rentebane, vert det lagt fram nye kapitalutgiftsberekningar med grunnlag i desse endringane i møtet i finansutvalet. Vurdering av rentesikring i planperioden

7 Side 7 av 29 Slik finansmarknaden vurderer renteutviklinga framover skal renta opp på eit klart høgare nivå enn dagens rente i åra framover. Spørsmålet er kor raskt rentehevingane kjem til å skje. Fylkesrådmannen har som målsetting å ha ein høg del av låneporteføljen på fasterentevilkår når det er stigande rentekurver i vente, det vil difor no vere aktuelt å vurdere rentebinding på ein større del av låneporteføljen enn det som ligg til grunn i dagens portefølje. følgje finansreglementet skal 1/3 av låneporteføljen ha flytande rente, 1/3 fast rente og 1/3 vert til ein kvar tid vurdert ut frå marknadssituasjonen. Reglementet avgrensar i tillegg bindingstida til maksimalt 5 år. Ved siste finansrapportering pr. 1. tertial 2011 var fordelinga av låneporteføljen 52,2 % på flytande vilkår og 47,8 % på faste vilkår/avtalar om rentebytte. Dette gjer at vi har rom innafor reglementet til å rentesikre ein større del av låneporteføljen. Det er ikkje gjennomført låneopptak hittil i år, slik at låneporteføljen i løpet av året vil bli større enn dagens nivå. Tilråding Rentesats på lån med flytande vilkår vert sett til 3,25 % i 2012, 4,75 % i 2013 og 5,50 % i 2014 og 5,65 % i Rentesats på bankinnskot vert føresett 0,50 % lågare enn renta på flytande lån. Rentesats på rentekompensasjonsordningane vert føresett 0,30 % lågare enn renta på flytande lån. Fylkesrådmannen vurderer profilen på rentesikringa fortløpande i høve utviklinga i marknaden. Finansutvalet tek fylkesrådmannen si tilnærming til rentesikring av låneporteføljen til vitande. 3.2 Renteinntekter Rentekompensasjon til investering av skulebygg og til transporttiltak Når det gjeld rentekompensasjon til investering av skulebygg har fylkesrådmannen budsjettert dette som ein renteinntekt. Rentekompensasjon til transporttiltak har så langt vore presentert som ei redusert renteutgift til lån på veginvesteringar. Kapitalutgiftene for dei to investeringsporteføljane blir no rekna under eitt. Fylkesrådmannen vil difor no handtere desse to rentekompensasjonsordningane likt, og både budsjettere og presentere desse som ei renteinntekt. På grunn av endra renteføresetnader i planperioden samt endringar i investeringsbudsjettet på vegsektoren vert det følgjande endringar på dei to rentekompensasjonsordningane i høve gjeldande økonomiplan Rentekomp. for skulebygg, jf gjeldande øk.plan 6,2 7,3 7,0 7,0

8 Side 8 av 29 Rentekomp. for skulebygg, jf nye føresetnader 5,0 7,3 8,2 7,8 Rentekomp. for transporttiltak, jf gjeldande øk.plan 12,9 21,6 27,8 27,8 Rentekomp. for transporttiltak, jf nye føresetnader 10,3 21,6 30,8 34,3 Sum endring / salderingseffekt -3,9 0,0 4,2 7,3 Ordinære renteinntekter I gjeldande budsjett og økonomiplan er gjennomsnittslikviditeten sett til 350 mill. kr. Erfaring så langt i 2011 viser at gjennomsnittslikviditeten er høgare enn føresett i budsjettet. Dette har mellom anna samanheng med dei store fondsavsettingane i rekneskapen for Det er forventa at desse fondsavsettingane i stor grad vert nytta i løpet av 2011, og at det ikkje vert store unytta midlar ved årsskiftet 2011/2012. I tillegg føreset fylkesrådmannen at rammeoverføringane frå 2014 vert redusert i samband med nytt inntektssystem. Desse momenta gjer at fylkesrådmannen tilrår å halde gjennomsnittslikviditeten uendra på 350 mill. kr, men gjer merksam på at dette nivået kan vere noko lågt. Nokre fond/tilskotsordningar har krav om at renteinntekter på unytta kapital i året skal leggjast til fondet/tilskotsordninga. I gjeldande økonomiplan er berekna snittlikviditet til dette sett til 25 mill. kr. Estimerte renteinntekter på desse fonda/tilskotsordningane på frå 0,7 til 1,3 mill. kr i planperioden. I gjeldande økonomiplan vart det berekna renteinntekter på eit ansvarleg lån til Fjord1 Nordvestlandske AS. Dette lånet er no konvertert til aksjekapital, men konverteringa føresette at bortfall i renteinntekter skulle erstattast med eit høgare utbytte. Med bakgrunn i dette er renteinntektsnivået redusert med 3 mill. kr, og budsjettert utbytte auka tilsvarande, jf. Pkt. 4. Dei nye føresetnadane gjev følgjande utslag på netto budsjetterte renteinntekter i planperioden: Ordinære renteinntekter, jf. gjeldande øk. plan 14,5 17,6 17,6 17,6 Ordinære renteinntekter, jf. nye føresetnader 8,9 13,8 16,2 16,7 Sum endring / salderingseffekt -5,6-3,8-1,4-0,9 Tilråding Rentekompensasjonsordningane vert rekna som renteinntekter. Nivået vert justert som vist i dette punktet og innarbeid i det økonomiske opplegget for budsjett 2012/økonomiplan

9 Side 9 av 29 Det vert føresett ein gjennomsnittslikviditet på 350 mill. kr årleg i planperioden. Renteinntekter på ein gjennomsnittslikviditet på 25 mill. kr vert reservert til fond der det er krav om tilbakeføring av renteinntekter på ubrukt kapital til fondet. Ny prognose for netto ordinære renteinntekter vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2012/økonomiplan Kapitalutgifter Det vert no lagt opp til to endringar som vil ha relativt stor innverknad på nivået på kapitalutgiftene: Berekning av kapitalutgifter på fylkesveginvesteringane ut frå fastlagt årsfordeling på låneopptaket, jamfør FT-sak 6/11 revidering av investeringsprogrammet for fylkesveg. Overføring av rentekompensasjonsordninga for fylkesvegar frå kapitalutgifter til renteinntekter. Det siste kulepunktet er av teknisk karakter, og har ikkje salderingsverknad. For berekning av kapitalutgifter vert følgjande lagt til grunn: Reviderte investeringsplanar med tilhøyrande låneopptak Nye renteføresetnader på flytande lån Det er teke omsyn til eksisterande rentebindingar Nedbetalingstid på lån knytt til bygg og anlegg er 17 år Nedbetalingstid på lån knytt til veginvesteringar er 30 år Avdrag på forskoteringslån for ferjeavløysingsmidlane er fasa inn i 2014 Berekna ferjeavløysingsmidlar på 19,5 mill. kr frå 2014 (dagens forbruk på Dalsfjordsambandet og Bremangersambandet) vert fullt ut nytta til avdrag Rentekompensasjon for fylkesveg vert rekna som renteinntekt (ikkje som reduksjon i kapitalutgifter). Innsparte kapitalutgifter som følgje av ekstraordiær nedbetaling av gjeld er føresett nytta til ytterlegare gjeldsnedbetaling fram til 2015, jf. omtale i punkt 5.2. Denne ordninga er såleis ikkje teken omsyn til i berekningane under. Endringane i renteutgifter i økonomiplanperioden vert etter dei nye føresetnadane slik: Renteutgifter, gjeldande øk. plan 74,6 84,7 72,7 72,7 Renteutgifter, jf nye føresetnader 67,0 98,5 115,6 114,0 Sum endring / salderingseffekt -7,6 13,8 42,9 41,3

10 Side 10 av 29 I gjeldande økonomiplan er det netto renteutgifter etter fråtrekk av rentekompensasjon som er presentert. Dei nye tala syner det reelle renteutgiftsbeløpet på låneporteføljen. Endringane i avdragsutgifter i økonomiplanperioden vert etter dei nye føresetnadane slik: Avdragsutgifter, gjeldande øk. plan 90,8 93,2 101,5 101,5 Avdragsutgifter, jf nye føresetnader 83,5 91,6 122,4 119,1 Sum endring / salderingseffekt -7,3-1,6 20,9 17,6 Tilråding Ny berekning på kapitalutgiftene vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2012/økonomiplan LOKALE INNTEKTER 4.1 Konsesjonskraftinntekter Avtalen med SFE om forvaltning av konsesjonskrafta vart sagt opp i desember Kvantumet vert gradvis frigjeve i perioden Frå 2014 er heile volumet disponert av fylkeskommunen. Kvantumet vert frigjeve slik: Forvalta i fellesportefølje - SFE Frigjeve kvantum Sum fylkeskommunalt kvantum Frigjeve kraftvolum i 2011 er sikra på eittårskontrakt. Det er inngått avtale med Markedskraft om forvaltning av frigjeve kraftvolum frå I FT-sak 41/11 vart det vedteke at risikostrategien i høve den vidare forvaltninga av konsesjonskrafta skal bygge på ein modell der ein kombinerer prissikring ved sal på eit års horisont og sal i spotmarknaden. Det vart vidare lagt til grunn at fordelinga bør vere om lag halvparten på kvar salsmåte. Det er delegert til fylkesutvalet å fastsetje endeleg risikostrategi innafor desse

11 Side 11 av 29 rammene. Fylkesutvalet vil få denne saka opp til handsaming etter sommarferien. Pr dato er ikkje noko av den disponible kraftmengda prissikra utover Med bakgrunn i den kortsiktige horisonten på forvaltninga, vil det vera naturleg å leggje marknadsprisen i det enkelte budsjettår til grunn ved prognostisering av konsesjonskraftinntektene i planperioden. Pr er marknadsprisane (forwardprisane) for sal av kraft i åra følgjande (øre/kwh): Forwardprisar 39,05 38,27 38,19 38,77 Fylkeskommunen sin kostnad med kjøp av konsesjonskrafta er summen av konsesjonskraftprisen og innmatingskostnadane. Konsesjonskraftprisen vert fastsett av departementet og er for ,68 øre/kwh (har vore svakt stigande dei seinare åra). Innmatingskostnadane vert berekna til om lag 1,3 øre/kwh. Samla gjev dette om lag 12 øre/kwh i kostnadar ved kjøp av konsesjonskraft. Med bakgrunn i dette legg vi til grunn ein netto konsesjonskraftpris på 27 øre/kwh for 2012 og 26 øre/kwh for åra på krafta vi disponerer sjølv. På kraftmengda i fellesporteføljen legg vi til grunn eigen prognose frå SFE. Dette gjev slik samla prognose på konsesjonskraftinntektene i planperioden: Forvalta i fellesportefølje - SFE Frigjeve kvantum 7,1 91,0 7,5 93,1 6,7 95, ,5 Prognose pr ,1 100,6 102,4 103, 5 Den nye prognosen gjev slik endring i høve gjeldande økonomiplan: Prognose Gjeldande økonomiplan 98,1 84,4 100,6 93,4 102,4 103,0 103,5 103,0 Endring 13,7 7,2-0,6 0,5

12 Side 12 av Utbytte Prognosane for konsesjonskraft og utbytte frå SFE er svært følsame for utvikling kraftpris, produksjonskvantum mv. SFE utarbeidde ein prognose (styrehandsama 10. juni) for resultat/utbytte for åra Med grunnlag i denne prognosen og ei justering av utbytte frå Fjord1 som følgje av omgjeringa av ansvarleg lån til aksjekapital får vi følgjande endring i prognostisert utbytte i planperioden: Utbytte Gjeldande økonomiplan Ny prognose Endring Lokale inntekter samla Basert på nye prognosar for konsesjonskraft og utbytte utviklar dei lokale inntektene seg slik i økonomiplanperioden: Lokale inntekter Konsesjonskraft Utbytte 13,7-14,0 7,2-2,0-0,6-4,0 0,5-6,0 Sum endring -0,3 5,2-4,6-5,5 Fylkesrådmannen legg til grunn at føresetnaden om å nytte 125 mill. kr årleg av lokale inntekter til driftsføremål vert oppretthalden. Med grunnlag i dette vert endra prognose på lokale inntekter saldert mot bufferfondet. Tilråding: Føresetnaden om å nytte 125 mill. kr årleg av lokale inntekter til driftsføremål vert oppretthalden. Endringa i prognostiserte lokale inntekter vert med bakgrunn i dette saldert mot bufferfondet.

13 Side 13 av 29 5 UTVIKLING I BUFFERFONDET 5.1 Vurdering av minimumsnivå Det er to sakstilhøve som gjer at fylkesrådmannen no finn det naudsynt å vurdere minimumsnivået på bufferfondet i høve svingingar i lokale inntekter: Endra risikoprofil på forvaltning av konsesjonskrafta Tilrådinga om å disponere overskytande midlar på fondet Endra risikoprofil på forvaltning av konsesjonskrafta I FT-sak 41/11 vart det vedteke ein forvaltningsmodell for konsesjonskrafta der ein skal kombinere prissikring ved sal på eit års horisont og sal i spotmarknaden. Det vert vidare føresett at fordelinga mellom dei to salsmåtane bør vere om lag 50/50. Dette er ei vesentleg meir kortsiktig linje enn det fylkesrådmannen har lagt til grunn i si tilråding til minimumsnivå på bufferfondet og disponering av overskytande midlar i hovudutvalsaka no i juni. Den nye risikoprofilen på forvaltning av konsesjonskrafta vil over tid gje ein rettare pris på konsesjonskrafta enn fylkesrådmannen sitt framlegg til ein noko lengre sikringshorisont, men profilen gjer samstundes fylkeskommunen meir utsett for svingingar i marknaden. Det store volumet fylkeskommunen disponerer, kombinert med at vi brukar store deler av desse inntektene direkte inn i drifta, gjer oss ekstra sårbare. Med ei samla konsesjonskraftmengde på om lag 400 GWh vil 1 øre i endra gjennomsnittleg marknadspris over året gje eit utslag på 4 mill. kr på inntektene våre. Ved vald forvaltningsstrategi der 50 % av konsesjonskraftmengda er sikra år 1 og ikkje noko sikra utover dette, vil ein varig reduksjon av snitt spotpris på 5 øre i høve budsjettføresetnadane utgjera 70 mill. kr i reduserte inntekter i økonomiplanperioden. Ei auke vil gje tilsvarande positiv effekt. Fylkesrådmannen vurderer ikkje slike svingingar som urealistisk. Dette tilseier at minimumsnivået på bufferfondet bør hevast frå dagens nivå på 60 mill. kr. Disponering av overskytande midlar på bufferfondet I budsjettsaka som fylkesrådmannen fremma for hovudutvala no i juni vert det mellom anna lagt opp til å disponere overskytande midlar på bufferfondet utover minimumsnivået på 60 mill. kr. Denne tilnærminga aukar behovet for eit robust minimumsnivå på fondet, fordi det då ikkje vil ligge at udisponert tilleggskapital for å møte eventuelle svingingar.

14 Side 14 av 29 Begge desse momenta utfordrar det vedtekne minimumsnivået på 60 mill. kr i bufferfondet. For å gje fylkeskommunen auka moglegheit til å kunne utjamne resultatsvingingar frå år til år og eventuelt få betre tid å omstille seg til eit lægre inntektsnivå, vil fylkesrådmannen tilrå at minimumsnivået på bufferfondet vert heva til 80 mill. kr. Tilråding Minimumsnivået på bufferfondet vert heva til 80 mill. kr 5.2 Konsekvensar for fylkesrådmannen si tilråding i hovudutvalssaka Heving av minimumsnivået på bufferfondet som tilrådd i punktet over, vil føre til at midlar som kan disponerast frå bufferfondet vert redusert med 20 mill. kr i høve tilrådingane i hovudutvalssaka. Den prognostiserte nedgangen i lokale inntekter vil redusere det disponible nivået på bufferfondet ytterlegare. Fylkesrådmannen opprettheld føresetnaden om at overskytande midlar skal fordelast med 50/50 til høvesvis reduksjon i lånegjeld og til tiltak som ikkje har varige driftskonsekvensar. Justert for tilrådingane i dette arbeidsdokumentet vil vi få følgjande disposisjon av bufferfondet i planperioden: Tala i dette punktet er usikre, og oppsettet må sjåast på som ein illustrasjon på den tilrådde økonomiske strategien i hovudutvalssaka. Innretninga på denne strategien er laga slik at eventuelle endringar i nivået på bufferfondet ikkje vil få direkte utslag på salderingsbalansen i planperioden. Dette er mellom anna

15 Side 15 av 29 gjort ved å føresette at innsparte kapitalutgifter som følgje av den ekstraordinære nedbetalinga av gjeld vert nytta til ytterlegare reduksjon av gjeldsnivået i planperioden. Ei eventuell endring i nivået på bufferfondet vil såleis slå ut på handlingsrommet vi greier å opparbeide oss i form av reduserte kapitalutgifter til inngangen av neste planperiode. disponible midlar til tiltak utan varige driftskonsekvensar. Om bufferfondet utviklar seg som skissert i tabellen over vil tilrådd strategi gje følgjande utslag: Redusert lånegjeld i høve gjeldande økonomiplan: 109,0 mill. kr Redusert kapitalutgiftsnivå frå 2015: 10,3 mill. kr Det reduserte kapitalutgiftsnivået representerer eit tilsvarande auka årleg handlingsrom på driftsbudsjettet frå I tillegg vil ein få om lag 90 mill. kr som kan nyttast til andre tiltak utan varige driftskonsekvensar. Gjennom dette arbeidsdokumentet tilrår fylkesrådmannen at 50 mill. kr av desse midlane vert nytta til å oppretthalde føresett investeringsramme i handlingsprogrammet for fylkesvegar i Resterande midlar bør førebels reserverast til å møte pukkeleffekten på samferdslesektoren i høve innføring av anbod på kjøp av busstenester. Desse to tilhøva er omtala i høvesvis punkt 2.1 og punkt 6.3 i dette arbeidsdokumentet. Tilråding Finansutvalet sluttar seg til den økonomiske tilnærminga til disposisjon av bufferfondet i planperioden. Eventuelle endringar i nivået på bufferfondet skal løysast slik at dei ikkje gjev salderingsmessige konsekvensar i driftsbudsjettet. 6 ANDRE SAKER 6.1 Auka premiesats for pensjonsordning i Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse gjennomfører årleg ein forsikringsteknisk berekning av premiesatsen for påfølgjande år. Premiesatsen har vore stabil, og vi har så langt hatt dekning for pensjonsutgiftene i budsjett- og økonomiplan. Statens pensjonskasse har no fastsett ein auke i premiesatsen for 2012 frå 14,48 % til 15,09 %. Det er lærarar ved dei vidaregåande skulane som har pensjonsordninga i Statens pensjonskasse. Premieavviket - differansen mellom rekneskapsført pensjonsutgift og innbetalt pensjonsutgift det enkelte år har store variasjonar frå år til år. Fylkeskommunen oppretta i 2010 eit pensjonsfond for å møte desse årlege

16 Side 16 av 29 svingingane. Etter denne endringa, var risikoen til pensjonsutgiftene det enkelte år redusert til den faktiske pensjonskostnaden. Det er dette elementet som no vert endra, og vi kan såleis ikkje nytte pensjonsfondet til å dekke inn denne auken. Auken i premiesatsen utgjer ein auka kostnad på om lag 2,3 mill. kr årleg i høve gjeldande budsjettføresetnader. Opplæring si ramme må styrkast tilsvarande for å dekke opp denne auken. Tilråding: Ramma til opplæringssektoren vert styrka med 2,3 mill. kr årleg for å dekke auka pensjonspremie i Statens pensjonskasse. 6.2 Fastsetting av innsparingskrav på opplæringssektoren Med utgangspunkt i dei statlege overføringane for 2010, SSB sin statistikk over reduksjonen i folketal i den aktuelle aldersgruppa og venta reduksjon i den økonomiske ramma grunna nytt inntektssystem, kan den samla økonomiske utfordringa knytt til opplæringssektoren stipulerast til i storleiksorden 33 mill. kr i 2014, i mill. kr, i mill. kr og i mill. kr. Bakgrunn for berekningane og arbeidet med tilpassingar til desse utfordringane er presenterte i eit eige notat til styringsgruppa for mål- og strategiarbeidet på opplæringssektoren. Dokumentet følgjer som vedlegg 2. Inntektsgarantisystemet (INGAR) vil dempe dei økonomiske utslaga som følgje av elevtalsnedgangen på kort sikt. Fylkesrådmannen ser det likevel som rimeleg at opplæringssektoren uavhengig av dette må tilpasse tilbodet til venta reduksjon i elevtalet. Ei slik tilpassing vil krevje omfattande reduksjonstiltak. I gjeldande økonomiplan er det lagt til grunn eit innsparingskrav for opplæringssektoren på 2 mill. kr i 2011 aukande til 4 mill. kr i 2012 og 2013 og 10 mill. kr i Sektoren har førebels berre effektuert deler av innsparingskravet - årleg tilsvarande 3 mill. kr. Fylkesrådmannen tilrår at vedteke innsparingskrav ligg fast ut gjeldande økonomiplanperiode. Frå 2015 tilrår fylkesrådmannen at innsparingskravet på sektoren vert gradvis auka for å gjenspegle reduksjonen i elevtalet. Fylkesrådmannen tilrår i denne omgang at innsparingskravet vert auka med ytterlegare 10 mill. kr til samla 20 mill. kr frå Det vert lagt opp til å vurdere ein auke i nivået på innsparingskravet frå 2016 og vidare framover i samband med den årlege rulleringa av økonomiplanen.

17 Side 17 av 29 Tilråding Innsparingskravet for opplæringssektoren står fast i åra For 2015 vert innsparingskravet førebels auka med 10 mill.kr til eit samla innsparingskrav på 20 mill. kr. 6.3 Bussanbod utfordring for organisasjonen Fylkeskommunen skal innføre anbod på busstenester frå Fylkeskommunen må bygge opp kompetanse, system og organisasjon for å handtere dei nye oppgåvene på ein god måte. Fylkesrådmannen arbeider no med å få oversikt over omfanget av prosjektet og kva som må til for å oppretthalde naudsynt framdrift. Førebels framdriftsplanen fram til tildeling av første anbodspakke ser slik ut: Arbeidsoppgåver Tidspunkt Datainnsamling Medio 2011/2012 Utarbeiding første anbodsgrunnlag 1. januar september 2012 Utlysing av første anbod 1. oktober 2012 Tildeling av anbod 1. februar 2013 Oppstart første anbodspakke 1. mai 2014 Arbeidet med anbod på busstenester vil i ein periode framover gi auka kostnader for fylkeskommunen. I eit anbodsregime må fylkeskommunen utføre oppgåver som busselskapa i dag utfører for oss, i tillegg må vi sikre oss tilgang til nødvendig infrastruktur (kjøp/leige av terminalar mv) for å sikre eit nøytralt konkurransegrunnlag for anboda. Fylkesrådmannen legg til grunn at desse kostnadane vil ha sin motpost i reduserte skyssutgifter når anbodskontraktane er på plass. Fylkesrådmannen legg førebels til grunn at anbodsutsettinga på buss skal vere kostnadsnøytralt. Dette betyr i praksis at den auken i kostnader som kjem i starten av perioden (administrative ressursar + tilgang til infrastruktur) skal gje tilsvarande innsparingar seinare i perioden. Gjeldande økonomiplan føreset i tillegg ei innsparing på 3 mill. kr på dette feltet frå Med bakgrunn i dette tilrår fylkesrådmannen at kostnader og innsparingar i høve oppbygging av det nye anbodsregimet på buss vert saldert mot bufferfondet. Fylkesrådmannen kjem attende til konkrete beløpsstorleikar i eit seinare arbeidsdokument.

18 Side 18 av 29 Tilråding Finansutvalet sluttar seg til at kostnader knytt til oppbygginga av det nye anbodsregimet på buss og seinare innsparingar utover 3 mill. kr vert saldert mot bufferfondet. 6.4 Kjøp av båtrutetenester Fylkeskommunen har no tildelt lokale båtruter i Flora, Bremanger, Vågsøy og ambulanse i Floraområdet. Anbodsprisane syner ein sterk kostnadsvekst for det fylkeskommunale rutekjøpet frå innføring 1. mai Årsaka til den sterke kostnadsveksten for fylkeskommunen knytt til anbodet er samansett. Sjølv om den sterke veksten i drivstoffprisane kan forklare delar av kostnadsveksten må vi berre konstatere at vi gjennom anbodet har fått ein mykje høgare kostnad generelt for lokalbåtrutene en det vi har føresett. I tillegg har vi fått ein dreiing av kostnadane frå kommunane til fylkeskommunen knytt til innføringa av fylkeskommunalt rutetilbod med båt. Kostnaden til det samla kjøpet av båtrutetenester syner ein auke på om lag 31 mill. kr frå 2011 til Fylkesrådmannen vil kome attende med ein nærare analyse av kostnadsauken i neste arbeidsdokument. Fylkeskommunen har i økonomiplanen lagt til grunn ei innsparing på 10 mill. kr frå 2012 knytt til innføring av båtanbod. Vidare er det i økonomiplanen lagt til grunn ein auke i ramma frå 2012 på 3,5 mill. kr knytt til innføring av fylkeskommunalt rutetilbod på båt, jf. FT-sak 11/10, og ein auke på 4 mill. kr i 2012 og 6 mill. kr frå 2013 knytt til båtrutetilbodet i Gulen og Solund kommune, jf. FT-sak 71/09. Samla sett manglar det om lag 31 mill kr i høve til ramma for kollektivbudsjettet i 2012 for å dekke samla kostnader med kjøp av båtrutetenester. Det er då ikkje teke høgde for eventuell kompensasjon til Solund kommune, jf. vedtak i FT-sak 11/10 Fylkeskommunalt rutekjøp med båt; Fylkestinget ser at denne modellen kan gi uheldige utslag for rutetilbodet i Solund kommune. Fylkeskommunen vil difor yte eit ekstra årleg skjønstilskot. Det er førebels ikkje rekna eksplisitt på konsekvensane for Nivået for 2012 er vidareført ut planperioden. Fylkesrådmannen vil kome attende til eventuelle justeringar for åra i eit seinare arbeidsdokument. Tilråding Budsjetterte kostnader knytt til kjøp av båtrutetenester vert førebels heva med 31 mill. kr årleg i planperioden. Fylkesrådmannen skal legge fram ein nærare analyse av kostnadsauken, samt vurdere behovet for eventuelle justeringar av denne for åra i neste arbeidsdokument.

19 Side 19 av Bussavtalane kjøp av busstenester Auken i drivstoffprisane legg press på kostnadane knytt til det fylkeskommunale kjøpet av bussrutetenester gjennom avtalane med busselskapa. Prognosen syner ein auke i km-kostnaden i 2012 på om lag 85 øre/km. Dette er hovudsakleg knytt til den sterke auken i drivstoffprisar. I avtalen med busselskapa skal det justerast for endringar i gjennomsnittleg drivstoffpris for 12 mnd. perioden fram til samanlikna med gjennomsnittleg pris fram til Prognosen syner ein auke på om lag 12 pst. Det er vidare lagt til grunn noko auka produksjon knytt til skuleskyssen samt ein nedgang i godsinntektene. På inntektene, passasjerinntekter og kommunal del skuleskyss, er det lagt til grunn same inntektene i 2012 som i Innanfor eit vidareført nivå på rutetilbodet manglar det samla sett om lag 8 mill. kr i høve til ramma for kollektivbudsjettet i 2012 for å dekkje dei samla kostnadane med kjøp av bussrutetenester. Fylkesrådmannen er bedt om å eksplisitt vise dei økonomiske verknadane av å endre føresett takstnivå med eksempelvis 1 %. Endringar i taksten med 1 % vil føre til om lag 1 mill. kr i endra inntekter. Endringar i km-produksjonen med 1 % gjev endringar i kostnad på omlag 2,7 mill. kr. Endringar i km-kostnaden på 1 øre gjev endringar i kostnadane på om lag 0,1 mill. kr. Tilråding Budsjetterte kostnader knytt til kjøp av busstenester vert førebels heva med 8 mill. kr årleg i planperioden. Fylkesrådmannen kjem attende til eventuelle justeringar for åra i eit seinare arbeidsdokument. 6.6 Ny tilnærming på samferdslesektoren Fylkesrådmannen meiner at tida er inne for å legge føresetnaden og arbeidsverktøyet om at veg skal finansierast innanfor veg til side. Sidan nyttår har kostnadane innafor kollektivtrafikktilbodet eksplodert. Med dei økonomiske utfordringane fylkeskommunen samla vil møte i slutten av planperioden, vil fylkesrådmannen tilrå at ein no søkjer å dekke dei meirkostnadane som er avdekka på samferdslesektoren etter nyttår innafor tilgjengelege rammer på sektoren. I tillegg til dei meirkostnadane som er presenterte i dette arbeidsdokumentet, vil ei slik tilnærming omfatte inndekking av meirutgiftene presentert i

20 Side 20 av 29 arbeidsdokument 2/11: kjøp av busstenester i 2011 og driftskostnader til elektronisk billettering tilsvarande 7,0 mill. kr årleg frå Ut frå dette tilrår fylkesrådmannen at det vert lagt følgjande innsparingskrav på samferdslesektoren samla: Auka driftsnivå elektronisk billettering frå mill. kr årleg Auka utgiftsnivå - kjøp av busstenester frå mill. kr årleg Ytterlegare auka utgiftsnivå kjøp av busstenester frå mill. kr årleg Auka utgiftsnivå kjøp av båtrutetenester frå mill. kr årleg Samla årleg kostnadsauke/innsparingskrav mot sektoren46 mill. kr årleg Ei slik tilnærming vil krevje at både ambisjonsnivået knytt til kollektivtrafikktilbodet og ambisjonen om å stoppe forfallet på fylkesvegnettet må revurderast, og at ein må søkje å finne ei optimal tilpassing innafor den samla samferdsleramma. Fylkesrådmannen vil kome attende med framlegg til ei samla innretning på samferdslebudsjettet i neste arbeidsdokument. Tilråding: Føresetnaden om at veg skal finansierast innafor veg fell vekk. Det vert føresett at avdekka meirutgifter på samferdslesektoren skal løysast innafor gjeldane sektorrammer. Finansutvalet ber fylkesrådmannen komme med framlegg til den samla innretninga på samferdslebudsjettet i neste arbeidsdokument. 7 FØREBELSE TILRÅDINGAR FRÅ HOVUDUTVALA Fylkesrådmannen vil innleiingsvis i punkt 7.1 presentere ramma for den felles budsjettsaka som låg til grunn for hovudutvalshandsamingane. Deretter vert hovudutvala sine innspel presentert i pkt Fylkesrådmannen gjer merksam på at sektorane forvaltning og tannhelse ikkje har eigne hovudutval, og at finansutvalet såleis må forhalde seg direkte til innspela i høve desse sektorane. Fylkesrådmannen sin omtale av sektorane i den felles hovudutvalssaka er teke inn i høvesvis punkt 7.3 og 7.4. Avslutningsvis presenterer fylkesrådmannen ei vedtaksskisse som kan nyttast for å kvittere ut hovudutvalssaka og innspel frå hovudutvala. 7.1 Fylkesrådmannen sitt framlegg likt grunnlag for drøftingane i alle hovudutvala I tråd med bestillinga frå finansutvalet i arbeidsdokument 1/11 har fylkesrådmannen utarbeida ei felles hovudutvalssak til alle hovudutvala i juni. Her vart utvala konkret utfordra på ein samla profil på budsjettet. Saka følgjer arbeidsdokumentet som vedlegg 3.

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar

Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar Side 1av 10 Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim Avdeling: Opplæringsavdelinga Sak nr.: 12/4443-1 Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fylkestinget tek årsrapporteringane for 2014 på konsesjonskraft- og finansporteføljen til orientering.

Fylkestinget tek årsrapporteringane for 2014 på konsesjonskraft- og finansporteføljen til orientering. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 15/2355-1 Årsrapport 2014 - konsesjonskraft og finansportefølje Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding:

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 14 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/882-11 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-18, planleggingsprogram 2015-18. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret godkjenner årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer