Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes"

Transkript

1 Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: Stord kommune

2 Innhald Innhald Samandrag Bakgrunn Hensikt med planen Forslagstillar, plankonsulent, eigartilhøve Krav om konsekvensutgreiing? Planprosessen Medverknad, varsel om oppstart, evt. planprogram Planstatus og rammevilkår Overordna planar Gjeldande reguleringsplanar Tilgrensande planar Skildring av planområdet, eksisterande tilhøve Plassering av område Arealbruk i dag og tilgrensande arealbruk Stadkarakter Landskap Kulturminne og kulturmiljø Naturverdiar Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområde Landbruk Trafikktilhøve Born sine interesser Universell tilgjenge Teknisk infrastruktur Grunntilhøve Støytilhøve Luftforureining Næring Skildring av planforslaget Planlagt arealbruk Gjennomgang av aktuelle reguleringsføremål Plassering av bygning og utforming Parkering Tilknyting til infrastruktur

3 6.6 Trafikkløysing Universell utforming Kulturminner Plan for avfallshenting Rekkjefølgjekrav ROS analyse Føremål og omgrep Mogelege uønskte hendingar Kriteria for rangering av sannsyn Kriteria for rangering av konsekvensar Risikomatrise Akseptkriteria Uønska hendingar med moglege tiltak Verknadar/ konsekvensar av planforslaget Overordna planar Landskap Stadkarakter Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi Tilhøvet til krava i kap. II i Naturmangfaldlova Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk Trafikktilhøve Teknisk infrastruktur Konsekvensar for næringsinteresser Avveging av verknadar Innkomne merknadar Merknadar

4 1. Samandrag Det er utarbeidd privat forslag til detaljregulering av eit lite næringsområde liggande til sjø ved Limbuvika på Vikanes. Området ligg på ein eigedom og vil få tilkomst frå fylkesveg over denne eigedomen. Hovudtilkomst vil vera sjøvegen. Det er ein vitskapeleg viktig førekomst av fossilar i området. Det er og ein liten edellauvskog like i nærleiken. I planen er det lagt opp til å ta vare på fossilane og gjera desse tilgjengelege for vitskapelege føremål også i framtida. Edellauvskogen blir ikkje rørt av tiltaket. Planen er i prinsippet utarbeidd i samsvar med overordna planar, jamvel om planområdet er utvida noko og reguleringsføremålet er meir detaljert. 2. Bakgrunn 2.1 Hensikt med planen Føremålet med planen er å legga til rette for næringsverksemd knytt til sjøen, med kai og opplagsplass for mindre og noko større farty, kombinert naust/lager/kontorbygg og areal for lagring ute eller i rubbhall. 2.2 Forslagstillar, plankonsulent, eigartilhøve Tiltakshavar/forslagstillar for planen er grunneigar Lars Saue. Omega Areal er engasjert som fagkunnig til å utarbeida planforslag. 2.3 Krav om konsekvensutgreiing? Planarbeidet er i prinsippet i samsvar med gjeldande kommuneplan. Etter Stord kommune si vurdering fell reguleringsarbeidet ikkje inn under reglane om konsekvensutgreiing. Korkje planen sitt omfang eller storleiken på investeringane tilseier at det er behov for konsekvensutgreiing

5 3 Planprosessen 3.1 Medverknad, varsel om oppstart, evt. planprogram Planprosessen blei starta opp med oppstartsmøte med kommunen 2. oktober Varsel om oppstart blei kunngjort i bladet Sunnhordland og sendt naboar og styresmakter med frist til å koma med fråsegn sett til Mottekne innspel er kommenterte under punkt 10 på side Planstatus og rammevilkår 4.1 Overordna planar I kommuneplanen for Stord er området omtala som følgjer: Eigedom: Gnr.58, bnr. 2 Status i gjeldande plan: LNF Foreslått regulert til: LNF-spreidd næringsbygn. (5230) TILRÅDING ETTER KU: Foreslått regulering gjev høve til ei viss utvikling av arealet til næringsføremål. Tiltaket avgrensar seg til noverande utfylt kaiareal. KU har avdekka at området ligg nær verdfullt naturområde og berører sårbar strandline. Omregulering av området til næring kan medføra at strandlina vert mindre tilgjengeleg for ålmenta. Det vert sett krav om reguleringsplan. Ved utbygging av området må det dokumenterast at det vert teke omsyn til ålment tilgjenge til sjø, og at tilgrensande verneområde (edellauvskog) ikkje vert berørt. Friluftsliv /Strandsone: Tiltaket vil medføre redusert tilgjenge til strandsona. (-) Landskap: Tiltaket vil endra landskapsbiletet. Transportbehov: Tilkomstveg er ikkje tilpassa tungtransport og stor trafikk. Folkehelse: Perifert område i høve til senter. Tilgjenge til uteområde og gang / sykkelvegnett: Manglar trafikksikring. Infrastruktur: Det er ikkje ført VA eller elektriske installasjonar fram til tomteområdet. 0/- 4.2 Gjeldande reguleringsplanar Arealbruken i Reguleringsplan Stord Lufthamn er for Vikanes avløyst av arealbruken i gjeldande kommuneplan

6 4.3 Tilgrensande planar Det er ingen tilgrensande reguleringsplanar. 5 Skildring av planområdet, eksisterande tilhøve 5.1 Plassering av område Planområdet ligg på nordsida av innløpet til Limbuvika. Limbuvika er ein liten våg på austsida av sundet mellom Stord og Bømlo og ligg derfor i skjerma farvatn. Det er god seglingsdjupn fram til innløpet av Limbuvika. Planområdet omfattar eit planert kaiområde med påståande murar til naust/sjøhus samt den bratte fjellskrenten nordvest for det planerte området. I planområdet inngår og nedste delen av tilkomstvegen til området. Planområdet ligg i sin heilskap på eigedomen gnr. 58, bnr. 2. Planområdet på land er om lag 1,8 daa og planområdet i sjø er på om lag 3,3 daa. 5.2 Arealbruk i dag og tilgrensande arealbruk Den planerte delen av planområdet er i dag bare grovplanert. Det er heller ikkje ferdig dekke på tilkomstvegen. Arealet er som følgje av dette lite brukt. Den ikkje planerte delen av planområdet er bratt og lite tilgjengeleg og er heller ikkje i bruk. Tilgrensande inste delen av Limbuvika er ein del av eit småbruk som i tillegg til gardsdrift har eit besøks- og fritidstilbod. 5.3 Stadkarakter Eksisterande busetnad ligg mykje høgare og tilbaketrekt frå sjøen. Det er liten visuell kontakt mellom planområdet og busetnaden som er spreidd i området. Sjølve tomteområdet ber preg av å vera uferdig. 5.4 Landskap Landskapet er bratt og frå naturen si side lite tilgjengeleg frå landsida. Den ytste delen av Limbuvika er lite prega av inngrep. Dei utsprengte flatene er så gamle at dei går inn som ein del av naturlandskapet. Kaifrontar er av mura naturstein. Inne i Limbuvika er det anlagt ei båthamn på fyllingsmolo med kaifront av tre og med flytebrygge inn/ut i vågen. Det er sett opp bygningar/skur i strandkanten, og strandflata blir nytta til opplag av småbåtar. Sørsida ytst i Limbuvika er ein bratt fjellskrent som understreker naturpreget i denne delen av vågen. Planområdet vender mot sør og vest. Det er ingen terrengformasjonar utanfor planområdet som skuggar for sola

7 Dei bratte fjellskrentane luner for vinden, og det er frodig vegetasjon der det er jord for plantar å voksa i. Det er i dag ingen spesielle estetiske verdiar å ta vare på. Det vil tvert imot vera ein fordel at uferdige anlegg blir fullførte, at arealbruken blir strama opp og at bygg og anlegg får form og materialval som står i forhold til lokal byggeskikk. 5.5 Kulturminne og kulturmiljø Området er omtala som følgjer i kommunedelplanen for kulturminne og kulturmiljø: Vikanes, gnr 58 Vikanes ligg på neset mellom Sagvågen og Dyvikevågen. Garden går til skiftes med Nysæter i aust og med Dyvik i nord. Elles grensar han til sjøen. På Vikanes har vore både marmorbrot og kalkbrot. I Limbuvik var det kalkomn. Oberstløytnant Montague Lillienschold dreiv ut marmor kring På Vikanes var det frå gammalt tre husmannsplass: Limbuvik, Jensanes og Sætre. På Jensanes sette Otte Ånenson Vikanes seg til som bygslar kring Sonen Otte Ottesen tok til med skipsverv i Etter det har det vore samanhengande drift på området. Frå 1970-åra er det bygt ut fleire bustadfelt på Vikaneset. Vi kjenner ikkje til spesielle verneomsyn knytt til anlegg i området. 5.6 Naturverdiar I Naturbase dokumentasjon Biologisk mangfald heiter det om «BN , Limbuvik: Limbuvik er ei lita bukt på austsida av Dyvikvågen. Lokaliteten omfattar ein liten edellauvskog på kalkhaldig berggrunn nord for bukta. Det er mest ask og hassel i tresjiktet, men også nokre bjørker. Bergflette er dominerande både på bakken og klatrande i trestammar, typisk for skog på kalkstein. Karakterartar for kalkrik grunn, både i skogen og i kantsona er blåstorr, vill-lin og stortveblad. Inngrep/trugsmål: Bygging av naust og veg på vestsida av lokaliteten. Verdivurdering: Frodig, liten edellauvskog på kalkgrunn, men lokaliteten er liten og det er ikkje funne spesielt sjeldne artar her, difor blir verdien vurdert som lokal (C). Tillegg: Det er gjort funn av fossilar på lokaliteten. Austsida av Dyvikvågen er kjend som eit klassisk og rikt fossilområde, kartlagd av Hans Reusch i 1880-åra. Området er mykje brukt til ekskursjonar.» 5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområde Planområdet er frå naturen si side lite tilgjengeleg frå landsida. Det er vegen ned til utbyggingsområdet som gjer det mogleg å koma til sjøen. Framtidig verksemd i dette området vil setta grenser for i kor stor grad området kan vera ope for allmenn ferdsle. Det er stort sett bare fritidsfiske frå bryggekanten som er aktuell rekreasjonsbruk

8 5.8 Landbruk Det er ingen landbruksinteresser i området. 5.9 Trafikktilhøve Det er bygd privat veg ned til sjøen frå Vikanesvegen. Vegen er bratt og smal og går gjennom tiltakshavar sitt tun. Vegdekket er dårleg, grøftene har dårleg standard og det manglar rekkverk. Det vil vera nødvendig med betydeleg opprusting og sikring Born sine interesser Næringsområdet vil ikkje vera eigna som leike- og opphaldsområde for barn Universell tilgjenge På grunn av stigningstilhøva vil utbyggingsområdet bare vera tilgjengeleg med bil Teknisk infrastruktur Det er ikkje offentleg vassforsyning og avløp i området. Dette må søkast om spesielt og eventuelt samordnast med dei løysingane som tiltakshavar elles har. Det må førast fram straumleidning frå eksisterande nett. Ny nettstasjon med tilhøyrande høg- og lågspente installasjonar er under planlegging. Det er ikkje aktuelt med alternativ energi eller fjernvarme for eit so lite utbyggingsområde Grunntilhøve Alle bygg og anlegg vil bli fundamentert på fast fjell eller steinfylling på fast fjell. Det er ingen grunn til å rekna med fundamenteringsproblem Støytilhøve Limbuvika ligg i inn- og utflygingssona til flyplassen på Sørstokken. I reguleringsplanen for flyplassen er det regulert bustadar på høgdedraget ved Limbuvika. Det er derfor ikkje grunn til at det er støy som er til vesentleg ulempe for næringsverksemd heilt nede ved sjøen Luftforureining Ikkje ein aktuell problemstilling

9 5.16 Næring Tiltakshavar ynskjer å legga tilhøva til rette for sjøretta næringsverksemd, t.d. service til fiske eller havbruk. Det er og ynskjeleg å kunna gjera nytte av hamne- og djupnetilhøva slik at det kan ligga større båtar til land

10 6 Skildring av planforslaget 6.1 Planlagt arealbruk Området er planlagt for næringsverksemd med hovudtilkomst frå sjøen. Med spesielle verneomsyn knytt til det faste fjellet er det ikkje rekna med utviding av planert areal for bygg, anlegg eller hamneføremål, men det er lagt opp til å nytte den bratte fjellsida for fortøying av skip i kortare eller lenger periodar. I reguleringsføresegnene er dei spesielle verneomsyna sikra mot øydelegging eller varig nedbygging. 6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsføremål Gjeldande kommuneplan. Planområdet er noko utvida langs stranda mot nord i forhold til kommuneplanen. Dette er gjort for å få plass til feste for fenderar på fjellveggen og eventuelle pullertar til fortøying av skip. Dette er følgd opp med «strenge» arealføremål og reguleringsføresegner for å sikra dei spesielle verneinteressene som er knytt til fossilane. Denne arealbruken er vurdert å vera i samsvar med arealbruken som er godkjent i kommuneplanen for området. Det planerte området er i gjeldande kommuneplan føreslått regulert til LNF-spreidde næringsbygningar (5230). I den utarbeida reguleringsplanen er det lagt opp til ei meir detaljert regulering av arealbruken i samsvar med utbyggars interesser. Med grunnlag i innkomne merknadar har vi vurdert det som ynskjeleg å ha reguleringsføresegner som gir klare retningsliner for arealbruken når det gjeld bygning og deler av området, t.d. fjellskjeringa bak bygningen Område for næring/tenesteyting Føremålet er nytta for den byggetomta der det er sett opp murar frå før. Det er viktig å ha eit reguleringsføremål som opnar for mange ulike aktivitetar tilpassa marknaden og utbyggars interesser og kompetanse Veg Det er lagt opp til ein veg med kjørebanebreidde på 3,0 m. Dette er i det minste, men utviding vil føresetta sprenging eller fylling inn til eksisterande grunnmur Hamn Føremålet er nytta for uteområdet på land som vil bli nytta til fortøying, tillegging av båtar, transport, arbeid og lagring og parkering. På det området som alt er planert kan det vera aktuelt å legga fast dekke, og det kan vera aktuelt å setta opp mellombelse bygningar dersom det skulle bli behov for dette LNF - Område med spesielle landskapsomsyn Deler av området er i kommuneplanen vist som LNF-område. Dette er ført vidare for så vidt gjeld dei områda der det skal leggast spesiell vekt på verneomsyna som er knytt til geologien i området

11 6.2.7 Hamneområde i sjø Det er nødvendig å sikra eit område for manøvrering og fortøying/ankring utanfor kai og flate for å ligga til land med skip. 6.3 Plassering av bygning og utforming Plassering Bygning er sett oppå eksisterande murar slik at føremålsgrensa følgjer murane Høgder for busetnaden Dei spesielle naturvernomsyna gjer at grunnarealet blir minimumsfaktoren for næringsverksemd i området. Slik bygningen er plassert ligg han tett opp mot ein høg bakgrunn, noko som vil ta vekk høgdeverkanden av eit høgt bygg. Det er her lagt opp til eit bygg i tre høgder medrekna loft. Bratt takvinkel vil gi god utnytting av loftshøgda Grad av utnytting (vegleiar) Forskrift Grad av utbygging blir rekna som grunnflate av bygningar i forhold til byggegrunn til rådvelde. Det har lite for seg å rekna i forhold til størrelsen på eigedomen eller planområdet. Grunnflaten på bygning er ca 100 m². Vi reknar område for tenesteyting/service og det planerte hamnearealet som aktuell byggegrunn. Vi får då BYA på ca. 15 % Sum arbeidsplassar, sum m² næringsareal Det er lagt opp til ei verksemd med frå 1 til 5 arbeidsplassar. 6.4 Parkering Det er ikkje planlagt spesielle areal til parkeringsplassar. Hovudtilkomst er sjøvegen, og bilbruken ned til området vil bli tilpassa kva areal som til ei kvar tid er til rådvelde, verksemda på landområdet og ver- og føreforhold i forhold til bratt tilkomst. 6.5 Tilknyting til infrastruktur Det vil bli lagt vassleidning i vegen frå bustaden og ned. Det vil bli søkt om løyve til utslepp frå avløpsanlegg, og det vil bli sett opp leidningsstrekk for straum og telekommunikasjon. 6.6 Trafikkløysing Køyretilkomst Vegen vil bli rusta opp med vegdekke, rekkverk og djupe sidegrøfter

12 6.6.2 Utforming av vegar Vegen vil bli rusta opp til 3 m kjørebanebreidd. Vegen er for bratt (inntil 200 ) men det er lite å gjera med det med dei restriksjonane som gjeld for inngrep i lendet Krav til samtidig opparbeiding Vegen må rustast opp med rekkverk før det blir gitt løyve til å ta i bruk bygningar for næringsføremål. 6.7 Universell utforming På grunn av stigningstilhøva er einaste universelle tilkomst med bil. 6.8 Kulturminner Det er i reguleringsføresegnene tatt atterhald om moglege funn i framtida. 6.9 Plan for avfallshenting Avfall må transporterast vekk med bil eller båt. Det er ikkje veg for offentleg renovasjon Rekkjefølgjekrav I reguleringsføresegnene er det stilt krav om sikring av vegtilkomsten

13 7. ROS analyse 7.1 Føremål og omgrep Føremål Føremålet med risiko- og sårbarheitsanalyse er å utarbeida eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga, og at det kan gi betre grunnlag for beredskaps- og kriseplanlegging i samfunnet. Omgrep Risiko. I norsk standard NS 5814 blir risiko definert slik: Uttrykker den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes som sannsynligheten for, og konsekvenser av de uønskede hendelsene. Sårbarheit er eit uttrykk for eit system si evne til å fungera og oppnå måla sine når det blir utsett for påkjenningar (DSB) Sannsyn er eit uttrykk for kor hyppig ei hending kan ventast å inntreffa. Vurderinga må bygga på kjennskap til lokale tilhøve, røynsler, statistikk og anna relevant informasjon. Konsekvens er mogeleg verknad av ei hending. 7.2 Mogelege uønskte hendingar Naturgitte forhold Skredfare Planområdet ligg ikkje innanfor aktsemdsområde for steinsprang, snø-, sørpe- eller lausmasseskred av noko slag frå naturleg terreng. I samband med opprusting av vegen er det aktuelt å vurdera sikring av murar og fjellskjeringar. Geoteknikk Alle bygg og anlegg vil bli fundamentert på fast fjell eller steinfylling på fjell. Det er ikkje grunn til å rekna med fundamenteringsproblem av noko slag. Flaum Det er ikkje bekkeløp gjennom planområdet. Bakanfor- og høgareliggande lende vil ikkje vera nedbørfelt med oppsamlande funksjon. Ved stor regnintensitet kan det vera fare for erosjon av vegdekket i den bratte bakken

14 Det kan vera aktuelt å sikra grøfter med fast dekke i vassløp mellom fjell og veg. Dette vil føra til «flaumbekk» i veggrøfta, men her ligg tilhøva særsgodt til rette for flaumløp rett i sjøen. Havnivåstigning og stormflo Røynsler frå dei siste 30 åra seier at det fleire gonger har vore springflo til over kote 1,50. Estimat for landheving, havstiging og stormflo viser at det på Stord kan bli merkbart høgare vasstand ( cm i 2050) under ugunstige vilkår. Golv i bygningar bør i utgangspunkt ikkje ligga lågare enn minimum kote 2,5, men dette bør kunna fråvikast avhengig av aktivitet på golvet. Elektriske leidningar og materiale som ikkje toler vatn må ikkje monterast lågare enn kote +2,5. Klima Når det gjeld framtidig utvikling av klima er det i forskinga lagt til grunn at både nedbørsmengd og temperatur vil stige. I gjennomsnitt for Norge reknast årsnedbøren å auke med 5 til 30 prosent mot slutten av århundret. Vinternedbøren kan auke med over 40 prosent i deler av Aust-, Sør- og Vestlandet mot slutten av århundret. Sommarnedbøren på Sør- og Austlandet blir vurdert å avta mot slutten av århundret. Elles reknar ein med at nedbøren vil auke for alle årstider og i alle regionar. Den store naturlege variabiliteten kan likevel føre til at man lokalt kan oppleve periodar frå nokre år til nokre tiår med redusert nedbør. (klima i Norge2010). Variasjon i nedbørsmengda vil bety lite for planområdet. Vind og bølgjer Planområdet ligg skjerma til mot Dyvikvågen som er skjema mot Stokksundet med tre holmar mot vest. Det er ingen røynsler som tilseier at bølgjer er problem i planområdet. Isgang Is er i liten grad eit problem i området Plante- og dyreliv Det er ikkje registrert trua artar av noko slag i dei aktuelle databasane Infrastruktur Vegar Frå kaien og opp til bakketoppen er gjennomsnittleg stigning på 1 : 5 eller 200. Den nedste delen har stigning på 230, noko som gjer vegen lite eigna for tungtransport. Under slike tilhøve må næringsverksemd ved sjøen vera basert på tungtransport sjøvegen og der bruk av vegen i utgangspunktet er innretta mot personog varetransport med liten bil. Det vil vera nødvendig å setta opp sikring mot utforkjøring i sjøen. Kraftliner og transformatorar

15 Det er ingen høgspentliner gjennom planområdet. Industri og næringsliv i nærmiljøet Det er ikkje slike verksemder i nærområdet. Støy Planområdet ligg i inn- og utflygingssona for Sørstokken lufthamn. Forhold knytt til dette er vurdert i reguleringsplanen for flyplassen Prosjektgitte forhold Båtar/brygger Med båtar og brygger vil det alltid vera ei fare for at nokon skal falla i sjøen. Det er vanskeleg å sikra seg mot dette med t.d. rekkverk, men utstyr som landgangar kan vera sikra. Skrentar Skjeringar som grenser til området vil ikkje bli sikra. Desse er og lite tilgjengelege. Utslepp til sjø Det vil alltid vera ei viss fare for at det kan skje uhell der olje og liknande kjem på avvegar

16 7.3 Kriteria for rangering av sannsyn Det er nytta same kriteria for inndeling av uønskte hendingar i sannsyn og konsekvens som i den overordna ROS-analysen for Stord kommune. Intervall og kriteria er oppdaterte slik at dei stettar krava i teknisk forskrift (TEK 10). Fylgjande inndelingar for sannsyn skal nyttast: Begrep Svært sannsynleg (5) Sannsynleg (4) Intervall Meir enn ei hending kvart 20. år Mindre enn ei hending kvart 20. år, men meir enn ei hending kvart 200. år Noko sannsynleg Mindre enn ei hending kvart 200. år, men meir enn ei hending kvart år (3) Lite sannsynleg (2) Mindre enn ei hending kvart år, men meir enn ei hending kvart år Usannsynleg (1) Mindre enn ei hending kvart år

17 7.4 Kriteria for rangering av konsekvensar Konsekvensane for liv og helse, miljø, økonomi og materielle verdiar, drift, produksjon og tenesteyting, samfunnsviktige funksjonar og truverde/omdømme, er vurdert etter fylgjande begrep: Ubetydeleg Ein viss fare Alvorleg/farleg Kritisk Katastrofal Fylgjande inndelingar for konsekvens skal nyttast: KONSEKVENS MENNESKE VEKT KATASTROFALT 5 Meir enn 5 døde, eller 25 alvorleg skada (KBP nivå 3) KRITISK 4 Inntil 5 døde, eller fare for inntil 25 alvorleg skadde personar. (KBP nivå 2) ALVORLEG 3 Inntil 10 alvorlege personskadar, eller mange mindre personskadar, men med sjukefråver. Vesentlege helseplager og ubehag. (KBP nivå 2) EIN VISS FARE 2 Mindre skader som treng medisinsk handsaming, evt. Kortare sjukefråver. (KBP iva 1) UBETYDELEG 1 Ingen eller små personskader. (KBP nivå 1) YTRE MILJØ (LUFT, JORD, VATN) Varig større skade på ytre miljø Alvorleg skade av mindre omfang på ytre miljø, eller mindre alvorleg skade av stort omfang på ytre miljø Store skadar på ytre miljø, men som vil utbetrast på sikt. Mindre skader på ytre miljø, men som naturen sjølv utbetrar på kort tid. Ingen eller ubetydeleg skade på ytre miljø. MATERIELLE VERDIAR Skadar for meir enn kr Skadar mellom kr Skadar mellom kr Skader mellom kr Skader for inntil kr

18 7.5 Risikomatrise RISIKO = SANNSYN X KONSEKVENS RISIKOMATRISE Konsekvens Ufarleg Ei viss fare Alvorleg Kritisk Katastrofalt Sannsyn Vekt Særs sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Standard risikodiagram som skal nyttast i analysearbeidet Risikodiagram (som gir et bilde av hvilken risiko de forskjellige uønskede hendelser/årsaker representerer) Sann- Konsekvens syn Ubetydeleg En viss fare Alvorleg Kritisk Katastrofalt Svært sannsynleg Sannsynleg Noko sannsynleg Lite sannsynleg Usannsynleg

19 7.6 Akseptkriteria Ved gjennomføring av ROS-analyse for nye utbyggingsområde skal det leggjast til grunn følgjande akseptkriteria: Hendingar i raudt felt medfører uakseptabel risiko. Her må risikoreduserande tiltak gjennomførast. Elles må det gjennomførast meir detaljert ROS-analyse for eventuelt å avkrefta risikonivået. For tiltak i raude felt skal det utarbeidast ROS-analyse før tiltak kan godkjennast. Tilhøve raude felt Tilhøve gule felt For hendingar som ligg i gul sone må det gjennomførast tiltak for å redusera risikoen så mykje som råd er. Det kan vera naturleg også å leggja ein kost-nytteanalyse til grunn for vurdering av endå fleire risikoreduserande tiltak. I gul sone skal kommunen krevja ROS-analyse. I utgangspunktet er hendingar i grøn sone akseptabel risiko, men fleire risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal gjennomførast når det er mogeleg ut frå økonomiske og praktiske vurderingar. Om det skal gjennomførast ROS-analysar i grøne områder må vurderast i den einskilde regulerings- og/eller byggesak. Tilhøve grøne felt Tiltak med risiko mellom 1 og 4 er akseptabel Tiltak med risiko mellom 5 og 12 (miljø/materielle verdiar) eller 5 6 (liv og helse) krev risikoreduserande tiltak Tiltak med risiko mellom 15 og 25 (miljø/materielle verdiar) eller 8 25 (liv og helse) er uakseptable

20 7.7 Uønska hendingar med moglege tiltak Steinsprang Skjeringar og murar må vurderast med tanke på sikring med boltar eller nett Flaum på vegen Grøftene må sikrast mot erosjon av vegbanen Stormflo Utstyr og installasjonar må plasserast med tanke på rask evakuering Utforkjøring Det må settast opp rekkverk mot utforkjøring Personar fell i sjøen frå båtar eller bryggjer Entring av og på båtar og opphald på brygger vil over tid føra til at nokon dett i sjøen. Dette kan ikkje hindrast med aktuelle fysiske tiltak, men det kan leggast til rette med leiderar for å koma på land att og med tilgjengeleg redningsutstyr som kastebøyer og liner Brann i bygning eller båtar Det vil vera nødvendig å stilla strenge branntekniske krav til tilgjengeleg sløkkeutstyr. Det er lett å koma til sjøen med ei pumpe om det skulle vera ynskjeleg Utslepp Det vil alltid vera ei viss fare for oljesøl som følgje av at til dømes ein slange under trykk blir sprengt. Dette vil i så fall vera små mengder som ein oftast får samla opp på land

21 LIV OG HELSE Uønska hending Sannsyn Konsekvens Risiko Aktuelt tiltak Steinsprang Bolting, nett Utforkjøring Rekkverk Personar fell i sjøen Leiderar, redningsutstyr Brann Førebyggande tiltak, sløkkeutstyr MILJØ OG MATERIELLE VERDIAR Uønska hending Sannsyn Konsekvens Risiko Aktuelt tiltak Steinsprang Bolting, nett Flaum på vegen Djupe grøfter, sikring mot erosjon Stormflo Evakuering Utforkjøring Rekkverk, strøing om vinteren Vind og bølgjer Beredskap Brann Førebyggande tiltak, sløkkeutstyr Ureining Førebyggande tiltak

22 8 Verknadar/ konsekvensar av planforslaget 8.1 Overordna planar Planen er stort sett i samsvar med overordna plan. 8.2 Landskap Det vil ikkje bli gjort nye inngrep i landskapet. Fortøyingspullertar, landfaste fendersøyler og kaiar og kaidekke av tre vil ikkje prega landskapsbiletet, og heller ikkje føra til varige skader. 8.3 Stadkarakter Utbygginga som er vist i planen vil gjera at området kan ferdigstillast og takast i bruk. Dette vil ha positiv verknad for landskapsbiletet. 8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi Reguleringsføresegnene sikrar at det ikkje blir gjort nye inngrep i fjellformasjonane og at fristilte flater vil vera tilgjengelege også i framtida. 8.5 Tilhøvet til krava i kap. II i Naturmangfaldlova Kommunen skal vurdera planen etter prinsippa i 8 til 12 i naturmangfaldlova, j.fr. 7 i same loven. Det er ikkje registrert trua artar av noko slag i dei aktuelle databasane. Kravet til kunnskapsgrunnlaget ved vurdering skal sta i eit rimeleg forhold til saka sin karakter og risiko for skade på naturmangfaldet, j.fr. 8. Risiko for skade på naturmangfaldet er vurdert a vera liten da det er snakk om små tiltak. Det er ikkje noko som skulle tilseie at det i planområdet eksisterer artar eller naturtypar som ikkje er registrert i dei databasane vi har nytta, og som vil bli vesentleg negativt påverka av tiltaket. Føre-var-prinsippet i 9 vil derfor ikkje bli tillagt stor vekt. Vidare vurderer vi det slik at tiltaket ikkje vil føra til ein auka belastning på økosystemet, j.fr Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk Bygningar eller aktivitetar vil ikkje vera til hinder for fritidsbruk av tilstøytande område. Areal som er regulert og tatt i bruk til næringsføremål vil vera å likna med innmark der det ikkje utan vidare er fri ferdsle for ålmenta. Det har sjølvsagt samanheng med at slik ferdsle kan medføra risiko for den det gjeld samstundes som det kan vera til skade/ulempe for verksemda. Det er ikkje planlagt verksemd som gjer det nødvendig å stenga av området, men det vil vera nødvendig og naturleg å ta kontakt med den som har ansvar for området og gjera avtale om besøk eller synfaring

23 8.7 Trafikktilhøve Trafikk til og frå området vil ikkje føra til problem for anna verksemd. 8.8 Teknisk infrastruktur Det er aktuelt å styrka straumtilførsla til området. 8.9 Konsekvensar for næringsinteresser Reguleringsplanen legg grunnlag for næringsmessig utnytting av eit område der det til nå ikkje har vore aktivitet Avveging av verknadar Tiltaket har ei klar overvekt av positive verknadar

24 9 Innkomne merknadar 9.1 Merknadar Statens vegvesen, Ingen merknadar til oppstartsmeldinga. Kystverket, Ser positivt pål arbeidet som er sett i gong, og minner om at det ikkje må settast av større areal i sjø til enkeltinteresser enn det som er strengt nødvendig. Det må heller ikkje planleggast tiltak som kan hindra ferdsla. Kommentar: Det er regulert eit område på 25 m utanfor kailina. I innløpet til Limbuvika er dette omådet redusert til 1/3 av breidda på sundet. Når det gjeld framtidig forhold til hamne- og farvasslova er dette ivareteke i 2.2 i reguleringsføresegnene. Fylkesmannen, Ber om at ein reduserer næringsutbygginga til det området som alt er planert ut. Kommentar: Dette er følgd opp i planforslaget. Vikanes Velforeining, : Ber om ei vidare utgreiing av bruken av arealet, og ber særleg om at det blir lagt vekt på dei trafikkale utfordringane. Velforeininga gjer merksam på verdien av fossilane og at området blir nytta av skular og andre til ekskursjonar. Kommentar: Det er gjort greie for framtidig bruk av planområdet i plandokument og reguleringsføresegner. Området er, på grunn av den særs bratte tilkomsten, lite eigna til verksemd som skapar trafikk på land. Dette blir vurdert å vera eit lite problem. Fossilane er ivaretekne i samsvar med dei krava som fagstyresmaktene har stilt. Framtidig bruk til ekskursjonar og andre vitskapelege føremål vil vera mogleg i samarbeid med og tilpassa den verksemda som er på området

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy. Kvinnherad kommune

ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy. Kvinnherad kommune ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy Kvinnherad kommune Innhaldsliste 1. FØREMÅL OG OMGREP... - 3-1.1 Føremål... - 3-1.2 Omgrep... - 3-2. VURDERING AV MOGELEGE

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan for naustområde Strand i Sandeid, del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Vindafjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan for naustområde Strand i Sandeid, del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Vindafjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan for naustområde Strand i Sandeid, del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Vindafjord kommune INNHALD 1 1. FØREMÅL OG OMGREP 2 1.1 Føremål 1.2 Omgrep

Detaljer

Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes - Limbuvik Planomtale

Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes - Limbuvik Planomtale 201213 Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes - Limbuvik Planomtale Vikanes Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201511 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik. Føresegner. Vikanes Stord kommune

Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik. Føresegner. Vikanes Stord kommune 201213 Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik Føresegner Vikanes Stord kommune Føresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa. 1.2

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 58/2, VIKANES - LIMBUVIK - NY 2. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 58/2, VIKANES - LIMBUVIK - NY 2. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2505-16348/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 33/16 Forvaltningsstyret 08.09.2016 56/16 Kommunestyret 22.09.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 58/2, VIKANES - LIMBUVIK

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12272011002 Arkivsaknr: 10/649 Dato: 30. august 2013 Side 2 av 7 Vurdering av risiko

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR ØVRE LUNDE BUSTADOMRÅDE DEL AV GNR. 309, BNR. 2. Vindafjord kommune

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR ØVRE LUNDE BUSTADOMRÅDE DEL AV GNR. 309, BNR. 2. Vindafjord kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR ØVRE LUNDE BUSTADOMRÅDE DEL AV GNR. 309, BNR. 2 Vindafjord kommune INNHALD INNHALD 2 1. FØREMÅL OG OMGREP 3 1.1 Føremål 1.2 Omgrep 2. VURDERING AV MOGLEGE UØNSKA HENDINGAR

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 34, BNR. 379 MFL., I FOSNAVÅG, HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI) Foto: Harald M. Valderhaug FORSLAG TIL PLANPROGRAM 27.5.2016 HERØY KOMMUNE INNHALDSLISTE

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4, BÅTHOTELL SKJERSHOLMANE - 2. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4, BÅTHOTELL SKJERSHOLMANE - 2. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2014/168-10317/2015 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 28/15 Forvaltningsstyret 04.06.2015 32/15 Kommunestyret 18.06.2015 DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4, BÅTHOTELL SKJERSHOLMANE

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES September 2012 Rev 22.02.2013 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 2. Metode. 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Kopi av varselbrev og annonsetekst 2. Kopi av innkomne merknader

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN)

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) SEPTEMBER 2016 Rev. 08.08.2017 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit.

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Kvinnherad Kvinnherad kommune Verksemd for samfunnsutvikling Versjon: Desember 2010 Vedteke av kommunestyret xx.xx.2010 Bakgrunn

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Vindafjord kommune Bakgrunn Kommunen plikter å kartlegge kva uønska hendingar som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynet

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: 201408 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER August 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND (Del av område planen for Bakkasund) OKTOBER 2015 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2017 Revidert 14.07.2017 HERØY KOMMUNE

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND JANUAR 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.02.2013. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY MAI 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: 201607 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Januar 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN 1 ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN MAI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ALVSVÅG, GNR. 110 BNR. 44 m.fl., BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201305 PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR ALVSVÅG, GNR. 110 BNR. 44 m.fl., BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201305 PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR ALVSVÅG, GNR. 110 BNR. 44 m.fl., BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201305 PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Kopi av varselbrev og annonsetekst 2. Kopi av innkomne

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016 1 ROS ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå 2010. JULI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4.

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Svartabrotet naustområde del av gnr. 14 bnr.38 PlanID: Bømlo KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. Svartabrotet naustområde del av gnr. 14 bnr.38 PlanID: Bømlo KOMMUNE REGULERINGSPLAN Svartabrotet naustområde del av gnr. 14 bnr.38 PlanID: 201414 Bømlo KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 27.03.2015.

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING Arkivref: 2016/1324-8719/2017 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 11/17 Forvaltningsstyret 16.05.2017 DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit

Arealdelen av kommuneplanen. Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Arealdelen av kommuneplanen Plan- og miljøvernleiar Kjersti Sande Tveit Utgangspunkt Arealdel frå 1994 Kommunedelplan for sjøområda (kystsoneplan) frå 1999 Kommunedelplan for Bulandet og Værlandet frå

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR: 37 BNR:

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR: 37 BNR: 35/2 REGULERINGSPLAN Side 1 av 15 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR: 37 BNR: 07 Tråvik i Torangsvåg September 2011 Rev: 07.02.2013 Tiltakshavar: Alf Ove Østervold 35/2 REGULERINGSPLAN Side 2

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR: 46 BNR: 1,2,4,6,7,8,10,13,28,38,81 og 179 på Neset i Haukanes. Februar 2012 (Rev.

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR: 46 BNR: 1,2,4,6,7,8,10,13,28,38,81 og 179 på Neset i Haukanes. Februar 2012 (Rev. 3/2 REGULERINGSPLAN Side 1 av 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR: 4 BNR: 1,2,4,,7,8,10,13,28,38,81 og 179 på Neset i Haukanes Februar 2012 (Rev. februar 2013) Tiltakshavar: Edvin Haveland,

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 205 BNR. 1 OG 2, ÅDNAVIKNESET, HALSNØY, KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 205 BNR. 1 OG 2, ÅDNAVIKNESET, HALSNØY, KVINNHERAD KOMMUNE 1 REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 205 BNR. 1 OG 2, ÅDNAVIKNESET, HALSNØY, KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING 1.0 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET. Planarbeidet er starta opp på initiativ av utbyggjar Halsnøy

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

ROS ANALYSE REGULERING SPLAN

ROS ANALYSE REGULERING SPLAN 1 ROS ANALYSE REGULERING SPLAN FOR KVERNAVIKA, TARANGER GNR.34. BNR.11,12,13, 15, 56, 68, 71, 72, 73, 87, 89, 95 & 189 MAI 2016 2 I N N H ALDSFORTEGN ELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell,

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune Arealet Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune 2014-2018 Det vert synt til varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram, vedteke av Formannskapet 06.03.14.

Detaljer