Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 15. januar 2007

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Des. 8. Lov nr. 67 om endr. i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (komitémodell, avtalevalg m.m.) Des. 8. Lov nr. 68 om endr. i jordlova mv Des. 15. Lov nr. 69 om endr. i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven (arbeidstid mv.) Des. 15. Lov nr. 70 om endr. i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter Des. 15. Lov nr. 71 om endr. i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt Des. 15. Lov nr. 72 om endr. i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver Des. 15. Lov nr. 73 om endr. i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Des. 15. Lov nr. 74 om endr. i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering Des. 15. Lov nr. 75 om endr. i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v Des. 15. Lov nr. 76 om endr. i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift Des. 15. Lov nr. 77 om endr. i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning Des. 15. Lov nr. 78 om endr. i lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO 2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen Des. 15. Lov nr. 79 om endr. i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard Des. 15. Lov nr. 80 om endr. i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd Des. 15. Lov nr. 81 om endr. i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt Des. 15. Lov nr. 82 om endr. i lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten Des. 15. Lov nr. 83 om endr. i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv Des. 15. Lov nr. 84 om endr. i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge Des. 15. Lov nr. 85 om endr. i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav Des. 15. Lov nr. 86 om endr. i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Des. 15. Lov nr. 87 om endr. i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (gjeninnføring av særskilt stillingsvern mot oppsigelse for yrkesbefal) Des. 15. Lov nr. 88 om endr. i aksjelovgivningen mv Des. 15. Lov nr. 89 om endr. i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) Des. 15. Lov nr. 90 om endr. i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren) Des. 15. Lov nr. 91 om endr. i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid) Des. 15. Lov nr. 92 om endr i veglov 21. juni 1963 nr Des. 8. Ikrafts. av lov 8. desember 2006 nr. 68 om endringar i jordlova mv. (Nr. 1361) Des. 8. Deleg. av myndigheit til Landbruks- og matdepartementet etter odelslova 16 og 31 (Nr. 1362) Des. 8. Ikrafttr. av lov 30. juni 2006 nr. 39 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk) (Nr. 1375) Des. 8. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet etter lov 30. juni 2006 nr. 39 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk) (Nr. 1376) Des. 8. Ikrafttr. av lov 8. desember 2006 nr. 67 om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (komitémodell, avtalevalg m.m.) (Nr. 1377) Des. 11. Deleg. av myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet til å fastsette endringer i forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner 4 bokstav a (Nr. 1397) Des. 15. Ikrafttr. av lov 15. desember 2006 nr. 69 om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven (arbeidstid mv.) (Nr. 1406) Des. 15. Ikrafttr. av lov 15. desember 2006 nr. 89 om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) (Nr. 1407) Des. 15. Ikrafttr. av lov 15. desember 2006 nr. 92 om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 (Nr. 1421)

3 Des. 15. Ikrafttr. av lov 30. juni 2006 nr. 45 om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v. (Nr. 1422) Des. 15. Ikrafttr. av lov 23. april 2004 nr. 18 om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover og delvis ikrafttr. av lov 27. januar 2006 nr. 4 om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.) (Nr. 1426) Des. 15. Ikrafttr. av lov 15. desember 2006 nr. 90 om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren) (Nr. 1427) Des. 15. Ikrafttr. av lov 15. desember 2006 nr. 91 om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid) (Nr. 1428) Des. 15. Delvis ikrafttr. av lov 15. desember 2006 nr. 88 om endringer i aksjelovgivningen mv. (Nr. 1432) Des. 15. Ikrafttr. av lov 10. juni 2005 nr. 52 om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (Nr. 1434) Des. 15. Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om betaling og innkreving av skatt 27 nr. 3 (Nr. 1447) Kunngjøring av stortingsvedtak 2006 Des. 6. Vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2007 (Nr. 1460) Des. 6. Vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen 2007 (Nr. 1461) Forskrifter 2006 Des. 5. Forskrift om fastsetting av kvotefaktor ved fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1355) Des. 6. Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, og sidespor m.m. (kravforskriften) (Nr. 1356) Des. 6. Forskrift om eksamen ved Forsvarets ingeniørhøgskole (Nr. 1357) Des. 6. Forskrift om krav til bachelorgrad i ingeniørfag ved Forsvarets ingeniørhøgskole (Nr. 1358) Des. 7. Forskrift om nærare føresegner om oppnemning av tilsynsperson, utøving av tilsynet og godtgjering for dette (Nr. 1360) Juni 15. Forskrift om krav til bachelorgraden ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (Nr. 1365) Juni 15. Forskrift om eksamen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (Nr. 1366) Juni 15. Forskrift om studier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (Nr. 1367) Juni 15. Forskrift om opptak ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (Nr. 1368) Des. 8. Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. (Nr. 1393) Des. 8. Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Barentshavet i 2007 (Nr. 1394) Des. 10. Forskrift om stopp i kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2006 (Nr. 1396) Des. 14. Forskrift om norsk farmakopé (Nr. 1402) Des. 15. Forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea (Nr. 1405) Des. 14. Forskrift om adgang for ungdom til å delta i fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2007 (ungdomsfiskeordningen) (Nr. 1415) Des. 14. Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2007 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. (Nr. 1418) Des. 15. Forskrift om forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (Nr. 1419) Des. 15. Forskrift om bruk av skjerming i institusjoner i det psykiske helsevernet (Nr. 1423) Des. 15. Forskrift om etablering av tvungent psykisk helsevern mv. (Nr. 1424) Des. 15. Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. desember 2006 nr. 88 om endringer i aksjelovgivningen mv. (Nr. 1433) Des. 13. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Akershus (Nr. 1438) Des. 14. Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2007 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Nr. 1441) Des. 15. Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Nr. 1446) Des. 15. Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 (Nr. 1451) Des. 15. Forskrift om regulering av fisket etter breiflabb i 2007 (Nr. 1452)

4 Des. 15. Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2007 (Nr. 1453) Des. 15. Forskrift om utvidet virkeområde for lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå til å gjelde for Svalbard (Nr. 1454) Des. 15. Forskrift om geografisk virkeområde og bruk av dei regional- og distriktspolitiske verkemidla (Nr. 1455) Des. 15. Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) (Nr. 1456) Des. 18. Forskrift om renter ved forsinket betaling (Nr. 1457) Des. 14. Forskrift til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden 1 om arbeidsgiveravgift (Nr. 1465) Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2007 (Nr. 1469) Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 (Nr. 1470) Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2007 (Nr. 1474) Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2007 (Nr. 1475) Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2007 (Nr. 1477) Des. 18. Forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven (Nr. 1478) Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter vassild nord for 62 N i 2007 (Nr. 1493) Des. 18. Forskrift om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk (Nr. 1496) Des. 19. Forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for friskolar som får statstilskot etter lov om frittståande skolar (økonomiforskrift til friskolelova) (Nr. 1503) Endringsforskrifter 2006 Nov. 29. Endr. i forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv. (Nr. 1354) Des. 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2006 (Nr. 1359) Nov. 24. Endr. i forskrift om bingo (Nr. 1369) Nov. 24. Endr. i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn (Nr. 1370) Des. 6. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 1371) Des. 8. Endr. i forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen (Nr. 1372) Des. 8. Endr. i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (Nr. 1373) Des. 8. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1374) Des. 9. Endr. i forskrift om kjøre- og hviletid m.v. ved innenlandsk transport og transport innen EØS-området (Nr. 1378) Des. 11. Endr. i forskrift om støtteordningen for fri scenekunst (Nr. 1379) Des. 6. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1391) Des. 7. Endr. i forskrift om gjennomføring av felleseuropeiske driftskrav for ervervsmessig lufttransport med helikopter (Joint Aviation Requirements Operations), BSL JAR-OPS 3 endringsutgave 3 (Nr. 1392) Des. 8. Endr. i forskrift om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2006 (Nr. 1395) Des. 11. Endr. i forskrift om fartøykvoter i fangst av kongekrabbe øst for 26 Ø i 2006/2007 (Nr. 1398) Des. 11. Endr. i forskrift om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt (Nr. 1399) Des. 12. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1400) Des. 13. Endr. i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1401) Des. 14. Endr. i forskrift (Nr. 24) vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen (Nr. 1403) Des. 15. Endr. i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (Nr. 1404) Des. 7. Endr. i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (Nr. 1408) Des. 12. Endr. i forskrift om bruk av kjøretøy (Nr. 1409) Des. 12. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 1410)

5 Des. 12. Endr. i forskrift om førerkort m.m. (Nr. 1411) Des. 13. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1412) Des. 14. Endr. i forskrift om energiutredninger, forskrift om beredskap i kraftforsyningen og forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Nr. 1413) Des. 14. Endr. i forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff) (Nr. 1414) Des. 14. Endr. i forskrift om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (Nr. 1416) Des. 14. Endr. i forskrift om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent (Nr. 1417) Des. 15. Endr. i forskrift om revisjon og revisorer (Nr. 1420) Des. 15. Endr. i forskrift om undersøkelse og behandling uten eget samtykke mfl. (Nr. 1425) Des. 15. Endr. i forskrift om fredning av kulturminner på Jan Mayen (Nr. 1429) Des. 15. Endr. i forskrift om vern av miljøet i Antarktis (Nr. 1430) Des. 15. Endr. i forskrift om fredning av Bouvetøya med tilliggende territorialfarvann som naturreservat (Nr. 1431) Des. 11. Endr. i forskrift om anvendelse av det kvantum av torsk som er satt av til distriktskvote i 2006 (Nr. 1436) Des. 12. Endr. i forskrift om deltakelse i kystfartøygruppenes fiske for 2007 (deltakelsesforskriften) (Nr. 1437) Des. 13. Endr. i forskrift om justergebyrer mv. (Nr. 1439) Des. 13. Endr. i forskrift om anvendelse av det kvantum av torsk som er satt av til distriktskvote i 2006 (Nr. 1440) Des. 15. Endr. i forskrift om særavgifter (Nr. 1442) Des. 15. Endr. i forskrift om dokumentavgift (Nr. 1443) Des. 15. Endr. i forskrift om årsavgift for motorvogn (Nr. 1444) Des. 15. Endr. i forskrift om engangsavgift på motorvogner (Nr. 1445) Des. 15. Endr. i forskrift om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt m.v. (Nr. 1448) Des. 15. Endr. i forskrift (Nr. 122) om levering av årsterminoppgave for registreringspliktig næringsdrivende med liten omsetning (Nr. 1449) Des. 15. Endr. i forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 1450) Nov. 16. Endr. i forskrift til partnerskapsloven om prøving av vilkår og fremgangsmåte m.v. ved registrering av partnerskap (Nr. 1459) Des. 13. Endr. i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) (Nr. 1462) Des. 14. Endr. i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (Nr. 1463) Des. 14. Endr. i forskrift om leveringskvalitet i kraftforsyningen og forskrift om systemansvar i kraftforsyningen (Nr. 1464) Des. 15. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1466) Des. 15. Endr. i forskrift om deltakelse i kystfartøygruppenes fiske for 2007 (deltakelsesforskriften) (Nr. 1467) Des. 15. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 1468) Des. 18. Endr. i forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Nr. 1471) Des. 18. Endr. i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg (Nr. 1472) Des. 18. Endr. i forskrift om avgifter for tilsyn med elektromedisinsk utstyr (Nr. 1473) Des. 18. Endr. i forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten (Nr. 1476) Des. 18. Endr. i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (Nr. 1479) Des. 11. Endr. i forskrift om radiokommunikasjon for lasteskip (Nr. 1492) Des. 18. Endr. i forskrift om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. og forskrift om avskrivning eller ettergivelse av statens krav etter lønnsgarantiordningen (Nr. 1494) Des. 18. Endr. i forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (Nr. 1495) Des. 19. Endr. i forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring (Nr. 1497)

6 Des. 19. Endr. i forskrift om levering av ligningsoppgaver fra forvaltningsselskaper og verdipapirregistre til ligningsmyndighetene (Nr. 1498) Des. 19. Endr. i forskrift om egenandelstak 1 (Nr. 1499) Des. 19. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1500) Des. 19. Endr. i forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner (Nr. 1501) Des. 19. Endr. i forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 1502) Diverse 2006 Des. 15. Opph. av forskrift om forbud mot utførsel av kulturminner (Nr. 1435) Juni 16. Endr. i regler for Kirkerådets virksomhet (Nr. 1458) Des. 20. Ikrafttr. av forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, delvis ikrafttr. av forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) og ikrafttr. av forskrift 24. november 2006 nr om endring i forskrift til offentlighetsloven. Delegering av myndighet (Nr. 1504) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside

7 8. des. Lov nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 15. januar 2007 Nr des. Lov nr Lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (komitémodell, avtalevalg m.m.). Ot.prp.nr.96 ( ), Innst.O.nr.9 ( ) og Besl.O.nr.5 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 16. og 23. november Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. Kunngjort 8. desember Endringer i følgende annen lov: Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard. I I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) gjøres følgende endringer: 7 nr. 3 skal lyde: 3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. Ny 10 a skal lyde: 10 a. Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer. 1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer som saksforberedende organ for kommunestyret og fylkestinget. Komiteene kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Slike komiteer skal ha minst tre medlemmer. 2. Kommunestyret og fylkestinget deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer, og velger leder og nestleder til komiteene. Medlemmer av kontrollutvalget som også sitter i kommunestyret eller fylkestinget, er utelukket fra valg til komiteene. Ordfører og fylkesordfører kan fritas fra valget dersom kommunestyret eller fylkestinget bestemmer det. 3. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til komiteene. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i hver komité med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas med simpelt flertall. 4. Komiteene skal sammensettes forholdsmessig etter den kjønnsmessige fordeling blant de som skal velges. Varamedlemmer til komiteene velges på samme måte blant kommunestyrets og fylkestingets varamedlemmer. 5. Ved varig uttreden eller forfall til kommunestyret og fylkestinget etter 16 nr. 2 skal vedkommende varamedlem tre inn i den kommunestyrekomité eller fylkestingskomité som den uttredende tilhørte. 6. Komiteene kan opprette arbeidsutvalg hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 7. Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer. 12 nr. 4 skal lyde: 4. Kommunedelsutvalget kan gi lederen, et arbeidsutvalg eller lederen av administrasjonen i kommunedelen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet. 14 nr. 1 bokstav a første ledd skal lyde: a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre og fylkesting, og som på valgdagen står innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommune eller i en av kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommunedel, er valgbare.

8 8. des. Lov nr nr. 1 annet punktum skal lyde: Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 16 nr. 2 første punktum skal lyde: 2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 16 nr. 3 skal lyde: 3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 16 nr. 5 annet punktum skal lyde: Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. 16 ny nr. 6 skal lyde: 6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. 17 nr. 2 skal lyde: 2. Som første sak i det konstituerende møtet tar kommunestyret og fylkestinget stilling til om kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er gyldig, jf. valgloven 13 4 første ledd. Dersom kommunen har avholdt direkte valg til kommunedelsutvalg, tar kommunestyret stilling til gyldigheten av dette valget før øvrige valg foretas. Når det er avgjort at valg som nevnt i første og annet punktum er gyldige, foretas valg av formannskap eller fylkesutvalg, ordfører eller fylkesordfører og varaordførere for den nye valgperioden. I møtet bør det også velges medlemmer av kommunale eller fylkeskommunale nemnder, og ledere for disse, hvis det ikke er overlatt til vedkommende nemnd selv å foreta dette valget. 24 nr. 2 skal lyde: 2. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at ledende administrative stillinger, herunder ledere av kommunale og fylkeskommunale foretak, skal ansettes på åremål. Det samme gjelder for ombud. Åremålsperioden skal være på minst seks år. Nåværende 24 nr. 4 blir nr nr. 1 skal lyde: 1. Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for kommunestyre, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg, faste utvalg, kommunestyrekomiteer, fylkestingskomiteer, kommunedelsutvalg, kommuneråd og fylkesråd samt kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover. 29 nr. 3 siste punktum skal lyde: Det kan likevel ikke gjøres unntak fra 36 til 38 a. 29 nr. 4 siste punktum skal lyde: Bestemmelsene i 36 til 38 a kommer likevel ikke til anvendelse. 29 ny nr. 6 skal lyde: 6. Bestemmelsene i 36 til 38 a gjelder ikke for kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer. 35 nr. 4 skal lyde: 4. Valg av medlemmer av nemnder holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg. 38 skal lyde: 38. Flertallsvalg. Ansettelser. Ved flertallsvalg og ansettelser er den valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning.

9 8. des. Lov nr Ny 38 a skal lyde: 38 a. Avtalevalg. 1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen. 2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget. 3. Skal det velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent blant dem som velges. Skal det velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer enn det som følger av disse regler, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er mulig. 4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende. 39 a skal lyde: 39 a. Innbyggerinitiativ. 1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. 2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. 3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller b) samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. 4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler. II I lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard gjøres følgende endringer: 34 tredje ledd nytt annet punktum skal lyde: Endring av medlemstallet vedtas av lokalstyret selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. Ny 36 a skal lyde: Lokalstyret kan selv opprette lokalstyrekomiteer som saksforberedende organ for lokalstyret. Kommuneloven 10 a får tilsvarende anvendelse så langt den passer. Ny 36 b skal lyde: Lokalstyret kan selv bestemme at administrasjonsutvalget eller et fast utvalg skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. Ny 39 a skal lyde: Kommuneloven 24 nr. 2 om åremål får tilsvarende anvendelse for Longyearbyen lokalstyre. Ny 44 a skal lyde: Kommuneloven 39 a om innbyggerinitiativ får tilsvarende anvendelse for Longyearbyen lokalstyre. III Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

10 8. des. Lov nr des. Lov nr Lov om endringar i jordlova mv. Ot.prp.nr.75 ( ), Innst.O.nr.4 ( ) og Besl.O.nr.7 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 16. og 23. november Fremja av Landbruks- og matdepartementet. Kunngjort 8. desember Endringar i følgjande lov: Lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten. Følgjande lover blir oppheva: 1 Lov 22. juni 1934 nr. 5 om midlertidige innførselsforbud m.v. 2 Lov 31. mai 1935 nr. 5 om adgang til å utferdige forbud mot omsetning av ustemplet kjøtt og skinn av tamrein. 3 Lov 16. juni 1939 nr. 10 om regulering av tilvirkning og omsetning av potetmjøl m.m. 4 Lov 13. desember 1946 nr. 23 om omsetning av pelsdyrskinn. 5 Lov 31. mai 1974 nr. 20 om importavgift og råvareprisutjevning ved eksport (eksportrestitusjon) for produkter framstilt ved bearbeidelse av jordbruksråvarer. 6 Lov 22. desember 1999 nr. 103 om opphevelse av lov 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank m.m. (Overføring av Landbruksbankens oppgaver til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond). I I lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) blir det gjort følgjande endringar: 6 skal lyde: På vegne av staten skal Fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret og kommunen arbeide med dei føremåla som er nemnde i 1. Dei skal mellom anna arbeide ut planar for korleis jorda skal nyttast, hjelpa til med førebuing av grunnutnyttingsplanar som vedkjem landbruket etter plan- og bygningslova og gjera det arbeidet som dei vert pålagde ved lov eller ved vedtak av departementet. 8 femte ledd skal lyde: Om pålegg ikkje er etterkome når fristen er ute, kan departementet gjera avtale om bortleige av heile eller delar av jorda for ei tid av inntil 10 år. Kap. VI blir oppheva. 18 skal lyde: Etter retningsliner fastsett av Stortinget, kan departementet fastsetja føresegner om fordeling og vilkår for utbetaling og formidling av tilskot etter jordbruksavtalen eller liknande tilskot, herunder atterhald og avkorting av tilskot, utestenging frå ei ordning, og rente ved krav om tilbakebetaling. II I lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten blir det gjort følgjande endringar: 16 fjerde ledd skal lyde: Jord som blir lagt til ein eigedom som tilleggsjord går inn under odel eller odling på den eigedomen jorda blir tillagt når departementet har godkjent kjøpet av di kjøparen bør få tilleggsjord, og jorda dersom det er odelsjord er gjort odelsfri i samsvar med reglane om odelsfrigjering. 31 skal lyde: I den mon odelsrett vil kunne skiple ei eigedomstileigning som departementet har godkjent av di kjøparen bør få tilleggsjord kan departementet fri slik jord for eldre odelsrett. Odelsfrigjering kan likevel ikkje skje andsynes dei som etter konsesjonslova 5 første ledd nr. 1 kunne kjøpe eigedomen konsesjonsfritt, med mindre det gjeld eigedom der arealet er under 30 dekar, eller det ikkje er tvil om at omsynet til odelsrettshavarane må vike av di eigedomstileigninga inneber ei god driftsmessig løysing. III Lov 22. juni 1934 nr. 5 om midlertidige innførselsforbud m.v. blir oppheva. IV Lov 31. mai 1935 nr. 5 om adgang til å utferdige forbud mot omsetning av ustemplet kjøtt og skinn av tamrein blir oppheva. V Lov 16. juni 1939 nr. 10 om regulering av tilvirkning og omsetning av potetmjøl m.m. blir oppheva. VI Lov 13. desember 1946 nr. 23 om omsetning av pelsdyrskinn blir oppheva.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Utgitt 30. januar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2003 Side 1499 1694 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 30. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni 27. Lov nr. 57 om

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2002 Side 529 644 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 18. juni 2002 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Juli 17. Deleg. av myndighet

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 22. mars 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering myndighet 2012 Jan. 27. Lov nr. 9 om arbeidstvister

Detaljer

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Utgitt 20. januar 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Des. 16. Lov nr.

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2003 Side 1023 1175 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 18. juni 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mai. 9. Lov nr. 28 om endr.

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2001 Side 2133-2281 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16-2001 Utgitt 29. januar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 7. april 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Feb. 27. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 13. mai 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 April 3. Lov nr. 17 om endr.

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Feb. 11. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 14 2010 Side 2411 2616 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2010 Side 2411 2616 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2010 Side 2411 2616 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2010 Utgitt 21. januar 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 45 2011 Side 593-718 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 1. juli 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Mai. 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer