Ringeriksregion. Prosjektplan forsering. Ringeriksregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012-14. Ringeriksregion. Prosjektplan forsering. Ringeriksregionen"

Transkript

1 Prosjektplan forsering Ringeriksregion -14 Ringeriksregionen Prosjektplan forsering. En del av elevene i Ringeriksregionen skal fra høsten få muligheten til å ta fag på høyere nivå i matematikk (1T). Prosjektet skal arbeide for å gi alle elevene i regionen et tilbud om forsering i matematikk og engelsk.

2 Prosjektplan for Ringeriksregionen -14 Prosjekt: Forsering Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN Bakgrunn Forseringsprosjektet i Buskerud MÅL FOR PROSJEKTET Hovedmål Mål for elevene Mål for skolene ORGANISERING Ansvarsforhold Forseringsskolene i Ringeriksregionen Organisering av prosjektgruppen Organisering av faggruppen Utvelgelse/påmelding av forseringelever Organisering av undervisningen Organisering samarbeid mellom skoleslagene Organisering samarbeid foresatte/elev Organisering samarbeid mellom prosjektgruppene RAMME OG ØKONOMI Tidsramme Økonomi prosjektmidler Økonomi Ringerike kommune Økonomi Hole kommune GJENNOMFØRING Gjennomføring Gjennomføringsplan vår/høst Gjennomføringsplan fagsamlinger elever høsten -våren RAPPORTERING OG EVALUERING Rapportering Evaluering IMPLEMENTERING AV FORSERING Erfaringsutveksling og implementering i Buskerud fylkeskommune Prosjektplan Ringeriksregionen -14 1

3 1. Bakgrunn 1.1 Bakgrunn I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet ble det åpnet for at elever som er spesielt dyktige i et fagområde skal få mulighet til å følge opplæring i noen fag på videregående skole mens de enda er elever på ungdomsskolen. Dette er forankret i forskrift til opplæringslovens Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på Ungdomstrinnet. Tilbudet gjelder for elever som har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæringen på videregående nivå i fagene matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og samfunnsfag. I Buskerud fylkeskommune vedtok Hovedutvalget for utdanningssektoren 26.1., at det settes i gang et forseringsprosjekt for å utvikle muligheter for elever på ungdomstrinnet til å ta fag på videregående nivå. 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud Forseringsprosjektet i Buskerud har tre underprosjekter, knyttet til Drammen videregående skole, Ringerike videregående skole og Eiker videregående skole og aktuelle kommuner. Prosjektperioden er skoleårene /2013 og 2013/14. Fra skoleåret /13 vil Ringerike videregående skole, Eiker videregående skole og Drammen videregående skole tilby samarbeidende ungdomsskoler forsering i fagene matematikk og/eller engelsk. Nettverksrådgiverne knyttet til regionene blir prosjektledere i de tre underprosjektene. 2 Mål for prosjektet 2.1 Hovedmål: Prosjektet skal bidra til: - økt kunnskap og erfaring med at elever tar fag på høyere nivå - å lage levedyktige nettverk og systemer for forsering i Ringeriksregionen - å utvikle gode systemer for forsering sammen med de andre forseringsprosjektene i Buskerud, som vil bidra til at flere elever i fylket får tilbud om forsering fra høsten Mål for elevene: Prosjektet skal bidra til: - at elever fra forseringsskolene i Ringeriksregionen, med god faglig kompetanse, får muligheten til å forsere i matematikk T1 (teoretisk) - å gi forseringselevene som begynner i den videregående skolen mulighet for å fortsette med forsering når de starter i videregående opplæring - å gi elever med god faglig kompetanse i matematikk faglige utfordringer og økt motivasjon ved at de kan arbeide på et høyere nivå i faget - at alle elevene i Ringeriksregionen skal få muligheten til å forsere i matematikk T1 (teoretisk) og engelsk. Prosjektplan Ringeriksregionen -14 2

4 2.3 Mål for skolene Prosjektet skal bidra til: - at forsering er en del av skolenes årshjul - et tettere faglig samarbeid mellom ungdomsskolene i Ringeriksregionen og Ringerike videregående skole - en økt faglig kompetanseutveksling mellom skoleslagene - en bredere forståelse av vurderingskriterier i matematikkfaget - en bedre forståelse av matematikkfaget i skoleslagene 3 Organisering 3.1 Ansvarsforhold Prosjektet eies av Buskerud fylkeskommune ved fylkesutdanningssjefen Jan-Helge Atterås. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er rådgiverkoordinator Liv-Marie Bakka. Nettverksrådgiver i Ringeriksregionen, Ellen Gustavsen Simensen, er prosjektleder og rapporterer til utdanningsavdelingen i fylkeskommunen. Ringerike kommune ved Magnar Ågotnes og Hole kommune ved Anne Nereng er skoleansvarlig for tilhørende ungdomsskoler og den økonomiske rammen for forseringsprosjektet i kommunene. Prosjektleder sender referater og holder kommuneledelsen oppdatert på forseringsprosessen. 3.2 Forseringsskolene i Ringeriksregionen I Ringeriksregionen er følgende skoler med i prosjektet: Ringerike videregående skole, Tyristrand skole, Veienmarka ungdomsskole, Hov ungdomsskole, Haugsbygd ungdomsskole, Hallingby skole og Hole ungdomsskole. 3.3 Organisering av prosjektgruppen Det er opprettet en prosjektgruppe med representanter fra Ringerike og Hole kommune og fra begge skoleslag. Prosjektgruppen består av: Buskerud fylkeskommune: Utdanningsavdelingen: Prosjektleder, Ellen Gustavsen Simensen (nettverksrådgiver) Ringerike videregående skole: Ragnvald Lien (rektor), Sven Koksrud (rådgiver/faglærer) Ringerike kommune: Tyristrand ungdomsskole: Unni Myhre Søgnen (inspektør og faglærer) Veienmarka ungdomsskole: Trude Ødegaard (inspektør og faglærer) Hov ungdomsskole: Jens Myklebost (faglærer) Hole kommune: Hole ungdomsskole: Eirin Mathiesen (rektor) 3.4 Organisering av faggruppen Det skal opprettes en faggruppe bestående av forseringslærere fra Ringerike videregående skole og de ungdomsskolene som er med i prosjektet. Lederen for faggruppen skal sitte i både faggruppen og prosjektgruppen og være bindeleddet mellom disse. Hver ungdomsskole peker ut en lærer i forseringsfaget som har ansvaret for oppfølgingen av elevene på den enkelte skole. De skal samarbeide tett med lærer fra Ringerike videregående skole. Det legges opp en Prosjektplan Ringeriksregionen -14 3

5 møteplan for samarbeid mellom faglærere i prosjektet. Møtene legges til vanligvis til Ringerike videregående skole. Samarbeidet gjelder faglig planlegging og vurdering. Leder for faggruppen er Sven Koksrud fra Ringerike videregående skole. Faggruppen består av: Ringerike videregående skole, faggruppeleder: Sven Koksrud Hov ungdomsskole: Jens Myklebost Haugsbygd ungdomsskole: (?) Hole ungdomsskole: Gro Frøhaug/ Eirin Mathiesen Tyristrand ungdomsskole: Unni Søgnen (Arnfinn Danielsen) Veienmarka ungdomsskole: Trude Ødegaard/Fredrik Østenrød 3.5 Utvelgelse/påmelding av forseringselever Ungdomskolene identifiserer elever som kan være aktuelle å gi tilbudet til. De må ha minimum karakteren 5 i faget, ha god arbeidskapasitet, ha god faglig kompetanse i alle skolefag, vise modenhet og vise god evne til selvstendig arbeid. Våren er det opp til hver forseringsskole om mulige forseringselever på 9. trinn skal gjennomføre en standpunktprøve på 10. trinns nivå. Fra våren 2013 tar alle aktuelle forseringselever på 9. trinn en standpunktprøve/eksamen på 10. trinns nivå. Elevene skal være forberedt til prøven ved at de f. eks allerede har forsert i matematikk fra 8. og 9. trinn. Prøven er ikke den avgjørende faktor for om elevene kan forsere på 10. trinn. Elevene i skal etterkant, sammen med faglærer, reflektere over prøvens innhold. Aktuelle elever med foresatte inviteres til et orienteringsmøte på Ringerike videregående skole på våren i 9. trinn. Elevene søker deretter om å få være forseringselever ved den enkelte ungdomsskole hvis han/hun er interessert. Elever som ønsker å forsere bør få en veiledningssamtale med utdannings- og yrkesrådgiver og faglærer før de eventuelt søker om forsering. Det skal fattes et enkeltvedtak i forbindelse med at eleven forserer i fag. Før sommerferien starter, sendes godkjente forseringssøknader til Ringerike videregående skole med kopi til prosjektleder. Ved skolestart meldes elevene inn på Ringerike videregående skole som delkurselever. 3.6 Organisering av undervisningen Undervisningen blir organisert via halvdagssamlinger 1.gang pr. mnd. (8-9 samlinger pr. år) ved Ringerike videregående skole. For skoleåret -13 vil dette være torsdager fra kl En faglærer fra Ringerike videregående skole har ansvaret for undervisningen og følger fagplanen fra matematikk 1T (teoretisk) fra videregående opplæring. Matematikklærerne fra ungdomsskolene bytter på å være med på samlingene og på å bidra i undervisningen. Det settes opp en rulleringsplan på dette i samarbeid med lærer på Ringerike videregående skole. Mellom samlingene får elevene arbeidsplaner, innleveringer m.m som de arbeider med på ungdomsskolen. En faglærer ved elevens ungdomsskole, som er tilknyttet faggruppen i prosjektet, har ansvaret for å følge elevene opp i dette arbeidet mellom samlingene. Undervisningen ved ungdomsskolene organiseres innenfor skolens rammer. Enkelte undervisningstimer fra Ringerike videregående skole kan bli filmet og lagt ut på læringsplattformen It`s Learning (ITSL) som et supplement mellom samlingene. Elevene Prosjektplan Ringeriksregionen -14 4

6 anbefales å bruke læreplanverket SINUS` hjemmeside og en tilgjengelig nettversjon (via Flip Class Room) av teoretisk matematikk (1T), som hjelp mellom samlingene. Videregående skole låner ut lærerbøker, legger opp undervisningen for forseringselevene og lager prøvene som gis i faget. Hvis det blir nødvendig med kalkulator må elevene koste dette selv. Faglærer på ungdomsskolen har ansvaret for å holde seg oppdatert på det faglige innhold og årsplaner i faget for å kunne gi elevene nødvending oppfølging på ungdomsskolen, samt i undervisningen på samlingene. Elevene skal ha de samme prøver og innleveringer som elevene på Vg1. Heldagssprøvene for våren avlegges på den videregående skolen, resterende prøver organiseres på ungdomsskolen. Retting av prøvene blir gjort av faglærer på ungdomsskolen i samarbeid med faglærer på videregående skole. Videregående skole setter standpunktkarakter i samarbeid med ungdomsskolene. Fagtemaet blir en viktig arena for å drøfte vurdering. Eleven kan trekkes ut til eksamen i faget. Standpunktkarakter, og eventuelt eksamenskarakter i forseringfaget, føres på elevens vitnemål først når eleven er skrevet inn på videregående skole. Elevene følger samtidig undervisningen på 10. trinn og får standpunkt i 10.trinns matematikken. Det utstedes ordinært vitnemål fra ungdomsskolen som er grunnlag for inntak til videregående opplæring. 3.7 Organisering samarbeid mellom skoleslagene Det kreves et tett og godt samarbeid mellom ungdomsskolene og den videregående skolen for å få til forsering. Man skal i prosjektperioden: - Danne prosjektgruppe (bestående av representanter fra begge skoleslag, ledelse og faglærere) - Danne faggruppe (faglærere fra ungdomsskolen og en ansvarlig faglærer fra den videregående skolen) - Organisere antall 4 samarbeidsmøter prosjektgruppen (2 hvert ½ år) - Organisere antall 4 samarbeidsmøter faggruppen (2 hvert ½ år) I tillegg arrangeres det en kompetansehevingsdag (1/2 dag) i matematikk pr. år i regi av Ringerike videregående skole for alle matematikklærere på ungdomsskolen. Første kompetansehevingsdag planlegges til Organisering samarbeid foresatte/elev Det er viktig at foresatte og elever har en klar forståelse av hva forsering er, hva konsekvensene ved forsering, samt at de har et godt samarbeid med ungdomsskolen og den videregående skolen. - April : informasjonsskriv om forsering fra prosjektleder sendes ut til ungdomsskolene for distribusjon til foresatte/elever : informasjonsmøte for foresatte/elever. Holdes på Ringerike videregående skole Prosjektplan Ringeriksregionen -14 5

7 - Mai/juni : kontaktlærer/faglærer og eventuelt utdannings- og yrkesrådgiver har oppfølgingssamtaler med elever/eventuelt foresatte på den enkelte ungdomsskole etter foreldremøtet. Det anbefales at rådgiver på ungdomsskolen er med da han/hun kan se det helhetlige perspektivet med forsering i forhold til utdanning og valg av fremtidig utdanningsløp juni: Frist for innlevering av søknad for forsering som levers på ungdomsskolen. - Juni : Ungdomsskolen fatter et enkeltvedtak på elever som innvilges forsering. - Juni : navn og antall elever som skal forsere sendes over til Ringerike videregående skole. 3.9 Organisering av samarbeid mellom prosjektgruppene Det er viktig med et tett samarbeid prosjektene i mellom for å få til gode løsninger i egne prosjekter. Nettverksrådgiverne, som leder prosjektgruppene i Ringerike, Eiker og Drammen, vil oppdatere hverandre minst hvert halvår og dele erfaringer underveis i prosjektet. Samt organiserer erfaringskonferanser for alle involverte i prosjektet våren 2013 og våren Rammer og økonomi 4.1 Tidsramme Prosjektets oppstart: januar. Prosjektets avsluttes: juni våren 2013, erfaringsutveksling mellom prosjektene i Buskerud fylkeskommune - våren 2014, erfaringsutveksling mellom prosjektene i Buskerud fylkeskommune - høsten 2013, evalueringsrapport sendes utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering - høst våren 2014 eventuelt spredningsarbeid for implementering av forsering i hele Buskerud fylkeskommune basert på den politiske vurderingen - våren 2014, evalueringsrapport sendes utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering 4.2 Økonomi prosjektmidler Prosjektet dekkes innenfor utdanningsavdelingens budsjett og har en total ramme på kr. fordelt over prosjektperioden slik: : kr til forprosjekt, oppstart, samlinger, gjennomføring høsten 2013: kr til gjennomføring (våren 2013 og høst 2013) og spredning 2014: kr til gjennomføring våren 2014, avslutning og erfaringsdeling Ringerike videregående skole vil ha en lærer i forseringfaget matematikk. Denne læreren vil få en tidsressurs ekstra for å arbeide med å utarbeide undervisningsopplegg, organisere samarbeid med lærere fra ungdomstrinnet, vurdere oppgaver osv. Ringerike videregående skole vil få økte kostnader til læremidler som skal dekkes av prosjektmidlene. Prosjektleder bruker deler av sin ressurs som nettverksrådgiver til å arbeide med prosjektet og ikke prosjektmidler. Ringerike og Hole kommune må selv dekke sine kostnader utover læremidler. Prosjektplan Ringeriksregionen -14 6

8 4.3 Økonomi Ringerike kommune Prosjektet blir ansett som et kompetanseutviklingsprosjekt for de skolene og lærerne som deltar. Det betyr at kommunene dekker utgifter innenfor en ramme fra kompetansemidlene. Kommunen legger opp prosjektet så rimelig som mulig. Skissen er ut i fra en ramme på kr. Hva: Beskrivelse: Kostnader: Prosjektgruppe Ellen G. Simensen, BFK Ragnvald Lien, RIVS Sven Koksrud, RIVS Eirin Mathiesen, Hole Unni Myhre Søgnen, Tyristrand Trude Ødegård,Veienmarka Jens Myklebost,Hov Tid til deltakelse i prosjektgruppe Vikar forbruk kr 4 møter pr. år Undervisningssamlinger 8-10 samlinger for elever av 3 klokketimer 1 lærer fra vgs og 1 lærer fra u.skolen deltar Fagsamlinger 3-4? fagsamlinger for 5 lærere av 3 timer Planleggingsdag og noe bundet tid kan brukes Utgifter for elever Kalkulator, skyss. 30 undervisningstimer (24 t Ringerike 6 t Hole) Vikarforbruk kr Vikarforbruk kr Ca. 1000,- + reiseutgifter. Andre utgifter 4.4 Økonomi Hole kommune Lærebøker. Lånes ut av RIVS via prosjektmidler kr Utgifter til vikar ved undervisningssamlinger Utgifter til vikar ved fagsamlinger Utgifter materiell. Kalkulator, reiseutgifter. Andre utgifter Total ramme 5000 kr kr. Dekkes av eleven kr kr. 5. Gjennomføring 5.1 Gjennomføring -14 /13 Forsering i matematikk teoretisk (T1) Vg1 for 10. trinn 2013/14 Forsering i matematikk teoretisk (T1) Vg1 for 10. trinn Forsering i matematikk på Vg2 for forseringselever på Vg1 Prosjektplan Ringeriksregionen -14 7

9 5.2 Gjennomføringsplan vår/høst Hendelse Dato Hensikt Resultat/gjennomført ansvar Oppstart Kick Off Erfaringsutveksling, få et grunnlag til å starte opp med forsering i regionene Danne prosjektgruppe Samarbeidsmøte prosjektlederne April Ansvar for fremdriften og organiseringen av forseringsprosjektet i Ringerikeriksregionen 24. april Dele erfaringer så langt. Arbeide med prosjektplan Gf: ja Fått et bredere perspektiv på hvordan organisere forsering, hva det kan gi elever, samt idemyldring/oppstartsideer regionsvis. Gf: ja Gruppen består 7. personer. Videregående skoles ledelse og faglærer, ungdomsskoleledelse og faglærere. Prosjektleder nettverksrådgiver. Gf: ja Prosjektene har kommet noe ulikt i oppstartsprosessen, men alle sikter på å være klare med forsering fra høsten. Nettv. rådgiverne Prosjektleder Prosjektleder Danne faggruppe Faggruppemøte Mai Juni Ansvar for fagsamarbeidet mellom skoleslagene, innholdet og fremdriften av forseringsfaget. Skape en arena for kompetanseutveksling. Faginnhold i 1T. Behov for oppdatering (fagsamling 17.8). Oppstart/plan for samlinger. Nytt faggruppemøte. Leder for faggruppen er Sven Koksrud. Fagansvarlig, Prosjektleder, Sven Koksrud. Godkjenning av prosjektplan Informasjonsmøte foresatte/elev Mai/juni 10. mai Prosjektplanen godkjennes og forankres i kommuneledelse og skoleledelse i begge skoleslag. Gi foresatte/elever et godt innblikk i hva forsering er og kan føre til slik at de kan gjøre en realistisk vurdering før eventuell påmelding. 27 elever påmeldt til møtet med foresatte. Godt oppmøte. Positive foresatte. Flere peker på at organiseringen og oppfølgingen mellom samlingene blir viktige suksessfaktorer for elevens Prosjektleder Rektor vgs Prosjektplan Ringeriksregionen -14 8

10 Oppfølgingssamtale ungdomsskolene Tilbud om samtale med utdannings- og yrkesrådgiver og faglærer Mai Søknadsskjema forsering Frist 8. juni Søknad innvilges/innvilges ikke Antall forseringselever sendes RIVS Oppfølging av forseringselevene Samling forsering Juni Juni Aug. Sent aug/tidlig sept. De elever som ønsker kan få en utdanningsog yrkesveiledning før de søker om forsering for få et bedre helhetlig bilde av sine valg/valgmuligheter. Elevene søker om forsering. Ungdomsskolen fatter et enkeltvedtak der søknaden enten innvilges/innvilges ikke. Eleven har mulighet til å klage på vedtaket. Kopi av søknadsskjema sendes RIVS. Dette er en bekreftelse på at de er forseringselever og gir RIVS en oversikt over antall elever. Forsikre at antall påmeldte stemmer, gi ut nødvendig informasjon om oppstart. Viktig med god informasjonsflyt mellom skoleslagene og i fagteamet. Første halvdagssamling for elevene gjennomføring av forsering. Rektor + fagansvarlig /rådgiver u.skolen Rektor Fagansvarlig u.skolen Rektor Fagansvarlig vgs Fagansvarlig u.skolen Rektor Fagansvarlig vgs Fagansvarlig u.skolen Kompetanseheving/fagdag Fagdag, kompetansehevingsdag for alle matematikklærer i Ringeriksregionen. Både videregående og u.skolelærere. Fagdagen holdes i regi av vgs. Rektor vgs. 5.3 Gjennomføringsplan fagsamlinger høsten - våren 2013 Tid: Dato Sted: Ringerike videregående skole Lærer (rulleringsplan) Prosjektplan Ringeriksregionen -14 9

11 30.8. Hov ungdomsskole Veienmarka Hole Haugsbygd Tyristrand Hov Veienmarka Hole Haugsbygd Tyristrand 6. Rapportering og evaluering 6.1 Rapportering I løpet av prosjektperioden vil prosjektleder rapportere til utdanningsavdelingen v/liv Marie Bakka om forseringsprosessen og erfaringer gjort så langt. Rapportering vil skje i desember og mai i prosjektperioden. 6.2 Evaluering Det skal to ganger i løpet av prosjektperioden sendes en evalueringsrapport til utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering. Denne vurderingen vil danne grunnlaget for videre arbeid i prosjektet og for videre arbeid med implementering av forsering i hele Buskerud fylke. Evalueringsrapport oversendes juni 2013 og juni (se punkt 4.1) 7. Implementering av forsering 7.1 Erfaringsutveksling og implementering i Buskerud fylkeskommune Et av hovedmålene for prosjektet (se punkt 2.1) er å gi økt kunnskap og erfaring om forsering slik at man i løpet av prosjektperioden kan videreføre denne kunnskapen til andre regioner i fylket. Målet er at alle elever i Buskerud fylkeskommune på sikt skal få tilbud om forsering. Det vil derfor arrangeres erfaringskonferanser to ganger i løpet av prosjektperioden der alle de tre forseringsprosjektene samarbeider og deltar. Erfaring/ eventuelt spredningskonferanse 2013 (se punkt 4.1) Erfaring/ eventuelt spredningskonferanse 2014 (se punkt 4.1) Prosjektplan Ringeriksregionen

Forseringsprosjektet i Buskerud. Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune

Forseringsprosjektet i Buskerud. Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune Forseringsprosjektet i Buskerud Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn s 3 1.1 Opplæringsloven s 3 1.2 Vedtak om forsøk

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN 2 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Versjon 5.10.2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅL / MANDAT FOR PROSJEKTET 3 1.3 MÅLGRUPPE 4 1.4 RAMMER FOR PROSJEKTET 4 2 ORGANISERING 5 2.1 ORGANISASJONSKART FASE 2 5 2.2 OVERSIKTSKART

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2011/862-29 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.03.2013 Nettskolen

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer