Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune"

Transkript

1

2 Innhold 1 Forord Innledning Hva er en detaljregulering Bakgrunn for planforslaget Planområdet Målsettinger for planforslaget Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning Forholdet til andre planer Kommuneplanens arealdel Reguleringsplaner Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet Beliggenhet Trafikkforhold Teknisk infrastruktur Landskapsbilde Beskrivelse av forslag til detaljregulering Planlagt arealbruk Kjøreveg og annet vegformål Tekniske forutsetninger Kjøreveger Tekniske anlegg, kabler og ledninger Stikkrenner /gjennomløp Bruer Sikkerhetssone, rekkverk Landbruksavkjøringer Virkninger av planforslaget arealbruk og løsninger Naboer Berørt bebyggelse Avkjørsler og andre naboforhold Grunnerverv Byggegrenser Naturmangfold Ikke prissatte konsekvenser Verneområder

3 7.4.2 Verdifulle naturtyper Truede og sårbare arter Fremmede skadelige arter Økologiske funksjoner og prosesser INON-områder (inngrepsfrie naturområder i Norge) MiS-områder (miljøregistrering i skog) Vannmiljø Naturmangfoldloven: Nml. 8-Kunnskapsgrunnlaget Nml. 9-Føre- var- prinsippet Nml. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Nml. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Dyreliv Kulturmiljø Støy, luftforurensing og vibrasjoner Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse Gjennomføring av forslag til plan Framdrift og finansiering Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen Sammendrag av merknader Adresseliste inkludert grunneierliste Vedlegg Forslag til plankart Forslag til bestemmelser Illustrasjon-normalprofil Støykart

4 1 Forord Statens vegvesen, Region øst, legger med dette fram forslag til reguleringsplan for breddeutvidelse og forsterking av riksveg 3 i Rendalen kommune. Planstrekningen går fra Atna bru til kommunegrensen mot Alvdal, jf. Plan- og bygningsloven Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, utbyggingsseksjonen, med bistand fra Ressursavdelingen. Oppdragsgiver er vegvesenets seksjon for drift og vedlikehold. Planforslaget viser arealbehovet for utbedring og forsterkning av eksisterende veg, samt avskoging av sidearealene. Vedtatt reguleringsplan gir vegvesenet rett til å erverve nødvendige arealer for å gjennomføre tiltaket. Planen fremmes etter avtale med Rendalen kommune i medhold av plan- og bygningsloven 3-7. Planforslaget inneholder følgende: Reguleringskart (juridisk bindende) Reguleringsbestemmelser (juridisk bindende) Planbeskrivelse (supplement til plankart og bestemmelser) Normalprofiler som viser vegprofilet etter utbedringen. Statens vegvesen, Region øst Juni

5 2 Innledning Forslag til detaljreguleringsplan for utbedring og forsterkning av rv. 3 er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Rendalen kommune. Med hjemmel i plan og bygningslovens 3 7 er Statens vegvesen ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk behandling og endelig vedtak i kommunestyret. Hensikten med planarbeidet er å øke trafikksikkerheten på strekningen. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan og bygningslovens 12 8 annonsert i Østlendingen den 18.juni 2014 og på Statens vegvesen sine hjemmesider samme dag. Varsel om oppstart ble også sendt ut til offentlige instanser og grunneiere langs strekningen. Forslag til reguleringsplan sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden på følgende steder: Rendalen kommune, på kommunehuset og i bibliotekene Planregisteret på kommunes hjemmeside /bolig-og eiendom/areal og reguleringsplaner Internett: Utlegging til offentlig ettersyn blir kunngjort Østlendingen. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen til: Statens vegvesen Region øst, postboks 1010,2605 Lillehammer eller firmapost Kontaktperson i Rendalen kommune: Erin Sandberg, tlf.: e post: Kontaktperson i Statens vegvesen: Kristin Ryen Reithaug, tlf.: , e-post: Etter høringsperioden lager Statens vegvesen en oppsummering av innkomne merknader, og foretar en eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen til endelig vedtak. Ved vesentlige endringer vil planen bli sendt på ny offentlig høring. Kommunestyrets endelige reguleringsvedtak kan påklages i medhold av plan og bygningslovens 12 12, tredje avsnitt. Dersom kommunen opprettholder vedtaket etter klagebehandling, vil klagesaken bli oversendt til Fylkesmannen for endelig behandling. En eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 4

6 3 Hva er en detaljregulering En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. Detaljreguleringen skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med reguleringen er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Planen gir nødvendig rettsgrunnlag for utbygging og eventuelt ekspropriasjon av areal. Statens vegvesen anser at reguleringsplanens detaljnivå tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav til utredning for de aktuelle utbedrings- og forsterkningstiltakene langs rv. 3. Slik avklaring av tiltakene i reguleringsplanen medfører fritak for byggesaksbehandling, jfr. pbl. 20-4, første avsnitt jfr. Byggesaksforskriftens 4-3 bokstav a). 4 Bakgrunn for planforslaget 4.1 Planområdet Denne reguleringsplanen skal legge til rette for en bedring av trafikksikkerheten ved at vegbredden økes og at sideterrenget utformes på en slik måte at farlige sidehindre fjernes innenfor sikkerhetsavstanden. På denne vegen er sikkerhetsavstanden 6,0 meter ut fra vegkanten. Det foretas ingen omlegginger av nåværende veg, men enkelte kurver kan bli justert slik at de tilfredsstiller kravene til dimensjonerende hastighet for vegen. 4.2 Målsettinger for planforslaget Målsettingen med planforslaget er å gi et planmessig grunnlag for gjennomføring av tiltak langs rv.3 i Rendalen kommune. Tiltakene skal bidra til å øke trafikksikkerheten. Konsekvensene av en eventuell utforkjøring bør etter dette få et betydelig mindre omfang enn med nåværende veg. 4.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning Tiltakene i dette prosjektet knytter seg til eksisterende vegtrase hvor omfang og virkning av planen ikke vil komme inn under forskriftens kriterier som utløser krav til konsekvensutredninger, jfr. forskriftens 2, 3 og 4. Det er ikke kommet fram krav om slike utredninger etter høring på oppstartsvarselet, jfr. forskriftens 5. På bakgrunn av dette vil det ikke bli utarbeidet planprogram eller konsekvensutredninger for denne reguleringen. 4.4 Forholdet til andre planer Kommuneplanens arealdel Arealene langs riksveg 3 på denne strekningen er avsatt til LNF- områder. 5

7 4.4.2 Reguleringsplaner Hanestad vegkryss er regulert tidligere med kommunestyrevedtak den og skal fortsatt gjelde. Reguleringsplanen for Hanstad vegkryss blir gjennomført som et eget vegprosjekt i Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 5.1 Beliggenhet Eksisterende rv. 3 skal opprettholdes og hele strekningen fra Jernbaneovergangen ved Atna til Aursjøbekken omfattes, med unntak av Hanestad vegkryss og en strekning på ca. 1,0 km sør for Hanestad vegkryss som det vil bli satt i gang en særskilt planprosess på senere. 5.2 Trafikkforhold Rv. 3 har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på antall kjøretøyer i døgnet på 2200 på denne strekningen, hvorav 27 % er tunge kjøretøyer. Fartsgrensen er 80 km/t bortsett fra gjennom Hanstad vegkryss hvor fartsgrensen er satt ned til 70 km/t. Fra 2004 til 2014 har det på denne strekningen av riksveg 3 i Rendalen kommune vært 60 trafikkulykker med personskade. Av disse har det vært 2 drepte, 7 alvorlig skadde og 60 personer med lettere skader. Nåværende veg har noe varierende vegbredder, men gjennomsnittet ligger på ca. 7,7 meter. 5.3 Teknisk infrastruktur 3 høyspentlinjer krysser den aktuelle strekningen. Et begrenset antall lavspentstolper står innenfor sikkerhetssonen og må flyttes. 5.4 Landskapsbilde Tiltaket medfører ingen vesentlig endring av landskapsbildet utover hogst langs traseen og de enkelte utbedringstiltakene. 6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 6.1 Planlagt arealbruk Kjøreveg og annet vegformål Det er foretatt en vurdering i marken over hvor stort areal som det vil være nødvendig å ta i bruk for å gjennomføre de planlagte tiltakene. Det arealet som antas å bli berørt av tiltaket, har vegvesenet markert i terrenget med blåmalte stikk Dette markerer yttergrensen for det arealet som er vist som annet trafikkareal i reguleringsplanforslaget. Anslaget er foreløpig og kan komme til å avvike noe fra den endelige oppmålingen som blir foretatt etter at anleggsarbeidene er gjennomført. 6

8 Arealbehovet for kjørevegen framkommer ved at det legges inn et vegprofil med en vegbredde på 9,0 meter. Utenfor vegkanten vil det være grøft eller fylling. Der det er lave fyllinger vil skråningen få en helning på 1:4 ned til terreng. I skjæring vil bredden på grøfta bli 4,0 meter med en helning på 1:4. Skjæringsskråninger fra grøft og opp til terrenget får helning 1:2. Normalprofiler som viser utformingen av riksveg 3 på denne strekningen er vist i vedlegget til denne planbeskrivelsen. 6.2 Tekniske forutsetninger Kjøreveger Utbedringen tar sikte på å øke bredden til 9,0 meter. Dette vil få stor betydning for trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for de som kjører tunge biler på denne strekningen. Andelen tunge biler er betydelig på riksveg Tekniske anlegg, kabler og ledninger Kryssinger av høyspentlinjer er vist på reguleringsplanen. Hensynet til ledninger og eventuelle kabler blir ivaretatt av byggeledelsen i anleggstiden Stikkrenner /gjennomløp Inngrep i vassdrag vil bestå av utbedring/ evt. utskifting av rør etter en vurdering av tilstand og dimensjon. Den siste tids utvikling av nedbørintensitet vil bli vektlagt ved denne vurderingen Bruer I dette prosjektet inngår ingen brukonstruksjoner. Over elva Kiva, ca. 500 meter syd for Hanestad vegkryss er det ei bru som ikke vil bli utbedret nå. Dette har sammenheng med at ei ny bru må ses i sammenheng med mere omfattende vegutbedringer på hver side av nåværende bru. Dette blir derfor tatt opp som en egen reguleringssak på et senere tidspunkt Sikkerhetssone, rekkverk På nåværende veg er det en del rekkverk som er satt opp for å hindre utforkjøring der det er farlige sidehinder eller store høydeforskjeller utenfor vegkanten. Sikkerhetssonens bredde er på denne vegen 6 meter, målt fra vegkant. Ved gjennomføring av reguleringsplanen vil sideterrenget bli utformet på en slik måte at behovet for rekkverk faller bort, eller blir betydelig redusert Landbruksavkjøringer Denne vegstrekningen går gjennom et sammenhengende skogområde hvor behovet for driftsatkomster og opplastingsplass for tømmer må ivaretas. Det foreligger en rekke eksisterende driftsavkjøringer innenfor planområdet. Disse vil i utgangspunktet bli beholdt der de er nå, men med noen tilpassinger som følge av de arbeidene som utføres på riksvegen. Dersom det er tekniske mangler ved nåværende avkjøring/adkomst vil disse bli forsøkt løst på stedet. Dersom dette ikke er mulig, vil en ny plassering bli foreslått i dialog med grunneierne/brukerne. Når det gjelder opplasting av tømmer vil det av trafikksikkerhetsmessige grunner ikke kunne skje på/fra rv.3. Dersom det er ønskelig med tilrettelegging av flere tømmerplasser vil dette bli vurdert i samarbeid med de aktuelle brukerne. Dersom dette er tilfellet vil vegvesenet 7

9 tilrettelegge selve avkjøringen/adkomsten til plassen, mens opparbeidelsen av tømmerplassen overlates til grunneierne/brukerne. 7 Virkninger av planforslaget arealbruk og løsninger 7.1 Naboer Berørt bebyggelse Riksveg 3 går gjennom et område med meget spredt bebyggelse. Bortsett fra på Hanestad, ligger eksisterende bebyggelse i god avstand fra vegen Avkjørsler og andre naboforhold Private avkjøringer til eiendommene samt eksisterende avkjøringer til bruk for driften av skogeiendommene vil bli ivaretatt. 7.2 Grunnerverv Erverv av areal er nødvendig for gjennomføring av prosjektet. Arealbeslaget vil utgjøre ca. 296 daa skogsareal og 13 daa midlertidig beslaglagt areal. Vegvesenets tar sikte på å kunne gjennomføre grunnervervet ved minnelige avtaler. Dersom det ikke lykkes å oppnå enighet, vil erstatningsutbetalingen fastsettes ved ekspropriasjonskjønn. Reguleringsplanen er utgangspunktet for arealbeslaget for den enkelte eiendom og danner grunnlaget for forhandlingene med grunneier. Ved inngåelse av kjøpekontrakt vil det bli utbetalt et delbeløp (forskudd) av erstatningen. Sluttoppgjør vil bli foretatt etter at anlegget er avsluttet og oppmåling av de avståtte arealene er foretatt. 7.3 Byggegrenser Byggegrenser fastsatt i medhold av vegloven gjelder for denne strekningen. 7.4 Naturmangfold Vurderingen av tiltaket sin virkning på naturmiljøet tar utgangspunkt i SVV sin håndbok V712. Ettersom det ikke skal gjøres en konsekvensutredning, men kun en vurdering, så blir det ikke fastsatt noe nivå for konsekvens med utgangspunkt i verdi og omfang av de enkelte elementene. I tillegg til omtale av aktuelle elementer, er kravene i naturmangfoldloven 8-12 kommentert. Utsjekk av viktige naturtyper og artsdata er gjort mot DN s Naturbase, Artsdatabanken og andre kilder som er nevnt i teksten. Denne utredningen viser hvordan naturmiljøet på riksveg 3 i Rendalen kommune blir påvirket av et utbyggingsprosjekt som omfatter utbedring og forsterking. Det er også lagt vekt på hvilke tiltak som kan være aktuelle for å begrense skadelig effekt på naturmangfoldet. Det er ikke gjort undersøkelser i felt, og det ligger en begrensning i tilstrekkelig tilgang på kunnskap om alle forhold på tidspunktet for planlegging. 8

10 -Ikke prissatte konsekvenser Verneområder Det finnes to verneområder langs riksveg 3 gjennom Rendalen kommune, Atnoset naturreservat og Hanestadvola naturreservat. Ingen av disse lokaliteter er vurdert til å bli påvirket av prosjektet siden de ligger mer enn 25m fra planleggingsgrensen på riksveg 3. Fig-verneområder 9

11 7.4.2 Verdifulle naturtyper Det finnes to verdifulle naturtyper i nærheten til riksveg 3, disse er Storholmen enga (naturbeitemark) og Storholmen elveør (stor elveør). Begge disse er lokalisert i elva Glomma og kommer ikke til å bli påvirket av tiltaket. Fig-verdifulle naturtyper Truede og sårbare arter Det finnes ingen prioriterte arter kartlagt på strekningen. Det er flere observasjoner av ulv og bjørn langs strekningen, men disse vurderes til å bli lite påvirket av tiltaket. Det finnes en registrering fra 1981 av mørk brannstubbelav (Hypocenomyce castaneocinerea) som har status sårbar (VU) på strekningen. Denne er 100m unna riksvegen og skal derfor ikke påvirkes av tiltaket Fremmede skadelige arter Kantsonen til riksveg 3 gjennom Rendalen har vært kartlagt for fremmede skadelige arter (primært lupiner) av sommerstudenter på Statens Vegvesen i Det ble ikke registrert noen områder med fremmede skadelige arter langs strekningen. Dersom det oppdages fremmede skadelige arter mens tiltaket pågår, skal disse tas hensyn til jfr. Statens vegvesens «Handlingsplan for fremmede arter, Region øst (2010).» Økologiske funksjoner og prosesser Det finnes flere elg- og hjortetrekk registrert langs riksveg 3 gjennom Rendalen kommune. Dette prosjektet omfatter utbedring og sikring av sideterrenget langs vegen og skal sannsynlig ikke ha noen negative effekter på disse trekkområdene. Det anses som positivt 10

12 for trafikksikkerheten at sideterrenget blir utbedret og slik at siktforholdene bedres. En følge av dette vil være at sjanse for kollisjon mellom bil og vilt trolig reduseres på strekningen. I tillegg til vilttrekk finnes det to yngleområder for vanlig frosk og to yngleområder for rugde. Disse områdene får en minimal påvirkning med disse sideterrengstiltakene INON-områder (inngrepsfrie naturområder i Norge) Ikke aktuelt, det finnes ingen INON-områder i nærheten av riksvegen MiS-områder (miljøregistrering i skog) Ikke aktuelt. Det finnes ingen MiS-områder nærmere enn 100m unna riksvegen Vannmiljø Elva Glomma renner langs riksveg 3 i Rendalen kommune. Jernbanelinjen er plassert mellom vegen og Glomma. På det nærmeste er elvas kantsone ikke lenger unna vegen enn 45m. Det finnes flere små bekker som renner under riksvegen. Det kan være behov for vannprøvetaking før og etter anleggsfasen. Dette skal vurderes videre i byggefasen. Nødvendige tiltak for å hindre negativ påvirkning av vannkvalitet eller eventuelle vandringshindre skal utarbeides i byggefasen og gjennomføres i anleggsfasen. Dette blir innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 7.5 Naturmangfoldloven: Nml. 8-Kunnskapsgrunnlaget Ut i fra søk i relevante databaser er det ikke funnet noen INON-områder, prioriterte arter eller MiS-områder i nærheten av tiltaksområdet. Det er funnet to verneområder langs riksveg 3, men disse er utenfor tiltaksområdet (mer enn 25m unna riksvegen) og vurderes derfor til ikke å bli påvirket. Det finnes to verdifulle naturtyper langs strekningen men disse er også utenfor tiltaksområdet og blir ikke påvirket av tiltaket. Det er flere registreringer i Artsdatabanken av sårbare arter, disse er mer enn 25m unna riksvegen og skal derfor ikke påvirkes av tiltaket. Fremmede skadelige arter langs strekningen er tidligere kartlagt og nødvendige tiltak jamfør Statens vegvesens «Handlingsplan for fremmede arter, Region øst (2010)» skal gjennomføres der det er behov Nml. 9-Føre- var- prinsippet Tiltaket vurderes til å ha lite påvirkning på både verneområder og rødelistearter registrert langs riksvegen. Alle registreringer er mer enn 25m unna riksvegen- som er grensen for utbedrings og forsterkningstiltak Nml. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Statens vegvesen bekoster avbøtende tiltak i forbindelse med behandling av eventuelle fremmede arter Nml. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Gjennom avbøtende tiltak (miljøforsvarlig driftsmetoder) i forbindelse med behandling av fremmede arter vil skade på naturmangfold begrenses. Før anleggsstart skal det utarbeides en YM-plan (ytre miljø plan) for å sørge for at nødvendige tiltak er tatt med i anleggsfasen. Nødvendige tiltak for å hindre negativt påvirkning av vannkvalitet og imot eventuelle vandringshindre skal utarbeides i byggefasen og gjennomføres i anleggsfasen. 11

13 7.5.5Dyreliv Vandrende fisk skal ikke hindres av rør eller kulverter gjennom riksvegen. 7.6 Kulturmiljø Arkeologisk registrering innenfor det aktuelle arealet ble foretatt og og det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. De er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med dette kravet. Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan v/ kulturminneavdelingen, Hedmark fylkeskommune, jf. lov om kulturminner 8, andre avsnitt. Eventuelle samiske kulturminner varsles Sametinget i tillegg. 7.7 Støy, luftforurensing og vibrasjoner Det er foretatt en oversiktsberegning av støyforholdene på denne strekningen. Resultatene er vist på støysonekart som ligger i vedleggsdelen til denne prosjektbeskrivelsen. Støykartleggingen viser at den faste bebyggelsen ligger på grensen, eller utenfor gul sone. En fritidseiendom ligger i gul sone. Vegvesenet er i dialog med eieren av denne eiendommen om innløsning. Luftforurensing er ikke aktuelt i dette prosjektet. Støy og vibrasjoner som følge av anleggsarbeid er undersøkt nærmere, jfr. retningslinje T Det skal utarbeides en YMplan (ytre miljø) i prosjektet. Aktuelle problemstillinger omkring ytre miljø skal risikovurderes tidlig i overgangen mellom reguleringsplan- og byggeplanfasen. 7.8 Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse Bakgrunnen for dette prosjektet er utbedring av de risikopunkter som finnes på strekningen. Tiltakene utløser derfor ingen nye risiko- eller sårbarhetsforhold utover det som beskrives nedenfor vedrørende snø- og løsmasseskred. Når det gjelder risiko for jord- og snøskred ligger en del av strekningen innenfor aktsomhetsområdet. Forskrift til plan- og bygningsloven, TEK10, omhandler krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger. Disse kravene er ikke tilpasset veg og trafikk i flyt på en skredutsatt strekning, og Statens vegvesens fortolkning av sikkerhetskravene i TEK er gitt som «risikoakseptkriterier» i rundskriv NA 2014/08. Alle tiltak på og langs veg omfattes av disse kriteriene, også bygging av sikringstiltak langs veg. Vurdering: Risiko er en kombinasjon av konsekvens og sannsynlighet av denne typen hendelser på bestemte deler av strekningen. I følge registreringer i NVDB (Norsk vegdatabank) finnes det ingen skredrelaterte objekttyper på denne strekningen som helhet. Risiko ligger innenfor grønn sone (akseptabel strekningsrisiko) og vil ikke utløse særskilte sikringstiltak. 12

14 Øvrige hensyn: Gjennomføring av dette anlegget innebærer at trafikken må gå gjennom anleggsområdet. Hensynet til sikkerheten for arbeidere og trafikanter vil bli ivaretatt ved en planmessig framdrift og tilhørende skilting. SHA-plan vil bli utarbeidet i forbindelse med anleggsarbeidet. 8 Gjennomføring av forslag til plan 8.1 Framdrift og finansiering Det tas sikte på å starte anleggsarbeidene i høst med utskifting av stikkrenner gjennom vegen. Tiltak som betinger avtaler om grunnerverv blir ikke igangsatt før avtaler med de berørte grunneierne er ordnet. 8.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen En Ytre Miljøplan (YM-plan) beskriver prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal ivaretas. Planen skal være grunnlag for både prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R760 «Styring av vegprosjekter» setter krav om at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekter. 13

15 9 Sammendrag av merknader Oppstart av planarbeid ble annonsert i Østlendingen og kunngjort på Statens vegvesen sine hjemmesider den Berørte grunneier og regionale myndigheter er varslet med egne brev datert Det ble holdt et orienteringsmøte med berørte grunneierne den Etter offentlig høring av varsel om oppstart kom det inn 7 innspill. Nedenfor et kort sammendrag av innspillene med kommentar: Nr Fra Innspill/merknad Kommentar 1 Forsvarsbygg Ingen vesentlige merknader Leif Gunnar Bjørke Sametinget Jernbaneverket Fylkesmannen i Hedmark NVE Hedmark fylkeskommune Ber om ivaretakelse av avkjøring, velteplasser for tømmer. Østlund rasteplass må oppgraderes. Innspill omkring grunnerverv, kulturminner Ingen vesentlige merknader Viser til krav om avstand til jernbanen. Ivareta jernbanens konstruksjoner Det må redegjøres for virkninger av naturmangfold/fremmende arter. Rosanalyse. Kartlegging av støy Inngrep i vassdrag må beskrives. Eksisterende kantvegetasjon tas vare på. Bruløsninger bør benyttes. 200-årsflom + sikkerhetsmargin. Elveforbygning ved Kiva skal være tilgjengelig til enhver tid. Ivareta snø-jordskredfare. TEK 7-3 Rør/kulverter utformes slik at ikke vandrende fisk hindres. Kulturminner registreres. Avkjøringer skal ivaretas. Rasteplassen omfattes ikke av prosjektet Ivaretas i planarbeidet Ivaretas i planarbeidet Ivaretas i planarbeidet Ingen brukonstruksjoner omfattes av prosjektet. Området ved Kiva vil bli et eget prosjekt senereomfattes ikke her. Ivaretas i planarbeidet 10 Adresseliste inkludert grunneierliste Haagen Sæmingsøn Hanestad; Gammelveien 4, 2500 TYNSET; Anne Elisabeth Øvergaard; Hanestad, 2478 HANESTAD; Sven Erik Solvang; Møllefaret 26 C, 0750 OSLO; Jens Waldemar Rønningen; Rønningen 20, 2478 HANESTAD; Leif Gunnar H. Bjørke, 2478 HANESTAD; Trond Sjølien; Langslettvegen 15, 2406 ELVERUM; Helge Urstrømmen, 2560 ALVDAL; Ingar Jørgen Høye; Sankt Mikaels veg 142, 2324 VANG PÅ HEDMARK; Sigvald Høye; Bakkerudvegen 17, 1152 OSLO; 14

16 Jon Kristian Høye; Solveien 8, 1177 OSLO; Alf Eggset; Erling Skakkes gate 53, 7012 TRONDHEIM; Berit Eggset Nymoen; Stadsing Dahls gate 3, 7015 TRONDHEIM; Svein Arne Høye; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Ingvar Magne Høye; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Amund Bolstad; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Ola Nytrøen Høye; Hoppveien 1, 0687 OSLO; Svein Arne Høye; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Knut Sindre Myrvoll; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Fredrik Høye; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Ola Lombnæs; Vangsvegen 1090, 2324 VANG PÅ HEDMARK; Jo Lombnæs; Furnesvegen 226 A, 2319 HAMAR; Inger Helene Lombnæs; Vanglivegen 50, 2322 RIDABU; Peder Lombnæs; Furnesvegen 226 B, 2319 HAMAR; Rendalen kommune; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Fagetater og berørte kommuner: Fylkesmannen i Hedmark Hedmark fylkeskommune NVE Reindriftsforvaltningen Jernbaneverket Sametinget Forsvarsbygg Alvdal kommune Stor-Elvdal kommune 11 Vedlegg 1. Forslag til plankart 2. Forslag til bestemmelser 3. Illustrasjon-normalprofil 4. Støykart 15

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri MERKNADSBEHANDLING Prosjekt: Parsell: Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri Lebesby kommune Merknadsbehandling til politisk sluttbehandling Region nord Alta kontorsted

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014 DETALJREGULERINGSPLAN HAUGERENGA VEST - VINGROM OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen REGULERINGSPLAN Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen Meløy kommune Merknadshefte Region nord Dato: Mai 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan... 2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid...

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 23.10.2014 Kommunestyret 11.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 23.10.2014 Kommunestyret 11.11.2014 Arkiv: 3067 Arkivsaksnr: 2014/3722-1 Saksbehandler: Rune Illum Høgh Plan 3067 - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs E12 mellom kryss Brennåsveien og regulert atkomst til Polarsirkelen Lufthavn.

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Etter adresseliste. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Erik Neergaard 950 88 776 2013/105710 08.10.2014 E16, Nybakk Hedmark

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket 1 Grunneier møter Jernbaneverket 2 Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket Kommuneplan Reguleringsplan Grunnerverv Anleggsperiode Denne presentasjonen

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer