Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei , Kråkstadveien i Ski kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune."

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei , Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato:

2 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller og tiltakshaver for bygging av gang- og sykkelveien langs fv Kråkstadveien, mellom Ski og Kråkstad. Da man begynte å planlegge ny vann- og spillvannsledning fra Kråkstad til Ski, var det naturlig å se på muligheten for å kombinere legging av ledninger med byggingen av gangvei på ledningstraseen. Denne kombinasjonen gjør det mulig å realisere en gang- og sykkelvei som det lenge har vært et ønske om å få bygd. I tillegg blir den manglende gangveistrekningen mellom Ellingsrudveien og Ås grense bygd. Da vil det være sammenhengende fortau / gang- og sykkelvei fra Ski sentrum og forbi Tannbergløkka i Ås kommune. 2. Hensikten med planleggingen Gjennom reguleringsplanen skal det legges til rette for å kunne bygge gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad langs fylkesvei , Kråkstadveien, på de strekningene i Ski kommune hvor dette mangler; 1. Fra krysset Ellingsrudveien Kråkstadveien forbi Eikeliteigen til Ås kommunegrense. 2. Fra Ås kommunegrense til Kråkstad idrettsplass. Ved bygging av denne g/s-veien får man på plass et viktig trafikksikkerhetstiltak. Begge delstrekningene vil være med på å gjøre skoleveien tryggere for barn som skal til henholdsvis Ski skole og Kråkstad skole. Ski kommune inngår i det nasjonale nettverket av sykkelbyer. Nasjonalt nettverk av norske sykkelbyer er et faglig nettverk for byer og tettsteder som ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Sykkelbynettverket har 89 medlemmer; 73 kommuner 11 fylkeskommuner og 5 regioner i Statens vegvesen. På lenger sikt vil denne gang- og sykkelveien inngå som en del av et sammenhengende gang- og sykkelveinett i Ski kommune. Når Ski kommune nå regulerer og bygger g/s-vei frem til Ås på begge sider av kommunegrensa, vil det gjenstå en strekning på ca. 400 meter som mangler gang- og sykkelvei i Ås kommune 3. Dagens situasjon og planstatus Forslaget til reguleringsplan er delt i en nordre og en søndre del, med Ås kommune midt i mellom. Situasjon og planstatus blir derfor gitt for hver del separat. Nordre del Forslag til Reguleringsplan for gang-/sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre del) utgjør ingen vesentlig endring i forhold til dagens reguleringssituasjon. Riktig nok berøres flere boligeiendommer i området Høysletta, Kollenveien, Ellingsrudveien, Knausveien og Kråkstadveien, men også i dag er de samme delene av eiendommene regulert til offentlig trafikkformål. 2

3 I Knausveien 1, 3 og 5 utvides trafikkarealet med en meter i forhold til dagens regulering, for å få plass til grøfteareal på innsiden av gangveien. På eiendommen Kråkstadveien 55 utvides det arealet som i dag er regulert til busslomme på grunn av nye krav til utforming av busslommer. På eiendommen Ellingsrudveien 45 tilbakeføres det areal fra trafikkformål til boligformål som en følge av at det ikke var behov for alt trafikkarealet ved oppstrammingen av krysset Kollenveien / Ellingsrudveien. Ut over dette er ikke reguleringssituasjonen endret fra gamle, men fortsatt gjeldende planer til det nye planforslaget. Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner helt eller delvis blir erstattet: Reguleringsplan for del av Kråkstadveien, Fv. C22, stadfestet , Reguleringsplan området rundt Kråkstadveien, stadfestet , Reguleringsplan for Halmstad 2, del av Eikeli, stadfestet , Reguleringsplan for Eikeli, del av gnr 139/1, vedtatt Gang- og sykkelvegen mellom Ski og Kråkstad er innarbeidet i vedtatt kommuneplan for Ski kommune. Søndre del Forslag til Reguleringsplan for gang-/sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (søndre del) berører 6 landbrukseiendommer og 2 boligeiendommer. Arealene som planen omfatter er primært fulldyrkede jordbruksarealer, og er regulert til landbruksformål i Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune For boligeiendommen Kråkstadveien 110 A endres ikke reguleringssituasjonen, da arealet hvor gangveien skal ligge alt er regulert til offentlig trafikkareal. Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner delvis blir erstattet: Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune, stadfestet og Reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord, vedtatt

4 4. Historikk og SEFRAK-registrert bygning Planen berører ingen SEFRAK-registrerte bygninger. Utenfor planens begrensning, på vestsiden av Kråkstadveien ved Nordre Frogner ligger det ei smie tett innpå veien. Bygningen er ikke SEFRAK-registrert, men burde vært det. Bygningen ligger karakteristisk plassert og er en viktig del av jordbrukslandskapet. Akershus fylkeskommune har varslet at det må gjennomføres arkeologiske registreringer innenfor planområdet fordi de topografiske forhold tilsier at planområdet har potensial for forminner uten synlig markering. Arkeologiske registreringer skal gjennomføres høsten Planforslagets innhold Planområdet er på 39,8 daa og arealet innenfor reguleringsplanen er avsatt til følgende formål: - Bolig frittliggende småhusbebyggelse 2,3 daa - Kjørevei 3,9 daa - Gang- og sykkelvei 6,2 daa - Annen veggrunn 14,4 daa - Landbruk 13 daa - Midlertidig anleggsområde Kort beskrivelse av de forskjellige formålene Boligformål (gult): Eiendommen Ellingsrudveien 45 har vi valgt å regulere i sin helhet fordi den er sterkt berørt av de grepene som gjøres i krysset Kråkstadveien - Ellingsrudveien Kollenveien. Derfor er formål bolig frittliggende småhusbebyggelse tatt med i planen. I tillegg ligger boligformål som grunnformål der det er regulert midlertidig anleggsområde. Kjørevei (grått): Dette formålet omfatter all offentlig vei (fylkesvei og kommunale veier), samt alle avkjørsler fra Kråkstadveien til landbrukseiendommer. Gang- og sykkelvei(rosa): Formålet omfatter g/s-veiens gangbane, samt fortau ved busstopp. Annen veggrunn (grønt): Dette er alt av grøftearealer, skjæring- og fyllingsutslag, samt andre parkmessig opparbeidete arealer. Landbruk (lys grønt): Underformål der hvor det er regulert midlertidig anleggsområde. Midlertidig anleggsområde: Det kan være behov for noe mer areal enn det som er regulert til g/s-vei i anleggsperioden. Det er derfor lagt inn et belt på tre meter i boligområdene, og 5 meter i landbruksområdene. Dette er et areal vi kanskje vil trenge midlertidig og områdene vil bli satt i stad etter bruk. Beskrivelse av reguleringsplan nordre del Krysset Kråkstadveien - Ellingsrudveien - Kollenveien Dette krysset har en meget utflytende struktur i dag, og Statens vegvesen stilte tidlig krav til at krysset måtte 4

5 strammes opp. I brev av sier de følgende: Statens vegvesen opprettholder tidligere uttalelse om oppstramming av krysset Ellingsrudveien/Kollenveien/Kråkstadveien. En oppstramming av dette krysset vil gi bedre trafikksikkerhet for brukerne av g/s-veien. En utbedring av krysset vil gi et klarere og mer forutsigbart trafikkbilde for alle brukere av krysset, enten det er bilister eller myke trafikanter. Krysset er dimensjonert for liten buss. Bussholdeplasser Bussholdeplassen på østsiden av Kråkstadveien er etablert, men vil bli utbedret i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveien. Bussholdeplassen på vestsiden har vært ferdig regulert lenge, men ikke bygd. Det vil den nå bli i forbindelse med byggingen av g/s-veien. Bussholdeplassen en blitt forlenget sydover med ca 16 meter i forhold til eksisterende reguleringsplan, på grunn av nye krav til utforming av bussholdeplasser. Det vil si at eiendommen Kråkstadveien 55 blir mer berørt en tidligere. Gang- og sykkelveiens utførelse I henhold til veinormalen skal en gang og sykkelvei ha en utførelse med 3 meter grøft mot kjørevei + 3,5 meter gangbane + 1,5 meter grøft. Men for å begrense de samlede inngrepene på strekningen fra krysset Kråkstadveien- Ellingsrudveien til Ås grense vil g/s-veien bli bygd med en redusert løsning. Selve gangveien vil ha en bredde på 3 meter, mens grøfta på 3 meter blir erstattet med en rabatt på 1 meter med et bøylerekkverk i midten av rabatten. For eiendommene langs Knausveien gjøres denne reduksjonen i utførelsen av gangveien for å minimere arealinngrepet på eiendommene. Langs Eikeliteigen er det derimot avsatt plass nok ved tidligere regulering til en 3+3+1,5 løsning, men da boligene i Eikeliteigen ble bygd ble noen av fyllingene som husene står på lagt utenfor eiendomsgrensene og inn på arealet avsatt til gang- og sykkelvei. Det kan medføre risiko for setninger og påfølgende skade på husene ved å røre disse fyllingene. Derfor har man valgt å fortsette den reduserte løsningen med 1 meter rabatt og 3 meter gangbane frem til Ås grense, for i størst mulig grad å unngå fyllingsfoten. Det blir satt opp veibelysning, og den plasseres på innsiden av g/s-veien, ikke i rabatten. 5

6 Støy På de siste oppdaterte støysonekartene fra Statens vegvesen ligger alle boligene innenfor gul sone. Det vi si at utendørs støynivå over døgnet ligger mellom db. I følge Statens vegvesen vil støynivået i gul sone normalt sett ikke utløse krav om støyskjerming ved bygging av ny gangvei. Dette fordi bygging av en gang- og sykkelveien i seg selv ikke medfører et økt støynivå, men terrenginngrep kan føre til endrede støyforhold ved at terrenget åpnes opp. For eiendommene langs Knausveien vil g/s-veien ligge i samme nivå som Kråkstadveien, og det gjøres ingen terrengmessige inngrep endringer dagens støysituasjon. For eiendommene langs Eikeliteigen stiger terrenget jamt oppover, og husene liggende fra 1 meter til 4 meter over gangveien. Gangveien ligger også her i samme nivå som Kråkstadveien. Det gjøres heller ikke her terrengmessige inngrep som vil endre dagens støysituasjon for eiendommene i Eikeliteigen. Fordi tiltaket ikke endrer støyforholdene er det ikke påkrevd å sette opp støyskjermer som følge av at gang- og sykkelveien bygges. Beskrivelse av reguleringsplanens søndre del Fylkesmannens landbruksavdeling har i brev datert krevet: Dersom forslaget til reguleringsplan ved offentlig ettersyn ikke ivaretar hensynet til verdifulle jordressurser, vil Landbruksavdelingen vurdere å fremme innsigelse. På bakgrunn av innsigelsesvarselet ble det avholdt et møte med Fylkesmannens landbruksavdeling, Statens vegvesen og Ski kommune. På møtet ble det drøftet forskjellige typer løsninger sett i lys av trafikksikkerhet kontra jordvern. Det ble ikke dratt noen konklusjoner på møtet, men Ski kommune ble bedt om å gjøre en konkret vurdering av en redusert løsning med 1 meter rabatt med rekkverk holdt opp mot veinormalens bruk av 3 meter grøftebredde: 3 meter grøft eller redusert fysisk skille Overordnede føringer: Nasjonal sykkelstrategi har som mål at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle. Dette vil føre til at flere sykler, noe som gir god samfunnsøkonomisk nytte. Riktig utformede anlegg vil også føre til at flere går, noe som gir liknende effekter. Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus har som fokusområde aktive barn på sikker skoleveg. I beskrivelsen av fokusområdet vektlegges helse, miljø og sikkerhet. Behovet for sykkelvegen på Kråkstad er dokumentert i "regional sykkelstrategi for Follo" og er prioritert av kommunen. Statens vegvesen har fått henvendelser om forholdene langs vegen spesielt med hensyn på forholdene for barn/ungdom. Det er 80 km/t langs Kråkstadveien og sannsynligvis holdes det et enda høyere fartsnivå. Det er ingen tiltak for gående og syklende langs veien i dag, kun smale skuldre. 6

7 Hvorfor 3m fysisk skille? Et bredt fysisk skille m/grøft (gjerne mer enn 3m) er en robust og attraktiv løsning. Den gir god trafikksikkerhet, mindre utrygghetsfølelse og bedre beskyttelse/miljø mot støv, støy og sølesprut. Den gir mulighet for å lagre snø om vinteren og gir gode avrenningsforhold, slik at g/s-veien blir liggende tørt og med liten isdannelse. Grøfta har også god effekt for kjøretøy ved at disse fanges opp av grøfta ved utforkjøring. I tillegg vil det også være enklere å tilpasse høyden på g/s-veien i forhold til eksisterende terreng og fylkesveien, da høydeforskjellene kan tas over en større bredde Utforming ved redusert skille: Hvis man velger redusert fysisk skille er det ikke hensiktsmessig å utforme skillet som grøft. Den blir ikke dyp nok til å drenere godt og vil over tid fylles opp av støv og skitt. Dette innebærer i praksis at alt blir liggende på en flate (atskilt med rekkverk). Alternativet er at det må bygges fysisk skille med kantstein (fylt med gress, smågatestein eller betong) slik man har gjort på den nordre delen av planen. 7

8 Kostnader. Reduksjon av fysisk skille gir vesentlig kostnadsøkning på grunn av behovet for rekkverk og lukket drenering. Dette knytter seg både til investering i byggefasen og i driftsfasen. Anslagsvis er det snakk om en merkostnad i byggefasen på kr. 2,4 mill Når brukes redusert fysisk skille: Normalt er 3m grøft den beste løsningen. Reduksjon av skillet skjer i tettbebygget strøk ut i fra en vurdering av flere forhold blant annet arealsituasjonen (bebyggelse svært nære veg) og kjøretøyhastighet. Økonomi spiller også inn for eksempel ved brukonstruksjoner, ved spesielt vanskelige terrengforhold og bebyggelse. I slike tilfeller må det vurderes om krav til standard stiller prosjektets gjennomføring i fare. Det finnes da eksempler på at vi finner det forsvarlig å redusere det fysiske skillet ut ifra en helhetsvurdering. Sideterreng: Det er mulig å redusere tiltaket på utsiden (mot sideterreng) men det må være helling vekk fra g/s-veien eller eventuelt en mindre grøft slik at overvann ikke renner ut/over g/s-veien Hva er besparelsen i m²: Det er ikke tilrådelig å redusere det fysiske skillet mellom gangveien og kjøreveien til mindre enn 1 meter. Det er derfor snakk om en besparelse på 2 meters bredde i en lengde på ca 2 km, som en arealbesparelse på 4 daa. Oppsummering: Redusert skille gir en minimal arealbesparelse til en høy pris og dårligere kvalitet på g/s-veien for gående og syklende. Planforslaget viser 3 meter som fysisk skille mellom gangveien og kjøreveien, da dette er best ut fra et trafikksikkerhetsmessig aspekt. Gang- og sykkelveiens utførelse Som for den nordre delen er det veinormalens anbefalte utførelse på 3m + 3,5 m +1,5 m som i utgangspunktet er gjeldende, men gjennom en dialog med Statens vegvesen har vi fått aksept for en løsning med 3 meter gangbane. Dette som et arealbesparende tiltak, uten at det går på bekostning av trafikksikkerhet. Helt sør i planen, ca 75 meter før idrettsplassen legges det inn redusert løsning med 1 meter rabatt mellom gangveien og kjøreveien av to årsaker: - Kråkstadveien krysser over en større bekk hvor det er bygd en kulvert. Kulverten er så lang at det er plass for gangveien å krysse kulverten med redusert løsning. Det er derfor kostnadsbesparende å gjøre det på denne måten, fremfor å forlenge kulverten. - Etter at bekken er krysset kommer gangveien inn i tettbebyggelsen i Kråkstad, og skal bygges forbi en boligeiendom før ny gang- og sykkelvei kan kobles på eksisterende g/s-vei. Det vil være lite hensiktmessig å utvide det fysiske skillet over denne korte avstanden, samt at eksisterende gangvei er bygd med redusert skille. 8

9 Det blir satt opp veibelysning på hele strekket fra Ås grense til Kråkstad idrettsplass, og lysstolpene plasseres nærmest gangbanen i grøften mellom Kråkstadveien og g/s-veien. Traseen for gang og sykkelveien kommer rett før passering av bekken i konflikt med en høyspentmast, og denne må flyttes før anlegget kan gjennomføres. Driftesavkjørsler Det er lagt inn driftsavkjørsler i reguleringsplanen i hht tidligere registreringer og gjennom befaringer. Hvis det er ytterligere driftsavkjørsler som ikke har kommet med nå, vil disse bli registrert og kan innarbeides i plangrunnlaget etter offentlig ettersyn. Drenering / stikkrenner Stikkledninger og drenskummer langs Kråkstadveien er innmålt og innarbeidet i plangrunnlaget, men det vil bli gjennomført en kvalitetssikring hvor landbrukskontoret og den enkelte grunneier blir involvert. Det vil også bli gjort en ekstra kvalitetssikring i forhold til landbruksdrenering, hvor landbrukskontoret og den enkelte grunneier blir involvert. Støy Også for denne strekningen av reguleringsplanen er det innenfor gul sone at boligene som blir berørt ligger. Det vi si at utendørs støynivåe over døgnet ligger mellom db. I følge Statens vegvesen vil støynivået i gul sone normalt ikke utløse krav om støyskjerming ved bygging av ny gangvei. Dette fordi bygging av en gang- og sykkelvei i seg selv ikke medfører et økt støynivå, men terrenginngrep kan føre til endrede støyforhold ved at terrenget åpnes opp. 9

10 Det vil heller ikke her bli oppført støyskjerming som følge av at gang - og sykkelveien bygges. 6. Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet ved annonse i Østlandets blad, og ved brev datert til offentlige instanser, organisasjoner, berørte grunneiere og naboer. Innen varslingsfristens utgang kom det inn 9 merknader: Kråkstad og Ski Bondelag, datert Kråkstad og Ski Bondelag ser positivt på at det kommer gang- og sykkelvei mellom Kråkstad og Ski, og de er positive til tiltaket langs Kråkstadveien forutsatt at grunneierne avser grunn frivillig. Vi regner med at grunneierne også er positive grunnet tiltakets samfunnsnyttige formål. Follo Ren, datert Kommunal renovasjon foregår ukentlig langs Kråkstadveien. Det kan være ønskelig for gjennomføringen av denne tjenesten å ha mulighet for renovasjonsbilen til å kunne kjøre på gang- og sykkelveien. Det er høy hastighet på strekningen, og det kan være sikkerhetsmessig riktig at renovasjonsbilen i størst mulig grad kjører på gangveien, for ikke å skape trafikkfarlige situasjoner. Det er da en forutsetning at gang- og sykkelveien er dimensjonert for 8 tonns akseltrykk og at veien er skiltet for formålet på de strekningene dette tillates. Det er et ønske om at det ved hver avkjørsel til gårdsbruk reguleres inn et område hvor avfallsbeholdere kan plasseres. Det bør reguleres for felles samlepunkter for oppsamlingsutstyr der hvor dette er naturlig Dennis Barlind, Gry Merete Bjørge Barlind og Gunn Christiansen, datert Med etablering av gang- og sykkelvei så vil det bli vesentlig mer innsyn og støy fra Kråkstadveien inn til våre eiendommer. I planarbeidet nevnes ikke noe om innsyn- og støyskjerming. Vi ønsker at kommunen tar dette i betraktning i det videre planarbeidet og gir tilbakemelding på hva som kan være aktuelt. Iht. informasjon som vi har fått så har grunneiere fått tilbud om støyskjerm eller jordvoll når fortau har blitt etablert langs med Kråkstadveien Statens vegvesen, datert Krysset Ellingsrudveien / Kollenveien / Kråkstadveien må strammes opp. Det vil gi bedre trafikksikkerhet for brukerne av g/s-veien. Om det skal være fysisk skille mellom g/s-veien og kjøreveien er noe som bør diskuteres i planprosessen og ikke legges inn som en forutsetning før planleggingen starter. Fortau er ingen god løsning. En minimumsløsning må være 3 meter g/s-vei med 1 meter skille. Statens vegvesen har tidligere gitt uttrykk for at de vil medvirke til byggingen av gang- og sykkelveien, men det gjelder imidlertid kun på strekningen mellom kommunegrensa Ski/Ås og krysset Ellingsrudveien / Kollenveien / Kråkstadveien. Jan Erik Bjoner, datert Bjoner eier og driver jordbrukseiendommen g/bnr.5/1 i Kråkstad I 1989 fremmet en gruppe grunneiere, via adv. Tor Stiklestad, sine synspunkter til forventede inngrep på eiendommene i forbindelse med planlegging av gangvei langs Kråkstadveien. Det var lagt spesiell vekt på mulige inngrep i drenering og drenskummer, samt behov for å opprettholde de landbruksavkjørslene som da og nå er i bruk. 10

11 Bjoner er positiv til selve gang- og sykkelveien under forutsetning av at de nevnte avkjørslene fortsatt er med i plangrunnlaget. Avkjørslene må være tilstrekkelig dimensjonert for nødvendig adkomst med landbruks og skogsrelaterte maskiner. Han forutsetter at også de øvrige synspunktene som kom frem via advokat Stiklestad er hensyntatt i dagens planarbeid. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Den planlagte g/s-veien går gjennom et sammenhengende jordbruksområde med dyrka og dyrkbare arealer, som omfatter lettbrukt fulldyrka jord som i hovedsak er godt egnet for korndyrking. Fylkesmannen anser byggingen av g/s-veier som en viktig samfunnsoppgave, men forutsetter at alternativer som minimerer inngrepet i dyrka jord uten at trafikksikkerheten reduseres blir vurdert. Fylkesmannen minner om at jordvernet er styrket. I denne saken mener Landbruksavdelingen at det må gis en vurdering av bruk av rekkverk istedenfor grøft mellom kjøreveien og gang- og sykkelveien der denne går over dyrka mark. Dersom forslaget til reguleringsplan ved offentlig ettersyn ikke ivaretar hensynet til verdifulle jordressurser vil Landbruksavdelinga vurdere å fremme innsigelse. Fylkesmannen ber om at følgende nasjonale og regionale føringer vurderes og ivaretas dersom de berøres av planforslaget: - Samordnet areal- og transportplanlegging - Klima- og energihensyn - Grønnstruktur, biologisk mangfold, landskap, jordvern, vassdrag med mer - Barn og unges interesser - Støy - Universell utforming Det må utarbeides ROS-analyse Advokat Hellerøy, datert Advokat Hellerøy representerer grunneierne Ragnhild Husaas, Turgay og Mevlüde Yeser, samt Tove Sann. Grunneierne har synspunkter, men da man ikke kjenner detaljene for prosjektet er det lite man kan kommentere på dette stadium av saken. Kryssløsningen ved Kollenveien / Ellingsrudveien er her vesentlig, og det samme gjelder utformingen av gang- og sykkelveien mellom dette krysset og Tannbergløkka. Akershus fylkeskommune, datert Det er fra før kjent flere gravhauger fra jernalderen i nærområdet, og de topografiske forholdene tilsier at planområdet har potensial for fornminner uten synlig markering. Det må derfor gjennomføres arkeologiske registreringer av planområdet. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. Det må tas hensyn til barn og unges interesser og universell utforming i det videre planarbeide. Det må påses at tilgjengelighet for alle sikres i den grad det er mulig, og at utearealer og transportinfrastruktur planlegges utformet og tilrettelagt slik at den kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig. Energi 1 Follo Røyken, datert I reguleringsområdet har Energi 1 nettstasjon samt høy- og lavspent kabel/luft anlegg. Lavspenningskabler (230/400V) vil komme i konflikt med planlagt anlegg, og omlegging av kabler må dekkes av utbygger. Nybygging, omlegging og opprusting av veibelysningen til kommunalstandard, i hht den kommunale veinormalen, må bekostes av utbygger. 11

12 Merknadene er vurdert ved utarbeidelse av planforslaget og hensyntatt så sant det er mulig i forhold til planens intensjoner. Etter 1. gangs behandling i plan- og byggesaksutvalget vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn, og det er i ettersynet mulig å komme med merknader til planforslaget. Det vil også bli avholdt offentlig informasjonsmøte om reguleringsplanen. Fordi planen berører to områder med tildels forskjellige problemstillinger, vil det bli avholdt to informasjonsmøter: Et for den nordre delen av planen hvor det primært er boligeiendommer som berøres, og et møte for den søndre delen hvor det primært er landbrukseiendommer som berøres. 7. Universell utforming All utbygging innenfor planområdet skal gjøres i hht prinsippene for universell utforming så langt det lar seg gjøre ut fra de topografiske forholdene. Dette er også nedfelt i reguleringsbestemmelsene. 8. Forholdet til barn og unge Gjennomføringen av denne reguleringsplanen må ansees som et betydelig trafikksikkerhetstiltak, og vil sikre trygg skolevei for barn og unge som bor langs Kråkstadveien, enten de skal til Kråkstad skole eller Ski skole. Det samme gjelder barn og unges ferdsel til og fra fritidssysler. 9. Risiko og sårbarhet Det er utarbeidet egen sjekkliste for risiko- og sårbarhetsforhold. Denne er lagt ved planbeskrivelsen. 10. Miljømessige forhold Reguleringsplanen er vurdert i henhold til naturmangfoldloven. Planeforslaget berører ingen viktige naturbiotoper. Det går et elgtrekk over traseen for gang- og sykkelveien vest for gården Eng nordre, men bygging av gangveien vil ikke utgjøre noe hinder for trekkveien. Planen legger beslag på ca 15 daa med høyproduktivt jordbruksareal. Konsekvensene av dette er diskutert under punkt 5. Planens innhold 11. Vedlegg Vedlegg 1: ROS-skjema 12

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 07/1655-40 Arknr.: PLA 200901 Saksbehandler: Marit Killingrød Bjørke BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 34/11 27.09.2011 Plan og byggesaksutvalget 16/12

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/554-13 Dato: 04.10.17 DETALJREGULERING FOR KRINGSJÅVEGEN 188 MED DEL AV KRINGSJÅVEGEN SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Saksutredning:

Saksfremlegg. Saksutredning: Saksfremlegg Arkivsak: 06/125 Sakstittel: 390 M GANG-/SYKKELVEG LANGS TRONDHEIMSVEGEN, FJELLBO 2. GANGS BEHANDLING K-kode: L12 Saksbehandler: Ingunn P. Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Beregnet til Øvre Eiker kommune Dokument type Vedlegg til planbeskrivelse datert 2010-07-26 Dato 2011-05-25 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Revisjon 00 Dato

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

PLAN FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING

PLAN FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING PLAN 345 - FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING Sakstittel: Plan 345 - FV 563 Askebakken - Hanevik/Eivika - VA/veiutbedring (del 1) Forslagsstiller: Askøy kommune Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan

Mindre reguleringsendring Gang- og sykkelveg langs Fv. 208 Hauglandsvegen plan Time kommune Postboks 38 4349 Bryne Deres ref.: Ant sider: 4 Vår ref.: Sted, dato: Stavanger 15.01.01 Gang- og sykkelveg langs Fv. 08 Hauglandsvegen plan 045.00 Dimensjon Rådgivning AS har utarbeidet en

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 137/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune Dato 02.02.2015 Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID 1621201501 Ørland kommune Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Dagens bruk av planområdet:...2

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 064/15 Utval for tekniske saker og næring 26.05.2015 052/15 Kommunestyret 11.06.2015 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 12/235-15/14183 Plan 1136 - Reguleringssak

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID

Saksframlegg. Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID Saksframlegg Detaljregulering for Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten, Askim og Eidsberg kommuner, PlanID-20140002 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12 15/217 Saksnr Utvalg

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Forord. Gang og sykkelveg

Forord. Gang og sykkelveg Forord Statens vegvesen region øst har utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv172 fra Svingen til Fråstad i Fet kommune. Strekningen er 1420 meter og kobles sammen med eksisterende gang

Detaljer

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen 158/1 m.fl. på Storås - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 30.10.2013 059/13 Kommunestyret 07.11.2013 061/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 21, SAND/EIDET - TØRNBY VESTRE. Versjon:

RØMSKOG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 21, SAND/EIDET - TØRNBY VESTRE. Versjon: RØMSKOG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 21, SAND/EIDET - TØRNBY VESTRE Versjon: 09.03.2015. Vedtatt av kommunestyret i Rømskog, 23.04.2015 Utarbeidet av Natur,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Lier kommune alternativ 1 1 FELLESBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER. Lier kommune alternativ 1 1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Lier kommune alternativ 1 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Planens formål er å regulere ny Rv 23 Dagslet - Linnes på strekningen Røyken grense Linnes. Grunnlaget for planen er å avlaste

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for ny vei til Øvre Hallenskog Forslag til reguleringsbestemmelser datert 10.02.2016 Revidert av bygningsrådet 16.03.2016 1 Planens hensikt Hensikten

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune

Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II. Plan id: Ørland Kommune Beskrivelse for detaljregulering av Underhaugen II Plan id: 1621201303 Ørland Kommune Dato: 12062015 Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Hensikt:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Eiendomsforhold:...2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI

MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY G/S-VEI ADRESSE COWI AS Torget 6 3256 Larvik TLF +47 02694 WWW cowi.no MAI 2014 NØTTERØY KOMMUNE SNIPETORP - TENVIK TRASÉRAPPORT FOR NY

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for teknikk og miljø HTM-sak 119/13 R-268 Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/05247-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013 Rådmannens

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE. Statens vegvesen. Planbeskrivelse

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE. Statens vegvesen. Planbeskrivelse Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Planbeskrivelse 2011-06-21 REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 3 (15) FV. 255

Detaljer