Publikasjoner og presentasjoner:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjoner og presentasjoner:"

Transkript

1 Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: (mobil) (arbeid) E-post: CURRICULUM VITAE Utdannelse: 2009 PhD i sosiologi (UIO) 1996 Hovedfag i sosiologi (UIO) 1994 Mellomfag i sosiologi (UIO) 1991 Grunnfag i sosiologi (UIO) 1990 Grunnfag i offentlig rett (UIO) 1989 Examen Philosophicum (UIO) 1989 Grunnfag i bedriftsøkonomi, Norges Handelshøyskolens Kursvirksomhet (Oslo) Arbeidserfaring: Forsker ll, Institutt for samfunnsforskning Koordinator, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Doktorgradsstipendiat, Norsk institutt for forskning oppvekst og velferd (NOVA) Tittel på avhandling: Motløs ungdom? Nytt engasjement i et gammelt demokrati. Levert til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UIO, 6. februar Redaksjonssekretær, Tidsskrift for ungdomsforskning Vitenskapelig assistent, NOVA Nasjonal konsulent, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 1996 Saksbehandler i Fordelingsutvalget, Barne- og familiedepartementet (BFD) 1995 Forskningsassistent, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Annen relevant erfaring: 2013-dd Koordinator for forskningsprogrammet «Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor » Medlem av arrangementskomiteen for den Nordiske sosiologikongress, Oslo i Jurymedlem av Frivillighetsprisen i regi av Frivillighet Norge 2006-dd. Veileder på masternivå ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UIO Medlem av The Network on Civil Society and New Forms of Governance in Europe (CINEFOGO) Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for ungdomsforskning Leder for det regjeringsoppnevnt offentlige utvalget: Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget 2005 Visiting Scholar ved University of California, Berkeley 2005-dd Sensor på masteroppgave ved Institutt for sosiologi, UIO 2003 Medlem av arrangementskomiteen av Sosiologiforeningens vinterseminar 1

2 Publikasjoner og presentasjoner: Bøker og rapporter: Ødegård, Guro, Jill Loga, Kari Steen-Johnsen og Bodil Ravneberg (2014). Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn. Oslo, Abstrakt forlag. Christensen, Dag A., Sveinung Arnesen, Guro Ødegård og Johannes Bergh (2013). Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget Rapport 2013:01. Oslo, Institutt for samfunnsforskning. Wollebæk, Dag, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (2012). Ett år etter 22. juli. Har rosetoget gått? Oslo, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk, Dag, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (2011). Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Oslo, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Ødegård, Guro og Jacob Aars (2011): Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett. En kunnskapsoversikt. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Gulbrandsen, Trygve og Guro Ødegård (2011): Frivillighet i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Ødegård, Guro (2010): Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn. En studie om integrasjon og sosial kapital. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Seegard, Signe Bock og Guro Ødegård (2010): Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati. Utredning og evaluering av seks e-demokratiprosjekter i norske kommuner. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Ødegård, Guro (2009): Motløs ungdom. Nytt engasjement i et gammelt demokrati. Oslo: Universitetet i Oslo Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård (red.) (2003): Ungdom, makt og mening. Makt- og demokratiutredningen. Oslo: Gyldendal Akademisk Lidén, Hilde and Ødegård, Guro (2002): Ungt engasjement: Ungdoms samfunnsengasjement og lokalpolitisk deltagelse. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring / Institutt for samfunnsforskning. Vestel, Viggo, Guro Ødegård og Tormod Øia (2003): Veien til makta og "det gode liv"?: evaluering av medvirkningsarbeidet blant unge i Porsgrunn kommune. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring. Ødegård, Guro (2001): Ung i Fredrikstad, Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring Ødegård, Guro (1996): Erobring og forbrødring: alkohol, distinksjon og mening i det moderne uteliv. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo: Universitetet i Oslo. 2

3 Artikler: Ødegård, Guro (2014): Små partier store endringer. Medlemskap i ungdomspartiene i Norge Tidsskrift for ungdomsforskning, 14 (1): Wollebæk, Dag, Bernard Enjolras og Guro Ødegård (2013): Symposium: Tillit, frykt og kontroll ett år etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning, 54 (2): Hegna, Krsitinn, Guro Ødegård og Åse Strandbu (2013): En «sykt seriøs» ungdomsgenerasjon. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50 (4), Ødegård, Guro, Johannes Bergh, Jo Saglie og Sigrid Stokstad (2013): Stemmerett for 16-åringer. Deltagelse og dilemma, i J. Bergh og D. A. Christensen (red.): Et robust lokaldemokrati. Lokalvalget i skyggen av 22. juli Oslo, Abstrakt forlag. Ødegård, Guro (2013): Høy eller lav deltagelse hva avgjør? En analyse av seks casekommuner, i J. Bergh og D. A. Christensen (red.): Et robust lokaldemokrati. Lokalvalget i skyggen av 22. juli Oslo, Abstrakt forlag. Bergh, Johannes og Guro Ødegård (2013): Ungdomsvalget Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 29 (1): Ødegård, Guro og Jo Saglie (2013): Stemmerett for 16-åringer: Forsøk som flernivåinnovasjon, i T. Ringholm, H. Teigen og N. Aarsæther (red.): Innovative kommune. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. Wollebæk, Dag, Bernard, Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (2012): Tillit i Norge etter 22. juli, i H. Skirbekk og H. Grimen (red.): Tillit i Norge. Oslo, Res Publica Ødegård, Guro (2012). Tradisjonalister med teknologitillit. En casestudie av unge velgeres holdninger til stemmegivning på Internett, S. B. Segaard og J. Saglie (red.): Evaluering av forsøket med e-valg Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse. Oslo, Institutt for samfunnsforskning. Ødegård, Guro (2012): Ungdomspolitisk deltagelse og innflytelse perspektiver og endringer, i K.J Berge og J. H. Stray (red.): Demokratisk medborgerskap i skolen. Bergen, Fagbokforlaget. Ødegård, Guro, Kari Steen-Johnsen, og Bodil Ravneberg (2012): Rekruttering av barn og unge til frivillige organisasjoner. Barrierer, tiltak og institusjonelt samarbeid, i B. Enjolras, K. Steen-Johnsen og G. Ødegård (red.): Deltagelse i frivillige organisasjoner. Forutsetninger og effekter. Oslo, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Wollebæk, Dag, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (2012): After Utøya: How a High Trust Society Reacts to Terror. Trust and civic engagement in the aftermath of July 22. Political Science & Politics, 45 (1): Ødegård, Guro (2011): Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(1):3-31. Ødegård, Guro (2011): Bowling på Veitvet. Lenkende sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn, i D. Wollebæk og S. B. Segaard (ed.): Sosial kapital i Norge. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. Ødegård, Guro (2011): Den ideelle stemmerettsalder - finnes den? i Demokrati og fremtiden. Valgretskommisionens betænkning om unges demokratiske engasjement. København: Valgretskommissionen. 3

4 Ødegård, Guro (2011): Medborgerskap, politisk deltagelse og makt. Et ungdomsperspektiv, i NOU 2011:20: Unges syn på deltakelse og innflytelse i skolen, lokalpolitikken og sivilsamfunnet. Oslo: Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet. Ødegård, Guro og Johannes Bergh (2011): Unge i tradisjonell politikk. Deltakelse i valg, kommunestyrer og partier, i NOU 2011:20: Unges syn på deltakelse og innflytelse i skolen, lokalpolitikken og sivilsamfunnet. Oslo: Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet. Ødegård, Guro (2009): Når idealismen falmer. Politisk engasjement fra ungdomstid til voksenliv. Tidsskrift for samfunnsforskning 50 (2): Ødegård, Guro og Frode Berglund (2008): Political participation in late modernity among Norwegian youth: An individual choice or a statement of social class? Journal of Youth Studies 11: Ødegård, Guro og Frode Berglund (2008): Opposition and Integration in Norwegian Youth Networks. The Significance of Social and Political Resources, Acta Sociologica 51(4): Ødegård, Guro (2007): Political socialisation and influence at the mercy of politicians. A study of a local participation project among youth in Norway. Young 15(3): ). Ødegård, Guro (2007): Troløs ungdom. Endringer i ungdoms deltagelse i frivillige organisasjoner fra 1992 til 2002, i Å. Strandbu og T. Øia (ed.), Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Ødegård, Guro (2006): Ungdom og Demokratiskolering, i NOU 2006:13: Fritid med mening. Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet. Ødegård, Guro (2006): Frivillig organisering i Norge, i NOU 2006:13. Fritid med mening. Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet. Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård (2003) Makt, mening og motstand blant unge, in Engelstad, F. og G. Ødegård (red.): Ungdom, makt og mening. Makt- og demokratiutredningen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård (2003): Ungdomstid i konformitetens randsone, i Engelstad, F. og G. Ødegård (red.): Ungdom, makt og mening. Makt- og demokratiutredningen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Sivesind, Karl Henrik og Guro Ødegård (2003) Makt i frivillige hender. Skaper frivillige ungdomsorganisasjoner engasjerte samfunnsborgere?, i Engelstad, F. og G. Ødegård (ed.) Ungdom, makt og mening, s Oslo: Gyldendal Akademisk. Ødegård, Guro. (2003): Samfunnsengasjement blant dagens unge. Tidsskrift for ungdomsforskning, 3(2): Træen, Bente, Arild Hovland og Guro Ødegård (1999): Can I buy you a drink? Alcohol as symbolic communication in erotic encounters among urban Norwegians. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 15: English Supplement, s Ødegård, Guro (1998): Alkoholens kulturelle dimensjon. Håndbok for rusmiddelfeltet, Oslo: Avholdsfolkets Landsråd. 4

5 Ødegård, Guro og Ingrid Nordbø (1998): Hvordan får barn og unge makt? I Den mangfoldige medvirkningen", Oslo: Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Ødegård, Guro (1998): Conditions for power of child and youth, i Outlook, LNU, LSU and DUF. Ødegård, Guro (1997): Spandering som symbolsk kommunikasjon, i Trenger vi alkohol, Oslo: Avholdsfolkets Landsråd, Populærvitenskapelig formidling Kronikker/Debattinnlegg: Guro Ødegård, Kari Steen-Johnsen, Jill Loga og Bodil Ravneberg (2014): Hvordan integrerer vi oss? Klassekampen, 25. november 2014 Guro Ødegård, Kari Steen-Johnsen, Jill Loga og Bodil Ravneberg (2014): Både myndigheter og frivillige må ta ansvar for integrasjon. Publisert på forskning.no, 25. november 2014 (http://forskning.no/meninger/kronikk/2014/11/kva-hemmer-og-fremmer-integrasjon-i-lokalt-foreningsliv) Guro Ødegård (2014): Debattklima og kvinners selvjustis. Sunnmørsposten, 28. oktober 2014 Arnfinn H. Midtbøen og Guro Ødegård (2014): Myter om segregering. Aftenposten, 20. oktober 2014 Arnfinn H. Midtbøen og Guro Ødegård (2014): Hvit flukt. Aftenposten, 15. oktober 2014 Guro Ødegård, Johannes Bergh, Jo Saglie, og Sigrid Stokstad Jacob Aars (2014): Gir ingen positiv gevinst. Dagsavisen, 16. januar Guro Ødegård & Johannes Bergh (2013): 22. juli får flere unge til å stemme. Aftenposten, 18. desember 2013 Guro Ødegård, Kristinn Hegna og Åse Strandbu (2013): En flink og seriøs generasjon. Aftenposten Innsikt, mai Guro Ødegård, Kristinn Hegna og Åse Strandbu (2013): En flink og seriøs generasjon. Aftenposten, 6. mars 2013 Mari Teigen og Guro Ødegård (2013): Valg er mer en jente- enn gutteting. Debattinnlegg i Aftenposten, 2. mars 2013 Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Guro Ødegård (2012): Paradoksal tillit: NRK Ytring NRK, 24. september 2012 Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Guro Ødegård (2012): Rosetoget har gått. Aftenposten, 24. september 2012 Bergh, Johannes og Guro Ødegård (2012): Valget 2011: Utøya-effekten som ikke forsvant, Dagbladet, 27. januar 2012 Enjolras, Bernard, Kari Steen-Johnsen, Guro Ødegård og Dag Wollebæk (2011): Et styrket sivilsamfunn, Aftenposten, 24. august Enjolras, Bernard og Guro Ødegård (2010): Innvandrerorganisasjoner som brobyggere, Aften, 20.september 2010 Ødegård, Guro (2006): En speiderhilsens verdi, VG, 01. juli

6 Ødegård, Guro og Rune Karlsen (2005): De unges valg, Dagbladet, 28. mai 2005 Ødegård, Guro og Karl Henrik Sivesind (2003): Demokrati i fare? Dagbladet, 14. mai 2003 Utvalgte foredrag: Guro Ødegård (2014): Fellesskap og forskjellighet. IMDIs erfaringsseminar. Oslo, Håndverkeren, 12. desember 2014 Guro Ødegård (2014): Hva kan forsøkskommunen gjøre for å få ungdom til å stemme? Oppstartseminar om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år 2015, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Mastemyr, 3. desember 2014 Guro Ødegård (2014): Fellesskap og forskjellighet. Boklansering 25. november, Institutt for samfunnsforsking, 25. november 2014 Guro Ødegård (2014): Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser. Seminar for Folkeakademiet Viken, Asylet, Oslo, 20. november 2014 Guro Ødegård (2014): Politisk deltakelse. Ungdatakonferansen 2014 «Nye rammer for unge liv». NOVA, Høyskolen i Oslo og Akershus, 12. november Guro Ødegård (2014): Flerkulturelt foreningsliv: Hva hemmer og fremmer deltagelse for alle? På Norges Idrettsforbunds konferanse «Kom igjen, jente!», Hotell Scandic Vulkan, Oslo, 24. oktober Guro Ødegård (2014): Hva vet vi om utdanning og opplæring i menneskerettigheter og demokrati i Norge i dag? Bidrag til en kunnskapsbase. Kunnskapsdepartementets konferanse om opplæring og utdanning i menneskerettigheter og demokrati, Thon Hotel Opera, Oslo, 13. oktober 2014 Guro Ødegård (2014): Likestilt lokalpolitikk? Et innlegg om representasjon i lokalpolitikken. - Sykkylven kommune, 22. september Stordal kommune, 24. september Vanylven kommune, 29. september 2014 Guro Ødegård (2014): Tillit og tilhørighet i lokalmiljøet betydning av felles møteplasser, et aktivt organisasjonsliv og kommunens ansvar. «Møteplasser. En viktig arena for integrering og nytekning», Oslo Extra Largekonferanse, Røde Kors, 17. september 2014 Guro Ødegård (2014): Små partier store endringer. Medlemskap i ungdomspartiene i Norge Lanseringsseminar for Tidsskrift for Ungdomsforskning nr , NOVA, 16. september Guro Ødegård (2014): Ungdomspolitisk deltagelse og innflytelse perspektiver og endring. Forelesning ved det teologiske menighetsfakultet, Oslo, 9. april, Guro Ødegård (2014): Sivilsamfunnets betydning i flerkulturelle lokalsamfunn. Foredrag på konferansen Frivillighet og mangfold» for IMDI, Oslo, Røde Kors, 8. april Guro Ødegård (2014): Ungt engasjement i et gammelt demokrati. Foredrag i anledning grunnlovsjubileum til den norske ambassaden i Helsingfors. Den finske riksdagen, Helsingfors, 1. april Guro Ødegård (2013): Frivillige organisasjoner. Forutsetninger for inkludering og deltagelse. Foredrag på Folkehelsekonferansen 2013, Norsk forening for folkehelse, Raddison Blu Scandinavia Hotel, Oslo, 4. oktober

7 Guro Ødegård (2013): Ungdom og det nye alvoret. En fortelling om tilpasning og utenforskap. Høyskolen i Lillehammer, 23. september 2013 Guro Ødegård (2013): Systemtro, bekymret og engasjert ungdom? Høyskolen i Lillehammer, 23. september Guro Ødegård (2013): Fellesskap og forskjellighet. Bydel Bjerke, 9. september Guro Ødegård (2013): Om motivasjon, relevans og 22. juli. Et blikk på unges engasjement i Norge. Center for ungdomsforskning, København, 20. mars 2013 Guro Ødegård (2013): Rotløs ungdom? Ungt engasjement i et gammelt demokrati. Foredrag på seminaret: «Hvordan bevare engasjementet i rastløshetens tid»? delta-konferanse, 6. februar 2013 Guro Ødegård (2012): Et demokrati må beveges for å bevares. Seminaret: «Vit han treng som vidt skal fara». Hordaland fylkeskommune, 26. november Ødegård, Guro (2012): Stemmerett for 16-åringer. Deltagelse, organisering og mobilisering. Nordisk ekspertmøte, LNU, Gardermoen, 27. september Ødegård, Guro (2012): Systemtro, bekymret og engasjert ungdom? Seminaret «Ett år etter. Har rosetoget gått?», Litteraturhuset i Oslo, 24. september Ødegård, Guro (2011): Foreningsliv i flerkulturelle lokalsamfunn. En studie om integrasjon og sosial kapital. «Møteplassen» i regi av Frivillighet Norge, 18. november 2011 Ødegård, Guro (2011): Nytt engasjement i et gammelt demokrati. Partnerforum, Oslo, 4. november 2011 Ødegård, Guro (2011): Finnes den ideelle stemmerettsalder? Ungdommens Maktutredning, Oslo, 30. august 2011 Ødegård, Guro (2011): Fra øyeblikkets mobilisering til varig deltagelse? Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? ISF sensommertreff, 24. august 2011 Ødegård, Guro (2011): Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett - en kunnskapsoversikt. Kommunal- og regionaldepartementet internseminar, 8. juni 2011 Ødegård, Guro (2011): Vil de stemme - og på hva? Tidligere erfaringer. Lanseringsseminaret for Ungdom, valg og stemmerett ved ISF, 11. mai 2011 Ødegård, Guro (2011): Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser. Foreningsseminar, Actis, Oslo, 5. mai 2011 Ødegård, Guro (2011): Bidrar innvandrerorganisasjoner til integrering? Imdi s 8. mars arrangement, Folkets Hus, 8. mars 2011 Ødegård, Guro (2011): Hvor var ungdommen da Attac ble stiftet? Stortinget, 23. februar

8 8

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena Frivillig sektor som integreringsarena En evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner Ideas2evidence rapport 8/2011 Malin Dahle

Detaljer

Stemmerett for 16-åringer

Stemmerett for 16-åringer Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:1 Stemmerett for 16-åringer Resultater fra evalueringen av forsøket med senket stemmerettsalder ved lokalvalget 2011 Johannes Bergh (red.) Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Medborgerskap, politisk deltagelse og makt. Et ungdomsperspektiv. Guro Ødegård

Medborgerskap, politisk deltagelse og makt. Et ungdomsperspektiv. Guro Ødegård Medborgerskap, politisk deltagelse og makt Et ungdomsperspektiv Guro Ødegård Et forskningsbasert notat fra Institutt for samfunnsforskning Oslo 2011 Institutt for samfunnsforskning 2011 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Historisk utvikling og oppdaterte tall fra stortingsvalget 2013 Et notat av Johannes Bergh Institutt for samfunnsforskning Oslo 2013 Innledning Graden av politisk engasjement

Detaljer

Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (red.) Deltagelse i frivillige organisasjoner. Forutsetninger og effekter

Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (red.) Deltagelse i frivillige organisasjoner. Forutsetninger og effekter Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (red.) Deltagelse i frivillige organisasjoner Forutsetninger og effekter Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2012 Senter

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Signe Bock Segaard og Jo Saglie (red.) Evaluering av forsøket med e-valg 2011. Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse

Signe Bock Segaard og Jo Saglie (red.) Evaluering av forsøket med e-valg 2011. Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse Signe Bock Segaard og Jo Saglie (red.) Evaluering av forsøket med e-valg 2011 Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport

Detaljer

Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid?

Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid? Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid? GUNN STRAND HUTCHINSON 1) JOHANS TVEIT SANDVIN 2) FRODE BJØRGO 3) PER OLAV JOHANSEN

Detaljer

Aktuell litteratur om ungdom

Aktuell litteratur om ungdom Aktuell litteratur om ungdom Bøker utgitt på forlag Buer, Liz (2000). Hvis vi dør, så dør vi sammen. Oslo: Cappelen. I denne boka får du vite hva som skjer med ungdom som lever livet sitt på gata. Hvem

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Aktivitetsrapport 2014

Aktivitetsrapport 2014 Aktivitetsrapport 2014 Ansatte per 31.12.2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (80 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent Rukiye

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

RAPPORT 10 MED RETT TIL Å STEMME

RAPPORT 10 MED RETT TIL Å STEMME RAPPORT 10 MED RETT TIL Å STEMME Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten. Du kan lese mer om LNUs rapportserie på lnu.no

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer

Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører

Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører Forsiden.indd 1 28/05/12 16:23 # INNHOLD 1 Styrets og arbeidsutvalgets årsberetning

Detaljer

Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun. Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo

Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun. Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun Inkludering av etniske minoriteter

Detaljer

Ørnulf Seippel. ornulf.seippel@nova.no, ornulf.seippel@gmail.com. home.vikenfiber.no/seippel. 2009-2010 Forsker II, Institutt for samfunnsforskning.

Ørnulf Seippel. ornulf.seippel@nova.no, ornulf.seippel@gmail.com. home.vikenfiber.no/seippel. 2009-2010 Forsker II, Institutt for samfunnsforskning. Curriculum Vitae Personlige opplysninger Navn E-postadresse(r) Hjemmeside Ørnulf Seippel ornulf.seippel@nova.no, ornulf.seippel@gmail.com home.vikenfiber.no/seippel Ansettelsesforhold 2010-dd. 2010-dd.

Detaljer

Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon

Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon av Kristin Strømsnes Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle Kultur- og kirkedepartementet St.meld. nr. 39 (2006 2007) 2 St.meld. nr. 39 2006 2007 Innhold Del I Overordnede prinsipper.......... 9 1 Innledning, bakgrunn og sammendrag.................... 11 1.1 Innledning,

Detaljer

Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse i fritidsaktiviteter METTE LØVGREN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/2009 Norsk institutt for

Detaljer