EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan Høringsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument"

Transkript

1 EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Høringsdokument

2 FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak (Aksjon skoleveg) bare skje med grunnlag i vedtatt kommunal trafikksikkerhetsplan. Dette var en viktig premiss når kommunestyret den 18.mars 2002 vedtok trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll I gjeldende trafikksikkerhetsplan er det i handlingsplanen prioritert tiltak for perioden , mange av disse er nå gjennomført og det var derfor behov for revisjon av trafikksikkerhetsplanens handlingsdel. Arbeidet med denne revisjonen er gjennomført av kommunal drift. Det er en forutsetning at rullering av trafikksikkerhetsplanen skal skje som tematisk kommunedelplan. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i lokalavisen og på kommunens hjemmeside samtidig som relevante offentlige instanser og organisasjoner ble varslet ved brev I forbindelse med planoppstart ble det gjennomført en enkel kartlegging av trafikkfarlige områder ved barnehager, barne- og ungdomskoler, hvor de ble bedt om å bemerke områder/strekninger på skolevegen som er trafikkfarlige og føles utrygge. Med grunnlag i innspillene fra kartleggingen og andre innspill er det utarbeidet nye prioriteringslister og et revidert forslag til handlingsplan med økonomioversikt for planperioden, ( ). I planens øvrige kapitler er det kun foretatt enkelte redaksjonelle endringer. Forsiden er tegnet av: Stine Vik Habberstad, 6 klasse, Dal skole

3 INNHOLD 1 BAKGRUNN ARBEIDET MED KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKULYKKER OG SAMFUNNSMESSIGE KOSTNADER OM UTRYGGHET MÅL FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET OVERORDNEDE MÅL MÅL I KOMMUNEPLANEN MÅL FOR ULYKKESREDUKSJON OG MÅLOPPNÅELSE TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET EIDSVOLL KOMMUNE ANDRE AKTØRER I TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET ULYKKESANALYSE-PERSONSKADEULYKKER ULYKKESUTVIKLINGEN OVER TID - EIDSVOLL OG NABOKOMMUNENE VEGTYPER ULYKKER FORDELT OVER ÅRET FØRE- OG LYSFORHOLD TRAFIKANTGRUPPER ULYKKESTYPER SKADEGRAD SÆRLIGE ULYKKESSTREKNINGER OG -PUNKTER KARTLEGGING VED SKOLER OG BARNEHAGER KARTLEGGING AV UTBEDRINGSBEHOV TRAFIKKOPPLÆRING OG KAMPANJER HANDLINGSPLAN OPPLÆRING, TILRETTELEGGING OG SAMARBEID DRIFT OG VEDLIKEHOLD FYSISKE TILTAK PLANMESSIGE TILTAK ADM. OG BUDSJETTMESSIGE KONSEKVENSER ORGANISERING/OPPFØLGING/SAMARBEID ØKONOMI/FINANSIERING VIRKNINGER AV PLANEN Vedlegg 1: Utrygge steder. Oppsummering av innspill ved varsel om oppstart. Vedlegg 2: Nyttevurdering, kriterier brukt ved rangering av tiltak. Vedlegg 3: Personskadeulykker Supplerende tabeller og ulykkeskart. Vedlegg 4: Ordliste og brukte forkortelser.

4 5 1 BAKGRUNN 1.1 Arbeidet med kommunal trafikksikkerhetsplan Med bakgrunn i de høye ulykkestallene i vegtrafikken anmodet Stortinget i 1996 om at det skulle settes i gang et arbeid for å stimulere flere kommuner til å utarbeide lokale handlingsplaner for trafikksikkerhet. Anmodningen ble fulgt opp gjennom Stortingsmeldingen om Norsk veg- og vegtrafikkplan, som ble vedtatt våren Det ble bestemt at tildeling av statlige midler til lokale trafikksikkerhetstiltak (tidligere Aksjon skoleveg ) fra 2001 bare skulle skje med grunnlag i vedtatt kommunal trafikksikkerhetsplan. Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll kommune ble utarbeidet med bakgrunn i dette vedtaket og de mål som var gitt i kommuneplanen. Trafikksikkerhetsplanen for Eidsvoll , ble vedtatt i mars 2011, og det er denne planen som nå rulleres. 1.2 Trafikkulykker og samfunnsmessige kostnader Offisiell statistikk for perioden viser at vegtrafikken i Norge i gjennomsnitt fører til 269 drepte pr år. Mens politiet årlig rapporterer ca skadde, ligger antallet som behandles av landets helsetjeneste på nærmere Underrapporteringen gjør at vi får et skjevt bilde av situasjonen, noe som i verste fall kan føre til feilprioriteringer. Undersøkelser viser at det er skader med relativt lav skadegrad som ikke rapporteres, og at ulykker som involverer syklister og motorsyklister er sterkest underrapportert. De samfunnsøkonomiske kostnadene som knytter seg til trafikkulykkene er betydelige: Et dødsfall 33,1 mill kroner En hardt skadd: 9,7 mill kroner En lettere skadd: 1,0 mill kroner Kilde: Transportøkonomisk institutt, 2009 tall. Personskadeulykkene i Eidsvoll representerer ut fra dette en årlig samfunnsmessig kostnad på ca. 200 mill kroner, med et gjennomsnitt på 6 mill kroner per ulykke. I tillegg kommer savn og lidelser som ikke lar seg prissette i et slikt regnestykke. Den målrettede innsats som gjøres er derfor veldig viktig får å redusere antall ulykker i årene framover.

5 6 1.3 Om utrygghet Mens ulykkene er relativt sjeldne hendelser, opplever mange mennesker daglig utrygghet i trafikken, for seg eller sine nærmeste. Utryggheten vil ofte være relatert til samspillet mellom myke trafikanter og biltrafikken. Graden av utrygghet påvirkes blant annet av trafikkbelastning, fartsnivå, andelen tungtrafikk og i hvilken grad det er lagt til rette med adskilte tiltak for myke trafikanter. Utrygghet kan påvirke folks valgfrihet og trivsel i en større sammenheng. Utrygghet kan bidra at folk velger omveger til reisemålet eller at de bruker andre transportmåter enn ønskelig, for eksempel bil framfor sykkel. Utrygghet kan være en av årsakene til at foreldre kjører barn til skole og fritidsaktiviteter, og med det bidrar til økte ulemper for andre. Når utryggheten blir stor nok, kan den også bidra til at folk avstår fra å delta i ulike aktiviteter på fritiden. Sånn sett representerer nok utrygghet et velferdstap for noen av kommunens innbyggere. Enkelte trafikksikringstiltak som bl.a veglys, kan gi en generell bedring av oversikt og sosial kontroll, og dermed bidra til økt trygghet i en bredere forstand (f.eks i forhold til kriminalitet eller mobbing). Tegning: Stian Olsen., 6 klasse ved Dal skole

6 7 2 MÅL FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 2.1 Overordnede mål Nasjonale mål Det er gitt føringer for trafikksikkerhetsarbeidet gjennom flere nasjonale dokumenter. Utfordringsdokumentet til Nasjonal Transportplan målsatte en betydelig reduksjon i årlig antall drepte i vegtrafikken. Regjeringen vil i planperioden redusere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken med minst en tredel innen 2020, sammenlignet med gjennomsnittet i årene Dette innebærer at antall drepte og hardt skadde skal reduseres fra rundt 1200 per år til maksimalt 775 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i Regjeringen anser målet for å være ambisiøst men likevel realistisk, som en etappe på veg mot den såkalte nullvisjonen. Det vil si en framtidig situasjon der trafikksystemet ikke lenger skal kreve menneskeliv eller påføre alvorlig/invalidiserende skade. For å komme videre i trafikksikkerhetsarbeidet vil det være viktig å løse utfordringene knyttet til de ulykkestyper, trafikantgrupper og typer adferd som er mest utsatt eller fører til flest ulykker med drepte og hardt skadde. Møteulykker, utforkjøringer og ulykker med myke trafikkanter står for om lag 85 % av ulykkene med dødelig utgang i vegtrafikken. Regjeringen ser derfor følgende hovedutfordringer for trafikksikkerhetsarbeidet i perioden : Analyser viser at høy fart, ruspåvirkning og manglende bruk av bilbeltet er blant de alvorligste typer risikoadferd. I tillegg er trøtte førere et økende problem i vegtrafikken. Ungdom i aldersgruppen år er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Til tross for at aldersgruppen utgjør bare 14 % av befolkningen, er gruppen involvert i 30 % av alle ulykker. Den demografiske utviklingen fører til at folk lever lengre og at det blir flere eldre trafikanter. Ulykkesrisikoen øker vesentlig fra 75-årsalderen. Motorsyklister har 8 til 15 ganger høyere risiko for å bli skadet sammenlignet med bilførere. Motorsykkelulykker utgjør ca 10 % av alle dødsulykkene. Gjennomgående sikkerhetstenkning i tråd med nullvisjonen skal være et bærende prinsipp i ledelse, planlegging og gjennomføring av veg- og vegtrafikktiltak. Regjeringen vil sette i verk tiltak innenfor alle områder for å møte ovennevnte utfordringer i følge Nasjonal Transportplan

7 8 2.2 Mål i kommuneplanen Kommuneplanen for Eidsvoll definerer viktige forutsetninger og mål som setter trafikksikkerhet inn i en større sammenheng. Overordnet mål: - Eidsvoll skal være en god kommune å bo og leve i. Dette bør være et mål og felles ansvar for innbyggerne, de frivillige sammenslutningene og kommunen. Gjennom den kommunale virksomheten skal alle Eidsvolls innbyggere sikres best mulig velferd og en rettferdig fordeling av goder og byrder som kommunen kan påvirke. Kommuneplanen trekker opp viktige forutsetninger som har betydning for arbeidet med transport- og arealplanlegging framover. Her skal nevnes: - Boligområder og myke trafikanter må så langt det er mulig skånes for støyende og farlig trafikk. - Ny bosetting lokaliseres slik at vi får en best mulig utnyttelse av eksisterende barnehager, skoler, veger og ledningsnett. Det søkes å få en balansert boligbygging med hensyn til de enkelte deler av bygda. Innenfor denne rammen skal det fortsatt satses bevisst på utvikling av kommunens eksisterende senterdannelser og kollektivknutepunkter. Styrking av Eidsvoll sentrum skal være et prioritert område i perioden. - Trafikksikkerhetsplanen er svært viktig for det arbeidet som gjøres for å bedre trafikksikkerheten. - Det skal legges vekt på utbygging og utvikling av kommunikasjoner, inkludert trafikksikring. 2.3 Mål for ulykkesreduksjon og måloppnåelse Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet etter følgende retningslinjer: - Planen skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å gjennomføre tiltak som reduserer risikoen for ulykker, følgene av ulykker, og opplevd utrygghet i trafikken. - Planen skal bidra til en sterkere fokusering på trafikksikkerhet i areal- og transportplanleggingen og bidra til en bevisstgjøring av planleggere, politikere og folk flest omkring trafikkforhold og egen atferd i trafikken. - Planen skal gi et bedre grunnlag for samarbeid med andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. - Planen skal legge til rette for at flere kan gå eller sykle trygt i stedet for å kjøre bil. Det legges særlig vekt på å redusere andelen grunnskoleelever som kjøres til skolen, både av hensyn til barnas fysiske helse og fordi privatbiler i skoleområdene utgjør en sikkerhetsrisiko. I planperioden fram til 2015 legges det derfor hovedvekt på gjennomføring av fysiske tiltak i vegnettet. - Planen skal bidra til økt fokus på drift og vedlikehold slik at gående og syklende gis et attraktivt tilbud.

8 9 - Planen utarbeides og behandles som kommunedelplan etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Mål for effekt: I samsvar med milepæler fastsatt i Nasjonal transportplan, arbeides det også lokalt mot en reduksjon i antall personskader i trafikken. Trafikksikkerhetsplanen sikter mot ambisiøse mål: Antallet personskadeulykker på vegnettet skal reduseres med minst en tredel i løpet av planperioden, dette i tråd med nullvisjonen. Steder som oppleves som utrygge på grunn av biltrafikken skal utbedres Tabell 2.1: Mål for ulykkesreduksjon, antall personskadeulykker (Eksklusiv E6) Ulykker Mål innen 2020 Målsatt endring I planperioden Per år (gjennomsnitt) Ut fra dette må ulykkestallet i 2020 ligge på 15 personskadeulykker, mot dagens rate på 22 per år. Skal reduksjon i antall ulykker være mulig, vil det kreves en målrettet innsats både fra kommunen, fylket og Staten. Ulykkesreduksjon og måloppnåelse Trafikksikkerhetsplan for perioden hadde som hovedmål å redusere antall personskadeulykker på vegnettet med ca 20 prosent i fireårsperioden fra Samt at steder som oppleves som utrygge skulle utbedres. I den første fireårsperioden fra skjedde det i gjennomsnitt 21 personskadeulykker pr år i Eidsvoll, når E6 holdes utenfor. Dette tilsvarte en reduksjon på 10 % i forhold til analyseperioden , da gjennomsnittet lå på 23,25 ulykker pr år. Målet om 20 % reduksjon ble ikke nådd, men det er viktig å være klar over at det i denne perioden, og videre fram til i dag har vært en betydelig vekst i biltrafikken, slik at ulykkesrisikoen er vesentlig redusert. Ser vi på hele perioden fram til 2008 er det, tross stor trafikkvekst en reduksjon i antall personskadeulykker på vel 6 %. Enkelttiltakenes virkning på trafikksikkerheten vil bare unntaksvis være direkte målbare, og da først 2-3 år i ettertid. Effekten av de samlede tiltakene bør imidlertid kunne følges år for år gjennom den offisielle ulykkesstatistikken. Den bør legges til grunn for eventuelle kursendringer underveis og senest ved neste rullering av handlingsplanen.

9 10 Trondheimsvegen gjennom Råholt (tidligere E-6) Holdningsendringer For å redusere personskadeulykkene og øke trygghetsfølelsen for de ulike trafikkantgrupper er det viktig med gjennomføring av fysiske trafikksikkerhetstiltak, men en holdningsendring når det gjelder: -overholdelse av fartsgrenser, -bruk av sikkerhetsutstyr, -kjøring utført av ruspåvirkede førere og førere som er trøtte, -tilstandsmål knyttet til trafikkantopplæringen og tiltak for å sikre kjøretøyparken er avgjørende for å kunne nå målet om nullvisjonen. Målrettet innsats når det gjelder holdningsskapende arbeid er ressurskrevende. Det kreves stort engasjement og kunnskap om trafikksikring, samt en pedagogisk bakgrunn for å kunne påvirke de ulike trafikkantgruppers holdninger. Pr. i dag har kommunen begrensede ressurser å sette inn i dette arbeidet.

10 11 3 TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET 3.1 Eidsvoll kommune Kommunen har et allsidig ansvar innenfor trafikksikkerhetsarbeidet, med forebyggende helsearbeid, opplæring i barnehager/skoler og planlegging, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Gjennom arealplanleggingen legges dessuten viktige premisser for trafikkutviklingen framover. Tidligere har det faglige og administrative arbeidet knyttet til trafikksikkerhet i kommunen i hovedsak ligget til teknisk etat og skole- og barnehageetaten. Begge etatene har vært representert i Trafikksikkerhetsgruppa. Etter omorganiseringen vil det nå bli opprettet en trafikksikkerhetsgruppe bestående av representanter fra virksomhetene kommunal forvaltning, oppvekst og kommunal drift. Aksjon skoleveg Kommunen har i en årrekke arbeidet med utbedringstiltak gjennom Aksjon skoleveg. Aksjon skoleveg har fungert som en øremerket statlig tilskuddsordning, med krav om egenandel fra kommunene. De siste fem årene har Eidsvoll kommune mottatt ca.7.millioner kroner i statlig tilskudd. Pengene har gått til bedring av atkomstforholdene ved skolene, anleggelse av gang- og sykkelveger, fortau og andre mindre tiltak, som skilting, oppmerking, trafikkgjerder, fartshumper og veglys. I 2001 ble tilskuddsordningen overført fra Staten til fylkeskommunen, som har valgt å videreføre ordningen på samme måte som tidligere. Tabell 3.1: Midler bevilget til trafikksikkerhetstiltak de siste årene (1.000 kroner) Kommunale ts- midler/streknings tiltak, Kv Statlig tilskudd- aksjon skoleveg I alt

11 12 Opplæring og holdningsskapende arbeid i skolen Skolene er viktige aktører i det holdningsskapende arbeidet. Trafikksikkerhet som tema skal involvere både barn, lærere og foresatte. Det skal omhandle bevisstgjøring, holdningsdannelse og ansvarliggjøring. I ny læreplan er det klare kompetansemål når det gjelder kunnskap om trafikksikkerhet etter endt 4, 7 og 10 trinn. Trafikkopplæring og holdningsskapende arbeid gjennom særlige tiltak som sykkeldagen og kampanjer for bruk av sikkerhetsutstyr (refleks og hjelm) er viktig. Ved barneskolene drives også øving i bruk av skolebuss. Rusforebyggende arbeid Kommunen driver generelt forebyggende arbeid mot rusmiddelbruk. Hovedinnsatsen legges i arbeid blant ungdom, med oppsøkende virksomhet og informasjon gjennom skolene. Skoleskyssordningen Første klasse elevene har etter reglene rett til fri skoleskyss når de bor to kilometer eller mer fra skolen. Tilsvarende skyssgrense for elever i 2-10 klasse er fire kilometer. Det kan søkes om dispensasjon fra reglene dersom et antall kriterier for trafikkfarlig skoleveg oppfylles. Kravene er strengere for 6-10 klasse enn for småskolen. På strekninger der det går skolebuss, kan elever uten rett til fri skoleskyss bli med som betalende passasjerer (også elever ved ungdomsskole og videregående skole). Drift og vedlikehold Kommunen har driftsansvaret for det kommunale vegnettet og for gang- og sykkelveger langs fylkesveger, med unntak av de fylkesvegene som før 1.januar 2010 var riksveger. I alt omfatter dette ca.135 km kjøreveg og ca. 45 km gangsykkelveg/fortauer. Det daglige vedlikeholdet besørges av kommunens vegvesen bestående av en arbeidsleder og seks fagarbeidere. Vintervedlikeholdet suppleres med innleide firmaer. Trafikksikkerhetsplanen oppstart og prosess Arbeidet med denne rullering av handlingsplanen startet formelt med varsel om oppstart ved kunngjøring i lokal avisen og på kommunens hjemmeside samtidig som relevante offentlige instanser og organisasjoner ble varslet ved brev av Arbeidet med revisjon av handlingsdelen er gjennomført av kommunal drift.

12 13 Utrygge steder på skolevegene er kartlagt gjennom en egen undersøkelse ved barneog ungdomsskolene, og barnehagene i kommunen. Resultatene er gjengitt i vedlegg 1. Planen legges ut til offentlig ettersyn før godkjenning i kommunestyret. 3.2 Andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet Akershus fylkeskommune Akershus Fylkeskommunen har ansvar for utbygging og drift av fylkesvegene i Eidsvoll. Arbeidet utføres av Statens vegvesen. Statens vegvesen utarbeider hvert år forslag til handlingsprogram og budsjett for fylkesvegene i Akershus, som vedtas av Fylkestinget. Dette skjer på bakgrunn av en innspillrunde i kommuner og regioner. Akershus fylkeskommune har også ansvar for kollektivtransport og for å bidra til areal- og transportplanlegging i regionen. Fylkeskommunen skal bidra til løsninger som er gode både mht. miljø, trafikksikkerhet, effektiv trafikkavvikling og til trygge bomiljøer. Akershus fylkeskommune har vedtatt handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus for perioden Denne planen er nå sendt alle kommunene i Akershus og har følgende fokusområder: - Utsatte trafikantgrupper - Barn i trafikken - Ungdom - Voksne menn overrepresentert - Eldre bilførere - Syklister - Rus Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst, er en naturlig samarbeidspartner og bidragsyter knyttet til trafikksikkerhetsarbeidet. Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift- og vedlikehold av fylkesvegnettet samt tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Etaten utarbeider bestemmelser og retningslinjer for vegutforming, vegtrafikk, trafikantopplæring og kjøretøy. Statens vegvesen driver faglig rådgiving ovenfor kommunene, og administrerer ordningen med aksjon skoleveg som fortsetter som før. Vegvesenet har også en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom utekontrollvirksomhet. Vegvesenets ressursinnsats til bilbeltekontroll og teknisk kontroll av tunge kjøretøyer skal trappes opp i henhold til Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade

13 14 Politiet/lensmannsetaten Politiet utfører kontroll og overvåking av både kjøretøy, trafikk og trafikanter. Politiet har myndighet for forbuds- og påbudsskiltene. Etaten har ansvaret for utfylling av ulykkesrapporter etter trafikkulykker med personskade, dette gir grunnlaget for den offisielle ulykkesstatistikken. Ut over dette driver politiet etter evne med informasjon og forebyggende arbeid i skoler, barnehager og organisasjoner og rådgiving til kommuner i spørsmål knyttet til trafikksikkerhet, reguleringer, skilting mv. Trygg Trafikk Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæringen og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene. Trygg Trafikk har to hovedmål: - Bidra til at alle barn og unge får en kontinuerlig og god trafikkopplæring. - Påvirke trafikantene til sikker atferd og sette trafikksikkerheten på dagsorden. Trygg Trafikk er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge, de organiserer kampanjer for økt trafikksikkerhet og arrangerer kurs. I tillegg engasjerer de seg i forhold til lovverket som fartsgrensespørsmål, bilbeltepåbud i buss, påbud om sykkelhjelm og lovfestet rett til trygg skoleveg. Trygg Trafikk er en pådriver overfor beslutningstakere, på både nasjonalt og fylkeskommunalt nivå. Lag og frivillige organisasjoner Engasjementet fra lokalbefolkningen er viktig. Gjennom henvendelser fra enkeltpersoner, lag og foreninger får kommunen viktige innspill i trafikksikkerhetsarbeidet. Lag og organisasjoner er også viktige aktører i forhold til opplæring og holdningsskapende arbeid

14 15 Andre aktører Bilorganisasjoner og transportnæringen Forsikringsbransjen Trafikkskolene Forskningsinstitusjoner NSB eiendom/ Jernbaneverket Kommunehelsetjenesten Fylkeslegen Lokal presse Redningstjenesten Interesseorganisasjoner Tegning: Henriette Løkkemo Isaksen, 6 klasse ved Dal skole

15 16 4 ULYKKESANALYSE-PERSONSKADEULYKKER Analysen er basert på politirapporterte personskadeulykker hentet fra Statens vegvesens STRAKS-register. I forbindelse med utarbeidelsen av førstegenerasjon trafikksikkerhetsplan, ble det gjort en ulykkesanalyse med data fra perioden I denne analysen presenteres ulykkesdata i hovedsak fra perioden , de siste 9 årene. Det er kjent at det er en underrapportering av ulykker, særlig for de ulykker med lavere alvorlighetsgrad. Statistikken viser derfor bare en del av ulykkessituasjonen. Ulykkesstatistikken er dels kommentert i lys av gjennomsnittstall for Akershus fylke, dels i lys av tall for andre kommuner på Romerike. 4.1 Ulykkesutviklingen over tid - Eidsvoll og nabokommunene Eidsvoll kommune har det nest største folketallet av kommunene på øvre Romerike, bare overgått av Ullensaker kommune. Arealmessig er kommunen den tredje største (456 km 2 ). I niårsperioden ( ) skjedde det 301 ulykker i Eidsvoll kommune. Dette er i gjennomsnitt 33 ulykker per år. Tallet har en svak nedgang i forhold til analysen for forrige periode Sett ut fra folketallet er kommunen overrepresentert i ulykkesstatistikken, med et skadetall per innbygger som ligger 25 prosent over gjennomsnittet for fylket. Ulykkene i Eidsvoll kommune fører gjennomgående til alvorligere skader enn i sammenliknbare kommuner (med unntak av Ullensaker). Andelen alvorlige/dødelige ulykker ligger 63 prosent over gjennomsnittet for fylket, noe som er uendret fra forrige analyseperiode. Tabell 4.1: Personskadeulykker og skadetilfelle i utvalgte Akershuskommuner Antall ulykker Skadde og drepte, i alt Befolkning Skadde og drepte/1000 innb Ullensaker Eidsvoll Aurskog- Høland Fet Nes Nannestad Sørum Akershusfylke Andelen skadetilfelle med alvorlig eller dødelig utfall Alv grad 1 %

16 17 Ulykkesutviklingen i kommunen varierer fra år til år, men sammenlignet med de øvrige Romerikskommunene har Eidsvoll imidlertid en svakt fallende ulykkesrate for hele perioden. Flere av kommunene på Romerike er utfra folketallet overrepresentert i ulykkesstatistikken i forhold til fylkesgjennomsnittet. Det kan skyldes generelt en sterk trafikkvekst og et overordnet vegnett med stor gjennomgangstrafikk Aurskog-Høland 26 Sørum 27 Fet 35 Ullensaker 36 Nes 37 Eidsvoll Personskadeulykker Figur 4.1: Utvalgte kommuner. Ulykkesutvikling i perioden (årlig antall psu) 4.2 Vegtyper Eidsvoll kommunes høye antall ulykker og høy alvorlighetsgrad har dels sammenheng med at E-6 går gjennom kommunen. I niårsperioden skjedde en tredjedel av alle ulykkene i Eidsvoll kommune på E6, og hele 43 prosent av de skadde/drepte ble rammet på E6. Det er årlige variasjoner, men tallene for Eidsvoll kommune viser en positiv trend i ulykkesutviklingen fra år 2000, med 39 ulykker til 27 ulykker i Alle Eidsvoll E6 Eidsvoll Øvrig Personskadeulykker Figur 4.2: Ulykkesutviklingen på E6 og øvrige veger

17 18 Andelen ulykker på riks- og fylkesveger er prosentvis høyere i Eidsvoll kommune enn for øvrige gjennomsnittet i Akershus. På de kommunale vegene har det derimot vært en svært positiv utvikling med langt færre ulykker i denne perioden, og med en prosentandel av alle ulykkene som ligger vesentlig under Akershustallene. Tabell 4.2: Eidsvoll kommune. Ulykker etter vegtype ( ) Vegtype Antall ulykker %-andel Akershus (%) E-6 + riksveger Fylkesveger Kommunale veger Private veger I alt ) Herav 103 ulykker på E6 4.3 Ulykker fordelt over året. Figur 4.3 viser hvordan ulykkene i Eidsvoll kommune varierer over året. Ulykkenes fordeling viser at perioden juni november har en høyere ulykkesrate enn vinter- og vår- månedene desember mai. Flest ulykker skjer i juni juli august og gjenspeiler trolig trafikkvariasjonene på stamveg- og hovedvegnettet Personskadeulykker Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Figur 4.3 Eidsvoll. Ulykkenes fordeling over året ( )

18 Føre- og lysforhold Mer enn seks av ti ulykker i Eidsvoll kommune skjedde på rett vegstrekning og ca hver femte i kryss. Fordelingen i Eidsvoll kommune skiller seg lite fra fylkesfordelingen. Nesten seks av ti ulykker skjedde på tørr, bar veg. Sett i forhold til fylkesgjennomsnittet er andelen av ulykkene lik bortsett fra på våt, bar vegbane hvor den kommunale prosentvise andelen ligger lavere enn fylkesgjennomsnittet. Andelen ulykker som skjedde i mørke på vegstrekninger uten veglys, var i Eidsvoll kommune mer enn dobbelt så høy som i fylkesgjennomsnittet. Ulykkestilfellene her har økt i forhold til forrige analyseperiode (96-99). Tofelts E6 uten veglys gjennom Eidsvoll kommune kan være grunnen til dette. Mønsteret gir signaler om at det er gevinster å hente på å anlegge og utbedre veglys, og bedre kantmerking på utsatte strekninger. Se tabeller i vedlegg Trafikantgrupper I Eidsvoll kommune er det som på landsbasis aldersgruppen år som skiller seg ut med overhyppighet av skadde/drepte. Av 497 skadetilfeller stod denne gruppen for 27 prosent. Mønsteret gjenspeiler en høy risiko for unge, mannlige bil- og MC-førere. Dette viser samme tendens som for tidligere analyseperiode (96-99), men likevel en nedgang på 9 prosent fra sist Personskadeulykker år år år år år år år 65 år -> Ukjent Alder Figur 4.4: Eidsvoll. Skadde og drepte etter alder ( )

19 Ulykkestyper Utforkjøring og møteulykker (frontkollisjoner) peker seg fortsatt ut som de mest typiske ulykkestypene i kommunen, med henholdsvis 28 og 25 prosent av materialet. Disse ulykkestypene kan ofte skyldes høy fart, og fører også ofte til alvorlige personskader. De fleste av denne type ulykker skjedde på E6, med også på enkelte riksvegstrekninger. Som vist i tabell 4.3 ligger andelen utforkjøring og da særlig møteulykker over fylkesgjennomsnittet. Andelen fotgjengerulykker er halvert i forhold til forrige analyseperiode (96-99), og ligger nå under fylkesgjennomsnittet. Dette må sees i lyset av kommunens innsats rettet mot bygging av gang-/sykkelveger og fortau igjennom mange år. Tabell 4.3: Eidsvoll. Ulykker etter ulykkestype ( ) Ulykkestype Antall ulykker %-andel Akershus %) Utforkjøring Kryssende kjøreretning Møteulykker Samme kjøreretning Fotgjengerulykker Annet/ ukjent Sum Viltulykker I viltnemndas registreringer av elgpåkjørsler for årene ble det registrert mellom 18 og 48 elg påkjørsler pr. år i Eidsvoll kommune, et gjennomsnitt på 29 påkjørsler pr.år. Dette er en nedgang fra perioden , hvor de ble registrert i overkant av 40 elgpåkjørsler pr. år. E-6 fra Ullensaker kommune til Minnesund pekte seg ut med nesten halvparten av påkjørslene. Følgende strekninger hadde minst 8 elgpåkjørsler i perioden ( ): E-6 Dal Andelva E-6 Andelva Eidsvolltunnellen E-6 Eidsvolltunnellen Minnesund Fv 177 Frilset Jøndal Fv 177 Elstad Minnesund Fv 181 Vorma Jønsjøen Fv 181 Jønsjøen Hedmarksgrensa Fv 180 E-6 Hurdalsgrensa Fv 501 (Trondheimsvegen) Andelva Hammerstad Fv 503 Finstad Bårlidalen

20 Skadegrad I Eidsvoll kommune ble det i perioden drept 26 personer i trafikken, og 56 personer ble alvorlig eller meget alvorlig skadd. Som ved forrige analyseperiode ( ) ligger også denne gang andelen ulykker med dødelig utfall høyere i Eidsvoll kommune, enn for fylket som helhet. Andelen ulykker med alvorlig skadde har gått betydelig ned mens hendelser med lettere skadde har økt noe. Tabell 4.4: Eidsvoll. Ulykker etter alvorlighet ( ) Skadegrad Antall personer %- andel Antall ulykker %-andel Lett Alvorlig Meget alvorlig Dødsfall Akershus (%) Alvorlighetsgraden varierer etter vegtype. På E-6 førte mer enn halvparten av ulykkene til alvorlige skader, mens andelen alvorlige ulykker for riksveger lå på 20 prosent og prosent for fylkes- og kommuneveger. 4.8 Særlige ulykkesstrekninger og -punkter Ulykkesbildet er sterkt preget av E-6, som strekker seg gjennom kommunen fra nord til sør, en vegstrekning på mer enn tre mil. Nær hver tredje ulykke i niårsperioden skjedde på E-6. Også to andre veger skiller seg ut med mange ulykker, Fv-501 Trondheimsvegen gjennom Råholt (tidligere E-6) og Fv 181 Eidsvollsvegen mellom Bogsrudkrysset på E-6 og Sundet (tabell neste side). Tabell 4.5: De mest ulykkesutsatte vegstrekningene Vegstrekning Antall ulykker E Fv-501 Trondheimsvegen 59 Fv-181 Eidsvollsvegen mv 26 Fv-177 Nesvegen-Østsidavegen 19 Fv-33 Feiringvegen 17 Fv-176 Kolonivegen 6 Fv-504 Hjeravegen 4 Fv-502 Strandvegen 2

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 Opprinnelig plan Vedtatt av Sørreisa kommunestyre 25. april 2002, sak 20/02 Revidert 22.april 2008, sak 18/08 21.mars 2013, sak 10/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025 Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Dato: 10.04.2015 1 Forord Farsund kommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer