Meldingen om likningen for inntektsåret 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldingen om likningen for inntektsåret 2010"

Transkript

1 meldinger SKD 4/11, 4. mars 2011 Rettsavdelingen Meldingen om likningen for inntektsåret 2010 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret Emneinndelingen følger i det vesentlige samme systematikk som Lignings-ABC. 1 Aksjeerverv ansattes kjøp mv. til underpris 1.1 Aksjeerverv klassifisering av fordel i form av tegning av aksjer til underkurs. Innvinning 2 Aksjer realisasjon av aksjer mv. 2.1 Unntak fra fritaksmetoden for eierandel i boligselskap med virkning fra 11. juni Presisering vedrørende aksjeindeksbevis og fritaksmetoden 3 Arbeidsgiveravgift avgiftsplikt og grunnlag 3.1 Lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig 4 Arvlater/etterlatte/dødsbo 4.1 Likning av gjenlevende samboer i uskiftebo 5 Bolig i nystiftet boligselskap 6 Bolig formuesbeskatning av bolig 7 Bolig fritakslignet bolig og fritidseiendom 8 Driftsmiddel avskrivning på/inntektsføring av saldo 9 Fiske, formue 10 Formue 10.1 Ikke-utleid næringseiendom 11 Forsikring livsforsikring (livrenteforsikring) 12 Forsinkelsesavgift 13 Gaver til visse frivillige organisasjoner skatteloven Utvidelse av gavefradragsordningen til å omfatte gaver gitt til utenlandske organisasjoner innen EØS-området 14 Jordbruk realisasjon av jord- og skogbrukseiendom, driftsløsøre mv Alminnelig gårdsbruk 14.2 Realisasjon av eiendom fra ANS og av andeler 15 Klassefastsettelse 15.1 Endring i inntektsgrensen for faktisk forsørgelse 16 Kontingenter 16.1 Endring av beløpsgrense 17 Kraftforetak 18 Merkostnader kost og losji mv. ved overnatting utenfor hjemmet 18.1 Nye satser for fradrag for kost/kostgodtgjørelse ved tjenestereiser med overnatting innenlands 19 Merkostnader kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting 19.1 Merkostnader kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting nye satser 19.2 Fradragsrett for kost på besøksreiser for arbeidstaker som har fri kost på arbeidsstedet 20 Opplysningsplikt om egne forhold fritak for å levere næringsoppgave utvides 21 Personinntekt - pensjon 21.1 Engangsutbetaling fra pensjonsavtale 21.2 Trygdemedlemskap ved midlertidig arbeidsopphold i utlandet 22 Rederibeskatning endring i overgangsreglene 23 Samvirkeforetak 23.1 Forhåndsgarantert kjøpeutbytte/rabatt fra forbrukersamvirkeforetak

2 24 Skattebegrensning etter skatteloven Tilpasning til endringer i folketrygdloven 24.2 Tilpasning til endrede regler for avtalefestet pensjon feil i Lignings-ABC 24.3 Korrigering av formuestillegget for formuesverdien av primærbolig 25 Særfradrag alder, uførhet og lettere nedsatt ervervsevne 26 Tilleggsskatt 27 Tilsidesettelse 28 Utland 28.1 Nye skatteavtaler mv Nye skatteavtaler og endringer i eksisterende avtaler Nye avtaler om utveksling av opplysninger i skattesaker 28.2 Bosettelse ved utflytting kravet til bolig 28.3 Dokumentasjon av bosted etter skatteavtalen 28.4 Bosted etter skatteavtalen fast bolig 28.5 Bosted etter skatteavtalen vanlig opphold 28.6 Kildeskatt på pensjon 28.7 Beskatning av nordmenn som arbeider ved Norges Bank Investment Management kontorer i utlandet 28.8 Arbeidstaker som tjenestegjør i NATO med fast tjenestested i utlandet, skatteloven 2-1, (8) annet punktum 28.9 Presisering vedrørende inntektsfradrag for kildeskatt på aksjeutbytte fra utlandet Gjelds- og gjeldsrentefordeling når skattyter har fast eiendom eller driver virksomhet gjennom et fast driftssted i utlandet 29 Verdipapirfond 29.1 Presisering vedrørende utenlandske paraplyfond (SICAV) 30 Virksomhet omdanning/skifte av eierform 30.1 Presisering vedrørende uttak av kapital ved omdanning fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap/deltakerliknet selskap. 2

3 1 Aksjeerverv ansattes kjøp mv. til underpris 1.1 Aksjeerverv klassifisering av fordel i form av tegning av aksjer til underkurs. Innvinning Høyesterett avsa 1. september 2010 en dom (First Securities) inntatt i Utv. 2010/1285 (Rt. 2010/999). Saken gjaldt meglere som stiftet et selskap som de samtidig ble arbeidstakere i. Kort tid etter at selskapet ble stiftet, ble halvparten av aksjene solgt til en betydelig høyere pris enn det stifterne hadde tegnet aksjene for. Stifterne hadde inngått ansettelsesavtaler med bindingsklausul med selskapet. På stiftelsestidspunktet hadde selskapet ingen formell verdi ut over tegningskursen. Den reelle verdien av selskapet bestod av de inntektene som kunne forventes flere måneder senere, og i en inntektsstrøm som i stor grad ville være avhengig av de ansattes arbeidsinnsats. I motsetning til hva ligningsmyndighetene hadde lagt til grunn, kom retten til at stifterne ikke hadde innvunnet noen fordel på ervervstidspunktet. Høyesterett tok ikke stilling til om deler av gevinsten ved salget av aksjene kunne klassifiseres som arbeidsinntekt, og begrunnet dette med at det ville bli en vurdering av en annen privatrettlig disposisjon som ikke hadde vært behandlet i likningsvedtaket. Dommen er omtalt i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Aksjeerverv ansattes kjøp mv. til underpris, side 1 punkt Aksjer realisasjon av aksjer mv. 2.1 Unntak fra fritaksmetoden for eierandel i boligselskap med virkning fra 11. juni 2010 Ved lov av 10. desember 2010 nr 67 ble det vedtatt endringer knyttet til fritaksmetoden, jf. skatteloven 2-38 (3) ny bokstav f. Endringene trådte i kraft straks med virkning fra og med 11. juni Forarbeider til lovendringen er Prop. 1 LS ( ) kap. 10 og Innst. 4 L ( ) kap. 4. De nye reglene innebærer at andeler/aksjer i boligselskaper og borettslag, som er omfattet av skatteloven 7-3 (2) og som realiseres 11. juni 2010 eller senere, ikke er omfattet av fritaksmetoden. Endringen er begrunnet i at gevinst ved realisasjon eller uttak av slik eierandel skyldes verdiøkning som ikke tidligere er skattlagt i selskapet eller hos eieren. Formålet med fritaksmetoden om å hindre kjedebeskatning passer derfor ikke på inntekt som skriver seg fra slik verdiøkning. Se nærmere i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Aksjer realisasjon av aksjer mv. s. 15 punkt og s. 16 punkt Presisering vedrørende aksjeindeksbevis og fritaksmetoden Finansdepartementet har i brev av 26. oktober 2010 inntatt i Utv. 2010/1497 kommet med en presiserende uttalelse vedrørende aksjeindeksbevis og fritaksmetoden. I brevet er det bl.a. uttalt følgende: Departementet har ingen innvendinger mot Skattedirektoratets syn om at det tas utgangspunkt i at 90 prosent av markedsverdien på underliggende aksjer mv. må referere seg til selskap innenfor EØS. Etter departementets syn må et krav om 90 prosent anses som et utgangspunkt for vurderingen. Som nevnt i deres brev, vil verdiutviklingen på aksjene som omfattes av indeksen medføre at verdiforholdet mellom aksjer i selskap som er hjemmehørende innenfor og utenfor EØS kan forskyves. Verdien på aksjer i selskap hjemmehørende i EØS, vil således kunne utgjøre mer enn 90 prosent av verdien av indekser i perioder og falle under 90 prosent i andre perioder. I slike tilfeller, der verdien av aksjer i selskap hjemmehørende i EØS i kortere perioder faller under 90 prosent av indeksens totale verdi, kan finansielle instrumenter som utleder sin økonomiske virkning av indeksen, etter departementets oppfatning, falle inn under fritaksmetoden også i perioder der verdien på aksjer i selskap hjemmehørende i EØS er under 90 prosent av indeksens totale verdi. Konsekvensen av dette, vil være at gevinster ved realisasjonen ikke er skattepliktig og tap ikke er fradragsberettiget. Dersom verdien på aksjene i selskap hjemmehørende i EØS over lengre tid utgjør mindre enn 90 prosent av indeksens totale verdi, vil dette medføre at finansielle instrumenter som utleder sin økonomiske virkning av indeksen faller utenfor fritaksmetoden. Dette gjelder selv om verdiforholdene tidligere medførte at instrumentene falt inn under fritaksmetoden. I deres henvendelse går det frem at indeksen korrigeres hvert halvår. Dersom man ved disse korrigeringene justerer indeksen slik at verdien på aksjene i selskap innenfor EØS utgjør mer enn 90 prosent av indeksens verdi har dette betydning ved vurderingen. Departementet antar at finansielle instrumenter som utleder sin økonomiske virksomhet av en slik indeks, normalt vil omfattes av fritaksmetoden (dersom vilkårene for øvrig er oppfylt). 3

4 Presiseringen er innarbeidet i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Aksjer realisasjon av aksjer mv. s. 15 punkt Arbeidsgiveravgift avgiftsplikt og grunnlag 3.1 Lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig I Lignings-ABC 2010/11 er det gjort en endring i emnet Arbeidsgiveravgift avgiftsplikt og grunnlag, under punkt 3.12 Lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig. Etter folketrygdloven 23-2 (7) skal det ikke betales arbeidsgiveravgift av lønnet arbeid som skjer på eller i tilknytning til arbeidsgiverens hjem og fritidsbolig, forutsatt at lønn fra husholdningen ikke overstiger kr i det aktuelle året. Spørsmålet er om dette fritaket kan få anvendelse for utbetalinger fra et sameie. I ovennevnte emne i Lignings-ABC under punkt står nå følgende tekst: Utbetalinger fra et sameie, for eksempel godtgjørelse til styremedlemmer mv. i boligsameier, anses å komme fra boligsameiet som sådant, og ikke fra den enkelte sameier. Dette gjelder uavhengig av antall sameiere/boenheter. I disse tilfellene vil derfor ikke unntaket for avgiftsplikt komme til anvendelse. Tilsvarende betraktninger er lagt til grunn for beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt, se emnet «Lønnsoppgaveplikt», pkt , jf. brev fra FIN av 24. oktober 2007 i Utv. 2007/1576. Tidligere stod det i dette avsnittet at slike avtaler måtte anses som en avtale inngått direkte med den enkelte sameier. Således har folketrygdloven 23-2 (7) tidligere blitt tolket slik at fritaket for arbeidsgiveravgift kan få anvendelse for sameier, dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Endringen har sammenheng med at tilsvarende tolkning er lagt til grunn vedrørende lønnsoppgaveplikt, se emnet Lønnsoppgaveplikt pkt , jf. brev fra FIN av 24. oktober 2007 i Utv. 2007/1576. Den endrede fortolkningen som går ut på at utbetalingen anses å komme fra sameiet som sådant, skal i forhold til arbeidsgiveravgiftsplikten først gjøres gjeldende for utbetalinger fra og med Arvlater/etterlatte/dødsbo 4.1 Likning av gjenlevende samboer i uskiftebo Ved lov 25. juni 2010 nr 38 ble skatteloven 2-15 (2) og 15-4 (5) endret som følge av endring i arveloven som gir gjenlevende samboer rett til å sitte i uskiftet bo med visse eiendeler etter avdød samboer. Retten til uskifte ble innført fra 1. juli Endringene i skatteloven trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret Endringsforslaget kom for sent til å kunne omtales i meldingen om ligningen for inntektsåret 2009, men er beskrevet på skattenett 21. mai Forarbeider til lovendringen er Prop. 126 LS ( ) kap. 7 De nye reglene innebærer at gjenlevende samboer som sitter i uskiftet bo med eiendeler etter avdød samboer skal behandles skattemessig tilsvarende som gjenlevende ektefelle i uskiftebo. Når gjenlevende samboer har overtatt hele boet etter avdøde i uskifte, oppstår ikke et dødsbo ved siden av. I dødsfallsåret liknes gjenlevende for sin og avdødes inntekt under ett i klasse 2 med fordeling av skatten eller særskilt i klasse 1. Avdødes arbeids- og pensjonsinntekter m.v. opptjent før dødsfallet liknes på avdødes hånd. Avkastning av avdødes del av eiendelene i uskifteboet liknes på avdøde eller gjenlevende. Annen inntekt utbetalt etter dødsfallsmåneden liknes hos gjenlevende. Hele formuen i uskifteboet ved årets utgang liknes hos gjenlevende. For dødsfallsåret gis fribeløp i formue som for gjenlevende ektefelle, dvs. kr Etterfølgende år liknes gjenlevende for all inntekt og formue i uskifteboet som enslig. Formue som ikke overtas i uskifte og avkastning av denne, liknes på dødsboet som eget skattesubjekt. Dødsboet får eget personfradrag og fribeløp i formue i dødsfallsåret. De nye reglene er innarbeidet i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Arvelater /etterlatte/dødsbo side 131 punkt 2.4.1, side133 punkt 3.5 og side 137 punkt

5 5 Bolig i nystiftet boligselskap Andelshavere i boligselskap skattelegges etter reglene i skatteloven 7-3 for inntekter og formue fra overtakelsen av andelen. Ved nystartet boligselskap oppstår skatteplikten når boligselskapet er lovlig stiftet, jf. borettslagsloven. Ved lov av 11. desember 2009 nr. 123, ble skatteloven 7-3 (5) bokstav d opphevet. Forarbeider til endringen er Prop.1 L ( ) kapittel 7 og Innst.4 L ( ) kapittel 7. Endringen trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret Bakgrunnen for endringen var at reglene forskjellsbehandlet andelshavere i boligselskap og selveiere i samme situasjon. Finansdepartementet la til grunn at det ikke lenger er vanlig å bygge boliger i boligselskapets regi. Begrunnelsen for å akkumulere byggelånsrenter m.v. og fordele disse over en lengre periode er derfor langt på vei bortfalt. Skatteloven er endret slik at andelshavere skattlegges for boligselskapets inntekter og formue fra overtakelsen av andelen i boligselskapet. Dette medfører lik behandling av andelshavere og selveiere. Det er fastsatt overgangsregler for boligselskaper med akkumulerte, ikke fordelte inntekter og kostnader for tidligere inntektsår. Disse postene skal tas til inntekt eller føres til fradrag i sin helhet i inntektsåret 2010, jf. overgangsregelen i FSFIN Se Lignings-ABC 2010/11 under emnet Bolig boligselskap mv. og andelshaverne side 192 punkt Bolig formuesbeskatning av bolig Ved lov av 11. desember 2009 nr. 123 ble det innført nye bestemmelser om formuesbeskatning av boligeiendommer i skatteloven 4-10 (1) til (3). De nye bestemmelsene trådte i kraft fra og med inntektsåret Forarbeider til lovendringen er Prp. 1 L ( ) kap. 3 og Innst. 4 L ( ) kap. 3. De nye reglene gjelder i utgangspunktet for alle boligeiendommer. Fritidseiendommer, våningshus på gårdsbruk, bolig på Svalbard og i utlandet omfattes imidlertid ikke av reglene for verdsetting av boligeiendommer. Likningsverdiene for boligeiendommer beregnes etter en arealbasert sjablonmodell utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Sjablonen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger og oppdateres årlig av SSB. Likningsverdien for boligeiendommer utgjør produktet av boligens areal multiplisert med en kvadratmetersats. Kvadratmetersatsen utgjør en prosentandel av en beregnet kvadratmeterpris. Ved beregningen av kvadratmeterprisen tas det hensyn til boligtype, byggeår, areal og geografisk beliggenhet. Kvadratmetersatsene utgjør henholdsvis 25 prosent av beregnet kvadratmeterpris for en primærbolig og 40 prosent for en sekundærbolig. Reglene om formuesverdsetting etter sjablonmodellen for boligeiendommer omfatter også boenheter i boligselskap. Dette gjelder likevel ikke boenheter i bygninger som utelukkende er regulert til fritidsformål. Likningsverdien for primærboliger skal settes ned etter krav fra skattyter hvis den overstiger 30 prosent av dokumentert markedsverdi. For sekundærboliger er grensen satt til 60 prosent av dokumentert markedsverdi. Boliger i utlandet og på Svalbard verdsettes etter de reglene som gjelder for fritidseiendommer i Norge/på fastlandet. For eiendommer som ikke tidligere har fått fastsatt en likningsverdi, settes likningsverdien til maksimalt 30 % av markedsverdien. De nye verdsettingsreglene for boligeiendommer er innarbeidet i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Bolig formuesbeskatning av bolig og fritidseiendom side 198 flg. 5

6 7 Bolig fritakslignet bolig og fritidseiendom Høyesterett avsa 27. august 2010 en dom (Polak-dommen), inntatt i Utv. 2010/1277 (Rt. 2010/979), som gjaldt spørsmål om skattyters utleieinntekter fra en frittstående bygning på en boligeiendom skulle inngå i prosentligningen av boligen eller om de skulle lignes direkte som kapitalinntekt. (Etter någjeldende regler ville spørsmålet vært om leieinntektene skulle omfattes av skattefritaksregelen i skatteloven 7-2 (1)). Bygningen var opprinnelig en garasje som senere ble påbygd med én ekstra etasje hvor det ble innredet kontorlokale, kjøkken og wc/dusj. Bygningen ble tatt i bruk som kontor, lager og verksted i næringsvirksomhet. Høyesterett uttalte at det ikke er tilstrekkelig at bygningen etter sin art kan tjene et boligformål hvis bygningen mer enn rent midlertidig brukes til andre formål enn boligformål. Det kreves at bygningen også rent faktisk tjener et boligformål. Ved bruk av en tilliggende bygning til annet formål enn boligformål, herunder næringsformål, må bygningens bruk i tilstrekkelig grad ha en tjenende funksjon for hovedbygningen. Etter en samlet vurdering av totalbruken av den tilliggende bygningen mente Høyesterett at den hadde endret karakter, da bygningens karakter av å være kontor, verksted og lager var det helt dominerende. Høyesterett kom derfor til at bygningens tjenende funksjon for hovedbygningen hadde opphørt. Det vises til Lignings-ABC 2010/11 under emnet Bolig fritakslignet bolig og fritidseiendom side 213 pkt Driftsmiddel avskrivning på/inntektsføring av saldo Ved forskrift 4. desember 2009 nr 1451 om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 ble FSFIN (3) endret ved at det ble tatt inn et nytt annet punktum. Det følger av bestemmelsen at for bygninger som skifter eier i inntektsåret, skal selgers utgangsverdi/kjøpers inngangsverdi fordeles mellom bygningssaldo og saldo for faste, tekniske installasjoner etter omsetningsverdi. Endringen er innarbeidet i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Driftsmiddel avskrivning på/inntektsføring av saldo side 319 pkt Fiske, formue Verdien av strukturkvoter i fiskeflåten har tidligere vært skattlagt som formue hos rettighetshaveren. Fjordane tingrett har i dom av 21. oktober 2010, inntatt i Utv. 2010/1645. lagt til grunn at strukturkvoter er en tidsbegrenset bruksrett som ikke skal medregnes som formue, jf. skatteloven 4-2 (1) bokstav b. Dommen er rettskraftig. Verdien av tidsbegrensede fiskeritillatelser skal etter dette ikke skattlegges som formue. Endringen er innarbeidet i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Fiske side 499 punkt Formue 10.1 Ikke-utleid næringseiendom Ved lov av 11. desember 2009 nr 123 ble det vedtatt endringer i reglene om formuesverdsetting av ikkeutleid næringseiendom, jf skatteloven 4-10 (4) annet punktum og 4-10 (1) tredje punktum. Videre ble FSFIN til endret 18. november Både lov- og forskriftsendringene trådte i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret Forarbeider til lovendringene er Prop. 1 L ( ) kap. 4 og Innst. 4 L ( ) kap. 4. Endringene i FSFIN er basert på Finansdepartementets høringsnotat datert 19. april Etter skatteloven 4-10 (4) annet punktum kan den beregnede utleieverdien av næringseiendom fastsettes ved bruk av differensierte kvadratmetersatser. Kvadratmetersatsene framkommer ved at det tas utgangspunkt i utleieverdier for tilsvarende eiendom. 6

7 Sikkerhetsventilen for næringseiendom er nå lovfestet. Tidligere fremgikk sikkerhetsventilen av takseringsreglene. Det følger nå av skatteloven 4-10 (1) tredje punktum at verdien av næringseiendom skal settes ned etter krav fra skattyter dersom den overstiger 60 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. Lov- og forskriftsendringene må ses i sammenheng med at det fra og med inntektsåret 2009 ble innført nye regler om formuesverdsetting for utleid næringseiendom. Grunnlaget for beregningen av utleieverdi for ikke-utleid næringseiendom utgjør produktet av eiendommens areal og en beregnet kvadratmeterleie multiplisert med faktoren 0,9. Kvadratmeterleien differensieres med hensyn til geografisk beliggenhet, areal og eiendomstype. Dette grunnlaget divideres med kalkulasjonsfaktoren (fastsettes for hvert inntektsår) og en kommer da frem til beregnet utleieverdi. Formuesverdien av eiendommen settes til 40 prosent av beregnet utleieverdi. Ikke-utleid næringseiendom i utlandet omfattes ikke av den nye verdsettingsmetoden. Slike eiendommer skal i stedet følge bestemmelsene i takseringsreglene For å finne frem til beregnet kvadratmeterleie må man benytte en kalkulator som er tilgjengelig på og gi opplysninger om kommune, areal og eiendomstype (industri, lager, butikk/kjøpesenter, kontor, verksted, hotell, fritidseiendom eller annet). Ved beregningen er det valgfritt om en vil benytte BRA eller BTA. Omfatter eiendommen flere eiendomstyper, f.eks. hvor det i en del av eiendommen er butikk og lager i en annen del, skal man velge den kategorien som eiendommen i hovedsak består av, beregnet etter arealforholdet mellom delene. Skjemaet RF-1098 Formue av næringseiendom 2010 skal benyttes til å beregne formuesverdi av både utleid og ikke-utleid næringseiendom. Dersom skattyter eier flere næringseiendommer, skal det leveres ett skjema per eiendom. Se nærmere i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Formue side 532 flg. punkt Forsikring livsforsikring (livrenteforsikring) Ved forskrift 18. desember 2009 nr er det gjort endringer i bestemmelsen om livrenter i FSFIN Endringene trådte i kraft fra og med inntektsåret Bestemmelsene i FSFIN 5-41 om beregning av skattepliktig inntekt gjelder tilsvarende så langt de passer for livrente som er tegnet som fortsettelsesforsikring etter lov om foretakspensjon 4-9, livrente som er tegnet etter lov om individuell pensjonsordning 5-3 og livrente som er tegnet etter overgangsbestemmelsene i FSFIN Se Lignings-ABC 2010/2011 under emnet Forsikring livsforsikring (livrenteforsikring) side 547 flg. 12 Forsinkelsesavgift Ved lov av 10. desember 2010 nr 62 ble det vedtatt endring i reglene om forsinkelsesavgift og tilleggsskatt, jf. ligningsloven 10-1 nr. 1 første punktum og 10-2 nr. 1 annet punktum. Forarbeider er Prop.1 LS ( ) pkt og Innst.4 L ( ) kapittel 9. Endringen trådte i kraft fra og med 2011, det vil si for levering av selvangivelse mv. hvor fristen går ut i 2011 eller senere. Endringen innebærer at det ikke lenger er tidspunktet for utlegg av skattelisten, men tidspunktet for utsending av skatteoppgjøret som er grensen mellom hva som skal anses som forsinket levering og unnlatt levering. Se også tilsvarende endring i ligningsloven 10-2 nr. 1 annet punktum vedrørende tilleggsskatt. Endringene er innarbeidet i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Forsinkelsesavgift side 555 punkt 2.1 og 2.4, og under emnet Tilleggsskatt side 1159 punkt

8 13 Gaver til visse frivillige organisasjoner skatteloven Utvidelse av gavefradragsordningen til å omfatte gaver gitt til utenlandske organisasjoner innen EØS-området Ved lov av 10. desember 2010 nr. 67 ble det vedtatt endring i skatteloven 6-50 (1). Endringen gjelder fra og med inntektsåret Forarbeider til lovendringen er Prop. 1 LS ( ) kap. 9. Lovendringen medfører at fradragsretten for gaver gitt til visse frivillige organisasjoner også omfatter gaver til organisasjoner med sete i et annet land innenfor EØS-området. Det stilles tilsvarende vilkår for utenlandske organisasjoner som gjelder for norske, herunder at de må gjennom samme søknads- og godkjenningsprosedyre. Det er de samme prinsippene som skal legges til grunn for vurderingen av om vilkårene er oppfylt, bl.a. kravet til nasjonalt omfang, at aktiviteten faller inn under alternativene i skatteloven 6-50 (1) bokstavene a til f, at de har et vedtektsbestemt ikke- ervervsmessig formål, at de har en oppløsningsbestemmelse om at eventuelle midler ved en oppløsning skal gå til et tilsvarende formål, at stiftelser må motta offentlig støtte i det år gaven gis osv. Godkjenning av utenlandske organisasjoner for gaver gitt i 2010 kan gjøres helt opp mot selvangivelsesfristen. For inntektsåret 2010 må skattyter som har gitt gave til godkjent utenlandsk organisasjon selv kreve fradraget i selvangivelsen. Se Lignings-ABC 2010/11 under emnet "Gaver og tilskudd utenfor arbeidsforhold og virksomhet" side 590 punkt Jordbruk realisasjon av jord- og skogbrukseiendom, driftsløsøre mv Alminnelig gårdsbruk Når det skal vurderes om en jordbrukseiendom er å anse som et alminnelig gårdsbruk, jf. skatteloven 9-3 (6), pekes det i Lignings-ABC på at ett av flere momenter kan være om bruket er konsesjonspliktig. Arealgrensen i konsesjonsloven er endret fra 20 dekar dyrket areal til 25 dekar dyrket areal. Se Lignings-ABC 2010/11 under emnet Jordbruk realisasjon av jord- og skogbrukseiendom, driftsløsøre mv. side 679 punkt Realisasjon av eiendom fra ANS og av andeler I skatteloven 9-13 (3) til (5) er det regler om skattefrihet for gevinster ved realisasjon av alminnelig jord- og skogbruk når eiendommen eies av et ANS og ved realisasjon av andel i et slikt ANS, når vilkårene i 9-13 (1) er oppfylt. Reglene er nå inngående beskrevet med eksempler i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Jordbruk realisasjon av jord- og skogbrukseiendom, driftsløsøre mv., se sidene punkt Klassefastsettelse 15.1 Endring i inntektsgrensen for faktisk forsørgelse Skattyter som er alene om forsørgelsen av barn over 18 år, kan kreve skatteklasse 2 hvis det foreligger virkelig forsørgelse, jf. sktl 15-4 (2) bokstav b nr 2. Skatteklasse 2 kan videre gis ved faktisk forsørgelse av ektefelle i utlandet. Beløpsgrensen for hvor mye egen inntekt barn over 18 år eller ektefellen i utlandet kan ha for å kunne anses som faktisk forsørget er økt med ujevne mellomrom. Direktoratet finner at det er hensiktsmessig at beløpsgrensen justeres årlig i takt med den generelle prisutviklingen. Fra og med inntektsåret 2010 knyttes beløpsgrensen opp mot folketrygdens grunnbeløp og settes til halvparten av det gjennomsnittlige grunnbeløpet. For 2010 utgjør det kr Se Lignings- ABC 2010/11 under emnet Klassefastsettelse s.699 punkt 4.4 og s.701 punkt

9 16 Kontingenter 16.1 Endring av beløpsgrense Ved lov av 11. desember 2009 nr. 123 ble skatteloven 6-19 (2) og 6-20 (4) endret. Forarbeidene er Prop.1 L ( ) og Innst.4 L ( ). Beløpsgrensen for fradragsberettiget kontingent arbeidsgiverforeninger, visse yrkes og næringsorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner er økt fra kr til med virkning fra og med inntektsåret Se Lignings-ABC 2010/11 under emnet Kontingenter side 708 flg. punkt 2.5, punkt 3 og punkt Kraftforetak Ved forskrift av 30. november 2010 nr ble det gjort endringer i FSFIN (3), (1) og (3) og (5). Forslagene ble sendt på høring i høringsnotat fra Finansdepartementet datert 21. desember Endringene trådte i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret Bakgrunnen for endringene er at forskriftsreglene for formuesberegning av kraftanlegg delvis bygger på gruppeinndelingen i saldosystemet, og at det ble nødvendig å fastsette regler som angir levetid og fremtidig utskiftingskostnad mv. for driftsmidler omfattet av saldogruppe j (fast, teknisk installasjon). Endringene er innarbeidet i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Kraftforetak sidene 728 og 729 punkt Merkostnader kost og losji mv. ved overnatting utenfor hjemmet 18.1 Nye satser for fradrag for kost/kostgodtgjørelse ved tjenestereiser med overnatting innenlands I Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2010 er det gitt nye satser for kostgodtgjørelse/fradrag for kost ved tjenestereiser med overnatting innenlands. Satsene følger av (godtgjørelse) og til (fradrag). Endringene i satsene bygger delvis på nye satser fra 1. mars 2010 i særavtale for reiser innenlands for statens regning og delvis på ordinær justering i forhold til prisstigning etc., jfr. kunngjøring fra Skattedirektoratet i Skattetrekket i 2010 av 22. desember Satsene fremgår blant annet av Lignings-ABC 2010/11 under emnet Merkostnader kost og losji mv. ved overnatting utenfor hjemmet side 788 punkt Merkostnader kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting 19.1 Merkostnader kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting nye satser Satsene for kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting tilsvarer satsene i særavtale for reiser innenlands for statens regning. Satsene for 2010 er gjengitt i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Merkostnader kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting side 801 punkt Fradragsrett for kost på besøksreiser for arbeidstaker som har fri kost på arbeidsstedet I takseringsreglene er det fastsatt ny sats på kr 81 for fradrag for kost på besøksreiser mellom hjem og sted for arbeidsopphold for skattytere som har fri kost på arbeidsstedet. Fradragsretten gjelder for reise som varer 6 timer eller mer, men hvor selve reisen ikke medfører overnatting. Se Lignings-ABC 2010/11 under emnet Merkostnader kost ved reiser/fravær fra hjemmet uten overnatting side 803 punkt Opplysningsplikt om egne forhold fritak for å levere næringsoppgave utvides Næringsdrivende med årlige driftsinntekter som ikke overstiger kr er på bestemte vilkår fritatt fra å levere næringsoppgave, se forskrift av 1. desember 2009 nr (ligningsloven). Denne ordningen er 9

10 utvidet til også å gjelde næringsdrivende innen jordbruk/gartneri, skogbruk, skiferproduksjon og reindrift. Dette gjelder likevel ikke de som omfattes av reglene om gjennomsnittlikning (skatteloven og 14-82). Ordningen omfatter fra og med inntektsåret 2010 også næringsdrivende som krever fradrag for forskning og utviklingskostnader og de som plikter å levere RF-1122 skjemaet Overnattings- og serveringssted (RF-1122). Se nærmere i Lignings-ABC 2010/11 under emnet Opplysningsplikt om egne forhold side 839 punkt Personinntekt - pensjon 21.1 Engangsutbetaling fra pensjonsavtale Ved lov av 11. desember 2009 nr. 123, ble skatteloven 12-2 bokstav d endret. Forarbeidene er Prop. 1 L ( ) kap. 10. Endringene trådte i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret Ved lov av 11. desember 2009 nr. 121, ble folketrygdloven 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a og 3-15 annet ledd bokstav a endret. Forarbeidene er Prop. 1 L ( ) kap. 10. Endringene trådte i kraft med virkning fra og med inntektsåret Endringen i skatteloven 12-2 bokstav d, folketrygdloven 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a og 3-15 annet ledd bokstav a skal sikre en lik skattemessig behandling av engangsutbetaling fra IPS-avtaler og engangsutbetaling fra IPA-avtaler. Engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) til en personlig skattyter skal anses som personinntekt. Det skal betales trygdeavgift med lav sats. Engangsutbetaling fra IPS-avtaler regnes ikke som pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven. Et dødsbo som ikke er overtatt av gjenlevende ektefelle i uskifte eller av enearving, er et eget skattesubjekt. Utbetales det et engangsbeløp til et slikt bo, vil utbetalingen ikke være skattepliktig for boet som personinntekt. Dødsbo vil være skattepliktig for bruttobeløpet etter en særskilt sats. Skattesatsen er 45 prosent, jf. Stortingets skattevedtak 3-7. Se Lignings-ABC 2010/11 under emnet Personinntekt lønn, pensjon, introduksjonsstønad og visse trygdeytelser sidene 882 og 883 punkt Trygdemedlemskap ved midlertidig arbeidsopphold i utlandet For personer som har midlertidig arbeidsopphold i utlandet og kun har lønn fra en utenlandsk arbeidsgiver skal det legges til grunn at vedkommende ikke er medlem av norsk folketrygd, med mindre det dokumenteres fra NAV at personen skal være medlem. Det vises til Lignings-ABC 2010/2011 under emnet Personinntekt trygdeavgift/pensjonspoeng side 889 punkt Rederibeskatning endring i overgangsreglene Ved lov av 14. desember 2007 nr. 107 ble det vedtatt endringer i den særskilte skatteordningen for rederiselskaper. Overgangsregel X knyttet til denne endringen ble endret ved lov av 25. juni 2010 nr. 41. Endringen trådte i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret Forarbeider til lovendringen er Prop. 126 LS ( ) kap. 4 og Innst. 351 L ( ) kap. 2. Som følge av at Høyesterett ved plenumsdom av 12. februar 2010 satte til side de skjerpende elementene i overgangsreglene, det vil si den obligatoriske betalingen av latente skatteforpliktelser over 10 år, er det vedtatt visse endringer i overgangsreglene. Aksjeselskap som fikk fastsatt gevinst ved overgang til ny rederiskatteordning pr kan iht. endret overgangsregel velge om gevinsten skal behandles etter en oppgjørsordning eller en basisordning. Valget må tas i forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for 10

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

meldinger Eks: SKD 2/14, 27. februar 2014 Rettsavdelingen

meldinger Eks: SKD 2/14, 27. februar 2014 Rettsavdelingen meldinger Eks: SKD 2/14, 27. februar 2014 Rettsavdelingen Meldingen om ligningen for inntektsåret 2013 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2003

Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Skattedirektoratet meldinger SKD 6/04, 5. mai 2004 Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Meldingen inneholder i hovedsak en oversikt over de viktigste skattemessige endringer/nyheter for inntektsåret

Detaljer

Meldingen om ligningen for inntektsåret 2012

Meldingen om ligningen for inntektsåret 2012 Meldinger SKD 3/13, 26. februar 2013 Rettsavdelingen Meldingen om ligningen for inntektsåret 2012 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2002

Melding om ligningen for inntektsåret 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 9/03, 7. mai 2003 Melding om ligningen for inntektsåret 2002 1 Generelt... 3 1.1 Garanti...3 2 Aksjer realisasjon av aksjer mv... 3 2.1 RISK...3 2.2 Tapsbegrensning...3

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010 174 meldinger SKD 12/09, 18. desember 2009 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2010 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010 Grant Thornton informerer Nr. 3/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer I forrige nummers leder omtalte vi den senere tids internasjonale

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Prop. 1 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer

Prop. 1 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer Prop. 1 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer Prop. 1 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte-

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2.4 Privat kjørelengde... 22 4.2.5 Fordelssatser... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.2.6 Skattlegging

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET 2010. 19. oktober 2009

NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET 2010. 19. oktober 2009 NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET 2010 19. oktober 2009 Nyhetsbrevet omtaler endringer som foreslås i skatte- og avgiftslovgivningen i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 som ble fremlagt

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere Skattemessige fradrag for lønnsmottakere En bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord/Haugesund Av: Hilde Liknes (Kandidat nr. 3) Åshild Levik (Kandidat nr. 12) William Rafdal (Kandidat

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer