Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering."

Transkript

1 Planområdets beliggenhet i Sørum kommune, illustrert med rød ellipse. Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

2 Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering. Utgivelsesdato 4. juni 2013 Saksbehandler Geir Sandberg Kontrollert av Øystein Gjessing Karlsen Godkjent av Finn B. Christensen Signaturer Status Endelig rapport Rapport nr. 1 Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning Entreprenør AS Plogveien 1 Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo Telefon: * E-post:

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING METODE KORT SITUASJONSBESKRIVELSE GJENNOMFØRT ANALYSE Kriterier for analysen Relevante forhold for dette planarbeidet Stein- og jordras, steinnedfall (1.1) Kvikkleireras, løsmasseskred (1.2) Snø-, sørpe og isras (1.3) Flom (1.4) Overvann (1.5) Fornminne (2.4) Kulturmiljøer, kulturminner (2.6) Akutt forurensning (5.4) Støv, støy og lukt (5.5) Utslipp fra trafikk (5.6) Trafikkulykker (7.4) Arbeidsulykker (7.5) ROS-ANALYSE TABELL Side 3 av 23

4 INNLEDNING Norsk Gjenvinning Entreprenør AS (tidligere Veolia Miljø Entreprenør AS) har fått i oppdrag av grunneierne Kirkeby, Hoel, Sandmo og Rotnebo, å utføre omlegging av eksisterende fylkesvei samt terrengarrondering av området langs vestsiden av Asakvegen, Fv Norsk Gjenvinning Entreprenør har engasjert som plankonsulent. Som en del av planarbeidet skal det også gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse. Formålet med planarbeidet er todelt. Fylkesvei 256, Asakvegen, ønskes lagt om, og terrenget innenfor størstedelen av planområdet høydejustert gjennom oppfylling, slik at stedlig dyrket mark oppnår en bedre arrondering. Dagens trasé for fylkesvei 256, Asakvegen, går i gjennom flere gårdstun og oppfattes av beboere som en stor belastning. Ved å flytte traseen mot vest vil det kunne resultere i betydelige, positive konsekvenser for trafikksikkerhet, samt støy og luftforurensning for berørte beboere. I tillegg vil det resultere i en generelt forbedret veistandard og trafikkfunksjonalitet i området, med blant annet et sterkt redusert antall avkjørsler. I forbindelse med bygg og anleggstiltak, er det et generelt behov for permanent lagring av inerte masser. Ved å kombinere masseoppfyllingen med opparbeidelse av ny vei, vil det være mulig å finansiere tiltaket uten offentlige bidrag. Med inerte masser forstås masser innenfor normverdiene angitt i forurensningsforskriften. Side 4 av 23

5 1 METODE En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap (risiko) gjennom kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse. Risiko er muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet er sammensatt av to grunnbegreper; - Et mål for verdi (konsekvens) - Et mål for sannsynlighet Sårbarhet er en manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til skade. Fremgangsmåten for ROS-analysen har vært å: 1. definere hvilke farekategorier analysen skal ta for seg. Farekategoriene er klassifisert i relevante og ikke relevante i forhold til foreslått plan. 2. vurdere eventuelle uønskede hendelser og forhold som kan oppstå ved hver farekategori. 3. vurdere sannsynligheten for at uønskede hendelser og forhold inntreffer og hvilke konsekvenser de kan få for mennesker, miljø og samfunn. Resultatet av ROS-analysen vil inngå som et grunnlag for det videre arbeidet med utforming av detaljreguleringsplanen. Analysen er gjennomført i henhold til anbefalinger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1 og i henhold til standard prosedyre for risiko- og sårbarhetsanalyser. Det er benyttet en egen sjekkliste, hvor mulige uønskede hendelser er gruppert i følgende hovedemner: Flom, erosjon, is/snø og vind Utsatte natur- og kulturområder Risikofylt industri/virksomhet Strategiske virksomheter Forurensningskilder Spesielle områder Andre uønskede forhold Det er kun gjort vurderinger av forhold eller tema som ansees som relevante. 1 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (revidert utgave desember 2011) Side 5 av 23

6 Vurdering av sannsynlighet av uønskede hendelser er delt inn i: Sannsynlighet Beskrivelse 1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 50 år. 2. Mindre sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. 3. Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år. 4. Meget sannsynlig Oftere enn en hendelse pr. år. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i: Konsekvens Mennesker Ytre miljø 1. Ufarlig Ingen personskader. Ingen skader. 2. En viss fare Få eller små personskader. Mindre skader, lokale skader. 3. Kritisk Alvorlig personskader. Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år. 4. Farlig Alvorlige skader/ en død. Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år. 5. Katastrofalt En eller flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade. Risikoprofil for kombinasjoner av sannsynlighet og konsekvens er vist i tabell 1. Tabell 1: Risikoprofil Konsekvens Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 4. Meget sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Lav Middels Høy Akseptabel risiko. Avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Side 6 av 23

7 2 KORT SITUASJONSBESKRIVELSE Planområdet er 334,7 daa stort. Utstrekning og plassering er vist i figur 2 (bakerst i rapporten) og figur 1 under. Mot øst følger planavgrensningen eksisterende fylkesvei 256. Mot vest er grensen trukket langs dalsiden. For denne utredningen er det vurdert at influensområdet er sammenfallende med grensene for de seks berørte jordbrukseiendommene Gnr./Bnr. 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 56/4 og 57/1, samt nåværende veiareal som omdisponeres til jordbruksformål. Dette området består i all hovedsak av landbrukseiendommer med tilhørende gårdstun Flyfoto av området samt markslagskart, viser at området i hovedsak er et landbruksområde. Landskapet på stedet kjennetegnes av ravineformasjoner, med til dels store høydeforskjeller. Majoriteten av landbruksarealet er dyrket mark. Sør i planområdet er et område allerede delvis terreng-arrondert (med grunnlag i tidligere vedtatt tillatelse for oppfylling). Dette området ligger i dag brakk. Det er i tillegg noe areal som ligger brakk på grunn av dårlige driftsforhold, som for eksempel vanskelig terreng. Gjennom planområdet renner Asakbekken, som i dag er lagt i rør. Figur 1 viser planområdets plassering i Sørum kommune. Figur 1. Bearbeidet kartgrunnlag fra gulesider.no Planområdets plassering illustrert med rød ring. Hensikten med planen Formålet med planarbeidet er todelt. Fylkesvei 256, Asakvegen, ønskes lagt om, og terrenget innenfor størstedelen av planområdet høydejustert gjennom oppfylling, slik at stedlig dyrket mark oppnår en bedre arrondering. Dagens trasé for fylkesvei 256, Asakvegen, går gjennom flere gårdstun og oppfattes av beboere som en stor belastning. Side 7 av 23

8 Ved å flytte traseen mot vest vil det kunne resultere i betydelige, positive konsekvenser for trafikksikkerhet, samt støy og luftforurensning for berørte beboere. I tillegg vil det resultere i en generelt forbedret veistandard og trafikkfunksjonalitet i området, med blant annet et sterkt redusert antall avkjørsler forbindelse. Tiltaket legger til rette for etablering av gang. og sykkelvei i området. I bygg og anleggstiltak er det et generelt behov for permanent lagring av inerte masser. Ved å kombinere masseoppfyllingen med opparbeidelse av ny vei vil det være mulig å finansiere tiltaket uten offentlige bidrag. Med inerte masser forstås masser innenfor normverdiene angitt i forurensningsforskriften. Landformer og vann Terrengformen innenfor planområdet er en om lag 1200 meter lang nord-sørgående dalformasjon som drenerer sørover mot Rømua, en sideelv til Glomma. Dalen har opprinnelig vært en ravinedal der bekken som følge av kultiveringstiltak innen landbruket er lagt i rør. Det opprinnelige terrenget i dalen har blitt bakkeplanert i flere runder i årene etter andre verdenskrig, slik at dalsidene i dag er relativt og utviklet til fulldyrket og relativt lettbrukt maskinjord for jordbruk. Et markant terrengelement innenfor planområdet er også høydedraget øst i planområdet, der dagens fylkesvei forløper gjennom eller nært inntil fire gårdstun. Laveste punkt finner vi lengst sør i planområdet, der høyden over havet er 115 meter. Det høyeste partiet ligger lengst i nord der høyden over havet strekker seg opp til 162 meter Vegetasjonsdekke og vegetasjonsstruktur Med unntak av hager i tilknytning til berørte gårdsanlegg og sidearealer langs veianlegg, består vegetasjonsdekket innenfor planområdet nesten utelukkende av dyrket mark. Arealbruk og bosetning Med unntak av arealene som er tatt i bruk til veianlegg, gårdsanlegg og bebyggelse, er praktisk talt alt arealet innenfor planområdet oppdyrket og tatt i bruk til jordbruksdrift. Innen området finner vi fire gårdstun i tillegg til to mer frittliggende eneboliger. På flere av gårdstunene er det reist mer enn en boenhet. Veistruktur Øst i planområdet ligger dagens Fv Veien har i følge Nasjonal vegdatabank en ÅDT på om lag Generell fartsgrense langs Asakvegen er 80 km/t, men fartsgrensen er hovedsakelig 50 km/t innenfor planområdet. Veien forløper gjennom eller nært fire gårdstun i tillegg til to eneboliger, som er mye av grunnen til at planarbeidet inkluderer forslag om at veien legges utenom gårdstunene. Kulturlandskap Utredningsområdet er å betrakte som et kulturlandskap i den forstand at området inneholder bebygde elementer og store oppdyrkede arealer. Gårdstunene med tilhørende gårdsbygninger og omkringliggende dyrket mark vitner om at området har vært benyttet til bosetning og jordbruksdrift i lang tid. Gårdstunene i tilknytning til planområdet fremstår som sentrale elementer i kulturlandskapet, og ligger plassert på rad og rekke langs toppen av åsryggformasjonen øst i planområdet. De oppdyrkede arealene bærer i noe grad preg av å være bearbeidet gjennom bakkeplanering, og har i dag i mange tilfeller en bratt, men ellers velfungerende arrondering tilpasset moderne landbruk. Eiendomsgrensene mellom de enkelte landbrukseiendommene er i stor grad øst-vestgående, og trer relativt tydelig fram i landskapet i sommerhalvåret Romlig-estetiske forhold Utredningsområdet er en del av et åpent, lett bølgende storskalalandskap der jordbruksområder med spredt bebyggelse og skogpartier opptrer i en mosaikkpreget struktur. Romlig-visuelt er overgangen mellom ulike landskapsrom forholdsvis glidende, noe som gjør at planområdet har en nokså åpen visuell avgrensning. Dalformasjonen er den viktigste overordnede terrengformen i tillegg til det bebygde åsdraget øst i planområdet, der gårdsanleggene ligger på rad og rekke langs eksisterende fylkesvei. Side 8 av 23

9 Geotekniske forhold Løvlien Georåd AS er bedt om å utføre grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i forbindelse med ny vegtrasè. Utførte grunnundersøkelser viser at løsmassene består av ca. 3 m tørrskorpeleire over middels fast- til fast leire. Dybde til berg varierer mellom ca. 8,5 m 15,5 m. Utfyllingen av ravinen skal utføres iht. rapport «Asakveien, Sørum. Oppfylling av ravine Løvlien Georåd AS, brevrapport nr. 1, datert ». Ny veg skal hovedsakelig ligge over utfylt område. Et lite parti skal ligge i skjæring på stedlige masser. Overbygningen dimensjoneres ut ifra en udrenert skjærfasthet, su D > 50 kpa i leiren (cu i Håndbok 018) og meget telefarlige masser (T4). Med fyllingshøyder på opptil m, forventes totalsetninger i størrelsesorden 0,5 0,7 m. Det må forventes noe differansesetninger på tvers av vegen langs den delen av nytrasé som blir liggende over gjenfylt skråning. I søndre del av området vil dette trolig ikke være et problem med en byggetid på 6 7 år. I nordre del, som blir utfylt sist, bør det forøvrig påregnes reasfaltering etter noen år. Side 9 av 23

10 3 GJENNOMFØRT ANALYSE 3.1 Kriterier for analysen En ROS-analyse for en reguleringsplan skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til tiltenkt formål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging (jfr. plan- og bygningsloven 4-3). Gjennom arbeidet tas det sikte på å avdekke farer, vurdere alvorlighetsgraden, samt foreslå tiltak for å redusere risikoen for at uønskede hendelser inntreffer. Tabellen i kapittel 4 danner grunnlaget for analysearbeidet. Tabellen er en sjekkliste der lokale og samfunnsmessige risikoforhold er gjennomgått, og man har i forhold til tiltaket/planen skilt farekategoriene i relevante og ikke relevante forhold. Ikke relevante forhold er i tabellen markert med grå tone og ikke kommentert videre. De forhold som er vurdert å være relevante for planarbeidet, er nærmere omtalt i avsnitt 3.2. Analysen har vurdert eventuelle konsekvenser av hendelser og farekategorier ut fra følgende hovedkriterier: Liv/helse Materielle verdier/økonomiske verdier Miljø Samfunnsviktige funksjoner 3.2 Relevante forhold for dette planarbeidet I det følgende er farekategorier og hendelser som gjennom analysen er identifisert som relevante i forhold til det aktuelle planforslaget kommentert og konkludert (nr. i parentes er de aktuelle nr. i ROS analysetabellen i kapittel 4) Stein- og jordras, steinnedfall (1.1) Geoteknisk rapport konkluderer med at «Totalstabiliteten vurderes som tilfredsstillende ut ifra utførte stabilitetsberegninger». Det må forventes noe differansesetninger på tvers av vegprofilet for den delen av vegen som blir liggende over dagens skråning. I den søndre delen vil dette trolig ikke være et problem. Forventet byggetid er estimert til 7 år. For den øverste delen som blir oppfylt sist, bør det for øvrig påregnes reasfaltering etter noen år. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Side 10 av 23

11 Avbøtende tiltak Som avbøtende tiltak er det i reguleringsbestemmelsene 6.4 satt krav til hvordan oppfyllingen kan skje. Krav til oppfyllingen: Fyllingskanter skal ikke være brattere en 1:3 Hvert lag skal ikke være tykkere enn 4 meter. Avstanden mellom 2 fyllingskanter skal ikke være mindre enn 30 meter Dette forholdet er utdypet i rapport fra Løvlien Georåd datert For å forhindre adgang for dyr og mennesker skal området sikres med godt synlig sikringsgjerde Kvikkleireras, løsmasseskred (1.2) Geoteknisk rapport konkluderer med at det under torva er tørrskorpeleire ned til ca. 3 m u/ terreng. Videre middels fast til fast leire over berg. Enkelte sonderinger indikerer et tynt lag (ca. 1 m mektighet) med friksjonsmasser over berg, dette antas å være morene. Dybde til berg varierer fra ca. 8,5 m til 15,5 m. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet iht. geoteknisk rapport. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det er kvikkleiresoner med høy og middels faregrad i nærheten av planområdet iht. beredskapsstaben. På tvers av ravinen vil fyllingen virke stabiliserende og stabiliteten er derfor tilfredsstillende. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Snø-, sørpe og isras (1.3) Relevant ved skrånende terreng, men sannsynligheten for snøras og isras anses å være liten og med små konsekvenser dersom det skulle skje. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Flom (1.4) Vurderes som svært lite sannsynlig, og eventuelt kun ifm. ekstremnedbør. Asakbekken er som følge av kultiveringstiltak innen landbruket lagt i rør. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Overvann (1.5) Erosjon ved kraftig nedbør i anleggsfasen vurderes som svært sannsynlig. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Side 11 av 23

12 Avbøtende tiltak Det skal etableres sedimenteringsbasseng Fornminne (2.4) Det er ingen registrerte forminner innenfor området og det kreves ikke arkeologiske søk i området i henhold til fylkeskommunen. Dersom man under arbeid i området oppdager et fornminne, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører forminnet eller dets sikringssone på fem meter, og Akershus fylkeskommune skal straks varsles. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Kulturmiljøer, kulturminner (2.6) Riksantikvarens kartdatabase på nett, kulturminnesok.no, er det ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Det er registrert 2 kulturminner rett øst for Asakvegen, samt ett kulturminne rett vest for planområdet. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Akutt forurensning (5.4) Hovedsakelig deponering av inerte masser. Med inerte masser forstås masser innenfor normverdiene angitt i forurensningsforskriften. Det foreligger ingen kjent utnyttelse av grunnvannet, verken som drikkevann eller som vanningsvann. Det er utarbeidet «Generelle vilkår for mottak, kontroll og drift av betong- og gravemasser» som skal følges. En storskala oppfylling med løsmasser i den øvre av delen av nedbørsfeltet medfører miljøutfordringer i form av avrenning fra massene. Dette gjelder i hovedsak finstoff (nedslamming), samt vannløste, potensielt forurensende komponenter som olje og metaller. Massene skal i dette prosjektet tilfredsstille kravene til inerte masser slik disse er definert i avfallsforskriften. Denne type masser vil normalt ikke gi avrenning av miljøfarlige stoffer. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Avbøtende tiltak Alle leveranser av masser skal før levering være forhåndsgodkjent og innenfor de grenseverdier som fremgår av tillatelsen. Avrenningen fra det oppfylte området vil følge dalen og skal etter planene passere en sedimenteringsdam før den munner ut i Asakbekken. Det er utarbeidet «Kontroll- og overvåkningsprogram for driftsfasen (MOP)» som skal følges. Ved overskridelser av gitte konsentrasjoner i avrenningsvannet skal det settes inn rensetiltak ut over sedimentasjonsbassenget. Et aktuelt tiltak vil være å installere et sandfilter og eventuelt et kullfilter etter sedimentasjonsbassenget. Det er satt rekkefølgekrav i bestemmelsene 8.1 om at sedimentasjonsbasseng skal være opparbeidet før deponiet kan benyttes. Side 12 av 23

13 3.2.9 Støv, støy og lukt (5.5) I vilkår gitt i Miljø- og utviklingsutvalgets sak 38/12 skal det levers maks 37 lass per dag, kun hverdager i arbeidstiden mellom 0700 og Oppfylte masser vurderes ikke å avgi lukt. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Avbøtende tiltak Oppfyllingen kan være støvdannende og bør derfor skje med fukting av materialet på tørre dager. Masseoppfylling og planering skal kun utføres på hverdager mellom kl og Avbøtende tiltak for støv og støy er beskrevet i «Generelle vilkår for mottak, kontroll og drift av betong- og gravemasser». Krav medtas i reguleringsbestemmelsens Utslipp fra trafikk (5.6) En omlegging av Asakvegen innenfor planområdet vil føre til en økning av totaltrafikken til/fra massedeponiet med maks 86 kjøretøyer per dag på hverdager (YDT) mellom 07 og 18. Totalt utgjør økningen en trafikkvekst på ca. 5,4 % (ÅDT) på Asakvegen på strekningen fra Haldenvegen til inn/utkjøringen til deponiet sammenlignet med dagens situasjon. Disse utslippsøkninger er liten. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig Trafikkulykker (7.4) Det forventes en beskjeden trafikkøkning i Asakvegen når tiltaket står ferdig, men det antas at økningen i hovedsak er uavhengig av tiltaket i seg selv. Akseptabel risiko, avbøtende tiltak er ikke nødvendig. Det henvises generelt til utført «Trafikkvurdering Asakvegen» (eget notat). En flytting av traseen for Asakvegen vil medføre en økt vegstandard. Videre legger tiltaket til rette for etablering av gang- og sykkelvei i området. Dette vil bidra til positive konsekvenser for trafikksikkerheten Arbeidsulykker (7.5) Det kan skje trafikkulykker under arbeidet med terrengarronderingen spesielt ved utkjøring og innkjøring til deponiet. Det kan oppstå farlige situasjoner ved at uvedkommende kommer i veien for anleggsmaskinene. En omlegging av Asakvegen innenfor planområdet vil fører til en økning av totaltrafikken til/fra massedeponiet med maks 86 kjøretøyer per dag på hverdager (YDT) mellom 07 og 18. Totalt utgjør økningen en trafikkvekst på ca. 5,4 % (Ådt) på Asakvegen på strekningen fra Haldenvegen til inn/utkjøringen til deponiet sammenlignet med dagens situasjon. Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. Side 13 av 23

14 Avbøtende tiltak Det sikres at det etableres separate inn og utkjøringer til deponiet, se reguleringsbestemmelsens 8.4. Adkomstene inn og ut til anlegges vinkelrett på Asakvegen. Frisikten for adkomstene skal tilfredsstilles krav i Håndbok 017. Det skal anlegges bom ved inn/utkjøringen som skal være stengt utenfor åpningstiden. Hastigheten vurderes redusert til 50 km/t ca. 100 meter før innkjøringen. Beskjæring/fjerning av vegetasjon i krysset Asakvegen x Haldenvegen og ved adkomsten inn til deponiet skal vurderes. For hindre skader ved at uvedkommende tar seg inn på området settes det krav til sikringsgjerde. Side 14 av 23

15 4 ROS-ANALYSE TABELL Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 1 Flom, erosjon, is/snø og vind 1.1 Stein- og jordras, steinnedfall. - Setningsskader på ny veg. - Personer som utsettes for jordog steinnedfall. 1.2 Kvikkleireras, løsmasseskred. - I områder med kvikkleire vil endringer i massebalansen kunne føre til fare for skred. - Personer som begraves i masser. - Geoteknisk rapport konkluderer med at «Totalstabiliteten vurderes som tilfredsstillende ut ifra utførte stabilitetsberegninger». - Det må forventes noe differansesetninger på tvers av vegprofilet for den delen av vegen som blir liggende over dagens skråning. I den søndre delen vil trolig dette ikke være et problem med en antatt byggetid på 6 7 år. For den øverste delen som blir oppfylt sist, bør det for øvrig påregnes reasfaltering etter noen år. - Geoteknisk rapport konkluderer med at under torva er det tørrskorpeleire ned til ca. 3 m u/ terreng. Videre middels fast til fast leire over berg. Enkelte sonderinger indikerer et tynt lag (ca. 1 m mektighet) med friksjonsmasser over berg, dette antas å være morene. Dybde til berg varierer fra ca. 8,5 m til 15,5 m Midlertidige graveskråninger etableres med helning 1:1,5 i inntil 4 m høyde. - Permanente graveskråninger etableres med helning 1:2,5 eller slakere. - Graveskråninger/skjæringer med høyde over 4 m skal vurderes spesielt av geoteknisk rådgiver. - Oppfyllingen av oppfyllingsområdet skal foregå på en måte som ivaretar stabiliteten i massene, forebygge utglidninger, redusere fremtidige setnings problemer og tilpasse strukturen i det tilstøtende landskapet. Er beskrevet i «Generelle vilkår for mottak, kontroll og drift av betong- og gravemasser». - For å forhindre adgang for dyr og mennesker skal området sikres med godt synlig sikringsgjerde Det er ikke registrert kvikkleire innenfor planområdet iht. geoteknisk rapport (det gjøres imidlertid oppmerksom på at det er kvikkleiresoner med høy og middels faregrad i nærheten av planområdet iht. beredskapsstaben). - På tvers av ravinen vil fyllingen virke stabiliserende og stabiliteten er derfor tilfredsstillende. Side 15 av 23

16 Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 1.3 Snø-, sørpe og isras. - Relevant ved skrånende terreng. - Lite sannsynlig Ingen. 1.4 Flom. - Erosjon i forbindelse med flom. - Flom/overvann med snø og issmelting. - Erosjon i ved kraftig nedbør i anleggsfasen. - Vurderes som svært lite sannsynlig, og eventuelt kun ifm. ekstremnedbør Ingen. - Asakbekken er som følge av kultiveringstiltak innen landbruket lagt i rør. - - Vurderes som svært sannsynlig Det skal etableres sedimenteringsbasseng. 1.5 Overvann. - Erosjon ved kraftig nedbør i anleggsfasen. 1.6 Tidevannsflom (springflo, - - Ikke relevant. - flodbølge). 1.7 Vindutsatt område (storm, - - Ikke relevant. - orkan, tornado etc.). 1.8 Stort snøfall. - Ingen relevante hendelser. - Ikke relevant. 1.9 Tørke (spes mht. husdyr/ jordbruk). 2 Utsatte natur- og kulturområder - - Ikke relevant. 2.1 Flora og fauna. - - Ikke relevant Verneområder (LNF-omr., turveier, etc) 2.3 Vassdragsområde (nedbørsfelt, elv, sjø) 2.4 Fornminne (Gjenstander, ruiner etc.). 2.5 Spesielle bygningsmessige konstruksjoner (broer, veier etc.). - - Ikke relevant Ikke relevant Det er ingen registrerte forminner innenfor området og det kreves ikke arkeologiske søk i området. - - Ikke relevant Dersom man under arbeid i området oppdager et fornminne, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører forminnet eller dets sikringssone på fem meter og Akershus fylkeskommune skal straks varsles. Side 16 av 23

17 Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 2.6 Kulturmiljøer, kulturminner. - Kulturmiljøer eller kulturminner som ødelegges. 2.7 Nasjonalparker, landskapsvernområder. - I Riksantikvarens kartdatabase på nett, kulturminnesok.no, er det ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Det er registrert 2 kulturminner rett øst for Asakvegen, samt ett kulturminne rett vest for planområdet Ingen. - - Ikke relevant Naturreservat, naturminne. - - Ikke relevant Idretts- og lekeområder. - - Ikke relevant Parkområde, friluftsaktiviteter og rekreasjon. - - Ikke relevant. - 3 Risikofylt industri/virksomhet 3.1 Kjemikalie- og - - Ikke relevant. - eksplosjonsindustri. 3.2 Olje- og gassindustri - - Ikke relevant. - (Prosessanlegg og rørsystem). 3.3 Radioaktiv virksomhet og - - Ikke relevant. - industri. 3.4 Avfallsanlegg. - - Ikke relevant Elforsyningsområde. - - Ikke relevant. - 4 Strategiske virksomheter 4.1 Viktige veier, broer - - Ikke relevant. (knutepunkt). 4.2 Havner, kaianlegg, utskipning. - - Ikke relevant. 4.3 Jernbane, flyplasser. - - Ikke relevant. Side 17 av 23

18 Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 4.4 Sykehus, sykehjem, kirke. - - Ikke relevant. 4.5 Brann, politi, sivilforsvarsleir. - - Ikke relevant. 4.6 Vannverk, vannledning. - - Ikke relevant. 4.7 Adm. bygg (krisebygg). - - Ikke relevant. 4.8 Forsvarsøvingsområde. - - Ikke relevant. 4.9 Tilfluktsrom. - - Ikke relevant Strategisk viktig industri (våpen, mat, utstyr etc.). 5 Forurensningskilder - - Ikke relevant. 5.1 Forurensende industri. - - Ikke relevant. 5.2 Avløp fra bebyggelse. - Overgjødsling/ forurensing av vannløp og grunnvann 5.3 Landbruk. - Overgjødsling/ forurensing av vannløp og grunnvann 5.4 Akutt forurensning. - Akutt utslipp fra deponerte masser. - Planforslaget omfatter ikke ny bebyggelse - Planforslaget planlegger for den samme bruken av området som i dag. Det ikke kjent at dette er et problem i dag. - Hovedsakelig deponering av inerte masser. Med inerte masser forstås masser innenfor normverdiene angitt i forurensningsforskriften. - Det foreligger ingen kjent utnyttelse av grunnvannet, verken som drikkevann eller som vanningsvann. - Det er utarbeidet «Generelle vilkår for mottak, kontroll og drift av betong- og gravemasser» som skal følges. Forskrifter styrer dette utslippet det derfor ikke nødvending og ta spesielle grep i planen. Det skal etableres sedimentasjons dam. Denne vill å redusere utslipp fra landbruket Alle leveranser av masser skal før levering være forhåndsgodkjent og innenfor de grenseverdier som fremgår av tillatelsen - Avrenningen fra det oppfylte området vil følge dalen og skal etter planene passere en sedimenteringsdam før den munner ut i Asakbekken. - Det er utarbeidet «Kontroll- og overvåkningsprogram for driftsfasen (MOP)». - Ved overskridelser av gitte konsentrasjoner i avrenningsvannet skal det settes inn rensetiltak ut over sedimentasjonsbassenget. Et aktuelt tiltak vil være å installere et sandfilter og eventuelt et kullfilter etter sedimentasjonsbassenget. Side 18 av 23

19 Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 5.5 Støv og støy og lukt - Støv fra deponering og utfylling av masser. - Støy fra anleggstrafikk og avlessing av masser. - Utforkjøring motorsyklister. - I vilkår gitt i Miljø- og utviklingsutvalgets sak 38/12 skal det levers maks 37 lass per dag, kun hverdager i arbeidstiden mellom 0700 og Oppfylte masser vurderes ikke å avgi lukt. Jord og støv på fylkesveien kan gi vanskelige kjøreforhold for motorsyklister og andre. 5.6 Utslipp fra trafikk - Utslipp fra anleggstrafikk. - En omlegging av Asakvegen innenfor planområdet vil fører til en økning av totaltrafikken til/fra massedeponiet med maks 86 kjøretøyer per dag på hverdager (YDT) mellom 07 og 18. Totalt utgjør økningen en trafikkvekst på ca. 5,4 % (Ådt) på Asakvegen på strekningen fra Haldenvegen til inn/utkjøringen til deponiet sammenlignet med dagens situasjon. 6 Spesielle områder 6.1 Område utsatt for atomnedfall. - - Ikke relevant Oppfyllingen kan være støvdannende og bør derfor skje med fukting av materialet på tørre dager. - Masseoppfylling og planering skal kun utføres på hverdager mellom kl og Fylkesveien bør spyles og børstes jevnlig. Det bør inngås en avtale med kommunen eller veivesenet om hvem som har ansvar for dette. - Avbøtende tiltak for støv og støy er beskrevet i «Generelle vilkår for mottak, kontroll og drift av betong- og gravemasser» Avbøtende tiltak ikke nødvendig. 6.2 Radongassområde. - - Ikke relevant. - Det er ikke planlagt bebyggelse i planområdet. 6.3 Risikoindustri/akutt forurensning. - - Ikke relevant Høyspentlinjeområde. - Elektromagnetisk stråling. - Ikke relevant. - Det er ikke planlagt bebyggelse i planområdet. 6.5 Oljekatastrofeområde. - - Ikke relevant. - Side 19 av 23

20 Nr. Farekategori Mulige hendelser/forhold Vurderinger S K R /avbøtende tiltak 7 Andre uønskede forhold 7.1 Vann/ledningsbrudd (vannmangel). 7.2 Elektrisitet/ledningsbrudd (strømmangel). 7.3 Bolig- og industribrann (Mennesker, øko. verdi). - - Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant. - Det er ikke planlagt bebyggelse i planområdet. 7.4 Trafikkulykker. - - Det forventes en beskjeden trafikkøkning i Asakvegen når tiltaket står ferdig, men det antas at økningen i hovedsak er uavhengig av tiltaket i seg selv. 7.5 Arbeidsulykker. - Trafikkulykker ifm. inn- og utkjøring fra massedeponiet. 7.6 Andre ulykker (jakt, hjem, skole). - En omlegging av Asakvegen innenfor planområdet vil fører til en økning av totaltrafikken til/fra massedeponiet med maks 86 kjøretøyer per dag på hverdager (YDT) mellom 07 og 18. Totalt utgjør økningen en trafikkvekst på ca. 5,4 % (Ådt) på Asakvegen på strekningen fra Haldenvegen til inn/utkjøringen til deponiet sammenlignet med dagens situasjon. - - Ikke relevant Fergeulykker, skipsforlis. - - Ikke relevant Fly/helikopterulykke. - - Ikke relevant Plattformulykke. - - Ikke relevant Demningsbrudd. - - Ikke relevant Smittefare - Ikke relevant Det henvises generelt til utført «Trafikkvurdering Asakvegen» (eget notat). - En flytting av traseen for Asakvegen vil medføre en økt vegstandard. Videre legges det til rette for etablering av gang- og sykkelvei i området. Dette vil bidra til positive konsekvenser for trafikksikkerheten Det etableres separate inn og utkjøringer til deponiet. - Adkomstene inn og ut til anlegges vinkelrett på Asakvegen. - Frisikten for adkomstene skal tilfredsstilles krav i Håndbok Det skal anlegges bom ved inn/utkjøringen som skal være stengt utenfor åpningstiden. - Vegvesenet bør vurder å sett hastigheten 50 km/t ca. 100 meter før innkjøringen. Beskjæring/fjerning av vegetasjon i krysset Asakvegen x Haldenvegen og ved adkomsten inn til deponiet vurderes. Side 20 av 23

Nes kommune. Hvamsmovegen GS-veg. Detaljregulering. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Nes kommune. Hvamsmovegen GS-veg. Detaljregulering. Risiko- og sårbarhetsanalyse Nes kommune Hvamsmovegen GS-veg. Detaljregulering. Risiko- og sårbarhetsanalyse Hvamsmovegen gs-veg Hjellnes Consult as Utgivelsesdato 13. mai 2014 Saksbehandler Ina Lystad Jacobsen/Aleksander Styrvold

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE

Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE Glømmen Entreprenør AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING Namsos kommune 06.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne.

Risiko kan betrakter som et produkt av sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen av denne. NOTAT Oppdrag Levanger ungdomsskole Kunde Levanger kommune Notat nr. 01 Dato 05.02.2014 Til Fra Kopi Link Arkitekter og Levanger kommune Anne Elisabeth Katmo Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hensikten

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Skardet masseuttak kommune: Alvdal Dato: 10.08. 2015 Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 Vedlegg 5 ROS ANALYSE Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 sist revidert: Oppdragsgiver: MEIERIGAARDEN AS INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

Meråker Kommune ROS-ANALYSE

Meråker Kommune ROS-ANALYSE Meråker Kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING TØMMERÅSEGGA GRUSTAK Meråker kommune 10.07.13 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TØMMERÅSEGGA GRUSTAK INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2.

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage,

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, - og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, Ski kommune Dato 1382012 Revidert 912013 Innledning Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 1 av 8 ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 2 av 8 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

BAKKEPLANERING PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER I DRIFT. Utarbeidet av Etat for landbruk v/ June Nesse i samarbeid med Etat for byggesak og private planer

BAKKEPLANERING PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER I DRIFT. Utarbeidet av Etat for landbruk v/ June Nesse i samarbeid med Etat for byggesak og private planer BAKKEPLANERING PÅ LANDBRUKSEIENDOMMER I DRIFT Utarbeidet av Etat for landbruk v/ June Nesse i samarbeid med Etat for byggesak og private planer Innhold Formål og avgrensning s. 3 Bakkeplanering Fordeler

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Rødbergsvegen 9, Selbu Reguleringsplan Forfatter: Rambøll AS, Arkitektur og Landskap v/ Lars Sjøberg Forslagsstiller til planforslag: Inger Hårstad dødsbo v/ Dagfinn Hårstad

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Dato 20.05.2015 Rev.: ROS Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Planid

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING OMSORGSBOLIGER LARSHEIMEN Namsos kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING 09.10.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. SJEKKLISTE... 3 2. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 5 2.1 GEOTEKNISK VURDERING... 5 2.2 SNØSKRED... 5

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING Planområde: Hollebøltangen Syd Hobøl kommune Plantype: Detaljregulering Planmyndighet: Hobøl kommune Utført av: for Igsi

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR TERRENGARRONDERING OG NY FYLKESVEI PÅ ASAK

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR TERRENGARRONDERING OG NY FYLKESVEI PÅ ASAK Side 1 av 6 SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR TERRENGARRONDERING OG NY FYLKESVEI PÅ ASAK Planen er datert Bestemmelsene er datert 26.2.2013, sist revidert 4.6.13 Planen med

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer