Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30"

Transkript

1 Radøy kommune Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik V Medlem Finn Frantzen KRF Medlem Silje Namtvedt SP Medlem Roy Bø FRP Medlem Kenneth Taule Murberg H Medlem Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, møtesekretær Arthur Kleiveland Underskrifter: Jon Askeland Ordførar Arthur Kleiveland møtesekretær

2 Sakliste Saknr Tittel 092/2014 Kulturminneplan - vedtak om planprogram 093/2014 Busetjing av flyktningar 094/2014 Høyring - framlegg til fjerning av konsesjonslova og oppheving av buplikta - uttale frå Radøy kommmune til høyringsframlegget 095/2014 Høyringsuttale Regional plan for vassregion Hordaland - Radøy kommune 096/2014 Strategi for innfartsparkering i Bergensområdet - høyringssvar til Hordaland fylkeskommune 097/2014 Kommuneplan for Radøy - revisjon - gjennomgang av innspel og fastsetting av planprogram - Plansak /2014 Meldingar og referatsaker

3 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2014 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 14/ /13312 Kulturminneplan - vedtak om planprogram Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Framlegg til planprogram forkulturminneplanen for Radøy vert godkjent for fastsetting i kommunestyret. Grunngjeving av vedtaket er at planprogrammet er i tråd med planstrategi for Radøy kommune Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova 4-1. Saksopplysingar: Bakgrunn I møte 14. oktober 2014 sak 062/2014 vedtok formannskapet oppstart av planarbeidet og å leggja framlegg til planprogram for kulturminneplan for Radøy kommune ut på høyring med høyringsfrist 2. desember. Det er kome innspel til arbeidet og desse vert no lagt fram for styringsgruppa. Planprogrammet skal fastsettast av kommunestyret, og formannskapet som styringsgruppe innstiller til vedtak. Vurdering Meldinga om oppstart av planarbeidet og framlegg til planprogram vart kunngjort i lokalavisene, på kommunen sine nettsider og facebookside, og sendt ut til aktuelle høyringspartar. Det kom inn fem høyringssvar: 1. Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga har ingen merknader til oppstart av planarbeidet.

4 2. Statens vegvesen skriv at det er positivt at kommunen vil kartleggja og registrera kulturminne i kommunen i samband med planarbeidet. Dei ligg til grunn at vegrelaterte kulturminne vil verta ivareteke. Dei har ingen merknader til oppstartsmeldinga. Rådmannen si vurdering: Vegrelaterte kulturminne vil verta omhandla i planen. 3. Opplysningsvesenets fond har ingen merknader på noverande tidspunkt, men tar forbehold om å koma med innspel på eit seinare tidspunkt. 4. Radøy pensjonistlag har ingen merknader til planprogrammet. 5. Hordaland fylkeskommune har ein del merknader som vert kommentert nedanfor. 1. Det bør koma tydelegare fram kva ein kulturminneplan er for noko. 2. Det må koma fram at eit av måla med kulturplanen er å synleggjera potensiale for bruk av kulturminne som ressurs i samfunnsplanlegginga, også som næringsføremål. Eit mål må òg vera at kulturminneplanen skal formidla Radøy si historie på ein god måte. 3. I høve til plan- og bygningslova bør ein ta inn 1 føremål, og visa til 3-1 som gjeld oppgåver og omsyn i planlegging etter lova. Naturmangfoldlova bør også nemnast. 4. Under regionale planar bør regional plan for attraktive senter i Hordaland og regional klima- og næringsplan takast med. 5. I tilknytning til kommunale planar bør arbeidet med å få oppbevart verdifulle, lause kulturminne på ein skikkeleg måte knyttast opp mot tydelege prioriteringar og sjåast i samanheng med kva som er viktig og kvifor det er viktig for Radøy kommune. 6. Ynskjer ei meir utfyllande liste over viktige dokument og kjelder. 7. Fylkeskommunen har ingen merknader til at planen får status som temaplan, så lenge ein følgjer prosesskrava i plan- og bygningslova. Det bør koma tydelegare fram kva ein kulturminneplan er for noko. Rådmannen si vurdering: Vert tatt inn i planprogrammet under punkt 1. Det må koma fram at eit av måla med kulturplanen er å synleggjera potensiale for bruk av kulturminne som ressurs i samfunnsplanlegginga, også som næringsføremål. Eit mål må òg vera at kulturminneplanen skal formidla Radøy si historie på ein god måte. Rådmannen si vurdering: Vert tatt inn i planprogrammet under punkt 3. I høve til plan- og bygningslova bør ein ta inn 1 føremål, og visa til 3-1 som gjeld

5 oppgåver og omsyn i planlegging etter lova. Naturmangfoldlova bør også nemnast. Rådmannen si vurdering: Vert tatt inn i planprogrammet under punkt 4.2. Under regionale planar bør regional plan for attraktive senter i Hordaland og regional klima- og næringsplan takast med. Rådmannen si vurdering: Vert tatt inn i planprogrammet under punkt 4.3. I tilknytning til kommunale planar bør arbeidet med å få oppbevart verdifulle, lause kulturminne på ein skikkeleg måte knyttast opp mot tydelege prioriteringar og sjåast i samanheng med kva som er viktig og kvifor det er viktig for Radøy kommune. Rådmannen si vurdering: Det vert lagt opp til at kulturminneplanen gjeld for faste, materielle kulturminne. Det vert såleis ikkje gjennomført kulturminneregistreringar for gjenstandar, og desse vert heller ikkje omhandla i temadelen. I handlingsprogrammet vil gjenstandar verta omhandla. Teksten under punkt 6 vert endra slik at dette kjem tydelare fram. Ynskjer ei meir utfyllande liste over viktige dokument og kjelder. Rådmannen si vurdering: Vert tatt inn i planprogrammet under punkt 4.5. Fylkeskommunen har ingen merknader til at planen får status som temaplan, så lenge ein følgjer prosesskrava i plan- og bygningslova. Konklusjon Revidert planprogram vert lagt fram for politisk handsaming. Planprogrammet skal fastsetjast av kommunestyret. Formannskapet i Radøy - 092/2014 FS - handsaming: Det vart stilt spørsmål ved kvifor Manger skal eit større fokus i kulturminneplanen enn resten av Radøy. Rådmannen svara at det mellom anna har samanheng med at Manger er tettstaden og at kulturminna her er utsett for større press. Som gamalt administrasjonssenter kan ein også venta at Manger-området kan ha fleire unike kulturminne. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Framlegg til planprogram forkulturminneplanen for Radøy vert godkjent for fastsetting i

6 kommunestyret. Grunngjeving av vedtaket er at planprogrammet er i tråd med planstrategi for Radøy kommune Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova 4-1. Vedlegg: Opplysningsvesenets fond - uttale til planprogram Statens vegvesen: uttale til planprogram Radøy pensjonistlag - uttale planprogram Fylkesmannen i Hordaland - uttale til planprogram Hordaland fylkeskommune, kultur og idrett: uttale til planprogram Planprogram - endeleg versjon_medframside2

7 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 087/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Nina Marie Kvamme 14/ /12517 Busetjing av flyktningar Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Notat om busetjing av flyktningar vert teke til orientering. Saksopplysingar: Bakgrunn Radøy kommune har tatt i mot flyktningar sidan slutten av 1980-talet, då hovudsakleg frå Bosnia. Frå tidleg 2000 kom det flyktningar frå Irak og Sierra Leone, mens vi frå 2009 har tatt imot flyktningar frå Eritrea. Oppmodinga frå IMDI for åra var busetting av 20 flyktningar i kvart av åra, totalt 60 flyktningar. Kommunestyret vedtok i 2013 at Radøy kommune skal ta i mot 6 flyktningar i 2014, minst 6 i 2015 og minst 6 i Dette er ei dobling frå tida (snitt per år). I tillegg kjem familiegjenforeining, som vi ikkje kan planlegge tidspunkt for eller omfang av på førehand. For å sikre mottak og integrering, såg vi at vi trengte ei meir tverrsektoriell tilnærming til arbeidet. NAV var mykje åleine med arbeidet, vi mangla språkplassar, og høvelege bustader var også ei utfordring. Målsetting for arbeidet med busetting, er å sikre ei best mogeleg integrering innafor rammene for introduksjonsordninga. Introduksjonsordninga gjeld i to år, og det er etter dette eit mål at flest mogeleg har kome seg i ordinært arbeid, eller i skule. Ny organisering frå 2014 Februar 2014 oppretta vi ei styringsgruppe for arbeidet, som består av kommunalsjefane. Målet med dette er å ha mynde over alle einingane i kommunal drift, og sikre felles ansvar og medverknad i arbeidet. Vi etablerte også ei inntaktsnemnd for flyktningar, her er representant frå NAV, teknisk, oppvekst og helse og omsorg. Leiar for arbeidet er rådgjevar helse og omsorg. Eitt av tiltaka som vart vedteke, er - utover oppretting av styringsgruppe og inntaksnemnd - utarbeiding av prosedyre for mottak av flyktningar. Dette er gjort, og kommunalsjefane har hatt ansvar for å informere og følgje opp sine einingar i arbeidet. Inntaksnemnda har også starta ei kartlegging av dei som er busette her i dag, der vi ser på utdanning og kompetanse frå heimlandet. Målet med kartlegginga er å finne språkplass og seinare arbeidsplass

8 som passar den enkelte, evt skuletilbod på rett nivå. Når det gjeld bustad, har Radøy kommune få bustader i offentleg eige. Vi inngår difor leigeavtalar med private, minimum tre år, og vidareleiger desse til dei som skal busetjast. Vi ser at det er mest hensiktsmessig for dei fleste å busetje seg på Manger, men har også etablert tre bustader i og ved gamle kommunehuset i Bø. Her er skule, barnehage og butikk, språkplassar har vi også fått her. Arbeidet vidare Vi ønskjer å utvide arbeidet med integrering av busette til å famne heile Radøysamfunnet. Ein definisjon av integrering er at «man sosialt og kulturelt skal bli en del av det rådende samfunnet». I dag er det det offentlege som har det meste av oppfølging og tiltak, mens vi ser at skal integreringa lukkast, må flyktningane takast i mot av lokalsamfunnet, og bli deltakarar på dei arenaer som er i kommunen. Det gjeld fritidsaktivitetar, sosial deltaking og arbeid. LHL i Radøy har arbeidd jevnt og trutt med integreringsarbeidet, men melder at det er behov for andre arenaer, spesielt treng dei busette kontakt med innbyggarar på sin egen alder. Å arrangere treff og arenaer kun for flyktningane er kjekt, men det bidrar ikkje til integrering. Utfrå dette kan det tenkast at styringsgruppa ville tene på å ha fleire medlemer, som ikkje nødvendigvis er knytt til kommunale tenester. Ungdomskoordinator gjer også eit svært godt arbeid knytt til integrering, og har ikkje sett alder som noko hindring for deltaking på dei arenaer ho arbeider på. Inntaksnemnda vil arbeide vidare med utvikling av gode rutinar for arbeidet. Mykje er kome på plass, men arbeidet er tidkrevjande for medlemene av nemnda. Ei viktig rettesnor for arbeidet er å ta i bruk dei tenester og tilbod som vi har i Radøy, ikkje etablere nye tilbod spesielt tilpassa dei busette. Det å ha med dei ulike sektorane i inntaksteamet, som ansvarlege for gjennomføring av både plan og praktiske tiltak, er uvurderleg for grad av gjennomføringsevne. Det er mange praktiske detaljar knytt til busetting, alt frå oppheng av gardiner til anbudsarbeid knytt til møblering, frå tuberkulosekontroll til husleigekontraktar. Vi ønskjer å arbeide meir med informasjon og fadderordningar, nettopp for å inkludere fleire i arbeidet, og sikre god og rask integrering i Radøy kommune. Dersom vi klarar å aktivere den kompetansen den enkelte busette i Radøy har, vil dei raskare kunne ta del i samfunnet på sjølvstendig grunnlag. Oppleving av meistring er viktig for korleis ein ser på seg sjølv, og det å kome seg raskt i arbeid gjer at ein endrar status frå mottakar til bidragsytar. I tillegg til den menneskelege gevinsten ved at flyktningane så snart som mogeleg blir i stand til sjølvstendig å ivareta sine eigne interesser, vil god kvalitet på dette arbeidet også bidra til at kommunen sikrar effektiv drift og god økonomisk styring. Budsjettet legg opp til å nytte midlar kommunen får gjennom introduksjonsordninga til å styrke bemanninga ved NAV. Det er her det meste av det praktiske arbeidet skjer, ved mottak, oppfølging i bustad og i språkplass, og gjennom planarbeidet knytt til den enkelte busette. Auka kapasietet her ser vi som heilt nødvendig for å kunne handsame den vedtekne auke i mottak av flyktningar i Radøy. Også i framtida vil tilgang på bustader verke inn på kapasiteten for mottak. I år har vi tatt i mot tre av neste års «kvote», då vi fekk førespurnad om langtidsleige av eit hus på Manger frå oktober. I investeringsbudsjettet for neste år er det sett av seks mill til kjøp av bustad, nettopp for å kunne ha meir stabil tilgang på bustader. Slik inntaksnemnda ser det, har vi no eit nivå på mottak som vi kan takle, og vi ønskjer å nytte åra fram til 2016 til å sjå korleis vi klarer å gjennomføre busettinga innafor ny modell. Vedtaket seier «minst seks», det vil seie at om kapasiteten er tilstrekkeleg, så vil vi kunne vurdere å ta i mot fleire enn seks per år. Større avvik frå vedtak vil bli eventuelt bli fremja som sak i løpet av 2015.

9 Det er også kjekt å sjå at andre kommunar har høyrt om arbeidet vi gjer, vi har hatt ein delegasjon frå Osterøy på besøk i haust, i samband med at dei skal ta imot flyktningar frå desember. Gulen har også fått oversikt over vår organisering, og prosedyrane vi har utvikla for vårt arbeid. Formannskapet i Radøy - 087/2014 FS - handsaming: Det var semje i formannskapet om å utsetja orienteringssak om busetjing av flyktningar og ta saka opp att til drøfting i formannskapet, og i kommunestyret i januar FS - vedtak: Sak om busetjing av flyktningar vert utsett og tatt opp att til drøfting i formannskapet og i kommunestyret i januar Formannskapet i Radøy - 093/2014 FS - handsaming: Frode Hervik (V) kom med følgjande tilleggsframlegg: "Det vert vurdert nærare korleis frivillig sektor skal inkluderast i integreringsarbeidet. Mellom anna kan Frivilligsentralen bli vurdert for å ha ei rolle". Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding, med Frode Hervik (V) sitt tilleggsframlegg i møtet. FS - vedtak: Notat om busetjing av flyktningar vert teke til orientering. Det vert vurdert nærare korleis frivillig sektor skal inkluderast i integreringsarbeidet. Mellom anna kan Frivilligsentralen bli vurdert for å ha ei rolle. Vedlegg: FLYKTNINGEARBEIDET I RADØY KOMMUNE (27450) Prosedyre-Busetjing av flyktninger i Radøy (27451)

10 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 094/2014 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Toril Marie Mulen 14/ /13017 Høyring - framlegg til fjerning av konsesjonslova og oppheving av buplikta - uttale frå Radøy kommmune til høyringsframlegget Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune går imot framlegget om å fjerne konsesjonslova og oppheve buplikta. Grunngjevinga går fram av saksutgreiinga. Saksopplysingar: Bakgrunn Landbruks- og matdepartementet sende ut eit notat til høyring. Notatet omfattar eit framlegg om å fjerne lov om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonslova) frå Framlegget foreslår også å oppheve dei lovføresegnene som i lov om odelsretten og åsetesretten ( odelslova) frå 1974, som omfattar buplikta. Regjeringa har i Sundvolden-plattforma lagt opp til vesentlege endringar når det gjeld reglane om fast eigedom. Den enkelte grunneigar skal gjevast større råderett over eigen eigedom, mellom anna ved at konsesjonslova og buplikta opphevast. Det er samstundes eit mål å gjennomføre forenklingar og å redusere landbruksbyråkratiet. Framlegget inneber at erverv av fast eiendom ikkje lenger vil være betinga av tillating (konsesjon) frå det offentlege. Framlegget innebærer vidare at det ikkje vil være buplikt ved erverv av landbrukseigedom, og at det heller ikkje kan fastsettast forskrift om nedsett konsesjonsgrense (såkalt nullgrense) i kommunane. Framlegget styrker den private eigedomsretten, og gjer det enklare å få omsett eigedom mellom private. Høyringsnotatet legg til grunn at konsesjonslova avgrensar selgar sin vilje til å leggje ut landbrukseigedommen sin for salg i ein open marknad. Dette kan være til hinder for ein effektiv marknad for omsetting av konsesjonspliktige landbrukseigedommar. Vidare vert det peika på at dette kan svekke rekrutteringa til landbruksnæringa og at dette samstundes er eit hinder for aktive næringsdrivande som ynskjer tilleggsjord for å rasjonalisere landbruksdrifta si. Dei konkrete framlegga Landbruks- og matdepartementet legg fram i høyringsnotatet er: Konsesjonslova i si heilheit vert fjerna. Erverv av fast eigedom vil ikkje lenger vere avhengig

11 av løyve ( konsesjon) Det vil ikkje lenger vere buplikt ved erverv av landbrukseigedom Departementet skriv dei meiner omsyna som lova skal ivaretake ikkje er tilstrekkeleg tungtvegande til at ein skal halde fram med den kontrollen på omsetnad av landbrukseigedommar som konsesjonslova innebærer. Departementet skriv også at ut ifrå omsynet til eit heilskapleg regelverk må også buplikta for dei odels- og åsetesberettiga opphevast. Det same gjeld dei andre reglane om buplikt i odelslova. I høyringsnotatet legg departementet vekt på at ei eventuell oppheving av konsesjonslova og endring i odelslova frigjev ressursar i kommunane då det ikkje lenger vil være naudsynt med konsesjonssakshandsaming. Det vil også fjerne kommunane sitt ansvar for oppfølging av brot på konsesjon og kontroll av eigenerklæringar om konsesjonsfridom. Dersom konsesjonslova vert oppheva vil det ikkje lenger kunne vedtakast forskrift om nedsett konsesjonsgrense. Og dei eksisterande forskriftene vil verte oppheva, då det ikkje lenger vil vere ein lovheimel for dei. Konsesjonslova vil ikkje verte erstatta av andre lover og reglar. Framlegget ligg no ute på høyring til 15. januar Ein finn høyringsdokumenta på Vurdering Føremålet med konsesjonslova er mellom anna å regulere og kontrollere omsetninga av fast eigedom for å oppnå eit effektivt vern om landbruket sine produksjonsarealer og slike eigar- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Velger ein å fjerne konsesjonslova fjerner ein føremålet og styringsverktyet for å sikre eit effektivt vern om landbruket sine produksjonsareal og slike eigar- og bruksforhold som er mest gagnlege for samfunnet. Ei fjerning av konsesjonslova vil styrke den private eigedomsretten. Konsekvensane av ei fjerning av konsesjonslova og oppheving av buplikta, er at erverv av landbrukseigedommar ikkje lenger vil trenge løyve ( konsesjon) av kommunen. Dette vil medføre at alle landbrukseigedommar som i dag er regulert av konsesjonslova vil omsettast på den frie marknaden. Kommunen vil heller ikkje ha nokon høve til å regulere prissettinga. Ved ei oppheving vil dei som måtte ønskje det kunne erverve ein landbrukseigedom. At kravet om buplikt vert oppheva betyr at kommunen ikkje vil ha høve til å krevja buplikt av ervervar. Driveplikta vil vere den same som i dag. Ein av konsekvensane ved fjerning av konsesjonslova er at omsetnaden av landbrukseigedommar som i dag er regulert av konsesjonslova kan omsettast fritt mellom kjøpar og selgar utan innblanding frå offentlege mynde. Kven som helst kan erverve ein landbrukseigedom utan at nokon har høve til å regulere det. Det kan være ervervarar som ikkje er lokalt busette, det kan være sameige, og det kan være aksjeselskap med avgrensa ansvar som kjøper landbrukseigedommar om ein fjernar konsesjonslova. Å fjerne konsesjonslova vil kunne opne for eit selskapslandbruk der industri, matvarekjeder og/eller andre selskap kan eige landbruksjord. Ein mister styringa med eigarformene. Ein mister nasjonal råderett over matjorda. I Noreg har vi ein lang tradisjon med lokalt eigarskap og sjølveigande bønder. Konsesjonslova slik den er utforma i dag er med på å ivareta denne tradisjonen. Internasjonalt ser ein at store land med store befolkningsgrupper kjøper opp matproduksjonsjord på andre kontinent for å sikre eigen befolkning mattryggleik i langsiktig perspektiv.

12 Ved ei oppheving av buplikta har kommunen heller ikkje høve til å krevje busetting på landbrukseigedommen. Oppheving av buplikta vil kunne medføre at landbrukseigedommar vert brukt som fritidsbustadar. Kommunal landbruksforvalting har mange års erfaring å vise til med at lokalt busette eigarar av landbrukseigedommar er betre skikka og meir opptekne av å ivareta kulturlandskapet enn eigarar som ikkje er lokalt busette. Buplikta er eit viktig instrument for å ivareta busetnaden i bygdene. Det har medverka til å oppretthalde kommunale tilbod som skule, barnehage og levande lokalsamfunn. Vi ser også at det sosiale og det faglege miljøet er ein viktig motivasjonsfaktor for dei som har yrket sitt i landbruket. Allereie i dag er det færre utøvarar i yrket, eller også dei som er lokalt busette har tilknytning til anna yrkesliv utanom landbruksdrifta, og det er færre personar å snakke fag med. Ei fjerning av buplikta gjer at vi tek vekk styringsinstrument til å rekruttere lokalt busette eigarar av landbrukseigedommane, slik at vi moglegvis ytterlegare bidreg til å forringe eit viktig sosialt og fagleg nettverk som er ein viktig motivasjonsfaktor for å halde fram i landbruksnæringa. Dertil er buplikta ein viktig motivasjonsfaktor for å skaffe rekruttering til landbruksnæringa. Radøy kommune har erfaring frå at faglege og sosiale nettverk mellom yrkesbrør i landbruksnæringa har generert økonomisk samarbeid og investering i landbruksnæringa. Driveplikta skal bestå. Men, ei fjerning av konsesjonslova og oppheving av buplikta vil gjere at det vert vanskelegare for kommunen å handheve driveplikta. Ein konsekvens av oppheving av buplikta er truleg at fleire kjøper landbrukseigedommar og brukar landbrukseigedommane som fritidseigedommar. Dette kan gjere at det vert mindre attraktivt for dei som vil drive tradisjonell landbruksdrift å halde fram i landbruksnæringa, og ein kan få auka konfliktnivå mellom utøvarane i yrket og dei som ikkje er lokalt busette. Radøy kommune har erfaring med at konfliktnivå mellom utøvarar i landbruksnæringa og dei som ikkje er utøvarar i landbruksnæringa påverkar utøvarane i landbruksnæringa på ein ugunstig måte når det gjeld å ivaretake arealet og skjøtte det på ein berekraftig måte med omsyn på bruk av husdyrgjødsel og beiting. Radøy kommune finn det allereie i dag er krevande å handheve driveplikta. Radøy kommune finn det vert enno meir krevande å handheve driveplikta om vi får færre lokalt busette eigarar av landbrukseigedommane. Konsesjon skal i alminnelegheit ikkje gjevast dersom det ved ervervet oppstår sameige i eigendommen, eller talet sameigarar aukar jamfør Konsesjonslova 9 andre ledd. Det er høgst sannsynleg at konsesjonslova har medverka til å unngå ein del søknadar og minske tal søknadar frå sameigarar i arveoppgjerssituasjonar, av di lova er utforma som den er, og konsesjonslova er tydeleg på at det ikkje er ynskjeleg med sameigarar. Radøy kommune har erfaring med at det er større vilje til investering i, og ivaretaking av jord og bygningar på ein landbrukseigedom, der det er ein eigar enn der det er sameige på eigarsida. Ved avgjerd av søknad om konsesjon for erverv av eigedom som skal nyttast til landbruksføremål skal det særleg leggast vekt på om ervervet innebærer ei driftsmessig god løysing og om ervervet ivaretek omsynet til heilheitleg ressursforvaltning og kulturlandskapet, jamfør Konsesjonslova 9 første ledd punkt 3 og 5. Radøy kommune har erfaring med at når folk søkjer om deling av landbrukseigedommen for å selje jorda som tilleggsjord til gardsbruk i aktiv drift, søkjer ein løysingar som ivaretek krava i konsesjonslova knytt til heilheitleg ressursforvaltning, kulturlandskapet og driftsmessig gode løysingar. Ved ei eventuell fjerning av konsesjonslova har vi ingen insitament for å ha eit overordna blikk for kva som er heilheitleg ressursforvalting og driftsmessig gode løysingar. Radøy kommune har i dag erfaring frå leigejordmarknaden som kan gje ein peikepinn på korleis ervervsoverdraging kan verte påverka om ein fjernar konsesjonslova. Når det gjeld avtale om leigejord er ikkje offentlege mynde involvert i same grad ved avtale mellom

13 partane som ved kjøp av tilleggsjord. Radøy kommune har erfaring frå leigejordmarknaden med at den mest attraktive jorda vert hausta av dei som betalar best for leigejorda, sjølv om det ikkje tilkjem næraste naboane som også kunne hatt god nytte av arealet i drifta på sin landbrukseigedom, men utøvarar i landbruksnæringa frå andre kommunar har fått leigejordsavtale. Dette medfører ei uhensiktsmessig og ikkje ei driftsmessig god løysing om utøvarane i landbruksnæringa køyrer om kvarandre over lange avstandar for å hauste avling. Ved ei fjerning av konsesjonslova vil mest sannsynleg denne trenden forsterkast, noko som klart ikkje vil vere i tråd med overordna interesser til beste for samfunnet, miljøet eller driftsmessig gode løysingar. I høyringsnotatet vektlegg også departementet at både plan- og bygningslova og jordlova vil kunne anvendast til bruk og vern av fast eigedom og derfor ivaretar samfunnsomsyn. Departementet meiner at plan-og byggningslova og jordlova dekker dei omsyn og interesser som konsesjonslova skal ivareta. Radøy kommune finn ikkje dette rett, då konsesjonslova skal ivareta landbruket sine interesser og sikre ei god forvaltning av landbruksressursane. Verken plan- og bygningslova eller jordlova har verkemiddel til å kunne forsikre seg om at dei som erverver eigedom vil ta vare på landbruksressursane inkludert bygningar, kulturlandskap mm. Reglane i konsesjonslova gjeld ved omsetting av eigedom, og departementet meiner at dette direkte påverkar omsettinga og vidare bidreg til høg snittalder på eigarar av landbrukseigedom. Radøy kommune finn at det departementet peikar på ikkje direkte kan knyttast til konsesjonslova. At det er høg gjennomsnittsalder på eigarane av landbrukseigedommar samsvarer med andre trekk i utviklinga i landbruket der det er låg interesse for å overta gardsbruk. Dette kan truleg knyttast tettare til dei økonomiske rammebetingelsane i landbruket, ved at mange kvir seg for å overta då det er dårleg økonomi i landbruksdrift. Rekrutteringsproblema i landbruket kan og sjåast i samanheng med rekrutteringa til landbruksutdanning, der ein har slite. Departementet viser vidare til at det er få landbrukseigedommar som vert omsett på den frie marknaden, og at konsesjonslova her er ein dempande faktor som hindrar interesserte kjøparar. Radøy kommune meiner dette heller vil kunne knyttast til dei økonomiske rammebetingelsane i landbruket enn til sjølve lovgjevinga. På sikt vil fjerning av konsesjonslova kunne redusere og svekke rekrutteringa til landbruket, særleg i meir sentrale områder. I meir sentrale områder er det eit mykje større press på å erverve landbrukseigedommar av andre interessentar enn dei som ynskjer å drive med landbruk og matproduksjon. Mange landbrukseigedommar vil vera attraktive å nytta som fritidseigedommar, eller til andre formål. Her vil mange av dei som ønskjer å drive med landbruk kunne bli pressa ut grunna manglande kapital til å kunne kjøpe seg inn i landbruksnæringa. Svak rekruttering til landbruket er ikkje nødvendigvis ein konsekvens av konsesjonslova. 60% av landbrukseigedomane som vert omsett er utan prisregulering og utan krav til buplikt. Det er truleg dei økonomiske rammene for landbruksdrift og eigarane sine kjensler for garden som gjer at fleire eigedommar ikkje vert lagt ut for sal. Framlegget til fjerning av konsesjonslova vil medføre fri prissetting, noko som kan gjera det vanskelegare for unge å kjøpa seg ein landbrukseigedom. Både selskap med begrensa ansvar (AS m.fl.) og kapitalsterke kjøparar som ynskjer fritidseigedomar vil lettare kunne fortrengja den gruppa ein eigentleg ynskjer inn i landbruket. Erfaring frå andre stader i verda er at landbruksareal vert kjøpt opp av utanlandske selskap, noko som ikkje er ei ynskt utvikling hjå oss. Det vert argumentert med at framlegget vil medføra mindre arbeid for kommunane. Konsesjonssaker er gebyrfinansiert og det er få saker i kvar kommune. Det er difor ikkje eit argument for å fjerne konsesjonslova at ein får mindre arbeid i kommunal forvaltning. Det vil truleg ikkje gje særlege

14 innsparingar for kommunen om ein fjernar konsesjonslova. I vår kommune er erfaringane at den største hindringa for å kjøpa tilleggsjord er at prisen er blitt så høg, sjølv med eksisterande prisregulering, at det er vanskeleg for bønder å konkurrera med andre meir kapitalsterke kjøparar. Når ein no foreslår å fjerna priskontrollen heilt er det truleg at prisen på landbrukseigedommar vil auka. Dette kan vera positivt for dei som sel og vil ut av landbruksnæringa, men situasjonen for dei som ynskjer å kjøpa og driva ein landbrukseigedom vert vanskelegare. Kommunen ynskjer å ha ein variert bruksstruktur, med både små og store bruk busett av eigarane. Framlegget vil gjera at viktige verkemiddel for å nå dette målet vert teke vekk. Ei fjerning av konsesjonslova og oppheving buplikta vil kunne få store konsekvensar for eigarstruktur og busettingsmønster. Det blir i høyringsnotatet lagt stor vekt på at konsesjonslova er eit hinder for eit heilskapleg og godt landbruk. Denne konklusjonen er i konflikt med argumentet om at det ikkje er mogeleg å dra ein heilt sikker slutning om verknaden av konsesjonslova. Det er ikkje klart om konsekvensane av å fjerne konsesjonslova vil gje dei effektane som departementet ynskjer, og det bør difor gjerast ei meir grundig vurdering før ein gjer så omfattande endringar som her er foreslått. Formannskapet i Radøy - 094/2014 FS - handsaming: Kenneth Murberg (H) gav uttrykk for at han meiner framlegget til høyringsuttale er for einsidig framstilt, og gjorde framlegg om å senda uttalen i retur. Rådmannen minna om at det i høyringsuttalar ikkje er vanleg å gjera ei tradisjonell saksutgreiing. Ordførar Jon Askeland kom med framlegg om å gje ein kort uttale, basert på første setning i rådmannen sitt framlegg og eit tilleggsframlegg om at "kommunen ønskjer ein heilskapleg gjennomgang av eigedomslovverket med sikte på forbetringar." Utsetjingsframlegget fekk to røyster (K. Murberg,H, Roy Bø FrP) og fall. I ei prøverøysting fekk første setninga i rådmannen sitt framlegg fem røyster og vart vedteken. Andre setning i rådmannen sitt framlegg vart samrøystes nedstemt. Ordføraren sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke. I endeleg avrøysting vart følgjande framlegg vedteken med fem (Sp 3, Venstre, Ap) mot to røyster (Høgre, Frp): Radøy kommune går imot framlegget om å fjerna konsesjonslova og oppheva buplikta. Kommunen ønskjer ein heilskapleg gjennomgang av eigedomslovverket med sikte på forbetringar. FS - vedtak: Radøy kommune går imot framlegget om å fjerna konsesjonslova og oppheva buplikta. Kommunen ønskjer ein heilskapleg gjennomgang av eigedomslovverket med sikte på forbetringar. Vedlegg: Oppheving av konsesjonslova

15 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Øyvind Hatleli 14/ /13398 Høyringsuttale Regional plan for vassregion Hordaland - Radøy kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune ser positivt på arbeidet med å sikre ein felles, bærekraftig bruk av vassressursane på tvers av sektormynde, og ynskjer å væra ein aktiv bidragsytar til at måla i vassforskrifta vert nådd. Radøy kommune vil framheva behovet for styrkja økonomiske ressursar frå statleg hald for å sikre gjennomføringa av aktuelle tiltak innanfor ulike sektorområder. Slik kommunen ser det, er tiltaka ei grovkartlegging av moglege tiltak, kostnad og kven som har ansvaret i vassførekomstar som i dag ikkje oppnår miljømåla. Den samfunnsøkonomiske konsekvensen av tiltaka er etter kommunen si meining for dårleg utgreidd til å ta endeleg stilling til tiltaka. Kartlegging og oppgradering av spreidde avlaup vil vere kostnadskrevjande og ei vurdering av kostnad knytt til dette må utgreiast. Dette gjeld spesielt der det er knytt usikkerheit til påverkingskjelde og påverkingsgrad. Tiltak må settast i gong når ein veit kvar effekten vert størst. Utslepp frå landbruket er ei utfordring som ein ikkje veit omfanget av. Det vert halde møter jamleg med informasjon om problema med avrenning frå jordbruket, men det vil vera eit føremon at ein kan gje støtte gjennom tiltaksordningane RMP og SMIL for å få i gong effektive tiltak. SMIL-strategien for Radøy kommune skal reviderast i 2015, og det vil då vere naturleg å leggje inn støtte til tiltak mot betre gjødselhandtering. Det vil også vere mogleg å påverke RMP-tildelinga gjennom innspel til Fylkesmannen. Kartlegging for å finne dei områda der effekten vert størst må prioriterast før ein kan sette i gong gode tiltak. Radøy kommune vil jobba vidare med dei tiltaka som kommunen har mynde for eller sjølv har ansvar for å få gjennomført. Det gjeld tiltak innanfor landbruk og avlaup. For oppfølging av andre tiltak må kommunane få kompensert for nye oppgåver som fylgje av vassforskrifta. Saksopplysingar: 1. kva saka gjeld:

16 Vassregionmyndigheita for vassregion Hordaland legg no Regional plan for vassregion Hordaland med tiltaksprogram ut på høyring og offentleg ettersyn, etter vedtak i fylkeskommunane Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Føremålet med planen er reinare vatn og betre økologi i vassdrag, innsjøar, grunnvatn og kystvatn. Denne planen er den første av tre slike planar for vassregion Hordaland. Planvedtaka blir i 2015, 2021 og 2027 og arbeidet går fram til Den regionale planen for Hordaland set miljømål for 1803 vassførekomstar i vassdrag, innsjø, kyst og grunnvatn. Tiltaksprogrammet har 912 tiltak for å førebygge eller forbetre tilstanden der det er naudsynt. Det viktigaste faktagrunnlaget er samanstilt og vurdert i den nasjonale kunnskapsdatabasen for vassforvaltning, og Overvakingsprogram for vassregion planen er vedlegg til planen. Høringsfrist er Endelig forslag til plan blir utarbeidd av vassregionmynde som er fylkeskommunen i samarbeid med vassregionutvalet. Slutthandsaming av planen skjer i dei respektive fylkeskommunane våren Vedtatt regional plan vert sendt over til sentral godkjenning ved Kongen i statsråd innan 1. juli Planen gjev regionale og statlege føringar til kommunane, regionale og statlege organ og skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Dersom retningslinjene ikkje vert følgt, gir dette grunnlag for å fremja motsegn etter plan- og bygningslova. Den regionale planen fastsett miljøkvalitetsnormer for elvar, innsjøar, grunnvatn og kystvatn. Miljømåla vert fastsett i tråd med 4-6 i vassforskrifta og unntak vert fastsett etter Den regionale planen legg føringar for når ein skal ha nådd miljømåla, høvesvis innanfor planperioden eller utsett til seinare planperiodar ( eller ). Tiltaka skal være operative innan tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt og det er dei ulike sektormynde som er ansvarleg for oppfølginga av tiltaka. I 2007 vedtok Stortinget Forskrift om rammer for vassforvaltninga (vassforskrifta), som implementerer EUs rammedirektiv for vatn i norsk rett. Formålet med vassforskrifta er å gi rammer for fastsetting av miljømål som skal sikre ein mest mogleg heilskapleg forvalting og bærekraftig bruk av våre vassressursar. Forskrifta skal sikre at det vert utarbeidd og vedteke regionale forvaltningsplanar og tiltaksprogram for kvar vassregion, med sikte på å oppfylle miljømåla. Samstundes skal vassforskrifta syte for at ein sikrar seg naudsynt kunnskapsgrunnlag for å kunne gjennomføre dette arbeidet. Ein skal karakterisere alle vassførekomstar før ein startar på undersøkingar og overvaking som gir grunnlag for tiltaksplanar. Vasskvalitet er stikkordet for alt arbeid, og målet er å oppnå minimum god økologisk og kjemisk tilstand - i utgangspunktet i alle vassførekomstar.

17 Figur 1. Miljømålet for alt vann er god tilstand. Figur 2. Planhjulet for gjennomføring etter vassforskrifta. 3. Organisering av arbeidet etter vassforskrifta: Alt arbeid med oppfølging av vassforskrifta i Noreg er delt inn i vassregionar. Vår kommune er med i vassregion Hordaland og vassområdet Nordhordland der Kjersti Isdal er prosjektleiar. Organisering av vassområdet Arbeidet etter vassforskrifta vil krevje eit stort engasjement frå kommunane og staten, også etter at vassforvaltnings- og tiltaksplaner er vedtekne. Vassområdeutvalet skal sikre eigarkommunane sin medverknad og forplikting, samt fagleg forankring og kontinuitet i arbeidet mot god kjemisk og økologisk vasskvalitet. Vassområdeutvalet skal også koordinere det vidare tiltaksarbeidet og være ein arena for kompetanse, erfaring og samhandling. Korleis planen vil påverke kommunen Som mynde, til dømes for pålegg knytt til spreidd avløp i tråd med forureiningslova. Dette krev lokalpolitiske prosessar rundt vedtak og gjennomføring, ikkje minst fordi dette i hovudsak er private anlegg som ikkje er gebyrfinansiert.

18 Som tenesteprodusent, til dømes innanfor VA, landbruk, kraftprodusent eller hamneeigar. Dette er område som kan påverke om ein når miljømål, og som kan få ansvar for gjennomføring av tiltak. Ein utfordring er at manglande kunnskapsgrunnlag vil kunne medføre pålegg om kostnadskrevjande tiltak utan sikker effekt. Som samfunnsutviklar, til dømes i samband med å sikre balanse mellom miljømål og gode rammevilkår for næring (kraftproduksjon, fiskeri, industri). Mål og ambisjonar må balanserast opp mot kostnader og nytte ved tiltaka. Forankring av planar i kommunen Vedtekne forvaltningsplanar med tiltaksprogram må innarbeidast i den enkelte kommune sine planar; kommuneplan, kommunedelplanar og handlingsplanar/sektorplanar. I tillegg er det i forslaga til forvaltningsplaner primært definert tiltak som fell inn under kommunen sitt sektoransvar. Det manglar informasjon og tiltaksforslag frå mange andre sektorer. Det kan derfor være fristande å gripe fatt i dei tiltak som allereie er foreslått kor kommunane har ansvaret for dei fleste. Det vert då ein risiko for at dei endelege tiltaksplanane ikkje er prioritert etter eit kost-nytteprinsipp, men at tiltaka med mest presise kostnadsvurderingar vert valt. Om ikkje sektorinteresser som landbruk, fisk, veg, jernbane og energiproduksjon blir med som fullbyrdege påverkare i forvaltningsplan m/tiltaksprogram og der tiltak vert prioritert ut i frå gode kost/nytte-berekningar blir det ingen heilskapleg vassforvaltning. Miljømål vil da bli innfridd på ein svært kostnadskrevjande måte, og det vil ikkje være mogleg å innfri alle mål. 4. Vurdering av framlegg til tiltak i Radøy kommune Det er i Radøy kommune hovudsakleg avlaup og landbruk som er kjeldene til forureining og der kommunen har mynde. Tiltaka som vert foreslått på Radøy med omsyn på avlaup er reinseanlegg med strenge fuksjonskrav for Bøvågen, Gjerdsvatnet, Hauglandsvatnet, Mykingsvatnet, Vestvatnet og Hallandsvatnet. Dette er vatn med dårleg vasskvalitet der Radøy kommune har hatt krav om reinseanlegg sidan lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune, vart gjeldande. Dette er gjeldande for alle nyanlegg, eller ved oppgradering av eksisterande anlegg. For Nesvatnet vert det foreslått kartlegging og registrering av avlaup i spreidd busetnad som tiltak. Her har kommunen utført tiltak som gjer at alle utslepp (også overvassdrift) vert ført ut i Mangersfjorden via reinseanlegget. Men eventuell tilførsel som kjem frå enkeltutslepp er ikkje identifisert og gjort noko med. På Sletta er det gjort ei opprydding, der eit kommunalt avløpsanlegg (reinsing via slamavskillar med utslepp til sjø) er montert. Om lag 40 enkeltutslepp er no kopla til dette anlegget. På Rossneset har alle hytter som er tilknytt kommunalt vatn fått godkjent utsleppa sine. Det er gjennomført tiltak der utslepp etter slamavskiljarar er ført via fellesleidningar til djupt vatn. Det er i tiltaksprogrammet foreslått to tiltak mot forureining frå landbruket: Informasjon, rettleiing og kompetansebygging, og problemkartlegging. Landbrukskontoret har tidlegare kome med

19 informasjon ut til bøndene om problema med avrenning frå jordbruket, og kva tiltak som kan vera aktuelle, men det er vanskeleg å nå ut til dei det gjeld. Her vil det vera eit føremon å kartleggje kvar problema ligg, slik at ein kan fokusere på områda der det trengs mest. Ved å gje støtte til tiltak gjennom tilskotsordningane SMIL og RMP vil naudsynte tiltak bli lettare å gjennomføre. Trykte vedlegg: Høringsbrev, datert Regional plan for vannforvaltning i Vannregion x ( ) Regionalt tiltaksprogram for Vannregion x ( ) Notat: Kortversjon av høringsdokumentene Utrykte vedlegg (kan lastes ned fra ): Planprogram for Vannregion x, godkjent av FT x. dato Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion x, godkjent av VRU xx Tiltaksanalyse for x vannområde Formannskapet i Radøy - 095/2014 FS - handsaming: Ordførar Jon Askeland viste til at BKK i to eigarmøte har oppmoda eigarkommunane til å ivareta vasskraftprodusent sine interesser andsynes høyringsuttalen for Vassregion Hordaland. Ordføraren kom med følgjande tilleggsframlegg: Radøy kommune meiner at høyringsnotatet i for liten grad fokuserer på dei overordna perspektiva i høve klima, forsyningstryggleik og verdiskaping. Hordaland er eit stort fornybar-fylke, kor det vert produsert store mengder vasskraftbasert energi. Me meiner kost/nytte-vurderingar av tiltaka er for lite utgreidd, og viser til at dei føreslegne tiltaka er berekna til at vasskraftprodusent åleine kan tapa 130 millionar kroner årleg på tiltaka. Rådmannen sitt framlegg til vedtak, pluss ordføraren sitt tilleggsframlegg, vart samrøystes vedteke. FS - vedtak: Radøy kommune meiner at høyringsnotatet i for liten grad fokuserer på dei overordna perspektiva i høve klima, forsyningstryggleik og verdiskaping. Hordaland er eit stort fornybar-fylke, kor det vert produsert store mengder vasskraftbasert energi. Me meiner kost/nytte-vurderingar av tiltaka er for

20 lite utgreidd, og viser til at dei føreslegne tiltaka er berekna til at vasskraftprodusent åleine kan tapa 130 millionar kroner årleg på tiltaka. Radøy kommune ser positivt på arbeidet med å sikra ein felles, berekraftig bruk av vassressursane på tvers av sektormynde, og ynskjer å vera ein aktiv bidragsytar til at måla i vassforskrifta vert nådd. Radøy kommune vil framheva behovet for styrkja økonomiske ressursar frå statleg hald for å sikra gjennomføringa av aktuelle tiltak innanfor ulike sektorområde. Slik kommunen ser det, er tiltaka ei grovkartlegging av moglege tiltak, kostnad og kven som har ansvaret i vassførekomstar som i dag ikkje oppnår miljømåla. Den samfunnsøkonomiske konsekvensen av tiltaka er etter kommunen si meining for dårleg utgreidd til å ta endeleg stilling til tiltaka. Kartlegging og oppgradering av spreidde avlaup vil vera kostnadskrevjande og ei vurdering av kostnad knytt til dette må utgreiast. Dette gjeld spesielt der det er knytt usikkerheit til påverkingskjelde og påverkingsgrad. Tiltak må setjast i gang når ein veit kvar effekten vert størst. Utslepp frå landbruket er ei utfordring som ein ikkje veit omfanget av. Det vert halde møter jamleg med informasjon om problema med avrenning frå jordbruket, men det vil vera ein føremon at ein kan gje støtte gjennom tiltaksordningane RMP og SMIL for å få i gang effektive tiltak. SMIL-strategien for Radøy kommune skal reviderast i 2015, og det vil då vera naturleg å leggja inn støtte til tiltak mot betre gjødselhandtering. Det vil også vera mogleg å påverka RMP-tildelinga gjennom innspel til Fylkesmannen. Kartlegging for å finna dei områda der effekten vert størst må prioriterast før ein kan setja i gang gode tiltak. Radøy kommune vil jobba vidare med dei tiltaka som kommunen har mynde for eller sjølv har ansvar for å få gjennomført. Det gjeld tiltak innanfor landbruk og avlaup. For oppfølging av andre tiltak må kommunane få kompensert for nye oppgåver som fylgje av vassforskrifta. Vedlegg: Vedlegg Regional plan for vassregion Hordaland høyring

21 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/ /13479 Strategi for innfartsparkering i Bergensområdet - høyringssvar til Hordaland fylkeskommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune har merknadar til framlegg til «Strategi for innfartsparkering fram mot 2030» og vil komme med følgjande uttale: Hordaland fylkeskommune sitt framlegg til strategi ser ut til å vere eit gjennomarbeidd dokument tufta på konkrete opplysningar og statistikk om trafikk og val av trafikkløysing for dei reisande. Radøy kommune har mange arbeidspendlande inn mot Bergensområdet og ser dette som eit viktig arbeid. Radøy kommune vil be om at området vert utvida slik at Radøy vert teken med. For å få fleire til å nytte kollektivtransport bør det etablerast parkering langs hovudvegen over Radøy rv 565, gjerne ved Austmarka eller Storheimstø, og ved kollektivknutepunktet på Manger. Saksopplysingar: Bakgrunn Radøy kommune har fått framlegg til «Strategi for innfartsparkering fram mot 2030» på høyring frå samferdsleavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Høyringsfrist er satt til Me er beden om særleg å komme med innspel til dei sentrale prinsippa: - Overordna plassar - Geografisk plassering - Sambrukanlegg - Brukarbetaling - Leige eller eige Vurdering Sentralt for arbeidet har vore deltaking i Transnova sitt prosjekt i regi av Transportøkonomisk Institutt (TØI): Optimaliseringav innfartsparkering som klimatiltak, som har resultert i ein eigen rapport om innfartsparkering for Hordaland. Fylkesutvalet gjorde i 2011 vedtak om å setje ned ei tverrpolitisk arbeidsgruppe for innfartsparkering, og utarbeide ein offensiv strategi for innfartsparkering. Det er på eit fagleg grunnlag utarbeidd eit

22 forslag til strategidokument for innfartsparkering. Dette dokumentet vil bli følgt opp gjennom eigne prosessar med kommunane og dei årlege plan- og byggeprogramma, samt i handlingsprogrammet for kollektivstrategi for Hordaland frå Strategien skal og vere eit innspel til arbeidet med Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Innfartsparkering er eitt av fleire tiltak som skal bidra til å auke talet på kollektivreisande og vil vere med på å nå dei felles overordna måla om at veksten i persontransporten skal handterast med gange, sykling og kollektivtransport som er nedfelt i Nasjonal transportplan (NTP) og Regional transportplan (RTP). I tillegg er det i RTP sett som eit mål at det skal vere nullvekst i privatbilismen for Bergensområdet (12 kommunar). Samla sett er det i dag omlag 2500 innfartsparkeringsplassar i Bergensområdet fordelt på 19 overordna innfartsparkeringsanlegg. Parkeringsplassane i Knarvik har høgt belegg slik at det her kan vere rom for ein auke i tal plassar.

23 Hordaland fylkeskommune ser innfartsparkering i samanheng med tilbod om kollektivtransport. Kommunesenteret Manger er kollektivknutepunkt i fylket og burde ha vore med i vurderingane. Det er ei ulempe at folk frå Radøy må køyre til Knarvik for å reise vidare kollektivt. Mange kunne ha gått på bussen lenger ute. På Manger er det rom for etablering av parkeringsplassar både for bil og sykkel. Det bur i overkant av 1000 menneske på Manger, her er handelsverksemd, legetilbod, kyrkje, skular, folkehøgskule, symjehall, idrettsanlegg og fritidsaktivitetar. Det er regulert ny hovudveg over Radøy der det er lagt inn små «park-and-ride»-plassar. Mens ein ventar på ferdigstilling av ny rv 565 kan det enkelt etablerast små parkeringsplassar. Rådmannen ser at fylkeskommunen ikkje vil gå inn for å etablere mange nye små plassar, men slik rådmannen vurderer det burde det i alle fall ha vore 1 på Manger og 1 langs hovudvegen, kan hende ved Austmarka eller Storheim. Dette og for å avlaste trafikken i Alversund-Knarvik-området. Hovudvegen over Radøy går vidare til Austrheim og Fedje og mange nyttar denne dagleg til og frå arbeid eller for andre gjeremål. Parkeringsplassar på Manger vil styrke handel og bruk av tenester og kulturtilbod. Austmarka- Storheim kan ha nytte av parkeringsplassar og i samband med utøving av friluftsliv. Som finansiering av parkeringsplassane har fylkekommunen vurdert mange alternativ; brukarbetaling kopla til bruk av kollektivtransport, brukarbetaling per faktisk bruk, differensiert kostnad etter sentral beliggenhet og etter «rushtid» eller ikkje. Det vert peika på at det mange stader er naturleg å inngå spleiselag med lokale aktørar og kommunane der fleire vil ha gevinst ved å få utvida parkeringstalet.

24 Fylkeskommunen peikar på at det skal planleggjast for ny kollektivterminal og innfartsparkering på Flatøy. Det er satt av areal i Isdalstø i samband med planlegging av ny tunnell og det kan vere aktuelt å leggje parkering i nytt p-hus i Knarvik sentrum. Rådmannen i Radøy vurderer satsinga som lite framtidsretta då Knarvik sentrum per i dag har mykje trafikk og få parkeringsplassar og det er uheldig å nytte sentrumsareal til parkering for pendlarar som berre skal vidare. For å veie opp bør Radøy vere med og aktuelle tiltak kan gjerast lokalt og langs tilførselsveg til Knarvik. Konklusjon Hordaland fylkeskommune sitt framlegg til strategi ser ut til å vere eit gjennomarbeidd dokument tufta på konkrete opplysningar og statisikk om trafikk og val av trafikkløysing for dei reisande. Radøy kommune har mange arbeidspendlande inn mot Bergensområdet og ser dette som eit viktig arbeid. Slik rådmannen vurderer det bør Radøy kommune be om at området vert utvida slik at Radøy vert teken med i arbeidet og får del i ei positiv satsing på auka bruk av kollektivtransport. For å få fleire til å nytte kollektivtransport bør det etablerast parkering langs hovudvegen over Radøy rv 565, gjerne ved Austmarka eller Storheimstø, og ved kollektivknutepunktet på Manger.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS 18.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Øyvind Hatleli 14/2103 14/13398 Høyringsuttale Regional plan for vassregion

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE. Feil! Ugyldig filnavn. Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep OSLO

AUSTRHEIM KOMMUNE. Feil! Ugyldig filnavn. Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep OSLO AUSTRHEIM KOMMUNE Feil! Ugyldig filnavn. Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 07.01.2015 Emma Hjelmtveit 14/1723-3 Høyring om framlegg

Detaljer

Meland kommune. Høyring om forslag om å oppheva konsesjonslova og buplikten. Landsbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO

Meland kommune. Høyring om forslag om å oppheva konsesjonslova og buplikten. Landsbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Meland kommune Landsbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 19.12.2014 Vår: 14/4453-14/20185 randi.hilland@meland.kommune.no

Detaljer

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 15.12.2014 Saksnr.: 2014/1893 Løpenr.: 35062/2014 Arkiv: V00 Sakshandsamar: Anne Berit Hauge HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT Saksnr Utval Møtedato 6/15

Detaljer

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Fellessekretariatet Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1777 V62 FEL / HS 19.12.2014 K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar.

Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar. STRYN KOMMUNE Servicekontoret Det kgl. landbruks- og matdepartement Vår ref. Dykkar ref. Dato: 14/1055-3/K1-V60//ABE 14/1567 25.11.2014 Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar.

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 6-8 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (6-) www.vannportalen.no/sognogfjordane Handlingsprogram 6-8 til Regional plan for vassforvaltning 6- Sogn og Fjordane

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS 05.06.2014 026/2014 Kommunestyret i Radøy PS 12.06.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/276

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring Hordaland Fylkeskommune Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Tove Mette Arnø Fyllingen 30.09.2015 Vår: 14/2112-15/31152 ftm@lindas.kommune.no Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 - 2. gongs

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Forslag om oppheving av konsesjonslov - høyringsuttale til LMD frå Etnedal kommune

ETNEDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Forslag om oppheving av konsesjonslov - høyringsuttale til LMD frå Etnedal kommune ETNEDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.12.2014 095/14 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 14/632 14/4424 V60 Olav Agnar Wold Forslag om oppheving av konsesjonslov

Detaljer

Landbruksforvaltninga

Landbruksforvaltninga 11 FJALER kommune Landbruksforvaltninga Det kongelige Landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO MELDING OM POLITISK VEDTAK Vår ref. Dykkar ref. Dato: 14/1509-3/K2-V63//GEG 22.12.2014 14/10284

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Forsand kommune Rådmannen

Forsand kommune Rådmannen R å d m a n n e n Forsand kommune Rådmannen Landbruks- og matdepartementet Dato: 02.01.2015 Vår ref.: 12/508-8/K2-L90//ALO Saksbeh. e-post: alo@forsand.kommune.no Saksbeh. tlf.: 51 700 127 Dykkar ref.:

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /84 Kommunestyret. Buplikt for nær slekt - endring av forskrift for Vinje kommune

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /84 Kommunestyret. Buplikt for nær slekt - endring av forskrift for Vinje kommune Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2012/1768 Løpenr.: 12503/2012 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.08.2012 12/84 Kommunestyret Sakshandsamar: Thor Christiansen for

Detaljer

Melding om vedtak KS-sak 089/14: høyring. forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt.

Melding om vedtak KS-sak 089/14: høyring. forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt. Landbruks og matdepartementet Vår ref. Dykkar ref. Dato: 15/256-V60, V62, &13/HEFA 08.01.2015 Melding om vedtak KS-sak 089/14: høyring. forslag om å oppheve Ørskog kommunestyre hadde saka føre seg i møte

Detaljer

Høyring - forslag om å oppheve konsesjonslova og buplikta

Høyring - forslag om å oppheve konsesjonslova og buplikta Landbruks- og matdepartement Pb. 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2014001269 - Saksbeh: Siv Marislett Sekse Arkivkode: Dato: 3 Journalpostid: 2015000310 Telefon: 53 65 46 80 K2 - V60, K3

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA - EID KOMMUNE

HØYRINGSUTTALE - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA - EID KOMMUNE Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår ref. Dato: 14/2057-5/K2-V60//KDA 15.01.2015 HØYRINGSUTTALE - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA - EID KOMMUNE Eid kommune handsama

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassføreskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Servicekontoret MOREOC1

Servicekontoret MOREOC1 Aure kommune Servicekontoret MOREOC1 Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE DES2014 Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2013/953-5 Saksbehandler Jakob Strand Dato 18.12.2014 Høring og offentleg

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

STRAND KOMMUNE. Deres ref. Vår ref. JournalpostID: Arkivkode Dato 13/ /

STRAND KOMMUNE. Deres ref. Vår ref. JournalpostID: Arkivkode Dato 13/ / STRAND KOMMUNE Landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. JournalpostID: Arkivkode Dato 13/4456-16 16/19582 025 16.09.2016 Høyringsuttale - Framlegg om lovendring av

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Kommunestyret 17.12.2014 066/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret Arkiv: N-549 Arkivsaknr. 12/495 Høyring av

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16490-70 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 utsending

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 15:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 001/15-004/15

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 15:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 001/15-004/15 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 13.01.2015 Møtetid: Kl. 12:45 15:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 001/15-004/15 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Ewa Hildre H

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 Beskriving av plan Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 skal vedtakast

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Framlegg til Handlingsprogram

Framlegg til Handlingsprogram Høyringsutgåve Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (2016-2021) Høyringsperiode: 1. september 15. oktober 2015 www.vannportalen.no/sognogfjordane

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /15 AEB K3-&13

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /15 AEB K3-&13 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 19.01.2015 004/15 AEB Saksansvarleg: Anne E. Bamle Arkiv: K1-483, K3-&13 Arkivnr.: 15/44 HØYRINGSUTTALE TIL LANDBRUKS-

Detaljer

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 16:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 054/2016 Formannskapet i Radøy PS 01.06.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 16/991 16/6821 Nye retningsliner for tildeling

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto:

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Vassdragsseminar 2013, Oslo

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:00 Sak 262/14 Møteprotokollen for ikkje offentleg sak vert lagt fram i møte. Frammøtte

Detaljer

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta Endringsforslag datert 5.10.2017 Framlegg frå KLD og OED Forslag til ny vassforskrift Vassforvaltningsplanen skal ikkje vedtakast som ein regional

Detaljer

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2:

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2: MØTE I NORDFJORD VASSOMRÅDEUTVAL Tid: fredag 22. april kl 10.00 (11:00) 14.00 Stad: Sandane, kommunestyresalen 10:00 10:50 vil vassregionstyresmakten v/ Merete Farstad gi ei innføring i vassforvaltning

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS

Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS 07.09.2016 062/16 Heradsstyret PS 05.10.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Laura Ve 15/1602 2.gongs handsaming - kommunal planstrategi for Osterøy kommune

Detaljer

1. Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune går ikkje inn for å oppheve konsesjonslova og reglane om buplikt i odelslova.

1. Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune går ikkje inn for å oppheve konsesjonslova og reglane om buplikt i odelslova. Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Arne Monrad Johnsen, Næringsavdelinga Sak nr.: 14/6855-3 Høyring - Forslag om å oppheva konsesjonslova og buplikta Fylkesrådmannen rår hovudutval for plan og næring

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN "

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN Arkivsak-dok. 12/00185-33 Saksbehandler Ingvild Sundgot Saksgang Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 2016-2021" Saka vert

Detaljer

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490 AUSTRHEIM KOMMUNE Feil! Ugyldig filnavn. Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 07.01.2015 Emma Hjelmtveit 14/1654-6 Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 Vedlegg i saka: Kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: VIDARE UTGREIING AV MOGELEG INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov Nord-Aurdal kommune Utvalgssak ournalid: 16/7541 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 25.08.2016 053/16 KARTER Kommunestyret 08.09.2016 089/16 KARTER Høring - forslag til endring av

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder.

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder. Bykle kommune Rådmannsstaben ÆST Saksor.: )-ER _CT64: NE Melding om vedtak Mottatt: Vest-Agder fylkeskommune Att. Uleberg, Kristin Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND S Kopi: Vår ref: 2014/402-8 Sakshandsamar:

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

Høyring - Framlegg om å oppheve regelen om priskontroll i konsesjonslova - Mindretalsanke

Høyring - Framlegg om å oppheve regelen om priskontroll i konsesjonslova - Mindretalsanke Ordføraren Det kongelige landbruks- og Matdepartement Postboks 8007 Dep, Dato: 18.02.2014 Arkiv: Vår ref (saksnr.): 14/80-6 Journalpostid.: 14/5510 Dykkar ref.: K3-&13, K1-105, K2- S05 0030 OSLO Høyring

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Kommunestyre 19.06.2012 047/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Sak 1 2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Ytre Sogn vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Høyringsuttale til framlegg om å oppheve konsesjonslova og buplikta

Høyringsuttale til framlegg om å oppheve konsesjonslova og buplikta Landbruk miljø- og kulturvern Landbruks- og matdepartementet Dato: 16.12.2014 Arkiv: K2 - V63, K2 - S05, K3 - &13 Vår ref (saksnr.): 14/2134-6 Journalpostid.: 14/33349 Dykkar ref.: Høyringsuttale til framlegg

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet 26.01.2017 002/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 16/155-17 Kommunal planstrategi 2016-2020,

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - M10 08/320 Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 04.12.2014 HØYRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT

Detaljer

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16408-1 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Regional plan for Vassregion

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 042/09 01.09.2009 ROLSU Avgjerd av: Solund kommunestyre Arkiv: K1-113, K3- &13 Objekt: Arkivsaknr 09/380 HØYRING

Detaljer

NORDRE SUNNMØRE LANDBRUKSKONTOR Kommunal landbruksforvaltning for Skodje, Stordal, Sula, Ørskog og Ålesund

NORDRE SUNNMØRE LANDBRUKSKONTOR Kommunal landbruksforvaltning for Skodje, Stordal, Sula, Ørskog og Ålesund NORDRE SUNNMØRE LANDBRUKSKONTOR Kommunal landbruksforvaltning for Skodje, Stordal, Sula, Ørskog og Ålesund Det kongelege mat- og landbruksdepartement. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 15/461-V60, V62, &13/HEFA

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato:

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato: Side 1 Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/2276-5 Dato: 16.11.2016 Til: Frå: Tormod Fossheim Bente Høyland Særutskrift - Business Region Bergen Formannskapet hadde saka føre i møte 11.11.2016

Detaljer

Møtebok for Gaular kommune

Møtebok for Gaular kommune Møtebok for Gaular kommune SAKSGANG Utvalssaksnr Utval Møtedato 073/14 Plan og utvikling landbruk næring og 12.12.2014 teknisk 089/14 Formannskapet 18.12.2014 Arkiv: FA-V00 Saksmappe: 14/1073 Sakshandsamar:

Detaljer

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune VALLE KOMMUNE Teknisk - arealplan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato: 2012/882-34 Ingunn Hellerdal 141 03.07.2014 37937533 ingunn.hellerdal@valle.kommune.no

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/77 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/77 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2008/945-6 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/77 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret Høyringsuttale -Endring i odelslov, konsesjonslov og jordlov

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Saker til behandling Framlegg til vedtak: 1) Arbeidsutvalet til Sogn og Fjordane vassregionutval får mandat til å utarbeide framlegg til planprogram og dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål for

Detaljer

MØTEBOK. Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11:30 12:45

MØTEBOK. Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11:30 12:45 MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 22.06.2016 Kl. 11:30 12:45 Faste medlemer til stades: Jenny Følling (Sp) Åshild Kjelsnes (Ap) Sigurd Reksnes (Sp) Aleksander

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelse

Detaljer

Høringssvar fra Buskerud fylkeskommune til forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Høringssvar fra Buskerud fylkeskommune til forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten UTVIKLINGSAVDELINGEN Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Vår dato: 02.12.2014 Vår referanse: 2014/4530-3 Vår saksbehandler: Deres dato: 15.10.2014 Deres referanse: 14/1567 Sigurd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 28.01.04 Tid: 15.00 18.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer