Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 015/13 Referatsaker 016/13 Delegasjonssaker 017/13 Møteplan 2. halvår 2013, NNF-komiteen 018/13 Rammer for bruk av tilskudd fra Grane Landbruksfond 019/13 Kjøp av tilleggstomt - Bjørnmyrmoen - Fiplingdal - Grane kommune til Tor Emil Nilsen GBNR 69/34 020/13 Utarbeidelse av Næringsplan for Grane kommune. Prosess, framdrift og ansvar. 021/13 Reguleringsplan for E6 Nord-Trøndelag grense - Majahaug 022/13 Reguleringsplan for E6 Flyum - Kappfjell-li 023/13 Reguleringsplan for E6 Lille Majavatn - Brenna 024/13 Reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien Trofors, den 22. mai 2013 Åse Granmo Utvalgsleder Inger Lise Fløtnes Konsulent

2 Side 2 av 41

3 Side 3 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 13/188 13/1819 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 015/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/1657 I Hjorteviltregisteret Fallviltrapport 2012/13

4 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering.

5

6 Side 6 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 13/187 13/1818 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 016/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Delegasjonssaker Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Delegasjonssaker DNÆR. 053/13: Oppføring av enebolig og garasje på gbnr 55/18- Jim Roger Mikalsen og Marit Fagerbakk, 8680 Trofors. Vedtak: 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse til oppføring av bolig og garasje på Engset, Ø Svenningdal, gbnr 55/17 ihht søknad registrert her den Tiltakshaver: Jim Roger Mikalsen og Marit Fagerbakk. 2. Godkjenning av foretak for ansvarsrett. Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 22-3 gis det lokal ansvarsrett til: Kontaktperson: Jim Roger Mikalsen Fagområde: Uavhengig kontroll Tiltaksklasse Med hjemmel i plan- og bygningsloven 22-1 godkjennes firmaer som dekkes av sentral godkjenning Firma: Namsskogan bygg as Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Birgit Johansen Fagområde: SØK for tiltak, UTF, KUT bygningsmessige arbeider (herunder også luftanlegg, plassering av tiltak, grunn og gravearbeider og montering av radonsperre) Tiltakklasse: 1. Firma: Støren treindustri Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Ola Kyrkjeeide

7 Side 7 av 41 Fagområde: PRO bygningselementer Tiltaksklasse: 1. Firma: Brødrene Skjervstad Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Esben Øksendal Fagområde: PRO sanitær og vannbåren varme, UTF, KUT sanitær og vannbåren varme. Tiltaksklasse: 1. DNÆR. 056/13: ferdigattest til enebolig, gbnr 54/5- Pål Ove Wika, Svenningdal, 8680 Trofors Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens gis det ferdigattest på gårds- og bruksnummer 54/5.. Ferdigattesten viser at omsøkte tiltak er utført i samsvar med søknad og gjeldende regler. Ferdigattesten løser også involverte fra ansvar i byggesaken og Grane kommune anser saksbehandling som avsluttet, dog kan kommunen utføre tilsyn inntil 5 år i ettertid av gitt ferdigattest. DNÆR. 057/13: Rivning av uthus og oppføring av nytt på samme sted, gbnr 68/8- Mons Grøvlen, 7089 Heimdal. Vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 20-2 godkjennes meldingen og tiltaket tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Dimensjonerende belastning for snø på takverk og bærende konstruksjoner skal følge teknisk forskrifts bestemmelser i 5-6 jf. Norsk Standard NS-EN 1990 og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende nasjonale tillegg. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygnings lovens 20-2 og DNÆR. 058/13: Oppføring av hytte på Midttun hytteområde, gbnr 66/43- Tommy Aufles og Veronica Stabbforsmo, Auflesveien 126, 8658 Mosjøen. Vedtak: 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis det tillatelse til oppføring av hytte på gbnr. 66/43 ihht søknad registrert den Godkjenning av foretak: Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i 6-8 i byggesaksforskriften, gis det personlig selvbyggerrett i forbindelse med omsøkte tiltak. Fagområder: SØK, UTF og KUT bygningsmessige arbeider tiltaksklasse 1.- Tommy Aufles.

8 Med hjemmel i plan- og bygningsloven 22-1 godkjennes foretak som dekkes av sentral godkjenning Firma: Rusånes fabrikker A/S Kontaktperson: Pål M Braute Organisasjonsnummer: Fagområder: PRO, KPR og UTF av bygningselementer, tkl 1 Side 8 av 41 DNÆR. 059/13: Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til etablering av gårdsovernatting Vedtak: 1. Ole Johan Bogfjellmo org.nr innvilges et tilskudd på 30 % av godkjente kostnader begrenset til kr ,- til investering i inventar, utemøbler og markedsføring, i forbindelse med etablering av gårdsovernatting med hotellstandard. Tilskuddet belastes kommunalt næringsfond Tilsagnet forutsetter at tiltaket blir gjennomført i henhold til søknaden. 3. Blir virksomheten nedlagt, eller utstyret helt eller delvis blir solgt innen 5 år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. 4. Tilsagnet har en varighet på 12 mnd. fra tilsagnsdato. 5. Tilskuddet utbetales når investeringen er dokumentert gjennomført. DNÆR. 060/13: Rivning av bygninger på Laksforsen, gbnr 39/7- Morten østli, Hunderfossv. 600, 2625 Fåberg Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 20-2 godkjennes meldingen og tiltaket tillates igangsatt. ANSVAR: Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 3 måneder, jfr. plan- og bygn.lovens 20-2 og DNÆR. 066/13: Ombygging av sokkel til leilighet, gbnr 49/144- Dag Åke Hjerpås, Seljeveien 6, 8680 Trofors. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-2 og 31-6 gis det tillatelse til tiltaket bruksendring av sokkel i bolig. fra forretning til leilighet, gårds- og bruksnummer 49/144 ihht søknad levert her den DNÆR. 067/13: Oppføring av hytte i Fiplingdal, gbnr 69/86- Per Johan Kroken, Vestersiveien 4, 8680 Trofors. Vedtak:

9 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 20-1 gis tillatelse til oppføring av hytte, og oppføring av nytt tilbygg, gnr. 69/86 ihht søknad registrert den Godkjenning av foretak: Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i 6-8 i byggesaksforskriften, gis personlig selvbyggerrett i forbindelse med omsøkte tiltak. Fagområder: SØK, UTF og KUT bygningsmessige arbeider tiltaksklasse 1.- Per Kroken, Vestersiveien 4, 8680 Trofors. Merknad: For eventuelle utslipp må det søkes særskilt for Side 9 av 41 DNÆR. 068/13: Søknad om tilskudd fra viltfondet til forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler Vedtak: Arnt Finseth innvilges et tilskudd på kr ,- fra viltfondet til dekning av kostnader i forbindelse med forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler på Øvre Hjortskarmo. Jfr. Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort av

10 Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning.

11

12 Side 12 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/397 13/1828 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 017/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Møteplan 2. halvår 2013, NNF-komiteen Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 U Avd.ledere Møteplaner Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Kommunestyret og Fondsstyret Sammendrag: Følgende møteplaner er gjeldende for 2013: Forslag til møteplan for NNF-komiteen 2. halvår står i rødt/kursiv: Kommunestyret Formannskapet Fondsstyret (Vefsna) NNF-komiteen *) Møtestart kl Møtestart kl Møtestart kl Møtestart kl *) kl Dagmøte

13 Side 13 av 41 Vurdering: Møtene i NNF-komiteen er satt opp for å passe inn med Formannskapets og Kommunestyrets møteplan.

14 Rådmannens innstilling: Møteplanen som er foreslått for NNF-komiteen 2. halvår 2013 tas til etterretning.

15

16 Side 16 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /23 13/1476 Torgar Eggen Saksnummer Utvalg Møtedato 018/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.9 a. Rammer for bruk av tilskudd fra Grane Landbruksfond Trykte vedlegg: Regler for Grane landbruksfond, vedtatt av Grane kommunestyre Sammendrag: I henhold til 2 i Regler for Grane landbruksfond skal Nærings- og naturforvaltningskomitèen vedta rammer for bruk av fondsmidler til tilskudd det aktuelle året når søknadsfristen har gått ut. Saldo: Grane landbruksfond hadde per en saldo på kr ,-. I tillegg er det budsjettert med kr ,- for inneværende år. Dette gir en disponibel saldo per i dag på kr ,-. Det er søkt om tilskudd til følgende tiltak: Type tiltak Antall søkere Tilskudd Grøfting 2 Kr Nydyrking 3 Kr Brannvarslingsanlegg 1 Kr Restaurering av driftsbygning 1 Kr Grane Maskinlag (div. tiltak) 1 Kr Sum 8 Kr Vurdering: Søknadene om tilskudd til grøfting, nydyrking, restaurering av driftsbygning og montering av brannvarslingsanlegg er i samsvar med Regler for Grane landbruksfond og tidligere tildelingspraksis, og bør innvilges som omsøkt. Søknaden fra Grane Maskinlag gjelder tilskudd i forbindelse med følgende: Innkjøp av GPS-utstyr for såing, harving og spredning av kunstgjødsel: Kr ,-. Felles studietur til Horva landbruksmesse: Kr ,-. Nye spesialhjul (gummi) på kalkvogn: Kr ,-.

17 Side 17 av 41 Innkjøp av staurbor for gjerding: Kr ,-. Sum: Kr ,-. Formålet med maskinlaget er å redusere den enkelte gårdbrukers løpende maskinkostnader, og samtidig tilby medlemmene leie av nye og effektive maskiner. Det ble gjennomført stiftelsesmøte den 4. mai 2012, og per i dag er 19 gårdbrukere i kommunen medlem av maskinlaget. Søknaden fra Grane maskinlag gjelder uten tvil positive tiltak for landbruksnæringa i kommunen. Samtidig er det begrenset med midler på Grane landbruksfond, og en nøye prioritering må foretas før søknadene behandles. Det anbefales etter en samlet vurdering at Grane Maskinlag innvilges et tilskudd på kr ,- (50 %) i forbindelse med planlagte investeringer.

18 Rådmannens innstilling: Rammer for bruk av tilskudd fra Grane landbruksfond 2013: Grøfting: Kr ,-. Nydyrking: Kr ,-. Brannvarslingsanlegg: Kr ,-. Restaurering av driftsbygning: Kr ,-. Grane Maskinlag (div. tiltak): Kr ,-. SUM: Kr ,-. Arbeidsfrist for samtlige tiltak settes til

19 Side 19 av 41

20 Side 20 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/108 13/1159 Tom Roger Markås Saksnummer Utvalg Møtedato 027/13 Formannskapet /13 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 5.2 Kjøp av tilleggstomt - Bjørnmyrmoen - Fiplingdal - Grane kommune til Tor Emil Nilsen GBNR 69/34 Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Tor-Emil Nilsen Kjøp av tilleggstomt i Bjørnmyrmoen - Leiren i Fiplingdal Sammendrag: Viser til rekvisisjon datert den der det søkes om fradeling av boligtomt ved Bjørnmyrmoen boligfelt ved Leiren i Fiplingdalen Tor-Emil Nilsen fikk tildelt boligmidler gjennom bolystprosjektet Nilsen velger å etablere seg i Fiplingdalen og ønsker bygge bolig på kommunens boligfelt Bjørnmyrmoen. Nilsen ønsker å kjøpe nabotomt som tilleggstomt til den eiendommen han har valgt. Hver av tomtene har etter tomteplanen et areal på ca 1150m² Samlet areal med tilleggstomt for eiendommen blir da ca 2300m² Vurdering: Tor-Emil Nilsen søker om å kjøpe en tilleggstomt til den eiendommen han har valgt ved Bjørnmyrmoen boligfelt. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt og godkjent i kommunestyret den 13/ I planbestemmelsene U4, Leiren punkt U4a, ligger føringer som gjelder for tomteplanen Bjørnmyrmoen. I dette område kan det tillates en boligtomt på maks 1,5 dekar. Da samlet areal overstiger dette må det gis avslag på søknad om kjøp av tilleggstomt på 1150m² Rådmannens innstilling: Tor-Emil Nilsens søknad om kjøp av tilleggstomt avslås. Dette med bakgrunn i kommunedelens areaplan og dens begrensing om maksareal på 1.5 dekar for boligtomter i boligfeltet Bjørnmyrmoen

21 Side 21 av Formannskapet Behandling: Forslag fra Kolbjørn Eriksen: Da det over år har vært meget liten etterspørsel etter tomt i det aktuelle boligfeltet Bjørnmyrmoen imøtekommes Tor Emil Nilssen sin søknad om kjøp av tilleggstomt slik at samlet areal blir ca 2,3 daa. Enstemmig vedtatt. FS-027/13 Vedtak: Da det over år har vært meget liten etterspørsel etter tomt i det aktuelle boligfeltet Bjørnmyrmoen imøtekommes Tor Emil Nilssen sin søknad om kjøp av tilleggstomt slik at samlet areal blir ca 2,3 daa.

22 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 09/126 13/1795 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 020/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Utarbeidelse av Næringsplan for Grane kommune. Prosess, framdrift og ansvar. Trykte saksdokumenter i saken: - Skisse Næringsplanprosess Grane kommune - KS-sak 005/12, Næringsarbeidet i Grane kommune - Strategisk plan for Grane Næringsutvikling as 2011 Med handlingsplan Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram Delplan Trofors - Mulighetsstudie for utvikling av Industriområde Trofors sentrum - Strategisk Næringsplan Vefsn Kommune Sammendrag: I KS-sak 005/12, Næringsarbeidet i Grane kommune, ble det som del av vedtaket gitt en føring på at Arbeidet med næringsplan iverksettes, og ønskes vedtatt i Kommunestyret i løpet av Dette samsvarer med vedtatt Planstrategi for Grane kommune , der Næringsplanen står på gjennomføringsplanen for 2013, vedtatt i KS 19. juni Høsten 2012 ble det satt ned en intern arbeidsgruppe i adm, som utarbeidet et utkast til Planprosess med framdriftsplan og involvering. Under en Næringslivslunsj i Sentrum Næringshage 18. des 2012, ble det gitt en info om det pågående næringsplan-arbeidet, og bedt om innspill fra lokalt næringsliv om hva Grane kommune bør satse på i framtiden for å stimulere eksisterende- og aller helst nye næringsdrivende i Grane. Så langt har tilbakemeldingene vært heller få. Siden Grane Næringsutvikling as (GNU) allerede har en Strategisk Næringsplan med årlige oppdaterte handlingsplaner, er det naturlig at GNU som vår 1. lj tjeneste ift lokalt næringsarbeid, blir medansvarlig for et sådant planarbeid, som skal ende opp med en kommunal Næringsplan for inneværende planperiode. Grunnet tilsetting av ny daglig leder for GNU fra årsskiftet, samtidig med sj Teknisk/Næring på nyåret var i jobb-skifte modus og måtte prioritere annet arbeid fram til fratredelse primo mars, har framdriften på næringsplanarbeidet vært noe stillestående.

23 Side 23 av 41 Imidlertid prøver vi å få planprosessen i framdrift, med nødvendig forankring og med et ralistisk tidsforløp fram til ferdigstilling ila des dette år. Ref vedlagt tilsvarende plan for Vefsn kommune, ønsker vi en noe mindre volum-preget plan, der det er kortfattet, klart og tydelig hva som er planens mål/hensikt og satsingsområder med konkrete handlingsplaner som for GNU s del oppdateres årlig hvis ønskelig. Viser her for detaljer til vedlagt Plan-skisse mv fra leder GNU. Vurdering: Adm anbefaler at Plan-skissen fra GNU legges til grunn for det videre arbeid som skal føre fram til en vedtatt Næringsplan for Grane kommune. Når det gjelder skissert budsjett for dette arbeidet i regi av GNU, burde det administrative arbeid kreves dekket av det allerede vedtatte driftstilskudd fra Vefsnafondet på ca kr ,- pr år. At kommunen dekker faktiske kostnader relatert til nødvendig reisevirksomhet, deltakelse i messer/møter mv er naturlig, men innen en begrensning på kr ,-. Dette dekkes over vårt Kommunale Næringsfond. Hvis et foreslått inspirasjonsseminar med innleie av inspirator ansees nødvendig for et godt sluttresultat, må dette dekkes av de tildelte kr ,- eller med annen ekstern finansiering!

24 Rådmannens innstilling: Planskissen for utarbeidelse av Næringsplan for Grane kommune vedtas, med Grane Næringsutvikling as som planutvikler. Grane kommune bevilger kr ,- til dette arbeid. Dette beløp dekkes av Kommunalt næringsfond.

25

26 Side 26 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/149 13/1752 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 021/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Reguleringsplan for E6 Nord-Trøndelag grense - Majahaug Vedlegg: Reguleringsplan med planbeskrivelse, kart og merknadsbehandling. Sammendrag: Statens Vegvesen har oversendt detaljreguleringsplan for E6-utbygging for strekningen Nord- Trøndelag grense Majahaug til sluttbehandling. Planen skal behandles etter Plan- og bygningsloven av Planforslaget har vært utlagt til høring i perioden 26. februar 12. april 2013, og Statens Vegvesen har også arrangert folkemøte på Majavatn. Planforslaget er merknadsbehandlet av Statens Vegvesen. Som en del av Prosjekt E6 Helgeland (http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e6helgeland) har Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune utarbeidet en detaljreguleringsplan for dels utbedring og dels ombygging av E6 på strekningen Nord Trøndelag grense - Majahaugen i Grane kommune, Nordland fylke. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Dagens E6 på strekningen er ca. 4,2 km lang og har en vegbredde fra 5,8 til 6,7 meter. Vegen fungerer både som stamveg og lokalveg for bebyggelsen langs vegen. Vegen har stedvis dårlig kurvatur både i horisontal- og vertikalplanet. På strekningen er det boligavkjørsler som er uoversiktlige pga. vegens kurvatur. Vegen har dårlig bæreevne og må forsterkes for å oppfylle kravene til 10 tonns helårsbæreevne. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Statens vegvesen har i samråd med ansvarlig myndighet, Grane kommune, vurdert planen til ikke å falle inn under oppfangskriteriene jfr. 2, 3 og 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Når det ble varslet oppstart for denne planstrekningen er det med utgangspunkt tenkt på utbedring av dagens E6.

27 Side 27 av 41 Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel. Planområdet: Planområdet strekker seg fra Nordlandsporten i sør til Majahaugen i nord. Fra Nordlandsporten og videre nordover går vegen i nærføring med Stortjønna før den dreier østover og krysser jernbanen. Videre nordover går den gjennom de to gårdene på Stortjønnlia før den ender opp på Majahaugen. Dagens veg har delvis dårlig bæreevne og preges fortsatt av «dårlig» horisontal og vertikalkurvatur i forhold til standarden man ønsker på E6 gjennom Nordland i dag. Planen foreslår en utbedring av E6 i en strekning på 4,5 km. I planforslaget er det lagt opp til at den nye veglinja i stor grad følger eksisterende trasé. Der hvor dette er tilfelle ligger vegen stort sett godt i terrenget og medfører et mindre inngrep i landskapet etter hvert som sidearealer og istandsatte rester av vegen gror til. Fjernvirkningen er liten, både for den reisende og for omgivelsene. Sør i planområdet er det foreslått en omlegging av vegen. Denne delen er ikke underordnet landskapet, men skaper et brudd med landskapets former. Dette fører til både høye fyllinger og en lengre korridor med skjæring på begge sider av vegen. En slik utforming bidrar til at vegen blir en større fysisk barriere i landskapet enn det dagens vegtrasé i samme område representerer. Samlet sett vil planforslaget medføre mindre endringer i landskapet. I årene etter ferdigstillelse vil det nye veganlegget delvis fremstå som et sår i landskapet. Når fyllinger, jordskjæringer og massedeponi gror til, vil anlegget oppleves som mer integrert i landskapet. Det vil være liten eller ingen påvirkning på landskapsbildet og landskapskarakteren i området dersom man lykkes med planlegging og gjennomføring av avbøtende tiltak i de neste fasene av prosjektet.

28 Side 28 av 41 For eiendommen gnr. 62 bnr. 2 Stortjønnli blir bygninger innløst, da de kommer i berøring med de planlagte tiltak. Bygninger med kryss over viser hvilke bygninger som er foreslått innløst. I perioden er det registrert 5 politirapporterte personskadeulykker. Av disse ulykkene var det 3 personer med lettere skader, 2 alvorlig skadde og 1 meget alvorlig skadd. Vanligste ulykkestype er utforkjøring og møteulykker. Statens Vegvesen har mottatt 12 merknader til planforslaget, og merknadene er kommentert. Jfr. merknadsbehandlingen. Det vises for øvrig til vedleggene til saken. Vurdering: Planområdet omfatter en strekning som har behov for oppgradering til en bedre standard. Planforslaget er lite konfliktfylt. Reguleringsplanen tilrås godkjent av Grane kommune.

29 Rådmannens innstilling: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Nord-Trøndelag grense Majahaug i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av

30

31 Side 31 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 13/150 13/1760 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 022/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Reguleringsplan for E6 Flyum - Kappfjell-li Vedlegg: Reguleringsplan med planbeskrivelse, kart og merknadsbehandling. Sammendrag: Statens Vegvesen har oversendt detljreguleringsplan for E6-utbyggingen for strekningen Flyum Kappfjell-li til sluttbehandling. Planen skal behandles etter Plan- og bygningsloben av Planforslaget har vært utlagt til høring i perioden 26. februar 12. april 2013, og Statens Vegvesen har også arrangert folkemøte på Majavatn. Planforslaget er merknadsbehandlet. Som en del av Prosjekt E6 Helgeland (http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e6helgeland) har Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune utarbeidet en detaljreguleringsplan for dels utbedring og dels ombygging av E6 på strekningen Flyum - Kappfjelli i Grane kommune, Nordland fylke. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Dagens E6 på strekningen er ca. 5,5 km lang og har en vegbredde fra 5,8 til 6,7 meter. Vegen fungerer både som stamveg og lokalveg for bebyggelsen langs vegen. Vegen har stedvis dårlig kurvatur både i horisontal- og vertikalplanet. På strekningen er det flere boligavkjørsler som er uoversiktlige pga. vegens kurvatur. Vegen har dårlig bæreevne og må forsterkes for å oppfylle kravene til 10 tonns helårsbæreevne. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Statens vegvesen har i samråd med ansvarlig myndighet, Grane kommune, vurdert planen til ikke å falle inn under oppfangskriteriene jfr. 2, 3 og 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Når det ble varslet oppstart for denne planstrekningen var det med utgangspunkt tenkt på utbedring av dagens E6.

32 Side 32 av 41 Hverken Nordland fylkeskommune eller Sametinget er kjent med fornminner i området, ikke krav til KU. Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel. Planområdet: Planlagt vegstrekning starter like nord for Majavatn, der dagens E6 er ferdig utbedret. I starten av parsellen er det en del boliger på vestsiden av vegen videre nordover passerer vi en beitehage og samlegjerde for reindrifta. Her ligger vegen i kant med et stort myrområde der det er problemer med snøfokk om vinteren. Der E6 passerer et stort steinbrudd er det et kryss med avkjørsel mot Fiplingdalen og Villmarksvegen.. Planstrekningen ender opp etter at veien har krysser Bjortjønnbekken. Dagens veg har delvis dårlig bæreevne og preges fortsatt av «dårlig» horisontal og vertikalkurvatur i forhold til standarden man ønsker på E6 gjennom Nordland i dag. Planen foreslår en utbedring av E6 i en strekning på 4,5 km. I planforslaget er det lagt opp til at den nye veglinja i stor grad følger eksisterende trasé. Der hvor dette er tilfelle ligger vegen stort sett godt i terrenget og medfører et mindre inngrep i landskapet etter hvert som sidearealer og istandsatte rester av vegen gror til. Fjernvirkningen er liten, både for den reisende og for omgivelsene. Sør i planområdet er det foreslått en omlegging av vegen. Denne delen er ikke underordnet landskapet, men skaper et brudd med landskapets former. Dette fører til både høye fyllinger og en lengre korridor med skjæring på begge sider av vegen. En slik utforming bidrar til at vegen blir en større fysisk barriere i landskapet enn det dagens vegtrasé i samme område representerer.

33 Samlet sett vil planforslaget medføre mindre endringer i landskapet. I årene etter ferdigstillelse vil det nye veganlegget delvis fremstå som et sår i landskapet. Når fyllinger, jordskjæringer og massedeponi gror til, vil anlegget oppleves som mer integrert i landskapet. Det vil være liten eller ingen påvirkning på landskapsbildet og landskapskarakteren i området dersom man lykkes med planlegging og gjennomføring av avbøtende tiltak i de neste fasene av prosjektet. Det er ingen bebyggelse langs denne planstrekningen som blir berørt og må innløses. I perioden er det registrert 5 politirapporterte personskadeulykker. Av disse ulykkene var det 7 personer med lettere skader, 0 alvorlig skadde, 0 meget alvorlig skadd og 1 drept.. Vanligste ulykkestype er utforkjøring og møteulykker (motsatt kjøreretning). Statens Vegvesen har mottatt 12 merknader til planforslaget, og merknadene er kommentert. Jfr. merknadsbehandlingen. Det vises for øvrig til vedleggene til saken for mer informasjon. Side 33 av 41 Vurdering: Planområdet omfatter en strekning som har behov for en oppgradering til en bedre standard. Planforslaget er lite konfliktfylt. Reguleringsplanen tilrås godkjent av Grane kommunestyre.

34 Rådmannens innstilling: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Flyum Kappfjell-li i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av

35

36 Side 36 av 41 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/207 13/1763 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 023/13 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Reguleringsplan for E6 Lille Majavatn - Brenna Vedlegg: Reguleringsplan med planbeskrivelse, kart og merknadsbehandling Sammendrag: Statens Vegvesen har oversendt detaljreguleringsplan for E6-utbyggingen for strekningen Lille Majavatn Brenna til sluttbehandling. Planen skal behandles etter Plan- og bygningsloven av Planforslaget har vært utlagt til høring i perioden 26. februar 12. april Det har også vært arrangert folkemøte på Majavatn. Planforslaget er merknadsbehandlet av Statens Vegvesen. Som en del av Prosjekt E6 Helgeland (http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e6helgeland) har Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune utarbeidet en detaljreguleringsplan for dels utbedring og dels ombygging av E6 på strekningen Lille Majavatn Brenna i Grane kommune, Nordland fylke. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Dagens E6 på strekningen er ca. 18,3 km lang og har en vegbredde fra 5,8 til 6,7 meter. Vegen fungerer både som stamveg og lokalveg for bebyggelsen langs vegen. Vegen har stedvis dårlig kurvatur både i horisontal- og vertikalplanet. På strekningen er det avkjørsler som er uoversiktlige pga. vegens kurvatur.vegen har dårlig bæreevne og må forsterkes for å oppfylle kravene til 10 tonns helårsbæreevne. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Statens vegvesen har i samråd med ansvarlig myndighet, Grane kommune, vurdert planen til ikke å falle inn under oppfangskriteriene jfr. 2, 3 og 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Når det ble varslet oppstart for denne planstrekningen var det med utgangspunkt i utbedring av dagens E6.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 16.06.2014 Møtetid: 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 30.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 25.08.2010 Møtetid: 09:00-12.00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.08.10 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune Reguleringsplan Prosjekt: Parsell: E6 Helgeland Strandjord - Messingslett Rana kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 15300-21750 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1100 Planforslag

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 27 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 07.03.2011 Tidspunkt: 08:30 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer