ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard"

Transkript

1 Saksh. ROS aalyse Gr 58, br 63 Fjell gard SWECO

2 RAPPORT ROS Rapport r.: Oppdrag r.: Dato: mars 2010 Kude: Bolig Parter Straume AS Oppgave: ROS aalyse til regulerigspiaforslag for gr 58, br 63 i Fjell kommue. I samsvar med vedtak i KPU er risiko kyttet til veitrafikkulykker særlig vektlagt. Kommue har ikke vurdert akseptkriterier for risiko. ROS aalyse gjelder for forslag til regulerigspla for 6 - masbolig på gr 58, br 63 i Fjell kommue. Plaforslaget legger opp til parkerig i sør, byggeområde og lekeareal er på best eget areal mot ord. Kilder: Fjell kommue si trafikksikrigspla States vegvese foto. Norsk vegdatabase Digitale karttjeester, FMH, HFK. Skreddata på ett. DSB TØI ROS Sjekkliste fra Fylkesmae i Nordlad supplert med tema kulturmie, aturverdier og friluftsliv. Fjell kommue si ROS aalyse til kommueplae. Rev. Dato Revisjoe gj elder Si. Utarbeidet av: Sig.: Eve Akerø Kotrollert av: Sig.: Silje Hermase Oppdragsasvarlig I avd.: Oppdragsleder / avd.: Bjør Hammer/ Bygg-alegg-pla Eve Akerø/ Bygg-alegg-pla SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Side 2 av 29

3 Iholdsfortegelse FORORD 4 AKSEPTKRITERIER FOR RISIKO 4 BYGGETOMT 5 RISIKOFAKTORER OG FORSLAG TIL TILTAK 7 RISIKOVURDERING VEITRAFIKK ULYKKER RV VEDLEGG: 12 SJEKKLISTE MED VEDLEGG 13 NATUR- OG MILJØFORHOLD 14 VURDERING FOR TEMA NATUR- OG MILJØFORHOLD 15 DRIKKEVANN O.A. BIOLOGISKE RESSURSER 18 VURDERING I FORHOLD TIL DRIKKEVANN O.A. BIOLOGISKE RESSURSER 18 VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 19 VURDERING AV TEMA VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 19 INFRASTRUKTUR 21 VURDERING AV TEMA INFRASTRUKTUR 21 STRATEGISKE / SÅRBARE OBJEKTER 29 VURDERING AV TEMA STRATEGISKE / SÅRBARE OBJEKTER 29 ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 3 av 29

4 Forord Risiko- og sårbarhetsaalyse for gr 58, br 63 i Fjell kommue er utført av Sweco Norge AS på oppdrag fra BoligParter Straume AS. Risiko er et uttrykk for de fare som uøskede hedelser represeterer for meesker, miljø og materielle verdier. Risikoe uttrykkes ved sasylighet for, og kosekvesee av de uøskede hedelsee. Sårbarhet er et uttrykk for et systems eve til å fugere og oppå sie mål år det utsettes for påkjeiger. Dee ROS aalyse er e gjeomgag av ulike tema som ka ha betydig for vurderig av risiko og sårbarhet kyttet til bolig på tomte. E har ikke vurdert risiko kyttet til aleggsperiode. Metode er e tematisk gjeomgag av ulike tema basert på ROS sjekkliste fra Fylkesmae i Nordlad. Sjekkliste har dermed følgede tema: - Natur og miljøforhold - Drikkeva og adre biologiske ressurser - Virksomhetsbasert sårbarhet - Ifrastruktur - Strategiske / sårbare objekter Sjekkliste og dokumetasjo til dee er vedlagt rapporte. For hvert tema er aktuelle problemstilliger krysset av, kommetert og forsøkt dokumetert. Det er og foreslått tiltak der det har vert aturlig. Kommue har bedt om at tema trafikkulykker skal drøftes spesielt. E ser da for seg at kosekvesee av trafikkulykker på RV 555 ka være til fare for tomte som ligger edefor veie. Vi har utarbeidet 5 risikomatriser for ulike typer vegtrafikk ulykker på de aktuelle strekige av RV 555. Sjekkliste avdekket 6 problemstilliger uder arbeidet med ROS aalyse. 4 av disse er foreslått løst gjeom ye krav i plabestemmelsee. E av disse gjelder lokal besistasjo, me dee er ikke vurdert som oe fare for tiltaket. Siste pukt gjelder veitrafikkulykker på RV 555. Her er det gjort e vurderig på bakgru av 5 ulike ulykkesscearioer. Akseptkriterier for risiko Kommue har ikke satt krav til akseptkriterier for akseptabel risiko. Vi har derfor utarbeidet følgede forslag til akseptkriterier: Tiltaket skal ikke påføre omgivelsee vesetlig økt risiko. Bruke av området skal ikke være farligere e bruke av tilgresede områder. Med de tiltakee som er foreslått i rapporte er akseptkriteriee ifridd. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 4 av 29

5 Byggetomt Ny parsell blir lagt til tomte etter avtale med States Vegvese. Tomt Gr 58, br 63 ligger edefor RV 555 i Fjell setrum. I sør er det ærigsbygg og mot ord boligbygg. Mot vest er det kommual veg i til Kvedahauge og parkerigsplass for kirke. Tomte er i dag uregulert, me vist som byggeområde for boliger i kommueplae. Tomte ligger meter fra midte av RV 555. Største høydeforskjell på tomte er ca 7 m. Fra toppe av tomte er det ca 8 m opp til RV 555. Plalagt bebyggelse vil trolig ha gruflate ca 13 m uder RV 555. Bildet viser tomte sett fra ordvest. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 5 av 29

6 Plaforslaget Plaforslaget legger til rette for oppførig av bolig med 6 leiligheter omtret midt på tomte. I ord er det vist lekeareal på de best egede dele av tomte. I sør er det lagt til rette for 9 parkerigsplasser, med mulighet for oppførig av garasje/ carport. M Lek Forhage Terasse L Mulig ca,polt Felles aslall Illustrasjospla og plaforslag. Teikforklarig PBt 12.5 REGUI ERINGSFØREMA3 BY4Ø' oq amepo (PBL 12 5, rc 1) _ lmyleu(t61% Sambrtleele+byq (POL t) L^ I(sP«p12a11) LJ Par-lyaplas (pa pu.r+l (20021 Apsaoer (POL rc.1) Lietyper tvmopya+.e ) lypgqvae 11211) rat.or I veplryu Ilml M.-h,/ M9"191121): G'wa b 11u1-^sw^e Eiam.l9^.hc wi 1.d Å'. Basispar. I 1 rb^ ElalesalW cwt I'wa44.>P1rKp: EvM A C1.laklr^c 1. +2) rt)jar %rio) rei 5)0,10.2. Nrcs1101 F ELL E EG tf I,i -t- F LhhrMrr r3b- Irr. S' ter 3 q4yr.1+ 'M, YF l ^Wrlsatr) I 61 1a11e J.41el 1rr ),aaal. l Ouo rh _ Ns115a^r M Isle 120N 1R am].sf^ tlllfe)s'he' 91) :lae ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 6 av 29

7 Risikofaktorer og forslag til tiltak Ved gjeomgag av vedlagt sjekkliste og kjet iformasjo har e fuet mulige risikofaktorer kyttet til følgede tema: 1. Løsmasseskred/ steisprag 2. Rado 3. Besistasjo 4. Kraftlije / ettstasjo 5. Veitrafikkulykker 6. Trafikkstøy Pkt. 1,2,4 og 6 ka løses med ekle tiltak som iebærer reviderte plabestemmelser. Pkt. 3 som gjelder besistasjo er vurdert til å være så lagt ua at de ikke represeterer oe fare for dee plae. Pkt 5 gjelder veitrafikkulykker. Kommue har bedt om at dette utredes spesielt i ROS aalyse. Det er utarbeidet e risikomatrise og gjort e drøftig av dee problemstillige. På bakgru av dette har e foreslått følgede tiltak: TEMA TILTAK Merkad i Krav i pla til geotekisk Vi har vurdert byggegrue, fylligsfot Løsmasseskred/ udersøkelse av byggegru og evt. steisprag som relativt steisprag med prosjekterig av ukomplisert å løse. Detaljee må likevel fudamet og sikrig av løses i sammeheg med prosjekterig tilgresede areal i av bygget. E har derfor foreslått krav i byggesake. plabestemmelsee. 2 Krav i pla om radosikrig. "Føre var " prisipp, etter øske fra Rado tiltakshaver. 4 Krav i pla om mi. 7 m. Avstad er i samsvar med Fjell Kraftlije / byggeavstad til kraftlije for kommue si ROS aalyse til ettstasjo bolig. kommueplae si arealdel. Byggelije i pla er vist ærmere, for å kue åpe for plasserig av boder o.a. 6 Krav i pla om støydempig Støyrapport er utført jfr. vedtak KPU Trafikkstøy av uteoppholdsareal Tiltakee over vil sikre utbyggige mot aktuelle risikomomet. Når det gjelder veitrafikkulykker tyder vår drøftig på at ulykker som vil få følger for dee tomte må skyldes grov uaktsomhet eller flere sammefallede uheldige omstedigheter. Slike ekstreme sceario vil represetere e fare overalt. Mulige tiltak for å redusere risikoe ka være lavere hastighet og ekstra autover. I forhold til foreslåtte akseptkriterier vil ikke tiltaket medføre økt fare for omgivelsee, så lege de geotekiske forholdee blir tatt hesy til uder utbyggige. Boliger ord for tomte og forretigsbygg / kombiert bygg sør for tomte vil ha like stor eller større risiko for å bli rammet av vegtrafikkulykker som dette tiltaket. Koklusjo Om tiltakee ovefor blir iarbeidet i plae, vil risikoe ligge iefor de foreslåtte akseptkriteriee. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 7 av 29

8 Risikovurderig veitrafikk ulykker RV 555 Risikovurderige kytter seg til del av RV 555 som går ovefor eiedomme gr 58, br 63. Verst tekelige uhell for eiedomme er trafikkulykke med tygre kjøretøy med farlig gods, som kjører utfor veie og treffer bolighus om atte, eller på aet tidspukt hvor det oppholder seg mage persoer i bygget. Det er mulig at et slikt uhell ka skje, me sjase for at det vil skje er lite. Metode vår er å ta utgagspukt i kjete data som gjelder registrerte trafikkulykker på strekige, og så vurdere sasylighete for mer ekstreme sceario. Vi har derfor utarbeidet 5 risikomatriser for samme strekig som hadde 4 registrerte trafikkulykker i periode , me med ulike sceario: Trafikkuhell med persoskade Trafikkuhell med drepte Trafikkuhell med utforkjørig Trafikkuhell med utforkjørig og skade på plalagt bolighus, lette kjøretøy. Trafikkuhell med utforkjørig og skade på plalagt bolighus, tygre kjøretøy. Det er de to siste som vil få kosekveser for plaområdet. Farlig gods I Fjell kommue skjer dee type trasport i hovedsak mellom Sotrabroe og Ågotes - Øygarde. Norsk trafikkstatistikk viser at ulykkesfrekvese er lavere for dee type trasport e ae varetrasport. Kartleggig av farlig gods lags veiettet viser og at RV 555 på dee strekige ikke er e viktig trasportåre for farlig gods. På dee bakgru har e ikke vurdert uhell med farlig gods som et aktuelt sceario. Risikomatrise I risikomatrisee har vi brukt defiisjoer for sasylighet og kosekves fra Fjell kommue si ROS aalyse. SANNSYNLEGHEIT VEKT DEFINISJON Særs sasyleg 5 1 i hedi^ per ar eller uttare Mykje sasylige 4 Ei hedig per 1 10 år Sasyleg Ei hedig per år Midre sasyleg 2 Ei hedig per år Lite sasyleg 1 Midre e ei hedig per 1000 år ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 8 av 29

9 KO\SEI:N-E\S N'EIiT MENNESKE (LIV OG HELSEI YTRE MILJØ MATERIELLE (LUFT. JORD. va ^:\ VERDIAR KATA- STROFALT 5 Meir eim 5 døde. eller 25 alvorleg skadde. (KBP ivå 3) Varig store skade på ytre Skadar for ieir eul kr miljø KRITISK 4 ALVORLEG 3 Itil 5 døde. eller fare for i til 25 alvorleg skadde persoar. (KBP ivå 2) Itil 10 alvorlege persted sjukefråver. Vesetle- soskader. eller iage utidre persoskader. me ge helseplager og ubehag. (KBP ivå 2 ) Alvorleg skade av midre ' Skadar mellom kr omfag på ytre miljø. : eller iidre alvorleg ; skade av stort omfag pa ytre miljø. Store skadar på ytre miljø. Skadar mellom kr me som vil utbetrast på sikt. EINVISS FARE 2 UFARLEG 1 Midre skader som treg Midre skadar på ytre medisisk hadsasig. evt. miljø. me som ature kortare sjukefiåver. (KBP sjølv utbetrar pa kort tid. ivå 1) Ige eller st il å persoska- Ige eller ubetydeleg der. (KBP ivå 1) skade på ytre miljø. Skadar mellom kr Skadar for itil kr Meeske = M Ytre miljø = y.m. Materielle verdier = m.v. Metode Vurderig av sasylighet, sceario og klassifiserig i matrise er gjort med bakgru i kjete data for de aktuelle strekige av RV 555. For de mer alvorlige scearioee har vi vurdert at de vil være midre sasylig e de registrerte trafikkulykkee på stedet. Det er ikke gjort statistiske beregiger av sasylighet for de ulike scearioee, me e skjøsmessig vurderig. Slike utregiger kue kaskje gitt et aet resultat i risikomatrise, me vil ikke få kosekveser med de akseptkriteriee som er foreslått i rapporte. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 9 av 29

10 1 Sceario: Trafikkulykke med persoskade Trafikkulykke med persoskade - RISIKOMATRISE Sasyli g het S5 y.m. S4 M m.v. S3 S2 Si,x / Kosekves Kl K2 K3 K4 K5 Sasylighet Erf arigstall viser at det her skjer midre e e ulykke i året, me mer e 1 pr. 10 år = S4. E ser da for seg et uhell av type påkjørsel bakfra, påkjørt fotgjeger og ligede. Kosekves Persoskader på meesker, ubetydelige skader på ytre miljø, me skader på materielle verdier (kjøretøy) er atatt å overstige kr ,- = Kl, K2 Dette er ulykkessceario i samsvar med registrerte trafikkulykker på strekige. RV 555 er utbedret i samme tidsrom, så e må forvete e lavere ulykkesfrekves i dag. 2 Sceario : Trafikkulykke med drepte Trafikkulykke med drepte - RISIKOMATRISE Sasylighet S5 S4 S3.m. M.V. M S2 Si I Kosekves Kl K2 K3 K4 K5 Sasylighet E kjeer ikke til trafikkuhell med drepte på strekige. Trafikksikkerhete på strekige er og blitt bedre, me e ka ikke se bort fra at slike ulykker ka forekomme, me da med e frekves på mer e 10 år = S3 Kosekves Persoskader på meesker, drepte, me ubetydelige skader på ytre miljø. Skader på materielle verdier (kjøretøy) ka overstige kr ,- = K2, K3, M. Erfarige fra Fjell kommue er at trafikkuhell med drepte skjer utefor tettbygd strøk. Vi har derfor vurdert dette som midre sasylig e et trafikkuhell bare med persoskade. 3 Sceario: Trafikkulykke med utforkjørig Trafikkulykke med utforkjørig - RISIKOMATRISE Sasylighet S5 S4 S3 S2.m. M.V. M S1 i 11-1 /Kosekves Kl K2 K3 K4 K5 ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 10 av 29

11 Sasylighet E ka ikke se bort fra at slike ulykker ka forekomme, me da med e frekves på mer e 100 år = S2 Kosekves Persoskader på meesker, me ubetydelige skader på ytre miljø. Skader på materielle verdier (kjøretøy, bygg og alegg) ka overstige kr ,- = K2, K3 Vi ser her for oss e utforkjørig hvor et kjøretøy går over autoveret ovefor tomte. For at e slik ulykke skal kue skje må e ha e kombiasjo av svært høy hastighet og adre faktorer som gjør at et kjøretøy ka forsere autoveret. Fra sør ka e trolig ikke oppå slik hastighet med et valig kjøretøy. Fra ord vil dette være mulig om e kjører på e tid av med lav trafikk. 26 % av registrerte trafikkulykker i Fjell er utforkjørig. Lokal fartsgrese og autover gjør likevel at vi har vurdert dette scearioet som midre sasylig e sceario 2. 4 Sceario: Trafikkulykke med utforkjørig som skader bebyggelse, lette kjøretøy. Trafikkuhell med utforkjørig som skader bebyggelse eller beboere på eiedomme - lette kjøretøy - RISIKOMATRISE Sasylighet S S4 S3 S2 m.v. M Si /Kosekves Kl K2 K3 K4 K5 Sasylighet E ka ikke se bort fra at slike ulykker ka forekomme, me da med e frekves på mer e 100 år = S2 Kosekves Persoskader på meesker, drepte, me ubetydelige skader på ytre miljø. Skader på materielle verdier (kjøretøy) ka overstige kr ,- =K2, K3, K4 Vi ser her for oss e utforkjørig hvor et kjøretøy går over autoveret ovefor tomte. For at e slik ulykke skal kue skje må e ha e kombiasjo av svært høy hastighet og adre faktorer som gjør at et kjøretøy ka forsere autoveret. Fra sør ka e trolig ikke oppå slik hastighet med et valig kjøretøy. Fra ord vil dette være mulig om e kjører på e tid av med lav trafikk. 26 % av registrerte trafikkulykker i Fjell er utforkjørig. Lokal fartsgrese og autover gjør likevel at vi har vurdert dette scearioet som midre sasylig e sceario 2, me like sasylig som sceario 3. Kosekveser for meesker er mer alvorlig e i sceario 3. 5 Sceario : Trafikkuhell med utforkjørig som skader bebyggelse, tygre kjøretøy. Trafikkuhell med utforkjørig som skader bebyggelse eller beboere på eiedomme - ty g re kjøretø y - RISIKOMATRISE Sas y li g het S5 S4 S3 S2 7,1.m. M, m.v. Si /Kosekves Kl K2 K3 K4 K5 ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 11 av 29

12 Sasylighet E ka ikke se bort fra at slike ulykker ka forekomme, me da med e frekves på mer e 100 år = S2 Kosekves Persoskader på meesker, drepte, me ubetydelige skader på ytre miljø. Skader på materielle verdier (kjøretøy, bygg og alegg) ka overstige kr ,- = K3, K4 Vi ser her for oss e utforkjørig hvor et kjøretøy går over autoveret ovefor tomte. For at e slik ulykke skal kue skje må e ha e kombiasjo av svært høy hastighet og adre faktorer som gjør at et kjøretøy ka forsere autoveret. Fra sør ka e trolig ikke oppå slik hastighet med et valig kjøretøy. Fra ord vil dette være mulig om e kjører på e tid av med lav trafikk. 26 % av registrerte trafikkulykker i Fjell er utforkjørig. Lokal fartsgrese og autover gjør likevel at vi har vurdert dette scearioet som midre sasylig e sceario 2, me like sasylig som sceario 3 og 4. Kosekveser for ytre miljø og materielle verdier er mer alvorlig e i sceario 4. Koklusjo Når det gjelder veitrafikkulykker tyder vår drøftig på at ulykker som vil få følger for dee tomte må skyldes grov uaktsomhet og/ eller flere sammefallede uheldige omstedigheter. Slike ekstreme sceario vil imidlertid represetere e fare overalt. Det syes lite sasylig at kjøretøy ka forsere autoveret og forårsake skade på eiedomme ute e betydelig fartsoverskridelse i kombiasjo med adre faktorer. Autoveret syes å være av klasse H2 (se vedlegg) og dermed tilpasset situasjoe. Mulige tiltak for å redusere risikoe ka være lavere hastighet og ekstra autover. - Hastighete er i dag km/t. Utfordrige med fart går på kjøretøy og føreradferd år hastighete blir vesetlig høyere e det som er tillatt. - Fysisk midtdeler og ekstra autover mellom kjørebae og fortau vil redusere risikoe. Om e sammeliger med bebyggelse ord og sør for eiedomme syes det ikke som om det er større fare kyttet til dette tiltaket, e det som gjelder for eksisterede bebyggelse. Tiltaket ligger dermed iefor foreslåtte akseptkriterier. Vedlegg: Sjekkliste fra Fylkesmae i Nordlad med tilhørede dokumetasjo. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 12 av 29

13 Sjekkliste med vedlegg Sjekkliste for kommuale areal -, regulerigs-, og bebyggelsesplaer. FYLKESMANNEN I NORDLAND, Kommual - og beredskapsavdelige si sjekkliste. VIKTIG! Dee sjekklista er ikke komplett - me de ka brukes som et hjelpemiddel i de kommuale plaprosesse vedrørede risiko - og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av arealplaer. Også adre forhold e de som er oppført her vil kue ha betydig for plaarbeidet. Forslagstiller må redegjøre for hvorda hvert ekelt pukt er tatt opp/behadlet i arealplae. Alle pukter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker i på arealbruke. Nyttig bakgrusmateriale i forbidelse med risiko og sårbarhet og arealplaleggig ka bl.a. være: "Veileder for kommuale risiko- og sårbarhetsaalyser " ( DSB 1994) "Retigslijer for Fylkesmaes bruk av isigelse i plasaker etter pla- og bygigslove. Sikkerhets- og beredskapsmessige hesy i de kommuale plaleggige" ( DSB 1997) Rudskriv GS-1/01 - "Rudskriv om fylkesmeees praktiserig av isigelsesistituttet på beredskapsområdet" (DSB 2001) Rudskriv T-5/97 - "Arealplaleggig og utbyggig i fareområder" (MD 1997) Sjekkliste er gjeomgått i forbidelse med følgede arealpla: Utbyggigspla for 58 / 63 Fjell gard ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 13 av 29

14 Natur- og miljøforhold Forhold I uøsket hedelse ja/ei Vurderi g j 1. Tilgresede eiedom mot øst er svert Jord-/leire-/lesmasseskred bratt. Kvikkleire, ustadige gruforhold 2. Tilgresede eiedom mot øst er sveit Steiras, steisprag bratt. Is-/søskred Kjete historiske skred, utbredelse Flomfare Sprigflo Flomsoekart, historiske flomivå Sterkt vidutsatt, storm/orka etc. Mye edbør Store sømegder ukjet 3. Sikrig etter føre var prisippet. Rado Aet... ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 14 av 29

15 Vurderig For tema atur- og miljøforhold 1+2 Tomte stiger mot øst, og tilgresede eiedom opp mot riksveie er svært bratt. Det ka derfor være ødvedig med reskig/ sikrig av skrete. Dersom utgravig viser fylligsmasser på tilgresede eiedom ka det være aktuelt med mur eller adre tiltak for å sikre fylligsfote. Tiltak: Krav i pla til geotekisk udersøkelse av byggegru, og evt. sikrig av tilgresede areal i byggesake. prosjekterig av fudamet og 3 Det er påvist høye verdier av rado flere steder i Fjell kommue. Fjell kommue si Radokartleggig tyder likevel på at det ikke er spesielt høye verdier i området. Tiltak: Krav i pla om tiltak mot rado. a" III IN IF Mir o...,^..^,...^.^. ^Ø ui 0 u...^. Kart viser høyder på eiedomme. Største høydeforskjell iefor eiedomme er ca 7m. Fra overkat av tomte er det ca 8 meter opp til RV 555. Bratteste skreter ligger utefor eiedomme og må sikres i forbidelse med utbyggig av tomte. `l ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 15 av 29

16 'Kartet viser at det ikke er registrert skredhedelser i området. ^. V..,^..r^ Im% WWrs.rr lkw (.. SM. wbhw.kr.n,yf C? SKr.awMNwi Ø L? Sk.tlrM.Wr - kwø ('; SkiMwW.w -.wram.w ^ SF^.Ri.Uw.w. MNk..d O SNmwwq -.knemlw.k rm O Sl.m-.q wrwm wwmm..km okw... W..wwk.v ;^^KØ...wkOk C`Fxw...mw.a. r^ 1^ rur. R : Kart viser områder som ka være utsatt for steisprag. Eiedomme 58/36 ligger ikke iefor risikosoe. Dva«..a ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 16 av 29

17 Bilde fra sør-vest viser at tomte er bratt i bakkat, og at terreget bak tomte er svært bratt opp mot riksveie. Grue i området veksler mellom jord og steimasser og fjell i dag. Vidkartleggig fra HFK viser laveste registrerte vidverdier for området. Området er dermed ikke er spesielt vidutsatt. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 17 av 29

18 Drikkeva o.a. biologiske ressurser Forhold / uøsket hedelse 'a/ei Vurderi g Utbyggigsplaer (boliger, fritidsbebyggelse, ærig/idustri, ifrastruktur etc.) i ærhete av: - drikkevaskilder, edbørsfelt, gruva - ladbruksareal - oppdrettsalegg m.m. - vurdere ødv. tiltak, bådleggig etc. Vurderig i forhold til Drikkeva o.a. biologiske ressurser Tidligere i radsoe av ladbruksareal. Vist som byggeområde for boliger i kommueplae. Vår vurderig er at det ikke leger har verdi som ladbruksareal. W VRUAL 1NU.KFSK ( MMI!NI ^wf Ortofoto viser at tomte er avskåret fra mulig ladbruksareal med veg og parkerigsplass for kirke. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 18 av 29

19 Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold / uøsket hedelse 'a/ei Vurderi g Bra/eksplosjo ved idustrialegg Kjemikalieutslipp o.a. foruresig Olje-/gassalegg Lagrigsplass for farlige stoffer f.eks. idustrialegg, haver, besistasjoer, radioaktiv lagrig Høyspetlediger Alegg for depoerig og destruksjo av farlig avfall Stråligsfare fra div. istallasjoer Gamle fyllplasser Forureset gru og sjøsedimeter, edret bruk av amle idustritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø Vurderig av tema virksomhetsbasert sårbarhet j X X 1. Besistasjo 250 m mot sør kv kraftlije øst for eiedomme. 3. Det er e frittståede ettstasjo merket NS 5057 Fjell Gard helt ord på eiedom gr. 58 br. 24 i Besistasjo ligger ca. 250m mot sør og er ikke vurdert som e farekilde for dee utbyggige gruet avstad og topografi. 2+3 Faregrese for magetfelt rudt 22 kv kraftlije er satt til 0,4 NT ved avstad på 7 m. Øst for eiedomme er det ettstasjo med avstad på 40 m til byggeområde i plae. De er ikke vurdert som e farekilde for dee utbyggige. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 19 av 29

20 ^'9. ^ irr, i. sw ^^5 r '^`^. ^i ^ ^. Det er e frittståede ettstasjo merket NS 5057 Fjell Gard helt ord på eiedom gr. 58 br.24 De blir forsyt med 22 kv. Ut leverer de 230 V. Byggeavstad til brebart bygg er 5 meter. Kilde BKK. Aa strålig Stråleverrapport 2005:8 frå States strålever, slår fast at forskiga viser ei mogleg auka risiko for utviklig av leukemi hjå bor som bur så ær høgspetlier at magetfeltet vert over 0,4 pt (mikrotesla). Det er ikkje påvist auka risiko for adre kreftformer eller helseverkader verke hos bor eller vakse. I følgje NOU 1995:20 vil eit typisk magetfelt i elt bustadområde på gru av itere kjelder vere ca 0,01-0,1 pt. Ved bruk av ekelte elektriske apparat ka ekspoeriga kome opp mot pt mot deler a v kroppe. Dette viser at det er vaskeleg å setje absolutte greser for etablerig av bustader og likade. States strålever tilrår ei føre var haldig, og at tiltak som kjem i greselad for mogleg strålig må utgreiast i kvart ekelt tilfelle. Speig/Straumstyrke/ Horisotal avstad frå æraste lie ved 0,4 NT. 420kv/800A / 70 m 300kv/400A / 45 m 132kv/200A / 25 m 22kv/80A / 7 m Måligar i Botafjellsvege i 2005, der speig/straumstyrke er 300kv/307A, viser samsvar med tabelle over ved at gresa for 0, 4p T ligg på ca 45 m. Ei mogleg utviklig på Kollses ka auke straumstyrke i ledigae opp mot 750A og måligae stipulerer då at gresa for 0,4 pt kjem til å liggje på ca 70 m. For Fjell kommue si del vil det vere aturleg å leggje avstadae i tabelle over til gru ved vurderig av yetablerigar. Dei tiltak som heilt eller delvis kjem iafor avstadsgresa for 0,4 pt, må ate flyttast leger vekk eller påleggjast ei kokret vurderig før tiltaket ka setjast i verk. Dette gjeld berre tiltak som medfører varig opphald for meesker. Fra Fjell kommue si ROS aalyse til kommueplae si arealdel. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 20 av 29

21 Ifrastruktur Forhold / uøsket hedelse 'a/ei Vurderi g 1 Vegtrafikkulykker. Vil utilsiktede/ukotrollerte hedelser som ka itreffe på ærliggede trasportårer utgjøre e risiko for området? - hedelser på veg - hedelser på jerbae - hedelser på sjø/va - hedelser i lufte X 2 Veger med mye trasport av farlig gods 3 Ulykkesbelastede veger 4 uhell er registrert i periode Støyrapport er utarbeidd. Kommue Støysoer ved ifrastruktur har vurdert utedørs støy til å være så høy at de øsker at støydempig skal taes i i plabestemmelsee. Vurderig av tema Ifrastruktur i - Vegtrafikkulykker Se pkt Veger med mye trasport av farlig gods Kart fra DSB viser at her ikke er registrert mye farlig gods på strekige. 3 - Ulykkesbelastede veger Fjell kommue har omtret 30 trafikkulykker med persoskade i året. Fjell setrum har vert overrepresetert år det gjelder trafikkuhell med persoskader. Her har likevel vert gjort flere utbedrigstiltak, slik at e ka forvete at skadeadele vil gå ed. Det er utarbeidd risikomatrise med drøftig av trafikkuhell. 4 - Støysoer ved ifrastruktur Viser til støyrapport fra Kilde Akustikk AS oktober 2007 ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 21 av 29

22 RV 555 fra sør. Eiedomme ligger edefor rekkverket til vestre i bildet. Fartsgrese er 50 km/t ord for skiltet, og 40 km/t sør for vegskiltet. Foto SV. RV 555 fra ord. Eiedomme ligger edefor rekkverket til høyre i bildet. Fartsgrese er 40 km/t ord for skiltet, og 50 km/t sør for vegskiltet. Foto SV. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 22 av 29

23 Kartet viser trafikkmegder i området. På strekige ovefor eiedomme er ÅDT biler. Nasjoal Kartet viser fartsgreser i området. Fartsgrese over eiedomme er 50 km/t i ord, og 40 km/t på e midre del i sør. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 23 av 29

24 F...C Mas vegdatabak,. -': ^ ^:!^ =7" V-I Kartet viser registrerte trafikkulykker i periode Na:j vegdatabak -..^... 9^-- N y w#" '^ ' ^ ^. '^ '^!^ 9**L -A.4 "'Pot -es Utsitt viser 4 uhell med lettere skader på strekige ovefor eiedomme. Uhell i mai og august 2003, ett i mars 2004 og et i august I slutte av dee periode har det vert foretatt trafikksikrigstiltak i Fjell setrum. Fortau over eiedomme med autover og rekkverk ble etablert i periode ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 24 av 29

25 Ulukker på vegae Fjell kommue Hor dalad r, Td uk,kker p4 Td ulukker på Tal A-z+, - i ca Tal ukuwcer pi Tel L4uWcer pi Eoropsre3 keveg fylkeavr.j kommueveg privat vea Tabell fra Fjell kommue si trafikksikrigspla Tabelle viser prosetvis fordelig av ulykker etter veitype. riksveiee. 63 % av ulykkee skjer på Rekkverk lags RV 555 ser ut til å ha autover av type Stadard vegrekkverk (3mm W-profil) Dette er de tradisjoelt mest beyttede rekkverket i Norge og verde for øvrig. Styrke klasse for stadard vegrekkverk er H2 og brukes særlig der e skal sikre mot stup eller følgeskadee ka bli betydelige. H2 er dimesjoert for store kjøretøy. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 25 av 29

26 Styrke- Vegforhold klasse Midlertidige situasjoer, f.eks. ved vegarbeidsområder med Ti e midlertidig fartsgrese<_ 50 km/t Midlertidige situasjoer, f.eks. ved vegarbeidsområder med T2 e midlertidig fartsgrese på 60 og 70 km/t Midlertidige situasjoer med e fartsgrese >_ 60 km/t og i T3 tillegg ete stor adel tugtrafikk eller meget alvorlige kosekveser ved gjeomkjørig eller utforkjørig Fartsgrese <_ 60 km/t og ADT N1 Fartsgrese >_ 70 km/t og ADT <_ Fartsgrese <_ 60 km/t og ÅDT > N2 Fartsgrese >_ 70 km/t og ÅDT > På bruer samt støttemurer høyere e 4 m På stup (full brattere e 1:1,5) høyere e 4 m og ÅDT > 1 H2 500 Steder hvor følgeskadee vil bli store, f.eks. ved vareservoar, jerbae, T-bae, drivstofftaker osv. På bruer hvor det er fare for alvorlig skade på bærede brukostruksjo osv. H4a Spesielle steder hvor risikoe for utforkjørigsulykker er eller større e ormalt og kosekvesee av e H4b utforkjørigsulykke vil bli meget store. States vegvese sie krav til rekkverk. Krav til rekkverk Testig iht. NS-EN 1317 medfører påkjørsel med 13 tos buss i e hastighet på 70 km/t. Påkjørigsvikel er 20 grader. Rekkverket blir også testet med bil på 900 kg med e hastighet på 100 km/t. NS-EN 1317 stiller strege krav til rekkverket og kjøretøyets oppførsel i og etter påkjørsel. I tillegg skal føreres belastiger ikke overstige fastsatte verdier. Kilde: Vik Ørsta AS %-vis utviklig i type ulukker PAk)orig bakfra Moteulukker Kryssees kjoreretig Fotgjeger Utforkioa Arv7r^Ir'II Tabell fra Fjell kommue si trafikksikrigspla Tabelle viser prosetvis fordelig av ulykker etter ulykkestype. 26 % av ulykkee er utforkjørig. Det er størst hyppighet av utforkjørigsulykker på strekige mellom Fjell setrum og Sud kommue. Dette ka ses i sammeheg med lokal veistadard. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 26 av 29

27 H"jOegdatabak '; c Ø ^.: -}^im Oversikt over hele kommue viser at de fleste ulykkee skjer på strekige Sotrabroe- Kolltveit, Kappskog- Ågotes og Fjell setrum. Dette er omtalt i Fjell kommue si trafikksikrigspla Kartet viser at de alvorligste ulykkee ikke samsvarer med dette ulykkesmøsteret. I Fjell setrum er det utført viktige trafikksikrigstiltak, slik at e ka forvete at situasjoe her vil bedre seg. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 27 av 29

28 Figur 6.1. Adel av farlig gods i DSBs udersokelse som trasporteres på ulike vegstrekiger. Alle klasser, med utak av klasse 7 og drivstoff og fyrigsoljer i klasse 3. Totalt i DSBs udersøkelse: to (3 måeder) Utsitt Sør-Norge. TØI-rapport 700/2004. Fra rapporte Farlig gods i det orske veg-og jerbaeettet Forfattere: Ae Madslie, Berit Grue, Igar Kjetil Larse Rapportr: 700/2004 ISBN r: Språk: Norsk Oppdragsgiver: Direktoratet for samfussikkerhet og beredskap (DSB) DSB gjeomførte høste 2002 e kartleggig av trasport av farlig gods i Norge. TØ! har bearbeidet dette datamaterialet samt iformasjo fra CargoNet om trasport av farlig gods på jerbae, slik at det ka beyttes til å produsere geografiske plott over hvorda trasport av farlig gods fordeler seg i det orske veg- og jerbaeettet. Rapporte ieholder et utvalg plott for ulike fareklasser og geografiske områder for heholdsvis veg- og jembaetrasport. Selv om DSBs udersøkelse ikke fager opp all trasport av farlig gods i Norge, ka plottee likevel være til hjelp vedplaleggig og vurderig av beredskapsbehov på ulike regioale ivå. ROS aalyse 58/63 Fjell kommue, mars 2010 Side 28 av 29

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. ADRESSELISTE: FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 7 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 5 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMAE I ORDLAD Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal, regulerings, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET.

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya er å jå

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn som har redusert

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 13 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune Sjekkliste for risiko og sårbarhet. Denne sjekklisten er basert på følgende: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Sjekkliste areal-, regulerings-, for kommunale og bebyggelsesplaner. RISIKO OG SÅRBARHET (ROS) Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: Detaljreguleringsplan for Øvre Kirkeby i

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-analyse- 22.09.14

ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-analyse- 22.09.14 ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-aalye- 22.09.14 Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA Gnr./bnr. 90/112 og 90/104 Melhus kommune Oppdragsgiver: Rono Holding AS Søberg 7224 Melhus Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 6 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Kvikkleire, ustadige grunnforhold Steinras,

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Mars 2014 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal

Detaljer

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 Vedlegg 18 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Kofidesitervall Notat til STK1110 Ørulf Borga, Igrid K. Glad og Aders Rygh Swese Matematisk istitutt, Uiversitetet i Oslo August 2007 Formål E valig metode for å agi usikkerhete til et estimat er å berege

Detaljer

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Ut fra en totalvurdering har vi i analysen plukket ut de hendelsene som det

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Dennesjekklistaer et hjelpemiddeli denkommunaleplanprosessenvedrørenderisiko- og sårbarhetsforholdvedutarbeidelseav arealplaner.ogsåandreforholdenndesomeroppførther

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune Arealplanid: 201601 Dato: 24.08.2015 VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen

Detaljer

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016 ROS - AN ALYSE Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt Rissa kommune Mars 2016 Tiltakshaver: Arne Olav Hårberg Hasselvikveien 1351 7112 HASSELVIKA 1 Innledning Denne ROS-analysen bygger på "Veiledning

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende reguleringsplan: FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID 20160002 - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato :

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato : IG. QUAMME AS ARKIT EK T- O G IG E IØR TJEESTER GÅRDSVEIE 18 O 3230 SADEFJORD TELEFO : 33 48 98 15 E-POST : quamme@kvalitetshus.no WEB : www.quamme.no ORG. R. : 916 825 390 BAK : 1280.28.46647 Dato : 21.06.2017

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 8 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as oktober 2013 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN

FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN Egelsrud Vel v/ Bjør Greger Drarmesveie lll 385 Asker Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforeig Posfôoks 9 2 I -- I, Drammesveie.doc Vethe 2. jui 2 FARTSMÅLING/ TRAF'IKKTELLING I DRAMMENSVEIEN Vi viser til

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-05 - 2 1 R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E BREKSTAD VESTRE 2 (10) ROS-ANALYSE BREKSTAD VESTRE Oppdragsnr.: 1350003150 Oppdragsnavn: Brekstad

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse UKAS WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Området består delvis av tynn og

Detaljer

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011

Eksamen REA3028 S2, Våren 2011 Eksame REA08 S, Våre 0 Del Tid: timer Hjelpemidler: Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeg) a) Deriver fuksjoee ) f 5 f 6 5 ) g g ) h l 9 9 6 4 h l

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste.

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. Ros-analyser: Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. En enkel ROS- analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og en vurdering av hvor

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 20 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Detaljer

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130

Oversikt over konfidensintervall i Econ 2130 HG April 00 Oversikt over kofidesitervall i Eco 30 Merk at dee oversikte ikke er met å leses istedefor framstillige i Løvås, me som et supplemet. Løvås ieholder mage verdifulle kommetarer og eksempler.

Detaljer

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015

Rente og pengepolitikk. 8. forelesning ECON 1310 21. september 2015 Rete og pegepolitikk 8. forelesig ECON 1310 21. september 2015 1 Norge: lav og stabil iflasjo det operative målet for pegepolitikke, ær 2,5 proset i årlig rate. Iflasjosmålet er fleksibelt, dvs. at setralbake

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økoomi, våre 07 Obligatorisk oppgave 6 Løsigsforslag Oppgave E terig kastes 0 gager, og det registreres hvor mage 6-ere som oppås i løpet av disse 0 kastee. Vi ka kalle atall 6-ere i løpet

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2007 ÅMA Sasylighetsregig med statistikk, våre 27 Kp. 6 (kp. 6) Tre deler av faget/kurset:. Beskrivede statistikk 2. Sasylighetsteori, sasylighetsregig 3. Statistisk iferes estimerig kofidesitervall hypotesetestig

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians

Introduksjon. Hypotesetesting / inferens (kap 3) Populasjon og utvalg. Populasjon og utvalg. Populasjonsvarians Hypotesetestig / iferes (kap ) Itroduksjo Populasjo og utvalg Statistisk iferes Utvalgsfordelig (samplig distributio) Utvalgsfordelige til gjeomsittet Itroduksjo Vi øsker å få iformasjo om størrelsee i

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

X = 1 5. X i, i=1. som vil være normalfordelt med forventningsverdi E( X) = µ og varians Var( X) = σ 2 /5. En rimelig estimator for variansen er

X = 1 5. X i, i=1. som vil være normalfordelt med forventningsverdi E( X) = µ og varians Var( X) = σ 2 /5. En rimelig estimator for variansen er Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Abefalte oppgaver 11, blokk II Løsigsskisse Oppgave 1 a) E rimelig estimator for forvetigsverdie µ er gjeomsittet X = 1 X i, som

Detaljer

Kapittel 8: Estimering

Kapittel 8: Estimering Kaittel 8: Estimerig Estimerig hadler kort sagt om hvorda å aslå verdie å arametre som,, og dersom disse er ukjete. like arametre sier oss oe om oulasjoe vi studerer (dvs om alle måliger av feomeet som

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 asylighetsregig med statistikk våre 011 Kp. 5 Estimerig 1 Estimerig. Målemodelle. Ihold: 1. (ukt)estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.3) 3. (ukt)estimerig i målemodelle (kp.

Detaljer

INF3400 Digital Mikroelektronikk Løsningsforslag DEL 9

INF3400 Digital Mikroelektronikk Løsningsforslag DEL 9 IF00 Digital Mikroelektroikk Løsigsforslag DEL 9 I. Oppgaver. Oppgave 6.7 Teg trasistorskjema for dyamisk footed igags D og O porter. gi bredde på trasistoree. va blir logisk effort for portee?. Løsigsforslag

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 21.05.2013 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast i etter 2 timar. Del 2 skal leverast

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN)

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) SEPTEMBER 2016 Rev. 08.08.2017 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser Impex Produkter AS Verkseier Furuluds vei 15 0668 OSLO Tel. 22 32 77 20 Fax 22 32 77 25 ifo@impex.o www.impex.o Leica Lio Presis selvhorisoterede pukt- og lijelaser Still opp, slå på, klar! Med Leica Lio

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 5 Estimering. Målemodellen.

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 5 Estimering. Målemodellen. ÅMA0 Sasylighetsregig med statistikk, våre 0 Kp. 5 Estimerig. Målemodelle. Estimerig. Målemodelle. Ihold:. (Pukt)Estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.). (Pukt)Estimerig i målemodelle

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES September 2012 Rev 22.02.2013 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 2. Metode. 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort?

Oppgave 1. (i) Hva er sannsynligheten for at det øverste kortet i bunken er et JA-kort? ECON EKSAMEN 8 VÅR TALLSVAR Oppgave Vi har e kortstokk beståede av 6 kort. På av disse står det skrevet JA på forside mes det står NEI på forside av de adre kortee. Hvis ma får se kortet med bakside vedt

Detaljer

Lade. Utleie Prospekt

Lade. Utleie Prospekt Lade Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT ET seter med stort potesial Fordelig basert på omsetig 200 57% Hus og hjem 37% Mat og drikke 6% Spesialbutikker Hadelseiedomme Lade, er setralt plassert lags Haako

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer