KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG"

Transkript

1 KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG HAR FØLGENDE SYNSPUNKT NÅR DET GJELDER EN REVISJON AV BØA-PLANEN: 1 Etikk Etikk bør tas inn på den måten at emnet har hovedforankring i ett bestemt kurs Vi finner det mest naturlig at det legges til "Videregående organisasjonsfag", slik at det blir hetende "Etikk og videregående organisasjonsfag Det er viktig at det gis en grunnleggende innføring i etikkproblematikken I tillegg bør etikk tas inn i de enkelte fagene/kursene der hvor det er naturlig og der ta opp de problemstillingene som er aktuelle Revisjon er et godt eksempel i denne forbindelse 2 Behov for å styrke bedriftsøkonomiske fag Den nåværende planen har 30 stp til bedriftsøkonomisk analyse og 24/25 stp til administrasjonsfag Vi mener at det er et skjevforhold mellom de to fagområdene på bekostning av de bedriftsøkonomiske fagene Vi mener at administrasjonsfagene har for stor plass og foreslår å redusere disse til 20 stp slik at bedriftsøkonomisk analyse øker fra 30 stp til 35 stp I den forbindelse mener vi at spesielt finansområdet bør styrkes, spesielt rettet mot verdsettingsproblematikken Dette er av spesielt viktig for revisorstudentene, men faktisk tror vi at dette også er av stor generell interesse, og at det totalt sett vit gi en bedre utdanning Vi er klar over at det kan høres selvmotsigende ut når vi foreslår å legge et ekstra emne til organisasjonsfagene og samtidig redusere med 5 stp Men vi mener at det likevel innenfor 20 stp bør være mulig å dekke de viktigste emnene på en tilstrekkelig måte Oslo, 26 november 2009 Gunnar Engetsåstrø

2 NRØA/AU v sekretær Mona Majgaard Viser til fores ørsel vedr endrin er i lanen for bachelorstudiet Fagkomite for kvantitativ metode anbefaler at de to grunnleggende metodefagene matematikk (MEM1) og statistikk (MES1) opprettholdes som nå med i hovedsak samme innhold, og med et omfang på 7,5 studiepoeng på hvert av fagene Faget samfunnsvitenskapelig metode anbefales også opprettholdt i hovedsak som i dag Komiteen anbefaler videre at det inkluderes et fag i informasjonsbehandling, med et minimumsomfang på 5 studiepoeng Dette innebærer at det anbefales et samlet omfang på metodefagene på studiepoeng Komiteen har tidligere pekt på at spesielt matematikk-faget (MEM1) varierer (i vanskelighetsnivå) betydelig på landsbasis pga forskjellene i studentenes startgrunnlag Disse forskjellene synes å ha økt ytterligere etter innføringen av Kunnskapsløftet Komiteen ønsker en avklaring fra NRØA om opptaksgrunnlaget for studiet og om hvorvidt de grunnleggende metodefagene (MEM1 0gMES1) fortsatt skal være felles fag i studiet Matematikk o statistikk Komiteen har i sin rapport fra oktober 2008 gitt begrunnelse for at disse to fagene bør ha en høy grad av samordning på landsbasis Dette innebærer følgende presiseringer i planen: Fagene MEM1(matematikk) og MES1(statistikk) skal være egne emner o Omfanget skal være 75 pluss 75 studiepoeng o Hvert emne skal ha egen skriftlig eksamen o Emnebeskrivelsene i NRØA-planen må følges Fagene må ha felles rammebetingelser med hensyn til eksamen o Vurderingen består i sin helhet i en skriftlig eksamen på minimum 4 timer o Hjelpemidlene til eksamen begrenses til formelsamling, kalkulator og tabeller o Kalkulatoren skal ikke kunne regne symbolsk o Flervalgseksamen anses ikke å være en egnet eksamensform ved avsluttende eksamen De fleste skolene har lagt om til en fagstørrelse på 7,5 studiepoeng (eller minimum 7,5) For de fleste innebærer dette en utvidelse fra typisk 6sp (2 vt) som tidligere var vanlig Komiteen mener at denne økningen også er nødvendig på bakgrunn av studentenes stadig dårligere matematikkbakgrunn fra videregående skole Komiteen har tidligere pekt på at disse fagene varierer betydelig på landsbasis, at det egentlig dreier seg om forskjellige fag: Det dreier seg om betydelige forskjeller i faginnhold/pensumomfang, vanskelighetsgrad og rammebetingelser til eksamen Komiteen mener at de foreslåtte presiseringene for å samordne disse to fagene vil kunne gi et vesentlig bidrag til en bedre samordning av karakterbruken på landsbasis Disse presiseringene vil også innebære en kvalitetssikring av studiet, det vil gi grunnlag for en bedre samordning av andre fag som er avhengig av et godt matematikkgrunnlag, og det vil bidra til å sikre kvaliteten i masterstudiet Men matematikkfaget (og til dels også statistikkfaget) har fått økende problemer med "sprik" i opptaksgrunnlaget etter nye retningslinjer for "generell studiekompetanse" (GSK)som ble innført ved "Kunnskapsløftet" Skoler som rekrutterer studenter til integrert 5-årig master er sikret at studentene har det riktige startgrunnlaget i matematikk med fagene S1 og S2 fra videregående (eventuelt faget R1 som i opptaksammenheng likestilles med fagkombinasjonen Sl +S2) Også andre skoler med god rekruttering til 3-årig bachelorstudium har studentkull der en rimelig stor andel har et godt grunnlag i matematikk Men alle studier/skoler som må ta opp på grunnlag av generell studiekompetanse har store problemer med at studenter starter på studiet bare med det minimum i matematikk som kreves

3 for generell studiekompetanse Rapporter kan tyde på at på mange av skolene/studiene har over halvparten av studentkullet bare minimumskravet i matematikk som grunnlag Etter ny fagstruktur betyr dette såkalt P-matematikk (fagene Vgl P og Vg2P) som i realiteten innebærer at disse studentene ikke har matematikk-grunnlag ut over ungdomsskole-matematikk (Fagene går feks ikke videre med algebra som grunnlag for Sl, se feks her: htt ://skolenettetno/lkt/tm Laere lanas x?id=36376&laere lanid=27908&visnin =5&sorterin =3& hoid=27952&e slan ua e=no) I den tidligere rammeplanen til Kandidatstudiet i økonomi og administrasjon var det i fagplanen for matematikkfaget understreket at faget bygget på 2MY fra videregående (svarer til S2 i dag), på tross av at studiet ellers bygget på generell studiekompetanse Den gang ble det vurdert slik at omfanget av studenter som manglet det nødvendige matematikkgrunnlaget var så lite at det ikke utgjorde noe problem Ved utforming av plan for det 3-årige bachelorstudiet falt presiseringen om grunnlaget for matematikk-faget ut, uvisst av hvilken grunn (Det står faktisk i fagplanen: "Forkunnskaper: Ingen spesielle"!) De nye sarnfunnsrettete matematikkfagene i videregående skole, fagene S1 (i 2 klasse) og S2 (i 3 klasse) er gitt et innhold som skal gi nødvendig grunnlag i matematikk for studier i økonomi og samfunnsfag Fagene gir også et meget godt grunnlag for vårt statistikkfag MES1 Elever i videregående skole som sikter mot slike studier tar i 1 klasse et fag som kalles Vgl T I hvert av de 3 årene har disse elevene 187 skoletimer med matematikk Målsettingen for matematikkfagene S1 og S2 er å " gi fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder" Med S1+S2 som grunnlag er det mulig å undervise våre metodefag slik at fagplanen blir dekket og på et nivå som fagkomiteen oppfatter som intensjonen i planen Elever i videregående skole som vil ha minst mulig matematikk, som egentlig "hopper av" matematikkfaget, kan slippe med et minimum av matematikk, fagene Vgl P(i 1 klasse) og Vg2P (i 2 klasse) Disse fagene, som kalles Praktisk Matematikk gir ikke noe matematikkgrunnlag for videre studier Fagene tar sikte på å gi elevene et minimum av praktiske regneferdigheter som alle trenger for å mestre utfordringer knyttet til feks personlig økonomi, lån, forsikring, beregning av lengde, areal og volum mv Elever som velger P-matematikk ved starten på videregående skole blir gjort oppmerksom på at de da egentlig ikke får det nødvendige grunnlag til å fortsette med faget S1 i 2 De blir ikke nektet å velge S1 i 2 klassetrinn, men får beskjed om at de gjør det på eget ansvar Men rådgivere i videregående skole kan likevel forsikre elevene om at selv om de velger P-matematikk så vil de få generell studiekompetanse og kan feks begynne på studier i økonomi og administrasjon At matematikknivået i skolen generelt svekkes er et problem for BØA-studiet Men problemene blir ekstra store ved at andelen studenter med P-matematikk-bakgrunn øker Disse studentene mangler 3år å 187 matematikktimer i forhold til sine medstudenter som har grunnlaget i orden De vil påvirke undervisningen (i MEM1) i retning av forenklinger, kalkulatorløsninger, "kokeboksløsninger" mv og redusere mulighetene til analytisk og problemorientert behandling av stoffet slik som intensjonen er i planen Det er også slik at de videregående matematikk-fagene (i VGS) innebærer en "siling"av studentene som i rimelig grad sikrer at studentene ved BOA har forutsetninger for å arbeide med metodefagene slik som intensjonen i planen er Det er også et viktig moment i saken at fagmiljøene utsettes for et press om "gjennomstrømning" og studiepoengproduksjon Å opprettholde faglige krav vil gjerne innebære høye (og voksende?) strykeprosenter, og dermed innebære sviktende budsjettmidler De fleste skolene prøver å avhjelpe situasjonen med forskjellige tiltak som forkurs, støtteundervisning, differensiert undervisning (kulles deles etter matematikk-nivå) Alle disse tiltakene er ressurskrevende og koster penger Både mht kvalitetsikring av studiet og vurdert ut fra samfunnsøkonomiske interesser, burde studentene hatt et

4 adekvat matematikkgrunnlag med seg fra videregående skole Dersom skolene ikke tar hensyn til studentene med for dårlige forkunnskaper (og senker kravene) vil det gå ut over studentene i form av stryk eller et voldsomt arbeidspress Studenter som begynner på studiet med for svake forkunnskaper gir ofte uttrykk for at de nærmest er ført bak lyset, at de ikke har vært klar over hva som kreves Disse forholdene har da også blitt tatt opp i NRØA av studentrepresentanter (Studentenes Landsforbund) Ved innføring av Kvalitetsreformen, og påfølgende revisjon av opptakskrav for de forskjellige studier, burde NRØA ha argumentert for å få skjerpet opptakskravene til studier I høringsuttalelser ble det fremmet krav om slik skjerping av opptakskravene fra UiA, UiS, HiB og HiST Dessverre ble ikke dette fremmet av NROA Se vedlegg, med en del brev og uttalelser vedr opptakskravene Komiteen vurderer det også slik at det forestående fagplanarbeidet, og ikke minst det som gjelder arbeidet med implementering av Kvalifikasjonsramme-verket (med utarbeiding av detaljerte læringsytbyttebeskrivelser) innebærer at vi har behov for avklaring om forkunnskapene, spesielt i matematikk Når det gjelder faginnhold og hva spesielt matematikkfaget skal bygge på viser vi også til rapport fra AD-HOC-gruppe oppnevnt av NR0A: htt ://wwwuhrno/or aniserin /nas'onale rad/nroa/sentrale dokumenter, og dessuten uttalelse fra Norsk Matematikkråd: htt : matematikkradetno arbeids lanen df Komiteen vurderer det nå slik at situasjonen krever en avklaring Dersom matematikkfaget skal opprettholdes som et felles fag i studiet (BØA) på landsbasis må NRØA sørge for en avklaring om hva faget skal bygge på Skal matematikkfaget i BØA kun bygge på GSK? (i realiteten bygge på ungdomsskolen) Da vil faget bli ubrukelig for skolene som rekrutterer best Hvis opptaksgrunnlaget skal være lavere enn S1 vil dette innebære en vesentlig nivåsenkning i metodefagene Med de minimumskravene i matematikk som gjelder i dag (P1 + P2) vil vi måtte operere med alternative matematikkfag i studiet Skal fagkomiteen utarbeide fagplaner for forskjellige metodefag i (de første årene) i 5-årig masterstudium og 3-årig bachelorstudium? Hva med opptakskrav til masterstudiet? Skal vi operere med alternative fag i bachelorstudiet slik at de som vil gå videre på master kan velge det rette faget? Og hva med andre fag i studiet som bygger på (og forutsetter) kunnskapene i nåværende fagplan i MEM1? Komiteen anbefaler at fagplanen opprettholdes (i hovedsak) som i dag, og at faget bør bygge på S1+S2 fra VGS (Dette svarer til 2MY-grunnlaget i tidligere 2-årig kandidatutdanning, og er det rette grunnlaget for at fagplanen blir dekket og på et nivå som fagkomiteen oppfatter som intensjonen i planen ) Komiteen vil videre be om at NRØA går inn for (og søker departementet om) spesielt tilleggskrav i matematikk ut over GSK Dersom NRØA bestemmer seg for å be departementet om at Slmå være opptakskrav vil dette også være en ordning som komiteen finner forenlig med å opprettholde MEM1 som et felles fag i studiet Man vurderer det da slik at studentandelen med kun Slblir så liten (på landsbasis og på de fieste skolene) at problemet i rimelig grad blir løst Men det vil fortsatt være behov for forkurs/ ekstraundervisning for studentene med dårligst grunnlag Informas'onsbehandlin Mange skoler inkluder et fag i inforrnasjonsbehandling i studiet i dag, og flere har tatt til orde for at dette bør inngå i den obligatoriske rammen i studiet

5 Det antas å være bred enighet om at kunnskaper i informasjonsbehandling er av stor betydning for de aller fleste yrker våre bachelorer/mastere vil gå inn Tidligere var det et obligatorisk fag i videregående skole, 3 timers-faget i Økonomi og informasjonsbehandling som innebar et nødvendig minimumsgrunnlag for studiet i Økonomi og administrasjon Et viktig element i dette faget var blant annet en grunninnføring i regnearkbruk/excel Dette faget er nå fjernet og studentene mangler et grunnlag i inforrnasjonsbehandling fra videregående skole Det må antas at kunnskaper i informasjonsbehandling også er viktig for masterstudiet, men at det er naturlig at dette inkluderes på bachelor-nivået Komiteen vurderer det slik at mange studenter mangler nødvendig bakgrunn i informasjonsbehandling, og at dette svekker kvaliteten ved flere av fagene i studiet Komiteen mener at et pensumomfang som for eksempel i læreboken PC-bruk for universiteter og hogskoler burde vært en naturlig del av studiet Dette inkluderer bla filbehandling, regneark, presentasjonsverktøy og tekstbehandling Innsikt i regneark er viktig for flere av økonomifagene Mange studenter mestrer grunnleggende tekstbehandling, men innsikt i mer videregående tekstbehandling er viktig i tilknytning til større dokumenter, rapporter, bachelor- og masteroppgaver for bla å håndtere disposisjon, innholdsregister, noter og stikkordregister I tillegg til kunnskap i mer "personlig" informasjonsbehandling er det også viktig med innsikt i administrativ informasjonsbehandling, inkludert administrative informasjonssystemer (for eksempel økonomi- og regnskapssystemer og personaladministrative systemer) Komiteen er overbevist om at slik innsikt i informasjonsbehandling bør inkluderes i den obligatoriske delen av studiet, men ikke nødvendigvis som eget fag Samfunnsvitenska eli metode Komiteen ser et klart behov for å opprettholde faget med minst samme omfang som i dag Siden forrige planrevisjon er betydningen av faget blitt enda viktigere på bakgrunn av det er et økende antall bachelorer som går videre på masterprogram og som bør ha metodegrunnlaget i orden Uavhengig av fordypningsretning/fagområde er det verdifullt at studentene får innsikt i både kvantitative og kvalitative metoder Om im lementerin av det nas'onale kvalifikas'onsrammeverket: Komiteen er innforstått med at det vil være en del av komiteens oppgaver å sørge for at utforming av justerte fagplaner for metodefagene blir i samsvar med retningslinjene for det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket Med vennlig hilsen Terje Simonsen

6 NHH Fagkomite for kvalitative metoder Jan-Oddvar Sørnes, Bodø (leder) Lene Foss, Tromsø Arent Greve, NHH Anne Ryen, UiA Ragnhild Silkoset, BI

7 N1111 Mål og emner Organisere, oppsummere, samt drøfte resultater fra studier foretatt med kvalitative metoder Forstå vitenskaperlige prinsipper og hvilken rolle kvalitative metoder spiller i utvikling av kunnskap, og forstå deres styrker og svakheter sammenlignet med kvantitative metoder, og hvordan disse to kan supplere hverandre Kunne kode data og analysere disse primært ved bruk av datamaskinapplikasjoner (som feks Atlas, HyperResearch, NVivo, eller andre)

8 NIIII Innhold Det er viktig å få fram hensikten med metodefaget generelt i bachelorutdanningen, og hvilket innhold som skal prioriteres i de ulike emnene Det er også viktig at metodefaget knyttes opp til vitenskapsteori og forskningsetikk Innholdet i undervisningen bør dekke et utvalg av ulike teoretiske retninger, ulike typer data, hvordan samle og organisere data, samt analyseteknikker

9 NIIII Kompetanse i undervisning av kvalitativ metode For å få metodefaget opp på et akseptabelt nivå er det komiteens oppfatning at kvalitativ metode, på lik linje med andre fag, bør undervises av forskere som forsker og publiserer innen faget Med dagens utvikling av antall læresteder som tilbyr økonomisk administrativ utdanning, vil dette kunne bli en utfordring

10 N1111 Undervisning i metodefaget Kvalitative metoder kan gis enten som en del av generell undervisning i metode (del av obligatoriske kurs), hvor institusjonene selv bestemmer omfanget av kvalitative metoder, eller som eget kurs I tillegg bør det også institusjonene selv overveie om de vil tilby frivillige fordypningskurs En del av undervisningen i kvalitative metoder, som feks intervjuteknikk, lar seg best undervise i små grupper Institusjonene kan selv bestemme hvordan undervisning organiseres og legges tilrette

11 NIIII Pensum i metodefaget Erfaringen vår tilsier at enkelte innføringsbøker i kvalitativ metode beregnet på Bachelornivå, i dag brukes til undervisning på Master- og Phd - nivå ved flere læresteder Tilgangen på lærebøker på engelsk er meget stort; tilbudet av norske bøker er noe mer begrenset Vi anbefaler derfor at innhold og omfang i kvalitativ metode bør være ut fra et realistisk og fornuftig nivå med tanke på hva studenter trenger når de går ut i arbeidslivet etter endt bachelor

12 Fagkomité for samfunnsøkonomi Jon Reiersen 11 november 2008 Fagkomité for samfunnsøkonomi Mediemmer: Rolf Jens Brunstad (NHH), Bjørn-lvar Davidsen (Høgskoten i Østfold), Erik Nesset (Høgskoten i Åtesund), Siri Hege Løken (Høgskolen i Lillehammer), Hassa Pedersen (HHB), Torbjørn Schei (Høgskoten i Finnmark) og Jon Reiersen (Høgskoten i Vestfold) i

13 Fagkomité for samfunnsøkonomi To møter; vår og høst Saker som har vært diskuter, 1 Karakterrapporten 2 Etablering av faglig nettverk 3 Mikroøkonomiens rolle i det økonomiskadministrative studiet Fagkomité for samfunnsøkonomi Karakterrapporten foreligger Ikke den saken som vekker det største engasjementet (hva er hensikten, kvaliteten på data, arbeidskrevende å bearbeide rådata, behov for et mer standardisert opplegg ved innhenting av data) 2

14 Fagkomité for samfunnsøkonomi Etablering av faglig nettverk: - Hvorfor? - Hvordan? Fagkomit é for samfunnsøkonomi Mikroøkonomien rolle i den økonomiskadministrative utdanningen - Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid - Hva vil vi med mikroøkonomien i den økonomisk-administrative utdanningen? - Reflekterer den eksisterende emnebeskrivelsen, slik den er formulert i "Den store planen", disse ønskene? 3

15 Fagkomité for samfunnsøkonomi Utgangspunkt: - Makroøkonomi: Lett å motivere og lett å forstå hensikten med - Mikroøkonomi: Vanskelig å motivere og vanskelig å forstå hensikten med Liten gjenkjennelseseffekt for studentene (evnen og viljen til abstraksjon settes på prøve) => forelesere er frustrerte og studenter er frustrerte! Fagkomité for samfunnsøkonomi Hvordan gripe dette an? - "Business as usual" men med mer drilling og med mer undervisning (a la matematikk)? - Revidering av emnebeskrivelsen? 4

16 Fagkomité for samfunnsøkonomi Eksempel: Hva er en bedrift og hva skjer innenfor bedriften? Bedriften som en produktfunksjon fanger i liten grad opp svaret på dette spørsmålet (interessekonflikter, forhandlinger, strategisk interaksjon) Fagkomité for samfunnsøkonomi I motsetning til makroøkonomi blir ikke studentene klokere når det gjelder å forstå konsumenter og bedrifter Men de blir trenet i abstrakt modellering og analyse En del av det som læres i mikroøkonomi er også viktig for det som skjer senere i studiet? 5

17 Fagkomité for samfunnsøkonomi Vi har ikke svaret! Ønsker å benytte det faglige nettverket til å stimulere til debatt Konferanse høst-09 Fagkomité for samfunnsøkonomi - Karakterrapport Jon Reiersen 11november

18 Fagkomité for samfunnsøkonomi - Karakterrapport Prosentvis fordeling alle høgskoler alle samfunnsøkonomiske fag A B c Kara kter D E F Fagkomité for samfunnsøkonomi - Karakterrapport Prosentvis fordeling alle høgskoler mikroøkonomiske fag A B C Karakter D E F 7

19 Fagkomité for samfunnsøkonomi - Karakterrapport Prosentvis fordeling alle høgskoler makroøkonomi 30 % 25 % 20 % 4 % 0% A B c Karakter D E F Basert på kun 7 observasjoner 8

20 TIL: NR0A/AU v/ Mona Majgaard FRA: Fagkomité for samfunnsøkonomi v/ Jon Riersen SAK: Justeringer av Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Vi viser til forespørsel fra NRØA/AU til fagkomiteene vedrørende eventuelle justeringer av Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Fagkomite for samfunnsøkonomi diskuterte saken på møte 12 november 2009 Komiteen anbefaler at de to grunnleggende samfunnsøkonomiske emnene i mikro- og makroøkonomi opprettholdes med dagens omfang (15-20 studiepoeng) Komiteen ser imidlertid behov for å tilpasse beskrivelsene av de to emnene til retningslinjene i det nye nasjonale kvalifikasjonsrammeverket Komiteen kan legge fram forslag til nye emnebeskrivelser på NRØA-møte 1/10, om dette er ønskelig Videre har komiteen drøftet behovet for en mer omfattende revisjon av emnebeskrivelsen i mikroøkonomi Svake resultater nasjonalt, samt tilbakemeldinger fra fagmiljøet har vært utgangspunkt for disse drøftelsene Vi videreformidler gjerne drøftelsene som har vært ført i komiteen til NRØA Komiteen legger ikke opp til en gjennomgripende revisjon av emnebeskrivelsen i mikroøkonomi, men står samlet om noen justeringer som vi mener bør med forslag til ny emnebeskrivelse Horten, 30 november 2009 Jon Reiersen

21 fi 0 9 i 0 I I I ^ I ^ r, 9 : s e, ri,- - : I 0 Å I e er I ab 9 ^ 49 0 ' I II - II- 4 : I I - 111II ri - - Il Å, fj : II - r) - 9^ : ": II , fi : I - I i : I - 4 I ' I- i 1 fi: - : - II 1

22 I 11 Ili, e 0 ' 11' 9 Il å å å a I e P å å 11' - o å - - 8, ' 0: 11 å l - - o I e & al di lb * I I ap & ai 411 Alb, 6 : I I el o - 1 ' ' i I I I e - di di o I e 4 0 * ' I I, å :, I o :, * - I ri e u a å å ' ' II 411 iih dit ø å å e å å 9 å e o (0 9 å å 0 I så I 4 å I I å & & & å & & å 9 :, e I i le, 2

23 I 111 Dramatiskforl otellene r r, Tre av fire sénger tomme, 1_ , r -1,11, L, Ir-se ' Sr,,, ^1,6, le ' 1,--11, 11,1r,1,, 1 11P Ir + Mgø,'erryilwqrig fl ', giltrv,,,, k rdr, 1,1 3

24 41 700% 600% 500% 400% 300% Totalrentabili tet Beleggspros ent Relativ pns 200% 100% 00% Negativeflike produktforbinn Positive produktfortrinn 1 ri I e - l I å l å I *5 0 å e: -11 å a I - ri 1 I å - å e 4

25 å 1 I I I I II ål 111 å ri 111 Is ler a, I I e ø /11 e I dei Effekter av markedsorientert produktutvikling I I I1 900% 800% 700% 600% I e 500% 400% 300% Totalrentabilitet Kapasitetsutnyttelse Salgsvekst 06_07 e I 200% 100% 00% Produktfortrinn Lav markedsodentert Høy markedsorientert e produktutv produktutv 5

26 ø I I - - Emneområde 1 og 2studieår 3 studieår Sum Inntektsrelaterte fag 30 studiepoeng Samfunnsøkonomi 15 studiep eng Markedsføring 75 studie eng Markedsforskning 75 studie eng Bedriftsøkonomiske fag 30 studiep eng 30 studiepoeng Administrasjonsfag 15 studiepoeng Organisasjon og ledelse 75 studiepoeng Foretaksstrategi 75 studiepoeng Metodefag 15 studiepoeng Matematikk 75 studiepoeng Statistikk 75 studiepoeng Videreforing 0-30 studiepoeng 0-30 studiepoeng 30 studiepoeng Profilering 0-30 studiepoeng studiepoeng 60 studiepoeng Sum 120 studiepoeng 60 studiepoeng 180 studiepoeng I - 6

27 IIP QUADRANT 1 QUADRANT 11 Coneentrate Here Keep up the good work High Imporiance Low Satisfaction High Importance High Satiolaction QUADRANT Low Priorby QUADRANT IV Pousibk Overkill tow Importance Low Satisfaclion Low Importance High Satisfaction AI84,4044 1f/d0 'sd,iiwhi 10010sna mandarlasm PAIII0 ei elkkerhst libansonlek Oruksopnileffer Its0kaurensed Itlig pele

28 : I i r I I I dlia w I I I 1 1 v ri I 11 a ø I r I 0 I r I e ' I I 1 : e I 1, 5 I r 1 I r 1 : I : I e 1 e e e e 9 e : e 6 o :e I 6 r - I rl I 1 I i 1 I I I 1 i

29 I e I Il III 11 i /11 0 II ' 1 1 ' II ' II II åll da I # # 9 - dol # #? - II ' a $ ^ * a - - I o * r I el - /11 a a 111 a o :, I - l a a III a da 111 u 1 ri 0 ' II : IIP ' I - A A # # :? e - # # # : III /I : e : I ^ ^ a a a 0 : e : 9

30 I s 6 II ' å ' å II å I 5 a a å * å 11 ar II å a å å å å å å «II Il : 5 å 9 : å I 10

31 OPPDATERING/REVISJON AV PLAN FOR BACHELORSTUDIENE I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Fra: Fa komw for Administras'onsfa A GENERELLE KOMMENTARER 1 Revisjon av Plan for treåri bachelorstudium i økonomi o administras'on Fagkomité for administrasjonsfag ser pr i dag ikke behov for en fullstendig omlegging av den nåværende planen Vi finner det imidlertid nødvendig med en revisjon av gjeldende plan En faglig gjennomgang av de ulike emnebeskrivelsene samt en bearbeiding av disse i tråd med Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning bør gjennomføres Slik kan vår norske bachelorutdanning bedre tilpasses et felles europeisk rammeverk I tillegg mener vi det er viktig at revisjonsarbeidet generelt preges av oppmerksomhet inn mot det internasjonale feltet for bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon Det må vurderes hvorvidt nye obligatoriske emner skal innføres i studiet Det må også etter vår mening vurderes hvorvidt NRØA bør "stramme grepet" rundt bachelorutdanningen i form av tydeligere faglig standardisering i grunnleggende obligatoriske fag I tillegg til disse problemstillingene mener vi også at studiets forhold til praksisfeltet bør diskuteres I det følgende vil vi ta opp disse problemstillingene og komme med våre anbefalinger til NRØAs arbeid med bachelorplanen 2 Standardisering av grunnleggende emner innhold og studiepoeng Økt studentmobilitet mellom institusjonene og ønsket om innpass av emner i andre institusjoners studieløp reiser spørsmålet om hvorvidt det er ønskelig med en større standardisering av faginnholdet i emner innenfor bachelorplanen Flere medlemsinstitusjoner reiser denne problemstillingen i sine uttalelser til NRØA En ytterligere grunn til at denne problemstillingen bør drøftes, er at selv om bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon er en fullverdig avsluttende utdanning, begynner et stadig økende antall studenter på mastergradsutdanning etter fullført bachelorutdanning Dermed blir bachelorutdanningen også en slags forskole for mastergradsutdanninger Denne situasjonen understreker etter vår mening behovet for en prinsipiell diskusjon om en viss grad av standardisering i grunnleggende emner Vi ser at fagfolk rundt om har erfaringer med at bacheloremner med samme overskrift kan inneholde svært ulike faglige vektlegginger Som et resultat av en slik faglig variasjon, kan det være vanskelig å få tak i hvilken kunnskapsbasis mastergradsstudenter kommer med til studiet Denne problemstillingen kan også reises i forholdet mellom emnene Grunnleggende organisasjonsfag og Videregående organisasjonsfag i bachelorutdanningen Ut fra dette mener vi det er ønskelig med en mer forpliktende standardisering av emnet Grunnleggende organisasjonsfag innenfor vår fagportefølje En slik evt faglig standardisering bør følges av en standardisering i antall studiepoeng knyttet til faget Som et konkret forslag mener vi at 7,5 studiepoeng kan være et rimelig minimum antall studiepoeng for emnet Grunnleggende organisasjonsfag

32 Emnelistene for Videregående organisasjonsfag og Foretaksstrategi bør fortsatt etter vår mening være av veiledende og anbefalt karakter Vi begrunner dette med at den faglige frihetsgraden bør være større i disse emnene enn i Grunnleggende organisasjonsfag pga emnenes videregående karakter 3 Etikk Mange av høringsuttalelsene om revisjon av bachelorplanen peker på at etikk må inn i utdanningen som et tema Fagkomité for administrasjonsfag mener at temaet etikk bør utvikles som et eget obligatorisk emne i utdanningen Etikk er et eget forskningsbasert kunnskapsfelt Dersom emnet skal integreres i ulike emner i bachelorplanen, vil ikke fagkompetansen på undervisningssiden inneha tilstrekkelig faglig tyngde Resultatet vil da kunne bli en etikkundervisning som framstår som generelle moralske betraktninger uten forskningsmessig basis Derfor mener vi at etikk må utvikles som et eget obligatorisk emne Vi foreslår derfor at NROA oppnevner en egen faggruppe som utarbeider et forslag til veiledende emnebeskrivelse for etikkfaget Vi foreslår også at NRØA vedtar å innføre etikk som et obligatorisk emne i bachelorplanen Samtidig vil vi understreke at vårt ønske om etikk som eget fagemne ikke betyr at etiske problemstillinger skal utelates i alle andre fagemner Tvert imot bør alle fagområder inneholde etiske, moralske og kritiske vurderinger av valg 4 Samfunnsansvar I høringsuttalelsene pekes det også på at temaet Samfunnsansvar bør komme tydeligere fram i bachelorplanen Vi støtter dette, og vi ser at innenfor vår komits fagområder vil en inkludering av temaet Bedriftens Samfunnsansvar/Corporate Social Responsibility være naturlig Ut fra dette vil vi innarbeide temaet i emnebeskrivelsen for Grunnleggende organisasjonsfag og Foretaksstrategi Samtidig antar vi at dette er et tema som også vil måtte komme inn i økonomiske fagemner 5 Skriftlig fordypningsarbeid Fagkomité for administrasjonsfag ønsker at et større skriftlig studentarbeid i form av tradisjonell bacheloroppgave eller et forholdsvis omfattende fordypningsarbeid i annen form blir gjort obligatorisk i bachelorplanen Et slikt arbeid er etter vår mening vesentlig for at studentene skal kunne arbeide med anvendelse av innlært teori innenfor ulike fagområder Arbeid av denne karakter bør fortrinnsvis komme sent i studiet og bør være av et visst omfang 6 Bachelorstudiet og praksisfeltet Bachelorstudiets forhold til en praktisk virkelighet utenfor studiestedet er utydelig og ikke spesifikt omtalt i nåværende anbefalte plan Fagkomité for administrasjonsfag vil foreslå at temaet "praksis" bør gjøres eksplisitt i den reviderte bachelorplanen, all den tid formålet med utdanningen ifølge nåværende plan bla er å utdanne reflekterte og brukerorienterte yrkesutøvere for privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor 2

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09 NRØA møte 2-09 Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008 NRØA møte 2-09 Stavanger, 19. 10. 2009 NRØA arbeidsutvalg Theo Schewe NRØA har tidligere offentliggjort rapporter om

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Klarer vi å samordne karakterbruken?

Klarer vi å samordne karakterbruken? Klarer vi å samordne karakterbruken? UHRs karaktersamling 28. oktober 2010 Iver Bragelien Leder, Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) Dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon Rapporten er utarbeidet av arbeidsutvalget for NRØA på basis av offisiell

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 200604428 Vår ref.: 06/3500.2/KRH.heb Stavanger, 13.des 2006 Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Norsk matematikkråd satte våren 2006 ned følgende karakterpanel for å vurdere praksis i 2005 ved bruk av det nye karaktersystemet:

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Y-vei og tresemesterordningen Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Rapport fra arbeidsgruppe i NRT, mai 2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsgruppens medlemmer/sammensetning...

Detaljer

Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene

Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene Arbeidsutvalget for NRØA har ferdigstilt rapporten januar 2009 1 Innledning.s. 3 1.

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011.

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. SIDE 104 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. MASTERPROGRAM I INNLEDNING Finansiell økonomi er

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 1. november 2010 Vår ref. 259511-v1 Deres ref. 201003848-/JMB Høringssvar fra NITO Studentene Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5

Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Matematikkdidaktikk, 5-årig integrert master MASTMAT5 Grunnstudium 300 studiepoeng 5 år Kristiansand Opptakskrav Generell studiekompetanse og ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 3MX/3FY/3KJ/3BI.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Master i finansiell økonomi har mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak.

Master i finansiell økonomi har mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak. SIDE 122 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2012. Kort om finansiell økonomi Finansiell økonomi er

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ 1 Høringsnotat Oslofjordalliansens ingeniørutdanning - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ Arbeidsgruppe utdanning i pilotprosjekt teknologi 3.11.09 2 Innholdsfortegnelse I. Premisser

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vi har i dag en på mange måter velfungerende master i økonomi og administrasjon, men etter fem år kan det være fornuftig å ta en gjenomgang for å sjekke om det er noen

Detaljer