Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering."

Transkript

1 Planområdets beliggenhet i Sørum kommune, illustrert med rød ellipse. Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

2 Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering. Utgivelsesdato 4. juni 2013 Saksbehandler Geir Sandberg Kontrollert av Øystein Gjessing Karlsen Godkjent av Finn B. Christensen Signaturer Status Endelig rapport Rapport nr. 1 Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning Entreprenør AS Plogveien 1 Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo Telefon: * E-post:

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING METODE KORT SITUASJONSBESKRIVELSE GJENNOMFØRT ANALYSE Kriterier for analysen Relevante forhold for dette planarbeidet Stein- og jordras, steinnedfall (1.1) Kvikkleireras, løsmasseskred (1.2) Snø-, sørpe og isras (1.3) Flom (1.4) Overvann (1.5) Fornminne (2.4) Kulturmiljøer, kulturminner (2.6) Akutt forurensning (5.4) Støv, støy og lukt (5.5) Utslipp fra trafikk (5.6) Trafikkulykker (7.4) Arbeidsulykker (7.5) ROS-ANALYSE TABELL Side 3 av 23

4 INNLEDNING Norsk Gjenvinning Entreprenør AS (tidligere Veolia Miljø Entreprenør AS) har fått i oppdrag av grunneierne Kirkeby, Hoel, Sandmo og Rotnebo, å utføre omlegging av eksisterende fylkesvei samt terrengarrondering av området langs vestsiden av Asakvegen, Fv Norsk Gjenvinning Entreprenør har engasjert som plankonsulent. Som en del av planarbeidet skal det også gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse. Formålet med planarbeidet er todelt. Fylkesvei 256, Asakvegen, ønskes lagt om, og terrenget innenfor størstedelen av planområdet høydejustert gjennom oppfylling, slik at stedlig dyrket mark oppnår en bedre arrondering. Dagens trasé for fylkesvei 256, Asakvegen, går i gjennom flere gårdstun og oppfattes av beboere som en stor belastning. Ved å flytte traseen mot vest vil det kunne resultere i betydelige, positive konsekvenser for trafikksikkerhet, samt støy og luftforurensning for berørte beboere. I tillegg vil det resultere i en generelt forbedret veistandard og trafikkfunksjonalitet i området, med blant annet et sterkt redusert antall avkjørsler. I forbindelse med bygg og anleggstiltak, er det et generelt behov for permanent lagring av inerte masser. Ved å kombinere masseoppfyllingen med opparbeidelse av ny vei, vil det være mulig å finansiere tiltaket uten offentlige bidrag. Med inerte masser forstås masser innenfor normverdiene angitt i forurensningsforskriften. Side 4 av 23

5 1 METODE En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap (risiko) gjennom kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse. Risiko er muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet er sammensatt av to grunnbegreper; - Et mål for verdi (konsekvens) - Et mål for sannsynlighet Sårbarhet er en manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til skade. Fremgangsmåten for ROS-analysen har vært å: 1. definere hvilke farekategorier analysen skal ta for seg. Farekategoriene er klassifisert i relevante og ikke relevante i forhold til foreslått plan. 2. vurdere eventuelle uønskede hendelser og forhold som kan oppstå ved hver farekategori. 3. vurdere sannsynligheten for at uønskede hendelser og forhold inntreffer og hvilke konsekvenser de kan få for mennesker, miljø og samfunn. Resultatet av ROS-analysen vil inngå som et grunnlag for det videre arbeidet med utforming av detaljreguleringsplanen. Analysen er gjennomført i henhold til anbefalinger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1 og i henhold til standard prosedyre for risiko- og sårbarhetsanalyser. Det er benyttet en egen sjekkliste, hvor mulige uønskede hendelser er gruppert i følgende hovedemner: Flom, erosjon, is/snø og vind Utsatte natur- og kulturområder Risikofylt industri/virksomhet Strategiske virksomheter Forurensningskilder Spesielle områder Andre uønskede forhold Det er kun gjort vurderinger av forhold eller tema som ansees som relevante. 1 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (revidert utgave desember 2011) Side 5 av 23

6 Vurdering av sannsynlighet av uønskede hendelser er delt inn i: Sannsynlighet Beskrivelse 1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 50 år. 2. Mindre sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. 3. Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år. 4. Meget sannsynlig Oftere enn en hendelse pr. år. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i: Konsekvens Mennesker Ytre miljø 1. Ufarlig Ingen personskader. Ingen skader. 2. En viss fare Få eller små personskader. Mindre skader, lokale skader. 3. Kritisk Alvorlig personskader. Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år. 4. Farlig Alvorlige skader/ en død. Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år. 5. Katastrofalt En eller flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade. Risikoprofil for kombinasjoner av sannsynlighet og konsekvens er vist i tabell 1. Tabell 1: Risikoprofil Konsekvens Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 4. Meget sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Lav Middels Høy Akseptabel risiko. Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Side 6 av 23

7 2 KORT SITUASJONSBESKRIVELSE Planområdet er 334,7 daa stort. Utstrekning og plassering er vist i figur 2 (bakerst i rapporten) og figur 1 under. Mot øst følger planavgrensningen eksisterende fylkesvei 256. Mot vest er grensen trukket langs dalsiden. For denne utredningen er det vurdert at influensområdet er sammenfallende med grensene for de seks berørte jordbrukseiendommene Gnr./Bnr. 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 56/4 og 57/1, samt nåværende veiareal som omdisponeres til jordbruksformål. Dette området består i all hovedsak av landbrukseiendommer med tilhørende gårdstun Flyfoto av området samt markslagskart, viser at området i hovedsak er et landbruksområde. Landskapet på stedet kjennetegnes av ravineformasjoner, med til dels store høydeforskjeller. Majoriteten av landbruksarealet er dyrket mark. Sør i planområdet er et område allerede delvis terreng-arrondert (med grunnlag i tidligere vedtatt tillatelse for oppfylling). Dette området ligger i dag brakk. Det er i tillegg noe areal som ligger brakk på grunn av dårlige driftsforhold, som for eksempel vanskelig terreng. Gjennom planområdet renner Asakbekken, som i dag er lagt i rør. Figur 1 viser planområdets plassering i Sørum kommune. Figur 1. Bearbeidet kartgrunnlag fra gulesider.no Planområdets plassering illustrert med rød ring. Hensikten med planen Formålet med planarbeidet er todelt. Fylkesvei 256, Asakvegen, ønskes lagt om, og terrenget innenfor størstedelen av planområdet høydejustert gjennom oppfylling, slik at stedlig dyrket mark oppnår en bedre arrondering. Dagens trasé for fylkesvei 256, Asakvegen, går gjennom flere gårdstun og oppfattes av beboere som en stor belastning. Side 7 av 23

8 Ved å flytte traseen mot vest vil det kunne resultere i betydelige, positive konsekvenser for trafikksikkerhet, samt støy og luftforurensning for berørte beboere. I tillegg vil det resultere i en generelt forbedret veistandard og trafikkfunksjonalitet i området, med blant annet et sterkt redusert antall avkjørsler forbindelse. Tiltaket legger til rette for etablering av gang. og sykkelvei i området. I bygg og anleggstiltak er det et generelt behov for permanent lagring av inerte masser. Ved å kombinere masseoppfyllingen med opparbeidelse av ny vei vil det være mulig å finansiere tiltaket uten offentlige bidrag. Med inerte masser forstås masser innenfor normverdiene angitt i forurensningsforskriften. Landformer og vann Terrengformen innenfor planområdet er en om lag 1200 meter lang nord-sørgående dalformasjon som drenerer sørover mot Rømua, en sideelv til Glomma. Dalen har opprinnelig vært en ravinedal der bekken som følge av kultiveringstiltak innen landbruket er lagt i rør. Det opprinnelige terrenget i dalen har blitt bakkeplanert i flere runder i årene etter andre verdenskrig, slik at dalsidene i dag er relativt og utviklet til fulldyrket og relativt lettbrukt maskinjord for jordbruk. Et markant terrengelement innenfor planområdet er også høydedraget øst i planområdet, der dagens fylkesvei forløper gjennom eller nært inntil fire gårdstun. Laveste punkt finner vi lengst sør i planområdet, der høyden over havet er 115 meter. Det høyeste partiet ligger lengst i nord der høyden over havet strekker seg opp til 162 meter Vegetasjonsdekke og vegetasjonsstruktur Med unntak av hager i tilknytning til berørte gårdsanlegg og sidearealer langs veianlegg, består vegetasjonsdekket innenfor planområdet nesten utelukkende av dyrket mark. Arealbruk og bosetning Med unntak av arealene som er tatt i bruk til veianlegg, gårdsanlegg og bebyggelse, er praktisk talt alt arealet innenfor planområdet oppdyrket og tatt i bruk til jordbruksdrift. Innen området finner vi fire gårdstun i tillegg til to mer frittliggende eneboliger. På flere av gårdstunene er det reist mer enn en boenhet. Veistruktur Øst i planområdet ligger dagens Fv Veien har i følge Nasjonal vegdatabank en ÅDT på om lag Generell fartsgrense langs Asakvegen er 80 km/t, men fartsgrensen er hovedsakelig 50 km/t innenfor planområdet. Veien forløper gjennom eller nært fire gårdstun i tillegg til to eneboliger, som er mye av grunnen til at planarbeidet inkluderer forslag om at veien legges utenom gårdstunene. Kulturlandskap Utredningsområdet er å betrakte som et kulturlandskap i den forstand at området inneholder bebygde elementer og store oppdyrkede arealer. Gårdstunene med tilhørende gårdsbygninger og omkringliggende dyrket mark vitner om at området har vært benyttet til bosetning og jordbruksdrift i lang tid. Gårdstunene i tilknytning til planområdet fremstår som sentrale elementer i kulturlandskapet, og ligger plassert på rad og rekke langs toppen av åsryggformasjonen øst i planområdet. De oppdyrkede arealene bærer i noe grad preg av å være bearbeidet gjennom bakkeplanering, og har i dag i mange tilfeller en bratt, men ellers velfungerende arrondering tilpasset moderne landbruk. Eiendomsgrensene mellom de enkelte landbrukseiendommene er i stor grad øst-vestgående, og trer relativt tydelig fram i landskapet i sommerhalvåret Romlig-estetiske forhold Utredningsområdet er en del av et åpent, lett bølgende storskalalandskap der jordbruksområder med spredt bebyggelse og skogpartier opptrer i en mosaikkpreget struktur. Romlig-visuelt er overgangen mellom ulike landskapsrom forholdsvis glidende, noe som gjør at planområdet har en nokså åpen visuell avgrensning. Dalformasjonen er den viktigste overordnede terrengformen i tillegg til det bebygde åsdraget øst i planområdet, der gårdsanleggene ligger på rad og rekke langs eksisterende fylkesvei. Side 8 av 23

9 Geotekniske forhold Løvlien Georåd AS er bedt om å utføre grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i forbindelse med ny vegtrasè. Utførte grunnundersøkelser viser at løsmassene består av ca. 3 m tørrskorpeleire over middels fast- til fast leire. Dybde til berg varierer mellom ca. 8,5 m 15,5 m. Utfyllingen av ravinen skal utføres iht. rapport «Asakveien, Sørum. Oppfylling av ravine Løvlien Georåd AS, brevrapport nr. 1, datert ». Ny veg skal hovedsakelig ligge over utfylt område. Et lite parti skal ligge i skjæring på stedlige masser. Overbygningen dimensjoneres ut ifra en udrenert skjærfasthet, su D > 50 kpa i leiren (cu i Håndbok 018) og meget telefarlige masser (T4). Med fyllingshøyder på opptil m, forventes totalsetninger i størrelsesorden 0,5 0,7 m. Det må forventes noe differansesetninger på tvers av vegen langs den delen av nytrasé som blir liggende over gjenfylt skråning. I søndre del av området vil dette trolig ikke være et problem med en byggetid på 6 7 år. I nordre del, som blir utfylt sist, bør det forøvrig påregnes reasfaltering etter noen år. Side 9 av 23

10 3 GJENNOMFØRT ANALYSE 3.1 Kriterier for analysen En ROS-analyse for en reguleringsplan skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til tiltenkt formål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging (jfr. plan- og bygningsloven 4-3). Gjennom arbeidet tas det sikte på å avdekke farer, vurdere alvorlighetsgraden, samt foreslå tiltak for å redusere risikoen for at uønskede hendelser inntreffer. Tabellen i kapittel 4 danner grunnlaget for analysearbeidet. Tabellen er en sjekkliste der lokale og samfunnsmessige risikoforhold er gjennomgått, og man har i forhold til tiltaket/planen skilt farekategoriene i relevante og ikke relevante forhold. Ikke relevante forhold er i tabellen markert med grå tone og ikke kommentert videre. De forhold som er vurdert å være relevante for planarbeidet, er nærmere omtalt i avsnitt 3.2. Analysen har vurdert eventuelle konsekvenser av hendelser og farekategorier ut fra følgende hovedkriterier: Liv/helse Materielle verdier/økonomiske verdier Miljø Samfunnsviktige funksjoner 3.2 Relevante forhold for dette planarbeidet I det følgende er farekategorier og hendelser som gjennom analysen er identifisert som relevante i forhold til det aktuelle planforslaget kommentert og konkludert (nr. i parentes er de aktuelle nr. i ROS analysetabellen i kapittel 4) Stein- og jordras, steinnedfall (1.1) Geoteknisk rapport konkluderer med at «Totalstabiliteten vurderes som tilfredsstillende ut ifra utførte stabilitetsberegninger». Det må forventes noe differansesetninger på tvers av vegprofilet for den delen av vegen som blir liggende over dagens skråning. I den søndre delen vil dette trolig ikke være et problem. Forventet byggetid er estimert til 7 år. For den øverste delen som blir oppfylt sist, bør det for øvrig påregnes reasfaltering etter noen år. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Side 10 av 23

11 Avbøtende tiltak Som avbøtende tiltak er det i reguleringsbestemmelsene 6.4 satt krav til hvordan oppfyllingen kan skje. Krav til oppfyllingen: Fyllingskanter skal ikke være brattere en 1:3 Hvert lag skal ikke være tykkere enn 4 meter. Avstanden mellom 2 fyllingskanter skal ikke være mindre enn 30 meter Dette forholdet er utdypet i rapport fra Løvlien Georåd datert For å forhindre adgang for dyr og mennesker skal området sikres med godt synlig sikringsgjerde Kvikkleireras, løsmasseskred (1.2) Geoteknisk rapport konkluderer med at det under torva er tørrskorpeleire ned til ca. 3 m u/ terreng. Videre middels fast til fast leire over berg. Enkelte sonderinger indikerer et tynt lag (ca. 1 m mektighet) med friksjonsmasser over berg, dette antas å være morene. Dybde til berg varierer fra ca. 8,5 m til 15,5 m. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet iht. geoteknisk rapport. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det er kvikkleiresoner med høy og middels faregrad i nærheten av planområdet iht. beredskapsstaben. På tvers av ravinen vil fyllingen virke stabiliserende og stabiliteten er derfor tilfredsstillende. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Snø-, sørpe og isras (1.3) Relevant ved skrånende terreng, men sannsynligheten for snøras og isras anses å være liten og med små konsekvenser dersom det skulle skje. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Flom (1.4) Vurderes som svært lite sannsynlig, og eventuelt kun ifm. ekstremnedbør. Asakbekken er som følge av kultiveringstiltak innen landbruket lagt i rør. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Overvann (1.5) Erosjon ved kraftig nedbør i anleggsfasen vurderes som svært sannsynlig. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Side 11 av 23

12 Avbøtende tiltak Det skal etableres sedimenteringsbasseng Fornminne (2.4) Det er ingen registrerte forminner innenfor området og det kreves ikke arkeologiske søk i området i henhold til fylkeskommunen. Dersom man under arbeid i området oppdager et fornminne, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører forminnet eller dets sikringssone på fem meter, og Akershus fylkeskommune skal straks varsles. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Kulturmiljøer, kulturminner (2.6) Riksantikvarens kartdatabase på nett, kulturminnesok.no, er det ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Det er registrert 2 kulturminner rett øst for Asakvegen, samt ett kulturminne rett vest for planområdet. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Akutt forurensning (5.4) Hovedsakelig deponering av inerte masser. Med inerte masser forstås masser innenfor normverdiene angitt i forurensningsforskriften. Det foreligger ingen kjent utnyttelse av grunnvannet, verken som drikkevann eller som vanningsvann. Det er utarbeidet «Generelle vilkår for mottak, kontroll og drift av betong- og gravemasser» som skal følges. En storskala oppfylling med løsmasser i den øvre av delen av nedbørsfeltet medfører miljøutfordringer i form av avrenning fra massene. Dette gjelder i hovedsak finstoff (nedslamming), samt vannløste, potensielt forurensende komponenter som olje og metaller. Massene skal i dette prosjektet tilfredsstille kravene til inerte masser slik disse er definert i avfallsforskriften. Denne type masser vil normalt ikke gi avrenning av miljøfarlige stoffer. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Avbøtende tiltak Alle leveranser av masser skal før levering være forhåndsgodkjent og innenfor de grenseverdier som fremgår av tillatelsen. Avrenningen fra det oppfylte området vil følge dalen og skal etter planene passere en sedimenteringsdam før den munner ut i Asakbekken. Det er utarbeidet «Kontroll- og overvåkningsprogram for driftsfasen (MOP)» som skal følges. Ved overskridelser av gitte konsentrasjoner i avrenningsvannet skal det settes inn rensetiltak ut over sedimentasjonsbassenget. Et aktuelt tiltak vil være å installere et sandfilter og eventuelt et kullfilter etter sedimentasjonsbassenget. Det er satt rekkefølgekrav i bestemmelsene 8.1 om at sedimentasjonsbasseng skal være opparbeidet før deponiet kan benyttes. Side 12 av 23

13 3.2.9 Støv, støy og lukt (5.5) I vilkår gitt i Miljø- og utviklingsutvalgets sak 38/12 skal det levers maks 37 lass per dag, kun hverdager i arbeidstiden mellom 0700 og Oppfylte masser vurderes ikke å avgi lukt. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Avbøtende tiltak Oppfyllingen kan være støvdannende og bør derfor skje med fukting av materialet på tørre dager. Masseoppfylling og planering skal kun utføres på hverdager mellom kl og Avbøtende tiltak for støv og støy er beskrevet i «Generelle vilkår for mottak, kontroll og drift av betong- og gravemasser». Krav medtas i reguleringsbestemmelsens Utslipp fra trafikk (5.6) En omlegging av Asakvegen innenfor planområdet vil føre til en økning av totaltrafikken til/fra massedeponiet med maks 86 kjøretøyer per dag på hverdager (YDT) mellom 07 og 18. Totalt utgjør økningen en trafikkvekst på ca. 5,4 % (ÅDT) på Asakvegen på strekningen fra Haldenvegen til inn/utkjøringen til deponiet sammenlignet med dagens situasjon. Disse utslippsøkninger er liten. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Trafikkulykker (7.4) Det forventes en beskjeden trafikkøkning i Asakvegen når tiltaket står ferdig, men det antas at økningen i hovedsak er uavhengig av tiltaket i seg selv. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Det henvises generelt til utført «Trafikkvurdering Asakvegen» (eget notat). En flytting av traseen for Asakvegen vil medføre en økt vegstandard. Videre legger tiltaket til rette for etablering av gang- og sykkelvei i området. Dette vil bidra til positive konsekvenser for trafikksikkerheten Arbeidsulykker (7.5) Det kan skje trafikkulykker under arbeidet med terrengarronderingen spesielt ved utkjøring og innkjøring til deponiet. Det kan oppstå farlige situasjoner ved at uvedkommende kommer i veien for anleggsmaskinene. En omlegging av Asakvegen innenfor planområdet vil fører til en økning av totaltrafikken til/fra massedeponiet med maks 86 kjøretøyer per dag på hverdager (YDT) mellom 07 og 18. Totalt utgjør økningen en trafikkvekst på ca. 5,4 % (Ådt) på Asakvegen på strekningen fra Haldenvegen til inn/utkjøringen til deponiet sammenlignet med dagens situasjon. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Side 13 av 23

14 Avbøtende tiltak Det sikres at det etableres separate inn og utkjøringer til deponiet, se reguleringsbestemmelsens 8.4. Adkomstene inn og ut til anlegges vinkelrett på Asakvegen. Frisikten for adkomstene skal tilfredsstilles krav i Håndbok 017. Det skal anlegges bom ved inn/utkjøringen som skal være stengt utenfor åpningstiden. Hastigheten vurderes redusert til 50 km/t ca. 100 meter før innkjøringen. Beskjæring/fjerning av vegetasjon i krysset Asakvegen x Haldenvegen og ved adkomsten inn til deponiet skal vurderes. For hindre skader ved at uvedkommende tar seg inn på området settes det krav til sikringsgjerde. Side 14 av 23

15 4 ROS-ANALYSE TABELL Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 1 Flom, erosjon, is/snø og vind 1.1 Stein- og jordras, steinnedfall. - Setningsskader på ny veg. - Personer som utsettes for jordog steinnedfall. 1.2 Kvikkleireras, løsmasseskred. - I områder med kvikkleire vil endringer i massebalansen kunne føre til fare for skred. - Personer som begraves i masser. - Geoteknisk rapport konkluderer med at «Totalstabiliteten vurderes som tilfredsstillende ut ifra utførte stabilitetsberegninger». - Det må forventes noe differansesetninger på tvers av vegprofilet for den delen av vegen som blir liggende over dagens skråning. I den søndre delen vil trolig dette ikke være et problem med en antatt byggetid på 6 7 år. For den øverste delen som blir oppfylt sist, bør det for øvrig påregnes reasfaltering etter noen år. - Geoteknisk rapport konkluderer med at under torva er det tørrskorpeleire ned til ca. 3 m u/ terreng. Videre middels fast til fast leire over berg. Enkelte sonderinger indikerer et tynt lag (ca. 1 m mektighet) med friksjonsmasser over berg, dette antas å være morene. Dybde til berg varierer fra ca. 8,5 m til 15,5 m Midlertidige graveskråninger etableres med helning 1:1,5 i inntil 4 m høyde. - Permanente graveskråninger etableres med helning 1:2,5 eller slakere. - Graveskråninger/skjæringer med høyde over 4 m skal vurderes spesielt av geoteknisk rådgiver. - Oppfyllingen av oppfyllingsområdet skal foregå på en måte som ivaretar stabiliteten i massene, forebygge utglidninger, redusere fremtidige setnings problemer og tilpasse strukturen i det tilstøtende landskapet. Er beskrevet i «Generelle vilkår for mottak, kontroll og drift av betong- og gravemasser». - For å forhindre adgang for dyr og mennesker skal området sikres med godt synlig sikringsgjerde Det er ikke registrert kvikkleire innenfor planområdet iht. geoteknisk rapport (det gjøres imidlertid oppmerksom på at det er kvikkleiresoner med høy og middels faregrad i nærheten av planområdet iht. beredskapsstaben). - På tvers av ravinen vil fyllingen virke stabiliserende og stabiliteten er derfor tilfredsstillende. Side 15 av 23

16 Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 1.3 Snø-, sørpe og isras. - Relevant ved skrånende terreng. - Lite sannsynlig Ingen. 1.4 Flom. - Erosjon i forbindelse med flom. - Flom/overvann med snø og issmelting. - Erosjon i ved kraftig nedbør i anleggsfasen. - Vurderes som svært lite sannsynlig, og eventuelt kun ifm. ekstremnedbør Ingen. - Asakbekken er som følge av kultiveringstiltak innen landbruket lagt i rør. - - Vurderes som svært sannsynlig Det skal etableres sedimenteringsbasseng. 1.5 Overvann. - Erosjon ved kraftig nedbør i anleggsfasen. 1.6 Tidevannsflom (springflo, - - Ikke relevant. - flodbølge). 1.7 Vindutsatt område (storm, - - Ikke relevant. - orkan, tornado etc.). 1.8 Stort snøfall. - Ingen relevante hendelser. - Ikke relevant. 1.9 Tørke (spes mht. husdyr/ jordbruk). 2 Utsatte natur- og kulturområder - - Ikke relevant. 2.1 Flora og fauna. - - Ikke relevant Verneområder (LNF-omr., turveier, etc) 2.3 Vassdragsområde (nedbørsfelt, elv, sjø) 2.4 Fornminne (Gjenstander, ruiner etc.). 2.5 Spesielle bygningsmessige konstruksjoner (broer, veier etc.). - - Ikke relevant Ikke relevant Det er ingen registrerte forminner innenfor området og det kreves ikke arkeologiske søk i området. - - Ikke relevant Dersom man under arbeid i området oppdager et fornminne, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører forminnet eller dets sikringssone på fem meter og Akershus fylkeskommune skal straks varsles. Side 16 av 23

17 Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 2.6 Kulturmiljøer, kulturminner. - Kulturmiljøer eller kulturminner som ødelegges. 2.7 Nasjonalparker, landskapsvernområder. - I Riksantikvarens kartdatabase på nett, kulturminnesok.no, er det ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Det er registrert 2 kulturminner rett øst for Asakvegen, samt ett kulturminne rett vest for planområdet Ingen. - - Ikke relevant Naturreservat, naturminne. - - Ikke relevant Idretts- og lekeområder. - - Ikke relevant Parkområde, friluftsaktiviteter og rekreasjon. - - Ikke relevant. - 3 Risikofylt industri/virksomhet 3.1 Kjemikalie- og - - Ikke relevant. - eksplosjonsindustri. 3.2 Olje- og gassindustri - - Ikke relevant. - (Prosessanlegg og rørsystem). 3.3 Radioaktiv virksomhet og - - Ikke relevant. - industri. 3.4 Avfallsanlegg. - - Ikke relevant Elforsyningsområde. - - Ikke relevant. - 4 Strategiske virksomheter 4.1 Viktige veier, broer - - Ikke relevant. (knutepunkt). 4.2 Havner, kaianlegg, utskipning. - - Ikke relevant. 4.3 Jernbane, flyplasser. - - Ikke relevant. Side 17 av 23

18 Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 4.4 Sykehus, sykehjem, kirke. - - Ikke relevant. 4.5 Brann, politi, sivilforsvarsleir. - - Ikke relevant. 4.6 Vannverk, vannledning. - - Ikke relevant. 4.7 Adm. bygg (krisebygg). - - Ikke relevant. 4.8 Forsvarsøvingsområde. - - Ikke relevant. 4.9 Tilfluktsrom. - - Ikke relevant Strategisk viktig industri (våpen, mat, utstyr etc.). 5 Forurensningskilder - - Ikke relevant. 5.1 Forurensende industri. - - Ikke relevant. 5.2 Avløp fra bebyggelse. - Overgjødsling/ forurensing av vannløp og grunnvann 5.3 Landbruk. - Overgjødsling/ forurensing av vannløp og grunnvann 5.4 Akutt forurensning. - Akutt utslipp fra deponerte masser. - Planforslaget omfatter ikke ny bebyggelse - Planforslaget planlegger for den samme bruken av området som i dag. Det ikke kjent at dette er et problem i dag. - Hovedsakelig deponering av inerte masser. Med inerte masser forstås masser innenfor normverdiene angitt i forurensningsforskriften. - Det foreligger ingen kjent utnyttelse av grunnvannet, verken som drikkevann eller som vanningsvann. - Det er utarbeidet «Generelle vilkår for mottak, kontroll og drift av betong- og gravemasser» som skal følges. Forskrifter styrer dette utslippet det derfor ikke nødvending og ta spesielle grep i planen. Det skal etableres sedimentasjons dam. Denne vill å redusere utslipp fra landbruket Alle leveranser av masser skal før levering være forhåndsgodkjent og innenfor de grenseverdier som fremgår av tillatelsen - Avrenningen fra det oppfylte området vil følge dalen og skal etter planene passere en sedimenteringsdam før den munner ut i Asakbekken. - Det er utarbeidet «Kontroll- og overvåkningsprogram for driftsfasen (MOP)». - Ved overskridelser av gitte konsentrasjoner i avrenningsvannet skal det settes inn rensetiltak ut over sedimentasjonsbassenget. Et aktuelt tiltak vil være å installere et sandfilter og eventuelt et kullfilter etter sedimentasjonsbassenget. Side 18 av 23

19 Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 5.5 Støv og støy og lukt - Støv fra deponering og utfylling av masser. - Støy fra anleggstrafikk og avlessing av masser. - Utforkjøring motorsyklister. - I vilkår gitt i Miljø- og utviklingsutvalgets sak 38/12 skal det levers maks 37 lass per dag, kun hverdager i arbeidstiden mellom 0700 og Oppfylte masser vurderes ikke å avgi lukt. Jord og støv på fylkesveien kan gi vanskelige kjøreforhold for motorsyklister og andre. 5.6 Utslipp fra trafikk - Utslipp fra anleggstrafikk. - En omlegging av Asakvegen innenfor planområdet vil fører til en økning av totaltrafikken til/fra massedeponiet med maks 86 kjøretøyer per dag på hverdager (YDT) mellom 07 og 18. Totalt utgjør økningen en trafikkvekst på ca. 5,4 % (Ådt) på Asakvegen på strekningen fra Haldenvegen til inn/utkjøringen til deponiet sammenlignet med dagens situasjon. 6 Spesielle områder 6.1 Område utsatt for atomnedfall. - - Ikke relevant Oppfyllingen kan være støvdannende og bør derfor skje med fukting av materialet på tørre dager. - Masseoppfylling og planering skal kun utføres på hverdager mellom kl og Fylkesveien bør spyles og børstes jevnlig. Det bør inngås en avtale med kommunen eller veivesenet om hvem som har ansvar for dette. - Avbøtende tiltak for støv og støy er beskrevet i «Generelle vilkår for mottak, kontroll og drift av betong- og gravemasser» Avbøtende tiltak ikke nødvendig. 6.2 Radongassområde. - - Ikke relevant. - Det er ikke planlagt bebyggelse i planområdet. 6.3 Risikoindustri/akutt forurensning. - - Ikke relevant Høyspentlinjeområde. - Elektromagnetisk stråling. - Ikke relevant. - Det er ikke planlagt bebyggelse i planområdet. 6.5 Oljekatastrofeområde. - - Ikke relevant. - Side 19 av 23

20 Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 7 Andre uønskede forhold 7.1 Vann/ledningsbrudd (vannmangel). 7.2 Elektrisitet/ledningsbrudd (strømmangel). 7.3 Bolig- og industribrann (Mennesker, øko. verdi). - - Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant. - Det er ikke planlagt bebyggelse i planområdet. 7.4 Trafikkulykker. - - Det forventes en beskjeden trafikkøkning i Asakvegen når tiltaket står ferdig, men det antas at økningen i hovedsak er uavhengig av tiltaket i seg selv. 7.5 Arbeidsulykker. - Trafikkulykker ifm. inn- og utkjøring fra massedeponiet. 7.6 Andre ulykker (jakt, hjem, skole). - En omlegging av Asakvegen innenfor planområdet vil fører til en økning av totaltrafikken til/fra massedeponiet med maks 86 kjøretøyer per dag på hverdager (YDT) mellom 07 og 18. Totalt utgjør økningen en trafikkvekst på ca. 5,4 % (Ådt) på Asakvegen på strekningen fra Haldenvegen til inn/utkjøringen til deponiet sammenlignet med dagens situasjon. - - Ikke relevant Fergeulykker, skipsforlis. - - Ikke relevant Fly/helikopterulykke. - - Ikke relevant Plattformulykke. - - Ikke relevant Demningsbrudd. - - Ikke relevant Smittefare - Ikke relevant Det henvises generelt til utført «Trafikkvurdering Asakvegen» (eget notat). - En flytting av traseen for Asakvegen vil medføre en økt vegstandard. Videre legges det til rette for etablering av gang- og sykkelvei i området. Dette vil bidra til positive konsekvenser for trafikksikkerheten Det etableres separate inn og utkjøringer til deponiet. - Adkomstene inn og ut til anlegges vinkelrett på Asakvegen. - Frisikten for adkomstene skal tilfredsstilles krav i Håndbok Det skal anlegges bom ved inn/utkjøringen som skal være stengt utenfor åpningstiden. - Vegvesenet bør vurder å sett hastigheten 50 km/t ca. 100 meter før innkjøringen. Beskjæring/fjerning av vegetasjon i krysset Asakvegen x Haldenvegen og ved adkomsten inn til deponiet vurderes. Side 20 av 23

Nes kommune. Hvamsmovegen GS-veg. Detaljregulering. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Nes kommune. Hvamsmovegen GS-veg. Detaljregulering. Risiko- og sårbarhetsanalyse Nes kommune Hvamsmovegen GS-veg. Detaljregulering. Risiko- og sårbarhetsanalyse Hvamsmovegen gs-veg Hjellnes Consult as Utgivelsesdato 13. mai 2014 Saksbehandler Ina Lystad Jacobsen/Aleksander Styrvold

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as,

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR MYRENE SKOLE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, 006.14 ( Analysen er tatt ut av underkapittel 8.3 i plankonsulentens planbeskrivelse. I kapittelet

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Kommunedelplan for Råholt, Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Råholt er i dag et område som er i under hyppig utvikling. Det er stor villighet til å satse på prosjekter

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV Forfatter: BOARCH arkitekter a.s v/siv.ark. mnal Gisle Jakhelln, Postboks 324, 8001 Bodø Forslagsstiller til planforslag:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. Ortofoto kilde: Norkart/Gisline webatlas på nett Utarbeidet av: Vindveggen

Detaljer

Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Metode Uønskede hendelse og konsekvenser Samlet risikovurdering...

Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Metode Uønskede hendelse og konsekvenser Samlet risikovurdering... RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for gnr/bnr 81/354 m.fl. Åsmoen øst, Ullensaker kommune Utført av Plan23 AS Dato: 23.11.2016 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 1 2. Metode... 1

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING HUSBYÅSEN, OMRÅDENE B8.2, B9.2, B9,3, B10 OG B11.

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING HUSBYÅSEN, OMRÅDENE B8.2, B9.2, B9,3, B10 OG B11. ROS-ANALYSE DETALJREGULERING HUSBYÅSEN, OMRÅDENE B8.2, B9.2, B9,3, B10 OG B11. Trondheim, 25.06.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Planarbeidet gjelder utarbeidelse av detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for Lystad massemottak.

Reguleringsplan for Lystad massemottak. Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Lystad massemottak. Konklusjon Massetransporten inn i mottaket vil medføre støy- og støvulemper for de nærmeste naboene. Det må settes inn spesifikke tiltak

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR EIGERSUND MOTORSPORTSSENTER Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko

Detaljer

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE Tynset, 24.02.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse av planer for

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Plannummer: 201319 09.06.17 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: 201504 09.03.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse Plan 201504 Sak nr. 2015/2889 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2, Molde. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Hanset Grustak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Endring 04.08.2016 Forord Risiko- og sårbarhetsanalysen baserer seg på foreliggende kunnskap om planområdet. Det er ikke foretatt spesielle

Detaljer

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig # VEDLEGG 2 ROS ANALYSE Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NITTEDAL KOMMUNE PLAN: B15B (Gnr.13 Bnr.214) Kruttverket, Nittedal kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter gnr. 13 bnr.214 (B15B Kruttverket). Området

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: DETALJREGULERING AV DELER AV GRANMO GÅRD, gnr/bnr 21/16 m.fl. Forfatter: ROJO arkitekter AS Forslagsstiller til planforslag: ROJO arkitekter AS Dato: 10.06.2014 SAMMENDRAG

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode ROS - ANALYSE Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet fv. 84 Furnesvegen sykkelveg med fortau. ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige, miljømessige

Detaljer

ROS-analyse for reguleingsplan Møllehaugen

ROS-analyse for reguleingsplan Møllehaugen Rudland/Gundersen reguleingsplan Møllehaugen Plan-id 051620140002 2015-03-04 Oppdragsnr.: 5145152 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for:

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 57, GS-veg Vennolumsvegen Trintom skole I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen bygger på det

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

ROS-ANALYSE Torvavegen

ROS-ANALYSE Torvavegen ROS-ANALYSE Torvavegen Rev: 10. november 2016 ROS-analyse for Torvavegen baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Astrid Hanssen Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 11.07.2015 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan fv.

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak ROS-VURDERING VED IGANGSETTING AV PLANARBEID Detaljregulering av området «Kveldro» 13/24 - Edøy 1 Området og planlagte tiltak Planområdet utgjør 101 daa, og planlegges utnyttet til blandet utnyttelse som

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Dato: 25.03.2015 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave: 1 Dato: 2017-05-08 ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave/dato:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljregulering Svanvågen, Gnr. 25, Bnr. 2 og 118 PLANID: 2015xxxx Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak DETALJREGULERING AV GJELLAN - TRØÅSEN Trondheim, 09.05.2016 1 Området og planlagte tiltak Området omfatter opparbeidelse og utbygging av ca 250 boliger inkl. opparbeidelse av teknisk infrastruktur for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR OTHILIES HAGE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Detaljert reguleringsplan for krysset Tungasletta ramper til/fra E6 Forslagsstiller til planforslag: Heimdal Eiendom AS Plankonsulent: pka ARKITEKTER Dato: 06.05.2016

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJON Sist revidert:01.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536058 Arkivsak: 16/1071 DETALJREGULERING BRANNSTASJON FEIL! BOKMERKE ER

Detaljer

Risikoanalyse. Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker

Risikoanalyse. Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker Risikoanalyse Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker KDPB Skogen 0 Skjermet 13 sep 2017 SIGNERT 156 156 134 134 135 132 148 157 145 151 147142 138 137 154141

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROSanalysen bygger på det planmaterialet

Detaljer