Sentralstyret Sakspapir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralstyret Sakspapir"

Transkript

1 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST /16 Gjelder Søknad om midler fra frifond organisasjon - UiO - Politisk seminar Vedlegg til saken: 1. Søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett 3 SØKNAD OM MIDLER FRA FRIFOND ORGANISASJON - UIO - POLITISK SEMINAR FORMÅL Medlemslaget ved Universitetet i Oslo (SP UiO) har innen fristen for å melde saker til behandling i sentralstyret (SST) levert søknad om kroner fra Norsk studentorganisasjons (NSO) frifondsmidler. NSOs økonomireglement krever at søknader over kroner behandles av sentralstyret SAKSPRESENTASJON SP UiO skal avholde seminar for sine tillitsvalgte og samarbeidspartnere, med formål om å «gjennomføre organisasjonsutvikling, og få økt eierskap til studentparlamentets politikk på alle nivå i studentdemokratiet ved UiO». Seminaret er planlagt avholdt september på Klækken Hotel, ved Hønefoss. For å gjennomføre dette seminaret søker SP UiO om kroner ,- fra NSOs frifondsmidler. Fondet «frifond organisasjon» er på totalt kroner (per ), hvorav arbeidsutvalget har innvilget kroner hittil i Formål og innhold Seminaret har flere formål og er tenkt til å bidra til: - kunnskap om studentparlamentets muligheter og begrensninger, lokalt, sentralt og nasjonalt. - Kompetansebygging for studentparlamentets politikk både i møtesalen og utenfor. - Tryggere rammer for SP-UiOs representanter under møter - Være en brobyggende arena Disse formålene er tenkt å resultere i økt kunnskap, engasjement og gjennomslag på flere nivåer både internt, lokalt og eksternt. Selve programmet for seminaret er vedlagt søknaden. Dette inneholder foredrag, workshops, diskusjoner og oppgaver. Målgruppe Deltakere på seminaret er alle faste representanter til studentparlamentet, ledere av studentutvalgene ved UiOs fakulteter, eksterne samarbeidspartnere samt tillitsvalgte i studentparlamentet. Totalt antall inviterte er 58 deltakere. SST /16 Søknad om midler fra frifond organisasjon - UiO - Politisk seminar 2 sider

2 Bakgrunn for søknaden SP UiO har opplevd budsjettkutt i poster tildelt seminar og opplæringsvirksomhet fra 2014 til Dette innebærer mindre mulighet for selvfinansiering av seminaret. Da SP UiO også ønsker å utvide seminaret med 1 dag, vil dette bety en oppholdskostnad (kost og losji inkludert) på kroner Totalt er seminaret budsjettert til kroner Se vedlagt budsjett og søknad VURDERING Fondets formål er at «midlene skal gå til lokale, organiserte aktiviteter relatert til studentpolitisk arbeid». Hvorav «aktivitetene må være knyttet til det øverste studentdemokrati ved utdanningsinstitusjonen» og «målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for- og engasjementet innen studentpolitikk.» ( 1. Formål). Av støtteberettigete tiltak er per 3.1: - Tiltak rettet mot studentene ved utdanningsinstitusjonen, med den hensikt å øke engasjement for og å informere om studentpolitisk virksomhet. - Organisatoriske tiltak som indirekte fremmer fondets formål. - Tiltak som belyser spesielle områder det søkende organ vil ha fokus på. - Tiltak som har som hensikt å informere om Norsk studentorganisasjons virke. - Tiltak som involverer samarbeid med andre organisasjoner. Vurdering av program og søknad Program og søknad fra SP UiO vektlegger seminarets formål som å øke representantenes kunnskapsnivå, utstyre dem med flere politiske verktøy (tale, debatt etc.) samt drive organisasjonsutvikling. I tillegg er det nytt av året å invitere flere deltakere, spesielt ledere av studentutvalgene og andre medlemslag til et slikt seminar. Programmet og intensjonen til seminaret vurderes til å tilfredsstille fondets retningslinjer INNSTILLING Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo innvilges inntil kroner for gjennomføring av sitt prosjekt politisk seminar. Pengene utbetales når regnskap og aktivitetsrapport er levert. SST /16 Søknad om midler fra frifond organisasjon - UiO - Politisk seminar side 2

3 POSTADRESSE POSTBOKS 1088 BLINDERN 0317 OSLO BESØKSADRESSE: VILLA EIKA PROBLEMVEIEN OSLO TIL: Norsk Studentorganisasjon OSLO, Søknad om midler til politisk seminar Tradisjonen til Studentparlamentet ved Universitetet ved Universitetet i Oslo er å samle studentparlamentet med samarbeidspartnere, for å vedta en handlingsplan. I år ønsker vi å bygge videre på denne tradisjonen ved å utvide handlingsplanseminaret til et mer omfattende og samlende seminar, som skal bidra til god kompetansebygging, politikkforståelse og brobygging. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo planlegger derfor å arrangere et politisk seminar september på Klækken Hotel, ved Hønefoss. Vi søker herved om kr ,- for å få økonomisk handlingsrom for å arrangere dette seminaret. Intensjonen for det politiske seminaret er å gjennomføre organisasjonsutvikling og få økt eierskap til studentparlamentets politikk på alle nivå i studentdemokratiet ved Universitetet i Oslo. For å ha grunnlag til å fortsette med organisasjonsutvikling senere i studieåret, ønsker vi å få et godt grunnlag med kompetanseheving og team building i starten av semesteret. Vi ønsker derfor å bruke ressurser på å øke engasjementet og kunnskapen rundt studentpolitikken på UiO, blant interne og eksterne aktører. For å oppnå intensjonen vil vi samle alle representanter i Studentparlamentet, representanter fra hvert studentutvalg, studentmediene, gjester fra andre studentdemokratier og NSO til tre intensive dager. Hovedtema for seminaret vil være Studentparlamentets politikk det kommende året. Vi ønsker å ha en kombinasjon av faglige foredrag, gruppearbeid med presentasjoner, kurs og diskusjon i plenum. På denne måten ønsker vi å gi viktig innsikt i ulike tema på UiO, vår politikk og kunnskap om våre samarbeidspartnere. Vi ønsker også å bidra til eierskap til studentdemokratiet på UiO, samt sikre at de nye representantene blir gitt en verktøykasse i debatt-, tale og skriveteknikk. Målet med seminaret er å bidra til: Kunnskap om studentparlamentets muligheter og begrensninger, lokalt, sentralt og nasjonalt. Kompetansebygging for studentparlamentets politikk både i møtesalen og utenfor. Tryggere rammer for SP-UiOs representanter under møter. Å være en brobyggende arena:

4 o Et mer samlet studentparlament, som gjennom listesystemet ofte blir svært fraksjonert. o Et tettere samarbeid med tillitsvalgte på lokalt nivå. o Et tettere samarbeid med de eksterne samarbeidspartnerne. Vi anser derfor at vår målsetting vil gi resultater på tre nivå: 1) vårt interne studentparlament, 2) lokaldemokratiet og 3) eksterne aktører: Studentparlamentet: Ved å etablere en omstrukturering av handlingsplanseminaret, håper vi at et slikt politisk seminar vil fremstå som en ny arena der Studentparlamentet får tydeligere forankring internt og eksternt. Visjonen for omstruktureringen er at Studentparlamentet blir tettere integrert og tryggere internt. Ved å tilby opplæring over tre dager, håper vi å oppnå et motivert, engasjert og trygt miljø, hvor både nye og gamle deltar i både utforming og gjennomføring av studentparlamentets politikk. Vi har et listesystem som skaper naturlige grupperinger, og ønsket med denne omstruktureringen av handlingsplanseminaret er å skape en større enhetsfølelse og sterkere kompetansebygging. Lokaldemokratiet: Studentdemokratiet ved Universitet i Oslo er i dag tungt preget av fraksjonering, der det i stor grad mangler god systematisk samarbeid om universitetspolitikken mellom lokalt og sentralt nivå. Ved å invitere lederne for de ulike fakultetsutvalgene håper vi å skape et mer samlet studentdemokrati, som står samlet om de viktige sakene på vårt universitet. Lokaldemokratiet på Universitetet i Oslo er en stor uutnyttet ressurs, som vi nå ønsker å etablere enda sterkere. Vi er som parlament avhengig av lokaldemokratiet for å få gjennomslag i de fleste av våre saker, og ved å invitere dem med på et slikt seminar har vi store forhåpninger for å kunne starte opp et godt samarbeid som videre vil bringe med seg mer samspill og gjennomslag. Eksterne aktører: Nytten av å invitere med seg eksterne samarbeidspartnere er stor, da vi som studentpolitikere ofte står overfor samme tematikk og problematikk. Ved å invitere eksterne aktører, som lederne for studentparlamentene ved UiT, HiOA og NMBU ønsker vi å skape et tett samarbeid om nasjonale utfordringer og politikk. Samtidig anser vi det som nyttig å gi studentmediene god innsikt i vår organisasjon og politikk, slik at vi allerede fra studiestart kan bidra til innsikt i vårt arbeid, samt opprette en god kontakt. Da Velferdstinget i Oslo arbeider for mye av det samme som våre lister ønsker å jobbe for, som for eksempel psykisk helse, vil det også være svært viktig å kunne invitere en representant fra Velferdstinget. Planlagte aktiviteter for seminaret er: - Foredrag: akademiaavtalen, læringsmiljøsatsingen InterAct og studentrepresentantrollen - Team building: Vi simulerer et parlamentsmøte, har navne- og bli kjentleker. - Kursing: skrivekurs i resolusjoner og endringsforslag og debatt og talekurs. - Workshops: politiske utfordringer ved UiO - Diskusjoner: Politisk plattform og handlingsplan for Studentparlamentet ved UiO

5

6 Budsjett Politisk seminar 2015 Tilskudd Egen budsjettpost Tilskudd NSO Kr ,- Kr ,- SUM Kr ,- Budsjettposter Buss Kr 7 000,- Reisekostnader andre deltakere Kr 1 000,- Opphold Kr ,- Mellommåltider Kr 1 000,- Andre kostnader Kr 2 000,- SUM Kr ,-

7 Foreløpig program for politisk seminar Fredag 13:00 Avgang fra Villa Eika 14:00 Velkommen til seminar! Julie ønsker velkommen, og gir praktisk informasjon om seminaret 14:30 Bli kjent! Øvelser og leker Inndeling i seks grupper. Gruppeledere: Line, Heidi, Hans Christian, Kristian og Julie Lek: Inndeling i geografisk beliggenhet, alder, høyde og studie (beliggenhet på Blindern) Introduksjon: alle i gruppa Intensjon: Deler av programmet for seminaret er siktet inn mot øvelser og leker som skal gjøre deltakerne bedre kjent og trygge på de situasjonene de kan møte i løpet av året som tillitsvalgte. Derfor har vi valgt å ha en del programposter med interaktivt og uformelt innhold, som oppfordrer til lek og moro, i tillegg til middag og opplegg på kveldene som gir deltakerne mulighet til å bli bedre kjent på eget initiativ. 15:20 Pause 15:30 Foredrag om InterAct ved Knut Mørken Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN-fakultetet) står foran en revisjon av sine studieprogrammer. Revisjonen er starten på en mer systematisk og helhetlig tilnærming til utdanningsutvikling ved fakultetet. Med satsingen InterAct ønsker fakultetsledelsen å fremme en kultur som fordrer kreativitet og bred delaktighet i utviklingen av fakultetet. Det er et mål å sette fokus på hvordan emner fungerer sammen og danner en helhet, slik at instituttene sammen skal definere og implementere gode, helhetlige studieprogrammer. MN-fakultetet setter med InterAct fokus på universitetets viktigste oppgave, som er utdanning av fremtidens arbeidskraft. De mener de må ha en systematisk og vitenskapelig tilnærming til utdanning, slik det i dag er på forskning, for å lykkes med å utdanne de realfaglige fagpersonene som skal legge mye av premissene for det fremtidige samfunnet og for å adressere utfordringer vi ennå ikke kjenner til. Tre av hovedområdene i utdanningssatsingen er helhetstilnærming, læringsmiljø og ansattkultur. Vi mener tillitsvalgte vil dra nytte av et foredrag om InterAct for å få kunnskap om hvordan utdanning kan ses i et helhetsperspektiv, og hvordan MN-fakultetet her ser utdanningen i lys av hva de tror deres kandidater møter i en livslang karriere. Mottakelse av foredragsholder: Julie Introduksjon av foredragsholder: Julie 16:00 Foredrag om Akademia-avtalen ved Morten Dæhlen I 2014 ble AKADEMIA-avtalen debattert mye både på UiO og nasjonalt. Samtidig har forskning på fossile energikilder vært et omdiskutert tema både i Studentparlamentet og blant studentforeninger på Blindern. AKADEMIA-avtalen er en avtale mellom UiO og Statoil som er basert på grunnprinsippet om fellesinteresser mellom disse. UiO har i forhandlingene med Statoil fremmet forslag til at midlene disponeres på fire generiske områder, og fått gjennomslag for alle: modellering og analyse av store datamengder («big data analytics»),fluidmekanikk og

8 16:30 Pause flerfasestrømming, strukturgeologi og bassengmodellering samt bærekraftige energisystemer. Unntaket fra disse generiske områdene er støtte til et konkret prosjekt rettet mot CO 2 -lagring. Dæhlen vil i dette foredraget gå gjennom avtalen, og presentere hvordan disse satsingene henger sammen med MN-fakultetets helhetlige strategi, inkludert deres planer for forskning og utdanning innen energi, miljø og klima. Han vil også presentere en mer systematisk oversikt over hva pengene går til. Et annet aspekt som er viktig i AKADEMIA-avtalen er problematikken rundt samarbeid med oljebransjen i lys av de klimautfordringer verden står ovenfor, og hvorfor MN-fakultetet har valgt å gå i dialog med oljebransjen fremfor å boikotte den. Studentparlamentet mener tillitsvalgte vil dra nytte av informasjon rundt UiOs samarbeid med oljenæringen for å kunne uttale seg på et faglig grunnlag både i Studentparlamentet og i media. Mottakelse av foredragsholder: Julie Introduksjon av foredragsholder: Julie 16:45 Foredrag om tillitsvalgtrollen ved (ikke avgjort) Foredrag ved Roald Bjørklund eller Henning Bang. Roald Bjørklund underviser i organisasjon- og rettspsykologi ved UiO, og har vært pådriver for å starte opp faget PSY1900 organisasjonspsykologi for studenttillitsvalgte. Henning Bang underviser i gruppeledelse og organisasjonspsykologi på UiO og er ekspert på god møtedrift. Gjennom å skape en bevissthet rundt rollen man innehar som studenttillitsvalgt, hvilke muligheter man har for påvirkning og hvordan man kan arbeide godt i en slik rolle håper vi å styrke det studentpolitiske arbeidet på UiO. For mange av representantene i studentparlamentet er dette deres første verv som tillitsvalgt, og mange har lite erfaring med denne typen arbeid fra før. Som en inngangsportal for et videre engasjement i studentsaker anser vi det derfor som sentralt å gi trygghet i rollen, og styrke representantenes bevissthet rundt egne muligheter og rettigheter. Arbeidsutvalget mener at dette foredraget vil styrke det studentpolitiske arbeidet i parlamentet og på institusjonen generelt 17:15 Foredrag om studentparlamentet og arbeidsutvalgets rolle ved Hans Christian og Julie En innføring i Studentparlamentets funksjon er ikke en oppgave som bør ligge hos listene alene, men som de heltidstillitsvalgte bør hjelpe til med. Likhet i formell kunnskap om parlamentets funksjon er slik vi ser det en forutsetning for å sikre en god demokratisk prosess i parlamentet. Videre har vi et ønske om at representantene skal ha en god oversikt over arbeidsutvalgets funksjon og den interne fordelingen av ansvarsområder. En forventningsavklaring rundt disse rollene vil gi representantene et mer realistisk bilde av AU og hva de kan forvente av sine fulltidsvalgte, og klargjør hvilke muligheter AU har for politisk påvirkning gjennom eksempelvis uformell påvirkning, komitéarbeid og styreverv. Vi tror at dette vil styrke demokratiet i parlamentet, siden vi anser det som avgjørende for utformingen av politikk at man har en god forståelse for utøvende organs rolle og funksjon. Introduksjon av foredragsholder: Line 17:45 Tale og debattkurs ved (kursgruppa til NSO) Det er viktig å ha en aktiv debatt i studentparlamentet for å ta vare på et godt demokrati. Derfor ønsker vi å holde et tale-og debattkurs der representantene lærer taleteknikk,

9 manusoppbygning, stemmebruk og kroppsspråk slik at de blir trygge på talerstolen. Ofte kan det være vanskelig som ny tillitsvalgt å vite hvordan man skal bygge opp en tale, eller hvordan man skal forholde seg til motdebattanter, publikum og debattleder. Studentparlamentet mener et slikt kurs er viktig for å kunne skjøtte tillitsvalgtvervet på en god måte, og for å kunne takle situasjoner med vanskelige og ubehagelige spørsmål. 18:45 Tid til skift og pause før kveldens opplegg 20:00 Middag 21:00 Sosialt med leker Lørdag 08:00 Frokost 09:00 Workshop om politisk plattform i grupper våre politiske områder Vi ønsker at arbeidet med politisk plattform for SP skal involvere hele parlamentet, og ikke baseres på skjevhet mellom listene på grunn av forskjeller i ressurser og erfaring. Dermed ser vi det som hensiktsmessig å involvere hele parlamentet i en workshop for å utarbeide politisk plattform. Dette typen utjevnende tiltak mellom nye og eldre lister er noe tidligere AU har erfart at etterspørres. Dette er også ekstra relevant i år, siden vi har en nyopprettet liste med oss, som vil ha et enda større behov for slik listeuavhengig opplæring. Selve utarbeidelsen av politisk plattform vil foregå i grupper inndelt på tvers av lister. Slik sørger vi for en politisk plattform med bred politisk forankring i parlamentet. 11:15 Pause 11:30 Skrivekurs ved (kursgruppa til NSO?) hvordan skrive resolusjoner og endringsforslag For å kunne delta aktivt i studentpolitikken mener vi at det er viktig at alle representantene skal føle seg trygge i sine ferdigheter til å fremme saker skriftlig. Vi ønsker derfor å holde et skrivekurs med fokus på læring i å skrive gode resolusjoner og endringsforslag. Kurset vil inneholde et kort introduksjonsforedrag om disse skriveteknikkene, før listene går sammen i grupper for å gjennomføre praktiske øvelser. Dette er i likhet med posten over et tiltak som vi håper vil gi listene et likere utgangspunkt, uavhengig av erfaring og ressurser innad i hver fraksjon. 12:30 Lunsj 13:30 Studentparlament 101 øvelse i å jobbe med politiske saker i et parlament Her vil deltakerne bli plassert i et typisk møtescenario med ordstyrer og saksliste, hvor de sitter i fraksjoner, har stemmeskilt, og må tegne seg for å ta ordet. De vil på forhånd få utdelt fiktive sakspapirer, og må i løpet av øvelsen debattere og stemme over en oppdiktet sak. Dette er et

10 interaktivt opplegg med to tiltenkte funksjoner: På den ene siden ønsker vi å gjenskape en typisk møtesituasjon i et politisk organ som studentparlamentet. Dette fordi representantene har forskjellig bakgrunn, og ulik erfaring med prosesser som debatt og votering. Ved å gi alle en ufarlig arena å øve seg på vil alle stille likere i faktiske møtesituasjoner, og få en skikkelig innføring i riktig prosess. Det andre aspektet ved denne øvelsen er å gi representantene trening i å argumentere overbevisende, fremme politiske meninger og snakke foran forsamlinger. Ved å få representantene til å debattere en oppdiktet sak håper vi å senke terskelen for å ta ordet i mer alvorlige forsamlinger, gi alle muligheten til å få inn god møtekutyme fra starten av, og motarbeide hersketeknikker og annen dårlig organisasjonskultur. 14:30 Workshop om politisk plattform - fortsettelse 15:30 Felles presentasjon av gruppearbeidet med politisk plattform 16:30 Pause 16:45 Kampanjeworkshop i grupper hva bør SP ha kampanje om i år? I denne posten vil parlamentet bli delt inn i blandede grupper, og får i oppgave å komme opp med en idé til en kampanje om en viktig studentsak, som de deretter skal selge til parlamentet gjennom en video. Alle videoene skal så bli vist på storskjerm og det stemmes over hvilken idé som er den beste. Vinnerforslaget vil bli gjennomført av studentparlamentet i løpet av perioden. Dette er en øvelse som trener representantene i samarbeid og å tenke politisk. De får øvelse i å bedrive påvirkningsarbeid, blir oppfordret til å tenke på hvordan man kan spre studentpolitiske budskap til studentmassen, og oppnå gjennomslag. Dette kan føre til økt utadvendt politisk aktivitet i de forskjellige listene gjennom året, og det hjelper arbeidsutvalget med å få i gang en kampanje som hele Studentparlamentet kjenner eierskap til. Medlemmer av arbeidsutvalget har tidligere hatt svært positive erfaringer med denne typen øvelse. 19:00 Tid til skift og pause før kveldens opplegg 20:00 Middag Sosial kos utover kvelden Søndag 09:00 Frokost 10:00 Handlingsplanen funksjon og tilbakeblikk Hvert år i slutten av august/starten av september avholder Studentparlamentet sitt handlingsplanmøte. Her diskuteres og vedtas grunndokumentene, politikken som Studentparlamentet skal jobbe for. Handlingsplanen legger føringer og prioriterer hva studentparlamentet skal jobbe med det kommende året, og fungerer som arbeidsutvalgets arbeidsprogram. Det er et viktig dokument som alle representanter i Studentparlamentet, og resten av studentdemokratiet på UiO bør være kjent med. For at representantene skal være

11 forberedt til handlingsplanmøte, og for at de skal ha nok kunnskap til å legge frem gode og konstruktive forslag ønsker vi å gå gjennom handlingsplanen på en grundig måte. Vi vil starte med å se gjennom fjorårets Handlingsplan - hvilke punker som ble gjennomført og hvilke punker som viste seg vanskelige å få til, og hvordan disse ble jobbet med. Med dette ønsker vi å belyse funksjonen handlingsplanen har for Studentparlamentet ved UiO. 10:30 Fraksjonsmøter om handlingsplan med listene Studentparlamentet ved UiO har et listesystem bestående av åtte lister: Blå liste, Samfunnsviterlista, Realistlista, Sosialdemokratene, Liberal liste, Venstrealliansen, Grønn liste og Internasjonalista. Alle listene har sin egen politikk, og sitt eget valgprogram. Dette resulterer i ulike syn på prioriteringer i politikken til Studentparlamentet. For å opprettholde demokratiet og listesystemet vi har på UiO, er det viktig at de forskjellige listene får diskutere deres syn på hva som bør inn i årets handlingsplan. Vi ønsker også å oppfordre listene til å engasjere seg utover tiden de bruker i Studentparlamentet, og mener listetilhørighet er med på å bidra til dette. Vi anser dette som en god mulighet til å snakke om egen politikk, og til å diskutere prioriteringer i mindre fora. 11:00 Pause 11:15 Debatt om handlingsplan I lys av det som står i teksten over mener vi det er viktig å diskutere neste års handlingsplan. På denne måten får vi i AU muligheten til å se hva som kan bli de store politiske sakene neste år, samtidig som representantene får overblikk over hva som er viktige prioriteringer for de forskjellige listene. Ved å debattere handlingsplanen får representantene også en forsmak på hvordan store og viktige debatter foregår, dette er nyttig erfaring å ha med seg når vi skal ta opp store saker senere. 13:00 Lunsj 14:00 Hva er NSO? ved Tine Borg I denne bolken ønsker vi å invitere Studentparlamentet sin medlemslagskontakt, Tine Borg, til å komme og holde et fremlegg om NSO som organisasjon, NSO sin politikk og hva NSO vil jobbe med det kommende året. Vi åpner for at Tine Borg skal få strukturere sitt eget foredrag. Som medlemslag mener vi det er det viktig at representantene på ulike nivå får innsikt i hvorfor vi er medlem av NSO og hvor viktig det er for UiO at vi har et nasjonalt nivå som jobber på våre vegne. 14:30 Kampanjeaudition og avstemming Se Kampanjeworkshop i grupper hva bør SP ha kampanje om i år? i lørdagens program. 15:30 Avsluttende ord fra leder For runde av hele seminaret ønsker leder å si noen velvalgte ord på tampen. 16:00 Hjemreise

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer