Landbruksrådgiving. Beiterydding på Norges tak. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 5 - november Årgang 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksrådgiving. Beiterydding på Norges tak. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 5 - november 2012 - Årgang 12"

Transkript

1 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 5 - november Årgang 12 Innhald Invitasjon til grovfôrmøter... s 3 Invitasjon til møter om jordpakking... s 4 Invitasjon til Ny bonde - kurs... s 4 Styrking av økonomien - nytt rådgjevingstilbod... s 5 Tid for KSL eigenrevisjon... s 5 Informasjon frå NLR Gudbrandsdalen...s 6-7 Bra oppmøte på pløyedagen i Skjåk... s 7 Såkorn for sesongen s 8 Kva lærte vi etter kornsesongen 2012?... s 8 Gjødselpriser... s 9 Ta sikkerheita på alvor... s 9 Kalking... s 10 Ugraset må være stort nok ved sprøyting..s 11 Beiterydding på Norges tak Attgroing er stadig eit tema i ymse media. Mange pratar om det, men få tek skikkeleg tak i «problemet». Eigentleg er attgroing ein prosess som starta etter siste istid og framleis går sin gang. Prosessen har så absolutt vore påverka av menneskja sin bruk av naturen. Ein som verkeleg tek tak er Laurits Fokstugu på Dovrefjell. Fokstugu er i vår målestokk ei stor einheit når det gjeld areal i tilknyting til husa på garden. Fleire hundre mål er inngjerda, delvis dyrka mark, delvis beite og ein del urørt areal av ymse bonitetar. Fokstugu er ein saugard med vf. Det meste av beita brukar sauen slik dei er i dag. Laurits har i fleire år drivi maskinell riving av einer med godt resultat. Men det er tidkrevjande. Eineren er heller ikkje lokalisert på dei areala som har størst potensiale for godt beite. Derimot er store areal med tidlegare beiter tilgrodd med halvhøg vier og småbjørk. Ein del av dei turrlendte delane blir dominert av dvergbjørk. Areal med dvergbjørk. Alle foto: Sigurd Eggen Tiltak mot attgroing Landbruksrådgivinga vart i sommar invitert med

2 Areal med vier, dvergbjørk og småbjørk. Ei køyring i sort sett dvergbjørk. Store bjørk i nedkant og vegetasjon mot gamal mur er behalde. Knusing av vier og småbjørk. på befaring i dei aktuelle områda på garden. Det var utvilsamt ei omfattande attgroing der nemnde vekstar dominerte. Det var tydelege spor i landskapet av at areala var rydda på eit tidspunkt. Murar og røyser tala sitt tydelege språk. Ein ser og godt at beita er nytta slik det er nå, men sauen har problem med å ta seg fram i det tette krattet. Slik blir det berre øyer av beitemark som er tilgjengelege. Manuell rydding på slikt smått kratt er uoverkommeleg i dag. Det blir tidkrevjande og dyrt. Grunneigar og rådgjevar vart difor rimeleg fort einige om at løysinga måtte liggje i maskinell behandling. For det meste såg det og ut til å vera bra tilhøve for å køyre med traktor. Laurits Fokstugu ein 2 handlingens mann. Alt i haust vart maskin rekvirert og køyrt på ca. 40 daa. Utstyret som vart valt, var ein robust AHWI krattknusar montert på stor traktor. (Sjå gudbrandsdalen.lr.no/2011/11902/). Resultata etter ei køyring er svært lovande. Utfordringa ligg i neste omgang i å etablere gode beiteplanter. Forsøksvis vil det bli utprøvd både isåing av beitefrøblandingar og i tillegg la naturen gå sin gang med eigen frøbank. Målet for både gardbrukar og rådgjeving er å auka beitearealet, samtidig som ein ivaretek det unike landskapet som Dovrefjell er. Det blir avgjort meir om prosjektet neste sesong. Sigurd Eggen

3 FAGMØTER Grovfôr og økonomi Tirsdag 6. november kl Vin samdrift, Venabygd kl Vågå Hotell Onsdag 7. november kl Lom og Skjåk Ysteri Tema: - Grovfôrkvalitet - Avlingsnivå - Produksjonskostnad - Hvordan tilpasse rådgivinga best mulig Målgruppe: Gårdbrukere (melkeprodusenter, kjøttprodusenter sau/storfe, andre grovfôrprodusenter) og andre interesserte Program: Velkommen, møteinfo og presentasjon av innledere. Tolking av surfôranalyser ved hjelp av Surfôrtolken, v/lise Austrheim, NLR Hordaland. Bruk av surfôranalyser i fôrdyrkingsrådgivingen, og litt om resultatene fra 2012, v/lise Austrheim. Hva viser surfôranalyser for distriktet ved NLR Gudbrandsdalen. Hva betyr godt og nok grovfôr for økonomien, v/ Bart van Gool, NLR Hordaland. Økonomisk vurdering av dagens produksjonsopplegg sammenlignet med alternative produksjonsopplegg, grovfôrkostnader, v/bart van Gool. Rådgivingsopplegg Lise Austrheim og Bart van Gool fra NLR Hordaland vil presentere eget rådgivingsopplegg på fagmøtene i Gudbrandsdalen. Opplegget har fått god oppslutning blant gårdbrukerne på Vestlandet. Målet er å finne forbedringsmuligheter i grovfôrproduksjonen (avling, kvalitet, økonomi) og tilpasse ønsket rådgiving på dette fagområdet. I programmet Surfôrtolken ser de etter mulige forbedringspotensialer i grovfôrproduksjonen/grovfôrkvaliteten med bakgrunn i fôranalyser. Brukerne tar med egne fôranalyser, de legges inn i programmet og det blir en realistisk demonstrasjon på møtene. Ved hjelp av et eget driftsplanprogram, settes enkelt opp alternative driftsopplegg (driftsomfang, dyreslag, konvensjonelt/økologisk) med økonomiske utslag. I surfôrtolken gjøres også en effektiv beregning av gårdens avlingsnivå (FEm/dekar). Beregningene kombineres med gårdsbesøk i vekstsesongen. Med programmet Surfôrtolken kan en se mulige forbedringspotensialer i grovfôrproduksjonen med bakgrunn i fôranalyser. Foto: Jan-Erik Mæhlum Pris: 200 kroner for medlemmer, inkl. servering. Andre: 400 kroner. Vel møtt til interessante fagmøter! Arr.: Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen med økonomisk støtte fra Oppland fylkeskommune

4 Fagmøter med tema jordpakking Mandag 19. november, foredrag ved Kjell Mangerud Joratunet, Dombås kl Tunet kro (tidl. Kvitfjelltunet), Fåvang kl Tema: - Jordpakking - Totalvekt - Hjulutrustning - Dekkvalg - Riktig bruk og innstilling av maskiner og redskap Etter nok en regnfull sommer, blir det mer og mer viktig å tenke forebyggende i forhold til jordpakking og jordstruktur som går ut over næringsopptak og avling. Kjell Mangerud er en travel pensjonist som er kjent for de fleste, og han kommer og vil dele sine erfaringer med oss. Dette er et tema han kan mye om og som han brenner for. Så møt opp på disse fagmøtene. Mangerud er svært etterspurt og det er ikke sikkert han har tid til flere slike oppdrag i vår region framover. På dette fagmøtet blir det garantert flere gode og nyttige agronomiske tips å ta med seg til en ny sesong. Pris: 200 kroner for medlemmer, inkl. servering. Andre: 400 kroner. Vel møtt til interessante fagmøter! Møt opp på fagmøtet for å få gode og nyttige agronomiske tips å ta med seg til en ny sesong. Foto: Jan-Erik Mæhlum Arr.: Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen med økonomisk støtte fra Oppland fylkeskommune Ny Bonde kveldskurs Vi kom i gang med det første kurset på Joratunet den 23. oktober. Første dagen var vellykka med aktive deltakarar og gode samtaler. Deltakarane var så ivrige at det vart nærare ein time på overtid med god fagleg prat. Vi har planer om å få til eit kurs for Ottadalen også, men her er berre to som har meldt seg på. Vi vil derfor satse på at dette kurset skal gå på ein laurdag og to kveldar for at dei som har arbeid ved sidan av bruket også kan delta. Kurset er planlagt arrangert i Vågå, men vert det fleire deltakarar frå Midt-dalen så vil vi legge kurset til Otta. Sjølv om kurset heiter Ny Bonde så er stoffet aktuelt for dei som har vore i næringa nokre år også. Det er blant anna greitt å utveksle erfaring frå oppstartfasa med dei som har nokre år på baken. Stoffet utanom oppstartfasa er like veleigna for dei som har drivi nokre år som det er for heilt nystarta brukarar. Kurset her vil verta korrigert og supplert ut i frå erfaringane frå det første kurset. Interessert? Meir informasjon om programmet finn du på vår heimeside : Påmelding kan du sende til eller Pris: 1500 kr. for medlemmar inkl. servering. Andre: 2500 kr. 300 kr. for deltakar nr. to frå same gard. Arr.: Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen med økonomisk støtte fra Oppland fylkeskommune

5 Styrking av økonomien - nytt rådgjevingstilbod Bruksgranskingane hos Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF), syner at det er stor forskjell på driftsoverskot og vederlag til arbeid og eigenkapital på bruk med likt driftsomfang og produksjon. Som eksempel syner Driftsgranskingane på bruk mellom 200 og 300 dekar at den tredjedelen som har dårlegast resultat, berre har 58 % av snittet til den tredjedelen som har best resultat. På saubruka er variasjonane enda større. Vederlaget til arbeid og eigenkapital pr. årsverk for den dårlegaste tredjedelen av saubruk mellom 100 og 200 dekar, er berre 9 % av det den beste tredjedelen oppnår. Årsaka til desse store variasjonane kjem som regel av lågare inntekt og større variable og faste kostnader. NLR Bedre Bunnlinje Det har vore skrevet om prosjektet NLR Bedre Bunnlinje i media det siste året. For dei fleste er vel dette eit lite kjent prosjekt, men vi skal prøve og gje ei innsikt her. Målet for prosjektet er ei gjennomgåande økonomisk og produksjonsfagleg rådgjeving som skal styrke økonomien på bruka gjennom reduserte kostnader og auka inntening. Ein vil sjå på økonomi og agronomi i ein samanheng for å styrke drifta. Det er 30 bruk på landsbasis som har vore med på eit pilotprosjekt siste året og som har fått støtte til gjennomgang av drifta på bruket. Desse har vore med på å skape ein mal for opplegget, men det Tid for KSL eigenrevisjon Den nye KSL- standarden frå KSL- Matmerk er nå klar. KSL eigenrevisjon skal utførast ein gong kvar 12. månad, når på året bestemmer ein sjølv. Dei som har nytta den elektroniske versjonen av KSL eigenrevisjon får ikkje tilsendt KSL sjekklistene i posten. Enklaste måten å utføre eigenrevisjon på, er å gå inn på Matmerk si nettside, vel KSL og logge seg inn med brukarnamn, som er det 10-siffra produsentnummeret ein har, samt passord. Har du ikkje er viktig at dette skal vere eit individuelt opplegg tilpassa kvar enkelt. Lågterskeltilbod NLR Bedre Bunnlinje skal vera eit lågterskeltilbod innan økonomisk rådgjeving med gjennomsnittsbonden som målgruppe. Prosjektet skal ha ein sterk fokus på botnlina med mål om minst kr i reduserte kostnader eller auka inntening for deltakaren. NLR Bedre Bunnlinje er eit opplegg som krev ein del arbeid både av gardbrukaren sjølv og av rådgjevarane. Det er stipulert rundt 20 timer arbeid for rådgjevarane for kvart bruk. I dette inngår: Kartlegge ressursane i verksemda Sette opp visjon for gardsbruket Drøfte og formulere strategiske mål for bruket Gjennomgå utaforliggjande faktorar Revurdere oversikt over strategiske mål og tiltak Utarbeide ei prioritering av innsatsfaktorane Utarbeide handlingsplanar Det vil bli nytta eit tverrfagleg spekter av rådgjevarar frå NLR, Tine, Nortura, Skogeigarsamvirke med fleire ved gjennomføring av handlingsplanen. Det er sett av midlar i jordbruksoppgjøret til prosjektet slik at eigendelen i finansieringa er låg. Interessert? Ordinær pris på NLR Bedre Bunnlinje er kr , men i 2013 er det kampanje på kr 5000 for eit vist tal brukarar. Påmelding til prosjektet skjer til NLR Gudbrandsdalen på adressa eller tlf Gudbrand Hyrve passord, så ber du om å få det tilsendt. Brukarnamn og passord er nå vorte ei forenkla og felles innloggingsteneste for mange av web-tenestene for landbruket, slik som slakteweb, Husdyrkontrollen osv. Hugs å fylle ut alle sjekklistene som gjeld din gard, det vil seie sjekklista Generelle krav til garden, samt sjekklistene for alle dei produksjonane du har. Når alt er fylt ut, er det viktig å gi melding attende om at eigenrevisjonen er utført. Det ligger brukarrettleiing på sida for korleis dette kan gjerast. Ingebjørg Ekre 5

6 Informasjon om 2686 Lom Telefon: E-post: Heimeside: Alle våre rådgivarar har grunnkunskap om plantedyrking. Fagområda som er sett opp nedanfor, er kvar enkelt sitt spesialområde. Rønnaug Mona; dagleg leiar Bjørn Lilleeng; grovfôr, gjødslingsplanlegging Eivind Bergseth; korn, teknikk Ingebjørg Ekre; gjødslingsplan, miljøplan Leif Martin Svisdal; grovfôr, vånd Jan-Erik Mæhlum; potet, grovfôr, økologisk landbruk Sigurd Eggen; gjødslingsplan, miljøplan, BSF, KSL, hest Hege Sundet; Redaktør fagbladet Økologisk Landbruk Gudbrand Hyrve; økonomi Oddvar Eriksen; innleid konsulent økonomi Medlemstilbod Som medlem i NLR Gudbrandsdalen, har du tilbod om å kjøpe tenester av oss til medlemspris. Hugs, det er pengar å spare på god rådgiving! Vi tek 400 kr/time, tida vi nyttar på reise er gratis. Ikkje-medlemmar betaler 700 kr/time. Tenester til timepris Økonomirådgiving, Miljøplan/Kulturlandskap, KSL, Grøfteplanlegging, Søknader, Anna rådgiving etter ønskje. Tenester til fastpris for medlemmar - Gjødslingsplan fakturerast etter bestillingsdato: * før 1. desember: 200 kr + 25 kr/skifte * 1. desember-31. januar: 300 kr + 25 kr/skifte * etter 31. januar: 400 kr + 25 kr/skifte - Uttak av fôrprøver, 1 gratis besøk, 400 kr for neste besøk. Analysene kostar de sjølve. Vi kan også veie ballene. - Funksjonstesting av åkersprøyter, kr - Økologiske rådgivingstimar, 100 kr/time Økologisk førsteråd Dette er ei uforpliktande vurdering av føresetnadane for omlegging til økologisk drift på din gard. Byggteknisk planlegging Landbruksrådgivinga har overteke denne tenesta frå FMLA. Vi samarbeider med Hedmark Landbruksrådgiving om dette tilbodet. Ring grønt nr Bestill gjødslingsplan før 1. desember! Vi minner om at bestillingsdato avgjer kva de må betale for gjødslingsplanen. Prisane blir som følgjer: Bestilt før 1. desember: Bestilt 1. des jan.: Bestilt etter 31. januar: 200 kr + 25 kr/skifte 300 kr + 25 kr/skifte 400 kr + 25 kr/skifte Vi har prisdifferensiering for å få til ei jamnare fordeling på gjødslingsplanlegginga i vinterhalvåret slik at alle kan få gjødslingsplan til rett tid. Vi håpar også at tidleg gjødslingsplanlegging fører til at fleire ventar med å kjøpe inn gjødsel til gjødselplanen er lagt. Redaktør/layout: Rønnaug Mona, tlf

7 Bra oppmøte på pløyedagen i Skjåk 25 gardbrukere deltok på pløyedagen i Skjåk 8. oktober og sju ploger ble stilt inn så godt som mulig under kyndig veiledning av Kjell Mangerud. NLR Gudbrandsdalen vil gjerne takke Tor Inge Bårdseng og Jan Ove Dagsgard som stilte areal og utstyr til disposisjon. All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er enormt viktig for å få optimal effekt mot rotugras. Pløying legger grunnlag for såbedet og er i seg sjøl et svært viktig ugrastiltak, vel å merke når plogen har riktig utstyr og er riktig innstilt. De aller fleste har en plog som kan innstilles litt bedre. Riktig pløying, slik at det er fullstendig gjennomskjæring, at alle velter er like brede og høge osv. er viktig for at alle etterfølgende arbeidsoperasjoner som slodding, harving, såing og senere ugrasharving og radrensing, skal bli optimal. Pløyinga må utføres når jorda er lagelig for å redusere faren for jordpakking. Pløyehefte Kjell Mangerud har skrevet et fyldig temahefte om Det var stor interesse i Skjåk for å lære mer om rett innstilling av plogen. Foto: Jan-Erik Mæhlum pløying. Alle pløyekursene for praktiske bønder har gitt erfaring i hva som må til for å få til en agronomisk riktig pløying. Dette heftet kan brukes av alle fordi utstyr, vedlikehold og innstilling i hovedsak er det samme om en har stor eller liten plog. Vi har et lite opplag av heftet som vi selger for 60 kr. pr stk. Interesserte kan henvende seg til oss, her er mange nyttige tips! Jan-Erik Mæhlum Husk gode fôranalyser Har du større partier med grovfôr med noenlunde lik høstetid, bør du koste på deg noen prøver av fôret. Mange aktører kan hjelpe deg med dette; Kraftfôrleverandører, meieri og oss i Landbruksrådgivinga. Du kan også ta ut disse ved innkjøring av rundballer, silohiv e.l. Vi har konvolutter og rekvisisjonsskjema. For medlemmene i Landbruksrådgivinga er første uttak gratis. Også uttak der vi både tar prøver av fôret og veier ballene er gratis. Dere må koste anslyseutgiftene. Som vi har nevnt tidligere, bør analyser av fôret og veging av rundballene være obligatorisk ved kjøp og salg av grovfôr. I fjor ble noe grovfôr omsatt for 4,17 kr/fem inkl. frakt. Prisen på kraftfôr er på kr 3 og oppover. Skifteplan mobil Skifteplan mobil gjer det nå mogleg for rådgjevar å sende gjødslingsplanen direkte til din mobil. Skifteplan mobil kan opnas på smarttelefon/nettbrett, og gjødslingsplanen er da tilgjengeleg til kvar tid. Den gir oversikt over skifter med jordanalyser, samt vekst, såmengde og gjødsling på dei ulike skifta i vekståret. Denne «innsynsversjonen» er gratis. Viss du er interessert i å prøve Skifteplan mobil, kontakt rådgjevaren din for å få link, passord, samt opplysningar om pålogging. Viss det er ønskjeleg, kan ein også bestille mobil lisens, og få tilgang til å registrere endringar. Denne «fullversjonen» kostar kr. 400 pr. år.

8 Såkorn for sesongen 2013 Det er meir norsk såkorn på marknaden i år enn førre hausten, men for å vere sikker på å få tak i det ein ønskjer, bør ein vere ute i god tid med bestillinga. Det er noe variabelt om ei får tak i 40 kg sekk før nyttår, men det skal pakkast meir sekk etter denne tida. Dei to hovudleverandørane av såkorn i Gudbrandsdalen er Norgesfôr og Felleskjøpet Agri. Foto: Øyann E. Brandstad Bygg Tiril er den tidlegaste byggsorten vi kan få tak i med ei veksttid på 101 døgn. Tiril har god stråstyrke, men er noe utsatt for stråknekk. Resistens mot grå augflekk er nedbrote. Svært aktuell ved sein såing etter vårsprøyting med roundup. Såmengde kg/daa. Brage er ein ny og lovande 6-radssort med veksttid på 104 dagar og har god resistens mot grå augeflekk og andre soppsjukdomar. God stråstyrke og bra hl-vekt. Såmengde kg/daa. Heder er ein svært stråstiv 6-radssort med same veksttid som Brage. Sterk mot byggbrunflekk, men svak mot spragleflekk. Såmengde kg/daa. Edel er ein gamal og kjent 6-radssort med 108 dagar veksttid slik som Tyra. Edel kan gi stor avling, men krev intensivt plantevern. Såmengde kg/daa. Tyra er også gamal og sikker og det er mange som fortsatt bruker denne 2-radssorten. Moderat resistens mot sjukdommar og god stråstyrke er karakteristisk for Tyra. Såmengde kg7daa. Iver har veksttid på 109 dagar og har konkurrert med Tyra om litt betre avling. Likeeins som Tyra vil sorten ha god jord. Såmengde på kg. Marigold har veksttid på 110 dagar og er sterk både mot grå augeflekk og byggbrunflekk. Konkurrere godt med dei andre seine 2-radssortane i avling. Såmengde på kg/daa. Helium har veksttid på 112 dagar og har gjort det godt på mange gardar i området vårt. Sorten har god stråstyrke og stråkvalitet og den er storkorna så det krevst kg/daa. Simba er ein svært avlingsrik sort med same veksttid som Helium. Såmengde på kg/daa. Iron er den sorten som har gitt størst avling dei siste åra i norske forsøk. Veksttida er 113 dagar. Stråkvalitet og stråstyrke er på topp. Såmengde på kg/daa. Havre Hurdal har veksttid på 108 dagar, har noe svakt strå og må vekstregulerast for å hindre legde. Såmengde på kg/daa. Haga er 1 dag seinare enn Hurdal og er snart på grensa for å bli modent hos oss viss vi får ein ny dårleg sommar i Sorten har bra stråstyrke. Såmengde på kg/daa. Vårkveite Bjarne er den mest aktuelle vårkveitesorten for oss. Han har kort strå og er svært stråstiv. Falltalet held seg godt ved utsatt hausting. Bjarne er svært yterik, men må passast mot septoria. Såmengde kg/daa. Eivind Bergseth Kva lærte vi etter kornsesongen 2012? 1. Viss vi får fleire slike kjølege og våte somrar, bør vi vurdere om vi skal velje sortar med stuttare veksttid på noe av kornarealet. For dei fleste vart skuronna 2-2,5 veker seinare enn normalt, og mange måtte treske med høgare vassprosent enn vanleg og fekk dermed meir tørkeutgifter. 2. Ein del produsentar venta ikkje lenge nok med våronna slik at jorda vart ikkje lagleg for god spiring og busking av kornet. Jorda vart for tett, hadde liten luftveksling og dårleg dreneringsevne. Jordstrukturen vart altså sterkt skadd ved for tidleg jordarbeiding. 3. Etter diskusjon med produsentar etter innhausting, har vi konstatert at dei som fekk dei største avlingane, hadde vore nøye med å følgje opp med rett plantevern i sesongen. Soppsprøyting har i mange høve gitt over 100 kg meiravling. Likeeins har sprøyting mot bladminerflue hatt god effekt der angrepa har vore store. Eivind Bergseth

9 Gjødselpriser Felleskjøpet har kommet med sine priser på gjødsel for oktober, se tabell. Vi har ikke hentet inn priser fra Norgesfôr eller de private aktørene. Endringene fra 2011 er ikke store. Fullgjødsel og er relativ dyre og bør brukes på næringsfattig jord eller der en kan ta svært store avlinger. Legg merke til forskjell i pris på og er dyrere enn Årsaken til dette kjenner vi ikke. Forskjellen mellom Opti-KAS (den gamle kalkammon-salpeteren) og Opti-NS er så liten at vi ofte velger Opti-NS. Du får da alltid med noe svovel. Svovel er trolig et undervurdert næringsemne for plantene. Legg også merke til NPK Dette er russisk gjødsel, men den kalles ikke fullgjødsel da den ikke inneholder bor, kalsium eller magnesium. Den inneholder kun 2 % svovel. Bruker du 12 kg N om våren i form av , får du kun 0,9 kg svovel/ daa. Dette er i følge Hans Stabbetorp for lite. Han sa: «Bruk alltid minst 1,5 kg S om våren og du kan glemme problemet med svovelmangel». NPK er derfor mer aktuell til 2.slått enn til vårgjødsling. Kalksalpeter er fortsatt relativ dyr og er vel egentlig mest aktuell som spesialgjødsel til grønnsaker, kanskje poteter. Fullgjødsel er et billigere alternativ enn kalksalpeter. Tabell. FK sine gjødselpriser for oktober. Legg merke til at i prisen pr kg N, har vi lagt på 30 øre i frakt pr kg. I tillegg kommer termintillegg. Gjødseltype Fullgj Selen Opti-KAS Opti-NS Kalksalpeter Pris pr kg vare Kambo 3,85 3,87 4,00 3,64 3,49 3,29 2,67 2,76 2,20 Pris pr kg N inkl 30 øre frakt 23,58 22,42 20,48 18,24 17,55 14,59 11,00 11,33 16,13 NPK ,10 12,73 I oversikten har jeg ikke satt opp urea. Urea er en billig nitrogenkilde. Hvis du vatner eller er garantert regn rett etter spredning, kan du velge urea. Hvis ikke kan nitrogentapet til lufta bli svært stort og du får avlingsreduksjon. Pass da på ph. Urea senker ph i jorda mer enn andre gjødselslag. Bjørn Lilleeng Ta sikkerheita på alvor Førebygging av uønskte hendingar og tiltak viss ulykker skjer, var nokre tema på fagdagen på Vinstra 11. oktober. Eit av tema var helse, miljø og tryggleik i landbruket. Hensikta med HMS på ein gard er mellom anna å drive førebygging slik at ikkje uønskte hendingar skjer. Døme her er å ha rekkverk på låvebru for å hindre utforkjøring eller fallulykker om nokon trør utfor. Hindring av brann er mellom anna å ha kontroll på det elektriske anlegget med jamne mellomrom. Viktige tiltak ved brann Viss brann startar, er det svært viktig å ha klare planar og ha gjort øvingar slik at alle veit korleis ein skal reagere. Det bør vere avtalt møteplass etter evakuering av bolighus slik at ein fort får oversikt over kven som har fått redda seg ut. Å redde ut dyr kan vere ein svært farleg operasjon som ein ikkje må starte med åleine. Branngassane kan vere livsfarleg. Vi kan sløkke brannar vi oppdagar på eit tidleg stadium. Brannvarslingsanlegg er viktig for å ha sjanse til å greie dette. Det er viktig at ein har nok sløkkeutstyr plassert rett. Det er også eit viktig tiltak å sette opp kart og lister over kor ting er på garden som er viktig i akutte situasjonar som sjukdom og brann. Eksempel på viktige faktorar er inntaksskåp for elektrisitet, hovudstoppekran for vatn, kven skal varslast osv. Forsikring Ein veit aldri kva som kan skje og difor er det viktig å ha god dekning på både hus og utstyr samt liv og helse. Forsikring kan vere dyrt, men viss uhellet er ute og ein står utan dekning, så ligg ein dårleg an. 9

10 Demonstrasjon av rundballer møter personbil. Legg merke til stroppinga av rundballane. Her er ikkje lasten sikra framover. I og med at både henger og bil står stille blir skadene vesentleg mindre enn om begge hadde vore i fart. Foto: Anne Berit Grasbakken Traktor og vegtrafikk Det vart sterkt presisert frå Vegvesenet si side kor viktig det er at traktorføraren følgjer med og slepper forbi trafikk frå bak der dette er mogeleg. Ein er pliktig til å oppføre seg slik at ein ikkje hindrar andre trafikantar. Det vart lagt stor vekt på kjøring med lastar på traktoren. Einaste reiskapen det er lovleg å ha montert på etter veg, er skuffe. Rundballepigg og pallegaffel er strengt forbodet. Det er også ulovleg å transportere rundballar på pigg enten det er framme eller bak. Ved rundballekjøring på tilhengar, er det svært viktig at lasset er godt sikra med skadefrie lastestroppar. Hugs også på kravet til førarkort ved kjøring med traktorar som går 50 km i timen. Eivind Bergseth Kalking Vi vil med dette enda ein gong minne om kor viktig det er å kalke slik at planterøtene kan vekse i jord med optimal surleiksgrad eller ph. Gras trivst best ved ph rundt 6,0, men tåler at den søkk ned til ph 5,5. Når ph-verdet kjem under dette nivået, vil dei grasartane vi ønskjer i enga gå fort ut og ugras vil ta over. For 2-rads bygg er det uråd å få topp avling dersom ph kjem under 6,0. Den kan gjerne kome opp i 6,5, men på lette sandjordartar kan det da bli manganmangel. 6-rads bygg tåler litt lågare ph, men heller ikkje her bør verdien kome under 6,0. Havre tåler at ph-verdien kjem under 6,0, men ikkje under 5,5. Potet vil ikkje ha høg ph-verdi og bør ligge under 6,0, men ikkje under 5,5. 10 Betrar veksevilkåra Kalking fører til at jorda dannar aggregat eller fnokkar seg. Dette gjer at jorda blir open og får ein «lett» struktur. Dette gir god luftveksling og rask drenering av overskotsvatn etter nedbør. Røtene får gode veksevilkår og plantane veks godt. Dessutan vil sur jord virke slik at det blir mykje frie aluminiums og jarnionar i jordvæska, noe som verkar giftig på planterøtene. Dei blir stutte og tjukke, får dårleg evne til å bre seg utover i jorda og blir dårlege til å ta opp næringsstoffa. Kor mykje kalk? Ein grov tommelfingerregel seier at 100 kg kalk hever ph med 0,1 eining. Her kan det vere stor variasjon mellom tunge og lette jordartar pga. ulik bufferevne i jorda. Det trengst minst kalk på lett sandjord og mest på moldrik stiv leire. Får å kjenne tilstanden i jorda må det tas jordprøver. Da kan vi planlegge kalking når vi legg gjødslingsplan. Eivind Bergseth

11 Ugraset må være stort nok ved glyfosatsprøyting! Erfaring fra siste vekstsesong viser at noen medlemmer har opplevd at kveke og andre ugras har overlevd sprøytinga med glyfosat. Dette til tross for at de brukte ei økt dose med glyfosat. Hvorfor kom kveka tilbake? Den viktigste grunnen er nok at kveka var for kort ved sprøyting. Hvis en ser på saftstrømmen i kveka om våren og etter slått, vil denne gå fra rot til blad inntil kveka har fått 3 ½ blad. Da snur strømmen og planta begynner å bygge opp igjen næringsreservene i rot og underjordiske stengelutløpere. Andre planter som høymol og løvetann har samme mønster. Skal en få god nok effekt mot ugraset må en vente til plantene er store nok. Høymola må ha nådd «rosettstadiet». Sprøyt aldri gammelenga med glyfosat 14 dager etter slått. Da vil ugraset komme tilbake! Gunstig sprøytetid mot løvetann og høymol er litt etter «rotløsuka» Det er ikke godt nok om du får drept 70 % av kveka eller høymola dersom 30 % overlever. Høymola må ha nådd «rosettstadiet» før ein kan sprøyte. Foto: Bjørn Lilleeng Forsikringer for landbruket - litt bedre, litt nærmere Forsøk med sprøyting Rolf Skuterud er en av høvdingene innen plantevern i Norge. Han gjorde mange forsøk med sprøyting med bl.a. glyfosat. En oppsummering av 100 forsøk er vist i tabellen. Tabellen viser at det svært viktig å vente til kveka har minst 4 blad før sprøyting. Kveka bør da være minst 25 cm høy. Kanskje er 3 ½-bladstadiet for tidlig også. Husk at det er lett å få god virkning på de største planene, mens de minste både har for lite bladareal slik at de ikke får tatt opp nok middel, og at saftstrømmen kun går oppover til bladene. Tabell. Antall lysskudd av kveke pr kvadratmeter etter ulik utviklingsgrad. Utvikling av kveka: Usprøyta Glyfosat Færre enn 3 blad/kveke Mer enn 3 blad/kveke Kg bygg/daa Bank. Forsikring. Og deg. Bjørn Lilleeng 11

12 Retur og utgjevaradresse: NLR Gudbrandsdalen, 2686 LOM Kjøp Ensil i bulk nå i høst - svært gode betingelser! Ensileringsmidler tar vare på fôrverdien og øker utbyttet fra grovfôret. Spesielt fett og protein % i melka øker ved et godt gjæret surfôr. Felleskjøpet vil i høst tilby Ensil midlene levert i bulk med tankbil direkte på gård for fylling på fat og IBC/pallekonteiner. Minstevolumet er 2000 liter pr stopp. Ta kontakt med din fagkonsulent, nærmeste Felleskjøpet butikk/forhandler eller kundetjenesten på tlf.: Ved bestilling før 1. desember vil ensileringsmidlene leveres innen 31. desember DG-TRYKK, Tretten, tlf

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12.

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12. Nr. 26-2014 12.12. Korn Verdiprøvinger 2012-2014 På kornmøtene i høst har vi brukt foreløpige tall. Selv om ikke sortsvalgene blir annerledes nå, er det nyttig å se sammendragstallene. Bioforsk har sammenstilt

Detaljer

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012 Kornsorter på Julemøte Sørum 18. desember 2012 Hva skjer i Landbruksrådgivinga? Nye kontorlokaler fra mars Vikar for Stine Vandsemb 2013: Kari Engmark Konkrete Rådgivingsprodukter Grupperådgiving økonomi

Detaljer

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Agenda Grovfôrgrunnlaget på Vestlandet Grovfôr ueinsarta vare Prisen på grovfôr kjøp på marknaden

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Fagsamling Haugesund, 14.03.2012 Kolbjørn Taklo- distriktsleiar LHMS vi gir trygghet og overskudd- Dyrevern Arealvern Kulturvern

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Kvalitetsutvikling i haustbeite - rapport til deltakande NLR-einingar

Kvalitetsutvikling i haustbeite - rapport til deltakande NLR-einingar 1 Kvalitetsutvikling i haustbeite - rapport til deltakande NLR-einingar Anne Kjersti Bakken og Anne Langerud, Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar. Mål for undersøkinga I forsøksplanen for denne serien vart

Detaljer

Test av prognoseverktøy for grovfôravling og -kvalitet i 2009

Test av prognoseverktøy for grovfôravling og -kvalitet i 2009 Test av prognoseverktøy for grovfôravling og -kvalitet i 2009 Anne Kjersti Bakken og Anne Langerud, Bioforsk Midt-Norge BAKGRUNN Web-versjonen av Bioforsk sitt grovfôrprognoseverktøy vart våren 2009 lansert

Detaljer

Optimal utnytting av husdyrgjødsel

Optimal utnytting av husdyrgjødsel Optimal utnytting av husdyrgjødsel Vik 20.11.2013 Marit Henjum Halsnes rådgivar jordbruk Kva er husdyrgjødsel? Plantenæring på lik linje med mineralgjødsel Fosfor (P) og kalium (K) kan jamnstillast med

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 73 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Fagseminar i Plantekultur, Norgesfôr 2.-3. februar 2015 Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Detaljer

HAGEBLÅBÆR. Haugaland landbruksrådgjeving

HAGEBLÅBÆR. Haugaland landbruksrådgjeving HAGEBLÅBÆR Haugaland landbruksrådgjeving Kva er hageblåbær Ulike kryssingar av artane Vaccinium corymbosum og Vaccinium angsutifolium. Viltveksane på austkysten av USA. Buskform om lag som solbær (1-2

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Landbruksrådgiving. Enkel og driftsikker møkkspreder utvikla i gardsverksted på Dovre. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald

Landbruksrådgiving. Enkel og driftsikker møkkspreder utvikla i gardsverksted på Dovre. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 5 - oktober 2010 - Årgang 10 Innhald Enkel og driftsikker møkkspreder utvikla i gardsverksted på Dovre... s 1 Grovfôrsesongen 2010... s 2 Litt om

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Velkommen til fagdag dekk!

Velkommen til fagdag dekk! Velkommen til fagdag dekk! Kari Bysveen, 23.sept.2015 tekst og foto der ikke anna er nevnt Program: kl: 10- ca 14 00 Kort om jordstuktur v/kari Bysveen Kort om HMS v/aslaug Øverland Foredrag om dekk og

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Gjødslingsmøter 2016

Gjødslingsmøter 2016 Gjødslingsmøter 2016 Gjødslingsplan Egen forskrift - skifteoversikt / kart - jordanalyser 4 8 år - (2008-prøver for plan i 2016!) - planlagt vekst m. forventa avling - forgrøde - disponering av husdyrgjødsel

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg

Avlingspotensialet i bygg 40 Abrahamsen, U & Hoel, B / Bioforsk FOKUS 8 (1) Avlingspotensialet i bygg Unni Abrahamsen & Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll unniabrahamsen@bioforskno Bygg dyrkes på om lag 50 prosent av kornarealet

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Rapport prosjekt «høy til hest»

Rapport prosjekt «høy til hest» 2009-2011 Rapport prosjekt «høy til hest» Forfattarar: Ragnvald Gramstad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Postvegen 211, 4353 Klepp st. Tlf: 51 78 91 80 Fax: 51 78 91 81 Web: http://rogaland.lr.no/

Detaljer

Jordarbeidingsmetodar for korndominerte

Jordarbeidingsmetodar for korndominerte 362 A. K. Bakken et al. / Grønn kunnskap 9 (2) Jordarbeidingsmetodar for korndominerte dyrkingssystem avlingseffektar Anne Kjersti Bakken 1), Trond Henriksen 2), Kjell Mangerud 3), Ragnar Eltun 2), Hugh

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng

Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng 16 Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng Tor Lunnan 1, Mats Höglind 2, Anne Kjersti Bakken 3. 1. Bioforsk Aust Løken, 2. Bioforsk Vest Særheim,

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006

Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006 Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006 Ein god vekstsesong nærmar seg slutten. Ennå midt i oktober er det frodig gras og nyslåtte bakkar gras å sjå. Det har vore tørre, gode forhold for innhausting og

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan «Avlingskampen», fagsamling Hærøya, 8.-9. januar 2015. Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge AS Supplerende mineralgjødseltyper til husdyrgjødsel

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Husdyrgjødsel Mineralgjødsel. Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014

Husdyrgjødsel Mineralgjødsel. Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014 Husdyrgjødsel Mineralgjødsel Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014 Praktisk bruk av husdyrgjødsel og mineralgjødsel I dei siste 20 åra har ein bygd og utvida husdyrgjødsellager i Rogaland Formidling frå

Detaljer

Eksport av jordanalysedata frå programmet Skifteplan

Eksport av jordanalysedata frå programmet Skifteplan Eksport av jordanalysedata frå programmet Skifteplan Mars 2012 Av Monica Dahlmo og Nono Dimby, Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga Innhald Innhald... 2 Samandrag... 3 Bakgrunn... 3 Vassdirektivet...

Detaljer

Fagmelding nr 16-2013 mandag 15.april opplag: 700

Fagmelding nr 16-2013 mandag 15.april opplag: 700 Fagmelding nr 16-2013 mandag 15.april opplag: 700 «FASTFROSSEN» RUNBALLEBLAST ER KLAR FOR INNSAMLING. Det har vært mye fastfrossen runballeplast i vinter. Nå tiner det opp og plasten bør samles sammen.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune Skjervheim 279 1/6 Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet Myrkdalen Voss kommune Kulturlandskapsprisen for Hordaland 2012 Garden Historie Gardsnamnet Skjervheim med endinga heim vitnar om gamal busetnad.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Landbruksrådgiving. Medlemsskriv nr 1 - februar 2015 - Årgang 15. Innhald

Landbruksrådgiving. Medlemsskriv nr 1 - februar 2015 - Årgang 15. Innhald Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr - februar 205 - Årgang 5 Innhald Økologisk prøving av byggsorter... s 2 Verdiprøving av byggsortar... s 4 Byggsortar med og utan soppsprøyting og

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Forskrift om gjødslingsplanlegging Forskrift om gjødslingsplanlegging - og litt anna gjødselaktuelt. Øyvind Vatshelle. 1 Foto: Ø. Vatshelle Tema Dispensasjon til å ikkje ha gjødslingsplan: 3 regneeksempel for å knekke koden. Årleg gjødslingsplan

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

1 BAKGRUNN 2 GJENNOMFØRING 3 FORSØKSOPPLEGG

1 BAKGRUNN 2 GJENNOMFØRING 3 FORSØKSOPPLEGG Avlingsregistrering økologiske eplefelt Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane, Marianne Bøthun Norsk Landbruksrådgiving Hordaland, Liv Lyngstad Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gaute Myren 1 BAKGRUNN

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Lærarrettleiing 1. Kornartane

Lærarrettleiing 1. Kornartane Lærarrettleiing 1. Kornartane Om modulen Modulen skal gje elevane oversikt over kva slags kornartar vi dyrkar i Noreg, kva dei blir brukt til, og kva rolle korn har i kosthaldet vårt. Kornartane ris og

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Kjøring med breie landbruksmaskiner på offentleg veg - uttale frå Maskinstasjonforeninga Rogaland

Kjøring med breie landbruksmaskiner på offentleg veg - uttale frå Maskinstasjonforeninga Rogaland Kjøring med breie landbruksmaskiner på offentleg veg - uttale frå Maskinstasjonforeninga Rogaland Innledning Problematikken rundt kjøring med breie landbruksmaskiner på offentlig veg har vore ein sterkt

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Rapport 2012. Levande jord. Ane Harestad 1

Rapport 2012. Levande jord. Ane Harestad 1 Rapport 2012 Levande jord Ane Harestad 1 November 2012 Innhald Innhald... 2 Samandrag... 3 Samarbeidspartnarar... 3 Mål... 3 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Tre ledd på Særheim og to ledd i Randaberg... 4 Aerob

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Ugras Viktigste årsak til reduserte avlinger og kvalitet i økologisk landbruk Største kostnad direkte

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag

Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Beitepussing av setervollar i Oppdal Samandrag Samandrag og oppsummering av heile prosjektet Målet med prosjektet var å få meir kunnskap om beitepussing på setervollar. Kunne pussing av vollane hjelpe

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

Innhald 1. februar 2010

Innhald 1. februar 2010 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 1. februar 2010 I år vert det igjen mogeleg å bestilla beitekalking med helikopter.

Detaljer

Kompetanse for framtida. Økt matproduksjon (i Trøndelag ) - er det mulig? Ragnhild K. Borchsenius rådgiver

Kompetanse for framtida. Økt matproduksjon (i Trøndelag ) - er det mulig? Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Kompetanse for framtida Økt matproduksjon (i Trøndelag ) - er det mulig? Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Hva er status i dag? Strukturendringer Ant søkere Daa per søker Ant søkere Daa per søker Ant søkere

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11 Mars 2011 Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ LANDBRUKSKAFE I HEIDAL, WEISTAD KAFE, 23. MARS KL. 11-13

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA. 7. februar 2011

Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA. 7. februar 2011 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA 7. februar 2011 Medlemsannonser Triolett kunstgjødselspreder til salgs. Ca 98-99-modell

Detaljer

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag Rapport 2015 Sluttrapport Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag Torbjørn Ruud Håkon Pedersen Samarbeidspartar Prosjektet er eit samarbeid mellom Aksjon Vatsvassdrag og Haugaland

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer