VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014"

Transkript

1 VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014

2 FORORD VIBEKE HAMMER MADSEN Administrerende direktør Norske virksomheter er ansvarlige. Den viktigste jobben de gjør er å skape arbeidsplasser og verdier for samfunnet. Det er i seg selv samfunnsansvar. Samtidig har virksomhetene en rolle utover å være lønnsomme arbeidsplasser i Norge og verden utenfor. Årets arbeidslivsundersøkelse viser at de aller fleste norske virksomheter tar samfunnsansvaret på alvor. Vi legger vekt på hva virksomhetene gjør utover det som er lovpålagt, det betyr at vi mener at lovlig drift er det minste vi kan kreve av en norsk virksomhet. Det er en selvfølge at norske virksomheter skal betale skatt og følge opp sine ansatte slik lover og regler krever. Vi ser at de aller fleste Vi legger ikke skjul på at det finnes svin i næringslivsskogen. norske virksomheter faktisk gjør mer enn det, og det ønsker vi å vise fram. Kan vi lære noe av virksomheter som tar ansvar i dag, og kanskje ta grep for å få enda flere virksomheter til å utøve samfunnsansvar? Vi legger ikke skjul på at det finnes svin i næringslivsskogen. Det er sjelden en nyhetsuke uten at vi ser eksempler på svart arbeid eller miljøkriminalitet i media. Noen av disse temaene ser vi på i årets undersøkelse. Likevel mener vi det er vel så viktig å vise at det finnes både gull og grønne skoger blant norske virksomheter. Hovedgrunnen er at vi vil det skal lønne seg å drive ordentlig og det bør flest mulig la seg inspirere av. God lesing! Virkemålet er Virkes årlige arbeidslivsundersøkelse. Gjennom å spørre et representativt utvalg på nesten 2000 arbeidsgivere og nesten 2000 arbeidstakere får vi et godt bilde av hva som rører seg i norsk arbeidsliv. Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Virke i perioden april/mai/ juni Virke har i år valgt å se nærmere på den ansvarlige virksomheten i arbeidslivsundersøkelsen. Vi mener begrepet ansvarlighet bør tolkes bredt. Derfor har vi sett på alt fra hvordan virksomhetene samarbeider med lokalmiljøet til hvordan de forholder seg til svart arbeid og globale miljøproblemer. I tillegg til undersøkelsene blant arbeidsgivere og arbeidstakere, har Damvad på oppdrag fra Virke gjennomført dybdeintervjuer med noen av de største handelsvirksomhetene i Norge, denne studien skildrer hva de gjør og hva som motiverer dem til å satse på samfunnsansvar 1.

3 INNHOLD Forord 1 Dette er ansvarlighet 4 Hva er typisk for de beste virksomhetene? 6 Hjørnesteinsansvarlighet 9 Støtte og samarbeid kan gi flere unge en mulighet 10 Ønsker ansvarlige arbeidsgivere 12 Hva CV n ikke forteller 14 Karakter framfor karakterer 16 Legg vekk pekefingeren! 18 Ti tips til virksomheter som vil ta mer samfunnsansvar 19 Gi oss de grønne gulrøttene 20 Har vi råd til å la være? 22 Fremtiden presser mot ruta 24 Fem utfordringer fra arbeidslivet til myndighetene 26 Fotnoter 28

4 DETTE ER ANSVARLIGHET SKREVET AV LINDA HAUGE OG ROBERT HVAL STRAUMANN Norske virksomheter representerer hver sin lille eller store puslebrikke i samfunnet. De skaper arbeidsplasser og andre verdier for samfunnet. Virksomhetene gjør også det lille ekstra, de bidrar til samfunnet rundt seg på en rekke områder. Vi kaller det å ta samfunnsansvar. Mange norske virksomheter bidrar på sin måte til å løfte enkeltmennesker og lokalsamfunnet, eller de engasjerer seg i miljøspørsmål. Virkes tall viser at 84 prosent av norske virksomheter har gjort tiltak som kan regnes som samfunnsansvar. Virkes tall viser at 84 prosent av norske virksomheter har gjort tiltak som kan regnes som samfunnsansvar. Mange av bidragene er små og når kanskje bare et lokalsamfunn. Andre bidrag er store, som når store matkjeder endrer sin innkjøpspolitikk. Summen av bidraget fra alle virksomhetene til samfunnet er det som skaper endring. Globaliseringen og teknologiske endringer har gjort verden mindre og mer transparent. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Ansvarlighet blir dermed også et større element av virksomheters merkevarestrategi 2. En virksomhet kan være ansvarlig langs mange dimensjoner og mange har gjerne valgt seg ut enkelte områder de ønsker å ta mer ansvar på enn andre. GJØR MER ENN MANGE TROR De aller fleste norske virksomheter tar samfunnsansvar på et eller flere områder. Når vi har spurt om virksomhetene er engasjert i tiltak i lokalsamfunnet, utdanningssystemet, miljøet, leverandørkjeder eller veldedige organisasjoner, er det hele 84 prosent som svarer ja. LOKALT FRAMFOR GLOBALT 57 prosent av virksomhetene støtter gode formål i lokalmiljøet, mens 28 prosent støtter nasjonale veldedige organisasjoner. Lokale tiltak engasjerer mest, kanskje fordi effekten av bidraget blir synlig. HANDLING FRAMFOR HANDLINGSPLAN 34 prosent av virksomhetene jobber med miljøforbedringer, mens 19 prosent er miljøsertifisert. For mange virksomheter er det konkrete enkelttiltak som er viktigst. De sorterer avfall, investerer i energisparing eller gjør transporten mer effektiv, ofte fordi de ser at det lønner seg økonomisk. Systematiske verktøy og sertifiseringer er mer vanlig i større virksomheter. SATSER PÅ KOMPETANSE 32 prosent samarbeider med skole/utdanningssystem, 29 prosent tilbyr læreplass. Samarbeid med skolen er ofte et vinn/vinn tiltak for både skolen og virksomheten. Skolen får nødvendig påfyll og styrking av undervisningen og virksomheten får vist seg fram og kanskje vervet noen framtidige arbeidstakere. Lærlingordningen er eksemplet på en ordning som er en del HVA ER SAMFUNNSANSVAR? Vi har valgt å definere samfunnsansvar bredt. Det vil si at alle samfunnsnyttige tiltak som ikke er lovpålagte kaller vi for samfunnsansvar. Dette er blant annet i tråd med definisjonen man bruker i Stortingsmelding nr 10 ( ). Både FN og OECD har utarbeidet retningslinjer for ansvarlig næringsliv som norske myndigheter er forpliktet å formidle. De overordnede retningslinjene går ut på at selskaper forventes å opptre i tråd med lover og normer lokalt, samt å vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser. Vi mener at det viktigste av alt er det at alle virksomheter må ha en sunn økonomi. Det er selve grunnlaget for arbeidsplassene, den økonomiske verdiskapingen og samfunnsansvaret virksomheten er i stand til å ta. 4 - VIRKE Virkemålet

5 HVA ER ÅRSAKENE TIL AT VIRKSOMHETEN ER ENGASJERT I DISSE TILTAKENE? Det er moralsk riktig 43 % Bedret omdømme 32 % Positiv markedsføringsverdi 29 % Det forventes av kunder/investorer 16 % Konkurransefortrinn 13 % Krav fra offentlige anbud 7 % Gir oss mulighet til å utvikle nye produkter eller tjenester 7 % av utdanningssystemet, samtidig som det for noen bransjer er en treffsikker rekrutteringskanal. BÅDE KALKULATOR OG HJERTE Næringslivet har et eget ansvar for samfunnet rundt seg, også virksomhetene stiller seg bak dette. Som eksempel svarer 79 prosent av virksomhetene at næringslivet har et ansvar for miljøet. Når virksomhetene tar samfunnsansvar, gjør de det av moralske hensyn, kanskje vi kan si av magefølelse? 43 prosent av virksomhetene setter dette som en av de viktigste årsakene til at de tar samfunnsansvar. Det er mennesker som tar avgjørelsene i alle virksomheter, og det betyr at det ligger en samvittighet bak avgjørelser som påvirker samfunnet rundt. Selvsagt kan samfunnsansvar og etikk også være god butikk. Derfor er det ikke overraskende at rundt en tredjedel av virksomhetene svarer at samfunnsansvar gir bedret omdømme eller har positiv markedsføringsverdi. Også fra dybdeintervjuer med flere store virksomheter vet vi at de ser store gevinster med å bli sett på som en ansvarlig virksomhet. Store omdømmekriser er på den andre siden noe av det verste et stort selskap kan oppleve. Det kan føre til tap av omsetning og mistenkeliggjøring i lang tid framover. ANSVARLIGHET ER POSITIVT UANSETT MOTIV Vi hører av og til innvendinger om at virksomhetene overdriver sitt genuine engasjement og at samfunnsansvar bare er en del av en omdømmestrategi. Virksomhetene gjør altså gode tiltak ut fra ren kynisme. Sett bort fra at dette er en ganske kynisk holdning i seg selv, mener vi at motivet spiller liten rolle. Ansvarlige handlinger er positivt uansett. Selv om virksomhetene oppgir et annet motiv for hvorfor de gjør det. Det som er viktig, er at det må lønne seg å ta de mest ansvarlige valgene, enten gevinsten er offentlig støtte, omdømme på lang sikt eller ren profitt. Kombinasjonen av egeninteresse og samfunnsansvar er veien å gå for å øke ansvarligheten hos norske virksomheter. MED STØRRELSE FØLGER ANSVAR Norske private virksomheter er en vesentlig del av den norske økonomien. 7 av 10 sysselsatte jobber i privat sektor. De står for en stor del av verdiskapingen, arbeidsplasser og innkjøp i Norge, og med det følger det også et ansvar. Virksomhetene tar dette ansvaret på alvor. Selv om næringslivet kan gå foran for å løse mange samfunnsproblemer, opplever vi ofte at norske virksomheter blir stilt i et negativt lys. Selv om næringslivet kan gå foran for å løse mange samfunnsproblemer, opplever vi ofte at norske virksomheter blir stilt i et negativt lys. Frykten for å bli tatt med buksa nede er kanskje noen ganger større enn ønsket om å framstå som et fyrtårn. Vi finner også noen dårlige eksempler som ødelegger for alt det gode som gjøres. Det er krevende å få alle norske virksomheter med på en forståelse om at alle må bidra. Utfordringen er å skape gode rammevilkår for ansvarligheten, ikke minst gjennom at det må være mer lønnsomt å ta samfunnsansvar enn å ta snarveier. Vår undersøkelse viser at de mellomstore og store virksomhetene oftere er engasjert i samarbeid med skolen eller i miljøspørsmål. Årsaken er trolig en kombinasjon av at de gjerne driver virksomhet som involverer flere mennesker, produksjonsledd og avtrykkene etter virksomheten er tydeligere. Store virksomheter har oftere dedikerte ressurser til å jobbe med områder som miljøansvar, inkludering og samarbeid med utdanningssystemet. Store virksomheter vil også ha mer oppmerksomhet rettet mot seg og sitt varemerke, og dermed være mer opptatt av et godt omdømme. Små virksomheter er derimot like engasjert i lokalmiljøet som de større virksomhetene. Det skyldes nok at små virksomheter ikke har ressurser til de store løftene, men kanskje også at de små virksomhetene i større grad identifiserer seg med stedet de holder til. Få er uenige i at næringslivet og norske virksomheter kan ha en rolle å spille når vi skal ta fatt på viktige samfunnsspørsmål som for eksempel miljø og klima, trygdeeksplosjonen, folkehelse eller frafall i skolen. Nær sagt alle løsninger på viktige samfunnsproblemer må inkludere næringslivet. Uten det, vil vi mangle innsikt i utfordringen, vil ikke få forankret løsningen og den vil heller ikke ha effekten vi ønsker oss. Virkemålet VIRKE - 5

6 HVA ER TYPISK FOR DE BESTE VIRKSOMHETENE? DE ER OFTE STORE, GJERNE 50 ANSATTE ELLER FLERE... Samfunnsansvar kan kreve dedikerte ressurser til å jobbe med områder som miljøansvar, inkludering og samarbeid med utdanningssystemet, noe som er enklere i større virksomheter. DEN BEFINNER SEG OFTEST VESTPÅ, NÆRMERE BESTEMT i Rogaland, der 25 prosent av virksomhetene kvalifiserer til definisjonen. På den andre enden av skalaen finner vi Oslo, med bare 14 prosent. I HELSE OG SOSIALE TJENESTER, INDUSTRI/KRAFT/OLJEUTVINNING, OVERNATTING OG SERVERING OG I HANDEL FINNER VI FLEST AV DE BESTE... FOR Å FINNE UT HVA SOM ER TYPISK FOR DE BESTE VIRKSOMHETENE, HAR VI DEFINERT EN ANSVARLIG VIRKSOMHET SOM: er lønnsom (positivt driftsresultat) er engasjert i minst tre av seks ulike tiltak knyttet til utvikling av medarbeiderne og inkludering av personer utenfor arbeidslivet. er engasjert i ett eller flere veldedige eller miljømessige tiltak eller samarbeider med skolen/tilbyr lærlingplass Det er i underkant av 20 prosent av virksomhetene som er med i Virkes arbeidsgiverundersøkelse som tilfredstiller disse kriteriene og faller inn under definisjonen de beste av de ansvarlige virksomhetene. Vi har valgt en definisjon som skiller ut de virksomhetene som er engasjert i flere tiltak, og det er klart at andre definisjoner ville gitt andre resultater. 6 - VIRKE Virkemålet

7 DE MENER ANSVARLIGHET ER ET KONKURRANSEFORTRINN... Andelen som oppgir konkurransefortrinn som motiv for ansvarlighet er høyere enn hos alle virksomhetene samlet. DE STILLER KRAV TIL ANDRE prosent av de beste stiller krav knyttet miljø- og samfunnsansvar overfor sine leverandører, mot 38 prosent av alle virksomheter. DE JOBBER SYSTEMATISK MED MILJØ prosent av de beste setter opp mål, har en handlingsplan og følger opp miljøarbeidet, mot 45 prosent av alle virksomheter. De beste Gjennomsnitt for alle % 60 % Antall ansatte >500 0 Forretningsmessig Industri, kraft, oljeutvinning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, rep av motorvogner Shipping,transport og lagring Eiendom og finans Jordbruk, skogbruk og fiske Overnatting og servering Helse- og sosiale tjenester Kultur, underholdning og fritid Annen tjensteyting Figur 1: De beste virksomhetene fordelt etter antall ansatte. Figur 2: De beste virksomhetene fordelt etter bransje. Virkemålet VIRKE - 7

8 DE BESTE VIRKSOMHETENE FORDELT ETTER FYLKE Hvor stor andel av virksomhetene i fylket, er blant de beste i landet. ØSTFOLD 18 % AKERSHUS 21 % OSLO 14 % HEDMARK/OPPLAND 18 % BUSKERUD/VESTFOLD 19 % TELEMARK OG AGDER 23 % ROGALAND 25 % HORDALAND 15 % SOGN OG FJ./MØRE OG ROMSDAL 22 % TRØNDELAG 23 % NORD-NORGE 23 % GJENNOMSNITT FOR ALLE 20 % 8 - VIRKE Virkemålet

9 HJØRNESTEINSANSVARLIGHET SKREVET AV ROBERT HVAL STRAUMANN Innsats for lokalmiljøet er den måten flest virksomheter tar samfunnsansvar. De støtter lokale formål og skaper arbeidsplasser lokalt. Nærhet skaper engasjement, både for oss som privatpersoner og for norske virksomheter. Når vi har spurt hvilke typer samfunnsansvarstiltak virksomhetene er engasjert i, er det aller flest, nesten 6 av 10 som svarer å støtte gode formål i lokalmiljøet. Lokalbutikken sponser kanskje drakter til det lokale jentelaget i fotball eller fruktkurver til korpslotteriet. Dette er store og små tiltak som bidrar til å holde idrettslag, foreninger og kulturtiltak i gang. Butikker, hoteller, restauranter og industrivirksomheter er blant de som bidrar mest lokalt. Dette er virksomheter som har en viktig rolle i et lokalsamfunn. Både i byområder og ikke minst der hvor en eller noen få virksomheter utgjør hele næringslivet. Lokale virksomheter er både arbeidsplass, møtested og samfunnsaktør. Lokal støtte er mer vanlig i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og de nordlige fylkene.... nesten 4 av 10 har ansatte under 20 år. Læreplasser og andre jobber for unge er et annet eksempel på at virksomheter tar samfunnsansvar lokalt ved å åpne en port inn i arbeidslivet. Industrivirksomheter og håndverksbedrifter gir oftere læreplasser til ungdom i utdanning. Butikker og reiselivsvirksomheter gir unge deltidsjobber, men er også en heltidsarbeidsplass for mange unge mennesker som kanskje ikke har funnet seg til rette i et vanlig utdanningsløp. 3 av 10 virksomheter oppgir at de tilbyr læreplasser og nesten 4 av 10 har ansatte under 20 år. 9 - VIRKE Virkemålet Virkemålet VIRKE - 9

10 STØTTE OG SAMARBEID KAN GI FLERE UNGE EN MULIGHET SKREVET AV MARTE BUAAS unge mennesker våkner hver dag i Norge 3 og aner ikke hva de skal finne på eller om de har råd til melk i kaffen. Den eneste avtalen mange av dem har hver uke, er å møte hos NAV. Som egentlig er ansvarlig for å hjelpe dem inn i arbeidslivet. Dette er sårbare unge som trenger tett oppfølging og veiledning for å komme inneller tilbake til det ordinære arbeidslivet. Mange sliter med rus, sosiale problemer eller har psykiske lidelser. Næringslivet ønsker å hjelpe til. De tar i mot mange og gir dem den ekstra tiden de trenger til opplæring og for å trene seg på å være en arbeidstaker. Arbeidsgiverne gjør dette fordi de tar samfunnsansvar, også på områder som på mange måter er NAV sitt ansvar. Likevel sier over førti prosent av virksomhetene i Virkemålet 2014 at de selv sitter igjen med over halvparten av utgiftene ved å ta inn personer på praksisplass. Tallene viser også at mange får lite veiledning fra NAV når de tar i mot personer på praksisplass. Virke tror at enda flere arbeidsgivere ville brukt NAV som rekrutteringskanal om myndighetene tok sin rimelige del av ansvaret. MANGE REKRUTTERER FRA NAV Virkemålet 2013 viste at over 40 prosent av arbeidsgiverne hadde erfaring med praksiskandidater og at nesten 60 prosent ansatte en eller flere av disse etter praksisperioden. I år oppgir hele 53 prosent at de har tatt i mot personer på praksisplass og antall som ansetter etterpå er også økende. Mange arbeidsgivere erfarer at de ved å ansette etter en praksisperiode får svært lojale og dyktige arbeidstakere som, fordi de har fått en mulighet, yter det lille ekstra. For arbeidsgiverne på jakt etter de beste folkene kan det derfor lønne seg å lete etter gull der hvor få har gravd før. TAR I MOT FOR Å TA SAMFUNNSANSVAR Virkemålet 2014 viser at arbeidsgivere tar i mot personer fra NAV-systemet fordi de ønsker å bidra til å gi mennesker en mulighet. Mange trekker også fram at det er en måte å prøve ut en kandidat på før ansettelse. Store virksomheter inkluderer oftere enn små fordi de vil ta samfunnsansvar, mens mindre virksomheter i større grad inkluderer for å teste ut en kandidat før ansettelse. Det vil alltid være risikosport å rekruttere, derfor er det et pluss når leder har mulighet til å bli kjent med personen først. TO GREP FOR Å INKLUDERE FLERE I dag opplever mange arbeidsgivere det risikofylt å ansette og å ta i mot arbeidssøkere på praksisplass. De bruker ofte ekstra tid på opplæring og er redde for å bli sittende med utgifter og ansvar alene for personer som kan være utrygge og kan trenge tilrettelegging. 63 prosent av virksomhetene oppgir å ha hatt ekstra utgifter til dette. Av disse fikk under halvparten deler av utgiftene dekket. Det gjør at det oppleves risikofylt å ta i mot og ansette personer fra NAV systemet. Til tross for dette omtales praksisplassordningen ofte som gratis arbeidskraft, men det er alltid en kostnad knyttet til det for arbeidsgiver. Dette gjelder særlig den ekstra tiden som blir brukt til opplæring. 65 prosent av virksomhetene oppgir at konkrete tilskuddsordninger ville gjort det mer aktuelt å ansette personer som har vært lenge ute av arbeid på grunn av helserelaterte problemer eller er langtidsledige andre grunner. Virke mener derfor En praksisperiode er en myk overgang til arbeidslivet for personer som trenger ekstra tid. Det vil si en periode, ofte på tre måneder, hvor arbeidssøker jobber hos en virksomhet som gir tett oppfølging og opplæring, mens NAV betaler lønnen. På den måten har både arbeidssøker og arbeidsgiver en mulighet til å se om arbeidsplassen er riktig for personen. For unge arbeidstakere kan denne perioden også brukes til å lære seg arbeidslivets spilleregler i trygge rammer og bli kjent med ulike yrker. Virkemidler fra NAV som kan være tilgjengelige for arbeidsgivere ved praksisplass og ansettelse: Veiledning Mentorstøtte Driftstilskudd Lønnstilskudd Tilretteleggingsgaranti Mer info på VIRKE Virkemålet

11 Virke mener de viktigste redskapene i NAVs verktøykasse er oppfølging og økonomi. mer økonomisk støtte og veiledningsbi- sier at de ikke fikk god nok oppfølging utgiftene. Blant de som mente de fikk den stand ved behov vil få flere til å bruke fra NAV, noe en undersøkelse fra Proba oppfølgingen de hadde behov for var det NAV som rekrutteringskanal. også viste4. I en studie gjennomført av 33 prosent som fikk dekket mindre enn Arbeidsforskningsinstituttet skriver de halvparten. Opplevelsen av oppfølgingen Personer som har vært ute av arbeidsli- om sitt inntrykk at arbeidsgiverne lyktes fra NAV henger med andre ord sammen vet over lengre tid sliter også ofte med med å integrere arbeidstakere, på tross av med økonomisk støtte. helsen. Arbeidsgivere som skal ta i mot dårlig oppfølging fra støtteapparatet 5. disse på en ordentlig måte trenger noen Vi ser også en sammenheng mellom ar- Virke mener de viktigste redskapene i NAVs å diskutere utfordringer med. En av seks beidsgivers opplevelse av oppfølging og verktøykasse er oppfølging og økonomi. arbeidsgivere oppgir at de ikke fikk den den økonomiske støtten de har mottatt. Av Hvis de blir brukt sammen vil dørene åpnes oppfølgingen fra NAV som de hadde behov de som mente de ikke fikk den oppfølgin- for enda flere som står utenfor arbeidslivet. for når de tok i mot personer på praksis- gen de hadde behov for var det 57 prosent plass. Det er flest små virksomheter som som fikk dekket mindre enn halvparten av Virkemålet VIRKE - 11

12 ØNSKER ANSVARLIGE ARBEIDSGIVERE SKREVET AV ANETTE POLLEN Norske jobbannonser er stappfulle av løfter om spennende arbeidsoppgaver i dynamiske arbeidsmiljøer, mens virksomheter som skryter av at de tar samfunnsansvar glimrer med sitt fravær i jungelen av jobbannonser. Arbeidsgivere kan gå glipp av dedikerte ansatte dersom de ikke viser at de har samfunnsansvar. MER ETIKK, TAKK Virkemålet 2014 viser at ansatte har høye forventninger til egen arbeidsplass og arbeidsplassens leverandører. Det kan virke som om arbeidsgiverne har skylapper og undervurderer at bevisste forbrukere også har behov for å identifisere seg med, og være stolte av arbeidsplassen sin. Virkemålet 2014 viser at det er en utbredt oppfatning blant arbeidsgiverne at kundene er den gruppen som har høyest forventninger til samfunnsansvar. Det bekrefter også virksomhetene som har vært dybdeintervjuet. Tidligere opplevde arbeidsgiverne at det først og fremst var myndighetene som stilte slike krav 6. Tallene tyder også på at det er et stort sprik mellom arbeidsgivernes oppfatning av de ansattes forventninger og de ansattes faktiske forventninger om samfunnsansvar. Over halvparten av de ansatte mener at arbeidsplassen deres bør stille etiske krav til leverandørene for å sikre forsvarlige og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer for eksempel å stille krav om at leverandørene ikke bruker barnearbeid eller tvangsarbeid. Flere steder er de ansatte sentrale for å drive frem arbeidet med etikk i leverandørkjeden. I Eurosko var det for eksempel de ansatte i innkjøpsavdelingen som drev frem virksomhetens arbeid på etisk handel 7. Dette betyr at virksomheten kan bli en mer attraktiv arbeidsgiver ved å stille krav til leverandørene og synliggjøre dette for ansatte og potensielle ansatte. De ansatte nøyer seg ikke med å stille etiske krav til leverandørene. Nesten halvparten av de ansatte mener at leverandørene også bør prioritere sosialt ansvar på andre områder, dette kan eksempelvis være å støtte organisasjoner i lokalsamfunnet VIRKE Virkemålet

13 Omtrent halvparten av de ansatte mener Årets arbeidslivsundersøkelse viser imid- ansatte gir svært gode tilbakemeldinger på også at egen virksomhet bør tilby flere lertid at det ikke er noen klar forskjell samfunnsansvarstiltak som blir gjennomført. bærekraftige produkter og tjenester. Dette mellom unge og eldre arbeidstakeres Virksomhetene som tar samfunnsansvar ser er et tydelig signal om at arbeidsplasser forventninger til arbeidsgiverens og le- en positiv sammenheng mellom ansvaret de som satser på nye ideer som gir et mer verandørenes samfunnsansvar. tar og arbeidsmiljøet, tilfredsheten, graden bærekraftig arbeidsliv står høyt på de ansattes ønskeliste. Det er en klar sammenheng med de ansattes utdannelse og deres forventninger om utvikling av bærekraftige produkter og tjenester og krav til leverandørene. av svinn og resultatet på bunnlinjen..... det ikke er noen klar forskjell mellom unge og eldre arbeidstakeres forventninger til arbeidsgiverens og leverandørenes samfunnsansvar. Ansatte med bachelorgrad stiller høyere Denne oppfatningen støttes av tidligere forskning som viser at ansvarlige arbeidstakere ønsker ansvarlige arbeidsgivere og at virksomheter som tar samfunnsansvar får ansatte som er mer lojale, mer dedikerte, har mindre fravær, og presterer bedre9. krav til samfunnsansvar enn ansatte med Dette støttes også av funn i Virkemålet i videregående skole, og ansatte med mas der det kom fram at arbeidstakere SYNLIG SUKSESS tergrad er den gruppen som i størst grad født i perioden ikke skiller seg Mange virksomheter tar samfunnsansvar har forventninger om samfunnsansvar. fra eldre arbeidstakere når det gjelder i uten å snakke særlig høyt om det. Sam- hvilken grad de vektlegger virksomhetens funnsansvar kan gi mer enn god samvit- GENERASJON GRØNN? profil på miljø og samfunnsansvar når de tighet, det kan også bidra til å rekruttere Brennende klesfabrikker som inspirerer skal velge jobb8. og holde på gode medarbeidere. Første til shoppestopp og lange ventelister med steg på veien er at arbeidsgiverne må bli byfolk som vil dyrke mat i parseller tyder POSITIVE RINGVIRKNINGER flinkere til å fortelle om hvordan de tar på at etikk og bærekraft er blitt trendy. Få virksomheter trekker fram de ansatte som samfunnsansvar og hvilke krav de stiller Derfor er det lett å tro at det er de yngste en viktig drivkraft eller motivasjon for å ta til sine leverandører. som stiller høyest krav. et større samfunnsansvar. Virksomhetene som har vært med i dybdestudien sier at de Virkemålet VIRKE - 13

14 HVA CV EN IKKE FORTELLER SKREVET AV TORMOD SKJERVE Selv med lengre og lengre utdanningsløp, er det i arbeidslivet vi utvikler oss over lengst tid og på flest områder. Norske virksomheter tar sin del av ansvaret for at medarbeiderne kan utvikle seg. Hva er det vi lærer i arbeidslivet og hvorfor er det så viktig? HVA ER DET Å VÆRE FLINK? Virke har spurt arbeidsgivere om hvilke kompetanseområder de ansatte bør bli bedre på, og vi spurte samtidig arbeidstakere om hvilke kompetanseområder de selv mener de bør bli bedre på. Topp 5 hos begge grupper er, med ulik vektlegging: Initiativ, kreativitet og omstillingsevne Kommunikasjon og samhandling IKT og/eller teknologiforståelse Planlegging og problemløsning Service- og kundeorientering Dette er de viktigste kompetansebehovene å ta tak i. Ikke fordi det virker interessant og fremtidsrettet, men fordi det faktisk er veldig relevant for jobben. Det er begrunnelsen både arbeidstakere og arbeidsgivere gir. Med små naturlige variasjoner mellom ulike næringsgrupper og størrelse på virksomhetene, er dette hele arbeidslivets topp 5. ARBEIDSLIVETS ORKESTER Skal du spille i orkester, er det ikke nok å kunne lese noter. Du må kunne samspill, lytte til andre, forstå dirigenten, være villig til å øve hver dag og lære deg nytt stoff. Arbeidslivet trenger folk med mer enn kunnskap av den typen man får på skolen. Det interessante er at arbeidsgivere og arbeidstakere er skjønt enige om at utviklingen av kompetanser som kommunikasjon, samhandling, initiativ og problemløsning er det viktigste for jobben. Dette er ingen nedvurdering av formell utdanning og nødvendigheten av kunnskap, men sier noe om hvor skoen trykker for å gjøre virksomheten bedre med tanke på verdiskaping, konkurranseevne og produktivitet. Krav til kompetanse i arbeidslivet endrer seg først og fremst fordi det kreves en større bredde. Det holder ikke bare med gode jobbspesifikke kunnskaper og ferdigheter, du må også ha andre og bredere kompetanser for å mestre jobben på en tilfredsstillende måte. Det er fint å kunne spille klassisk, men du må være villig til å være med på jazz og pop også. DE VIKTIGSTE KOMPETANSENE FÅR VI I ARBEIDSLIVET Å være god på utvikling av personlige kompetanser er et konkurransefortrinn, derfor vil vi aldri få vite det mest spennende fra de som gjør dette best. Men uansett vet vi at hemmeligheten er god ledelse. Skal en virksomhet lykkes, kreves det dyktig lederskap og gode prosesser. Det er ledelsen som legger lista og skaper kulturen hvor slike kompetanser kan utvikles og anvendes. Målet må være å styrke kompetanseområdene på toppfem-lista over. Et ledd i dette er en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om behovet for kompetanseutvikling. I Virkemålet 2014 svarer en tredjedel av arbeidstakerne at de har stor innflytelse på egen kompetanseutvikling. Kompetansebehov burde vært diskutert ordentlig hos flere virksomheter. Arbeidslivet har lang tradisjon i å dekke egne kompetansebehov, gjennom internopplæring og godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Virksomhetene har egeninteresse i å utvikle medarbeiderne sine, dyktige medarbeidere merkes på bunnlinja. For samfunnet er dette selvsagt en stor gevinst, siden arbeidstakeren tar med sine personlige kompetanser inn i nye arbeidsforhold. KAN VI LÆRE NOE AV HVORDAN AR- BEIDSLIVET LÆRER? Arbeidslivet er en unik læringsarena med høy relevans for alle. Vi skulle gjerne hørt noe annet enn falske toner når vi koblet opplæring i arbeidslivet og formelt utdanningssystem. Virke er åpne for ulike musikksjangere, bare det er kvalitet på fremførelsen VIRKE Virkemålet

15 HVILKE KOMPETANSEOMRÅDER KAN ARBEIDSTAKEREN BLI BEDRE PÅ? % NOEN KONKRETE FORSLAG TIL BEDRE SAMSPILL 40 La oss få alle skoler til å opp- rette en funksjon som arbeids- livsveileder (ALV). 30 Alle bachelorstudenter skal få et tilbud om praksis i arbeidslivet som del av studiet 20 Vi må ha jevnlige kompetansepolitiske toppmøter mellom den politiske ledelsen og partene i arbeidslivet for å drøfte hvordan vi kan bl et foregangsland på topp 5 områdene Skoleledere og lærere må få 10 insitamenter til egen utvikling av personlige kompetanser, og vi må løse utfordringen med at elevenes kompetanser på disse områdene ikke måles 0 Initiativ, kreativitet og omstillingsevne Kommunikasjon og samhandling IKT og/eller teknologiforståelse Planlegging og problemløsning Serviceog kundeorientering Alle beskrivelser av læringsutbytte må kunne forstås like godt i arbeidslivet og i utdanningssystemet. Arbeidsgivere Arbeidstakere Virkemålet VIRKE - 15

16 KARAKTER FRAMFOR KARAKTERER SKREVET AV ANNE K. EGGEN LERVIK Arbeidslivet trenger mennesker med initiativ, kreativitet og omstillingsevne. Et tettere bånd mellom skole og arbeidsliv kan bidra til å styrke dette aspektet i skolen. Dessverre får vi ikke med oss hele arbeidslivet i dag, særlig gjelder det de små og mellomstore virksomhetene. Vi vet at arbeidsgiverne er opptatt av at medarbeiderne utvikler såkalte personlige kompetanser, ikke bare av at de lærer mer av det de lærte på skolen. Ifølge Virkemålet 2014 etterlyser 54 prosent av arbeidsgiverne at de ansatte må lære å ta mer initiativ, bli mer kreative og øke omstillingsevnen. Arbeidslivet er en god arena for å utvikle denne typen kompetanse. Spørsmålet er om skolen bidrar i stor nok grad til å styrke de personlige kompetansene. Kan vi gjøre enda mer for at elevene og studentene er godt forberedt på arbeidslivet? Vi tror at nøkkelen til en bedre skole ligger i et bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv. SAMARBEID ER SAMFUNNSANSVAR Forskning tyder på at opplæring i samarbeid med næringslivet har en positiv effekt på elevenes selvtillit og følelse av mestring 10. Det er en god strategi for å gjøre utdanningsløpet mer praksisrettet og virkelighetsnært. I tillegg ser vi at tre av fire arbeidsgivere mener erfaring er viktigere enn formell utdanning. For norske virksomheter er samarbeid med skolen en måte å ta samfunnsansvar på. Alle ser betydningen av å få til et godt samspill mellom skole og arbeidsliv for å forbedre læringsutbyttet for elever og lærlinger. Skolen besitter høy teoretisk kunnskap og skal forberede elevene på deltakelse i arbeidslivet. Arbeidslivet på sin side utvikler og produserer tjenester og produkter hver eneste dag i møte med sine kunder. Nye måter å utvikle samarbeidet mellom skole og arbeidsliv gir gevinster for begge parter. VIRKSOMHETENE BIDRAR ALLEREDE I DAG Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv er allerede omfattende i dag. De viktigste samarbeidsarenaene er gjennom at 40 prosent av norske virksomheter har hatt elever og studenter på utplassering og at 29 prosent tilbyr læreplass i virksomheten. Dette er viktige deler av et utdanningsløp som gir god innsikt i arbeidslivet. Ansatte i norske virksomheter bidrar også med sin kompetanse inn i skolen, 18 prosent har holdt gjesteforelesninger eller på annen måte bidratt i undervisningen. De minste virksomhetene faller dessverre ofte utenfor etablerte samarbeid med skolen. Virksomheter med under 20 ansatte har sjeldnere lærlinger eller elever/studenter på utplassering. Blant disse virksomhetene har under 5 prosent en formell samarbeidsavtale med skole/ undervisningssted, mens over 20 prosent av virksomhetene med over 50 ansatte svarer det samme. Store virksomheter er gjennomgående tettere på skolen. Hva skyldes dette? VI MÅ MØTES OFTERE Virkemålet 2014 viser at det er stor vilje til å samarbeide med skolen. 73 prosent av de spurte virksomhetene sier ja til samarbeid med skolen hvis de blir spurt. De små virksomhetene er akkurat like villige til å samarbeide med skolen som de store. Det er med andre ord ikke viljen det står på. Andre undersøkelser viser at lærerne også ser verdien av samarbeidet 11. Vi tror det er behov for en mer profesjonell tilnærming til samarbeidet, særlig for at vi kan få flere av de små og mellomstore virksomhetene på banen. 73 prosent av de spurte virksomhetene sier ja til samarbeid med skolen hvis de blir spurt. Gjennom profesjonelt samarbeid mellom skole og arbeidsliv er det mulig å gi elever et kinderegg; verdifull erfaring, relevant læring og en smakebit på hverdagen i jobb. Dette kinderegget gjør dem forberedt og bedre rustet til arbeidslivet senere. Og kinderegget er gjensidig, arbeidsgiverne får en rekrutteringskanal, får kandidater som er bedre tilpasset arbeidslivet og de tar samfunnsansvar VIRKE Virkemålet

17 Kuben videregående skole i Oslo tilbyr helsefagutdanning hvor opplæringen skjer i tett samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Elevene på YSK helsefag veksler mellom undervisning på skolen og opplæring i virksomhet fra og med det første året. En egen arbeidslivsveileder(alv) sørger for at opplæringen kvalitetssikres. En av virksomhetene som deltar er Sagenehjemmet: - Vi er helt avhengig av å samarbeide begge veier. Arbeidslivsveilederen gir oss innsikt i hva skolen jobber med og virksomheten får mulighet til å påvirke det faglige innholdet. Dette gir likeverdighet i opplæringen skole og virksomhet er like viktige og avhengig av hverandre for å sikre helhetlig opplæring, sier Olaug Vibe, Sagenehjemmet. Arbeidslivsveilederen skal sikre en god koordinering mellom skole og virksomhet. Den kan også være en nødvendig servicefunksjon for både skole og virksomhet. Det er viktig at arbeidslivsveilederen har kjennskap til begge læringsarenaene og kan bidra til å sikre god læringspraksis. HAR DIN VIRKSOMHET SAMARBEID MED SKOLER ELLER ANDRE UNDERVISNINGSSTEDER PÅ NOEN AV FØLGENDE OMRÅDER: 100 % Utplassering av elever/studenter i virksomheten Har læringer Ansatte fra virksomheten gir gjesteforelesninger/gir undervisningstimer Virksomheten stiller lokaler til disposisjon Faglig påfyll for lærere Alle virksomheter Virksomheter med mellom 50 og 100 ansatte Virkemålet VIRKE - 17

18 LEGG VEKK PEKEFINGEREN! SKREVET AV ROBERT HVAL STRAUMANN Næringslivet blir ofte møtt med strenge pekefingre eller bøter fra myndighetene når de gjør feil. Mye tyder på at vi kan forebygge noen av feilene med å gi næringslivet noen forsiktige dytt. av nye produkter og tjenester. Vi så en tendens til at virksomhetene som fikk et positivt budskap er mer villige til å utvikle grønnere produkter i framtiden. Forskjellen var ikke stor, men det viser at informasjon påvirker holdninger. Alle som er foreldre vet at det ikke nytter å kjefte på barn for å få dem til å bidra mer hjemme. De kan like godt gå i vranglås, og nekte plent. Vi kan true med å kutte lørdagsgodt eller Ipad-tid. Men hvem vil egentlig oppdra barna sine kun med trusler. I de siste årene har funn fra adferdsforskningen vært brukt for å se hvordan man kan bruke andre virkemidler, som positiv forsterking, til å få folk til å endre adferd. Målet er å dytte folk i riktig retning, derfor kalles dette for nudging*. Grønne fotspor som leder folk til søppelbøttene i København har faktisk bidratt til at det er mindre søppel i gatene. Virksomheter er ikke noe unntak. Gir du dem en positiv vinkling på et problem, er de mer villige til å bidra til å løse det. Vi spurte norske virksomheter om de kom til å utvikle flere bærekraftige og miljøvennlige produkter de neste fem årene. Alle fikk en informasjonstekst først. Halvparten av virksomhetene fikk høre at myndighetene kom til å øke miljøavgiftene de neste årene, og halvparten fikk høre at myndighetene vil støtte utviklingen Dette er et fenomen som kalles for framing (innramming). Ved å sette valgene i en sammenheng eller å vise til hva andre har valgt, styrer man valgene folk gjør. Et godt eksempel fra Storbritannia er purring på skatteinnbetaling. Når myndighetene endret teksten i purringen til å inkludere hvor mange som allerede hadde betalt der personen bodde, økte innbetalingen i disse områdene med 15 prosent. Du vil ikke være noe dårligere enn naboen. 12 Kan norske myndigheter bruke dette til noe? Vi tror det går an få virksomheter med på å ta større ansvar med små og enkle grep. Et godt eksempel er å sette smilefjes på strømregningene til de som bruker lite strøm sammenlignet med andre i samme område. En gruppe amerikanske forskere prøvde dette ut, og det hadde en vesentlig effekt på energibruken 13. Og det er helt gratis, både for virksomhetene og for myndighetene. Når myndighetene endret teksten i purringen til å inkludere hvor mange som allerede hadde betalt der personen bodde, økte innbetalingen i disse områdene med 15 prosent. *) lett dytt (engelsk) 18 - VIRKE Virkemålet

19 TI TIPS TIL VIRKSOMHETER SOM VIL TA MER SAMFUNNSANSVAR Lytt til erfarne virksomheter og organisasjoner som vet hva samfunnsansvar kan være Lytt til de ansatte de vet hvor virksomheten kan gjøre en forskjell. God dialog og godt samarbeid mellom leder og ansatt er grunnlaget for ansvarlighet Du har et ansvar for at de ansatte utvikler sin kompetanse på jobben. Ta et skritt av gangen det er bedre å være god der du satser enn å spre innsatsen på for mange målsettinger Ansvarlighet er langsiktighet du må kunne følge opp det du starter Se i lokalmiljøet kan din virksomhet gjøre en forskjell for ungdom, de som er utenfor arbeidslivet eller andre som trenger det. Still spørsmål til leverandørene dine hvordan er varene produsert? Tenk på din egen ressursbruk kan du velge løsninger som påvirker miljøet i mindre grad? Vær ansvarlig fordi det lønner seg tenk ut hva din motivasjon er for å være mer ansvarlig, er det kundene, dine ansatte eller kun et ønske om å gjøre en forskjell? Vis for omverdenen hva dere satser på, for eksempel på nettsider eller i jobbannonser på den måten kan du spre gode tips til andre Virkemålet VIRKE - 19

20 GI OSS DE GRØNNE GULRØTTENE SKREVET AV CAMILLA SKJELSBÆK GRAMSTAD Næringslivet har en nøkkelrolle i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Kunder, ansatte og myndigheter forventer en innsats fra virksomhetene. Vi har undersøkt om norske virksomheter har tatt dette inn over seg. DE STØRSTE SNØBALLENE HAR BEGYNT Å RULLE. Virkes arbeidslivsundersøkelse viser at de største foretakene, flere av dem internasjonale handelsforetak, har tatt dette innover seg i stor grad. De er tettere på globale trender, og ser i større grad enn mindre virksomheter hvordan dette kommer til å påvirke deres. Å legge om til en mest mulig bærekraftig verdikjede er helt grunnleggende for å overleve som virksomhet i fremtida Steve Howard - Chief Sustainability Officer, IKEA Group De store virksomhetene har startet arbeidet med omstilling til en sirkulær økonomi, der ressurser holdes i kretsløp i stedet for å havne som avfall. De har også mer ressurser til å sette av til miljøarbeidet. Motivasjonen for dette viser seg i størst grad å være forventninger fra kunder og eiere. 65 prosent av de spurte arbeidsgiverne mener det er kunder som i størst grad vil forvente at virksomheten skal tilby bærekraftige produkter og tjenester. Vår dybdestudie blant 10 store virksomheter viser at de rett og slett ikke har råd til å la være å jobbe med miljøspørsmål. Det forventes fra alle kanter. Reduserte kostnader, redusert risiko i ressurstilgang, mer tilfredse arbeidstakere og godt omdømme er også viktige årsaker til miljøarbeidet. Myndighetenes krav betyr mindre. MEN DE FLESTE VET IKKE AT DE BØR RULLE Virkemålet 2014 viser at hele 86 prosent av arbeidsgivere mener sin egen virksomhet så og si ikke utgjør noen belastning på miljøet. Men hvem er det som egentlig har belastning på miljøet da? Hele 80 prosent av de spurte, både blant arbeidsgivere og arbeidstakere, mener at næringslivet selv har et ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis. Det ser derfor ut til at næringslivets rolle i å takle store globale utfordringer er klar for de fleste, men at hver enkelt virksomhet ikke ser sin plass i arbeidet. Undersøkelsen viser at det er heller ikke er forskjell mellom store og små virksomheter i hvordan de oppfatter sin egen miljøbelastning men de store jobber i noe større grad aktivt med miljøtiltak. Miljøproblemer som ressursmangel, forurensning og klimaendringer skyldes summen av all produksjon, forbruk og alt vi driver med. Men hvis hver enkelt virksomhet anser at de selv er så små at de ikke utgjør noen miljøbelastning, og dermed ikke trenger å iverksette noen tiltak, vil vi ha store problemer med å endre kurs. Kan det være lettere å forholde seg til konkrete tiltak som å sortere avfall, effektivisere transport, enn å forholde seg til store begrep som miljø? Mye tyder på det. Virkemålet 2014 viser at: 67 prosent av arbeidsgivere svarer at de jobber med aktivt med å forbedre avfallshåndtering og øke andelen kildesortering. 51 prosent av arbeidsgivere svarer at de aktivt jobber med å minimere av energi og ressursbruk. 48 prosent av arbeidsgivere svarer de jobber med å effektivisere transporten. Sannsynligvis skyldes dette at avfallshåndtering, energibruk og transport koster penger. Klarer virksomhetene å være mer effektive her, virker det rett inn på bunnlinja. Miljøgevinsten er kanskje en bonus på toppen av kroner og øre. Virkes undersøkelser viser at miljøtiltak kan være svært lønnsomt. Europris, for eksempel, melder at ved å sette fokus på strømforbruk, og systematisk oppfølging har spart 2,4 millioner årlig, uten investeringer. Å bli bevisst en utfordring er ofte halve løsningen. Samtidig ser vi fortsatt at mange mener miljøtiltak er kostbare og ulønnsomme og ikke viser seg på bunnlinjen. INCENTIVER TIL Å RULLE For at næringslivet skal opptre mer miljøbevisst, må det lønne seg å være miljøvennlig. Dette må miljøpolitikken legge til rette for. Imidlertid mener kun 28 prosent av arbeidsgivere at det fins incentiver til å legge om til mer miljøvennlig drift i virksomheten. Det bør være et tankekors 20 - VIRKE Virkemålet

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Innholdsfortegnelse OM DENNE KARTLEGGINGSSTUDIEN: RAPPORT, GJENNOMFØRING,

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Utgivers forord Global konkurranse, teknologisk utvikling og ikke minst forbrukeres ønsker om informasjon og åpenhet, har skjerpet kravene til bedriftene.

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer