Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør OSS, Direktør fag og pasientsikkerhet, Prosjektdirektører Ingen Presentasjon holdes i styremøte SAK 144/2011 ORIENTERINGSSAK HELHETLIG PLAN FOR SAMLOKALISERINGER, AREALUTVIKLINGSPLAN OG VEDLIKEHOLDSPLAN FORSLAG TIL VEDTAK: Styret tar redegjørelsen om helhetlig plan for samlokaliseringer, arealutviklingsplan og vedlikeholdsplan til orientering. Oslo, den 8. desember 2011 Bjørn Erikstein

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 144/2011 Side 2 av 8 1. Sammendrag Det har gjennom høsten vært arbeidet systematisk med fire planer som alle berører arealer og virksomhet i Oslo universitetssykehus HF: 1. Helhetlig plan for samlokaliseringer 2. Arealutviklingsplan Vedlikeholdsplan 4. Plan for arealbruk knyttet til Helsearena Aker (omtales i sak 145/2011) De to første planene har ulike tidsperspektiv. I helhetlig plan for samlokaliseringer ligger tiltak som planlegges gjennomført i eksisterende bygningsmasse. I arealutviklingsplan legges det til rette for nybygg og ombygninger som ytterligere virkemiddel for samlokalisering. Disse to planene er harmonisert og følger på hverandre. I tilknytning til dette, er det arbeidet med en totaloversikt over de investeringsbehov som knytter seg til samlokaliseringer i Oslo universitetssykehus HF, både på kort (fase I helhetlig plan for samlokaliseringer) og lang sikt (fase II og III arealutviklingsplan). Sykehusets vedlikeholdsplan prioriteres slik at den understøtter de to øvrige planene og dermed sikrer at det ikke foretas unødvendige investeringer i bygg som skal saneres eller ombygges som en del av det fremtidige sykehuset. Sykehusets samlede vedlikeholdsbehov er så stort at det ikke kan løses gjennom et regulært vedlikeholdsbudsjett, men må sees som en del av investeringer knyttet til samlokaliseringer i Oslo universitetssykehus HF. Arbeidet med utvikling av en plan for arealbruk på Aker sykehus skjer i regi av Prosjekt Helsearena Aker og omtales nærmere i egen styresak (145/2011). 2. Tidligere vedtak i styret Helhetlig plan for samlokaliseringer inklusive omstillingsprosjekter Dag 4 har tidligere vært omtalt i styresakene 106/2011 (punkt 4) og 135/2011 (punkt 3). Arealutviklingsplanen 2025 har tidligere vært behandlet i styre med følgende vedtak: Sak 07/2010, punkt 4; Styret slutter seg til at det snarest mulig settes i gang en prosess med å planlegge en langsiktig utvikling av den samlede bygningsstrukturen ved Oslo universitetssykehus. I den sammenheng ber styret om å få seg forelagt en vurdering av driftseffektivitet knyttet til nåværende bygningsmasses geografiske plassering og sammensetning, og en vurdering av kostnader knyttet til ombygging av den dårligste bygningsmassen vs. nybygg. Vedlikeholdsplan for Oslo universitetssykehus HF inklusive Arbeidstilsynets vedtak om pålegg har tidligere vært omtalt i styresakene 120/2011 (punkt 6) og 135/2011 (punkt 5).

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 144/2011 Side 3 av 8 3. Administrerende direktørs vurdering og anbefaling Styret har ønsket status for arbeidet med samlokalisering, status for arealutviklingsplan og foretakets arbeid med vedlikeholdsplan på bakgrunn av blant annet Arbeidstilsynets pålegg. Formålet med denne styresaken er å gi styret en oppdatert status på det arbeidet som har foregått på dette området. Redegjørelsen i styresaken viser at det gjennom høsten har vært arbeidet godt med planer for samlokaliseringstiltak i Oslo universitetssykehus HF, og at planene for den videre utviklingen av sykehuset nå tar form. I arbeidet som er utført er det sørget for kvalitetssikring av både pågående og planlagte prosjekter med tanke på faglige avhengigheter og behov for støttefunksjoner. Videre viser oversikten at det er foretatt harmonisering av planer for samlokalisering på både kort og lang sikt. Oslo universitetssykehus HF har et stort vedlikeholdsetterslep, i tillegg til at foretaket er eier av et stort antall kvm fredede bygg. Det er administrerende direktørs vurdering at foretaket har lagt til rette for en god prosess for å oppnå en vedlikeholdsplan og en helhetlig plan for samlokaliseringer og arealutviklingsplan. Dette er viktig for å sikre at foretaket ikke foretar unødvendige investeringer i bygg som skal saneres eller ombygges. Oppgaven må fortsatt sikres tid og gjennomtenkning når en skal forme et varig, framtidig og tidsmessig sykehus. I planarbeidet inngår også risikovurderinger for å sikre en forsvarlig pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Det er viktig å påpeke at gjennomføringen av planene i en framtid vil kreve tett koordinering og detaljert planlegging og at det vil være et svært krevende løp å håndtere mange prosjekter samtidig i forhold til sykehusets totale kapasitet. Oslo universitetssykehus HF har hatt dialog med Helse Sør-Øst RHF om planene som foreligger, spesielt med fokus på investeringsbehovet for 2013 for å sikre at fremdriften i utviklingsplanen ikke forsinkes grunnet manglende finansiering. Det arbeides nå med en siste kvalitetssikring av investeringsbehov for Foretaket har arbeidet med sikte på at styret på første styremøte i 2012 vil få seg forelagt helhetlig plan for samlokaliseringer, arealutviklingsplan og vedlikeholdsplan til beslutning. Dette er nødvendig blant annet på bakgrunn av Arbeidstilsynets pålegg og varsel om tvangsmulkt. 4. Faktabeskrivelse 4.1 Helhetlig plan for samlokaliseringer fase I Helhetlig plan for samlokaliseringer fase I omhandler hovedsakelig prosjekter som skal bidra til samlokaliseringer av virksomhet innen dagens bygningsmasse, det vil si i et kortsiktig tidsperspektiv. Unntaket her er det nye akuttmottaket som er en del av denne porteføljen. Opprinnelig omfattet samlokaliseringer de såkalte grønne og gule Dag 4-arealprosjektene som enten skulle sikre overføring av døgn- og akuttvirksomhet fra Aker sykehus til Ullevål sykehus eller samle regionsfunksjoner til henholdsvis Rikshospitalet eller Radiumhospitalet. Disse prosjektene er det bevilget investeringsmidler til på til sammen 1.5 mrd NOK.

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 144/2011 Side 4 av 8 I ettertid har det vært behov for en kvalitetssikring av både de pågående og planlagte prosjektene, samt å legge disse inn i en helhetlig plan. Det har i denne sammenheng vist seg at det er behov for å revurdere enkelte av prosjektene (spesielt de gule som ikke allerede er under gjennomføring) og se dem opp mot nye prosjekter som hittil ikke har vært en del av porteføljen. Nye prosjekter omhandler eksempelvis tiltak innen psykisk helse og avhengighet, som tidligere ikke har vært en del av Dag 4-arealprosjektene. Også følgeprosjekter som utledes av de allerede planlagte prosjektene som eksempelvis behov for økte radiologitjenester eller andre diagnostiske behov er med i den totale planen som vil sikre at faglige avhengigheter og kapasitet innen støttefunksjoner er tilpasset endret virksomhet. I tillegg til nye prosjekter og følgeprosjekter så vil det være behov for å sikre midler til prosjektering av de neste fasene knyttet til samlokaliseringer, dvs til prosjektering av fase II av arealutviklingsplanen. Dette vil sikre at man får igangsatt såkalte konseptfaser for hhv somatikk og psykisk helse, samt prosjektering av nye bygg inkludert erstatningsbygg. I det videre arbeidet med helhetlig plan vil utarbeidelse av en innholdsstrategi stå sentralt, slik at en hensiktsmessig funksjonsfordeling som ivaretar faglige avhengigheter og driftsmessige forhold sikres. Arbeidet skal blant annet bidra til en plassering av lands- og regionssykehusfunksjoner innen sykehusets sentrale arealer. Fagområdene dette omhandler er blant annet thoraxkirurgi, nevrokirurgi, ortopedi, hjerneslag og karkirurgi med flere. En helhetlig planlegging av disse fagområdene skal gjøres med bred involvering av sentrale fagmiljøer og tillitsvalgte. Det er også viktig å understreke at et slikt helhetlig planlegging ikke skal være til hinder for mer kortsiktige driftstilpasninger, som sikrer mulighet til å utnytte ledig kapasitet ved en lokalisasjon. Det vises for øvrig til sak 143/2011 (budsjettsaken) der det omtales hvilke samlokaliseringstiltak som nå vil gå til forprosjektfasen for detaljplanlegging. Disse omfatter i hovedsak prosjekter som skal sikre at akuttvirksomhet ved Aker sykehus kan tas ned, en første pulje av samlokaliseringsprosjekter for psykisk helse og avhengighet samt noen følgeprosjekter knyttet til diagnostikk og intervensjon. Flere prosjekter vil følge på etter hvert som den helhetlige planen legges. I arbeidet med helhetlig plan for samlokaliseringer pågår det også en tett koordinering med prosjekt Helsearena Aker, slik at planer for utflytting av aktivitet fra Aker sykehus henger sammen med planer for innflytting av aktivitet på Aker sykehus. Det vises i denne sammenheng til sak 145/2011 som omhandler prosjekt Helsearena Aker.

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 144/2011 Side 5 av Arealutviklingsplan samlokaliseringer fase II og III Prosess Arealutviklingsplanen har blitt til gjennom en prosess som startet i september Ettersom planen har vokst frem har den blitt gjennomgått og bearbeidet i faglige medvirkningsgrupper innen psykisk helse og avhengighet, somatikk, ikke medisinsk service (Oslo sykehusservice) og forskning, innovasjon og utdanning. Disse gruppene har hatt i alt 9 møter i perioden. De strategiske avklaringene har skjedd i ledergruppediskusjoner våren 2011, og har dannet premissene for ferdigstilling av arealutviklingsplanen. For øvrig har det vært gjentatte diskusjoner i dialogmøter med tillitsvalgte og verneombud (som også har deltatt i medvirkningsgruppene), planen har ligget på intranett siden april og har vært presentert og diskutert i diverse møter i klinikkene, allmøter, brukerutvalg og for verneombud. Styret ble orientert om metodikk og foreløpige konklusjoner i september i år, og får med denne saken en ny orientering. Eksternt har arealutviklingsplanen blitt diskutert med Oslo kommune, Riksantikvar, Byantikvar, Plan- og Bygningsetaten, Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF. Fra oktober har Helse Sør-Øst RHF deltatt i koordineringsmøter hver 14. dag for å bidra til felles forståelse og prosess. Utvikling av Campus Oslo Med Campus Oslo forstås området mellom Rikshospitalet og Gaustad sykehus på den ene side og Ullevål sykehus på den andre side - og med Universitetet i Oslo og Forskningsparken i sentrum. En samlet utvikling av dette området fanger opp internasjonale trender innen medisin og utdanning og svarer ut oppdraget med å lage et sykehus som både rommer det sjeldne for Norge og har plass for det alminnelige for Oslos befolkning. Det er samme internasjonale trend innen forskning og fagutvikling - kalt konvergens - der både fag og forskning utvikles i møtet mellom ulike fagområder og profesjoner. Per i dag utnytter vi ikke fullt ut de muligheter som ligger i nærheten mellom sykehus og Universitet. Denne muligheten visualiseres lettest i bygg og direkte naboskap, men skal mens ny bygningsmasse planlegges utvikles som organisatorisk samarbeid - med forskning, innovasjon og utdanning som sentrale bærebjelker. Klinisk aktivitet på en, to eller tre hovedlokalisasjoner Ut fra hensynet til så vel pasient som faglig utvikling, logistikk og driftsøkonomi, har Oslo universitetssykehus HF et ønske om å samle driften på færrest mulig geografiske lokalisasjoner. Med et utgangspunkt på omlag en million kvadratmeter spredt på 70 adresser og 186 bygninger er dette en omfattende oppgave som må realiseres gradvis. Oslo universitetssykehus HF har et særlig ansvar for å sørge for at de kvm som er vernet blir tatt godt vare på, dog på en måte som er forenlig med moderne sykehusdrift. Denne utfordringen er unik for Oslo universitetssykehus HF. Ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF har primært bedt om å få beskrevet tre langsiktige alternativer, der alternativ 1 er samling på en lokalisasjon (ut fra tilgjengelig tomteareal betyr det i praksis på Ullevål sykehus), alternativ 2 med drift på to hovedlokalisasjoner (Rikshospitalet/Gaustad og Ullevål sykehus, realiseres ved at Radiumhospitalet og Statens senter for Epilepsi flytter) og alternativ 3 med drift på de tre hovedlokalisasjonene Rikshospitalet/Gaustad, Ullevål sykehus og Radiumhospitalet.

6 Oslo universitetssykehus HF styresak 144/2011 Side 6 av 8 I alle scenarioer forutsettes Aker sykehus utviklet til en samhandlingsarena med Oslo kommune. Det legges opp at det her drives virksomhet både i regi av Oslo universitetssykehus HF, andre Oslo-sykehus og Oslo kommune. Det forventes at det samlede framtidige tilbudet på Aker sykehus vil bidra til å redusere kapasitetsbehovet en ellers ville hatt andre steder i Oslo universitetssykehus HF. Det vises for øvrig til sak 145/2011 som omhandler Prosjekt Helsearena Aker. Det er fysisk mulig å samle hele Oslo universitetssykehus HF på Ullevål sykehus dersom man bygger høyt og fullt ut benytter tomten. Det vil bety at når prosjektet er gjennomført, er det ikke lenger utvidelsesmuligheter i dette området, samtidig som prisen vil bli omlag dobbelt så høy som alternativ 3. En gradvis samling er likevel ønskelig og mulig over tid. Selv om man starter med tre lokalisasjoner, er dette ikke til hinder for at man senere kan endre dette til et ett-lokalisasjonsalternativ om det skulle vise seg gjennomførbart. Det er imidlertid også klare fordeler med å opprettholde Campus Oslo ideen med to hovedlokalisasjoner. Det gir en modell som er mer fleksibel og i stand til å endre seg ettersom samfunnets behov endres over tid, den har beredskapsmessige fordeler og så lenge kompetansen er mobil innenfor Campus åpner modellen for å rendyrke funksjoner i ulike deler av sykehuset. I alternativ 3 vil Radiumhospitalet fortsette som et frittstående kreftsykehus. I internasjonal sammenheng er imidlertid sykehusets pasientgrunnlag lite for å opprettholde en slik organisasjonsform, og ser man på utviklingen innen kreftbehandling vil den fra 2025 kreve nærmere tilknytning til Universitet (inkludert andre fagområder som for eksempel informatikk, kjemi og farmasi) og til den spesialiserte infrastrukturen for pasientbehandling som finnes i resten av Campus. Dermed vil den ideelle videreutviklingen av Radiumhospitalet i et lengre tidsperspektiv være i direkte tilknytning til Rikshospitalet - men et slikt grep vil kreve omfattende omregulering og en lang prosess. Dette lar seg kombinere med bruk av dagens nye bygningsmasse på Radiumhospitalet i minst en 15-års periode, forutsatt at klinisk areal rustes opp. Samlokalisering i Oslo en langvarig rydde- og utviklingsprosess Arealutviklingsplanen legger opp til et utviklingsløp som går over minst 15 år. I løpet av denne perioden vil benyttet areal reduseres fra i overkant av kvm til om lag kvm, og man vil ha utviklet tidsmessige sykehusarealer for fremtidig fagutvikling og drift. Samtidig vil man ha håndtert utfordringen med å eie kvm vernede bygg og det store vedlikeholdsetterslepet som bygningsmassen per i dag bærer preg av.

7 Oslo universitetssykehus HF styresak 144/2011 Side 7 av 8 En oversikt over utviklingsfasene i planen ser slik ut: Samlokalisering i Oslo etablering av Campus Oslo 8 Fase 0 Organisasjon Fase 1 Samlokalisering Fase2 Samlokalisering Fase 3 Samlokalisering Fase 4 Samlokalisering 2025 (Dag 1 og 2) (Dag 4) (Dag 5) Felles ledelse Fra 4 sykehus til felles klinikkstruktur Funksjonsfordeling og samlokalisering innen dagens bygningsmasse Byggefase (nybygg, ombygning og oppgradering) Funksjonsfordele og bygge Funksjonsfordele og bygge Ingen bygg Nytt akutt mottak Ullevål Rikshospitalet: Til og påbygg Forskningsarealer (A) Hotell DNR: Ombygning og oppgradering av kliniske/diagnostisk bygg* PHA: forsterkede plasser Gaustad, Voksenpsyk, BUP og TSB Ullevål Ullevål: Erstatningsbygg (IKT, varme) + UiOfunksjoner * Nytt klinikkbygg med integrerte FoU arealer Rikshospitalet: Utvide F avsnitt PHA: Alderspsyk Ullevål, Langtidsavhengighet Gaustad Ullevål: Geriatri og øye Ombygning og oppgradering DNR inn på Campus (Rikshospitalet) SSE inn på Campus *investeringsbehov fra 2012 Veien videre Arealutviklingsplanen sluttbehandles i løpet av januar i ledergruppen og vil definere den arealmessige rammen som sykehusets virksomhet skal utvikles innenfor. Dette arbeidet vil fortsette i klinikkene og møtes i sykehuset samlede fagstrategi. Endelig behandling av arealutviklingsplanen vil bli berammet til første styremøte neste år. 4.3 Status vedlikeholdsplan for Oslo universitetssykehus HF Arbeidet med vedlikeholdsplan for Oslo universitetssykehus HF pågår for fullt og er koordinert med helhetlig plan for samlokaliseringer og arealutviklingsplan. Planen skal omfatte all bygningsmasse som Oslo universitetssykehus HF har aktivitet i. Til orientering ble det den avholdt statusmøte mellom Arbeidstilsynet og Oslo universitetssykehus HF. Foretaket presenterte da utkast til helhetlig plan for samlokaliseringer og arealutviklingsplan, som i tillegg til vedlikeholdsbehovet også ivaretar omstillingsprosjekter og behov for samlokaliseringer. Arbeidstilsynet vurderte denne positivt og utrykte forståelse for at den totale planen må ta hensyn til flere forhold, planer og behov enn de rent arbeidsmiljørelaterte. Det ble også bemerket at planene ikke var ferdigstilt og ikke vedtatt, og at foretaket således ikke har kommet i gang med de tiltak som rent materielt vil være å svare til påleggene fra Arbeidstilsynet. Ny frist for gjennomføring av pålegget er satt til 1. mars 2012, og Arbeidstilsynet vil ilegge tvangsmulkt dersom de ikke har mottatt skriftlig melding om at pålegget er oppfylt innen ny fastsatt frist. Denne er satt til ,- NOK per virkedag. I arbeidet med vedlikeholdsplanen er det foretatt en kartlegging av nødvendige bygningsmessige tiltak og det arbeides nå med å prioritere samt planlegge tiltak for gjennomføring. For å sikre at prioriteringer også hensyntar de ansattes opplevelse av arbeidsmiljøforhold, er det gjennomført en begrenset spørreundersøkelse. Denne omfatter

8 Oslo universitetssykehus HF styresak 144/2011 Side 8 av 8 ansatterepresentanter, verneombud og tillitsvalgte, hvor alle er bedt om å gi sine synspunkter på opplevd arbeidsmiljø relatert til bygninger og deres tilstand. I bygninger som er planlagt sanert, men hvor det skal være drift frem til nybygg er på plass, er gjennomført befaringer hvor Arbeidsmiljøavdelingen, verneombud og brukere har vært med. Hensikten med befaringen var å danne et grunnlag for utarbeidelse av et forslag til minimumsløsninger" slik at tiltak samsvarer med det brukere og hovedvernombud anser er tilstrekkelige utbedringer frem til riving. Det ble i forkant av befaringene avholdt oppstartsmøte med forvaltere og drift- og vedlikeholdspersonell som innehar førstehåndskunnskap om byggene samt at det var sikret koordinering mot samlokaliseringstiltak som er planlagt i de samme byggene. Samlokaliseringstiltakene planlegges slik at krav om bufferareal ivaretas mens minimumsoppgraderingene gjennomføres. Det er planlagt dialog med Arbeidstilsynet i etterkant av befaringene, slik at en sikrer at valgte løsninger er akseptable. Utkast til vedlikeholdsplan vil foreligge i uke 51, og foretaket legger opp til dialog med Arbeidstilsynet før endelig rapport vil være klar til behandling i Arbeidsmiljøutvalget og deretter fremlagt for styret i neste møte Forventet investeringspådrag Oslo universitetssykehus HF har hatt dialog med Helse Sør-Øst RHF om de samlokaliseringsplaner som foreligger for fase I og II, spesielt med tanke på forventet investeringspådrag for Følgende tabell ble presentert: Finansiering (mill. kroner) Total Eiendomssalg Tilskudd fra Helse Sør Øst RHF Lån Finansiering som ikke er bevilget Akkumulert finansiering Akkumulert Totalt fase Differanse fase Akkumulert Totalt fase 1 og fase Differanse fase 1 og fase Det bemerkes at Helsearena Aker/Samhandlingsarena Aker ikke er inkludert i denne tabellen. Helse Sør-Øst RHF ble også forelagt forventet investeringspådrag knyttet til realisering av dette prosjektet, hvilket beløper seg til kr 113 mill NOK for 2012 og 109 mill NOK for Behov knyttet Helsearena Aker/Samhandlingsarena Aker i tidsrommet etter 2013 er under utarbeidelse. Det vises for øvrig til sak 145/2011 som omhandler prosjekt Helsearena Aker. Det pågår nå en kvalitetssikring av investeringsbehovet, spesielt knyttet til fase II, slik at foretaket kan fremme en formell innmelding av forventet investeringsbehov til Helse Sør-Øst RHF før den 15. desember Dette for å sikre fremdrift i planene med utvikling av Oslo universitetssykehus HF.

Helhetlig plan for samlokaliseringer, vedlikeholdsplan og arealutviklingsplan 2025.

Helhetlig plan for samlokaliseringer, vedlikeholdsplan og arealutviklingsplan 2025. Helhetlig plan for samlokaliseringer, vedlikeholdsplan og arealutviklingsplan 2025. Presentasjon ved Cathrine M. Lofthus og Andreas Moan Prosjektdirektør dr. med. Sammenheng helhetlig plan og arealutviklingsplan

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 60/2012 STATUS OMSTILLINGSPROSJEKTER FOR

Detaljer

Investeringsbehov 2013 knyttet til samlokalisering i Oslo universitetssykehus

Investeringsbehov 2013 knyttet til samlokalisering i Oslo universitetssykehus 13.12.211 Tillegg til sak 144/211 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Investeringsbehov 213 knyttet til samlokalisering i Oslo universitetssykehus Det vises til arbeidet med strategisk

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. februar 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice 1) Prioritering av tiltak for lukking av avvik 2) Strakstiltak for utbedring av arbeidsmiljøet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.mars.2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice 1. Situasjonsplan - virksomhet etter fortetning 2.Tilstand på

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 27. juni 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling 1. Sammendrag av rapport fra Norconsult om teknisk tilstand

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus

IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus OUS HAR MANGE DÅRLIGE BYGG OG BEFOLKNINGEN I OSLO FORVENTES Å ØKE MED CA 30% TIL 2030 DET MÅ BYGGES NYTT MEN HVOR? Justering av alternativer etter høring

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Prosjektdirektør Ingen SAK 27/2010 VIDERE PROSESS MED AREALTILPASNINGER, TILRETTELEGGING OG

Detaljer

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 14.2.2014 Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka)

Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom (Åsgårdmarka) Møtedato: 29. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 22.8.2012 Foretaksmøtesak 22-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF omregulering av tomt og salg av eiendom

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.11. 2010 Dato møte: 24.11. 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling Mandat idéfase nybygg Gaustad, somatikk.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 25. oktober 2012 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning SAK 75/2012 LEIEAVTALE BYGG

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Klinikkleder Medisinsk klinikk, Viseadministrerende direktør samhandling og internasjonalt arbeid

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 092-2010 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SALG AV STORGATA 36C, GNR. 208 / BNR. 934 I OSLO Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

MØTEREFERAT GODKJENT REFERAT

MØTEREFERAT GODKJENT REFERAT Oslo universitetssykehus HF MØTEREFERAT GODKJENT REFERAT Møtenavn: Brukerutvalget Dato dok: 15.12. Postadresse: Trondheimsveien 235 0514 Oslo Sentralbord: 02770 Org.nr: NO 993 467 049 MVA www.oslo universitetssykehus.no

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 18. desember 2014 Dato møte: 18. desember 2014 kl 800-1425 på Radiumhospitalet. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 10. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Prosjektdirektør Vedlegg: Ingen SAK 7/2010 KARTLEGGING AV BYGNINGSMASSEN VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 073-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF AVHENDING AV ASKIM SYKEHUS (GNR. 99, BNR. 365 OG 369 I ASKIM KOMMUNE) Forslag til vedtak:

Detaljer

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: SAK 90/2012 Direktør Oslo sykehusservice Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice E-post fra Stiftelsen Det Norske Radiumhospital Brev til

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Formål/sammendrag I denne saken foreslås

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 30. april 2015 Dato møte: 30. april 2015 kl 8.00 12.45 på Radiumhospitalet, Oslo Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2012 2. Utdypende kommentarer til Ledelsens

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025?

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Konferanse Sykehusbygging i framtidas helsetjeneste - HVA SKJER MOT 2025 Oslo Kongressenter 30. og 31. mars 2006 Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Innlegg

Detaljer

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Som et ledd i arbeidet med å se på ulike alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, vurderes det nå om det er behov for å etablere et nytt lokalsykehus

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5. Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/952 Avhending Sykehuset Østfold Fredrikstad og Veum Sammendrag: Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer