Forslag til retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg og rom i Fredrikstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg og rom i Fredrikstad kommune"

Transkript

1 Saksnr.: 2016/1138 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 39281/2016 Klassering: D10 Saksbehandler: Inger Anne Kilde Storli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget /16 Reviderte retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg og uteområder Utvalgsleders innstilling Utvalgsleder anbefaler kultur- og miljøutvalget å fatte følgende vedtak: 1. Forslag til nye retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg og uteområder legges ut på høring med 6 ukers høringsfrist. Fredrikstad, 21. mars 2016 Kultur- og miljøutvalgets behandling : Leif W. Eriksen (FrP) fremmet følgende endringsforslag: Fredrikstad FrP anbefaler kultur- og miljøutvalget å fatte følgende vedtak: 1. Forslag til nye retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg og uteområder legges ut på høring med 6 ukers høringsfrist. Forslag til retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg og rom i Fredrikstad kommune 1. Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking skal bidra til at Fredrikstad kommunes offentlige bygg og uterom får økt kvalitet for et allment publikum. 2. Ved nybygg, tilbygg eller ombygging av; barnehager, skoler, omsorgsinstitusjoner, kulturbygg, idrettsbygg, samfunnshus, kirkebygg og administrasjonsbygg skal det avsettes midler til kunstnerisk utsmykking. Bygninger eller utbedringer av bygg som ikke gir vanlig adgang for publikum, f. eks en garasje, eller utbedringer av bygningsmessige forhold som ikke påvirker eller endrer det offentlige rom, så som utbedringer av eksempelvis røropplegg og ventilasjon, er unntatt fra retningslinjen med mindre det foreligger særskilte grunner til utsmykking. Restaureringsprosjekter av bygg med en historisk verdi eller med vernestatus er unntatt retningslinjene, med mindre prosjektet også innbefatter nye påbygg. Med utsmykking menes her enhver form for arbeid av billedmessig, skulpturell eller kunsthåndverksmessig karakter. Kunsten kan plasseres både i og utenfor bygningen, eller være et selvstendig kunstverk integrert i bygget. Ved nyanleggelse eller oppgradering av offentlige rom som plasser, torg, kaier, grøntanlegg og friområder, skal det også vurderes å avsette midler til kunstnerisk utsmykking.

2 Ved henvendelser til kommunen om mottak av kunstgaver, monumenter og skulpturer finnes egne retningslinjer vedtatt av Kulturutvalget , utvalgssak 32/ Rådmannen skal i forslag til kommunens investeringsbudsjett hvert år komme med anbefaling på hvilke investeringsobjekter det bør avsettes utsmykkingsmidler til. Bystyret fatter endelig vedtak i det årlige budsjettvedtaket. 4. Avsetningen til bygg beregnes som maks 0,5 % av entreprisekostnad ekskl. mva. Avsetning til plasser, torg, kaier, grøntanlegg og friområder beregnes som maks 0,5 % av brutto investeringsramme for prosjektet. 5. Ansvaret for prosess og gjennomføring av kunstprosjekter i Fredrikstad kommune tilligger KMB v/ Kulturetaten som når midlene er overført til etatens budsjett, setter i gang kunstprosjektene slik at arbeidet kan gå parallelt med byggeplanlegging og byggeprosess. Beløpet som avsettes til kunstnerisk utsmykking skal dekke alle utgifter i forbindelse med utsmykkingsprosjektet, inklusive kostnader til montering og eventuell fundamentering, eventuell lyssetting og skilting, samt honorering av kunstkonsulent(er). Eventuell konkurransekostnader skal også dekkes av denne avsetningen. Det skal utarbeides en bruker- og vedlikeholdsplan for alle utsmykkingsprosjektene. 6. Til hvert utsmykkingsprosjekt søkes det om tilskudd fra Kunst i offentlig rom (KORO). KORO kan bevilge inntil 50 % av det beløp kommunen selv avsetter. Ved tilskudd fra KORO er dette et bidrag både til kunstprosjektet og konsulenten(e). Kommunen er arbeidsgiver for kunstkonsulenten(e) i prosjektperioden. 7. I prosjekter hvor utsmykkingsbeløpet er under kr er det kommunens innkjøpskomite for samtids- og løskunst som har ansvar for innkjøp av kunst. Innkjøpskomiteen suppleres med en bruker fra det aktuelle bygget/anlegget. 8. Det oppnevnes en utsmykkingskomite for hvert bygg- eller anleggsprosjekt. Den enkelte utsmykkingskomite skal bestå av følgende fire representanter med stemmerett, samt tre representanter med møte- og talerett: Medlemmer med stemmerett: En politisk representant som velges av kultur- og miljøutvalget for hver valgperiode En kunstkonsulent, foreslås av Østfold kunstsenter En brukerrepresentant for det aktuelle bygget/anlegget Dersom brukeren er det allmenne publikum, som ved for eksempel plasser og torg, stiller representant for virksomhet By- og næringsutvikling som brukerrepresentant. En representant for byggherren Som konsultative medlemmer har følgende møte- og talerett, og kan stille ved behov: Byggets/anleggets arkitekt Kommunens kultursjef Kommunens byantikvar Den politiske representanten for kultur- og miljøutvalget er leder for utvalget. Det kan møte flere brukerrepresentanter, men kun én har stemmerett. Ved stemmelikhet har leder av komiteen dobbeltstemme.

3 KMB v/ Kulturetaten har sekretærfunksjonen for komiteen. 9. Utsmykkingskomiteen vedtar og legger frem en kunstplan med budsjett som legges frem til orientering i kultur- og miljøutvalget. Kunstplanen skal inneholde: a) Beskrivelse av bygget/anlegget, bruksfunksjoner og bruksrammer b) Valg av område (ute og inne) for utsmykking med begrunnelse. c) Begrunnelse for valg av kunstner(e) d) I hvilken grad utsmykkingen skal realiseres med: Oppdrag til en eller flere navngitte kunstnere Utskriving av konkurranse (åpen eller lukket) Eventuelt kjøp av løskunst Når kunstplanen er formelt godkjent kontaktes de(n) aktuelle kunstner(ne) og planen iverksettes. 10. Utsmykkingskomiteen utarbeider rapport etter gjennomførte utsmykkingsoppdrag. Rapporten skal inneholde en kort oppsummering av prosjektet og suppleres med fotodokumentasjon av utsmykkingen, eventuelt også annet dokumentasjonsmateriale. Votering: Utvalgsleders innstilling, satt opp mot forslag fra FrP, ble vedtatt mot 1 stemme (FrP 1) for (Ap 4, Bym 1, MDG 1, H 2) Kultur- og miljøutvalgets vedtak : 1. Forslag til nye retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg og uteområder legges ut på høring med 6 ukers høringsfrist. Forslag til retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg og rom i Fredrikstad kommune 1. Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking skal bidra til at profesjonell samtidskunst preger og forbedrer Fredrikstad kommunes offentlige bygg og uterom til glede for et allment publikum. Ordningen skal stimulere til økt interesse for kunst som beriker, engasjerer, skaper refleksjon og bidrar til nye arenaer for kunstopplevelse og samhandling, samt sikre barn og unge tilgang til kunst av høy kvalitet. Seksjon for kultur, miljø og byutvikling v/kulturetaten skal ha et samlende og koordinerende ansvar for den profesjonelle kunsten i Fredrikstads offentlige miljøer. 2. Ved nybygg, tilbygg eller ombygging av; barnehager, skoler, omsorgsinstitusjoner, kulturbygg, idrettsbygg, samfunnshus, kirkebygg og administrasjonsbygg skal det avsettes midler til kunstnerisk utsmykking. Bygninger eller utbedringer av bygg som ikke gir vanlig adgang for publikum, f. eks en garasje, eller utbedringer av bygningsmessige forhold som ikke påvirker eller endrer det offentlige rom, så som utbedringer av eksempelvis røropplegg og ventilasjon, er unntatt fra retningslinjen med mindre det foreligger særskilte grunner til utsmykking. Restaureringsprosjekter av bygg med en historisk verdi eller med vernestatus er unntatt retningslinjene, med mindre prosjektet også innbefatter nye påbygg. Med utsmykking menes her enhver form for arbeid av billedmessig, skulpturell eller kunsthåndverksmessig karakter. Kunsten kan plasseres både i og utenfor bygningen, eller være et selvstendig kunstverk integrert i bygget. Ved nyanleggelse eller oppgradering av offentlige rom som plasser, torg, kaier, grøntanlegg og friområder, skal det også vurderes å avsette midler til kunstnerisk utsmykking.

4 Retningslinjen skal anvendes også ved prosjekter som realiseres som offentlig-privat samarbeid (OPS), eksempelvis bygg som realiseres i privat regi, men har en offentlig funksjon og hvor kommunen har forpliktet seg til et langsiktig leieforhold. Ved henvendelser til kommunen om mottak av kunstgaver, monumenter og skulpturer finnes egne retningslinjer vedtatt av Kulturutvalget , utvalgssak 32/ Rådmannen skal i forslag til kommunens investeringsbudsjett hvert år komme med anbefaling på hvilke investeringsobjekter det bør avsettes utsmykkingsmidler til. Bystyret fatter endelig vedtak i det årlige budsjettvedtaket. 4. Avsetningen til bygg beregnes som 1 % av entreprisekostnad inkl. mva. (sum 1-7) i Norsk Standard NS3453. Avsetning til plasser, torg, kaier, grøntanlegg og friområder beregnes som 1 % av brutto investeringsramme for prosjektet. 5. Ansvaret for prosess og gjennomføring av kunstprosjekter i Fredrikstad kommune tilligger KMB v/ Kulturetaten som når midlene er overført til etatens budsjett, setter i gang kunstprosjektene slik at arbeidet kan gå parallelt med byggeplanlegging og byggeprosess. Beløpet som avsettes til kunstnerisk utsmykking skal dekke alle utgifter i forbindelse med utsmykkingsprosjektet, inklusive kostnader til montering og eventuell fundamentering, eventuell lyssetting og skilting, samt honorering av kunstkonsulent. Eventuell konkurransekostnader skal også dekkes av denne avsetningen. Det skal utarbeides en bruker- og vedlikeholdsplan for alle utsmykkingsprosjektene. 6. Til hvert utsmykkingsprosjekt søkes det om tilskudd fra Kunst i offentlig rom (KORO). KORO kan bevilge inntil 50 % av det beløp kommunen selv avsetter. Ved tilskudd fra KORO er dette et bidrag både til kunstprosjektet og konsulenten. Kommunen er arbeidsgiver for kunstkonsulenten i prosjektperioden. 7. I prosjekter hvor utsmykkingsbeløpet er under kr er det kommunens innkjøpskomite for samtids- og løskunst som har ansvar for innkjøp av kunst. Innkjøpskomiteen suppleres med en bruker fra det aktuelle bygget/anlegget. 8. Det oppnevnes en utsmykkingskomite for hvert bygg- eller anleggsprosjekt. Den enkelte utsmykkingskomite skal bestå av følgende fire representanter med stemmerett, samt tre representanter med møte- og talerett: Medlemmer med stemmerett: En politisk representant som velges av kultur- og miljøutvalget for hver valgperiode En kunstkonsulent, foreslås av Østfold kunstsenter En brukerrepresentant for det aktuelle bygget/anlegget Dersom brukeren er det allmenne publikum, som ved for eksempel plasser og torg, stiller representant for virksomhet By- og næringsutvikling som brukerrepresentant. En representant for byggherren Som konsultative medlemmer har følgende møte- og talerett, og kan stille ved behov: Byggets/anleggets arkitekt Kommunens kultursjef

5 Kommunens byantikvar Den politiske representanten for kultur- og miljøutvalget er leder for utvalget. Det kan møte flere brukerrepresentanter, men kun én har stemmerett. Ved stemmelikhet har leder av komiteen dobbeltstemme. KMB v/ Kulturetaten har sekretærfunksjonen for komiteen. 9. Utsmykkingskomiteen vedtar og legger frem en kunstplan med budsjett som legges frem til orientering i kultur- og miljøutvalget. Kunstplanen skal inneholde: e) Beskrivelse av bygget/anlegget, bruksfunksjoner og bruksrammer f) Valg av område (ute og inne) for utsmykking med begrunnelse. g) Begrunnelse for valg av kunstner(e) h) I hvilken grad utsmykkingen skal realiseres med: Oppdrag til en eller flere navngitte kunstnere Utskriving av konkurranse (åpen eller lukket) Eventuelt kjøp av løskunst Når kunstplanen er formelt godkjent kontaktes de(n) aktuelle kunstner(ne) og planen iverksettes. 10. Utsmykkingskomiteen utarbeider rapport etter gjennomførte utsmykkingsoppdrag. Rapporten skal inneholde en kort oppsummering av prosjektet og suppleres med fotodokumentasjon av utsmykkingen, eventuelt også annet dokumentasjonsmateriale. Fredrikstad, Rett utskrift Torill E. Kristiansen Møtesekretær Utskrift til: Saksbehandler Inger Anne Kilde Storli Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder Ingen endring Rådmannens kommentar Ingen kommentar Rådmannens forslag til innstilling 1. Forslag til nye retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg og uteområder legges ut på høring med 6 ukers høringsfrist. Sammendrag Fredrikstad kommune har de siste årene hatt fokus på å øke kompetansen på bruk av og forvaltning av kunst i offentlig rom med mål om en mer planmessig og helhetlig tilnærming til feltet. Kommunens retningslinjer for kunstnerisk utsmykking er uendret siden 2002, mens presentasjon av kunst i det offentlige rom har endret seg betraktelig de siste femten årene, både i omfang og praksis. Særskilt har Statens fagorgan for kunst i offentlig rom, KORO, bidratt til en mer offensiv holdning til kunst i offentlig rom i kommuner og fylkeskommuner. KORO setter med sine støtteordninger fokus på å bidra til sterkere kommunal satsing på kunstneriske bidrag i steds- og byutvikling, hvor det offentlige rom defineres som langt mer

6 enn de hva kommunale retningslinjene per i dag åpner for. Det er derfor nødvendig å revidere retningslinjene for bedre å kunne svare opp til de statlige støtteordningene samt få på plass en utsmykkingsordning i Fredrikstad som er mer i takt med tiden. I forslag til nye retningslinjer er det foreslått å utøke nedslagsfeltet for ordningen og det er gjort en tydeligere definisjon av hvilke investeringsobjekter i kommunen som skal utsmykkes. Det er også foreslått en mer hensiktsmessig sammensetning av kommunens utsmykkingskomité. For å sikre bred forankring i fagmiljøer og andre offentlige etater, anbefaler rådmannen at forslag til ny retningslinje legges ut på høring. Vedlegg 1 Forslag til retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg og uteområder 2 Retningslinjer fra 2002 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KORO - Retningslinjer for KOM-prosjekter,( KORO - Retningslinjer for URO-prosjekter,( Kommunedelplan for Fredrikstad byområde Kommunedelplan for kultur, Kulturutvalgssak 32/14 Saksopplysninger Kommunens retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg i Fredrikstad er fra Presentasjon av kunst i det offentlige rom har imidlertid endret seg betraktelig de siste femten årene, både i omfang og praksis. Særskilt har Statens fagorgan for kunst i offentlig rom, KORO, bidratt til en mer offensiv holdning til kunst i offentlig rom i kommuner og fylkeskommuner. KORO har de siste årene hatt fokus på å bidra til en styrking av relevant kunstfaglig kompetanse i regionene, til aktivt å utvikle kunst i offentlige rom som felt for kunnskapsdanning, refleksjon og debatt, et større fokus på en planmessig tilnærming til bruk av kunst, samt til forvaltning og ivaretakelse av den offentlige kunsten. I samfunnet generelt har også forståelsen for kunstens betydning for utvikling av stedsidentitet og trivsel økt. Også i Fredrikstad har man i gjeldende Kommunedelplan for Fredrikstad byområde satt som mål at offentlige kulturhus, kirker og skulpturale anlegg skal gis god utforming, og framheves som landemerker og knutepunkter i bylandskapet, samt at det skal utvikles en bykultur med et variert byliv, der det tilbys kunst- og kulturopplevelser. KORO setter med sine nye retningslinjer et særlig fokus på kunst i det offentlige rom, og vil gjennom sin støtteordning bidra til sterkere kommunal satsing på kunstneriske bidrag i steds- og byutvikling. For å kunne svare opp nasjonale tilskuddsordninger og en retningslinje som er mer i takt med tiden er det nødvendig å revidere gjeldende retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av offentlige rom i Fredrikstad. I retningslinjer av 2002 heter det at 1-2 % av byggesummen skal settes av til utsmykking av kommunale nybygg, tilbygg og større restaureringsarbeider, gradert etter bruk og representativitet. Det er gjort unntak for garasjer og lagerbygg og i restaureringsarbeider er det delegert til rådmannen å ta avgjørelse i hvert enkelt byggeprosjekt. Praksis ut fra gjeldende retningslinje har vært at beløpet til kunstnerisk utsmykking har blitt innarbeidet i byggets totale kostnad og inngått som del av denne når finansieringsplanen er blitt lagt frem til vedtak i kommunen. Med byggets totale kostnad har det vært praksis å legge til grunn 1 % av entreprisekostnad inkl. mva. (sum 1-7) i Norsk Standard NS3453. Retningslinjen er imidlertid vag på hvem som skal fatte avgjørelsen på hvilke investeringsobjekter det skal avsettes midler til utsmykking, hvor mye som skal avsettes og hvilke typer investeringer dette skal gjelde.

7 For å gjøre det tydeligere og mer forutsigbart hvilke objekter kommunen som hovedregel skal avsette utsmykkingsmidler til, foreslås det i ny retningslinje at dette defineres til nybygg, betydelig oppgradering eller ombygging av; barnehager, skoler, omsorgsinstitusjoner, kulturbygg, idrettsbygg, samfunnshus, kirkebygg og administrasjonsbygg. Det er videre presisert at bygninger eller utbedringer av bygg som ikke gir vanlig adgang for publikum, f. eks en garasje, eller utbedringer av bygningsmessige forhold som ikke påvirker eller endrer det offentlige rom, så som utbedringer av eksempelvis røropplegg og ventilasjon, er unntatt fra retningslinjen med mindre det foreligger særskilte grunner til utsmykking. Restaureringsprosjekter av bygg med en historisk verdi eller med vernestatus er også foreslått unntatt fra retningslinjene, med mindre prosjektet også innbefatter nye påbygg. Det er også presisert i retningslinjen at retningslinjene skal anvendes ved bygg eller prosjekter som realiseres som Offentlig-Privat-Samarbeid, slik praksis er blitt i andre kommuner. Det foreslås at retningslinjen opprettholder prosentavsetningen på min. 1 % og maks. 2 %, gradert etter prosjektets representativitet, men for å unngå en uklar prosess om hvem som fatter beslutning om utsmykking og hvor mye som skal avsettes, foreslås det at rådmannen gir en anbefaling i investeringsbudsjettet hvert år om hvilke nye investeringsobjekter i kommunen det skal avsettes utsmykkingsmidler til og hvor stor prosentandel som skal avsettes. Slik vil det være Bystyret som fatter vedtak om kommunens bruk av midler på kunstnerisk utsmykking. I de gjeldende retningslinjer er det også nedfelt at det til hvert utsmykkingsprosjekt skal søkes midler fra Fondet for offentlig utsmykking, nå Kunst i offentlig rom (KORO). KORO gir støtte både til honorar til kunstkonsulent og til selve kunstprosjektet. Formålet med denne ordningen er å stimulere kommuner til å satse på kunst av høy kvalitet i egne bygg og uterom. Det er også et mål at ordningen skal bidra til utvikling av kunnskap om og kompetanse på kunst. Fra 2014 endret KORO sine retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale saker, noe som berører kommunens evne til å hente ut midler fra fondet. KORO signaliserer i sine nye retningslinjer at de i fremtiden i mindre grad vil gi støtte til kunst i nybygg, men heller fokusere på prosjekter der kunst inngår i kommunale og regionale styresmakters arbeid med by- og stedsutvikling. KORO søker å medvirke til at det blir laget profesjonelle kunstprosjekter som kan vise hva kunsten har å si for utformingen av det offentlige rom. KORO satser på færre prosjekter enn tidligere og gir mer støtte til hvert prosjekt. Det kan fremdeles søkes om både midler til forprosjekt og planlegging og til utvikling av kunstprosjekt, og KORO gir fremdeles støtte på inntil 50 % av det beløpet kommunen selv har satt av til kunstprosjekt. For å svare opp til KOROs retningslinjer slik at kommunens gis bedre muligheter for å utløse statlige midler, foreslås det at det skal vurderes avsatt midler til utsmykking ved nyanleggelse eller oppgradering av offentlige plasser, torg, kaier, grøntanlegg og friområder i Fredrikstad. En annen endring i KOROs nye retningslinjer berører sammensetningen av utsmykkingskomiteen. De regionale samarbeidsutvalgene (RSU) ble avviklet i Fredrikstad kommune har forholdt seg til RSU Østfold som har hatt rollen med å kvalitetssikre og godkjenne kommunens kunstplaner og -budsjett i utsmykkingsprosjekter. KORO anser kunstsentrene som sin regionale samarbeidspartner og med frafallet av RSU Østfold er det foreslått i ny retningslinje at Østfold kunstsenter i hvert kunstprosjekt utpeker en kunstkonsulent som tiltrer den offentlige utsmykkingskomiteen. Det er opp til kommunen som oppdragsgiver å definere i hvilket omfang denne skal benyttes. For å spare administrasjonskostnader er det videre foreslått at ved utsmykkingsoppdrag i prosjekter hvor utsmykkingsbeløpet er under kr gis beslutningsmyndigheten til kommunens innkjøpskomite for løskunst, fremfor å nedsette en egen utsmykkingskomite. Innkjøpskomiteen suppleres da med en bruker fra det aktuelle bygget eller anlegget.

8 Det er i ny retningslinje også foreslått en endring i sammensetningen av utsmykkingskomiteene for det enkelte prosjekt. Etter modell fra andre kommuner er arkitekten foreslått tatt ut av komiteen, da denne er å oppfatte som prosjektleders rådgiver og ikke bør ha beslutningsmyndighet i komiteen. Byggherrens representant, som i praksis ofte vil være prosjektleder for bygget eller anlegget er foreslått tatt inn i komiteen. Etter modell fra andre kommuner er det foreslått at både arkitekt, kommunens kultursjef og kommunens byantikvar gis møte- og talerett, som ved behov kan stille som konsulerende medlemmer i komiteen. Byantikvaren vil kunne belyse både bygninger- og det offentlige roms historiske kontekster, og kultursjefen skal sikre at komiteen ivaretar en helhetlig tilnærming til kommunens vedtatte kunstpolitikk, samt sikre god koordinering på tvers av kommunens mange andre ordninger for kunst- og kulturfeltet. Siden ny retningslinje åpner for utsmykking av offentlige rom som parker, plasser og torg, foreslås det at allmennhetens brukerrepresentant i disse prosjektene er leder av virksomhet By- og næring eller dennes representant. Som tidligere foreslås det at representanten oppnevnt av Kultur- og miljøutvalget er leder av komiteen, som også har dobbeltstemme ved stemmelikhet. I gjeldende retningslinjer er tidligere Seksjon for kultur gitt sekretærfunksjonen. I og med sammenslåingen av to seksjoner til nye Seksjon for Kultur, miljø og byutvikling, er det naturlig at dette endres til KMB v/ Kulturetaten. Det er kommunens oppgave også å sørge for at kunstverk som eies av kommunen både er i forsvarlig stand og at de til enhver tid fremstår med sitt opprinnelige og rettmessige kunstneriske uttrykk. Det er derfor viktig at kommunen har gode rutiner for vedlikehold av kunst- og skulpturparken i uterom. Rådmannen har derfor nedsatt en faggruppe på tvers av KMB, TD og med representant fra Østfold kunstsenter som arbeider med å holde et ajourført register over kommunens kunst- og skulptursamling i det offentlige rom og utarbeider en vedlikeholdsplan som årlig rulleres. Det er avsatt midler til dette i budsjettet til KMB/v Kulturetaten som også leder komiteen. Det er også etablert en komite for håndtering av henvendelser om mottak av kunstgaver og skulpturer som skal kvalitetssikre at man får en forsvarlig og helhetlig håndtering av skulpturale gaver og hvordan de blir ivaretatt i etterkant. For begge disse grepene har kommunen fått ros fra både kunstermiljøer og andre kommuner for arbeidet som er gjort. Økonomiske konsekvenser Nye retningslinjer har som sådan ingen direkte økonomisk konsekvens for kommunen, da det til enhver tid vil være antallet investeringsobjekter i kommunens investeringsbudsjett, samt Bystyrets prioritering av utsmykking, som vil påvirke kommunens økonomi. Med nye retningslinjer er det imidlertid åpnet for at kommunens utsmykkingsprosjekter i større grad vil kvalifisere til å søke statlige midler enn hva som har vært tilfellet med gjeldende retningslinjer. Konsekvenser levekår/folkehelse Kunst- og kultur har stor verdi i seg selv og satsing på kunst har betydning for andre samfunnsmål. Det er i nyere forskning en stadig mer utbredt oppfatning at omgang med kunst og kultur virker positivt på folks helse. Gode kunstopplevelser er en investering i trivsel og mental helse, og kunst i det offentlige rom når ut til alle aldersgrupper, alle samfunnslag og er et lavterskeltilbud. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant for saken. Vurdering Kunst i det offentlige har vokst seg til å bli et stort fagområde og i samfunnet generelt har også forståelsen for kunstens betydning for utvikling av stedsidentitet og trivsel økt. Fredrikstad har gjennom sitt planverk vektlagt kultur som en driver i by- og samfunnsutviklingen og har også betonet at Fredrikstad skal satse på kunst- og kultur i

9 byrom. Både Lislebyhallen og nye Borge ungdomsskole er med sine kunstverk, Rise and Shine og Kapsler, eksempler på utsmykkingsprosjekter som har fått betydelig oppmerksomhet både fra kunstnermiljøer og fra brukerne selv, og som bidrar til refleksjon og vekker følelser, men som også er stedsmarkører og identitetsskapende for brukerne. Fredrikstad kommune har de siste årene hatt fokus på å øke kompetansen på bruk av og forvaltning av kunst i offentlig rom med mål om en mer planmessig og helhetlig tilnærming til feltet der særskilt Kulturetaten og virksomhet By- og næringsutvikling arbeider tettere enn tidligere. Fredrikstad kommune retningslinjer for kunstnerisk utsmykking er imidlertid gamle. Det er derfor nødvendig å revidere dem slik at de bedre svarer opp til dagens virkelighet der bruk av kunst i offentlig rom har et bredere nedslagsfelt, og hvor KORO i større grad enn tidligere har vektlagt at de statlige støtteordningene skal bidra til sterkere kommunal satsing på kunstneriske bidrag i steds- og byutvikling. Det er følgelig foreslått å utvide nedslagsfeltet for ordningen til også å kunne anvendes på andre investeringsprosjekter enn bygg, så som torg, plasser og parker, dersom hensiktsmessig. Det legges opp til at Bystyret ved den årlige behandlingen av investeringsbudsjettet til kommunen får en anbefaling eller oversikt over hvilke av investeringsprosjektene det anbefales avsatt utsmykkingsmidler til. For å sikre forankring i fagmiljøer og andre offentlige etater, anbefaler rådmannen at forslag til ny retningslinje legges ut på høring.

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune Kommende utsmykkingsprosjekter Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/01449-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1. Utsmykkingsprosjekter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/02878-1 Saksbehandler Janne Weisser Behandles av Utsmykkingsutvalget Bystyret Møtedato RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM Del 1. (Grunnlag)

Detaljer

Kunst i offentlig miljø «kjært barn har mange navn»

Kunst i offentlig miljø «kjært barn har mange navn» Kunst i offentlig miljø «kjært barn har mange navn» KORO kunst i offentlig rom i Norge Kommune Norge har tilsvarende ordninger, tilpasset KORO sitt regelverk eller tilpasset Trondheimsmodellen Trondheim

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet 07.11.2012 Kommunestyret 15.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2012/3275-34023/2012 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Utsmykking av nye Søgne rådhus Utv.saksnr Utvalg Møtedato 124/12 Formannskapet

Detaljer

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon

Primært vil dette være en vurdering av byggets arkitektoniske kvaliteter. o Byggets funksjon Retningslinjer Tilskuddsordning for kunstproduksjon i kommunale og fylkeskommunale bygg Regelverket ble fastsatt av Kulturdepartementet 8. november 1999 og trådte i kraft straks. Retningslinjene for kunstproduksjon

Detaljer

KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole

KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole Kulturetaten KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole Kunstprosjekt i uterom sted og identitet KUNSTPLAN: TILBYGG, PÅBYGG OG OMBYGGING AV TROSVIK SKOLE 2 Innhold: vedlegg:... 2 1 Om prosjektet...

Detaljer

KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole

KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole KUNSTPLAN: TILBYGG, PÅBYGG OG OMBYGGING AV TROSVIK SKOLE 1 KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole Kunstprosjekt i uterom sted og identitet KUNSTPLAN: TILBYGG, PÅBYGG OG OMBYGGING AV TROSVIK

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MOTTAK AV GAVER I FORM AV KUNSTVERK ELLER MONUMENT Arkivsaksnr.: 05/06845

Saksframlegg. Trondheim kommune. MOTTAK AV GAVER I FORM AV KUNSTVERK ELLER MONUMENT Arkivsaksnr.: 05/06845 Saksframlegg MOTTAK AV GAVER I FORM AV KUNSTVERK ELLER MONUMENT Arkivsaksnr.: 05/06845 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til retningslinjer for mottak av gaver i form av kunstverk

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803897 : E: 242 C40 : Janne Weisser Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 RAPPORT OG REGNSKAP

Detaljer

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking

Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking Dato: 28. september 2009 Byrådssak 385/09 Byrådet Prinsipper/økonomi vedr. Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking GRRI SARK-1420-200814450-76 Hva saken gjelder: Saken omhandler Bergen kommunes

Detaljer

Skulptur- og installasjonsutstillingen STAUP 2015, Karoline Hjort. Temaplan for kunst i offentlig rom LEVANGER KOMMUNE

Skulptur- og installasjonsutstillingen STAUP 2015, Karoline Hjort. Temaplan for kunst i offentlig rom LEVANGER KOMMUNE Skulptur- og installasjonsutstillingen STAUP 2015, Karoline Hjort Temaplan for kunst i offentlig rom LEVANGER KOMMUNE 1 KUNST I OFFENTLIG ROM Innhold I. Formål II. III. IV. Hva er kunst i offentlig rom?

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Rettledning for kunstutvalgenes arbeid i statlige byggesaker standardprosedyre

Rettledning for kunstutvalgenes arbeid i statlige byggesaker standardprosedyre Rettledning for kunstutvalgenes arbeid i statlige byggesaker standardprosedyre Jf. Retningslinjer for kunstordning for statlige bygg, fastsatt av Kulturdepartementet 29. januar 2009. 1. Kunstutvalgets

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2010/6419-6 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Organisering av Stjørdalsvassdraget

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet /15 Bystyret

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet /15 Bystyret Saksnr.: 2010/23419 Dokumentnr.: 10 Løpenr.: 44987/2015 Klassering: 091 Saksbehandler: Kirsti Sand Aune Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 24.03.2015 14/15 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140/&76 Saksmappe: 2014/3658-29 Saksbehandler: Tone H. Silseth Dato: 07.11.2016 Saksframlegg Kommuneplan - Barne- og ungdomsplan 2016-2026 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/16

Detaljer

Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat

Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat Møtested: Rolvsøy Rådhus, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 22.03.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen,

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /65 Formannskapet

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /65 Formannskapet MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 01.11.2016 16/65 Formannskapet 17.11.2016 16/175 Arkivsaksnr: 2016/6121 Klassering: Saksbehandler: Gunvor Aursjø

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Møtetid: kl. 18:30 22:30 Sted: Solbergtunet barnehage

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Møtetid: kl. 18:30 22:30 Sted: Solbergtunet barnehage Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 09.05.2016 kl. 18:30 22:30 Sted: Solbergtunet barnehage Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ivar Ekanger,

Detaljer

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 KUNSTPLAN Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 Kunstplanen er utarbeidet av kunstutvalget for Greveløkka skole Spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad, post@olasendstad.no, 416

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 FRA SAKSNR: 31/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 37/07 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

planprogram kultur

planprogram kultur Offentlig ettersyn planprogram kultur 2013 2018 Nedre Eiker kommune Vedtatt av Utvalg for Oppvekst og kultur Frist: 15. august 2012 Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Jorunn

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.03.2013 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/1 13/147 SAKSPROTOKOLL: TEMAPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 Saksnr.: 2010/8957 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: 62029/2011 Klassering: N00 Saksbehandler: Trine Huitfeldt Nygaard Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 09.06.2011 83/11 Bystyret 16.06.2011

Detaljer

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning.

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2011 1302/2011 2011/267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/5 Komite for oppvekst og kultur 10.03.2011 11/35 Bystyret 14.04.2011 Bodø ungdomsråd

Detaljer

Demokratiprosjektet - nedsettelse av arbeidsgruppe og styringsgruppe

Demokratiprosjektet - nedsettelse av arbeidsgruppe og styringsgruppe Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2016 36794/2016 2016/1895 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/9 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 16/92 Bystyret 16.06.2016 Demokratiprosjektet

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/09 Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 11.11.2009 56/09 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 11.11.2009 73/09 Hovedutvalg

Detaljer

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Klassering Dato Sak 13/2041 2013/20111-5-383/2014-ANJO 570 02.01.2014 Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017

ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017 ORGANISASJON Politisk sekretariat SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 16/02945 Saksbehandler Arild Andresen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget 23.11.2016 12/16 1 Formannskapet 23.11.2016 47/16

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2006/ /2006-ANSI C

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2006/ /2006-ANSI C FREDRIKSTAD KOMMUN. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ;i...,. Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2006/9835-3-105993/2006-ANSI C70 27.11.2006 Høringsuttalelse

Detaljer

KUNSTNERISK UTSMYKKING 1

KUNSTNERISK UTSMYKKING 1 KUNSTNERISK UTSMYKKING 1 2 REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG FOR UTSMYKKING (RSU) VED KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER ER ET FAGUTVALG FOR UTSMYKKING I HEDMARK. UTVALGET BESTÅR AV TO KUNSTNERE OG EN ARKITEKT.

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2007/13502-7-109960/2007-TEBA B00 10.12.2007 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 12/8-1 Dato: KUNSTNERISK UTSMYKKING AV KOMMUNALE BYGG/LOKALER - PRINSIPPSAK

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 12/8-1 Dato: KUNSTNERISK UTSMYKKING AV KOMMUNALE BYGG/LOKALER - PRINSIPPSAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/8-1 Dato: 30.4.2012 KUNSTNERISK UTSMYKKING AV KOMMUNALE BYGG/LOKALER - PRINSIPPSAK â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR BYUTVIKLING OG

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16 Bystyret Møtested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen Torsdag 16.06.16 kl. 09:00 16:00 og fredag 17.06.16 fra kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets

Detaljer

Sammensetning i Trafikksikkerhetsutvalget i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos kommunestyre

Sammensetning i Trafikksikkerhetsutvalget i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2007/9088-2 Saksbehandler: Monica Grindberg Saksframlegg Sammensetning i Trafikksikkerhetsutvalget i Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Store sal 22.08.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Store sal 22.08.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Store sal 22.08.2007 FRA SAKSNR: 20/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 23/07 TIL KL: 20.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: C40 Arkivsaksnr: 2012/3753-11 Saksbehandler: Astrid Vikaune Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite

Detaljer

Høring: Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehage

Høring: Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehage Saksnr.: 2014/24226 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 1097/2015 Klassering: A10 Saksbehandler: Kjersti Johansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fredrikstad ungdomsråd 13.01.2015 4/15 Oppvekstutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 50 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744 - /G10 Saksordfører:

Detaljer

KUNST I OFFENTLIGE ROM - KUNST I SKOLEN. 1. Kunst i skolen 2. KORO Historikk, Ordninger, Gjennomføring 3. Utfordringer for kunsten i skolen?

KUNST I OFFENTLIGE ROM - KUNST I SKOLEN. 1. Kunst i skolen 2. KORO Historikk, Ordninger, Gjennomføring 3. Utfordringer for kunsten i skolen? KUNST I OFFENTLIGE ROM - KUNST I SKOLEN 1. Kunst i skolen 2. KORO Historikk, Ordninger, Gjennomføring 3. Utfordringer for kunsten i skolen? Mæla ungdomsskole. Omdreining I av Dyveke Sanne 1) KUNST I SKOLEN

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST

REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE- HØRRINGSUTKAST ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/17 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 20.09.2017 189/17 Formannskapet 26.09.2017 REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC-MIDLER TIL IDRETTEN I ULLENSAKER

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

Fylkeskommunens kunstsamling. Jf. Rapport av november 2013

Fylkeskommunens kunstsamling. Jf. Rapport av november 2013 Fylkeskommunens kunstsamling Jf. Rapport av november 2013 Formål Undersøke om Nordland fylkeskommunes kunstverk blir forvaltet på en tilfredsstillende måte i samsvar med fylkespolitiske forutsetninger

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet /34 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet /34 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.05.2012 2012/685 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Vivian Berg Gamst 77 02 31 96 Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet 11.06.2012 34/34 Kommunestyret 12.06.2012

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF)

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF) Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 14. mars 2013 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2016/4579-7 Saksbehandler: Johan Ludvik Lund Saksframlegg Kulturminneplan, planprosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury.

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11037/2013 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/32 Bystyret 21.03.2013 Arkitektkonkurranse

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 08:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Floåsen, Røra Dato: Tidspunkt: 09:

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Floåsen, Røra Dato: Tidspunkt: 09: Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Floåsen, Røra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 09:30-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP Eva

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 614 &44 Arkivsaksnr.: 12/8-7 Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITEEN FOR BYUTVIKLING OG KULTUR / BYSTYRET:

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 614 &44 Arkivsaksnr.: 12/8-7 Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITEEN FOR BYUTVIKLING OG KULTUR / BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 614 &44 Arkivsaksnr.: 12/8-7 Dato: * KUNSTNERISK UTSMYKNING AV KOMMUNALE BYGG INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITEEN FOR BYUTVIKLING OG KULTUR / BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal 16.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

1.2 Prosjektmål Utvikle prosjektet Verdensborgeren tematisk og kuratorisk, og produsere kunstprosjekt(er) i offentlige rom i Drammen.

1.2 Prosjektmål Utvikle prosjektet Verdensborgeren tematisk og kuratorisk, og produsere kunstprosjekt(er) i offentlige rom i Drammen. Prosjektplan, Verdensborgeren 2012/2013 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Fra kommuneplan: Drammen skal videreutvikle kulturlivet og byens identitet gjennom å styrke kulturkompetansen og utnytte potensialet

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer