Rapport for 1. kvartal Eika Gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2014. Eika Gruppen"

Transkript

1 Rapport for 1. kvartal 2014 Eika Gruppen

2

3 Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner Kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Resultat før skatt 73 millioner kroner (68) Egenkapitalavkastning på 17,9 prosent (19,1) Omsetningsøkning (12 mnd rullerende) på 7,7 prosent Combined ratio på 90,7 prosent (88,3) Eika Forsikring har en sterk markedsandel i Lærdal og Flatanger og mange av våre kunder ble rammet av brannene i januar Provisjoner til distributører på 98 millioner kroner (83) Gode forvaltningsresultater i aksje-, kombinasjons- og rentefondene Eika har blant de mest fornøyde personkundene (Norsk Kundebarometer) Delårsrapporten er ikke revidert Side 1

4 Rapport for 1. kvartal 2014 Eika Gruppen Konsernet Resultat- og balanseutvikling Konsernet fikk i første kvartal 2014 et resultat før skatt på 73 millioner kroner, mot 68 millioner kroner i fjor. Konsernet har god underliggende drift i forsikringsvirksomheten, selv om resultatet er påvirket av storbrannene i Lærdal og Flatanger som til sammen har belastet regnskapet med 20 millioner kroner. Eika Forsikring har i kvartalet en skadeprosent og combined ratio på henholdsvis 72,3 prosent (71,2) og 90,7 prosent (88,3). Konsernets virksomhet innen finansiering og kapitalforvaltning har bedret sine resultater sammenlignet med fjoråret. Konsernets samlede resultat etter skatt på 55 millioner kroner i første kvartal 2014 gir en annualisert egenkapitalavkastning på 17,9 prosent (19,1). Netto driftsinntekter var 552 millioner kroner mot 513 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 7,7 prosent. Volumvekst i finansieringsvirksomheten og økte inntekter fra forsikringsvirksomheten bidrar til økningen i netto driftsinntekter. Samlede driftskostnader utgjør 170 millioner kroner mot 164 millioner kroner i tilsvarende kvartal i I tillegg til ordinær lønnsøkning bidrar økt aktivitet i konsernet til kostnadsøkningen på 3,5 prosent. Konsernet har ved utgangen av første kvartal 2014, i alt 391 ansatte (376). Tapskostnadene i kvartalet utgjør 6 millioner kroner mot 10 millioner kroner i samme periode i fjor. Oversikt over konsernresultat før skatt fordelt på datterselskapene: Beløp i tusen kroner 1. kv kv Året 2013 Eika Forsikring Eika Kredittbank Eika Kapitalforv altning Aktiv Eiendomsmegling (348) (173) (6 840) Øv rig v irksomhet og elimineringer (2 822) (11 542) (47 843) Result at før skat t Konsernet har ved utgangen av første kvartal 2014 en samlet forvaltningskapital på 10 milliarder mot 9,4 milliarder kroner i første kvartal Brutto utlån har økt med 65 millioner kroner siden årsskiftet og 12 måneders veksten utgjør 255 millioner kroner tilsvarende 7,5 prosent. Krav til økte likviditetsreserver for utlånsvirksomheten har medført en økt overskuddslikviditet som er plassert hos kredittinstitusjoner, Norges Bank og i likvide rentepapirer. Likviditetssituasjonen Likviditetssituasjonen i konsernet har vært tilfredsstillende i perioden. Likviditetsbehovet er dekket ved en spredning på innlån fra kapitalmarkedet, gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder. Innskudd fra kunder har økt med 377 millioner kroner i perioden og 83 millioner kroner siden årsskiftet. Innskuddsdekningen i Eika Kredittbank utgjør 92 prosent ved utgangen av første kvartal Ved utgangen av kvartalet har konsernet balanseført likviditet på 4,3 milliarder kroner bestående av fordringer på sentralbank og kredittinstitusjoner uten løpetid på 1,1 milliarder kroner, rentepapirer med fast avkastning og aksje, - og rentefond på til sammen 3,2 milliarder kroner. Denne er hovedsakelig plassert i instrumenter med lav risiko og høy grad av likviditet, dvs. statspapirer, bankinnskudd i banker med god rating, obligasjoner med fortrinnsrett samt fordringer mot norske kommuner og verdipapirfond. Risikoforhold og kapitaldekning Konsernet er underlagt regelverket for krav til tilfredsstillende kapitaldekning. Det er over tid etablert funksjoner, systemer og roller for å drive god risikostyring og kontroll på konsern- og selskapsnivå. Selskapene i konsernet som er underlagt kapitaldekningskrav er Eika Gruppen AS, Eika Forsikring AS, Eika Kredittbank AS og Eika Kapitalforvaltning AS. Alle selskapene tilfredsstilte kravet til forsvarlig kapitaldekning basert på virksomheten per 31. mars Eika Gruppen har per 31. mars 2014 på konsolidert basis en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent. Kjernekapitaldekning og kapitaldekning utgjør henholdsvis 17,3 prosent og 19,3 prosent. Konsernets vesentligste risiko er kredittrisikoen, hovedsakelig i forbindelse med objektsfinansiering og usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort i Eika Kredittbank. Konsernets kredittrisiko består videre av fordringer på forsikringskunder, Side 2

5 bankinnskudd og reassurandører i Eika Forsikring. I tillegg kommer investeringer i rentepapirer, bankplasseringer og øvrige fordringer. Konsernet har netto utlånsvekst som øker beregningsgrunnlaget for kredittrisiko. Høyere inntekter øker beregningsgrunnlaget for operasjonell risiko. Konsernets forsikringsrisiko er knyttet til Eika Forsikring og virksomheten innen skade- og helseforsikring og hvorvidt forsikringspremier og reserver er tilstrekkelige til å dekke forpliktelsene ovenfor forsikringstagerne. Forsikringsvirksomheten kjøper reassuranse for å redusere risikoen og programmet fastsettes med bakgrunn i forretningsmål og risikoappetitt. Konsernets kapitalkrav og kapitaldekning er beregnet etter standardmetoden for kreditt og basismetoden for operasjonell risiko. Det er ingen vesentlige endringer i risikobildet ved utgangen av første kvartal 2014 sammenlignet med omtalen i årsrapporten for Eika Gruppen AS utstedte i september 2011 en fondsobligasjon. Selskapet legger til grunn at fondsobligasjonen ikke tilfredsstiller kravene i CRD IV og selskapet vil vurdere å benytte seg av retten til regulatorisk call når nytt regelverk trer i kraft. Selskapet har søkt og fått godkjent av Finanstilsynet å erstatte eksisterende fondsobligasjon med et ansvarlig lån og en ny fondsobligasjon på inntil henholdsvis 125 millioner kroner og 100 millioner kroner. Eika Gruppen AS utstedte i mars 2014 et ansvarlig lån på 125 millioner kroner og på ordinær generalforsamling i selskapet 29. april 2014 vil aksjonærene behandle en fullmakt til styret om å innløse og/eller delvis kjøpe tilbake utestående fondsobligasjon samt opptak av ny fondsobligasjon på inntil 100 millioner kroner med formål om tilpasning til nye og høyere kapitalkrav. Eika Forsikring Selskapets virksomhet er innenfor skade- og personforsikring med produkter rettet mot distributørenes kundegrunnlag, som er privatpersoner, landbrukskunder og småbedrifter. Beløp i tusen kroner 1. kv kv Året 2013 Premieinntekter for egen regning Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader Endring i sikkerhetsavsetninger Netto inntekter fra investeringer Andre inntekter og kostnader Result at før skat t Combined ratio f.e.r. 90,7 % 88,3 % 81,7 % Skadeprosent f.e.r. 72,3 % 71,2 % 66,7 % Kostnadsprosent f.e.r. 18,5 % 17,1 % 15,1 % Kapital- og kjernekapitaldekning 33,5 % 27,9 % 35,3 % Selskapet oppnådde et resultat før skatt på 59 millioner kroner i kvartalet, mot tilsvarende 74,4 millioner kroner i fjor. I januar 2014 ble to lokalsamfunn, Lærdal og Flatanger rammet av storbranner. I Lærdal har Eika Forsikring en betydelig større markedsandel enn landsgjennomsnitt og er representert gjennom lokalbanken Indre Sogn Sparebank sitt filialkontor i Lærdal sentrum. I Lærdal er 28 av selskapets kunder rammet hvorav 5 av disse er totalskader. I Flatanger er 6 av selskapets kunder rammet hvorav 3 er totalskader inkludert et turistanlegg. Samlet er skadeomfanget stort. Kostnaden for egen regning for disse to storbrannene er dog begrenset og er beregnet til 20 millioner kroner. Selskapets avviklingstap på tidligere årganger utgjør 13 millioner kroner mot 19 millioner kroner i fjor. Kvartalet for øvrig har vært preget av få storskader. Skadeprosenten utgjør 72,3 prosent (71,2). Selskapet har porteføljevekst innenfor flere bransjer, noe som sammen med ordinær prisregulering har bidratt til økte premieinntekter i perioden. Forfalt brutto premie i løpet av kvartalet er 612 millioner kroner (579), som er en økning på 5,8 prosent. Premieinntektene for egen regning har økt med 40 millioner kroner tilsvarende en økning på 10,6 prosent. I kvartalet er forsikringsrelaterte driftskostnader noe høyere enn tilsvarende periode i fjor. Hovedårsaken til dette er økte provisjoner til distributørene og reduksjon i provisjoner fra reassurandørene som følge av endret struktur på selskapets reassuranse. Kostnadsprosenten i kvartalet utgjør 18,5 prosent (17,1). Selskapets verdipapirportefølje består i stor grad av investeringer i rentepapirer med god kredittkvalitet og aksjeandelen har vært lav i 2014 og utgjør per 31. mars ,4 prosent. Netto finansinntekter i kvartalet utgjør 23 millioner kroner (25) noe som tilsvarer en annualisert porteføljeavkastning på 3,7 prosent (4,8). Eika Kredittbank Eika Kredittbank har tre virksomhetsområder; kort og betalingsløsninger, objektsfinansiering og nettbanken Sparesmart.no. Selskapets målsetting er å styrke lokalbankene gjennom å levere konkurransedyktige, innovative og brukervennlige løsninger Side 3

6 innenfor kortområdet og objektsfinansiering for sine distributører. Selskapets kunder er både innen bedrifts- og personmarkedet. Beløp i tusen kroner 1. kv kv Året 2013 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter (15 923) (13 752) (52 166) Inntekt fra v erdipapirer Andre inntekter Netto driftsinntekter Driftskostnader Result at før t ap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger på utlån Result at før skat t Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Forv altningskapital Kapitaldekning 16,0 % 12,1 % 16,1 % Ren kjernekapitaldekning 13,6 % 12,1 % 13,6 % Selskapets resultat før skatt i kvartalet på 14 millioner kroner mot 5 millioner kroner i Resultatforbedringen skyldes i all vesentlighet høyere utlånsvolum innenfor kortvirksomheten, driftskostnader på nivå med fjoråret og lavere tap. Netto renteinntekter utgjør i kvartalet 78 millioner kroner (71). Økningen kommer som følge av utlånsvekst og økende omsetning innenfor kortvirksomheten. Selskapet har en vekst i utlån i perioden på 254 millioner kroner og siden årsskiftet på 65 millioner kroner. Veksten kommer hovedsakelig innenfor kortvirksomheten. Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader har økt med 2 millioner kroner sammenlignet med fjoråret og netto provisjonskostnader utgjør 16 millioner kroner (14). Utlånsvekst og omsetningsøkning innenfor bransjene som genererer kundebonuser, har medført en økning i netto provisjonskostnader. Samlede driftskostnader i kvartalet utgjør 43 millioner som er på nivå med fjoråret. Tapskostnadene i kvartalet er 6 millioner kroner (10). I kvartalet har det vært en tilbakeføring av individuelle- og gruppenedskrivninger med til sammen 0,7 millioner kroner. Tap i prosent av brutto utlån utgjør 0,18 prosent (0,30). Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjorde 71 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, en økning på 12 millioner kroner fra fjoråret, men en nedgang på 5 millioner kroner fra årsskiftet. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjorde 1,9 prosent av utlånsporteføljen, en økning på 0,2 prosentpoeng fra fjoråret og en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra årsskiftet. Det har vært en positiv vekst i innskudd, og ved utgangen av kvartalet har selskapet innskudd fra kunder på 3,4 milliarder kroner mot 3,0 milliarder kroner i første kvartal 2013 og 3,3 milliarder kroner ved årsskiftet. Selskapet har som følge av vedvarende lave pengemarkedsrenter besluttet å sette ned renten med 0,15 prosentpoeng fra 10.juni Innskuddsdekning er ved utgangen av første kvartal 2014 på 92 prosent. Selskapets soliditet er tilfredsstillende og må sees i sammenheng med konsernets samlede kapitalsituasjon. Selskapet har ved utgangen av første kvartal en ren kjernekapitaldekning på 13,6 prosent og en kapitaldekning på 16,0 prosent Eika Kapitalforvaltning Eika Kapitalforvaltnings produkt- og tjenestetilbud består av verdipapirfond, innskuddspensjon og aktiv forvaltning av i hovedsak likviditetsporteføljer. Alliansebankene er selskapets viktigste distribusjonskanal. Inntjeningen i selskapet er avhengig av volumet i verdipapirfondene og øvrig forvaltet portefølje. Ved utgangen av første kvartal 2014 var samlet portefølje til forvaltning 22,1 milliarder kroner mot 18,7 milliarder kroner med utgangen av første kvartal i fjor og 20,9 milliarder kroner ved årsskiftet. Netto tegning fra privatpersoner og bankene, positiv børsutvikling, gode forvaltningsresultater og nye banker på aktiv forvaltning av likviditetsporteføljer har gitt vekst i porteføljen og bidrar til økning i netto driftsinntekter. Selskapet fortsetter å levere gode forvaltningsresultater i årets første kvartal, og kan vise til god avkastning på de fleste av sine aksje-, kombinasjons- og rentefond på både 3,5 og 10 års historikk. På treårsstatistikken for pengemarkedsfond i Norge ligger Eika Sparebank og Eika Pengemarked II som nummer 2 og 3 blant 45 fond. Gode forvaltningsresultater og kundetilpassede leveranser gjør at aktiv forvaltning av bankenes likviditetsporteføljer forsetter å utvikle seg positivt, både med hensyn til volum og antall kunder. Side 4

7 Selskapet hadde i kvartalet netto inntekter på 23 millioner kroner som er en økning på 5 millioner kroner tilsvarende 24,0 prosent, fra fjoråret. Samlede driftskostnader utgjør 19,8 millioner kroner (17,4). Selskapet oppnår et resultat i kvartalet på 3 millioner kroner som er en forbedring på 2 millioner kroner fra første kvartal i fjor. Beløp i tusen kroner 1. kv kv Året 2013 Driftsinntekter Driftskostnader Drift sresult at Netto finansposter Result at før skat t Portefølje til forv altning i mill.kr Eika Kapitalforvaltnings spiller en viktig rolle knyttet til sparing og plassering, ved å tilby alliansebankene agentavtale slik at deres autoriserte finansielle rådgivere (AFR) kan tilby bankenes kunder investeringsrådgiving. Samlet benytter 63 alliansebanker selskapets rådgivningsløsning Rådgiver+ og tar dermed i bruk Eika- alliansens konsept for personlig investeringsrådgivning for sine kunder. Rådgivningsvirksomheten forventes å gi økt kundetilfredshet hos bankene og økt netto tegning i selskapets verdipapirfond og bidra til økt lønnsomhet i selskapet. I løpet av kvartalet inngikk ytterligere 3 banker avtale om aktiv forvaltning av sine likviditetsporteføljer. Med det er nærmere 63 prosent av eierbankene kunder og selskapet forvalter omlag 66 prosent av eierbankenes samlede likviditetsportefølje. Grunnlaget for videre vekst de kommende årene innen dette området vurderes som godt. Aktiv Eiendomsmegling I august 2013 slo Terra og Aktiv Eiendomsmegling seg sammen til en kjede under merkenavnet Aktiv Eiendomsmegling. Aktiv er en av Norges sterkeste merkevarer innen eiendomsmegling. Omlag halvparten av kjedekontorene er etablert i tett samarbeid med lokalbankene i Eika Alliansen. Dette gir kjeden et godt grep om det lokale markedet og mulighet for tett kundeoppfølging sammen med lokalbankene. Som følge av sammenslåingen valgte noen franchisetakere å ikke fornye franchiseavtalen, og antall kontorer er dermed redusert. Selskapet arbeider aktivt med å tiltrekke seg nye franchisetakere og det har resultert i god tilvekst av nye franchisetakere, spesielt i samarbeid med alliansebankene. Selskapet har i kvartalet åpnet 6 nye franchisekontorer og filialer, samt inngått avtaler med 4 nye kontorer og filialer som blir en del av kjeden i løpet av Selskapet fikk et underskudd før skatt på 0,3 millioner kroner i kvartalet (-0,2). Driftsinntektene i kvartalet utgjør 10 millioner kroner (14). En nedgang i franchiseinntekter var ventet som følge av reduksjon i antall kontorer. Samlede driftskostnader i kvartalet utgjør 10 millioner kroner som er en reduksjon på 4 millioner kroner fra fjoråret. Beløp i tusen kroner 1. kv kv Året 2013 Driftsinntekter Driftskostnader Drift sresult at (269) (2) (5 794) Netto finansposter (79) (171) (1 046) Result at før skat t (348) (173) (6 840) Antall kontorer og filialer Antall formidlinger Leveranser til Alliansebankene Virksomhetsområdet bank har ansvaret for det strategiske og næringspolitiske arbeidet i bankalliansen og for felles leveranser til alliansebankene bestående av leveranser innen IT, kundeservice og support, betalingsformidling og kompetanseutvikling. Virksomheten rettet mot alliansebankene er i all vesentlighet basert på kostnadsdekning. Beløp i tusen kroner 1. kv kv Året 2013 Inntekter fra bankene Andre inntekter Netto driftsinntekter Driftskostnader Drift sresult at 43 (419) (515) Side 5

8 Gjennomføringen av Eika Gruppens strategi om å styrke satsingen mot bankene medfører at virksomhetsområdet øker i omfang og etablering av nye leveranser til bankene medfører økte kostnader. Målsetningen er at leveransene fremover skal bidra til lavere kostnadsvekst for Alliansebankene og økt kvalitet på deres leveranser. Eika Gruppen AS morselskapet Eika Gruppen AS er morselskapet i finanskonsernet og leverer tjenester til bankene og datterselskapene. Netto driftsinntekter utgjør i kvartalet 65 millioner kroner (16) og samlede kostnader øker fra 27 millioner kroner i første kvartal 2013 til 67 millioner kroner i Inntekts- og kostnadsøkningen skyldes at selskapet leverer tjenester til bankene som tidligere ble levert fra to datterselskaper som i 2013 ble innfusjonert i morselskapet. Selskapet finansierer Eika Kredittbank i obligasjonsmarkedet, men selskapet har også gjeld som ikke er lånt videre til andre selskap i konsernet. Netto rentekostnader er på 3 millioner kroner (4) i kvartalet. Morselskapet mottar først inntekter av sine eierinteresser i datterselskapene ved årsslutt og har i første kvartal et negativt resultat før skatt på 2 millioner kroner (-11). Utsiktene fremover Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen av verdensøkonomien og hvordan denne vil påvirke Norge. Moderat økonomisk vekst, lav inflasjon og lave renter ventes både ute og hjemme i Det forventes fortsatt høy konkurranse innenfor konsernets virksomhetsområder. God risikoseleksjon og fortsatt effektivisering av driften vil være viktig for å opprettholde lønnsomheten i konsernet fremover. Det er ventet nye, regulatoriske rammebetingelser for bank- og forsikringsnæringen i tiden fremover. Nivåer og innretninger i disse er ikke avklart. Det er derfor noe usikkerhet knyttet til implementeringen av CRD IV, Solvency II m fl. Eika Alliansen vil også bli berørt av de foreslåtte endringene i ny finanslovgivning gjennom banklovkommisjonen. For å sikre gode rammevilkår for Eika Alliansen, arbeider Eika Gruppen aktivt i næringen og overfor myndighetene for å sikre like konkurransevilkår for bankene som opererer i det norske markedet. Innovasjonstakten i finansnæringen er høy, med særlig vekt på digitale betjeningsløsninger, utnyttelse av teknologi til å automatisere arbeidsprosesser og forbedre kundedialog, samt utvikling av nye forretningsmodeller innen kort- og betalingsformidling. Eika Alliansen er godt posisjonert for å utvikle digitale løsninger slik at lokalbankene kan møte kundenes behov i fremtiden. Fokus fremover er å videreutvikle en kundeorientert kultur i Alliansen som bidrar til å styrke lokalbankenes unike kundefortrinn; personlig og omsorgsfull kundebetjening til folk flest og lokalt næringsliv. Kundene skal også i fremtiden oppleve moderne og konkurransedyktige løsninger i lokalbanken, og samtidig få tilbud om personlig rådgivning fra en bank som bryr seg og tar kundens unike behov på alvor. Oslo, 28. april 2014 Styret i Eika Gruppen AS Øivind Larsen Kristin Rønning Martin Mæland Styrets leder Rolf E. Delingsrud Allan Troelsen Kristin Krohn Devold Yngvild Hermansen Svein Sivertsen Hege Toft Karlsen Konsernsjef Side 6

9 Nøkkeltall Netto omsetning Brutto utlån Millioner Millioner Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14-4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 Driftsinntekter Kapital- og ren kjernekapitaldekning 25% 2 % 11 % Forsikring Kredittbank 20% 15% 4 % Forvaltning 10% 11 % 72 % Gruppen 5% Eiendom 0% Q Ren kjernekapitaldekning Kapitaldekning Antall kunder Antall ansatte Q Q Side 7

10 Resultatregnskap Konsern Beløp i tusen kroner Noter 1. kv kv Året 2013 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto premieinntekter forsikring Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer Sum utbytte og inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter mv Distributø rprov isjoner og andre prov isjonskostnader Net t o provisjonsinnt ekt er (30 275) (17 816) (32 844) Netto verdiendringer og gevinst/tap på verdipapirer Andre inntekter Netto driftsinntekter Erstatningskostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære av skriv ninger og nedskriv inger Andre driftskostnader Result at før t ap og nedskrivninger Tap på utlån og andre fordringer Note Result at før skat t Skattekostnad ÅRETS RESULTAT Side 8

11 Resultatregnskap Morselskap Beløp i tusen kroner 1. kv kv Året 2013 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter (3 479) (4 378) (19 190) Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer Inntekter av eierinteresser i konsernselskap Sum utbytte og inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter mv Distributø rprov isjoner og andre prov isjonskostnader Net t o provisjonsinnt ekt er (166) (146) 76 Netto verdiendringer og gevinst/tap på verdipapirer Andre inntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære av skriv ninger og nedskriv inger Andre driftskostnader Result at før t ap og nedskrivninger (2 405) (10 805) Tap på utlån og andre fordringer Nedskriv ing finansielle eiendeler Result at før skat t (2 405) (10 805) Skattekostnad (1 166) (3 125) ÅRETS RESULTAT (1 239) (7 680) Side 9

12 Balanse Eiendeler Morselskap Konsern Beløp i tusen kroner Noter EIENDELER Kont ant er og fordringer på sent ralbanker Ut lån t il og fordringer på kredit t inst it usjoner Note Utlån til kunder Utlån til kunder Nedskriv inger på utlån Net t o ut lån kunder Note 5,6, Verdipapirer Obligasjoner og andre rentepapirer med fast avkastn. Note Aksjer og andre v erdipapirer med v ariabel av kastn. Note Eierinteresser i konsernselskap Note Sum verdipapirer Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre og eiendom Sum varige driftsmidler Gjenforsikringsandel av forsikr.tekniske av setninger Fordringer på forsikringstakere og gjenforsikrere Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER Side 10

13 Balanse Gjeld og egenkapital Morselskap Konsern Beløp i tusen kroner Noter GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Note Innskudd fra kunder Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note Forsikringst ekniske avset ninger Betalbar skatt Foreslått utbytte Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpne kost nader og ikke oppt j. innt ekt er Avset ning for forplikt elser Ansvarlig lånekapital Note SUM GJELD Innskut t egenkapit al Aksjekapital Ov erkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskut t egenkapit al (6 857) Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 11

14 Endringer i egenkapitalen Beløp i tusen kroner Aksjekapital Ov erkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Morselskap Sum egenkapital Balanse per 31. desember Periodens resultat (7 680) (7 680) Balanse per 31. mars (6 857) Kapitalforhøyelse Andre egenkapitalendringer Periodens resultat (3 369) (3 369) Balanse per 30. juni (10 013) Periodens resultat (6 845) (6 845) Balanse per 30. september (16 858) Andre egenkapitalendringer (75) (75) Periodens resultat Avsatt utbytte ( ) ( ) Balanse per 31. desember Periodens resultat (1 239) (1 239) Balanse per 31. mars Beløp i tusen kroner Aksjekapital Ov erkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Konsern Sum egenkapital Balanse per 31. desember Periodens resultat Balanse per 31. mars Kapitalforhøyelse Periodens resultat Balanse per 30. juni Periodens resultat Balanse per 30. september Andre egenkapitalendringer (709) (709) Periodens resultat Avsatt utbytte ( ) ( ) Balanse per 31. desember Periodens resultat Balanse per 31. mars Avsetning til naturskadefond og avsetning til garantiordning i Eika Forsikring er klassifisert som annen egenkapital. I annen egenkapital 31. mars 2014 utgjør disse postene 174 millioner kroner. Side 12

15 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Beløp i tusen kroner KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER (2 405) Resultat før skattekostnad (16 568) (8 001) Periodens betalte skatt (41 977) (86 133) Ordinære av skriv ninger (2 009) Verdiregulering v erdipapirer (2 372) Verdiendring finansielle anleggsmidler (282) Pensjonskostnad uten kontanteffekt (282) Andre poster uten kontanteffekt Netto kjøp/salg verdipapirer ( ) ( ) Endringer vedrørende innfusjonerte datterselskap Endring i forsikringstekniske av setninger ( ) Endring i utlån til kredittinstitusjoner (2 033) Endring i lån til kunder (65 217) ( ) - - Endring i innskudd fra kunder (41 911) Endring i andre kortsiktige eiendeler og gjeld (22 252) ( ) (32 855) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER - Innbetalinger v ed salg av v arige driftsmidler og immat. eiendeler (4 469) (632) Utbetalinger v ed kjøp av v arige driftsmidler og immat. eiendeler (2 946) (19 708) ( ) - Utbetaling av konsernbidrag - - ( ) (632) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 946) (18 459) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER (27 052) Endring i gjeld til kredittinstitusjoner (27 177) ( ) ( ) Endring i obligasjonsgjeld ( ) Endring i ansvarlig lånekapital ( ) - Utbetaling av utbytte - ( ) Innbetaling av ny egenkapital (34 052) Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter (34 177) ( ) Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende (21 616) Bankinnskudd og lignende Bankinnskudd og lignende ved ut gangen av perioden Side 13

16 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper mv. Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet Eika Gruppen utarbeider selskapsregnskap og konsernregnskap etter NGAAP. Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 1998 samt gjeldende regnskapsstandarder. Konsernets virksomhet kommer inn under forskriftene om årsregnskap for banker og finansieringsvirksomhet, forsikringsselskap og verdipapirforetak, gitt av Finanstilsynet. Årsregnskapet er utarbeidet med utgangspunkt i forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak. Beskrivelse av de regnskapsprinsipper konsernet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsregnskapet for Bruk av estimater og skjønn Utarbeidelsen av regnskapet og anvendelse av de valgte regnskapsprinsipper innebærer vurderinger, utarbeidelse av estimater og anvendelse av forutsetninger som påvirker regnskapsført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når det foreligger grunnlag for å fastsette nye estimater. Vesentlige estimater relaterer seg til nedskrivinger på utlån til kunder, verdsettelse av verdipapirer og beregning av forsikringstekniske avsetninger. Endringer i regnskapsprinsipper og presentasjon I de tilfeller nye regnskapsprinsipper tas i bruk eller poster i regnskapet klassifisering på annen måte omarbeides fjorårstallene for å gjøre regnskapene sammenlignbare. Note 2 Finansiell risiko Konsernets vesentligste risiko er kredittrisikoen, hovedsakelig i forbindelse med objektsfinansiering samt usikret kreditt knyttet til utstedelse av kredittkort i Eika Kredittbank. Konsernets kredittrisiko består videre av fordringer på forsikringskunder, bankinnskudd og reassurandører i Eika Forsikring. I tillegg kommer investeringer i rentepapirer, bankplasseringer og øvrige fordringer. Konsernet har netto utlånsvekst som øker beregningsgrunnlaget for kredittrisiko. Konsernets forsikringsrisiko er knyttet til Eika Forsikring og virksomheten innen skade- og helseforsikring. Konsernets forsikringsrisiko er knyttet til Eika Forsikring og virksomheten innen skade- og helseforsikring og hvorvidt forsikringspremier og reserver er tilstrekkelige til å dekke forpliktelsene ovenfor forsikringstagerne. Forsikringsvirksomheten kjøper reassuranse for å redusere risikoen og programmet fastsettes med bakgrunn i forretningsmål og risikoappetitt. Risikoviljen på tvers av risikoklasser operasjonaliseres gjennom fastsettelse av riskpolicyer, rammer og delegering av ansvar og fullmakt. Jevnlig overvåkning og risikorapportering bidrar til at styret og ledelsen får tilstrekkelig informasjon om og styring og kontroll med risikoene. Konsernets kapitalkrav og kapitaldekning er beregnet etter standardmetoden for kreditt og basismetoden for operasjonell risiko. Konsernet rapporterer ikke markedsrisiko i kapitaldekningsrapportering da det ikke har handelsportefølje. Plassering av overskuddslikviditet følger av definisjon for ordinær bankportefølje og rapporteres dermed som del av vanlig kapitaldekningsrapportering etter standardmetoden for kredittrisiko. Vesentlige markedskorreksjoner vil dog påvirke konsernets resultater. Likviditetsrisiko oppstår ved at selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av eiendeler. Konsernets eksponering for likviditetsrisiko er hovedsakelig knyttet til kreditt- og finansieringsvirksomhet i Eika Kredittbank. Likviditetsrisikoen anses å være lav. Det er ingen vesentlige endringer i risikobildet ved utgangen av første kvartal 2014 sammenlignet med omtalen i årsrapporten for For nærmere beskrivelse av finansielle risiko henvises til konsernets årsrapport for Note 3 Segmentanalyse Beløp i tusen kroner Forsikring Finansiering Kapitalmarked Eiendom Leveranser til bank Øv rig v irksomhe t og elim. Eika Gruppen Eksterne inntekter (107) Fra andre segmenter - (7 163) Distributø rprov isjoner (73 068) (13 408) (11 522) - (97 998) Netto inntekter Erstatningskostnader Driftskostnader Tap og nedskrivninger (534) Resultat før skatt (348) Skattekostnad (75) 12 (1 180) Periodens resultat (273) Eiendeler Gjeld og forpliktelser Side 14

17 Note 4 Fordringer på og utlån til kredittinstitusjoner Morselskap Konsern Beløp i tusen kroner Bankinnskudd driftskonti Bankinnskudd aktiv forvaltning Bankinnskudd plasseringskonti Bundne bankinnskudd Fordringer på kredit t inst it usjoner Utlån til selskap i samme konsern Utlån til andre kredittinstitusjoner Ut lån t il kredit t inst it usjoner Sum Konsernet har etablert retningslinjer og rammer for plasseringer i kredittinstitusjoner. Av konsernets plasseringer på 1 milliarder kroner er 896 millioner kroner plassert i banker med offisiell rating på A- eller bedre. Note 5 Utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nedbetalingslån Leiefinansieringsav taler Brukskreditter Andre utlån Ut lån før spesifisert e og uspesifisert e nedskrivinger Indiv iduelle nedskriv ninger Gruppevise nedskrivninger Net t o ut lån t il kunder Individuell nedskrivninger Nedskriv ning for v erdifall på utlån 1. januar Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger (798) (1 086) (4 270) Periodens nedskriv ninger til dekning av tap på utlån Individuelle nedskrivninger for verdifall Gruppevise nedskrivninger Nedskriv ning for v erdifall på utlån 1. januar Periodens nedskrivninger på grupper av utlån (354) Gruppevise nedskrivninger for verdifall Note 6 Mislighold Beløp i tusen kroner Misligholdt e og t apsut sat t e engasjement er Brutto misligholdt Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer Nedskriv ninger misligholdte/tapsutsatt (28 613) (29 436) (28 635) Net t o misligholdt e og t apsut sat t e engasjement er Nedskrivninger for misligholdte og tapsutsatte engasjementer omfatter i tillegg til individuelle nedskrivinger også gruppevise nedskrv ininger for kredittkort. Side 15

18 Note 7 Tap og nedskrivninger på utlån og fordringer Spesifikasjon av periodens t ap og nedskrivninger på ut lån t il kunder Beløp i tusen kroner 1. kv kv Året 2013 Periodens endring i indiv iduelle nedskriv ninger for v erdifall (330) (625) (1 888) Periodens endring i gruppevise nedskrivninger (354) Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån Spesifikasjon av periodens t ap på kundefordringer og andre fordringer Beløp i tusen kroner 1. kv kv Året 2013 Endring i tapsavsetning (534) (285) Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum tap på fordringer (348) (187) Sum t ap på ut lån og fordringer Note 8 Investeringer i datterselskap Beløp i tusen kroner Anskaffelsestidspunkt Kontoradresse Eierandel Bokført verdi Bokfø rt v erdi Bokfø rt v erdi Eika Kapitalforv altning AS Oslo 100 % Eika Forsikring AS 1997 Hamar 100 % Terra Gruppen AS 2000 Oslo 100 % Aktiv Eiendomsmegling AS 1) 2001 Oslo 100 % Norsk Sparebankgruppe AS 2001 Oslo 100 % Eika Kredittbank AS 2006 Oslo 100 % Terra Alliansen AS 2008 Oslo 100 % Eika Alliansen AS 2008 Oslo 100 % Datterselskap innfusjonert i Sum ) Aktiv Eiendomsmegling Konsern Aktiv Eiendomsmegling AS har to datterselskap; Aktiv Eiendomsoppgjør AS 2005 Oslo 100 % Frogner Bolig- og Prosjektmegling AS 2008 Oslo 100 % Datterselskapene til Aktiv Eiendomsmegling er besluttet fusjonert og sammenslåingen skjer i 2. kvartal med Aktiv Eiendomsoppgjør som overtagende selskap. Note 9 Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Verdipapirer fordelt på utstedersektor Gj.snitt. Beløp i tusen kroner eff.rente Modifisert durasjon Pålydende Kostpris Markedsv erdi Stat 1,60 % 0, Kommune r og fylkeskommune r 1,83 % 0, Obligasjoner med fortrinnsrett 2,01 % 0, Forretningsbanker 2,33 % 0, Sparebanker 2,15 % 0, Kredittforetak 2,07 % 0, Industri 1,95 % 0, Sum markedsbaserte verdipapirer Ved prisberegning av obligasjoner og sertifikater bruker konsernet Verdipapirfondenes forenings spreadmatrise som bygger på de største meglerforetakene i Norge sine antakelser om prising i det norske markedet. Side 16

19 Note 10 Aksjer, andeler og ander verdipapirer med variabel avkastning Beløp i tusen kroner Antall Andel noterte papirer Kostpris Morselskap Bokfø rt v erdi Kostpris Konsern Bokfø rt v erdi Aksjer klassifisert som anleggsmidler Skandinavisk Data Center AS Andre aksjer Sum Aksjer klassifisert som omløpsmidler og regnskapsført t il lavest e verdis prinsipp Investering i infrastrukturselskap Investering i egenkapitalbevis og bankaksjer Investeringer i andre selskap Sum Verdipapirfond regnskapsført til virkelig verdi Verdipapirfondet Eika Norden ,0 % Verdipapirfondet Eika Balansert ,0 % Verdipapirfondet Eika Norge ,8 % Verdipapirfondet Eika Global ,8 % Sum aksje- og kombinasjonsfond Verdipapirfondet Eika Sparebank Verdipapirfondet Eika Obligasjon Verdipapirfondet Eika Likv iditet Verdipapirfondet Eika Pengemarked II Verdipapirfondet Eika Kreditt Sum rent efond Sum Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer Ved prisberegning av obligasjoner, sertifikater og underliggende papirer i rentefond brukes Verdipapirfondenes forenings spreadmatrise som bygger på de største meglerforetakene i Norge sine antakelser om prising i det norske markedet. Markedsverdi på unoterte illikvide omløpsaksjer i aksje- og kombinasjonsfond er fastsatt ved bruk av modeller hvor verdien blant annet estimeres basert på verdiutviklingen av børsnoterte likvide aksjer som anses å være sammenlignbare med selskapets investeringer. For øvrige unoterte finansielle investeringer benyttes observerbare transaksjoner i markedet som grunnlag for prisingen. Eika Gruppen har en strategisk investering i Skandinavisk Data Center AS. Per 31. mars 2014 er eierandelen 19,6 %. Investeringen er foretatt for å samle eierskapet i felles datasentral for bankene i Eika Alliansen. For morselskapet er det anvendt sikringsbokføring i forbindelse med låneopptak på DKK 159 millioner. knyttet til aksjeinvestering i DKK (Skandinavisk Data Center AS). Lånet omregnes til valutakursen på balansedagen. Urealisert valutagevinst/tap er tillagt aksjenes bokførte verdi. Note 11 Gjeld til og innskudd fra kredittinstitusjoner Morselskap Beløp i tusen kroner Valuta Rentebetingelser Kassekreditt NOK Flytende+margin Annen gjeld DKK Flytende+margin Sum gjeld t il kredit t inst it usjoner morselskap Konsern Beløp i tusen kroner Valuta Rentebetingelser Trekkrettigheter NOK Flytende+margin Kassekreditt NOK Flytende+margin Annen gjeld DKK Flytende+margin Sum gjeld t il kredit t inst it usjoner konsern Innskudd med avtalt løpetid NOK Flytende+margin Sum innskudd fra kredit t inst it usjoner Sum gjeld t il og innskudd fra kredit t inst it usjoner Side 17

20 Note 11 Gjeld til og innskudd fra kredittinstitusjoner forts. Klassifisering i balansen Bankinnskudd og kassekreditt er presentert netto i balansen når disse har samme motpart. Ved netto innestående er beløpet presentert under fordringer på kredittinstitusjoner og ved netto trekk som gjeld til kredittinstitusjoner. Forfall st rukt ur på gjeld t il kredit t inst it usjoner: Morselskap Konsern Gjenværende løpetid < 1 år - - Gjenværende løpetid 1-3 år Sum Ubenyttede trekkrammer Konsernets selskapet har til sammen ubenyttede trekkrammer på kassekreditt på NOK 380 millioner og SEK 51 millioner samt trekkfasiliteter på NOK 600 millioner. Morselskapet har ubenyttet trekkramme på kassekreditt på NOK 180 millioner. Covenant s Långiver har overfor de respektive juridiske enhetene i konsernet stillet betingelser knyttet til lånene. I forbindelse med trekk- rettigheter og kassekreditter er det stillet krav om minimum 10 prosent kapitaldekning. For deler av lånene er det negativ pantstillelse. Selskapene i Eika Gruppen er bundet av kryssende mislighold innenfor konsernet og der er vilkår knyttet til eventuell endringer i Eika Gruppen AS's eierstruktur. Note 12 Innskudd fra kunder Beløp i tusen kroner Innskudd ut en avt alt løpet id Gjennomsnit t lig rent e 3,40 % 3,70 % 3,56 % Gjennomsnittlig rente på innskudd og gjeld til kunder uten løpetid er beregnet ut fra et aritmetisk gjennomsnitt av uvektet nominell rentesats Note 13 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Beløp i tusen kroner Ramme Val. Rente Rentebetingelser Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor +2,15% NO NOK Flytende 3M Nibor +1,90% NO NOK Flytende 3M Nibor +1,90% NO NOK Flytende 3M Nibor +1,30% NO NOK Flytende 3M Nibor +1,45% innfridd i 2013/2014 NOK Ov er/underkurs og v erdijustering NOK (1 111) (695) (1 237) Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 14 Fondsobligasjoner og annen ansvarlig lånekapital Beløp i tusen kroner Ramme Val. Rente Rentebetingelser Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor + 5,50% 2011 Evigvarende Sum fondsobligasjoner NO NOK Flytende 3M Nibor + 2,30% Sum ansvarlig lån Sum ansvarlig lånekapital Eika Gruppen AS utstedte i september 2011 en fondsobligasjon. Eika Gruppen legger til grunn at fondsobligasjonen ikke tilfredsstiller kravene i CRD IV og selskapet vil vurdere å benytte seg av retten til regulatorisk call når nytt regelverk trer i kraft. Side 18

Rapport for 4. kvartal 2014. Eika Gruppen

Rapport for 4. kvartal 2014. Eika Gruppen Rapport for 4. kvartal 2014 Eika Gruppen Hovedpunkter Resultat før skatt 160 147 Millioner 140 120 100 80 102 84 60 40 2 20-4. Kvartal 2014 4. kvartal 2013 4. kvartal 2012 4. kvartal 2014 Historisk godt

Detaljer

Resultat før skatt. Delårsrapporten er ikke revidert. 3. Kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012. Millioner

Resultat før skatt. Delårsrapporten er ikke revidert. 3. Kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012. Millioner Millioner 120 100 80 60 40 88 Resultat før skatt 97 73 2 20-3. Kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Resultat før skatt 88 millioner kroner (97) Egenkapitalavkastning på 17,6 prosent (23,1) Omsetningsøkning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 1. kvartal 2014 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 74 59 53 O 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 1. kvartal 2014 Premievekst f.e.r på 10,6 % Skadeprosent f.e.r på

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Helår 2014 Helår 2013

Helår 2014 Helår 2013 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 Millioner 80 60 40 25 76 42 20 9-4. kvartal 2014 4. kvartal 2013 Helår 2014 Helår 2013 4. kvartal 2014 Resultat før skatt 25 millioner kroner (9) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2014. Eika Kredittbank

Rapport for 2. kvartal 2014. Eika Kredittbank Rapport for 2. kvartal 2014 Eika Kredittbank Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2-18 12 7 Q2 2014 Q2 2013 Q2 2012 Brutto utlån har økt med 0,2 milliarder kroner til 3,7

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 20 15 17 14 10 5 5-1. kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 17 millioner kroner (14) Egenkapitalavkastning på 8,3 prosent

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2014

Hovedpunkter. 1. kvartal 2014 Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 15 10 14 9 5 5 - Q1 2014 Q1 2013 Q1 2012 1. kvartal 2014 Resultat før skatt 14 millioner kroner (5) Egenkapitalavkastning på 7,2 prosent (2,8) Brutto utlån har

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2014. 2. kvartal

Kvartalsrapport 2014. 2. kvartal Kvartalsrapport 2014 2. kvartal Styrets beretning DRIFTSRESULTAT 1. HALVÅR Driftsresultat etter skatt i første halvår 2014 ble 9,0 millioner kroner, som er en økning på 0,7 millioner kroner sammenlignet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015. Eika Gruppen

Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015. Eika Gruppen Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 Eika Gruppen Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 140 120 100 80 109 86 115 60 40 20 2-2. Kvartal 2015 2. kvartal 2014 2. kvartal 2013 2. kvartal 2015 Resultat

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Hovedpunkter. 3. kvartal 2015. Januar til september 2015

Hovedpunkter. 3. kvartal 2015. Januar til september 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt Millioner 35 30 25 20 15 30 19 16 10 5-3. kvartal 2015 3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2015 Resultat før skatt 30 millioner kroner (19) Egenkapitalavkastning

Detaljer