Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/ DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING"

Transkript

1 Saksframlegg Ark.: L Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/ Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, sist revidert ROS- analyse, datert Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: I medhold av plan- og bygnignslovens vedtar planutvalget i Gausdal å legge detaljreguleringsplan for «Skeikampen skistadion» med plankart og reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn og høring. NYTT SAMMENDRAG: NVE og Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfull håndtering av vassdrag og flomfare. I tillegg var det gjort formelle feil ved prosess, utredning, og planutforming som kan innebære at planen ikke blir rettskraftig. Det er gjort så omfattende endringer i plandokumentene at de må legges ut til andre gangs offentlig ettersyn. Vedtak om andre gangs offentlig ettersyn ble fattet etter delegert vedtak jfr. delegasjonsreglementets 8-8. NYTT SAMMENDRAG Planforslaget har vært utlagt til andre gangs offentlig ettersyn. Fylkesmannen og NVE mener de reviderte plandokumentene imøtekommer Deres merknader på en tilfredsstillende, og grunnlaget for innsigelse ikke lenger er til stede. Detaljreguleringsplan for SKEIKAMPEN SKISTADION med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser anbefales godkjent.

2 Administrasjonen anbefaler at foreliggende forslag til detaljreguleringsplan for SKEIKAMPEN SKISTADION godkjennes. SAKSOPPLYSNINGER: Planforslaget Forslagsstiller: Forslag til detaljregulering for Skeikampen skistadion er mottatt fra Rambøll som har utarbeidet planforslaget på vegna av Skeikampen Pluss BA, Follebu skiklubb, Gausdal skilag, Tretten skiskytterlag og Vestringen IL. Beliggenhet og atkomst: Planområdet ligger på sørøstsiden av Skeiselva og får atkomst fra Fv. 318 og via planlagt ny vegtrase fra sør skei- tjernet til Austlid. Formålet med regulering: Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av et tidsmessig langrenns- og skiskytingsanlegg som kan være en arena for skirenn på internasjonalt nivå, samt tilby treningsmuligheter tidlig og sent i sesongen. Planforslaget omfatter også nødvendig parkering, adkomst, bygninger tilhørende skianlegget, samt et område til overnatting og bevertning m.v i tilknytning til anlegget. Eiendomsforhold Det er 11 grunneiere innenfor planområdet, disse er: Gnr Bnr Bruksnavn Navn på eier HOLOEN M/HJELMSTADVOLDEN ØVRE Jorunn Rudstuen HJELMSTAD N M/HJELMSTADVOLDEN Inger Lucie Granamo og Jens Fogh Lund FRØISEN NEDRE Birgit Einstad og Werner Hagen NUSTAD NORDRE Paal Kristian Nustad NUSTAD SØNDRE Lene Anette Brustuen og Ole Johan Berget KANKERUD SØNDRE Hege Gustavsson KANKERUD N OG S Monica Kjellsdatter Rødum RUD Johan Andreas Ruud ØSTERLI Guro Ihler og Knut Enger Olsen KJOS NORDRE Jan Torbjørn Hvattum KJOS SØNDRE Pål Arne Kjos Forhold til overordnete planer: Planforslaget inngår i deler av kommunedelplanen for Skei, vedtatt Arealet er i delplanen avsatt til skistadion og skytebane og planforslaget er således i tråd med kommuneplanens arealdel.

3 Planforslaget inngår også i den pågåendene revisjonen av kommunedelplanen for Veslesetra, dette arbeidet ble satt i gang i juni I forbindelse med delplanarbeidet er det foretatt en mulighetsstudie og en miljøfaglig utredning, disse utredningene er hensyntatt i planforslaget som nå er oversendt. Kommunedelplanen forventes å bli 1 gangs behandlet i løpet av senhøsten Planforslaget medfører en omdisponering av dyrkbart areal på om lag 370 dekar. Planprosess: Oppstartsmøte ble avholdt Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i GD og varslet med brev til berørte parter, regionale myndigheter og representant for idrettslagene samme dato. Det kom inn 5 merknader/innspill til varsel om oppstart. De innkommende merknadene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. Planforslaget ble også lagt fram for regionale planmyndigheter i møte i regionalt planforum den Konsekvensutredning Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning 3 bokstav d og forskriftens 4 b. Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse samt vurderingen i forhold til miljø og samfunn. Dette omfatter elveflom, naturmangfold, verna vassdrag, kulturminner, støy, stråling fra høyspent, trafikk og ulykker. I planbeskrivelsen er det ikke påvist forhold som er av negativ karakter for miljø og samfunn. Der det er behov for tiltak (rød sone i ROSanalysen) er det foreslått tiltak i vedlagte ROS-analyse under pkt. 4.2 Risikoreduserende tiltak. VURDERING: Konsekvensutredning Deler av planområdet er tidligere ikke konsekvensutredet, planområdet ligger inntil og delvis overlapper med registrert våtmarksområde på Lonan, som har flere rødliste arter. Administrasjonen har vurdert planområdet opp mot forskrift om KU 3d og 4b, og mener at det aktuelle området ikke kommer i konflikt med naturmangfold. 3d. Detaljregulering som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering, - JA 4b: er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot områder som er særlig viktig for naturens mangfold.

4 Konklusjon konsekvensutredning Det er vurdert at denne planen skal vurderes etter forskriftens 4 b. Kriteriene som her legges til grunn i vurderingen er: er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot områder som er særlig viktig for naturens mangfold. Naturmangfoldet er vurdert utfra tidligere kunnskap og det er i løpet av sommeren 2014 foretatt en ny vurdering av naturverdier og mulige konsekvenser av planlagt utbygging. Denne utredningen er utført av Miljøfaglig Utredning AS. I forbindelse med den miljøfaglige utredning ble det ikke registret verdifulle naturtyper eller viktig viltområder innenfor planområdet, samlet sett vurderes naturverdiene i området å ha liten til middels verdi. Basert på konklusjonen i den miljøfaglige utredningen mener rådmannen at det er forsvarlig å bygge ut området. Samlet vurdering Planoppstart og planprosess har fulgt prosedyrer i henhold til gjeldende lovverk. I planforslaget er det foretatt en gjennomgang og vurdering av planforslagets virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensene for relevante tema er vurdert i planbeskrivelsen og hensyntatt gjennom bestemmelsene og i plankartet der det har vært nødvendig. Planen vil i hovedsak medføre positive konsekvenser for berørte parter; Skei -området, samfunn og miljø. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget «detaljreguleringsplan for Skeikampen Skistadion» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: I samsvar med plan- og bygningslovens legges forslaget til detaljreguleringsplan for SKEIKAMPEN SKISTADION ut til offentlig ettersyn og høring. Planutvalget behandlet saken den sak 47/14 Behandling: Stein Erik Skjelsvold fratrådte som inhabil ved behandling av saken. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: I samsvar med plan- og bygningslovens legges forslaget til detaljreguleringsplan for SKEIKAMPEN SKISTADION ut til offentlig ettersyn og høring.

5 NYE SAKSOPPLYSNINGER: OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING (først gang) Forslaget til detaljreguleringen ble fremmet for 1 gangs behandling i planutvalget den , og var på høring/offentlig ettersyn fra til Det kom inn 7 merknader. NVE og Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfull håndtering av vassdrag og flomfare. I tillegg var det gjort formelle feil ved prosess, utredning, og planutforming som kan innebære at planen ikke blir rettskraftig. Det vises for øvrig til planbeskrivelsene kap. 2.3 for oppsummering av samtlige merknader og kommentarer til disse. Etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven kan kommunestyret som hovedregel gjøre rettslig bindende planvedtak, men dersom det foreligger innsigelse til en plan, innebærer dette at kommunens vedtak ikke har rettsvirkning. Når det foreligger innsigelse har ikke kommunen adgang til å se bort fra denne. Det oppfordres til dialog mellom kommune og vedkommende myndighet som har fremmet innsigelse, med tanke på løsning av saken. I plansaker hvor det foreligger innsigelse og hvor kommunen og vedkommende organ som har reist innsigelsen ikke blir enige om løsningen, har Miljøverndepartementet lagt opp til et system med mekling hos Fylkesmannen. Kommunen bør i slike tilfeller anmode Fylkesmannen om å ta saken opp til mekling. Dersom meklingen ikke fører fram slik at plankonflikten kan løses lokalt, må saken sendes Miljøverndepartementet til avgjørelse. Kommunen har vært i dialog med regionale planmyndigheter og planforslaget i samarbeid med plankonsulenten bearbeidet og endret for å imøtekomme innsigelsene. Det er også gjort andre justeringer og tilpasninger i plankartet, reguleringsbestemmelsene, ROS-analysen og planbeskrivelsen som følge av merknader det er tatt hensyn til. I forhold til det første høringsforslaget kan endringene oppsummeres slik: - Planområdet er redusert, byggeområder som var visst ved forrige høringsrunde er utelatt. - Hensynssone langs Skeiselva er innarbeidet i plankartet. - ROS-analysen er revidert. - Planbeskrivelsen kap, «Jord- og skogbruk», kap. 4 «Overvann, flomsituasjon og vassdrag» og kap. 5 «Arealoversikt» er revidert - Planbestemmelsene o 2.4 «Overflatevann og flomveier» - revidert bestemmelsen, med tekniske krav. o 2.6 annet ledd «Rekkefølgekrav» - Nytt krav til tidspunkt for etablering av bruer. o Ny 2.7 «Gjerding» - Tillates på deler av området. o 3.6 «Gang- og sykkelveg» - endret fra fortau.

6 o 3.7 «LNF» - nytt fjerde ledd om bevaring av kantvegetasjon. o 3.8 «Friluftsområde i sjø og vassdrag» - revidert bestemmelsen. Det vises til høringsuttalelsene med kommentarer og vurderinger i planbeskrivelsen. På bakgrunn av høringsuttalelsene og merknadene i 1. runde er forslaget bearbeidet og endra blant annet på grunn av at regionale myndigheter hadde innsigelse til planen. Endringene som er gjort i planforslaget vurderes så store at det må et nytt offentlig ettersyn og en ny ordinær høringsrunde til. Administrasjonen mener konsekvensene av avvikene er tilfredsstillende utredet i forhold til merknader og innsigelser etter førstegangsbehandling og har i henhold til delegasjonsreglementets 8.8 fattet følgende i delegasjonssak nr. 99/15 den vedtak: - I samsvar med plan- og bygningslovens legges forslag til områdereguleringsplan dor SKEIKAMPEN SKISTADION ut til nytt offentlig ettersyn og høring. NYE SAKSOPPLYSNINGER: OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING (andre gang) Nedenfor følger et sammendrag av høringsuttalelser og merknader vi har mottatt i forbindelse med den andre høringsrunden. Vi har mottatt 4 innspill fra regionale myndigheter og ett innspill fra en privat person. Merknad Statens vegvesen, e-post , sak/dok.nr. 12/ Vi kan ikke se at 2. gangs høring medfører vesentlige endringer, fra 1 gangs offentlig ettersyn, mht. trafikale forhold. Statens vegvesen viser til brev ved 1 gangs høring, datert , og har ingen ytterligere merknader til planene. Administrativ vurdering av merknaden Tas til etterretning. NVE, brev datert , sak/dok.nr. 12/ Planen virker nå å ivareta de forhold vi mente var sentrale for at grunnlaget for vår innsigelse kunne bortfalle, jfr. vårt brev datert Grunnlaget for innsigelse bortfaller. Tas til etterretning. Vi vil allikevel minne om at vi forventer en helhetlig ivaretakelse av vassdrag, flom og overvann i planen for Vesleseterområdet og at man der også hensyn tar dette planområdet. Marit-Helene Bjerklien Rødum, brev datert , sak/dok.nr. 12/ Mangler konsekvensanalyse for miljøgifter fra skivoks. For reguleringsplanen er det varsla oppstart, og den inngår i

7 Henviser til Klima- og forurensingsdirektoratets årsrapport. «Bruken av PFC (polyfluorerte organiske forbindelser), finnes begrenset kunnskap om hvilke effekter dette har på helse, miljø og sikkerhet. Det pågår mye forskning for å øke kunnskapen. Undersøkelser viser at PFOS og PFOA har alvorlige helse- og miljøfarlige egenskaper, persistente og gjenfinnes i miljøet. Generelt vil produkter som inneholder POFA gi noe tilførsel til omgivelsene gjennom partikler til luft eller gjennom utslipp til vann». I henhold til stadions beliggenhet er det en fare for tilsig til Skeiselva, det være seg i snøsmeltingen eller ved flom. Foreløpig vet vi lite om giftstoffene fra skivoks, samt den miljømessige konsekvensen av dette. Planen er mangelfull i forhold til overvåking av tilsig av miljøgifter til vann. Herunder ligger også tilsig fra alpinbakker og løypenett i elvas nærområde. Når dette samler seg lengre nede i elva vil mengden giftstoffer øke pr.liter vann. Planen er mangelfull i forhold til salting av skiløyper og stadion. Ut fra vår kjennskap til klimaendringer og globaloppvarming er det forventet ett mildere klima og behovet for salting vil være økende. Avrenning av salt til vassdrag vil medføre dødt bunnvann, redusert vannkvalitet og i verstefall fiskedød. Salt skader også vegetasjon og jord, og kan være en risiko for fugler, vilt og beitedyr. Det bør foretas en risikovurdering av salting, der plan og tiltak ved salting fastsettes. kommunedelplan Veslesetra, som er blitt utarbeidet i samme tidsrommet. For kommunedelplanen er det også godkjent planprogram. Ingen instanser har påpekt fare for forurensning eller etterlyst undersøkelser vedr. slike konsekvenser hverken ved oppstart eller planprogram, og heller ikke ved første gangs høring av reguleringsplanen. Administrasjonen er ikke kjent med at dette har vært en problemstilling ved andre tilsvarende skianlegg. Vi er heller ikke kjent med at dette er berørt i veiledere fra departementer vedr. planlegging eller bygging av slike anlegg. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet, og har i sine uttalelser heller ikke kommentert disse forholdene. Vi finner derfor ikke grunnlag for å gi spesielle pålegg eller restriksjoner vedr. bruk av type skivoks eller salting av løyper. Vi mener heller ikke det er grunnlag for å pålegge oppfølgende undersøkelser, dette må i tilfelle handteres etter annet lovverk. Administrasjonen har undersøkt på internett etter kunnskap om forurensningsfaren ved bruk av fluorholdig skismøring. I en nyhetsartikkel på Bioforsk sin hjemmeside skriver de: «Selv om bruk av fluorholdig skismøring øker PFCA-innholdet, er nivåene så lave at natur og mennesker ikke er utsatt for nevneverdig fare.» Undersøkelsen er gjort av Bioforsk i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning i Administrasjonen setter pris på at Rødum er opptatt av forurensningsfaren og «føre var»-prinsippet, men så lenge det ikke finnes sentrale retningslinjer om dette finner vi ikke å kunne ta uttalelsen til følge. Det bør tas vannprøver daglig, for å overvåke salting og miljøgifter under snøsmelting, ved store nedbørsmengder og flom. Slik at det kan iverksettes hurtige tiltak ved forurensing. Det bør tas jordprøver av grunnen i og rundt anlegget slik at man kan sette inn tiltak som rens av grunnen når mengden miljøgifter blir uforsvarlig høy. Planen er også mangelfull i evt. opphør av bruken av stadionet. Det bør legges inn et krav til utbyggere om at opprydding og rens av området etter opphør. Det bør pålegges å avsette økonomiske midler til dette. Slik at området kan tilbakeføres til den stand det var før utbyggingen. Ut fra stadionets beliggenhet, foreligger det alvorlige miljømessige konsekvenser av bygging og drift av stadion. Derfor forventer jeg at dette tas med i planen, for å forebygge, overvåke og rense området for miljøskadelig gifter. Merknaden ikke tatt til følge. Fylkesmannen i Oppland, brev datert , sak/dok.nr. 12/ I vår uttalelse til første gangs høring av planen, hadde vi en del merknader knyttet til vassdrag i planområdet. I hovedsak var bestemmelsene lite konkrete, og i varetok ikke vassdragene på en god måte. Det gjaldt særlig ivaretakelse av kantvegetasjon, omlegging av bekker,

8 inngrep i vassdrag i forbindelse med etablering av bruer og uttak av vann. Fylkesmannen mener de reviderte planbestemmelsene imøtekommer Fylkesmannens merknader på en tilfredsstillende måte, og vi har ingen ytterligere merknader. Landbrukshensyn: Fylkesmannen påpekte en mangelfull arealoppgave, og videre mente vi at friluftsområdene måtte betraktes som omdisponert og ikke kunne drives med skogbruk som primærformål lenger. Det er nå laget en god arealoppgave. I planbeskrivelsen er det anført at skiløypene, selv om de er asfaltert og det er laget røropplegg for snøproduksjon, i prinsippet ikke må betraktes som permanent nedbygging av dyrket areal. Fylkesmannen er ikke enig i denne tolkningen. I planforslaget som nå er på høring er det åpnet for å gjerde inn deler av skiarenaen, der det er asfalterte løyper og hvor farlig situasjoner kan oppstå. I prinsippet vil dette medføre at 700 daa blir inngjerdet. Konsekvensene av dette i forhold til beitebruken i området er ikke vurdert, noe som er en klar svakhet. Fylkesmannen mener at beitebruken bør vurderes, og at en evt. bør begrense mulighetene for inngjerding. Samfunnssikkerhet og beredskap: Ved første gangs behandling fremmet Fylkesmannen innsigelse mot planen på grunnlag av en ufullstendig ROS-analyse og manglende hensynssoner med tilhørende bestemmelser og vilkår. Planen ser nå ut til å ivareta disse forholdene og grunnlaget for vår innsigelse bortfaller. Oppland fylkeskommune, e-post av , sak/dok.nr. 12/ Vi mener revidert planforslag og planbestemmelser ivaretar de merknader vi hadde i til første gangs høring er ivaretatt og har ingen ytterligere merknader. Planomfanget er redusert ved at byggeområder er tatt ut, hensynssone langs Skeiselva er innarbeidet i planen og det er gjort endringer i planbestemmelsene. Områder i tilknytning til skistadion er vegetasjonskartlagt. Kartlegginga viser grovt sett at områdene i all hovedsak har middels godt beite. Skog og landskap bruker følgende verdier for antall sau pr. km² i forhold til beitekvatlitet: Reguleringsplanen for skistadion dekker ett areal på ca. 0.7 km². Multipliserer vi dette med 70 sau pr. km² får vi at området kan holde ca. 49 sauer eller storfe 12 (49/4). En sau på utmarksbeite bruker 1 forenhet pr. dag, går vi utfra gjennomsnittlig beiteperiode på 100 dager og forenhetspris på kr 3.50 blir den potensielle beiteverdien i områder ca. kr Administrasjonen mener at inngjerding av asfalterte løyper er en forutsetning for at folk kan benytte disse løypene på rulleski. En kollisjon med en sau eller ett storfe i en utforkjøring kan føre til alvorlige skader for utøveren. Tas til etterretning. Merknader fra kulturarvenheten Vi viser til vår uttalelse til offentlig ettersyn av med administrativt vedtak for kullgrop ID , der det framgår at det kan gis dispensasjon for kulturminnet ved reguleringsplan for Skeikampen skistadion. Ved 2. gangs offentlige ettersyn er plangrensen endret slik at kulturminnet nå ligger utenfor planområdet. Kullgropen er dermed fortsatt automatisk fredet, og eventuell frigiving av kullgropen må skje ved framtidig regulering av området den ligger i. NY VURDERING:

9 Det vises til høringsuttalelsene ovenfor og administrasjonens vurdering og kommentarer. Som det framgår er problemstillingene knyttet til innsigelsene fra NVE og Fylkesmannen avklart med hensyn til håndtering av overflatevann og sikring av vassdrag, og det foreligger ikke innsigelse til reguleringen lengre. Etter administrasjonens vurdering ivaretar planen nå både vassdrag og sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Innspill og merknader til andre gangs offentlig ettersyn er kommentert og vurdert under saksopplysninger. Det er ikke foretatt noen endringer på plankart eller tilhørende dokumenter i forhold til de dokumentene som ble sendt til andre gangs offentlig ettersyn. Etter en samlet vurdering anbefales det at foreliggende detaljregulering med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser blir godkjent. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens godkjennes foreliggende detaljreguleringsplan for «Skeikampen skistadion», som vist på plankart med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Sist revidert 12.05.15. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Ajourføring av planen 3. Endringer som ikke krever særlig utredning av konsekvenser

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune.

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune. AL Alta Lastebilsentral Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune Planbeskrivelse Tromsø 07.04.2010 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I JORDFALLET, ALTA KOMMUNE

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer