Det må IKKE kopieres fra materiellet uten godkjenning fra Fagforbundet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det må IKKE kopieres fra materiellet uten godkjenning fra Fagforbundet."

Transkript

1 RUTINEHÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon Side 1 av 51

2 Utarbeidet i februar 2006 av: Medlemsregisteret, organisasjonsenheten og økonomiavdelingen sammen med Ole-Martin Bergmann, Elin Vinje, Torhild Laumann og Grethe Skovli Oppdateringer foretas av Medlemsregisteret Layout: Torill Hamborg Dette materiellet er Fagforbundets eiendom. Det må IKKE kopieres fra materiellet uten godkjenning fra Fagforbundet. Versjon Side 2 av 51

3 Innhold Innhold...3 Innledning...4 Sensitive opplysninger...6 Nye Fane2-brukere...6 Medlemskap i Fagforbundet...7 Fagforbundets organisasjonsområde...7 Medlemskap...7 Ulike måter å registrere medlemskap i Fane2...7 Kontingent...9 Oppgaver og rutiner...12 Innmelding...13 Endringer av navn, adresse, fødselsnr. mm...14 Resending av kontingentgiro...14 Utmelding...15 Overføring fra/til annen avdeling i forbundet...15 Overføring fra/til annet LO-forbund...16 Endring i kontingentårsakskode...16 RTV-trekk: KÅK "W"...17 Oppfølging av midlertidig ikke-yrkesaktive...18 Endring i medlemskapstype...18 Avviksbehandling og framføring av trekklister...19 Stryking...21 Ajourhold av tillitsverv...21 Ajourhold av organisasjon...22 Jubileumsmedlemmer...22 Abonnement...23 Registrering av nytt arbeidssted...23 Registrering av nye arbeidsgivere...23 De kollektive forsikringer...24 Vedleggsliste...25 Versjon Side 3 av 51

4 Innledning Korrekte medlemsopplysninger er helt nødvendig for at Fagforbundets ulike organisasjonsledd skal kunne gi medlemmene den bistand og oppfølging som er ønskelig. Vi bruker medlemssystemet Fane2 for å holde oversikt over medlemsmassen. Her skal vi blant annet kunne se: - hvem som er medlem - hvilken fagforening medlemmene er tilknyttet - hvor medlemmene arbeider - hvilket yrke og seksjonstilhørighet medlemmet har - hvilke avtaler/tariffer som gjelder mellom medlemmene og arbeidsgivere - hvilken type kontingentforhold medlemmene har Fane2 brukes også for å kreve inn og fordele medlems-kontingenten. Kontingenten for yrkesaktive kan kreves inn på to forskjellige måter. Vanligvis foretar arbeidsgiver trekk i medlemmets lønn, trekkopplysninger og betaling sendes til forbundet sentralt. Dersom trekkavtale ikke kan etableres, eller medlemmet ikke er yrkesaktiv, betaler medlemmet selv kontingenten direkte til forbundet. Alle betalinger foretas til forbundets sentrale kontingentkonto og fordeles til de forskjellige organisasjonsleddene ut fra data i medlemssystemet. Denne rutinehåndboken for Fane2-ansvarlige er utviklet for å gi en samlet oversikt over de mest sentrale rutinene knyttet til funksjonen. De ulike rutiner er forsøkt systematisert i en logisk rekkefølge. Rutinehåndboken er særlig tenkt brukt ved opplæring og i oppstartsperioden for nye Fane2-ansvarlige, men bør også være egnet for mer rutinerte brukere. Legg også merke til at en del nyttige dokumenter og skjemaer følger som vedlegg til rutinehåndboka. Versjon Side 4 av 51

5 Rutinehåndboka bør sees i sammenheng med "BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE". Det er Medlemsregisteret som har ansvaret for innholdet i rutinehåndboka. Eventuelle kommentarer eller endringsforslag sendes avdelingsleder i Medlemsregisteret. Revisjon av rutinehåndboka er foretatt i januar/februar 2006 av en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av Fane2-brukere på ulike nivå i organisasjonen. Den blir oppdatert årlig, og er sist oppdatert av Medlemsregisteret i mars Versjon Side 5 av 51

6 Sensitive opplysninger Personopplysningsloven definerer opplysninger om medlemskap i fagforening som sensitiv informasjon. Dette innebærer at medlemsopplysninger må behandles med stor varsomhet og ikke på noe tidspunkt bli tilgjengelig for uvedkommende. Alle Fane2-brukere må blant annet ta hensyn til dette i forhold til bruk av passord, utskrift av rapporter og ved formidling av medlemsopplysninger internt og eksternt. Ved eventuelle avvik i forhold til krav om personvern, må dette rapporteres til ressurspersonen i Fylkeskretsen slik at forbedringstiltak kan iverksettes. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av e-post. Nye Fane2-brukere Alle brukere i Fane2 skal være registrert med personlig brukertilgang. Denne fås ved å sende inn brukerbestillingsskjema samt signert taushetserklæring. Disse to dokumentene ligger på Fagforbundets web-sider for tillitsvalgte ("Tillitsvalgtnettet") under lenken "Fane2": Skjemaet fylles ut og sendes inn online - mens taushetserklæringen må skrives ut, signeres og sendes forbundet pr. post. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tilgang til Fane2 er personlig og ikke fagforeningens "eiendom". Det er derfor ikke tillatt å "låne ut" sitt brukernavn og passord til andre. Misbruk av denne bestemmelse medfører sperring av tilgang. Versjon Side 6 av 51

7 Medlemskap i Fagforbundet Fagforbundets organisasjonsområde Fagforbundet er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, og organiserer arbeidstakere (inklusive lærlinger) fra forskjellige områder, jf. vedtektene 4. Medlemskap jf. 6 i vedtektene. For å bli medlem, må vedkommende godta fagforeningens, forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter og vedtak. Noen arbeidstakere kan ikke bli medlem i Fagforbundet, jf. 6.5 og 6.6. Tvilstilfeller om medlemskap avgjøres av Forbundsstyret. Ulike måter å registrere medlemskap i Fane2 Hovedmedlemskap Studentmedlemskap Elevmedlemskap Bi-medlemskap Hovedmedlemskap Yrkesaktive og lærlinger innenfor forbundets organisasjonsområde kan opptas som medlemmer i Fagforbundet. Studentmedlemskap I LO har vi et felles studentmedlemskap som reguleres av en rammeavtale inngått mellom LO og forbundene. Studentene meldes inn i den fylkeskretsen hvor de studerer. Versjon Side 7 av 51

8 Elevmedlemskap I LO har vi et felles elevmedlemskap som reguleres av en rammeavtale inngått mellom LO og forbundene. Elevene meldes inn i den fylkeskretsen hvor de går på skole. Øvre aldersgrense er 20 år. Bi-medlemskap Som bi-medlem kan opptas medlemmer av andre LO-forbund. Bi-medlem er en som har et hovedmedlemskap i annet LO-forbund og som har en bijobb innenfor Fagforbundets organisasjonsområde f.eks. en snekker som har hovedmedlemskap i Fellesforbundet og som jobber ekstra på et sykehjem. - Bekreftelse på gyldig medlemskap fra annet LO-forbund skal forevises for å kunne bli bi-medlem - Bi-medlemmet betaler ordinær kontingent av den lønn han/hun mottar fra bi-arbeidsgiver unntatt er premien for kollektiv hjemforsikring, stønadskassen og OUO-fond. Fagforbundet vil opptre på vegne av arbeidstakeren med bimedlemskap i tariffrettslige spørsmål. Bi-medlemmet har de samme rettigheter og plikter som vanlige medlemmer. Deltidsbrannpersonell Deltidsbrannpersonell kan, hvis de ønsker det og som eneste unntak, organiseres som bi-medlemmer selv om de ikke er hovedmedlem i annet LO-forbund. Dette gjelder enten de er helt uorganisert eller er organisert i forbund utenfor LO. Jfr. Rundskriv 01/08. Versjon Side 8 av 51

9 Kontingent Jf. Vedtektene 8 og 9 Yrkesaktive medlemmer betaler ordinært 1,45% av brutto lønn i kontingent til forbundet. Av dette er 1,15 % sentral kontingent. Fagforeningen kan vedta høyere lokalandel. Du finner fagforeningens kontingentsats i FANE2 under "Organisasjonsområdet". I tillegg kommer de kollektive medlemsfordelene pr. mnd: Kollektiv hjemforsikring (innboforsikring) kr 61,- Stønadskassa (begravelsesstøtte) kr 15,- OUO-fondet (Opplæring Utdanning Omstilling) kr 21,- Til sammen kr 97,- Trekksatsene for trekkperioder fra og med mars 2008: Kontingent: %-sats. Satsen er spesifikk for hver fagforening Maksimumskontingent: Spesifikk for hver fagforening Fastkronetrekk, høy sats: Kr. 97,- pr. måned, gjelder generelt Fastkronetrekk, lav sats: Kr. 36,- pr. måned. NB! Gjelder bare medlemmer uten kollektiv hjem* * Da ordningen ble innført var det mulig å reservere seg fra kollektiv hjem forsikring. Ordningen er nå obligatorisk. Arbeidsgivere får informasjonsskriv om gjeldende trekksatser hvert år fra forbundet sentralt. Her vises også hvordan maksimumskontingenten beregnes. Landsstyret fastsetter maksimums- og minimumskontingent. Grunnlaget for beregning av maksimumskontingent er fra og med 1. mars 2008 fastsatt til tilsvarende lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ. Versjon Side 9 av 51

10 Maksimumskontingenten beregnes slik: Lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ utgjør pr. 1. januar 2008 kr ,40 pr. mnd. Øvre grense på 1,45% blir da kr. 444,18 (avrundes til kr. 444,-) pr. mnd. Ordinær kontingenttrekk ,40 x 1,45% = kr. 444,- Med lokal tilleggskontingent, f.eks. 0,3%: ,40 x 1,75% = 536,- I tillegg kommer som fast kronebeløp for de obligatoriske kollektive forsikringsordningene: Kr. 61 for Kollektiv hjemforsikring, kr. 15 for Fagforbundets stønadskasse og kr. 21 for OUO-kontingent. Samlet trekk kan dermed komme opp i kr. 541 ( ) pluss evt. lokal tilleggskontingent. Eksempler på beregning av kontingenttrekk Marit Vik, Peder Aas og Gro Hansen tjener henholdsvis Kr , og pr mnd. Peder Aas har reservert seg fra deltagelse i kollektiv hjemforsikring. Prosenttrekket til fagforeningen til Marit Vik er 1,45%. Prosenttrekket til fagforeningen til Peder Aas og Gro Hansen er 1,75%. Ulik trekkprosent gir forskjellig maksimaltrekk. Videre har Peder Aas lavt maksimaltrekk fordi han er reservert fra kollektiv hjemforsikring. Trekket for de tre medlemmene vil være: Trekkberegning Ansatt Lønn Kollektiv hjemforsikring Maksimumstrekk Faktisk trekk Marit Vik Kr x 0, = Kr. 314,50 541,00 314,50 Peder Aas Reservert Kr x 0, = Kr. 351,00 572,00 351,00 Gro Hansen Kr x 0, = Kr. 674,50 633,00 633,00 Medlemmer som går over på attføring/rehabilitering eller blir arbeidsløse, avtjening av verneplikt samt ulike permisjoner uten lønn, skal kun betale de kollektive forsikringene, kr = kr. 76 pr. måned. Faktureres normalt to og to måneder av gangen, to måneder på etterskudd. De som er registrert som pensjonister eller uføre i Fagforbundet skal betale kr 300,- pr år til og med det året de fyller 75 år. Hvis man går av med pensjon 1. februar eller senere betales ikke kontingent resten av året. Versjon Side 10 av 51

11 Bimedlemmer betaler kun prosenttrekket, ikke de faste kronebeløpene for de kollektive ordninger. Studenter betaler kr 250,- pr halvår. Beløpet inkluderer de kollektive ordningene, unntatt OUO-fondet. Lærlinger har gratis medlemskap, men kan betale kr 250,- pr halvår for å få de kollektive ordningene, unntatt OUO-fondet. Elever har gratis medlemskap, men kan betale kr 250,- pr halvår for å få de kollektive ordningene, unntatt OUO-fondet. For lærlinger, studenter og elever er det egne rutiner for utsending av giro og oppfølging av endringer i medlemskapet. Versjon Side 11 av 51

12 Oppgaver og rutiner Medlemsoppfølging og organisasjonsdrift er fagforeningens ansvar - jf. vedtektenes 11.2 f og g. Det er en rekke rutiner som er knyttet opp mot medlemskap og kontingent. Fagforeningen kan selv bestemme hvem som skal utføre dette i forhold til anledning, interesse, kompetanse o.a. Men det er en forutsetning at vedkommende som skal utføre oppgaver i Fane2 må ha sin egen tilgang til Fane2, jf. s. 6 - "Nye Fane2- brukere". Versjon Side 12 av 51

13 Innmelding Innmelding skal skje skriftlig eller elektronisk - jf. vedtektenes 6.4. Registrering i Fane2 foretas av det organisasjonsleddet hvor innmeldingen mottas, jf. retningslinjene til vedtektenes 6.1 a. Fagforeningen må få oversikt over nyinnmeldte for å få lagt inn trekk hos arbeidsgiver. Denne oversikten fåes ved å kjøre rapport ME-R For at nye medlemmer skal komme på trekk så fort som mulig, må dette gjøres ukentlig. Rapporten kan også brukes som informasjon til styret. Obs: Medlemmer med innmeldtkode 1 - overført fra annen avdeling - kommer ikke med på denne rapporten. Se egen rutine for Overføring fra/til annen avdeling i forbundet på side 15. Når et medlem melder seg inn i Fagforbundet, må den lokale fagforeningen snarest gi beskjed til arbeidsgiver om at det skal settes i gang kontingenttrekk. I meldingen må det stå navn på vedkommende, fra dato, og også hvilken prosentsats og hvilke andre beløp som skal trekkes. Forslag til skjema som kan brukes følger som Vedlegg 1. Dette brukes i kombinasjon med opplysning om hvem som skal inn på trekk. Her finnes flere ulike rutiner som fungerer - noen bruker kopi av innmeldingsskjemaet som grunnlag til arbeidsgiver. Vedlegg 5 kan også benyttes til dette formål (se vedlegg under Utmelding, s. 15). Vedlegg nr. 1: Skjema "Informasjon til lønningskontorene" I noen tilfeller betaler medlemmer kontingenten direkte. Disse vil få tilsendt giro fra forbundet sentralt som inneholder et KID-nummer som identifiserer medlemmet og perioden innbetalingen gjelder for. Det er viktig at den tilsendte giroen benyttes, eller at KID-nummeret oppgis ved annen form for betaling. Blir ikke KID-nummer brukt, blir pengene liggende i systemet uidentifisert og personene vil motta purring på manglende innbetalinger. Vedlegg nr. 2: Oppbygging av KID-nummer Versjon Side 13 av 51

14 Forbundet sentralt sender ut 2 velkomstpakker ukentlig til nyinnmeldte medlemmer. Den ene pakken inneholder velkomstgave, 7. sans og Fagforbundets pin. Den andre pakken inneholder velkomstbrev, forsikringsvilkår, brosjyren "Sterkere med enn uten" og reservasjonserklæring for Gruppeforsikring m/svarkonvolutt. Sparebank1 sender LO-favørkort til nye medlemmer sammen med brosjyren "LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fagforbundet". LO-favørkort gjelder også som medlemskort for Fagforbundet. Fagforeningene bør i tillegg sende ut et velkomstbrev med lokal informasjon. Vedlegg nr. 3: Velkomstbrev fra forbundet sentralt (til ordinære medlemmer. Brev til lærlinger, studenter og elever avviker noe fra dette) Vedlegg nr. 4: Eksempel på velkomstbrev fra fagforeningen Endringer av navn, adresse, fødselsnr. mm. Endringer kan komme skriftlig eller muntlig. Det er viktig at slike endringer blir foretatt så snart som mulig i Fane2. Korrekte personopplysninger er nødvendig for at medlemmene til enhver tid skal få faktura, medlemsblad og annen informasjon fra Fagforbundet i rett tid, f.eks. informasjon om forsikringsordninger. Mye arbeidstid går med til mottak og behandling av returpost fordi medlemmer er registrert med feil adresse i Fane2. Regninger som kommer i retur med ukjent adresse sendes fra Fagforbundet sentralt til fylkene, og derfra videre til den enkelte forening for å oppspore korrekt adresse. Ta jevnlig ut rapport ME-R-9018 for å sjekke medelemmer som er registrert med feil adresse. Der kan man gjøre utvalg på "Bare medlemmer med returkode for post". Resending av kontingentgiro Ny funksjon i Fane2 fra desember 2007 er muligheten til på en enkel måte å sørge for nyutsendelse av giro til medlemmer. Dette er aktuelt å benytte når medlemmer ringer og forteller at de har mistet eller ødelagt en giro, eller ikke mottatt den. Versjon Side 14 av 51

15 Utmelding Utmelding skal skje skriftlig eller elektronisk - jf. vedtektenes 6.4. Det er fagforeningene som skal foreta utmelding i Fane2. Koden som brukes når medlemmet melder seg ut selv er kode 5. Fane2 ansvarlig skal kjøre rapport ME-R-9028 på utmeldte medlemmer for å få stoppet trekk hos arbeidsgiver. Dette skal gjøres ukentlig. Obs: Medlemmer med utmeldtkode 1 - overført fra annen avdeling - kommer ikke med på denne rapporten. Se egen rutine "Overføring fra/til annen avdeling i forbundet" på denne siden Melding om Stopp av kontingenttrekk sendes arbeidsgiver ved lønningskontoret. Dette må gjøres omgående for å unngå at medlemmet blir trukket for mye kontingent. Eventuelt for mye trukket kontingent må tilbakebetales av arbeidsgiver, da dette er lønnstrekk som innberettes av arbeidsgiver. Vedlegg nr. 5: Skjema til arbeidsgiver Start/stopp av kontingenttrekk fra lønn Vedlegg nr. 6: Brev fra forbundet sentralt ved utmelding med kode 5 Overføring fra/til annen avdeling i forbundet Ved overføring fra en fagforening til en annen benyttes utmeldtkode 1 - "Overført til annen avdeling i forbundet" - og innmeldtkode 1 - "Overført fra annen avdeling i forbundet". Når et medlem er utmeldt med kode 1 må det gis beskjed til den fagforeningen som medlemmet skal overføres til, slik at de får overført medlemmet med kode 1. Overføringsskjemaet fylles ut og sendes til mottakende fagforening. Om dette ikke skjer, vil ikke medlemmet være betraktet som et aktivt medlem. Det er den avgivende fagforeningen som har ansvaret for medlemmet inntil overføringen har skjedd. For å følge opp dette må rapport ME-R-9004 kjøres månedlig. Videre er det viktig at mottakende fagforening purres. Vedlegg nr. 7: Overføringsskjema til annen avdeling innen forbundet Versjon Side 15 av 51

16 Overføring fra/til annet LO-forbund Ved overføring mellom Fagforbundet og annet LO-forbund benyttes vanligvis utmeldtkode 6 - "Overført til forbund med koll. hjemforsikring - og innmeldtkode 6 - "Overført fra forbund med koll. hjemforsikring. Innmeldtkode 7 - "Overført fra forbund uten koll. hjemforsikring - brukes hvis medlemmet har reservert seg for kollektiv hjemforsikring i sitt tidligere forbund. Gi beskjed om reservasjonen til ressurspersonen i fylkeskretsen. Det er det avgivende forbundet som har ansvaret for medlemmet inntil overføringen har skjedd. Overføringsskjema fylles ut og sendes det nye forbundet med kopi til medlemmet omgående. Det kan være forskjellige forsikringsordninger i LO-forbundene. Det er viktig at man har en dialog med medlemmet om dette. I forhold til arbeidsgiver håndteres medlemmet som ved ordinær innog utmelding. Vedlegg nr. 8: Overføringsskjema til annet LO-forbund Vedlegg nr. 9: Oversikt over LO-forbundenes organisasjonsområder, samt deres kollektive forsikringsordninger Endring i kontingentårsakskode Kontingentårsakskode (KÅK) er koden som angir status på medlemskapet og den har betydning for hva medlemmet skal betale i kontingent. KÅK påvirker betalingsformen. Eksempel: Medlemmer som har gått over på f.eks. attføring / rehabilitering skal kun betale de kollektive forsikringene. Dersom rett KÅK ikke blir registrert i Fane2 - fra Y til A - vil det dannes forventning/krav på medlemmet som om det fortsatt var yrkesaktivt. Regningene som blir produsert og sendt medlemmet blir feil. Medlemmet skal melde fra når det skjer endringer i arbeidsforholdet, for eksempel blir pensjonist, attfør, ufør, arbeidsledig, endrer arbeidsgiver, endrer tilbake til yrkesaktiv etter å ha vært ute av arbeidslivet o.s.v. Versjon Side 16 av 51

17 Det er derfor svært viktig at alle endringer blir registrert i Fane2. OBS: I slutten av den måneden uføre medlemer fyller 67 år, så blir KÅKen automatisk endret fra U til P. Vedlegg nr. 10: Oversikt over kontingentårsaks-, inn- og utmeldtkoder RTV-trekk: KÅK "W" Benyttes når medlemmet blir trukket kontingent av sykepenger som utbetales av NAV. Det er ansatte sentralt som avviksbehandler og fremfører trekklistene fra NAV, og KÅKen skal kun benyttes av forbundet sentralt. Men Fane2-ansvarlig i fagforeningen kan gjøre endring når NAV ikke trekker kontingent lengre, enten medlemmet er tilbake på trekk hos arbeidsgiver eller av andre årsaker skal ha annen KÅK. Fane2-ansvarlig skal altså aldri endre til KÅK W - kun fra KÅK W. For å sikre at medlemmer som ikke lengre trekkes av NAV blir "fanget opp" må Fane2-ansvarlig med jevne mellomrom (minst annenhver måned) kontrollere at disse medlemmene er ajour. Dette gjøres enklest ved å søke opp alle medlemmene i fagforeningen med KÅK W og se på kontingentflippen. Dersom medlemmet mangler ajouritet frem til siste fordelte periode (minst 2 måneder tilbake i tid), så må medlemmet kontaktes for å få registrert korrekt KÅK. Versjon Side 17 av 51

18 Oppfølging av midlertidig ikke-yrkesaktive Mange medlemmer er oppført med feil KÅK i Fane2, f.eks. fordi de glemmer å gi beskjed om at de har gått over fra å være på attføring eller arbeidsledig til å bli yrkesaktiv. Derfor skal det med jevne mellomrom tas ut rapport over alle medlemmer med KÅK-ene A (attføring og rehabilitering), L (arbeidsledig) og O (permisjon uten lønn), Bruk rapport ME-R-9018 og gjennomgå denne for å se om det er medlemmer man vet eller har mistanke om er registrert med feil KÅK, og rett opp disse. Er man i tvil, så send brev til medlem med forespørsel om deres intektssituasjon har endret seg. Dette kan evt. gjøres i samarbeid med fylket. Vedlegg nr. : Eksempel på Brev til medlem med KÅK A, L eller O Endring i medlemskapstype Medlemskapstypen endres når: Elevmedlem passerer aldersgrensen for elevmedlemskap (20 år) og skal bli studentmedlem. Elev- og studentmedlem er ferdig med utdanningen og skal bli hovedmedlem. Hovedmedlem begynner å studere, ønsker å være studentmedlem (medlemmet bør rådes til å fortsette som hovedmedlem, men søke om permisjon for å beholde alle rettigheter). Bi-medlem skal bli hovedmedlem, student -, eller elevmedlem. Medlemskapstypen har betydning for hva medlemmet skal betale i kontingent. Den har også betydning for hvilke rettigheter medlemmet har i forhold til Fagforbundet. Ved endring av medlemskapstype må man være oppmerksom på at også foreningstilknytning ofte skal endres: Student- og elevmedlemmer skal ikke være med i lokal fagforening, men alltid være tilknyttet fylkeskretsen direkte. Versjon Side 18 av 51

19 Avviksbehandling og framføring av trekklister Arbeidsgiver sender månedlig en liste til forbundet sentralt som inneholder informasjon om hvilke medlemmer som er trukket i kontingent og forsikringspremie i perioden for medlemmene i en fagforening. Denne lista kaller vi trekkliste. Er det flere fagforeninger tilknyttet samme arbeidsgiver, skal den sende en trekkliste pr. fagforening. I tillegg innbetaler arbeidsgiver trukket beløp på tilsendt giro med KID-nummer til forbundet sentralt. Fagforeningene får tilgang til trekklistene når disse er registrert i Fane2, og arbeidet med avviksbehandling kan starte. Avvik For alle yrkesaktive medlemmer i en fagforening med samme arbeidsgiver dannes en trekklisteforventning i Fane2. Når den reelle trekklista fra arbeidsgiver blir registrert i Fane2 blir den sammenlignet med trekklisteforventningen. Dersom disse ikke stemmer overens, oppstår avvik. Avviksbehandling Avvik som framkommer på trekklisten med forventet men mangler på trekklisten (gule) eller midlertidig lagt til person/medlem (oransje) må behandles. Der medlemmer er merket med gult, må det sjekkes i forhold til endringer i arbeidsforhold eller KÅK. Vedkommende kan ha sluttet i, endret arbeidsforhold, gått ut i ulønnet permisjon, blitt ufør e.l. Der medlemmet er merket med oransje, er det ikke dannet trekklisteforventning men likevel foretatt trekk. Når Fane2-ansvarlig har funnet årsaken til avviket, må dette korrigeres både i trekklista og på bildet Medlemsdetaljer. Versjon Side 19 av 51

20 Hver gang det foreligger en ny trekkliste, skal rapporten ME-R-0074 Avviksliste skrives ut for hver arbeidsgiver før avviksbehandling. Dette fordi man kan gjøre notater på listen som er til hjelp når neste trekkliste skal behandles. Trekklistene behandles i ettertid, f.eks. marslista i mai, aprillista i juni. Tidligere avvik kan henge igjen i systemet i et par måneder. Framføring Når avviksbehandling er ferdig, skal alle trekklistene framføres, også de uten avvik. Dette godkjenner trekklisten og ajourfører medlemmene for den aktuelle perioden. For at fagforeningen skal motta den lokale kontingentandelen for aktuelle periode, må det i tillegg til at fagforeningen har framført trekklisten, også være registrert innbetaling fra arbeidsgiver. Dette sjekkes i kolonnen Innbetalt beløp på trekklisteflippen. Fane2ansvarlig varsler ressurspersonen i fylkeskretsen hvis innbetalingen ikke er registrert. Manglende registrert innbetaling kan skyldes at arbeidsgiver har brukt feil KID eller ikke brukt KID. Fordelingsrapport Etter hver fordeling må det kjøres ut en fordelingsrapport. Dette er rapport KO-R Denne rapporten skal også være et bilag til fagforeningens regnskap. Versjon Side 20 av 51

21 Stryking Medlemmet mottar krav ca 2 måneder etter den perioden kravet gjelder for. Purring sendes ca 1 måned etter det første kravet. Purringen (melding til medlem) inneholder opplysning om at medlemskapet strykes dersom kontingenten ikke blir betalt. Fagforeningen skal selv kontrollere hvem som står i fare for å bli strøket. Rapporten i Fane 2 er ME-R Rapporten må kjøres minst hver måned, og gir grunnlag for oppfølging av disse medlemmene. Som en del av denne oppfølgingen skal medlemmer som skylder kontingent for mer enn seks måneder og som ikke ser ut til å gjøre opp restansen strykes av fagforeningen med utmeldtkode 4. Skriv kort forklaring i Notat-feltet på medlem som strykes på denne måten. Ved mer enn 6 måneders restanse som er purret på vil medlemmet blir strøket av forbundet sentralt dersom det ikke har kommet noen innbetaling siste 12 måneder. Disse får utmeldtkode 8 - Slettet av Fagforbundet, og medlemmet vil få tilsendt brev om dette. Vedlegg nr. 11: Brev om manglende kontingent fra fagforeningen Vedlegg nr. 12: Utmeldtbrev fra forbundet sentralt Ajourhold av tillitsverv Rett etter årsmøtet, eller hvis det skjer endringer i løpet av året, skal endringene umiddelbart registreres i Fane2 under området Tillitsverv og deretter under de forskjellige tillitsfora (fagforeningens styre, arbeidsplasstillitsvalgte og de ulike seksjonsstyrene). De som har gått ut av verv må påføres sluttdato. Endringen må lagres før medlemmet løses fra tillitsvervet. De nyvalgte må registreres med knappen Besett tillitsverv. Opplysningene som ligger i tillitsforum danner grunnlag for bl.a. utsending av målrettet informasjon til tillitsvalgte. F. eks. skal adresseetiketter til bruk ved innkalling til styremøter, plasstillitsvalgtsamlinger, seksjonsmøter m.m. skrives ut fra Fane2 (rapport ME-R 9302 adresseslipper tillitsvalgte). Versjon Side 21 av 51

22 Ajourhold av organisasjon Området "Organisasjon" i Fane2 inneholder opplysninger om alle fagforeningene og fylkeskretsene i Fagforbundet. Lokal fagforening har ansvar for å til en hver tid sørge for at dette området er oppdatert. Her er det informasjon om fagforeningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser m.m. Her finnes informasjon som alle kan få bruk for ved blant annet overføring av medlem. Området inneholder også informasjon om fagforeningens stiftelsesdato, hvor mange medlemmer fagforeningen har pr KÅK og ikke minst, her registreres kontonummeret som forbundet bruker ved overføring av fagforeningens kontingentandel. NB: Skriv forklaring i notatfeltet på endringer som utføres. Jubileumsmedlemmer Den lokale fagforeningen skal dele ut jubileumsmerke til medlemmer med 25 års sammenhengende medlemskap i Fagforbundet. Jubileumsmerket betales av fagforeningen. Merket skal bestilles fra AS Karat, tlf.: Etter 40 års sammenhengende medlemskap i LO, skal medlemmet få tildelt 40-årsmerket med diplom som honnør for langvarig medlemskap. Fagforeningen har ansvaret for oppfølgingen. Merket bestilles fra Fagforbundet sentralt. Oversikt over hvilke medlemmer som har vært medlem i Fagforbundet 25 år eller 40 år i LO kan fagforeningen få ved å kjøre rapporten "ME-R-9006 Jubileumsmedlemmer" i Fane2. Fagforbundets gullmerke med diplom kan deles ut til medlem som har hatt tillitsverv i eller for forbundet, fylkeskretsen, fagforeningen eller utvalg i til sammen 20 år. Søknad om gullmerke med diplom skal sendes til Fagforbundet sentralt. Dato for utdeling av jubileumsmerke skal registreres i Fane2 under flippen Tillitsverv. Vedlegg nr. 13: Fagforbundets rundskriv nr. 16/05. Versjon Side 22 av 51

23 Abonnement Opplysningene som er registrert på medlemmene i Fane2 danner grunnlaget for utsendelse av forskjellige typer blader. I utgangspunktet er det tilknytningen til seksjonen som styrer hvilket Fagblad medlemmet får tilsendt. Det er mulig å legge til/slette de ulike bladene på området Abonnement. Bladet OSS tillitsvalgte blir automatisk lagt til under abonnement dersom medlemmet er registrert med tillitsverv. Registrering av nytt arbeidssted Nytt arbeidssted under en allerede eksisterende arbeidsgiver registreres av Fagforeningen. Hvis også arbeidsgiver er ny, så kontakt ressursperson i fylket slik at det blir registrert først. Se neste punkt. Registrering av nye arbeidsgivere Ny arbeidsgiver kan registreres av fylkeskretsene, kompetansesentrene, Forhandlingsenheten og Medlemsregisteret. Fagforeninger som får innmeldinger fra en ansatt hos en arbeidsgiver som ikke tidligere er registrert, tar kontakt med ressurspersonen hos fylkeskretsen for å få ordnet med registrering av den nye arbeidsgiveren. Fagforeningen har så ansvar for resten av innmeldingsrutinen. Vedlegg 14: Informasjonsbrev som sendes til nye arbeidsgivere Versjon Side 23 av 51

24 De kollektive forsikringer Kollektiv Hjemforsikring Dersom det oppstår skade som skal dekkes av kollektiv hjemforsikringen, må medlemmet ta kontakt med SpareBank1 forsikring på telefon Det er en forutsetning at medlemmet ikke har reservert seg fra forsikringsordningen. Stønadskassa Når et medlem dør, skal fagforeningen gi de etterlatte beskjed om at de har krav på et beløp tilsvarende 1/5 G gjennom stønadskassa. Skjemaet Melding om dødsfall må fylles ut av etterlatte og sendes forbundet sentralt. Fagforeningen kan få skjemaet fra forbundet sentralt. Det er en forutsetning at medlemmet ikke har reservert seg fra forsikringsordningen. Vedlegg nr. 15: Skjema Melding om dødsfall m/veiledning Gruppeforsikring Dersom forsikringen kommer til anvendelse, må medlemmet/pårørende ta kontakt med Forsikringssekretariatet i Fagforbundet, tlf Det er en forutsetning at medlemmet ikke har reservert seg fra forsikringsordningen. På MF-flippen under medlemmet i Fane2 kan man lese seg til om medlemmet har forsikring eller ei. Hvis det er en linje med tekst Forsikret, og det bare er fyllt ut med "Fra dato" og ikke "Til dato", da har medlemmet forsikringen. En linje med teksten Ny - På vent LO-Favør med åpent "Til dato"-felt er et nytt medlem som (ennå) ikke har reservert seg, men heller ikke har rukket å betale den første giro for forsikringspremie ennå. Versjon Side 24 av 51

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

En håndbok for LO og forbundene

En håndbok for LO og forbundene LOs Student- og elevmedlemskap better safe, than sorry En håndbok for LO og forbundene www.loungdom.no Innhold FORORD 3 INNLEDNING Et helhetlig medlemskap 3 MEDLEMSKAPENE 3 Elevmedlemskapet 3 Studentmedlemskapet

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Forslag om vedtekter og organisasjon

Forslag om vedtekter og organisasjon 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 5 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_5.indd 1 LO Media 2011 Forslag om vedtekter og organisasjon Organisering for velferd og verdiskaping 28.06.11 08.31

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Hovedpunkter i utredningene

Hovedpunkter i utredningene PROSJEKT FORBUNDSalliansen Hovedpunkter i utredningene Grunnlag for høring om sammenslåing 11. september 2012 Foto: TRI NGUYEN DINH Innhold Innledning... 3 1. Forbundene... 4 Tariffavtaler og medlemsgrupper...

Detaljer

Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet

Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet Medlem i Utdanningsforbundet Medlem i Utdanningsforbundet Utdanningsforbundets hefteserie nr. 1-2003 Kjære medlem Dette heftet gir kortfatta informasjon om kva Utdanningsforbundet står for, og om dei ulike

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Rune Kvam - Rune Leirset Levanger, 2003 1 Forord et er en del av forprosjektet

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer Vedtekter 2003-2006 Avstemmingsregler 1. Definisjoner på flertallsformer Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Del I Hovedavtalen LO/HK Virke (se egen trykksak)... 2 Del II Lederoverenskomsten... 2

Del I Hovedavtalen LO/HK Virke (se egen trykksak)... 2 Del II Lederoverenskomsten... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO/HK Virke (se egen trykksak)... 2 Del II Lederoverenskomsten... 2 1 Overenskomstens omfang og definisjoner... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring...

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer