Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei , Kråkstadveien i Ski kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune."

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei , Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato:

2 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller og tiltakshaver for bygging av gang- og sykkelveien langs fv Kråkstadveien, mellom Ski og Kråkstad. Da man begynte å planlegge ny vann- og spillvannsledning fra Kråkstad til Ski, var det naturlig å se på muligheten for å kombinere legging av ledninger med byggingen av gangvei på ledningstraseen. Denne kombinasjonen gjør det mulig å realisere en gang- og sykkelvei som det lenge har vært et ønske om å få bygd. I tillegg blir den manglende gangveistrekningen mellom Ellingsrudveien og Ås grense bygd. Da vil det være sammenhengende fortau / gang- og sykkelvei fra Ski sentrum og forbi Tannbergløkka i Ås kommune. 2. Hensikten med planleggingen Gjennom reguleringsplanen skal det legges til rette for å kunne bygge gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad langs fylkesvei , Kråkstadveien, på de strekningene i Ski kommune hvor dette mangler; 1. Fra krysset Ellingsrudveien Kråkstadveien forbi Eikeliteigen til Ås kommunegrense. 2. Fra Ås kommunegrense til Kråkstad idrettsplass. Ved bygging av denne g/s-veien får man på plass et viktig trafikksikkerhetstiltak. Begge delstrekningene vil være med på å gjøre skoleveien tryggere for barn som skal til henholdsvis Ski skole og Kråkstad skole. Ski kommune inngår i det nasjonale nettverket av sykkelbyer. Nasjonalt nettverk av norske sykkelbyer er et faglig nettverk for byer og tettsteder som ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Sykkelbynettverket har 89 medlemmer; 73 kommuner 11 fylkeskommuner og 5 regioner i Statens vegvesen. På lenger sikt vil denne gang- og sykkelveien inngå som en del av et sammenhengende gang- og sykkelveinett i Ski kommune. Når Ski kommune nå regulerer og bygger g/s-vei frem til Ås på begge sider av kommunegrensa, vil det gjenstå en strekning på ca. 400 meter som mangler gang- og sykkelvei i Ås kommune 3. Dagens situasjon og planstatus Forslaget til reguleringsplan er delt i en nordre og en søndre del, med Ås kommune midt i mellom. Situasjon og planstatus blir derfor gitt for hver del separat. Nordre del Forslag til Reguleringsplan for gang-/sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre del) utgjør ingen vesentlig endring i forhold til dagens reguleringssituasjon. Riktig nok berøres flere boligeiendommer i området Høysletta, Kollenveien, Ellingsrudveien, Knausveien og Kråkstadveien, men også i dag er de samme delene av eiendommene regulert til offentlig trafikkformål. 2

3 I Knausveien 1, 3 og 5 utvides trafikkarealet med en meter i forhold til dagens regulering, for å få plass til grøfteareal på innsiden av gangveien. På eiendommen Kråkstadveien 55 utvides det arealet som i dag er regulert til busslomme på grunn av nye krav til utforming av busslommer. På eiendommen Ellingsrudveien 45 tilbakeføres det areal fra trafikkformål til boligformål som en følge av at det ikke var behov for alt trafikkarealet ved oppstrammingen av krysset Kollenveien / Ellingsrudveien. Ut over dette er ikke reguleringssituasjonen endret fra gamle, men fortsatt gjeldende planer til det nye planforslaget. Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner helt eller delvis blir erstattet: Reguleringsplan for del av Kråkstadveien, Fv. C22, stadfestet , Reguleringsplan området rundt Kråkstadveien, stadfestet , Reguleringsplan for Halmstad 2, del av Eikeli, stadfestet , Reguleringsplan for Eikeli, del av gnr 139/1, vedtatt Gang- og sykkelvegen mellom Ski og Kråkstad er innarbeidet i vedtatt kommuneplan for Ski kommune. Søndre del Forslag til Reguleringsplan for gang-/sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (søndre del) berører 6 landbrukseiendommer og 2 boligeiendommer. Arealene som planen omfatter er primært fulldyrkede jordbruksarealer, og er regulert til landbruksformål i Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune For boligeiendommen Kråkstadveien 110 A endres ikke reguleringssituasjonen, da arealet hvor gangveien skal ligge alt er regulert til offentlig trafikkareal. Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner delvis blir erstattet: Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune, stadfestet og Reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord, vedtatt

4 4. Historikk og SEFRAK-registrert bygning Planen berører ingen SEFRAK-registrerte bygninger. Utenfor planens begrensning, på vestsiden av Kråkstadveien ved Nordre Frogner ligger det ei smie tett innpå veien. Bygningen er ikke SEFRAK-registrert, men burde vært det. Bygningen ligger karakteristisk plassert og er en viktig del av jordbrukslandskapet. Akershus fylkeskommune har varslet at det må gjennomføres arkeologiske registreringer innenfor planområdet fordi de topografiske forhold tilsier at planområdet har potensial for forminner uten synlig markering. Arkeologiske registreringer skal gjennomføres høsten Planforslagets innhold Planområdet er på 39,8 daa og arealet innenfor reguleringsplanen er avsatt til følgende formål: - Bolig frittliggende småhusbebyggelse 2,3 daa - Kjørevei 3,9 daa - Gang- og sykkelvei 6,2 daa - Annen veggrunn 14,4 daa - Landbruk 13 daa - Midlertidig anleggsområde Kort beskrivelse av de forskjellige formålene Boligformål (gult): Eiendommen Ellingsrudveien 45 har vi valgt å regulere i sin helhet fordi den er sterkt berørt av de grepene som gjøres i krysset Kråkstadveien - Ellingsrudveien Kollenveien. Derfor er formål bolig frittliggende småhusbebyggelse tatt med i planen. I tillegg ligger boligformål som grunnformål der det er regulert midlertidig anleggsområde. Kjørevei (grått): Dette formålet omfatter all offentlig vei (fylkesvei og kommunale veier), samt alle avkjørsler fra Kråkstadveien til landbrukseiendommer. Gang- og sykkelvei(rosa): Formålet omfatter g/s-veiens gangbane, samt fortau ved busstopp. Annen veggrunn (grønt): Dette er alt av grøftearealer, skjæring- og fyllingsutslag, samt andre parkmessig opparbeidete arealer. Landbruk (lys grønt): Underformål der hvor det er regulert midlertidig anleggsområde. Midlertidig anleggsområde: Det kan være behov for noe mer areal enn det som er regulert til g/s-vei i anleggsperioden. Det er derfor lagt inn et belt på tre meter i boligområdene, og 5 meter i landbruksområdene. Dette er et areal vi kanskje vil trenge midlertidig og områdene vil bli satt i stad etter bruk. Beskrivelse av reguleringsplan nordre del Krysset Kråkstadveien - Ellingsrudveien - Kollenveien Dette krysset har en meget utflytende struktur i dag, og Statens vegvesen stilte tidlig krav til at krysset måtte 4

5 strammes opp. I brev av sier de følgende: Statens vegvesen opprettholder tidligere uttalelse om oppstramming av krysset Ellingsrudveien/Kollenveien/Kråkstadveien. En oppstramming av dette krysset vil gi bedre trafikksikkerhet for brukerne av g/s-veien. En utbedring av krysset vil gi et klarere og mer forutsigbart trafikkbilde for alle brukere av krysset, enten det er bilister eller myke trafikanter. Krysset er dimensjonert for liten buss. Bussholdeplasser Bussholdeplassen på østsiden av Kråkstadveien er etablert, men vil bli utbedret i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveien. Bussholdeplassen på vestsiden har vært ferdig regulert lenge, men ikke bygd. Det vil den nå bli i forbindelse med byggingen av g/s-veien. Bussholdeplassen en blitt forlenget sydover med ca 16 meter i forhold til eksisterende reguleringsplan, på grunn av nye krav til utforming av bussholdeplasser. Det vil si at eiendommen Kråkstadveien 55 blir mer berørt en tidligere. Gang- og sykkelveiens utførelse I henhold til veinormalen skal en gang og sykkelvei ha en utførelse med 3 meter grøft mot kjørevei + 3,5 meter gangbane + 1,5 meter grøft. Men for å begrense de samlede inngrepene på strekningen fra krysset Kråkstadveien- Ellingsrudveien til Ås grense vil g/s-veien bli bygd med en redusert løsning. Selve gangveien vil ha en bredde på 3 meter, mens grøfta på 3 meter blir erstattet med en rabatt på 1 meter med et bøylerekkverk i midten av rabatten. For eiendommene langs Knausveien gjøres denne reduksjonen i utførelsen av gangveien for å minimere arealinngrepet på eiendommene. Langs Eikeliteigen er det derimot avsatt plass nok ved tidligere regulering til en 3+3+1,5 løsning, men da boligene i Eikeliteigen ble bygd ble noen av fyllingene som husene står på lagt utenfor eiendomsgrensene og inn på arealet avsatt til gang- og sykkelvei. Det kan medføre risiko for setninger og påfølgende skade på husene ved å røre disse fyllingene. Derfor har man valgt å fortsette den reduserte løsningen med 1 meter rabatt og 3 meter gangbane frem til Ås grense, for i størst mulig grad å unngå fyllingsfoten. Det blir satt opp veibelysning, og den plasseres på innsiden av g/s-veien, ikke i rabatten. 5

6 Støy På de siste oppdaterte støysonekartene fra Statens vegvesen ligger alle boligene innenfor gul sone. Det vi si at utendørs støynivå over døgnet ligger mellom db. I følge Statens vegvesen vil støynivået i gul sone normalt sett ikke utløse krav om støyskjerming ved bygging av ny gangvei. Dette fordi bygging av en gang- og sykkelveien i seg selv ikke medfører et økt støynivå, men terrenginngrep kan føre til endrede støyforhold ved at terrenget åpnes opp. For eiendommene langs Knausveien vil g/s-veien ligge i samme nivå som Kråkstadveien, og det gjøres ingen terrengmessige inngrep endringer dagens støysituasjon. For eiendommene langs Eikeliteigen stiger terrenget jamt oppover, og husene liggende fra 1 meter til 4 meter over gangveien. Gangveien ligger også her i samme nivå som Kråkstadveien. Det gjøres heller ikke her terrengmessige inngrep som vil endre dagens støysituasjon for eiendommene i Eikeliteigen. Fordi tiltaket ikke endrer støyforholdene er det ikke påkrevd å sette opp støyskjermer som følge av at gang- og sykkelveien bygges. Beskrivelse av reguleringsplanens søndre del Fylkesmannens landbruksavdeling har i brev datert krevet: Dersom forslaget til reguleringsplan ved offentlig ettersyn ikke ivaretar hensynet til verdifulle jordressurser, vil Landbruksavdelingen vurdere å fremme innsigelse. På bakgrunn av innsigelsesvarselet ble det avholdt et møte med Fylkesmannens landbruksavdeling, Statens vegvesen og Ski kommune. På møtet ble det drøftet forskjellige typer løsninger sett i lys av trafikksikkerhet kontra jordvern. Det ble ikke dratt noen konklusjoner på møtet, men Ski kommune ble bedt om å gjøre en konkret vurdering av en redusert løsning med 1 meter rabatt med rekkverk holdt opp mot veinormalens bruk av 3 meter grøftebredde: 3 meter grøft eller redusert fysisk skille Overordnede føringer: Nasjonal sykkelstrategi har som mål at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle. Dette vil føre til at flere sykler, noe som gir god samfunnsøkonomisk nytte. Riktig utformede anlegg vil også føre til at flere går, noe som gir liknende effekter. Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus har som fokusområde aktive barn på sikker skoleveg. I beskrivelsen av fokusområdet vektlegges helse, miljø og sikkerhet. Behovet for sykkelvegen på Kråkstad er dokumentert i "regional sykkelstrategi for Follo" og er prioritert av kommunen. Statens vegvesen har fått henvendelser om forholdene langs vegen spesielt med hensyn på forholdene for barn/ungdom. Det er 80 km/t langs Kråkstadveien og sannsynligvis holdes det et enda høyere fartsnivå. Det er ingen tiltak for gående og syklende langs veien i dag, kun smale skuldre. 6

7 Hvorfor 3m fysisk skille? Et bredt fysisk skille m/grøft (gjerne mer enn 3m) er en robust og attraktiv løsning. Den gir god trafikksikkerhet, mindre utrygghetsfølelse og bedre beskyttelse/miljø mot støv, støy og sølesprut. Den gir mulighet for å lagre snø om vinteren og gir gode avrenningsforhold, slik at g/s-veien blir liggende tørt og med liten isdannelse. Grøfta har også god effekt for kjøretøy ved at disse fanges opp av grøfta ved utforkjøring. I tillegg vil det også være enklere å tilpasse høyden på g/s-veien i forhold til eksisterende terreng og fylkesveien, da høydeforskjellene kan tas over en større bredde Utforming ved redusert skille: Hvis man velger redusert fysisk skille er det ikke hensiktsmessig å utforme skillet som grøft. Den blir ikke dyp nok til å drenere godt og vil over tid fylles opp av støv og skitt. Dette innebærer i praksis at alt blir liggende på en flate (atskilt med rekkverk). Alternativet er at det må bygges fysisk skille med kantstein (fylt med gress, smågatestein eller betong) slik man har gjort på den nordre delen av planen. 7

8 Kostnader. Reduksjon av fysisk skille gir vesentlig kostnadsøkning på grunn av behovet for rekkverk og lukket drenering. Dette knytter seg både til investering i byggefasen og i driftsfasen. Anslagsvis er det snakk om en merkostnad i byggefasen på kr. 2,4 mill Når brukes redusert fysisk skille: Normalt er 3m grøft den beste løsningen. Reduksjon av skillet skjer i tettbebygget strøk ut i fra en vurdering av flere forhold blant annet arealsituasjonen (bebyggelse svært nære veg) og kjøretøyhastighet. Økonomi spiller også inn for eksempel ved brukonstruksjoner, ved spesielt vanskelige terrengforhold og bebyggelse. I slike tilfeller må det vurderes om krav til standard stiller prosjektets gjennomføring i fare. Det finnes da eksempler på at vi finner det forsvarlig å redusere det fysiske skillet ut ifra en helhetsvurdering. Sideterreng: Det er mulig å redusere tiltaket på utsiden (mot sideterreng) men det må være helling vekk fra g/s-veien eller eventuelt en mindre grøft slik at overvann ikke renner ut/over g/s-veien Hva er besparelsen i m²: Det er ikke tilrådelig å redusere det fysiske skillet mellom gangveien og kjøreveien til mindre enn 1 meter. Det er derfor snakk om en besparelse på 2 meters bredde i en lengde på ca 2 km, som en arealbesparelse på 4 daa. Oppsummering: Redusert skille gir en minimal arealbesparelse til en høy pris og dårligere kvalitet på g/s-veien for gående og syklende. Planforslaget viser 3 meter som fysisk skille mellom gangveien og kjøreveien, da dette er best ut fra et trafikksikkerhetsmessig aspekt. Gang- og sykkelveiens utførelse Som for den nordre delen er det veinormalens anbefalte utførelse på 3m + 3,5 m +1,5 m som i utgangspunktet er gjeldende, men gjennom en dialog med Statens vegvesen har vi fått aksept for en løsning med 3 meter gangbane. Dette som et arealbesparende tiltak, uten at det går på bekostning av trafikksikkerhet. Helt sør i planen, ca 75 meter før idrettsplassen legges det inn redusert løsning med 1 meter rabatt mellom gangveien og kjøreveien av to årsaker: - Kråkstadveien krysser over en større bekk hvor det er bygd en kulvert. Kulverten er så lang at det er plass for gangveien å krysse kulverten med redusert løsning. Det er derfor kostnadsbesparende å gjøre det på denne måten, fremfor å forlenge kulverten. - Etter at bekken er krysset kommer gangveien inn i tettbebyggelsen i Kråkstad, og skal bygges forbi en boligeiendom før ny gang- og sykkelvei kan kobles på eksisterende g/s-vei. Det vil være lite hensiktmessig å utvide det fysiske skillet over denne korte avstanden, samt at eksisterende gangvei er bygd med redusert skille. 8

9 Det blir satt opp veibelysning på hele strekket fra Ås grense til Kråkstad idrettsplass, og lysstolpene plasseres nærmest gangbanen i grøften mellom Kråkstadveien og g/s-veien. Traseen for gang og sykkelveien kommer rett før passering av bekken i konflikt med en høyspentmast, og denne må flyttes før anlegget kan gjennomføres. Driftesavkjørsler Det er lagt inn driftsavkjørsler i reguleringsplanen i hht tidligere registreringer og gjennom befaringer. Hvis det er ytterligere driftsavkjørsler som ikke har kommet med nå, vil disse bli registrert og kan innarbeides i plangrunnlaget etter offentlig ettersyn. Drenering / stikkrenner Stikkledninger og drenskummer langs Kråkstadveien er innmålt og innarbeidet i plangrunnlaget, men det vil bli gjennomført en kvalitetssikring hvor landbrukskontoret og den enkelte grunneier blir involvert. Det vil også bli gjort en ekstra kvalitetssikring i forhold til landbruksdrenering, hvor landbrukskontoret og den enkelte grunneier blir involvert. Støy Også for denne strekningen av reguleringsplanen er det innenfor gul sone at boligene som blir berørt ligger. Det vi si at utendørs støynivåe over døgnet ligger mellom db. I følge Statens vegvesen vil støynivået i gul sone normalt ikke utløse krav om støyskjerming ved bygging av ny gangvei. Dette fordi bygging av en gang- og sykkelvei i seg selv ikke medfører et økt støynivå, men terrenginngrep kan føre til endrede støyforhold ved at terrenget åpnes opp. 9

10 Det vil heller ikke her bli oppført støyskjerming som følge av at gang - og sykkelveien bygges. 6. Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet ved annonse i Østlandets blad, og ved brev datert til offentlige instanser, organisasjoner, berørte grunneiere og naboer. Innen varslingsfristens utgang kom det inn 9 merknader: Kråkstad og Ski Bondelag, datert Kråkstad og Ski Bondelag ser positivt på at det kommer gang- og sykkelvei mellom Kråkstad og Ski, og de er positive til tiltaket langs Kråkstadveien forutsatt at grunneierne avser grunn frivillig. Vi regner med at grunneierne også er positive grunnet tiltakets samfunnsnyttige formål. Follo Ren, datert Kommunal renovasjon foregår ukentlig langs Kråkstadveien. Det kan være ønskelig for gjennomføringen av denne tjenesten å ha mulighet for renovasjonsbilen til å kunne kjøre på gang- og sykkelveien. Det er høy hastighet på strekningen, og det kan være sikkerhetsmessig riktig at renovasjonsbilen i størst mulig grad kjører på gangveien, for ikke å skape trafikkfarlige situasjoner. Det er da en forutsetning at gang- og sykkelveien er dimensjonert for 8 tonns akseltrykk og at veien er skiltet for formålet på de strekningene dette tillates. Det er et ønske om at det ved hver avkjørsel til gårdsbruk reguleres inn et område hvor avfallsbeholdere kan plasseres. Det bør reguleres for felles samlepunkter for oppsamlingsutstyr der hvor dette er naturlig Dennis Barlind, Gry Merete Bjørge Barlind og Gunn Christiansen, datert Med etablering av gang- og sykkelvei så vil det bli vesentlig mer innsyn og støy fra Kråkstadveien inn til våre eiendommer. I planarbeidet nevnes ikke noe om innsyn- og støyskjerming. Vi ønsker at kommunen tar dette i betraktning i det videre planarbeidet og gir tilbakemelding på hva som kan være aktuelt. Iht. informasjon som vi har fått så har grunneiere fått tilbud om støyskjerm eller jordvoll når fortau har blitt etablert langs med Kråkstadveien Statens vegvesen, datert Krysset Ellingsrudveien / Kollenveien / Kråkstadveien må strammes opp. Det vil gi bedre trafikksikkerhet for brukerne av g/s-veien. Om det skal være fysisk skille mellom g/s-veien og kjøreveien er noe som bør diskuteres i planprosessen og ikke legges inn som en forutsetning før planleggingen starter. Fortau er ingen god løsning. En minimumsløsning må være 3 meter g/s-vei med 1 meter skille. Statens vegvesen har tidligere gitt uttrykk for at de vil medvirke til byggingen av gang- og sykkelveien, men det gjelder imidlertid kun på strekningen mellom kommunegrensa Ski/Ås og krysset Ellingsrudveien / Kollenveien / Kråkstadveien. Jan Erik Bjoner, datert Bjoner eier og driver jordbrukseiendommen g/bnr.5/1 i Kråkstad I 1989 fremmet en gruppe grunneiere, via adv. Tor Stiklestad, sine synspunkter til forventede inngrep på eiendommene i forbindelse med planlegging av gangvei langs Kråkstadveien. Det var lagt spesiell vekt på mulige inngrep i drenering og drenskummer, samt behov for å opprettholde de landbruksavkjørslene som da og nå er i bruk. 10

11 Bjoner er positiv til selve gang- og sykkelveien under forutsetning av at de nevnte avkjørslene fortsatt er med i plangrunnlaget. Avkjørslene må være tilstrekkelig dimensjonert for nødvendig adkomst med landbruks og skogsrelaterte maskiner. Han forutsetter at også de øvrige synspunktene som kom frem via advokat Stiklestad er hensyntatt i dagens planarbeid. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Den planlagte g/s-veien går gjennom et sammenhengende jordbruksområde med dyrka og dyrkbare arealer, som omfatter lettbrukt fulldyrka jord som i hovedsak er godt egnet for korndyrking. Fylkesmannen anser byggingen av g/s-veier som en viktig samfunnsoppgave, men forutsetter at alternativer som minimerer inngrepet i dyrka jord uten at trafikksikkerheten reduseres blir vurdert. Fylkesmannen minner om at jordvernet er styrket. I denne saken mener Landbruksavdelingen at det må gis en vurdering av bruk av rekkverk istedenfor grøft mellom kjøreveien og gang- og sykkelveien der denne går over dyrka mark. Dersom forslaget til reguleringsplan ved offentlig ettersyn ikke ivaretar hensynet til verdifulle jordressurser vil Landbruksavdelinga vurdere å fremme innsigelse. Fylkesmannen ber om at følgende nasjonale og regionale føringer vurderes og ivaretas dersom de berøres av planforslaget: - Samordnet areal- og transportplanlegging - Klima- og energihensyn - Grønnstruktur, biologisk mangfold, landskap, jordvern, vassdrag med mer - Barn og unges interesser - Støy - Universell utforming Det må utarbeides ROS-analyse Advokat Hellerøy, datert Advokat Hellerøy representerer grunneierne Ragnhild Husaas, Turgay og Mevlüde Yeser, samt Tove Sann. Grunneierne har synspunkter, men da man ikke kjenner detaljene for prosjektet er det lite man kan kommentere på dette stadium av saken. Kryssløsningen ved Kollenveien / Ellingsrudveien er her vesentlig, og det samme gjelder utformingen av gang- og sykkelveien mellom dette krysset og Tannbergløkka. Akershus fylkeskommune, datert Det er fra før kjent flere gravhauger fra jernalderen i nærområdet, og de topografiske forholdene tilsier at planområdet har potensial for fornminner uten synlig markering. Det må derfor gjennomføres arkeologiske registreringer av planområdet. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. Det må tas hensyn til barn og unges interesser og universell utforming i det videre planarbeide. Det må påses at tilgjengelighet for alle sikres i den grad det er mulig, og at utearealer og transportinfrastruktur planlegges utformet og tilrettelagt slik at den kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig. Energi 1 Follo Røyken, datert I reguleringsområdet har Energi 1 nettstasjon samt høy- og lavspent kabel/luft anlegg. Lavspenningskabler (230/400V) vil komme i konflikt med planlagt anlegg, og omlegging av kabler må dekkes av utbygger. Nybygging, omlegging og opprusting av veibelysningen til kommunalstandard, i hht den kommunale veinormalen, må bekostes av utbygger. 11

12 Merknadene er vurdert ved utarbeidelse av planforslaget og hensyntatt så sant det er mulig i forhold til planens intensjoner. Etter 1. gangs behandling i plan- og byggesaksutvalget vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn, og det er i ettersynet mulig å komme med merknader til planforslaget. Det vil også bli avholdt offentlig informasjonsmøte om reguleringsplanen. Fordi planen berører to områder med tildels forskjellige problemstillinger, vil det bli avholdt to informasjonsmøter: Et for den nordre delen av planen hvor det primært er boligeiendommer som berøres, og et møte for den søndre delen hvor det primært er landbrukseiendommer som berøres. 7. Universell utforming All utbygging innenfor planområdet skal gjøres i hht prinsippene for universell utforming så langt det lar seg gjøre ut fra de topografiske forholdene. Dette er også nedfelt i reguleringsbestemmelsene. 8. Forholdet til barn og unge Gjennomføringen av denne reguleringsplanen må ansees som et betydelig trafikksikkerhetstiltak, og vil sikre trygg skolevei for barn og unge som bor langs Kråkstadveien, enten de skal til Kråkstad skole eller Ski skole. Det samme gjelder barn og unges ferdsel til og fra fritidssysler. 9. Risiko og sårbarhet Det er utarbeidet egen sjekkliste for risiko- og sårbarhetsforhold. Denne er lagt ved planbeskrivelsen. 10. Miljømessige forhold Reguleringsplanen er vurdert i henhold til naturmangfoldloven. Planeforslaget berører ingen viktige naturbiotoper. Det går et elgtrekk over traseen for gang- og sykkelveien vest for gården Eng nordre, men bygging av gangveien vil ikke utgjøre noe hinder for trekkveien. Planen legger beslag på ca 15 daa med høyproduktivt jordbruksareal. Konsekvensene av dette er diskutert under punkt 5. Planens innhold 11. Vedlegg Vedlegg 1: ROS-skjema 12

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 07/1655-40 Arknr.: PLA 200901 Saksbehandler: Marit Killingrød Bjørke BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 34/11 27.09.2011 Plan og byggesaksutvalget 16/12

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Saksfremlegg. Saksutredning:

Saksfremlegg. Saksutredning: Saksfremlegg Arkivsak: 06/125 Sakstittel: 390 M GANG-/SYKKELVEG LANGS TRONDHEIMSVEGEN, FJELLBO 2. GANGS BEHANDLING K-kode: L12 Saksbehandler: Ingunn P. Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 30.10.2013 059/13 Kommunestyret 07.11.2013 061/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI ADRESSE COWI AS Torget 6 3256 Larvik TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 25.01.07 Sist revidert: 17.06.11

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 25.01.07 Sist revidert: 17.06.11 Støleveien - nordre del, Grimstad kommune 1 DETALJREGUERING FOR STØLEVEIEN NORDRE DEL PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 25.01.07 Sist revidert: 17.06.11 Generelt Plandokumentene er utarbeidet av på oppdrag

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Slettheia ca. 2,5 km vest for Kristiansand sentrum. Planområdet omfatter Slettheiveien fra krysset med Kartheia

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 11/483-36 Arknr.: PLA 021102 Saksbehandler: Marit Killingrød Bjørke BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 17/12 29.05.2012 Kommunestyret 63/12 20.06.2012 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 10/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMREGULERING FRA FRIAREAL TIL BOLIGTOMT GAMLE KRINGSJÅVEG 33 - GNR. 48/1 - STEIN ROGER ENG / ERIK A SKÅRSETH Saksbehandler: Anders Breili Arkiv: HEIGB

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune BYGG OG INDUSTRI NORGE AS Detaljreguleringsplan for Ulvekula Andebu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 HENSIKT MED REGULERINGEN... 2 PLANOMRÅDET... 2... 2 TEKNISKE ANLEGG... 2... 3 EKSISTERENDE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-231 Arkivsaksnr: 2011/1731-23 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 66/12 09.05.2012 Kommunestyret 62/12 31.05.2012 2. gangsbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 17 dekar og ligger på Vormstad. Området er tidligere brukt som campingplass,

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD PÅ GANGENES, TRINN 2 - GNR. 36/6 PLANID. 2012010 INNSTILLING TIL 2.GANGS

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer