Brøk, prosent og desimaltall. Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner. matematikkhuset. Divisjon med tall mindre enn 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brøk, prosent og desimaltall. Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner. matematikkhuset. Divisjon med tall mindre enn 1"

Transkript

1 Dag 1: Test er best? Hva, hvorfor, hvordan vi tester og kartlegger med mål om å forbedre elevens forståelse, anvendelse og ferdigheter Pause Alle teller - ikke bare et kartleggingsmateriell, men ei nyttig, inspirerende og tankevekkende håndbok Lunsj Bruk av håndbok, tester, aktiviteter, tenkeskjema, overslag og intervju. Prøver ut testene samtidig som vi gjennomfører aktiviteter som forebygger misoppfatninger og legger til rette for god matematikklæring Divisjon med tall mindre enn 1 Brøk, prosent og desimaltall Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner

2 Alle Teller Gerd Åsta Bones & Mike Naylor

3 6.trinn

4 9.trinn

5 9.trinn

6 9.trinn

7 9.trinn

8 9.trinn

9 9.trinn

10 9.trinn

11

12 Hvordan få tak i elevens matematiske tenkning? Alle teller: Diagnostiske oppgaver som kan være en hjelp i begrepsdanning i matematikk Oppgavene er konstruert slik at eleven røper misoppfatninger om emnet Hvilken er en diagnostisk oppgave? 0,3 0,4 = 0,2 0,12 = 0,3 0,4 = 0,12 0,2 0,12 = 0,024

13 Kartleggingstest Velg nivå - løs oppgavene

14 Alle Teller Gerd Åsta Bones & Mike Naylor

15 Testen Testene finnes i en digital- og papirversjon. Testene finnes på CD som ligger ved boka. Det er både en utgave for elever og en for lærere Testen består av oppgaver som kan løses med papir og blyant, hoderegningsoppgaver og oppgaver som løses skal løses med kalkulator Testene er PDF filer, men det er ikke vanskelig å tilpasse de til undervisingssituasjonen. F.eks: ta hoderegningsoppgaver på et annet tidspunkt 30

16 Hvordan skal testene gjennomføres? Testene kan brukes på ulike måter av ulike elever og lærere. Det er viktig å ha som utgangspunkt at dette er tester som er laget for at læreren skal kunne legge opp en undervisning som gir flest mulig elever størst mulig utbytte av læringsarbeidet. Anbefalinger: - Testene gjennomføres årlig ved begynnelsen av skoleåret - Elevene får bruke den tiden de trenger - Elevene skal svare så godt de kan, og ikke la oppgaver stå ubesvart (se flere anbefalinger s i håndboka) 31

17 32

18 33

19 35

20 Spm Underkapittel Kommentarer. Spørsmålet tester om eleven: 8 4.2, 4.4 Kan relatere desimaltall til et skravert område. Det skraverte området er akkurat mindre enn en halv eller 0,5, slik at bare svar C er et rimelig svar. Undersøk elevens tenkemåte hvis han/hun svarer noe annet Kan se sammenhengen mellom litt vanskeligere desimaltall og det skraverte området. Det skraverte området er mindre enn en firedel eller 0,25. Derfor er bare A et rimelig svar. Undersøk elevens tenkemåte hvis han/ hun svarer noe annet Kan gjenkjenne om et desimaltall eller en brøk er nærmest null, en halv eller en hel. Dette er en god indikasjon på tallforståelse. Undersøk elevens tenkemåte hvis han/hun svarer feil Kan ordne desimaltall i rekkefølge. Dette forutsetter god forståelse for desimaltall. Misoppfatninger gjør at noen tror at de i A sammenlikner 6 med 3, og 7 med 52 i B Kan ordne desimaltall etter størrelse Forstår betydningen av halve og kvarte. Elevene har ofte god forståelse av en halv og en kvart før de forstår andre brøker. Undersøk elevens tenkemåte hvis han/hun svarer feil , 5.3, 5.4 Forstår brøk som del av en mengde. 34

21 Nivå 8 oppgave 4. Hva tester spørsmålet/oppgaven?

22

23 Hvordan klarer klassen de enkelte oppgavene i settet? Hvor vil dere sette grensen for et problem hele klassen bør arbeide med? Hvilke tema handler oppgavene om? Styrke-svakhet i klassen som helhet. Hva skal vi prioritere (om flere svakheter er identifisert)? Hva er det elevene har problemer med på det prioriterte området?

24 Et case 10. nivå Divisjon med tall mindre enn 1 Brøk, prosent og desimaltall Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner sjekk s. 142

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Case: 10. trinn testet på 10. nivå 25 elever, 40 oppgaver 35

36 Avstand herfra til dit Kortere enn og lengere enn 23

37 Håndbok for lærere som underviser i matematikk i grunnskolen/ungdomskolen

38 Forfatteren Professor Alistair McIntosh University of Tasmania McIntosh har arbeidet med tallforståelse og talloppfatning gjennom et langt liv som forsker og lærer. Han var med i den kjente Cockroff-komiteen på 1980-tallet, og har arbeidet både i England, USA, Sverige og Norge. Denne boka er resultatet av hans arbeid.

39 Elevsyn, læringssyn og fagsyn En overbevisning om at elever kan og vil lære Dyp respekt for de som skal lære, og det de har å bidra med Undervisningen må bygge på elevenes erfaringer fra skole og egne liv. Lærerens rolle er å tilrettelegge for at elevene skal bygge opp egne erfaringsreferanser. Det har ingen verdi å kunne bruke regnereglene mekanisk hvis en ikke forstår hva som ligger bak 10

40 Hva er boka Alle teller? Tall og tallforståelse 1.Lærerveiledning for innføring av nøkkelbegreper. 2.Forklaring på hvordan og hvorfor misforståelser og misoppfatninger oppstår. Masse konkrete eksempler for alle begrepene. 3.Forslag til hvordan undervisningen bør legges opp ved innføring av nye begreper. 4.Kartleggingsmateriale for å avdekke misforståelser og misoppfatninger (inklusive vurderingsskjema, temaoversikt, målformuleringer etter nivå, veiledning til oppfølgende intervju). 5.Lærerveiledning for hvordan undervisningen kan legges opp for elever og elevgrupper som har utviklet misforståelser og misoppfatninger.

41 Alle Teller formål Mange elever har misoppfatninger innenfor området tall og tallforståelse. Håndboka har som mål - å hjelpe lærere slik at de unngår å skape misoppfatninger når nye begreper innføres - å hjelpe elever som allerede har misoppfatninger - å kunne bidra til at hver enkelt elev skal få ut sitt potensiale innenfor området Håndboka gir en oversikt over omfanget og progresjon i tallbehandling for hele grunnskolen.

42 Alle teller Del A: Introduksjon - Hensikten med håndboka - Hvordan bruke håndboka - Generell tilnærming Del B: Lærerveiledning i undervisning om tall og tallbehandling - Tallforståelse - Forstå regneoperasjonene - Regning Del C: - Alt om kartleggingstestene Del D: - Aktiviteter og kopieringsoriginaler - Litteratur 14

43 Bruk av håndboka For å kunne bruke håndboka aktivt i undervisningen er det en forutsetning at lærerne setter seg godt inn i, og studerer håndboka. Gjennom aktiv bruk vil lærere: bli bevisst på hvordan nye begreper innføres og hvilke misoppfatninger som kan forekomme. bruke håndboka når de planlegger undervisningen, ikke bare kartleggingstestene i etterkant for å avdekke eventuelle misforståelser og misoppfatninger. bli i stand til å legge til rette for god begrepsbygging og bli en god veileder for elevene kunne vurderer om eleven er klar for å gå videre. 16

44 Generell tilnærming Noen viktige poeng: Jobbe med begrepsforståelse Misoppfatninger kan motvirkes med gjennomtenkt undervisning Forståelsen må komme før algoritmen Automatisering De fleste elever lærer best ved å møte utfordrende problemstillinger 12

45 Hva kan forventes av elever på mitt klassetrinn innenfor tall og tallbehandling Del B Progresjonsskjema side 114 innbrettet Her er det ingen repetisjon, bare progresjon. For å kunne gå videre forutsettes at eleven kan det som ligger under Parentesen viser til kapittel i boka hvor det står mer om dette 13

46 Fire på rad Noen strategier: de to største tallene, nest største, osv. (Hvor lenge fungerer strategien?). Hva hvis du starter med de minste? 5ere Tverssum Analysere tallene i rutenettet - hvor mange enere? tiere? Andre?

47 Case 2: 10.trinn, 83 elever Oppgave hentet fra Alle Teller Sett ring rundt alle brøkene som er større enn ¾, men mindre enn 1. A: 2/3 B: 5/8 C: 4/5 D:7/10 E: 4/3

48 Sett ring rundt alle brøkene som er større enn ¾, men mindre enn 1. A: 2/3 B: 5/8 C: 4/5 D:7/10 E: 4/3 Hvor mange valgte riktig alternativ? 22 av 83 har svart korrekt 19 velger 4/5 som ett av tre alternativer 26 velger 4/5 + et alternativ til 7 har også valgt 4/3

49 Intervju I tillegg til de skriftlige testene, skal det gjennomføres elevintervjuer av enkeltelever. Det beste er om lærer intervjuer alle elvene sine. Intervjuene går ut på å velge ut noen oppgaver fra testene (5 7 oppgaver), noen som eleven har svart rett på, og noen hun/han har svart feil på. Spør eleven Hvordan tenkte du da du løste denne oppgaven?

50 1.Kan du lese spørsmålet for meg? (Lese) 2.Hva spørres det etter i oppgaven? (Forstå) 3.Kan du fortelle meg en måte å finne svaret på? (Bearbeide) 4.Kan du vise meg hvordan du fant svaret og si meg hvordan du går fram for å finne det? (Beskrive fremgangsmåte) 5.Kan du skrive ned svaret på oppgaven? (Avkode) Newman (1983)

51 Huskeregler for elevintervju Et intervju er ikke en undervisningssituasjon. Hovedhensikten er å finne ut hvordan eleven har tenkt. Eleven skal stå for snakkingen fordi intervjuet skal avsløre hvordan eleven tenker. Oppmuntre eleven til å forklare og beskrive, selv om det går tregt Læreren bryter bare inn for å forsikre seg om at hun/han har forstått hva eleven mener.

52 Under intervjuet skal ikke læreren prøve å hjelpe eleven til å finne riktig svar, passende strategier eller korrekt måte å tenke på. Prøver læreren å hjelpe, vil hun/han ikke lære noe om elevens tenkemåte. Lærerens rolle er å lytte I intervjusituasjonen må læreren oppføre seg som en vitenskapsmann: hvert svar er ikke først å fremst å bli betraktet som riktig eller galt, godt eller dårlig, men som interessant eller informativt. Gale svar er med på å gi informasjon om hva eleven har misforstått eller har problemer med og er derfor like nyttige for læreren som et rett svar.

53 Ny oppgave hentet fra Alle Teller Hvor mange ulike brøker fins det mellom 2/5 og 3/5? Sett ring rundt A, B, C eller D og fullfør svaret. Svaralternativ: A: Ingen. Hvorfor? B: En. Hvorfor? C: Noen. Skriv to D: Mange. Skriv to Denne oppgaven ble korrekt besvart av svært få elever Hovedbegrunnelsene for å velge alternativ A var ikke uventet

54

55 Svarkategorier A. Vet at 4/3 er større enn 1 B. 2/3 er like stor som 3/4 og lignende uttalelser C. Foretrekker å gjøre om til desimaltall eller prosent D. Svaret korrigeres av informanten selv ved hjelp av tid og refleksjon E. Har lest oppgaven litt for raskt, uten at dette alene forklarer feilvalg

56 G1: Jeg valgte A fordi det ikke kan være desimaler i brøk ok eee G1:Nei, jeg tenkte da ikke på at det gikk an å ta noen andre enn femdeler G1:...det da kan være mange [smilte]

57 Kategori B ( 2/3 er like stor som 3/4 ): J1: [ ] 2/3 er like mye som 3/4 nei, det er det ikke. J4: Eh, ja, fordi for eksempel 3/4 er jo 4/5, mener jeg J4: [ ] ja 2/3 er også like stor, ikke fordi det er samme tall, men jeg føler at det er samme forhold i og med at de mangler en Lærer: Vi tar oppgaven en gang til J4: [ ] er litt usikker på de andre tallene, da viser det seg jo at 4/5 er større enn 2/3, men hva med 3/4, er det større eller mindre? Jeg får ikke til å bruke samme resonnementet på 3/4

58 G5: Der er det 4 og der er det 3 (peker på 3/4) og der er det 2 og der er det 3 (peker på 2/3), så det er liksom hakket mindre på begge og da er de vel like store? [gutten svarte 2/3 og 4/5] G2: De er stort sett like. Ingen er spesielt større enn... de er stort sett like i forhold til 1, 4/5 mangler en og 2/3 mangler en, en i forskjell på teller og nevner G8: 2/3 det er er... nesten... akkurat like mye som 3/4.

59 G10:[svarte 2/3] Lærer: Noen du var sikker på det ikke kunne være? G10: 7/10, virker som om 2/3 er større, 2/3 er mer, 2 av 3 Eller ble dette galt nå? (teller lavt) Nei Lærer : Hva tenkte du nå? G10: De er vel større enn 3/4 (peker på 2/3 og 4/5) Eller er ikke de to like??

60 (valgte 5/8, 4/5 og 7/10) G4:Det var kun ett spørsmål jeg lurte på under hele testen G4:Eh, jo, jeg ser jo oj nå ser jeg forresten at jeg har tatt feil på den ene. Jeg:Hvilken? G4:Den 5/8, for det jeg tenkte var å fordoble i alle og eller nei ikke fordoble i alle, men gjøre det lettest mulig den 7 av 10 er jeg ganske trygg på... den er 70 %. Og da oj den er feil den og

61 G4: Det var egentlig prosentregning jeg tenkte å bruke. Lærer: Hva nå? G4: Bare 4/5 (virker helt sikker) Lærer: Hva er det som gjør at du nå er helt sikker? Du har jo funnet ut av dette på egen hånd G4: Under testen bare røsja jeg gjennom hele greia, men jeg brukte den tiden jeg trodde jeg trengte

62 G6 svarte 2/3 og 4/5. Lærer: Var oppgaven grei å forstå? G6: Ja, for så vidt, brøken skulle være mindre enn ¾, altså være mindre enn Lærer: Les oppgaven en gang til.

63 G6: mindre enn 3/4, det er altså det det står, altså...større enn 3/4, men mindre enn 1. 4/3 er utelukket fordi det er større enn 1. 5/8 er fullt mulig, men jeg tenkte ikke mye over det 2/3 det er er nesten akkurat like mye som 3/4. Må det være større? Teller det ikke hvis det er like mye? Hva med 3/4? Lærer: les oppgaven langsomt en gang til

64 Uttalelser som: ingen er spesielt større nesten akkurat like mye virker som om forsterker inntrykket av et svært mangelfullt brøkbegrep hos mange.

65 Lærerveiledning i undervisning om tall og tallforståelse eks. s Veiledning for innføring av nøkkelbegreper 2.Forklaring på hvordan og hvorfor misforståelser og misoppfatninger oppstår. Konkrete eksempler for alle begrepene 3.Forslag til hvordan undervisningen bør legges opp ved innføring av nye begreper 4.Lærerveiledning for hvordan undervisningen kan legges opp for elever og elevgrupper som har utviklet misforståelser og misoppfatninger.

66 - - -

67 Informasjon og veiledning ved bruk av testene Generell informasjon og veiledning s. 122 Hoderegningsoppgaver Spesifikk informasjon og veiledning: Oppgavens innhold Hensikten med oppgaven Forventet prestasjon av eleven Spesifikk veiledning knyttet til gjennomføring av oppgaven

68 Nivå samme som trinn? 10. nivå Elev 9. trinn 8. nivå 7. nivå

69 69

God morgen! Alle Teller

God morgen! Alle Teller God morgen Alle Teller Gerd Åsta Bones & Mike Naylor www.matematikkbølgen.com mh Hvem er vi? Gerd Åsta Bones, Leder Matematikkhuset Jobber full tid (siden 2002) som prosjektleder/hovedansvarlig for barnehage

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Siv Svendsen UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning Haustsemesteret 2014 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE/UNIVERSITETET I BERGEN Forord Helt fra jeg startet

Detaljer

Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk. Marthe Lund Jensen

Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk. Marthe Lund Jensen Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk av Marthe Lund Jensen 556 Veileder: Bodil Kleve, Matematikk Bacheloroppgave i Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Vurdering av matematikkapper. Av Nils Henry Rasmussen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Vurdering av matematikkapper. Av Nils Henry Rasmussen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Vurdering av matematikkapper Av Nils Henry Rasmussen Innhold 1 Innledning... 3 2 Utvikling av matematisk forståelse... 3 2.1 Begrepsforståelse...

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Bacheloroppgave i GLU 5-10

Bacheloroppgave i GLU 5-10 Kommunikasjon i matematikktimen av Nora Heger Voldner 913 Veileder: Bodil Kleve, matematikk Bacheloroppgave i GLU 5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Regning med desimaltall

Regning med desimaltall Regning med desimaltall Gard Brekke I denna artikel beskrivs och diskuteras sådana uppfattningar som kommit fram när man studerat hur elever räknar med tal i decimalform. De uppfattar ibland talen som

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

3 Prestasjoner i matematikk

3 Prestasjoner i matematikk 3 Prestasjoner i matematikk Liv Sissel Grønmo og Ole Kristian Bergem I dette kapittelet presenteres flere typer resultater som viser elevenes prestasjoner i matematikk på henholdsvis 8. og 4. trinn. TIMSS

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer