Ringeriksregion. Prosjektplan forsering. Ringeriksregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012-14. Ringeriksregion. Prosjektplan forsering. Ringeriksregionen"

Transkript

1 Prosjektplan forsering Ringeriksregion -14 Ringeriksregionen Prosjektplan forsering. En del av elevene i Ringeriksregionen skal fra høsten få muligheten til å ta fag på høyere nivå i matematikk (1T). Prosjektet skal arbeide for å gi alle elevene i regionen et tilbud om forsering i matematikk og engelsk.

2 Prosjektplan for Ringeriksregionen -14 Prosjekt: Forsering Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN Bakgrunn Forseringsprosjektet i Buskerud MÅL FOR PROSJEKTET Hovedmål Mål for elevene Mål for skolene ORGANISERING Ansvarsforhold Forseringsskolene i Ringeriksregionen Organisering av prosjektgruppen Organisering av faggruppen Utvelgelse/påmelding av forseringelever Organisering av undervisningen Organisering samarbeid mellom skoleslagene Organisering samarbeid foresatte/elev Organisering samarbeid mellom prosjektgruppene RAMME OG ØKONOMI Tidsramme Økonomi prosjektmidler Økonomi Ringerike kommune Økonomi Hole kommune GJENNOMFØRING Gjennomføring Gjennomføringsplan vår/høst Gjennomføringsplan fagsamlinger elever høsten -våren RAPPORTERING OG EVALUERING Rapportering Evaluering IMPLEMENTERING AV FORSERING Erfaringsutveksling og implementering i Buskerud fylkeskommune Prosjektplan Ringeriksregionen -14 1

3 1. Bakgrunn 1.1 Bakgrunn I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet ble det åpnet for at elever som er spesielt dyktige i et fagområde skal få mulighet til å følge opplæring i noen fag på videregående skole mens de enda er elever på ungdomsskolen. Dette er forankret i forskrift til opplæringslovens Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på Ungdomstrinnet. Tilbudet gjelder for elever som har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæringen på videregående nivå i fagene matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og samfunnsfag. I Buskerud fylkeskommune vedtok Hovedutvalget for utdanningssektoren 26.1., at det settes i gang et forseringsprosjekt for å utvikle muligheter for elever på ungdomstrinnet til å ta fag på videregående nivå. 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud Forseringsprosjektet i Buskerud har tre underprosjekter, knyttet til Drammen videregående skole, Ringerike videregående skole og Eiker videregående skole og aktuelle kommuner. Prosjektperioden er skoleårene /2013 og 2013/14. Fra skoleåret /13 vil Ringerike videregående skole, Eiker videregående skole og Drammen videregående skole tilby samarbeidende ungdomsskoler forsering i fagene matematikk og/eller engelsk. Nettverksrådgiverne knyttet til regionene blir prosjektledere i de tre underprosjektene. 2 Mål for prosjektet 2.1 Hovedmål: Prosjektet skal bidra til: - økt kunnskap og erfaring med at elever tar fag på høyere nivå - å lage levedyktige nettverk og systemer for forsering i Ringeriksregionen - å utvikle gode systemer for forsering sammen med de andre forseringsprosjektene i Buskerud, som vil bidra til at flere elever i fylket får tilbud om forsering fra høsten Mål for elevene: Prosjektet skal bidra til: - at elever fra forseringsskolene i Ringeriksregionen, med god faglig kompetanse, får muligheten til å forsere i matematikk T1 (teoretisk) - å gi forseringselevene som begynner i den videregående skolen mulighet for å fortsette med forsering når de starter i videregående opplæring - å gi elever med god faglig kompetanse i matematikk faglige utfordringer og økt motivasjon ved at de kan arbeide på et høyere nivå i faget - at alle elevene i Ringeriksregionen skal få muligheten til å forsere i matematikk T1 (teoretisk) og engelsk. Prosjektplan Ringeriksregionen -14 2

4 2.3 Mål for skolene Prosjektet skal bidra til: - at forsering er en del av skolenes årshjul - et tettere faglig samarbeid mellom ungdomsskolene i Ringeriksregionen og Ringerike videregående skole - en økt faglig kompetanseutveksling mellom skoleslagene - en bredere forståelse av vurderingskriterier i matematikkfaget - en bedre forståelse av matematikkfaget i skoleslagene 3 Organisering 3.1 Ansvarsforhold Prosjektet eies av Buskerud fylkeskommune ved fylkesutdanningssjefen Jan-Helge Atterås. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er rådgiverkoordinator Liv-Marie Bakka. Nettverksrådgiver i Ringeriksregionen, Ellen Gustavsen Simensen, er prosjektleder og rapporterer til utdanningsavdelingen i fylkeskommunen. Ringerike kommune ved Magnar Ågotnes og Hole kommune ved Anne Nereng er skoleansvarlig for tilhørende ungdomsskoler og den økonomiske rammen for forseringsprosjektet i kommunene. Prosjektleder sender referater og holder kommuneledelsen oppdatert på forseringsprosessen. 3.2 Forseringsskolene i Ringeriksregionen I Ringeriksregionen er følgende skoler med i prosjektet: Ringerike videregående skole, Tyristrand skole, Veienmarka ungdomsskole, Hov ungdomsskole, Haugsbygd ungdomsskole, Hallingby skole og Hole ungdomsskole. 3.3 Organisering av prosjektgruppen Det er opprettet en prosjektgruppe med representanter fra Ringerike og Hole kommune og fra begge skoleslag. Prosjektgruppen består av: Buskerud fylkeskommune: Utdanningsavdelingen: Prosjektleder, Ellen Gustavsen Simensen (nettverksrådgiver) Ringerike videregående skole: Ragnvald Lien (rektor), Sven Koksrud (rådgiver/faglærer) Ringerike kommune: Tyristrand ungdomsskole: Unni Myhre Søgnen (inspektør og faglærer) Veienmarka ungdomsskole: Trude Ødegaard (inspektør og faglærer) Hov ungdomsskole: Jens Myklebost (faglærer) Hole kommune: Hole ungdomsskole: Eirin Mathiesen (rektor) 3.4 Organisering av faggruppen Det skal opprettes en faggruppe bestående av forseringslærere fra Ringerike videregående skole og de ungdomsskolene som er med i prosjektet. Lederen for faggruppen skal sitte i både faggruppen og prosjektgruppen og være bindeleddet mellom disse. Hver ungdomsskole peker ut en lærer i forseringsfaget som har ansvaret for oppfølgingen av elevene på den enkelte skole. De skal samarbeide tett med lærer fra Ringerike videregående skole. Det legges opp en Prosjektplan Ringeriksregionen -14 3

5 møteplan for samarbeid mellom faglærere i prosjektet. Møtene legges til vanligvis til Ringerike videregående skole. Samarbeidet gjelder faglig planlegging og vurdering. Leder for faggruppen er Sven Koksrud fra Ringerike videregående skole. Faggruppen består av: Ringerike videregående skole, faggruppeleder: Sven Koksrud Hov ungdomsskole: Jens Myklebost Haugsbygd ungdomsskole: (?) Hole ungdomsskole: Gro Frøhaug/ Eirin Mathiesen Tyristrand ungdomsskole: Unni Søgnen (Arnfinn Danielsen) Veienmarka ungdomsskole: Trude Ødegaard/Fredrik Østenrød 3.5 Utvelgelse/påmelding av forseringselever Ungdomskolene identifiserer elever som kan være aktuelle å gi tilbudet til. De må ha minimum karakteren 5 i faget, ha god arbeidskapasitet, ha god faglig kompetanse i alle skolefag, vise modenhet og vise god evne til selvstendig arbeid. Våren er det opp til hver forseringsskole om mulige forseringselever på 9. trinn skal gjennomføre en standpunktprøve på 10. trinns nivå. Fra våren 2013 tar alle aktuelle forseringselever på 9. trinn en standpunktprøve/eksamen på 10. trinns nivå. Elevene skal være forberedt til prøven ved at de f. eks allerede har forsert i matematikk fra 8. og 9. trinn. Prøven er ikke den avgjørende faktor for om elevene kan forsere på 10. trinn. Elevene i skal etterkant, sammen med faglærer, reflektere over prøvens innhold. Aktuelle elever med foresatte inviteres til et orienteringsmøte på Ringerike videregående skole på våren i 9. trinn. Elevene søker deretter om å få være forseringselever ved den enkelte ungdomsskole hvis han/hun er interessert. Elever som ønsker å forsere bør få en veiledningssamtale med utdannings- og yrkesrådgiver og faglærer før de eventuelt søker om forsering. Det skal fattes et enkeltvedtak i forbindelse med at eleven forserer i fag. Før sommerferien starter, sendes godkjente forseringssøknader til Ringerike videregående skole med kopi til prosjektleder. Ved skolestart meldes elevene inn på Ringerike videregående skole som delkurselever. 3.6 Organisering av undervisningen Undervisningen blir organisert via halvdagssamlinger 1.gang pr. mnd. (8-9 samlinger pr. år) ved Ringerike videregående skole. For skoleåret -13 vil dette være torsdager fra kl En faglærer fra Ringerike videregående skole har ansvaret for undervisningen og følger fagplanen fra matematikk 1T (teoretisk) fra videregående opplæring. Matematikklærerne fra ungdomsskolene bytter på å være med på samlingene og på å bidra i undervisningen. Det settes opp en rulleringsplan på dette i samarbeid med lærer på Ringerike videregående skole. Mellom samlingene får elevene arbeidsplaner, innleveringer m.m som de arbeider med på ungdomsskolen. En faglærer ved elevens ungdomsskole, som er tilknyttet faggruppen i prosjektet, har ansvaret for å følge elevene opp i dette arbeidet mellom samlingene. Undervisningen ved ungdomsskolene organiseres innenfor skolens rammer. Enkelte undervisningstimer fra Ringerike videregående skole kan bli filmet og lagt ut på læringsplattformen It`s Learning (ITSL) som et supplement mellom samlingene. Elevene Prosjektplan Ringeriksregionen -14 4

6 anbefales å bruke læreplanverket SINUS` hjemmeside og en tilgjengelig nettversjon (via Flip Class Room) av teoretisk matematikk (1T), som hjelp mellom samlingene. Videregående skole låner ut lærerbøker, legger opp undervisningen for forseringselevene og lager prøvene som gis i faget. Hvis det blir nødvendig med kalkulator må elevene koste dette selv. Faglærer på ungdomsskolen har ansvaret for å holde seg oppdatert på det faglige innhold og årsplaner i faget for å kunne gi elevene nødvending oppfølging på ungdomsskolen, samt i undervisningen på samlingene. Elevene skal ha de samme prøver og innleveringer som elevene på Vg1. Heldagssprøvene for våren avlegges på den videregående skolen, resterende prøver organiseres på ungdomsskolen. Retting av prøvene blir gjort av faglærer på ungdomsskolen i samarbeid med faglærer på videregående skole. Videregående skole setter standpunktkarakter i samarbeid med ungdomsskolene. Fagtemaet blir en viktig arena for å drøfte vurdering. Eleven kan trekkes ut til eksamen i faget. Standpunktkarakter, og eventuelt eksamenskarakter i forseringfaget, føres på elevens vitnemål først når eleven er skrevet inn på videregående skole. Elevene følger samtidig undervisningen på 10. trinn og får standpunkt i 10.trinns matematikken. Det utstedes ordinært vitnemål fra ungdomsskolen som er grunnlag for inntak til videregående opplæring. 3.7 Organisering samarbeid mellom skoleslagene Det kreves et tett og godt samarbeid mellom ungdomsskolene og den videregående skolen for å få til forsering. Man skal i prosjektperioden: - Danne prosjektgruppe (bestående av representanter fra begge skoleslag, ledelse og faglærere) - Danne faggruppe (faglærere fra ungdomsskolen og en ansvarlig faglærer fra den videregående skolen) - Organisere antall 4 samarbeidsmøter prosjektgruppen (2 hvert ½ år) - Organisere antall 4 samarbeidsmøter faggruppen (2 hvert ½ år) I tillegg arrangeres det en kompetansehevingsdag (1/2 dag) i matematikk pr. år i regi av Ringerike videregående skole for alle matematikklærere på ungdomsskolen. Første kompetansehevingsdag planlegges til Organisering samarbeid foresatte/elev Det er viktig at foresatte og elever har en klar forståelse av hva forsering er, hva konsekvensene ved forsering, samt at de har et godt samarbeid med ungdomsskolen og den videregående skolen. - April : informasjonsskriv om forsering fra prosjektleder sendes ut til ungdomsskolene for distribusjon til foresatte/elever : informasjonsmøte for foresatte/elever. Holdes på Ringerike videregående skole Prosjektplan Ringeriksregionen -14 5

7 - Mai/juni : kontaktlærer/faglærer og eventuelt utdannings- og yrkesrådgiver har oppfølgingssamtaler med elever/eventuelt foresatte på den enkelte ungdomsskole etter foreldremøtet. Det anbefales at rådgiver på ungdomsskolen er med da han/hun kan se det helhetlige perspektivet med forsering i forhold til utdanning og valg av fremtidig utdanningsløp juni: Frist for innlevering av søknad for forsering som levers på ungdomsskolen. - Juni : Ungdomsskolen fatter et enkeltvedtak på elever som innvilges forsering. - Juni : navn og antall elever som skal forsere sendes over til Ringerike videregående skole. 3.9 Organisering av samarbeid mellom prosjektgruppene Det er viktig med et tett samarbeid prosjektene i mellom for å få til gode løsninger i egne prosjekter. Nettverksrådgiverne, som leder prosjektgruppene i Ringerike, Eiker og Drammen, vil oppdatere hverandre minst hvert halvår og dele erfaringer underveis i prosjektet. Samt organiserer erfaringskonferanser for alle involverte i prosjektet våren 2013 og våren Rammer og økonomi 4.1 Tidsramme Prosjektets oppstart: januar. Prosjektets avsluttes: juni våren 2013, erfaringsutveksling mellom prosjektene i Buskerud fylkeskommune - våren 2014, erfaringsutveksling mellom prosjektene i Buskerud fylkeskommune - høsten 2013, evalueringsrapport sendes utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering - høst våren 2014 eventuelt spredningsarbeid for implementering av forsering i hele Buskerud fylkeskommune basert på den politiske vurderingen - våren 2014, evalueringsrapport sendes utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering 4.2 Økonomi prosjektmidler Prosjektet dekkes innenfor utdanningsavdelingens budsjett og har en total ramme på kr. fordelt over prosjektperioden slik: : kr til forprosjekt, oppstart, samlinger, gjennomføring høsten 2013: kr til gjennomføring (våren 2013 og høst 2013) og spredning 2014: kr til gjennomføring våren 2014, avslutning og erfaringsdeling Ringerike videregående skole vil ha en lærer i forseringfaget matematikk. Denne læreren vil få en tidsressurs ekstra for å arbeide med å utarbeide undervisningsopplegg, organisere samarbeid med lærere fra ungdomstrinnet, vurdere oppgaver osv. Ringerike videregående skole vil få økte kostnader til læremidler som skal dekkes av prosjektmidlene. Prosjektleder bruker deler av sin ressurs som nettverksrådgiver til å arbeide med prosjektet og ikke prosjektmidler. Ringerike og Hole kommune må selv dekke sine kostnader utover læremidler. Prosjektplan Ringeriksregionen -14 6

8 4.3 Økonomi Ringerike kommune Prosjektet blir ansett som et kompetanseutviklingsprosjekt for de skolene og lærerne som deltar. Det betyr at kommunene dekker utgifter innenfor en ramme fra kompetansemidlene. Kommunen legger opp prosjektet så rimelig som mulig. Skissen er ut i fra en ramme på kr. Hva: Beskrivelse: Kostnader: Prosjektgruppe Ellen G. Simensen, BFK Ragnvald Lien, RIVS Sven Koksrud, RIVS Eirin Mathiesen, Hole Unni Myhre Søgnen, Tyristrand Trude Ødegård,Veienmarka Jens Myklebost,Hov Tid til deltakelse i prosjektgruppe Vikar forbruk kr 4 møter pr. år Undervisningssamlinger 8-10 samlinger for elever av 3 klokketimer 1 lærer fra vgs og 1 lærer fra u.skolen deltar Fagsamlinger 3-4? fagsamlinger for 5 lærere av 3 timer Planleggingsdag og noe bundet tid kan brukes Utgifter for elever Kalkulator, skyss. 30 undervisningstimer (24 t Ringerike 6 t Hole) Vikarforbruk kr Vikarforbruk kr Ca. 1000,- + reiseutgifter. Andre utgifter 4.4 Økonomi Hole kommune Lærebøker. Lånes ut av RIVS via prosjektmidler kr Utgifter til vikar ved undervisningssamlinger Utgifter til vikar ved fagsamlinger Utgifter materiell. Kalkulator, reiseutgifter. Andre utgifter Total ramme 5000 kr kr. Dekkes av eleven kr kr. 5. Gjennomføring 5.1 Gjennomføring -14 /13 Forsering i matematikk teoretisk (T1) Vg1 for 10. trinn 2013/14 Forsering i matematikk teoretisk (T1) Vg1 for 10. trinn Forsering i matematikk på Vg2 for forseringselever på Vg1 Prosjektplan Ringeriksregionen -14 7

9 5.2 Gjennomføringsplan vår/høst Hendelse Dato Hensikt Resultat/gjennomført ansvar Oppstart Kick Off Erfaringsutveksling, få et grunnlag til å starte opp med forsering i regionene Danne prosjektgruppe Samarbeidsmøte prosjektlederne April Ansvar for fremdriften og organiseringen av forseringsprosjektet i Ringerikeriksregionen 24. april Dele erfaringer så langt. Arbeide med prosjektplan Gf: ja Fått et bredere perspektiv på hvordan organisere forsering, hva det kan gi elever, samt idemyldring/oppstartsideer regionsvis. Gf: ja Gruppen består 7. personer. Videregående skoles ledelse og faglærer, ungdomsskoleledelse og faglærere. Prosjektleder nettverksrådgiver. Gf: ja Prosjektene har kommet noe ulikt i oppstartsprosessen, men alle sikter på å være klare med forsering fra høsten. Nettv. rådgiverne Prosjektleder Prosjektleder Danne faggruppe Faggruppemøte Mai Juni Ansvar for fagsamarbeidet mellom skoleslagene, innholdet og fremdriften av forseringsfaget. Skape en arena for kompetanseutveksling. Faginnhold i 1T. Behov for oppdatering (fagsamling 17.8). Oppstart/plan for samlinger. Nytt faggruppemøte. Leder for faggruppen er Sven Koksrud. Fagansvarlig, Prosjektleder, Sven Koksrud. Godkjenning av prosjektplan Informasjonsmøte foresatte/elev Mai/juni 10. mai Prosjektplanen godkjennes og forankres i kommuneledelse og skoleledelse i begge skoleslag. Gi foresatte/elever et godt innblikk i hva forsering er og kan føre til slik at de kan gjøre en realistisk vurdering før eventuell påmelding. 27 elever påmeldt til møtet med foresatte. Godt oppmøte. Positive foresatte. Flere peker på at organiseringen og oppfølgingen mellom samlingene blir viktige suksessfaktorer for elevens Prosjektleder Rektor vgs Prosjektplan Ringeriksregionen -14 8

10 Oppfølgingssamtale ungdomsskolene Tilbud om samtale med utdannings- og yrkesrådgiver og faglærer Mai Søknadsskjema forsering Frist 8. juni Søknad innvilges/innvilges ikke Antall forseringselever sendes RIVS Oppfølging av forseringselevene Samling forsering Juni Juni Aug. Sent aug/tidlig sept. De elever som ønsker kan få en utdanningsog yrkesveiledning før de søker om forsering for få et bedre helhetlig bilde av sine valg/valgmuligheter. Elevene søker om forsering. Ungdomsskolen fatter et enkeltvedtak der søknaden enten innvilges/innvilges ikke. Eleven har mulighet til å klage på vedtaket. Kopi av søknadsskjema sendes RIVS. Dette er en bekreftelse på at de er forseringselever og gir RIVS en oversikt over antall elever. Forsikre at antall påmeldte stemmer, gi ut nødvendig informasjon om oppstart. Viktig med god informasjonsflyt mellom skoleslagene og i fagteamet. Første halvdagssamling for elevene gjennomføring av forsering. Rektor + fagansvarlig /rådgiver u.skolen Rektor Fagansvarlig u.skolen Rektor Fagansvarlig vgs Fagansvarlig u.skolen Rektor Fagansvarlig vgs Fagansvarlig u.skolen Kompetanseheving/fagdag Fagdag, kompetansehevingsdag for alle matematikklærer i Ringeriksregionen. Både videregående og u.skolelærere. Fagdagen holdes i regi av vgs. Rektor vgs. 5.3 Gjennomføringsplan fagsamlinger høsten - våren 2013 Tid: Dato Sted: Ringerike videregående skole Lærer (rulleringsplan) Prosjektplan Ringeriksregionen -14 9

11 30.8. Hov ungdomsskole Veienmarka Hole Haugsbygd Tyristrand Hov Veienmarka Hole Haugsbygd Tyristrand 6. Rapportering og evaluering 6.1 Rapportering I løpet av prosjektperioden vil prosjektleder rapportere til utdanningsavdelingen v/liv Marie Bakka om forseringsprosessen og erfaringer gjort så langt. Rapportering vil skje i desember og mai i prosjektperioden. 6.2 Evaluering Det skal to ganger i løpet av prosjektperioden sendes en evalueringsrapport til utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering. Denne vurderingen vil danne grunnlaget for videre arbeid i prosjektet og for videre arbeid med implementering av forsering i hele Buskerud fylke. Evalueringsrapport oversendes juni 2013 og juni (se punkt 4.1) 7. Implementering av forsering 7.1 Erfaringsutveksling og implementering i Buskerud fylkeskommune Et av hovedmålene for prosjektet (se punkt 2.1) er å gi økt kunnskap og erfaring om forsering slik at man i løpet av prosjektperioden kan videreføre denne kunnskapen til andre regioner i fylket. Målet er at alle elever i Buskerud fylkeskommune på sikt skal få tilbud om forsering. Det vil derfor arrangeres erfaringskonferanser to ganger i løpet av prosjektperioden der alle de tre forseringsprosjektene samarbeider og deltar. Erfaring/ eventuelt spredningskonferanse 2013 (se punkt 4.1) Erfaring/ eventuelt spredningskonferanse 2014 (se punkt 4.1) Prosjektplan Ringeriksregionen

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

TA FAG PÅ HØYERE NIVÅ

TA FAG PÅ HØYERE NIVÅ TA FAG PÅ HØYERE NIVÅ FORSERING I MATEMATIKK 2016-17 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Tilbud om å ta fag fra videregående opplæring kan gis til elever som har tilstrekkelig kompetanse

Detaljer

Forseringsprosjektet i Buskerud. Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune

Forseringsprosjektet i Buskerud. Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune Forseringsprosjektet i Buskerud Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn s 3 1.1 Opplæringsloven s 3 1.2 Vedtak om forsøk

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt 125 ansatte 95 lærere 600+ elever 87 mill kr i budsjett Avdeling på Sunnaas sykehus Eies av Akershus fylkeskommune

Detaljer

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune skoleåret 2007/2008 Forord Programfag til valg er et fag som skal styrke det 13-årige skoleløpet, og legger opp til et

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2017-2018 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1 4 har fra dette skoleåret ingen onsdager som de skal gå på skolen. 5. kl har fra dette skoleåret full

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Velkommen til Oslo Handelsgymnasium

Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Vg1 studiespesialisering Tirsdag 22.august 2017 Klassen Bilder av klassen fra leksen de fikk fra mandag til tirsdag 2 Skolestartprogrammet Klassen forts. Velkomstsamtale/kontaktlærers samtale

Detaljer

Foreldremøte 10.trinn

Foreldremøte 10.trinn Foreldremøte 10.trinn 2017-18 Administrasjon Ledelsen: Rektor : Vigdis Lad 8.trinn Ass. rektor: Trude Friedrich 10.trinn Inspektør: Terje Kirsebom 9.trinn Rådgivere /sosiallærere: Odd L. Rostad Jorid H.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Eksamensinformasjon Vår 2017

Eksamensinformasjon Vår 2017 Skøyenåsen skole Eksamensinformasjon Vår 2017 Standpunktkarakterer våren 2017 God dialog med faglærer i vårsemesteret Hva er kompetansemålene i faget? Hvilke vurderingssituasjoner gjenstår? Klageadgang

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket Vurdering Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer Presiseringer og endringer i regelverket Antall klager 419 371 302 255 2009 2010 2011 2012 Norsk sidemål skriftlig 1 % Norsk hovedmål

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3 PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING Pulje 3 Hamar kommune v/ grunnskolesjef Anne-Grete Melby Organisering. I denne forbindelse viser vi til vedlagte organisasjonskartet for prosjektet i Hamarskolen, vedlegg

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1429-1 430 DRAMMEN 26.04.2006 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2006 - GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Kjære elever på videregående trinn 1 Studiespesialisering Click here to enter text. Dato: 10.07.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): 005184 Saksbeh: LITR

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notat 6 Vår dato Vår referanse 08.11.2012 2011/862-23 Utdanningsavdelingen 500 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Prosjektbeskrivelse Nettskolen Buskerud Prosjektperiode:

Detaljer

Plan for overgang grunnskole - videregående skole

Plan for overgang grunnskole - videregående skole Plan for overgang grunnskole - Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom grunnskole og Del 1: Rutiner i ungdomskolen før skolestart

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen.

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen Oppvekst- og utdanningsavdelinga Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen 2015 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Forskrift til opplæringsloven kapittel 3....

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

«Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud

«Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud «Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud Hva er kombinasjonsklasser? Snakk sammen i 2 min Nafo film https://youtu.be/atkxzjc6pwa Utgangspunkt NAFO prosjekt ungdom med kort botid Besøk

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/9193-2 Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø Fag på videregående nivå Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet ønsker å sette i gang

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole

standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole Oslo kommune Groruddalen skole Her får du informasjon om: standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning av skoleåret inntak til videregående skole Groruddalen skole

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn

Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn Om denne økta Vurdering av kompetanse i fag på 2., 4., 7. og 10. trinn Hva er grunnlaget for vurdering?

Detaljer

Mattelyst Oppdatert sept -13

Mattelyst Oppdatert sept -13 Dovre Lesja Lom Sel Skjåk Vågå Prosjektbeskrivelse for Nord-Gudbrandsdal-prosjektet våren 2013 våren 2016 Mattelyst Oppdatert sept -13 Innholdsfortegnelse Mål...2 Forankring...2 Tiltak...2 På administrativt

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Velkommen til Foreldremøte

Velkommen til Foreldremøte Velkommen til Foreldremøte 13. september 2016 Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2016-2017 Skolen der unge mennesker blomstrer - i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2017

Om vurdering og eksamen 2017 Om vurdering og eksamen 2017 Underveisvurdering Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering skal brukes som et redskap

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010 plan for Melvold ungdomsskole 2010 Tema: Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å bedre elevresultatene : Bedre elevresultater

Detaljer

Foreldremøte 9.trinn

Foreldremøte 9.trinn Foreldremøte 9.trinn 2017-18 Administrasjon Ledelsen: Rektor : Vigdis Lad 8.trinn Ass. rektor: Trude Friedrich 10.trinn Inspektør: Terje Kirsebom 9.trinn Rådgivere /sosiallærere: Odd L. Rostad Jorid H.

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Målgruppe... 2 1.3 Målsetting... 2 1.4 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 3 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 3 3.1 Beslutningspunkter... 3 3.2 Oppfølging...

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Videregående opplæring Notat Til Videregående skoler i Oppland Fra Fylkesopplæringssjefen Vår ref.: 201404751-1 Lillehammer, 23. mai 2014 Deres ref.: INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Fylkesopplæringssjefen

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Veiledning. Våren Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter

Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Veiledning. Våren Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen Veiledning Våren 2011 Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter Grunnskolen 2 Innledning Denne veiledningen er en innføring i de

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

INFORMASJON OM AVSLUTNINGEN FOR 10. TRINN 2017

INFORMASJON OM AVSLUTNINGEN FOR 10. TRINN 2017 Oslo kommune Ellingsrud skole INFORMASJON OM AVSLUTNINGEN FOR 10. TRINN 2017 I dette heftet får du informasjon om: standpunktkarakterer klagefrister fravær skriftlig og muntlig avgangsprøve avslutning

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2011/862-29 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.03.2013 Nettskolen

Detaljer

Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole

Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole Skoleåret 2013-2014 Jørgen Ramsdal- avdelingsleder Hvem er vi? Rita Hove, kontaktlærer 10A Monica Svarstad, kontaktlærer 10A/C Torill Birkeland,

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Vurdering for læring 5. samling for pulje 5 - dag og 24. november 2015

Vurdering for læring 5. samling for pulje 5 - dag og 24. november 2015 Vurdering for læring 5. samling for pulje 5 - dag 2 23. og 24. november 2015 Dag 2 Sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktvurdering 08.30 09.00 Sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktvurdering

Detaljer

En bedre skole for elevene våre

En bedre skole for elevene våre En bedre skole for elevene våre Trud Berg, fylkesråd for utdanning 5. oktober 2010 s. 1 Foto: Thor-Wiggo Skille Innhold Bakgrunnen for prosjektet Målet for prosjektet Årsaker til frafall Organisering av

Detaljer

FYR-prosjektet nasjonalt og i Rogaland

FYR-prosjektet nasjonalt og i Rogaland FYR-prosjektet nasjonalt og i Rogaland - Nasjonale føringer for FYR-prosjektet & organiseringen - Utfordringer i vgo og bakgrunnen for prosjektet - Læringsteoretisk ståsted i FYR-prosjektet - Hvor står

Detaljer

VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE. Læring og opplevelse i en elevaktiv skole

VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE. Læring og opplevelse i en elevaktiv skole VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE Læring og opplevelse i en elevaktiv skole PROGRAM FOR KVELDEN: Kl. 18.00 ca. 19.00 Fellessamling. Presentasjon av skolens ledelse. Presentasjon av skolens helsesøster

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Til foreldrene/foresatte Adresser/telefoner. Eksamen skriftlig Eksamen muntlig/avsluttende prosjektarbeid Avslutning av skoleåret Info fra sosiallærer

Til foreldrene/foresatte Adresser/telefoner. Eksamen skriftlig Eksamen muntlig/avsluttende prosjektarbeid Avslutning av skoleåret Info fra sosiallærer Nr. 2 skoleåret 2006 2007 1 INNHOLD Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Til foreldrene/foresatte Adresser/telefoner Rådgivernytt Eksamen skriftlig Eksamen muntlig/avsluttende prosjektarbeid

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om forsert løp i engelsk og matematikk

Velkommen til foreldremøte om forsert løp i engelsk og matematikk Velkommen til foreldremøte om forsert løp i engelsk og matematikk Bjerke videregående skole 25. september 2013 Program Kort presentasjon av Bjerke videregående skole Forsert løp i matematikk og engelsk

Detaljer

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen vår 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

UTDANNING Praktisering av den nye fraværsgrensen i de fylkeskommunale videregående skolene i Buskerud

UTDANNING Praktisering av den nye fraværsgrensen i de fylkeskommunale videregående skolene i Buskerud UTDANNING Praktisering av den nye fraværsgrensen i de fylkeskommunale videregående skolene i Buskerud Innført skoleåret 2016-2017 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen august 2016 Innhold 1. FRA

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Skoleringskonferansene fase 2, høsten 2011 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo 2 Overgangsprosjektet 12. september 2011

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Slåtthaug skole En skole på høyden

Slåtthaug skole En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved rektor Marit Foss Viktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm Vik Karakterterminer Fravær Kartlegging av elever og nasjonale

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2008/454-256 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 15/12 22.02.2012 Nettbasert

Detaljer

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013 3.1 Rammene for å ta fag fra videregående 3.1.1 Omfang, vilkår og saksbehandling Forskrift til opplæringsloven 1-15 første ledd

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Buskerud fylkeskommune Eiker videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune...

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Oppstart 2016/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts

Oppstart 2016/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts Velkommen! Oppstart 2016/2017 http://sirdal.vgs.no/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Viktige datoer Skriftlig eksamen 12.-25. mai 29. mai 12. juni er det vanlig skole med vanlig timeplan. Muntlig eksamen 13.-20. juni Publisering av

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Plan for overgang barnehage - skole Skaun kommune 2015 Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prinsipper for gode overganger... 4 3 Plan

Detaljer