Budsjett 2012/Økonomiplan ; Arbeidsdokument 3/11.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11."

Transkript

1 Fylkesrådmannen Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: Tlf: Vår ref. Sak nr.: 11/ Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr /11 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Budsjett 2012/Økonomiplan ; Arbeidsdokument 3/11. Fylkesrådmannen vil i dette arbeidsdokumentet: Gje ei kort oppsummering etter møtet i finansutvalet 8. juni 2011 Legge fram førebels oppdatert investeringsprogram for planperioden Gje ein oversikt over endringar/prognosar på fellesinntekter og -utgifter Gje ein oversikt over andre saker som må takast omsyn til i budsjettutarbeidinga Presentere hovudutvala sine første innspel til finansutvalet i høve budsjettprosessen. 1 OPPSUMMERING ETTER MØTET I FINANSUTVALET Ved gjennomgang av arbeidsdokument 2/11 slutta finansutvalet seg til at: Dei økonomiske konsekvensane av politiske vedtak i vårsesjonen 2011 vert innarbeidd i det økonomiske opplegget. Eventuelle endringar som følgje av FT-handsaminga i juni vert innarbeidd etter endeleg vedtak. Fylkesrådmannen kjem attende til dei politiske vedtaka/føringane som førebels ikkje har fått fastsett økonomiske tal-storleikar. Politiske vedtak/føringar med implikasjonar for investeringsbudsjettet vert å handsame som ein del av førebels investeringsprogram i neste arbeidsdokument. Dei nye anslaga for frie inntekter vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2012/økonomiplan Fylkeshuset Askedalen LEIKANGER Tlf.: Fa: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 29 Auka rammetilskot til fylkesvegferjedrifta vert tilført samferdslesektoren. Endringa får ikkje nettoverknad på den økonomiske balansen i budsjettopplegget. Fylkesrådmannen opplyste her om at det er uvisse knytt til denne endringa i rammetilskotet, og at saka vert nærare utgreidd i eit seinare arbeidsdokument etter naudsynte avklaringar mot Statens vegvesen/departementet. Den sentrale løns- og prispotten vert tilført 6,900 mill. kr årleg i planperioden. 2 INVESTERINGSPROGRAMMET Fylkesrådmannen legg som tidlegare år - opp til å få godkjent førebels investeringsprogram for planperioden før sommarferien. Grunngjevinga for dette er todelt: Få ei stadfesting av kva beløp som skal leggast til grunn for berekning av kapitalutgifter. Få lagt på plass nokre grunnelement i investerings- og finansieringsprogramma for å rydde plass for salderingsdiskusjonane i samband med hovudutvalsinnspela og statsbudsjettet etter sommarferien. Førebelse investeringsprogram med tilhøyrande finansieringsplan følgjer som vedlegg Førebels investeringsplan for fylkesvegar I arbeidsdokument 1/11 slutta finansutvalet seg mellom anna til at følgjande skulle leggast til grunn for det vidare arbeidet med investeringsbudsjettet for fylkesvegnettet: Vedtaket i FT-sak 6/11 revisjon av investeringsprogrammet på fylkesvegnettet (aprilsaka). Investeringsramma skal ikkje justerast som følgje av eventuelle forskyvingar i pårekna kapitalutgifter og mva-refusjon (periodisering). I dette punktet vert det gjort greie for endringar i gjeldande investeringsprogram og tilhøyrande finansieringsplan m.a. som følgje av endringar i tertialrapport 1/11. Åra Aprilsaka legg til grunn ei samla ramme for låneopptak i perioden på 1,134 mill. kr og at udisponert låneramme skal kanaliserast mot prosjektet Olden Innvik. I tråd med vedtaket i aprilsaka er det lagt inn midlar til følgjande prosjekt i 2012:

3 Side 3 av 29 Fv 616 Leirgulen Bortnen (40 mill. kr) Fv. 391 Bygstad Laukeland (6 mill. kr) Buffer til Kinnvegen, Osstrupen bru og Torheimsvegen (45 mill. kr) Fv. 611 Sæle - Engebø (planlegging) (2 mill. kr) Etter vedtaket i april er det gjort følgjande endringar i handlingsprogrammet i 2012: Auka løyving til fv. 333 Mørkridsdalen (2 mill. kr) Auka løyving til Kabelferje Hisarøy (8 mill. kr) Auken til desse prosjekta har bakgrunn i at Statens vegvesen har signalisert kostnadsauke, jf. omtale i FT-sak 37/11 - Tertialrapport 1/11. Dette er førebelse tal. I tillegg er det framleis sett av 100 mill. kr til avviksfond for store prosjekt på 2011-budsjettet. Det er førebels ikkje teke høgde for ei eventuell løyving til fv. 611 Sæle-Engebø, jf. FT-sak 6/11. Etter desse disposisjonane står det att om lag 7 mill. kr som kan kanaliserast mot prosjektet Olden Innvik i I tillegg er det føresett i Handlingsprogrammet å løyve 120 mill kr til Olden Innvik i perioden Det neste delprosjektet Holen-Ugla er kostnadsrekna til om lag 157 mill. kr (143 mill. kr + 10 pst. buffer). Fylkesrådmannen finn ikkje grunnlag for å vurdere oppstart av dette delprosjektet før det eventuelt kan frigjerast midlar frå avviksfondet for dei store prosjekta. Dette kan tidlegast skje ved vedtak av budsjett/økonomiplan i desember Framdrift på dei store prosjekta: Anbod på Dalsfjordsambandet: BRU-03 Bærekabler og hengestenger kontrakt 23. sept BRU-04 Plater, stag og tårnsadler kontrakt 15. juli 2011 BRU-05 Øvre hengestangsfester kontrakt 4. nov Det er vidare lagt opp til at anbodet på veg i dagen på Bremangersambandet skal lysast ut før sommaren. Fylkesrådmannen vil kome tilbake med ei vurdering av behovet for avsetning til avviksfondet og eventuell omprioritering til Olden Innvik når kontraktane for desse anboda er klare. Året 2015 (år to i siste 6-årsperioden av handlingsprogrammet) 1 Dette føreset at vi har finansiering til å oppretthalde føresett investeringsnivå i perioden

4 Side 4 av 29 Rammene til investeringar vil sikre oppfølging av handlingsprogrammet i 4- årsperioden I handlingsprogrammet er det føresett at ramme til investeringar skal liggje på 88,5 mill kr i siste 6-årsperioden ( ). I høve til investeringsramma i 2015 manglar det finansiering på om lag 50 mill. kr i høve til føresetnadane i handlingsprogrammet (88,5 mill. kr). I samband med budsjettet for 2011 vedtok fylkestinget som eit eingongstiltak å nytte midlar frå bufferfondet til å styrke ramma i 2014 med 19,7 mill. kr for å oppretthalde det føresette nivået i handlingsprogrammet på 88,5 mill. kr. For å oppretthalde rammeføresetnaden i handlingsprogrammet tilrår fylkesrådmannen at ramma for fylkesveginvesteringane i 2015 vert styrka med 50 mill kr. Rammeauken må finansierast ved bruk av bufferfondet. Dette tilseier at vi i dei to siste åra i planperioden må nytte om lag 70 mill kr frå bufferfondet for å oppretthalde ambisjonsnivået i gjeldande handlingsprogram for vegsektoren. Tilråding Ramma for fylkesveginvesteringane i 2015 vert styrka med 50 mill. kr for å oppretthalde føresett nivå i gjeldande handlingsprogram. Løyvinga vert finansiert ved bruk av bufferfondet. Førebels investeringsprogram for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert lagt til grunn for det vidare arbeidet med budsjett 2012/økonomiplan Ev. løyving til prosjektet Olden Innvik vert tidlegast å ta stilling til på fylkestinget i desember. 2.2 Investeringsprogram for bygg og anlegg I fjorårets budsjettprosess vart det vedteke at investeringsprogramma og tilhøyrande finansieringsplanar skulle leggast om til fast kroneverdi. Det vil i praksis seie at kostnadsoverslaga ikkje lenger skal ta høgde for forventa prisvekst i heile anleggsperioden, men justerast kvart år med forventa prisvekst. Omlegginga vart gjennomført på handlingsprogrammet for fylkesvegar i fjor, medan omlegginga for investeringsprogrammet for bygg og anlegg vart utsett til hovudrulleringa av planen no i Fylkesrådmannen har gått gjennom dei aktuelle investeringsprosjekta, og kome fram til at beløpa i det gjeldande programmet kan nyttast som nivå i faste 2011-kr. Bakgrunn for dette er at dei konkrete skuleprosjekta som er i avslutningsfasen i 2012 treng prisjustering, medan resterande løyvingar er sekkepostløyvingar som ikkje har vore prisjusterte på fleire år. Det er difor ikkje rimeleg å neddiskontere desse beløpa no.

5 Side 5 av 29 Denne tilnærminga vil føre til ei mindre auke i dei årlege låneopptaka ved omrekning av sekkepostane, men dette vil gje marginale utslag på kapitalutgiftene. Endringane er innarbeida i kapitalutgiftsberekningane i pkt I arbeidsdokument 1/11 slutta finansutvalet seg mellom anna til at følgjande skulle leggast til grunn for det vidare arbeidet med investeringsbudsjettet for bygg og anlegg: gjeldande investeringsplan med tilhøyrande finansieringsplan skal leggast til grunn for åra Det skal nyttast ei planleggingsramme på 50 mill. kr i Prosessen i høve rullering skal delast i to arbeidsbolkar, der første del konsentrerer seg om planlagde investeringar i 2012 og der andre del, knytt til åra , ventar på strategiarbeidet i opplæringssektoren. Fylkesrådmannen kjem attende til eventuelle justeringar/endringar i investeringsprogrammet for 2012 etter sommarferien. Det vert føresett at eventuell auke i investeringsnivået vert finansiert ved bruk av driftsmidlar, jf tilråding i hovudutvalssaka no i juni om å nytte deler av overskotet på bufferfondet til dette føremålet. Fylkesrådmannen tilrår difor at kapitalutgiftene vert rekna med grunnlag i budsjettert låneopptak i gjeldande finansieringsplan, samt med eit budsjettert låneopptak på 50 mill. kr i Tilråding Gjeldande investeringsprogram vert etablert som nivå for investeringsprogram uttrykt i faste 2011-kr. Det vert føresett at eventuell auke i investeringsbehov vert finansiert ved bruk av drifts-/fondsmidlar. Førebels investeringsprogram med tilhøyrande finansieringsplan vert lagt til grunn for det vidare arbeidet med budsjett 2012/økonomiplan KAPITALINNTEKTER OG UTGIFTER Innleiingsvis vil fylkesrådmannen gjere ei vurdering av og eventuelt vise tilrådde endringar i renteføresetnadane som vert lagt til grunn for berekning av kapitalinntektene og utgiftene i planperioden. Deretter vert berekna kapitalinntekter og - utgifter presentert. 3.1 Renteføresetnader

6 Side 6 av 29 I gjeldande økonomiplan er renteføresetnadane på flytande lån basert på Noregs Bank si forventa styringsrente ved inngangen av året + 0,75 % -poeng. Innskotsrenta er føresett 0,50 % -poeng lægre enn renta på flytande lån. Rentesats for berekning av rentekompensasjon på skulebygg og transporttiltak er føresett 0,3 % -poeng lågare enn renta på flytande lån. Fylkesrådmannen held fast på denne tilnærminga også i komande budsjett/økonomiplan. Ved inngangen av 2011 var Noregs Bank si styringsrente 2 %. Styringsrenta vart i rentemøte den 13. mai endra til 2,25 %. Marknaden forventar ytterlegare to rentehevingar i 2011 og deretter 4 rentehevingar i året t.o.m Viss Noregs Bank hevar styringsrenta med 0,25 % -poeng kvar gong, vil styringsrenta ved inngangen til 2015 vere på 5,75 %. Dette er noko høgare enn Noregs Bank si gjeldande rentebane, jamfør figuren under, som viser ei styringsrente på 4,90 % ved inngangen til Ut frå dette legg fylkesrådmannen opp til å nytte slike renteføresetnader i komande økonomiplanperiode: Lånerente, flytande lån 3,25 % 4,75 % 5,50 % 5,65 % Innskotsrente 2,75 % 4,25 % 5,00 % 5,15 % Rentekompensasjonsord ningar 2,95 % 4,45 % 5,20 % 5,35 % Dette gjev eit noko lågare rentenivå i 2012 enn føresett, medan nivået i 2014 ligg 0,75 % - poeng over føresetnadane i gjeldande økonomiplan. Neste rentemøte i Noregs Bank er 22. juni I dette møtet vert det lagt fram ein ny pengepolitisk rapport der gjeldande rentebane skal vurderast. Om det vert lagt opp til vesentlege endringar i Noregs Bank si rentebane, vert det lagt fram nye kapitalutgiftsberekningar med grunnlag i desse endringane i møtet i finansutvalet. Vurdering av rentesikring i planperioden

7 Side 7 av 29 Slik finansmarknaden vurderer renteutviklinga framover skal renta opp på eit klart høgare nivå enn dagens rente i åra framover. Spørsmålet er kor raskt rentehevingane kjem til å skje. Fylkesrådmannen har som målsetting å ha ein høg del av låneporteføljen på fasterentevilkår når det er stigande rentekurver i vente, det vil difor no vere aktuelt å vurdere rentebinding på ein større del av låneporteføljen enn det som ligg til grunn i dagens portefølje. følgje finansreglementet skal 1/3 av låneporteføljen ha flytande rente, 1/3 fast rente og 1/3 vert til ein kvar tid vurdert ut frå marknadssituasjonen. Reglementet avgrensar i tillegg bindingstida til maksimalt 5 år. Ved siste finansrapportering pr. 1. tertial 2011 var fordelinga av låneporteføljen 52,2 % på flytande vilkår og 47,8 % på faste vilkår/avtalar om rentebytte. Dette gjer at vi har rom innafor reglementet til å rentesikre ein større del av låneporteføljen. Det er ikkje gjennomført låneopptak hittil i år, slik at låneporteføljen i løpet av året vil bli større enn dagens nivå. Tilråding Rentesats på lån med flytande vilkår vert sett til 3,25 % i 2012, 4,75 % i 2013 og 5,50 % i 2014 og 5,65 % i Rentesats på bankinnskot vert føresett 0,50 % lågare enn renta på flytande lån. Rentesats på rentekompensasjonsordningane vert føresett 0,30 % lågare enn renta på flytande lån. Fylkesrådmannen vurderer profilen på rentesikringa fortløpande i høve utviklinga i marknaden. Finansutvalet tek fylkesrådmannen si tilnærming til rentesikring av låneporteføljen til vitande. 3.2 Renteinntekter Rentekompensasjon til investering av skulebygg og til transporttiltak Når det gjeld rentekompensasjon til investering av skulebygg har fylkesrådmannen budsjettert dette som ein renteinntekt. Rentekompensasjon til transporttiltak har så langt vore presentert som ei redusert renteutgift til lån på veginvesteringar. Kapitalutgiftene for dei to investeringsporteføljane blir no rekna under eitt. Fylkesrådmannen vil difor no handtere desse to rentekompensasjonsordningane likt, og både budsjettere og presentere desse som ei renteinntekt. På grunn av endra renteføresetnader i planperioden samt endringar i investeringsbudsjettet på vegsektoren vert det følgjande endringar på dei to rentekompensasjonsordningane i høve gjeldande økonomiplan Rentekomp. for skulebygg, jf gjeldande øk.plan 6,2 7,3 7,0 7,0

8 Side 8 av 29 Rentekomp. for skulebygg, jf nye føresetnader 5,0 7,3 8,2 7,8 Rentekomp. for transporttiltak, jf gjeldande øk.plan 12,9 21,6 27,8 27,8 Rentekomp. for transporttiltak, jf nye føresetnader 10,3 21,6 30,8 34,3 Sum endring / salderingseffekt -3,9 0,0 4,2 7,3 Ordinære renteinntekter I gjeldande budsjett og økonomiplan er gjennomsnittslikviditeten sett til 350 mill. kr. Erfaring så langt i 2011 viser at gjennomsnittslikviditeten er høgare enn føresett i budsjettet. Dette har mellom anna samanheng med dei store fondsavsettingane i rekneskapen for Det er forventa at desse fondsavsettingane i stor grad vert nytta i løpet av 2011, og at det ikkje vert store unytta midlar ved årsskiftet 2011/2012. I tillegg føreset fylkesrådmannen at rammeoverføringane frå 2014 vert redusert i samband med nytt inntektssystem. Desse momenta gjer at fylkesrådmannen tilrår å halde gjennomsnittslikviditeten uendra på 350 mill. kr, men gjer merksam på at dette nivået kan vere noko lågt. Nokre fond/tilskotsordningar har krav om at renteinntekter på unytta kapital i året skal leggjast til fondet/tilskotsordninga. I gjeldande økonomiplan er berekna snittlikviditet til dette sett til 25 mill. kr. Estimerte renteinntekter på desse fonda/tilskotsordningane på frå 0,7 til 1,3 mill. kr i planperioden. I gjeldande økonomiplan vart det berekna renteinntekter på eit ansvarleg lån til Fjord1 Nordvestlandske AS. Dette lånet er no konvertert til aksjekapital, men konverteringa føresette at bortfall i renteinntekter skulle erstattast med eit høgare utbytte. Med bakgrunn i dette er renteinntektsnivået redusert med 3 mill. kr, og budsjettert utbytte auka tilsvarande, jf. Pkt. 4. Dei nye føresetnadane gjev følgjande utslag på netto budsjetterte renteinntekter i planperioden: Ordinære renteinntekter, jf. gjeldande øk. plan 14,5 17,6 17,6 17,6 Ordinære renteinntekter, jf. nye føresetnader 8,9 13,8 16,2 16,7 Sum endring / salderingseffekt -5,6-3,8-1,4-0,9 Tilråding Rentekompensasjonsordningane vert rekna som renteinntekter. Nivået vert justert som vist i dette punktet og innarbeid i det økonomiske opplegget for budsjett 2012/økonomiplan

9 Side 9 av 29 Det vert føresett ein gjennomsnittslikviditet på 350 mill. kr årleg i planperioden. Renteinntekter på ein gjennomsnittslikviditet på 25 mill. kr vert reservert til fond der det er krav om tilbakeføring av renteinntekter på ubrukt kapital til fondet. Ny prognose for netto ordinære renteinntekter vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2012/økonomiplan Kapitalutgifter Det vert no lagt opp til to endringar som vil ha relativt stor innverknad på nivået på kapitalutgiftene: Berekning av kapitalutgifter på fylkesveginvesteringane ut frå fastlagt årsfordeling på låneopptaket, jamfør FT-sak 6/11 revidering av investeringsprogrammet for fylkesveg. Overføring av rentekompensasjonsordninga for fylkesvegar frå kapitalutgifter til renteinntekter. Det siste kulepunktet er av teknisk karakter, og har ikkje salderingsverknad. For berekning av kapitalutgifter vert følgjande lagt til grunn: Reviderte investeringsplanar med tilhøyrande låneopptak Nye renteføresetnader på flytande lån Det er teke omsyn til eksisterande rentebindingar Nedbetalingstid på lån knytt til bygg og anlegg er 17 år Nedbetalingstid på lån knytt til veginvesteringar er 30 år Avdrag på forskoteringslån for ferjeavløysingsmidlane er fasa inn i 2014 Berekna ferjeavløysingsmidlar på 19,5 mill. kr frå 2014 (dagens forbruk på Dalsfjordsambandet og Bremangersambandet) vert fullt ut nytta til avdrag Rentekompensasjon for fylkesveg vert rekna som renteinntekt (ikkje som reduksjon i kapitalutgifter). Innsparte kapitalutgifter som følgje av ekstraordiær nedbetaling av gjeld er føresett nytta til ytterlegare gjeldsnedbetaling fram til 2015, jf. omtale i punkt 5.2. Denne ordninga er såleis ikkje teken omsyn til i berekningane under. Endringane i renteutgifter i økonomiplanperioden vert etter dei nye føresetnadane slik: Renteutgifter, gjeldande øk. plan 74,6 84,7 72,7 72,7 Renteutgifter, jf nye føresetnader 67,0 98,5 115,6 114,0 Sum endring / salderingseffekt -7,6 13,8 42,9 41,3

10 Side 10 av 29 I gjeldande økonomiplan er det netto renteutgifter etter fråtrekk av rentekompensasjon som er presentert. Dei nye tala syner det reelle renteutgiftsbeløpet på låneporteføljen. Endringane i avdragsutgifter i økonomiplanperioden vert etter dei nye føresetnadane slik: Avdragsutgifter, gjeldande øk. plan 90,8 93,2 101,5 101,5 Avdragsutgifter, jf nye føresetnader 83,5 91,6 122,4 119,1 Sum endring / salderingseffekt -7,3-1,6 20,9 17,6 Tilråding Ny berekning på kapitalutgiftene vert innarbeidd i det økonomiske opplegget for budsjett 2012/økonomiplan LOKALE INNTEKTER 4.1 Konsesjonskraftinntekter Avtalen med SFE om forvaltning av konsesjonskrafta vart sagt opp i desember Kvantumet vert gradvis frigjeve i perioden Frå 2014 er heile volumet disponert av fylkeskommunen. Kvantumet vert frigjeve slik: Forvalta i fellesportefølje - SFE Frigjeve kvantum Sum fylkeskommunalt kvantum Frigjeve kraftvolum i 2011 er sikra på eittårskontrakt. Det er inngått avtale med Markedskraft om forvaltning av frigjeve kraftvolum frå I FT-sak 41/11 vart det vedteke at risikostrategien i høve den vidare forvaltninga av konsesjonskrafta skal bygge på ein modell der ein kombinerer prissikring ved sal på eit års horisont og sal i spotmarknaden. Det vart vidare lagt til grunn at fordelinga bør vere om lag halvparten på kvar salsmåte. Det er delegert til fylkesutvalet å fastsetje endeleg risikostrategi innafor desse

11 Side 11 av 29 rammene. Fylkesutvalet vil få denne saka opp til handsaming etter sommarferien. Pr dato er ikkje noko av den disponible kraftmengda prissikra utover Med bakgrunn i den kortsiktige horisonten på forvaltninga, vil det vera naturleg å leggje marknadsprisen i det enkelte budsjettår til grunn ved prognostisering av konsesjonskraftinntektene i planperioden. Pr er marknadsprisane (forwardprisane) for sal av kraft i åra følgjande (øre/kwh): Forwardprisar 39,05 38,27 38,19 38,77 Fylkeskommunen sin kostnad med kjøp av konsesjonskrafta er summen av konsesjonskraftprisen og innmatingskostnadane. Konsesjonskraftprisen vert fastsett av departementet og er for ,68 øre/kwh (har vore svakt stigande dei seinare åra). Innmatingskostnadane vert berekna til om lag 1,3 øre/kwh. Samla gjev dette om lag 12 øre/kwh i kostnadar ved kjøp av konsesjonskraft. Med bakgrunn i dette legg vi til grunn ein netto konsesjonskraftpris på 27 øre/kwh for 2012 og 26 øre/kwh for åra på krafta vi disponerer sjølv. På kraftmengda i fellesporteføljen legg vi til grunn eigen prognose frå SFE. Dette gjev slik samla prognose på konsesjonskraftinntektene i planperioden: Forvalta i fellesportefølje - SFE Frigjeve kvantum 7,1 91,0 7,5 93,1 6,7 95, ,5 Prognose pr ,1 100,6 102,4 103, 5 Den nye prognosen gjev slik endring i høve gjeldande økonomiplan: Prognose Gjeldande økonomiplan 98,1 84,4 100,6 93,4 102,4 103,0 103,5 103,0 Endring 13,7 7,2-0,6 0,5

12 Side 12 av Utbytte Prognosane for konsesjonskraft og utbytte frå SFE er svært følsame for utvikling kraftpris, produksjonskvantum mv. SFE utarbeidde ein prognose (styrehandsama 10. juni) for resultat/utbytte for åra Med grunnlag i denne prognosen og ei justering av utbytte frå Fjord1 som følgje av omgjeringa av ansvarleg lån til aksjekapital får vi følgjande endring i prognostisert utbytte i planperioden: Utbytte Gjeldande økonomiplan Ny prognose Endring Lokale inntekter samla Basert på nye prognosar for konsesjonskraft og utbytte utviklar dei lokale inntektene seg slik i økonomiplanperioden: Lokale inntekter Konsesjonskraft Utbytte 13,7-14,0 7,2-2,0-0,6-4,0 0,5-6,0 Sum endring -0,3 5,2-4,6-5,5 Fylkesrådmannen legg til grunn at føresetnaden om å nytte 125 mill. kr årleg av lokale inntekter til driftsføremål vert oppretthalden. Med grunnlag i dette vert endra prognose på lokale inntekter saldert mot bufferfondet. Tilråding: Føresetnaden om å nytte 125 mill. kr årleg av lokale inntekter til driftsføremål vert oppretthalden. Endringa i prognostiserte lokale inntekter vert med bakgrunn i dette saldert mot bufferfondet.

13 Side 13 av 29 5 UTVIKLING I BUFFERFONDET 5.1 Vurdering av minimumsnivå Det er to sakstilhøve som gjer at fylkesrådmannen no finn det naudsynt å vurdere minimumsnivået på bufferfondet i høve svingingar i lokale inntekter: Endra risikoprofil på forvaltning av konsesjonskrafta Tilrådinga om å disponere overskytande midlar på fondet Endra risikoprofil på forvaltning av konsesjonskrafta I FT-sak 41/11 vart det vedteke ein forvaltningsmodell for konsesjonskrafta der ein skal kombinere prissikring ved sal på eit års horisont og sal i spotmarknaden. Det vert vidare føresett at fordelinga mellom dei to salsmåtane bør vere om lag 50/50. Dette er ei vesentleg meir kortsiktig linje enn det fylkesrådmannen har lagt til grunn i si tilråding til minimumsnivå på bufferfondet og disponering av overskytande midlar i hovudutvalsaka no i juni. Den nye risikoprofilen på forvaltning av konsesjonskrafta vil over tid gje ein rettare pris på konsesjonskrafta enn fylkesrådmannen sitt framlegg til ein noko lengre sikringshorisont, men profilen gjer samstundes fylkeskommunen meir utsett for svingingar i marknaden. Det store volumet fylkeskommunen disponerer, kombinert med at vi brukar store deler av desse inntektene direkte inn i drifta, gjer oss ekstra sårbare. Med ei samla konsesjonskraftmengde på om lag 400 GWh vil 1 øre i endra gjennomsnittleg marknadspris over året gje eit utslag på 4 mill. kr på inntektene våre. Ved vald forvaltningsstrategi der 50 % av konsesjonskraftmengda er sikra år 1 og ikkje noko sikra utover dette, vil ein varig reduksjon av snitt spotpris på 5 øre i høve budsjettføresetnadane utgjera 70 mill. kr i reduserte inntekter i økonomiplanperioden. Ei auke vil gje tilsvarande positiv effekt. Fylkesrådmannen vurderer ikkje slike svingingar som urealistisk. Dette tilseier at minimumsnivået på bufferfondet bør hevast frå dagens nivå på 60 mill. kr. Disponering av overskytande midlar på bufferfondet I budsjettsaka som fylkesrådmannen fremma for hovudutvala no i juni vert det mellom anna lagt opp til å disponere overskytande midlar på bufferfondet utover minimumsnivået på 60 mill. kr. Denne tilnærminga aukar behovet for eit robust minimumsnivå på fondet, fordi det då ikkje vil ligge at udisponert tilleggskapital for å møte eventuelle svingingar.

14 Side 14 av 29 Begge desse momenta utfordrar det vedtekne minimumsnivået på 60 mill. kr i bufferfondet. For å gje fylkeskommunen auka moglegheit til å kunne utjamne resultatsvingingar frå år til år og eventuelt få betre tid å omstille seg til eit lægre inntektsnivå, vil fylkesrådmannen tilrå at minimumsnivået på bufferfondet vert heva til 80 mill. kr. Tilråding Minimumsnivået på bufferfondet vert heva til 80 mill. kr 5.2 Konsekvensar for fylkesrådmannen si tilråding i hovudutvalssaka Heving av minimumsnivået på bufferfondet som tilrådd i punktet over, vil føre til at midlar som kan disponerast frå bufferfondet vert redusert med 20 mill. kr i høve tilrådingane i hovudutvalssaka. Den prognostiserte nedgangen i lokale inntekter vil redusere det disponible nivået på bufferfondet ytterlegare. Fylkesrådmannen opprettheld føresetnaden om at overskytande midlar skal fordelast med 50/50 til høvesvis reduksjon i lånegjeld og til tiltak som ikkje har varige driftskonsekvensar. Justert for tilrådingane i dette arbeidsdokumentet vil vi få følgjande disposisjon av bufferfondet i planperioden: Tala i dette punktet er usikre, og oppsettet må sjåast på som ein illustrasjon på den tilrådde økonomiske strategien i hovudutvalssaka. Innretninga på denne strategien er laga slik at eventuelle endringar i nivået på bufferfondet ikkje vil få direkte utslag på salderingsbalansen i planperioden. Dette er mellom anna

15 Side 15 av 29 gjort ved å føresette at innsparte kapitalutgifter som følgje av den ekstraordinære nedbetalinga av gjeld vert nytta til ytterlegare reduksjon av gjeldsnivået i planperioden. Ei eventuell endring i nivået på bufferfondet vil såleis slå ut på handlingsrommet vi greier å opparbeide oss i form av reduserte kapitalutgifter til inngangen av neste planperiode. disponible midlar til tiltak utan varige driftskonsekvensar. Om bufferfondet utviklar seg som skissert i tabellen over vil tilrådd strategi gje følgjande utslag: Redusert lånegjeld i høve gjeldande økonomiplan: 109,0 mill. kr Redusert kapitalutgiftsnivå frå 2015: 10,3 mill. kr Det reduserte kapitalutgiftsnivået representerer eit tilsvarande auka årleg handlingsrom på driftsbudsjettet frå I tillegg vil ein få om lag 90 mill. kr som kan nyttast til andre tiltak utan varige driftskonsekvensar. Gjennom dette arbeidsdokumentet tilrår fylkesrådmannen at 50 mill. kr av desse midlane vert nytta til å oppretthalde føresett investeringsramme i handlingsprogrammet for fylkesvegar i Resterande midlar bør førebels reserverast til å møte pukkeleffekten på samferdslesektoren i høve innføring av anbod på kjøp av busstenester. Desse to tilhøva er omtala i høvesvis punkt 2.1 og punkt 6.3 i dette arbeidsdokumentet. Tilråding Finansutvalet sluttar seg til den økonomiske tilnærminga til disposisjon av bufferfondet i planperioden. Eventuelle endringar i nivået på bufferfondet skal løysast slik at dei ikkje gjev salderingsmessige konsekvensar i driftsbudsjettet. 6 ANDRE SAKER 6.1 Auka premiesats for pensjonsordning i Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse gjennomfører årleg ein forsikringsteknisk berekning av premiesatsen for påfølgjande år. Premiesatsen har vore stabil, og vi har så langt hatt dekning for pensjonsutgiftene i budsjett- og økonomiplan. Statens pensjonskasse har no fastsett ein auke i premiesatsen for 2012 frå 14,48 % til 15,09 %. Det er lærarar ved dei vidaregåande skulane som har pensjonsordninga i Statens pensjonskasse. Premieavviket - differansen mellom rekneskapsført pensjonsutgift og innbetalt pensjonsutgift det enkelte år har store variasjonar frå år til år. Fylkeskommunen oppretta i 2010 eit pensjonsfond for å møte desse årlege

16 Side 16 av 29 svingingane. Etter denne endringa, var risikoen til pensjonsutgiftene det enkelte år redusert til den faktiske pensjonskostnaden. Det er dette elementet som no vert endra, og vi kan såleis ikkje nytte pensjonsfondet til å dekke inn denne auken. Auken i premiesatsen utgjer ein auka kostnad på om lag 2,3 mill. kr årleg i høve gjeldande budsjettføresetnader. Opplæring si ramme må styrkast tilsvarande for å dekke opp denne auken. Tilråding: Ramma til opplæringssektoren vert styrka med 2,3 mill. kr årleg for å dekke auka pensjonspremie i Statens pensjonskasse. 6.2 Fastsetting av innsparingskrav på opplæringssektoren Med utgangspunkt i dei statlege overføringane for 2010, SSB sin statistikk over reduksjonen i folketal i den aktuelle aldersgruppa og venta reduksjon i den økonomiske ramma grunna nytt inntektssystem, kan den samla økonomiske utfordringa knytt til opplæringssektoren stipulerast til i storleiksorden 33 mill. kr i 2014, i mill. kr, i mill. kr og i mill. kr. Bakgrunn for berekningane og arbeidet med tilpassingar til desse utfordringane er presenterte i eit eige notat til styringsgruppa for mål- og strategiarbeidet på opplæringssektoren. Dokumentet følgjer som vedlegg 2. Inntektsgarantisystemet (INGAR) vil dempe dei økonomiske utslaga som følgje av elevtalsnedgangen på kort sikt. Fylkesrådmannen ser det likevel som rimeleg at opplæringssektoren uavhengig av dette må tilpasse tilbodet til venta reduksjon i elevtalet. Ei slik tilpassing vil krevje omfattande reduksjonstiltak. I gjeldande økonomiplan er det lagt til grunn eit innsparingskrav for opplæringssektoren på 2 mill. kr i 2011 aukande til 4 mill. kr i 2012 og 2013 og 10 mill. kr i Sektoren har førebels berre effektuert deler av innsparingskravet - årleg tilsvarande 3 mill. kr. Fylkesrådmannen tilrår at vedteke innsparingskrav ligg fast ut gjeldande økonomiplanperiode. Frå 2015 tilrår fylkesrådmannen at innsparingskravet på sektoren vert gradvis auka for å gjenspegle reduksjonen i elevtalet. Fylkesrådmannen tilrår i denne omgang at innsparingskravet vert auka med ytterlegare 10 mill. kr til samla 20 mill. kr frå Det vert lagt opp til å vurdere ein auke i nivået på innsparingskravet frå 2016 og vidare framover i samband med den årlege rulleringa av økonomiplanen.

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer