Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter."

Transkript

1 Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Malmøgata 5-7, 0553 Oslo. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. Eiendom med gnr. 227, bnr. 308 og bnr. 383 i Oslo kommune. Eiendommen etableres som ett eller flere byggetrinn i Chokoladefabrikken-prosjektet og vil kunne bli sammenføyd med de øvrige byggetrinnene, i den grad Selger finner det hensiktsmessig og avhengig av offentlige godkjenninger. Endelig matrikkelnummer tildeles på et senere tidspunkt. Eier/ selger/ utbygger Chokoladefabrikken Utbyggingsselskap AS, org. nr står som selger av boligprosjektet Chokoladefabrikken. Entreprenør er ikke valgt. Hjemmelshaver Nidar AS, org. nr Tomt og grunnareal Eiet tomt på ca kvm for bnr. 308 og 383. Tomten vil bli søkt sammenføyd og sameiets tomt er iht. vedlagt foreløpig utomhusplan, som viser Chokoladefabrikken-prosjektets totale arealmessige avgrensninger. Selger forbeholder seg retten til å foreta grensejustering/sammenføyning/deling av tomten som er hensiktsmessig for gjennomføringen av prosjektet. Bod og Parkering Bod på ca. 5 kvm ligger i underetasje eller i øvrig areal i prosjektet. Parkering ligger i lukket parkeringsanlegg under utomhus arealet med innkjøring fra Malmøgata. Totalt i parkeringsanlegget vil det være ca. 98 plasser. Det blir ca. 25 parkeringsplasser for salg tilknyttet salgstrinn 3 iht. prisliste. Organiseringen og plasseringen av boder og garasjeplassene avgjøres fritt av selger. Kjøper av garasjeplass må betale en fordelsmessig del av kostnaden til drift og vedlikehold av garasjen som kommer i tillegg til de alminnelige felleskostnadene. Tinglyste servitutter (rettigheter og forpliktelser) Servitutter tinglyst på gnr. 227, bnr. 308 og 383 etter 1960 er tilgjengelig hos megler. Forøvrig se grunnbøkene. Følgende servitutter er tinglyst på eiendom gnr. 227, bnr.308: - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse - Dagboks nr , tinglyst , Erklæring/avtale vedr. vedlikehold av ledning m.v. - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse. - Dagboks nr , tinglyst , Erklæring/avtale vedr. kloakkledning. - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse. - Dagboks nr , tinglyst , Erklæring/avtale vedr. Bro m.v. Følgende servitutter er tinglyst på eiendom gnr. 227, bnr.383: - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse. - Dagboks nr , tinglyst , Erklæring/avtale vedr. Bro m.v. - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter. Utinglyste forpliktelser Selger kan tinglyse nødvendige erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Videre kan eiendommen påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlige myndigheter Salgskontor: Malmøgata 7 Tlf.: Faks:

2 krever det. Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av nødvendige erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Byggemåte Bygningene blir oppført med bæresystem i stål og betong eller i et tilsvarende system tilpasset konstruksjonene. Garasjeanlegget blir utført i betong og evt. betongelementer. Takene blir flate, isolert og med fall til innvendig sluk. Det etableres gjennomføringer for teknisk anlegg, avkast inntak. Fasaden mot Malmøgaten blir en kombinasjon av eksisterende tegl, metallforblendinger og betong/puss. Fasaden på svalgang mot gårdsrom er prosjektert med en type platekledning. Svalgangene vil bli levert med dekker av betong. Rekkverk på balkonger er prosjektert i glass og galvanisert stål. Rekkverkene blir tilpasset utformingen av fasaden. Balkong og svalgang er utvendige konstruksjoner. Flatene har fall for avrenning, men mindre ansamlinger av vann vil kunne oppstå på gulvflatene ved regnvær. Påhengte balkonger blir levert med bæresystem i aluminium eller stål med gulv av terrassebord, alternativt med betongdekket. Se for øvrig leveransebeskrivelsen. Reguleringsplan og bestemmelser Reguleringsbestemmelser og reguleringskart for gnr. 227, bnr. 308 dater ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Reguleringsbestemmelser for Plannummer S4465, Eiendommen er regulert til bolig, forretning, kontor, allmennyttig formål (grendehus). Salgsstrinn 3 har en reguleringshøyde på kote +51/55. Det er regulert inn barnehage i prosjektet med uteareal i gårdsrom. Gnr. 227 bnr. 306 på eiendommens østside er regulert til allmennyttig formål (kultursenter for religionsutøvelse). Vest for prosjektet Chokoladefabrikken ligger Bergenegården, som under ombygning til studentboliger samt næring. På eiendommens sørside ligger gnr. 227 bnr. 494 som i dag er regulert til bryggeområde for industri. Da Chokoladefabrikken ligger i et område i utvikling må det påregnes videre utvikling av omkringliggende tomter herunder også omregulering. Videre utbygging Prosjektet er planlagt gjennomført ved utbygging i tre byggetrinn. Byggetrinn 1, 2 og 3 har henholdsvis prosjektnavn Chokoladefabrikken I, II og III. Chokoladefabrikken-prosjektets arealmessige avgrensning fremgår av situasjonskart/foreløpig utomhusplan. Størrelsen på hvert byggetrinn og fremdriften i utbyggingen er ikke bestemt, men planlagt bebyggelse omfatter i alt ca. 150 boliger samt næring. Videresalg Kjøper kan ikke uten saklig grunn og selgers samtykke transportere kjøpekontrakt eller selge boligen videre før hjemmelen er overført. Dersom Selger finner å kunne samtykke, vil nærmere vilkår for videresalget bli fastsatt. I tillegg påløper gebyr kr Overtagelse Det er ikke avtalt konkret fremdriftsplan eller tidspunkt for overtagelse, jf. Bustadoppføringsloven 10 tredje ledd. Boligen antas klar for overtakelse 1. halvår 2014, avhengig av byggestart. Dette gjelder ikke som en bindende frist for ferdigstillelse og overtagelse og gir ikke grunnlag til krav om dagmulkt. Planlagt periode for overtagelse av boligen meddeles 4. mnd. før. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato først vil bli gitt med ca. 6 ukers skriftlig varsel fra Selger. Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på fristforlengelse jf buofl. 11. Selger skal informere Kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden for overtagelse. Kjøper kan ikke motsette seg at overtagelse skjer tidligere enn 1. halvår 2013 forutsatt at varslingsfristene er overholdt. Avbestilling Ved avbestilling vil det komme et avbestillingsgebyr som vil variere for hver enkelt leilighet og i samsvar med Budstadoppføringslovas kapittel VI. Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslovas 54 ved avbestilling før selger har vedtatt byggestart er satt til kr ,- Ved avbestilling etter selges beslutning om byggestart reguleres erstatningen av bustadoppføringslovers 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved avbestilling, samt tap som følger av at eventuell kjøpekontrakt for parkeringsplass bortfaller. Salgskontor: Malmøgata 7 Tlf.: Faks:

3 Konsesjon Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse Prosjektet er byggemeldt før og bygges iht. Teknisk forskrift av 1997, med veiledning til forskrift revidert i 2007 (4. revisjon). Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på boligen senest ved kjøpes overtagelse av eiendom. Ferdigattest vil, på grunn av etablering av utomhusarealer og ferdigstilles av alle byggetrinn, kunne foreligge lang tid etter overtagelsen. Eier- og organisasjonsform Leilighetene vil bli solgt som eierleiligheter og organisert som sameie og følger eierseksjonsloven av 23. mai 1997, nr. 31. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Styre vil på vegne av sameiet gjennomføre overtagelsen av fellesarealet til sameiet. Selger vil på vegne av sameiet inngå driftavtaler med varighet inntil 3 år, eksempelvis avtale vedr. fibernett. Ved ervervet av boligen blir kjøper deleier i sameiet bestående av ca. 150 boligseksjoner. (byggetrinn 1 og 2). Organiseringen av parkeringskjeller er enda ikke bestemt og kan bli organisert som seksjon i sameiet. Bygg A til F vil i fellesskap være ansvarlig for drift, vedlikehold og bruk av utomhus området, det gjelder også takterrassen i bygg D. Selger forbeholder seg retten til å etablere et eller flere sameier. Selger kan også justere størrelsen på de enkelte sameier i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, fremdrift og bruksenheter. Forretningsfører Lilleaker Økonomi avd. forvaltning, org. nr v/ Tom Jensen tlf Sameiet står fritt til å velge forretningsfører etter ½ driftsår. Vedtekter Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for Sameiet. Som vedlegg og som en del av denne avtalen, følger foreløpige vedtekter som gjelder for Sameiet. Selger står fritt til å endre utkastet til vedtekter. Kjøper plikter å betale sin fordelsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommene fra overtakelsestidspunktet. Budsjett over driftsutgiftene samt vedtektene stadfestes av Sameiet i ekstraordinært sameiemøte. Regler for styring og drift av Boligsameiet følges av Eierseksjonsloven. Fellesutgifter Fellesutgiftene for sameiet er stipulert til ca. kr 25,- per kvm BRA pr. måned. Fellesutgiftene inkluderer: felles forsikring, drift og vedlikehold, forretningsfører, kommunale avgifter og felles strøm. Det foreligger pt. Ikke regnskap eller budsjett for sameiet. Budsjettet vil bli utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører og tas opp til gjennomgang på første årsmøte. Endelig fastsettelse av først års driftsbudsjett og fellesutgifter gjennomgås på konstituerende sameiermøte i forkant av overtagelsen. Fellesutgiftene kan bli gjenstand for økning, blant annet som følge av sameiets senere beslutninger. Fjernvarme og varmtvann som er stipulert til ca. kr. 10,- pr. kvm BRA pr. måned. Kostnaden til Tvpakke og fibernett er stipulert til ca. kr. 500,- pr. leilighet pr. måned. Kostnaden er ca. kr. 125,- pr. biloppstillingsplass pr. måned. Kjøper kan ikke reise krav mot Selger for endringer i stipulert fellesutgifter, så fremt endringene ikke kan anses som vesentlige. Betalingsbetingelser 1) Det forutsettes at 10 % av kjøpesum betales innen 7 dager etter anmodning om innbetaling fra Megler, som blir sendt når garantien er stilt i samsvar med buofl. 12. Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den leiligheten som kjøpes. Påløpte renter tilfaller Kjøper Salgskontor: Malmøgata 7 Tlf.: Faks:

4 frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. buofl 47. 2) Eventuelle tilleggsbestillinger betales etter nærmere avtale med selger. 3) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger betales uoppfordret senest 2 dager før overtagelse. Totalprisen på boligen er prisen iht. prislist med tillegg av omkostninger spesifisert nedenfor. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger som dokumentavgift og tinglysing av skjøte. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av kjøpesum. For tinglysing av skjøte betaler kjøper tinglysningsgebyr med kr 1.548,-. For pantedokumenter som kjøper skal tinglyse på seksjonen i forbindelse med lån, påløper kr 2.107,- i omkostninger pr. pantedokument. Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene. Arealer definisjoner Arealene i prislisten er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærrom (P-rom). Arealene er beregnet ut fra Norsk Standard Bruksarealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod. Innvendig sjakter er medregnet i P-rom. De oppgitte arealer er å betrakte som ca. arealer. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større en det oppgitte areal. Bustadoppføringslova/ garantier Kjøpet følger Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Iht. loven plikter selger å stille garanti som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakt. Garantien utgjør 3 % av kjøpesum frem til overtakelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står 5 -fem-år etter overtakelsen jf. buofl. 12, 3 ledd. Selger kan stille garanti i henhold til Bustadoppføringslova 47 for å disponere innbetalt 10%. Kjøper vil i så tilfelle ikke opptjene renter av det beløpet det stilles garanti for. Påkrevd endring av garanti ved eventuelle videresalg/transport bekostes ikke av selger. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på eller Forbehold Selger kan kansellere inngått kjøpekontrakt frem til dersom ikke 60 % av seksjonene regnet i verdi er solgt samt at selgers styre beslutter byggestart. Videre kan selger kansellere dersom igangsettelsestillatelse eller annen nødvendig tillatelse fra kommunen ikke gis innen samme frist. Dersom kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert renter. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen. Selger forbeholder seg rett til å transportere prosjektet, og da sine rettigheter og forpliktelser etter denne kjøpekontrakt. Også ansvar for eventuelle reklamasjoner og andre krav som er fremsatt ovenfor Selger, så vel før som etter at transporten ble gjennomført, vil da bli transportert. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som følge av kanselleringen. 3D presentasjoner, planer, skisser og bilder i prospektet og foreløpig utomhusplan er av illustrativ karakter, og kan derfor vise bygningsvolumer, arealer og inneholde innredning og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen, og kan videre avvike noe i forhold til plan og fasadetegninger som vedlegges kontrakt. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte boliger. Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i leveransebeskrivelse gitt med forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis pga offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte generelle standard forringes i nevneverdig grad. Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli justert. Også omfang av nedforete himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom detaljprosjekteringen gjennomføres. Selger skal ikke levere; innredninger, lamper, øvrig belysningsutstyr, markiser/solavskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av leveransebeskrivelse. Illustrasjoner er ikke retningsgivende for detaljer rundt leveransen. Salgskontor: Malmøgata 7 Tlf.: Faks:

5 Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen / plasseringen og organiseringen av sportsboder og eventuelle parkeringsplasser. Det tas forbehold om eventuelle feil i salgsoppgaven. Selger tar forbehold om tinglyst seksjonsbegjæring på overtagelsestidspunktet. Alle tegninger/fotografier i salgsprospektet er kun av illustrativ karakter, og kan avvike fra selgers ytelser. Vedlegg Følgende dokumenter er en del av denne salgsoppgaven Kjøpekontrakt Leveransebeskrivelse Etasjeplan Fasader- og snittegninger Plantegning Prisliste m/betalingsbetingelser Forslag vedtekter for sameiet Foreløpig utomhusplan Reguleringsbestemmelser med reguleringskart Grunnboksutskrifter Energiattest Ved overtagelse vil det bli utstedt energiattest, iht. enhver tid gjeldende lovverk. Boligens varmetap og energibehov er dimensjonert iht. teknisk forskrift av 1997, med veiledning til teknisk forskrift 4. utgave Prosjektet er ikke detaljprosjektert, men prosjektet forsøker å nå et energimerke i energiklasse C. Likningsverdi Likningsverdi for boligen vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger og 40 prosent for sekundærboliger. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå årlige kvadratmeter satser. For beregning av likningsverdi, gå inn på: Adgang til utleie Leiligheten kan leies ut i sin helhet. Det gjøres oppmerksom på at utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for leietager til redusert pris, jf. eierseksjonsloven kap. III. Dette er kjøpers risiko. Hvitvasking Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Eiendomsmegler Røisland & Co Prosjektsalg AS, org Karenslyst Allè 16 Postboks 285 Skøyen 0214 Oslo Eiendomsmeglers vederlag Meglers vederlag betales av Selger. Ansvarlig og utførende eiendomsmegler Ansvarlig megler i forbindelse med salget er eiendomsmegler Andreas Øvsthus og vil i selve salget bli assistert av medhjelper Tobias Due, og eiendomsmegler Ola Bjerke og Klas K. Liland. Salgskontor: Malmøgata 7 Tlf.: Faks:

6 Oslo, Salgskontor: Malmøgata 7 Tlf.: Faks:

7 KJØPEKONTRAKT bolig under oppføring EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Chokoladefabrikken Utbyggingsselskap AS Org nr: Postboks 351, 4067 STAVANGER tlf Co: Otium, Bryggegata 7v/ Atle Andresen, 0250 Oslo som Selger og fnr Tlf privat.: Kontor: Mobil:, E-post: som Kjøper. 1 BAKGRUNN 1.1 Partene er i dag blitt enige om vilkår som følger av denne avtale i forbindelse med kjøp av ny eierseksjon med tomt. Avtaleforholdet er ellers regulert av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad, bustadoppføringslova (buofl), av 13. juni 1997 nr Selger står som utbygger av eiendommen på gnr 227 bnr 308 og 383 i Oslo kommune. Planlagt bebyggelse for hele Chokoladefabrikken vil totalt bestå av ca. 150 leiligheter samt næring. Eiendommene på gnr. 227, bnr. 383 og 308 planlegges sammenføyd til en eiendom. Eiendommen vil bli søkt seksjonert iht lov om eierseksjoner. Det tas forbehold om organisering og kommunale godkjenninger. Selger forbeholder seg retten til å omdisponere areal slik at areal som er godkjent til næringslokaler transformeres til ytterligere leiligheter, at boligarealer transformeres til næringsareal, eller at boligsammensetningen endres (f. eks ved at leiligheter slås sammen eller deles). 1.3 Hjemmelshaver til eiendommen er Nidar AS, org Gårds-, bruks- og seksjonsnummer samt adresse tildeles senere. 2 EIENDOMMEN 2.1 Selger overdrar til kjøper leilighet nr type på gnr 227 bnr 308, 383 i Oslo kommune samt ideell andel av sameiets fellesareal. 2.2 Sameiets antatte tomtegrenser fremgår av foreløpig utomhusplan, se pkt Selger tar dog forbehold om avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil organisering er bestemt og nødvendige sammenføyningsprosesser, fradeling og oppmålingsforretning er gjennomført. Boligen oppføres i ett av flere byggetrinn. Dersom utbyggingen av resten av eiendommene for Chokoladefabrikken skjer omtrent samtidig og Selger finner det hensiktsmessig, vil Selger Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 1 av 12

8 kunne la de 150 boligene inngå i et eierseksjonssameie. Selger vil da sammenføye gnr. og bnr. tilhørende Chokoladefabrikken salgstrinn 1 til Det medfølger bruksrett til 1 bod beliggende enten i garasjeanlegget eller i øvrig fellesareal. Det medfølger ikke parkeringsplass. Parkeringsplass kan kjøpes i tillegg og etter egen kjøpekontrakt, forutsetter ledige parkeringsplasser. Selger forbeholder seg retten til å foreta fordeling av bod- og parkeringsplasser, samt til å avgjøre endelig organisering og sikring av bruksrettighetene. Selger eier og disponerer til enhver tid usolgte parkeringsplasser. 2.4 Alle øvrige utomhusarelaer/takflater m.v. skal i utgangspunktet være å regne som fellesareal i sameiene. Felles takterrasse på taket av bygg D vil være del av utomhusarealet for hele Chokoladefabrikken-prosjektet uavhengig om organiseringen blir et eller flere sameier. Selger forbeholder seg retten til å disponere og selge takparseller til kjøper av seksjonen på disponibelt areal på taket av bygg D. Selger står imidlertid fritt til å gjøre justeringer frem til overtagelse så lenge ikke dette vesentlig reduserer kvaliteten på leveransen tilknyttet den enkelte seksjon. 2.5 Den samlede ytelse som overdras Kjøper er heretter kalt Eiendommen. 3 MEGLER 3.1 Røisland & Co Prosjektsalg AS er valgt som Megler på oppdrag av Selger, heretter også kalt Megler. 3.2 Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmeglere har en plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Megler har imidlertid ikke noe ansvar for partenes riktige oppfyllelse av Kjøpekontrakten. 4 KONTRAKTSDOKUMENTER Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten. 4.1 Kjøpekontrakten. 4.2 Leveransebeskrivelse, datert Plantegninger, datert Etasjeplan, datert Fasade- og snittegninger 4.6 Prisliste med betalingsbetingelser, datert Salgsoppgave datert Foreløpig forslag til sameievedtekter 4.9 Kjøkkentegning 4.10 Foreløpig utomhusplan 4.11 Avtale vedr. parkering. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i ovennevnte rekkefølge. Tilleggsavtaler til denne Kjøpekontrakt som er datert etter Kjøpekontrakten gjelder foran Kjøpekontrakten. Videre gjelder i tilfelle motstrid yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale foran standardiserte bestemmelser. Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for boligens detaljutforming som farger, materialer, m.v. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Kjøper er gjort kjent med at alle 3D presentasjoner, planer, skisser og bilder i prospekt og foreløpig utomhusplan er av illustrativ karakter, og derfor kan vise bygningsvolumer, arealer og inneholde innredning og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen. Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 2 av 12

9 5 OFFENTLIGE DOKUMENTER Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten. 5.1 Reguleringsbestemmelser, vedtatt , med reguleringskart datert Utskrift av grunnboken for gnr. 227 bnr. 308 og 383, datert / Rammetillatelse, datert Kjøper erklærer ved inngåelse av Kjøpekontrakten å ha satt seg inn i de nevnte dokumenter i kontraktens pkt. 4 og pkt KJØPESUM OG OMKOSTNINGER 6.1 Kjøpesummen for Eiendommen utgjør Kr Kroner: med bokstaver 00/100 inkl mva. 6.2 I tillegg til Kjøpesummen betales følgende omkostninger ved overtagelse: * Dokumentavgift til staten, 2,5% av Kr,00 kjøpesum Tinglysingsgebyr for panterettsdokument med attest Kr 2.107,00 * Tinglysingsgebyr for skjøte Kr 1.548,00 Sum omkostninger Kr.658,00 * Det tas forbehold om forskriftsendringer som innvirker på tinglysingsgebyrets størrelse. Det tas videre forbehold om forskriftsendringer i forhold til størrelsen på dokumentavgiften, samt at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften blir godkjent. Kjøper har risiko for slike eventuelle endringer. 6.3 Dersom Kjøper opptar flere lån hvor panterettsdokument skal tinglyses på Eiendommen, påløper ytterligere kr 2.107,- pr obligasjon i tinglysingsgebyr. 6.4 Omkostningene betales til Megler samtidig med sluttoppgjøret. 6.5 Tilleggsbestillinger innbetales til Meglers klientkonto på bakgrunn av skriftlig avtale mellom partene. Faktura med betalingsvilkår utstedes av Selger. Siste betalingsfrist er 2 dager før overtagelse, som av Selger kan nektes ved manglende betaling. 7 BETALING 7.1 Kjøpesummen betales uoppfordret på følgende måte: % betales med anmodning fra Megler Kr,00 som blir tilsendt når garanti er stilt i samsvar med buofl Resterende betales uoppfordret senest 2 dager før overtagelse Kr, Kjøpers innbetalinger i henhold til pkt skal være fri egenkapital, det vil si at betaling ikke forutsetter pant i Eiendommen. Beløpet er å anse som et forskudd og settes på sperret klientkonto i meglers bank. Påløpte renter tilfaller Kjøper frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti i medhold av buofl 47. Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 3 av 12

10 7.3 Dersom Selger ønsker å disponere Kjøpers innbetalinger før hjemmel til Eiendommen er overført på Kjøper må Selger stille en selvskyldnergaranti fra bank/forsikringsselskap til Kjøper som sikkerhet for det beløp som skal disponeres til fordel for Selger (jf buofl 47), se pkt Minst en tiendedel av vederlaget skal imidlertid stå igjen på klientkonto frem til overtagelsen jfr. bufl. 47, 1.ledd c. 7.4 Megler Røisland & Co Prosjektsalg AS har valgt Fokus Krogsveen AS som oppgjørsmegler for prosjektet. Begge parter gir Fokus Krogsveen AS fullmakt til å foreta oppgjør. 7.5 Alle innbetalinger skal skje til klientkonto nr i Fokus Bank stillet til: Fokus Krogsveen AS v/oppgjørsavdelingen Martin Linges vei 17, Postboks Fornebu 7.6 Innbetalinger skal tydelig merkes med Kjøpers navn og Meglers oppdragsnummer. Betaling anses å ha skjedd den dato pengene er disponible på Meglers konto eller på Meglers kontor. 8 MISLIGHOLD 8.1 Ved forsinket betaling har Selger rett til å nekte overlevering. 8.2 Kjøper svarer forsinkelsesrenter til selger hvis kjøpesummen ihht. denne kontrakt ikke er disponibel i sin helhet hos megler. Forsinkelsesrenter beregnes av hele kjøpesummen, da manglende innbetaling vil stoppe hjemmelsoverføringen av eiendommen, og anses som mislighold av kjøpers forpliktelse i henhold til denne kontrakten. 8.3 Hvis Kjøpekontrakten misligholdes vesentlig av Kjøper, har Selger rett til å heve Kjøpekontrakten. Manglende oppgjør utover 30 dager etter forfall vil kunne anses som vesentlig mislighold. Selger har i et slikt tilfelle hvor Kjøper har utvist vesentlig mislighold rett, men ikke plikt til å heve Kjøpekontrakten og foreta dekningssalg. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne Kjøpekontrakt i Kjøpers eventuelle innbetalte terminbeløp, herunder også renter og andre omkostninger som påløper på grunn av Kjøpers mislighold. Selgers krav mot Kjøper begrenser seg dog ikke til det innbetalte beløp. Selger har hevingsrett selv om overtakelse har funnet sted og/eller skjøte er tinglyst, jf. Buofl 57, annet ledd. 8.4 Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted, på tross av garantier, eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør etter Kjøpekontrakten, godtar Kjøper utkastelse fra Eiendommen uten søksmål og dom. Han har da ikke har rett til å besitte Eiendommen, jf tvangfullbyrdelseslovens 13-2, 3. ledd (e). 8.5 For Selgers mislighold vises til ufravikelige bestemmelser i bustadoppføringsloven kapittel III og IV. Kjøper kan heve Kjøpekontrakten dersom Selgers forsinkelse eller mangel ved ytelsen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd. Ved forsinkelse jf. Kontraktens pkt. 13 kan Kjøper kreve dagmulkt, heve avtalen, kreve erstatning eller holde tilbake vederlaget jfr bufl. 17. Ved mangler kan Kjøper holde tilbake deler av vederlaget jf. Kontraktens pkt. 15.4, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, eller heve og/eller kreve erstatning jfr bufl TINGLYSING 9.1 Skjøte blir utstedt av Selger når alle nødvendige opplysninger er tilgjengelige, og senest i forbindelse med overtakelse og oppgjør. Dokumentet oppbevares hos Megler/oppgjørsmegler Fokus Krogsveen AS inntil tinglysing finner sted. Megler gis fullmakt til å påføre Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 4 av 12

11 eiendomsbetegnelsen i skjøtet så snart dette foreligger. In blanco skjøte aksepteres ikke. 9.2 Etter overtakelse skal Eiendommen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten utpeker. Dette under forutsetning av at innbetaling av Kjøpesummen inkl. omkostninger og eventuelle tilleggsbestillinger er bekreftet innbetalt. 9.3 Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i strid med eierseksjonsloven 22, og utsteder en særskilt erklæring om dette som vedlegges skjøtet når dette sendes for tinglysing. 9.4 Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes kommunal eller annen offentlig saksbehandling. Det tas forbehold om at fradelingen/sammenføyningen av tomteparsellene og den påfølgende seksjoneringen kan bli forsinket på grunn av offentlige myndigheters saksbehandlingstid. Såfremt tomtearronderingen og seksjoneringen av eiendommen ikke er gjennomført ved overtakelse, vil overskjøting til Kjøper skje så snart det praktisk lar seg gjennomføre. Det gjøres oppmerksom på at utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for leietager til redusert pris, jf eierseksjonsloven kap III. Dette er kjøpers risiko. 10 SIKKERHET OG GARANTISTILLELSE 10.1 Selger utsteder til Megler et panterettsdokument med urådighetserklæring (sikringsobligasjon) som lyder på minimum Kjøpesummen for Eiendommen. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den del av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper. Sikringsobligasjonen skal tjene som sikkerhet for de(t) krav som Megler kan komme til å få mot Selgeren eller Kjøperen, og som springer ut av Oppgjørsinstruksen. Videre skal Sikringsobligasjonen tjene som sikkerhet for ethvert krav som tilkommer Selgeren eller Kjøperen og som springer ut av Avtalen, herunder blant annet påløpte kostnader ved kjøpet og verdistigning med inntil 30% Obligasjonen skal tinglyses på Eiendommen og slettes så snart alle formaliteter er i orden. Obligasjonen skal ha prioritet etter byggelån og foranstående heftelser. Selger kan ikke kreve oppgjør før obligasjonen er tinglyst Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt en garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til kjøper, jfr. bufl. 12. Garantien utgjør 3 % av Kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av Kjøpesummen og står i 5 fem - år etter overtakelsen jf buofl 12, 3 ledd. Garantien gjelder for selgers plikt til oppfyllelse av kjøpekontrakten. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgsbestillinger før han har mottatt dokumentasjon for at selgeren har stilt sikkerhet, jf buofl 12, siste ledd. Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens pkt 12 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers garanti/sikkerhetsstillelse. Ved utløpet av 5-årsperioden kan Selger kreve en erklæring fra Kjøper om at det ikke er reklamert på mangler eller at eventuelle reklamasjoner som er fremsatt er utbedret Dersom det skal utbetales noen del av vederlaget fra Meglers klientkonto før Eiendommen er overskjøtet på Kjøper, skal Selger stille garanti som dekker det beløp som skal disponeres, jf pkt 7.3 og buofl 47. Utbetaling til Selger med grunnlag i slik garantistillelse aksepteres med dette av Kjøper, men forutsetter dessuten godkjennelse fra Kjøpers bank dersom innbetalingen er lånefinansiert. Garantien skal avsluttes når overskjøting har funnet sted. 11 HEFTELSER 11.1 Eiendommen overdras til Kjøper fri for pengeheftelser (dvs. pant eller utlegg). Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen gnr. 227 bnr. 308, datert og har gjort seg kjent med denne, jf pkt 5, vedlegg 5.2. Kjøper er gjort kjent med følgende servitutter tinglyst på eiendommen og overtar disse slik det fremgår av grunnboken: - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse - Dagboks nr , tinglyst , Erklæring/avtale vedr. vedlikehold av ledning m.v. - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse. Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 5 av 12

12 - Dagboks nr , tinglyst , Erklæring/avtale vedr. kloakledning. - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse. - Dagboks nr , tinglyst , Erklæring/avtale vedr. Bro m.v. Følgende servitutter er tinglyst på eiendom gnr. 227, bnr.383: - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse. - Dagboks nr , tinglyst , Erklæring/avtale vedr. Bro m.v. - Dagboks nr , tinglyst , Bestemmelse om bebyggelse. Selger kan om det finnes hensiktsmessig foreta slettinger av servitutter Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av nødvendige erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet eller andre (inkludert Selger) finner det hensiktsmessig for å kunne gjennomføre prosjektet Chokoladefabrikken. 12 SELGERS LEVERANSER/ENDRINGER 12.1 Leiligheten og fellesarealene skal leveres med normalt god nybyggestandard, og for øvrig i henhold til leveransebeskrivelsen vedlagt som vedlegg Selger utarbeider tilvalgsliste hvor valgmulighetene for tilleggsbestillinger og endringer fremkommer. Dette er et stort prosjekt med mange leiligheter som gjennomføres i en planlagt serieproduksjon. Det vil derfor i alminnelighet ikke bli godtatt endringer eller tilleggsbestillinger utover tilvalgslisten da dette vil gripe inn i den planlagte produksjonsprosessen, jf buofl 9, annet ledd Alle tilleggs-/endringsbestillinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan Kjøper kan ikke kreve utført tilleggsbestillinger/endringer som endrer Selgers vederlag på mer enn 15 % av Kjøpesummen Dersom Kjøper ønsker tilleggsbestillinger/endringer skal dette bestilles skriftlig. Selger oppgir pris og fremdriftsmessig konsekvens. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den selger utpeker og betales direkte til Meglers klientkonto. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf buofl 44. I den grad det tillates endringer utover tilvalgsliste, jf pkt 12.1, må det påregnes betydelige kostnader til administrasjon, tegningsrevisjoner etc Selger har rett til å foreta endringer i konstruksjon, materialvalg, tomtetilpasninger, rørføringer o.l som ikke reduserer Eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper skriftlig om slike endringer Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en følge av offentlige pålegg eller endrede tekniske krav, samt endringer i inndelingen av andre seksjoner enn Eiendommen. 13 FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE 13.1 Det er mellom partene ikke avtalt konkret fremdriftsplan eller tidspunkt for overtakelse, jf bustadoppføringsloven 10 tredje ledd. Eiendommen antas å være klar til overtagelse innen 1. halvår 2014 avhengig av byggestart. Overtakelsesmåned vil bli varslet Kjøper ca. 4 måneder før. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato først vil bli gitt med ca. 6 ukers skriftlig varsel fra Selger. Kjøper kan ikke motsette seg at overtagelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn fristen i første punktum over tilsier, forutsatt at dette er varselet som angitt i annet og tredje punktum over. Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 6 av 12

13 13.2 Dagmulkt kan beregnes dersom Eiendommen ikke er klar til overlevering i henhold til ferdigstillelse varslet etter pkt tredje punktum, og dette ikke skyldes forhold omtalt i pkt 13.4 og Dagmulkt beregnes med 0,75 promille av Kjøpesummen og regnes for hver kalender dag frem til Eiendommen er klar for overlevering. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager, jf buofl Dersom arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og dekning av sine merkostnader jf buofl 11 og Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på fristforlengelse jf buofl 11. Selger plikter i så tilfelle å varsle Kjøper skriftlig s å snart Selger blir oppmerksom på at dette kan skje. 14 FORHÅNDSBEFARING 14.1 Ca. 2-4 uker før overtakelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor forhåndsprotokoll føres. 15 OVERTAKELSE 15.1 Når Eiendommen er ferdigstilt (gjelder både seksjonen og fellesarealer, innvendig og utvendig) samt midlertidig brukstillatelse foreligger, skal det avholdes overtakelsesforretning. Sesongavhengige utendørsarbeider, samt gjenstående arbeider av ubetydelig art er ikke til hinder for at overtagelse kan skje. Kjøper har imidlertid ikke rett til å overta Eiendommen før hele kjøpesummen, inklusive endringer/tilleggsbestillinger, omkostninger og eventuelle renter i henhold til pkt 7 er innbetalt og registrert på Meglers klientkonto Kjøper aksepterer at sameiets styre valgt på ekstraordinært sameiemøte overtar andel fellesareal på vegne av Kjøper. Kjøper gir ved underskrift på denne kontrakt styret fullmakt til å overta fellesarealer. Fullmakten innebærer også en rett for styret til å beslutte eventuelt tilbakehold/deponering for ikke fullførte eller mangelfulle arbeider på fellesarealene. Alle renter som opptjenes av det tilbakeholdte beløp tilfaller selger. Overtakelsesforretning for fellesarealene vil normalt bli gjennomført før overtakelsesforretning av de enkelte seksjoner. men senere overtakelse av fellesarealene er ikke til hinder for overtagelse av de enkelte seksjoner Under overtakelsesforretningene skal Selger påse at det føres overtakelsesprotokoll som underskrives av begge parter. Kjøperen (hhv sameiets styre hva gjelder fellesarealene) skal sørge for å protokollføre de mangler man eventuelt påberoper seg vedrørende Eiendommen (hhv fellesarealene). Det kan ikke senere påberopes mangler man med rimelighet burde ha oppdaget i forbindelse med overtakelsesforretningen. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes etter overtakelsen Dersom Kjøper har krav mot Selger som følge av forsinket eller mangelfull ytelse, har Kjøper rett til å holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre kravet, buofl 24 og 31. Kjøpers tilbakeholdsrett må avtales senest ved overtakelsen og kan ikke gjøres gjeldende senere for mangler som påberopes etter overtakelsesprotokoll er signert. Betaling anses likevel for å ha skjedd dersom Kjøper deponerer det omtvistede beløp på Meglers klientkonto i medhold av buofl 49. Krav om deponering som er kjent på overtakelsestidspunktet skal fremgå uttrykkelig av overtakelsesprotokollen med angivelse av beløp som kreves tilbakeholdt Såfremt fullt oppgjør i henhold til Kjøpekontrakt er bekreftet disponibelt på Meglers klientkonto utleveres nøkler til Eiendommen ved overtakelsesforretningen. Selger sørger for å innhente slik bekreftelse. Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 7 av 12

14 15.6 Eiendommen anses for overlevert på dato for overtakelsesforretning dersom Kjøper uten gyldig grunn ikke møter til overtakelsesforretning. Forutsatt at Kjøper er behørig varslet, jf buofl 15, anses Eiendommen i disse tilfeller som godkjent og overtatt selv om Kjøper ikke har vært til stede, jf buofl 14 og Eiendommen overleveres i byggrengjort stand Inntil samtlige bygninger er ferdigstilt, har Selger rett til bruk og rett til å ha stående anleggsmaskiner, materialer og utstyr på sameiets eiendom. Eventuelle skader dette måtte påføre Eiendommen, skal Selger innen rimelig tid utbedre. Kjøper er inneforstått med at det vil kunne finne sted byggearbeider og anleggsvirksomhet i bygget og i området etter overtakelse Eiendommen står fra dato for overtakelse for Kjøpers regning og risiko i ethvert tilfelle. Eiendommens faste utgifter og inntekter avregnes fra dato for overtakelse I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i tapet og maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping i konstruksjoner/trevirke etc. For slike forhold er Selger ikke ansvarlig. Skulle det være oppstått mangler hvor utbedringskostnaden er urimelig i forhold til den betydning manglene har for boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag i stedet for å foreta utbedring Det er Selgers plikt å fremskaffe ferdigattest for Eiendommen, men Kjøper er kjent med at denne normalt først foreligger lang tid etter overtakelse. Kjøper aksepterer at Boligen overtas på brukstillatelse, og Kjøper kan ikke reise krav mot Selger på dette grunnlag. 16 REKLAMASJON 16.1 Kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangler som ikke er eller burde vært oppdaget ved Overtakelsen. Kjøper oppfordres til å reklamere skriftlig Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skade på Boligen, har Kjøper plikt til å begrense skadeomfanget inntil mangelen utbedres Kjøper har ikke anledning til å sette utbedringsarbeidene bort til andre og kreve kostnadene dekket fra Selger med mindre Selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid jf buofl Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selger plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter følgende punkter: a) Sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer b) Mangler som oppstår på grunn av Kjøpers mangelfulle vedlikehold og/eller uforsvarlig bruk av Boligen med utstyr. c) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse som Selger ikke kan lastes eller ha ansvaret for. d) Reparasjoner som inngår i det alminnelige vedlikehold av Boligen 16.5 Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle boligene i prosjektet, så sant ikke normal bruk av Boligen krever at en eventuell feil utbedres omgående. Dersom det ikke er til ulempe for Kjøper, kan Selger kreve at retting av mangler som rettmessig påberopes etter overtagelse skal utstå til etter at ettårsbefaring er avholdt En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter overtakelsen, med mindre Selger har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med god tro, buofl 30. Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 8 av 12

15 17 ETTÅRSBEFARING 17.1 Ca 1 år etter overtakelsesforretning vil det fra Selgers side bli varslet om ettårsbefaring jf buofl 16. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter forhold nevnt i pkt Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter Kjøper seg til å gi Selger og dennes representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl og Kjøper er forpliktet til å kvittere for arbeidene etter hvert som disse utføres. 18 SÆRLIGE BESTEMMELSER 18.1 Kjøper kan ikke uten saklig grunn og Selgers skriftlig samtykke videreselge (transportere) denne kjøpekontrakt før overtagelse med virkning ovenfor Selger. Dersom Selger gir slikt samtykke, kan Selger fastsette nærmere vilkår for gjennomføringen av videresalget og oppgjøret for dette. Dersom denne Kjøpekontrakt overdras av Kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å tre inn i alle de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilvalgsbestillinger. Ved overdragelse av Kjøpekontrakten skal Kjøper i tillegg betale kr ,- til Selger for merarbeidet. Denne sum kan trekkes av Kjøpers eventuelle innbetalinger. Melding om videresalg som mottas senere en 6 uker før meddelt dato for overtagelse, tillates ikke gjennomført. Selv om Eiendommen med denne avtalen er solgt videre før overtagelse, frigis ikke opprinnelig kjøper for sine forpliktelser etter denne kjøpekontrakt. Inntil fullt oppgjør har funnet sted og Eiendommen er overlevert kan Selger fortsatt gjør et hvert krav gjeldende mot opprinnelig Kjøper. Kjøper er også gjort oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Eiendommen i garantiperioden må godkjennes av garantisten Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslovens 54 ved avbestilling før Selger har vedtatt byggestart er satt til kr ,- Ved avbestilling etter Selges beslutning om byggestart reguleres erstatningen av bustadoppføringslovers 53, slik at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved avbestilling, samt tap som følger av at eventuell kjøpekontrakt for parkeringsplass bortfaller. 19 FORBEHOLD 19.1 Selger kan kansellere inngått Kjøpekontrakt frem til dersom ikke 60 % av seksjonene regnet i verdi er solgt samt at Selgers styre har besluttet byggestart. Videre kan Selger kansellere dersom igangsettelsestillatelse eller annen nødvendig tillatelse fra kommunen ikke gis innen samme frist. Selger skal skriftlig meddele Kjøper når grunnlaget for forbeholdene er bortfalt og kontrakten derved er endelig. Dersom kansellering ikke har skjedd innen kl 23.59, anses forbeholdet bortfalt og kjøpekontrakten er endelig. Kansellering anses skjedd på det tidspunkt Selger har sendt meddelelse om dette. Dersom kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert renter. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som følge av kanselleringen Selger forbeholder seg rett til å transportere prosjektet, og da sine rettigheter og forpliktelser etter denne kjøpekontrakt. Også ansvar for eventuelle reklamasjoner og andre krav som er fremsatt ovenfor Selger, så vel før som etter at transporten ble gjennomført, vil da bli transportert. 20 FORSIKRING 20.1 Eiendommen holdes fullverdig forsikret av selger fra byggestart og frem til overtagelse. Forsikringen gjelder også materialer tilført eiendommen, jfr. buofl. 13 siste ledd. Selger inngår på vegne av sameiet og for sameiets regning avtale om forsikring av bygningen fra ferdigstillelse. Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 9 av 12

16 20.2 Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av forsikringen, eller som skyldes forhold utenfor Selgerens kontroll, skal avtalen likevel opprettholdes fullt ut idet skadeerstatningen tilfaller Selger, som på sin side plikter å foreta gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt her ikke ha noe ansvar for Kjøpers forsinkede innflytting jf buofl Kjøper tegner selv innbo- og løsøreforsikring. Denne forsikring må ha dekning for innbo og løsøre som oppbevares i bod og fellesareal på annen manns eiendom, jf punkt 2.3, 1. setning. 21 ETABLERING AV SAMEIE 21.1 Kjøper er innforstått med at man som Kjøper av en seksjon blir sameier i henhold til Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31. Kjøper har rett og plikt til å følge loven og de til enhver tid gjeldende vedtekter Kjøper er kjent med at sameiets fellesutgifter/kostnader først vil bli fastsatt ved stiftelsen av sameiet, og etter hvert som sameiet får erfaring med de utgifter/kostnader som påløper. I den grad Selger har gitt opplysninger om nivået på fellesutgiftene/kostnader, må dette anses som uforpliktende beregninger fra Selgers side For sameiet er det utarbeidet forslag til vedtekter, se pkt 4.8. Disse vedtekter aksepteres av Kjøper. Selger har rett til å tilpasse vedtektene frem til ekstraordinært sameiemøte forutsatt at det ikke er vesentlige endringer som påvirker Kjøper. Selger kan velge å innkalle til ekstraordinært sameiemøte ca 1 måned før overtagelse av boligseksjonene for å velge styre til sameiet. Selger vil kunne være eier og kan i tilfelle stemme på vegne av eventuelt usolgte seksjoner. For øvrig vil kjøpere av de solgte seksjoner kunne stemme selv om de på tidspunktet for møtet ikke er blitt formell eier av sin seksjon For at sameiet skal være i drift ved overtakelsen vil selger engasjere bl.a. forretningsfører, vaktmestertjeneste og leverandør for tele/data for sameiet og for sameiets regning. Avtalene vil bli inngått med varighet på ca. 3-4 år etter det ekstraordinære sameiermøtet som avholdes i forbindelse med ferdigstillelsen Kjøper er kjent med at sameiet forbeholder seg panterett tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden i Eiendommen i henhold til eierseksjonsloven 25, som sikkerhet for Kjøperens forpliktelser overfor sameiet Etter at sameie er etablert og før overtakelse av de enkelte seksjoner, skal Selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer. Det skal føres protokoll og eventuelle mangler og gjenstående arbeider som skal utbedres av Selger skal noteres. Fremdriften og ferdigstillelse av disse arbeider skal også protokolleres Til sikkerhet for at disse arbeider utføres, skal det avtales et beløp som kan sperres hos Megler. Selger kan alternativt stille bankgaranti for hele beløpet. Styret plikter å kvittere ut fortløpende for utførte arbeider i henhold til protokoll slik at tilsvarende tilbakeholdt beløp kan utbetales Selger forbeholder seg retten til å etablere et eller flere sameier. Selger kan også justere størrelsen på de enkelte sameier i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter Dersom det blir flere enn ett sameie vil hvert enkelt fremtidig byggetrinn eller salgstrinn kunne bli organisert i et eller flere sameier. Sameiet etableres som egen eiendom med eget bruksnummer. I slike tilfelle blir det etablert gjennomgående bestemmelser, tinglyst på de enkelte byggetrinn om felles rettigheter og plikter mht bruk og vedlikehold av fellesarealer, veier, ledninger og øvrige fellestiltak på Eiendommen. Kjøper aksepterer dette og kan ikke fremme krav mot Selger pga dette. Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 10 av 12

17 21.10 Dersom det opprettes mer enn ett sameie kan det tinglyses erklæringer som gir andre sameiere adkomst- og bruksrett til gangveiene, utomhus som takterrasse og lekeområder på øvrige boligsameiers eiendom. Det vil også bli tinglyst bruksrettigheter til boder og parkeringsplasser i garasjekjeller som flere sameier vil eie i fellesskap. 22 UTBYGGINGSPROSJEKTET CHOKOLADEFABRIKKEN I, II OG III 22.1 Prosjektet er planlagt gjennomført ved utbygging i tre byggetrinn. Byggetrinn 1, 2 og 3 har henholdsvise prosjektnavn Chokoladefabrikken I, II og III. Chokloadefabrikken-prosjektets arealmessige avgrensning fremgår av situasjonskart, vedlegg 5.1. Størrelsen på hvert byggetrinn og fremdriften i utbyggingen er ikke bestemt, men planlagt bebyggelse omfatter i alt ca. 150 boliger samt næring Endelig organisering av utomhusarealene er ikke bestemt. Blir prosjektet organisert som et sameie inngår utomhus som en del av dette sameiet. Dersom Selger etablerer flere sameier, vil utomhusarealet bli organisert som et felles utomhussameie med eierrettigheter til hvert boligsameie. Vedtekter vil i så tilfelle bli etablert og fastsatt av Selger. Boligsameiene plikter å følge disse vedtektene, herunder å betale fordelsmessig andel av kostandene til drift og vedlikehold. Boligsameiets rettigheter og forpliktelser for felles utomhusarealer kan sikres ved at det tinglyses erklæring om bruksrett og drift- og vedlikeholdsforpliktelser. Selger har rett, men ikke plikt, til å overføre hjemmel til en ideell eierandel i en eventuell felles utomhuseiendom til Sameiet. Dersom Selger velger å overføre hjemmel til en ideell eierandel til Sameiet, kan dette bli gjennomført først etter at hele Chokoladefabrikken-prosjektet er ferdig utbygd. Overtagelsen av disse felles utomhusarealene vil Selger forestå med det organ Selger iht. det ovenstående etablerer for forvaltningen av disse arealer. Selger kan beslutte at slik overtagelse gjennomføres trinnvis etter hvert som de enkelte deler av arealet ferdigstilles Det er planlagt bygget et felles garasjeanlegg under bakkenivå for hele prosjektet. Rettigheter til parkering blir solgt ved inngåelse av særskilt kontrakt med den enkelte kjøper av parkeringsplass. Selger tar sikte på å fradele garasjeanlegget som egen anleggseiendom med eget gnr./bnr., alternativt utskille garasjeanlegget i egen næringsseksjon. Eier av garasjeanlegget vil enten være eierseksjonssameiene som etableres etter hvert som de enkelte byggetrinn ferdigstilles, mens de som kjøper bruksrett til p-plass søkes gitt en tinglyst bruksrett, eller hver enkelt parkeringsplasskjøper med ideell andel/bruksrett i eget garasjelag oppført som eier av eventuell næringsseksjon. Selger tar imidlertid forbehold om å organisere eierforholdene til garasjeanlegget på annen måte. I tilfelle Oslo Kommune ikke tillatter at garasjeanlegget etableres som egen eiendom, vil Selger forsøke å sikre parkeringsplasskjøperens bruksinteresser på annen måte. Selger fastsetter vedtekter for garasjeanleggeseiendommen. Dersom Sameiet får en bruksrett eller en eierandel i garasjeanlegget, vil Sameiet være forpliktet av disse vedtektene, herunder til å betale en andel av kostnadene til drift- og vedlikehold. Sameiets andel av disse kostnadene vil i så tilfelle inngå i Sameiets felleskostnader, og skal dekkes av parkeringsplasskjøperne innenfor Sameiet. Eventuelle usolgte parkeringsplasser i garasjeanlegget ved overtagelse eies og disponeres fritt av Selger Teknisk anlegg etc. for Sameiet er planlagt plassert i Sameiets egen eiendom. Dersom Selger finner det hensiktsmessig, kan enkelte funksjoner for Sameiet legges i garasjeanlegget, som for eksempel sykkelparkering, teknisk rom med mer. Selger bestemmer senere om det for disse formål er hensiktsmessig å tildele Sameiet en bruksrett eller evt. en eierandel i felles garasjeanlegg. 23 FREMDRIFT BYGGETRINN PLIKT TIL MEDVIRKING 23.1 Kjøper er inneforstått med og aksepterer de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, samt ved fullføring av videre utbyggingsplaner i området. Kjøper er kjent med at arbeider kan pågå etter overtagelse og at utomhusarealer som følge av bygging på tilstøtende eiendom kan fremstå uferdig. Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 11 av 12

18 23.2 Selger har rett til å avgjøre om eventuelt og hvordan ytterligere planlagte byggetrinn skal gjennomføres, herunder som leilighetsbygg eller næringsbygg. Dersom enkelte byggetrinn skrinlegges eller endres, har Selger fullmakt til å fastsette hva som skal skje med eiendommen der utbyggingen skulle skje, herunder velge alternative organisasjonsformer og begrense og/eller utvide omfanget av utbyggingen Inntil Chokoladefabrikken-prosjektet er ferdig utbygget, er Sameiet og Kjøper forpliktet til å yte nødvendig medvirkning til en helhetlig utbygging i samsvar med Selgers planer og med de endringer som eventuelt blir gjort underveis. Sameiet er herunder forpliktet til å la Selger vederlagsfritt benytte deler av Sameiets utvendige fellesarealer for adkomst, plassering av utstyr/rigg med mer. Denne plikten omfatter også medvirkning til deling/grensejustering/sammenslåing og reseksjonering på den måte at Kjøper ved signatur på denne kjøpekontrakten gir Selger fullmakt til å signere nødvendige dokumenter i forbindelse med overnevnte. Sameiets vedtekter vil inneholde en midlertidig bestemmelse om denne medvirkningsplikten. 24 BEFARING PÅ BYGGEPLASS 23.1 Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og medfører dermed meget redusert tilgjengelighet for Kjøper. Kjøper skal derfor på forhånd avtale med Selger, dersom besøk på byggeplassen ønskes foretatt. Selgers representant skal være tilstede. 25 E-POST KOMMUNIKSASJON 24.1 Partene er enige om at e-post kommunikasjon kan benyttes mellom partene og at dette regnes om skriftlig kommunikasjon, jf buofl 6 a. 26 TVISTER 24.1 Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt medfølgende dokumenter jf pkt 4 og 5 og bekrefter at den inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter, m.v som ikke er tatt med, er således ikke avtalt mellom partene Tvister angående forståelse av kontrakten eller praktiseringen av denne, skal primært løses ved forhandlinger mellom partene. Når enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved domstolsbehandling. Denne Kjøpekontrakt er undertegnet i 4 - fire - eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt og Megler beholder 2 eksemplarer. Der hvor det er mer enn én kjøper, gir disse ved denne kontrakts underskrift hverandre gjensidig fullmakt til å representere den/de andre i forhold til kontraktsforholdet, herunder på overtakelsesforretningen. ***** Oslo, den Selger: Kjøper: For Chokoladefabrikken Utbyggingsselskap AS jf fullmakt/firmaattest Kjøpekontrakt oppdrag: Røisland & co Prosjektsalg org.nr Side 12 av 12

19 LEVERINGSBESKRIVELSE Chokoladefabrikken, salgstrinn 3 GENERELT Salgstrinn 3 utgjør byggetrinn 2 og omfatter 47 leiligheter i nybygg D og E med utomhusområde, parkeringskjeller og næringsseksjoner i Nidar Bergenes gamle fabrikkvartal på Rodeløkka. Leveringsbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om de viktigste bestanddelene og funksjonene for salgstrinn 3 i prosjekt Chokoladefabrikken. Det kan forekomme avvik mellom leveringsbeskrivelsen og prospektet. I slike tilfeller gjelder leveringsbeskrivelsen. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer f.eks. på fasaden, rekkverk, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, fargesetting, tekniske føringer og lignende kan avvike fra leveransen da detaljprosjekteringen ikke er sluttført. Prosjektet Chokoladefabrikken er prosjektert etter gjeldende reguleringsplan og det er gitt rammetillatelse i henholdt til teknisk forskrift TEK 97 rev 07, etter tilhørende plan- og bygningslov. Det er gitt igangsettelsestillatelse på rivearbeidene som startet i februar For leveringen gjelder Bustadoppføringslovens bestemmelser. Selger tar forbehold om nødvendige endringer i prosjekteringen og leveringsbeskrivelsen som følge av uforutsette forhold, offentlige krav, vilkår og godkjenninger. KONSTRUKSJON Prosjekt Chokoladefabrikken er planlagt delt i 3 byggetrinn. For byggetrinn 2 vil eksisterende bygningsmasse bli revet for å bygge nytt garasjeanlegg og 2 nye leilighetsbygg, D og E. Garasjeanlegget vil henge sammen med byggetrinn 1 og 3. Deler av bygg D blir bygget på eksisterende kjeller og 1. etg. Eksisterende teglfasade og vindustype på deler av Malmøgaten og Stockholmsgaten vil bli bevart på bakkeplanet og 1. boligetasje. Leilighetene D101, D102, D103, D104 og D105 vil få den eksisterende bevaringsverdige teglfasaden som yttervegg. Veggen isoleres innvendig ift hva som er optimalt, gipset og behandles tilsvarende øvrige leiligheter. Bygningene blir oppført med bæresystem i stål og /eller betong eller i et tilsvarende system tilpasset konstruksjonene. Garasjeanlegget blir utført i betong og evt betongelementer. Takene blir flate, isolert og med fall til innvendig sluk. Det etableres gjennomføringer for teknisk anlegg, avkast inntak. Fasadene mot Malmøgaten blir en kombinasjon av eksisterende tegl, metallforblending og betong/puss. Fasaden på svalgang mot gårdsrom er prosjektert med en type platekledning. For øvrig vil fasadene tilpasses det generelle uttrykket i prosjektet. Svalgangene og eventuelt utkragede balkonger vil bli levert med dekker av betong. Rekkverk på balkonger er prosjektert i glass og galvanisert stål. Rekkverkene for øvrig blir i metall og tilpasses utformingen av fasaden. Påhengte balkonger blir levert med bæresystem i aluminium eller stål med gulv av terrassebord, alternativt med betongdekker. Balkong og svalgang er utvendige konstruksjoner. Flatene har fall for avrenning, men mindre ansamlinger av vann vil kunne oppstå på gulvflatene ved regnvær. Salgstegningene viser hvilke leiligheter som har balkonger eller franske balkonger. Eksisterende næringsbygg i byggetrinn 1, bygg B, vil bli rehabilitert hvor deler av 1. etasje er regulert til barnehage. Bygget er ikke inkludert i beskrivelsen. INNVENDIG BEHANDLING GULV Gulvene leveres med 14 mm laminert eikeparkett. Baderomsgulvene leveres med keramiske 10X10 cm fliser med lokal nedsenkning i dusjnisjen. Leveringsbeskrivelse , salgstrinn 3 Chokoladefabrikken Side 1 av 4

20 VEGGER Alle gipsvegger blir sparklet og malt i lys farge 0500-Y. Åpning mellom overskap og himling gipses og behandles som gips for øvrig. Ventiler for ventilasjon og eventuelt inspeksjonsluker plasseres der det er egnet ift de tekniske føringene. Vindussmyg kles med gips og overflatebehandles som gipsvegger forøvrig. Vegg mellom under- og overskap på kjøkken leveres med 10 x 10 cm matt hvit flis med lys grå fuger. Baderomsveggene leveres med 10x10 eller 20x20 keramiske fliser. Rørføringer for radiatorer blir synlige på vegg i leilighetene, men vil bli utført så skjult som mulig. HIMLINGER Bad og entre blir nedforet og kledd med gips, sparklet og malt i lys farge. Øvrig himling blir levert med malt betong med samme fargekode og med fugede synlige V- fuger mellom elementene. Tekniske føringer og eventuelle bærebjelker fores, gipses og behandles som øvrige flater. Tørkesprekker i vanlig omfang i overgangen mellom vegg/vegg og vegg/himling må påregnes. UTSTYR KJØKKEN Kjøkkeninnredning leveres av danske Designa eller av leverandør med tilsvarende kvalitet. Frontene blir levert i hvit høyglans og benkeplaten i laminat. Kjøkkenleverandøren kan på forespørsel utforme kundetilpassede løsninger mot tillegg. Kjøkkenet er tilpasset for innbygging av hvitevarene med uttak av kjøleskapet. Det leveres innbygd integrert ovn med keramisk platetopp og oppvaskmaskin type Zanussi eller tilsvarende kvalitet. Det monteres nedfelt vask i rustfritt stål. GARDEROBE Leilighetene leveres med slagdørsgarderobe med fordeling hyller/stang. Front og skrog i hvit matt overflate. Garderobene leveres av danske Designa eller av leverandør med tilsvarende kvalitet. INNVENDIGE DØRER Innvendige dører type hvit glatt. Dørene er i fabrikkmalt utførelse. Dørvridere leveres i børstet stål. BAD Dusjarmatur med garnityr leveres montert på vegg. Det leveres servantskap med glatte hvite fronter og heldekkende nedfelt servant. Det leveres vegghengte toaletter i hvit utførelse og nedspylingsknapp. Det leveres speil med lys på vegg. Alle bad får dusjvegger med skyve- eller slagdører. Det er avsatt plass til vaskemaskin med tørketrommel satt ovenpå. Badekar leveres ikke VINDUER / VINDUSDØRER Leielighetene leveres med vinduer og balkongdører med karmer i tre eller annet egnet materiale og som tilfredsstiller gjeldende krav. Åpningsbare vinduer leveres med lufte- og vaskestilling samt barnesikring. Der det er behov for brannvinduer kan luftemuligheten bli begrenset, eller ikke mulig. Det er prosjektert at vasking av vinduer som ikke kan åpnes eller vaskes tilfredsstillende fra innsiden, skal gjøres med rappellering av eksternt firma. Denne kostnaden belastes gjennom felleskostnadene. INNGANGSDØR TIL LEILIGHET Inngangsdørene blir levert med grå eller en annen passende farge med brann- og lydklassifisering ihht. forskriftene. "Dørkikkert" og FG-godkjent sikkerhetslås er inkludert. LISTVERK Leilighetene leveres med hvite fabrikkmalte gulv / fotlister og gerikter i hvit MDF, unntatt innvendig i baderom hvor gerikter leveres i furu. Alt listverk leveres med synlige spikerhull. Det leveres ikke taklister. Leveringsbeskrivelse , salgstrinn 3 Chokoladefabrikken Side 2 av 4

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 105 AS Org nr: 990 846 820 Dronning Eufemias g 8 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger og fnr Tlf privat.:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo som Selger

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Eier/ selger JM Norge AS (JM) står som selger av boligprosjektet Elvelunden. Hjemmelshaver

Detaljer

Salgsoppgave H73. Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73.

Salgsoppgave H73. Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73. Salgsoppgave H73 Adresse og matrikkelnummer Grønlandsleiret 73, 0190 Oslo. Eiendommen gnr. 230, bnr. 110 i Oslo kommune Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73.

Detaljer

Salgsoppgave Salgs- og eiendomsinformasjon

Salgsoppgave Salgs- og eiendomsinformasjon Salgsoppgave Salgs- og eiendomsinformasjon Adresse og matrikkelnummer Dronning Eufemiasgate 18-26, 0191 Oslo. Eiendom med knr. 0301, Oslo gnr. 234, bnr. 117. Endelig seksjonsnummer tildeles på et senere

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo.

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Gnr. 38, bnr. 90 i Oslo kommune. Eiendommene skal deles opp. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger fnr Mobil:,

Detaljer

Salgsoppgave Hus 12. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer.

Salgsoppgave Hus 12. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Salgsoppgave Hus 12 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate 58-62, 0485 Oslo. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Eier/ selger Grefsen Utvikling

Detaljer

Salgsoppgave Hus 8. Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate. Endelig adresse med nummer enda ikke tildelt.

Salgsoppgave Hus 8. Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate. Endelig adresse med nummer enda ikke tildelt. Salgsoppgave Hus 8 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate. Endelig adresse med nummer enda ikke tildelt. Eiendommene gnr. 76, bnr. 285 og gnr. 79, bnr. 120 i Oslo Kommune. Etter jordskifte vil eiendommen

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING FØLHUSBAKKEN BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Salgsoppgave Hus 11. Eiendommen gnr. 79, bnr. 4 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer.

Salgsoppgave Hus 11. Eiendommen gnr. 79, bnr. 4 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Salgsoppgave Hus 11 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate 64-66, 0485 Oslo. Eiendommen gnr. 79, bnr. 4 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Eier/ selger Grefsen Utvikling

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Salgsoppgave Boligtrinn IV

Salgsoppgave Boligtrinn IV Salgsoppgave Boligtrinn IV Adresse og matrikkelnummer Trelastgata 21, 0191 Oslo. Parsell av gnr. 234, bnr. 80 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger Barcode 131 AS ved Oslo

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

Salgsoppgave Brødfabrikken

Salgsoppgave Brødfabrikken Salgsoppgave Brødfabrikken Byggetrinn 1 D1-D3 Adresse og matrikkelnummer Gnr. 124, bnr. 34 i Oslo kommune. Eiendommene skal senere fradeles. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger

Detaljer

Salgsoppgave Hus 13. Eiendommene gnr. 79 bnr. 126 i Oslo Kommune. Det tas forbehold om endelig gnr., bnr. Endelig snr. tildeles senere.

Salgsoppgave Hus 13. Eiendommene gnr. 79 bnr. 126 i Oslo Kommune. Det tas forbehold om endelig gnr., bnr. Endelig snr. tildeles senere. Salgsoppgave Hus 13 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate. Endelig adresse med nummer enda ikke tildelt. Eiendommene gnr. 79 bnr. 126 i Oslo Kommune. Det tas forbehold om endelig gnr., bnr. Endelig

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/selger Fornebu Panorama AS står som selger av boligprosjektet Fornebu Panorama. Eier av Fornebu Panorama AS er KLP Eiendom AS.

Salgsoppgave. Eier/selger Fornebu Panorama AS står som selger av boligprosjektet Fornebu Panorama. Eier av Fornebu Panorama AS er KLP Eiendom AS. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Eiendommen gnr. 341, bnr. 14 og 15 i Bærum kommune. Bnr. 14 har adresse Dagny Bergers vei 2. Bnr. 15 har adresse Forneburingen 203 til 207. Eier/selger Fornebu Panorama

Detaljer

Salgsoppgave Hus 17. Vedlegg 16.6. Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate, 0485 Oslo. Endelig adresse tildeles senere.

Salgsoppgave Hus 17. Vedlegg 16.6. Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate, 0485 Oslo. Endelig adresse tildeles senere. Vedlegg 16.6 Salgsoppgave Hus 17 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate, 0485 Oslo. Endelig adresse tildeles senere. Eiendommen gnr. 79, bnr. 122 i Oslo kommune. Eiendommen for Hus 17 vil bli fradelt

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

Salgsoppgave Boligtrinn V

Salgsoppgave Boligtrinn V Salgsoppgave Boligtrinn V Adresse og matrikkelnummer Rostockgate 24, 0191 Oslo. Parsell av gnr. 234, bnr. 80 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger Barcode 131 AS ved Oslo

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

Salgsoppgave Hus 15 og 16

Salgsoppgave Hus 15 og 16 Vedlegg 16.6 Salgsoppgave Hus 15 og 16 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate, 0485 Oslo. Endelig adresse tildeles senere. Eiendommen gnr. 79, bnr. 4 i Oslo kommune. Eiendommen for Hus 15 og 16

Detaljer

Salgsoppgave. VS10 Vøyensvingen 10. Eiendommen gnr. 219, bnr. 5 i Oslo kommune. Seksjonsnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. VS10 Vøyensvingen 10. Eiendommen gnr. 219, bnr. 5 i Oslo kommune. Seksjonsnummer tildeles senere. Salgsoppgave VS10 Vøyensvingen 10 Adresse og matrikkelnummer Vøyensvingen 10, 0457 Oslo. Eiendommen gnr. 219, bnr. 5 i Oslo kommune. Seksjonsnummer tildeles senere. Eier/ selger/hjemmelshaver Infill AS

Detaljer

Salgsoppgave Årvolltoppen

Salgsoppgave Årvolltoppen Salgsoppgave Årvolltoppen Adresse og matrikkelnummer Årvollveien 72, 0590 Oslo Eiendommen gnr. 86, bnr. 467, i Oslo kommune. Eier/ selger/hjemmelshaver JM Norge AS er hjemmelshaver og selger av boligprosjektet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS org.nr.: 982 366 879 Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Selger forbeholder seg retten til å fordele plassering av boder og parkeringsplasser.

Selger forbeholder seg retten til å fordele plassering av boder og parkeringsplasser. KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING STORØYA LERKETUNET BOLIGSAMEIE Oppdragsnr: 835-15-9015 Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr (11 siffer) Adresse Postnr

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER Oppdragsnummer: Dato: Omsetningsnummer: Leilighet: UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring 1 KONTRAKTENS PARTER Selger: Dalabukta Utbygging AS Org.nr.: 995 020 718 Adresse:

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 453, 1327 LYSAKER (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post: (heretter

Detaljer

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 1 Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING SANDSLIÅSEN F-G-H / BYGGETRINN II

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING SANDSLIÅSEN F-G-H / BYGGETRINN II KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING SANDSLIÅSEN F-G-H / BYGGETRINN II Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil: E-post: (heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Oppdrag: KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING GARTNERLØKKA BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon

Detaljer

Salgsoppgave Kavaleren

Salgsoppgave Kavaleren Salgsoppgave Kavaleren Adresse og matrikkelnummer Fjellgata 30, 0556 Oslo Eiendommen gnr. 227, bnr. 91, i Oslo kommune. Eier/ selger/hjemmelshaver Fjellgata 30 KS, organisasjonsnummer 997 485 009, er hjemmelshaver

Detaljer

Salgsoppgave Cliffhanger

Salgsoppgave Cliffhanger Salgsoppgave Cliffhanger Adresse og matrikkelnummer Trelastgata 27, 0191 Oslo. Parsell av gnr. 234, bnr. 80 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger Barcode 131 AS ved Oslo

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Oppdr.nr. Form.nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS, org.nr.: 982 366

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post: (heretter

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Adresse Postnr. Poststed. Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon Telefaks. Forbruker (2) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr.

Adresse Postnr. Poststed. Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon Telefaks. Forbruker (2) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE HUS B SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: 712-14-9026 Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING 5 0 ØST BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon

Detaljer

KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG

KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG NBBL, 08.07.2005 KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG 1. Partene og deres representanter Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE HUS B SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: 712-14-9026

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE HUS B SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: 712-14-9026 KJØPER ER IKKE FORBRUKER KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE HUS B SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: 712-14-9026 Partene i kontrakten er: Selskap (kjøper) Org.nr. (11 siffer)

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

SALGSOPPLYSNINGER FOR Salgsoppgave utarbeidet 14.06.2013 Selger/oppdragsgiver: Kjeller Storgård AS, org.nr. 999 188 516. Postboks 507 Skøyen, 0214 OSLO Boligtype: Selveierleiligheter Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Prisliste Harriet Backers gate

Prisliste Harriet Backers gate Prisliste Harriet Backers gate Bolig nr. BRA S-ROM P-ROM Garasje/Carport/Bod Tomt M 2 Antall M 2 soverom Stavanger 18.03.13 Pris kr Pris inkl omk.og dok avigft A 287,4 74,1 212,8 42,1 448 4 (5) 8.690.000

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver.

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver. VIKTIGE OPPLYSNINGER SELGER Hyggeveien 5 AS Org.nr: 994 870 890 / Sørkedalsveien 10 A, 0369 OSLO HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

PORTALEN LILLESTRØM BYGG A

PORTALEN LILLESTRØM BYGG A PORTALEN LILLESTRØM BYGG A SALGSOPPGAVE del 2 SALG: Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). SELGER: Portalen Boliger AS. Org.nr:

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer