ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/"

Transkript

1 Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd Kl Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt, Harald Hanche Olsen, Jan O. Kleppe og Anne Berit Fuglestad Sak 1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra årsmøtet. Utkast til referat ble gjennomgått. Anne Berit vil gjøre ferdig og endelig godkjenning gjøres via e-post. Sak 2. Diskusjon om Open Access publisering og hvordan forholde seg til dette Det er flere mulige måter å publisere i «open access» som oftest er det å gjøre vitenskapelige publikasjoner eller preprint tilgjengelig via Internett og uten kostnad for leseren. Det fins også egne open access-tidsskrifter der den som publiserer betaler for at publikasjoner legges ut. Mange tidsskrifter tillater at preprint legges ut som manuskript under arbeid, og postprint etter review og korrektur som er den godkjente versjonen, men fortsatt forfatterens egen TeX eller PDF av artikkelen (postprint = final submitted). En del universiteter har sin egen ordning for å legge ut enten preprint eller nesten ferdig utgave av artikkelen. En del av de mest prestisje-tunge tidsskrift har sterkere restriksjoner. I noen tilfeller kreves det open access for å få finansiering. ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se HIOA pålegger sine ansatte også å publisere på ODA. Ved UiA er AURA en slik mulighet og ansatte oppfordres til å legge egne vitenskapelige artikler der, med godkjenning fra tidsskriftet. Slike ordninger er blitt vanlig for universitetet og høgskoler. Sherpa Romeo gir informasjoner på nettstedet: der man kan søke på hva tidsskriftet tillater av open access. Vedtak: Styret for NMR har sett på problemstillingen med open access og er positiv til at forskningsresultater gjøres tilgjengelig for mange. Sak 3. Nytt medlem i Holmboekomiteen etter Live Callin Live Callin fra videregående skole har vært leder for komiteen. Styret diskuterte aktuell kandidater for å erstatte Live Callin som medlem i Holmboe-komiteen. Arvid tar kontakt med de aktuelle personer.

2 Sak 4. Inntakskvalitet i matematikk Hvordan heve inntakskvaliteten i matematikk, hvordan kvalitetssikre lærerutdanningen. Styrets leder ga en orientering om hva som har fremkommet i møter med Utdanningsministeren angående lærerutdanning og UHR realfagsmøte og styret diskuterte hvordan rådet forholder seg i sakene. Noen momenter fra samtalen: UHRs realfagsmøte (nasjonalt fakultetsmøte for realfag) ønsket å snakke om matematikkdidaktikk for MNT fag, dvs. hvordan matematikkundervisning gjøres i teknologi eller matematikk innenfor MNT området. UHR ønsker å sette i gang undersøkelser angående hva som skjer i matematikkundervisningen, og våre medlemmer vil måtte komme til å melde inn hvordan ting gjøres, hvilken kompetanse de som underviser har, hvor mye forskning de har og lignende. Fokus på MNT fagene kan ha sammenheng med at NRT samarbeider med UHR om dette. Et aktuelt spørsmål er hvorfor ikke lærerutdanningen er tatt med i UHR s forslag, med en lignende undersøkelse for lærerutdanningen. Det er behov for å se sammenheng mellom skole og videre utdanning og grunnlaget fra skolen er nødvendig. NyGiv ble satt i gang for å skolere lærere for at det skal bli bedre undervisning. NOVA er engasjert med rapportering og oppfølgingen og har i underveisrapport konkludert med at NyGiv ikke virker. Det er svakere resultat enn forventet. Se Det rapporteres om mer motiverte elever og lærerne mener de kan mer. Udir mener tiltaket løfter de svakeste mest. Rapport fra SSB, Berit Bjørkeng (2011) tar opp jenter og realfag: Ny Giv for lærerutdanning er foreslått og kom opp i møtet med statsråden KD 19. november, i Oslo. Det er reist store spørsmålstegn ved dette, og det er klar motstand fra fagmiljøet. Inntakskravene for lærerutdanning bør være god matematikkompetanse og kompetansen i matematikkdidaktikk må kunne bygge på matematikkompetanse. Opptakskrav for lærerutdanning (LU) nå er 1 T + T2 eller S1, med karakter minimum 3 (fra videregående skole), ikke P -kursene. Styret diskuterte om det er bedre å foreslå krav til innhold, 1 T + S2, evt. 2T enn strengere karakterkrav (men få skoler har 2T). I disse spørsmålene kommer vi stadig tilbake til inntakskvalitet hva bygger vi på fra videregående skole, og i realiteten fra hele skolen. Dette blir viktig å følge opp. Arvid vil anbefale NHO å kreve at departementet nedsetter et utvalg som skal være ansvarlig for at kvaliteten i videregående skole heves, og der resultater evalueres hvert år de neste fem årene. Vedtak: Styret anser at situasjonen er vanskelig for matematikkfaget i høyere utdanning og vil bidra til å styrke matematikkfaget. Styret støtter leders initiativ overfor NHO. Sak 5. Framdrift og planlegging av forkunnskapstesten 2013 Årsmøtet har gått inn for at matematikkråds-testen gjennomføres høsten Styret vil oppfordre til gjennomføring, og understreke at det er viktig å få god oppslutning. Vedtak: Matematikkrådet v. leder undersøker muligheten for ekstra tildeling fra KD/Udir/NSMO for å gjennomføre testen. Gjennomføring i januar er ok, dersom undervisningen starter da. Det ble diskutert andre muligheter for finansiering, interne forskningsmidler. (Småforsk, SAK midler o.l.)

3 Styret vil sjekke med representantene i NMR om noen er interessert i å ta på seg ansvar for å analysere testen og skrive rapport. Vi trenger inntil til tre til dette arbeidet. Guri kan ta ledelsen og trenger et par medhjelpere. Vi spør en statistiker om han kan være en kritisk venn for arbeidsgruppa. Styret gjennomgår testen med tanke på justering av visse spørsmål, spesielt kalkulatorspørsmålene. Kalkulatorspørsmålet må endres, siden mange andre tekniske hjelpemidler er aktuelle, f.eks mobiltelefoner. Sak 6. Sted for neste årsmøte Det er forslag om Kristiansand for neste årsmøte. Vi kommer tilbake til en dato, de aktuelle er i september, eller og vi prøver den første. Anne Berit sjekker aktuelle hotell med møterom og saken følges opp på neste møte. Sak 7. Eventuelt a) Høring om læreplaner for 8 13 er sendt. Uttalelsen ligger på web. b) To høringer kommer: Læreplaner: de to matematikkursene i fellesfag og videregående skole, frist 5. mars. (Se Udir.no læreplaner på høring-. Se Se vedlegg 2, 2a og 2b) Eksamensordninger: 10 kl., og alle kurs i videregående skole. Forslått tidsordningen for eksamener + innhold med hjelpemidler og hvilket verktøy de skal beherske frist 28. februar Dette er to store høringer. Undervisningsutvalget spørres om de vil gi utkast til begge eller om det blir for mye samtidig. Styret vil komme tilbake til hvordan evt. den andre høringen gjennomføres. Guri skriver til undervisningsutvalget og ber om at de vurderer saken. c) Tidsplan for arbeid med høringene: Alle i styret setter seg inn i dokumentene før 1. januar. Lenkene kommer på web. Første utkast til høring må være klar til 15. januar. d) Neste møte 25. Januar i Oslo, HIOA , Rom PS623 (ble senere flyttet til 8 februar, Ø266, ILS, UiO) Referent: Anne Berit

4 Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd Tid: fredag , kl , Sted: Ø 266 ILS, Fysikkbygningen Blindern Tilstede: Hans Foosnæs, Guri A. Nortvedt, Anne Berit Fuglestad, Jan O. Kleppe, Harald Hanche- Olsen, Arvid Siqveland Forfall: Ivar Staurseth 1. Godkjenning av referat fra årsmøtet og forrige styremøte Årsmøtereferatet ble godkjent i siste styremøte 2012, og referat fra forrige styremøte ble godkjent. 2. Holmboeprisen. Nominasjoner og seminar Det har kommet relativt få nominasjoner i år, Holmboekomitéen er i arbeid. Vi må allerede nå finne noen til å foredra på seminaret. Det var enighet om å markedsføre Holmboeprisen i flest mulig tidsskrifter i oktober 2013: Tangenten, Utdanning, Utdanning.no, Forskerforum, Teknisk ukeblad, og flere. 3. Orientering fra deltakelse i MNT- SAK didaktikk UHR Styreleder har meldt seg på UHR s arbeid om undervisning av begynnerkurs i matematikk ved teknologi- og realfagsorienterte universitets- og høgskolestudier. Matematikkrådet har blitt anmodet om å komme med temaer som er av interesse å undersøke, f. eks. kompetanse hos dem som underviser, overgang fra VGS, oppnåelse av læringsutbytte, kjennskap til læreplaner og undervisning i VGS, pedagogisk kompetanse, UiA er ikke representert i UHR- SAK arbeidet, noe som Arvid sjekker med UHR og evt. sender en representant. 4. Orienteringer fra råd og utvalg Tekna Olje&Gass melder sin interesse for å hjelpe til med å øke interessen for matematikk. 5. Høringer Det er flere høringer på gang. Høringsfristen for «eksamensformer i VGS» har frist , og pga. sykdom i utdanningsutvalget er det viktig at vi overvåker situasjonen og leverer en høringsuttalelse. Det har kommet flere innspill fra lektorlaget, sendt styret av Hans Foosnæs, og disse er gode utgangspunkt for en høring. Guri Nortvedt tar ansvar for å starte en høringsrunde på ny eksamensforskrift i VGS. Hans Foosnæs tar ansvar for å starte en høringsrunde på nye læreplaner i matematikk i videregående skole med frist

5 6. Matematikkrådstesten 2013 Vi har bestemt at denne skal gjennomføres, nå må vi finne ut av hvem. Arvid sender en forespørsel til KD om ,- til gjennomføring av testen. Guri kan med dette beløpet veilede en master- eller bachelorstudent til å gjennomføre testen. Georg Elvebakk har sagt seg villig til å kvalitetssikre de statiske analysene som hentes inn. 7. Årsmøtet 2013, orientering Det ble enighet om å avholde årsmøtet fra lunsj onsdag til lunsj fredag Dersom tilbudet fra Scandic Bystranda hotellet i Kristiansand er tolket riktig, er dette vårt primære ønske. 8. Evt. i) Nedsettelse av komite for gjennomgang av tidsskrifter i matematisk biologi Styreleder får fullmakt til å sette ned en slik komite ii) Karaktersetting i VGS Rådet har blitt oppmerksom på at grensene for å bestå til eksamen i VGS er senket fra 27% til 20%. Styreleder sender et brev til Utdanningsdirektoratet, kopi til Gregorius Brogstad, med melding om at vi er gjort oppmerksomme på dette og vil følge utviklingen. Referent: Anne Berit Fuglestad

6 Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd Tid: fredag , kl Sted: Universitetet i Agder, rom J2 001 Tilstede: Arvid Siqveland, Guri A. Nortvedt, Harald Hanche- Olsen, Hans Foosnæs, Anne Berit Fuglestad Forfall: Jan O. Kleppe, Ivar Staurseth Saksliste 1. Godkjenning av referat forrige styremøte Referatet fra ble godkjent med små endringer. 2. Holmboeprisen. Planlegging av pris- utdeling og Holmboeseminar Prisutdelingen er 22. mai på Oslo katedralskole, og Holmboe- seminaret skal være på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet kl Planer for Holmboeseminaret: Foredragsholder: Helmer Aslaksen om matematikken i Singapore i lys av siste TIMSS undersøkelse. (Aslaksen er cand. mag UiO, Phd fra University of California, National University of Singapore fra 1989 til 2011), Roger Antonsen førstelektor, sjonglør som snakker om matematikk og sjonglering, og har show på prisutdelingen. Arvid gjør ferdig programmet og sørger for at det blir kunngjort på Abelprisens og Holmboeprisens websider og Norsk matematikkråds side. Kaffepause mellom foredragene, Lunsj før seminaret starter. Holmboekomiteen: Marianne Maugesteen har snart vært i to perioder, vi bør finne en ny fra lærerutdanningen til å overta. Flere forslag ble nevnt og Anne Berit og Guri spør de aktuelle 3. Orientering fra deltakelse i MNT- SAK didaktikk, UHR Nytt to dagers møte i gruppa under UHR ble avholdt april. Orientering og oppgaver derfra. Det planlegges en Questback undersøkelse for å undersøke hva som skjer med matematikk i grunnkursene, Undersøkelsen er rettet mot institusjoner som utdanner teknologer og rene matematikere, utdanning av grunnskolelærerne og økonomer er ikke med i undersøkelsen. Aktuelle problemstillinger: utdanningsbakgrunn for de som underviser, overgangsproblemer videregående til universitet, fokus på eksamen og så videre. Målgruppe for undersøkelsen: Alle matematikkrådets medlemmene, alle fra institusjonene, dekanene, studentene osv. Styret diskuterte rekrutteringssituasjonen for matematikere til videregående skole, og behov for flere med matematikkutdanning.

7 4. Orienteringer fra råd og utvalg Tidsskriftsaken: angående matematikk matematisk biologi og medisinsk matematikk (bio- statistikk) jfr sak 3 i forrige møte. Det trengs en vurdering av plassering for noen av disse. Ivar Heuch leder en komite som består av Ivar Heuch og en representant fra medisin og en fra biologi, dekanmøtet for medisin og fagmøtet for biologi, for å se på hvor tidsskiftene bør plasseres. Det har betydning for balansen mellom nivå 1 og 2 i de forskjellige emneområdene i matematikk. UHR har bedt om at samtlige tidsskrifter i matematisk biologi blir vurdert og plassert i riktig fagråd. Undervisningsutvalget matematikkrådet ønsker å være inkludert som referanse- gruppe når nye planer eventuelt blir revidert, f.eks. påbyggingskursene. Overgangsproblematikken, videregående høgskole/universitet. Dette ble kort diskutert, og styret ser behov for å komme tilbake til saken på neste møte i lys av Melding til stortinget, Meld St 20, : På rett vei, Kvalitet og mangfold i utdanningen. st html?showdetailedtableofcontents=true&id= Matematikkrådstesten 2013 Orientering om arbeidet så langt. Hva kan vi gjøre for at innsamling av data blir mer effektiv? Noen momenter ble diskutert: E- post før sommeren med spørsmål, hvem har tenkt å gjennomføre testen, hvilke klasser melde tilbake, hvem skal starte matematikken etter jul, og en kontaktperson? Gi institusjonen et nummer (koblingsliste), og det er ønskelig at alle kan samles til ett regneark. Alternativ til å bruke regneark ble diskutert med muligheten for å lage et webskjema for registrering av data, for å unngå ekstra arbeid med registrering og kontroll av data. Vi trenger flere data fra lærerutdanningen. De som starter etter jul med matematikk må få en påminnelse like før jul. Forsvarets ingeniørhøgskole bør få den tidligere siden de starter undervisningen tidlig i august. BI bør også være med under økonomifag. Søknad om støtte til arbeidet med NMR- testen (analyse og tilrettelegging av testen) vil bli sendt direkte til KD. Styret diskuterte nye formuleringer og avkryssing om bruk av kalkulator, mulig registering om oppgave er ubesvart, for eksempel blank for å kunne få fram dette i oversikten. Null poeng er ikke lik ubesvart. Oppgave 5: Det er ikke sikkert det er noen grunn til å skille mellom 1 og 2 poeng/ delpoeng, kan justere graderingen (gjelder bare 4% av elevene) (Dette kan også være aktuelt for tre andre oppgaver, ligningsoppgave, volum av bygning, mva.)

8 Oppgave 11 a måler sannsynligvis noe annet enn resten av testen, den korrelerer lite med totalsummen, mistenkelig lavt. Hvorfor? Vet ikke. 6. Årsmøtet 2013 Organisering og planlegging: En rekke aktuelle innslag og problemområder ble nevnt. Aktuelle personer til å holde foredrag ble diskutert. Det arbeides videre med programmet som bør være klar til neste møte (22 mai). Det er ønskelig med tidlig frist for påmelding av hensyn til hotellbestillingen. Holmboeprisvinneren inviteres til å holde foredrag (Arvid følger opp). Foredrag om Abelprisvinnerens forsknings- område i matematikken (Arvid spør). En person inviteres til å snakke om et prosjekt Bedre fagstrategiske valg for norsk forskning i regi av NFR for å få opp kvaliteten på norsk forskning. UK og NFR. (Arvid spør) Matematikkrådstesten, 2013, informasjon om gjennomføring og foreløpige resultater, Guri. Overgangen videregående til universitet og høgskole, analyse pga. høy strykprosent og stor frafall MNT fag. Midlertidig rapport til årsmøtet vårt, Tom Lindstrøm eller Arvid SAK midler fra KD finansierer undersøkelsen. UHR Matematikk i videregående skole realfagsstrategien? Kan være aktuelt dersom det kommer innspill om dette før årsmøtet. De nye lektorutdanningene Tiltaksplanen aktuelle saker? 7. Eventuelt Neste styremøte legges til like etter Holmboe- seminaret, 22. mai, kl (ble senere gjort om til videomøte 23mai). Forberedelser til neste styremøte: Se på Mld.st. 20, 2013 Innledningen, sammendrag og tilrådinger. Matematikkrådstesten forberede noen endringer i testen, bakgrunn- spørsmål. Se på tiltaksplanen, evt. forberede forslag til oppdatering. Referent: Anne Berit Fuglestad

9 Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, Videomøte Blindern/NTNU/UiA Tilstede: Arvid Siqveland, Guri A Nortvedt, Harald Hanche Olsen, Anne Berit Fuglestad Forfall: Hans Foosnæs, Jan O Kleppe, Ivar Staurseth Sak 1: Godkjennelse av referat fra Kommentar til referatet: Oppgave 11a er veldig enkel og 95 % av studentene får den til, derfor korrelerer den dårlig med resten av testen. Referatet ble godkjent. Sak 2: Stortingsmelding 20, Meldingen har tittel: På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen, sse st html?showdetailedtableofcontents=true&id= Vi fikk ikke så mye ut å se på innledning og konklusjonene der saksområdene er omtalt generelle vendinger. Vi trenger å nærmere inn på omtalen av y- veien og mulighet for å få studiekompetanse på grunnlag av fagbrev. Se avsnitt Vi følger opp med e- post i forkant og videre diskusjon i neste møte. Sak 3: Gjennomføring av matematikkrådstesten Nytt utkast til spørsmål ang kalkulatorbruk, med fire- delt svar for omfang av bruk for de ulike alternativene. Spørsmålene vil bli testet ut på noen studenter. Varsel om at testen kommer til høsten vil bli sendt ut i juni og med spørsmål om når den kan gjennomføres, eventuelt om det blir ved starten av vårsemesteret for studenter som har første matematikkurs våren Arvid arbeider med søknad om støtte til arbeid med rapporten. (se sak 5 i møtet ) Sak 4: Program for årsmøtet Styret gikk gjennom tidsplanen etter modell fra forrige møte. Det er aktuelt med byvandring og båttur. Anne Berit følger opp. Møteprogram: Oppfølging av rapport om forsking som var tema på møtet på Baardshaug. Det forventes en oppfølging av rapporten og det kan være aktuelt å følge dette opp med et foredrag. Et aktuelt navn ble nevnt og Arvid spør. Foredrag ved Holmboeprisens vinner, Anne Mari Jensen. Foredrag om Abelprisvinnerens matematikk (i populær form), v. Trygve Johnsen (har svar ja)

10 Tiltaksplanen, eventuell justeringer. Diskusjon om aktuelle tema som kommer opp i foredragene eller fra andre innspill. Evaluering av ordningen med å ha årsmøtet fra onsdag til fredag - som er nytt i år. Bakgrunnen for dette er vanskeligheter med kommunikasjon, men andre problemer kan også oppstå. Sak 5: Eventuelt Holmboeprisen - prisutdeling og seminar Arrangementet med prisutdelingen på Katedralskolen var bra, til tross for at generalprøve opplevdes som svak. Det ble likevel kommentert at oppslutningen burde vært bedre. Holmboeseminaret ble svært vellykket, bedre enn noen av de foregående seminarene. Det var likevel en del problemer med annonsering og praktisk gjennomføring. Det ble kommentert at Høgskolen i Oslo som vert for seminaret var lite synlig i gjennomføringen. For senere seminar kan det være aktuelt å vurdere andre lokaliteter og muligens en veksling mellom flere steder. Som eksempler ble det nevnt det nye Realfagsbiblioteket på Blindern eller på Oslo katedralskolen dersom de har passende rom og mulighet for lunsj. Det er fordeler med gangavstand mellom lokalitetene, men andre muligheter kan også vurderes. Holmboekomiteen Matematikkrådet oppnevner Martin Carlsen til medlem av Holmboekomiteen. Han overtar etter Marianne Maugesten, Halden, som går ut etter fullført periode. Tiltaksplanen Styret vil gå gjennom tiltaksplanen for mulig oppdatering som forberedelse før neste årsmøte,. Seminaruke i Kristiansand Den ble annonsert via e- post til Det virker svært interessant, men det er ønskelig med varsel tidligere dersom det kommer lignende arrangement. Neste styremøte Det holdes 23. august i Trondheim. Referent: Anne Berit Fuglestad

11 Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, NTNU, kl Tilstede: Arvid Siqveland, Guri A Nortvedt, Harald Hanche Olsen, Anne Berit Fuglestad, Hans Foosnæs, Jan O Kleppe Forfall: Ivar Staurseth Sak 1 Utsendelse av matematikkrådstesten, gjennomføring Testen er sendt ut, og gjennomføring er i gang. Det er usikkerhet om bakgrunnspørsmål (A2), for visse grupper krever tilstrekkelig matematikkutdanning, bl.a. IT studenter som har generell studiekompetanse, en del andre IT utdanninger og ingeniørutdanning. Lektorutdanning, 8 13, må komme med i neste utgave. Styret vurderer å gi rom for en kort tilbakemelding på årets test angående spørsmålene om bakgrunn. Det er noen som faller i gruppen «andre», og det er kanskje for mange. Dette må vi se på og om nødvendig finne en ny kategori. Sak 2 Gjennomgang av Utdanningsdirektoratets svar angående karaktergrenser for matematikkeksamen i VGS Styreleder Arvid Siqveland sendte brev til Departementet Gregorios Brogstad angående karaktegrenser. Svaret oppfattes som en forsikring om at dette er nøye vurdert. Det ble likevel uttrykt en viss skepsis i styret og det vil bli sendt et svarbrev. Er der mulig å undersøke nærmere og for eksempel sammenligne med tidligere eksamensoppgaver fra videregående? Styret vurderer om det er mulig å sette ned en liten prosjektgruppe for dette. Mandat kan være å se på de letteste og de vanskeligste oppgavene fra videregående skole med hovedvekt på R2, f.eks. annethvert år etter 2006, og eventuelt en sammenligne med 3MX fra tidligere år. Tidsperiode kan være aktuell. Vi vurderer å søke om støtte til dette for eksempel fra Utdanningsdirektoratet eller forsøke å få gjennomført en slik undersøkelse i en masteroppgave. Dette kan tas opp til diskusjon med tanke på 2014.

12 Sak 3 Orientering etter gjennomgang av skriftlige matematikkeksamener ved forskjellige lærerutdanningsinstitusjoner. Til debatten om lærerutdanning i matematikk. Arvid har innhentet oppgaver fra lærerutdanningene for å se om nivået er det samme. Det var en del reaksjoner på innhenting av oppgaver. Oppgavene viste seg, etter Arvids vurdering, å være på samme nivå og oppgavene gir dermed ikke noen grunn til uro. Utstrakt bruk av intern sensur og kvalitet i undervisningen er andre faktorer som kan være av betydning. Det er viktig at det gjennomføres ekstern sensur. Styret mener med bakgrunn denne gjennomgangen at det ikke har noen hensikt å innføre nasjonal eksamen for lærerutdanningen. Det kan virke innsnevrende og gi mindre muligheter til å utvikle kreative nye opplegg. Sak 4 Årsmøtet: Ferdigstilling av program Valgkomite. Styret må foreslå ny representant til valgkomiteen etter Trygve Johnsen som går ut (UHR reglementet og NMR reglementet muligens ulike på dette punktet). Styret diskuterte aktuelle navn. Arvid S spør. Eksamensordningen NMR har svart på høringen. Utdanningsdirektoratet har utsatt saken på grunn av samordning med andre saker. Tiltaksplanen. Denne kommer opp til drøfting og evt. justeringer under årsmøtet. Aktuelle punkter å se på: Ingeniørutdanningene, høringer bør følges opp, omtale ingeniørutdanningene. Retningslinjer og rammeplaner skal bli oppdatert. Styret bør følge nøye med på utviklingen. Aktuelle momenter om tiltaksplanen til diskusjonen på årsmøtet: Karakterkrav, hvilke emner, 1T i stedet for 2P som krav for på komme inn på lærerutdanning? Bør det innføres karakterkrav for opptak til ingeniørutdanning? Styremedlemmene følger opp med en gjennomlesing før årsmøtet med tanke på justeringer og forberedelse av diskusjonen. Foredrag under årsmøtet: Vinner av Holmboeprisen Anne Mari Jensen Om årets vinner av Abelprisen, Pierre Deligne og hans arbeider. Trygve Johnsen Rapprten om forskning, Ragnar Winter Endring av vedtekter Noen små justeringer er følge av navnebytte eller fusjoner. Styret foreslår:

13 Høgskolen i Bodø oppdateres til Universitet i Nordland, 1 representant. Det har ikke skjedd noen utvikling i omfang av matematikkaktiviteter (undervisning og ansatte). UMB vil bytte navn til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, fra første del av 2014 når fusjon med Veterinærhøgskolen er effektuert. 1 representant. Navnet justeres når fusjon er gjennomført. Med utviklingen av flere nye universitet må antall representanter vurderes. Styret mener at et universitet ikke uten videre skal ha to representanter. Representasjon må vurderes i forhold til omfang av matematikkstudier, som krevende master- og/eller PhD- program i matematikk eller matematikkdidaktikk, antall ansatte på instituttet, spesielt omfattende anvendelser av matematikk og lignende. Sak 5 Eventuelt. Aktuelle saker å følge opp: Lærebøker i skolen: Brev fra Per Hag angående lærebøker og problemer upresisheter og feil ble lagt fram i møtet. Tiltak kan være å sette ned ei prosjektgruppe for å stimulere til at det blir skrevet anmeldelser av aktuelle lærebøker i matematikk, for grunnskolen og videregående skole. Det kan være aktuelt å ha en form for «review» for de anmeldelser som legges ut på web, eller publiseres. Det kan være aktuelt å stimulere fagpersoner fra universiteter og høgskoler med lærerutdanning til å gjennomgå lærebøker og skrive anmeldelser av lærebøker En slik gjennomgang har vært gjort før, men det er flere tiår siden. Brev fra Abelkomiteen angående Holmboprisen. Abelkomiteen takker for samarbeidet, og ønsker et bredere kontaktmiljø for nominasjon til neste år. En del av dette gjøres allerede. Holmboeprisen bør averteres i Tangenten, Lamis, Fronter, its- learning, Utdanning og Teknisk ukeblad, og elevorganisasjonens organ eller web- sider. Det bør være lenke til nominasjon knyttet til omtale av Holmboeprisen på Vitenskapsakademiets side. Aktuelle problemstillinger ved arrangementet og spesielt Holmboeseminaret ble diskutert, fore eksempel er det til dels vanskelig å arrangere på Høgskolen i Oslo og det savnes større deltakelse fra studenter. Alternative steder for Holmboeseminaret ble diskutert. Det har vært Debatt på TV2 om med påstand/spørsmål om Norge er best i Norden. Referent Anne Berit Fuglestad

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Som tidligere meldt vil årsmøtet bli holdt på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen. Koordinatene er Grønland 64, 3045 Drammen,

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Perioden 2010 2013 Prinsipprogrammet er retningsgivende for rådets tiltaksplan. Prinsipprogrammet kan revideres av hvert årsmøte, og fornyes etter tre år. Prinsipprogrammet

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

ole an nno 2 Fagg Rap av U ningsd Utdann 22.jun ni 2014

ole an nno 2 Fagg Rap av U ningsd Utdann 22.jun ni 2014 Maatem matiikk ii norsk sko ole an nno 2 2014 Fagg gjenn omga ang avv mateematik kkfageene Rap pport ffra eksstern arbeidsgruppe o ppnevvnt av U Utdann ningsd direkttorateet 22.jun ni 2014 FORORD Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer