Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS Svein Roger Pettersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS 2010-11 Svein Roger Pettersen"

Transkript

1 Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS Svein Roger Pettersen

2 Forord Idet dette forordet skrives er jeg i sluttfasen med denne oppgaven. Det er utvilsomt en god følelse. Det har gått med noen sene kvelder for å få dette arbeidet i havn. Uansett hvordan dette arbeidet vurderes av andre så har det hatt en god effekt på meg. Jeg har fått systematisert noen av mine tanker rundt talentarbeid. I tillegg til min egen innsats er det andre som skal takkes for bidrag til denne oppgaven Takk til intervjupersonene. Trivelig og utviklende å snakke fotball med dere. Takk til veileder Jan Roar Saltvik. God og presis tilbakemelding. Takk til Cathrine for korrekturlesing. Takk til NTG fotballavdelingen for tilgang på informasjon. Asker, januar 2011 Svein Roger Pettersen 1

3 Sammendrag Hensikten med denne oppgaven har vært å se på hva som kjennetegner talenter i fotball. Mitt ønske har vært å kunne identifisere noen faktorer som kan være med å sette fokus på hva et fotballtalent er. Samarbeidsprosjektet mellom fotballklubben Lyn og stiftelse Norges Toppidrettsgymnas, kjent som Lyn/NTG- prosjektet, har vært benyttet som case i forsøket på å fremskaffe kunnskap på området. Ved å intervjue to tidligere ansatte i prosjektet ble ulike temaer belyst i et forsøk på å besvare problemstillingene. Det ble gjennomført et kvalitativt forskningsintervju med hver av intervjupersonene, hvert intervju med en varighet på ca 3 timer. Først og fremst kan arbeidet oppsummeres med at fotballtalent ikke kan defineres på èn bestemt måte. Det er få entydige faktorer som på en sikker måte kan fortelle at en spiller kommer til å lykkes. Talentets størrelse bestemmes derimot av totaliteten av ferdigheter, personlighet og egenskaper innenfor områdene fotballferdighet, fysikk og mentalitet. Spillerens evne til utvikling og læring innenfor de nevnte områdene vil være avgjørende for talentets størrelse. Skal man nå toppfotballen må man totalt sett ha en relativt høy score innenfor fotballferdighet, fysikk og mentalitet. Enkeltskårene kan variere fra talent til talent. De ulike talentene kan ha sin spisskompetanse innenfor ulike områder. På samme måte kan de ulike talentene ha noen svakere sider. Likevel er et viktig kjennetegn på talentene i Lyn/NTG- prosjektet at de skåret jevnt høyt innenfor områdene fotballferdighet, fysikk og mentalitet. Ferdighetsmessig var det ikke store forskjeller på de talentene som lyktes i Lyn og de som ikke lyktes når det gjelder den koordinative grunnbasen og generell ballbehandling (teknikk). Det som virkelig skilte de beste fra de nest beste ferdighetsmessig var at de beste var dyktigere på den kognitive delen av ferdigheten. De var dyktigere på valg, og trolig da også på viktige faktorer som ligger bak valgene; innhenting av informasjon (persepsjon) og bearbeiding av informasjon. Manglende spillforståelse og liten progresjon i valg-dimensjonen av ferdigheten var en viktig årsak til at mange ikke nådde opp i Lyn. Fysisk holdt de største talentene et jevnt høyt nivå innenfor områdene hurtighet, styrke/spenst og utholdenhet. De største talentene var ofte ikke de beste i Lyn/NTG- prosjektet på enkeltskårer innenfor de ulike fysiske områdene, men på den andre siden hadde de svært få hull i sin fysiske kapasitet. Det viktigste fysiske kjennetegnet var altså deres jevnt høye 2

4 fysiske nivå. En annen viktig observasjon var at de største talentene viste større evne til utvikling av sin fysiske kapasitet i forhold til kravene innenfor fotball. De jobbet mer målbevist, strukturert og hadde bedre gjennomføringskraft i de fysiske øktene enn de nest største talentene. Mentaliteten var det området som skilte de største Lyn/NTG- talentene mest fra de nest største. De største talentene hadde utviklet, eller viste evne til å utvikle, en mentalitet for toppidrett i større grad enn mindre talenter. Noen kjennetegn ved mentaliteten var at; De var utviklingsorienterte De håndterte med- og motgang De tok ansvar for egen utvikling De var positiv forpliktet De hadde stor gjennomføringskraft i øktene Oppgaven har også sett på hvordan spillerutviklingen ble gjennomført ved Lyn/NTG. Over 30 spillere med bakgrunn fra prosjektet har spilt tippeligafotball. Kort oppsummert var det noen suksessfaktorer i systemet og noen forbedringspotensialer. Suksessfaktorer var heltidsansatte spillerutviklere, stor treningsmengde, mange fellesøkter, internasjonale referanser, klubbpolitisk forankring, rekruttering og gruppesammensetningen. Forbedringsfaktorer var for stor treningsmengde for noen, mer individrettet trening, for mange kamper, snevert skoletilbud og begrenset økonomi. 3

5 Innholdsfortegnelse Forord Sammendrag 1. INNLEDNING.s Bakgrunn og hensikt...s Problemstilling...s METODE.s Intervjusituasjonen og behandling av data...s TEORI s Hva er talent?...s Om talent...s Kjennetegn på talent i fotball..s Talentidentifisering...s Presentasjon av Norges Toppidrettsgymnas (NTG)..s Målsettinger ved NTG..s En vanlig ukeplan for en Lyn/NTG spiller..s Presentasjon av FC Lyn Oslo.s Samarbeidet mellom NTG og FC Lyn Oslo...s RESULTATER.s Talent i fotball...s Kjennetegn ved et fotballtalent s Fotballferdighet.s Mentalitet.s Utviklingsorientert s Håndtere med- og motgang...s Tar ansvar for egen utvikling s Positivt forpliktet...s Fysikk...s Talenter som lykkes vs talenter som mislykkes...s. 33 4

6 4.4 Spillerutvikling ved Lyn/NTG.s Suksessfaktorer (i systemet) s Heltidsansatte spillerutviklere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.s Treningsmengde s Internasjonale referanser s Klubbpolitisk forankring..s Rekruttering s Gruppesammensetning.s Forbedringsfaktorer.s Treningsmengde....s Mer individuelt fokus s For mange kamper s For snevert skoletilbud....s Økonomi.. s OPPSUMMERING..s Svar på hovedproblemstillingen.s Kjennetegn ved NTG-talentene..s Hva kjennetegnet spillerutviklingen i Lyn/NTG- systemet?...s DISKUSJON..s Hvordan kan vi avsløre talent?...s Hvordan drive ferdighetslæring?...s Når er det gunstig å bli tatt opp på A-laget?...s Er det problematisk å samle for mange talenter i samme klubb?...s Hva med de som ikke når toppfotballen på første forsøk?...s Tar unge spillere konsekvensen av sine høye målsetninger?...s. 51 Referanseliste Vedlegg 5

7 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og hensikt Spillerutvikling har fanget min interesse sterkt, og med økende grad, i de ti årene jeg har praktisert som fotballtrener. Jeg har vært opptatt av hvordan jeg som trener kan bidra til at enkeltspillere og lag tar ut maksimalt av sitt prestasjonspotensial. Hvordan lærer spillerne best? Hvordan bør treningsuka og året se ut for en ung spiller som ønsker å spille tippeligafotball? Hvilken type treneradferd, coaching og pedagogikk øker sannsynligheten for at unge spillere utvikler seg optimalt? Alt dette er spennende spørsmål som det kunne vært morsomt å dykke ned i. I denne sammenheng vil det være for omfattende å belyse alle disse spørsmålene. Formålet med denne oppgaven er først og fremst å studere kjennetegn ved talenter i fotball. Samarbeidsprosjektet mellom fotballklubben Lyn og Norges Toppidrettsgymnas (NTG) er miljøet hvor jeg har forsøkt å trekke ut erfaringsbasert kunnskap fra. Klubben og spillerutviklingsmodellen kjenner jeg relativt godt fra innsiden, derfor er valget av Lyn som klubb og klubbens samarbeid med NTG naturlig for meg å se nærmere på. Min motivasjon for å gjøre denne oppgaven knyttet til Lyn og NTG er todelt. For det første mener jeg at det ligger mye kunnskap og erfaring knyttet til dette samarbeidsprosjektet som jeg personlig og andre interesserte kan ha nytte av. En god del av dette er spredt ut til deler av fotball-norge ved ulike anledninger. Mye av kunnskapen ligger likevel hos enkeltpersoner, som i løpet av de ti årene prosjektet varte, har bidratt til å utvikle spillerutviklingsmodellen. En del av denne kunnskapen som ligger hos tidligere ansatte er ikke skriftliggjort. Dette ønsker jeg å bidra med. For det andre ønsker jeg å få systematisert mine egne tanker rundt temaet spillerutvikling. Bidrag fra tidligere spillerutviklere i prosjektet vil gi meg ny viten til bruk i min egen praksis. Jeg mener derfor at denne oppgaven kan ha både egenverdi og nytteverdi. I mange tilfeller, kanskje de fleste, nås ikke toppfotballen før i voksen alder. Dette er da et resultat av arbeid som er gjort i barne- og ungdomsalderen. Denne oppgaven vil i all hovedsak ta for seg forhold knyttet til spillere i junioralder, fra cirka 16 til 19 år. Det er denne aldersgruppen som har utgjort spillerne i Lyn/NTG- prosjektet, som jeg skal si noe om. Det som skjer av aktivitet før og etter junioralderen er selvsagt helt avgjørende for en spillers prestasjoner i voksen alder, selv om dette ikke berøres i denne oppgaven i særlig grad. 6

8 1.2 Problemstillinger Det ble tidlig klart for meg at jeg ønsket å systematisere erfaringsbasert kunnskap fra Lyn/NTG- prosjektet i denne oppgaven. Jeg kunne valgt ulike tilnærminger og problemstillinger, men valget falt på et problemområde som engasjerer meg. Gjennom mine egne erfaringer og i diskusjoner med andre har jeg opplevd ulik tilnærminger til hva et fotballtalent er. Jeg har alltid lurt på hvordan folk kan være så sikker i sin sak når de uttaler at den spilleren må nå langt eller han kommer aldri til å lykkes. Jeg har selv gått i fellen ved å komme med liknende uttalelser. I de senere årene, med økt erfaring og kunnskap, har jeg blitt mindre skråsikker på mange spillere, både de som omtales som talenter og de som ikke får den tittelen hengende over seg. Jeg ønsket å bruke denne oppgaven til å prøve å systematisere noe viten rundt hva som kjennetegner et fotballtalent. På bakgrunn av dette er hovedproblemområdet definert på følgende måte; Hva kjennetegner et fotballtalent? a) Ferdighetsmessig b) Fysisk c) Mentalt Videre har jeg følgende underproblemstillinger; Hva kjennetegner talenter som når toppfotballen? Hva kjennetegner talenter som ikke når toppfotballen? Hva kjennetegnet spillerutviklingen i Lyn/NTG- systemet? Disse tre underproblemstillingene er ment som støtteproblemstillinger for å besvare hovedproblemstillingen. Jeg hadde ikke forventninger om å finne absolutte sannheter i forhold til disse problemstillingene. Snarere ønsket jeg å bruke erfaringene fra Lyn/NTGsamarbeidet som bidrag til en større kunnskapsbase om problemområdene. Siden jeg tok utgangspunkt i samarbeidet mellom Lyn og NTG, ønsket jeg også å si noe om innholdet i spillerutviklingen ved Lyn/NTG. Etter min mening bør det være av allmenn fotballinteresse å kjenne litt til Lyn/NTG- prosjektet, et prosjekt hvor over 30 tippeligaspillere har vært innom. 7

9 2. METODE I denne delen av oppgaven ønsker jeg å redegjøre for metoden og fremgangsmåten i oppgaven, for å gjøre oppgaven og arbeidet åpen for kritikk og diskusjon. Mitt metodiske utgangspunkt var å finne den tilnærmingen og metoden som var best egnet til å frembringe kunnskap om problemområdet (Holme & Solvang 1993). Det ble ganske tidlig klart for meg at her måtte jeg ta i bruk en kvalitativ metode. Kvalitativ forskning kjennetegnes ved at tenkemåte og utsagn formidles via ord og sjelden med tall eller nummer (Holter og Kalleberg, 1996). Forskning som legger vekt på kvalitative aspekter er induktiv (Johansen 2002). Det betyr at jeg har tatt utgangspunkt i de data jeg innhentet i stedet for å samle data for å bedømme forhåndskonstruerte hypoteser, modeller eller teorier. Det finnes få standardiserte regler for kvalitativ metode (Kvale 1997), men en del retningslinjer som jeg har tatt hensyn til. Formålet med denne oppgaven var å se på hvordan Lyn som klubb har drevet sin spillerutvikling på juniornivå i samarbeid med NTG. Jeg ønsket å få noen av Lyn/NTGprosjektets spillerutviklere og ledere til å si noe om hvordan de jobbet i forhold til utvikling av spillerne. På denne måten ønsket jeg å få deres syn og tanker rundt noen sentrale temaer knyttet til spillerutvikling. Valget av intervjupersoner er ikke helt tilfeldig. De utvalgte er personer som har vært drivkrefter i prosjektet og som jeg hadde en formening om at kunne ha mange bidrag i denne sammenheng. Jeg har også valg dem som tidsmessig har vært knyttet til Lyn/NTG- prosjektet lengst, og som dermed kjenner historien best. Totalt ble det intervjuet to personer. Hvert intervju tok ca 3 timer. I møtet med intervjupersonene ble et kvalitativt forskningsintervju benyttet. Ved bruk av intervjuer har jeg fått beskrevet sentrale deler av spillerutviklingen i Lyn/NTG. Disse beskrivelsene har blitt skrevet ut i intervjutekster, som så har gått igjennom en fortolkende prosess (Repstad, 1993). Denne fortolkingen vil alltid skje ut fra en forståelseshorisont (Holme & Solvang, 1993). Min forståelseshorisont er ikke verdinøytral, men blant annet farget av min bakgrunn og utdannelse (Holme & Solvang, 1993). Ved å redegjøre kort for min bakgrunn vil leseren kunne se hvilket grunnlag jeg tolker ut fra, og på den måten gjøre seg opp en mening om holdbarheten i det jeg presenterer. Min forforståelse bygger på mine egne erfaringer. Som tidligere ansatt i Lyn og på NTG kan min forhistorie være med å prege den kunnskapen jeg forsøker å formidle i denne oppgaven. Målet mitt er likevel at jeg skal 8

10 frembringe kunnskap i tråd med intervjupersonenes synspunkter. Intervjupersonene ble gjort klar over prosjektets innhold og hvordan intervjuene skulle behandles. Det kvalitative forskningsintervju er en metode som tar utgangspunkt i den hverdagslige samtalen, men skiller seg fra denne ved å være en faglig konversasjon med en viss struktur og hensikt. Med utgangspunkt i Kvale (1997) har jeg funnet en oppskrift på det kvalitative forskningsintervju som jeg har benyttet i min samtale med intervjupersonene. Min oppgave som intervjuer var å lytte til intervjupersonenes oppfatninger, opplevelser, meninger og erfaringer. 2.1 Intervjusituasjonen og bearbeiding av data Før intervjuene fant sted sendte jeg ut mail til intervjupersonene der jeg informerte om formål med intervjuene, anonymitet og tolking av intervjuene. Intervjuene startet med at jeg stilte åpningsspørsmål fra intervjuguiden (vedlegg 1). Etter dette fløt som regel samtalen av seg selv. Intervjuguiden ble benyttet som en huskeliste for å sikre fremdrift og retning i intervjuene. Hvert intervju tok ca 3 timer og ble gjennomført på et sted intervjupersonen selv hadde valgt ut. Under intervjusituasjonen er det er noen mulige feilkilder. Først og fremst kan en intervjuer ikke utelukke at han til en viss grad har farget uttalelsene til de som ble intervjuet. Jeg har likevel vært opptatt av å være så nøytral som mulig, og latt intervjupersonene få komme med sine syn. Miljøene hvor intervjuene fant sted har etter min mening ikke hatt innvirkning på resultatene, vi hadde ingen forstyrrelser underveis. Som i selve intervjusituasjonen kan også tolkingen av intervjuene i etterkant være farget av meg som person. Jeg har også i denne fasen av arbeidet forsøkt å være så nøytral som mulig og beskrive temaene slik intervjupersonene ser dem. Ved å tolke og analysere intervjuene har jeg forsøkt å trekke ut kategorier som kan si noe om mine problemområder. Jeg har sett etter mønstre, ting som har gått igjen hos intervjupersonene. Intervjupersonene har blitt bedt om å snakke om forhold som ligger noe tilbake i tid. Dette kan påvirke nøyaktigheten i de funnene som blir presentert. Det er utfordrende å berette om tilbakelagte stadier og det kan tenkes at man forsøker å sette i ting i et bedre lys enn hva som i virkeligheten var tilfelle. Dette er det vanskelig for meg å gardere meg helt og fult imot, men min kjennskap til Lyn og NTG kan være med på å korrigere feilaktige opplysninger. 9

11 Funnene som presenteres i denne oppgaven er subjektive meninger, erfaringer og kunnskap i tilknytning til spillerutviklingsprosjektet i Lyn/NTG. I vitenskapelig forstand kan ikke disse funnene ha gyldighet utover dette prosjektet. Jeg mener likevel at mye av det som presenteres her kan ha verdi for andre fotballmiljøer, klubber og enkeltpersoner. Avslutningsvis i dette metodekapittelet ønsker jeg å presisere at resultatene i denne oppgaven kan være farget av meg og mitt tankesett. Som tidligere ansatt i prosjektet kunne det tenkes at jeg ønsker å fremstille prosjektet i best mulig lys. Dette kan vanskelig motbevises av meg, men jeg mener bestemt at jeg som tidligere forsker har fulgt de etiske reglene for forskningsarbeid. Mitt fokus har vært å presentere den riktige historien, slik det faktisk skjedde. Dette vil tjene både meg og leseren på sikt. Jeg ønsker å være åpen om disse sidene ved denne oppgaven, så overlater jeg til leseren å feste lit til innholdet. På samme måte kan det tenkes at intervjupersonene, som begge har lang tilknytning og eierskap til prosjektet, ønsker å fremstille sitt arbeid i best mulig lys. Min oppfatning under intervjusituasjonen er derimot at de hadde en sunn kritisk inngang til egen praksis. De berettet både om positive og negative aspekter ved prosjektet. I sum mener jeg at deres meninger og oppfatninger som har kommet fram i denne oppgaven i liten grad er farget av uedle hensikter. Men igjen overlater jeg til leseren å ta stilling til dette. 10

12 3. TEORI 3.1 Hva er et talent? Mange spillere blir beskrevet som talenter og talentfulle. Hva ligger i disse begrepene? Eggen og Engevik (2010) beskriver at talentfulle spillere skiller seg fra mengden og har et høyere prestasjonsnivå enn det kravet idretten stiller i en gitt aldersgruppe. De sier videre at et talent er en person som har en naturlig evne til å prestere godt". Ifølge Enoksen (2002) vil visse arvelige faktorer i noen grad bestemme en utøvers mulighet til å nå toppnivå i en idrett, men også trening (miljøfaktorer) vil spille en avgjørende rolle. I Moberg (2010) deler Strande talentbegrepet inn i to kategorier; det fødte talentet og treningstalentet. Begge er viktige, men Strande sier at han har sett mange treningstalenter som har blitt bedre enn de fødte talentene. Det medfødte talentet er ifølge Strande altså ikke tilstrekkelig for å nå toppnivå i fotball. 3.2 Om talent. Ifølge Johansen (2006) er det verste som finns såkalt talenter som tror de kan alt om idretten de utøver og hva som kreves for å nå målet, og som fullstendig mangler ydmykhet og disiplin. Han sier videre at hemmeligheten med suksess er hardt arbeid, 85 % av suksess dreier seg om knallhardt arbeid og jerndisiplin over lang tid for å realisere drømmen. Treningstalent og disiplin kan alle utvikle hvis drømmen og lidenskapen er sterk nok. Johansen tillegger altså trening og miljøpåvirkning stor verdi i forhold til det Strande kaller det fødte talentet. Dette synet støttes av tidligere toppalpinist Kjetil Andre Aamodt, som selv ble ansett som et stort talent i sin idrett; En dag var det en nabo som sa til moder`n: Han sønnen din er jammen talentfull. Jeg var 12 år gammel. Grunnen at han hadde sett talentet, var at jeg var så flink til å spille fotball, og nå spilte altså sønnen til fru Aamodt på småguttelaget. Men talent? Hva er egentlig det, spør jeg. Det å bli til noe er ikke noe du er født til. Det må trenes. Trenes ofte og mye og her er filosofien min i et nøtteskall: Hvis jeg skal bli god i noe, må jeg arbeide hardt over lang tid, legge ned mye arbeid og prioritere riktig, for å oppnå det jeg ønsker.sannheten er at jeg er et treningsprodukt uansett hvordan jeg enn snur og vender på det. Faktisk hendte det noen ganger at jeg ble møtt med: Ikke rart at Kjetil blir så god og vinner, så mye som han trener! Det var nærmest negativt, 11

13 og ble brukt mot deg og fader`n, det at jeg trente så mye. I utgangspunktet er derfor ikke talentet så avgjørende (Gangdal, 2006). Johansen (2006) sier videre; Å være et stort talent som yngre kan derfor bli det største hinder for å ha suksess som voksen. Ganske enkelt fordi vi aldri lærte å takle motgang og utvikle selvdisiplin. I NTG`s undervisningsmateriell finner man følgende forklaring på hvorfor stjerneskudd slukner Yngre utøvere som omtales som store talenter og som er vant til å være best endrer gradvis innstilling. Er man suverent overlegen er det lett å slappe av litt. Det er som å underskrive sin egen dødsdom. Det kommer alltid opp en som er mer sulten på suksess. I tillegg er det vanskeligere å ligge foran og forsvare seg enn å ligge bak og jage. Er du heller ikke særlig godt trent i å tape, er det lett å si at ting er blitt for vanskelige å få til.det er derfor ikke tilfeldig at; nothing fails like success. I NTG`s spillerutviklingsmodell ble også den mentale siden av talentet tillagt stor vekt. I undervisningsmateriellet til fotballtalentene ved NTG står det blant annet; Når du kommer opp på et visst nivå så har alle de beste gode nok fysiske forutsetninger. Men du må aldri undervurdere betydningen av innstilling som årsaker til suksess. Bortsett fra noen svært få supertalenter er det ikke ditt talent som avgjør. For de aller fleste som satser er dette stort nok. Det avgjørende er innstillingen. Din innstilling til å ta ansvar for å utvikle ditt treningstalent, mentalitet og disiplin. Disse sitatene forteller oss noe om hvordan både trenere og tidligere topputøvere tillegger den mentale siden av talentet stor verdi. Man må likevel ikke forledes til å tro at du kan bli toppspiller bare ved å ha riktig mental innstilling. Tvert imot blir viktigheten av alle områdene, totaliteten, synliggjort i NTG`s spillerutviklingsmodell; 12

14 Fig 1: Forsiden på NTG`s spilleruviklingsmodell slik den framstod i Det som fremkommer i mye litteratur er, slik jeg tolker det, at talentfulle fotballspillere er spillere som er disponerte for å nå langt innen fotball. Det er totaliteten eller miksen av ferdigheter, personlighet og fysikk som i sum danner talentet. Tyngdepunktet kan, slik jeg oppfatter det, ligge litt forskjellig fra utøver til utøver. Det som likevel går igjen som svært viktig hos de fleste som drøfter talenter i idrett generelt og fotball spesielt er viktigheten av den mentale biten. Evnen til systematisk, utviklingsorientert jobbing over tid blir av de fleste tillagt stor verdi for å lykkes med sin idrett. 3.3 Kjennetegn på talenter i fotball. Det finnes mange undersøkelser og artikler på hva som kjennetegner verdens beste fotballspillere. Det jeg er ute etter å beskrive nedenfor er hva som kjennetegner de største talentene. Hva kjennetegnet verdens beste spillere da de var i junioralder? Ifølge Naustan (2008) og Eggen og Engevik (2010) er ikke bildet helt entydig. En viktig årsak til dette er fotballens kompleksitet og ulike rollekrav. Et midtstoppertalent kan være i besittelse av litt andre ferdigheter enn en talentfull kantspiller. Det er likevel mulig å trekke ut noe felles kjennetegn på talenter innen fotballen. Naustan har likevel listet opp noen felles kjennetegnene ved fotballtalenter; 1. Fotballtalentene er hurtige. Detter gjelder både i forhold til den fysiske forflytningsevnen (fotrapphet og toppfart) og den taktiske delen av 13

15 hurtighetsdimensjonen (oppfattelse, vurderingen, avgjørelser). Talentfulle spillere er hurtig i beina, i oppfattelse eller begge deler. 2. Fotballtalentene har evnen til rask og nøyaktig ballbehandling. De er i besittelse av gode tekniske ferdigheter. 3. Fotballtalentene dekker store rom og er mye involvert med ball. De har stor fysisk kapasitet og arbeidsmoral 4. Fotballtalentene er holdningssterke, treningsivrig og utviklingsansvarlig. De har god toppidrettsmentalitet. I Moberg (2010) blir et fotballtalent beskrevet som en som har ferdigheter, er villig til å trene mye og har en indre lyst til å bli god. Vilje, innsats, ydmykhet og spisskompetanse er faktorer som ifølge Moberg er viktige for talenter. Ferdigheter som er vanskelig å trene seg god på, som ofte er litt typebasert eller medfødt, blir også trukket frem, som ekstremferdigheter, lederegenskaper og spilleforståelse. Det er også en del studier og undersøkelser som peker på enkelte sosiologiske faktorer som kjennetegn ved talenter. Sosioøkonomisk bakgrunn, foreldrenes rolle og kulturell bakgrunn kan være faktorer som gir kjennetegn på fotballtalenter. Jeg har på grunn av denne oppgavens omfang valgt å ikke fokusere på dette. 3.4 Talentidentifisering Williams og Franks (1998) viser litt av kompleksiteten i arbeidet med å skulle identifisere fotballtalenter når de skriver om ulike prediktorer for talentidentifisering i fotball. Fysikk, sosiologisk bakgrunn, fysiologi, psykologi, perseptuell-kognitive evner og personlighet kan alle være viktige faktorer for å fastslå om en spiller er talentfull eller ikke. Arbeidskravene for fotball er ikke like absolutte og synlige som i en del andre lukkede idretter. Ofte er det summen av disse faktorene som til slutt avgjør talentets størrelse. En spisskompetanse innenfor ett av disse områdene kan også gjøre en spiller talentfull, selv med mangler innenfor andre områder. Hvis vi i tillegg bringer inn at fotball er et lagspill, hvor man ofte tenker relasjonelle og komplementære ferdigheter og egenskaper, så blir kompleksiteten komplett! Eliteserietrenerne som Sæther (2004) intervjuet mente at det tekniske og taktiske var de viktigste faktorene ved identifisering av talent, men også den fysiske, psykiske og sosiale 14

16 faktor spilte inn. Trenerne nevnte også spisskompetanse som noe man lette etter hos talenter. Ifølge Reily et al. (2000) er tempo i retningsforandringer, fart, evne til å lese spillet og motivasjonsorientering de viktigste ferdighetene og egenskapene i forhold til å forutsi fotballtalent. Motivasjonsorienteringen burde være mestringsorientert heller enn resultatorientert. Naustan (2008) påpeker at de fleste klubber som har modeller for identifisering av talent prioriterer personlighet som en viktig faktor. Han trekker også frem game intelligence, spilleforståelse, som en viktig faktor i forhold til identifisering av talent. Moberg (2010) nevner 3 faktorer når trenere identifiserer talent i fotball. For det første brukte de sin praktiske sans og visuelle erfaring til å gjenkjenne bevegelsesmønster hos spillere. Trenernes magefølelse var en viktig faktor for de spillerne som ble valgt som talentfulle. For det andre ser de etter spillernes evne til å lære, trene og forbedre seg. Her ble både fotballferdigheter og personlige kvaliteter nevnt som viktige. For det tredje spiller trenerens personlige smak en rolle, hvilke spillere de enkelt og greit liker. Dette siste støttes av Eggen og Engevik (2010). De skriver at den subjektive mening spiller en viktig rolle når nye spillere skal velges ut. Dette gjøres i form av at trenere, spillerutviklere og speidere etc. velger ut spillere som passer best inn i deres kultur og struktur. Trenerne i AkerAkademiet legger stor vekt på treningsvilje og et ønske om å bli god, ved siden av ferdigheter, når de plukker med spillere (Moberg 2010). Det legges vekt på at spillerne viser gode holdninger, og at de er konsentrerte på trening. I forhold til ferdigheter blir det sett på både fysiske, tekniske, taktiske og mentale ferdigheter I fotballklubben Ajax har de følgende oppskrift når de søker etter talenter: TIPS står for technique, insight and intelligence, personality og speed (Eggen og Engevik, 2010). I Ajax vil de særlig være på utkikk etter I, P og S, fordi disse ofte er vanskelig å ha noe innflytelse på. Teknikken kan alltids forbedres. Unge talenter i Ajax Amsterdam skal være teknisk begavet, fotballkloke, interessante personligheter og med grunnleggende god fart. En del engelske klubber er opptatt av balance og attitude når de ser etter talenter (Eggen og Engevik, 2010). Det en stor del av litteratur er enig om er at gode prestasjoner i ung alder er en dårlig indikator på ekspertise som voksen. I stedet argumenteres det for at det viktige er å kunne gjenkjenne utøvere med potensial for å bli eliteutøvere (Eggen og Engevik, 2010). 15

17 Det jeg sitter igjen med når jeg har satt meg inn i ulik litteratur om talentidentifisering, er at det ikke finnes en klar og tydelig modell for hva man ser etter. Snarere er det noen felles faktorer som alle synes er viktige, men vektingen av de ulike faktorene kan være noe ulik. 3.5 Presentasjon av Norges Toppidrettsgymnas (NTG). Norges Toppidrettsgymnas avdeling Bærum startet opp i Da var det kun alpinister som var elever ved skolen. Finn Christian Finken Jagge, Lasse Kjus og Tom Stiansen var blant de første elevene. I dag er 270 elever fordelt på 15 idretter ved NTG Bærum. To av de 15 idrettene er vinteridretter, mens de resterende 13 er både lag- og individuelle sommeridretter. Nadderud stadion, en kunstgressbane og tilhørende treningsfelt, og Nadderudhallen med idretts- og svømmehall ligger bare noen hundre meter unna dagens skolebygning. Skolebiten av NTG er treårig og gir generell studiekompetanse, altså en generell adgang til universiteter og høyskoler i Norge og utlandet. Det tilbys studiespesialiserende studieretning, med fordypning innen samfunns- og økonomiske fag (rettslære og samfunnsøkonomi) eller realfag (matematikk og fysikk). Fotball er altså èn av 15 idretter ved NTG Bærum. Fotballavdelingen presenterer seg selv slik; Vi ønsker å legge til rette for at gutter og jenter kan kombinere skole og fotball på høyt nivå. Vårt tilbud er tilpasset til en hver tid de nye kravene som settes til ungdommen. Vi tar hvert år inn rundt 25 nye fotballelever hvorav det vil være omtrent 19 gutter og 6 jenter. Vi ser helst at spillerne ligger i kretslagskiktet, men vi vet at utviklingen til 15/16-åringer er svært ulik, så vi ser også på andre som ikke har dette nivået inne ennå. Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved særskilte tilfeller (www.ntg.no). Fotballavdelingen hadde fra 2001 til 2010 stort sett tre treningsgrupper. Den ene var Lyn/NTG, som kun inneholdt spillere som hadde sin klubbtilhørighet til Lyn. Den andre treningsgruppen var en treningsgruppe bestående av spillere som var tilknyttet andre klubber, oftest i nærområdet. Mange av disse spillerne var tilknyttet klubber som Stabæk, Ullern, Asker og Bærum. Den siste treningsgruppen var en ren jentegruppe. Etter Lyns konkurs er det i dag den samme tredelingen, men Stabæk har overtatt Lyns plass med egen treningsgruppe innenfor NTG-systemet. Det skal dog sies at strukturen rundt samarbeidet mellom Stabæk og NTG er en del annerledes enn hva tilfellet var mellom Lyn og NTG. 16

18 3.6 Målsettinger ved NTG Alle sitater nedenfor er hentet fra NTG`s hjemmeside (www.ntg.no). NTG`s verdigrunnlag; Ærlighet, respekt og entusiasme. NTG`s filosofi; Individuell, helhetlig oppfølging av den enkelte utøveren på skole og idrett, og utvikling av ansvarsbeviste og handlingsorienterte utøvere NTG`s hovedmålsetting; NTG skal bidra til at utøvere i løpet av sin karriere tar medaljer i internasjonale mesterskap, kvalifiserer seg til ønskede høyere studier og utvikler gode holdninger. Dette er verdigrunnlaget, filosofien og hovedmålsettingen for hele Norges Toppidrettsgymnas, og gjelder således for alle idretter ved alle NTG`s avdelinger. NTG fotball Bærum, som er en av 15 idretter ved NTG`s avdeling i Bærum, har følgende visjon og målsetting; NTG fotball Bærum`s visjon; Nordens ledende arena på spillerutvikling. NTG fotball Bærum`s mål; Utvikle spillere til A-landslag, ungdomslandslag, Tippeliga, Toppserie og for spill i gode utenlandske klubber. 17

19 3.7 En vanlig ukeplan for en Lyn/NTG spiller. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0815 Økt 1 Økt 3 Skole Økt 7 Økt Økt Skole Økt 4 Økt Skole Skole Skole Økt 2 Økt 5 Økt 6 Økt 8 Økt Treningsøkter med ulikt innhold og intensitet Fotballteori eller videofeedback med Interplay Skole Fig 2: Ukesyklus for Lyn/NTG- spiller. Dette var ukeplanen til en juniorspiller i Lyn. En vanlig treningsøkt hadde en varighet på ca 90 minutter. Innholdet i de ulike øktene var ulikt og ikke alle spillerne trente det samme. Tidene og antall økter ble likevel stort sett gjennomført av alle spillerne. Totalt sett hadde Lyn/NTG spillerne ca 10 treningsøkter pr uke samt 2 teoriøkter. De fleste av disse øktene var fellesøkter for hele gruppen. Når en juniorspiller ble tatt opp i A-stallen ble det gjort tilpasninger på ukeplanen. Ofte startet da dagen med skole kl 0815, slik at spilleren rakk to timer skole før treningen med A-laget startet kl Det ble laget en egen skolegruppe til disse spillerne for å forsøke å la dem holde tritt med skoleløpet. Mange spillerne klarte å gjennomføre skolen samtidig som de var faste medlemmer i A-stallen, men det var også mange som ikke klarte den kombinasjonen. Utfallet ble da ofte at de brukte ett ekstra år på skolegangen. Noen droppet også helt ut av skolebiten. I antall timer og økter trente ofte juniorspillere som var tatt opp i A-stallen mindre enn spillerne som trente med juniorgruppen 3.8 Presentasjon av FC Lyn Oslo Lyn ble stiftet i Klubben var fra starten av en maktfaktor og ble regnet blant aristokratene i norsk fotball. På fotballsiden kan klubben skilte med åtte cupmesterskap og to 18

20 seriemesterskap. Lyn var en av tre klubber som startet Norges Fotballforbund, og den eneste som fremdeles eksisterer av disse. Lyn vant serien for første gang i I 1968 vant klubben både serie og cup. Et av høydepunktene i klubbens historie kom også i dette året da laget tok seg til kvartfinalen i Cupvinnercupen og gikk på et knepent tap mot Barcelona. Klubben rykket ned i 1969 og bedrev skytteltrafikk mellom divisjonene i nærmere 20 år. I lang tid slet Lyn med økonomien og var mange ganger nær konkurs, noe som har vært utslagsgivende for den sportslige satsningen. I 1999 ble klubben reddet ved at finansmannen Atle Brynestad fikk kjøpe den for en symbolsk sum. Året etter rykket Lyn opp fra første divisjon med det som da var et rekordhøyt antall poeng, og var i eliteserien til de rykket ned i Etter et par år med økonomiske problemer ble klubben erklært konkurs 30. juni 2010, og måtte ifølge regelverket rykke ned til 8. divisjon. Før konkursen hadde Lyn vært et lag bygget opp av unge talenter og eldre spillere, mange med erfaring fra utenlandsk fotball. Lyn la ned mye arbeid i spillerutvikling og hadde gjennom et givende samarbeid med Norges Toppidrettsgymnas fått frem mange unge, lovende spillere. På grunn av den lave gjennomsnittsalderen markedsførte Lyn seg som «Det yngste laget i Tippeligaen» (Kilde: wikipedia). 3.9 Samarbeidet mellom NTG og FC Lyn Oslo Lyn og NTG har sammen utviklet 33 spillere som har spilt tippeligafotball i perioden som samarbeidet eksisterte (fra 2001 til 2010). Stabæk har sammen med NTG på to år utviklet 7 spillere til A-laget i tippeligaen. Kritikerne vil si at en del av de 33 spillerne ikke ble faste tippeligaspillere. Det stemmer for en del av disse, men sannheten er også at mange av disse har et stort antall tippeligakamper i beltet. Noen vil også hevde at dette tallet er såpass høyt på grunn av at klubben Lyn ikke har vært noen toppklubb i denne tiårsperioden. Med unntak av de siste par årene har Lyn som klubb ofte vært rundt midten av tabellen. I samme periode har det også blitt bronse i tippeligaen og en tapt cupfinale. Høsten 2010 spilte over 20 spillere med bakgrunn fra NTG tippeligafotball. Tanken om et samarbeidsprosjekt mellom Lyn og NTG ble sådd av daværende hovedtrener i Lyn. Han oppfattet klubbens junioravdeling som ikke god nok til at han som trener kunne rekruttere spiller derfra og opp i A-stallen. Samtidig var mulighetene for å handle spillere begrenset. Konklusjonen var klar; Lyn måtte forbedre egen junioravdeling for senere å kunne rekruttere spillere derfra til å spille toppfotball for Lyn. 19

21 NTG var i en fase hvor de vurderte å kutte ned antall fotballspillere ved skolen av økonomiske årsaker. Avdelingen hadde drevet med underskudd de seneste årene og måtte ta grep. Som et alternaiv til å kutte i antall spillere kom nå Lyn på banen. De kunne bidra med økonomiske midler dersom de fikk en eksklusiv samarbeidsavtale med NTG og hvor alle deres juniorspillere fikk tilbud om skoleplass. En slik ordning var åpenbart en oppgradering av det sportslige opplegget for Lyns juniorer. Med denne ordningen på plass kunne spillerne i tillegg til felles ettermiddagstreninger ha felles morgenøkter. Lyn fikk også tilgang på den kompetansen som allerede da var utviklet ved fotballavdelingen på NTG. For NTG ble dette ressurser og spillere inn i prosjektet, noe som gjorde det mulig å oppgradere satsingen og profilere sin virksomhet gjennom en toppklubb. Lyns daværende eier så klare fordeler ved en slik avtale. Riktignok ble det brukt ressurser på denne avtalen fra Lyns side, men de økonomiske fordelene ved å lykkes med dette prosjektet var åpenbare. Egenproduserte, unge spillere er forbundet med liten eller ingen overgangssum og de er billigere i drift i sine første år som toppspillere enn eldre kjøpte spillere. Den tredje muligheten som kunne gi økonomisk gevinst av dette prosjektet var ved å utvikle så gode spillere at de kunne selges til andre klubber i inn- og utland. Daværende eier og klubben for øvrig hadde ikke utelukkende økonomiske motiv med denne ungdomssatsingen. Parallelt med samarbeidsprosjektet med NTG ble det utarbeidet visjoner og mål knyttet til hvilken profil klubben skulle ha. Mål som yngst i tippeligaen og 50% egenproduserte spillere i A-stallen satte samarbeidet med NTG i en sammenheng. Lyns profil ble tydeligere. De skulle være en klubb hvor unge spillere fikk muligheten. De skulle være en klubb som ble assosiert med utvikling, vekst og ungdommelighet. Denne totale profilen har utvilsomt vært en viktig årsak til de resultatene samarbeidsavtalen med NTG fikk. Målene ga retning i utviklingsarbeidet. Arbeidet i junioravdelingen, i samarbeid med NTG, hadde en sterk forankring hos eier, hovedtrener og klubben for øvrig. Ved å sette ut driften av sin egen junioravdeling til NTG, fikk klubben oppgradert det sportslige opplegget til det nivået de mente var nødvendig for å kunne produsere spillere til sitt eget A-lag. For Lyn var dette en lettvint løsning ved at de selv slapp å bygge opp den strukturen og kompetansen som måtte til. Det meste av det sportlige tankesetet og opplegget rundt juniorlaget ble nå styrt fra NTG`s kontorer i Bærum og ikke fra Ullevål Stadion. 20

22 4. RESULTATER 4.1 Talent i fotball. I intervjusituasjonen ble det poengtert at det i løpet av Lyn/NTG- periodens 10 år hadde vært en kontinuerlig utvikling og diskusjon rundt hva et fotballtalent var. Definisjonen på talent i fotball har hele tiden vært i utvikling. Erfaringer, utenlandsopphold, nye spillerutviklere, kurs og utviklingsarbeid har gitt nye opplevelser og kunnskap til hva som kjennetegnet et fotballtalent. Etter hvert som prosjektet utviklet seg og vi gjorde nye erfaringer ble vi mindre skråsikre på å definere absolutte kjennetegn ved talentene. Vi opplevde at det var ulikheter ved spillernes personlighet, ferdighet og egenskaper hos de største talentene. Vi ble mindre skråsikre etter hvert. Denne oppfatningen er i tråd med det jeg opplever i litteratur som omhandler temaet. Det finnes modeller og oppfatninger om hva et fotballtalent er, og mange ulike tradisjoner og miljøer har mye felles. Likevel opplever jeg at få fotballmiljø har kategoriske kjennetegn ved fotballtalenter, snarere er det den totale pakken av ferdigheter, egenskaper og personlighet som i sum forteller oss talentets størrelse. Jeg oppfatter at intervjupersonene har denne tilnærmingen til de talentene som har vært innom Lyn/NTG- systemet. De påpeker at selv blant de spillerne som har nådd lengst, de som har spilt flest kamper på tippeliganivå i Lyn og andre klubber, så er det klare forskjeller i ferdigheter, egenskaper og personlighet. Dette er kanskje ikke overraskende når vi vet at fotball er en åpen idrett med mange roller og rollekrav. Slik jeg oppfatter intervjupersonene er det rett og slett plass til ulike typer fotballspillere i norsk toppfotball. Jeg opplever at intervjupersonene, gjennom det de forteller, har vist en søkende og ydmyk holdning til hva et talent er. Etter hvert som de har opplevd nye fotballkulturer, sett flere spillere og ervervet ny kunnskap, så har de utviklet sitt syn på talentfulle spillere. Det har, slik jeg oppfatter dem, ikke gjort dem rådville men mer åpen for ulikheter ved talentene. De oppfatter talentseleksjon og utvelgelse som en utfordrende aktivitet og de har blitt mindre skråsikre etter hvert. Som tidligere ansatt i Lyn og ved NTG opplevde jeg også at det var en bevisst strategi at nyansatte spillerutviklere ikke for tidlig skulle formes etter Lyn/NTG modellen, men komme inn med sin viten og kunnskap for å påvirke og videreutvikle systemet. 21

23 Det spesielle ved NTG Bærum er at det finnes mye kompetanse innenfor et relativt stort spekter av idretter. Disse idrettene har til felles at de alle jobber med talentutvikling. En av intervjupersonene påpeker at fotballavdelingen på NTG har utviklet sitt syn på talenter i samspill med disse andre idrettene; De ulike trenerne på huset (NTG Bærum) har påvirket oss. Vi har alle jobbet med det samme; utvikling av unge utøvere. De har fortalt oss om sine talenter, hvordan de jobber. Det har helt klart bidratt til vårt syn. Vi har ikke kopiert, men tilpasset til vår idrett. Disse tidligere topputøverne, mange av dem med lang erfaring fra andre land, andre kulturer, jobber i dag som trenere ved avdelingen. Disse har ofte en annen inngang til talentene som har vært spennende for oss å lære. De to sitatene overfor viser at fotballavdelingen ved NTG har vært opptatt av å ha en bred inngang til talenter i fotball. Inspirasjon har vært hentet fra ulike fotballmiljø her til lands og utenlands. I tilegg har en viktig kilde til utvikling vært å se til andre idretter og hvordan de jobber med talenter og talentutvikling. Gjennom systematisk utviklingsarbeid ved fotballavdelingen har nye impulser blitt forsøkt tilpasset Lyn/NTG modellen. Ifølge intervjupersonene har denne åpne og brede inngangen til talentarbeid utviklet seg etter hvert i prosjektets tiårige løp. Den økte kunnskapen har gjort dem mindre skråsikre. Det jeg til nå har skrevet om i resultatkapitlet viser litt om bakteppet for hvordan de ved Lyn/NTG har utviklet sin forståelse for talentarbeid. Mitt personlige syn er at denne brede inngangen, søken etter kunnskap fra teori- og praksisfeltet og impulser fra andre idretter, som metode er forbilledlig for å stadig utvikle perspektivene rundt talentarbeid. Denne metoden har etter mitt syn vært en svært viktig faktor for de resultatene Lyn/NTG har oppnådd i tilknytning til spillerutvikling. Basert på dette har fotballavdelingen utviklet sitt syn på talenter i fotball. Til tross for den åpne og lite skråsikre tilnærmingen som jeg har beskrevet ovenfor, så beskriver intervjupersonene ganske tydelige trekk ved det de opplever som et fotballtalent. Disse trekkene ønsker jeg nedenfor å redegjøre for. I denne redegjøringen brukes jeg NTG`s spillerutviklingsmodell som utgangspunkt. 22

24 Fig. 3: NTG`s forside av spillerutviklingsmodellen anno Kjennetegn ved et fotballtalent. I denne delen av oppgaven presenterer jeg det intervjupersonene beskrev som kjennetegn ved NTG- talentene. Kjennetegnene deles inn i tre hovedområder; fotballferdighet, mentalitet og fysikk Fotballferdighet Fotballferdighet blir definert som hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget lag (Bergo et al, 2002). De to sentrale områdene i definisjonen er handlinger og handlingsvalg. Handlinger refererer til den observerbare (motoriske) delen av ferdigheten. Historisk sett har man ofte benyttet ordene teknikk om denne delen av ferdigheten. Handlingsvalg refererer til at en viktig del av fotballferdigheten består av å ta gode valg til fordel for eget lag. Før valget tas skal situasjonen oppfattes og vurderes før man tilslutt bestemmer seg for en løsning. Taktikk har historisk sett vært benyttet for å beskrive denne delen av ferdigheten. I nesten all litteratur som omhandler spillerutvikling og talentarbeid blir god fotballferdighet trukket frem som et av de mest karakteristiske trekkene ved et fotballtalent. Dette er ingen overraskelse. Fotballferdigheten er kjernen i fotballspillet. Mine intervjupersoner skilte seg ikke ut på dette feltet, også de mente at de største talentene var kjennetegnet av god fotballferdighet. Det som var mer interessant var at de delte opp ferdighetsbegrepet for å forklare hva som kjennetegnet de største talentene, den motoriske delen og valgdimensjonen. 23

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

Vedlegg 1 - Intervju av Sune Wentzel... 30 Vedlegg 2 - Intervju Stian Selander... 37 Vedlegg 3 Spørreskjema Kollmyr barneskole...

Vedlegg 1 - Intervju av Sune Wentzel... 30 Vedlegg 2 - Intervju Stian Selander... 37 Vedlegg 3 Spørreskjema Kollmyr barneskole... Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1Presentasjon av tema... 3 1.2 Problemstilling... 4 1.3 Begrepsavklaring og avgrensninger... 4 2.0 Teoridel... 5 2.1 Historie... 5 2.2 Forbilder... 7 2.3 Media... 8 2.4 Anlegg...

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03 Offisielt organ for ETABLERT 9.11. 1986 Norsk Fotball- Trenerforening Medlem av 17. årgang Nr 4 August 2003 AVSLUTNINGSCUPER I DANMARK HØSTEN 2003 Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Frafall i den videregående skolen

Frafall i den videregående skolen Frafall i den videregående skolen Det 11. skoleår et hinder i søken etter mening? Hva skjer i møtet mellom det 11. skoleår og den fenomenologiske kropp? Hva vil dette ha å si for elevens søken etter mening,

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Mentale innstillinger i fotball

Mentale innstillinger i fotball Mentale innstillinger i fotball Handler suksess om å lære Eller om å bevise at du er best? UEFA A-lisens 2015 01.02.2015 Innhold Sammendrag:... 4 Forord... 6 Problemstilling... 7 Hovedproblemstilling:...

Detaljer

Foreldredeltagelse i Groruddalen

Foreldredeltagelse i Groruddalen FO FR T B IV A IL L LI L G O H G E T Foreldredeltagelse i Groruddalen 1 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål 04 2. Dagens situasjon i Groruddalen 10 3. Utfordringer for klubbene 20 4. Hva kan endres? 36 3 1

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på Randi Margrethe Deglum-Wiik Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på En kvalitativ studie av RULF et tiltak mot frafall i videregående opplæring. Masteroppgave i pedagogikk Studieretning

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK

MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK Merete Haugen 25.06.14 MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK Problemstilling Hvordan forholder barnehagen seg til barn som er fysisk inaktive? Forord Det har vært et hektisk, men samtidig et lærerikt år.

Detaljer