ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard"

Transkript

1 Saksh. ROS aalyse Gr 58, br 63 Fjell gard SWECO

2 RAPPORT ROS Rapport r.: Oppdrag r.: Dato: mars 2010 Kude: Bolig Parter Straume AS Oppgave: ROS aalyse til regulerigspiaforslag for gr 58, br 63 i Fjell kommue. I samsvar med vedtak i KPU er risiko kyttet til veitrafikkulykker særlig vektlagt. Kommue har ikke vurdert akseptkriterier for risiko. ROS aalyse gjelder for forslag til regulerigspla for 6 - masbolig på gr 58, br 63 i Fjell kommue. Plaforslaget legger opp til parkerig i sør, byggeområde og lekeareal er på best eget areal mot ord. Kilder: Fjell kommue si trafikksikrigspla States vegvese foto. Norsk vegdatabase Digitale karttjeester, FMH, HFK. Skreddata på ett. DSB TØI ROS Sjekkliste fra Fylkesmae i Nordlad supplert med tema kulturmie, aturverdier og friluftsliv. Fjell kommue si ROS aalyse til kommueplae. Rev. Dato Revisjoe gj elder Si. Utarbeidet av: Sig.: Eve Akerø Kotrollert av: Sig.: Silje Hermase Oppdragsasvarlig I avd.: Oppdragsleder / avd.: Bjør Hammer/ Bygg-alegg-pla Eve Akerø/ Bygg-alegg-pla SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Side 2 av 29

3 Iholdsfortegelse FORORD 4 AKSEPTKRITERIER FOR RISIKO 4 BYGGETOMT 5 RISIKOFAKTORER OG FORSLAG TIL TILTAK 7 RISIKOVURDERING VEITRAFIKK ULYKKER RV VEDLEGG: 12 SJEKKLISTE MED VEDLEGG 13 NATUR- OG MILJØFORHOLD 14 VURDERING FOR TEMA NATUR- OG MILJØFORHOLD 15 DRIKKEVANN O.A. BIOLOGISKE RESSURSER 18 VURDERING I FORHOLD TIL DRIKKEVANN O.A. BIOLOGISKE RESSURSER 18 VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 19 VURDERING AV TEMA VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 19 INFRASTRUKTUR 21 VURDERING AV TEMA INFRASTRUKTUR 21 STRATEGISKE / SÅRBARE OBJEKTER 29 VURDERING AV TEMA STRATEGISKE / SÅRBARE OBJEKTER 29 ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 3 av 29

4 Forord Risiko- og sårbarhetsaalyse for gr 58, br 63 i Fjell kommue er utført av Sweco Norge AS på oppdrag fra BoligParter Straume AS. Risiko er et uttrykk for de fare som uøskede hedelser represeterer for meesker, miljø og materielle verdier. Risikoe uttrykkes ved sasylighet for, og kosekvesee av de uøskede hedelsee. Sårbarhet er et uttrykk for et systems eve til å fugere og oppå sie mål år det utsettes for påkjeiger. Dee ROS aalyse er e gjeomgag av ulike tema som ka ha betydig for vurderig av risiko og sårbarhet kyttet til bolig på tomte. E har ikke vurdert risiko kyttet til aleggsperiode. Metode er e tematisk gjeomgag av ulike tema basert på ROS sjekkliste fra Fylkesmae i Nordlad. Sjekkliste har dermed følgede tema: - Natur og miljøforhold - Drikkeva og adre biologiske ressurser - Virksomhetsbasert sårbarhet - Ifrastruktur - Strategiske / sårbare objekter Sjekkliste og dokumetasjo til dee er vedlagt rapporte. For hvert tema er aktuelle problemstilliger krysset av, kommetert og forsøkt dokumetert. Det er og foreslått tiltak der det har vert aturlig. Kommue har bedt om at tema trafikkulykker skal drøftes spesielt. E ser da for seg at kosekvesee av trafikkulykker på RV 555 ka være til fare for tomte som ligger edefor veie. Vi har utarbeidet 5 risikomatriser for ulike typer vegtrafikk ulykker på de aktuelle strekige av RV 555. Sjekkliste avdekket 6 problemstilliger uder arbeidet med ROS aalyse. 4 av disse er foreslått løst gjeom ye krav i plabestemmelsee. E av disse gjelder lokal besistasjo, me dee er ikke vurdert som oe fare for tiltaket. Siste pukt gjelder veitrafikkulykker på RV 555. Her er det gjort e vurderig på bakgru av 5 ulike ulykkesscearioer. Akseptkriterier for risiko Kommue har ikke satt krav til akseptkriterier for akseptabel risiko. Vi har derfor utarbeidet følgede forslag til akseptkriterier: Tiltaket skal ikke påføre omgivelsee vesetlig økt risiko. Bruke av området skal ikke være farligere e bruke av tilgresede områder. Med de tiltakee som er foreslått i rapporte er akseptkriteriee ifridd. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 4 av 29

5 Byggetomt Ny parsell blir lagt til tomte etter avtale med States Vegvese. Tomt Gr 58, br 63 ligger edefor RV 555 i Fjell setrum. I sør er det ærigsbygg og mot ord boligbygg. Mot vest er det kommual veg i til Kvedahauge og parkerigsplass for kirke. Tomte er i dag uregulert, me vist som byggeområde for boliger i kommueplae. Tomte ligger meter fra midte av RV 555. Største høydeforskjell på tomte er ca 7 m. Fra toppe av tomte er det ca 8 m opp til RV 555. Plalagt bebyggelse vil trolig ha gruflate ca 13 m uder RV 555. Bildet viser tomte sett fra ordvest. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 5 av 29

6 Plaforslaget Plaforslaget legger til rette for oppførig av bolig med 6 leiligheter omtret midt på tomte. I ord er det vist lekeareal på de best egede dele av tomte. I sør er det lagt til rette for 9 parkerigsplasser, med mulighet for oppførig av garasje/ carport. M Lek Forhage Terasse L Mulig ca,polt Felles aslall Illustrasjospla og plaforslag. Teikforklarig PBt 12.5 REGUI ERINGSFØREMA3 BY4Ø' oq amepo (PBL 12 5, rc 1) _ lmyleu(t61% Sambrtleele+byq (POL t) L^ I(sP«p12a11) LJ Par-lyaplas (pa pu.r+l (20021 Apsaoer (POL rc.1) Lietyper tvmopya+.e ) lypgqvae 11211) rat.or I veplryu Ilml M.-h,/ M9"191121): G'wa b 11u1-^sw^e Eiam.l9^.hc wi 1.d Å'. Basispar. I 1 rb^ ElalesalW cwt I'wa44.>P1rKp: EvM A C1.laklr^c 1. +2) rt)jar %rio) rei 5)0,10.2. Nrcs1101 F ELL E EG tf I,i -t- F LhhrMrr r3b- Irr. S' ter 3 q4yr.1+ 'M, YF l ^Wrlsatr) I 61 1a11e J.41el 1rr ),aaal. l Ouo rh _ Ns115a^r M Isle 120N 1R am].sf^ tlllfe)s'he' 91) :lae ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 6 av 29

7 Risikofaktorer og forslag til tiltak Ved gjeomgag av vedlagt sjekkliste og kjet iformasjo har e fuet mulige risikofaktorer kyttet til følgede tema: 1. Løsmasseskred/ steisprag 2. Rado 3. Besistasjo 4. Kraftlije / ettstasjo 5. Veitrafikkulykker 6. Trafikkstøy Pkt. 1,2,4 og 6 ka løses med ekle tiltak som iebærer reviderte plabestemmelser. Pkt. 3 som gjelder besistasjo er vurdert til å være så lagt ua at de ikke represeterer oe fare for dee plae. Pkt 5 gjelder veitrafikkulykker. Kommue har bedt om at dette utredes spesielt i ROS aalyse. Det er utarbeidet e risikomatrise og gjort e drøftig av dee problemstillige. På bakgru av dette har e foreslått følgede tiltak: TEMA TILTAK Merkad i Krav i pla til geotekisk Vi har vurdert byggegrue, fylligsfot Løsmasseskred/ udersøkelse av byggegru og evt. steisprag som relativt steisprag med prosjekterig av ukomplisert å løse. Detaljee må likevel fudamet og sikrig av løses i sammeheg med prosjekterig tilgresede areal i av bygget. E har derfor foreslått krav i byggesake. plabestemmelsee. 2 Krav i pla om radosikrig. "Føre var " prisipp, etter øske fra Rado tiltakshaver. 4 Krav i pla om mi. 7 m. Avstad er i samsvar med Fjell Kraftlije / byggeavstad til kraftlije for kommue si ROS aalyse til ettstasjo bolig. kommueplae si arealdel. Byggelije i pla er vist ærmere, for å kue åpe for plasserig av boder o.a. 6 Krav i pla om støydempig Støyrapport er utført jfr. vedtak KPU Trafikkstøy av uteoppholdsareal Tiltakee over vil sikre utbyggige mot aktuelle risikomomet. Når det gjelder veitrafikkulykker tyder vår drøftig på at ulykker som vil få følger for dee tomte må skyldes grov uaktsomhet eller flere sammefallede uheldige omstedigheter. Slike ekstreme sceario vil represetere e fare overalt. Mulige tiltak for å redusere risikoe ka være lavere hastighet og ekstra autover. I forhold til foreslåtte akseptkriterier vil ikke tiltaket medføre økt fare for omgivelsee, så lege de geotekiske forholdee blir tatt hesy til uder utbyggige. Boliger ord for tomte og forretigsbygg / kombiert bygg sør for tomte vil ha like stor eller større risiko for å bli rammet av vegtrafikkulykker som dette tiltaket. Koklusjo Om tiltakee ovefor blir iarbeidet i plae, vil risikoe ligge iefor de foreslåtte akseptkriteriee. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 7 av 29

8 Risikovurderig veitrafikk ulykker RV 555 Risikovurderige kytter seg til del av RV 555 som går ovefor eiedomme gr 58, br 63. Verst tekelige uhell for eiedomme er trafikkulykke med tygre kjøretøy med farlig gods, som kjører utfor veie og treffer bolighus om atte, eller på aet tidspukt hvor det oppholder seg mage persoer i bygget. Det er mulig at et slikt uhell ka skje, me sjase for at det vil skje er lite. Metode vår er å ta utgagspukt i kjete data som gjelder registrerte trafikkulykker på strekige, og så vurdere sasylighete for mer ekstreme sceario. Vi har derfor utarbeidet 5 risikomatriser for samme strekig som hadde 4 registrerte trafikkulykker i periode , me med ulike sceario: Trafikkuhell med persoskade Trafikkuhell med drepte Trafikkuhell med utforkjørig Trafikkuhell med utforkjørig og skade på plalagt bolighus, lette kjøretøy. Trafikkuhell med utforkjørig og skade på plalagt bolighus, tygre kjøretøy. Det er de to siste som vil få kosekveser for plaområdet. Farlig gods I Fjell kommue skjer dee type trasport i hovedsak mellom Sotrabroe og Ågotes - Øygarde. Norsk trafikkstatistikk viser at ulykkesfrekvese er lavere for dee type trasport e ae varetrasport. Kartleggig av farlig gods lags veiettet viser og at RV 555 på dee strekige ikke er e viktig trasportåre for farlig gods. På dee bakgru har e ikke vurdert uhell med farlig gods som et aktuelt sceario. Risikomatrise I risikomatrisee har vi brukt defiisjoer for sasylighet og kosekves fra Fjell kommue si ROS aalyse. SANNSYNLEGHEIT VEKT DEFINISJON Særs sasyleg 5 1 i hedi^ per ar eller uttare Mykje sasylige 4 Ei hedig per 1 10 år Sasyleg Ei hedig per år Midre sasyleg 2 Ei hedig per år Lite sasyleg 1 Midre e ei hedig per 1000 år ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 8 av 29

9 KO\SEI:N-E\S N'EIiT MENNESKE (LIV OG HELSEI YTRE MILJØ MATERIELLE (LUFT. JORD. va ^:\ VERDIAR KATA- STROFALT 5 Meir eim 5 døde. eller 25 alvorleg skadde. (KBP ivå 3) Varig store skade på ytre Skadar for ieir eul kr miljø KRITISK 4 ALVORLEG 3 Itil 5 døde. eller fare for i til 25 alvorleg skadde persoar. (KBP ivå 2) Itil 10 alvorlege persted sjukefråver. Vesetle- soskader. eller iage utidre persoskader. me ge helseplager og ubehag. (KBP ivå 2 ) Alvorleg skade av midre ' Skadar mellom kr omfag på ytre miljø. : eller iidre alvorleg ; skade av stort omfag pa ytre miljø. Store skadar på ytre miljø. Skadar mellom kr me som vil utbetrast på sikt. EINVISS FARE 2 UFARLEG 1 Midre skader som treg Midre skadar på ytre medisisk hadsasig. evt. miljø. me som ature kortare sjukefiåver. (KBP sjølv utbetrar pa kort tid. ivå 1) Ige eller st il å persoska- Ige eller ubetydeleg der. (KBP ivå 1) skade på ytre miljø. Skadar mellom kr Skadar for itil kr Meeske = M Ytre miljø = y.m. Materielle verdier = m.v. Metode Vurderig av sasylighet, sceario og klassifiserig i matrise er gjort med bakgru i kjete data for de aktuelle strekige av RV 555. For de mer alvorlige scearioee har vi vurdert at de vil være midre sasylig e de registrerte trafikkulykkee på stedet. Det er ikke gjort statistiske beregiger av sasylighet for de ulike scearioee, me e skjøsmessig vurderig. Slike utregiger kue kaskje gitt et aet resultat i risikomatrise, me vil ikke få kosekveser med de akseptkriteriee som er foreslått i rapporte. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 9 av 29

10 1 Sceario: Trafikkulykke med persoskade Trafikkulykke med persoskade - RISIKOMATRISE Sasyli g het S5 y.m. S4 M m.v. S3 S2 Si,x / Kosekves Kl K2 K3 K4 K5 Sasylighet Erf arigstall viser at det her skjer midre e e ulykke i året, me mer e 1 pr. 10 år = S4. E ser da for seg et uhell av type påkjørsel bakfra, påkjørt fotgjeger og ligede. Kosekves Persoskader på meesker, ubetydelige skader på ytre miljø, me skader på materielle verdier (kjøretøy) er atatt å overstige kr ,- = Kl, K2 Dette er ulykkessceario i samsvar med registrerte trafikkulykker på strekige. RV 555 er utbedret i samme tidsrom, så e må forvete e lavere ulykkesfrekves i dag. 2 Sceario : Trafikkulykke med drepte Trafikkulykke med drepte - RISIKOMATRISE Sasylighet S5 S4 S3.m. M.V. M S2 Si I Kosekves Kl K2 K3 K4 K5 Sasylighet E kjeer ikke til trafikkuhell med drepte på strekige. Trafikksikkerhete på strekige er og blitt bedre, me e ka ikke se bort fra at slike ulykker ka forekomme, me da med e frekves på mer e 10 år = S3 Kosekves Persoskader på meesker, drepte, me ubetydelige skader på ytre miljø. Skader på materielle verdier (kjøretøy) ka overstige kr ,- = K2, K3, M. Erfarige fra Fjell kommue er at trafikkuhell med drepte skjer utefor tettbygd strøk. Vi har derfor vurdert dette som midre sasylig e et trafikkuhell bare med persoskade. 3 Sceario: Trafikkulykke med utforkjørig Trafikkulykke med utforkjørig - RISIKOMATRISE Sasylighet S5 S4 S3 S2.m. M.V. M S1 i 11-1 /Kosekves Kl K2 K3 K4 K5 ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 10 av 29

11 Sasylighet E ka ikke se bort fra at slike ulykker ka forekomme, me da med e frekves på mer e 100 år = S2 Kosekves Persoskader på meesker, me ubetydelige skader på ytre miljø. Skader på materielle verdier (kjøretøy, bygg og alegg) ka overstige kr ,- = K2, K3 Vi ser her for oss e utforkjørig hvor et kjøretøy går over autoveret ovefor tomte. For at e slik ulykke skal kue skje må e ha e kombiasjo av svært høy hastighet og adre faktorer som gjør at et kjøretøy ka forsere autoveret. Fra sør ka e trolig ikke oppå slik hastighet med et valig kjøretøy. Fra ord vil dette være mulig om e kjører på e tid av med lav trafikk. 26 % av registrerte trafikkulykker i Fjell er utforkjørig. Lokal fartsgrese og autover gjør likevel at vi har vurdert dette scearioet som midre sasylig e sceario 2. 4 Sceario: Trafikkulykke med utforkjørig som skader bebyggelse, lette kjøretøy. Trafikkuhell med utforkjørig som skader bebyggelse eller beboere på eiedomme - lette kjøretøy - RISIKOMATRISE Sasylighet S S4 S3 S2 m.v. M Si /Kosekves Kl K2 K3 K4 K5 Sasylighet E ka ikke se bort fra at slike ulykker ka forekomme, me da med e frekves på mer e 100 år = S2 Kosekves Persoskader på meesker, drepte, me ubetydelige skader på ytre miljø. Skader på materielle verdier (kjøretøy) ka overstige kr ,- =K2, K3, K4 Vi ser her for oss e utforkjørig hvor et kjøretøy går over autoveret ovefor tomte. For at e slik ulykke skal kue skje må e ha e kombiasjo av svært høy hastighet og adre faktorer som gjør at et kjøretøy ka forsere autoveret. Fra sør ka e trolig ikke oppå slik hastighet med et valig kjøretøy. Fra ord vil dette være mulig om e kjører på e tid av med lav trafikk. 26 % av registrerte trafikkulykker i Fjell er utforkjørig. Lokal fartsgrese og autover gjør likevel at vi har vurdert dette scearioet som midre sasylig e sceario 2, me like sasylig som sceario 3. Kosekveser for meesker er mer alvorlig e i sceario 3. 5 Sceario : Trafikkuhell med utforkjørig som skader bebyggelse, tygre kjøretøy. Trafikkuhell med utforkjørig som skader bebyggelse eller beboere på eiedomme - ty g re kjøretø y - RISIKOMATRISE Sas y li g het S5 S4 S3 S2 7,1.m. M, m.v. Si /Kosekves Kl K2 K3 K4 K5 ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 11 av 29

12 Sasylighet E ka ikke se bort fra at slike ulykker ka forekomme, me da med e frekves på mer e 100 år = S2 Kosekves Persoskader på meesker, drepte, me ubetydelige skader på ytre miljø. Skader på materielle verdier (kjøretøy, bygg og alegg) ka overstige kr ,- = K3, K4 Vi ser her for oss e utforkjørig hvor et kjøretøy går over autoveret ovefor tomte. For at e slik ulykke skal kue skje må e ha e kombiasjo av svært høy hastighet og adre faktorer som gjør at et kjøretøy ka forsere autoveret. Fra sør ka e trolig ikke oppå slik hastighet med et valig kjøretøy. Fra ord vil dette være mulig om e kjører på e tid av med lav trafikk. 26 % av registrerte trafikkulykker i Fjell er utforkjørig. Lokal fartsgrese og autover gjør likevel at vi har vurdert dette scearioet som midre sasylig e sceario 2, me like sasylig som sceario 3 og 4. Kosekveser for ytre miljø og materielle verdier er mer alvorlig e i sceario 4. Koklusjo Når det gjelder veitrafikkulykker tyder vår drøftig på at ulykker som vil få følger for dee tomte må skyldes grov uaktsomhet og/ eller flere sammefallede uheldige omstedigheter. Slike ekstreme sceario vil imidlertid represetere e fare overalt. Det syes lite sasylig at kjøretøy ka forsere autoveret og forårsake skade på eiedomme ute e betydelig fartsoverskridelse i kombiasjo med adre faktorer. Autoveret syes å være av klasse H2 (se vedlegg) og dermed tilpasset situasjoe. Mulige tiltak for å redusere risikoe ka være lavere hastighet og ekstra autover. - Hastighete er i dag km/t. Utfordrige med fart går på kjøretøy og føreradferd år hastighete blir vesetlig høyere e det som er tillatt. - Fysisk midtdeler og ekstra autover mellom kjørebae og fortau vil redusere risikoe. Om e sammeliger med bebyggelse ord og sør for eiedomme syes det ikke som om det er større fare kyttet til dette tiltaket, e det som gjelder for eksisterede bebyggelse. Tiltaket ligger dermed iefor foreslåtte akseptkriterier. Vedlegg: Sjekkliste fra Fylkesmae i Nordlad med tilhørede dokumetasjo. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 12 av 29

13 Sjekkliste med vedlegg Sjekkliste for kommuale areal -, regulerigs-, og bebyggelsesplaer. FYLKESMANNEN I NORDLAND, Kommual - og beredskapsavdelige si sjekkliste. VIKTIG! Dee sjekklista er ikke komplett - me de ka brukes som et hjelpemiddel i de kommuale plaprosesse vedrørede risiko - og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av arealplaer. Også adre forhold e de som er oppført her vil kue ha betydig for plaarbeidet. Forslagstiller må redegjøre for hvorda hvert ekelt pukt er tatt opp/behadlet i arealplae. Alle pukter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker i på arealbruke. Nyttig bakgrusmateriale i forbidelse med risiko og sårbarhet og arealplaleggig ka bl.a. være: "Veileder for kommuale risiko- og sårbarhetsaalyser " ( DSB 1994) "Retigslijer for Fylkesmaes bruk av isigelse i plasaker etter pla- og bygigslove. Sikkerhets- og beredskapsmessige hesy i de kommuale plaleggige" ( DSB 1997) Rudskriv GS-1/01 - "Rudskriv om fylkesmeees praktiserig av isigelsesistituttet på beredskapsområdet" (DSB 2001) Rudskriv T-5/97 - "Arealplaleggig og utbyggig i fareområder" (MD 1997) Sjekkliste er gjeomgått i forbidelse med følgede arealpla: Utbyggigspla for 58 / 63 Fjell gard ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 13 av 29

14 Natur- og miljøforhold Forhold I uøsket hedelse ja/ei Vurderi g j 1. Tilgresede eiedom mot øst er svert Jord-/leire-/lesmasseskred bratt. Kvikkleire, ustadige gruforhold 2. Tilgresede eiedom mot øst er sveit Steiras, steisprag bratt. Is-/søskred Kjete historiske skred, utbredelse Flomfare Sprigflo Flomsoekart, historiske flomivå Sterkt vidutsatt, storm/orka etc. Mye edbør Store sømegder ukjet 3. Sikrig etter føre var prisippet. Rado Aet... ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 14 av 29

15 Vurderig For tema atur- og miljøforhold 1+2 Tomte stiger mot øst, og tilgresede eiedom opp mot riksveie er svært bratt. Det ka derfor være ødvedig med reskig/ sikrig av skrete. Dersom utgravig viser fylligsmasser på tilgresede eiedom ka det være aktuelt med mur eller adre tiltak for å sikre fylligsfote. Tiltak: Krav i pla til geotekisk udersøkelse av byggegru, og evt. sikrig av tilgresede areal i byggesake. prosjekterig av fudamet og 3 Det er påvist høye verdier av rado flere steder i Fjell kommue. Fjell kommue si Radokartleggig tyder likevel på at det ikke er spesielt høye verdier i området. Tiltak: Krav i pla om tiltak mot rado. a" III IN IF Mir o...,^..^,...^.^. ^Ø ui 0 u...^. Kart viser høyder på eiedomme. Største høydeforskjell iefor eiedomme er ca 7m. Fra overkat av tomte er det ca 8 meter opp til RV 555. Bratteste skreter ligger utefor eiedomme og må sikres i forbidelse med utbyggig av tomte. `l ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 15 av 29

16 'Kartet viser at det ikke er registrert skredhedelser i området. ^. V..,^..r^ Im% WWrs.rr lkw (.. SM. wbhw.kr.n,yf C? SKr.awMNwi Ø L? Sk.tlrM.Wr - kwø ('; SkiMwW.w -.wram.w ^ SF^.Ri.Uw.w. MNk..d O SNmwwq -.knemlw.k rm O Sl.m-.q wrwm wwmm..km okw... W..wwk.v ;^^KØ...wkOk C`Fxw...mw.a. r^ 1^ rur. R : Kart viser områder som ka være utsatt for steisprag. Eiedomme 58/36 ligger ikke iefor risikosoe. Dva«..a ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 16 av 29

17 Bilde fra sør-vest viser at tomte er bratt i bakkat, og at terreget bak tomte er svært bratt opp mot riksveie. Grue i området veksler mellom jord og steimasser og fjell i dag. Vidkartleggig fra HFK viser laveste registrerte vidverdier for området. Området er dermed ikke er spesielt vidutsatt. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 17 av 29

18 Drikkeva o.a. biologiske ressurser Forhold / uøsket hedelse 'a/ei Vurderi g Utbyggigsplaer (boliger, fritidsbebyggelse, ærig/idustri, ifrastruktur etc.) i ærhete av: - drikkevaskilder, edbørsfelt, gruva - ladbruksareal - oppdrettsalegg m.m. - vurdere ødv. tiltak, bådleggig etc. Vurderig i forhold til Drikkeva o.a. biologiske ressurser Tidligere i radsoe av ladbruksareal. Vist som byggeområde for boliger i kommueplae. Vår vurderig er at det ikke leger har verdi som ladbruksareal. W VRUAL 1NU.KFSK ( MMI!NI ^wf Ortofoto viser at tomte er avskåret fra mulig ladbruksareal med veg og parkerigsplass for kirke. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 18 av 29

19 Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold / uøsket hedelse 'a/ei Vurderi g Bra/eksplosjo ved idustrialegg Kjemikalieutslipp o.a. foruresig Olje-/gassalegg Lagrigsplass for farlige stoffer f.eks. idustrialegg, haver, besistasjoer, radioaktiv lagrig Høyspetlediger Alegg for depoerig og destruksjo av farlig avfall Stråligsfare fra div. istallasjoer Gamle fyllplasser Forureset gru og sjøsedimeter, edret bruk av amle idustritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø Vurderig av tema virksomhetsbasert sårbarhet j X X 1. Besistasjo 250 m mot sør kv kraftlije øst for eiedomme. 3. Det er e frittståede ettstasjo merket NS 5057 Fjell Gard helt ord på eiedom gr. 58 br. 24 i Besistasjo ligger ca. 250m mot sør og er ikke vurdert som e farekilde for dee utbyggige gruet avstad og topografi. 2+3 Faregrese for magetfelt rudt 22 kv kraftlije er satt til 0,4 NT ved avstad på 7 m. Øst for eiedomme er det ettstasjo med avstad på 40 m til byggeområde i plae. De er ikke vurdert som e farekilde for dee utbyggige. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 19 av 29

20 ^'9. ^ irr, i. sw ^^5 r '^`^. ^i ^ ^. Det er e frittståede ettstasjo merket NS 5057 Fjell Gard helt ord på eiedom gr. 58 br.24 De blir forsyt med 22 kv. Ut leverer de 230 V. Byggeavstad til brebart bygg er 5 meter. Kilde BKK. Aa strålig Stråleverrapport 2005:8 frå States strålever, slår fast at forskiga viser ei mogleg auka risiko for utviklig av leukemi hjå bor som bur så ær høgspetlier at magetfeltet vert over 0,4 pt (mikrotesla). Det er ikkje påvist auka risiko for adre kreftformer eller helseverkader verke hos bor eller vakse. I følgje NOU 1995:20 vil eit typisk magetfelt i elt bustadområde på gru av itere kjelder vere ca 0,01-0,1 pt. Ved bruk av ekelte elektriske apparat ka ekspoeriga kome opp mot pt mot deler a v kroppe. Dette viser at det er vaskeleg å setje absolutte greser for etablerig av bustader og likade. States strålever tilrår ei føre var haldig, og at tiltak som kjem i greselad for mogleg strålig må utgreiast i kvart ekelt tilfelle. Speig/Straumstyrke/ Horisotal avstad frå æraste lie ved 0,4 NT. 420kv/800A / 70 m 300kv/400A / 45 m 132kv/200A / 25 m 22kv/80A / 7 m Måligar i Botafjellsvege i 2005, der speig/straumstyrke er 300kv/307A, viser samsvar med tabelle over ved at gresa for 0, 4p T ligg på ca 45 m. Ei mogleg utviklig på Kollses ka auke straumstyrke i ledigae opp mot 750A og måligae stipulerer då at gresa for 0,4 pt kjem til å liggje på ca 70 m. For Fjell kommue si del vil det vere aturleg å leggje avstadae i tabelle over til gru ved vurderig av yetablerigar. Dei tiltak som heilt eller delvis kjem iafor avstadsgresa for 0,4 pt, må ate flyttast leger vekk eller påleggjast ei kokret vurderig før tiltaket ka setjast i verk. Dette gjeld berre tiltak som medfører varig opphald for meesker. Fra Fjell kommue si ROS aalyse til kommueplae si arealdel. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 20 av 29

21 Ifrastruktur Forhold / uøsket hedelse 'a/ei Vurderi g 1 Vegtrafikkulykker. Vil utilsiktede/ukotrollerte hedelser som ka itreffe på ærliggede trasportårer utgjøre e risiko for området? - hedelser på veg - hedelser på jerbae - hedelser på sjø/va - hedelser i lufte X 2 Veger med mye trasport av farlig gods 3 Ulykkesbelastede veger 4 uhell er registrert i periode Støyrapport er utarbeidd. Kommue Støysoer ved ifrastruktur har vurdert utedørs støy til å være så høy at de øsker at støydempig skal taes i i plabestemmelsee. Vurderig av tema Ifrastruktur i - Vegtrafikkulykker Se pkt Veger med mye trasport av farlig gods Kart fra DSB viser at her ikke er registrert mye farlig gods på strekige. 3 - Ulykkesbelastede veger Fjell kommue har omtret 30 trafikkulykker med persoskade i året. Fjell setrum har vert overrepresetert år det gjelder trafikkuhell med persoskader. Her har likevel vert gjort flere utbedrigstiltak, slik at e ka forvete at skadeadele vil gå ed. Det er utarbeidd risikomatrise med drøftig av trafikkuhell. 4 - Støysoer ved ifrastruktur Viser til støyrapport fra Kilde Akustikk AS oktober 2007 ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 21 av 29

22 RV 555 fra sør. Eiedomme ligger edefor rekkverket til vestre i bildet. Fartsgrese er 50 km/t ord for skiltet, og 40 km/t sør for vegskiltet. Foto SV. RV 555 fra ord. Eiedomme ligger edefor rekkverket til høyre i bildet. Fartsgrese er 40 km/t ord for skiltet, og 50 km/t sør for vegskiltet. Foto SV. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 22 av 29

23 Kartet viser trafikkmegder i området. På strekige ovefor eiedomme er ÅDT biler. Nasjoal Kartet viser fartsgreser i området. Fartsgrese over eiedomme er 50 km/t i ord, og 40 km/t på e midre del i sør. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 23 av 29

24 F...C Mas vegdatabak,. -': ^ ^:!^ =7" V-I Kartet viser registrerte trafikkulykker i periode Na:j vegdatabak -..^... 9^-- N y w#" '^ ' ^ ^. '^ '^!^ 9**L -A.4 "'Pot -es Utsitt viser 4 uhell med lettere skader på strekige ovefor eiedomme. Uhell i mai og august 2003, ett i mars 2004 og et i august I slutte av dee periode har det vert foretatt trafikksikrigstiltak i Fjell setrum. Fortau over eiedomme med autover og rekkverk ble etablert i periode ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 24 av 29

25 Ulukker på vegae Fjell kommue Hor dalad r, Td uk,kker p4 Td ulukker på Tal A-z+, - i ca Tal ukuwcer pi Tel L4uWcer pi Eoropsre3 keveg fylkeavr.j kommueveg privat vea Tabell fra Fjell kommue si trafikksikrigspla Tabelle viser prosetvis fordelig av ulykker etter veitype. riksveiee. 63 % av ulykkee skjer på Rekkverk lags RV 555 ser ut til å ha autover av type Stadard vegrekkverk (3mm W-profil) Dette er de tradisjoelt mest beyttede rekkverket i Norge og verde for øvrig. Styrke klasse for stadard vegrekkverk er H2 og brukes særlig der e skal sikre mot stup eller følgeskadee ka bli betydelige. H2 er dimesjoert for store kjøretøy. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 25 av 29

26 Styrke- Vegforhold klasse Midlertidige situasjoer, f.eks. ved vegarbeidsområder med Ti e midlertidig fartsgrese<_ 50 km/t Midlertidige situasjoer, f.eks. ved vegarbeidsområder med T2 e midlertidig fartsgrese på 60 og 70 km/t Midlertidige situasjoer med e fartsgrese >_ 60 km/t og i T3 tillegg ete stor adel tugtrafikk eller meget alvorlige kosekveser ved gjeomkjørig eller utforkjørig Fartsgrese <_ 60 km/t og ADT N1 Fartsgrese >_ 70 km/t og ADT <_ Fartsgrese <_ 60 km/t og ÅDT > N2 Fartsgrese >_ 70 km/t og ÅDT > På bruer samt støttemurer høyere e 4 m På stup (full brattere e 1:1,5) høyere e 4 m og ÅDT > 1 H2 500 Steder hvor følgeskadee vil bli store, f.eks. ved vareservoar, jerbae, T-bae, drivstofftaker osv. På bruer hvor det er fare for alvorlig skade på bærede brukostruksjo osv. H4a Spesielle steder hvor risikoe for utforkjørigsulykker er eller større e ormalt og kosekvesee av e H4b utforkjørigsulykke vil bli meget store. States vegvese sie krav til rekkverk. Krav til rekkverk Testig iht. NS-EN 1317 medfører påkjørsel med 13 tos buss i e hastighet på 70 km/t. Påkjørigsvikel er 20 grader. Rekkverket blir også testet med bil på 900 kg med e hastighet på 100 km/t. NS-EN 1317 stiller strege krav til rekkverket og kjøretøyets oppførsel i og etter påkjørsel. I tillegg skal føreres belastiger ikke overstige fastsatte verdier. Kilde: Vik Ørsta AS %-vis utviklig i type ulukker PAk)orig bakfra Moteulukker Kryssees kjoreretig Fotgjeger Utforkioa Arv7r^Ir'II Tabell fra Fjell kommue si trafikksikrigspla Tabelle viser prosetvis fordelig av ulykker etter ulykkestype. 26 % av ulykkee er utforkjørig. Det er størst hyppighet av utforkjørigsulykker på strekige mellom Fjell setrum og Sud kommue. Dette ka ses i sammeheg med lokal veistadard. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 26 av 29

27 H"jOegdatabak '; c Ø ^.: -}^im Oversikt over hele kommue viser at de fleste ulykkee skjer på strekige Sotrabroe- Kolltveit, Kappskog- Ågotes og Fjell setrum. Dette er omtalt i Fjell kommue si trafikksikrigspla Kartet viser at de alvorligste ulykkee ikke samsvarer med dette ulykkesmøsteret. I Fjell setrum er det utført viktige trafikksikrigstiltak, slik at e ka forvete at situasjoe her vil bedre seg. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 27 av 29

28 Figur 6.1. Adel av farlig gods i DSBs udersokelse som trasporteres på ulike vegstrekiger. Alle klasser, med utak av klasse 7 og drivstoff og fyrigsoljer i klasse 3. Totalt i DSBs udersøkelse: to (3 måeder) Utsitt Sør-Norge. TØI-rapport 700/2004. Fra rapporte Farlig gods i det orske veg-og jerbaeettet Forfattere: Ae Madslie, Berit Grue, Igar Kjetil Larse Rapportr: 700/2004 ISBN r: Språk: Norsk Oppdragsgiver: Direktoratet for samfussikkerhet og beredskap (DSB) DSB gjeomførte høste 2002 e kartleggig av trasport av farlig gods i Norge. TØ! har bearbeidet dette datamaterialet samt iformasjo fra CargoNet om trasport av farlig gods på jerbae, slik at det ka beyttes til å produsere geografiske plott over hvorda trasport av farlig gods fordeler seg i det orske veg- og jerbaeettet. Rapporte ieholder et utvalg plott for ulike fareklasser og geografiske områder for heholdsvis veg- og jembaetrasport. Selv om DSBs udersøkelse ikke fager opp all trasport av farlig gods i Norge, ka plottee likevel være til hjelp vedplaleggig og vurderig av beredskapsbehov på ulike regioale ivå. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 28 av 29

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. ADRESSELISTE: FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET.

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya er å jå

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 13 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune Sjekkliste for risiko og sårbarhet. Denne sjekklisten er basert på følgende: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-analyse- 22.09.14

ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-analyse- 22.09.14 ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-aalye- 22.09.14 Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA Gnr./bnr. 90/112 og 90/104 Melhus kommune Oppdragsgiver: Rono Holding AS Søberg 7224 Melhus Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Dennesjekklistaer et hjelpemiddeli denkommunaleplanprosessenvedrørenderisiko- og sårbarhetsforholdvedutarbeidelseav arealplaner.ogsåandreforholdenndesomeroppførther

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune Arealplanid: 201601 Dato: 24.08.2015 VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse UKAS WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Området består delvis av tynn og

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN

FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN Egelsrud Vel v/ Bjør Greger Drarmesveie lll 385 Asker Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforeig Posfôoks 9 2 I -- I, Drammesveie.doc Vethe 2. jui 2 FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN Vi viser til

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 20 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 asylighetsregig med statistikk våre 011 Kp. 5 Estimerig 1 Estimerig. Målemodelle. Ihold: 1. (ukt)estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.3) 3. (ukt)estimerig i målemodelle (kp.

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 21.05.2013 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast i etter 2 timar. Del 2 skal leverast

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser Impex Produkter AS Verkseier Furuluds vei 15 0668 OSLO Tel. 22 32 77 20 Fax 22 32 77 25 ifo@impex.o www.impex.o Leica Lio Presis selvhorisoterede pukt- og lijelaser Still opp, slå på, klar! Med Leica Lio

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Lade. Utleie Prospekt

Lade. Utleie Prospekt Lade Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT ET seter med stort potesial Fordelig basert på omsetig 200 57% Hus og hjem 37% Mat og drikke 6% Spesialbutikker Hadelseiedomme Lade, er setralt plassert lags Haako

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Hovedpla for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Ihold 1. Iledig 5 1.1 Bakgru og prosess 5 1.2 Defiisjoer 7 2 Føriger for arbeidet 9 2.1 Statlige føriger 9 2.2 Lokale føriger 11 2.3 Idrettes

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Den tilgivende, trygge vei. SafeRoad 31/03/2011 Page 1 www.saferoad.com

Den tilgivende, trygge vei. SafeRoad 31/03/2011 Page 1 www.saferoad.com Den tilgivende, trygge vei SafeRoad 31/03/2011 Page 1 www.saferoad.com 2.600 ansatte i 23 land SafeRoad konsernets hovedkontor SafeRoads selskaper Avdelinger SafeRoad 31/03/2011 Page 2 www.saferoad.com

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første itrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 3 2012 R A P P O R T Førsteitrykk etter ekstremværet Dagmar, jule 2011 Norges vassdrags- og eergidirektorat 2012 Rapport r 3-2012 Førsteitrykk etter

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N

TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N Oppdragsgiver Ørlad kommue Rapporttype Ekster 2.6. 4 TR AN S P O R TP L AN Ø R L AN D O G B J U G N "[ Sett i bilde (størrelse 6,8 cm x, cm) eller slett dette feltet]" Oppdragsr.: 62 Oppdragsav: Trasportpla

Detaljer

DRIVHJUL. - benyttes ved lave turtall n. - gir lav periferikraft F i forhold til effekten P. - gir stor periferikraft F

DRIVHJUL. - benyttes ved lave turtall n. - gir lav periferikraft F i forhold til effekten P. - gir stor periferikraft F Trasmisjoer (lectures otes) Trasmisjoer DRIVHJUL Reimdrift Rullekjeder Tahjul - beyttes ved store turtall - gir lav periferikraft F i forhold til effekte P - beyttes ved lave turtall - gir stor periferikraft

Detaljer

FylkesROS Hordaland 2015

FylkesROS Hordaland 2015 FylkesROS Hordaland 2015 ( og litt anna om ROS) Innlegg på "Kommuneplankonferansen 2014" 28. og 29. oktober 2014 ved seksjonsleiar plan og beredskap/fylkesberedskapssjef Arve Meidell Føremålet med FylkesROS

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW

Sentrale punkter GLOBAL OUTLOOK FOR ICE AND SNOW Setrale pukter Setrale pukter Is og sø er viktige kompoeter i jordas klimasystem og er spesielt følsomme overfor global oppvarmig. Over de siste tiåree har megdee av is og sø miket betraktelig, særlig

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommue Møteikallig Saksr: 26-31 Utvalg: Møtested: Dato: 18.06.2015 Tidspukt: Hovedutvalg ærig, miljø og kommualtekikk Kommuestyresale, Rødberg 14:00 OBS: Merk klokkeslett Befarig Medlemmee

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

STATUSKARTLEGGING - en kartlegging av viktige økologiske tema i og rundt Rondane og Dovre nasjonalparker

STATUSKARTLEGGING - en kartlegging av viktige økologiske tema i og rundt Rondane og Dovre nasjonalparker Fylkesmae i Opplad Miljøveravdelige STATUSKARTLEGGING - e kartleggig av viktige økologiske tema i og rudt Rodae og Dovre asjoalparker Atsjøe og fjelladskapet iover i Rodae (Foto: Ola Hegge) Statuskartleggig

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfusfag Istitutt for økoomi og admiistraso Ivesterig og fiasierig Bokmål Dato: Madag. desember 3 Tid: 4 timer / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL 2 (11) ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL Oppdragsnr.: 1350006432 Oppdragsnavn: Bodø Airport

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 04 REA306 Matematikk S Eksempel på eksame våre 05 etter y ordig Ny eksamesordig Del : 3 timer (ute hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy på datamaski:

Detaljer

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Forelesig Elkrafttekikk, 7.08.004 Oppdatert 3.08.004 Skreet a Ole-Morte Midtgård HØGSKOEN I AGDER Fakultet for tekologi Komplekse tall og isere Komplekse tall er sært yttige i aalyse a elkraftsystemer.

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer