Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune"

Transkript

1

2 Innhold 1 Forord Innledning Hva er en detaljregulering Bakgrunn for planforslaget Planområdet Målsettinger for planforslaget Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning Forholdet til andre planer Kommuneplanens arealdel Reguleringsplaner Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet Beliggenhet Trafikkforhold Teknisk infrastruktur Landskapsbilde Beskrivelse av forslag til detaljregulering Planlagt arealbruk Kjøreveg og annet vegformål Tekniske forutsetninger Kjøreveger Tekniske anlegg, kabler og ledninger Stikkrenner /gjennomløp Bruer Sikkerhetssone, rekkverk Landbruksavkjøringer Virkninger av planforslaget arealbruk og løsninger Naboer Berørt bebyggelse Avkjørsler og andre naboforhold Grunnerverv Byggegrenser Naturmangfold Ikke prissatte konsekvenser Verneområder

3 7.4.2 Verdifulle naturtyper Truede og sårbare arter Fremmede skadelige arter Økologiske funksjoner og prosesser INON-områder (inngrepsfrie naturområder i Norge) MiS-områder (miljøregistrering i skog) Vannmiljø Naturmangfoldloven: Nml. 8-Kunnskapsgrunnlaget Nml. 9-Føre- var- prinsippet Nml. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Nml. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Dyreliv Kulturmiljø Støy, luftforurensing og vibrasjoner Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse Gjennomføring av forslag til plan Framdrift og finansiering Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen Sammendrag av merknader Adresseliste inkludert grunneierliste Vedlegg Forslag til plankart Forslag til bestemmelser Illustrasjon-normalprofil Støykart

4 1 Forord Statens vegvesen, Region øst, legger med dette fram forslag til reguleringsplan for breddeutvidelse og forsterking av riksveg 3 i Rendalen kommune. Planstrekningen går fra Atna bru til kommunegrensen mot Alvdal, jf. Plan- og bygningsloven Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, utbyggingsseksjonen, med bistand fra Ressursavdelingen. Oppdragsgiver er vegvesenets seksjon for drift og vedlikehold. Planforslaget viser arealbehovet for utbedring og forsterkning av eksisterende veg, samt avskoging av sidearealene. Vedtatt reguleringsplan gir vegvesenet rett til å erverve nødvendige arealer for å gjennomføre tiltaket. Planen fremmes etter avtale med Rendalen kommune i medhold av plan- og bygningsloven 3-7. Planforslaget inneholder følgende: Reguleringskart (juridisk bindende) Reguleringsbestemmelser (juridisk bindende) Planbeskrivelse (supplement til plankart og bestemmelser) Normalprofiler som viser vegprofilet etter utbedringen. Statens vegvesen, Region øst Juni

5 2 Innledning Forslag til detaljreguleringsplan for utbedring og forsterkning av rv. 3 er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Rendalen kommune. Med hjemmel i plan og bygningslovens 3 7 er Statens vegvesen ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk behandling og endelig vedtak i kommunestyret. Hensikten med planarbeidet er å øke trafikksikkerheten på strekningen. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan og bygningslovens 12 8 annonsert i Østlendingen den 18.juni 2014 og på Statens vegvesen sine hjemmesider samme dag. Varsel om oppstart ble også sendt ut til offentlige instanser og grunneiere langs strekningen. Forslag til reguleringsplan sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden på følgende steder: Rendalen kommune, på kommunehuset og i bibliotekene Planregisteret på kommunes hjemmeside /bolig-og eiendom/areal og reguleringsplaner Internett: Utlegging til offentlig ettersyn blir kunngjort Østlendingen. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen til: Statens vegvesen Region øst, postboks 1010,2605 Lillehammer eller firmapost Kontaktperson i Rendalen kommune: Erin Sandberg, tlf.: e post: Kontaktperson i Statens vegvesen: Kristin Ryen Reithaug, tlf.: , e-post: Etter høringsperioden lager Statens vegvesen en oppsummering av innkomne merknader, og foretar en eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen til endelig vedtak. Ved vesentlige endringer vil planen bli sendt på ny offentlig høring. Kommunestyrets endelige reguleringsvedtak kan påklages i medhold av plan og bygningslovens 12 12, tredje avsnitt. Dersom kommunen opprettholder vedtaket etter klagebehandling, vil klagesaken bli oversendt til Fylkesmannen for endelig behandling. En eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 4

6 3 Hva er en detaljregulering En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. Detaljreguleringen skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med reguleringen er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Planen gir nødvendig rettsgrunnlag for utbygging og eventuelt ekspropriasjon av areal. Statens vegvesen anser at reguleringsplanens detaljnivå tilfredsstiller plan- og bygningslovens krav til utredning for de aktuelle utbedrings- og forsterkningstiltakene langs rv. 3. Slik avklaring av tiltakene i reguleringsplanen medfører fritak for byggesaksbehandling, jfr. pbl. 20-4, første avsnitt jfr. Byggesaksforskriftens 4-3 bokstav a). 4 Bakgrunn for planforslaget 4.1 Planområdet Denne reguleringsplanen skal legge til rette for en bedring av trafikksikkerheten ved at vegbredden økes og at sideterrenget utformes på en slik måte at farlige sidehindre fjernes innenfor sikkerhetsavstanden. På denne vegen er sikkerhetsavstanden 6,0 meter ut fra vegkanten. Det foretas ingen omlegginger av nåværende veg, men enkelte kurver kan bli justert slik at de tilfredsstiller kravene til dimensjonerende hastighet for vegen. 4.2 Målsettinger for planforslaget Målsettingen med planforslaget er å gi et planmessig grunnlag for gjennomføring av tiltak langs rv.3 i Rendalen kommune. Tiltakene skal bidra til å øke trafikksikkerheten. Konsekvensene av en eventuell utforkjøring bør etter dette få et betydelig mindre omfang enn med nåværende veg. 4.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning Tiltakene i dette prosjektet knytter seg til eksisterende vegtrase hvor omfang og virkning av planen ikke vil komme inn under forskriftens kriterier som utløser krav til konsekvensutredninger, jfr. forskriftens 2, 3 og 4. Det er ikke kommet fram krav om slike utredninger etter høring på oppstartsvarselet, jfr. forskriftens 5. På bakgrunn av dette vil det ikke bli utarbeidet planprogram eller konsekvensutredninger for denne reguleringen. 4.4 Forholdet til andre planer Kommuneplanens arealdel Arealene langs riksveg 3 på denne strekningen er avsatt til LNF- områder. 5

7 4.4.2 Reguleringsplaner Hanestad vegkryss er regulert tidligere med kommunestyrevedtak den og skal fortsatt gjelde. Reguleringsplanen for Hanstad vegkryss blir gjennomført som et eget vegprosjekt i Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 5.1 Beliggenhet Eksisterende rv. 3 skal opprettholdes og hele strekningen fra Jernbaneovergangen ved Atna til Aursjøbekken omfattes, med unntak av Hanestad vegkryss og en strekning på ca. 1,0 km sør for Hanestad vegkryss som det vil bli satt i gang en særskilt planprosess på senere. 5.2 Trafikkforhold Rv. 3 har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på antall kjøretøyer i døgnet på 2200 på denne strekningen, hvorav 27 % er tunge kjøretøyer. Fartsgrensen er 80 km/t bortsett fra gjennom Hanstad vegkryss hvor fartsgrensen er satt ned til 70 km/t. Fra 2004 til 2014 har det på denne strekningen av riksveg 3 i Rendalen kommune vært 60 trafikkulykker med personskade. Av disse har det vært 2 drepte, 7 alvorlig skadde og 60 personer med lettere skader. Nåværende veg har noe varierende vegbredder, men gjennomsnittet ligger på ca. 7,7 meter. 5.3 Teknisk infrastruktur 3 høyspentlinjer krysser den aktuelle strekningen. Et begrenset antall lavspentstolper står innenfor sikkerhetssonen og må flyttes. 5.4 Landskapsbilde Tiltaket medfører ingen vesentlig endring av landskapsbildet utover hogst langs traseen og de enkelte utbedringstiltakene. 6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 6.1 Planlagt arealbruk Kjøreveg og annet vegformål Det er foretatt en vurdering i marken over hvor stort areal som det vil være nødvendig å ta i bruk for å gjennomføre de planlagte tiltakene. Det arealet som antas å bli berørt av tiltaket, har vegvesenet markert i terrenget med blåmalte stikk Dette markerer yttergrensen for det arealet som er vist som annet trafikkareal i reguleringsplanforslaget. Anslaget er foreløpig og kan komme til å avvike noe fra den endelige oppmålingen som blir foretatt etter at anleggsarbeidene er gjennomført. 6

8 Arealbehovet for kjørevegen framkommer ved at det legges inn et vegprofil med en vegbredde på 9,0 meter. Utenfor vegkanten vil det være grøft eller fylling. Der det er lave fyllinger vil skråningen få en helning på 1:4 ned til terreng. I skjæring vil bredden på grøfta bli 4,0 meter med en helning på 1:4. Skjæringsskråninger fra grøft og opp til terrenget får helning 1:2. Normalprofiler som viser utformingen av riksveg 3 på denne strekningen er vist i vedlegget til denne planbeskrivelsen. 6.2 Tekniske forutsetninger Kjøreveger Utbedringen tar sikte på å øke bredden til 9,0 meter. Dette vil få stor betydning for trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for de som kjører tunge biler på denne strekningen. Andelen tunge biler er betydelig på riksveg Tekniske anlegg, kabler og ledninger Kryssinger av høyspentlinjer er vist på reguleringsplanen. Hensynet til ledninger og eventuelle kabler blir ivaretatt av byggeledelsen i anleggstiden Stikkrenner /gjennomløp Inngrep i vassdrag vil bestå av utbedring/ evt. utskifting av rør etter en vurdering av tilstand og dimensjon. Den siste tids utvikling av nedbørintensitet vil bli vektlagt ved denne vurderingen Bruer I dette prosjektet inngår ingen brukonstruksjoner. Over elva Kiva, ca. 500 meter syd for Hanestad vegkryss er det ei bru som ikke vil bli utbedret nå. Dette har sammenheng med at ei ny bru må ses i sammenheng med mere omfattende vegutbedringer på hver side av nåværende bru. Dette blir derfor tatt opp som en egen reguleringssak på et senere tidspunkt Sikkerhetssone, rekkverk På nåværende veg er det en del rekkverk som er satt opp for å hindre utforkjøring der det er farlige sidehinder eller store høydeforskjeller utenfor vegkanten. Sikkerhetssonens bredde er på denne vegen 6 meter, målt fra vegkant. Ved gjennomføring av reguleringsplanen vil sideterrenget bli utformet på en slik måte at behovet for rekkverk faller bort, eller blir betydelig redusert Landbruksavkjøringer Denne vegstrekningen går gjennom et sammenhengende skogområde hvor behovet for driftsatkomster og opplastingsplass for tømmer må ivaretas. Det foreligger en rekke eksisterende driftsavkjøringer innenfor planområdet. Disse vil i utgangspunktet bli beholdt der de er nå, men med noen tilpassinger som følge av de arbeidene som utføres på riksvegen. Dersom det er tekniske mangler ved nåværende avkjøring/adkomst vil disse bli forsøkt løst på stedet. Dersom dette ikke er mulig, vil en ny plassering bli foreslått i dialog med grunneierne/brukerne. Når det gjelder opplasting av tømmer vil det av trafikksikkerhetsmessige grunner ikke kunne skje på/fra rv.3. Dersom det er ønskelig med tilrettelegging av flere tømmerplasser vil dette bli vurdert i samarbeid med de aktuelle brukerne. Dersom dette er tilfellet vil vegvesenet 7

9 tilrettelegge selve avkjøringen/adkomsten til plassen, mens opparbeidelsen av tømmerplassen overlates til grunneierne/brukerne. 7 Virkninger av planforslaget arealbruk og løsninger 7.1 Naboer Berørt bebyggelse Riksveg 3 går gjennom et område med meget spredt bebyggelse. Bortsett fra på Hanestad, ligger eksisterende bebyggelse i god avstand fra vegen Avkjørsler og andre naboforhold Private avkjøringer til eiendommene samt eksisterende avkjøringer til bruk for driften av skogeiendommene vil bli ivaretatt. 7.2 Grunnerverv Erverv av areal er nødvendig for gjennomføring av prosjektet. Arealbeslaget vil utgjøre ca. 296 daa skogsareal og 13 daa midlertidig beslaglagt areal. Vegvesenets tar sikte på å kunne gjennomføre grunnervervet ved minnelige avtaler. Dersom det ikke lykkes å oppnå enighet, vil erstatningsutbetalingen fastsettes ved ekspropriasjonskjønn. Reguleringsplanen er utgangspunktet for arealbeslaget for den enkelte eiendom og danner grunnlaget for forhandlingene med grunneier. Ved inngåelse av kjøpekontrakt vil det bli utbetalt et delbeløp (forskudd) av erstatningen. Sluttoppgjør vil bli foretatt etter at anlegget er avsluttet og oppmåling av de avståtte arealene er foretatt. 7.3 Byggegrenser Byggegrenser fastsatt i medhold av vegloven gjelder for denne strekningen. 7.4 Naturmangfold Vurderingen av tiltaket sin virkning på naturmiljøet tar utgangspunkt i SVV sin håndbok V712. Ettersom det ikke skal gjøres en konsekvensutredning, men kun en vurdering, så blir det ikke fastsatt noe nivå for konsekvens med utgangspunkt i verdi og omfang av de enkelte elementene. I tillegg til omtale av aktuelle elementer, er kravene i naturmangfoldloven 8-12 kommentert. Utsjekk av viktige naturtyper og artsdata er gjort mot DN s Naturbase, Artsdatabanken og andre kilder som er nevnt i teksten. Denne utredningen viser hvordan naturmiljøet på riksveg 3 i Rendalen kommune blir påvirket av et utbyggingsprosjekt som omfatter utbedring og forsterking. Det er også lagt vekt på hvilke tiltak som kan være aktuelle for å begrense skadelig effekt på naturmangfoldet. Det er ikke gjort undersøkelser i felt, og det ligger en begrensning i tilstrekkelig tilgang på kunnskap om alle forhold på tidspunktet for planlegging. 8

10 -Ikke prissatte konsekvenser Verneområder Det finnes to verneområder langs riksveg 3 gjennom Rendalen kommune, Atnoset naturreservat og Hanestadvola naturreservat. Ingen av disse lokaliteter er vurdert til å bli påvirket av prosjektet siden de ligger mer enn 25m fra planleggingsgrensen på riksveg 3. Fig-verneområder 9

11 7.4.2 Verdifulle naturtyper Det finnes to verdifulle naturtyper i nærheten til riksveg 3, disse er Storholmen enga (naturbeitemark) og Storholmen elveør (stor elveør). Begge disse er lokalisert i elva Glomma og kommer ikke til å bli påvirket av tiltaket. Fig-verdifulle naturtyper Truede og sårbare arter Det finnes ingen prioriterte arter kartlagt på strekningen. Det er flere observasjoner av ulv og bjørn langs strekningen, men disse vurderes til å bli lite påvirket av tiltaket. Det finnes en registrering fra 1981 av mørk brannstubbelav (Hypocenomyce castaneocinerea) som har status sårbar (VU) på strekningen. Denne er 100m unna riksvegen og skal derfor ikke påvirkes av tiltaket Fremmede skadelige arter Kantsonen til riksveg 3 gjennom Rendalen har vært kartlagt for fremmede skadelige arter (primært lupiner) av sommerstudenter på Statens Vegvesen i Det ble ikke registrert noen områder med fremmede skadelige arter langs strekningen. Dersom det oppdages fremmede skadelige arter mens tiltaket pågår, skal disse tas hensyn til jfr. Statens vegvesens «Handlingsplan for fremmede arter, Region øst (2010).» Økologiske funksjoner og prosesser Det finnes flere elg- og hjortetrekk registrert langs riksveg 3 gjennom Rendalen kommune. Dette prosjektet omfatter utbedring og sikring av sideterrenget langs vegen og skal sannsynlig ikke ha noen negative effekter på disse trekkområdene. Det anses som positivt 10

12 for trafikksikkerheten at sideterrenget blir utbedret og slik at siktforholdene bedres. En følge av dette vil være at sjanse for kollisjon mellom bil og vilt trolig reduseres på strekningen. I tillegg til vilttrekk finnes det to yngleområder for vanlig frosk og to yngleområder for rugde. Disse områdene får en minimal påvirkning med disse sideterrengstiltakene INON-områder (inngrepsfrie naturområder i Norge) Ikke aktuelt, det finnes ingen INON-områder i nærheten av riksvegen MiS-områder (miljøregistrering i skog) Ikke aktuelt. Det finnes ingen MiS-områder nærmere enn 100m unna riksvegen Vannmiljø Elva Glomma renner langs riksveg 3 i Rendalen kommune. Jernbanelinjen er plassert mellom vegen og Glomma. På det nærmeste er elvas kantsone ikke lenger unna vegen enn 45m. Det finnes flere små bekker som renner under riksvegen. Det kan være behov for vannprøvetaking før og etter anleggsfasen. Dette skal vurderes videre i byggefasen. Nødvendige tiltak for å hindre negativ påvirkning av vannkvalitet eller eventuelle vandringshindre skal utarbeides i byggefasen og gjennomføres i anleggsfasen. Dette blir innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 7.5 Naturmangfoldloven: Nml. 8-Kunnskapsgrunnlaget Ut i fra søk i relevante databaser er det ikke funnet noen INON-områder, prioriterte arter eller MiS-områder i nærheten av tiltaksområdet. Det er funnet to verneområder langs riksveg 3, men disse er utenfor tiltaksområdet (mer enn 25m unna riksvegen) og vurderes derfor til ikke å bli påvirket. Det finnes to verdifulle naturtyper langs strekningen men disse er også utenfor tiltaksområdet og blir ikke påvirket av tiltaket. Det er flere registreringer i Artsdatabanken av sårbare arter, disse er mer enn 25m unna riksvegen og skal derfor ikke påvirkes av tiltaket. Fremmede skadelige arter langs strekningen er tidligere kartlagt og nødvendige tiltak jamfør Statens vegvesens «Handlingsplan for fremmede arter, Region øst (2010)» skal gjennomføres der det er behov Nml. 9-Føre- var- prinsippet Tiltaket vurderes til å ha lite påvirkning på både verneområder og rødelistearter registrert langs riksvegen. Alle registreringer er mer enn 25m unna riksvegen- som er grensen for utbedrings og forsterkningstiltak Nml. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Statens vegvesen bekoster avbøtende tiltak i forbindelse med behandling av eventuelle fremmede arter Nml. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Gjennom avbøtende tiltak (miljøforsvarlig driftsmetoder) i forbindelse med behandling av fremmede arter vil skade på naturmangfold begrenses. Før anleggsstart skal det utarbeides en YM-plan (ytre miljø plan) for å sørge for at nødvendige tiltak er tatt med i anleggsfasen. Nødvendige tiltak for å hindre negativt påvirkning av vannkvalitet og imot eventuelle vandringshindre skal utarbeides i byggefasen og gjennomføres i anleggsfasen. 11

13 7.5.5Dyreliv Vandrende fisk skal ikke hindres av rør eller kulverter gjennom riksvegen. 7.6 Kulturmiljø Arkeologisk registrering innenfor det aktuelle arealet ble foretatt og og det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. De er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med dette kravet. Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan v/ kulturminneavdelingen, Hedmark fylkeskommune, jf. lov om kulturminner 8, andre avsnitt. Eventuelle samiske kulturminner varsles Sametinget i tillegg. 7.7 Støy, luftforurensing og vibrasjoner Det er foretatt en oversiktsberegning av støyforholdene på denne strekningen. Resultatene er vist på støysonekart som ligger i vedleggsdelen til denne prosjektbeskrivelsen. Støykartleggingen viser at den faste bebyggelsen ligger på grensen, eller utenfor gul sone. En fritidseiendom ligger i gul sone. Vegvesenet er i dialog med eieren av denne eiendommen om innløsning. Luftforurensing er ikke aktuelt i dette prosjektet. Støy og vibrasjoner som følge av anleggsarbeid er undersøkt nærmere, jfr. retningslinje T Det skal utarbeides en YMplan (ytre miljø) i prosjektet. Aktuelle problemstillinger omkring ytre miljø skal risikovurderes tidlig i overgangen mellom reguleringsplan- og byggeplanfasen. 7.8 Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse Bakgrunnen for dette prosjektet er utbedring av de risikopunkter som finnes på strekningen. Tiltakene utløser derfor ingen nye risiko- eller sårbarhetsforhold utover det som beskrives nedenfor vedrørende snø- og løsmasseskred. Når det gjelder risiko for jord- og snøskred ligger en del av strekningen innenfor aktsomhetsområdet. Forskrift til plan- og bygningsloven, TEK10, omhandler krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger. Disse kravene er ikke tilpasset veg og trafikk i flyt på en skredutsatt strekning, og Statens vegvesens fortolkning av sikkerhetskravene i TEK er gitt som «risikoakseptkriterier» i rundskriv NA 2014/08. Alle tiltak på og langs veg omfattes av disse kriteriene, også bygging av sikringstiltak langs veg. Vurdering: Risiko er en kombinasjon av konsekvens og sannsynlighet av denne typen hendelser på bestemte deler av strekningen. I følge registreringer i NVDB (Norsk vegdatabank) finnes det ingen skredrelaterte objekttyper på denne strekningen som helhet. Risiko ligger innenfor grønn sone (akseptabel strekningsrisiko) og vil ikke utløse særskilte sikringstiltak. 12

14 Øvrige hensyn: Gjennomføring av dette anlegget innebærer at trafikken må gå gjennom anleggsområdet. Hensynet til sikkerheten for arbeidere og trafikanter vil bli ivaretatt ved en planmessig framdrift og tilhørende skilting. SHA-plan vil bli utarbeidet i forbindelse med anleggsarbeidet. 8 Gjennomføring av forslag til plan 8.1 Framdrift og finansiering Det tas sikte på å starte anleggsarbeidene i høst med utskifting av stikkrenner gjennom vegen. Tiltak som betinger avtaler om grunnerverv blir ikke igangsatt før avtaler med de berørte grunneierne er ordnet. 8.2 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen En Ytre Miljøplan (YM-plan) beskriver prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal ivaretas. Planen skal være grunnlag for både prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R760 «Styring av vegprosjekter» setter krav om at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekter. 13

15 9 Sammendrag av merknader Oppstart av planarbeid ble annonsert i Østlendingen og kunngjort på Statens vegvesen sine hjemmesider den Berørte grunneier og regionale myndigheter er varslet med egne brev datert Det ble holdt et orienteringsmøte med berørte grunneierne den Etter offentlig høring av varsel om oppstart kom det inn 7 innspill. Nedenfor et kort sammendrag av innspillene med kommentar: Nr Fra Innspill/merknad Kommentar 1 Forsvarsbygg Ingen vesentlige merknader Leif Gunnar Bjørke Sametinget Jernbaneverket Fylkesmannen i Hedmark NVE Hedmark fylkeskommune Ber om ivaretakelse av avkjøring, velteplasser for tømmer. Østlund rasteplass må oppgraderes. Innspill omkring grunnerverv, kulturminner Ingen vesentlige merknader Viser til krav om avstand til jernbanen. Ivareta jernbanens konstruksjoner Det må redegjøres for virkninger av naturmangfold/fremmende arter. Rosanalyse. Kartlegging av støy Inngrep i vassdrag må beskrives. Eksisterende kantvegetasjon tas vare på. Bruløsninger bør benyttes. 200-årsflom + sikkerhetsmargin. Elveforbygning ved Kiva skal være tilgjengelig til enhver tid. Ivareta snø-jordskredfare. TEK 7-3 Rør/kulverter utformes slik at ikke vandrende fisk hindres. Kulturminner registreres. Avkjøringer skal ivaretas. Rasteplassen omfattes ikke av prosjektet Ivaretas i planarbeidet Ivaretas i planarbeidet Ivaretas i planarbeidet Ingen brukonstruksjoner omfattes av prosjektet. Området ved Kiva vil bli et eget prosjekt senereomfattes ikke her. Ivaretas i planarbeidet 10 Adresseliste inkludert grunneierliste Haagen Sæmingsøn Hanestad; Gammelveien 4, 2500 TYNSET; Anne Elisabeth Øvergaard; Hanestad, 2478 HANESTAD; Sven Erik Solvang; Møllefaret 26 C, 0750 OSLO; Jens Waldemar Rønningen; Rønningen 20, 2478 HANESTAD; Leif Gunnar H. Bjørke, 2478 HANESTAD; Trond Sjølien; Langslettvegen 15, 2406 ELVERUM; Helge Urstrømmen, 2560 ALVDAL; Ingar Jørgen Høye; Sankt Mikaels veg 142, 2324 VANG PÅ HEDMARK; Sigvald Høye; Bakkerudvegen 17, 1152 OSLO; 14

16 Jon Kristian Høye; Solveien 8, 1177 OSLO; Alf Eggset; Erling Skakkes gate 53, 7012 TRONDHEIM; Berit Eggset Nymoen; Stadsing Dahls gate 3, 7015 TRONDHEIM; Svein Arne Høye; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Ingvar Magne Høye; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Amund Bolstad; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Ola Nytrøen Høye; Hoppveien 1, 0687 OSLO; Svein Arne Høye; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Knut Sindre Myrvoll; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Fredrik Høye; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Ola Lombnæs; Vangsvegen 1090, 2324 VANG PÅ HEDMARK; Jo Lombnæs; Furnesvegen 226 A, 2319 HAMAR; Inger Helene Lombnæs; Vanglivegen 50, 2322 RIDABU; Peder Lombnæs; Furnesvegen 226 B, 2319 HAMAR; Rendalen kommune; Øvre Rendal, 2485 RENDALEN; Fagetater og berørte kommuner: Fylkesmannen i Hedmark Hedmark fylkeskommune NVE Reindriftsforvaltningen Jernbaneverket Sametinget Forsvarsbygg Alvdal kommune Stor-Elvdal kommune 11 Vedlegg 1. Forslag til plankart 2. Forslag til bestemmelser 3. Illustrasjon-normalprofil 4. Støykart 15

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 137/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 23/15 Formannskapet 12.02.2015 106/15 Formannskapet 20.08.2015

Detaljer

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R41 LIA GÅRD OG SAGBEKKEN

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R41 LIA GÅRD OG SAGBEKKEN Side 1 av 6 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 09/799-29 Saksbehandler: Erin Sandberg ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R41 LIA GÅRD OG SAGBEKKEN Saksnr. Utvalg Møtedato 32/11 Forvaltningsstyret 15.06.2011

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/280-14 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet 06.06.2013 42/13

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen - Grundset / Basthjørnet

Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen - Grundset / Basthjørnet Endring av REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / rv. 25 Ommangsvollen - Grundset / Basthjørnet Lundgård; Tobru - Elverum kommunes grense Løten kommune Region øst April 2016 SAMMENDRAG OG KOMMENTARER

Detaljer

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri

Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri MERKNADSBEHANDLING Prosjekt: Parsell: Reguleringsplan for vegutbedring fv. 98 Ifjordfjellet Parsell 2: Skadjajavri Lebesby kommune Merknadsbehandling til politisk sluttbehandling Region nord Alta kontorsted

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE /1568

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE /1568 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE - 141 15/1568 Sluttbehandling av reguleringsplan Fv. 123 Eidsberg grense - Havnås sentrum Saksnr Utvalg Type Dato 35/16

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen Notat Vår dato: 01.10.2015 Vår referanse: Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen har i samarbeid med Midtre Gauldal kommune varslet oppstart av reguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014 DETALJREGULERINGSPLAN HAUGERENGA VEST - VINGROM OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS Sør-Fron kommune Region øst, E6 Biri - Otta Lillehammer, R.vegkt august 2013 Statens vegvesen Region øst Ressursavdelingen Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER

Detaljer

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi Velkommen! Fra Jernbaneverket: Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver (ordstyrer) Anne Braaten, prosjektsjef Jarle Tangen, prosjekteringsleder Gunnar Sletten, fagansvarlig Dagrun Mysen Kulbotten, grunnerverv

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato:

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato: Omregulering av veibredder på JØRGENSMOEN, Tynset Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE Dato: 2016-09-29 Planbeskrivelse omregulering av veibredder på Jørgensmoen (R99b) 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - Oversiktskart.....3

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2011005. DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING

Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID ENDELIG BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 12/1022 DETALGREGULERING FOR ÅDALEN GRUSTAK PLANID 201204 ENDELIG BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 64/13 Formannskapet 23.05.2013 34/13 Kommunestyret

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen

Statens vegvesen. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen omregulering på Verpen - kommentarer til merknader til planen Statens vegvesen Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Anne-Grethe Nordahl / 15/209265-21 Sverre Wittrup

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 068/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 038/11 Kommunestyret 21.09.2011 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Skarbekken, Hans Erik Schultz 10/566 Øvre

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 05.10.2016 064/16 Saksbehandler: Wexelsen, Hans-Victor Arkiv: FA - L12 Arkivsaknr:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FJØSTJØNNA HYTTEFELT, GRØNDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 12/14 Formannskapet

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FJØSTJØNNA HYTTEFELT, GRØNDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 12/14 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/2220-6 Saksbehandler: Erin Sandberg HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN 201302 FJØSTJØNNA HYTTEFELT, GRØNDALEN Saksnr. Utvalg Møtedato

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

1.0 INNLEDNING Reguleringsplan Offentlig ettersyn Informasjonsarbeid Innkomne merknader etter offentlig

1.0 INNLEDNING Reguleringsplan Offentlig ettersyn Informasjonsarbeid Innkomne merknader etter offentlig 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan...2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid... 2 1.4 Innkomne merknader etter offentlig ettersyn... 2 2.0 MERKNADSBEHANDLING... 3 2.1 Bodø kommune, byplankontoret...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling

Reguleringsendring Ryåndsjøen - Utbedring av setervei. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 12.11.2014 067/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 14/1065 Reguleringsendring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Kommunedelplan. Konkurransegrunnlag Bygging. Drift. Reguleringsplan. med konsekvensutredning

Kommunedelplan. Konkurransegrunnlag Bygging. Drift. Reguleringsplan. med konsekvensutredning Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) Reguleringsplan Konkurransegrunnlag Bygging Drift Bakgrunn E6 gjennom Hamar går over en strekning på ca 2 km gjennom Åkersvika naturreservat. Dette ble vernet

Detaljer

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 064/15 Utval for tekniske saker og næring 26.05.2015 052/15 Kommunestyret 11.06.2015 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 12/235-15/14183 Plan 1136 - Reguleringssak

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl.

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl. Sørum kommune postmottak@sorum.kommune.no ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 3. august 2012 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune Planbeskrivelse med merknadsbehandling Reguleringsendring Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 02.09.2016 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes»

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer