Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes"

Transkript

1 Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: Stord kommune

2 Innhald Innhald Samandrag Bakgrunn Hensikt med planen Forslagstillar, plankonsulent, eigartilhøve Krav om konsekvensutgreiing? Planprosessen Medverknad, varsel om oppstart, evt. planprogram Planstatus og rammevilkår Overordna planar Gjeldande reguleringsplanar Tilgrensande planar Skildring av planområdet, eksisterande tilhøve Plassering av område Arealbruk i dag og tilgrensande arealbruk Stadkarakter Landskap Kulturminne og kulturmiljø Naturverdiar Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområde Landbruk Trafikktilhøve Born sine interesser Universell tilgjenge Teknisk infrastruktur Grunntilhøve Støytilhøve Luftforureining Næring Skildring av planforslaget Planlagt arealbruk Gjennomgang av aktuelle reguleringsføremål Plassering av bygning og utforming Parkering Tilknyting til infrastruktur

3 6.6 Trafikkløysing Universell utforming Kulturminner Plan for avfallshenting Rekkjefølgjekrav ROS analyse Føremål og omgrep Mogelege uønskte hendingar Kriteria for rangering av sannsyn Kriteria for rangering av konsekvensar Risikomatrise Akseptkriteria Uønska hendingar med moglege tiltak Verknadar/ konsekvensar av planforslaget Overordna planar Landskap Stadkarakter Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi Tilhøvet til krava i kap. II i Naturmangfaldlova Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk Trafikktilhøve Teknisk infrastruktur Konsekvensar for næringsinteresser Avveging av verknadar Innkomne merknadar Merknadar

4 1. Samandrag Det er utarbeidd privat forslag til detaljregulering av eit lite næringsområde liggande til sjø ved Limbuvika på Vikanes. Området ligg på ein eigedom og vil få tilkomst frå fylkesveg over denne eigedomen. Hovudtilkomst vil vera sjøvegen. Det er ein vitskapeleg viktig førekomst av fossilar i området. Det er og ein liten edellauvskog like i nærleiken. I planen er det lagt opp til å ta vare på fossilane og gjera desse tilgjengelege for vitskapelege føremål også i framtida. Edellauvskogen blir ikkje rørt av tiltaket. Planen er i prinsippet utarbeidd i samsvar med overordna planar, jamvel om planområdet er utvida noko og reguleringsføremålet er meir detaljert. 2. Bakgrunn 2.1 Hensikt med planen Føremålet med planen er å legga til rette for næringsverksemd knytt til sjøen, med kai og opplagsplass for mindre og noko større farty, kombinert naust/lager/kontorbygg og areal for lagring ute eller i rubbhall. 2.2 Forslagstillar, plankonsulent, eigartilhøve Tiltakshavar/forslagstillar for planen er grunneigar Lars Saue. Omega Areal er engasjert som fagkunnig til å utarbeida planforslag. 2.3 Krav om konsekvensutgreiing? Planarbeidet er i prinsippet i samsvar med gjeldande kommuneplan. Etter Stord kommune si vurdering fell reguleringsarbeidet ikkje inn under reglane om konsekvensutgreiing. Korkje planen sitt omfang eller storleiken på investeringane tilseier at det er behov for konsekvensutgreiing

5 3 Planprosessen 3.1 Medverknad, varsel om oppstart, evt. planprogram Planprosessen blei starta opp med oppstartsmøte med kommunen 2. oktober Varsel om oppstart blei kunngjort i bladet Sunnhordland og sendt naboar og styresmakter med frist til å koma med fråsegn sett til Mottekne innspel er kommenterte under punkt 10 på side Planstatus og rammevilkår 4.1 Overordna planar I kommuneplanen for Stord er området omtala som følgjer: Eigedom: Gnr.58, bnr. 2 Status i gjeldande plan: LNF Foreslått regulert til: LNF-spreidd næringsbygn. (5230) TILRÅDING ETTER KU: Foreslått regulering gjev høve til ei viss utvikling av arealet til næringsføremål. Tiltaket avgrensar seg til noverande utfylt kaiareal. KU har avdekka at området ligg nær verdfullt naturområde og berører sårbar strandline. Omregulering av området til næring kan medføra at strandlina vert mindre tilgjengeleg for ålmenta. Det vert sett krav om reguleringsplan. Ved utbygging av området må det dokumenterast at det vert teke omsyn til ålment tilgjenge til sjø, og at tilgrensande verneområde (edellauvskog) ikkje vert berørt. Friluftsliv /Strandsone: Tiltaket vil medføre redusert tilgjenge til strandsona. (-) Landskap: Tiltaket vil endra landskapsbiletet. Transportbehov: Tilkomstveg er ikkje tilpassa tungtransport og stor trafikk. Folkehelse: Perifert område i høve til senter. Tilgjenge til uteområde og gang / sykkelvegnett: Manglar trafikksikring. Infrastruktur: Det er ikkje ført VA eller elektriske installasjonar fram til tomteområdet. 0/- 4.2 Gjeldande reguleringsplanar Arealbruken i Reguleringsplan Stord Lufthamn er for Vikanes avløyst av arealbruken i gjeldande kommuneplan

6 4.3 Tilgrensande planar Det er ingen tilgrensande reguleringsplanar. 5 Skildring av planområdet, eksisterande tilhøve 5.1 Plassering av område Planområdet ligg på nordsida av innløpet til Limbuvika. Limbuvika er ein liten våg på austsida av sundet mellom Stord og Bømlo og ligg derfor i skjerma farvatn. Det er god seglingsdjupn fram til innløpet av Limbuvika. Planområdet omfattar eit planert kaiområde med påståande murar til naust/sjøhus samt den bratte fjellskrenten nordvest for det planerte området. I planområdet inngår og nedste delen av tilkomstvegen til området. Planområdet ligg i sin heilskap på eigedomen gnr. 58, bnr. 2. Planområdet på land er om lag 1,8 daa og planområdet i sjø er på om lag 3,3 daa. 5.2 Arealbruk i dag og tilgrensande arealbruk Den planerte delen av planområdet er i dag bare grovplanert. Det er heller ikkje ferdig dekke på tilkomstvegen. Arealet er som følgje av dette lite brukt. Den ikkje planerte delen av planområdet er bratt og lite tilgjengeleg og er heller ikkje i bruk. Tilgrensande inste delen av Limbuvika er ein del av eit småbruk som i tillegg til gardsdrift har eit besøks- og fritidstilbod. 5.3 Stadkarakter Eksisterande busetnad ligg mykje høgare og tilbaketrekt frå sjøen. Det er liten visuell kontakt mellom planområdet og busetnaden som er spreidd i området. Sjølve tomteområdet ber preg av å vera uferdig. 5.4 Landskap Landskapet er bratt og frå naturen si side lite tilgjengeleg frå landsida. Den ytste delen av Limbuvika er lite prega av inngrep. Dei utsprengte flatene er så gamle at dei går inn som ein del av naturlandskapet. Kaifrontar er av mura naturstein. Inne i Limbuvika er det anlagt ei båthamn på fyllingsmolo med kaifront av tre og med flytebrygge inn/ut i vågen. Det er sett opp bygningar/skur i strandkanten, og strandflata blir nytta til opplag av småbåtar. Sørsida ytst i Limbuvika er ein bratt fjellskrent som understreker naturpreget i denne delen av vågen. Planområdet vender mot sør og vest. Det er ingen terrengformasjonar utanfor planområdet som skuggar for sola

7 Dei bratte fjellskrentane luner for vinden, og det er frodig vegetasjon der det er jord for plantar å voksa i. Det er i dag ingen spesielle estetiske verdiar å ta vare på. Det vil tvert imot vera ein fordel at uferdige anlegg blir fullførte, at arealbruken blir strama opp og at bygg og anlegg får form og materialval som står i forhold til lokal byggeskikk. 5.5 Kulturminne og kulturmiljø Området er omtala som følgjer i kommunedelplanen for kulturminne og kulturmiljø: Vikanes, gnr 58 Vikanes ligg på neset mellom Sagvågen og Dyvikevågen. Garden går til skiftes med Nysæter i aust og med Dyvik i nord. Elles grensar han til sjøen. På Vikanes har vore både marmorbrot og kalkbrot. I Limbuvik var det kalkomn. Oberstløytnant Montague Lillienschold dreiv ut marmor kring På Vikanes var det frå gammalt tre husmannsplass: Limbuvik, Jensanes og Sætre. På Jensanes sette Otte Ånenson Vikanes seg til som bygslar kring Sonen Otte Ottesen tok til med skipsverv i Etter det har det vore samanhengande drift på området. Frå 1970-åra er det bygt ut fleire bustadfelt på Vikaneset. Vi kjenner ikkje til spesielle verneomsyn knytt til anlegg i området. 5.6 Naturverdiar I Naturbase dokumentasjon Biologisk mangfald heiter det om «BN , Limbuvik: Limbuvik er ei lita bukt på austsida av Dyvikvågen. Lokaliteten omfattar ein liten edellauvskog på kalkhaldig berggrunn nord for bukta. Det er mest ask og hassel i tresjiktet, men også nokre bjørker. Bergflette er dominerande både på bakken og klatrande i trestammar, typisk for skog på kalkstein. Karakterartar for kalkrik grunn, både i skogen og i kantsona er blåstorr, vill-lin og stortveblad. Inngrep/trugsmål: Bygging av naust og veg på vestsida av lokaliteten. Verdivurdering: Frodig, liten edellauvskog på kalkgrunn, men lokaliteten er liten og det er ikkje funne spesielt sjeldne artar her, difor blir verdien vurdert som lokal (C). Tillegg: Det er gjort funn av fossilar på lokaliteten. Austsida av Dyvikvågen er kjend som eit klassisk og rikt fossilområde, kartlagd av Hans Reusch i 1880-åra. Området er mykje brukt til ekskursjonar.» 5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområde Planområdet er frå naturen si side lite tilgjengeleg frå landsida. Det er vegen ned til utbyggingsområdet som gjer det mogleg å koma til sjøen. Framtidig verksemd i dette området vil setta grenser for i kor stor grad området kan vera ope for allmenn ferdsle. Det er stort sett bare fritidsfiske frå bryggekanten som er aktuell rekreasjonsbruk

8 5.8 Landbruk Det er ingen landbruksinteresser i området. 5.9 Trafikktilhøve Det er bygd privat veg ned til sjøen frå Vikanesvegen. Vegen er bratt og smal og går gjennom tiltakshavar sitt tun. Vegdekket er dårleg, grøftene har dårleg standard og det manglar rekkverk. Det vil vera nødvendig med betydeleg opprusting og sikring Born sine interesser Næringsområdet vil ikkje vera eigna som leike- og opphaldsområde for barn Universell tilgjenge På grunn av stigningstilhøva vil utbyggingsområdet bare vera tilgjengeleg med bil Teknisk infrastruktur Det er ikkje offentleg vassforsyning og avløp i området. Dette må søkast om spesielt og eventuelt samordnast med dei løysingane som tiltakshavar elles har. Det må førast fram straumleidning frå eksisterande nett. Ny nettstasjon med tilhøyrande høg- og lågspente installasjonar er under planlegging. Det er ikkje aktuelt med alternativ energi eller fjernvarme for eit so lite utbyggingsområde Grunntilhøve Alle bygg og anlegg vil bli fundamentert på fast fjell eller steinfylling på fast fjell. Det er ingen grunn til å rekna med fundamenteringsproblem Støytilhøve Limbuvika ligg i inn- og utflygingssona til flyplassen på Sørstokken. I reguleringsplanen for flyplassen er det regulert bustadar på høgdedraget ved Limbuvika. Det er derfor ikkje grunn til at det er støy som er til vesentleg ulempe for næringsverksemd heilt nede ved sjøen Luftforureining Ikkje ein aktuell problemstilling

9 5.16 Næring Tiltakshavar ynskjer å legga tilhøva til rette for sjøretta næringsverksemd, t.d. service til fiske eller havbruk. Det er og ynskjeleg å kunna gjera nytte av hamne- og djupnetilhøva slik at det kan ligga større båtar til land

10 6 Skildring av planforslaget 6.1 Planlagt arealbruk Området er planlagt for næringsverksemd med hovudtilkomst frå sjøen. Med spesielle verneomsyn knytt til det faste fjellet er det ikkje rekna med utviding av planert areal for bygg, anlegg eller hamneføremål, men det er lagt opp til å nytte den bratte fjellsida for fortøying av skip i kortare eller lenger periodar. I reguleringsføresegnene er dei spesielle verneomsyna sikra mot øydelegging eller varig nedbygging. 6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsføremål Gjeldande kommuneplan. Planområdet er noko utvida langs stranda mot nord i forhold til kommuneplanen. Dette er gjort for å få plass til feste for fenderar på fjellveggen og eventuelle pullertar til fortøying av skip. Dette er følgd opp med «strenge» arealføremål og reguleringsføresegner for å sikra dei spesielle verneinteressene som er knytt til fossilane. Denne arealbruken er vurdert å vera i samsvar med arealbruken som er godkjent i kommuneplanen for området. Det planerte området er i gjeldande kommuneplan føreslått regulert til LNF-spreidde næringsbygningar (5230). I den utarbeida reguleringsplanen er det lagt opp til ei meir detaljert regulering av arealbruken i samsvar med utbyggars interesser. Med grunnlag i innkomne merknadar har vi vurdert det som ynskjeleg å ha reguleringsføresegner som gir klare retningsliner for arealbruken når det gjeld bygning og deler av området, t.d. fjellskjeringa bak bygningen Område for næring/tenesteyting Føremålet er nytta for den byggetomta der det er sett opp murar frå før. Det er viktig å ha eit reguleringsføremål som opnar for mange ulike aktivitetar tilpassa marknaden og utbyggars interesser og kompetanse Veg Det er lagt opp til ein veg med kjørebanebreidde på 3,0 m. Dette er i det minste, men utviding vil føresetta sprenging eller fylling inn til eksisterande grunnmur Hamn Føremålet er nytta for uteområdet på land som vil bli nytta til fortøying, tillegging av båtar, transport, arbeid og lagring og parkering. På det området som alt er planert kan det vera aktuelt å legga fast dekke, og det kan vera aktuelt å setta opp mellombelse bygningar dersom det skulle bli behov for dette LNF - Område med spesielle landskapsomsyn Deler av området er i kommuneplanen vist som LNF-område. Dette er ført vidare for så vidt gjeld dei områda der det skal leggast spesiell vekt på verneomsyna som er knytt til geologien i området

11 6.2.7 Hamneområde i sjø Det er nødvendig å sikra eit område for manøvrering og fortøying/ankring utanfor kai og flate for å ligga til land med skip. 6.3 Plassering av bygning og utforming Plassering Bygning er sett oppå eksisterande murar slik at føremålsgrensa følgjer murane Høgder for busetnaden Dei spesielle naturvernomsyna gjer at grunnarealet blir minimumsfaktoren for næringsverksemd i området. Slik bygningen er plassert ligg han tett opp mot ein høg bakgrunn, noko som vil ta vekk høgdeverkanden av eit høgt bygg. Det er her lagt opp til eit bygg i tre høgder medrekna loft. Bratt takvinkel vil gi god utnytting av loftshøgda Grad av utnytting (vegleiar) Forskrift Grad av utbygging blir rekna som grunnflate av bygningar i forhold til byggegrunn til rådvelde. Det har lite for seg å rekna i forhold til størrelsen på eigedomen eller planområdet. Grunnflaten på bygning er ca 100 m². Vi reknar område for tenesteyting/service og det planerte hamnearealet som aktuell byggegrunn. Vi får då BYA på ca. 15 % Sum arbeidsplassar, sum m² næringsareal Det er lagt opp til ei verksemd med frå 1 til 5 arbeidsplassar. 6.4 Parkering Det er ikkje planlagt spesielle areal til parkeringsplassar. Hovudtilkomst er sjøvegen, og bilbruken ned til området vil bli tilpassa kva areal som til ei kvar tid er til rådvelde, verksemda på landområdet og ver- og føreforhold i forhold til bratt tilkomst. 6.5 Tilknyting til infrastruktur Det vil bli lagt vassleidning i vegen frå bustaden og ned. Det vil bli søkt om løyve til utslepp frå avløpsanlegg, og det vil bli sett opp leidningsstrekk for straum og telekommunikasjon. 6.6 Trafikkløysing Køyretilkomst Vegen vil bli rusta opp med vegdekke, rekkverk og djupe sidegrøfter

12 6.6.2 Utforming av vegar Vegen vil bli rusta opp til 3 m kjørebanebreidd. Vegen er for bratt (inntil 200 ) men det er lite å gjera med det med dei restriksjonane som gjeld for inngrep i lendet Krav til samtidig opparbeiding Vegen må rustast opp med rekkverk før det blir gitt løyve til å ta i bruk bygningar for næringsføremål. 6.7 Universell utforming På grunn av stigningstilhøva er einaste universelle tilkomst med bil. 6.8 Kulturminner Det er i reguleringsføresegnene tatt atterhald om moglege funn i framtida. 6.9 Plan for avfallshenting Avfall må transporterast vekk med bil eller båt. Det er ikkje veg for offentleg renovasjon Rekkjefølgjekrav I reguleringsføresegnene er det stilt krav om sikring av vegtilkomsten

13 7. ROS analyse 7.1 Føremål og omgrep Føremål Føremålet med risiko- og sårbarheitsanalyse er å utarbeida eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga, og at det kan gi betre grunnlag for beredskaps- og kriseplanlegging i samfunnet. Omgrep Risiko. I norsk standard NS 5814 blir risiko definert slik: Uttrykker den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes som sannsynligheten for, og konsekvenser av de uønskede hendelsene. Sårbarheit er eit uttrykk for eit system si evne til å fungera og oppnå måla sine når det blir utsett for påkjenningar (DSB) Sannsyn er eit uttrykk for kor hyppig ei hending kan ventast å inntreffa. Vurderinga må bygga på kjennskap til lokale tilhøve, røynsler, statistikk og anna relevant informasjon. Konsekvens er mogeleg verknad av ei hending. 7.2 Mogelege uønskte hendingar Naturgitte forhold Skredfare Planområdet ligg ikkje innanfor aktsemdsområde for steinsprang, snø-, sørpe- eller lausmasseskred av noko slag frå naturleg terreng. I samband med opprusting av vegen er det aktuelt å vurdera sikring av murar og fjellskjeringar. Geoteknikk Alle bygg og anlegg vil bli fundamentert på fast fjell eller steinfylling på fjell. Det er ikkje grunn til å rekna med fundamenteringsproblem av noko slag. Flaum Det er ikkje bekkeløp gjennom planområdet. Bakanfor- og høgareliggande lende vil ikkje vera nedbørfelt med oppsamlande funksjon. Ved stor regnintensitet kan det vera fare for erosjon av vegdekket i den bratte bakken

14 Det kan vera aktuelt å sikra grøfter med fast dekke i vassløp mellom fjell og veg. Dette vil føra til «flaumbekk» i veggrøfta, men her ligg tilhøva særsgodt til rette for flaumløp rett i sjøen. Havnivåstigning og stormflo Røynsler frå dei siste 30 åra seier at det fleire gonger har vore springflo til over kote 1,50. Estimat for landheving, havstiging og stormflo viser at det på Stord kan bli merkbart høgare vasstand ( cm i 2050) under ugunstige vilkår. Golv i bygningar bør i utgangspunkt ikkje ligga lågare enn minimum kote 2,5, men dette bør kunna fråvikast avhengig av aktivitet på golvet. Elektriske leidningar og materiale som ikkje toler vatn må ikkje monterast lågare enn kote +2,5. Klima Når det gjeld framtidig utvikling av klima er det i forskinga lagt til grunn at både nedbørsmengd og temperatur vil stige. I gjennomsnitt for Norge reknast årsnedbøren å auke med 5 til 30 prosent mot slutten av århundret. Vinternedbøren kan auke med over 40 prosent i deler av Aust-, Sør- og Vestlandet mot slutten av århundret. Sommarnedbøren på Sør- og Austlandet blir vurdert å avta mot slutten av århundret. Elles reknar ein med at nedbøren vil auke for alle årstider og i alle regionar. Den store naturlege variabiliteten kan likevel føre til at man lokalt kan oppleve periodar frå nokre år til nokre tiår med redusert nedbør. (klima i Norge2010). Variasjon i nedbørsmengda vil bety lite for planområdet. Vind og bølgjer Planområdet ligg skjerma til mot Dyvikvågen som er skjema mot Stokksundet med tre holmar mot vest. Det er ingen røynsler som tilseier at bølgjer er problem i planområdet. Isgang Is er i liten grad eit problem i området Plante- og dyreliv Det er ikkje registrert trua artar av noko slag i dei aktuelle databasane Infrastruktur Vegar Frå kaien og opp til bakketoppen er gjennomsnittleg stigning på 1 : 5 eller 200. Den nedste delen har stigning på 230, noko som gjer vegen lite eigna for tungtransport. Under slike tilhøve må næringsverksemd ved sjøen vera basert på tungtransport sjøvegen og der bruk av vegen i utgangspunktet er innretta mot personog varetransport med liten bil. Det vil vera nødvendig å setta opp sikring mot utforkjøring i sjøen. Kraftliner og transformatorar

15 Det er ingen høgspentliner gjennom planområdet. Industri og næringsliv i nærmiljøet Det er ikkje slike verksemder i nærområdet. Støy Planområdet ligg i inn- og utflygingssona for Sørstokken lufthamn. Forhold knytt til dette er vurdert i reguleringsplanen for flyplassen Prosjektgitte forhold Båtar/brygger Med båtar og brygger vil det alltid vera ei fare for at nokon skal falla i sjøen. Det er vanskeleg å sikra seg mot dette med t.d. rekkverk, men utstyr som landgangar kan vera sikra. Skrentar Skjeringar som grenser til området vil ikkje bli sikra. Desse er og lite tilgjengelege. Utslepp til sjø Det vil alltid vera ei viss fare for at det kan skje uhell der olje og liknande kjem på avvegar

16 7.3 Kriteria for rangering av sannsyn Det er nytta same kriteria for inndeling av uønskte hendingar i sannsyn og konsekvens som i den overordna ROS-analysen for Stord kommune. Intervall og kriteria er oppdaterte slik at dei stettar krava i teknisk forskrift (TEK 10). Fylgjande inndelingar for sannsyn skal nyttast: Begrep Svært sannsynleg (5) Sannsynleg (4) Intervall Meir enn ei hending kvart 20. år Mindre enn ei hending kvart 20. år, men meir enn ei hending kvart 200. år Noko sannsynleg Mindre enn ei hending kvart 200. år, men meir enn ei hending kvart år (3) Lite sannsynleg (2) Mindre enn ei hending kvart år, men meir enn ei hending kvart år Usannsynleg (1) Mindre enn ei hending kvart år

17 7.4 Kriteria for rangering av konsekvensar Konsekvensane for liv og helse, miljø, økonomi og materielle verdiar, drift, produksjon og tenesteyting, samfunnsviktige funksjonar og truverde/omdømme, er vurdert etter fylgjande begrep: Ubetydeleg Ein viss fare Alvorleg/farleg Kritisk Katastrofal Fylgjande inndelingar for konsekvens skal nyttast: KONSEKVENS MENNESKE VEKT KATASTROFALT 5 Meir enn 5 døde, eller 25 alvorleg skada (KBP nivå 3) KRITISK 4 Inntil 5 døde, eller fare for inntil 25 alvorleg skadde personar. (KBP nivå 2) ALVORLEG 3 Inntil 10 alvorlege personskadar, eller mange mindre personskadar, men med sjukefråver. Vesentlege helseplager og ubehag. (KBP nivå 2) EIN VISS FARE 2 Mindre skader som treng medisinsk handsaming, evt. Kortare sjukefråver. (KBP iva 1) UBETYDELEG 1 Ingen eller små personskader. (KBP nivå 1) YTRE MILJØ (LUFT, JORD, VATN) Varig større skade på ytre miljø Alvorleg skade av mindre omfang på ytre miljø, eller mindre alvorleg skade av stort omfang på ytre miljø Store skadar på ytre miljø, men som vil utbetrast på sikt. Mindre skader på ytre miljø, men som naturen sjølv utbetrar på kort tid. Ingen eller ubetydeleg skade på ytre miljø. MATERIELLE VERDIAR Skadar for meir enn kr Skadar mellom kr Skadar mellom kr Skader mellom kr Skader for inntil kr

18 7.5 Risikomatrise RISIKO = SANNSYN X KONSEKVENS RISIKOMATRISE Konsekvens Ufarleg Ei viss fare Alvorleg Kritisk Katastrofalt Sannsyn Vekt Særs sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Standard risikodiagram som skal nyttast i analysearbeidet Risikodiagram (som gir et bilde av hvilken risiko de forskjellige uønskede hendelser/årsaker representerer) Sann- Konsekvens syn Ubetydeleg En viss fare Alvorleg Kritisk Katastrofalt Svært sannsynleg Sannsynleg Noko sannsynleg Lite sannsynleg Usannsynleg

19 7.6 Akseptkriteria Ved gjennomføring av ROS-analyse for nye utbyggingsområde skal det leggjast til grunn følgjande akseptkriteria: Hendingar i raudt felt medfører uakseptabel risiko. Her må risikoreduserande tiltak gjennomførast. Elles må det gjennomførast meir detaljert ROS-analyse for eventuelt å avkrefta risikonivået. For tiltak i raude felt skal det utarbeidast ROS-analyse før tiltak kan godkjennast. Tilhøve raude felt Tilhøve gule felt For hendingar som ligg i gul sone må det gjennomførast tiltak for å redusera risikoen så mykje som råd er. Det kan vera naturleg også å leggja ein kost-nytteanalyse til grunn for vurdering av endå fleire risikoreduserande tiltak. I gul sone skal kommunen krevja ROS-analyse. I utgangspunktet er hendingar i grøn sone akseptabel risiko, men fleire risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal gjennomførast når det er mogeleg ut frå økonomiske og praktiske vurderingar. Om det skal gjennomførast ROS-analysar i grøne områder må vurderast i den einskilde regulerings- og/eller byggesak. Tilhøve grøne felt Tiltak med risiko mellom 1 og 4 er akseptabel Tiltak med risiko mellom 5 og 12 (miljø/materielle verdiar) eller 5 6 (liv og helse) krev risikoreduserande tiltak Tiltak med risiko mellom 15 og 25 (miljø/materielle verdiar) eller 8 25 (liv og helse) er uakseptable

20 7.7 Uønska hendingar med moglege tiltak Steinsprang Skjeringar og murar må vurderast med tanke på sikring med boltar eller nett Flaum på vegen Grøftene må sikrast mot erosjon av vegbanen Stormflo Utstyr og installasjonar må plasserast med tanke på rask evakuering Utforkjøring Det må settast opp rekkverk mot utforkjøring Personar fell i sjøen frå båtar eller bryggjer Entring av og på båtar og opphald på brygger vil over tid føra til at nokon dett i sjøen. Dette kan ikkje hindrast med aktuelle fysiske tiltak, men det kan leggast til rette med leiderar for å koma på land att og med tilgjengeleg redningsutstyr som kastebøyer og liner Brann i bygning eller båtar Det vil vera nødvendig å stilla strenge branntekniske krav til tilgjengeleg sløkkeutstyr. Det er lett å koma til sjøen med ei pumpe om det skulle vera ynskjeleg Utslepp Det vil alltid vera ei viss fare for oljesøl som følgje av at til dømes ein slange under trykk blir sprengt. Dette vil i så fall vera små mengder som ein oftast får samla opp på land

21 LIV OG HELSE Uønska hending Sannsyn Konsekvens Risiko Aktuelt tiltak Steinsprang Bolting, nett Utforkjøring Rekkverk Personar fell i sjøen Leiderar, redningsutstyr Brann Førebyggande tiltak, sløkkeutstyr MILJØ OG MATERIELLE VERDIAR Uønska hending Sannsyn Konsekvens Risiko Aktuelt tiltak Steinsprang Bolting, nett Flaum på vegen Djupe grøfter, sikring mot erosjon Stormflo Evakuering Utforkjøring Rekkverk, strøing om vinteren Vind og bølgjer Beredskap Brann Førebyggande tiltak, sløkkeutstyr Ureining Førebyggande tiltak

22 8 Verknadar/ konsekvensar av planforslaget 8.1 Overordna planar Planen er stort sett i samsvar med overordna plan. 8.2 Landskap Det vil ikkje bli gjort nye inngrep i landskapet. Fortøyingspullertar, landfaste fendersøyler og kaiar og kaidekke av tre vil ikkje prega landskapsbiletet, og heller ikkje føra til varige skader. 8.3 Stadkarakter Utbygginga som er vist i planen vil gjera at området kan ferdigstillast og takast i bruk. Dette vil ha positiv verknad for landskapsbiletet. 8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi Reguleringsføresegnene sikrar at det ikkje blir gjort nye inngrep i fjellformasjonane og at fristilte flater vil vera tilgjengelege også i framtida. 8.5 Tilhøvet til krava i kap. II i Naturmangfaldlova Kommunen skal vurdera planen etter prinsippa i 8 til 12 i naturmangfaldlova, j.fr. 7 i same loven. Det er ikkje registrert trua artar av noko slag i dei aktuelle databasane. Kravet til kunnskapsgrunnlaget ved vurdering skal sta i eit rimeleg forhold til saka sin karakter og risiko for skade på naturmangfaldet, j.fr. 8. Risiko for skade på naturmangfaldet er vurdert a vera liten da det er snakk om små tiltak. Det er ikkje noko som skulle tilseie at det i planområdet eksisterer artar eller naturtypar som ikkje er registrert i dei databasane vi har nytta, og som vil bli vesentleg negativt påverka av tiltaket. Føre-var-prinsippet i 9 vil derfor ikkje bli tillagt stor vekt. Vidare vurderer vi det slik at tiltaket ikkje vil føra til ein auka belastning på økosystemet, j.fr Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk Bygningar eller aktivitetar vil ikkje vera til hinder for fritidsbruk av tilstøytande område. Areal som er regulert og tatt i bruk til næringsføremål vil vera å likna med innmark der det ikkje utan vidare er fri ferdsle for ålmenta. Det har sjølvsagt samanheng med at slik ferdsle kan medføra risiko for den det gjeld samstundes som det kan vera til skade/ulempe for verksemda. Det er ikkje planlagt verksemd som gjer det nødvendig å stenga av området, men det vil vera nødvendig og naturleg å ta kontakt med den som har ansvar for området og gjera avtale om besøk eller synfaring

23 8.7 Trafikktilhøve Trafikk til og frå området vil ikkje føra til problem for anna verksemd. 8.8 Teknisk infrastruktur Det er aktuelt å styrka straumtilførsla til området. 8.9 Konsekvensar for næringsinteresser Reguleringsplanen legg grunnlag for næringsmessig utnytting av eit område der det til nå ikkje har vore aktivitet Avveging av verknadar Tiltaket har ei klar overvekt av positive verknadar

24 9 Innkomne merknadar 9.1 Merknadar Statens vegvesen, Ingen merknadar til oppstartsmeldinga. Kystverket, Ser positivt pål arbeidet som er sett i gong, og minner om at det ikkje må settast av større areal i sjø til enkeltinteresser enn det som er strengt nødvendig. Det må heller ikkje planleggast tiltak som kan hindra ferdsla. Kommentar: Det er regulert eit område på 25 m utanfor kailina. I innløpet til Limbuvika er dette omådet redusert til 1/3 av breidda på sundet. Når det gjeld framtidig forhold til hamne- og farvasslova er dette ivareteke i 2.2 i reguleringsføresegnene. Fylkesmannen, Ber om at ein reduserer næringsutbygginga til det området som alt er planert ut. Kommentar: Dette er følgd opp i planforslaget. Vikanes Velforeining, : Ber om ei vidare utgreiing av bruken av arealet, og ber særleg om at det blir lagt vekt på dei trafikkale utfordringane. Velforeininga gjer merksam på verdien av fossilane og at området blir nytta av skular og andre til ekskursjonar. Kommentar: Det er gjort greie for framtidig bruk av planområdet i plandokument og reguleringsføresegner. Området er, på grunn av den særs bratte tilkomsten, lite eigna til verksemd som skapar trafikk på land. Dette blir vurdert å vera eit lite problem. Fossilane er ivaretekne i samsvar med dei krava som fagstyresmaktene har stilt. Framtidig bruk til ekskursjonar og andre vitskapelege føremål vil vera mogleg i samarbeid med og tilpassa den verksemda som er på området

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing September 2010 Pkt. 5.3 Tilråding og pkt 5.4 Vidare prosess revidert november 2012 ra5012777 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 8 Ullensvang herad Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12312012001 Arkivsaknr: 12/87 Dato: 08. mai 2013 Side 2 av 8 Vurdering

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer