Det må IKKE kopieres fra materiellet uten godkjenning fra Fagforbundet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det må IKKE kopieres fra materiellet uten godkjenning fra Fagforbundet."

Transkript

1 RUTINEHÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon Side 1 av 51

2 Utarbeidet i februar 2006 av: Medlemsregisteret, organisasjonsenheten og økonomiavdelingen sammen med Ole-Martin Bergmann, Elin Vinje, Torhild Laumann og Grethe Skovli Oppdateringer foretas av Medlemsregisteret Layout: Torill Hamborg Dette materiellet er Fagforbundets eiendom. Det må IKKE kopieres fra materiellet uten godkjenning fra Fagforbundet. Versjon Side 2 av 51

3 Innhold Innhold...3 Innledning...4 Sensitive opplysninger...6 Nye Fane2-brukere...6 Medlemskap i Fagforbundet...7 Fagforbundets organisasjonsområde...7 Medlemskap...7 Ulike måter å registrere medlemskap i Fane2...7 Kontingent...9 Oppgaver og rutiner...12 Innmelding...13 Endringer av navn, adresse, fødselsnr. mm...14 Resending av kontingentgiro...14 Utmelding...15 Overføring fra/til annen avdeling i forbundet...15 Overføring fra/til annet LO-forbund...16 Endring i kontingentårsakskode...16 RTV-trekk: KÅK "W"...17 Oppfølging av midlertidig ikke-yrkesaktive...18 Endring i medlemskapstype...18 Avviksbehandling og framføring av trekklister...19 Stryking...21 Ajourhold av tillitsverv...21 Ajourhold av organisasjon...22 Jubileumsmedlemmer...22 Abonnement...23 Registrering av nytt arbeidssted...23 Registrering av nye arbeidsgivere...23 De kollektive forsikringer...24 Vedleggsliste...25 Versjon Side 3 av 51

4 Innledning Korrekte medlemsopplysninger er helt nødvendig for at Fagforbundets ulike organisasjonsledd skal kunne gi medlemmene den bistand og oppfølging som er ønskelig. Vi bruker medlemssystemet Fane2 for å holde oversikt over medlemsmassen. Her skal vi blant annet kunne se: - hvem som er medlem - hvilken fagforening medlemmene er tilknyttet - hvor medlemmene arbeider - hvilket yrke og seksjonstilhørighet medlemmet har - hvilke avtaler/tariffer som gjelder mellom medlemmene og arbeidsgivere - hvilken type kontingentforhold medlemmene har Fane2 brukes også for å kreve inn og fordele medlems-kontingenten. Kontingenten for yrkesaktive kan kreves inn på to forskjellige måter. Vanligvis foretar arbeidsgiver trekk i medlemmets lønn, trekkopplysninger og betaling sendes til forbundet sentralt. Dersom trekkavtale ikke kan etableres, eller medlemmet ikke er yrkesaktiv, betaler medlemmet selv kontingenten direkte til forbundet. Alle betalinger foretas til forbundets sentrale kontingentkonto og fordeles til de forskjellige organisasjonsleddene ut fra data i medlemssystemet. Denne rutinehåndboken for Fane2-ansvarlige er utviklet for å gi en samlet oversikt over de mest sentrale rutinene knyttet til funksjonen. De ulike rutiner er forsøkt systematisert i en logisk rekkefølge. Rutinehåndboken er særlig tenkt brukt ved opplæring og i oppstartsperioden for nye Fane2-ansvarlige, men bør også være egnet for mer rutinerte brukere. Legg også merke til at en del nyttige dokumenter og skjemaer følger som vedlegg til rutinehåndboka. Versjon Side 4 av 51

5 Rutinehåndboka bør sees i sammenheng med "BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE". Det er Medlemsregisteret som har ansvaret for innholdet i rutinehåndboka. Eventuelle kommentarer eller endringsforslag sendes avdelingsleder i Medlemsregisteret. Revisjon av rutinehåndboka er foretatt i januar/februar 2006 av en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av Fane2-brukere på ulike nivå i organisasjonen. Den blir oppdatert årlig, og er sist oppdatert av Medlemsregisteret i mars Versjon Side 5 av 51

6 Sensitive opplysninger Personopplysningsloven definerer opplysninger om medlemskap i fagforening som sensitiv informasjon. Dette innebærer at medlemsopplysninger må behandles med stor varsomhet og ikke på noe tidspunkt bli tilgjengelig for uvedkommende. Alle Fane2-brukere må blant annet ta hensyn til dette i forhold til bruk av passord, utskrift av rapporter og ved formidling av medlemsopplysninger internt og eksternt. Ved eventuelle avvik i forhold til krav om personvern, må dette rapporteres til ressurspersonen i Fylkeskretsen slik at forbedringstiltak kan iverksettes. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av e-post. Nye Fane2-brukere Alle brukere i Fane2 skal være registrert med personlig brukertilgang. Denne fås ved å sende inn brukerbestillingsskjema samt signert taushetserklæring. Disse to dokumentene ligger på Fagforbundets web-sider for tillitsvalgte ("Tillitsvalgtnettet") under lenken "Fane2": Skjemaet fylles ut og sendes inn online - mens taushetserklæringen må skrives ut, signeres og sendes forbundet pr. post. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tilgang til Fane2 er personlig og ikke fagforeningens "eiendom". Det er derfor ikke tillatt å "låne ut" sitt brukernavn og passord til andre. Misbruk av denne bestemmelse medfører sperring av tilgang. Versjon Side 6 av 51

7 Medlemskap i Fagforbundet Fagforbundets organisasjonsområde Fagforbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, og organiserer arbeidstakere (inklusive lærlinger) fra forskjellige områder, jf. vedtektene 4. Medlemskap jf. 6 i vedtektene. For å bli medlem, må vedkommende godta fagforeningens, forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter og vedtak. Noen arbeidstakere kan ikke bli medlem i Fagforbundet, jf. 6.5 og 6.6. Tvilstilfeller om medlemskap avgjøres av Forbundsstyret. Ulike måter å registrere medlemskap i Fane2 Hovedmedlemskap Studentmedlemskap Elevmedlemskap Bi-medlemskap Hovedmedlemskap Yrkesaktive og lærlinger innenfor forbundets organisasjonsområde kan opptas som medlemmer i Fagforbundet. Studentmedlemskap I LO har vi et felles studentmedlemskap som reguleres av en rammeavtale inngått mellom LO og forbundene. Studentene meldes inn i den fylkeskretsen hvor de studerer. Versjon Side 7 av 51

8 Elevmedlemskap I LO har vi et felles elevmedlemskap som reguleres av en rammeavtale inngått mellom LO og forbundene. Elevene meldes inn i den fylkeskretsen hvor de går på skole. Øvre aldersgrense er 20 år. Bi-medlemskap Som bi-medlem kan opptas medlemmer av andre LO-forbund. Bi-medlem er en som har et hovedmedlemskap i annet LO-forbund og som har en bijobb innenfor Fagforbundets organisasjonsområde f.eks. en snekker som har hovedmedlemskap i Fellesforbundet og som jobber ekstra på et sykehjem. - Bekreftelse på gyldig medlemskap fra annet LO-forbund skal forevises for å kunne bli bi-medlem - Bi-medlemmet betaler ordinær kontingent av den lønn han/hun mottar fra bi-arbeidsgiver unntatt er premien for kollektiv hjemforsikring, stønadskassen og OUO-fond. Fagforbundet vil opptre på vegne av arbeidstakeren med bimedlemskap i tariffrettslige spørsmål. Bi-medlemmet har de samme rettigheter og plikter som vanlige medlemmer. Deltidsbrannpersonell Deltidsbrannpersonell kan, hvis de ønsker det og som eneste unntak, organiseres som bi-medlemmer selv om de ikke er hovedmedlem i annet LO-forbund. Dette gjelder enten de er helt uorganisert eller er organisert i forbund utenfor LO. Jfr. Rundskriv 01/08. Versjon Side 8 av 51

9 Kontingent Jf. Vedtektene 8 og 9 Yrkesaktive medlemmer betaler ordinært 1,45% av brutto lønn i kontingent til forbundet. Av dette er 1,15 % sentral kontingent. Fagforeningen kan vedta høyere lokalandel. Du finner fagforeningens kontingentsats i FANE2 under "Organisasjonsområdet". I tillegg kommer de kollektive medlemsfordelene pr. mnd: Kollektiv hjemforsikring (innboforsikring) kr 61,- Stønadskassa (begravelsesstøtte) kr 15,- OUO-fondet (Opplæring Utdanning Omstilling) kr 21,- Til sammen kr 97,- Trekksatsene for trekkperioder fra og med mars 2008: Kontingent: %-sats. Satsen er spesifikk for hver fagforening Maksimumskontingent: Spesifikk for hver fagforening Fastkronetrekk, høy sats: Kr. 97,- pr. måned, gjelder generelt Fastkronetrekk, lav sats: Kr. 36,- pr. måned. NB! Gjelder bare medlemmer uten kollektiv hjem* * Da ordningen ble innført var det mulig å reservere seg fra kollektiv hjem forsikring. Ordningen er nå obligatorisk. Arbeidsgivere får informasjonsskriv om gjeldende trekksatser hvert år fra forbundet sentralt. Her vises også hvordan maksimumskontingenten beregnes. Landsstyret fastsetter maksimums- og minimumskontingent. Grunnlaget for beregning av maksimumskontingent er fra og med 1. mars 2008 fastsatt til tilsvarende lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ. Versjon Side 9 av 51

10 Maksimumskontingenten beregnes slik: Lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ utgjør pr. 1. januar 2008 kr ,40 pr. mnd. Øvre grense på 1,45% blir da kr. 444,18 (avrundes til kr. 444,-) pr. mnd. Ordinær kontingenttrekk ,40 x 1,45% = kr. 444,- Med lokal tilleggskontingent, f.eks. 0,3%: ,40 x 1,75% = 536,- I tillegg kommer som fast kronebeløp for de obligatoriske kollektive forsikringsordningene: Kr. 61 for Kollektiv hjemforsikring, kr. 15 for Fagforbundets stønadskasse og kr. 21 for OUO-kontingent. Samlet trekk kan dermed komme opp i kr. 541 ( ) pluss evt. lokal tilleggskontingent. Eksempler på beregning av kontingenttrekk Marit Vik, Peder Aas og Gro Hansen tjener henholdsvis Kr , og pr mnd. Peder Aas har reservert seg fra deltagelse i kollektiv hjemforsikring. Prosenttrekket til fagforeningen til Marit Vik er 1,45%. Prosenttrekket til fagforeningen til Peder Aas og Gro Hansen er 1,75%. Ulik trekkprosent gir forskjellig maksimaltrekk. Videre har Peder Aas lavt maksimaltrekk fordi han er reservert fra kollektiv hjemforsikring. Trekket for de tre medlemmene vil være: Trekkberegning Ansatt Lønn Kollektiv hjemforsikring Maksimumstrekk Faktisk trekk Marit Vik Kr x 0, = Kr. 314,50 541,00 314,50 Peder Aas Reservert Kr x 0, = Kr. 351,00 572,00 351,00 Gro Hansen Kr x 0, = Kr. 674,50 633,00 633,00 Medlemmer som går over på attføring/rehabilitering eller blir arbeidsløse, avtjening av verneplikt samt ulike permisjoner uten lønn, skal kun betale de kollektive forsikringene, kr = kr. 76 pr. måned. Faktureres normalt to og to måneder av gangen, to måneder på etterskudd. De som er registrert som pensjonister eller uføre i Fagforbundet skal betale kr 300,- pr år til og med det året de fyller 75 år. Hvis man går av med pensjon 1. februar eller senere betales ikke kontingent resten av året. Versjon Side 10 av 51

11 Bimedlemmer betaler kun prosenttrekket, ikke de faste kronebeløpene for de kollektive ordninger. Studenter betaler kr 250,- pr halvår. Beløpet inkluderer de kollektive ordningene, unntatt OUO-fondet. Lærlinger har gratis medlemskap, men kan betale kr 250,- pr halvår for å få de kollektive ordningene, unntatt OUO-fondet. Elever har gratis medlemskap, men kan betale kr 250,- pr halvår for å få de kollektive ordningene, unntatt OUO-fondet. For lærlinger, studenter og elever er det egne rutiner for utsending av giro og oppfølging av endringer i medlemskapet. Versjon Side 11 av 51

12 Oppgaver og rutiner Medlemsoppfølging og organisasjonsdrift er fagforeningens ansvar - jf. vedtektenes 11.2 f og g. Det er en rekke rutiner som er knyttet opp mot medlemskap og kontingent. Fagforeningen kan selv bestemme hvem som skal utføre dette i forhold til anledning, interesse, kompetanse o.a. Men det er en forutsetning at vedkommende som skal utføre oppgaver i Fane2 må ha sin egen tilgang til Fane2, jf. s. 6 - "Nye Fane2- brukere". Versjon Side 12 av 51

13 Innmelding Innmelding skal skje skriftlig eller elektronisk - jf. vedtektenes 6.4. Registrering i Fane2 foretas av det organisasjonsleddet hvor innmeldingen mottas, jf. retningslinjene til vedtektenes 6.1 a. Fagforeningen må få oversikt over nyinnmeldte for å få lagt inn trekk hos arbeidsgiver. Denne oversikten fåes ved å kjøre rapport ME-R For at nye medlemmer skal komme på trekk så fort som mulig, må dette gjøres ukentlig. Rapporten kan også brukes som informasjon til styret. Obs: Medlemmer med innmeldtkode 1 - overført fra annen avdeling - kommer ikke med på denne rapporten. Se egen rutine for Overføring fra/til annen avdeling i forbundet på side 15. Når et medlem melder seg inn i Fagforbundet, må den lokale fagforeningen snarest gi beskjed til arbeidsgiver om at det skal settes i gang kontingenttrekk. I meldingen må det stå navn på vedkommende, fra dato, og også hvilken prosentsats og hvilke andre beløp som skal trekkes. Forslag til skjema som kan brukes følger som Vedlegg 1. Dette brukes i kombinasjon med opplysning om hvem som skal inn på trekk. Her finnes flere ulike rutiner som fungerer - noen bruker kopi av innmeldingsskjemaet som grunnlag til arbeidsgiver. Vedlegg 5 kan også benyttes til dette formål (se vedlegg under Utmelding, s. 15). Vedlegg nr. 1: Skjema "Informasjon til lønningskontorene" I noen tilfeller betaler medlemmer kontingenten direkte. Disse vil få tilsendt giro fra forbundet sentralt som inneholder et KID-nummer som identifiserer medlemmet og perioden innbetalingen gjelder for. Det er viktig at den tilsendte giroen benyttes, eller at KID-nummeret oppgis ved annen form for betaling. Blir ikke KID-nummer brukt, blir pengene liggende i systemet uidentifisert og personene vil motta purring på manglende innbetalinger. Vedlegg nr. 2: Oppbygging av KID-nummer Versjon Side 13 av 51

14 Forbundet sentralt sender ut 2 velkomstpakker ukentlig til nyinnmeldte medlemmer. Den ene pakken inneholder velkomstgave, 7. sans og Fagforbundets pin. Den andre pakken inneholder velkomstbrev, forsikringsvilkår, brosjyren "Sterkere med enn uten" og reservasjonserklæring for Gruppeforsikring m/svarkonvolutt. Sparebank1 sender LO-favørkort til nye medlemmer sammen med brosjyren "LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fagforbundet". LO-favørkort gjelder også som medlemskort for Fagforbundet. Fagforeningene bør i tillegg sende ut et velkomstbrev med lokal informasjon. Vedlegg nr. 3: Velkomstbrev fra forbundet sentralt (til ordinære medlemmer. Brev til lærlinger, studenter og elever avviker noe fra dette) Vedlegg nr. 4: Eksempel på velkomstbrev fra fagforeningen Endringer av navn, adresse, fødselsnr. mm. Endringer kan komme skriftlig eller muntlig. Det er viktig at slike endringer blir foretatt så snart som mulig i Fane2. Korrekte personopplysninger er nødvendig for at medlemmene til enhver tid skal få faktura, medlemsblad og annen informasjon fra Fagforbundet i rett tid, f.eks. informasjon om forsikringsordninger. Mye arbeidstid går med til mottak og behandling av returpost fordi medlemmer er registrert med feil adresse i Fane2. Regninger som kommer i retur med ukjent adresse sendes fra Fagforbundet sentralt til fylkene, og derfra videre til den enkelte forening for å oppspore korrekt adresse. Ta jevnlig ut rapport ME-R-9018 for å sjekke medelemmer som er registrert med feil adresse. Der kan man gjøre utvalg på "Bare medlemmer med returkode for post". Resending av kontingentgiro Ny funksjon i Fane2 fra desember 2007 er muligheten til på en enkel måte å sørge for nyutsendelse av giro til medlemmer. Dette er aktuelt å benytte når medlemmer ringer og forteller at de har mistet eller ødelagt en giro, eller ikke mottatt den. Versjon Side 14 av 51

15 Utmelding Utmelding skal skje skriftlig eller elektronisk - jf. vedtektenes 6.4. Det er fagforeningene som skal foreta utmelding i Fane2. Koden som brukes når medlemmet melder seg ut selv er kode 5. Fane2 ansvarlig skal kjøre rapport ME-R-9028 på utmeldte medlemmer for å få stoppet trekk hos arbeidsgiver. Dette skal gjøres ukentlig. Obs: Medlemmer med utmeldtkode 1 - overført fra annen avdeling - kommer ikke med på denne rapporten. Se egen rutine "Overføring fra/til annen avdeling i forbundet" på denne siden Melding om Stopp av kontingenttrekk sendes arbeidsgiver ved lønningskontoret. Dette må gjøres omgående for å unngå at medlemmet blir trukket for mye kontingent. Eventuelt for mye trukket kontingent må tilbakebetales av arbeidsgiver, da dette er lønnstrekk som innberettes av arbeidsgiver. Vedlegg nr. 5: Skjema til arbeidsgiver Start/stopp av kontingenttrekk fra lønn Vedlegg nr. 6: Brev fra forbundet sentralt ved utmelding med kode 5 Overføring fra/til annen avdeling i forbundet Ved overføring fra en fagforening til en annen benyttes utmeldtkode 1 - "Overført til annen avdeling i forbundet" - og innmeldtkode 1 - "Overført fra annen avdeling i forbundet". Når et medlem er utmeldt med kode 1 må det gis beskjed til den fagforeningen som medlemmet skal overføres til, slik at de får overført medlemmet med kode 1. Overføringsskjemaet fylles ut og sendes til mottakende fagforening. Om dette ikke skjer, vil ikke medlemmet være betraktet som et aktivt medlem. Det er den avgivende fagforeningen som har ansvaret for medlemmet inntil overføringen har skjedd. For å følge opp dette må rapport ME-R-9004 kjøres månedlig. Videre er det viktig at mottakende fagforening purres. Vedlegg nr. 7: Overføringsskjema til annen avdeling innen forbundet Versjon Side 15 av 51

16 Overføring fra/til annet LO-forbund Ved overføring mellom Fagforbundet og annet LO-forbund benyttes vanligvis utmeldtkode 6 - "Overført til forbund med koll. hjemforsikring - og innmeldtkode 6 - "Overført fra forbund med koll. hjemforsikring. Innmeldtkode 7 - "Overført fra forbund uten koll. hjemforsikring - brukes hvis medlemmet har reservert seg for kollektiv hjemforsikring i sitt tidligere forbund. Gi beskjed om reservasjonen til ressurspersonen i fylkeskretsen. Det er det avgivende forbundet som har ansvaret for medlemmet inntil overføringen har skjedd. Overføringsskjema fylles ut og sendes det nye forbundet med kopi til medlemmet omgående. Det kan være forskjellige forsikringsordninger i LO-forbundene. Det er viktig at man har en dialog med medlemmet om dette. I forhold til arbeidsgiver håndteres medlemmet som ved ordinær innog utmelding. Vedlegg nr. 8: Overføringsskjema til annet LO-forbund Vedlegg nr. 9: Oversikt over LO-forbundenes organisasjonsområder, samt deres kollektive forsikringsordninger Endring i kontingentårsakskode Kontingentårsakskode (KÅK) er koden som angir status på medlemskapet og den har betydning for hva medlemmet skal betale i kontingent. KÅK påvirker betalingsformen. Eksempel: Medlemmer som har gått over på f.eks. attføring / rehabilitering skal kun betale de kollektive forsikringene. Dersom rett KÅK ikke blir registrert i Fane2 - fra Y til A - vil det dannes forventning/krav på medlemmet som om det fortsatt var yrkesaktivt. Regningene som blir produsert og sendt medlemmet blir feil. Medlemmet skal melde fra når det skjer endringer i arbeidsforholdet, for eksempel blir pensjonist, attfør, ufør, arbeidsledig, endrer arbeidsgiver, endrer tilbake til yrkesaktiv etter å ha vært ute av arbeidslivet o.s.v. Versjon Side 16 av 51

17 Det er derfor svært viktig at alle endringer blir registrert i Fane2. OBS: I slutten av den måneden uføre medlemer fyller 67 år, så blir KÅKen automatisk endret fra U til P. Vedlegg nr. 10: Oversikt over kontingentårsaks-, inn- og utmeldtkoder RTV-trekk: KÅK "W" Benyttes når medlemmet blir trukket kontingent av sykepenger som utbetales av NAV. Det er ansatte sentralt som avviksbehandler og fremfører trekklistene fra NAV, og KÅKen skal kun benyttes av forbundet sentralt. Men Fane2-ansvarlig i fagforeningen kan gjøre endring når NAV ikke trekker kontingent lengre, enten medlemmet er tilbake på trekk hos arbeidsgiver eller av andre årsaker skal ha annen KÅK. Fane2-ansvarlig skal altså aldri endre til KÅK W - kun fra KÅK W. For å sikre at medlemmer som ikke lengre trekkes av NAV blir "fanget opp" må Fane2-ansvarlig med jevne mellomrom (minst annenhver måned) kontrollere at disse medlemmene er ajour. Dette gjøres enklest ved å søke opp alle medlemmene i fagforeningen med KÅK W og se på kontingentflippen. Dersom medlemmet mangler ajouritet frem til siste fordelte periode (minst 2 måneder tilbake i tid), så må medlemmet kontaktes for å få registrert korrekt KÅK. Versjon Side 17 av 51

18 Oppfølging av midlertidig ikke-yrkesaktive Mange medlemmer er oppført med feil KÅK i Fane2, f.eks. fordi de glemmer å gi beskjed om at de har gått over fra å være på attføring eller arbeidsledig til å bli yrkesaktiv. Derfor skal det med jevne mellomrom tas ut rapport over alle medlemmer med KÅK-ene A (attføring og rehabilitering), L (arbeidsledig) og O (permisjon uten lønn), Bruk rapport ME-R-9018 og gjennomgå denne for å se om det er medlemmer man vet eller har mistanke om er registrert med feil KÅK, og rett opp disse. Er man i tvil, så send brev til medlem med forespørsel om deres intektssituasjon har endret seg. Dette kan evt. gjøres i samarbeid med fylket. Vedlegg nr. : Eksempel på Brev til medlem med KÅK A, L eller O Endring i medlemskapstype Medlemskapstypen endres når: Elevmedlem passerer aldersgrensen for elevmedlemskap (20 år) og skal bli studentmedlem. Elev- og studentmedlem er ferdig med utdanningen og skal bli hovedmedlem. Hovedmedlem begynner å studere, ønsker å være studentmedlem (medlemmet bør rådes til å fortsette som hovedmedlem, men søke om permisjon for å beholde alle rettigheter). Bi-medlem skal bli hovedmedlem, student -, eller elevmedlem. Medlemskapstypen har betydning for hva medlemmet skal betale i kontingent. Den har også betydning for hvilke rettigheter medlemmet har i forhold til Fagforbundet. Ved endring av medlemskapstype må man være oppmerksom på at også foreningstilknytning ofte skal endres: Student- og elevmedlemmer skal ikke være med i lokal fagforening, men alltid være tilknyttet fylkeskretsen direkte. Versjon Side 18 av 51

19 Avviksbehandling og framføring av trekklister Arbeidsgiver sender månedlig en liste til forbundet sentralt som inneholder informasjon om hvilke medlemmer som er trukket i kontingent og forsikringspremie i perioden for medlemmene i en fagforening. Denne lista kaller vi trekkliste. Er det flere fagforeninger tilknyttet samme arbeidsgiver, skal den sende en trekkliste pr. fagforening. I tillegg innbetaler arbeidsgiver trukket beløp på tilsendt giro med KID-nummer til forbundet sentralt. Fagforeningene får tilgang til trekklistene når disse er registrert i Fane2, og arbeidet med avviksbehandling kan starte. Avvik For alle yrkesaktive medlemmer i en fagforening med samme arbeidsgiver dannes en trekklisteforventning i Fane2. Når den reelle trekklista fra arbeidsgiver blir registrert i Fane2 blir den sammenlignet med trekklisteforventningen. Dersom disse ikke stemmer overens, oppstår avvik. Avviksbehandling Avvik som framkommer på trekklisten med forventet men mangler på trekklisten (gule) eller midlertidig lagt til person/medlem (oransje) må behandles. Der medlemmer er merket med gult, må det sjekkes i forhold til endringer i arbeidsforhold eller KÅK. Vedkommende kan ha sluttet i, endret arbeidsforhold, gått ut i ulønnet permisjon, blitt ufør e.l. Der medlemmet er merket med oransje, er det ikke dannet trekklisteforventning men likevel foretatt trekk. Når Fane2-ansvarlig har funnet årsaken til avviket, må dette korrigeres både i trekklista og på bildet Medlemsdetaljer. Versjon Side 19 av 51

20 Hver gang det foreligger en ny trekkliste, skal rapporten ME-R-0074 Avviksliste skrives ut for hver arbeidsgiver før avviksbehandling. Dette fordi man kan gjøre notater på listen som er til hjelp når neste trekkliste skal behandles. Trekklistene behandles i ettertid, f.eks. marslista i mai, aprillista i juni. Tidligere avvik kan henge igjen i systemet i et par måneder. Framføring Når avviksbehandling er ferdig, skal alle trekklistene framføres, også de uten avvik. Dette godkjenner trekklisten og ajourfører medlemmene for den aktuelle perioden. For at fagforeningen skal motta den lokale kontingentandelen for aktuelle periode, må det i tillegg til at fagforeningen har framført trekklisten, også være registrert innbetaling fra arbeidsgiver. Dette sjekkes i kolonnen Innbetalt beløp på trekklisteflippen. Fane2ansvarlig varsler ressurspersonen i fylkeskretsen hvis innbetalingen ikke er registrert. Manglende registrert innbetaling kan skyldes at arbeidsgiver har brukt feil KID eller ikke brukt KID. Fordelingsrapport Etter hver fordeling må det kjøres ut en fordelingsrapport. Dette er rapport KO-R Denne rapporten skal også være et bilag til fagforeningens regnskap. Versjon Side 20 av 51

21 Stryking Medlemmet mottar krav ca 2 måneder etter den perioden kravet gjelder for. Purring sendes ca 1 måned etter det første kravet. Purringen (melding til medlem) inneholder opplysning om at medlemskapet strykes dersom kontingenten ikke blir betalt. Fagforeningen skal selv kontrollere hvem som står i fare for å bli strøket. Rapporten i Fane 2 er ME-R Rapporten må kjøres minst hver måned, og gir grunnlag for oppfølging av disse medlemmene. Som en del av denne oppfølgingen skal medlemmer som skylder kontingent for mer enn seks måneder og som ikke ser ut til å gjøre opp restansen strykes av fagforeningen med utmeldtkode 4. Skriv kort forklaring i Notat-feltet på medlem som strykes på denne måten. Ved mer enn 6 måneders restanse som er purret på vil medlemmet blir strøket av forbundet sentralt dersom det ikke har kommet noen innbetaling siste 12 måneder. Disse får utmeldtkode 8 - Slettet av Fagforbundet, og medlemmet vil få tilsendt brev om dette. Vedlegg nr. 11: Brev om manglende kontingent fra fagforeningen Vedlegg nr. 12: Utmeldtbrev fra forbundet sentralt Ajourhold av tillitsverv Rett etter årsmøtet, eller hvis det skjer endringer i løpet av året, skal endringene umiddelbart registreres i Fane2 under området Tillitsverv og deretter under de forskjellige tillitsfora (fagforeningens styre, arbeidsplasstillitsvalgte og de ulike seksjonsstyrene). De som har gått ut av verv må påføres sluttdato. Endringen må lagres før medlemmet løses fra tillitsvervet. De nyvalgte må registreres med knappen Besett tillitsverv. Opplysningene som ligger i tillitsforum danner grunnlag for bl.a. utsending av målrettet informasjon til tillitsvalgte. F. eks. skal adresseetiketter til bruk ved innkalling til styremøter, plasstillitsvalgtsamlinger, seksjonsmøter m.m. skrives ut fra Fane2 (rapport ME-R 9302 adresseslipper tillitsvalgte). Versjon Side 21 av 51

22 Ajourhold av organisasjon Området "Organisasjon" i Fane2 inneholder opplysninger om alle fagforeningene og fylkeskretsene i Fagforbundet. Lokal fagforening har ansvar for å til en hver tid sørge for at dette området er oppdatert. Her er det informasjon om fagforeningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser m.m. Her finnes informasjon som alle kan få bruk for ved blant annet overføring av medlem. Området inneholder også informasjon om fagforeningens stiftelsesdato, hvor mange medlemmer fagforeningen har pr KÅK og ikke minst, her registreres kontonummeret som forbundet bruker ved overføring av fagforeningens kontingentandel. NB: Skriv forklaring i notatfeltet på endringer som utføres. Jubileumsmedlemmer Den lokale fagforeningen skal dele ut jubileumsmerke til medlemmer med 25 års sammenhengende medlemskap i Fagforbundet. Jubileumsmerket betales av fagforeningen. Merket skal bestilles fra AS Karat, tlf.: Etter 40 års sammenhengende medlemskap i LO, skal medlemmet få tildelt 40-årsmerket med diplom som honnør for langvarig medlemskap. Fagforeningen har ansvaret for oppfølgingen. Merket bestilles fra Fagforbundet sentralt. Oversikt over hvilke medlemmer som har vært medlem i Fagforbundet 25 år eller 40 år i LO kan fagforeningen få ved å kjøre rapporten "ME-R-9006 Jubileumsmedlemmer" i Fane2. Fagforbundets gullmerke med diplom kan deles ut til medlem som har hatt tillitsverv i eller for forbundet, fylkeskretsen, fagforeningen eller utvalg i til sammen 20 år. Søknad om gullmerke med diplom skal sendes til Fagforbundet sentralt. Dato for utdeling av jubileumsmerke skal registreres i Fane2 under flippen Tillitsverv. Vedlegg nr. 13: Fagforbundets rundskriv nr. 16/05. Versjon Side 22 av 51

23 Abonnement Opplysningene som er registrert på medlemmene i Fane2 danner grunnlaget for utsendelse av forskjellige typer blader. I utgangspunktet er det tilknytningen til seksjonen som styrer hvilket Fagblad medlemmet får tilsendt. Det er mulig å legge til/slette de ulike bladene på området Abonnement. Bladet OSS tillitsvalgte blir automatisk lagt til under abonnement dersom medlemmet er registrert med tillitsverv. Registrering av nytt arbeidssted Nytt arbeidssted under en allerede eksisterende arbeidsgiver registreres av Fagforeningen. Hvis også arbeidsgiver er ny, så kontakt ressursperson i fylket slik at det blir registrert først. Se neste punkt. Registrering av nye arbeidsgivere Ny arbeidsgiver kan registreres av fylkeskretsene, kompetansesentrene, Forhandlingsenheten og Medlemsregisteret. Fagforeninger som får innmeldinger fra en ansatt hos en arbeidsgiver som ikke tidligere er registrert, tar kontakt med ressurspersonen hos fylkeskretsen for å få ordnet med registrering av den nye arbeidsgiveren. Fagforeningen har så ansvar for resten av innmeldingsrutinen. Vedlegg 14: Informasjonsbrev som sendes til nye arbeidsgivere Versjon Side 23 av 51

24 De kollektive forsikringer Kollektiv Hjemforsikring Dersom det oppstår skade som skal dekkes av kollektiv hjemforsikringen, må medlemmet ta kontakt med SpareBank1 forsikring på telefon Det er en forutsetning at medlemmet ikke har reservert seg fra forsikringsordningen. Stønadskassa Når et medlem dør, skal fagforeningen gi de etterlatte beskjed om at de har krav på et beløp tilsvarende 1/5 G gjennom stønadskassa. Skjemaet Melding om dødsfall må fylles ut av etterlatte og sendes forbundet sentralt. Fagforeningen kan få skjemaet fra forbundet sentralt. Det er en forutsetning at medlemmet ikke har reservert seg fra forsikringsordningen. Vedlegg nr. 15: Skjema Melding om dødsfall m/veiledning Gruppeforsikring Dersom forsikringen kommer til anvendelse, må medlemmet/pårørende ta kontakt med Forsikringssekretariatet i Fagforbundet, tlf Det er en forutsetning at medlemmet ikke har reservert seg fra forsikringsordningen. På MF-flippen under medlemmet i Fane2 kan man lese seg til om medlemmet har forsikring eller ei. Hvis det er en linje med tekst Forsikret, og det bare er fyllt ut med "Fra dato" og ikke "Til dato", da har medlemmet forsikringen. En linje med teksten Ny - På vent LO-Favør med åpent "Til dato"-felt er et nytt medlem som (ennå) ikke har reservert seg, men heller ikke har rukket å betale den første giro for forsikringspremie ennå. Versjon Side 24 av 51

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert februar 2009 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert februar 2009 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert februar 2009 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 18.02.2009 Side 1 av 102 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert januar 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert januar 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert januar 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 15.01.2010 Side 1 av 103 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2011 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2011 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2011 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 20.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 20.12.2013 Side 1 av 116 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mai 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mai 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mai 2013 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 14.05.2013 Side 1 av 116 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert november 2015 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 19.11.2015 Side 1 av 127 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret. Versjon 31.03.

BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret. Versjon 31.03. BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 31.03.2008 Side 1 av 35 Rutiner for oppfølging av medlemmer Revidert i januar 2006 av:

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent Veiledning for arbeidsgivere Fagforeningskontingent Veiledning om trekk av fagforeningskontinent Til arbeidsgiveren Fellesforbundet har utarbeidet denne veiledningen til hjelp for den/de i bedriften som

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite!

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite! Ditt medlemskap - Alt du trenger å vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Bli kjent Verv i dag Første møte med forbundet Hva brakte deg inn i verv? Formålsparagrafen 2 Når du blir valgt som tillitsvalgt har medlemmene

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Vårt fellesskap - din trygghet

Vårt fellesskap - din trygghet Vårt fellesskap - din trygghet LO Stat er en hoved sammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i Staten og virksomheter tilknyttet Spekter. LO Stat har til formål å virke for medlemmenes

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Jobbhåndboka. 4. utgave

Jobbhåndboka. 4. utgave Jobbhåndboka 4. utgave 2 Sommerpatruljen LOs Sommerpatrulje reiser rundt i hele Norge om sommeren for å passe på unges rettigheter i arbeidslivet. Over 600 LO-ungdommer er ute på veien, og besøker over

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Side 2 Forslagsnr: 981 Fra: 812 FAGFORBUNDET HORDALAND Forslag til

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Kristine Nergaard og Bård Jordfald. Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap

Kristine Nergaard og Bård Jordfald. Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap Kristine Nergaard og Bård Jordfald Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap Kristine Nergaard og Bård Jordfald Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

omtanke solidaritet samhold

omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for alderspensjonister og uføremedlemmer omtanke solidaritet samhold Deltakere fra Landskoneransen for pensjonister 2013 2 Fagforbundet for alderspensjonister og uføremedlemmer 3 Innhold Medlemskap

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK Vervekuponghefte omtanke solidaritet samhold Det er lett å verve gjør det du også TIL NYE MEDLEMMER RYGGSEKK og ALMANAKK 1 MEDLEM 01/15 Koss Porta Pro øretelefoner for Mp3, hifi mm. 02/15 Fire kaffeglass

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE

BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE 1 Brukerveiledning tillitsvalgtverktøyet BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE Innhold: 1) Hvordan logge inn? Ha medlemsnummer klart! 2) Hvordan søke fram

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

4.0 LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)

4.0 LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) KAPITTEL 4.0 4.0 LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 4.0 a) Hva er LO? Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakerorganisasjoner. LO ble stiftet 1. april 1899. Nærmere

Detaljer

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Hvordan drive pensjonistarbeid lokalt Informasjon, råd og veiledning Deltakere fra landskonferansen for pensjonister 2015 omtanke solidaritet

Detaljer

Endringer i Nettpensjon

Endringer i Nettpensjon Endringer i Nettpensjon Det er foretatt noen små endringer i Nettpensjon i forbindelse med nye innmeldingsregler. Det er foretatt endringer på skjemaene for innmelding og endring. Skjemaene har fått en

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet Snart vil du sitte igjen med mer av din pensjon! For å flytte din avtale må vi vite hos hvilket selskap du har din avtale og ditt avtalenummer. Dette kan du finne på www.norskpensjon.no, eller ved å ringe

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE?

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Tilflyttingskonferansen i Nordland 2014 HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Rita Lekang, distriktssekretær LO Nordland Arbeidsinnvandring Arbeidsinnvandring i Norge har en lang historie.

Detaljer

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend 1. Formål SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. Stipend kan

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Vi er til for medlemmene!

Vi er til for medlemmene! Vi er til for medlemmene! 2014 2 Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for deg som ansatt. Velkommen til Industri Energi Industri Energi gir deg muligheten til å makte det

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt.

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt. Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsikring Død og uføredekning

Forsikring Død og uføredekning Forsikring Død og uføredekning for Ektepar, samboere, bedrifter og andre som vil ha trygghet Forsikring Moore Solutions Personforsikring ved død og uførhet for. Bedrifter som ønsker død og uførhet dekning

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Det er ikke mulig å endre kontingenten i løpet av kontingentåret (1. januar 31. desember).

Det er ikke mulig å endre kontingenten i løpet av kontingentåret (1. januar 31. desember). Til alle klubber tilsluttet NLF v/ klubbens leder Deres ref: Vår ref: SF37-11-449 06.10.2015 Klubbkontingenter 2016 Nye medlemmer som meldes inn etter 1. november skal betale kontingent som gjelder ut

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer