Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei , Kråkstadveien i Ski kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune."

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei , Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato:

2 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller og tiltakshaver for bygging av gang- og sykkelveien langs fv Kråkstadveien, mellom Ski og Kråkstad. Da man begynte å planlegge ny vann- og spillvannsledning fra Kråkstad til Ski, var det naturlig å se på muligheten for å kombinere legging av ledninger med byggingen av gangvei på ledningstraseen. Denne kombinasjonen gjør det mulig å realisere en gang- og sykkelvei som det lenge har vært et ønske om å få bygd. I tillegg blir den manglende gangveistrekningen mellom Ellingsrudveien og Ås grense bygd. Da vil det være sammenhengende fortau / gang- og sykkelvei fra Ski sentrum og forbi Tannbergløkka i Ås kommune. 2. Hensikten med planleggingen Gjennom reguleringsplanen skal det legges til rette for å kunne bygge gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad langs fylkesvei , Kråkstadveien, på de strekningene i Ski kommune hvor dette mangler; 1. Fra krysset Ellingsrudveien Kråkstadveien forbi Eikeliteigen til Ås kommunegrense. 2. Fra Ås kommunegrense til Kråkstad idrettsplass. Ved bygging av denne g/s-veien får man på plass et viktig trafikksikkerhetstiltak. Begge delstrekningene vil være med på å gjøre skoleveien tryggere for barn som skal til henholdsvis Ski skole og Kråkstad skole. Ski kommune inngår i det nasjonale nettverket av sykkelbyer. Nasjonalt nettverk av norske sykkelbyer er et faglig nettverk for byer og tettsteder som ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Sykkelbynettverket har 89 medlemmer; 73 kommuner 11 fylkeskommuner og 5 regioner i Statens vegvesen. På lenger sikt vil denne gang- og sykkelveien inngå som en del av et sammenhengende gang- og sykkelveinett i Ski kommune. Når Ski kommune nå regulerer og bygger g/s-vei frem til Ås på begge sider av kommunegrensa, vil det gjenstå en strekning på ca. 400 meter som mangler gang- og sykkelvei i Ås kommune 3. Dagens situasjon og planstatus Forslaget til reguleringsplan er delt i en nordre og en søndre del, med Ås kommune midt i mellom. Situasjon og planstatus blir derfor gitt for hver del separat. Nordre del Forslag til Reguleringsplan for gang-/sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (nordre del) utgjør ingen vesentlig endring i forhold til dagens reguleringssituasjon. Riktig nok berøres flere boligeiendommer i området Høysletta, Kollenveien, Ellingsrudveien, Knausveien og Kråkstadveien, men også i dag er de samme delene av eiendommene regulert til offentlig trafikkformål. 2

3 I Knausveien 1, 3 og 5 utvides trafikkarealet med en meter i forhold til dagens regulering, for å få plass til grøfteareal på innsiden av gangveien. På eiendommen Kråkstadveien 55 utvides det arealet som i dag er regulert til busslomme på grunn av nye krav til utforming av busslommer. På eiendommen Ellingsrudveien 45 tilbakeføres det areal fra trafikkformål til boligformål som en følge av at det ikke var behov for alt trafikkarealet ved oppstrammingen av krysset Kollenveien / Ellingsrudveien. Ut over dette er ikke reguleringssituasjonen endret fra gamle, men fortsatt gjeldende planer til det nye planforslaget. Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner helt eller delvis blir erstattet: Reguleringsplan for del av Kråkstadveien, Fv. C22, stadfestet , Reguleringsplan området rundt Kråkstadveien, stadfestet , Reguleringsplan for Halmstad 2, del av Eikeli, stadfestet , Reguleringsplan for Eikeli, del av gnr 139/1, vedtatt Gang- og sykkelvegen mellom Ski og Kråkstad er innarbeidet i vedtatt kommuneplan for Ski kommune. Søndre del Forslag til Reguleringsplan for gang-/sykkelvei mellom Ski og Kråkstad (søndre del) berører 6 landbrukseiendommer og 2 boligeiendommer. Arealene som planen omfatter er primært fulldyrkede jordbruksarealer, og er regulert til landbruksformål i Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune For boligeiendommen Kråkstadveien 110 A endres ikke reguleringssituasjonen, da arealet hvor gangveien skal ligge alt er regulert til offentlig trafikkareal. Vedtak av planen vil medføre at følgende reguleringsplaner delvis blir erstattet: Reguleringsplan for landbruksområdene i søndre del av Ski kommune, stadfestet og Reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord, vedtatt

4 4. Historikk og SEFRAK-registrert bygning Planen berører ingen SEFRAK-registrerte bygninger. Utenfor planens begrensning, på vestsiden av Kråkstadveien ved Nordre Frogner ligger det ei smie tett innpå veien. Bygningen er ikke SEFRAK-registrert, men burde vært det. Bygningen ligger karakteristisk plassert og er en viktig del av jordbrukslandskapet. Akershus fylkeskommune har varslet at det må gjennomføres arkeologiske registreringer innenfor planområdet fordi de topografiske forhold tilsier at planområdet har potensial for forminner uten synlig markering. Arkeologiske registreringer skal gjennomføres høsten Planforslagets innhold Planområdet er på 39,8 daa og arealet innenfor reguleringsplanen er avsatt til følgende formål: - Bolig frittliggende småhusbebyggelse 2,3 daa - Kjørevei 3,9 daa - Gang- og sykkelvei 6,2 daa - Annen veggrunn 14,4 daa - Landbruk 13 daa - Midlertidig anleggsområde Kort beskrivelse av de forskjellige formålene Boligformål (gult): Eiendommen Ellingsrudveien 45 har vi valgt å regulere i sin helhet fordi den er sterkt berørt av de grepene som gjøres i krysset Kråkstadveien - Ellingsrudveien Kollenveien. Derfor er formål bolig frittliggende småhusbebyggelse tatt med i planen. I tillegg ligger boligformål som grunnformål der det er regulert midlertidig anleggsområde. Kjørevei (grått): Dette formålet omfatter all offentlig vei (fylkesvei og kommunale veier), samt alle avkjørsler fra Kråkstadveien til landbrukseiendommer. Gang- og sykkelvei(rosa): Formålet omfatter g/s-veiens gangbane, samt fortau ved busstopp. Annen veggrunn (grønt): Dette er alt av grøftearealer, skjæring- og fyllingsutslag, samt andre parkmessig opparbeidete arealer. Landbruk (lys grønt): Underformål der hvor det er regulert midlertidig anleggsområde. Midlertidig anleggsområde: Det kan være behov for noe mer areal enn det som er regulert til g/s-vei i anleggsperioden. Det er derfor lagt inn et belt på tre meter i boligområdene, og 5 meter i landbruksområdene. Dette er et areal vi kanskje vil trenge midlertidig og områdene vil bli satt i stad etter bruk. Beskrivelse av reguleringsplan nordre del Krysset Kråkstadveien - Ellingsrudveien - Kollenveien Dette krysset har en meget utflytende struktur i dag, og Statens vegvesen stilte tidlig krav til at krysset måtte 4

5 strammes opp. I brev av sier de følgende: Statens vegvesen opprettholder tidligere uttalelse om oppstramming av krysset Ellingsrudveien/Kollenveien/Kråkstadveien. En oppstramming av dette krysset vil gi bedre trafikksikkerhet for brukerne av g/s-veien. En utbedring av krysset vil gi et klarere og mer forutsigbart trafikkbilde for alle brukere av krysset, enten det er bilister eller myke trafikanter. Krysset er dimensjonert for liten buss. Bussholdeplasser Bussholdeplassen på østsiden av Kråkstadveien er etablert, men vil bli utbedret i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveien. Bussholdeplassen på vestsiden har vært ferdig regulert lenge, men ikke bygd. Det vil den nå bli i forbindelse med byggingen av g/s-veien. Bussholdeplassen en blitt forlenget sydover med ca 16 meter i forhold til eksisterende reguleringsplan, på grunn av nye krav til utforming av bussholdeplasser. Det vil si at eiendommen Kråkstadveien 55 blir mer berørt en tidligere. Gang- og sykkelveiens utførelse I henhold til veinormalen skal en gang og sykkelvei ha en utførelse med 3 meter grøft mot kjørevei + 3,5 meter gangbane + 1,5 meter grøft. Men for å begrense de samlede inngrepene på strekningen fra krysset Kråkstadveien- Ellingsrudveien til Ås grense vil g/s-veien bli bygd med en redusert løsning. Selve gangveien vil ha en bredde på 3 meter, mens grøfta på 3 meter blir erstattet med en rabatt på 1 meter med et bøylerekkverk i midten av rabatten. For eiendommene langs Knausveien gjøres denne reduksjonen i utførelsen av gangveien for å minimere arealinngrepet på eiendommene. Langs Eikeliteigen er det derimot avsatt plass nok ved tidligere regulering til en 3+3+1,5 løsning, men da boligene i Eikeliteigen ble bygd ble noen av fyllingene som husene står på lagt utenfor eiendomsgrensene og inn på arealet avsatt til gang- og sykkelvei. Det kan medføre risiko for setninger og påfølgende skade på husene ved å røre disse fyllingene. Derfor har man valgt å fortsette den reduserte løsningen med 1 meter rabatt og 3 meter gangbane frem til Ås grense, for i størst mulig grad å unngå fyllingsfoten. Det blir satt opp veibelysning, og den plasseres på innsiden av g/s-veien, ikke i rabatten. 5

6 Støy På de siste oppdaterte støysonekartene fra Statens vegvesen ligger alle boligene innenfor gul sone. Det vi si at utendørs støynivå over døgnet ligger mellom db. I følge Statens vegvesen vil støynivået i gul sone normalt sett ikke utløse krav om støyskjerming ved bygging av ny gangvei. Dette fordi bygging av en gang- og sykkelveien i seg selv ikke medfører et økt støynivå, men terrenginngrep kan føre til endrede støyforhold ved at terrenget åpnes opp. For eiendommene langs Knausveien vil g/s-veien ligge i samme nivå som Kråkstadveien, og det gjøres ingen terrengmessige inngrep endringer dagens støysituasjon. For eiendommene langs Eikeliteigen stiger terrenget jamt oppover, og husene liggende fra 1 meter til 4 meter over gangveien. Gangveien ligger også her i samme nivå som Kråkstadveien. Det gjøres heller ikke her terrengmessige inngrep som vil endre dagens støysituasjon for eiendommene i Eikeliteigen. Fordi tiltaket ikke endrer støyforholdene er det ikke påkrevd å sette opp støyskjermer som følge av at gang- og sykkelveien bygges. Beskrivelse av reguleringsplanens søndre del Fylkesmannens landbruksavdeling har i brev datert krevet: Dersom forslaget til reguleringsplan ved offentlig ettersyn ikke ivaretar hensynet til verdifulle jordressurser, vil Landbruksavdelingen vurdere å fremme innsigelse. På bakgrunn av innsigelsesvarselet ble det avholdt et møte med Fylkesmannens landbruksavdeling, Statens vegvesen og Ski kommune. På møtet ble det drøftet forskjellige typer løsninger sett i lys av trafikksikkerhet kontra jordvern. Det ble ikke dratt noen konklusjoner på møtet, men Ski kommune ble bedt om å gjøre en konkret vurdering av en redusert løsning med 1 meter rabatt med rekkverk holdt opp mot veinormalens bruk av 3 meter grøftebredde: 3 meter grøft eller redusert fysisk skille Overordnede føringer: Nasjonal sykkelstrategi har som mål at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle. Dette vil føre til at flere sykler, noe som gir god samfunnsøkonomisk nytte. Riktig utformede anlegg vil også føre til at flere går, noe som gir liknende effekter. Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus har som fokusområde aktive barn på sikker skoleveg. I beskrivelsen av fokusområdet vektlegges helse, miljø og sikkerhet. Behovet for sykkelvegen på Kråkstad er dokumentert i "regional sykkelstrategi for Follo" og er prioritert av kommunen. Statens vegvesen har fått henvendelser om forholdene langs vegen spesielt med hensyn på forholdene for barn/ungdom. Det er 80 km/t langs Kråkstadveien og sannsynligvis holdes det et enda høyere fartsnivå. Det er ingen tiltak for gående og syklende langs veien i dag, kun smale skuldre. 6

7 Hvorfor 3m fysisk skille? Et bredt fysisk skille m/grøft (gjerne mer enn 3m) er en robust og attraktiv løsning. Den gir god trafikksikkerhet, mindre utrygghetsfølelse og bedre beskyttelse/miljø mot støv, støy og sølesprut. Den gir mulighet for å lagre snø om vinteren og gir gode avrenningsforhold, slik at g/s-veien blir liggende tørt og med liten isdannelse. Grøfta har også god effekt for kjøretøy ved at disse fanges opp av grøfta ved utforkjøring. I tillegg vil det også være enklere å tilpasse høyden på g/s-veien i forhold til eksisterende terreng og fylkesveien, da høydeforskjellene kan tas over en større bredde Utforming ved redusert skille: Hvis man velger redusert fysisk skille er det ikke hensiktsmessig å utforme skillet som grøft. Den blir ikke dyp nok til å drenere godt og vil over tid fylles opp av støv og skitt. Dette innebærer i praksis at alt blir liggende på en flate (atskilt med rekkverk). Alternativet er at det må bygges fysisk skille med kantstein (fylt med gress, smågatestein eller betong) slik man har gjort på den nordre delen av planen. 7

8 Kostnader. Reduksjon av fysisk skille gir vesentlig kostnadsøkning på grunn av behovet for rekkverk og lukket drenering. Dette knytter seg både til investering i byggefasen og i driftsfasen. Anslagsvis er det snakk om en merkostnad i byggefasen på kr. 2,4 mill Når brukes redusert fysisk skille: Normalt er 3m grøft den beste løsningen. Reduksjon av skillet skjer i tettbebygget strøk ut i fra en vurdering av flere forhold blant annet arealsituasjonen (bebyggelse svært nære veg) og kjøretøyhastighet. Økonomi spiller også inn for eksempel ved brukonstruksjoner, ved spesielt vanskelige terrengforhold og bebyggelse. I slike tilfeller må det vurderes om krav til standard stiller prosjektets gjennomføring i fare. Det finnes da eksempler på at vi finner det forsvarlig å redusere det fysiske skillet ut ifra en helhetsvurdering. Sideterreng: Det er mulig å redusere tiltaket på utsiden (mot sideterreng) men det må være helling vekk fra g/s-veien eller eventuelt en mindre grøft slik at overvann ikke renner ut/over g/s-veien Hva er besparelsen i m²: Det er ikke tilrådelig å redusere det fysiske skillet mellom gangveien og kjøreveien til mindre enn 1 meter. Det er derfor snakk om en besparelse på 2 meters bredde i en lengde på ca 2 km, som en arealbesparelse på 4 daa. Oppsummering: Redusert skille gir en minimal arealbesparelse til en høy pris og dårligere kvalitet på g/s-veien for gående og syklende. Planforslaget viser 3 meter som fysisk skille mellom gangveien og kjøreveien, da dette er best ut fra et trafikksikkerhetsmessig aspekt. Gang- og sykkelveiens utførelse Som for den nordre delen er det veinormalens anbefalte utførelse på 3m + 3,5 m +1,5 m som i utgangspunktet er gjeldende, men gjennom en dialog med Statens vegvesen har vi fått aksept for en løsning med 3 meter gangbane. Dette som et arealbesparende tiltak, uten at det går på bekostning av trafikksikkerhet. Helt sør i planen, ca 75 meter før idrettsplassen legges det inn redusert løsning med 1 meter rabatt mellom gangveien og kjøreveien av to årsaker: - Kråkstadveien krysser over en større bekk hvor det er bygd en kulvert. Kulverten er så lang at det er plass for gangveien å krysse kulverten med redusert løsning. Det er derfor kostnadsbesparende å gjøre det på denne måten, fremfor å forlenge kulverten. - Etter at bekken er krysset kommer gangveien inn i tettbebyggelsen i Kråkstad, og skal bygges forbi en boligeiendom før ny gang- og sykkelvei kan kobles på eksisterende g/s-vei. Det vil være lite hensiktmessig å utvide det fysiske skillet over denne korte avstanden, samt at eksisterende gangvei er bygd med redusert skille. 8

9 Det blir satt opp veibelysning på hele strekket fra Ås grense til Kråkstad idrettsplass, og lysstolpene plasseres nærmest gangbanen i grøften mellom Kråkstadveien og g/s-veien. Traseen for gang og sykkelveien kommer rett før passering av bekken i konflikt med en høyspentmast, og denne må flyttes før anlegget kan gjennomføres. Driftesavkjørsler Det er lagt inn driftsavkjørsler i reguleringsplanen i hht tidligere registreringer og gjennom befaringer. Hvis det er ytterligere driftsavkjørsler som ikke har kommet med nå, vil disse bli registrert og kan innarbeides i plangrunnlaget etter offentlig ettersyn. Drenering / stikkrenner Stikkledninger og drenskummer langs Kråkstadveien er innmålt og innarbeidet i plangrunnlaget, men det vil bli gjennomført en kvalitetssikring hvor landbrukskontoret og den enkelte grunneier blir involvert. Det vil også bli gjort en ekstra kvalitetssikring i forhold til landbruksdrenering, hvor landbrukskontoret og den enkelte grunneier blir involvert. Støy Også for denne strekningen av reguleringsplanen er det innenfor gul sone at boligene som blir berørt ligger. Det vi si at utendørs støynivåe over døgnet ligger mellom db. I følge Statens vegvesen vil støynivået i gul sone normalt ikke utløse krav om støyskjerming ved bygging av ny gangvei. Dette fordi bygging av en gang- og sykkelvei i seg selv ikke medfører et økt støynivå, men terrenginngrep kan føre til endrede støyforhold ved at terrenget åpnes opp. 9

10 Det vil heller ikke her bli oppført støyskjerming som følge av at gang - og sykkelveien bygges. 6. Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet ved annonse i Østlandets blad, og ved brev datert til offentlige instanser, organisasjoner, berørte grunneiere og naboer. Innen varslingsfristens utgang kom det inn 9 merknader: Kråkstad og Ski Bondelag, datert Kråkstad og Ski Bondelag ser positivt på at det kommer gang- og sykkelvei mellom Kråkstad og Ski, og de er positive til tiltaket langs Kråkstadveien forutsatt at grunneierne avser grunn frivillig. Vi regner med at grunneierne også er positive grunnet tiltakets samfunnsnyttige formål. Follo Ren, datert Kommunal renovasjon foregår ukentlig langs Kråkstadveien. Det kan være ønskelig for gjennomføringen av denne tjenesten å ha mulighet for renovasjonsbilen til å kunne kjøre på gang- og sykkelveien. Det er høy hastighet på strekningen, og det kan være sikkerhetsmessig riktig at renovasjonsbilen i størst mulig grad kjører på gangveien, for ikke å skape trafikkfarlige situasjoner. Det er da en forutsetning at gang- og sykkelveien er dimensjonert for 8 tonns akseltrykk og at veien er skiltet for formålet på de strekningene dette tillates. Det er et ønske om at det ved hver avkjørsel til gårdsbruk reguleres inn et område hvor avfallsbeholdere kan plasseres. Det bør reguleres for felles samlepunkter for oppsamlingsutstyr der hvor dette er naturlig Dennis Barlind, Gry Merete Bjørge Barlind og Gunn Christiansen, datert Med etablering av gang- og sykkelvei så vil det bli vesentlig mer innsyn og støy fra Kråkstadveien inn til våre eiendommer. I planarbeidet nevnes ikke noe om innsyn- og støyskjerming. Vi ønsker at kommunen tar dette i betraktning i det videre planarbeidet og gir tilbakemelding på hva som kan være aktuelt. Iht. informasjon som vi har fått så har grunneiere fått tilbud om støyskjerm eller jordvoll når fortau har blitt etablert langs med Kråkstadveien Statens vegvesen, datert Krysset Ellingsrudveien / Kollenveien / Kråkstadveien må strammes opp. Det vil gi bedre trafikksikkerhet for brukerne av g/s-veien. Om det skal være fysisk skille mellom g/s-veien og kjøreveien er noe som bør diskuteres i planprosessen og ikke legges inn som en forutsetning før planleggingen starter. Fortau er ingen god løsning. En minimumsløsning må være 3 meter g/s-vei med 1 meter skille. Statens vegvesen har tidligere gitt uttrykk for at de vil medvirke til byggingen av gang- og sykkelveien, men det gjelder imidlertid kun på strekningen mellom kommunegrensa Ski/Ås og krysset Ellingsrudveien / Kollenveien / Kråkstadveien. Jan Erik Bjoner, datert Bjoner eier og driver jordbrukseiendommen g/bnr.5/1 i Kråkstad I 1989 fremmet en gruppe grunneiere, via adv. Tor Stiklestad, sine synspunkter til forventede inngrep på eiendommene i forbindelse med planlegging av gangvei langs Kråkstadveien. Det var lagt spesiell vekt på mulige inngrep i drenering og drenskummer, samt behov for å opprettholde de landbruksavkjørslene som da og nå er i bruk. 10

11 Bjoner er positiv til selve gang- og sykkelveien under forutsetning av at de nevnte avkjørslene fortsatt er med i plangrunnlaget. Avkjørslene må være tilstrekkelig dimensjonert for nødvendig adkomst med landbruks og skogsrelaterte maskiner. Han forutsetter at også de øvrige synspunktene som kom frem via advokat Stiklestad er hensyntatt i dagens planarbeid. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Den planlagte g/s-veien går gjennom et sammenhengende jordbruksområde med dyrka og dyrkbare arealer, som omfatter lettbrukt fulldyrka jord som i hovedsak er godt egnet for korndyrking. Fylkesmannen anser byggingen av g/s-veier som en viktig samfunnsoppgave, men forutsetter at alternativer som minimerer inngrepet i dyrka jord uten at trafikksikkerheten reduseres blir vurdert. Fylkesmannen minner om at jordvernet er styrket. I denne saken mener Landbruksavdelingen at det må gis en vurdering av bruk av rekkverk istedenfor grøft mellom kjøreveien og gang- og sykkelveien der denne går over dyrka mark. Dersom forslaget til reguleringsplan ved offentlig ettersyn ikke ivaretar hensynet til verdifulle jordressurser vil Landbruksavdelinga vurdere å fremme innsigelse. Fylkesmannen ber om at følgende nasjonale og regionale føringer vurderes og ivaretas dersom de berøres av planforslaget: - Samordnet areal- og transportplanlegging - Klima- og energihensyn - Grønnstruktur, biologisk mangfold, landskap, jordvern, vassdrag med mer - Barn og unges interesser - Støy - Universell utforming Det må utarbeides ROS-analyse Advokat Hellerøy, datert Advokat Hellerøy representerer grunneierne Ragnhild Husaas, Turgay og Mevlüde Yeser, samt Tove Sann. Grunneierne har synspunkter, men da man ikke kjenner detaljene for prosjektet er det lite man kan kommentere på dette stadium av saken. Kryssløsningen ved Kollenveien / Ellingsrudveien er her vesentlig, og det samme gjelder utformingen av gang- og sykkelveien mellom dette krysset og Tannbergløkka. Akershus fylkeskommune, datert Det er fra før kjent flere gravhauger fra jernalderen i nærområdet, og de topografiske forholdene tilsier at planområdet har potensial for fornminner uten synlig markering. Det må derfor gjennomføres arkeologiske registreringer av planområdet. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. Det må tas hensyn til barn og unges interesser og universell utforming i det videre planarbeide. Det må påses at tilgjengelighet for alle sikres i den grad det er mulig, og at utearealer og transportinfrastruktur planlegges utformet og tilrettelagt slik at den kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig. Energi 1 Follo Røyken, datert I reguleringsområdet har Energi 1 nettstasjon samt høy- og lavspent kabel/luft anlegg. Lavspenningskabler (230/400V) vil komme i konflikt med planlagt anlegg, og omlegging av kabler må dekkes av utbygger. Nybygging, omlegging og opprusting av veibelysningen til kommunalstandard, i hht den kommunale veinormalen, må bekostes av utbygger. 11

12 Merknadene er vurdert ved utarbeidelse av planforslaget og hensyntatt så sant det er mulig i forhold til planens intensjoner. Etter 1. gangs behandling i plan- og byggesaksutvalget vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn, og det er i ettersynet mulig å komme med merknader til planforslaget. Det vil også bli avholdt offentlig informasjonsmøte om reguleringsplanen. Fordi planen berører to områder med tildels forskjellige problemstillinger, vil det bli avholdt to informasjonsmøter: Et for den nordre delen av planen hvor det primært er boligeiendommer som berøres, og et møte for den søndre delen hvor det primært er landbrukseiendommer som berøres. 7. Universell utforming All utbygging innenfor planområdet skal gjøres i hht prinsippene for universell utforming så langt det lar seg gjøre ut fra de topografiske forholdene. Dette er også nedfelt i reguleringsbestemmelsene. 8. Forholdet til barn og unge Gjennomføringen av denne reguleringsplanen må ansees som et betydelig trafikksikkerhetstiltak, og vil sikre trygg skolevei for barn og unge som bor langs Kråkstadveien, enten de skal til Kråkstad skole eller Ski skole. Det samme gjelder barn og unges ferdsel til og fra fritidssysler. 9. Risiko og sårbarhet Det er utarbeidet egen sjekkliste for risiko- og sårbarhetsforhold. Denne er lagt ved planbeskrivelsen. 10. Miljømessige forhold Reguleringsplanen er vurdert i henhold til naturmangfoldloven. Planeforslaget berører ingen viktige naturbiotoper. Det går et elgtrekk over traseen for gang- og sykkelveien vest for gården Eng nordre, men bygging av gangveien vil ikke utgjøre noe hinder for trekkveien. Planen legger beslag på ca 15 daa med høyproduktivt jordbruksareal. Konsekvensene av dette er diskutert under punkt 5. Planens innhold 11. Vedlegg Vedlegg 1: ROS-skjema 12

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Gausdal kommune Rapporttype Reguleringsplan 2011-05-30 BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD 3 (26) BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer