2 Meld. St Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Meld. St. 29 2010 2011 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv"

Transkript

1 Opplysningar om abonnement, laussal og pris får ein hjå: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: Telefon: Faks: Meld. St. 29 ( ) Offentlege institusjonar kan tinge fleire eksemplar frå: Servicesenteret for departementa Post- og distribusjon E-post: ( ) Melding til Stortinget Publikasjonen er også tilgjengeleg på Omslagsillustrasjon: Colourbox og Kjetil Alsvikk/Statoil Trykk: 07 Oslo AS 08/2011 Meld. St. 29 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit

2 2 Meld. St

3 Forkortingar AKU IA EFTA EØS HSH HMS ILO KS LKU LO NUF NHO NOA OECD RNNP STAMI SSB Unio YS Arbeidskraftundersøkinga Intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv European Free Trade Association Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Helse, miljø og sikkerheit International Labour Organization Kommunenes Sentralforbund Levekårsundersøkinga Landsorganisasjonen Norskregistrert utanlandsk føretak Næringslivets Hovedorganisasjon Nasjonal overvaking av arbeidsmiljø og -helse Organisation for Economic Co-operation and Development Risikonivå i norsk petroleumsverksemd Statens arbeidsmiljøinstitutt Statistisk sentralbyrå Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

4

5 Innhald Del I Innleiing og samandrag Innleiing og samandrag Hovudbodskapen i meldinga Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Avgrensing av meldinga Høg arbeidsmiljøstandard i Noreg men også utfordringar Regjeringa sin strategi for å møte utfordringane Den norske modellen og politikken for arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit Samandrag Del I: Innleiing og samandrag DEL II: Tilstandsbeskrivinga Del III: Utfordringar og tiltak Om tilstandsbeskrivinga Del II Tilstanden Nokre generelle utviklingstrekk i arbeidslivet Utviklinga på arbeidsmarknaden Høg yrkesdeltaking Låg arbeidsløyse samanlikna med andre land Endra alderssamansetjing Utdanningsnivået i arbeidsstyrken Lærevilkår i norsk arbeidsliv Framtidig tilbod og etterspørsel etter arbeidskraft i nokre bransjar og utdanningsgrupper Utvikling i talet på mottakarar av helserelaterte ytingar Omorganiseringar og mobilitet Arbeidsinnvandring Innvandrarar i arbeidsmarknaden Utviklingstrekk i næringslivet Endringar i næringsstruktur Endringar i bedrifts-, føretaks-, og eigarstruktur Arbeidstid, tilsetjingsforhold, overvaking og varsling Omfang av ulike arbeidstidsordningar Om arbeidstid i Noreg og andre land Omfang av deltid Undersysselsetjing Ufrivillig deltid eit vidare omgrep Omfang av ulike tilsetjingsforhold Innleigd arbeidskraft Kontroll og overvaking i arbeidslivet omfang Varsling Arbeidsmiljø og helse i Noreg i eit europeisk perspektiv Arbeid, sjukdom og helse Dokumentasjon av risikofaktorar i arbeidsmiljøet Innsamling av data om eksponeringar og effektar Psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorar Krav på jobben og høve til å styre eigen arbeidskvardag (kontroll) Lønn, anerkjenning og karrieresjansar: innsats og påskjøning Sosialt samspel i arbeidssituasjonen Arbeidstida sin innverknad på helsa Organisatoriske endringar, arbeidstilknyting og usikker jobb Fysisk arbeidsmiljø Støy Innandørs luftkvalitet Vibrasjon Varme og kulde Lysforhold Ioniserande stråling og elektro magnetiske felt Mekaniske eksponeringar Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø Kjemisk arbeidsmiljø Biologisk arbeidsmiljø Arbeidsrelatert helse, sjukefråvær og uførleik yrke og dødsfrekvens Arbeidsrelatert helse Arbeidsrelatert sjukefråvær Arbeidsmiljø og uførepensjonering Yrke og dødsfrekvens Ulykker og personsikkerheit Dødsulykker i arbeid Sentrale kjenneteikn ved arbeidsskadedødsfalla Arbeidsulykker og personskadar Risikofaktorar ved ulykker

6 6 Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og helse i utsette næringar, bransjar og yrke Industri, bergverksdrift og utvinning, bygg og anlegg Overnattings-, serverings- og reinhaldsverksemd Helse- og sosialtenester Transportnæringane Primærnæringane Utleige av arbeidskraft Arbeidsforhold for arbeidsinnvandrarar og innvandrarar Arbeidsforhold for arbeidsinnvandrarar og sosial dumping Arbeidsforholda for innvandrarar Petroleumsverksemda Organisasjonsgradar og tariffavtaledekning Hovudtal Korleis varierer organisasjonsgraden hos arbeidstakarane? Individuelle kjenneteikn Betydninga av bransje Samansette effektar Systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemdene Kjennskap til HMS-krava Innføring av internkontroll i landbasert verksemd Det systematiske HMS-arbeidet i praksis Samsvarsplikta (påseplikten) innanfor allmenngjorde tariffområde Partssamarbeid om HMS i verksemdene Status for HMS-opplæringa i arbeidslivet Status for det systematiske HMSarbeidet i petroleumsverksemda Medbestemmingsordningane utbreiing Innleiing Ordningar forankra i arbeidsmiljølova Utbreiinga av dei tilsette sin representasjon i styrande organ Avtalebaserte ordningar for medverknad og medbestemming Andre ordningar for medverknad og medbestemming Del III Utfordringar og tiltak Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv hovudutfordringar knytte til arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit Innleiing Eit godt, trygt, anstendig, inkluderande og læringsintensivt arbeidsliv Kva viser tilstandsbeskrivinga? To hovudutfordringar Regjeringa sin strategi for å møte utfordringane Behandling av problemstillingar i meldinga og tiltak Særlege utfordringar i petroleumssektoren To- og trepartssamarbeidet det organiserte arbeidslivet Partssamarbeid og trepartssamarbeid Ein solid tradisjon Styrking av partssamarbeidet Auke organisasjonsgraden Organisasjonsgraden i vestlege land Utviklinga i frådrag for fagfo reiningskontingent Samarbeidsarenaer Trepartssamarbeidet for eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen) Treparts bransjeprogram Arbeidstilsynet sitt samarbeid med partane Partssamarbeid i petroleumsverksemda To- og trepartssamarbeidet medverknad og medbestemming Innleiing Utbreiing og oppslutning Medverknads- og medbestemmingsutvalet Om utvalet Utvalet sine vurderingar og forslag 171

7 14.4 Ordningane for medverknad og medbestemming er gode og velfungerande Korleis auke utbreiinga og forbetre utnyttinga av dei gjeldande medverknads- og medbestemmingsordningane? Meir kunnskap Klargjering av oppgåvene til verneorganisasjonen Rett til styrerepresentasjon undersøkingsplikt for arbeidsgivaren Etablering av konsernordning etter avtale Søknadskompetanse til Bedriftsdemokratinemnda Bør medverknads- og medbestemmingsordningane omfatte fleire enn i dag? Når ordningane skal gjelde Rett til informasjon og drøfting Felles verneorganisasjon i konsern og avtaleforhold Verneorganisasjonen si rolle i forhold til det ytre miljøet Rett til styrerepresentasjon i avtaleforhold Arbeidstakarmedverknad i lisensar Tiltak for å styrkje helse-, miljøog sikkerheitsarbeidet i verksemdene Innleiing Ei aktiv gjennomføring av avtalen om eit inkluderande arbeidsliv Kunnskap om HMS-regelverket Utvida ansvar for helse, miljø og sikkerheit (HMS) Innleiing Ulik verksemdsorganisering som kan få følgjer for arbeidsmiljøet Anna regulering om ansvar utover eiga verksemd Bør det påleggjast eit utvida HMSansvar? Ansvar for kva? HMS-opplæring Innleiing Plikt til HMS-opplæring for arbeidsgivaren Arbeidsgivaren si plikt til å sørgje for opplæring av verneombod og medlemmer i arbeidsmiljøutval Samanhengen mellom HMSkompetanse i skulen og i arbeidslivet Bedriftshelsetenesta ein viktig medspelar i HMS-arbeidet i verksemdene Arbeidstakaromgrepet Innleiing Korleis arbeidstakaromgrepet blir definert Erfaringane til Arbeidstilsynet Er det behov for endringar i arbeidstakaromgrepet? Tiltak for å styrkje tilsyna Om Arbeidstilsynet Samarbeid og koordinering mellom HMS-tilsyna og med andre offentlege etatar Innleiing Samarbeid med andre styresmakter Koordinering av tilsyn med helse, miljø og sikkerheit Tilsyn med det offentlege som oppdragsgivar Innleiing Erfaringar med offentleg sektor Bør Arbeidstilsynet kunne føre tilsyn med at offentleg sektor etterlever forskrifta om lønns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar? Lovbrotsgebyr for brot på arbeidsmiljøregelverket Innleiing Gjeldande reaksjonsmiddel Generelt om lovbrotsgebyr Er det behov for sterkare sanksjonar? Høve til å skrive ut lovbrotsgebyr oppsummering og konklusjon Handheving av alvorlege brot på allmenngjeringslova og arbeidsmiljølova Innleiing Om strafferammene som gjeld i dag Er måtane å handheve alvorlege brot på arbeidsmiljøregelverket gode nok i dag?

8 17 Dokumentasjon, meldesystem og statistikk over arbeidsrelaterte skadar, arbeidsskadedødsfall og arbeidsrelatert sjukdom Innleiing Statistikk over arbeidsskadar, arbeidsskadedødsfall og arbeidsrelatert sjukdom Statistikk over arbeidsskadar Statistikk over arbeidsskadedødsfall Statistikk over arbeidsrelatert sjukdom Overvakings- og dokumentasjonssystem på arbeidsmiljø- og sikkerheitsområdet Statens arbeidsmiljøinstitutt Nasjonal overvaking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) Arbeidstilsynet Avdeling for dokumentasjon og analyse (DOA) Risikonivå i norsk petroleumsverksemd (RNNP) Tiltak for å forbetre datakvaliteten og statistikkane Tiltak knytte til arbeidsskadar og arbeidsskadedødsfall Tiltak knytte til arbeidsrelatert sjukdom Oppsummering Forskingsbehov, utdanningstilbod og fagkompetanse Innleiing Forsking innanfor området arbeidsforhold, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerheit Kva for tema skal forskinga på området dekkje? Om den historiske utviklinga av forskinga på arbeidsmiljø- og helseområdet Om omfanget av arbeidsmiljø- og arbeidshelseforskinga Om finansiering av arbeidsmiljøog arbeidshelseforskinga Om overordna organisering av arbeidsmiljø- og arbeidshelseforskinga Statens arbeidsmiljøinstitutt Nasjonale FoU-program Kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og forvaltningsutøving Internasjonalt forskingssamarbeid Forskingsbehov, oppfølging og tiltak Behov for forsking på mange område Oppfølging av forskingsbehova på arbeidsmiljø- og arbeidshelseområdet Særskilde forskingsbehov på HMSområdet i petroleumsverksemda Oppfølging av dei særskilde forskingsbehova på HMS-området i petroleumsverksemda Forskingsbasert undervisning og utdanning i arbeidsmiljø og arbeidshelse Kompetansen til fagpersonalet Formidling av forskingsbasert kunnskap Sosial dumping Innleiing Statusrapport arbeidsinnvandring Handlingsplanane mot sosial dumping Verknaden av tiltaka mot sosial dumping Grunnleggjande utfordringar Nokre risikoelement utsette bransjar Nokre særlege utfordringar Særleg om allmenngjeringsordninga Innleiing Gjeldande rett og beskriving av allmenngjeringsordninga Nokre erfaringar med allmenngjeringsordninga Forholdet til EØS-retten og motstand mot ordninga Ansvar for å dokumentere behovet for allmenngjering Avslutning Helse, miljø og sikkerheit i petroleumsverksemda Innleiing Overordna føresetnader heilskapleg styring og kontinuerleg forbetring Heilskapleg styring Kontinuerleg forbetring Tilstandsbeskriving Innleiing Tilstand for storulykkesrisiko

9 Tilstand for dødsulykker, arbeidsskadar og arbeidsmiljøbelastningar Tilstand for akutte utslepp til sjø Rammevilkår og organisering Forholdet til det ytre miljøet Regelverk og tilsyn Arbeidet med nytt regelverk for petroleumsverksemda Tilsynet med petroleumsverksemda Partssamarbeid og medverknad Breitt partssamarbeid Medverknad Internasjonalt samarbeid Sentrale utviklingstrekk, oppfølging og tiltak Oppfølging av storulykkesrisiko og beredskap Aktivitetsnivå og aktørbilete Landanlegga Sikker levetidsforlenging og modne reservoar Vedlikehald Risikofaktorar i arbeidsmiljøet Tilsyn med reinsing av CO Norsk petroleumsverksemd i eit internasjonalt perspektiv Gjennomgang av dagens tilsynsog regelverksstrategi Særlege tema Dykking i petroleumsverksemda i dag Pionerdykkarsaka Helikoptersikkerheit Enkelte særlege arbeidsmiljøutfordringar Innleiing Arbeidsskadedødsfall og alvorlege skadar i arbeidslivet Innleiing Arbeidsskadedødsfall i landbasert verksemd Utsette næringar Sentrale kjenneteikn ved arbeidsskadedødsfalla Særlege utfordringar og tiltak i bygg- og anleggsnæringa Særlege utfordringar og tiltak i transportnæringa Særlege utfordringar og tiltak i landbruket Kjemikaliar på arbeidsplassen tilstand og utfordringar Innleiing Tilgjengelege datakjelder og utfordringar Regelverk og tilsyn Forbetringsaktivitetar innanfor kjemikalieområdet Nanomateriale og arbeidsmiljø Kjemisk eksponering i små og mellomstore verksemder Administrative normer og lengda på arbeidsskiftet Innføring av kortidsverdiar KOLS som arbeidsmiljøproblem Utviding og utvikling av kunnskaps- og datagrunnlaget Betre oppbevaring av eksponeringsdata når verksemdene opphøyrer Forsking Skadar og plager på grunn av støy Omfanget av høyrselsskadar og plagsam støy Tiltak overfor verksemdene Betre tilrettelegging av nattarbeid Innleiing Omfang og bruk av nattarbeid Nærmare om verknader av nattarbeid Regulering av nattarbeid Involvering av partane i arbeidslivet Departementet si vurdering Kontroll og overvaking Innleiing Gjeldande rett Arbeidet vidare Krafttak mot ufrivillig deltid Innleiing Omfang og årsaker Kva er undersysselsetjing og uønskt/ufrivillig deltid? Kvifor oppstår deltid? Ulike gjennomførte eller pågåande tiltak for å redusere ufrivillig deltid Likestilling av arbeidstid for skift og turnus Arbeidstidsordningar og partane si rolle Satsing i statsbudsjettet for Tiltak mot ufrivillig deltid i offentleg sektor Nye verkemiddel i kampen mot ufrivillig deltid Evaluering av fortrinnsretten

10 Forslag om drøftingsplikt for bruk av deltid Bruk av arbeidsplanar som eit verktøy mot ufrivillig deltid Tiltak mot ufrivillig deltid som del av arbeidsgivaren si aktivitets- og rapporteringsplikt Forholdet mellom avtalt og faktisk arbeidstid meirarbeid Om arbeidstidsrammene og unntak frå rammene Innleiing Gjeldande arbeidstidsreglar og system for etablering av unntak frå hovudreglane i arbeidsmiljølova Hovudreglar Unntak frå hovudreglane i arbeidsmiljølova Arbeidstidsdirektivet God balanse mellom vern og tilpassing til behovet i verksemdene? Særleg om høvet til å etablere langturnus-, medlevar- og rotasjonsordningar Etablering av avvikande arbeidstidsordningar særleg om utfordringar og behov i helse- og omsorgssektoren Praksis og erfaringar med gjeldande regelverk Praksis og erfaringar hos partane Praksis og erfaringar i Arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Effektar av lange arbeidsøkter mv. for helse, arbeidsmiljø og velferd hos arbeidstakarane Effektar for omsorgs- og behandlingstilbodet Behov for endringar? Arbeidstakarar i særleg uavhengig stilling Innleiing Reglane om arbeidstakarar i særleg uavhengig stilling Tidlegare initiativ knytte til problemstillinga Undersøkingar om omfanget av unntak frå arbeidsmiljølova Departementet si høyring vinteren 2007/ Korleis ta tak i utfordringane? Permittering Innleiing og bakgrunn Kva veit vi om bruk av permittering? Rettstilstanden i dag Bør høvet til å permittere og saksbehandlingsreglane ved permittering lovfestast? Litteraturliste Vedlegg 1 Kjelder

11 Meld. St. 29 ( ) Melding til Stortinget Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit Tilråding frå Arbeidsdepartementet av 26. august 2011, godkjend i statsråd same dag. (Regjeringa Stoltenberg II)

12

13 Del I Innleiing og samandrag

14

15 Meld. St Innleiing og samandrag 1.1 Hovudbodskapen i meldinga Dette er første gongen det blir lagt fram ei melding til Stortinget om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit i norsk arbeidsliv. Med denne meldinga blir Stortinget invitert til ei drøfting av grunnleggjande forhold og utfordringar i det norske arbeidslivet. Meldinga drøftar også ei rekkje aktuelle arbeidslivsspørsmål og korleis dei kan følgjast opp. Ved å leggje fram ei slik melding ønskjer regjeringa å understreke kor viktig det er med eit godt og anstendig arbeidsliv for samfunnsutviklinga i brei forstand. Regjeringa ser det slik at det er ein føresetnad for den norske velferdsmodellen at vi har eit arbeidsliv prega av samarbeid, respekt, medbestemming, utjamning og anstendige arbeidsvilkår. Eit viktig formål med meldinga har vore å vidareutvikle det faktabaserte og analytiske grunnlaget for arbeidsmiljøpolitikken og leggje dette fram for drøfting i Stortinget. Tilstandsbeskrivelsen i meldinga, som er utarbeidd i dialog med partane i arbeidslivet, viser at arbeidsforholda i Noreg er gode for det store fleirtalet. Arbeidsforholda er jamt over betre enn i andre land, og dei seinare åra har også svært mange opplevd ei ytterlegare forbetring av arbeidsmiljøet og arbeidsvilkåra. Arbeidstakarane sine rettar er vidareførte eller styrkte under den raudgrøne regjeringa. Til dømes er det gjennomført ei likestilling av arbeidstida for dei som arbeider skift og turnus. Tilstandsrapporten identifiserer likevel utfordringar som er viktige både for enkeltmenneske og for samfunnet: Enkelte bransjar, til dømes reinhaldsbransjen og restaurantbransjen, er prega av mange useriøse verksemder og sosial dumping. Delar av arbeidslivet er prega av høgt langtidssjukefråvær og utstøyting, til dømes innanfor helse- og omsorgssektoren og transportsektoren. I tillegg kjem faren framover for at useriøsitet og sosial dumping skal breie om seg i det norske arbeidslivet og slik svekkje den utjamnande arbeidslivsmodellen vår og grunnlaget for eit effektivt næringsliv. Dette problemet må ein sjå i lys av at vi kan vente at den norske arbeidsmarknaden blir ein stadig meir integrert del av ein langt større europeisk arbeidsmarknad, der det er store forskjellar i lønns- og arbeidsvilkår frå land til land. Regjeringa vil ta tak i desse utfordringane, og samtidig sikre den norske arbeidslivsmodellen, ved å følgje opp mellom anna desse politiske retningslinjene: Forsterka medverknad og partssamarbeid Bransjeretting av innsatsen Ei aktiv gjennomføring av IA-avtalen Større ansvar, særleg for store og mellomstore arbeidsgivarar, til å bidra til eit seriøst arbeidsliv Sterkare offentlege tilsyn Meir kunnskap om arbeidslivsspørsmål Framleis stor merksemd mot sosial dumping Arbeid med særskilte HMS-utfordringar, til dømes nattarbeid og kjemikaliar Det er vidare eit mål for regjeringa å redusere ufrivillig deltid, og at dei som ønskjer det får arbeide heiltid. Det er nødvendig med eit krafttak mot ufrivillig deltid og for meir heiltid. Regjeringa ser ikkje for seg ei utvikling med stadig strengare lovreguleringar av arbeidslivet. Dagens lovverk er i hovudsak godt nok for å verne arbeidstakarane og sikre dei nødvendige samfunnsmessige omsyna. Ei utvikling med meir lovregulering kan også gjere næringslivet mindre fleksibelt og konkurransedyktig. Den store utfordringa er å sørgje for at intensjonane i lovverket og i IA-avtalen blir følgde opp i praksis på den enkelte arbeidsplassen. Ansvaret for eit godt og anstendig arbeidsliv er felles. Trepartssamarbeidet mellom arbeidstakarane, arbeidsgivarane og styresmaktene om arbeidslivsspørsmål fungerer stort sett godt. Den norske modellen krev ansvarlege og sterke organisasjonar i arbeidslivet. Når det gjeld oppfølging av den nye IAavtalen, er samarbeidet styrkt. Arbeidsdepartementet har initiert ei uavhengig evaluering av dei to handlingsplanane mot sosial dumping, som er klar om kort tid. Ein vil gå igjennom denne evalueringa saman med partane i arbeidslivet og vurdere eventuelle konsekvensar for

16 16 Meld. St verkemiddelbruken på dette området. Arbeidsgivarorganisasjonane er ein viktig part i arbeidet mot sosial dumping, og regjeringa vil leggje vekt på å trekkje disse organisasjonane godt med i det vidare arbeidet. Regjeringa ser ikkje behovet for å liberalisere føresegnene i arbeidsmiljølova om arbeidstid. Regjeringa meiner reglane gir tiltrekkeleg høve til å etablere ulike typar arbeidstidsordningar. Men systemet er samansett og kan opplevast som vanskeleg tilgjengeleg for mange arbeidsgivarar. Kapittel 23 inneheld ein gjennomgang av arbeidstidsføresegnene. Regjeringa vil møte utfordringar knytte til arbeidstid for såkalla særleg uavhengige arbeidstakarar med kontroll og tilsyn, og ikkje følgje opp det lovendringssporet som har vore utgreidd. Meldinga vurderer utgreiinga frå Medverknadsog medbestemmingsutvalet og er spesielt oppteken av å sikre større utbreiing og betre utnytting av dei gjeldande medverknads- og medbestemmingsordningane gjennom betre informasjon og kunnskap om ordningane. Meldinga følgjer opp Stortinget sin føresetnad om regelmessige meldingar om HMS i petroleumssektoren. HMS-tilstanden i petroleumssektoren er forbetra sedd i eit tiårsperspektiv og er i hovudsak god, mellom anna som følgje av eit særleg utvikla trepartssamarbeid. Enkelte alvorlege hendingar den seinare tida og visse utviklingstrekk gir likevel grunn til særleg merksemd. Petroleumstilsynet har bede næringa om å utarbeide ein strategi for å snu den negative utviklinga. Meldinga annonserer vidare at departementet vil setje i gang eit arbeid med sikte på ein brei gjennomgang av tilsynsstrategi og regelverk for HMS i petroleumssektoren. I arbeidet med sikkerheita på sokkelen blir det også trekt på erfaringar frå den alvorlege hendinga i Mexicogolfen i april Blant andre tiltak og signal i meldinga kan ein nemne: Departementet vil setje i gang ei brei og heilskapleg utgreiing av handhevinga av alvorlege brot på arbeidsmiljøregelverket. Departementet vil sende på høyring eit forslag der ein vurderer å innføre lovbrotsgebyr for brot på arbeidsmiljøregelverket. Departementet vil sende på høyring eit forslag om å gi Arbeidstilsynet tilsynskompetanse etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO 94). Det blir vurdert å gi tilsynsorgana ei meir formalisert rolle i kartlegginga av om det er grunnlag for allmenngjering av lønnsvilkåra i ein bransje. Departementet vil utarbeide eit høyringsnotat der det blir vurdert å innføre eit «utvida HMSansvar» i konsern- og franchiseforhold, jf. at arbeidsmiljølovgivinga må vere tilpassa den strukturelle utviklinga i næringslivet. Det blir ikkje foreslått noka generell utviding av arbeidsgivaromgrepet i arbeidsmiljølova. Det blir sett i verk ei rekkje tiltak for å forbetre registrering og statistikk for arbeidsulykker, arbeidsskadedødsfall og yrkessjukdommar, der den situasjonen vi har i dag, er klart utilfredsstillande. Saman med partane i arbeidslivet vil departementet foreslå å gjennomføre eit informasjons- og opplæringsarbeid innanfor arbeidsmiljøområdet. Det blir teke initiativ til eit tettare og meir aktivt samarbeid for å forbetre HMS-opplæringa i skulen. Det er etter regjeringa sitt syn ikkje grunn til å lovregulere permitteringsreglane. Regjeringa viser også til oppfølginga av fleire tiltak mot ufrivillig deltid omtalt i kapittel 22. Regjeringa vil også framover ha ei aktiv haldning til arbeidslivsområdet og vil løpande vurdere om det er behov for nye tiltak, under dette tiltak som ikkje er tekne opp i denne meldinga. Til dømes er det nedsett ei partssamansett gruppe for å sjå på tiltak mot useriøsitet og sosial dumping i tilknyting til offentlig sektor i etterkant av Adecco-saka, som vil bli følgde opp. Det er vidare aktuelt å foreslå tiltak for å sikre ein meir seriøs bemanningsbransje, som delvis kan sjåast i samanheng med vurderingane som no blir gjennomførte når det gjeld vikarbyrådirektivet. 1.2 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Det er arbeidet som er grunnlaget for velferda vår. Eit arbeidsliv med plass til alle er eit hovudmål for regjeringa. Ein viktig føresetnad for å nå dette målet er at arbeidsforhold og arbeidsmiljø medverkar til god helse og arbeidsevne for den enkelte gjennom heile yrkeslivet. Det er viktig å leggje forholda til rette slik at flest mogleg får høve til og er motiverte til å bli verande i arbeid, at dei som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet, blir trekte inn att, og at dei som ikkje er i arbeid, får seg jobb. Gode arbeidsvilkår og eit godt arbeidsmiljø er viktige verktøy for å oppnå målet om at flest mogleg skal delta i arbeidslivet. Regjeringa vil sikre og styrkje rettane til arbeidstakarane og føre ein ambisiøs politikk for eit godt arbeidsmiljø i både privat og offentleg sektor. For den enkelte er arbeidet ei kjelde til inn-

17 Meld. St tekt, økonomisk tryggleik, sosial inkludering og sjølvutvikling. For innvandrarar som kjem til Noreg, er arbeidslivet den viktigaste arenaen for integrering. Det er 2,6 millionar menneske som går på jobb i Noreg. 1 Korleis den enkelte har det på jobben, forholdet til kollegaer, leiarar og arbeidsgivar, og balansen mellom arbeid og fritid har mykje å seie for livskvaliteten. Alle skal oppleve si deltaking i arbeidslivet som god og meiningsfull. Gode arbeidsforhold og eit godt arbeidsmiljø fremjar god helse, høg produktivitet, læringsvilkår og kompetanse hos arbeidstakarane og kan ofte vere ein føresetnad for verdiutvikling og innovasjonskultur i verksemdene. Å leggje til rette for gode og trygge arbeidsvilkår er eit viktig verkemiddel i regjeringa sin samla strategi for eit inkluderande arbeidsliv. Eit godt arbeidsliv er viktig for å sikre at folk ikkje blir sjuke av jobben og fell ut av arbeidslivet. Det er også ein føresetnad for at personar med nedsett arbeidsevne skal kunne delta og møte krava i arbeidslivet. Samarbeidet med partane i arbeidslivet om oppfølging av IA-avtalen står sentralt i regjeringa si satsing på å auke deltakinga i arbeidslivet. Avtalen byggjer på det partane veit verkar: tett oppfølging av den sjukmelde frå arbeidsgivaren, sjukmeldaren og Arbeids- og velferdsetaten og betre tilrettelegging for nærvær. 2 I tillegg understrekar avtalen i større grad verdien av førebyggjande innsats og systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemdene. Arbeidslivet har vore prega av store endringar dei siste tiåra. Desse endringane påverker korleis folk har det på jobb, og forholdet mellom jobb og privatliv. Nye jobbar blir skapte, og eksisterande jobbar endrar innhald. Endringar i næringsstrukturen og i samansetjinga av yrkesbefolkninga, utvikling av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi, større konkurranse, omstillingar og utvikling av eit meir fleksibelt arbeidsliv er faktorar som har innverknad på arbeidsforhold, arbeidsmiljø, trivsel og helse. Samtidig er det viktig å erkjenne at i mange yrke blir mykje verande ved det same, eller endringa går sakte. Mange held seg til tradisjonelle organisasjonsstrukturar også i dagens arbeidsliv. 3 Fleire og fleire arbeidstakarar får større fleksibilitet i arbeidskvardagen, og det verkar som om 1 Meld. St. 1 ( ). Nasjonalbudsjettet 2 Ekspertgruppen (2010). Tiltak for reduksjon i sykefravær: Aktiviserings- og nærværsreform. Ekspertgrupperapport til Arbeidsdepartementet Nesheim, T. og Olsen, K.M. (2006). Nye grenser i arbeidslivet?» I: Heum, P. mfl. (red.), Arbeidsliv i omstilling. dette skjer innanfor rammene av dei tradisjonelle strukturane. 2 av 3 sysselsette har ei normalarbeidstid mellom klokka 0600 og 1800, og 2 av 3 sysselsette har ikkje fleksitid. 4 Eit fleirtal av dei sysselsette er fagorganiserte og får lønns- og arbeidsvilkåra sine fastsette gjennom tariffavtale. Dei fleste er fast tilsette, prosentdelen mellombels tilsette er stabil, og blant dei med fast tilsetjing seier 95 prosent at dei har ein skriftleg tilsetjingskontrakt med arbeidsgivaren sin. 5 Omfanget av trepartsrelasjonar (innleige av arbeidskraft etc.) er estimert til om lag 6 prosent av dei sysselsette. 6 Det er servicemedarbeidarane som i størst grad held seg til dei tradisjonelle organisasjonsstrukturane. Dei er minst involverte i prosjektarbeid og samarbeid utover bedriftsgrensene og har i liten grad fleksitid. Arbeidstakarar i yrke som krev høgre utdanning, utgjer gjerne det andre ytterpunktet. Dei er meir involverte i prosjektarbeid og samarbeid ut over bedriftsgrensene, har oftare fleksitid og arbeider i liten grad utanfor normalarbeidsdagen. 7 Men sjølv om mange arbeider innanfor dei tradisjonelle strukturane, blir dei påverka av det nye arbeidslivet til dømes gjennom ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I ein undersøking svarte 75 prosent av dei tilsette at dei har brukt datamaskin i jobbsamanheng. 8 Ny teknologi påverkar både fagarbeidaren på serviceoppdrag, reinhaldsoperatøren, norsklæraren og helsefagarbeidaren. Dei fleste arbeidstakarar møter både det nye og det gamle arbeidslivet i løpet av arbeidsdagen. Samfunnet vårt står overfor både nye og etablerte arbeidsmiljøutfordringar. Framfor alt er norsk arbeidsliv mangfaldig og variert. Det vil seie at utfordringane knytte til arbeidsmiljø og arbeidsforhold, blir opplevde og er forskjellige i ulike delar av arbeidslivet, i ulike bransjar og yrke, i små og store verksemder. Den viktigaste erfaringa og kompetansen om arbeidsmiljøet og arbeidsforholda finst først og fremst på den enkelte arbeidsplassen. Kvar dag blir store og små arbeidsmiljøutfordringar handterte og løyste lokalt. Arbeidsmiljøreguleringane legg til rette for at arbeidsmiljøproblem nettopp kan løysast på lokalt nivå, tilpassa storleiken på verksemda, risikobiletet og kompleksiteten. 4 Statistisk sentralbyrå, Arbeidskraftundersøkinga 5 Bråten, M. mfl. (2008). HMS-tilstanden i Norge Faforapport 2008:20 6 Nesheim, T. og Olsen, K.M. (2006) 7 Ibid. 8 Ibid.

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO 2SSO\VQLQJDU RP DERQQHPHQW ODXVVDO RJ SULV InU HLQ KMn )DJERNIRUODJHW 3RVWERNV 3RVWWHUPLQDOHQ %HUJHQ ( SRVW RIISXE#IDJERNIRUODJHW QR 7HOHIRQ )DNV ZZZ IDJERNIRUODJHW QR RIISXE 0HOG 6W 2IIHQWOHJH LQVWLWXVMRQDU

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010

Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010 Dokument 2 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010 Dokument 2 (2010 2011) Denne publikasjonen er tilgjengeleg på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlege etatar kan tinge publikasjonen frå Departementenes

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Prop. 1 S. Svalbardbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012

Prop. 1 S. Svalbardbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 Ein gjennomgang av dagens ordningar for informasjon, tilsyn og kontroll med branntryggleiken i bustader Utgitt av: Direktoratet for samfunnstryggleik

Detaljer

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Årsrapport 2012 Innhald Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Mål 1... 6 Breibandsmarknadene... 6 Marknadene for overføringskapasitet...

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007 St.meld. nr. 19 (2007 2008) St.meld. nr. 19 (2007 2008) Innhald 1 Innleiing... 5 4 Regelverksutvikling og løyve i 1.1 Oversikt over meldinga... 5 større saker på finansmark nadsområdet... 36 2 Finansiell

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006 St.meld. nr. 23 (2006 2007) Innhald 1 Innleiing... 5 4.2.1 Innleiing... 43 1.1 Oversikt over meldinga... 5 4.2.2 Retningslinjene for pengepolitikken. 43 4.2.3 Noregs Banks vurderingar av 2 Finansiell

Detaljer