av muskelskjelettplager innen telekommunikasjonssektoren God praksis-retningslinjer for forebygning - - Stiftet av Europakommisjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "av muskelskjelettplager innen telekommunikasjonssektoren God praksis-retningslinjer for forebygning - www.msdonline.org - Stiftet av Europakommisjonen"

Transkript

1 av muskelskjelettplager Kontakter: Stiftet av Europakommisjonen UNI-Europa Telecom, Rue de l Hopital 31, Box 9, 1000 Brussel, Belgia Tel: Fax: e-post : European Telecommunications Network Operators Association, Avenue Louise 54, 1050 Brussel, Belgia Tel: Fax: e-post : God praksis-retningslinjer for forebygning innen telekommunikasjonssektoren - -

2 Arbeidsgruppe Følgende medlemmer i Arbeidsgruppen for Sosial Dialog innen Helse og Trygghet innen Telekommunikasjon var med på å utforme disse retningslinjene for god praksis på vegne av arbeidsmarkedets parter. UNI-Europa Colin Medland (UNI-Europa) Sveits Are Solli (EL & IT) Norge ETNO Paul Litchfield (British Telecom) England Marc Moris (Belgacom) Belgia Jane Murray (British Telecom) Belgia Bernard Siano (France Telecom) Frankrike Claire Ibrahim (British Telecom) England Glossar Muskelskjelettplager (MSP) er den høyst forekommende yrkesskaden innen den Europeiske Union (EU) og påvirker et bredt spekter arbeidere med derav følgende lidelser og inntektstap. En undersøkelse utført i 2003 av Arbeidsgruppen for Helse og Trygghet i Komiteen for Sosial Dialog innen Telekommunikasjon viste at det eksisterte omfattende problemer med MSP innen denne sektoren. Den dekket av de 1,3 millioner som jobber innen telekommunikasjon innen EU og viste at over 60 % er arbeidere som håndterer monitorutstyr (MU), mens omtrent en fjerdedel var serviceteknikere. Risikovurderingen av sistnevnte gruppe viste at 85 % er i stor eller middels fare for å utvikle MSP. Undersøkelsen viste videre at en rekke tiltak er satt i gang for å takle disse, men det er ingen klare målsetninger for god praksis som kan bidra til å kontrollere problemene med en felles base. Som følge av dette, og med støtte fra Europakommisjonen, ble det gitt i oppdrag å undersøke både den vitenskapelige litteraturen, som omhandler årsakene til MSP blant telekommunikasjonsarbeidere og arbeidsrutinene, og vellykkede kontrolltiltak benyttet av bedrifter innen denne sektoren. Hovedfokuset i undersøkelsen var på høyrisikoaktiviteter som fastlinjekommunikasjon medfører. I tillegg ble det også rettet fokus på mobilkommunikasjon og annen nyere teknologi. Undersøkelsene ble publisert hver for seg - og danner bevisgrunnlaget for disse retningslinjene for god praksis. Funnene viser at det finnes generelle prinsipper for god praksis innen ergonomi, som kan anvendes likeledes innen telekommunikasjonsarbeid, som allerede benyttes i arbeidet innen andre økonomiske sektorer. Den identifiserer typene av MSP som er mest sannsynlige å ville oppstå innen industrien og aktivitetene de er forbundet med. Videre viser den viser i detalj et antall telekommunikasjonsoppgaver som er bestemmende for risikoen for MSP, samt belyser en rekke preventive tiltak som er iverksatt av bedrifter. MU HOV MSP PBU TKV Monitorutstyr Håndoverført Vibrasjon Muskelskjelettplager Personlig Beskyttelsesutstyr Total Kroppsvibrasjon 3

3 MSP forbundet med telekommunikasjonsarbeid Det sterkeste beviset fra den vitenskapelige litteraturen om utviklingen av MSP blant serviceteknikere, er forbundet med ryggskader. Manuell fjerning av kumlokk medfører høy belastning og anstrengelse på korsryggen og øker risiko for skade. Studier utført i laboratorier, i forhold til liknende arbeidssituasjoner, viser at manuell håndtering av kabler, spesielt i små og trange områder, forårsaker en høy biomekanisk påkjenning på korsryggen og øker derfor faren for skade. Ryggsmerte er det mest alminnelige symptomet rapportert av kabelarbeidere, og det er grunn til å tro at dette i hovedsak skyldes arbeidsstillingen når man arbeider i høyden. Håndtering av stige er forbundet med strekkskader og ryggsmerte. sentrale, dog fakta er ikke tydelige nok til å utføre en kvantifisering av de medvirkende elementene. Undersøkelsen av praksisen til bedriftene bekreftet at risik oene i et kontor- eller kontaktsentermiljø i hovedsak er relateres til nakke- / skuldre- og underarms- / håndledd- / håndproblemer. Ergonomiske problemer domineres av faretilfellene med arbeidsstilling, men det er også lagt vekt på tidspress ved arbeidet og miljøfaktorer som for eksempel støy. Særskilt bekymring er blitt uttrykt angående den økende bruken av bærbart MU, og den passende bruken av slik i noen situasjoner. Formell vurdering av psykososiale problemer ser ut til å være uvanlig. Disse funnene fra gjennomgangen av litteraturen, blir forsterket av undersøkelser hos bedrifter. I følge de fleste bedrifter, der oppgaver utføres av serviceteknikere, er det høyest risiko for ryggskader. Utførelse av manuelle oppgaver er ført som den viktigste faktoren for den høye risikoen for plager, etterfulgt av dårlig arbeidsstilling / arbeid i besværlige stillinger. Å legge kabler under jorden, installering av kanalsystemer og stolpereising er nevnt som de oppgavene som medfører størst risiko for ryggskader. Det finnes begrenset bevis i den vitenskapelige litteraturen for annen MSP tilknyttet serviceteknisk arbeid eller annen lignende aktivitet. Kabelarbeidere rapporterer om ubehag i både øvre og nedre lemmer som følge av besværlige arbeidsstillinger og bruk av håndholdte redskaper, Dette er blitt knyttet sammen med kumulative, traumat iske plager og utbredt Hånd- og Armvibrasjonsyndrom som er funnet hos arbeidere som bruker lufttrykksbor. Det er igjen i overensstemmelse med fakta fra bedriftene som klassifiserer den høyeste risikoen for plager, etter ryggskade for en rekke arbeidesoppgaver for serviceteknikere å være problemer med øvre lemmer og nakke. Mønsteret for MSP som finnes blant telekommunikasjonsarbeidere ansatt i et kontoreller et kontaktsentermiljø, er annerledes. Den vitenskapelige gjennomgangen viser at de mest vanlige kroppsdelene der det er påvist ubehag er nakke, skuldre og hånd / håndledd. Utbredningsraten varierer i stor grad (17 % til 75 %), men arbeidere ved kontaktsentre virker å rapportere en høyere proporsjon av MSP-symptomer enn andre databrukere. Bevis relat ert til om det kan ligge til grunn noen patologisk forklaring er mindre vanlige, men viser at seneplager (15 %), muskelproblemer (8%) og nervesperrer (4%) ser ut til å være det vanligste. Et antall ergonomiske faktorer i forhold til dårlig arbeidsstilling, er vist å øke risikoen for å utvikle MSP for denne typen arbeid. Det samme har tidspress og dårlig arbeids- / pauserytme. I tillegg finnes sterke bevis for at psykososiale problemer også er Generelle prinsipper for forebygging av MSP Telekommunikasjonsarbeid omfatter en rekke aktiviteter som i store trekk kan deles opp i aktiviteter relatert til serviceteknikeres arbeid, og de som er relatert til et kontoreller kontaktsentermiljø. omfatter førstnevnte aktiviteter mest sannsynlig arbeidsoppgaver som manuell håndtering, arbeid i høyden og bruk av vibrerende verktøy. Sistnevnte aktiviteter er først og fremst bekymringsverdig vedrørende bruken av monitorutstyr og tilleggsinnrettninger. Det er i økende grad primærfokus på aktiviteter som klarer å skille seg av med fleksibelt arbeid men hovedsakelig med bruk av monitor utstyr av service teknikere. Prinsippene, om ikke detaljene, for å håndtere mange av de tilfellene og risiki forbundet med denne typen arbeid er veletablerte, og nyttig veiledning er blitt laget av det Europeiske Byrået for Sikkerhet og Helse på Jobben: 5

4 Rundskriv om helse og sikkerhet ved arbeidsplassen - Rådsdirektiv 89/391/EEC Bruk av arbeidsredskaper Rådsdirektiv 89/655/EEC Bruk av personlig beskyttelsesutstyr - Rådsdirektiv 89/656/EEC Midlertidig eller mobile byggeplasser - Rådsdirektiv 92/57/EEC Manuell håndtering - Rådsforsamlingens Direktiv 90/269/EEC Fysiske Faktorer (Vibrasjon) - Rådsdirektiv 2002/44/EC Arbeid i høyden - Rådsdirektiv 2001/45/EC Arbeid med monitorutstyr - Rådsdirektiv 90/270/EEC Boks 1 - Europeiske Direktiv spesielt relevant til å forebygge MSP innen telekommunikasjon. Det finnes også et omfattende EU-lovrammeverk se boks 1 og Måten MSP utvikler seg på er kompleks og ikke fullstendig forstått. Likevel er den biopsykososialemodellen i økende grad akseptert og til hjelp i utviklingen av god praksis fordi den tar i betraktning arbeidet, arbeideren og omgivelsene (fysiske og psykologiske) der arbeidet blir utført. Tegning 1 viser en slik modell i form av diagram. Tegning 1 - Forestillingsmodell for MSP Bearbeidet ut i fra USAs Nasjonale Forskningsråd

5 Organisering av arbeid God organisering er en nøkkelfaktor for å forebygge MSP og stemmer overens med en kvalitetstilnærming av arbeidet. Prosessen er identisk uansett om arbeidet blir utført utendørs eller innen et kontaktsenter, og innbefatter følgende elementer: Fareidentifisering: Fastslå på hvilke måter MSP kan oppstå ved det arbeidet som blir utført. Risikoanalyse: Anslå sannsynligheten for MSP og dets alvorlighetsgrad slik at de prioriterte tiltakene kan fastslåes. : Utforme og tilrettelegge arbeidsrutinene so m kan fjerne eller minske faren for MSP så langt som det er forsvarlig mulig. Gi informasjon, instruksjoner og trening: Påse at arbeiderne og deres overordnede forstår risikoen for MSP ved arbeidet de utfører, og hvordan de kan unngå eller minske den. Gjenomgang av arbeidsrutiner: Etablere systemer som utløser revurderinger hvis elementer innen arbeidet forandrer seg, og ved jevnlige mellomrom slik at utvikling innen god praksis blir tatt behørig Den biopsykososialemodellen som beskrevet ovenfor, har spesielt innvirkning på arbeidsorganiseringsproblemer. Ledelsesstil, balanse i arbeidslivet, varierende aktiviteter og mulighet for tilpassede og tilstrekkelige pauser, er alle koblet opp mot tilfeller av MSP ved arbeidsplassen. Noen av disse forholdene er underkastet rettslig regulering og andre representerer god praksis innen ledelse. Utførelsen og karakteren av helseovervåkning varierer fra bedrift til bedrift og ser ut til å reflektere den nasjonale filosofien heller enn en kritisk risikoanalyse. Gjennomgangen av den vitenskapelige litteraturen klarte ikke å identifisere noen beviser på dens verdi i å redusere MSP -raten. Likevel kan helseovervåkningsprosessen, brukes til både å videreføre opplæring om MSP - problemene og for å informere om utviklingen av bedre arbeidsrutiner. Manuell håndtering Manuell håndtering er en vanlig del av mange telekommunikasjonsaktiviteter og er en stor risikofaktor for MSP. God praksis krever at arbeid bør, så sant det er mulig, organiseres på en måte slik at man unngår manuell håndtering. Når dette ikke er mulig, er det påkrevd å utføre en vurdering av helse- og sikkerhetsforholdene og ta tilpassede forhåndsregler for å minske den identifiserte faren (Rådsdirektiv 90/269/EEC). Primær risikominskning inkluderer å senke de fysiske kravene., sørge for nok plass for kroppsbevegelse og påse at arbeidsoppgavene er lagt til rette for tilstrekkelige pausemuligheter. Disse kan støttes gjennom opplæring og trening for å minske farene ytterligere. Generelle prinsipper for manuell håndteringstrening er nylig blitt utviklet som vist i Boks 2. Boks 2 Prinsipper for manuell håndteringstrening (Graveling, Melrose, & Hanson 2003) Tenk før du løfter Hold vekten inntil livet ditt Ta i bruk en stabil stilling Sørg for å ha et godt grep om lasten Ved begynnelsen av løftet er lett bøyning i bakre lår og av knær å foretrekke fremfor å være foroverbøyd eller å sitte på huk Ikke strekk ryggraden noe mer når du løfter Unngå å vri kroppen eller å lene deg til siden Hold hodet oppreist når du løfter Beveg deg rolig Ikke løft mer enn du klarer Sett fra deg og deretter tilpass deretter lasten 8 9

6 Flere verktøy er blitt utviklet for å unngå MSP som følge av manuell håndtering. Disse inkluderer UK Helse & Sikkerhets Ansvarliges Vurderingskartlegging av Manuell Håndtering (MAC) og veiledning av det Franske Nasjonal Instituttet for Forskning og Sikkerhet (INRS) PUB/inrs01.nsf/inrs01_search_view_view/BF9CC52A7B6B9F02C1256D64004ADC37/$ FILE/visu.html?OpenElement#manutention PUB/inrs01.nsf/inrs01_search_view_view/E17F80CEBFFE9EFCC1256E1B00593C88/$FI LE/visu.html?OpenElement Arbeid i vanskelige stillinger Arbeidet til telekommunikasjonsserviceteknikere er ofte utført i ikke-ideelle ergonomiske forhold. De fleste arbeidsoppgaver er utført enten på kunders eiendom eller ute i friluft hvor de jobber både i høyden og i undergrunnsstrukturen. Begge er vanlige arbeidssteder. De følgende restriksjonene ilagt ved innføringen av bekvemme arbeidsstillinger, kombinert med behovet for å bruke betydelig kraft for å fullføre noen oppgaver øker betydelig faren for MSP. Lignende problemer kan oppstå ved et kontaktsentermiljø hvis arbeidsforholdene er dårlig planlagt, eller hvis individuelle operatører anvender dårlige arbeidsrutiner. Hvis man fast hold dårlige arbeidsstillinger over lengre tid, strekkes eller klemmes nerver, blodårer og sener, som øker muskelslappheten og sannsynlighet for skader. Praktiske retningslinjer er blitt ilaget av det Kanadiske Senteret for Yrkeshelse og -sikkerhet og er å finne på (Engelsk) eller (Fransk). Vibrasjon Både Håndoverført Vibrasjon (HOV) og Total Kroppsvibrasjon (TKV) kan føre til MSP. Gjentatt og forlenget utsettelse for HOV er assosiert med Hånd- og Armvibrasjons yndrom (HAVS) som kan påvirke blodsirkulasjonen og følelsen i fingrene. I tillegg er det også fare for å utvikle Carpal Tunell-syndromet og muligens Dupytrens sykdom (en deformering av håndflaten og fingrene). TKV er vanligvis assosiert med ryggsmerter. Eksponering for HOV forårsakes i hovedsak av håndholdte, vibrerende redskaper, mens TKV kommer som følge av å sitte eller stå i et vibrerende kjøretøy over lengre tid. Begge formene for utsettelse av vibrasjoner kan forekomme innen telekommunikasjonsarbeid og er underlagt bestemmelsene i Rådsdirektiv 2002/44/EC. Vurderingen av eksponerin gen av vibrasjoner kan være komplekse, og kalkulatorer som kan være hjelpsomme på like linje mer generell veiledning som PUB/inrs01.nsf/inrs01_search_view_view/0C081EBB46C57085C1256E /$F ILE/visu.html?OpenElement#ancreVibrations Gjentagelsesarbeid Gjentatte hånd- og handleddsbevegelser er en vanlig del av arbeidet til både serviceteknikere og kontaktsenterarbeidere. Bruken av skrutrekkere, skrunøkler og andre håndholdte verktøy er kjerneoppgaver for teknikere som også kan utføre gjentagelsesarbeid som hamring av bolter og krymping, som er assosiert med betraktelig styrke. Kontaktsenterarbeidere er jevnlig eksponert for gjentakelsesaktiviteter gjennom bruken av MU. Det Europeiske Byrået for Sikkerhet og Helse ved Arbeidsplassen karakteriserer slikt arbeid som en fare for å utvikle MSP. siterer: Oppgaver som krever gjentagelsesbevegelser, og raske og hyppige muskelsammentrekkinger. Muskler som trekker seg sammen i høy hastighet utvikler mindre spenning enn når de trekker seg sammen saktere. Derfor kreves det en større muskelanstrengelse for samme last, og det er nødvendig med lengre rekonvalesenstid. Hvis dette ikke er tillatt, så kan arbeidere som utfører svært gjentagende arbeidsoppgaver øke risikoen for å utvikle muskelskjelettplager. Likevel er tiltakene som er nødvendige for å minske risikoen for yrkesskader som følge av slitasje veldefinert e og den Australske regjeringen har laget en veiledning - Inkluderer også en liste av praktiske løsninger som er gjengitt i boks 3.

7 Boks 3 Tiltak for Forebygging av Slitasje Yrkesskader (FSY - Australia) Reorganiser arbeid for å blande gjentagende og ikkegjentagende arbeidsoppgaver. Ta i bruk hyppige og korte pauser hvis arbeidet ikke kan varieres eller roteres. Gå igjennom arbeidsmeng den for å påse at de er gjennomførbare og er innenfor de ansattes fysiske og mentale kapasitet. Bruk ergonomisk utformede stoler, pulter og datamaskiner, som kan justeres for å tilpasses ansatte av forskjellig størrelse. Reorganiser arbeidsplassen slik at materiale, utstyr og styreanordninger kan nåes på en enkel måte uten å måtte vri og strekke seg. Håndholdte redskaper skal være i passende størrelse, form og vekt, være velbalansert med et godt håndtak og ikke kreve noen usedvanlig styrke for å bruke. Hvis arbeidet krever presise bevegelser, må man forsikre seg om at oppgaven blir utført så vidt over albuehøyde. Hvis arbeidet krever store mengder muskelstyrke, må man påse at oppgaven blir utført så vidt under albuehøyde. Monitorutstyrsarbeid Monitorutstyrsarbeid (MU) er blitt allestedsnærværende innen telekommunikasjonsarbeid og kan relateres til MSP, spesielt hvis ergonomiske faktorer er håndtert på en utilstrekkelig måte. Rådsdirektiv 90/270/EEC nedfeller minimumskravene til helse og sikkerhet for arbeiderne som bruker monitorutstyr. Dette definerer minimumskravene for utstyr og arbeidsstasjonen sammen med arbeidsmiljøet og bruker-/datamaskin forbindelsen. Ansatte må også analysere arbeidsstasjonene for å vurdere risiki i forhold t il syn, fysiske problemer og problemer med mentalt stress, og minske all identifisert risiko. I tillegg må arbeidere få informasjon angående risikoen tilknyttet deres arbeidsstasjon, opplæring vedrørende bruk og detaljer om alle tiltak som blir iverksatt for å overholde direktivene. Tiltak for å minske tilfeller av MU-bruk er nylig blitt publisert i Storbritannia og er gjengitt i boks 4. Sørge for at korte pauser taes i løpet av arbeidsdagen. Yte trening med fokus på å minske risikoen for muskelskjellettplager. Trening som inkluderer arbeidsstilling, utstyrstilpasning, organisering av arbeidsstasjonen, rengjøring og vedlikehold av utstyr, og pauser. Påse at de ergonomiske kravene tilfredsstilles for monitorutstyret, tastatur, arbeidspult, arbeidsstol, miljø og arbeider- / datamaskinforbindelse. Oppmuntre folk til å rapportere tidlig om symptomer. Påse at arbeidere kan rehabiliteres til arbeidet Boks 4 Tiltak for å minske MSP ved arbeid med monitorutstyr (UK Health & Safety Executive 2002) Fysisk og psykososiale problemer Individuell sårbarhet ovenfor MS er knyttet til alder, kjønn og kroppsbygning i tillegg til flere andre psykososiale problemer. De sistnevnte er ofte kritiske tendens, fremskyndte og forstyrrende faktorer i både den tradisjonelle servicetekniske rammen og det nyere kontakt sentermiljøet. Utvelgelse og pågående menneskelig ressursforvaltning må være helhetlig og reaktiv i forhold til individenes skiftende omstendigheter. Jobbrelaterte psykososiale faktorer som er kjent for å være knyttet til MSP innen telekommunikasjonsarbeid, inkluderer lange arbeidsdager, stress, økende jobbetterspørsel, minkende sosial støtte, minkende arbeidstilfredshet, høy etterspørsel etter bearbeidelse av informasjon, arbeidssikkerhet sproblemer og fraværende rutinearbeid når beslutninger taes; fravær av autonomi og arbeidsbredde viser seg å være svært viktig. Disse faktorene må derfor taes til etterretning når man planlegger organisering av arbeidsplassen. En omfattende undersøkelse angående MSP utført av USAs Nasjonale Forskningsråd og Medisinske Instituttet i inkluderer behjelpelig informasjon om disse problemene

8 Spesifikke arbeidsaktiviteter og oppgaver En rekke serviceteknik eraktiviteter ble undersøkt som en del av en gjennomgang av arbeidsrutinene innen telekommunikasjonsindustrien en fullstendig liste er gitt i boks 5. Boks 5 Arbeidsrutiner innen telekommunikasjonsarbeid (Prevent 2005) Mekanisk graving Installasjon av undergrunns kanalsystemer Installasjon av undergrunnskabler Slåing og kobling av optisk fiber Legge kabler i driftsbygg Brusteinlegging Reparasjon av kabler under jord Jobbe med fasttelefonledninger i friluft (stolpearbeid) Jobbe med mikrobølgemaster og tårn Reising av telegrafstolper Bruk av bærbart monitorutstyr Kontaktsenterarbeid Stolpereising Oppgavebeskrivelse Sikre arbeidsområdet med tilpasset skilting. Forberedelse av grunnen ved å fjerne brustein, asfalt, jord etc. Borre hull for stolpen. Lesse av stolpen fra lastebil. Forflytte stolpen. Reise stolpen. Feste stolpen med oppgravd jord. Hovedfarene ved MSP 1 Ryggskade 2 Overarms- / albueskade 3 Forarms- / håndledds- / håndskade Hovedrisikofaktorene for MSP 1 Manuell håndtering 2 Dårlig holdning / vanskelig stilling 3 Kulde / fuktighet Av disse er den største risikoen for MSP assosiert med reising av stolper, brusteinlegging, undergrunns kabellegging og installasjon av kanalsy stem. Den vitenskapelige undersøkelsen identifiserte også kabellegging som farlig for MSP, men fremhevet også kumlokkløfting, stigehåndtering og arbeid i høyden som spesielt risikofylt. Det store antallet telekommunikasjonsarbeidere som arbeider i kontaktsentermiljø og den sterke veksten innen bruk av bærbart MU bemyndiger den spesifikke inkluderingen av disse aktivitetene i veiledningen for god praksis. Det er viktig å bemerke seg at den følgende veiledning refererer utelukkende til minskingen av risiko for MSP andre helse og sikkerhetsfarer i tilknytning til disse andre aktivitetene krever en separat vurdering. Utvikle risikobaserte prosedyrer for denne aktiviteten. Forsikre seg om at arbeidet er riktig planlagt og gitt tilstrekkelige ressurser for å kunne håndtere overskuelige risik i. Utføre vurdering av arbeidsområdet for å identifisere lokale farer og utvikle ekstra kontrolltiltak. Forsikre seg om at laget er tilstrekkelig underrettet, trent og overvåket. Forsikre seg om at arbeidstøyet er tilpasset for omstendighetene og at det riktige PBU er tatt i bruk. Når praktisk og mulig bør mekanisk utstyr brukes for å minske fysisk anstrengelse. Forsikre seg om at alt utstyret er overhalt og vedlikeholdt for å minske vibrasjoner, skurring, etc. Bruk ergonomisk utformet verktøy og utstyr for å minske anvendt styrke når det er mulig. Bruk lagrotasjonsarbeid for å minske tunge fysiske påkjenninger.

9 Spesifikt for oppgave Når mulig, bruk mekanisk kran for å laste av, flytte og reise stolper. Bruk støtter og stativ for å unngå at stolpen blir lesset av på bakken. Bruk av lettere stolper er å foretrekke (hule metallstolper i stedet for trestolper). Er manuell flytting uunngåelig bør stolpene bæres på skuldrene. Plasser stolpen på et stativ, omplasser lagmedlemmene, løft deretter stolpen på nytt. Less stolpen av fra lastebilen så nært hullet som mulig. Fyllmassen må være så nær arbeidsområdet som mulig. Bruk langskaftede spader for å blande sand, sement etc. Oppretthold en riktig stilling (rak i ryggen etc.) ved blanding og graving. Gi opplæring til lagmedlemmer og lagledere i spesifikke håndteringsteknikker for stolpereising. Legging av brustein Oppgavebeskrivelse Sikre arbeidsområdet med tilpasset skilting. Forberedelse av grunnen ved å fjerne forhenværende brustein, asfalt, jord etc. Flytting og blanding av base material sement, sand etc. Jevne og stampe grunnoverflaten. Legge og plassere brostein på linje. Jevne den ferdige overflaten. Gjøre ferdig kantområder. Hovedfarene ved MSP 1 Bein-/kneskade 2 Overarms- / albueskade 3 Forarms- / håndledds- / håndskade Hovedrisikofaktorene for MSP 1 Manuell håndtering 2 Dårlig holdning / vanskelig stilling 3 Vibrasjon Utvikle risikobaserte prosedyrer for denne aktiviteten. Forsikre seg om at arbeidet er riktig planlagt og gitt tilstrekkelige ressurser for å kunne håndtere overskuelige risik i. Utføre vurdering av arbeidsområdet for å identifisere lokale farer og utvikle ekstra kontrolltiltak. Forsikre seg om at laget er tilstrekkelig underrettet, trent og overvåket. Forsikre seg om at arbeidstøyet er tilpasset for omstendighetene og at det riktige PBU er tatt i bruk. Mekanisk utstyr bør brukes for å minske fysisk anstrengelse når det er praktisk og mulig. Forsikre seg om at alt utstyret er overhalt og vedlikeholdt for å minske vibrasjoner, skurring, etc. Bruk ergonomisk utformet verktøy og utstyr for å minske anvendt styrke når det er mulig. Bruk lagrotasjonsarbeid for å minske tunge fysiske påkjenninger. Spesifikt for oppgave Når mulig, bruk mekanisk kran for å løfte brostein splatene. Forsikre seg om at lufttrykkboret / stampemaskinen er så lett som mulig og med minimums vibrasjonsnivå. Fyllmassen må være så nær arbeidsområdet som mulig Bruk langskaftede spader for å blande sand, sement etc. Oppretthold en riktig stilling (rak i ryggen etc.) ved blanding og graving. Bruk tilpasset PBU, som dempingsmatter eller knebeskyttere, ved utføring av oppgaver som krever bøying av knær over lengre tid. Anvend samme hensyn ved opprydding av arbeidsområdet

10 Installasjon av kabler under jorden Oppgavebeskrivelse Sikre arbeidsområdet med tilpasset skilting. Tilgang til kanalsystemene under jorden. Håndtere kabeltrommelen frem til tilbokblingspunkt. Hekte kabel til trekktau. Smøre kabel. Trekke kabel manuelt eller ved hjelp av vinsj gjennom kanalsystemet til neste tilgangspunkt. Skjøte, plombere og sikre kabelen. Sette på plass tilgangslokkene til telekommunikasjonsnettverket og fjerne verktøy. Hovedfarene ved MSP 1 Ryggskader 2 Nakke- / skulderskade 3 Overarms- / albueskade Hovedrisikofaktorene for MSP 1 Manuell håndtering 2 Dårlig holdning / vanskelig stilling 3 Gjentagende bevegelser 4 Kulde / fuktighet Utvik le risikobaserte prosedyrer for denne aktiviteten. Forsikre seg om at arbeidet er riktig planlagt og gitt tilstrekkelige ressurser for å kunne håndtere overskuelige risik i. Utføre vurdering av arbeidsområdet for å identifisere lokale farer og utvikle ekstra kontrolltiltak. Forsikre seg om at laget er tilstrekkelig underrettet, trent og overvåket. Forsikre seg om at arbeidstøyet er tilpasset for omstendighetene og at det riktige PBU er tatt i bruk. Mekanisk utstyr bør brukes for å minske fysisk anstrengelse når det er praktisk og mulig. Forsikre seg om at alt utstyret er overhalt og vedlikeholdt for å minske vibrasjoner, skurring, etc. Bruk ergonomisk utformet verktøy og utstyr for å minske anvendt styrke når det er mulig. Bruk lagrotasjonsarbeid for å minske tunge fysiske påkjenninger. Spesifikt for oppgave Når mulig, bruk mekanisk kran for å løfte kumlokk. Håndter kabeltrommel med en tilhenger eller, hvis dette ikke er mulig, med et tilpasset redskap. Parker tilhenger og / eller kabeltrommeljekken på en sikker måte for å unngå å måtte bruke krefter på å trekke eller sveive. Fjern umiddelbart ethvert søl av smøremiddel for å unngå å gli og falle. Når praktisk og mulig, bruk vinsj for å dra kabelen. Foreta en visuell sjekk av alt trekkeutstyr for å se etter skader og test nødstoppmekanismen. Evakuere alle undergrunnskanalsystemene før start av vinsjoperasjoner. Begynn og avslutt all vinsjing på en rolig måte hold en jevn fart for å minske krølling av kabel. Vær særdeles forsiktig ved håndtering av hindre følg definerte operasjonsprosedyrer. Kun korte og / eller små kabler kan vurderes å håndteres manuelt. Forsikre seg om at manuell håndtering av kabler er tilstrekkelig bemannet og at tilpassede teknikker er tatt i bruk. Anvend minst mulig tid i vanskelige stillinger som ved skjøting etc., spesielt i kaldt / fuktig vær. Bruk tilpasset PBU, som dempingsmatter eller knebeskyttere, ved utføring av oppgaver som krever bøying av knær over lengre tid. Anvend samme hensyn ved opprydding av arbeidsområdet. Installasjon av kanalsystemer under jorden Oppgavebeskrivelse Sikre arbeidsområdet med tilpasset skilting. Forberedelse av grunnen ved å fjerne brustein, asfalt, jord etc. og undersøke om det finnes noen undergrunns bedekning. Graving (mekanisk og / eller manuell) og sperring av tilgangsgrøften. Mekanisk boring av horisontale borehull hvis grøften ikke er kontinuerlig. Laste av kanalsystem fra lasteplan og / eller trommel / spole. Legge eller dytte / trekke kanalsystemer på plass og spenne fast skjøtene. Legge på plass jorden og fjerne utstyr. Hovedfarene ved MSP 1 Ryggskader 2 Nakke- / skulderskade 3 Forarms- / håndledds- / håndskade 18 19

11 Hovedrisikofaktorene for MSP 1 Manuell håndtering 2 Dårlig holdning / vanskelig stilling 3 Vibrasjon (HOV og TKV) 4 Gjentagende bevegelser 5 Kulde / fuktighet Forsikre seg om at manuell håndtering er tilstrekkelig bemannet og at tilpassede teknikker er tatt i bruk. Unngå manuell dytting / trekking av kanalsystemer hvis nødvendig, vurder å bruke mer enn én person. Unngå hvis mulig, minsk ellers, manuell håndtering i trange forhold i grøfter. Anvend samme hensyn ved opprydding av arbeidsområdet. Utvikle risikobaserte prosedyrer for denne aktiviteten. Forsikre seg om at arbeidet er riktig planlagt og gitt tilstrekkelige ressurser for å kunne håndtere overskuelige risik i. Utføre vurdering av arbeidsområdet for å identifisere lokale farer og utvikle ekstra kontrolltiltak. Forsikre seg om at laget er tilstrekkelig underrettet, trent og overvåket. Forsikre seg om at arbeidstøyet er tilpasset for omstendighetene og at det riktige PBU er tatt i bruk. Mekanisk utstyr bør brukes for å minske fysisk anstrengelse når det er mulig. Forsikre seg om at alt utstyret er overhalt og vedlikeholdt for å minske vibrasjoner, skurring, etc. Bruk ergonomisk utformet verktøy og utstyr for å minske anvendt styrke når det er mulig. Bruk lagrotasjonsarbeid for å minske tunge fysiske påkjenninger. Spesifikt for oppgave Når mulig, bruk mekanisk kran for å løfte brostein splatene. Forsikre seg om at lufttrykkboret / stampemaskinen er så lett som mulig med minimums vibrasjonsnivå. Forsikre seg om at setene i grave- / boremaskinene er tilpasset brukeren og dempet TKV. Bruk stropper, hvis de passer, i grave- / boremaskiner for å gi støtte og for å minske press på ryggraden. Bruk speil og roterende funksjoner til grave- / bore maskiner for å forhindre vridning av nakken. Forsikre seg om at manuell graving og utstyr er tilpasset forholdene til jorden. Ta til etterretning metoder for grusfjerning og støtting av grøfter som er dypere enn 1 meter. Bruk om mulig mekanisk verktøy for avlessing og løfting av kanalsystemer. Bruk tilpassede redskap og metoder (for eksempel svinging) for å flytte trommel / spoler. Fjerning av kumlokk Oppgavebeskrivelse Sikre arbeidsområdet med tilpasset skilting. Fjerne kumlokket. Legge på plass lokket etter å ha inspisert, vedlikeholdt eller reparert. Hovedfarene ved MSP 1 Ryggskader 2 Nakke- / skulderskade 3 Forarms- / håndledds- / håndskade Hovedrisikofaktorene for MSP 1 Manuell håndtering 2 Dårlig holdning / vanskelig stilling 3 Kulde / fuktighet Utvikle risikobaserte prosedyrer for denne aktiviteten. Forsikre seg om at arbeidet er riktig planlagt og gitt tilstrekkelige ressurser for å kunne håndtere overskuelige risik i. Utføre vurdering av arbeidsområdet for å identifisere lokale farer og utvikle ekstra kontrolltiltak. Forsikre seg om at laget er tilstrekkelig underrettet, trent og overvåket. Forsikre seg om at arbeidstøyet er tilpasset for omstendighetene og at det riktige PBU er tatt i bruk. Mekanisk utstyr bør brukes for å minske fysisk anstrengelse når det er mulig

12 Bruk ergonomisk utformet verktøy og utstyr for å minske anvendt styrke når det er mulig. Bruk lagrotasjonsarbeid for å minske tunge fysiske påkjenninger. Spesifikt for oppgave Når mulig, unngå manuelle løft, for eksempel ved å bruke kumlokk med innebygd løftemekanisme eller ved å bruke hydrauliske løfteredskap. Sørg for at redskapet er ergonomisk Gi den nødvendige treningen og informasjonen for å utføre manuell håndtering som for eksempel: holde ryggen så strak som mulig når man bøyer knær. Utvikle risikobaserte prosedyrer for denne aktiviteten. Forsikre seg om at arbeidstøyet er tilpasset for omstendighetene og at det riktige PBU er tatt i bruk. Bruk stige av lettmateriale. Bruk den letteste og korteste stigen til en spesifikk oppgave. Arbeiderne bør få riktig opplæring om håndtering av stige. Spesifikt for oppgave Bær kun stiger i ideelle forhold ingen vind, ingen hinder over hodet og heller ingen flate, glatte overflater. Tunge stiger bør bæres hengende fra skulderen Utfør risikovurdering av ruten til plasseringen av stigen ut i fra farene og ikke kun distansen. Lag stigehåndteringsutstyr, kjøretøysstøtte inkludert, for å gi en tryggere stigehåndtering og for å unngå overdreven strekking og dytting / trekking. Legg til rette nok t rappetrinn og andre trygghetsanordninger for å forenkle tilgangen til kjøretøyet og for å få til en korrekt håndteringsstilling. Håndtering av stige Oppgavebeskrivelse Lesse stigen av kjøretøy. Bære stigen til brukssted. Strekke ut, stille opp og sikre stigen mot en fast konstruksjon. Fjerne stige fra konstruksjon. Bære stige tilbake til kjøretøy. Lesse på stigen og feste den til kjøretøy. Hovedfarene ved MSP 1 Ryggskader 2 Nakke- / skulderskade 3 Forarms- / håndledds- / håndskade Hovedrisiko faktorene for MSP 1 Manuell håndtering 2 Dårlig holdning / vanskelig stilling 3 Vanskelig tilgang til stige Midlertidig arbeid i høyden For å minske risikoen, må arbeid i høyden unngås om mulig og nødvendig. De fleste farene tilknyttet arbeid i høyden er å falle, men bruken av klatreutstyr, blant annet stiger, og av og til de vanskelige stillinger man holder når man er oppe i høyden kan øke risikoen for MSP. Oppgavebeskrivelse Jobbe fra plattformer i høyden. Jobbe når man står på fast eller bevegelig stige. Jobbe med antenner eller radiomaster.

13 Hovedfarene ved MSP 1 Ryggskader 2 Nakke- / skulderskade 3 Bein- / kne skader Hovedrisikofaktorene for MSP 1 Dårlig holdning / vanskelig stilling 2 Gjentagende bevegelser 3 Manuell håndtering 4 Bruk av tau og taljer 5 Kulde / fuktighet Utvikle risikobaserte prosedyrer for denne aktiviteten. Forsikre seg om at arbeidet er riktig planlagt og gitt tilstrekkelige ressurser for å kunne håndtere overskuelige risik i. Utføre vurdering av arbeidsområdet for å identifisere lokale farer og utvikle ekstra kontrolltiltak. Ta i betraktning værmeldinger. Forsikre seg om at laget er tilstrekkelig underrettet, trent og overvåket. Forsikre seg om at arbeidstøyet er tilpasset for omstendighetene og at det riktige PBU er tatt i bruk. Mekanisk utstyr bør brukes for å minske fysisk anstrengelse når det er mulig. Forsikre seg om at alt utstyret er overhalt og vedlikeholdt for å minske vibrasjoner, skurring, etc. Bruk ergonomisk utformet verktøy og utstyr for å minske anvendt styrke når det er mulig. Bruk lagrotasjonsarbeid for å minske tunge fysiske påkjenninger. Spesifikt for oppgave Sørg for at alt seletøy er riktig justert. Hold en stabil og støttende stilling. Unngå å forstrekke seg. Sørg for god kontroll. Sørg for at arbeid ved eller over skulderhøyde holdes til et minimum. Unngå å vri kroppen eller å lene seg til siden. Bruk av bærbart monitorutstyr Oppgavebeskrivelse Bruk av laptop, notat bok og håndh oldte redskap. Bruk uten stasjonære anordninger. Jobbe borte fra vanlige kontoromgivelser. Hovedfarene ved MSP 1 Ryggskader 2 Nakke- / skulderskade 3 Forarms- / håndledds- / håndskade Hovedrisiko faktorene for MSP 1 Dårlig holdning / vanskelig stilling 2 Gjentagende bevegelser 3 Manuell håndtering 4 Forlenget bruk uten pauser For all MU arbeid - se Boks 4. Spesifikt for oppgave Velg bærbart MU med gode ergonomiske anordninger. Sørg for at opplæringen for montering og bruk av utstyr er tilpasset. Velg bærbart MU som minsker vekten ved bæring mest mulig. Vurder å dele ut ryggsekker. Gi opplæring i manuell håndtering. Unngå bruk i områder hvor det er vanskelig å holde en riktig stilling. Mer informasjon:

14 Kundekontaktsenterarbeid Arbeid i kundekontaktsenter er allerede et tema for en frivillig overenskomst mellom de sosiale partene, UNI-Europa Telecom og ETNO. Retningslinjene tar dog ikke spesielt for seg forebygging av MSP, men de gir noen indikasjoner om nøkkelprinsipper som vil ha en positiv innvirkning på disse problemene ved å legge til rette den beste praksisen for fysiske, psykologiske og organisatoriske arbeidsforhold. For retningslinjene gå til: BD C?OpenDocument Hovedfarene ved MSP 1 Forarms- / håndledds- / håndskade 2 Nakke- / skulderskade 3 Ryggskader Anvend justerbare ergonomiske møbler der dette er mulig. Bruk ergonomisk IT-utstyr. Bruk hodetelefoner til telefonen. Tillat jevnlige pauser eller alternative oppgaver. Tillat jevnlig fysisk trening. Mer informasjon: PUB/inrs01.nsf/inrs01_search_view_view/ DDD930636C1256D3B002E178C/$ FILE/visu.html?OpenElement#ancre26 Hovedrisikofaktorene for MSP 1 Dårlig holdning 2 Gjentagende bevegelser 3 Synlig utmattelse 4 Telefoninteraksjon 5 Psykososiale faktorer Utvikle risikobaserte prosedyrer for denne aktiviteten. Forsikre seg om at arbeidet er riktig planlagt og gitt tilstrekkelige ressurser for å kunne håndtere overskuelige risik i. Utføre vurdering av arbeidsområdet for å identifisere lokale farer og utvikle ekstra kontrolltiltak. Forsikre seg om at laget er tilstrekkelig underrettet, trent og overvåket. Spesifikt for oppgave Legg til rette arbeidsplassen slik at kroppen har en ergonomisk holdning

15 The height of the screen should be at the height of the eyes ved å identifisere tilfeller av mangel på overholdelse gjennom revisjon og inspeksjoner, som igjen kan bli rettet opp ved å gi informasjon, instruksjonstrening og overvåkning. Et vesentlig element innen effektiv overvåkning er innsamling av data i et format som gjør det mulig å sammenligne innenfor og mellom forskjellige arbeidsgrupper over tid. En slik praksis mangler i Europas telekommunikasjonssektor (som i de fleste andre økonomiske sektorene), og en sammenligning av MSP -tilfeller i forhold til forskjellige arbeidsgrupper kunne derfor ikke bli tatt med i denne undersøkelsen. Retningslinjer for innsamling av data er nå blitt publisert av Eurostat: Boks 6 - EODS = hoved MSP (Kommisjons Anbefaling No 90/326/EC fra 22. Mai 1990) Overvåkning, revisjon og undersøkelser Organisasjoner bør ha in neha formelle mekanismer for å forsikre at god praksis blir fulgt ved arbeidsplassen. I denne overvåkningsaktiviteten kan t illitsvalgt e spille en viktig rolle. Styringen av MSP kommer ikke bare an på å identifisere og sette til verks kontrollstrategier, men også å forsikre seg om at disse kontrollene gir tilfredsstillende resultater og forblir effektive i bruk. Overvåking bruker flere teknikker for å finne feil eller for å identifisere potensielle forbedringer i arbeidssystemet. Skaderapportering og etterforskning, programmerte inspeksjoner og rutin emessige vedlikeholdsprogrammer er alle eksempler på formel overvåkningsaktivitet. Effektiv rådføring blant interessenter som for eksempel brukere, managere og fagforeningsrepresentanter gir en mer helhetlig tilnærming til overvåkningen. Det forsikrer at bekymringstilfeller og potensielle forsterkninger blir tatt hensyn til på en tilstrekkelig måte. Overvåkning er også brukt for å informere om utviklingen Osteoklorosesykdom på hender og håndledd forårsaket av vibrasjoner Angionevrosesykdom forårsaket av mekanisk vibrasjon (Raynaud av yrkesmessig opprinnelse) Perikardittsykdom i hjerteposen som følge av press (bursitt eller traumatisk bursitt) Sykdom forårsaket av overbelastning av seneomfletningene Sykdom forårsaket av overbelastning av seneskjeden Sykdom ved overbelastning av muskel- og seneføyninger Menisklesjoner grunnet arbeidsperioder i kneleposisjoner eller posisjoner med bøyde knær Nerveparalyse grunnet press (entrapmentnevropati) 28 29

16 Mer omfattende innføring, spesielt i forbindelse med den vanligste yrkes-msp (Boks 6), vil forenkle den fremtidige utviklingen av den beste praksisen. Undersøkelse er en formell prosess for å vurdere effektiviteten til systemet i sin helhet og forsikre om at det man lærer av de spesifikke tilfellene eller resultatene av overvåkningsprogrammene er brukt på en effektiv måte for å øke effektiviteten. Det gir også grunnlagsbeviset for å begrunne utgifter på risikostyrte løsninger og beviser overholdelse med rettslige krav og god praksis. En effektiv overvåkning og undersøkelsessystem bør klare å godkjenne og forandre kontrollstrategien gjennom et bevisført program, og generere en syklus for læring og kontinuerlig forbedringer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 390L0269.NOR Council Directive of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual

Detaljer

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg?

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Informasjon om hånd-arm vibrasjoner og hva man kan gjøre for å forebygge helseplager ved bruk av vibrerende verktøy Hva er hånd- og armvibrasjoner? Mekaniske

Detaljer

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid Figurer kapittel 9 : Å bruke kroppen i hverdagen ergonomi Figur side 192 Riktig løfteteknikk (t.v.) forebygger belastningsskader, mens gal løfte teknikk (t.h.) kan føre til skader. Figurer kapittel 9 :

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 14 Ergonomi

Figurer og tabeller kapittel 14 Ergonomi Side 296 Riktig kroppsholdning minsker belastningen på sener og ledd. Med tyngdepunktet for langt fram eller bak øker belastningen på sener og ledd. Side 301 Type tungt arbeid Beskrivelse Eksempel Ergonomiske

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

Trekk skuldre bakover press

Trekk skuldre bakover press TRENINGSGUIDE 1 (Periode 06.01.11. 22.02.11.) Velkommen. - Satt av tid til å bruke på oss selv roe oss ned være her og nå. - Hold fokus på egen kropp og eget utgangspunkt! - Fokus på det du får til! Ikke

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

Skrivetolknytt. Tema: arbeidsmiljø (ergonomi) Nr Tolketjenesten Oslo/Akershus v/mali Brevik

Skrivetolknytt. Tema: arbeidsmiljø (ergonomi) Nr Tolketjenesten Oslo/Akershus v/mali Brevik Skrivetolknytt Tema: arbeidsmiljø (ergonomi) Nr. 5 2016 Tolketjenesten Oslo/Akershus v/mali Brevik Arbeidsmiljø (ergonomi) Hensikten med denne utgaven av Skrivetolknytt er en ergonomisk bevisstgjøring

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi?

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Jorunn Elise Tharaldsen Fagleder Arbeidsmiljø (PhD) jet@ptil.no Hvorfor fokus på muskel- og skjelettplager Nasjonal arbeidshelseutfordring

Detaljer

Ergonomisk risikoanalyse

Ergonomisk risikoanalyse Ergonomisk risikoanalyse Bruk av Plibel & Niosh Lifting Equation som verktøy Hvordan kan vi utføre en ergonomisk risikoanalyse? Det finnes mange forskjellige metoder som en kan velge mellom De fleste metodene

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

Vibrasjonsdempende hansker - Kortrapport

Vibrasjonsdempende hansker - Kortrapport - Kortrapport Forord Hånd- og arm vibrasjons syndrom (HAVS) er en fellesbetegnelse for skader på vev, blodkar, nerver eller muskel- og skjelettsystem forårsaket av hånd- og armvibrasjoner fra arbeidsutstyr.

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Key Indicator Method. Direktoratet for arbeidstilsynet

Key Indicator Method. Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for arbeidstilsynet Risikovurderingsverktøy - et hjelpemiddel for å vurdere risikofaktorer forbundet med løfte-, bære- og holdeaktiviteter Forebygging av muskel- og skjelettplager Key Indicator

Detaljer

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1 EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING QF-2008 2006/2007, Version 1 FORHÅNDSREGLER OG SIKKERHET Les alle forhåndsregler og instruksjoner før du tar apparatet i bruk. Dette er et hjemmetreningsapparat

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Treningstips for Kettlebells

Treningstips for Kettlebells Treningstips for Kettlebells Kettlebells, eller Gyria, er et treningsverktøy som likner på en tekjele eller en kanonkule med håndtak. I motsetning til vanlige vektstenger er grepet fremskutt i forhold

Detaljer

Treningshefte. manualer. www.abilica.no

Treningshefte. manualer. www.abilica.no Muskler som kommer... Treningshefte for manualer www.abilica.no FØR DU BEGYNNER Dette heftet er laget med tanke på deg som ønsker å begynne å trene med manualer for å få en sterkere og strammere kropp.

Detaljer

Muskler og ledd i arbeidslivet Hva sier forskningen?

Muskler og ledd i arbeidslivet Hva sier forskningen? Muskler og ledd i arbeidslivet Hva sier forskningen? Stein Knardahl Avd for arbeidspsykologi og fysiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt 5. september 2012 Årsaker er ikke så lett å påvise som vi tror Attribusjon

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

NOR/301L T OJ L 195/01, p

NOR/301L T OJ L 195/01, p NOR/301L0045.00T OJ L 195/01, p. 46-49 Directive 2001/45/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 amending Council Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i biomekanikk... 53. Vektarmprinsippet... 53 Kraftretning... 55 Løft... 59

Instruktøren. Kort innføring i biomekanikk... 53. Vektarmprinsippet... 53 Kraftretning... 55 Løft... 59 Instruktøren Kort innføring i biomekanikk......................... 53 Vektarmprinsippet...................................... 53 Kraftretning......................................... 55 Løft................................................

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

AKTUELLE STYRKEØVELSER: 1. Knebøy

AKTUELLE STYRKEØVELSER: 1. Knebøy Sterk og aktiv Etter hvert som vi blir eldre får vi mindre muskelmasse og dermed dårligere muskelstyrke, også benevnt som aldersrelatert muskelsvakhet. Svak muskulatur kan påvirke vår evne til å utføre

Detaljer

MOTION. Brukervennlig, intuitiv bevegelighet og førsteklasses komfort. Konsept. Sunn sitting. Design: Salto & Sigsgaard

MOTION. Brukervennlig, intuitiv bevegelighet og førsteklasses komfort. Konsept. Sunn sitting. Design: Salto & Sigsgaard MOTION Brukervennlig, intuitiv bevegelighet og førsteklasses komfort Design: Salto & Sigsgaard Konsept Velg vanlig sittehøyde, eller hev kroppen opp til en nærmest oppreist stilling Bekkenet roterer forover,

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

KOM I GANG! Styrketrening

KOM I GANG! Styrketrening KOM I GANG! November/ Dember 0 Kr. 49 Den raske veien til Sprett rumpe & definert mage Tren riktig Få maks resultater Bedrer fordrenningen Styrketrening Skal du forme kroppen din etter spesifikke ønsker

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer.

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. 42 Muskelstyrke De lange ryggstrekkerne De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. Ligg på magen med beina litt fra hverandre. Hold armene

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Vi kan mer, enn du aner...

Vi kan mer, enn du aner... Vi kan mer, enn du aner... VI KAN MER, ENN DU ANER... Lokal forankring. Global rekkevidde. Logitrans ble grunnlagt i 1940 som en liten smie og har en lang og tradisjonsrik historie bak seg. I dag er virksomheten

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

- Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen

- Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen - Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen Kunne tilpasses den enkelte Enkelt kunne stilles inn i sittende Ha uavhengig rygg og sete Være stødig Ha hjul tilpasset gulvbelegget Underarmsstøtter skal ikke hindre

Detaljer

Ergonomi Støy - Vibrasjoner

Ergonomi Støy - Vibrasjoner Ergonomi Støy - Vibrasjoner Sammen for økt sjøsikkerhet i et rent miljø Tenker du ergonomisk? Selv små endringer i ditt arbeidsmiljø kan gjøre underverker for helsen din, både i dag og i fremtiden. Les

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker?

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Finnes det risikoutsatte grupper i petroleumssektoren? Seminar Petroleumstilsynet 4. Desember 08 Steinar

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Lindab RdBX Innovative Raskere helt enkelt Lindab RdBX Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye Lindab RdBXveggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Ergonomiindikator 2011

Ergonomiindikator 2011 Ergonomiindikator Bakgrunnsinformasjon ergonomiindikatoren Info om ergonomiindikatoren Resultater fra ergonomiindikatoren - Risikofaktorer på produksjonsinnretninger - Risikofaktorer på flyttbare innretninger

Detaljer

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med

Treningsprogram. Treningsprogram med 22 ulike øvelser. 1. Magetrening. - Juster magestøtten til ønsket høyde med Treningsprogram Treningsprogram med 22 ulike øvelser Disse 22 øvelsene vil vise deg eksempler på treningsprogram som vil jobbe med muskler og muskelgrupper som buk, rygg, overarm og skulder. Start programmet

Detaljer

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv»

Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Muskelskjeletthelse og arbeidsliv «Kontroll over eget liv» Rådet for muskelskjeletthelse Årskonferansen 2017 Karl-Christian Nordby, avd.dir., overlege dr.med. STAMI En offensiv og nyskapende bedriftshelsetjenste

Detaljer

I henhold til vedtak 74/325/EØF(7) skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved

I henhold til vedtak 74/325/EØF(7) skal Kommisjonen rådspørre Den rådgivende komité for sikkerhet, hygiene og helsevern på arbeidsplassen ved 390L0270.NOR Council Directive of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

Øvelser for Pivot C20 Multigym

Øvelser for Pivot C20 Multigym Øvelser for Pivot C20 Multigym C20 gir deg mulighet til å trene en rekke muskelgrupper, og billedserien som følger viser deg en del sentrale øvelser du kan gjøre og hvordan du stiller inn apparatet for

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

Hvilke fysiske (mekaniske) faktorer på jobben (tungt arbeid) har betydning for muskelskjeletthelsen?

Hvilke fysiske (mekaniske) faktorer på jobben (tungt arbeid) har betydning for muskelskjeletthelsen? Hvilke fysiske (mekaniske) faktorer på jobben (tungt arbeid) har betydning for muskelskjeletthelsen? Foreløpige resultater ved revisjon av Stami s «Kunnskapsstatus» fra 2008 Rådet for muskelskjeletthelse,

Detaljer

Trening i Sportsmaster Multirack

Trening i Sportsmaster Multirack Trening i Sportsmaster Multirack Vi har satt opp flere øvelser som kan gjøres i og rundt et Sportsmaster Multirack. Øvelsene er delt inn i to vanskelighetsgrader. De enkle øvelsene er beregnet for personer

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-105 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-106 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-105/6 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Detaljer

Bruksanvisning. El nr El nr Trommelløfter JKS LF kg. Trommelløfter JKS LF kg 3/14

Bruksanvisning. El nr El nr Trommelløfter JKS LF kg. Trommelløfter JKS LF kg 3/14 Bruksanvisning El nr 88 534 14 Trommelløfter JKS LF 24 3000 kg El nr 88 634 15 Trommelløfter JKS LF 30 6000 kg 3/14 Innhold 1 Til bruker 4 2 Sikkerhetsinstrukser 5 2.1 Generelt 5 2.2 Før bruk 5 2.3 Sikker

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING

INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING INNHOLDSOVERSIKT I2I INNLEDNING 3 INNHOLD 3 RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET 4 I2I HODESTØTTE RETNINGSLINJER FOR BRUK 5 ANBEFALINGER FOR TILPASNING 5 HAKESTØTTE RETNINGSLINJER FOR BRUK 6 ANBEFALINGER FOR TILPASNING

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Ergonomi i barnehagen Strand kommune Rasmus D. Fjørtoft, bedriftsfysioterapeut, Raft-klinikken BHT

Ergonomi i barnehagen Strand kommune Rasmus D. Fjørtoft, bedriftsfysioterapeut, Raft-klinikken BHT Ergonomi i barnehagen Strand kommune 21.03.2012 Rasmus D. Fjørtoft, bedriftsfysioterapeut, Raft-klinikken BHT Agenda: 1. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager 2. Ergonomi og risikovurdering 3. Hva

Detaljer

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-116 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-117 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-116/7 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

Impulsuka 2014. Sted/Dato/Navn

Impulsuka 2014. Sted/Dato/Navn Impulsuka 2014 Sted/Dato/Navn NSFs teknikkoppbygging Crawl Teknikk på grunnleggende nivå (grovkoordinert) Kroppsposisjon: horisontal, rett, strømlinje, ansiktet i vannet Føtter og bein: på linje med kroppen;

Detaljer

Krabat Pilot. Bruksanvisning

Krabat Pilot. Bruksanvisning Krabat Pilot Bruksanvisning Sikkerhet Alle Krabats produkter er CE-merket i henhold til 93/42/EØF, klasse 1 av 14. juni 1993 Direktiv om medisinsk utstyr. Dette er din garanti for at produktet oppfyller

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

SANDAR G14 PROGRAM FOR SOMMERTRENING 2010 19.07. - 01.08.

SANDAR G14 PROGRAM FOR SOMMERTRENING 2010 19.07. - 01.08. SANDAR G14 PROGRAM FOR SOMMERTRENING 2010 19.07. - 01.08. Da er det tid for litt oppkjøring til høstens utfordringer. Fellestreninger starter opp mandag 2.8. Kl 18:00. Før den tid legges det opp til litt

Detaljer

Revisjonsskjema for administrasjon av kjøretøy og fotgjengere

Revisjonsskjema for administrasjon av kjøretøy og fotgjengere Revisjonen skal begynne med et oppstartmøte hvor revisjonsprosessen blir forklart og hvilke ressurser som trengs for revisorene (se AMS revisjonsforberedelsesdokument) 1.0 Standard for kjøretøy og fotgjengere

Detaljer

ØVELSER PÅ SPORTSMASTER TREKKAPPARAT

ØVELSER PÅ SPORTSMASTER TREKKAPPARAT ØVELSER PÅ SPORTSMASTER TREKKAPPARAT De fleste øvelsene vist nedenfor kan utføres både på Enkelt trekkapparat og på Dobbelt trekkapparat. Trekkapparatene gir mulighet for mange ulike øvelser. Her vil vi

Detaljer

Forflyttingskurs. Helse Førde, desember 2011

Forflyttingskurs. Helse Førde, desember 2011 Forflyttingskurs Helse Førde, desember 2011 2 Forflytning - definisjon En bevegelse fra et sted til et annet med en pasient eller gjenstand som i all hovedsak foregår i en horisontal bevegelsesretning.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse

Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse Treningsprogram 34 øvelser for bedre kondisjon og helse Disse 34 øvelsene vil hjelpe deg å bygge en bedre kondisjon. Alle muskelgrupper jobbes med. Start med en serie av hver øvelse, og ta deg tid til

Detaljer

øvelser for deg som er brystkreftoperert

øvelser for deg som er brystkreftoperert øvelser for deg som er brystkreftoperert god bevegelighet i arm og skulder Redusert bevegelighet i arm og skulder, samt stivhet i ledd og muskler, er blant de vanligste plagene etter brystkreftbehandling.

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) HENSIKTEN MED RNNP Et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

Generelt om. trening, oppvarming, bevegelighet, uttøyning og avspenning

Generelt om. trening, oppvarming, bevegelighet, uttøyning og avspenning Generelt om trening, oppvarming, bevegelighet, uttøyning og avspenning Trening: All form for fysisk aktivitet kan ha positive effekter på fysisk, psykisk og sosial måte. Trening kan imidlertid deles inn

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. mai 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. mai 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. mai 2014 www.ceb.shl.com INNLEDNING Denne rapporten er konfidensiell, og er kun beregnet for den personen som har fullført personlighetstesten

Detaljer

Vinsjtype:... Dato:..

Vinsjtype:... Dato:.. Vinsjtype:...... Dato:.. BRUKER INFORMASJON Denne vinsjen er primært beregnet for montering på bil. Vinsjen er IKKE sertifisert for løft. Vinsjen er IKKE beregnet for løfting eller flytting av mennesker.

Detaljer

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse BEKKENBUNNEN Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse HVA ER BEKKENBUNNEN? Bekkenbunnen består av tre lag muskler som ligger innvendig i bekkenet,

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

Ergonomi i praksis. Unik detalj gjør stor forskjell

Ergonomi i praksis. Unik detalj gjør stor forskjell RH Extend HOVEDKONTOR RH Form AB Vallgatan1, Box 294, 571 23 Nässjö Tlf. + 46 380 55 53 00, Faks + 46 380 182 85 SALG OG UTSTILLING RH Stolen AS Drammensveien 130 B3, 0277 OSLO Tlf. 24 11 73 73, Faks 24

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer