Sentralstyret Sakspapir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralstyret Sakspapir"

Transkript

1 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST /16 Gjelder Søknad om midler fra frifond organisasjon - UiO - Politisk seminar Vedlegg til saken: 1. Søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett 3 SØKNAD OM MIDLER FRA FRIFOND ORGANISASJON - UIO - POLITISK SEMINAR FORMÅL Medlemslaget ved Universitetet i Oslo (SP UiO) har innen fristen for å melde saker til behandling i sentralstyret (SST) levert søknad om kroner fra Norsk studentorganisasjons (NSO) frifondsmidler. NSOs økonomireglement krever at søknader over kroner behandles av sentralstyret SAKSPRESENTASJON SP UiO skal avholde seminar for sine tillitsvalgte og samarbeidspartnere, med formål om å «gjennomføre organisasjonsutvikling, og få økt eierskap til studentparlamentets politikk på alle nivå i studentdemokratiet ved UiO». Seminaret er planlagt avholdt september på Klækken Hotel, ved Hønefoss. For å gjennomføre dette seminaret søker SP UiO om kroner ,- fra NSOs frifondsmidler. Fondet «frifond organisasjon» er på totalt kroner (per ), hvorav arbeidsutvalget har innvilget kroner hittil i Formål og innhold Seminaret har flere formål og er tenkt til å bidra til: - kunnskap om studentparlamentets muligheter og begrensninger, lokalt, sentralt og nasjonalt. - Kompetansebygging for studentparlamentets politikk både i møtesalen og utenfor. - Tryggere rammer for SP-UiOs representanter under møter - Være en brobyggende arena Disse formålene er tenkt å resultere i økt kunnskap, engasjement og gjennomslag på flere nivåer både internt, lokalt og eksternt. Selve programmet for seminaret er vedlagt søknaden. Dette inneholder foredrag, workshops, diskusjoner og oppgaver. Målgruppe Deltakere på seminaret er alle faste representanter til studentparlamentet, ledere av studentutvalgene ved UiOs fakulteter, eksterne samarbeidspartnere samt tillitsvalgte i studentparlamentet. Totalt antall inviterte er 58 deltakere. SST /16 Søknad om midler fra frifond organisasjon - UiO - Politisk seminar 2 sider

2 Bakgrunn for søknaden SP UiO har opplevd budsjettkutt i poster tildelt seminar og opplæringsvirksomhet fra 2014 til Dette innebærer mindre mulighet for selvfinansiering av seminaret. Da SP UiO også ønsker å utvide seminaret med 1 dag, vil dette bety en oppholdskostnad (kost og losji inkludert) på kroner Totalt er seminaret budsjettert til kroner Se vedlagt budsjett og søknad VURDERING Fondets formål er at «midlene skal gå til lokale, organiserte aktiviteter relatert til studentpolitisk arbeid». Hvorav «aktivitetene må være knyttet til det øverste studentdemokrati ved utdanningsinstitusjonen» og «målsetningen for bruk av midlene er å øke interessen for- og engasjementet innen studentpolitikk.» ( 1. Formål). Av støtteberettigete tiltak er per 3.1: - Tiltak rettet mot studentene ved utdanningsinstitusjonen, med den hensikt å øke engasjement for og å informere om studentpolitisk virksomhet. - Organisatoriske tiltak som indirekte fremmer fondets formål. - Tiltak som belyser spesielle områder det søkende organ vil ha fokus på. - Tiltak som har som hensikt å informere om Norsk studentorganisasjons virke. - Tiltak som involverer samarbeid med andre organisasjoner. Vurdering av program og søknad Program og søknad fra SP UiO vektlegger seminarets formål som å øke representantenes kunnskapsnivå, utstyre dem med flere politiske verktøy (tale, debatt etc.) samt drive organisasjonsutvikling. I tillegg er det nytt av året å invitere flere deltakere, spesielt ledere av studentutvalgene og andre medlemslag til et slikt seminar. Programmet og intensjonen til seminaret vurderes til å tilfredsstille fondets retningslinjer INNSTILLING Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo innvilges inntil kroner for gjennomføring av sitt prosjekt politisk seminar. Pengene utbetales når regnskap og aktivitetsrapport er levert. SST /16 Søknad om midler fra frifond organisasjon - UiO - Politisk seminar side 2

3 POSTADRESSE POSTBOKS 1088 BLINDERN 0317 OSLO BESØKSADRESSE: VILLA EIKA PROBLEMVEIEN OSLO TIL: Norsk Studentorganisasjon OSLO, Søknad om midler til politisk seminar Tradisjonen til Studentparlamentet ved Universitetet ved Universitetet i Oslo er å samle studentparlamentet med samarbeidspartnere, for å vedta en handlingsplan. I år ønsker vi å bygge videre på denne tradisjonen ved å utvide handlingsplanseminaret til et mer omfattende og samlende seminar, som skal bidra til god kompetansebygging, politikkforståelse og brobygging. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo planlegger derfor å arrangere et politisk seminar september på Klækken Hotel, ved Hønefoss. Vi søker herved om kr ,- for å få økonomisk handlingsrom for å arrangere dette seminaret. Intensjonen for det politiske seminaret er å gjennomføre organisasjonsutvikling og få økt eierskap til studentparlamentets politikk på alle nivå i studentdemokratiet ved Universitetet i Oslo. For å ha grunnlag til å fortsette med organisasjonsutvikling senere i studieåret, ønsker vi å få et godt grunnlag med kompetanseheving og team building i starten av semesteret. Vi ønsker derfor å bruke ressurser på å øke engasjementet og kunnskapen rundt studentpolitikken på UiO, blant interne og eksterne aktører. For å oppnå intensjonen vil vi samle alle representanter i Studentparlamentet, representanter fra hvert studentutvalg, studentmediene, gjester fra andre studentdemokratier og NSO til tre intensive dager. Hovedtema for seminaret vil være Studentparlamentets politikk det kommende året. Vi ønsker å ha en kombinasjon av faglige foredrag, gruppearbeid med presentasjoner, kurs og diskusjon i plenum. På denne måten ønsker vi å gi viktig innsikt i ulike tema på UiO, vår politikk og kunnskap om våre samarbeidspartnere. Vi ønsker også å bidra til eierskap til studentdemokratiet på UiO, samt sikre at de nye representantene blir gitt en verktøykasse i debatt-, tale og skriveteknikk. Målet med seminaret er å bidra til: Kunnskap om studentparlamentets muligheter og begrensninger, lokalt, sentralt og nasjonalt. Kompetansebygging for studentparlamentets politikk både i møtesalen og utenfor. Tryggere rammer for SP-UiOs representanter under møter. Å være en brobyggende arena:

4 o Et mer samlet studentparlament, som gjennom listesystemet ofte blir svært fraksjonert. o Et tettere samarbeid med tillitsvalgte på lokalt nivå. o Et tettere samarbeid med de eksterne samarbeidspartnerne. Vi anser derfor at vår målsetting vil gi resultater på tre nivå: 1) vårt interne studentparlament, 2) lokaldemokratiet og 3) eksterne aktører: Studentparlamentet: Ved å etablere en omstrukturering av handlingsplanseminaret, håper vi at et slikt politisk seminar vil fremstå som en ny arena der Studentparlamentet får tydeligere forankring internt og eksternt. Visjonen for omstruktureringen er at Studentparlamentet blir tettere integrert og tryggere internt. Ved å tilby opplæring over tre dager, håper vi å oppnå et motivert, engasjert og trygt miljø, hvor både nye og gamle deltar i både utforming og gjennomføring av studentparlamentets politikk. Vi har et listesystem som skaper naturlige grupperinger, og ønsket med denne omstruktureringen av handlingsplanseminaret er å skape en større enhetsfølelse og sterkere kompetansebygging. Lokaldemokratiet: Studentdemokratiet ved Universitet i Oslo er i dag tungt preget av fraksjonering, der det i stor grad mangler god systematisk samarbeid om universitetspolitikken mellom lokalt og sentralt nivå. Ved å invitere lederne for de ulike fakultetsutvalgene håper vi å skape et mer samlet studentdemokrati, som står samlet om de viktige sakene på vårt universitet. Lokaldemokratiet på Universitetet i Oslo er en stor uutnyttet ressurs, som vi nå ønsker å etablere enda sterkere. Vi er som parlament avhengig av lokaldemokratiet for å få gjennomslag i de fleste av våre saker, og ved å invitere dem med på et slikt seminar har vi store forhåpninger for å kunne starte opp et godt samarbeid som videre vil bringe med seg mer samspill og gjennomslag. Eksterne aktører: Nytten av å invitere med seg eksterne samarbeidspartnere er stor, da vi som studentpolitikere ofte står overfor samme tematikk og problematikk. Ved å invitere eksterne aktører, som lederne for studentparlamentene ved UiT, HiOA og NMBU ønsker vi å skape et tett samarbeid om nasjonale utfordringer og politikk. Samtidig anser vi det som nyttig å gi studentmediene god innsikt i vår organisasjon og politikk, slik at vi allerede fra studiestart kan bidra til innsikt i vårt arbeid, samt opprette en god kontakt. Da Velferdstinget i Oslo arbeider for mye av det samme som våre lister ønsker å jobbe for, som for eksempel psykisk helse, vil det også være svært viktig å kunne invitere en representant fra Velferdstinget. Planlagte aktiviteter for seminaret er: - Foredrag: akademiaavtalen, læringsmiljøsatsingen InterAct og studentrepresentantrollen - Team building: Vi simulerer et parlamentsmøte, har navne- og bli kjentleker. - Kursing: skrivekurs i resolusjoner og endringsforslag og debatt og talekurs. - Workshops: politiske utfordringer ved UiO - Diskusjoner: Politisk plattform og handlingsplan for Studentparlamentet ved UiO

5

6 Budsjett Politisk seminar 2015 Tilskudd Egen budsjettpost Tilskudd NSO Kr ,- Kr ,- SUM Kr ,- Budsjettposter Buss Kr 7 000,- Reisekostnader andre deltakere Kr 1 000,- Opphold Kr ,- Mellommåltider Kr 1 000,- Andre kostnader Kr 2 000,- SUM Kr ,-

7 Foreløpig program for politisk seminar Fredag 13:00 Avgang fra Villa Eika 14:00 Velkommen til seminar! Julie ønsker velkommen, og gir praktisk informasjon om seminaret 14:30 Bli kjent! Øvelser og leker Inndeling i seks grupper. Gruppeledere: Line, Heidi, Hans Christian, Kristian og Julie Lek: Inndeling i geografisk beliggenhet, alder, høyde og studie (beliggenhet på Blindern) Introduksjon: alle i gruppa Intensjon: Deler av programmet for seminaret er siktet inn mot øvelser og leker som skal gjøre deltakerne bedre kjent og trygge på de situasjonene de kan møte i løpet av året som tillitsvalgte. Derfor har vi valgt å ha en del programposter med interaktivt og uformelt innhold, som oppfordrer til lek og moro, i tillegg til middag og opplegg på kveldene som gir deltakerne mulighet til å bli bedre kjent på eget initiativ. 15:20 Pause 15:30 Foredrag om InterAct ved Knut Mørken Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN-fakultetet) står foran en revisjon av sine studieprogrammer. Revisjonen er starten på en mer systematisk og helhetlig tilnærming til utdanningsutvikling ved fakultetet. Med satsingen InterAct ønsker fakultetsledelsen å fremme en kultur som fordrer kreativitet og bred delaktighet i utviklingen av fakultetet. Det er et mål å sette fokus på hvordan emner fungerer sammen og danner en helhet, slik at instituttene sammen skal definere og implementere gode, helhetlige studieprogrammer. MN-fakultetet setter med InterAct fokus på universitetets viktigste oppgave, som er utdanning av fremtidens arbeidskraft. De mener de må ha en systematisk og vitenskapelig tilnærming til utdanning, slik det i dag er på forskning, for å lykkes med å utdanne de realfaglige fagpersonene som skal legge mye av premissene for det fremtidige samfunnet og for å adressere utfordringer vi ennå ikke kjenner til. Tre av hovedområdene i utdanningssatsingen er helhetstilnærming, læringsmiljø og ansattkultur. Vi mener tillitsvalgte vil dra nytte av et foredrag om InterAct for å få kunnskap om hvordan utdanning kan ses i et helhetsperspektiv, og hvordan MN-fakultetet her ser utdanningen i lys av hva de tror deres kandidater møter i en livslang karriere. Mottakelse av foredragsholder: Julie Introduksjon av foredragsholder: Julie 16:00 Foredrag om Akademia-avtalen ved Morten Dæhlen I 2014 ble AKADEMIA-avtalen debattert mye både på UiO og nasjonalt. Samtidig har forskning på fossile energikilder vært et omdiskutert tema både i Studentparlamentet og blant studentforeninger på Blindern. AKADEMIA-avtalen er en avtale mellom UiO og Statoil som er basert på grunnprinsippet om fellesinteresser mellom disse. UiO har i forhandlingene med Statoil fremmet forslag til at midlene disponeres på fire generiske områder, og fått gjennomslag for alle: modellering og analyse av store datamengder («big data analytics»),fluidmekanikk og

8 16:30 Pause flerfasestrømming, strukturgeologi og bassengmodellering samt bærekraftige energisystemer. Unntaket fra disse generiske områdene er støtte til et konkret prosjekt rettet mot CO 2 -lagring. Dæhlen vil i dette foredraget gå gjennom avtalen, og presentere hvordan disse satsingene henger sammen med MN-fakultetets helhetlige strategi, inkludert deres planer for forskning og utdanning innen energi, miljø og klima. Han vil også presentere en mer systematisk oversikt over hva pengene går til. Et annet aspekt som er viktig i AKADEMIA-avtalen er problematikken rundt samarbeid med oljebransjen i lys av de klimautfordringer verden står ovenfor, og hvorfor MN-fakultetet har valgt å gå i dialog med oljebransjen fremfor å boikotte den. Studentparlamentet mener tillitsvalgte vil dra nytte av informasjon rundt UiOs samarbeid med oljenæringen for å kunne uttale seg på et faglig grunnlag både i Studentparlamentet og i media. Mottakelse av foredragsholder: Julie Introduksjon av foredragsholder: Julie 16:45 Foredrag om tillitsvalgtrollen ved (ikke avgjort) Foredrag ved Roald Bjørklund eller Henning Bang. Roald Bjørklund underviser i organisasjon- og rettspsykologi ved UiO, og har vært pådriver for å starte opp faget PSY1900 organisasjonspsykologi for studenttillitsvalgte. Henning Bang underviser i gruppeledelse og organisasjonspsykologi på UiO og er ekspert på god møtedrift. Gjennom å skape en bevissthet rundt rollen man innehar som studenttillitsvalgt, hvilke muligheter man har for påvirkning og hvordan man kan arbeide godt i en slik rolle håper vi å styrke det studentpolitiske arbeidet på UiO. For mange av representantene i studentparlamentet er dette deres første verv som tillitsvalgt, og mange har lite erfaring med denne typen arbeid fra før. Som en inngangsportal for et videre engasjement i studentsaker anser vi det derfor som sentralt å gi trygghet i rollen, og styrke representantenes bevissthet rundt egne muligheter og rettigheter. Arbeidsutvalget mener at dette foredraget vil styrke det studentpolitiske arbeidet i parlamentet og på institusjonen generelt 17:15 Foredrag om studentparlamentet og arbeidsutvalgets rolle ved Hans Christian og Julie En innføring i Studentparlamentets funksjon er ikke en oppgave som bør ligge hos listene alene, men som de heltidstillitsvalgte bør hjelpe til med. Likhet i formell kunnskap om parlamentets funksjon er slik vi ser det en forutsetning for å sikre en god demokratisk prosess i parlamentet. Videre har vi et ønske om at representantene skal ha en god oversikt over arbeidsutvalgets funksjon og den interne fordelingen av ansvarsområder. En forventningsavklaring rundt disse rollene vil gi representantene et mer realistisk bilde av AU og hva de kan forvente av sine fulltidsvalgte, og klargjør hvilke muligheter AU har for politisk påvirkning gjennom eksempelvis uformell påvirkning, komitéarbeid og styreverv. Vi tror at dette vil styrke demokratiet i parlamentet, siden vi anser det som avgjørende for utformingen av politikk at man har en god forståelse for utøvende organs rolle og funksjon. Introduksjon av foredragsholder: Line 17:45 Tale og debattkurs ved (kursgruppa til NSO) Det er viktig å ha en aktiv debatt i studentparlamentet for å ta vare på et godt demokrati. Derfor ønsker vi å holde et tale-og debattkurs der representantene lærer taleteknikk,

9 manusoppbygning, stemmebruk og kroppsspråk slik at de blir trygge på talerstolen. Ofte kan det være vanskelig som ny tillitsvalgt å vite hvordan man skal bygge opp en tale, eller hvordan man skal forholde seg til motdebattanter, publikum og debattleder. Studentparlamentet mener et slikt kurs er viktig for å kunne skjøtte tillitsvalgtvervet på en god måte, og for å kunne takle situasjoner med vanskelige og ubehagelige spørsmål. 18:45 Tid til skift og pause før kveldens opplegg 20:00 Middag 21:00 Sosialt med leker Lørdag 08:00 Frokost 09:00 Workshop om politisk plattform i grupper våre politiske områder Vi ønsker at arbeidet med politisk plattform for SP skal involvere hele parlamentet, og ikke baseres på skjevhet mellom listene på grunn av forskjeller i ressurser og erfaring. Dermed ser vi det som hensiktsmessig å involvere hele parlamentet i en workshop for å utarbeide politisk plattform. Dette typen utjevnende tiltak mellom nye og eldre lister er noe tidligere AU har erfart at etterspørres. Dette er også ekstra relevant i år, siden vi har en nyopprettet liste med oss, som vil ha et enda større behov for slik listeuavhengig opplæring. Selve utarbeidelsen av politisk plattform vil foregå i grupper inndelt på tvers av lister. Slik sørger vi for en politisk plattform med bred politisk forankring i parlamentet. 11:15 Pause 11:30 Skrivekurs ved (kursgruppa til NSO?) hvordan skrive resolusjoner og endringsforslag For å kunne delta aktivt i studentpolitikken mener vi at det er viktig at alle representantene skal føle seg trygge i sine ferdigheter til å fremme saker skriftlig. Vi ønsker derfor å holde et skrivekurs med fokus på læring i å skrive gode resolusjoner og endringsforslag. Kurset vil inneholde et kort introduksjonsforedrag om disse skriveteknikkene, før listene går sammen i grupper for å gjennomføre praktiske øvelser. Dette er i likhet med posten over et tiltak som vi håper vil gi listene et likere utgangspunkt, uavhengig av erfaring og ressurser innad i hver fraksjon. 12:30 Lunsj 13:30 Studentparlament 101 øvelse i å jobbe med politiske saker i et parlament Her vil deltakerne bli plassert i et typisk møtescenario med ordstyrer og saksliste, hvor de sitter i fraksjoner, har stemmeskilt, og må tegne seg for å ta ordet. De vil på forhånd få utdelt fiktive sakspapirer, og må i løpet av øvelsen debattere og stemme over en oppdiktet sak. Dette er et

10 interaktivt opplegg med to tiltenkte funksjoner: På den ene siden ønsker vi å gjenskape en typisk møtesituasjon i et politisk organ som studentparlamentet. Dette fordi representantene har forskjellig bakgrunn, og ulik erfaring med prosesser som debatt og votering. Ved å gi alle en ufarlig arena å øve seg på vil alle stille likere i faktiske møtesituasjoner, og få en skikkelig innføring i riktig prosess. Det andre aspektet ved denne øvelsen er å gi representantene trening i å argumentere overbevisende, fremme politiske meninger og snakke foran forsamlinger. Ved å få representantene til å debattere en oppdiktet sak håper vi å senke terskelen for å ta ordet i mer alvorlige forsamlinger, gi alle muligheten til å få inn god møtekutyme fra starten av, og motarbeide hersketeknikker og annen dårlig organisasjonskultur. 14:30 Workshop om politisk plattform - fortsettelse 15:30 Felles presentasjon av gruppearbeidet med politisk plattform 16:30 Pause 16:45 Kampanjeworkshop i grupper hva bør SP ha kampanje om i år? I denne posten vil parlamentet bli delt inn i blandede grupper, og får i oppgave å komme opp med en idé til en kampanje om en viktig studentsak, som de deretter skal selge til parlamentet gjennom en video. Alle videoene skal så bli vist på storskjerm og det stemmes over hvilken idé som er den beste. Vinnerforslaget vil bli gjennomført av studentparlamentet i løpet av perioden. Dette er en øvelse som trener representantene i samarbeid og å tenke politisk. De får øvelse i å bedrive påvirkningsarbeid, blir oppfordret til å tenke på hvordan man kan spre studentpolitiske budskap til studentmassen, og oppnå gjennomslag. Dette kan føre til økt utadvendt politisk aktivitet i de forskjellige listene gjennom året, og det hjelper arbeidsutvalget med å få i gang en kampanje som hele Studentparlamentet kjenner eierskap til. Medlemmer av arbeidsutvalget har tidligere hatt svært positive erfaringer med denne typen øvelse. 19:00 Tid til skift og pause før kveldens opplegg 20:00 Middag Sosial kos utover kvelden Søndag 09:00 Frokost 10:00 Handlingsplanen funksjon og tilbakeblikk Hvert år i slutten av august/starten av september avholder Studentparlamentet sitt handlingsplanmøte. Her diskuteres og vedtas grunndokumentene, politikken som Studentparlamentet skal jobbe for. Handlingsplanen legger føringer og prioriterer hva studentparlamentet skal jobbe med det kommende året, og fungerer som arbeidsutvalgets arbeidsprogram. Det er et viktig dokument som alle representanter i Studentparlamentet, og resten av studentdemokratiet på UiO bør være kjent med. For at representantene skal være

11 forberedt til handlingsplanmøte, og for at de skal ha nok kunnskap til å legge frem gode og konstruktive forslag ønsker vi å gå gjennom handlingsplanen på en grundig måte. Vi vil starte med å se gjennom fjorårets Handlingsplan - hvilke punker som ble gjennomført og hvilke punker som viste seg vanskelige å få til, og hvordan disse ble jobbet med. Med dette ønsker vi å belyse funksjonen handlingsplanen har for Studentparlamentet ved UiO. 10:30 Fraksjonsmøter om handlingsplan med listene Studentparlamentet ved UiO har et listesystem bestående av åtte lister: Blå liste, Samfunnsviterlista, Realistlista, Sosialdemokratene, Liberal liste, Venstrealliansen, Grønn liste og Internasjonalista. Alle listene har sin egen politikk, og sitt eget valgprogram. Dette resulterer i ulike syn på prioriteringer i politikken til Studentparlamentet. For å opprettholde demokratiet og listesystemet vi har på UiO, er det viktig at de forskjellige listene får diskutere deres syn på hva som bør inn i årets handlingsplan. Vi ønsker også å oppfordre listene til å engasjere seg utover tiden de bruker i Studentparlamentet, og mener listetilhørighet er med på å bidra til dette. Vi anser dette som en god mulighet til å snakke om egen politikk, og til å diskutere prioriteringer i mindre fora. 11:00 Pause 11:15 Debatt om handlingsplan I lys av det som står i teksten over mener vi det er viktig å diskutere neste års handlingsplan. På denne måten får vi i AU muligheten til å se hva som kan bli de store politiske sakene neste år, samtidig som representantene får overblikk over hva som er viktige prioriteringer for de forskjellige listene. Ved å debattere handlingsplanen får representantene også en forsmak på hvordan store og viktige debatter foregår, dette er nyttig erfaring å ha med seg når vi skal ta opp store saker senere. 13:00 Lunsj 14:00 Hva er NSO? ved Tine Borg I denne bolken ønsker vi å invitere Studentparlamentet sin medlemslagskontakt, Tine Borg, til å komme og holde et fremlegg om NSO som organisasjon, NSO sin politikk og hva NSO vil jobbe med det kommende året. Vi åpner for at Tine Borg skal få strukturere sitt eget foredrag. Som medlemslag mener vi det er det viktig at representantene på ulike nivå får innsikt i hvorfor vi er medlem av NSO og hvor viktig det er for UiO at vi har et nasjonalt nivå som jobber på våre vegne. 14:30 Kampanjeaudition og avstemming Se Kampanjeworkshop i grupper hva bør SP ha kampanje om i år? i lørdagens program. 15:30 Avsluttende ord fra leder For runde av hele seminaret ønsker leder å si noen velvalgte ord på tampen. 16:00 Hjemreise

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 4 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 20.04.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 02.04-15/16 Gjelder Vedlegg til saken: 1. Søknad 2. Spesifisert budsjett 3. Rapport tidligere tur Søknad NTNU

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema Formalia: Navn: Sandra Yeomans Telefonnummer: 41209307 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: x Studie: Administrasjon og ledelse (bachelor)

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 Tid: Mandag 29. februar 2016

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Kandidatskjema VT 06/14

Kandidatskjema VT 06/14 Kandidatskjema VT 06/14 Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) Det er førehandsmeldt ein kandidat til VT-AU. 1 Magnus Brekke Nygaard Magnus Brekke Nygaard magnus@fri24.com 98414983 AU-medlem med idrett

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden REFERAT MØTE 20/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG OSLO, 17.07.2012 Tid: Tirsdag 17.juli 2012, kl. 1530 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på Organisasjonsdagene enn det som var forventet.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling

Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling Knut Mørken Matematisk institutt Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo NOKUTs seminar om kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 02/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.05 09.38 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice.

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Nasjonalt topplederprogram Tove Ofstad Holan Trondheim 11.05.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet St. Olavs driftsservice

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-14/15 Dato/tid 06.11.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002970 Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften POSTADRESSE POSTBOKS 1088 BLINDERN 0317 OSLO BESØKSADRESSE: VILLA EIKA PROBLEMVEIEN 5 0313 OSLO TIL: Kunnskapsdepartementet OSLO, 10.08.2015 Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven

Detaljer

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium UTVIKLING TRENING - STUDIUM Lederskap AS og Høgskolen

Detaljer

Fra CSE til InterAct: USITs rolle?

Fra CSE til InterAct: USITs rolle? Fra CSE til InterAct: USITs rolle? Knut Mørken! Matematisk institutt Det matematisk naturvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo USIT 7. november 2013 Fra Computing in Science Education til generell

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer