Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 138551 18.08.2005. Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde"

Transkript

1 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Oppdragsnavn: Tilleggsutredninger Frøya Vindpark Kunde: Nord-Trøndelag Elektrisitetverk (NTE) Frøya Vindpark - vurdering av fare for forurensning av drikkevannskilde Emneord: Forurensning, olje, grunn, drikkevann Sammendrag: Forholdsvis store mengder oljer og drivstoff vil lagres og brukes i planområdet til Frøya vindpark i anleggs- og driftsfasen. Bare mindre andeler av dette vil befinne seg innenfor nedbørsfeltet til drikkevannskilden Kjerkdalsvatnet. Det vil i hovedsak være drivstoff og oljer i anleggsmaskiner, eventuell frakt av drivstoff ut til anleggsmaskiner og oljer i møller og transformatorer. Generelt sett vurderes sannsynligheten for søl og spredning til drikkevannkilden å være lav. Ved drift vil oljeholdig utstyr være konstruert med oppsamlingssystemer som gjør spredning av eventuelle søl lite sannsynlig. Fare for forurensning anses å være noe større i anleggsfasen enn i driftsfasen. Størst fare knytter det seg til transport av drivstoff ut til anleggsmaskiner. Det er i denne sammenheng viktig å benytte sikkert utstyr og ha prosedyrer for kjøring og tanking som minimerer sannsynlighet for velt, kollisjoner eller andre hendelser som kan føre til søl. God miljøoppfølging og beredskap anses også som viktige virkemidler for å minimere forurensningsrisiko. Rev.: Dato: Sign.: Utarbeidet av: Tommy Johnsen Kontrollert av: Terje Farestveit Oppdragsansvarlig: Oppdragsleder / avd.: Elise Førde Tommy Johnsen SWECO GRØNER Postboks LYSAKER Telefon: Telefaks: SW ECO Grøner AS Org. nr.: NO MVA et selskap i SWECO konsernet e-post:

2 INNHOLD 1 INNLEDNING FORURENSNINGSKILDER ANLEGGSFASEN -UTSTYR OG OLJEMENGDER DRIFTSFASEN UTSTYR OG OLJEMENGDER VEDLIKEHOLD I DRIFTSFASEN SIKRING AV UTSTYR MOT LEKKASJE LOKALISERING AV UTSTYR OG AKTIVITETER I FORHOLD TIL DRIKKEVANN UTSLIPP I DRIKKEVANNETS NEDBØRSFELT UTSLIPPSHENDELSER SANNSYNLIGHET FOR UTSLIPP TRANSPORT AV OLJE/DRIFTSTOFF ANLEGGSFASEN UNNTATT TRANSPORT DRIFTSFASEN KONSEKVENSER AV UTSLIPP FOR DRIKKEVANN FAKTORER SOM PÅVIRKER SPREDNING VURDERING AV SPREDNING KONSEKVENSER FOR RESIPIENT RISIKOVURDERING METODIKK FOR VURDERING AV RISIKO RISIKO FOR FORURENSNING AV DRIKKEVANNSKILDE ANDRE KILDER TIL FORURENSNING AV DRIKKEVANN RISIKOREDUSERENDE TILTAK...16 VEDLEGG 1 NEDBØRSFELT TIL KJERKDALSVATNET OG TUVNESVATNET M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 2 av 17

3 1 INNLEDNING Nord-Trøndelag Elektrisitetverk (NTE) har levert konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Frøya vindpark til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Følgende krav om tilleggsutredninger når det gjelder forurensninger er gitt av NVE: Deler av vindparken med tilhørende infrastruktur berører nedbørsfeltet til drikkevannskilden Kirkedalsvatnet, og det er konstatert at også Tuvnesvatnet drenerer til drikkevannskilden. Det skal gjøres en vurdering av risikoen for forurensning av anlegget i drifts- og anleggsfasen. Mengden av olje i vindturbinene under drift og omfanget av lagring av olje/drivstoff i forbindelse med anleggsarbeidene skal anslås. Det skal gjøres en vurdering av hvordan uhell eller uforutsette hendelser i anleggs- og driftsfasen vil eventuelt påvirke nedbørsfeltet/drikkevannkilden. Det skal vurderes, i samråd med Mattilsynet, om deler av disse vurderingene skal graderes. Dette dokumentet er ment å besvare tilleggskravet fra NVE. Vurderte forurensninger er spill av drivstoff, hydrauliske oljer, maling og andre flytende kjemikalier i anleggs- og driftfase, samt sanitæravløp fra brakkerigger. Slike stoffer kan forurense både grunn og vassdrag og føres videre til drikkevannskilden. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 3 av 17

4 2 FORURENSNINGSKILDER Oversikt over utstyr og mengder er skaffet til veie gjennom erfaring med eksisterende anlegg, kontakt med potensielle leverandører av vindmøller, utstyr og tjenester. Oljemengdene gjelder for hele vindkraftanlegget. Olje, for å kunne, forurense drikkevannskildene, må befinne seg i drikkevannets nedbørsfelt. Hvor store mengder dette gjelder beskrives nærmere i kapittel Anleggsfasen -utstyr og oljemengder Ikke alt utstyr og dermed olje vil befinne seg på anleggsområdet til enhver tid eller samtidig. For eksempel vil tankbil være sjelden på området. Videre vil tankbil komme når drivstofftank er tom, slik at disse to mengdene ikke skal summeres. Angitte mengder er maksimale mengder (fulle tanker). Tabell 1 viser maksimale mengder oljer og drivstoff i vindparken (planområdet) i anleggsfasen. Det er store usikkerheter i tallene bl.a. fordi entreprenør ikke er valgt og i liten grad har standard type og antall utstyr som benyttes i anleggsfasen. Typiske utstyrstyper og en konservativt antall enheter er derfor valgt for å anslå oljemengder. Det bemerkes at selv om en lekkasje skulle inntreffe, så er det meget lite sannsynlig at de angitte mengdene vil slippes ut til omgivelsene. Dette fordi det meste av utstyr er sikret med systemer som vil fange opp eventuelle søl, samt at det ikke vil oppstå utslipp fra flere enheter samtidig. Det henvises til kapittel 2.4 for nærmere beskrivelse. Tabell 1 Utstyrstype - anleggsfase Anleggsmaskineri 1 -Gravemaskiner -Hjullastere -Dumpere -Aggregat/pumper Tankanlegg og tankbil for drivstoff og oljer Tank for forsyning av drivstoff til anleggsmaskiner Brakkerigg/ oppstillingsplasser Potensielt forurensende utstyr og oljemengder i anleggsfasen Aktivitet Masseforflytning Strøm/trykk Frakt Lagring Fylling Tapping Frakt Fylling Lagring av mindre enheter med olje og kjemikalier Mengde (liter/stk) Diesel Hydr. Smøre olje olje Ant Total mengde (liter) Diesel Hydr. Smøreolje olje Ukjent lavt tall Ukjent lavt tall Ukjent lavt tall 1 Ukjent lavt tall Ukjent lavt tall Ukjent lavt tall MAKSIMAL TOTAL MENGDE OLJE/DIESEL I VINDPARKEN Konservative anslag mht. mengder. Volvo s største maskineri er benyttet. Antallet er basert på erfaringsdata fra store vindkraftutbygginger og hvor mange arbeidslag veistrukturen tillater. Dette antas også å være konservativt da ikke like mange maskiner befinner seg på området i hele anleggsperioden. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 4 av 17

5 2.2 Driftsfasen utstyr og oljemengder Maksimale mengder olje i vindparken (planområdet) er gitt i Tabell 2. De store variasjonene i tallene beror spesielt på at utstyrsleverandør og mølletype ennå ikke er valgt og det er store forskjeller mellom leverandører og den enkelte leverandørs ulike mølletyper (se ytterligere forklaring i teksten etter tabellen). Av samme årsak som beskrevet i kapittel 2.1 vil eventuelle utslipp være betydelig mindre enn lagret mengde. Tabell 2 Potensielt forurensende utstyr og oljemengder i driftsfasen Utstyrstype - Aktivitet Mengde (liter/stk) Ant. Total mengde (liter) driftsfase Diesel Hydr. olje Smøreolje Diesel Hydr. olje Smøreolje Vindmøller 1 Produksjon Trafo per mølle 2 Produksjon Trafostasjon 22/132 Produksjon kv Servicebygg 3 Lagring av oljer Servicekjøretøy 4 Transport til møller MAKSIMAL TOTAL MENGDE OLJE/DIESEL I VINDPARKEN (avrundet til 2 gjeldende siffer) Det vil ikke være lagring av drivstoff i vindparken. 2 Data gitt av to ulike leverandører Enercon og Vestas for møller på hhv. 2,5 og 3 MW. 3 Det er forutsatt at det lagres olje for etterfylling av 3 møller og mølletrafoer. 4 Drivstofftank på transportmiddel Trafostasjoner ved hver mølle kan være tørrisolerte. Mengde olje for trafostasjon (per mølle) i tabellen over kan derfor være null. Olje finnes i en rekke bevegelige komponenter. Et hovedgir inneholder normalt de største oljemengdene (500 liter iht. Vestas). Det finnes imidlertid også møller med teknologi som utelater hovedgiret slik at denne oljemengden bortfaller. Vestas oppgir at olje også benyttes som vibrasjonsdemping i tårnet. Dette utgjør den største enkeltmengden (900 liter per tårn). Det er heller ikke gitt at olje benyttes til vibrasjonsdemping, slik at også denne mengden kan bortfalle. 2.3 Vedlikehold i driftsfasen Lekkasjer forekommer ofte i forbindelse med vedlikehold. Hvor ofte vedlikehold gjennomføres sier derfor noe om sannsynlighet for at et uhell som medfører lekkasje inntreffer. Det er i første rekke utskifting av smøre- og hydraulikkoljer av vedlikeholdsaktivitetene som kan medføre søl. Det går normalt flere år mellom hver gang olje i vindmøller og trafostasjoner skiftes ut. NTE har hatt vindmøller i drift siden Det har ikke vært registrert søl knyttet til vedlikehold av møller og trafoer. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 5 av 17

6 2.4 Sikring av utstyr mot lekkasje Selv om lekkasje fra komponenter i anleggs- og driftsfase skulle inntreffe er det lite sannsynlig at oljen vil nå det ytre miljøet. Dette fordi de det meste av utstyr og komponenter som blir installert har innebygd systemer som fanger opp eventuelle søl i tanker, samt at elektroniske overvåkningssystemer vil registrere eventuelt tap av olje og dermed stanse møllene pga. registrert feil (tripping). Lagringstank(er) for drivstoff i anleggsfasen vil normalt plasseres i lukket kar som er skjermet for nedbør. Karet vil kunne samle opp hele tankvolumet. Tønner, kanner og andre mindre lagringsenheter for drivstoff og oljer i anleggs- og driftsfase vil normal lokaliseres på fast, tett og nedbørsskjermet dekke med avrenning til lukket oppsamlingstank. Komponenter med olje i vindmøller vil ha kar/kasser under komponentene som eventuelt samler opp eventuelle lekkasjer. Mølletrafoer vil stå i et støpt betongbasseng, eller dersom trafo er lokalisert i møllefot, stå i forsenket kasse som rommer hele oljevolumet. Ved 22/132 kv transformator vil normalt en rekke forebyggende tiltak iversettes: o All avrenning fra et definert, avgrenset område hvor oljesøl kan forekomme, skal ha en naturlig og kontinuerlig avrenning gjennom oljeavskiller. o Ved havari skal den kontinuerlige avrenningen stoppes, og behandling styres, i henhold til beredskapsplan. o Man forsøker å ha lagringsplass i oljegruvene som er flere ganger større enn oljemengden som kan tilføres ved et transformatorhavari. Dette for å redusere faren for at slukking av eventuell oljebrann med vann fører til at lagringskapasiteten i oljegruvene sprenges. I tillegg monteres det sugerør, hvor fraskilt vann i lageret kan pumpes opp og brukes om igjen i det videre slukningsarbeidet. Elektroniske overvåkningssystemer vil registrere eventuelt tap av olje i komponenter gjennom overvåkede driftsparametre. Registreringer vil føre til av driften i mølla stanser (tripping). 2.5 Lokalisering av utstyr og aktiviteter i forhold til drikkevann Transport og anleggsaktivitet vil foregå i tilknyting til veier og vindmøller. Samme veier vil benyttes i anleggs- og driftsfase. Veier og vindmøller lokalisert innenfor nedbørsfeltet til Kjerkdalsvatnet og Tuvnesvatnet er vist i Vedlegg 1 Av totalt 63 møller er 9 plassert innenfor nedbørsfeltet til Kjerkdalsvatnet og 12 innenfor nedbørsfeltet til Tuvnesvatnet. Av totalt 42 km med vei befinner ca. 6,5 km seg innenfor nedbørsfeltet til Kjerkdalsvatnet og 10 km til Tuvnesvatnet. Servicebygg og trafostasjon (22/132 kv) er ikke vist på figuren. Bygningene vil bli lokalisert utenfor nedbørsfeltet. De utgjør derfor ingen forurensningsfare for Kjerkdalsvatnet og Tuvnesvatnet. Plassering av tankanlegg, brakkerigg og oppstillingsplasser for maskiner og utstyr i anleggsfasen er ennå ikke endelig avklart. Det forutsettes at plassering utenfor nedbørsfeltet til Kjerkdalsvatnet og Tuvnesvatnet reguleres gjennom kontrakt med entreprenør og i tråd med beskrivelse i et eventuelt miljøoppfølgingsprogram. Det forutsettes derfor at heller ikke disse kildene utgjør noen forurensningsfare for drikkevann. Det kan imidlertid være aktuelt for entreprenør å transportere drivstoff fra tankanlegg frem til anleggsmaskineri. Slike tanker vil typisk ha et volum på 1-2 m 3 og vil omtrent daglig bli transportert ut til arbeidslagene. Denne aktiviteten kan begrenses ved at anleggsmaskineri M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 6 av 17

7 kjører til tankanlegg for tanking av drivstoff. Dette kan imidlertid være uhensiktsmessig med saktegående maskiner som arbeider langt fra tankanlegget. Oppsummert er utstyr og aktiviteter som representerer fare for forurensning av drikkevann: Drift av anleggsmaskineri i nedbørsfeltet (anleggsfase) Eventuell frakt av drivstoff fra sentrallager ut til anleggsmaskiner (anleggsfase) Drift og vedlikehold av 21 vindmøller med tilhørende mølletrafoer (driftsfase) 2.6 Utslipp i drikkevannets nedbørsfelt I anleggsfasen vil det være maksimal 2000 liter diesel som vil slippes ut dersom det for eksempel blir brudd i tank for transport av drivstoff ut til anleggsmaskinene og alt drivstoff renner ut, eller maksimalt 500 liter hydraulikkolje ved hull på hydraulikktank. Det anses som svært lite sannsynlig at det oppstår lekkasje av både drivstoff og hydraulikkolje samtidig, eller fra flere enheter samtidig. I driftsfasen vil olje i vindmøller og mølletrafoer i nedbørsfeltet være mulige forurensningskilder. Det henvises til Tabell 2 for oljemengder og kapittel 2.4 for sikringstiltak i selve konstruksjonene mot lekkasje til ytre miljø. For at utslipp til omgivelsene skal forekomme, må det både inntreffe en lekkasje og være feil ved oppsamlingsutstyr (for eksempel tette avrenningskanaler eller fulle bassenger). Det vurderes som svært lite sannsynlig at lekkasjer kan inntreffe fra flere enn en vindmølle eller mølletrafo om gangen. Maksimal utslippsmengde er derfor lik den oljemengden som befinner seg i den utstyrskomponenten som havarerer (maksimalt liter, avhengig av mølletype og liter, avhengig av trafotype). Pga. oljeoppsamlingsutstyr vil oljemengde som lekker ut til ytre miljø ved et havari mest sannsynlig være betydelig mindre enn maksimalmengdene (mulig null). M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 7 av 17

8 3 UTSLIPPSHENDELSER En rekke hendelser kan føre til at det oppstår søl fra de potensielle forurensningskildene identifisert i kapittel 2. Tabell 3 viser identifiserte hendelser som kan føre til utslipp i anleggs og driftsfase. Utstyr med * vil kunne befinne seg i drikkevannets nedbørsfelt. Tabell 3 Utstyrstype Hendelser som kan føre til forurensende utslipp Hendelser som kan gi utslipp Anleggsmaskineri* Tankanlegg Tankbil Forsyning av drivstoff i felt* Brakkerigg/ oppstillingsplass Servicebygg Servicekjøretøy* Vindmøller* Trafo per mølle* Trafostasjon 22/132 kv Velt av maskineri og tanker Kollisjoner/påkjøringer Utforkjøring Tankbrudd (materialtretthet) Slangebrudd ved fylling Brann som fører til materialbrudd Overfylling ved tanking Sabotasje Komponenthavari Søl ved vedlikehold Brann i trafo Selv om hendelsene gitt over skulle inntreffe er det dermed ikke gitt at ytre miljø forurenses Oppsamlingsanretninger og beredskapsrutiner kan forhindre dette. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 8 av 17

9 4 SANNSYNLIGHET FOR UTSLIPP 4.1 Transport av olje/driftstoff De mest sannsynlige hendelsene er knyttet til forflytning og bruk av kjøretøy i anleggsfasen. Dette kan være anleggsmaskiner eller tankbiler og andre biler som frakter drivstoff. En rekke instanser er kontaktet for å fremskaffe statistikkdata for akutte utslipp av olje fra transport av oljeprodukter, herunder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Norsk Petroleumsinstitutt (NP) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Innsamlede tall er gitt i Tabell 4. Tabell 4 Data for akutte utslipp ved transport av olje/drivstoff på vei Periode Data Kilde mill. tonn km totalt transportert i Norge SBB Gjennomsnittlig lastekapasitet: 10 tonn DSB 2003 og registrerte hendelser 126 (53%) av hendelsene resulterte i utslipp Utslippsmengde varierer mellom 0 og 100% av transportert mengde, snitt 29% og median 18% 49 av utslippene ble forsøkt samlet opp Oppsamlet mengde varierte mellom 0 og 100% av utslippet, snitt 38% og median 20% Vanligste type hendelser og årsak er: o spill/lekkasje (81) Overfylling (22) Lekkasje i emballasje (11) Sprekk i tank (12) Lekkasje i domlokk (16) Slangebrudd/-glipp (5) Annet/ukjent (15) o utforkjøring (73) o kollisjon (42) o velt (18) o brann (8) o annet (18) Sjåfør/trafikk (48) Infrastruktur (33) Kjøretøy (15) Tank/emballasje (5) Annet/ukjent (58) 95 uhell (hendelser) ca. 1 uhell per mill. kjørte km ca. 10 mindre utslipp av olje per år (inkl. tankanlegg og påfylling) Basert på tall fra SSB, DSB og NP er forventet frekvens for hendelser knyttet til transport av olje/drivstoff 1-3 uhell per million kjørte km. Oljesøl forekommer ved ca. 50% av hendelsene, dvs. 0,5 1,5 søl per mill. kjørte km. Tallene over knytter seg transport på offentlig vei. Det er mulig at sannsynlighet for søl vil være annerledes ved transport på interne anleggsveier. Mindre trafikk tilsier en lavere sannsynlighet mens dårligere veger tilsier større sannsynlighet. 1 søl per mill. kjørte km brukes som grunnlag i denne rapporten. Dette gjelder både for transport av olje/drivstoff og lekkasje fra kjøretøyenes drivstofftanker. Gitt at det transporteres olje/drivstoff frem til sentralt tankanlegg ca. 5 km på anleggets internvei per tur, betyr dette at sannsynligheten for ett oljesøl fra transport i hele anleggperioden er 1: per tur. Dersom drivstoff kjøres til anlegget ukentlig blir NP M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.docSide 9 av 17

10 sannsynligheten 1:4000 for en hendelse i året. Prosentmessig fordeler forventet utslippsmengde ved transport av olje/drivstoff seg som vist i Tabell 5 (basert på DSB-data). Tabell 5 Forventet fordeling av utslippsmengder ved transport av olje/drivstoff Kategori Mengde Fordeling Lite utslipp liter 37% utslipp liter 33% Stort utslipp >1000 liter 30% Merk at dette gjelder for transport frem til sentrallager på anleggsområdet utenfor nedbørsfeltet og et slikt utslipp ikke vil kunne påvirke drikkevannet. Eventuell transport av drivstoff fra sentraltank ut til maskiner i felt vil imidlertid kunne foregå i nedbørsfeltet. Dette gjøres med mindre tanker ( liter) for eksempel på traktor. Samtlige arbeidslag som er for langt unna sentrallagret til å returnere for tanking vil måtte få tilkjørt drivstoff omtrent daglig. Gjennomsnittlig daglig kjøreavstand vil variere mye. 20 km/døgn velges som et gjennomsnittlig representativt tall over hele anleggsfasen. Dette tilsier en sannsynlighet for hendelse med utslipp på ca. 1:100 per år. Mengde utslipp vil variere fra meget små til hele tankvolumet med minkende sannsynlighet for økende mengde. 4.2 Anleggsfasen unntatt transport Når det gjelder utslipp fra anleggsvirksomhet så er erfaringsdata innhentet fra utbyggingen av de tre eksisterende større utbyggingene av vindparker i Norge (Smøla, Hitra og Havøygavlen). Det er ikke identifisert akutte utslipp av olje eller drivstoff ved bygging vindparkene. Informasjon er gitt av vindparkeierne. Det har utover dette ikke vært tilgjengelig statistikk over akutte utslipp til miljøet i anleggsfasen verken fra energibransjen (NVE/EBL) eller entreprenørselskaper (EBA og store entreprenører). 4.3 Driftsfasen NTE har hatt vindmøller i drift siden Det har ikke vært registrert søl knyttet til drift og vedlikehold av møller og trafoer. Statkrafts bærekraftrapporter for er også gjennomgått mht. oppgitte oljeutslipp. Det er ikke registrert utslipp fra vindkraftanlegg. Imidlertid er det registrert et årlig oljesvinn på ca liter. Dette fordeles imidlertid på 62 vannkraftverk og 2 vindkraftverk. Registrerte utslipp er små, typisk liter. Det har utover dette ikke vært tilgjengelig statistikk over akutte utslipp til miljøet i driftsfasen fra energibransjen generelt (NVE/EBL). M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 10 av 17

11 5 KONSEKVENSER AV UTSLIPP FOR DRIKKEVANN 5.1 Faktorer som påvirker spredning I tabellen nedenfor er oppgitt forhold av betydning for spredning av forurensning ved utslipp. Tabell 6 Faktor Nedbør/klima Drenasjeforhold Dekker Grunnvann Topografi Geologi Oljeproduktenes egenskaper (ref. datablader). Faktorer som påvirker spredning Beskrivelse av lokale forhold Mye nedbør, lite frost. Temperaturen vil påvirke viskositeten av oljeprodukter, og kan ha betydning for spredningshastighet. All drenering skjer på overflaten. Grusveier og fast, tett dekke på lagringsplasser for oljeprodukter. Frøya har kun grunnvannsforekomster i form av enkeltbrønner. Det er ikke et slikt omfang på grunnvannet at det muligheter for søl å trenge ned i grunnen, for så å bli ført med grunnvann til drikkevannskilden (ref. tekn. sjef A. Kvingedal i Frøya kommune). For å nå Kjerkdalsvatnet må derfor søl spres med overflatevann. t kupert terreng med ca. 20 meters høydevariasjon i vindparken. Fallende (20-40 m) ned mot kysten i sør og mot Tuvnesvatnet og Kjerkdalsvatnet i nord. Berggrunn. Bart fjell, lyng, myr og vann på overflaten. Diesel flyter på vann og løses nesten ikke Typiske smøre- og hydraulikkoljer er uløselig i vann og lettere enn vann. Det er noe forskjell i viskositet. Oljer har lavere viskositet enn diesel. 5.2 Vurdering av spredning Hvordan oljesøl spres og hvor stor miljø- og helsefare det utgjør avhenger av type olje, type hendelse, mengder og avstander. De største oljemengdene finnes i form av diesel, girolje, hydraulikkolje, trafoolje og vibrasjonsdempende olje. Disse vil kunne befinne seg i maksimale mengder i nedbørsfeltet på hhv liter, 500 liter, 500 liter, 1500 liter og 900 liter. Mengdene kan imidlertid være betydelig mindre og store andeler vil kunne samles opp (ref. kapittel 2.1, 2.2 og 2.4). Som et verste enkeltutslipp forutsettes det at 2000 liter diesel slippes ut innenfor nedbørsfeltet til Kjerkdalsvatnet (ref. kapittel 2.6) i den delen av vindparken som ligger nærmest vannet (mølle 21, ref. Vedlegg 1). For å nå vanninntaket vil dieselen måtte følge følgende spredningsvei: Renne over delvis lyng og delvis bart fjell ned til Mjøvatnet (ca. 150 meter). Føres til vestenden av Mjøvatnet og med bekk ned til Kjerdalsvatnet (ca. 450 meter) Spres fra vestenden av Kjerkdalsvatnet til vanninntaket omtrent midt på vannet (ca meter og til 40 meters dybde). Dieselens egenskaper gjør at den spres lett med overflatevann (bekker og vann) og ved nedbør. Det vil imidlertid ta lang tid for diesel å trenge ned i vannmassene og nå inntaket til drikkevannet som ligger på 40 meters dyp pga meget lav løselighet i vann. Det vil også være lett å ha visuell kontroll på forurensningen, noe som kan nyttiggjøres ved avskjæring av spredningsvei og oppsamling. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 11 av 17

12 En større akutt utslippshendelse vil kunne oppdages og varsles umiddelbart. Gitt den beskrevne spredningsveien vil en rask respons gi stor grad av oppsamling og avskjæring av spredningsvei. Ved nedbør vil et oljeutslipp oppføre seg omtrent som diesel, men opptre mindre spredt pga. lavere viskositet. Ved tørt vær vil det ta lengre tid for olje å nå en vannresipient enn diesel (på viskositet). Konsekvensene av et oljesøl anses å være på samme nivå som ved et dieselsøl av samme størrelse. 5.3 Konsekvenser for resipient Kvalitet på drikkevann er gitt av Kvalitetskrav til drikkevann vedlegg i forskrift om vannforsyning og drikkevann. Grenseverdi for hydrokarboner er 10 g/l (C). Dette måles ved mistanke om forurensning av drikkevann fra oljeprodukter. Dersom man som et worst case fordeler 2000 liter diesel jevnt i Kjerkdalsvatnet vil konsentrasjonen av hydrokarboner være i størrelsesorden 1% av den angitte grenseverdien for drikkevann. En slik fordeling er ikke praktisk mulig, men det gir en indikasjon på dieselkonsentrasjonen dersom diesel skulle løses i vann og nå drikkevannsinntaket. Dersom dieselen trekkes med ned i vannmassene pga. strømmer som fører dieselen forbi drikkevannsinntaket, vil konsentrasjonene bli høyere. Mulig konsentrasjonsnivå vurderes til å være på nivå med grenseverdien. Det er uklart om det er strømmer og sjiktning i Kjerkdalsvatnet som gjør dette mulig. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 12 av 17

13 6 RISIKOVURDERING 6.1 Metodikk for vurdering av risiko Risiko uttrykker sannsynligheten for at en mulig uønsket hendelse inntreffer og konsekvenser av at det skjer. Ettersom verken sannsynlighet eller konsekvens kan uttrykkes nøyaktig i denne sammenheng så benyttes kategorier som mulige uønskede hendelser knyttes opp til. Kombinasjonen av en sannsynlighetskategori og en konsekvenskategori for en hendelse gir risikonivå. I denne utredningen er kategoriseringen vist i figuren under benyttet for risikoanalyse av forurensning av drikkevannskilden Kjerkdalsvatnet fra Frøya vindpark. Konsekvenser Figur liter liter Store liter Meget store >10000 liter Risikomatrise Sannsynlighet (forventet antall hendelser per år) Moderat Stor <0,001 0,001 0,1 >0,1 Vil ikke nå drikkevann risiko risiko risiko Vil kunne nå drikkevann, men ikke gi kritisk forurensningsnivå Vil kunne nå drikkevann og gi forurensning rundt kritisk nivå Vil kunne nå drikkevann og gi forurensning over kritisk nivå risiko risiko risiko risiko risiko risiko Høy risiko Høy risiko Høy risiko Akseptkriteriet er her satt til at høy risiko ikke aksepteres. For å ikke være for kategorisk vil også moderat risiko kunne medføre at forbyggende tiltak bør iverksettes. Dersom risiko identifiseres som høy bør risikoreduserende tiltak iversettes umiddelbart for å redusere risikoen til lavt nivå. Dersom risiko identifiseres som middels bør risikoreduserende tiltak vurderes iverksatt i henhold til en kost/nytte-vurdering. Dersom risiko identifiseres som lav anses situasjonen som akseptabel. 6.2 Risiko for forurensning av drikkevannskilde Identifiserte mulige uønskede hendelser som kan gi utslipp i Kjerkdalsvatnets nedbørsfelt er på bakgrunn av informasjonen i kapittel 2, 4 og 5 vurdert med hensyn på sannsynlighet, konsekvens og risiko. Resultat er gitt i Tabell 7. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 13 av 17

14 Tabell 7 Kategorisering av hendelser Utstyrstype Utslippshendelser Sannsynlighet Konsekvenser Risiko Forsyning av drivstoff i felt Anleggsmaskineri Servicekjøretøy Vindmøller Trafo per mølle Velt av maskineri Kollisjoner/påkjøringer Utforkjøring Tankbrudd (materialtretthet) Slangebrudd ved tanking Brann materialbrudd Overfylling ved tanking Sabotasje Velt av tank Kollisjoner/påkjøringer Utforkjøring Tankbrudd (materialtretthet) Brann materialbrudd Kollisjoner/påkjøringer Utforkjøring Komponenthavari Søl ved vedlikehold Komponenthavari Søl ved vedlikehold Brann Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat Store -store -store -store -store En samlet vurdering av i hvilket risikoområde samtlige hendelser ligger er illustrert i figuren under. risiko risiko risiko risiko risiko risiko Aktuelle hendelser risiko risiko Høy risiko risiko Høy risiko Høy risiko Figur 2 Risiko for forurensning av drikkevann Risikomatrisen tilsier at risikonivået i alle hovedsak er akseptabelt. Størst risiko er det knyttet til eventuell utkjøring av drivstoff fra tankanlegg til anleggsmaskiner i felt. Her bør det vurderes ekstra forebyggende tiltak. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 14 av 17

15 6.3 Andre kilder til forurensning av drikkevann Riksvei 716 passerer gjennom nedbørsfeltet til drikkevannkilden. På denne veien transporteres bl.a. brensel/drivstoff til fiskeoppdrett- og -foredlingsanleggene til Marine Harvest og Salmar på Frøya. De deler og veistrekningene som drenerer til Kirkedalsvatnet og Tuvnesvatnet er henholdsvis ca. 1 km og 2 km lange. På denne veien passerer omtrent i størrelsesorden 4 tankbiler per år, dvs. totalt 12 km/år. Gitt 1 søl per mill. kjørte km vil sannsynlighet for søl bli 1:83000 (mot 1:3000 for transport internt på vindparken). I tillegg for riksvei 716 kommer risiko knyttet til all annen trafikk på veien (søl fra drivstofftanker ved trafikkuhell). Veistrekningen langs Kjerkdalsvatnet er nærmere vanninntaket enn vindmølleparken (ca. 500 meter avstand fra riksveien til vanninntaket og minst 2 km fra vindpark). Dette betyr at det er større sannsynlighet for at større andeler av et eventuelt utslipp vil nå Kjerkdalsvatnet ved uhell på riksveien. I tillegg vil sølet nå vannet raskere noe som gir mindre mulighet til oppsamling. Det vil også være mindre grad av beredskap. Basert på dette vurderes fare for forurensning av drikkevann å være av samme størrelsesorden ved trafikk på riksvei 716 som ved bygging og drift av vindmølleparken. M:\M\Mr\ Tilleggsutredninger Frøya vindpark\i-rapport\forurensning\froya vindpark - forurensning av drikkevannkilder -R1.doc Side 15 av 17

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune Risikoanalyse Avfallsenergi AS Stavanger, februar 2009 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post:

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Risikoanalyse av Tananger depot

Risikoanalyse av Tananger depot Risikoanalyse av Tananger depot Rapport nr. 102039/R1 Dato 26. januar 2015 Kunde COWI Risikoanalyse av Tananger depot Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006 Karmøy vindkraftverk Utgitt august 2006 Karmøy kommune, Rogaland Konsesjonssøknad og konsekvensutredning August 2006 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Søknad om konsesjon for Karmøy vindkraftverk 3 1.2 Haugaland

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Utgave: 1 Dato: 2009-08-06 Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3.

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3. RAPPORT 20.3.2014 NORSK GJENVINNING AS Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 R a p p o r t Oppdrag: 124490

Detaljer

Kystdirektoratets beredskapsavdeling. Risiko for akutt kjemikalieforurensning av marint miljø forårsaket av skip i norske farvann

Kystdirektoratets beredskapsavdeling. Risiko for akutt kjemikalieforurensning av marint miljø forårsaket av skip i norske farvann Kystdirektoratets beredskapsavdeling Risiko for akutt kjemikalieforurensning av marint miljø forårsaket av skip i norske farvann 31. mars 2004 Side: 3 av 41 Innhold 1 INTRODUKSJON... 5 1.1 Bakgrunn og

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen (ROS) Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum og Frogn kommuner Region øst INNHOLDSFORTEGNESEL INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Detaljer

Haugshornet vindkraftverk Søknad

Haugshornet vindkraftverk Søknad 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 1 Olje & Energi Haugshornet vindkraftverk Søknad Partner 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 2 Haugshornet Vindkraftverk 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 6 1.1 FORMÅL OG INNHOLD

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

Forord. April 2011 Statens vegvesen, Region vest Ressursavdelingen Planseksjonen, Sør-Rogaland distrikt

Forord. April 2011 Statens vegvesen, Region vest Ressursavdelingen Planseksjonen, Sør-Rogaland distrikt Forord Denne rapporten som omhandler deltema risiko og sårbarhet, er en del av planarbeidet som blir gjennomført for reguleringsplan med konsekvensutredning for E134 ved Stordalen i Etne kommune, Hordaland

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15 INNHOLD SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 1.1 BAKGRUNN... 11 1.2 FORMÅL... 12 1.3 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER... 12 1.4 LOVVERKET OG TILLATELSER... 12 1.5 NØDVENDIGE TILLATELSER OG VIDERE SAKSBEHANDLING...

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 568221 12.06.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk konsekvenser for naturmiljø Kunde: HelgelandsKraft

Detaljer