Sak 3 Handlingsplan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016"

Transkript

1 Juristenes Hus Kristian Augusts gate Oslo T: E: W: Sak 3 Handlingsplan for

2 1 JF-Privat JF-Privat er en seksjon i Norges Juristforbund for alle jurister tilknyttet privat sektor. Privat sektor omfatter i denne forbindelse også medlemmer i halvoffentlige virksomheter, særlovselskaper og andre fristilte offentlige virksomheter der lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) ikke gjelder. Seksjonen ivaretar medlemmenes interesser i samsvar med Norges Juristforbunds og seksjonens vedtekter i spørsmål både av interessepolitisk og profesjonspolitisk karakter samt i arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår. 2 Mål for styrets arbeid 2.1 Interessepolitiske spørsmål Være et talerør for medlemsmassen i politiske prosesser herunder å avgi høringsuttalelser i saker som angår medlemmene; bidra til faglig utvikling hos medlemmene gjennom egne arrangementer og informasjon om internasjonalt anerkjente konferanser; utvikle regionale tiltak rettet mot medlemmer også utenfor Oslo; sørge for at forbundets medlemstilbud ivaretar medlemmer ansatt i privat sektor på best mulig måte; bidra til etisk bevissthet og refleksjon blant medlemmene; og være medlemmenes representant i Akademikerne-Privat, Akademikerne-Næringsdrivende og talerør i Akademikerne 2.2 Spørsmål knyttet til medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår Arbeide for å forbedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, blant annet gjennom å tilby ulike verktøy som setter medlemmene i stand til selv å forhandle egne lønns- og arbeidsvilkår; tilby kurs for medlemmer, kontaktpersoner og tillitsvalgte; utvikle Juristforbundets lønnsstatistikk til et velegnet redskap for våre medlemmer; utvikle (nettbaserte) veiledere innenfor utvalgte områder; tilrettelegge for lokal organisering i den enkelte virksomhet; ivareta medlemmenes interesser i nordiske og europeiske organisasjoner innenfor JF-Privats interessefelt; og bidra til å utvikle bevissthet i forhold til livsnavigasjon hos våre medlemmer gjennom avholdelse av kurs og engasjere Juristkontakt som talerør Gjennom sitt arbeid innenfor ovennevnte områder vil styret synliggjøre og tydeliggjøre Juristforbundets arbeid for ansatte i privat sektor ved bruk av relevante informasjonskanaler. 3 Drift av seksjonsstyret Det er planlagt avholdt 5 styremøter og ett to-dagers styreseminar i løpet av Det avholdes årsmøte for JF-Privat i januar Det er ikke blitt søkt om midler til frikjøp av styreleder i 10 % stilling for 2014 for å utføre politiske oppgaver knyttet til seksjonens handlingsplan. Behovet for dette vil vurderes med tanke på 2015.

3 4 Interessepolitiske spørsmål 4.1 Faglige arrangementer JF-Privat avholder faglige arrangementer for medlemmene som ledd i sitt interessepolitiske arbeid. Arrangementene avholdes som temakvelder. Det betales en egenandel for deltakelse på arrangementene. Styret i JF-Privat tar sikte på å tilrettelegge for 5 arrangementer i løpet av Styret vil også bidra til at det kan opprettes regionale nettverk / arrangementskomiteer utenfor Oslo, som kan gjennomføre tilsvarende temaarrangementer i sine geografiske områder. Styret forsøker å finne tidsaktuelle faglige tema for disse foredragene. Gjennom arrangementene legges det til rette for både nettverksbygging og kompetanseutvikling. De faglige arrangementene er åpne for alle medlemmer av JF-Privat. I tillegg til disse arrangementene arrangerer JF-Privats medlemsforeninger særskilte temaarrangementer for sine medlemmer. 4.2 Seminarrekke vedr effektiv tidsstyring og personlig ledelse JF-Privat ønsker å bidra til at våre medlemmer klarer å fokusere på skillet mellom jobb og fritid og således kan effektivisere sitt handlemønster for å frigjøre tid til ønskede aktiviteter. Styret høstet meget gode tilbakemeldinger på å tilby medlemmene seminarer innen personlig ledelse og livsnavigasjon. Dette har vist at dette var et område medlemmene ønsket at Juristforbundet skulle tilby noe. Tematisk sett bygger dette opp under arbeidstid og arbeidssituasjonen til medlemmene våre. Da tilbudene her i stor grad vil være seminarbaserte vil det være kostbart å avholde slike arrangementer. Seminarrekken har samtidig fokus på å gjøre deltakeren mer bevisst på egen tidsbruk på forskjellige aktiviteter men mål om å få en mer balansert livsstil. Styret planlegger å arrangere en seminarrekke over 3 kvelder med ekstern mentor som gir deltakerne et utfordrende program. Seminarrekken planlegges gjennomført i løpet av vårhalvåret i Juristforbundets lokaler i Oslo på kveldstid. 4.3 Heldagsseminar for jurister i privat sektor Privatstyret ønsker å øke kunnskapen om Juristforbundet blant medlemmene og ønsker å skape et større årlig arrangement som skal være en faglig og sosial møteplass for alle medlemmer underlagt Privat seksjon. Arrangementet planlegges avholdt høsten 2014 i Oslo området. Seminaret vil skille seg fra Bedriftsjuristenes seminar, ved at dette seminaret vil favne bredere enn hva Bedriftsjuristenes seminar gjør. Temaene må være spissede, men favne utenfor selskapsretts. Styret har konkludert med at det ikke finnes marked for seminarer som er veldig bredt faglig sammensatt etter at Styret forsøkte å arrangere et heldagsseminar i Konklusjonen er å faglig spisse seg mot regulatoriske områder som er felles over medlemsmassen. I tillegg til deg faglige legges det opp til valgfri vin/øl smakingskurs og middag på kvelden. Da seminaret avholdes i Oslo-området har styret vurdert at dette vil være et attraktivt arrangement som ikke bortprioriteres til fordel for arbeidstid og pga lang reisevei. 4.4 Yngre jurister Privatstyret har arbeidet med opprettelse av undergruppe for yngre jurister «Advokatfullmektiggruppen». Dette har ikke latt seg realisere. Styret vil i kommende periode arbeide for å skape et faglig forum for advokatfullmektiger/ yngre jurister som gir faglig påfyll og til nettverksbygging. Styret ønsker å etablere en slik gruppe på tvers av seksjonene og vil i arbeidet søke samarbeid men de øvrige seksjonene.

4 5 Medlemskap i internasjonale organisasjoner 5.1 European Company Lawyers Association (ECLA) JF-Privat deltar som aktivt medlem i organisasjonen som samler virksomhetsjurister i Europa. Dette er et viktig forum for spørsmål knyttet til profesjonen, både knyttet til rettigheter og faglig utvikling. Deltakelsen i ECLA forestås av Bedriftsjuristene. 5.2 European Young Bar Association (EYBA) NJ-Privat ønsker å revitalisere vårt medlemskap i EYBA, som er en europeisk organisasjon for unge advokater. 6 Arbeid med lønns- og arbeidsvilkår 6.1 Utvikling av pensjonsveiledning på nett Primært ønskes det utviklet en innen temaet Pensjon. Det vurderes at den informasjon som ligger der pr i dag er utilstrekkelig. Fokus for ny veileder bør være å fokusere på hvilke muligheter som ligger der og bevisstgjøring av medlemmets økonomiske situasjon som pensjonist. Veilederen søkes utviklet sammen med DNB og skal ha fokus på ulike opptjeningsordninger, alternative private ordninger og skattemessige konsekvenser av slike ordninger. 6.2 Utvikling av særskilt kurs for kontaktpersoner i privat sektor Det har etter hvert blitt flere kontaktpersoner og tillitsvalgte i privat sektor. Siktemålet er å utvikle et særskilt kurs rettet mot denne gruppen. 6.3 Oppfølgning av livsnavigasjonsprosjektet kvinnelige partnere Styret har jobbet sammen med Kvinneutvalget i Advokatforeningen for å avholde et seminar for arbeidsgiverne til våre medlemmer samt deres HR ansvarlige med temaet work/life balance. Formålet med dette var å synliggjøre for arbeidsgivere verdien av balanse mellom arbeid og fritid og hvordan dette kan bidra til bedre effektivitet og produktivitet blant de ansatte, samt reduserte rekrutteringsutgifter og bevaring av høy kompetanse internt. Det er ønskelig at Juristforbundet går i samarbeid med Kvinneutvalget i Advokatforeningen for å jobbe videre med å styrke utviklingen med å legge til rette for å få opp antallet kvinnelige partnere i advokatfirmaene. Styret har tro på at dette må komme som resultat av langsiktig arbeid med holdningsskapning. 6.4 Samarbeid med JF-Student Styret ser studentene som en attraktiv del av Forbundet og mener det er viktig å sikre både et godt tilbud til studentmedlemmene men også sørge for at disse får informasjon om hva deres yrkesaktive liv kan by på. Studentgruppen har blant annet utviklet Mentorordningen, noe Privatstyret ønsker å være med å bidra til suksessen av. I den anledning ser styret behovet for å reise rundt til de forskjellige universitetsbyene for blant annet å treffe Privatmedlemmer men også for å informere om denne ordningen. Videre ønsker styret å kunne jobbe sammen med Studentstyret for å utvikle kurs i personlig ledelse og livsnavigasjon. 7 Fellestiltak for Norges Juristforbund Flere av tiltakene styret i JF-Privat ønsker å gjennomføre vil ha betydning for medlemmer av forbundet, uavhengig av hvilken sektor man arbeider. Styret vil derfor arbeide for at Norges Juristforbund skal gjennomføre følgende tiltak i løpet av Opprette "Forum for unge jurister" (FUJ) JF-Privat anser at man i Juristforbunds-sammenheng mangler en møteplass for unge jurister i overgangsfasen mellom studenttilværelsen og «voksen-jf». Vi tror det er viktig å kunne tilby denne gruppen en sosial møteplass med et faglig innhold. Utvikle et forum for yngre jurister i samarbeid med Stat og Kommune. Disse skal begge være sosiale

5 fellesskap for medlemmene på tvers av seksjonsgrensene. En slik møteplass må etableres som et sektoruavhengig tiltak. FUJ gjøres imidlertid ikke til en del av Juristforbundets formelle organisasjon. 7.2 Lønnsstatistikk og lønnskalkulator på nett Alle medlemmer bør gis mulighet for å innrapportere egne lønnsdata via "Min Side". Gjennomføringen av innrapporteringen til lønnsundersøkelsen må effektiviseres og gjøres mest mulig sektornøytral og videreutvikles for alle sektorer. Innrapporteringen må foretas på en slik måte at det i ettertid er mulig å følge lønnsutviklingen på gruppenivå for "identiske personer". Det må utvikles en nettbasert lønnskalkulator som gir medlemmene mulighet for å simulere egen lønn og øvrige viktige arbeidsvilkår på nett. Tilgangen til denne tjenesten bør gjøres betinget av at man har registrert egne lønnsopplysninger. Tillitsvalgte / kontaktpersoner etc. må dessuten gis mulighet for å hente ut lønnsdata på virksomhetsnivå og medlemsforeningsnivå. 7.3 Utvikling av nye kurs for medlemmer Individuelle lønnsforhandlinger Det forhold at lønn forhandles individuelt for våre medlemmer representerer en utfordring all den tid en ofte forhandler direkte med sin overordnede. I de fleste av våre medlemmers tilfeller er den direkte overordnede en god kollega som en skal forholde seg til både som venn og kollega gjennom resten av året. En samtale om forventninger til fremtidig lønn og andre goder vil derfor ofte kunne oppleves som krevende all den tid begge personer er avhengig av å ha et godt forhold til hverandre. Privatstyret ser denne utfordringen og ønsker å utvikle kurs i å ta «vanskelige samtaler» så som lønnssamtaler og f.eks. varslingssamtaler. Etter Privatstyrets mening vil våre medlemmer kunne tjene på å lære seg å snakke åpent og ærlig på en saklig måte for å fremme egen sak. Dette tilbudet vil kunne gis til medlemmer på tvers av seksjoner. Den gode prinsipal Det søkes videre om midler til utvikling av kurset den gode prinsipal. Styret anser det som viktig å gå i dialog med Advokatforeningen og andre arbeidsgiverforeninger for å søke politisk støtte for gjennomføring av et slikt kurs, men også for å utvikle et kurs som både JF og Advokatforeningen/HSH/FHO evt andre kan være faglig komfortable med. 7.4 Fortsette utvikling og opprettelse av regionale faglige nettverk Arbeidet med å opprette faglige regionale nettverk på tvers av organisasjonen må videreføres. Styret anser det viktig at det i etableringsfasen også inviteres representanter fra privat sektor. Ettersom disse i dag oftest ikke er del av et etablert tillitsvalgtapparat, er det viktig å søke bredere for å komme i kontakt med disse medlemmene. Styret kan bidra med oversikt over våre avholdte temaarrangementer, som tips for aktuelle lokale arrangementer. 7.5 Gjennomføring av hoveddelen av prosjektet verdsetting av jurister i Privat sektor Som ledd i å drive merkevarebygging og for å møte fremtiden hvor potensielle arbeidstagere med bachelor i Rettsvitenskap kommer på markedet ser Styret det som viktig å gjennomføre et prosjekt for å synliggjøre verdien av jurister i Privat sektor. Juristforbundet gjennomførte rundt 2004 prosjektet Merkevarebygging av jurister i offentlig sekter. Privatstyret ser det som relevant å gjennomføre et lignende prosjekt innen privat sektor. Formålet med dette er at våre medlemmer skal kunne synliggjøre sin egen verdi som en bidragsyter til verdiskapningen som skjer hos sin egen arbeidsgiver. Målet med dette er å synliggjøre hvilken risiko arbeidsgivere tar ved å ikke ha tilstrekkelig med jurister ansatt men også, og kanskje særlig, hvilken merverdi jurister kan skape i private virksomheter. Eksempelvis vil jurister ofte være særlig observante på risiki som andre i bedriften ikke ser ved kontraktsforhandlinger. Riktig adressering av slike risiki vil kunne lede til utgiftsbesparelser. Videre er juristen gjerne kjent for å se det større bildet og lettere kunne se ting i sammenheng. Oslo, 5. januar 2014 Styret i JF-Privat

Sak 2 Styrets beretning for perioden 2012-2013

Sak 2 Styrets beretning for perioden 2012-2013 Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no W: www.juristforbundet.no Sak 2 Styrets beretning for perioden 2012-2013 Styrets beretning for perioden 2012-2013

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Verving. argumenter og tips for tillitsvalgte

Verving. argumenter og tips for tillitsvalgte Verving argumenter og tips for tillitsvalgte Å verve medlemmer til FO en brosjyre for lokale tillitsvalgte FO er ett av forbundene i LO med høyest organisasjonsprosent. Vi organiserer i dag rundt 26.500

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

midtveisrapport NORGES ARKITEKTER midtveisrapport: norges arkitekter 1

midtveisrapport NORGES ARKITEKTER midtveisrapport: norges arkitekter 1 midtveisrapport NORGES ARKITEKTER Et samarbeidsprosjekt mellom AFAG, NAL, NIL og NLA midtveisrapport: norges arkitekter 1 Innhold Til medlemmene side 02 1. Hvorfor Norges Arkitekter? side 03 2. Prosessen

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE

LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE LOK - PROSJEKTET LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE Delrapporter Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Tlf: 73 56 70 00 Faks: 73 56 70 01 postmottak@domstoladministrasjonen.no Innholdsfortegnelse Delrapport

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer