SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by"

Transkript

1 SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes som Sunn by Folkehelse, trivsel og miljø i Sandnes Rapport program 2013

2

3 Sunn by rapport 3 Helsefremmende arbeid 1.0 Innledning Visjon hovedmål organisasjon WHO-nettverket av sunne byer Sunne byer - WHO s norsk nettverk Livsvilkår og folkehelse Folkehelse i Sandnes Sunn i Sandnes Partnerskap for folkehelse Strategier og prosjekter Sunt bymiljø og god bydesign Trafikksikkerhet Miljøvennlig drift/miljøsertifisering Støttende og omsorgsfulle miljøer Barn og unges bystyre - BUBS SLT og Politiråd Frivilligsentralen Sunn livsstil Aktive Sandnes kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrettsrådet i Sandnes Sykkelbyen Sandnes Frisk i friluft Internasjonalt arbeid Demokratiprosjektet MIC-prosjektet Sandnes-Tulear Miljøvern 1.1 Miljøplan for Sandnes Naturgrunnlag, biologisk mangfold og kulturminner og jordvern Landskap og geologi Biologisk mangfold Forvaltning av sand og grusressurser Innsjøer og vassdrag Vilt- og fiskeforvaltning Kulturminner og kulturlandskap Miljøkvalitet i jord, vann og luft Radon Forurenset grunn Miljøkvalitet i vann Støy Elektromagnetiske felt og stråling fra trådløse nettverk Avfall Energi og klima - Framtidens byer Opplevelser, rekreasjon og fysisk aktivitet Sandnesmarkå og andre regionale friluftsområder Friluftstiltak i nærmiljøet...47 Vedlegg 2 Forurensningsovervåking Vedlegg 1 Folkehelseprofil Foto: John Sirevåg, Elisabeth Tønnesen, Anne Lise Norheim, Egil Øivind Ovesen, Hans Ivar Sømme og Hilde Uberg.

4 4 Sunn by rapport

5 Sunn by rapport 5 Forord Bystyret vedtok 6. september 2011 Kommuneplan for Sandnes I kommuneplanen heter det at Sandnes vil være et bærekraftig samfunn og et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle. Helse, trivsel og miljø skal alltid stå høyt på den politiske dagsorden. Grunnlaget for disse målsettingene er blant annet kommunens medlemskap i WHO sitt europeiske nettverk av sunne byer. Helse for alle og rettferdighet og likebehandling er overordnede mål for dette nettverket. Gjennom god samfunnsutvikling og bevisst tjenesteyting kan kommunen bidra til at Sandnes blir en god kommune for alle sine innbyggere. Helse og trivsel er avhengig av en rekke ulike faktorer. Disse faktorene kan grovt deles inn i følgende grupper; generelle samfunns- og miljøforhold, livsvilkår, sosiale nettverk, livsstil og personlige egenskaper. Samfunn og miljø Livsvilkår Sosiale nettverk Livsstil Personlige egenskaper Kommunens arbeid påvirker flere av disse faktorene, noe som medfører et stort ansvar. Dette betinger tydelige mål, god ledelse og god samordning internt. Videre er det nødvendig med godt samarbeid med innbyggere, foreninger og lag, næringsliv, nabokommuner, og regionale og nasjonale myndigheter. Rapporten illustrerer bredden og mangfoldet i arbeidet. I 2012 trådte den nye folkehelseloven i kraft. Denne loven konkretiserer kommunenes oppgaver med folkehelsearbeidet. Også samhandlingsreformen vektlegges godt folkehelsearbeid som en viktig kommunal oppgave. Kommunens gode forankring av miljø- og folkehelsearbeidet i kommuneplanen, sammen med omfattende erfaring med overordnet og helhetlig arbeid med disse oppgavene gjør kommunen godt rustet for videre arbeid. I 2012 ble Sandnes havnepark godkjent som pilotprosjekt i Framtidens byer. Dette gir kommunen et utmerket grunnlag for å utvikle dette sentrale sentrumsområdet til et attraktivt område med godt bymiljø og lavt klimautslipp. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med alle tjenesteområdene i Sandnes. Sandnes 12. april 2013 Hans Kjetil Aas Kommunaldirektør samfunn Hans Ivar Sømme Miljøvernsjef

6 6 Sunn by rapport

7 Sunn by rapport Innledning Kommuneplan for Sandnes er det overordnede plangrunnlaget for miljø- og folkehelsearbeidet. Rapporten og programmet er relatert til kommuneplanens visjon, hovedmål og dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø for alle. 1.1 Visjon - hovedmål - organisasjon Visjon: Sandnes i sentrum for framtiden, romslig, modig og sunn. Hovedmål: Sandnes vil være et bærekraftig samfunn Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle Formannskapet er Sunn by-utvalg og miljøvernutvalg Styret for Sandnes som Sunn by: Ordfører, Stanley Wirak Formannskapet, Sissel Vikse Falch Næringslivet, Siri Ommedal Organisasjoner og lag, Øyvind Røberg Rådmannen, Hans Kjetil Aas Styret godkjenner Rapport og program for Sandnes som Sunn by. Styret deltar fast i Forum for Sandnes som Sunn by. Samordning og ledelse: En egen enhet i rådmannens stab for samfunnsutveksling har ansvaret for å lede og samordne kommunens arbeid med miljø og folkehelse/sunn by-arbeidet. Arbeidet omfatter også drift av Sandnes Frivilligsentral og SLT. Forum for Sandnes som Sunn by. Forumet består av Sunn by styret, representanter fra alle tjenesteområdene, eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Stavanger turistforening, Jæren friluftsråd, Grønn hverdag, Sandnes Frisklivssentral, Sandnes Frivilligsentral, SLT og andre spesielt inviterte.

8 8 Sunn by rapport Forumet skal bidra til informasjon og kompetanseoppbygging og inspirere til samarbeid om nye arbeidsformer og tiltak for bedre miljø og folkehelse i Sandnes. Forumet skal ha et overordnet fokus og bidra til at alle som deltar ser relasjonene mellom eget arbeid og helse, trivsel og miljø. Folkehelse er et sentralt element i samhandlingsreformen. I Sandnes er denne delen av samhandlingsreformen konkretisert i prosjektet Sunn i Sandnes hvor forumet har en viktig rolle. I 2012 ble det avholdt 4 møter hvor følgende saker og temaer ble diskutert (www.sunnby.no): Prosjektet Sunn i Sandnes Turer i nærmiljøet Handlingsplan for folkehelse Sunne kommuner WHOs norske nettverk Sunn integrering Framtidens byer som strategi for utvikling av sunt bymiljø i Sandnes Regionalplan for folkehelse Barn og unges oppvekstmiljø, ungdomsundersøkelsen 2010 Miljøvennlig forbruk og avfallsbehandling som strategi i Framtidens byer I 2013 er det planlagt 3 møter hvor blant annet følgende saker og temaer vil bli diskutert: Revisjon av Kommuneplan for Sandnes Dybdeområde helse, trivsel og miljø for alle Revisjon av Miljøplan for Sandnes Sandnes Frisklivssentral Sunnhetsprofil for Sandnes Trygghetsvandring i sentrum Ungdommers bruk av kjøpesenter Universell utforming Ungdomsundersøkelsen WHO-nettverket av sunne byer Sandnes har vært med i WHO netteverket av sunne byer siden 1991 og startet arbeidet i Sandnes i WHO-nettverksarbeidet er inne i sin femte fase som går fra 2009 til og med Medlemskapet innebærer blant annet følgende for Sandnes kommune: Politisk forpliktelse til å fremme helse, trivsel og miljø for alle Helse og miljø som overordnede verdier for kommunens arbeid Intersektoriell styringsgruppe En egen organisasjon med tilstrekkelige ressurser Støtte og deltakelse fra næringsliv og frivillige organisasjoner I fase V ( ) arbeider WHO-nettverket med følgende hovedtemaer: Støttende og omsorgsfulle miljøer Sunn livsstil Godt bymiljø - helse- og miljøfremmende bydesign Disse temaene er fullt ut innarbeidet i Kommuneplan for Sandnes (Jf. side 22-29). Som medlem i WHO-nettverket av sunne byer betaler medlemsbyer i Vest Europa en kontingent på 6000,- US dollar, og byer fra tidligere Øst Europa betaler 3000,- US dollar. For mer informasjon henvises det til

9 Sunn by rapport 9 Aktivitet 2012: juni 2012 arrangerte WHO sin årskonferanse for WHO nettverket av sunne byer i St. Petersburg i Russland. Dette var den fjerde konferansen i fase V (Viana Do Castelo 2009, Sandnes 2010, Liege 2011). Hovedtema for konferansen i St. Petersburg var Folkehelse og trivsel: fra en tidlig start i livet til en sunn alderdom ( Health and well-beeing: from an early start in life to helthy ageing ). Konferansen gikk over tre hele dager og hadde 344 deltakere (politikere og administrasjon) fra 30 europeiske land og 70 byer. 18 nasjonale nettverk var representert. Fra Sandnes deltok ordfører, miljøvernsjef, prosjektleder Sunn i Sandnes og rådgiver rådmannens stab (Equity nettverket). Ny folkehelsepolitikk for Europa med tittelen Helse 2020 ble presentert. Det ble avholdt politiske og administrative diskusjoner rundt den nye politikken. Et eget dokument Folkehelse 2020 er senere publisert. Sandnes deltok i det faglige programmet både gjennom møteledelse og egne presentasjoner. Prosjektet Sunn i Sandnes ble presentert i egen sesjon. Ordfører deltok i politisk panel om byenes politikk for barn og unges oppvektmiljø. Representantene fra Sandnes deltok ellers i gjennomføringen av parallellsesjoner og i egne temagrupper. I 2013 avholdes det årlige nettverksmøtet i Izmir i Tyrkia. 1.3 Sunne kommuner WHOs norske nettverk Nettverket består av i alt 15 kommuner og tre fylkeskommuner. Ordfører Stanley Wirak ble på generalforsamlingen i Spydeberg høsten 2012 valgt til styreleder for nettverket. Nettverkets arbeid finansieres ved kontingenter fra medlemmene og ved støtte fra Staten. Medlemskontingenten for Sandnes er for 2013 kr ,-. Årsmøtet for nettverket ble arrangert mai i Spydeberg/Sarpsborg. Fra Sandnes deltok ordfører og to representanter for rådmannen. Nettverket arbeider etter de samme kriteriene som gjelder for det europeiske WHO-nettverket. Det norske nettverket deltar i et eget WHO-nettverk for nasjonale nettverk. I 2012 har nettverket hatt stor fokus på lokalt folkehelsearbeid som en del av samhandlingsreformen (Jf. Sandnes vil arbeide for at nettverket skal ha en bred og overordnet tilnærming til folkehelseog miljøarbeidet i kommunene. Sunne kommuner skal både være en arena for utprøving av helsefremmende arbeid etter anbefalingene fra WHO nettverket, og samtidig være i første rekke for implementering av helhetlig norsk folkehelsepolitikk.

10 10 Sunn by rapport 2.0 Livsvilkår og folkehelse 2.1 Folkehelse i Sandnes Levekårene i Sandnes er blant de beste i Norge. Folkehelseinstituttet publiserte i 2013 for andre året på rad egne folkehelseprofiler for norske kommuner. Folkehelseprofilen for Sandnes 2013 er vedlagt denne rapporten i vedlegg 1. For Sandnes framholdes blant annet følgende: Om befolkningen Forventet levealder for kvinner er høyere enn i landet som helhet Andelen eldre over 80 år er lavere enn i landet som helhet Andelen uføretrygdede under 45 år er lavere enn andelen i landet Levekår Andelen med videregående eller høyere utdanning er ikke entydig forskjellig fra landsnivået Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet Andelen uføretrygdede under 45 år er lavere enn landsnivået Andelen barn med enslig forsørger er lavere enn i landet som helhet Miljø Andelen personer som er tilknyttet vannverk med 12 analyserte prøver og med tilfredsstillende resultater mht. E. coli, ser ut til å være høyere enn landsnivået. Dette gjelder den delen av befolkningen som er tilknyttet rapportpliktig vannverk. Andelen som skades i ulykker er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Skole Andelen 10. klassinger som trives i skolen er lavere enn i landet som helhet Andelen 5. klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Frafall i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet Levevaner Røyking ser ut til å være et mindre problem enn i landet som helhet, vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen. Overvekt ser ut til å være et mindre problem enn i landet som helhet, vurdert etter andelen menn med KMI høyere enn 25kg/m 2 på sesjon.

11 Sunn by rapport 11 Helse og sykdom Andelen med psykiske symtomer og lidelser er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Hjerte- og karsykdommer ser ut til å være mindre utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Andelen personer med type 2-diabetes ser ut til å være lavere enn landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Plager og sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mindre utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. I 2012 har kommunen arbeidet med en egen Sunnhetsprofil for Sandnes. Dette er en konkret oppgave som Sandnes har som medlem i WHO-nettverket av sunne byer. Også i følge den nye folkehelseloven skal kommunene ha oversikt over de viktigste faktorene som påvirker folkehelsen og framstille denne i et eget dokument. På tilsvarende måte som folkehelseprofilen er Sunnhetsprofilen inndelt i temaene: Samfunnsforhold Miljøforhold Livsvilkår Livsstil Helsestatistikk I tillegg til data fra den offisielle folkehelseprofilen vil Sunnhetsprofilen være basert på kommunens egne data, resultater fra ulike brukerundersøkelser og annen offentlig statistikk. Formålet med Sunnhetsprofilen er å samle kunnskap om faktorer som har betydning for folkehelsen i ett dokument. Profilen vil tjene som informasjon til politikere, administrativ ledelse, innbyggerne, og den vil være et grunnlag for faglig basert arbeid for å fremme god folkehelse og godt miljø i Sandnes. Sunnhetsprofilen vil også være et grunnlag for arbeidet med å revidere kommuneplanen (Jf. Bl.a. vedtatt planprogram for Kommuneplan ). I 2012 kom Sandnes kommune med i et eget fagnettverk i WHO-nettverket som har Rettferdighet og likebehandling (Equity) som tema. Sandnes bidrar aktivt inn i dette nettverket samtidig som kommunens egen kompetanse for utvikling av gode tjenester økes.

12 12 Sunn by rapport 2.2 Sunn i Sandnes Folkehelsearbeidet er en sentral del av samhandlingsreformen og kommunenes folkehelseoppgaver er beskrevet i folkehelseloven som trådte i kraft fra 1. januar Sunn i Sandnes ble opprettet som et prosjekt i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen. Dette prosjektet er delt inn i flere temaer: Sandnes frisklivssentral Besøksteam Hverdagsrehabilitering Utskrivingsklare pasienter Sandnes helsesenter Velferdsteknologi Forskning Folkehelsearbeid Utvalg for helse- og sosialtjenester behandlet sak om status for Sunn i Sandnes i møte Forum for Sandnes som Sunn by er et viktig organ for styrking og samordning av folkehelsearbeidet i kommunen. Dette gjelder særlig oppgaver som utføres i samarbeid mellom flere kommunale og/eller eksterne virksomheter eller organisasjoner. (Jf. Kap. 1.1). 2.3 Partnerskap for folkehelse Kommunen inngikk avtale om Partnerskap for folkehelse med Rogaland fylkeskommune i Det ble i 2008 vedtatt en egen handlingsplan for kommunens arbeid med oppfølging av patnerskapsavtalen. Denne handlingsplanen ble evaluert i Ny folkehelselov trådte i kraft 1. januar Denne loven konkretiserer kommunenes folkehelseoppgaver som blant annet omfatter følgende: Kommunen skal fremme folkehelsen innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan påvirke denne. Oversikten skal være skriftlig (Jf. Sunnhetsprofil for Sandnes ) og den skal være et grunnlag for kommunens planstrategi og for kommuneplanarbeidet. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer (Jf. ovennevnte oversikt/sunnhetsprofil) Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.

13 Sunn by rapport 13 Rapport og program: Fysisk aktivitetstilbud/treningskontakter for mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Fysisk aktivitetstilbud/treningskontakter for mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Psykisk helse, Sosiale tjenester og Lura karateklubb: Bedre helse og økt livskvalitet hos mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser, samt økt kompetanse og bevissthet hos ansatte om betydningen av fysisk aktivitet og sunt kosthold. Tilbudet blir utvidet og videreført. Fallforebygging og styrketrening for eldre. Dette prosjektet er gått over til drift. Tilrettelegging av fysisk aktivitetstilbud og rekruttering av voksne fra innvandrermiljøet til frivillig arbeid med barn og unge. Dale mottakssenter og Sandnes læringssenter og Sandnes Frivilligsentral: Tilrettelegge for at innvandrere kommer med som likeverdige deltakere i frivillige lag og organisasjoner, samt bruke dette som redskap for integrering. Videreføres. Svømmeopplæring/trening for grupper av unge innvandrere. Resultatenhet Kultur: Legge til rette for at innvandrerungdom av begge kjønn utvikler interesse for, og blir med i medlemsbaserte fritids- og kulturaktiviteter. Svært positivt tiltak som på grunn av mangel på instruktører ble lagt på is medium Sykleopplæring for grupper av unge innvandrere. Sandnes Læringssenter, Enhet for kultur, Sandnes Sykleklubb, Dale mottakssenter, Frivilligsentralen og Sunn by: Legge til rett for at innvandrerungdom av begge kjønn utvikler interesse for, og blir med i medlemsbaserte fritids- og kulturaktiviteter. Videreføres. Trivselsledere i skolen Trivselsprogrammet er et program som har som hovedmål å øke aktivitetene i friminuttene. Elever på trinn velges av sine medelever for å legge til rette for aktiviteter i skolegården, samt å passe på at ingen går alene. Trivselslederne blir sendt på kurs for opplæring i ulike aktiviteter. Skolene har også i 2012 gitt gode tilbakemeldinger om økt aktivitet, mindre konflikter, nedgang i mobbing og ansvarsfulle trivselsledere. Videreføres. Synliggjøring av turmuligheter for alle i nærmiljøet. Park og idrett, Byantikvaren, Oppmålingsseksjonen og Stavanger turistforening utga i 2012 egne turkart for 8 bydeler i Sandnes og distribuerte disse til husstandene i bydelene. Etter drøftinger i Forum for Sandnes som Sunn by våren 2012 ble det satt i gang et nytt prosjekt som skal gjøre det lettere også for mennesker med nedsatt funksjonsevne å få tilgang til gode turmuligheter i nærmiljøene. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar aktivt i dette prosjektet. Det nye tilbudet vil bli lagt ut på hjemmesidene ut.no, Stavanger aftenblad og Sandnes kommune. Handlingsplan for folkehelse Handlingsplanen for folkehelse vil bli samordnet med revidert kommuneplan og miljøplan. Det vurderes også om Aktive Sandnes bør/kan inngå i en slik koordinert sammenheng. Forum for Sandnes som Sunn by (som også er forum for folkehelse) I 2012 ble det arrangert 4 møter i forumet. I 2013 er det planlagt tre møter. Jf. Kap. 1 for mer informasjon.

14 14 Sunn by rapport 3.0 Strategier og prosjekter 3.1 Sunt bymiljø og god bydesign En sunn by tilbyr et miljø som fremmer helse, trivsel, trygghet og sosial samhandling, lett mobilitet, stolthet og identitet. Tiltak og strategier som bidrar til et sunt bymiljø: Sunn byplanlegging, det vil si alltid å ha fokus på den positive effekten god byplanlegging kan ha for folkehelse, trivsel og miljø. Vurdere konsekvenser for folkehelse og miljø i all tjeneste- og byutvikling Arbeide systematisk for å nå målene i Framtidens byer Iverksette trygghetsfremmende og kriminalitetsforebyggende tiltak (Jf. SLT) Fremme tilgjengelighet for alle gjennom blant annet Universell utforming Fremme miljøvennlig transport, gande, sykling og kollektivtransport Støtte kulturelle aktiviteter som fremmer kreativitet og livsglede Rapport og program: Bruk av sjekklista for miljø og folkehelse i arealplanlegging er en indikator i BARM for sunn byutvikling. I 2012 ble sjekklista benyttet i alle sakene som ble godkjent (Grønn BARM indikator Sandnes havnepark fikk i 2012 status som pilotprosjekt i Framtidens byer og en egen avtale om dette ble signert av miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og ordfører Stanley Wirak. Arbeidet for å føre PIME s fram til pilotprosjekt i Framtidens byer førte ikke fram Områdets beliggenhet gjør det vanskelig å tilfredsstille kravene til miljøvennlig transport. I 2012 ble det gjennomført arkitektkonkurranse for Ruten, og vinnerutkastet skal danne grunnlag for videre planlegging og utvikling av området Trafikksikkerhet 2012/2013 På grunn av kommunens økonomiske situasjon var det ikke avsatt midler til trafikksikkerhetstiltak utover det som er satt av til tiltak for sikring av skoleveier (Aksjon skolevei) i I 2012 skjedde det 42 trafikkulykker i Sandnes med 58 skadde. Dette er en nedgang fra 2011 hvor det hhv. var 60 trafikkulykker med 77 skadde. Det var 3 dødsulykker i Sandnes i Dette er en økning i forhold til 2011 hvor det var 1 dødsulykke. De tre dødsulykkene var hhv. på Høle (utforkjøring bil langs Fv 316 Noredalsveien), på Lura (mc kjørte på bil i Porsmyrveien) og på Hommersåk (motorsyklist front mot front langs Fv 516).

15 Sunn by rapport 15 I 2012 har Sandnes kommune gjennomført følgende tiltak for sikring av skoleveiene: Oppgradering av krysset Asheimveien/ Gamle Asheimvei Oppsetting av vegbelysning på ca.700m langs Bersagelveien Oppsetting av gatebelysning til sykkelanlegget på Varatun over en strekning på 150m fra Varatunhagen til sykkelanlegget. Opparbeidelse av gang og sykkelvei langs Killinglandveien, fra Malmheim skole til Gamle Folkvordvei Oppgradering av belysning ved 3 gangfelt i Jærveien Oppstramming av avkjørsel ved Statoil i Fv 332 Skippergata på Hana Kryssutbedring/oppstramming av kryss Fv 332 Skippergata x Sletteveien på Hana Fortau langs Øygardsveien (nordre side) på Hana Statens vegvesen har fjernet 3 signalregulerte gangfelt i Strandgata og bygget 3 opphøyde gangfelt i stedet for. Ved gangfeltet v/langgata er det bygget bussputer og fysisk ledeøy. Statens vegvesen har innført venstresvingforbud ved Skjæveland gårdsutsalg langs Fv 44 på Skjæveland Videreført sykkelopplæring på skolen i samarbeid med Sandnes sykkelklubb. Her brukes sykkelopplæringsgården ved Smeaheia. Det er også under utarbeidelse/vedtatte reguleringsplaner for følgende strekninger gjennom den lokale samarbeidspakken mellom Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune: G/s-vei fra Austevoll til Sola gr. langs Fv 327 Årsvollveien planarbeid pågår G/s-vei fra Juvelveien til Måkeveien langs Fv 322 Asheimveien plan på høring G/s-vei fra Smeaheia til Bedriftsveien langs Fv 328 Somaveien med undergang og kanalisering av kryss med Bedriftsveien plan vedtatt. Opparbeides i forbindelse med rekkefølgekrav (Tre Tårn). Ellers er følgende prosjekter under regulering: Klokkerveien: Fv 318 Bersagelveien tom kryss med nedre Hetland Fortau G/s-vei Byplansjefen har i tillegg til dette godkjent en hel rekke med sikkerhetstiltak på eksisterende kommunalt vegnett som ikke kommer inn under disse ordningene. Dette gjelder i stor grad fartsdempende tiltak, opphøyde gangfelt, skilting med mer. Slike tiltak har derfor ikke Bymiljø hatt midler til siste år. I 2013 er det satt av kr ,- til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende vegnett i Sandnes. Det er også satt av kr ,- til kommunal egenandel av aksjon skoleveitiltak i Sandnes kommune har gjennom trafikksikkerhetsmidler fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg (tidl. Aksjon skolevei) fått midler til følgende porsjekter med planlagt gjennomføring i 2013: Fv 320 Killinglandveien Belysning langs G/s-vei fra Malmheim skole til Gamle Folkvordvei Lys og kryssutbedring ved Smeaheia skole G/s-vei fra Øvreveien til Vemorkveien G/s-vei fra Lysegata til Maudalsgata Fortau/G/s-vei og opphøyde gangfelt i Skaraveien Veglys langs Breivikveien ved Kyrkjevollen skole Utvalg for byutvikling vedtok i januar 2013 reviderte tiltakslister til kommunens trafikksikkerhetsplan. Det er også startet opp en revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan som er planlagt sluttført våren 2014.

16 16 Sunn by rapport Miljøvennlig drift/miljøsertifisering Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning, hovedsakelig for små- og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Hensikten med Miljøfyrtårn er at virksomhetene skal løfte seg betydelig innen miljøtemaene innkjøp, energi, avfall, transport og utslipp, samt gjøre en solid innsats for å forbedre arbeidsmiljøet. Etter 3 år må virksomhetene resertifiseres. Miljøfyrtårn er miljøledelse. Gode miljørutiner integreres i virksomhetenes helse-miljø og sikkerhetssystemer (HMS). Miljøfyrtårnsertifisering er en del av kommunens satsing innenfor Framtidens byer. Mål: Å heve miljøstandarden i så mange offentlige og private virksomheter som mulig. Aktiviteter i 2012 Per febr er det nøyaktige tallet sertifiserte virksomheter 86, hvorav 35 er kommunale, 47 private og 4 statlige virksomheter. Også i 2012 er det virksomheter som ikke har latt seg resertifisere. Siste året har det vært følgende aktivitet: I perioden til er det blitt 19 nye miljøfyrtårn, hvorav 5 kommunale og 14 private. I samme periode har 12 virksomheter blitt resertifisert (Grønn indikator BARM). Profilering av nye miljøfyrtårn på nettsiden Stavanger og Sandnes har avtale om å bytte sertifisører når det gjelder sertifisering av kommunale virksomheter. Det er effektivt og kostnadsbesparende for begge kommunene. Sandnes kommune tok initiativ til, og har fått i stand en regionavtale for miljøfyrtårnsamarbeid mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Klepp og Time. Hensikten er å avhjelpe hverandre med sertifiseringer og etablering av et faglig forum for dette arbeidet. En slik avtale gir og lavere kontingent til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Det har vært arrangert et inspirasjonsseminar for barnehagene i Sandnes. Alle miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i Sandnes ble invitert til miljøfyrtårnsamling i bystyresalen. Det var mer enn 40 deltakere. Sandnes kommune har de to eneste sertifisørene i Rogaland som har kompetanse til å sertifisere etter hovedkontorkravet. Tildeling av miljøfyrtårnsertifikater til Kronengruppen

17 Sunn by rapport 17 Sandnes kommune tilbyr rask sertifisering til alle virksomheter, uten gebyr, dekker kostnader for sertifikater, og er behjelpelig med informasjon. Det er opp til virksomhetene i kommunen selv å benytte seg av dette tilbudet. Oppgaver i 2013 Arrangere inspirasjonsmøte for alle miljøfyrtårnbedrifter i Sandnes. Arrangere eget temamøte for barnehagene. Beholde de sertifiserte virksomhetene vi har i dag. Arbeide aktivt for å oppnå bystyrets målsetting gjennom å påvirke flere kommunale og private virksomheter til å bli miljøsertifisert. Bystyret har vedtatt at alle kommunale virksomheter skal være miljøfyrtårnsertifisert, og at det skal være en fordobling av ikke kommunale virksomheter innen Vi har derfor satt opp en langsiktig plan for å nå dette målet: Nye kommunale virksomheter Nye private virksomheter Status pr Totalt antall miljøfyrtårn Det er god pågang av virksomheter som har startet arbeidet med å bli miljøfyrtårnsertifisert innenfor ikke kommunal sektor. Men, aktiviteten/interessen på kommunal side for å starte prosessen fram mot sertifisering av nye miljøfyrtårn er heller laber. Uten at tiltak iverksettes vil ikke bystyrets vedtak om at alle enheter skal være sertifisert innen 2016 kunne oppfylles. 3.2 Støttende og omsorgsfulle miljøer Sandnes skal framfor alt være en by for alle sine innbyggere, inkluderende, støttende, imøtekommende til innbyggernes ulike behov og forventninger. Sandnes har en ung befolkning hvor ca 30 % er yngre enn 19 år. Dette sammen med en sterk befolkningsøkning gir særlige utfordringer innen byutvikling og tjenesteutvikling. På grunn av bedre levekår, økonomisk utvikling og store medisinske framskritt vokser befolkningen over 60 år generelt fortere enn andre befolkningsgrupper. De fleste eldre er friske uavhengige mennesker med de samme behov for god livskvalitet som andre grupper. Sandnes har en forholdsvis stor gruppe innvandrere. Kommunen huser også et av landets største asylmottak. Dette gjør at Sandnes kommune har store utfordringer i integreringsarbeidet.

18 18 Sunn by rapport Aktuelle tiltak og strategier: Kommunen skal fremme sunn oppvekst ved å legge til rette for sunne og trygge oppvekstvilkår for alle barn og unge i Sandnes. Kommune skal fremme sunn aldring ved å legge til rette for at eldre skal ha muligheter til en sunn, trygg og sosialt deltakende livsstil. Kommunen skal fremme sunn integrering ved å legge til rette for at alle innbyggere med annen etnisk bakgrunn skal ha gode og likeverdige muligheter til et sunt og deltakende liv i sine nærmiljøer og ellers i samfunnet. Rapport og program: I 2012 ble resultatene fra ungdomsundersøkelsen tolket og presentert i ulike fora. Utfordringer ble identifisert som grunnlag for ny spørsmål i neste undersøkelse. Bystyret vedtok i 2012 at ungdomsundersøkelsen skal gjennomføres hvert 3. år. Forberdelsene til ny undesøkelse i 2013 ble påbegyndt i 2012, mens selve undersøkelsen ble gjennomført like før påske i Resultatene vil foreligge i april/mai 2013 og vil blant annet være et grunnlag for arbeidet med å revidere kommuneplanen. Som medlem i WHO nettverket av sunne byer skal kommunen utarbeide en egen Sunnhetsprofil for Sandnes. Ny folkehelselov krever at kommunene har oversikt over de viktigste faktorene som har betydning for folkehelsen. Arbeidet med sunnhetsprofilen ble startet opp i 2012 og den første versjonen vil foreligge medium Sunnhetsprofilen vil være til informasjon for politikere og administrativ ledelse, innbyggerne og den vil være et grunnlag for samfunnsutvikling og tjenesteutvikling Barn og unges bystyre - BUBS BUBS skal bidra til et sterkere lokaldemokrati i Sandnes blant annet gjennom drøfting og innspill til kommunens styrende organer i aktuelle saker og utviklingsspørsmål. Det forutsettes at anbefalinger og vedtak i BUBS legges til grunn for kommunens øvrige arbeid med byutvikling og tjenesteyting. (Jf Kommuneplan for Sandnes kap. 2) Rapport og program: Barn og unges bystyre ble avholdt 22. november Ordfører Stanley Wirak og leder av Sandnes ungdomsråd Oda Tjetland ledet møtet, som var det 16. Barn og unges bystyre i Sandnes.Det ble blant annet gjort følgende vedtak: Barnas kr ,- fond går i 2012 til Caritas og deres prosjekt Frihet til å velge et liv uten vold Fellesball for ungdomsskolenen Giske ungdomsskole ble tildelt kr ,-, og Trådløse mikrofoner og høyttaler Høle skule ble tildelt kr ,-. BUBS fordelte kr ,- til en lang rekke mindre enkelttiltak Ordfører Stanley Wirak signerte et eget manifest mot mobbing Etter møtet ble det arrangert en marsj mot mobbing fra rådhuset gjennom Langgata til Ruten hvor det var et eget program Med henvisning til Kommuneplan for Sandnes bør det vurderes hvordan BUBS og Ungdomsrådet kan gis større reell innflytelse enn hva tilfellet er i dag. I arbeidet med å revidere kommuneplanen er barn og unges medvirkning et sentralt tema hvor dette spørsmålet kan vurderes.

19 Sunn by rapport SLT og Politiråd Formål og virkeområder Politirådet og SLT arbeidet er et samarbeid mellom kommune og politi for å fremme trygghet og forebygge kriminalitet i Sandnes. SLT arbeidet har barn og unge som målgruppe, mens Politirådet arbeider for alle. SLT ble vedtatt som en fast virksomhet i 2006 organisert på tre nivåer mellom Sandnes politistasjon og kommunen. SLT samordner tiltak/arbeidsinnsats for enkelt barn og unge, og for grupper av barn og unge. Gjennomføring av tiltak er et linjeansvar. Politiråd ble etablert i 2009, Politirådet er et samarbeidsforum på strategisk nivå i politiet og kommunen som har et ansvar i forhold til trygghet og trivsel i kommunen Organisering Politirådet er også styringsgruppe for SLT - utvidet med to representanter. Politirådet/styret for SLT: Ordfører/Stanley Wirak Politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen/ Steinar Langholm fra mars 2012 Rådmann Tore Sirnes/Bodil Sivertsen fra mars 2013 SLT koordinator Egil Sandgren (sekretær) Kommunaldirektør Kari Bente Daae, Oppvekst skole (SLT styret) Kommunaldirektør Torill J. Kind, Oppvekst barn (SLT styret) Arbeidsutvalget/Samordningsutvalget (nye i 2012 står etter /) Etterforskningssjef Sandnes Politistasjon, Magnar Hetland Rådgiver fagstab oppvekst skoler, Tone Solum Søndervik/Eskil Nygård Rådgiver fagstab oppvekst barnehager, Gudrun Eriksen Romsbotn Barnevernssjef Trygve Apeland Fritidssjef Tone Strømø Helsestasjonssjef Irene Åsheim Ivesdal Leder Frivilligsentralen, Bjarte Bjørnsen (sekretær) til september 2012 SLT koordinator Egil Sandgren (leder)/(+sekretær fra september 2012) SLT Oppvekstgruppene Oppvekstgruppene har representanter fra de samme enheter som deltar i Samordningsutvalget. I oppvekstgruppa for sentrum er også de videregående skolene og mottakskontoret for innvandrere og flyktninger representert. Sosiallærere fra alle ungdomsskolene er representert i alle gruppene. Barnevernet er representert med to faste medlemmer i gruppene. Barneskolene er invitert med inn i gruppene i større grad. Lederansvaret i gruppene er fordelt mellom barnevern, helsestasjon og sosiallærere. Sekretær ansvaret går på rundgang mellom de øvrige.

20 20 Sunn by rapport Gruppe 1 Høle, Høyland og Øygard 8 gruppemedlemmer leder Annette Hagen, sosiallærer Høyland ungdomsskole 4 møter, behandlet 16 saker Hovedfokus på Bli kjent kvelder for nye elever til Høyland og Øygard, ruspolitisk handlingsplan, SLT seminar og forebygging av rus. Samarbeid med Gatemegling/Røde kors og natterav/dagravn v/frivilligsentralen. Gruppe 2 Giske og Lura 8 gruppemedlemmer leder Britt Sofie Eikanger, sosiallærer Lurahammeren ungdomsskole 5 møter, behandlet 28 saker Hovedfokus på Bli kjent kvelder, SLT arbeidsseminar, høring rusmiddelpolitisk handlingsplan Gruppe 3 Ganddal/Skeiane (Bogafjell, Lundehaugen og Skeiene ungdomsskoler) 12 gruppemedlemmer leder Hilde Egenæs, helsesøster Skeiene ungdomsskole 5 møter 8 saker Hovedfokus på Bli kjent kvelder - overgang barneskole ungdomsskole, statusoppdateringer og informasjonsflyt Gruppe 4 Riska 8 gruppemedlemmer leder Silje Espeland, FRITID 4 møter Fokus på bli kjent kvelder, fellesarrangement for alle 1. klasseforeldrene - samarbeid mellom barnehager og skoler, natteravner Gruppe 5 Sentrum 11 gruppemedlemmer leder Bjarte Bjørnsen, Frivilligsentralen 3 møter Fokus på rusforebyggende arbeid og innsatsområder som sentrumsprosjektet (ungdomskriminalitet og rus på Vågen kjøpesenter), forum for deling av informasjon, drøfting fadderordning for vgs. elever overgang ungdomsskole videregående skole. Samarbeid med gatemegling, Røde kors og dag-/natteravn. Resultatoppnåelse Gatemegling i regi av Sandnes Røde kors - Samarbeidsforum med representanter fra Sandnes Røde kors, Frivillig-sentralen, Gand vgs. barne- og ungdomsarbeiderfaget, Universitetet i Stavanger og SLT koordinator (leder). Fått storbymidler for Politirådet er øverste styret for Gatemegling i Sandnes. Trygghetsvandring i Sandnes Sentrum i regi av Politirådet/SLT Sunn by og natteravn. Etter modell fra Tryggere Nærmiljøer fra KRÅD/SLT Kartlegging av barn og unges bruk av Kjøpesenter i Sandnes utført av 6 studenter i prosjektpraksis høsten 2012 i regi av Sunn by SLT og Frivilligsentralen

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015

Årsberetning 2014 Kommunestyret 17.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Om Rælingen... 6 Fellesdel... 7 Befolkningsutvikling... 8 Visjon, verdier og overordnede hensyn... 9 Hovedområder og satsingsområder... 10

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer