Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 138551 18.08.2005. Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde"

Transkript

1 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Oppdragsnavn: Tilleggsutredninger Frøya Vindpark Kunde: Nord-Trøndelag Elektrisitetverk (NTE) Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde Emneord: Forurensning, olje, grunn, drikkevann Sammendrag: Forholdsvis store mengder oljer og drivstoff vil lagres og brukes i planområdet til Frøya vindpark i anleggs- og driftsfasen. Bare mindre andeler av dette vil befinne seg innenfor nedbørsfeltet til drikkevannskilden Kjerkdalsvatnet. Det vil i hovedsak være drivstoff og oljer i anleggsmaskiner, eventuell frakt av drivstoff ut til anleggsmaskiner og oljer i møller og transformatorer. Generelt sett vurderes sannsynligheten for søl og spredning til drikkevannkilden å være lav. Ved drift vil oljeholdig utstyr være konstruert med oppsamlingssystemer som gjør spredning av eventuelle søl lite sannsynlig. Fare for forurensning anses å være noe større i anleggsfasen enn i driftsfasen. Størst fare knytter det seg til transport av drivstoff ut til anleggsmaskiner. Det er i denne sammenheng viktig å benytte sikkert utstyr og ha prosedyrer for kjøring og tanking som minimerer sannsynlighet for velt, kollisjoner eller andre hendelser som kan føre til søl. God miljøoppfølging og beredskap anses også som viktige virkemidler for å minimere forurensningsrisiko. Rev.: Dato: Sign.: Utarbeidet av: Tommy Johnsen Kontrollert av: Terje Farestveit Oppdragsansvarlig: Oppdragsleder / avd.: Elise Førde Tommy Johnsen SWECO GRØNER Postboks LYSAKER Telefon: Telefaks: SW ECO Grøner AS Org. nr.: NO MVA et selskap i SWECO konsernet e-post:

2 INNHOLD 1 INNLEDNING FORURENSNINGSKILDER ANLEGGSFASEN -UTSTYR OG OLJEMENGDER DRIFTSFASEN UTSTYR OG OLJEMENGDER VEDLIKEHOLD I DRIFTSFASEN SIKRING AV UTSTYR MOT LEKKASJE LOKALISERING AV UTSTYR OG AKTIVITETER I FORHOLD TIL DRIKKEVANN UTSLIPP I DRIKKEVANNETS NEDBØRSFELT UTSLIPPSHENDELSER SANNSYNLIGHET FOR UTSLIPP TRANSPORT AV OLJE/DRIFTSTOFF ANLEGGSFASEN UNNTATT TRANSPORT DRIFTSFASEN KONSEKVENSER AV UTSLIPP FOR DRIKKEVANN FAKTORER SOM PÅVIRKER SPREDNING VURDERING AV SPREDNING KONSEKVENSER FOR RESIPIENT RISIKOVURDERING METODIKK FOR VURDERING AV RISIKO RISIKO FOR FORURENSNING AV DRIKKEVANNSKILDE ANDRE KILDER TIL FORURENSNING AV DRIKKEVANN RISIKOREDUSERENDE TILTAK...16 VEDLEGG 1 NEDBØRSFELT TIL KJERKDALSVATNET OG TUVNESVATNET M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 2 av 17

3 1 INNLEDNING Nord-Trøndelag Elektrisitetverk (NTE) har levert konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Frøya vindpark til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Følgende krav om tilleggsutredninger når det gjelder forurensninger er gitt av NVE: Deler av vindparken med tilhørende infrastruktur berører nedbørsfeltet til drikkevannskilden Kirkedalsvatnet, og det er konstatert at også Tuvnesvatnet drenerer til drikkevannskilden. Det skal gjøres en vurdering av risikoen for forurensning av anlegget i drifts- og anleggsfasen. Mengden av olje i vindturbinene under drift og omfanget av lagring av olje/drivstoff i forbindelse med anleggsarbeidene skal anslås. Det skal gjøres en vurdering av hvordan uhell eller uforutsette hendelser i anleggs- og driftsfasen vil eventuelt påvirke nedbørsfeltet/drikkevannkilden. Det skal vurderes, i samråd med Mattilsynet, om deler av disse vurderingene skal graderes. Dette dokumentet er ment å besvare tilleggskravet fra NVE. Vurderte forurensninger er spill av drivstoff, hydrauliske oljer, maling og andre flytende kjemikalier i anleggs- og driftfase, samt sanitæravløp fra brakkerigger. Slike stoffer kan forurense både grunn og vassdrag og føres videre til drikkevannskilden. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 3 av 17

4 2 FORURENSNINGSKILDER Oversikt over utstyr og mengder er skaffet til veie gjennom erfaring med eksisterende anlegg, kontakt med potensielle leverandører av vindmøller, utstyr og tjenester. Oljemengdene gjelder for hele vindkraftanlegget. Olje, for å kunne, forurense drikkevannskildene, må befinne seg i drikkevannets nedbørsfelt. Hvor store mengder dette gjelder beskrives nærmere i kapittel Anleggsfasen -utstyr og oljemengder Ikke alt utstyr og dermed olje vil befinne seg på anleggsområdet til enhver tid eller samtidig. For eksempel vil tankbil være sjelden på området. Videre vil tankbil komme når drivstofftank er tom, slik at disse to mengdene ikke skal summeres. Angitte mengder er maksimale mengder (fulle tanker). Tabell 1 viser maksimale mengder oljer og drivstoff i vindparken (planområdet) i anleggsfasen. Det er store usikkerheter i tallene bl.a. fordi entreprenør ikke er valgt og i liten grad har standard type og antall utstyr som benyttes i anleggsfasen. Typiske utstyrstyper og en konservativt antall enheter er derfor valgt for å anslå oljemengder. Det bemerkes at selv om en lekkasje skulle inntreffe, så er det meget lite sannsynlig at de angitte mengdene vil slippes ut til omgivelsene. Dette fordi det meste av utstyr er sikret med systemer som vil fange opp eventuelle søl, samt at det ikke vil oppstå utslipp fra flere enheter samtidig. Det henvises til kapittel 2.4 for nærmere beskrivelse. Tabell 1 Utstyrstype - anleggsfase Anleggsmaskineri 1 -Gravemaskiner -Hjullastere -Dumpere -Aggregat/pumper Tankanlegg og tankbil for drivstoff og oljer Tank for forsyning av drivstoff til anleggsmaskiner Brakkerigg/ oppstillingsplasser Potensielt forurensende utstyr og oljemengder i anleggsfasen Aktivitet Masseforflytning Strøm/trykk Frakt Lagring Fylling Tapping Frakt Fylling Lagring av mindre enheter med olje og kjemikalier Mengde (liter/stk) Diesel Hydr. Smøre olje olje Ant Total mengde (liter) Diesel Hydr. Smøreolje olje Ukjent lavt tall Ukjent lavt tall Ukjent lavt tall 1 Ukjent lavt tall Ukjent lavt tall Ukjent lavt tall MAKSIMAL TOTAL MENGDE OLJE/DIESEL I VINDPARKEN Konservative anslag mht. mengder. Volvo s største maskineri er benyttet. Antallet er basert på erfaringsdata fra store vindkraftutbygginger og hvor mange arbeidslag veistrukturen tillater. Dette antas også å være konservativt da ikke like mange maskiner befinner seg på området i hele anleggsperioden. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 4 av 17

5 2.2 Driftsfasen utstyr og oljemengder Maksimale mengder olje i vindparken (planområdet) er gitt i Tabell 2. De store variasjonene i tallene beror spesielt på at utstyrsleverandør og mølletype ennå ikke er valgt og det er store forskjeller mellom leverandører og den enkelte leverandørs ulike mølletyper (se ytterligere forklaring i teksten etter tabellen). Av samme årsak som beskrevet i kapittel 2.1 vil eventuelle utslipp være betydelig mindre enn lagret mengde. Tabell 2 Potensielt forurensende utstyr og oljemengder i driftsfasen Utstyrstype - Aktivitet Mengde (liter/stk) Ant. Total mengde (liter) driftsfase Diesel Hydr. olje Smøreolje Diesel Hydr. olje Smøreolje Vindmøller 1 Produksjon Trafo per mølle 2 Produksjon Trafostasjon 22/132 Produksjon kv Servicebygg 3 Lagring av oljer Servicekjøretøy 4 Transport til møller MAKSIMAL TOTAL MENGDE OLJE/DIESEL I VINDPARKEN (avrundet til 2 gjeldende siffer) Det vil ikke være lagring av drivstoff i vindparken. 2 Data gitt av to ulike leverandører Enercon og Vestas for møller på hhv. 2,5 og 3 MW. 3 Det er forutsatt at det lagres olje for etterfylling av 3 møller og mølletrafoer. 4 Drivstofftank på transportmiddel Trafostasjoner ved hver mølle kan være tørrisolerte. Mengde olje for trafostasjon (per mølle) i tabellen over kan derfor være null. Olje finnes i en rekke bevegelige komponenter. Et hovedgir inneholder normalt de største oljemengdene (500 liter iht. Vestas). Det finnes imidlertid også møller med teknologi som utelater hovedgiret slik at denne oljemengden bortfaller. Vestas oppgir at olje også benyttes som vibrasjonsdemping i tårnet. Dette utgjør den største enkeltmengden (900 liter per tårn). Det er heller ikke gitt at olje benyttes til vibrasjonsdemping, slik at også denne mengden kan bortfalle. 2.3 Vedlikehold i driftsfasen Lekkasjer forekommer ofte i forbindelse med vedlikehold. Hvor ofte vedlikehold gjennomføres sier derfor noe om sannsynlighet for at et uhell som medfører lekkasje inntreffer. Det er i første rekke utskifting av smøre- og hydraulikkoljer av vedlikeholdsaktivitetene som kan medføre søl. Det går normalt flere år mellom hver gang olje i vindmøller og trafostasjoner skiftes ut. NTE har hatt vindmøller i drift siden Det har ikke vært registrert søl knyttet til vedlikehold av møller og trafoer. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 5 av 17

6 2.4 Sikring av utstyr mot lekkasje Selv om lekkasje fra komponenter i anleggs- og driftsfase skulle inntreffe er det lite sannsynlig at oljen vil nå det ytre miljøet. Dette fordi de det meste av utstyr og komponenter som blir installert har innebygd systemer som fanger opp eventuelle søl i tanker, samt at elektroniske overvåkningssystemer vil registrere eventuelt tap av olje og dermed stanse møllene pga. registrert feil (tripping). Lagringstank(er) for drivstoff i anleggsfasen vil normalt plasseres i lukket kar som er skjermet for nedbør. Karet vil kunne samle opp hele tankvolumet. Tønner, kanner og andre mindre lagringsenheter for drivstoff og oljer i anleggs- og driftsfase vil normal lokaliseres på fast, tett og nedbørsskjermet dekke med avrenning til lukket oppsamlingstank. Komponenter med olje i vindmøller vil ha kar/kasser under komponentene som eventuelt samler opp eventuelle lekkasjer. Mølletrafoer vil stå i et støpt betongbasseng, eller dersom trafo er lokalisert i møllefot, stå i forsenket kasse som rommer hele oljevolumet. Ved 22/132 kv transformator vil normalt en rekke forebyggende tiltak iversettes: o All avrenning fra et definert, avgrenset område hvor oljesøl kan forekomme, skal ha en naturlig og kontinuerlig avrenning gjennom oljeavskiller. o Ved havari skal den kontinuerlige avrenningen stoppes, og behandling styres, i henhold til beredskapsplan. o Man forsøker å ha lagringsplass i oljegruvene som er flere ganger større enn oljemengden som kan tilføres ved et transformatorhavari. Dette for å redusere faren for at slukking av eventuell oljebrann med vann fører til at lagringskapasiteten i oljegruvene sprenges. I tillegg monteres det sugerør, hvor fraskilt vann i lageret kan pumpes opp og brukes om igjen i det videre slukningsarbeidet. Elektroniske overvåkningssystemer vil registrere eventuelt tap av olje i komponenter gjennom overvåkede driftsparametre. Registreringer vil føre til av driften i mølla stanser (tripping). 2.5 Lokalisering av utstyr og aktiviteter i forhold til drikkevann Transport og anleggsaktivitet vil foregå i tilknyting til veier og vindmøller. Samme veier vil benyttes i anleggs- og driftsfase. Veier og vindmøller lokalisert innenfor nedbørsfeltet til Kjerkdalsvatnet og Tuvnesvatnet er vist i Vedlegg 1 Av totalt 63 møller er 9 plassert innenfor nedbørsfeltet til Kjerkdalsvatnet og 12 innenfor nedbørsfeltet til Tuvnesvatnet. Av totalt 42 km med vei befinner ca. 6,5 km seg innenfor nedbørsfeltet til Kjerkdalsvatnet og 10 km til Tuvnesvatnet. Servicebygg og trafostasjon (22/132 kv) er ikke vist på figuren. Bygningene vil bli lokalisert utenfor nedbørsfeltet. De utgjør derfor ingen forurensningsfare for Kjerkdalsvatnet og Tuvnesvatnet. Plassering av tankanlegg, brakkerigg og oppstillingsplasser for maskiner og utstyr i anleggsfasen er ennå ikke endelig avklart. Det forutsettes at plassering utenfor nedbørsfeltet til Kjerkdalsvatnet og Tuvnesvatnet reguleres gjennom kontrakt med entreprenør og i tråd med beskrivelse i et eventuelt miljøoppfølgingsprogram. Det forutsettes derfor at heller ikke disse kildene utgjør noen forurensningsfare for drikkevann. Det kan imidlertid være aktuelt for entreprenør å transportere drivstoff fra tankanlegg frem til anleggsmaskineri. Slike tanker vil typisk ha et volum på 1-2 m 3 og vil omtrent daglig bli transportert ut til arbeidslagene. Denne aktiviteten kan begrenses ved at anleggsmaskineri M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 6 av 17

7 kjører til tankanlegg for tanking av drivstoff. Dette kan imidlertid være uhensiktsmessig med saktegående maskiner som arbeider langt fra tankanlegget. Oppsummert er utstyr og aktiviteter som representerer fare for forurensning av drikkevann: Drift av anleggsmaskineri i nedbørsfeltet (anleggsfase) Eventuell frakt av drivstoff fra sentrallager ut til anleggsmaskiner (anleggsfase) Drift og vedlikehold av 21 vindmøller med tilhørende mølletrafoer (driftsfase) 2.6 Utslipp i drikkevannets nedbørsfelt I anleggsfasen vil det være maksimal 2000 liter diesel som vil slippes ut dersom det for eksempel blir brudd i tank for transport av drivstoff ut til anleggsmaskinene og alt drivstoff renner ut, eller maksimalt 500 liter hydraulikkolje ved hull på hydraulikktank. Det anses som svært lite sannsynlig at det oppstår lekkasje av både drivstoff og hydraulikkolje samtidig, eller fra flere enheter samtidig. I driftsfasen vil olje i vindmøller og mølletrafoer i nedbørsfeltet være mulige forurensningskilder. Det henvises til Tabell 2 for oljemengder og kapittel 2.4 for sikringstiltak i selve konstruksjonene mot lekkasje til ytre miljø. For at utslipp til omgivelsene skal forekomme, må det både inntreffe en lekkasje og være feil ved oppsamlingsutstyr (for eksempel tette avrenningskanaler eller fulle bassenger). Det vurderes som svært lite sannsynlig at lekkasjer kan inntreffe fra flere enn en vindmølle eller mølletrafo om gangen. Maksimal utslippsmengde er derfor lik den oljemengden som befinner seg i den utstyrskomponenten som havarerer (maksimalt liter, avhengig av mølletype og liter, avhengig av trafotype). Pga. oljeoppsamlingsutstyr vil oljemengde som lekker ut til ytre miljø ved et havari mest sannsynlig være betydelig mindre enn maksimalmengdene (mulig null). M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 7 av 17

8 3 UTSLIPPSHENDELSER En rekke hendelser kan føre til at det oppstår søl fra de potensielle forurensningskildene identifisert i kapittel 2. Tabell 3 viser identifiserte hendelser som kan føre til utslipp i anleggs og driftsfase. Utstyr med * vil kunne befinne seg i drikkevannets nedbørsfelt. Tabell 3 Utstyrstype Hendelser som kan føre til forurensende utslipp Hendelser som kan gi utslipp Anleggsmaskineri* Tankanlegg Tankbil Forsyning av drivstoff i felt* Brakkerigg/ oppstillingsplass Servicebygg Servicekjøretøy* Vindmøller* Trafo per mølle* Trafostasjon 22/132 kv Velt av maskineri og tanker Kollisjoner/påkjøringer Utforkjøring Tankbrudd (materialtretthet) Slangebrudd ved fylling Brann som fører til materialbrudd Overfylling ved tanking Sabotasje Komponenthavari Søl ved vedlikehold Brann i trafo Selv om hendelsene gitt over skulle inntreffe er det dermed ikke gitt at ytre miljø forurenses Oppsamlingsanretninger og beredskapsrutiner kan forhindre dette. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 8 av 17

9 4 SANNSYNLIGHET FOR UTSLIPP 4.1 Transport av olje/driftstoff De mest sannsynlige hendelsene er knyttet til forflytning og bruk av kjøretøy i anleggsfasen. Dette kan være anleggsmaskiner eller tankbiler og andre biler som frakter drivstoff. En rekke instanser er kontaktet for å fremskaffe statistikkdata for akutte utslipp av olje fra transport av oljeprodukter, herunder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Norsk Petroleumsinstitutt (NP) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Innsamlede tall er gitt i Tabell 4. Tabell 4 Data for akutte utslipp ved transport av olje/drivstoff på vei Periode Data Kilde mill. tonn km totalt transportert i Norge SBB Gjennomsnittlig lastekapasitet: 10 tonn DSB 2003 og registrerte hendelser 126 (53%) av hendelsene resulterte i utslipp Utslippsmengde varierer mellom 0 og 100% av transportert mengde, snitt 29% og median 18% 49 av utslippene ble forsøkt samlet opp Oppsamlet mengde varierte mellom 0 og 100% av utslippet, snitt 38% og median 20% Vanligste type hendelser og årsak er: o spill/lekkasje (81) Overfylling (22) Lekkasje i emballasje (11) Sprekk i tank (12) Lekkasje i domlokk (16) Slangebrudd/-glipp (5) Annet/ukjent (15) o utforkjøring (73) o kollisjon (42) o velt (18) o brann (8) o annet (18) Sjåfør/trafikk (48) Infrastruktur (33) Kjøretøy (15) Tank/emballasje (5) Annet/ukjent (58) 95 uhell (hendelser) ca. 1 uhell per mill. kjørte km ca. 10 mindre utslipp av olje per år (inkl. tankanlegg og påfylling) Basert på tall fra SSB, DSB og NP er forventet frekvens for hendelser knyttet til transport av olje/drivstoff 1-3 uhell per million kjørte km. Oljesøl forekommer ved ca. 50% av hendelsene, dvs. 0,5 1,5 søl per mill. kjørte km. Tallene over knytter seg transport på offentlig vei. Det er mulig at sannsynlighet for søl vil være annerledes ved transport på interne anleggsveier. Mindre trafikk tilsier en lavere sannsynlighet mens dårligere veger tilsier større sannsynlighet. 1 søl per mill. kjørte km brukes som grunnlag i denne rapporten. Dette gjelder både for transport av olje/drivstoff og lekkasje fra kjøretøyenes drivstofftanker. Gitt at det transporteres olje/drivstoff frem til sentralt tankanlegg ca. 5 km på anleggets internvei per tur, betyr dette at sannsynligheten for ett oljesøl fra transport i hele anleggperioden er 1: per tur. Dersom drivstoff kjøres til anlegget ukentlig blir NP M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 9 av 17

10 sannsynligheten 1:4000 for en hendelse i året. Prosentmessig fordeler forventet utslippsmengde ved transport av olje/drivstoff seg som vist i Tabell 5 (basert på DSB-data). Tabell 5 Forventet fordeling av utslippsmengder ved transport av olje/drivstoff Kategori Mengde Fordeling Lite utslipp liter 37% utslipp liter 33% Stort utslipp >1000 liter 30% Merk at dette gjelder for transport frem til sentrallager på anleggsområdet utenfor nedbørsfeltet og et slikt utslipp ikke vil kunne påvirke drikkevannet. Eventuell transport av drivstoff fra sentraltank ut til maskiner i felt vil imidlertid kunne foregå i nedbørsfeltet. Dette gjøres med mindre tanker ( liter) for eksempel på traktor. Samtlige arbeidslag som er for langt unna sentrallagret til å returnere for tanking vil måtte få tilkjørt drivstoff omtrent daglig. Gjennomsnittlig daglig kjøreavstand vil variere mye. 20 km/døgn velges som et gjennomsnittlig representativt tall over hele anleggsfasen. Dette tilsier en sannsynlighet for hendelse med utslipp på ca. 1:100 per år. Mengde utslipp vil variere fra meget små til hele tankvolumet med minkende sannsynlighet for økende mengde. 4.2 Anleggsfasen unntatt transport Når det gjelder utslipp fra anleggsvirksomhet så er erfaringsdata innhentet fra utbyggingen av de tre eksisterende større utbyggingene av vindparker i Norge (Smøla, Hitra og Havøygavlen). Det er ikke identifisert akutte utslipp av olje eller drivstoff ved bygging vindparkene. Informasjon er gitt av vindparkeierne. Det har utover dette ikke vært tilgjengelig statistikk over akutte utslipp til miljøet i anleggsfasen verken fra energibransjen (NVE/EBL) eller entreprenørselskaper (EBA og store entreprenører). 4.3 Driftsfasen NTE har hatt vindmøller i drift siden Det har ikke vært registrert søl knyttet til drift og vedlikehold av møller og trafoer. Statkrafts bærekraftrapporter for er også gjennomgått mht. oppgitte oljeutslipp. Det er ikke registrert utslipp fra vindkraftanlegg. Imidlertid er det registrert et årlig oljesvinn på ca liter. Dette fordeles imidlertid på 62 vannkraftverk og 2 vindkraftverk. Registrerte utslipp er små, typisk liter. Det har utover dette ikke vært tilgjengelig statistikk over akutte utslipp til miljøet i driftsfasen fra energibransjen generelt (NVE/EBL). M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 10 av 17

11 5 KONSEKVENSER AV UTSLIPP FOR DRIKKEVANN 5.1 Faktorer som påvirker spredning I tabellen nedenfor er oppgitt forhold av betydning for spredning av forurensning ved utslipp. Tabell 6 Faktor Nedbør/klima Drenasjeforhold Dekker Grunnvann Topografi Geologi Oljeproduktenes egenskaper (ref. datablader). Faktorer som påvirker spredning Beskrivelse av lokale forhold Mye nedbør, lite frost. Temperaturen vil påvirke viskositeten av oljeprodukter, og kan ha betydning for spredningshastighet. All drenering skjer på overflaten. Grusveier og fast, tett dekke på lagringsplasser for oljeprodukter. Frøya har kun grunnvannsforekomster i form av enkeltbrønner. Det er ikke et slikt omfang på grunnvannet at det muligheter for søl å trenge ned i grunnen, for så å bli ført med grunnvann til drikkevannskilden (ref. tekn. sjef A. Kvingedal i Frøya kommune). For å nå Kjerkdalsvatnet må derfor søl spres med overflatevann. t kupert terreng med ca. 20 meters høydevariasjon i vindparken. Fallende (20-40 m) ned mot kysten i sør og mot Tuvnesvatnet og Kjerkdalsvatnet i nord. Berggrunn. Bart fjell, lyng, myr og vann på overflaten. Diesel flyter på vann og løses nesten ikke Typiske smøre- og hydraulikkoljer er uløselig i vann og lettere enn vann. Det er noe forskjell i viskositet. Oljer har lavere viskositet enn diesel. 5.2 Vurdering av spredning Hvordan oljesøl spres og hvor stor miljø- og helsefare det utgjør avhenger av type olje, type hendelse, mengder og avstander. De største oljemengdene finnes i form av diesel, girolje, hydraulikkolje, trafoolje og vibrasjonsdempende olje. Disse vil kunne befinne seg i maksimale mengder i nedbørsfeltet på hhv liter, 500 liter, 500 liter, 1500 liter og 900 liter. Mengdene kan imidlertid være betydelig mindre og store andeler vil kunne samles opp (ref. kapittel 2.1, 2.2 og 2.4). Som et verste enkeltutslipp forutsettes det at 2000 liter diesel slippes ut innenfor nedbørsfeltet til Kjerkdalsvatnet (ref. kapittel 2.6) i den delen av vindparken som ligger nærmest vannet (mølle 21, ref. Vedlegg 1). For å nå vanninntaket vil dieselen måtte følge følgende spredningsvei: Renne over delvis lyng og delvis bart fjell ned til Mjøvatnet (ca. 150 meter). Føres til vestenden av Mjøvatnet og med bekk ned til Kjerdalsvatnet (ca. 450 meter) Spres fra vestenden av Kjerkdalsvatnet til vanninntaket omtrent midt på vannet (ca meter og til 40 meters dybde). Dieselens egenskaper gjør at den spres lett med overflatevann (bekker og vann) og ved nedbør. Det vil imidlertid ta lang tid for diesel å trenge ned i vannmassene og nå inntaket til drikkevannet som ligger på 40 meters dyp pga meget lav løselighet i vann. Det vil også være lett å ha visuell kontroll på forurensningen, noe som kan nyttiggjøres ved avskjæring av spredningsvei og oppsamling. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 11 av 17

12 En større akutt utslippshendelse vil kunne oppdages og varsles umiddelbart. Gitt den beskrevne spredningsveien vil en rask respons gi stor grad av oppsamling og avskjæring av spredningsvei. Ved nedbør vil et oljeutslipp oppføre seg omtrent som diesel, men opptre mindre spredt pga. lavere viskositet. Ved tørt vær vil det ta lengre tid for olje å nå en vannresipient enn diesel (på viskositet). Konsekvensene av et oljesøl anses å være på samme nivå som ved et dieselsøl av samme størrelse. 5.3 Konsekvenser for resipient Kvalitet på drikkevann er gitt av Kvalitetskrav til drikkevann vedlegg i forskrift om vannforsyning og drikkevann. Grenseverdi for hydrokarboner er 10 g/l (C). Dette måles ved mistanke om forurensning av drikkevann fra oljeprodukter. Dersom man som et worst case fordeler 2000 liter diesel jevnt i Kjerkdalsvatnet vil konsentrasjonen av hydrokarboner være i størrelsesorden 1% av den angitte grenseverdien for drikkevann. En slik fordeling er ikke praktisk mulig, men det gir en indikasjon på dieselkonsentrasjonen dersom diesel skulle løses i vann og nå drikkevannsinntaket. Dersom dieselen trekkes med ned i vannmassene pga. strømmer som fører dieselen forbi drikkevannsinntaket, vil konsentrasjonene bli høyere. Mulig konsentrasjonsnivå vurderes til å være på nivå med grenseverdien. Det er uklart om det er strømmer og sjiktning i Kjerkdalsvatnet som gjør dette mulig. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 12 av 17

13 6 RISIKOVURDERING 6.1 Metodikk for vurdering av risiko Risiko uttrykker sannsynligheten for at en mulig uønsket hendelse inntreffer og konsekvenser av at det skjer. Ettersom verken sannsynlighet eller konsekvens kan uttrykkes nøyaktig i denne sammenheng så benyttes kategorier som mulige uønskede hendelser knyttes opp til. Kombinasjonen av en sannsynlighetskategori og en konsekvenskategori for en hendelse gir risikonivå. I denne utredningen er kategoriseringen vist i figuren under benyttet for risikoanalyse av forurensning av drikkevannskilden Kjerkdalsvatnet fra Frøya vindpark. Konsekvenser Figur liter liter Store liter Meget store >10000 liter Risikomatrise Sannsynlighet (forventet antall hendelser per år) Moderat Stor <0,001 0,001 0,1 >0,1 Vil ikke nå drikkevann risiko risiko risiko Vil kunne nå drikkevann, men ikke gi kritisk forurensningsnivå Vil kunne nå drikkevann og gi forurensning rundt kritisk nivå Vil kunne nå drikkevann og gi forurensning over kritisk nivå risiko risiko risiko risiko risiko risiko Høy risiko Høy risiko Høy risiko Akseptkriteriet er her satt til at høy risiko ikke aksepteres. For å ikke være for kategorisk vil også moderat risiko kunne medføre at forbyggende tiltak bør iverksettes. Dersom risiko identifiseres som høy bør risikoreduserende tiltak iversettes umiddelbart for å redusere risikoen til lavt nivå. Dersom risiko identifiseres som middels bør risikoreduserende tiltak vurderes iverksatt i henhold til en kost/nytte-vurdering. Dersom risiko identifiseres som lav anses situasjonen som akseptabel. 6.2 Risiko for forurensning av drikkevannskilde Identifiserte mulige uønskede hendelser som kan gi utslipp i Kjerkdalsvatnets nedbørsfelt er på bakgrunn av informasjonen i kapittel 2, 4 og 5 vurdert med hensyn på sannsynlighet, konsekvens og risiko. Resultat er gitt i Tabell 7. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 13 av 17

14 Tabell 7 Kategorisering av hendelser Utstyrstype Utslippshendelser Sannsynlighet Konsekvenser Risiko Forsyning av drivstoff i felt Anleggsmaskineri Servicekjøretøy Vindmøller Trafo per mølle Velt av maskineri Kollisjoner/påkjøringer Utforkjøring Tankbrudd (materialtretthet) Slangebrudd ved tanking Brann materialbrudd Overfylling ved tanking Sabotasje Velt av tank Kollisjoner/påkjøringer Utforkjøring Tankbrudd (materialtretthet) Brann materialbrudd Kollisjoner/påkjøringer Utforkjøring Komponenthavari Søl ved vedlikehold Komponenthavari Søl ved vedlikehold Brann Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat Store -store -store -store -store En samlet vurdering av i hvilket risikoområde samtlige hendelser ligger er illustrert i figuren under. risiko risiko risiko risiko risiko risiko Aktuelle hendelser risiko risiko Høy risiko risiko Høy risiko Høy risiko Figur 2 Risiko for forurensning av drikkevann Risikomatrisen tilsier at risikonivået i alle hovedsak er akseptabelt. Størst risiko er det knyttet til eventuell utkjøring av drivstoff fra tankanlegg til anleggsmaskiner i felt. Her bør det vurderes ekstra forebyggende tiltak. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 14 av 17

15 6.3 Andre kilder til forurensning av drikkevann Riksvei 716 passerer gjennom nedbørsfeltet til drikkevannkilden. På denne veien transporteres bl.a. brensel/drivstoff til fiskeoppdrett- og -foredlingsanleggene til Marine Harvest og Salmar på Frøya. De deler og veistrekningene som drenerer til Kirkedalsvatnet og Tuvnesvatnet er henholdsvis ca. 1 km og 2 km lange. På denne veien passerer omtrent i størrelsesorden 4 tankbiler per år, dvs. totalt 12 km/år. Gitt 1 søl per mill. kjørte km vil sannsynlighet for søl bli 1:83000 (mot 1:3000 for transport internt på vindparken). I tillegg for riksvei 716 kommer risiko knyttet til all annen trafikk på veien (søl fra drivstofftanker ved trafikkuhell). Veistrekningen langs Kjerkdalsvatnet er nærmere vanninntaket enn vindmølleparken (ca. 500 meter avstand fra riksveien til vanninntaket og minst 2 km fra vindpark). Dette betyr at det er større sannsynlighet for at større andeler av et eventuelt utslipp vil nå Kjerkdalsvatnet ved uhell på riksveien. I tillegg vil sølet nå vannet raskere noe som gir mindre mulighet til oppsamling. Det vil også være mindre grad av beredskap. Basert på dette vurderes fare for forurensning av drikkevann å være av samme størrelsesorden ved trafikk på riksvei 716 som ved bygging og drift av vindmølleparken. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 15 av 17

16 7 RISIKOREDUSERENDE TILTAK Den største risikoen er knyttet til eventuell utkjøring av drivstoff fra tankanlegg til anleggsmaskiner i felt. Det bør derfor prioriteres å redusere denne risiko knyttet til denne aktiviteten mest mulig. Andre punkt under 1. i Tabell 8 kan eliminere risikoen. Avstandene kan imidlertid være så store at det vil være upraktisk å kjøre saktegående gravemaskiner til tankanlegg. Det anbefales derfor å benytte utstyr som er sikkert mot støt og velt og etablere rutiner som minimerer sannsynlighet for at hendelser kan oppstå. Utover dette er det forutsatt i denne utredningen at tiltak vist i Tabell 8 blir implementert. Tabell 8 Tiltak for å begrense utslipp og spredning av olje 1. Potensielt forurensende aktiviteter og utstyr bør lokaliseres utenfor drikkevannskildens nedbørsfelt Tankanlegg for drivstoff og olje Tanking og oljeskift på mobile maskiner og kjøretøy dersom praktisk mulig Trafostasjon (22/132 kv) Oppstilling av anleggsmaskineri etter endt arbeidsdag/oppdrag dersom praktisk mulig Store deler av veier og møller (som angitt i Vedlegg 1) 2. Utstyr som samler opp eventuelt søl ved kilden bør installeres. Ref. kapittel Utstyr for å samle opp søl som eventuelt har kommet ut til grunnen eller til vann og mannskap for å håndtere dette bør være lett tilgjengelig. 4. Legge til rette for å kunne avskjære deler av nedbørsfeltet for å forhindre at eventuell forurensningen når Kjerkdalsvatnet. Alt søl fra vindparken i nedbørsfeltet vil drenere til Mjøvatnet eller Tuvnesvatnet. Kjerkdalsvatnet kan avkjæres ved bekkene som forbinder Mjøvatnet og Tuvnesvatnet til Kjerkdalsvatnet. 5. Sikring av veier mot utforkjøring og krav om lav fart. 6. Sperring av vei til nedbørsfeltet med bom for å hindre at uvedkommende foretar seg handlinger som kan føre til forurensning I tillegg til fysiske tiltak er det også nødvendig med tiltak i form at systemer som sikrer god bevissthet ved gjennomføring av aktiviteter og rask og riktig reaksjon ved en hendelse. Dette vil kunne sikres gjennom en miljøoppfølgingsplan (MOP) og beredskapsplan. Beredskapsplaner er lovpålagt. Det er også vanlig praksis med MOP i så store prosjekter som vindparken på Frøya er. Miljøoppfølgingsprogram (MOP) og kontroll Miljøhensyn legges inn i planleggingen av utbyggingen gjennom en MOP. Programmet beskriver forurensningshindrende tiltak og stiller konkrete krav til entreprenører og leverandører (fysiske tiltak og rutiner). Kontroll av anleggsvirksomhet utføres som en del av MOP en. Beredskapsplan Dersom et uhellsutslipp mot formodning skulle inntreffe er det viktig at en beredskapsplan i både anleggs- og driftsfase inkluderer hvilke aktiviteter som da skal iverksettes for å begrense skaden mest mulig. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 16 av 17

17 TILLEGGSUTREDNINGER FRØYA VINDPARK VEDLEGG 1 NEDBØRSFELT TIL KJERKDALSVATNET OG TUVNESVATNET MED VEIER OG VINDMØLLER M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 17 av 17

Bremangerlandet vindkraftverk

Bremangerlandet vindkraftverk Bremangerlandet vindkraftverk Forurensning og avfall Bremangerlandet Vindpark AS JUNI 2011 Bremagerlandet vindpark AS Dato: 1.6.2011 Rapport nr.: 11-292-6 Prosjekt nr.: 11-292 Prosjektnavn: Konsekvensutredning

Detaljer

7. LANDBRUK OG ANNEN AREALBRUK

7. LANDBRUK OG ANNEN AREALBRUK 78 7. LANDBRUK OG ANNEN AREALBRUK 7.1 Sammendrag 7.1.1 Vindparken Det vil bli anlagt 18,5 km vei mellom møllene i området, inklusiv adkomstvei. Bredden på disse veiene vil være ca. 5 m, og inkludert vegskulder

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen Region øst 06.12.2005 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-8 246406 06.12.2005 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund

Detaljer

Ny vannforsyning Hammerfest. Tiltaksplan mot forurensning av vannkilde ved legging av ny vannledning Hammerfest kommune

Ny vannforsyning Hammerfest. Tiltaksplan mot forurensning av vannkilde ved legging av ny vannledning Hammerfest kommune R a p p o r t Oppdrag: Rapport: Oppdragsgiver: Ny vannforsyning Hammerfest Tiltaksplan mot forurensning av vannkilde ved legging av ny vannledning Hammerfest kommune Dato: 04.12.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse for Tjuholla boligområde RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18558001 17.03.2016 Kunde: Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse Tjuholia boligområde Sammendrag:

Detaljer

Dokumentnr.: 20140617 Dato: 2016 07 06 Rev.nr.: 0 Vedlegg Q1, side: 1 Vedlegg Q1 REDEGJØRELSE FOR SØKNADEN Innhold Q1 Redegjørelse for rammesøknad 2 Q1.1 Søknaden gjelder 2 Q1.2 Bakgrunn for søknaden 2

Detaljer

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER)

AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) øvreoppdragsgiver Avinor Rapporttype Standard 2012-02-16 AVINOR DELPROSJEKT TANKANLEGG RISIKOREDUSERENDE TILTAK (BARRIERER) Oppdragsnr.: 1100572 Oppdragsnavn: Avinor Delprosjekt tankanlegg Dokument nr.:

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft ved Fredheim Region øst 23.11.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-9 246406 23.11.2006 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund Kunde:

Detaljer

Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade

Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade Tittel Utslipp som kan medføre miljøskade Avdeling ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP Lokasjon alle anlegg Dato 13.12.2013 Gjennomført av,tone BEATE MAURSTAD

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214221 Elektro Vedlegg G Administrative bestemmelser 2014-06-27 Innhold 1 Entreprenørens organisering 3 1.1 Byggherrens organisasjon 3 1.2 Entreprenørens organisasjon

Detaljer

«Med tanke på Tanken!»

«Med tanke på Tanken!» «Med tanke på Tanken!» Risikovurdering for anleggstanker Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen stiller bl.a. krav

Detaljer

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er.

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er. 1 0 JAN 2013 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Att: Elin Hilde Oslo, 7. januar 2013 OMLASTING PA KVAM Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

Risikovurdering. Kjølberget vindkraftverk

Risikovurdering. Kjølberget vindkraftverk Risikovurdering Kjølberget vindkraftverk November 2013 Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn og mål... 4 1.2 Kort beskrivelse... 4 1.3 Organisering av vurderingen... 4 2. METODIKK...

Detaljer

Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering

Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering Ullensaker kommune Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering Miljøoppfølgingsplan Oppdragsnr.: 5152998 Dokumentnr.: 03 Versjon: F03 2016-05-02 Oppdragsgiver: Ullensaker kommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT 1. Utredningsprogram 2. Felles kart 3. Støy 4. Skyggekast Adresseliste VEDLEGG 1 Vår dato: Vår ref.: 200703107-95 ke/mbe, 200703409-72 ke/mbe, 200703210-81 ke/mbe, 200706554-52

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato:

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: HØGDEBASSENG H18 VEG- OG UTVENDIG VA- ANLEGG SHA PLAN PROSJEKTERINGSFASEN Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: 146962 Høgdebasseng H18 Veg- og utvendig VA-anlegg 04.09.2014 Generelt I forbindelse med utarbeiding

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Veso Vikan

Rapport etter kontroll ved Veso Vikan Rapport etter kontroll ved Veso Vikan Virksomhet Virksomhetens Adresse Veso Vikan Beisvågsveien 107, 7810 Namsos Deltagere fra virksomheten Heiki Olsen, driftsleder teknisk Mari Ann Flasnes Finnanger,

Detaljer

Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS

Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS NOTAT Dato Til: Navn Thore Steinar Wethal Kopi til: Cecilie Egede-Nissen Firma Fork. Anmerkning Herstua Grus AS Sweco Fra: Torgeir Mørch Sweco Norge AS Risiko og konsekvensanalyse av Herstua Grus AS Bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FORURENSET GRUNN

NOTAT 1 INNLEDNING FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Oppdrag: 531493 Gjenvinnings- og omlastingsstasjoner RfD Del: Dato: 2013-06-17 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal FORURENSET

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNR :730002 PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. Se og telefonnummer under de enkelte kapittel Asker og Bærum brannvesen 110 Prosjektleder

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing 1 2 3 Om beredskapsplanen Aksjonsplan ved akutt forurensing Ved: Brann/eksplosjon Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer Utslipp

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bårliskogen bofellesskap - forprosjekt DOKUMENTKODE 127454-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Brønstad KONTAKTPERSON Leif Kirkholm SAKSBEHANDLER

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg ROS-analysen er utarbeidet av In Situ Landskapsarkitekter AS på oppdrag fra Veidekke Industri AS Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel:

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel: Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering X2.1 Prissammendrag Kapittel: kr 1 Rigg og drift... 2 Regningsarbeider... 4 Grunnarbeider... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Tittel Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Avdeling Uspesifisert Lokasjon Dato 21.03.2014 Gjennomført av Formål med risikoanalysen

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI. Trondheim, 14.10.2011 Rev. 28.02.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Jørihaugen Vest ligger på Frei, og har adkomst fra rv 70 via Nygårdsvegen. Vegen mangler

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO Fylkesmannen i Nordland VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF SORTLAND Bodø, 07.07.2017 Husvik 8406 Sortland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Oddgeir Johnsen 2005/4502 Saksbehandler: Sten Bruaas Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

SW ECO Norge AS RAPPORT. Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 679321 15.12.10. Oppdragsnavn: Lussevik vurdering av rasfare

SW ECO Norge AS RAPPORT. Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 679321 15.12.10. Oppdragsnavn: Lussevik vurdering av rasfare RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 679321 1.12.10 Oppdragsnavn: Kunde: Lindesnes Gårdsutvikling AS Emneord: Sammendrag: Rev.: Dato: Sign.: Utarbeidet av: Odd Steinar Holt 1.12.10 OSH Kontrollert

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK

Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK Arkivsak: 06/937 Arkivkode: PLANR 175 Sakstittel: PLAN NR. 175 - REGULERINGSPLAN FOR KARMØY VINDPARK Det faste utvalg for plansaker 26.04.07 1 PLANOMRÅDET AVGRENSING

Detaljer

Beredskap for transportsektoren

Beredskap for transportsektoren Beredskap for transportsektoren Lastebiler, trucker, drivstoffanlegg, lagerhaller og farlig gods som f. Eks oljefat og andre kjemikalier er typiske risikoområder for utslipp og lekkasjer i transportsektoren.

Detaljer

Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall

Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall Tittel Mottak og håndtering av farlig avfall BENN LARSEN Avdeling ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP Lokasjon alle anlegg Dato 13.12.2013 Gjennomført av BENN

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3.

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. mai 2017 Formål ( 18-1) og ikrafttredelse Verne det ytre miljø mot forurensning

Detaljer

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Jan Øistein Kristoffersen, DSB 1 Innhold Om plikten til å melde uhell Oversikt over uhell meldt 2012 Utvikling og trender Jeg har valgt å være forsiktig

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger BLOCK WATNE AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11.10.2013 Kunde: Block Watne AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger Sammendrag: Beregningene viser at veitrafikkstøy

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID:

Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID: Fv. 45 GS-veg Dirdal skole Samslåttvegen PlanID: 2013-07 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Dato: 23.05.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse FORORD I forbindelse med utarbeidelse av plan for gang- og sykkelveg

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker

Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker Veileder for håndtering og lagring av drivstoff i overgrunnstanker Forord Veilederen er utarbeidet av representanter fra bygg- og anleggsbransjen, oljebransjen og bransjeorganisasjonene Norsk Petroleumsinstitutt

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

ROS-ANALYSE VEDLEGG TIL DETALJREGULERING Prosjekt: Vistnesveien Prosjektnr.: 1304 Dato:

ROS-ANALYSE VEDLEGG TIL DETALJREGULERING Prosjekt: Vistnesveien Prosjektnr.: 1304 Dato: Risikomatrise Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen Grønt

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Steinkjer Agenturforretning AS - avfallsanlegg

Rapport etter kontroll ved Steinkjer Agenturforretning AS - avfallsanlegg Rapport etter kontroll ved Steinkjer Agenturforretning AS - avfallsanlegg Virksomhet Steinkjer Agenturforretning AS Virksomhetens adresse (anlegg) Bomvegen 10, 7725 Steinkjer Organisasjonsnummer (underenhet)

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Frøya vindmøllepark. Tilleggsutredning. September 2005. Planområdet sett sørfra (Foto: Fylkesmann i Sør-Trøndelag)

Frøya vindmøllepark. Tilleggsutredning. September 2005. Planområdet sett sørfra (Foto: Fylkesmann i Sør-Trøndelag) Frøya vindmøllepark Tilleggsutredning September 2005 Planområdet sett sørfra (Foto: Fylkesmann i Sør-Trøndelag) Et samarbeid mellom Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS FORORD Denne

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Anleggsvirksomhet og miljøoppfølgingsprogram. Status,innhold og samspill kommuner og Fylkesmannen.

Anleggsvirksomhet og miljøoppfølgingsprogram. Status,innhold og samspill kommuner og Fylkesmannen. Miljøvernavdelingen Anleggsvirksomhet og miljøoppfølgingsprogram. Status,innhold og samspill kommuner og Fylkesmannen. Simon Haraldsen FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus, - Simon Haraldsen, Lovverk og

Detaljer

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring

Forslag til forskrift om tanklagring av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall - høring Til adressater ifølge liste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

DALBYGDA VINDKRAFTVERK.

DALBYGDA VINDKRAFTVERK. DALBYGDA VINDKRAFTVERK. Presentasjon av prosjektet med sammendrag av konsesjonsøknad og konsekvensutredning. Dalbygda Kraftsenter AS 1 Dalbygda Kraftsenter A/S ønsker å bygge et vindkraftverk i fjellet

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad

Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad 6.6 2011 Opplysninger om virksomheten Virksomhetens adresse Skavdalsveien 6 Fylkesmannens arkivkode 2011/6716 Besøksadresse Skavdalsveien 6 Anleggsnummer

Detaljer

* 2540 Tolga Inspeksjonsdato: Tillatelse nr.: /4173 Fylkesmannens

* 2540 Tolga Inspeksjonsdato: Tillatelse nr.: /4173 Fylkesmannens FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Tolga Bil- og Landbruksverksted Endelig rapport. Bedriftens adresse: Tolga Bil- og Landbruksverksted Tlf. nr. * 2540 Tolga Org. nr 928 941 973

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda

ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda Dato: 2016-11-17 Skrevet av: Kristi K. Galleberg Kvalitetskontroll: Lasse Berge Innhold 1. Bakgrunn... 2

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AQUA POWER AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 871 972 982 0214.0022.01 2013.002.I.FMOA 2013/19219 17.10.2013 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 ROS-analyse for reguleringsplan Sommer- og vinterløype Rognmoskaret (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 1. Bakgrunn: I henhold til PBL 4-3 utføres det ROS-analyse for Reguleringsplan sommer- og

Detaljer

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Tysvær kommune Risikovurdering Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune Onr A020023 2 / 9 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase

Bergen og Omland Havnevesen. MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase Bergen og Omland Havnevesen MUDRING SKOLTEN Grovanalyse av risiko i bygge- og anleggsfase F01 12.01.2013 Innhenting av tilbud JIOKL THH THH Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Veileder for håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker

Veileder for håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker Veileder for håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker Revidert 1.7 2013 Forord Veilederen er utarbeidet av representanter fra bygg- og anleggsbransjen, oljebransjen og bransjeorganisasjonene

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen» DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Gustav Sverdrup- Thygeson, Merete Agnes Kuhle- Hansen, Hege Sverdrup- Thygeson og Ulrik Sverdrup- Thygeson Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN «Detaljreguleringsplan for Tarberg hytteområde gnr. 62 bnr. 2» ( PLAN-ID: 201606) 1. Bakgrunn Ved utarbeiding av planar for utbygging stiller plan- og bygningslova krav

Detaljer

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Strand kommune (IVAR IKS) Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Side 1 av 11. Innholdsfortegnelse Innledning 3 Beskrivelse av arbeidene 3 Risikoanalyse

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

VURDERING/RISIKOVURDERING

VURDERING/RISIKOVURDERING 2014. Prøver av løsmassene viser sand, grus og noe silt. Totalsonderingene viser at dette er faste masser med økende fasthet med dybden. Vi har satt ned tre poretrykksmålere på tre ulike lokasjoner. Disse

Detaljer

VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE

VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE VEDLEGG 5 MILJØPLAN FOR AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN I NANNESTAD KOMMUNE 11. Juni 2014 AVLØPSLØSNING VOLLAUGMOEN NANNESTAD KOMMUNE 2 (8) AVLØPSLØSNING VOLLUAGMOEN Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.:

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune.

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. Holmsbu Eiendom AS Risiko og sårbarhetsanalyse Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. I henhold til 4-3 i

Detaljer

Krav og forventninger til energibransjen

Krav og forventninger til energibransjen Krav og forventninger til energibransjen Olje og kjemikaliehåndtering Energi Norge, Miljøvennlig vannkraft, 31. januar 2011 Qno Lundkvist, tilsynsavdelingen, Klif 04.02.2011 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson ROS-analyse Sak: Fernanda Nissens Veg 43 01 3.4.2014 Oppdatert etter tilbakemelding fra arkitekt T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson 00 2.4.2014 For implementering T. Josefsson B. Gjerstad T. Josefsson

Detaljer