Ringeriksregion. Prosjektplan forsering. Ringeriksregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012-14. Ringeriksregion. Prosjektplan forsering. Ringeriksregionen"

Transkript

1 Prosjektplan forsering Ringeriksregion -14 Ringeriksregionen Prosjektplan forsering. En del av elevene i Ringeriksregionen skal fra høsten få muligheten til å ta fag på høyere nivå i matematikk (1T). Prosjektet skal arbeide for å gi alle elevene i regionen et tilbud om forsering i matematikk og engelsk.

2 Prosjektplan for Ringeriksregionen -14 Prosjekt: Forsering Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN Bakgrunn Forseringsprosjektet i Buskerud MÅL FOR PROSJEKTET Hovedmål Mål for elevene Mål for skolene ORGANISERING Ansvarsforhold Forseringsskolene i Ringeriksregionen Organisering av prosjektgruppen Organisering av faggruppen Utvelgelse/påmelding av forseringelever Organisering av undervisningen Organisering samarbeid mellom skoleslagene Organisering samarbeid foresatte/elev Organisering samarbeid mellom prosjektgruppene RAMME OG ØKONOMI Tidsramme Økonomi prosjektmidler Økonomi Ringerike kommune Økonomi Hole kommune GJENNOMFØRING Gjennomføring Gjennomføringsplan vår/høst Gjennomføringsplan fagsamlinger elever høsten -våren RAPPORTERING OG EVALUERING Rapportering Evaluering IMPLEMENTERING AV FORSERING Erfaringsutveksling og implementering i Buskerud fylkeskommune Prosjektplan Ringeriksregionen -14 1

3 1. Bakgrunn 1.1 Bakgrunn I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet ble det åpnet for at elever som er spesielt dyktige i et fagområde skal få mulighet til å følge opplæring i noen fag på videregående skole mens de enda er elever på ungdomsskolen. Dette er forankret i forskrift til opplæringslovens Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på Ungdomstrinnet. Tilbudet gjelder for elever som har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæringen på videregående nivå i fagene matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og samfunnsfag. I Buskerud fylkeskommune vedtok Hovedutvalget for utdanningssektoren 26.1., at det settes i gang et forseringsprosjekt for å utvikle muligheter for elever på ungdomstrinnet til å ta fag på videregående nivå. 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud Forseringsprosjektet i Buskerud har tre underprosjekter, knyttet til Drammen videregående skole, Ringerike videregående skole og Eiker videregående skole og aktuelle kommuner. Prosjektperioden er skoleårene /2013 og 2013/14. Fra skoleåret /13 vil Ringerike videregående skole, Eiker videregående skole og Drammen videregående skole tilby samarbeidende ungdomsskoler forsering i fagene matematikk og/eller engelsk. Nettverksrådgiverne knyttet til regionene blir prosjektledere i de tre underprosjektene. 2 Mål for prosjektet 2.1 Hovedmål: Prosjektet skal bidra til: - økt kunnskap og erfaring med at elever tar fag på høyere nivå - å lage levedyktige nettverk og systemer for forsering i Ringeriksregionen - å utvikle gode systemer for forsering sammen med de andre forseringsprosjektene i Buskerud, som vil bidra til at flere elever i fylket får tilbud om forsering fra høsten Mål for elevene: Prosjektet skal bidra til: - at elever fra forseringsskolene i Ringeriksregionen, med god faglig kompetanse, får muligheten til å forsere i matematikk T1 (teoretisk) - å gi forseringselevene som begynner i den videregående skolen mulighet for å fortsette med forsering når de starter i videregående opplæring - å gi elever med god faglig kompetanse i matematikk faglige utfordringer og økt motivasjon ved at de kan arbeide på et høyere nivå i faget - at alle elevene i Ringeriksregionen skal få muligheten til å forsere i matematikk T1 (teoretisk) og engelsk. Prosjektplan Ringeriksregionen -14 2

4 2.3 Mål for skolene Prosjektet skal bidra til: - at forsering er en del av skolenes årshjul - et tettere faglig samarbeid mellom ungdomsskolene i Ringeriksregionen og Ringerike videregående skole - en økt faglig kompetanseutveksling mellom skoleslagene - en bredere forståelse av vurderingskriterier i matematikkfaget - en bedre forståelse av matematikkfaget i skoleslagene 3 Organisering 3.1 Ansvarsforhold Prosjektet eies av Buskerud fylkeskommune ved fylkesutdanningssjefen Jan-Helge Atterås. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er rådgiverkoordinator Liv-Marie Bakka. Nettverksrådgiver i Ringeriksregionen, Ellen Gustavsen Simensen, er prosjektleder og rapporterer til utdanningsavdelingen i fylkeskommunen. Ringerike kommune ved Magnar Ågotnes og Hole kommune ved Anne Nereng er skoleansvarlig for tilhørende ungdomsskoler og den økonomiske rammen for forseringsprosjektet i kommunene. Prosjektleder sender referater og holder kommuneledelsen oppdatert på forseringsprosessen. 3.2 Forseringsskolene i Ringeriksregionen I Ringeriksregionen er følgende skoler med i prosjektet: Ringerike videregående skole, Tyristrand skole, Veienmarka ungdomsskole, Hov ungdomsskole, Haugsbygd ungdomsskole, Hallingby skole og Hole ungdomsskole. 3.3 Organisering av prosjektgruppen Det er opprettet en prosjektgruppe med representanter fra Ringerike og Hole kommune og fra begge skoleslag. Prosjektgruppen består av: Buskerud fylkeskommune: Utdanningsavdelingen: Prosjektleder, Ellen Gustavsen Simensen (nettverksrådgiver) Ringerike videregående skole: Ragnvald Lien (rektor), Sven Koksrud (rådgiver/faglærer) Ringerike kommune: Tyristrand ungdomsskole: Unni Myhre Søgnen (inspektør og faglærer) Veienmarka ungdomsskole: Trude Ødegaard (inspektør og faglærer) Hov ungdomsskole: Jens Myklebost (faglærer) Hole kommune: Hole ungdomsskole: Eirin Mathiesen (rektor) 3.4 Organisering av faggruppen Det skal opprettes en faggruppe bestående av forseringslærere fra Ringerike videregående skole og de ungdomsskolene som er med i prosjektet. Lederen for faggruppen skal sitte i både faggruppen og prosjektgruppen og være bindeleddet mellom disse. Hver ungdomsskole peker ut en lærer i forseringsfaget som har ansvaret for oppfølgingen av elevene på den enkelte skole. De skal samarbeide tett med lærer fra Ringerike videregående skole. Det legges opp en Prosjektplan Ringeriksregionen -14 3

5 møteplan for samarbeid mellom faglærere i prosjektet. Møtene legges til vanligvis til Ringerike videregående skole. Samarbeidet gjelder faglig planlegging og vurdering. Leder for faggruppen er Sven Koksrud fra Ringerike videregående skole. Faggruppen består av: Ringerike videregående skole, faggruppeleder: Sven Koksrud Hov ungdomsskole: Jens Myklebost Haugsbygd ungdomsskole: (?) Hole ungdomsskole: Gro Frøhaug/ Eirin Mathiesen Tyristrand ungdomsskole: Unni Søgnen (Arnfinn Danielsen) Veienmarka ungdomsskole: Trude Ødegaard/Fredrik Østenrød 3.5 Utvelgelse/påmelding av forseringselever Ungdomskolene identifiserer elever som kan være aktuelle å gi tilbudet til. De må ha minimum karakteren 5 i faget, ha god arbeidskapasitet, ha god faglig kompetanse i alle skolefag, vise modenhet og vise god evne til selvstendig arbeid. Våren er det opp til hver forseringsskole om mulige forseringselever på 9. trinn skal gjennomføre en standpunktprøve på 10. trinns nivå. Fra våren 2013 tar alle aktuelle forseringselever på 9. trinn en standpunktprøve/eksamen på 10. trinns nivå. Elevene skal være forberedt til prøven ved at de f. eks allerede har forsert i matematikk fra 8. og 9. trinn. Prøven er ikke den avgjørende faktor for om elevene kan forsere på 10. trinn. Elevene i skal etterkant, sammen med faglærer, reflektere over prøvens innhold. Aktuelle elever med foresatte inviteres til et orienteringsmøte på Ringerike videregående skole på våren i 9. trinn. Elevene søker deretter om å få være forseringselever ved den enkelte ungdomsskole hvis han/hun er interessert. Elever som ønsker å forsere bør få en veiledningssamtale med utdannings- og yrkesrådgiver og faglærer før de eventuelt søker om forsering. Det skal fattes et enkeltvedtak i forbindelse med at eleven forserer i fag. Før sommerferien starter, sendes godkjente forseringssøknader til Ringerike videregående skole med kopi til prosjektleder. Ved skolestart meldes elevene inn på Ringerike videregående skole som delkurselever. 3.6 Organisering av undervisningen Undervisningen blir organisert via halvdagssamlinger 1.gang pr. mnd. (8-9 samlinger pr. år) ved Ringerike videregående skole. For skoleåret -13 vil dette være torsdager fra kl En faglærer fra Ringerike videregående skole har ansvaret for undervisningen og følger fagplanen fra matematikk 1T (teoretisk) fra videregående opplæring. Matematikklærerne fra ungdomsskolene bytter på å være med på samlingene og på å bidra i undervisningen. Det settes opp en rulleringsplan på dette i samarbeid med lærer på Ringerike videregående skole. Mellom samlingene får elevene arbeidsplaner, innleveringer m.m som de arbeider med på ungdomsskolen. En faglærer ved elevens ungdomsskole, som er tilknyttet faggruppen i prosjektet, har ansvaret for å følge elevene opp i dette arbeidet mellom samlingene. Undervisningen ved ungdomsskolene organiseres innenfor skolens rammer. Enkelte undervisningstimer fra Ringerike videregående skole kan bli filmet og lagt ut på læringsplattformen It`s Learning (ITSL) som et supplement mellom samlingene. Elevene Prosjektplan Ringeriksregionen -14 4

6 anbefales å bruke læreplanverket SINUS` hjemmeside og en tilgjengelig nettversjon (via Flip Class Room) av teoretisk matematikk (1T), som hjelp mellom samlingene. Videregående skole låner ut lærerbøker, legger opp undervisningen for forseringselevene og lager prøvene som gis i faget. Hvis det blir nødvendig med kalkulator må elevene koste dette selv. Faglærer på ungdomsskolen har ansvaret for å holde seg oppdatert på det faglige innhold og årsplaner i faget for å kunne gi elevene nødvending oppfølging på ungdomsskolen, samt i undervisningen på samlingene. Elevene skal ha de samme prøver og innleveringer som elevene på Vg1. Heldagssprøvene for våren avlegges på den videregående skolen, resterende prøver organiseres på ungdomsskolen. Retting av prøvene blir gjort av faglærer på ungdomsskolen i samarbeid med faglærer på videregående skole. Videregående skole setter standpunktkarakter i samarbeid med ungdomsskolene. Fagtemaet blir en viktig arena for å drøfte vurdering. Eleven kan trekkes ut til eksamen i faget. Standpunktkarakter, og eventuelt eksamenskarakter i forseringfaget, føres på elevens vitnemål først når eleven er skrevet inn på videregående skole. Elevene følger samtidig undervisningen på 10. trinn og får standpunkt i 10.trinns matematikken. Det utstedes ordinært vitnemål fra ungdomsskolen som er grunnlag for inntak til videregående opplæring. 3.7 Organisering samarbeid mellom skoleslagene Det kreves et tett og godt samarbeid mellom ungdomsskolene og den videregående skolen for å få til forsering. Man skal i prosjektperioden: - Danne prosjektgruppe (bestående av representanter fra begge skoleslag, ledelse og faglærere) - Danne faggruppe (faglærere fra ungdomsskolen og en ansvarlig faglærer fra den videregående skolen) - Organisere antall 4 samarbeidsmøter prosjektgruppen (2 hvert ½ år) - Organisere antall 4 samarbeidsmøter faggruppen (2 hvert ½ år) I tillegg arrangeres det en kompetansehevingsdag (1/2 dag) i matematikk pr. år i regi av Ringerike videregående skole for alle matematikklærere på ungdomsskolen. Første kompetansehevingsdag planlegges til Organisering samarbeid foresatte/elev Det er viktig at foresatte og elever har en klar forståelse av hva forsering er, hva konsekvensene ved forsering, samt at de har et godt samarbeid med ungdomsskolen og den videregående skolen. - April : informasjonsskriv om forsering fra prosjektleder sendes ut til ungdomsskolene for distribusjon til foresatte/elever : informasjonsmøte for foresatte/elever. Holdes på Ringerike videregående skole Prosjektplan Ringeriksregionen -14 5

7 - Mai/juni : kontaktlærer/faglærer og eventuelt utdannings- og yrkesrådgiver har oppfølgingssamtaler med elever/eventuelt foresatte på den enkelte ungdomsskole etter foreldremøtet. Det anbefales at rådgiver på ungdomsskolen er med da han/hun kan se det helhetlige perspektivet med forsering i forhold til utdanning og valg av fremtidig utdanningsløp juni: Frist for innlevering av søknad for forsering som levers på ungdomsskolen. - Juni : Ungdomsskolen fatter et enkeltvedtak på elever som innvilges forsering. - Juni : navn og antall elever som skal forsere sendes over til Ringerike videregående skole. 3.9 Organisering av samarbeid mellom prosjektgruppene Det er viktig med et tett samarbeid prosjektene i mellom for å få til gode løsninger i egne prosjekter. Nettverksrådgiverne, som leder prosjektgruppene i Ringerike, Eiker og Drammen, vil oppdatere hverandre minst hvert halvår og dele erfaringer underveis i prosjektet. Samt organiserer erfaringskonferanser for alle involverte i prosjektet våren 2013 og våren Rammer og økonomi 4.1 Tidsramme Prosjektets oppstart: januar. Prosjektets avsluttes: juni våren 2013, erfaringsutveksling mellom prosjektene i Buskerud fylkeskommune - våren 2014, erfaringsutveksling mellom prosjektene i Buskerud fylkeskommune - høsten 2013, evalueringsrapport sendes utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering - høst våren 2014 eventuelt spredningsarbeid for implementering av forsering i hele Buskerud fylkeskommune basert på den politiske vurderingen - våren 2014, evalueringsrapport sendes utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering 4.2 Økonomi prosjektmidler Prosjektet dekkes innenfor utdanningsavdelingens budsjett og har en total ramme på kr. fordelt over prosjektperioden slik: : kr til forprosjekt, oppstart, samlinger, gjennomføring høsten 2013: kr til gjennomføring (våren 2013 og høst 2013) og spredning 2014: kr til gjennomføring våren 2014, avslutning og erfaringsdeling Ringerike videregående skole vil ha en lærer i forseringfaget matematikk. Denne læreren vil få en tidsressurs ekstra for å arbeide med å utarbeide undervisningsopplegg, organisere samarbeid med lærere fra ungdomstrinnet, vurdere oppgaver osv. Ringerike videregående skole vil få økte kostnader til læremidler som skal dekkes av prosjektmidlene. Prosjektleder bruker deler av sin ressurs som nettverksrådgiver til å arbeide med prosjektet og ikke prosjektmidler. Ringerike og Hole kommune må selv dekke sine kostnader utover læremidler. Prosjektplan Ringeriksregionen -14 6

8 4.3 Økonomi Ringerike kommune Prosjektet blir ansett som et kompetanseutviklingsprosjekt for de skolene og lærerne som deltar. Det betyr at kommunene dekker utgifter innenfor en ramme fra kompetansemidlene. Kommunen legger opp prosjektet så rimelig som mulig. Skissen er ut i fra en ramme på kr. Hva: Beskrivelse: Kostnader: Prosjektgruppe Ellen G. Simensen, BFK Ragnvald Lien, RIVS Sven Koksrud, RIVS Eirin Mathiesen, Hole Unni Myhre Søgnen, Tyristrand Trude Ødegård,Veienmarka Jens Myklebost,Hov Tid til deltakelse i prosjektgruppe Vikar forbruk kr 4 møter pr. år Undervisningssamlinger 8-10 samlinger for elever av 3 klokketimer 1 lærer fra vgs og 1 lærer fra u.skolen deltar Fagsamlinger 3-4? fagsamlinger for 5 lærere av 3 timer Planleggingsdag og noe bundet tid kan brukes Utgifter for elever Kalkulator, skyss. 30 undervisningstimer (24 t Ringerike 6 t Hole) Vikarforbruk kr Vikarforbruk kr Ca. 1000,- + reiseutgifter. Andre utgifter 4.4 Økonomi Hole kommune Lærebøker. Lånes ut av RIVS via prosjektmidler kr Utgifter til vikar ved undervisningssamlinger Utgifter til vikar ved fagsamlinger Utgifter materiell. Kalkulator, reiseutgifter. Andre utgifter Total ramme 5000 kr kr. Dekkes av eleven kr kr. 5. Gjennomføring 5.1 Gjennomføring -14 /13 Forsering i matematikk teoretisk (T1) Vg1 for 10. trinn 2013/14 Forsering i matematikk teoretisk (T1) Vg1 for 10. trinn Forsering i matematikk på Vg2 for forseringselever på Vg1 Prosjektplan Ringeriksregionen -14 7

9 5.2 Gjennomføringsplan vår/høst Hendelse Dato Hensikt Resultat/gjennomført ansvar Oppstart Kick Off Erfaringsutveksling, få et grunnlag til å starte opp med forsering i regionene Danne prosjektgruppe Samarbeidsmøte prosjektlederne April Ansvar for fremdriften og organiseringen av forseringsprosjektet i Ringerikeriksregionen 24. april Dele erfaringer så langt. Arbeide med prosjektplan Gf: ja Fått et bredere perspektiv på hvordan organisere forsering, hva det kan gi elever, samt idemyldring/oppstartsideer regionsvis. Gf: ja Gruppen består 7. personer. Videregående skoles ledelse og faglærer, ungdomsskoleledelse og faglærere. Prosjektleder nettverksrådgiver. Gf: ja Prosjektene har kommet noe ulikt i oppstartsprosessen, men alle sikter på å være klare med forsering fra høsten. Nettv. rådgiverne Prosjektleder Prosjektleder Danne faggruppe Faggruppemøte Mai Juni Ansvar for fagsamarbeidet mellom skoleslagene, innholdet og fremdriften av forseringsfaget. Skape en arena for kompetanseutveksling. Faginnhold i 1T. Behov for oppdatering (fagsamling 17.8). Oppstart/plan for samlinger. Nytt faggruppemøte. Leder for faggruppen er Sven Koksrud. Fagansvarlig, Prosjektleder, Sven Koksrud. Godkjenning av prosjektplan Informasjonsmøte foresatte/elev Mai/juni 10. mai Prosjektplanen godkjennes og forankres i kommuneledelse og skoleledelse i begge skoleslag. Gi foresatte/elever et godt innblikk i hva forsering er og kan føre til slik at de kan gjøre en realistisk vurdering før eventuell påmelding. 27 elever påmeldt til møtet med foresatte. Godt oppmøte. Positive foresatte. Flere peker på at organiseringen og oppfølgingen mellom samlingene blir viktige suksessfaktorer for elevens Prosjektleder Rektor vgs Prosjektplan Ringeriksregionen -14 8

10 Oppfølgingssamtale ungdomsskolene Tilbud om samtale med utdannings- og yrkesrådgiver og faglærer Mai Søknadsskjema forsering Frist 8. juni Søknad innvilges/innvilges ikke Antall forseringselever sendes RIVS Oppfølging av forseringselevene Samling forsering Juni Juni Aug. Sent aug/tidlig sept. De elever som ønsker kan få en utdanningsog yrkesveiledning før de søker om forsering for få et bedre helhetlig bilde av sine valg/valgmuligheter. Elevene søker om forsering. Ungdomsskolen fatter et enkeltvedtak der søknaden enten innvilges/innvilges ikke. Eleven har mulighet til å klage på vedtaket. Kopi av søknadsskjema sendes RIVS. Dette er en bekreftelse på at de er forseringselever og gir RIVS en oversikt over antall elever. Forsikre at antall påmeldte stemmer, gi ut nødvendig informasjon om oppstart. Viktig med god informasjonsflyt mellom skoleslagene og i fagteamet. Første halvdagssamling for elevene gjennomføring av forsering. Rektor + fagansvarlig /rådgiver u.skolen Rektor Fagansvarlig u.skolen Rektor Fagansvarlig vgs Fagansvarlig u.skolen Rektor Fagansvarlig vgs Fagansvarlig u.skolen Kompetanseheving/fagdag Fagdag, kompetansehevingsdag for alle matematikklærer i Ringeriksregionen. Både videregående og u.skolelærere. Fagdagen holdes i regi av vgs. Rektor vgs. 5.3 Gjennomføringsplan fagsamlinger høsten - våren 2013 Tid: Dato Sted: Ringerike videregående skole Lærer (rulleringsplan) Prosjektplan Ringeriksregionen -14 9

11 30.8. Hov ungdomsskole Veienmarka Hole Haugsbygd Tyristrand Hov Veienmarka Hole Haugsbygd Tyristrand 6. Rapportering og evaluering 6.1 Rapportering I løpet av prosjektperioden vil prosjektleder rapportere til utdanningsavdelingen v/liv Marie Bakka om forseringsprosessen og erfaringer gjort så langt. Rapportering vil skje i desember og mai i prosjektperioden. 6.2 Evaluering Det skal to ganger i løpet av prosjektperioden sendes en evalueringsrapport til utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune for politisk vurdering. Denne vurderingen vil danne grunnlaget for videre arbeid i prosjektet og for videre arbeid med implementering av forsering i hele Buskerud fylke. Evalueringsrapport oversendes juni 2013 og juni (se punkt 4.1) 7. Implementering av forsering 7.1 Erfaringsutveksling og implementering i Buskerud fylkeskommune Et av hovedmålene for prosjektet (se punkt 2.1) er å gi økt kunnskap og erfaring om forsering slik at man i løpet av prosjektperioden kan videreføre denne kunnskapen til andre regioner i fylket. Målet er at alle elever i Buskerud fylkeskommune på sikt skal få tilbud om forsering. Det vil derfor arrangeres erfaringskonferanser to ganger i løpet av prosjektperioden der alle de tre forseringsprosjektene samarbeider og deltar. Erfaring/ eventuelt spredningskonferanse 2013 (se punkt 4.1) Erfaring/ eventuelt spredningskonferanse 2014 (se punkt 4.1) Prosjektplan Ringeriksregionen

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Forseringsprosjektet i Buskerud. Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune

Forseringsprosjektet i Buskerud. Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune Forseringsprosjektet i Buskerud Prosjektplan for 2012-14 Drammen viderega ende skole - ungdomsskolene i Drammen kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn s 3 1.1 Opplæringsloven s 3 1.2 Vedtak om forsøk

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune skoleåret 2007/2008 Forord Programfag til valg er et fag som skal styrke det 13-årige skoleløpet, og legger opp til et

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notat 6 Vår dato Vår referanse 08.11.2012 2011/862-23 Utdanningsavdelingen 500 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Prosjektbeskrivelse Nettskolen Buskerud Prosjektperiode:

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3 PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING Pulje 3 Hamar kommune v/ grunnskolesjef Anne-Grete Melby Organisering. I denne forbindelse viser vi til vedlagte organisasjonskartet for prosjektet i Hamarskolen, vedlegg

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om forsert løp i engelsk og matematikk

Velkommen til foreldremøte om forsert løp i engelsk og matematikk Velkommen til foreldremøte om forsert løp i engelsk og matematikk Bjerke videregående skole 25. september 2013 Program Kort presentasjon av Bjerke videregående skole Forsert løp i matematikk og engelsk

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Slåtthaug skole En skole på høyden

Slåtthaug skole En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved rektor Marit Foss Viktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm Vik Karakterterminer Fravær Kartlegging av elever og nasjonale

Detaljer

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Videregående opplæring Notat Til Videregående skoler i Oppland Fra Fylkesopplæringssjefen Vår ref.: 201404751-1 Lillehammer, 23. mai 2014 Deres ref.: INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Fylkesopplæringssjefen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2011/862-29 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.03.2013 Nettskolen

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010 plan for Melvold ungdomsskole 2010 Tema: Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å bedre elevresultatene : Bedre elevresultater

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2008/454-256 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 15/12 22.02.2012 Nettbasert

Detaljer

Generell studiekompetanse. Skoleåret 2013/14

Generell studiekompetanse. Skoleåret 2013/14 Generell studiekompetanse Skoleåret 2013/14 Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året du fyller 25 år Fullført grunnskolen Ikke fullført videregående opplæring Har du voksenrett, så betyr det:

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Karakterterminer

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Valg av språkfag (2. fremmedspråk)

Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til elever/foresatte 7. trinn Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til høsten skal dere begynne i ungdomsskolen (8. trinn). I den forbindelse må dere velge hvilket språk dere ønsker. Disse fagene utgjør

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag De nye valgfagene Klassesammensetning Nina Ødegård, leder i FAU Å arbeide

Detaljer

Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013

Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013 Hva skjer på Valler? Oversikt over de siste dagene i skoleåret 2012/2013 Tirsdag 11/6 torsdag 13/6 Øktundervisning etter egen plan. Sjekk kalenderen i ITL for eventuelle meldinger om justeringer fra faglærer.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649 Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak Ole Vig videregående skole har siden 2002 vært et Læringsakademi innen nettverket av Læringsakademier i Norge Skolen har fått

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

Hvordan forebygge klager på formelt grunnlag? Slik gjør vi det på Lynghaug skole. Innlegg på eksamenskurs i Bergen kommune v/rektor Frode Nilsen.

Hvordan forebygge klager på formelt grunnlag? Slik gjør vi det på Lynghaug skole. Innlegg på eksamenskurs i Bergen kommune v/rektor Frode Nilsen. Hvordan forebygge klager på formelt grunnlag? Slik gjør vi det på Lynghaug skole. Innlegg på eksamenskurs i Bergen kommune v/rektor Frode Nilsen. Frode Nilsen 1. desember 1. desember 2010 2010 Arbeidet

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Vurdering for læring i Osloskolen

Vurdering for læring i Osloskolen Vurdering for læring i Osloskolen Om tilbakemeldinger satt i system Margareth Tomren og Tone Bowitz, i Oslo 4. samling i VFL-pulje 3 Hva skal vi snakke om? Vurdering for læring i Osloskolen VFL-pulje 3

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

Prosjekt «Sommerskole 2012»

Prosjekt «Sommerskole 2012» Prosjekt «Sommerskole 2012» Nytt, gratis tilbud til lærlinger og elever i Oppland fra sommeren 2012 Stort fokus på tiltak som kan redusere frafall i videregående opplæring Reparasjonstiltak: Intensiv eksamensforberedende

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

Slik gjør vi det på Lindesnes ungdomsskole!

Slik gjør vi det på Lindesnes ungdomsskole! Slik gjør vi det på Lindesnes ungdomsskole! 1 Nasjonale prøver gjennomføring, informasjon og oppfølging. Fagsamarbeid med lærerne på barneskolene Høsten, sette av en halv planlegging sdag før skolestart

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

FRA FELLESMØTET I AULAEN

FRA FELLESMØTET I AULAEN Referat fra foreldremøte på 10.trinn 110913 FRA FELLESMØTET I AULAEN kl. 1830-1930: 1. Rektor ønsket velkommen, og lærerne på trinnet ble presentert. 2. Nytt ved oppstart av skoleåret 2013-2014: Innføring

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV Overgangsprosjektet NY GIV I N T E N S I V O P P L Æ R I N G P Å U N G D O M S T R I N N E T 2 0 1 1-2 0 1 4 Ny GIV omhandler Partnerskap mellom KD og alle fylkeskommuner/oslo kommune Oppfølgings prosjektet

Detaljer

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Norge har underskudd på realfagskompetanse Hvordan kan vi øke antall studenter som gjennomfører realfaglig høyere

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Verdiregler Jeg er her for å lære Jeg møter andre mennesker med et smil Jeg får andre til å trives på skolen Program 1. Fellesmøte Velkommen ved avdelingsleder Jan Martin

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG1: May Britt

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole

Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Rutiner og rammer - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Siste endring 31.07.2012 RUTINER... 3 VURDERINGSKRITERIER I ORDEN OG I ATFERD... 6 SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS...

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201432944-11 Saksbehandler: LIGA Emnekode: ESARK-022 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 28. august 2015 Svar på

Detaljer