ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/"

Transkript

1 Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd Kl Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt, Harald Hanche Olsen, Jan O. Kleppe og Anne Berit Fuglestad Sak 1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra årsmøtet. Utkast til referat ble gjennomgått. Anne Berit vil gjøre ferdig og endelig godkjenning gjøres via e-post. Sak 2. Diskusjon om Open Access publisering og hvordan forholde seg til dette Det er flere mulige måter å publisere i «open access» som oftest er det å gjøre vitenskapelige publikasjoner eller preprint tilgjengelig via Internett og uten kostnad for leseren. Det fins også egne open access-tidsskrifter der den som publiserer betaler for at publikasjoner legges ut. Mange tidsskrifter tillater at preprint legges ut som manuskript under arbeid, og postprint etter review og korrektur som er den godkjente versjonen, men fortsatt forfatterens egen TeX eller PDF av artikkelen (postprint = final submitted). En del universiteter har sin egen ordning for å legge ut enten preprint eller nesten ferdig utgave av artikkelen. En del av de mest prestisje-tunge tidsskrift har sterkere restriksjoner. I noen tilfeller kreves det open access for å få finansiering. ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se HIOA pålegger sine ansatte også å publisere på ODA. Ved UiA er AURA en slik mulighet og ansatte oppfordres til å legge egne vitenskapelige artikler der, med godkjenning fra tidsskriftet. Slike ordninger er blitt vanlig for universitetet og høgskoler. Sherpa Romeo gir informasjoner på nettstedet: der man kan søke på hva tidsskriftet tillater av open access. Vedtak: Styret for NMR har sett på problemstillingen med open access og er positiv til at forskningsresultater gjøres tilgjengelig for mange. Sak 3. Nytt medlem i Holmboekomiteen etter Live Callin Live Callin fra videregående skole har vært leder for komiteen. Styret diskuterte aktuell kandidater for å erstatte Live Callin som medlem i Holmboe-komiteen. Arvid tar kontakt med de aktuelle personer.

2 Sak 4. Inntakskvalitet i matematikk Hvordan heve inntakskvaliteten i matematikk, hvordan kvalitetssikre lærerutdanningen. Styrets leder ga en orientering om hva som har fremkommet i møter med Utdanningsministeren angående lærerutdanning og UHR realfagsmøte og styret diskuterte hvordan rådet forholder seg i sakene. Noen momenter fra samtalen: UHRs realfagsmøte (nasjonalt fakultetsmøte for realfag) ønsket å snakke om matematikkdidaktikk for MNT fag, dvs. hvordan matematikkundervisning gjøres i teknologi eller matematikk innenfor MNT området. UHR ønsker å sette i gang undersøkelser angående hva som skjer i matematikkundervisningen, og våre medlemmer vil måtte komme til å melde inn hvordan ting gjøres, hvilken kompetanse de som underviser har, hvor mye forskning de har og lignende. Fokus på MNT fagene kan ha sammenheng med at NRT samarbeider med UHR om dette. Et aktuelt spørsmål er hvorfor ikke lærerutdanningen er tatt med i UHR s forslag, med en lignende undersøkelse for lærerutdanningen. Det er behov for å se sammenheng mellom skole og videre utdanning og grunnlaget fra skolen er nødvendig. NyGiv ble satt i gang for å skolere lærere for at det skal bli bedre undervisning. NOVA er engasjert med rapportering og oppfølgingen og har i underveisrapport konkludert med at NyGiv ikke virker. Det er svakere resultat enn forventet. Se Det rapporteres om mer motiverte elever og lærerne mener de kan mer. Udir mener tiltaket løfter de svakeste mest. Rapport fra SSB, Berit Bjørkeng (2011) tar opp jenter og realfag: Ny Giv for lærerutdanning er foreslått og kom opp i møtet med statsråden KD 19. november, i Oslo. Det er reist store spørsmålstegn ved dette, og det er klar motstand fra fagmiljøet. Inntakskravene for lærerutdanning bør være god matematikkompetanse og kompetansen i matematikkdidaktikk må kunne bygge på matematikkompetanse. Opptakskrav for lærerutdanning (LU) nå er 1 T + T2 eller S1, med karakter minimum 3 (fra videregående skole), ikke P -kursene. Styret diskuterte om det er bedre å foreslå krav til innhold, 1 T + S2, evt. 2T enn strengere karakterkrav (men få skoler har 2T). I disse spørsmålene kommer vi stadig tilbake til inntakskvalitet hva bygger vi på fra videregående skole, og i realiteten fra hele skolen. Dette blir viktig å følge opp. Arvid vil anbefale NHO å kreve at departementet nedsetter et utvalg som skal være ansvarlig for at kvaliteten i videregående skole heves, og der resultater evalueres hvert år de neste fem årene. Vedtak: Styret anser at situasjonen er vanskelig for matematikkfaget i høyere utdanning og vil bidra til å styrke matematikkfaget. Styret støtter leders initiativ overfor NHO. Sak 5. Framdrift og planlegging av forkunnskapstesten 2013 Årsmøtet har gått inn for at matematikkråds-testen gjennomføres høsten Styret vil oppfordre til gjennomføring, og understreke at det er viktig å få god oppslutning. Vedtak: Matematikkrådet v. leder undersøker muligheten for ekstra tildeling fra KD/Udir/NSMO for å gjennomføre testen. Gjennomføring i januar er ok, dersom undervisningen starter da. Det ble diskutert andre muligheter for finansiering, interne forskningsmidler. (Småforsk, SAK midler o.l.)

3 Styret vil sjekke med representantene i NMR om noen er interessert i å ta på seg ansvar for å analysere testen og skrive rapport. Vi trenger inntil til tre til dette arbeidet. Guri kan ta ledelsen og trenger et par medhjelpere. Vi spør en statistiker om han kan være en kritisk venn for arbeidsgruppa. Styret gjennomgår testen med tanke på justering av visse spørsmål, spesielt kalkulatorspørsmålene. Kalkulatorspørsmålet må endres, siden mange andre tekniske hjelpemidler er aktuelle, f.eks mobiltelefoner. Sak 6. Sted for neste årsmøte Det er forslag om Kristiansand for neste årsmøte. Vi kommer tilbake til en dato, de aktuelle er i september, eller og vi prøver den første. Anne Berit sjekker aktuelle hotell med møterom og saken følges opp på neste møte. Sak 7. Eventuelt a) Høring om læreplaner for 8 13 er sendt. Uttalelsen ligger på web. b) To høringer kommer: Læreplaner: de to matematikkursene i fellesfag og videregående skole, frist 5. mars. (Se Udir.no læreplaner på høring-. Se Se vedlegg 2, 2a og 2b) Eksamensordninger: 10 kl., og alle kurs i videregående skole. Forslått tidsordningen for eksamener + innhold med hjelpemidler og hvilket verktøy de skal beherske frist 28. februar Dette er to store høringer. Undervisningsutvalget spørres om de vil gi utkast til begge eller om det blir for mye samtidig. Styret vil komme tilbake til hvordan evt. den andre høringen gjennomføres. Guri skriver til undervisningsutvalget og ber om at de vurderer saken. c) Tidsplan for arbeid med høringene: Alle i styret setter seg inn i dokumentene før 1. januar. Lenkene kommer på web. Første utkast til høring må være klar til 15. januar. d) Neste møte 25. Januar i Oslo, HIOA , Rom PS623 (ble senere flyttet til 8 februar, Ø266, ILS, UiO) Referent: Anne Berit

4 Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd Tid: fredag , kl , Sted: Ø 266 ILS, Fysikkbygningen Blindern Tilstede: Hans Foosnæs, Guri A. Nortvedt, Anne Berit Fuglestad, Jan O. Kleppe, Harald Hanche- Olsen, Arvid Siqveland Forfall: Ivar Staurseth 1. Godkjenning av referat fra årsmøtet og forrige styremøte Årsmøtereferatet ble godkjent i siste styremøte 2012, og referat fra forrige styremøte ble godkjent. 2. Holmboeprisen. Nominasjoner og seminar Det har kommet relativt få nominasjoner i år, Holmboekomitéen er i arbeid. Vi må allerede nå finne noen til å foredra på seminaret. Det var enighet om å markedsføre Holmboeprisen i flest mulig tidsskrifter i oktober 2013: Tangenten, Utdanning, Utdanning.no, Forskerforum, Teknisk ukeblad, og flere. 3. Orientering fra deltakelse i MNT- SAK didaktikk UHR Styreleder har meldt seg på UHR s arbeid om undervisning av begynnerkurs i matematikk ved teknologi- og realfagsorienterte universitets- og høgskolestudier. Matematikkrådet har blitt anmodet om å komme med temaer som er av interesse å undersøke, f. eks. kompetanse hos dem som underviser, overgang fra VGS, oppnåelse av læringsutbytte, kjennskap til læreplaner og undervisning i VGS, pedagogisk kompetanse, UiA er ikke representert i UHR- SAK arbeidet, noe som Arvid sjekker med UHR og evt. sender en representant. 4. Orienteringer fra råd og utvalg Tekna Olje&Gass melder sin interesse for å hjelpe til med å øke interessen for matematikk. 5. Høringer Det er flere høringer på gang. Høringsfristen for «eksamensformer i VGS» har frist , og pga. sykdom i utdanningsutvalget er det viktig at vi overvåker situasjonen og leverer en høringsuttalelse. Det har kommet flere innspill fra lektorlaget, sendt styret av Hans Foosnæs, og disse er gode utgangspunkt for en høring. Guri Nortvedt tar ansvar for å starte en høringsrunde på ny eksamensforskrift i VGS. Hans Foosnæs tar ansvar for å starte en høringsrunde på nye læreplaner i matematikk i videregående skole med frist

5 6. Matematikkrådstesten 2013 Vi har bestemt at denne skal gjennomføres, nå må vi finne ut av hvem. Arvid sender en forespørsel til KD om ,- til gjennomføring av testen. Guri kan med dette beløpet veilede en master- eller bachelorstudent til å gjennomføre testen. Georg Elvebakk har sagt seg villig til å kvalitetssikre de statiske analysene som hentes inn. 7. Årsmøtet 2013, orientering Det ble enighet om å avholde årsmøtet fra lunsj onsdag til lunsj fredag Dersom tilbudet fra Scandic Bystranda hotellet i Kristiansand er tolket riktig, er dette vårt primære ønske. 8. Evt. i) Nedsettelse av komite for gjennomgang av tidsskrifter i matematisk biologi Styreleder får fullmakt til å sette ned en slik komite ii) Karaktersetting i VGS Rådet har blitt oppmerksom på at grensene for å bestå til eksamen i VGS er senket fra 27% til 20%. Styreleder sender et brev til Utdanningsdirektoratet, kopi til Gregorius Brogstad, med melding om at vi er gjort oppmerksomme på dette og vil følge utviklingen. Referent: Anne Berit Fuglestad

6 Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd Tid: fredag , kl Sted: Universitetet i Agder, rom J2 001 Tilstede: Arvid Siqveland, Guri A. Nortvedt, Harald Hanche- Olsen, Hans Foosnæs, Anne Berit Fuglestad Forfall: Jan O. Kleppe, Ivar Staurseth Saksliste 1. Godkjenning av referat forrige styremøte Referatet fra ble godkjent med små endringer. 2. Holmboeprisen. Planlegging av pris- utdeling og Holmboeseminar Prisutdelingen er 22. mai på Oslo katedralskole, og Holmboe- seminaret skal være på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet kl Planer for Holmboeseminaret: Foredragsholder: Helmer Aslaksen om matematikken i Singapore i lys av siste TIMSS undersøkelse. (Aslaksen er cand. mag UiO, Phd fra University of California, National University of Singapore fra 1989 til 2011), Roger Antonsen førstelektor, sjonglør som snakker om matematikk og sjonglering, og har show på prisutdelingen. Arvid gjør ferdig programmet og sørger for at det blir kunngjort på Abelprisens og Holmboeprisens websider og Norsk matematikkråds side. Kaffepause mellom foredragene, Lunsj før seminaret starter. Holmboekomiteen: Marianne Maugesteen har snart vært i to perioder, vi bør finne en ny fra lærerutdanningen til å overta. Flere forslag ble nevnt og Anne Berit og Guri spør de aktuelle 3. Orientering fra deltakelse i MNT- SAK didaktikk, UHR Nytt to dagers møte i gruppa under UHR ble avholdt april. Orientering og oppgaver derfra. Det planlegges en Questback undersøkelse for å undersøke hva som skjer med matematikk i grunnkursene, Undersøkelsen er rettet mot institusjoner som utdanner teknologer og rene matematikere, utdanning av grunnskolelærerne og økonomer er ikke med i undersøkelsen. Aktuelle problemstillinger: utdanningsbakgrunn for de som underviser, overgangsproblemer videregående til universitet, fokus på eksamen og så videre. Målgruppe for undersøkelsen: Alle matematikkrådets medlemmene, alle fra institusjonene, dekanene, studentene osv. Styret diskuterte rekrutteringssituasjonen for matematikere til videregående skole, og behov for flere med matematikkutdanning.

7 4. Orienteringer fra råd og utvalg Tidsskriftsaken: angående matematikk matematisk biologi og medisinsk matematikk (bio- statistikk) jfr sak 3 i forrige møte. Det trengs en vurdering av plassering for noen av disse. Ivar Heuch leder en komite som består av Ivar Heuch og en representant fra medisin og en fra biologi, dekanmøtet for medisin og fagmøtet for biologi, for å se på hvor tidsskiftene bør plasseres. Det har betydning for balansen mellom nivå 1 og 2 i de forskjellige emneområdene i matematikk. UHR har bedt om at samtlige tidsskrifter i matematisk biologi blir vurdert og plassert i riktig fagråd. Undervisningsutvalget matematikkrådet ønsker å være inkludert som referanse- gruppe når nye planer eventuelt blir revidert, f.eks. påbyggingskursene. Overgangsproblematikken, videregående høgskole/universitet. Dette ble kort diskutert, og styret ser behov for å komme tilbake til saken på neste møte i lys av Melding til stortinget, Meld St 20, : På rett vei, Kvalitet og mangfold i utdanningen. st html?showdetailedtableofcontents=true&id= Matematikkrådstesten 2013 Orientering om arbeidet så langt. Hva kan vi gjøre for at innsamling av data blir mer effektiv? Noen momenter ble diskutert: E- post før sommeren med spørsmål, hvem har tenkt å gjennomføre testen, hvilke klasser melde tilbake, hvem skal starte matematikken etter jul, og en kontaktperson? Gi institusjonen et nummer (koblingsliste), og det er ønskelig at alle kan samles til ett regneark. Alternativ til å bruke regneark ble diskutert med muligheten for å lage et webskjema for registrering av data, for å unngå ekstra arbeid med registrering og kontroll av data. Vi trenger flere data fra lærerutdanningen. De som starter etter jul med matematikk må få en påminnelse like før jul. Forsvarets ingeniørhøgskole bør få den tidligere siden de starter undervisningen tidlig i august. BI bør også være med under økonomifag. Søknad om støtte til arbeidet med NMR- testen (analyse og tilrettelegging av testen) vil bli sendt direkte til KD. Styret diskuterte nye formuleringer og avkryssing om bruk av kalkulator, mulig registering om oppgave er ubesvart, for eksempel blank for å kunne få fram dette i oversikten. Null poeng er ikke lik ubesvart. Oppgave 5: Det er ikke sikkert det er noen grunn til å skille mellom 1 og 2 poeng/ delpoeng, kan justere graderingen (gjelder bare 4% av elevene) (Dette kan også være aktuelt for tre andre oppgaver, ligningsoppgave, volum av bygning, mva.)

8 Oppgave 11 a måler sannsynligvis noe annet enn resten av testen, den korrelerer lite med totalsummen, mistenkelig lavt. Hvorfor? Vet ikke. 6. Årsmøtet 2013 Organisering og planlegging: En rekke aktuelle innslag og problemområder ble nevnt. Aktuelle personer til å holde foredrag ble diskutert. Det arbeides videre med programmet som bør være klar til neste møte (22 mai). Det er ønskelig med tidlig frist for påmelding av hensyn til hotellbestillingen. Holmboeprisvinneren inviteres til å holde foredrag (Arvid følger opp). Foredrag om Abelprisvinnerens forsknings- område i matematikken (Arvid spør). En person inviteres til å snakke om et prosjekt Bedre fagstrategiske valg for norsk forskning i regi av NFR for å få opp kvaliteten på norsk forskning. UK og NFR. (Arvid spør) Matematikkrådstesten, 2013, informasjon om gjennomføring og foreløpige resultater, Guri. Overgangen videregående til universitet og høgskole, analyse pga. høy strykprosent og stor frafall MNT fag. Midlertidig rapport til årsmøtet vårt, Tom Lindstrøm eller Arvid SAK midler fra KD finansierer undersøkelsen. UHR Matematikk i videregående skole realfagsstrategien? Kan være aktuelt dersom det kommer innspill om dette før årsmøtet. De nye lektorutdanningene Tiltaksplanen aktuelle saker? 7. Eventuelt Neste styremøte legges til like etter Holmboe- seminaret, 22. mai, kl (ble senere gjort om til videomøte 23mai). Forberedelser til neste styremøte: Se på Mld.st. 20, 2013 Innledningen, sammendrag og tilrådinger. Matematikkrådstesten forberede noen endringer i testen, bakgrunn- spørsmål. Se på tiltaksplanen, evt. forberede forslag til oppdatering. Referent: Anne Berit Fuglestad

9 Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, Videomøte Blindern/NTNU/UiA Tilstede: Arvid Siqveland, Guri A Nortvedt, Harald Hanche Olsen, Anne Berit Fuglestad Forfall: Hans Foosnæs, Jan O Kleppe, Ivar Staurseth Sak 1: Godkjennelse av referat fra Kommentar til referatet: Oppgave 11a er veldig enkel og 95 % av studentene får den til, derfor korrelerer den dårlig med resten av testen. Referatet ble godkjent. Sak 2: Stortingsmelding 20, Meldingen har tittel: På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen, sse st html?showdetailedtableofcontents=true&id= Vi fikk ikke så mye ut å se på innledning og konklusjonene der saksområdene er omtalt generelle vendinger. Vi trenger å nærmere inn på omtalen av y- veien og mulighet for å få studiekompetanse på grunnlag av fagbrev. Se avsnitt Vi følger opp med e- post i forkant og videre diskusjon i neste møte. Sak 3: Gjennomføring av matematikkrådstesten Nytt utkast til spørsmål ang kalkulatorbruk, med fire- delt svar for omfang av bruk for de ulike alternativene. Spørsmålene vil bli testet ut på noen studenter. Varsel om at testen kommer til høsten vil bli sendt ut i juni og med spørsmål om når den kan gjennomføres, eventuelt om det blir ved starten av vårsemesteret for studenter som har første matematikkurs våren Arvid arbeider med søknad om støtte til arbeid med rapporten. (se sak 5 i møtet ) Sak 4: Program for årsmøtet Styret gikk gjennom tidsplanen etter modell fra forrige møte. Det er aktuelt med byvandring og båttur. Anne Berit følger opp. Møteprogram: Oppfølging av rapport om forsking som var tema på møtet på Baardshaug. Det forventes en oppfølging av rapporten og det kan være aktuelt å følge dette opp med et foredrag. Et aktuelt navn ble nevnt og Arvid spør. Foredrag ved Holmboeprisens vinner, Anne Mari Jensen. Foredrag om Abelprisvinnerens matematikk (i populær form), v. Trygve Johnsen (har svar ja)

10 Tiltaksplanen, eventuell justeringer. Diskusjon om aktuelle tema som kommer opp i foredragene eller fra andre innspill. Evaluering av ordningen med å ha årsmøtet fra onsdag til fredag - som er nytt i år. Bakgrunnen for dette er vanskeligheter med kommunikasjon, men andre problemer kan også oppstå. Sak 5: Eventuelt Holmboeprisen - prisutdeling og seminar Arrangementet med prisutdelingen på Katedralskolen var bra, til tross for at generalprøve opplevdes som svak. Det ble likevel kommentert at oppslutningen burde vært bedre. Holmboeseminaret ble svært vellykket, bedre enn noen av de foregående seminarene. Det var likevel en del problemer med annonsering og praktisk gjennomføring. Det ble kommentert at Høgskolen i Oslo som vert for seminaret var lite synlig i gjennomføringen. For senere seminar kan det være aktuelt å vurdere andre lokaliteter og muligens en veksling mellom flere steder. Som eksempler ble det nevnt det nye Realfagsbiblioteket på Blindern eller på Oslo katedralskolen dersom de har passende rom og mulighet for lunsj. Det er fordeler med gangavstand mellom lokalitetene, men andre muligheter kan også vurderes. Holmboekomiteen Matematikkrådet oppnevner Martin Carlsen til medlem av Holmboekomiteen. Han overtar etter Marianne Maugesten, Halden, som går ut etter fullført periode. Tiltaksplanen Styret vil gå gjennom tiltaksplanen for mulig oppdatering som forberedelse før neste årsmøte,. Seminaruke i Kristiansand Den ble annonsert via e- post til Det virker svært interessant, men det er ønskelig med varsel tidligere dersom det kommer lignende arrangement. Neste styremøte Det holdes 23. august i Trondheim. Referent: Anne Berit Fuglestad

11 Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, NTNU, kl Tilstede: Arvid Siqveland, Guri A Nortvedt, Harald Hanche Olsen, Anne Berit Fuglestad, Hans Foosnæs, Jan O Kleppe Forfall: Ivar Staurseth Sak 1 Utsendelse av matematikkrådstesten, gjennomføring Testen er sendt ut, og gjennomføring er i gang. Det er usikkerhet om bakgrunnspørsmål (A2), for visse grupper krever tilstrekkelig matematikkutdanning, bl.a. IT studenter som har generell studiekompetanse, en del andre IT utdanninger og ingeniørutdanning. Lektorutdanning, 8 13, må komme med i neste utgave. Styret vurderer å gi rom for en kort tilbakemelding på årets test angående spørsmålene om bakgrunn. Det er noen som faller i gruppen «andre», og det er kanskje for mange. Dette må vi se på og om nødvendig finne en ny kategori. Sak 2 Gjennomgang av Utdanningsdirektoratets svar angående karaktergrenser for matematikkeksamen i VGS Styreleder Arvid Siqveland sendte brev til Departementet Gregorios Brogstad angående karaktegrenser. Svaret oppfattes som en forsikring om at dette er nøye vurdert. Det ble likevel uttrykt en viss skepsis i styret og det vil bli sendt et svarbrev. Er der mulig å undersøke nærmere og for eksempel sammenligne med tidligere eksamensoppgaver fra videregående? Styret vurderer om det er mulig å sette ned en liten prosjektgruppe for dette. Mandat kan være å se på de letteste og de vanskeligste oppgavene fra videregående skole med hovedvekt på R2, f.eks. annethvert år etter 2006, og eventuelt en sammenligne med 3MX fra tidligere år. Tidsperiode kan være aktuell. Vi vurderer å søke om støtte til dette for eksempel fra Utdanningsdirektoratet eller forsøke å få gjennomført en slik undersøkelse i en masteroppgave. Dette kan tas opp til diskusjon med tanke på 2014.

12 Sak 3 Orientering etter gjennomgang av skriftlige matematikkeksamener ved forskjellige lærerutdanningsinstitusjoner. Til debatten om lærerutdanning i matematikk. Arvid har innhentet oppgaver fra lærerutdanningene for å se om nivået er det samme. Det var en del reaksjoner på innhenting av oppgaver. Oppgavene viste seg, etter Arvids vurdering, å være på samme nivå og oppgavene gir dermed ikke noen grunn til uro. Utstrakt bruk av intern sensur og kvalitet i undervisningen er andre faktorer som kan være av betydning. Det er viktig at det gjennomføres ekstern sensur. Styret mener med bakgrunn denne gjennomgangen at det ikke har noen hensikt å innføre nasjonal eksamen for lærerutdanningen. Det kan virke innsnevrende og gi mindre muligheter til å utvikle kreative nye opplegg. Sak 4 Årsmøtet: Ferdigstilling av program Valgkomite. Styret må foreslå ny representant til valgkomiteen etter Trygve Johnsen som går ut (UHR reglementet og NMR reglementet muligens ulike på dette punktet). Styret diskuterte aktuelle navn. Arvid S spør. Eksamensordningen NMR har svart på høringen. Utdanningsdirektoratet har utsatt saken på grunn av samordning med andre saker. Tiltaksplanen. Denne kommer opp til drøfting og evt. justeringer under årsmøtet. Aktuelle punkter å se på: Ingeniørutdanningene, høringer bør følges opp, omtale ingeniørutdanningene. Retningslinjer og rammeplaner skal bli oppdatert. Styret bør følge nøye med på utviklingen. Aktuelle momenter om tiltaksplanen til diskusjonen på årsmøtet: Karakterkrav, hvilke emner, 1T i stedet for 2P som krav for på komme inn på lærerutdanning? Bør det innføres karakterkrav for opptak til ingeniørutdanning? Styremedlemmene følger opp med en gjennomlesing før årsmøtet med tanke på justeringer og forberedelse av diskusjonen. Foredrag under årsmøtet: Vinner av Holmboeprisen Anne Mari Jensen Om årets vinner av Abelprisen, Pierre Deligne og hans arbeider. Trygve Johnsen Rapprten om forskning, Ragnar Winter Endring av vedtekter Noen små justeringer er følge av navnebytte eller fusjoner. Styret foreslår:

13 Høgskolen i Bodø oppdateres til Universitet i Nordland, 1 representant. Det har ikke skjedd noen utvikling i omfang av matematikkaktiviteter (undervisning og ansatte). UMB vil bytte navn til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, fra første del av 2014 når fusjon med Veterinærhøgskolen er effektuert. 1 representant. Navnet justeres når fusjon er gjennomført. Med utviklingen av flere nye universitet må antall representanter vurderes. Styret mener at et universitet ikke uten videre skal ha to representanter. Representasjon må vurderes i forhold til omfang av matematikkstudier, som krevende master- og/eller PhD- program i matematikk eller matematikkdidaktikk, antall ansatte på instituttet, spesielt omfattende anvendelser av matematikk og lignende. Sak 5 Eventuelt. Aktuelle saker å følge opp: Lærebøker i skolen: Brev fra Per Hag angående lærebøker og problemer upresisheter og feil ble lagt fram i møtet. Tiltak kan være å sette ned ei prosjektgruppe for å stimulere til at det blir skrevet anmeldelser av aktuelle lærebøker i matematikk, for grunnskolen og videregående skole. Det kan være aktuelt å ha en form for «review» for de anmeldelser som legges ut på web, eller publiseres. Det kan være aktuelt å stimulere fagpersoner fra universiteter og høgskoler med lærerutdanning til å gjennomgå lærebøker og skrive anmeldelser av lærebøker En slik gjennomgang har vært gjort før, men det er flere tiår siden. Brev fra Abelkomiteen angående Holmboprisen. Abelkomiteen takker for samarbeidet, og ønsker et bredere kontaktmiljø for nominasjon til neste år. En del av dette gjøres allerede. Holmboeprisen bør averteres i Tangenten, Lamis, Fronter, its- learning, Utdanning og Teknisk ukeblad, og elevorganisasjonens organ eller web- sider. Det bør være lenke til nominasjon knyttet til omtale av Holmboeprisen på Vitenskapsakademiets side. Aktuelle problemstillinger ved arrangementet og spesielt Holmboeseminaret ble diskutert, fore eksempel er det til dels vanskelig å arrangere på Høgskolen i Oslo og det savnes større deltakelse fra studenter. Alternative steder for Holmboeseminaret ble diskutert. Det har vært Debatt på TV2 om med påstand/spørsmål om Norge er best i Norden. Referent Anne Berit Fuglestad

Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.)

Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.) Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.) Tilstede:$Brynjulf$Owren,$Geir$Ellingsrud,$Pia$Lindstrøm,$Jan$O.$Kleppe,$Hans$Foosnæs,$

Detaljer

Referat styremøte Norsk matematikkråd fredag 15. November 2013

Referat styremøte Norsk matematikkråd fredag 15. November 2013 Referat styremøte Norsk matematikkråd fredag 15. November 2013 Sted: Blindern, UiO, Oslo Tilstede: Arvid Siqveland (møteleder), Harald Hanche-Olsen, Jan Kleppe, Hans Foosnæs, Pia Lindstrøm og Guri A. Nortvedt

Detaljer

NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk

NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk Styrets årsberetning til årsmøtet i Halden 25.-27. september 2008 Styret har i denne perioden bestått av Tom Lindstrøm, Universitetet i Oslo (leder)

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo Norsk matematikkråd Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo Tilstede: Tom Lindstrøm (møteleder), Arvid

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast)

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Endringer fra fjorårets tiltaksplan er markert i gult. For å få med deg detaljene i endringene, må du konsultere originalen fra 2013. For perioden 2014 2017

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd Tiltaksplan for Norsk matematikkråd For perioden 2014 2017 Tiltaksplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Tiltaksplanen

Detaljer

Referat fra årsmøtet på Bårdshaug i Orkdal, 20 22 september 2012

Referat fra årsmøtet på Bårdshaug i Orkdal, 20 22 september 2012 Referat fra årsmøtet på Bårdshaug i Orkdal, 20 22 september 2012 1 Åpning av årsmøtet, opprop og rapporter v Arvid Siqveland Møtet ble holdt på Bårdshaug, samme sted som Matematikkrådet ble konstituert

Detaljer

Norsk matematikkråd, årsmøte Kragerø

Norsk matematikkråd, årsmøte Kragerø Norsk matematikkråd, årsmøte Kragerø Møtet ble holdt i kommunestyresalen i Kragerø, 29.09 01.10.2012 1. Konstituering av møtet, årsmeldinger og rapporter a) Opprop b) Årsmeldingen ble lagt fram av Tom

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Bergen 17. 19. september 2014

Referat fra årsmøtet i Bergen 17. 19. september 2014 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk Referat fra årsmøtet i Bergen 17. 19. september 2014 1. Åpning av årsmøtet, opprop, årsmeldinger, valgkomiteens innstilling etc. Årsmelding ble lagt

Detaljer

Norsk matematikkråd Referat fra årsmøtet i Kristiansand, 25. 27. september 2013

Norsk matematikkråd Referat fra årsmøtet i Kristiansand, 25. 27. september 2013 Norsk matematikkråd Referat fra årsmøtet i Kristiansand, 25. 27. september 2013 Åpning og rapportering Opprop ved leder Arvid Siqveland. Deltakerliste vedlagt referatet Rapporter er tilgjengelige på Matematikkrådets

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Tromsø 17. 19. september 2009

Referat fra årsmøtet i Tromsø 17. 19. september 2009 NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk Referat fra årsmøtet i Tromsø 17. 19. september 2009 Innledning Årsmøtet åpnet med velkomst og noen praktiske opplysninger. Årsmeldingen ble lagt frem

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500.

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500. DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiT, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk studentorganisasjon Tlf. 55583178 97557111

Detaljer

Realfag. Invitasjon. Gyldendals realfagsdager 2015. 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo

Realfag. Invitasjon. Gyldendals realfagsdager 2015. 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo Realfag Invitasjon Gyldendals realfagsdager 2015 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo Om foredragene mandag 20. april Boknytt Sigma-forfatterne Forfatterne presenterer nye Sigma R2 og Sigma S2. Vi vil

Detaljer

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Perioden 2010 2013 Prinsipprogrammet er retningsgivende for rådets tiltaksplan. Prinsipprogrammet kan revideres av hvert årsmøte, og fornyes etter tre år. Prinsipprogrammet

Detaljer

Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene. - Et studentperspektiv

Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene. - Et studentperspektiv Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene - Et studentperspektiv 1 Hvem er vi? Marthe Fallang og Pia Lindstrøm Masterstudenter i matematikk ved Universitetet i Oslo Studentrepresentanter

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

IEA TEACHER EDUCATION STUDY - TEDS-M 2008 A CROSS-NATIONAL STUDY OF PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHER PREPARATION

IEA TEACHER EDUCATION STUDY - TEDS-M 2008 A CROSS-NATIONAL STUDY OF PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHER PREPARATION IEA TEACHER EDUCATION STUDY - TEDS-M 2008 A CROSS-NATIONAL STUDY OF PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHER PREPARATION Organisering av TEDS-M i Norge ILS, Universitetet i Oslo har ledelsen av prosjektet

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Overgang fra VGS til universitet/høgskole, matematikk

Overgang fra VGS til universitet/høgskole, matematikk Overgang fra VGS til universitet/høgskole, matematikk Nasjonalt seminar om matematikkundervisning NRT, NFmR Universitetet i Agder, 14.-15. mai 2014 Resultater fra spørreundersøkelse om matematikk Analysert

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Referat FAP styremøte 11. februar

Referat FAP styremøte 11. februar Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler (110 000)

Detaljer

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Som tidligere meldt vil årsmøtet bli holdt på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen. Koordinatene er Grønland 64, 3045 Drammen,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede:

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede: Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede: Reidun Aambø Høgskulen i Volda Hilde Osdal, Høgskulen i Volda Ragnhild Engeset Høgskulen

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondheim 23. - 25. september 2015

Referat fra årsmøtet i Trondheim 23. - 25. september 2015 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk Referat fra årsmøtet i Trondheim 23. - 25. september 2015 1. Åpning av årsmøtet, opprop, årsmeldinger, valgkomiteens innstilling Årsmelding ble lagt

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Dato: 19. november 2009 Møtested: Møterom i ISH, Gydasvei 8, Oslo Tilstede: Nina Vøllestad (UiO) møteleder, Målfrid Råheim (UiB), Ida Torunn Bjørk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Felles møte med arbeidsgruppen i sak 1 og 2. Tilstede - fra styringsgruppen Vidar Thue-Hansen(leder) UMB, Arvid Siqveland HiBu, Duy-Tho Do HVE, student Henning Østeby

Detaljer

Arbeidsplan for Norsk matematikkråd

Arbeidsplan for Norsk matematikkråd Arbeidsplan for Norsk matematikkråd for perioden 2008 2013 Arbeidsplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Planen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Referat møte i Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Til: medlemmer av Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Tid: mandag 17. september 2012 kl 11.00-15.00

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere?

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? 1 Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? Hva er begrunnelsene for tilbud om veiledning av nyutdannede lærere? Utfordringer for skoleeier/-leder? En mentor hva er det? Mentorutdanning for

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Utdanningsutvalget (UU)

Utdanningsutvalget (UU) Utdanningsutvalget (UU) Orientering i forbindelse Nasjonalt studieadministrativt seminar for realfag og teknologi ved Ui0 13.-14.04.2015 Ved leder Arvid Aanstad UiT Norges arktiske universitet Takk til

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 Voss 26. september 2008 Liv Sissel Grønmo IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 A CROSS-NATIONAL STUDY OF PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHER PREPARATION

Detaljer

Erfaringar frå eksamen 2012 Høyringar

Erfaringar frå eksamen 2012 Høyringar EKSAMEN HØYRINGAR 1 Erfaringar frå eksamen 2012 Høyringar 2 Norsk og engelsk Tilbakemelding: Tekstheftet i norsk og engelsk er for omfattande. Udir: Arbeidsmengda vil bli redusert våren 2013 3 Endringar

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Bernt Michael Holmboes minnepris

Bernt Michael Holmboes minnepris Bernt Michael Holmboes minnepris Styret i Norsk matematikkråd har på oppdrag av Abel-styret utredet opprettelsen av en lærerpris i matematikk. Vi har diskutert denne saken på styremøte i Kristiansand 17.

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans

Detaljer

2. Hvor studerer du? Utvalgte spørsmål for sammenlikning 13.01.2014 15:13 100% 90% 80% 70% 60% Prosent 50% 40% 29,3% 30% 20% 11,9% 6,9% 10%

2. Hvor studerer du? Utvalgte spørsmål for sammenlikning 13.01.2014 15:13 100% 90% 80% 70% 60% Prosent 50% 40% 29,3% 30% 20% 11,9% 6,9% 10% 2. Hvor studerer du? 10 Sammenlikning av svar fra studenter på utvalgte spørsmål, UiS, og de tre største høyskolene (andelav totalt antall svar fra disse er angitt). 9 8 7 6 3 29,3% 1 6, 1,6% 4, 2,9% 6,5%

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag 15.9.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag tirsdag 25.10. onsdag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-019/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 20.04.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-019/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 20.04.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Saksframlegg Dato: 20.04.2009 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-019/09 Saksbehandler/-sted: Helene Muri Skalmerås, LED Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Fagmøte angående Forkurs Realfagsgruppens arbeid

Fagmøte angående Forkurs Realfagsgruppens arbeid Fagmøte angående Forkurs Realfagsgruppens arbeid Emner vi tar opp i gruppearbeidet Vi trenger emnebeskrivelser i realfagene Hvor ofte skal eksamener arrangeres, og hvilken type skal de være? Skal være

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Forkurset hva er det formelt?

Forkurset hva er det formelt? Forkurset hva er det formelt? Ikke under UH-loven Ikke under opplæringsloven (Ikke under fagskoleloven eller voksenopplæringsloven) Ingen egen forskrift fastsatt av departementet. Nevnt i opptaksforskriften

Detaljer

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 20.06.2013 Tid: Kl. 1900-2100 Sted: Møterom Espelunden, Rådhuset, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Aud Gunleiksrud,

Detaljer

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk Universitetet i Oslo 7. mars 2013 SAKER Sak 1 Sak 2 Referat og saksliste godkjent. Nytt styre for fagrådet ble valgt ved akklamasjon. Leder: Elisabeth

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Protokoll Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Sted: Skype Tid: Onsdag 26.08.15 kl 20.00-21.00 Innkalt: Møteleder: Referent: Permisjon: Meldt forfall: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig,

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Norsk matematikkråd satte våren 2006 ned følgende karakterpanel for å vurdere praksis i 2005 ved bruk av det nye karaktersystemet:

Detaljer