KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG"

Transkript

1 KOMITEEN FOR REGNSKAPS- OG REVISJONSFAG HAR FØLGENDE SYNSPUNKT NÅR DET GJELDER EN REVISJON AV BØA-PLANEN: 1 Etikk Etikk bør tas inn på den måten at emnet har hovedforankring i ett bestemt kurs Vi finner det mest naturlig at det legges til "Videregående organisasjonsfag", slik at det blir hetende "Etikk og videregående organisasjonsfag Det er viktig at det gis en grunnleggende innføring i etikkproblematikken I tillegg bør etikk tas inn i de enkelte fagene/kursene der hvor det er naturlig og der ta opp de problemstillingene som er aktuelle Revisjon er et godt eksempel i denne forbindelse 2 Behov for å styrke bedriftsøkonomiske fag Den nåværende planen har 30 stp til bedriftsøkonomisk analyse og 24/25 stp til administrasjonsfag Vi mener at det er et skjevforhold mellom de to fagområdene på bekostning av de bedriftsøkonomiske fagene Vi mener at administrasjonsfagene har for stor plass og foreslår å redusere disse til 20 stp slik at bedriftsøkonomisk analyse øker fra 30 stp til 35 stp I den forbindelse mener vi at spesielt finansområdet bør styrkes, spesielt rettet mot verdsettingsproblematikken Dette er av spesielt viktig for revisorstudentene, men faktisk tror vi at dette også er av stor generell interesse, og at det totalt sett vit gi en bedre utdanning Vi er klar over at det kan høres selvmotsigende ut når vi foreslår å legge et ekstra emne til organisasjonsfagene og samtidig redusere med 5 stp Men vi mener at det likevel innenfor 20 stp bør være mulig å dekke de viktigste emnene på en tilstrekkelig måte Oslo, 26 november 2009 Gunnar Engetsåstrø

2 NRØA/AU v sekretær Mona Majgaard Viser til fores ørsel vedr endrin er i lanen for bachelorstudiet Fagkomite for kvantitativ metode anbefaler at de to grunnleggende metodefagene matematikk (MEM1) og statistikk (MES1) opprettholdes som nå med i hovedsak samme innhold, og med et omfang på 7,5 studiepoeng på hvert av fagene Faget samfunnsvitenskapelig metode anbefales også opprettholdt i hovedsak som i dag Komiteen anbefaler videre at det inkluderes et fag i informasjonsbehandling, med et minimumsomfang på 5 studiepoeng Dette innebærer at det anbefales et samlet omfang på metodefagene på studiepoeng Komiteen har tidligere pekt på at spesielt matematikk-faget (MEM1) varierer (i vanskelighetsnivå) betydelig på landsbasis pga forskjellene i studentenes startgrunnlag Disse forskjellene synes å ha økt ytterligere etter innføringen av Kunnskapsløftet Komiteen ønsker en avklaring fra NRØA om opptaksgrunnlaget for studiet og om hvorvidt de grunnleggende metodefagene (MEM1 0gMES1) fortsatt skal være felles fag i studiet Matematikk o statistikk Komiteen har i sin rapport fra oktober 2008 gitt begrunnelse for at disse to fagene bør ha en høy grad av samordning på landsbasis Dette innebærer følgende presiseringer i planen: Fagene MEM1(matematikk) og MES1(statistikk) skal være egne emner o Omfanget skal være 75 pluss 75 studiepoeng o Hvert emne skal ha egen skriftlig eksamen o Emnebeskrivelsene i NRØA-planen må følges Fagene må ha felles rammebetingelser med hensyn til eksamen o Vurderingen består i sin helhet i en skriftlig eksamen på minimum 4 timer o Hjelpemidlene til eksamen begrenses til formelsamling, kalkulator og tabeller o Kalkulatoren skal ikke kunne regne symbolsk o Flervalgseksamen anses ikke å være en egnet eksamensform ved avsluttende eksamen De fleste skolene har lagt om til en fagstørrelse på 7,5 studiepoeng (eller minimum 7,5) For de fleste innebærer dette en utvidelse fra typisk 6sp (2 vt) som tidligere var vanlig Komiteen mener at denne økningen også er nødvendig på bakgrunn av studentenes stadig dårligere matematikkbakgrunn fra videregående skole Komiteen har tidligere pekt på at disse fagene varierer betydelig på landsbasis, at det egentlig dreier seg om forskjellige fag: Det dreier seg om betydelige forskjeller i faginnhold/pensumomfang, vanskelighetsgrad og rammebetingelser til eksamen Komiteen mener at de foreslåtte presiseringene for å samordne disse to fagene vil kunne gi et vesentlig bidrag til en bedre samordning av karakterbruken på landsbasis Disse presiseringene vil også innebære en kvalitetssikring av studiet, det vil gi grunnlag for en bedre samordning av andre fag som er avhengig av et godt matematikkgrunnlag, og det vil bidra til å sikre kvaliteten i masterstudiet Men matematikkfaget (og til dels også statistikkfaget) har fått økende problemer med "sprik" i opptaksgrunnlaget etter nye retningslinjer for "generell studiekompetanse" (GSK)som ble innført ved "Kunnskapsløftet" Skoler som rekrutterer studenter til integrert 5-årig master er sikret at studentene har det riktige startgrunnlaget i matematikk med fagene S1 og S2 fra videregående (eventuelt faget R1 som i opptaksammenheng likestilles med fagkombinasjonen Sl +S2) Også andre skoler med god rekruttering til 3-årig bachelorstudium har studentkull der en rimelig stor andel har et godt grunnlag i matematikk Men alle studier/skoler som må ta opp på grunnlag av generell studiekompetanse har store problemer med at studenter starter på studiet bare med det minimum i matematikk som kreves

3 for generell studiekompetanse Rapporter kan tyde på at på mange av skolene/studiene har over halvparten av studentkullet bare minimumskravet i matematikk som grunnlag Etter ny fagstruktur betyr dette såkalt P-matematikk (fagene Vgl P og Vg2P) som i realiteten innebærer at disse studentene ikke har matematikk-grunnlag ut over ungdomsskole-matematikk (Fagene går feks ikke videre med algebra som grunnlag for Sl, se feks her: htt ://skolenettetno/lkt/tm Laere lanas x?id=36376&laere lanid=27908&visnin =5&sorterin =3& hoid=27952&e slan ua e=no) I den tidligere rammeplanen til Kandidatstudiet i økonomi og administrasjon var det i fagplanen for matematikkfaget understreket at faget bygget på 2MY fra videregående (svarer til S2 i dag), på tross av at studiet ellers bygget på generell studiekompetanse Den gang ble det vurdert slik at omfanget av studenter som manglet det nødvendige matematikkgrunnlaget var så lite at det ikke utgjorde noe problem Ved utforming av plan for det 3-årige bachelorstudiet falt presiseringen om grunnlaget for matematikk-faget ut, uvisst av hvilken grunn (Det står faktisk i fagplanen: "Forkunnskaper: Ingen spesielle"!) De nye sarnfunnsrettete matematikkfagene i videregående skole, fagene S1 (i 2 klasse) og S2 (i 3 klasse) er gitt et innhold som skal gi nødvendig grunnlag i matematikk for studier i økonomi og samfunnsfag Fagene gir også et meget godt grunnlag for vårt statistikkfag MES1 Elever i videregående skole som sikter mot slike studier tar i 1 klasse et fag som kalles Vgl T I hvert av de 3 årene har disse elevene 187 skoletimer med matematikk Målsettingen for matematikkfagene S1 og S2 er å " gi fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder" Med S1+S2 som grunnlag er det mulig å undervise våre metodefag slik at fagplanen blir dekket og på et nivå som fagkomiteen oppfatter som intensjonen i planen Elever i videregående skole som vil ha minst mulig matematikk, som egentlig "hopper av" matematikkfaget, kan slippe med et minimum av matematikk, fagene Vgl P(i 1 klasse) og Vg2P (i 2 klasse) Disse fagene, som kalles Praktisk Matematikk gir ikke noe matematikkgrunnlag for videre studier Fagene tar sikte på å gi elevene et minimum av praktiske regneferdigheter som alle trenger for å mestre utfordringer knyttet til feks personlig økonomi, lån, forsikring, beregning av lengde, areal og volum mv Elever som velger P-matematikk ved starten på videregående skole blir gjort oppmerksom på at de da egentlig ikke får det nødvendige grunnlag til å fortsette med faget S1 i 2 De blir ikke nektet å velge S1 i 2 klassetrinn, men får beskjed om at de gjør det på eget ansvar Men rådgivere i videregående skole kan likevel forsikre elevene om at selv om de velger P-matematikk så vil de få generell studiekompetanse og kan feks begynne på studier i økonomi og administrasjon At matematikknivået i skolen generelt svekkes er et problem for BØA-studiet Men problemene blir ekstra store ved at andelen studenter med P-matematikk-bakgrunn øker Disse studentene mangler 3år å 187 matematikktimer i forhold til sine medstudenter som har grunnlaget i orden De vil påvirke undervisningen (i MEM1) i retning av forenklinger, kalkulatorløsninger, "kokeboksløsninger" mv og redusere mulighetene til analytisk og problemorientert behandling av stoffet slik som intensjonen er i planen Det er også slik at de videregående matematikk-fagene (i VGS) innebærer en "siling"av studentene som i rimelig grad sikrer at studentene ved BOA har forutsetninger for å arbeide med metodefagene slik som intensjonen i planen er Det er også et viktig moment i saken at fagmiljøene utsettes for et press om "gjennomstrømning" og studiepoengproduksjon Å opprettholde faglige krav vil gjerne innebære høye (og voksende?) strykeprosenter, og dermed innebære sviktende budsjettmidler De fleste skolene prøver å avhjelpe situasjonen med forskjellige tiltak som forkurs, støtteundervisning, differensiert undervisning (kulles deles etter matematikk-nivå) Alle disse tiltakene er ressurskrevende og koster penger Både mht kvalitetsikring av studiet og vurdert ut fra samfunnsøkonomiske interesser, burde studentene hatt et

4 adekvat matematikkgrunnlag med seg fra videregående skole Dersom skolene ikke tar hensyn til studentene med for dårlige forkunnskaper (og senker kravene) vil det gå ut over studentene i form av stryk eller et voldsomt arbeidspress Studenter som begynner på studiet med for svake forkunnskaper gir ofte uttrykk for at de nærmest er ført bak lyset, at de ikke har vært klar over hva som kreves Disse forholdene har da også blitt tatt opp i NRØA av studentrepresentanter (Studentenes Landsforbund) Ved innføring av Kvalitetsreformen, og påfølgende revisjon av opptakskrav for de forskjellige studier, burde NRØA ha argumentert for å få skjerpet opptakskravene til studier I høringsuttalelser ble det fremmet krav om slik skjerping av opptakskravene fra UiA, UiS, HiB og HiST Dessverre ble ikke dette fremmet av NROA Se vedlegg, med en del brev og uttalelser vedr opptakskravene Komiteen vurderer det også slik at det forestående fagplanarbeidet, og ikke minst det som gjelder arbeidet med implementering av Kvalifikasjonsramme-verket (med utarbeiding av detaljerte læringsytbyttebeskrivelser) innebærer at vi har behov for avklaring om forkunnskapene, spesielt i matematikk Når det gjelder faginnhold og hva spesielt matematikkfaget skal bygge på viser vi også til rapport fra AD-HOC-gruppe oppnevnt av NR0A: htt ://wwwuhrno/or aniserin /nas'onale rad/nroa/sentrale dokumenter, og dessuten uttalelse fra Norsk Matematikkråd: htt : matematikkradetno arbeids lanen df Komiteen vurderer det nå slik at situasjonen krever en avklaring Dersom matematikkfaget skal opprettholdes som et felles fag i studiet (BØA) på landsbasis må NRØA sørge for en avklaring om hva faget skal bygge på Skal matematikkfaget i BØA kun bygge på GSK? (i realiteten bygge på ungdomsskolen) Da vil faget bli ubrukelig for skolene som rekrutterer best Hvis opptaksgrunnlaget skal være lavere enn S1 vil dette innebære en vesentlig nivåsenkning i metodefagene Med de minimumskravene i matematikk som gjelder i dag (P1 + P2) vil vi måtte operere med alternative matematikkfag i studiet Skal fagkomiteen utarbeide fagplaner for forskjellige metodefag i (de første årene) i 5-årig masterstudium og 3-årig bachelorstudium? Hva med opptakskrav til masterstudiet? Skal vi operere med alternative fag i bachelorstudiet slik at de som vil gå videre på master kan velge det rette faget? Og hva med andre fag i studiet som bygger på (og forutsetter) kunnskapene i nåværende fagplan i MEM1? Komiteen anbefaler at fagplanen opprettholdes (i hovedsak) som i dag, og at faget bør bygge på S1+S2 fra VGS (Dette svarer til 2MY-grunnlaget i tidligere 2-årig kandidatutdanning, og er det rette grunnlaget for at fagplanen blir dekket og på et nivå som fagkomiteen oppfatter som intensjonen i planen ) Komiteen vil videre be om at NRØA går inn for (og søker departementet om) spesielt tilleggskrav i matematikk ut over GSK Dersom NRØA bestemmer seg for å be departementet om at Slmå være opptakskrav vil dette også være en ordning som komiteen finner forenlig med å opprettholde MEM1 som et felles fag i studiet Man vurderer det da slik at studentandelen med kun Slblir så liten (på landsbasis og på de fieste skolene) at problemet i rimelig grad blir løst Men det vil fortsatt være behov for forkurs/ ekstraundervisning for studentene med dårligst grunnlag Informas'onsbehandlin Mange skoler inkluder et fag i inforrnasjonsbehandling i studiet i dag, og flere har tatt til orde for at dette bør inngå i den obligatoriske rammen i studiet

5 Det antas å være bred enighet om at kunnskaper i informasjonsbehandling er av stor betydning for de aller fleste yrker våre bachelorer/mastere vil gå inn Tidligere var det et obligatorisk fag i videregående skole, 3 timers-faget i Økonomi og informasjonsbehandling som innebar et nødvendig minimumsgrunnlag for studiet i Økonomi og administrasjon Et viktig element i dette faget var blant annet en grunninnføring i regnearkbruk/excel Dette faget er nå fjernet og studentene mangler et grunnlag i inforrnasjonsbehandling fra videregående skole Det må antas at kunnskaper i informasjonsbehandling også er viktig for masterstudiet, men at det er naturlig at dette inkluderes på bachelor-nivået Komiteen vurderer det slik at mange studenter mangler nødvendig bakgrunn i informasjonsbehandling, og at dette svekker kvaliteten ved flere av fagene i studiet Komiteen mener at et pensumomfang som for eksempel i læreboken PC-bruk for universiteter og hogskoler burde vært en naturlig del av studiet Dette inkluderer bla filbehandling, regneark, presentasjonsverktøy og tekstbehandling Innsikt i regneark er viktig for flere av økonomifagene Mange studenter mestrer grunnleggende tekstbehandling, men innsikt i mer videregående tekstbehandling er viktig i tilknytning til større dokumenter, rapporter, bachelor- og masteroppgaver for bla å håndtere disposisjon, innholdsregister, noter og stikkordregister I tillegg til kunnskap i mer "personlig" informasjonsbehandling er det også viktig med innsikt i administrativ informasjonsbehandling, inkludert administrative informasjonssystemer (for eksempel økonomi- og regnskapssystemer og personaladministrative systemer) Komiteen er overbevist om at slik innsikt i informasjonsbehandling bør inkluderes i den obligatoriske delen av studiet, men ikke nødvendigvis som eget fag Samfunnsvitenska eli metode Komiteen ser et klart behov for å opprettholde faget med minst samme omfang som i dag Siden forrige planrevisjon er betydningen av faget blitt enda viktigere på bakgrunn av det er et økende antall bachelorer som går videre på masterprogram og som bør ha metodegrunnlaget i orden Uavhengig av fordypningsretning/fagområde er det verdifullt at studentene får innsikt i både kvantitative og kvalitative metoder Om im lementerin av det nas'onale kvalifikas'onsrammeverket: Komiteen er innforstått med at det vil være en del av komiteens oppgaver å sørge for at utforming av justerte fagplaner for metodefagene blir i samsvar med retningslinjene for det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket Med vennlig hilsen Terje Simonsen

6 NHH Fagkomite for kvalitative metoder Jan-Oddvar Sørnes, Bodø (leder) Lene Foss, Tromsø Arent Greve, NHH Anne Ryen, UiA Ragnhild Silkoset, BI

7 N1111 Mål og emner Organisere, oppsummere, samt drøfte resultater fra studier foretatt med kvalitative metoder Forstå vitenskaperlige prinsipper og hvilken rolle kvalitative metoder spiller i utvikling av kunnskap, og forstå deres styrker og svakheter sammenlignet med kvantitative metoder, og hvordan disse to kan supplere hverandre Kunne kode data og analysere disse primært ved bruk av datamaskinapplikasjoner (som feks Atlas, HyperResearch, NVivo, eller andre)

8 NIIII Innhold Det er viktig å få fram hensikten med metodefaget generelt i bachelorutdanningen, og hvilket innhold som skal prioriteres i de ulike emnene Det er også viktig at metodefaget knyttes opp til vitenskapsteori og forskningsetikk Innholdet i undervisningen bør dekke et utvalg av ulike teoretiske retninger, ulike typer data, hvordan samle og organisere data, samt analyseteknikker

9 NIIII Kompetanse i undervisning av kvalitativ metode For å få metodefaget opp på et akseptabelt nivå er det komiteens oppfatning at kvalitativ metode, på lik linje med andre fag, bør undervises av forskere som forsker og publiserer innen faget Med dagens utvikling av antall læresteder som tilbyr økonomisk administrativ utdanning, vil dette kunne bli en utfordring

10 N1111 Undervisning i metodefaget Kvalitative metoder kan gis enten som en del av generell undervisning i metode (del av obligatoriske kurs), hvor institusjonene selv bestemmer omfanget av kvalitative metoder, eller som eget kurs I tillegg bør det også institusjonene selv overveie om de vil tilby frivillige fordypningskurs En del av undervisningen i kvalitative metoder, som feks intervjuteknikk, lar seg best undervise i små grupper Institusjonene kan selv bestemme hvordan undervisning organiseres og legges tilrette

11 NIIII Pensum i metodefaget Erfaringen vår tilsier at enkelte innføringsbøker i kvalitativ metode beregnet på Bachelornivå, i dag brukes til undervisning på Master- og Phd - nivå ved flere læresteder Tilgangen på lærebøker på engelsk er meget stort; tilbudet av norske bøker er noe mer begrenset Vi anbefaler derfor at innhold og omfang i kvalitativ metode bør være ut fra et realistisk og fornuftig nivå med tanke på hva studenter trenger når de går ut i arbeidslivet etter endt bachelor

12 Fagkomité for samfunnsøkonomi Jon Reiersen 11 november 2008 Fagkomité for samfunnsøkonomi Mediemmer: Rolf Jens Brunstad (NHH), Bjørn-lvar Davidsen (Høgskoten i Østfold), Erik Nesset (Høgskoten i Åtesund), Siri Hege Løken (Høgskolen i Lillehammer), Hassa Pedersen (HHB), Torbjørn Schei (Høgskoten i Finnmark) og Jon Reiersen (Høgskoten i Vestfold) i

13 Fagkomité for samfunnsøkonomi To møter; vår og høst Saker som har vært diskuter, 1 Karakterrapporten 2 Etablering av faglig nettverk 3 Mikroøkonomiens rolle i det økonomiskadministrative studiet Fagkomité for samfunnsøkonomi Karakterrapporten foreligger Ikke den saken som vekker det største engasjementet (hva er hensikten, kvaliteten på data, arbeidskrevende å bearbeide rådata, behov for et mer standardisert opplegg ved innhenting av data) 2

14 Fagkomité for samfunnsøkonomi Etablering av faglig nettverk: - Hvorfor? - Hvordan? Fagkomit é for samfunnsøkonomi Mikroøkonomien rolle i den økonomiskadministrative utdanningen - Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid - Hva vil vi med mikroøkonomien i den økonomisk-administrative utdanningen? - Reflekterer den eksisterende emnebeskrivelsen, slik den er formulert i "Den store planen", disse ønskene? 3

15 Fagkomité for samfunnsøkonomi Utgangspunkt: - Makroøkonomi: Lett å motivere og lett å forstå hensikten med - Mikroøkonomi: Vanskelig å motivere og vanskelig å forstå hensikten med Liten gjenkjennelseseffekt for studentene (evnen og viljen til abstraksjon settes på prøve) => forelesere er frustrerte og studenter er frustrerte! Fagkomité for samfunnsøkonomi Hvordan gripe dette an? - "Business as usual" men med mer drilling og med mer undervisning (a la matematikk)? - Revidering av emnebeskrivelsen? 4

16 Fagkomité for samfunnsøkonomi Eksempel: Hva er en bedrift og hva skjer innenfor bedriften? Bedriften som en produktfunksjon fanger i liten grad opp svaret på dette spørsmålet (interessekonflikter, forhandlinger, strategisk interaksjon) Fagkomité for samfunnsøkonomi I motsetning til makroøkonomi blir ikke studentene klokere når det gjelder å forstå konsumenter og bedrifter Men de blir trenet i abstrakt modellering og analyse En del av det som læres i mikroøkonomi er også viktig for det som skjer senere i studiet? 5

17 Fagkomité for samfunnsøkonomi Vi har ikke svaret! Ønsker å benytte det faglige nettverket til å stimulere til debatt Konferanse høst-09 Fagkomité for samfunnsøkonomi - Karakterrapport Jon Reiersen 11november

18 Fagkomité for samfunnsøkonomi - Karakterrapport Prosentvis fordeling alle høgskoler alle samfunnsøkonomiske fag A B c Kara kter D E F Fagkomité for samfunnsøkonomi - Karakterrapport Prosentvis fordeling alle høgskoler mikroøkonomiske fag A B C Karakter D E F 7

19 Fagkomité for samfunnsøkonomi - Karakterrapport Prosentvis fordeling alle høgskoler makroøkonomi 30 % 25 % 20 % 4 % 0% A B c Karakter D E F Basert på kun 7 observasjoner 8

20 TIL: NR0A/AU v/ Mona Majgaard FRA: Fagkomité for samfunnsøkonomi v/ Jon Riersen SAK: Justeringer av Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Vi viser til forespørsel fra NRØA/AU til fagkomiteene vedrørende eventuelle justeringer av Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Fagkomite for samfunnsøkonomi diskuterte saken på møte 12 november 2009 Komiteen anbefaler at de to grunnleggende samfunnsøkonomiske emnene i mikro- og makroøkonomi opprettholdes med dagens omfang (15-20 studiepoeng) Komiteen ser imidlertid behov for å tilpasse beskrivelsene av de to emnene til retningslinjene i det nye nasjonale kvalifikasjonsrammeverket Komiteen kan legge fram forslag til nye emnebeskrivelser på NRØA-møte 1/10, om dette er ønskelig Videre har komiteen drøftet behovet for en mer omfattende revisjon av emnebeskrivelsen i mikroøkonomi Svake resultater nasjonalt, samt tilbakemeldinger fra fagmiljøet har vært utgangspunkt for disse drøftelsene Vi videreformidler gjerne drøftelsene som har vært ført i komiteen til NRØA Komiteen legger ikke opp til en gjennomgripende revisjon av emnebeskrivelsen i mikroøkonomi, men står samlet om noen justeringer som vi mener bør med forslag til ny emnebeskrivelse Horten, 30 november 2009 Jon Reiersen

21 fi 0 9 i 0 I I I ^ I ^ r, 9 : s e, ri,- - : I 0 Å I e er I ab 9 ^ 49 0 ' I II - II- 4 : I I - 111II ri - - Il Å, fj : II - r) - 9^ : ": II , fi : I - I i : I - 4 I ' I- i 1 fi: - : - II 1

22 I 11 Ili, e 0 ' 11' 9 Il å å å a I e P å å 11' - o å - - 8, ' 0: 11 å l - - o I e & al di lb * I I ap & ai 411 Alb, 6 : I I el o - 1 ' ' i I I I e - di di o I e 4 0 * ' I I, å :, I o :, * - I ri e u a å å ' ' II 411 iih dit ø å å e å å 9 å e o (0 9 å å 0 I så I 4 å I I å & & & å & & å 9 :, e I i le, 2

23 I 111 Dramatiskforl otellene r r, Tre av fire sénger tomme, 1_ , r -1,11, L, Ir-se ' Sr,,, ^1,6, le ' 1,--11, 11,1r,1,, 1 11P Ir + Mgø,'erryilwqrig fl ', giltrv,,,, k rdr, 1,1 3

24 41 700% 600% 500% 400% 300% Totalrentabili tet Beleggspros ent Relativ pns 200% 100% 00% Negativeflike produktforbinn Positive produktfortrinn 1 ri I e - l I å l å I *5 0 å e: -11 å a I - ri 1 I å - å e 4

25 å 1 I I I I II ål 111 å ri 111 Is ler a, I I e ø /11 e I dei Effekter av markedsorientert produktutvikling I I I1 900% 800% 700% 600% I e 500% 400% 300% Totalrentabilitet Kapasitetsutnyttelse Salgsvekst 06_07 e I 200% 100% 00% Produktfortrinn Lav markedsodentert Høy markedsorientert e produktutv produktutv 5

26 ø I I - - Emneområde 1 og 2studieår 3 studieår Sum Inntektsrelaterte fag 30 studiepoeng Samfunnsøkonomi 15 studiep eng Markedsføring 75 studie eng Markedsforskning 75 studie eng Bedriftsøkonomiske fag 30 studiep eng 30 studiepoeng Administrasjonsfag 15 studiepoeng Organisasjon og ledelse 75 studiepoeng Foretaksstrategi 75 studiepoeng Metodefag 15 studiepoeng Matematikk 75 studiepoeng Statistikk 75 studiepoeng Videreforing 0-30 studiepoeng 0-30 studiepoeng 30 studiepoeng Profilering 0-30 studiepoeng studiepoeng 60 studiepoeng Sum 120 studiepoeng 60 studiepoeng 180 studiepoeng I - 6

27 IIP QUADRANT 1 QUADRANT 11 Coneentrate Here Keep up the good work High Imporiance Low Satisfaction High Importance High Satiolaction QUADRANT Low Priorby QUADRANT IV Pousibk Overkill tow Importance Low Satisfaclion Low Importance High Satisfaction AI84,4044 1f/d0 'sd,iiwhi 10010sna mandarlasm PAIII0 ei elkkerhst libansonlek Oruksopnileffer Its0kaurensed Itlig pele

28 : I i r I I I dlia w I I I 1 1 v ri I 11 a ø I r I 0 I r I e ' I I 1 : e I 1, 5 I r 1 I r 1 : I : I e 1 e e e e 9 e : e 6 o :e I 6 r - I rl I 1 I i 1 I I I 1 i

29 I e I Il III 11 i /11 0 II ' 1 1 ' II ' II II åll da I # # 9 - dol # #? - II ' a $ ^ * a - - I o * r I el - /11 a a 111 a o :, I - l a a III a da 111 u 1 ri 0 ' II : IIP ' I - A A # # :? e - # # # : III /I : e : I ^ ^ a a a 0 : e : 9

30 I s 6 II ' å ' å II å I 5 a a å * å 11 ar II å a å å å å å å «II Il : 5 å 9 : å I 10

31 OPPDATERING/REVISJON AV PLAN FOR BACHELORSTUDIENE I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Fra: Fa komw for Administras'onsfa A GENERELLE KOMMENTARER 1 Revisjon av Plan for treåri bachelorstudium i økonomi o administras'on Fagkomité for administrasjonsfag ser pr i dag ikke behov for en fullstendig omlegging av den nåværende planen Vi finner det imidlertid nødvendig med en revisjon av gjeldende plan En faglig gjennomgang av de ulike emnebeskrivelsene samt en bearbeiding av disse i tråd med Nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning bør gjennomføres Slik kan vår norske bachelorutdanning bedre tilpasses et felles europeisk rammeverk I tillegg mener vi det er viktig at revisjonsarbeidet generelt preges av oppmerksomhet inn mot det internasjonale feltet for bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon Det må vurderes hvorvidt nye obligatoriske emner skal innføres i studiet Det må også etter vår mening vurderes hvorvidt NRØA bør "stramme grepet" rundt bachelorutdanningen i form av tydeligere faglig standardisering i grunnleggende obligatoriske fag I tillegg til disse problemstillingene mener vi også at studiets forhold til praksisfeltet bør diskuteres I det følgende vil vi ta opp disse problemstillingene og komme med våre anbefalinger til NRØAs arbeid med bachelorplanen 2 Standardisering av grunnleggende emner innhold og studiepoeng Økt studentmobilitet mellom institusjonene og ønsket om innpass av emner i andre institusjoners studieløp reiser spørsmålet om hvorvidt det er ønskelig med en større standardisering av faginnholdet i emner innenfor bachelorplanen Flere medlemsinstitusjoner reiser denne problemstillingen i sine uttalelser til NRØA En ytterligere grunn til at denne problemstillingen bør drøftes, er at selv om bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon er en fullverdig avsluttende utdanning, begynner et stadig økende antall studenter på mastergradsutdanning etter fullført bachelorutdanning Dermed blir bachelorutdanningen også en slags forskole for mastergradsutdanninger Denne situasjonen understreker etter vår mening behovet for en prinsipiell diskusjon om en viss grad av standardisering i grunnleggende emner Vi ser at fagfolk rundt om har erfaringer med at bacheloremner med samme overskrift kan inneholde svært ulike faglige vektlegginger Som et resultat av en slik faglig variasjon, kan det være vanskelig å få tak i hvilken kunnskapsbasis mastergradsstudenter kommer med til studiet Denne problemstillingen kan også reises i forholdet mellom emnene Grunnleggende organisasjonsfag og Videregående organisasjonsfag i bachelorutdanningen Ut fra dette mener vi det er ønskelig med en mer forpliktende standardisering av emnet Grunnleggende organisasjonsfag innenfor vår fagportefølje En slik evt faglig standardisering bør følges av en standardisering i antall studiepoeng knyttet til faget Som et konkret forslag mener vi at 7,5 studiepoeng kan være et rimelig minimum antall studiepoeng for emnet Grunnleggende organisasjonsfag

32 Emnelistene for Videregående organisasjonsfag og Foretaksstrategi bør fortsatt etter vår mening være av veiledende og anbefalt karakter Vi begrunner dette med at den faglige frihetsgraden bør være større i disse emnene enn i Grunnleggende organisasjonsfag pga emnenes videregående karakter 3 Etikk Mange av høringsuttalelsene om revisjon av bachelorplanen peker på at etikk må inn i utdanningen som et tema Fagkomité for administrasjonsfag mener at temaet etikk bør utvikles som et eget obligatorisk emne i utdanningen Etikk er et eget forskningsbasert kunnskapsfelt Dersom emnet skal integreres i ulike emner i bachelorplanen, vil ikke fagkompetansen på undervisningssiden inneha tilstrekkelig faglig tyngde Resultatet vil da kunne bli en etikkundervisning som framstår som generelle moralske betraktninger uten forskningsmessig basis Derfor mener vi at etikk må utvikles som et eget obligatorisk emne Vi foreslår derfor at NROA oppnevner en egen faggruppe som utarbeider et forslag til veiledende emnebeskrivelse for etikkfaget Vi foreslår også at NRØA vedtar å innføre etikk som et obligatorisk emne i bachelorplanen Samtidig vil vi understreke at vårt ønske om etikk som eget fagemne ikke betyr at etiske problemstillinger skal utelates i alle andre fagemner Tvert imot bør alle fagområder inneholde etiske, moralske og kritiske vurderinger av valg 4 Samfunnsansvar I høringsuttalelsene pekes det også på at temaet Samfunnsansvar bør komme tydeligere fram i bachelorplanen Vi støtter dette, og vi ser at innenfor vår komits fagområder vil en inkludering av temaet Bedriftens Samfunnsansvar/Corporate Social Responsibility være naturlig Ut fra dette vil vi innarbeide temaet i emnebeskrivelsen for Grunnleggende organisasjonsfag og Foretaksstrategi Samtidig antar vi at dette er et tema som også vil måtte komme inn i økonomiske fagemner 5 Skriftlig fordypningsarbeid Fagkomité for administrasjonsfag ønsker at et større skriftlig studentarbeid i form av tradisjonell bacheloroppgave eller et forholdsvis omfattende fordypningsarbeid i annen form blir gjort obligatorisk i bachelorplanen Et slikt arbeid er etter vår mening vesentlig for at studentene skal kunne arbeide med anvendelse av innlært teori innenfor ulike fagområder Arbeid av denne karakter bør fortrinnsvis komme sent i studiet og bør være av et visst omfang 6 Bachelorstudiet og praksisfeltet Bachelorstudiets forhold til en praktisk virkelighet utenfor studiestedet er utydelig og ikke spesifikt omtalt i nåværende anbefalte plan Fagkomité for administrasjonsfag vil foreslå at temaet "praksis" bør gjøres eksplisitt i den reviderte bachelorplanen, all den tid formålet med utdanningen ifølge nåværende plan bla er å utdanne reflekterte og brukerorienterte yrkesutøvere for privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor 2

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06 Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon Vedtatt av NRØA 04.01.06 1 Evaluering av studentprestasjoner Kvalitetsreformen preger for tiden U&H-sektorens hverdag. 3+2-modellen

Detaljer

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 17.10.06 1 Evaluering 2005: Oppgavetyper og resultater

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15

Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Innkalling til møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 10. februar 2015, klokken 17.15 Valg av referent: Finn Albert Aurbakken Godkjenning av referat - OK Godkjenning av innkalling - OK Godkjenning

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Rapport om utdanning av radiografer. Februar 2015

Rapport om utdanning av radiografer. Februar 2015 Rapport om utdanning av radiografer Februar 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn.... Mandat arbeidsgruppe.... Sammensetting av arbeidsgruppen... Metode og resultater.... Radiografutdanningens opptakskrav, innhold

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

6.1 Perioden 1899 1975: Fysikk som verkstedfag...29 6.2 Perioden 1976 1996: Vitenskapsfaget befestes...29

6.1 Perioden 1899 1975: Fysikk som verkstedfag...29 6.2 Perioden 1976 1996: Vitenskapsfaget befestes...29 1 INNLEDNING: FYSIKKFAGETS PARADOKS FÅ MEN LYKKELIGE...2 2 EN BESKRIVELSE AV UTVALGETS ARBEID...4 2.1 UTVALGETS SAMMENSETNING OG MANDAT...4 2.2 PROSEDYRER FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV NY LÆREPLAN...4

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel

Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag. Vera Schwach Elin Seim Mæsel Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag Vera Schwach Elin Seim Mæsel Rapport 29/2013 Pensum i høyere utdanning hvilke læremidler brukes? Kartlegging av

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer