Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2013-2016"

Transkript

1 Handlingsprogram Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 11. desember MULIGHETENES KOMMUNE - - MULIGHETENES KOMMUNE -

2

3 Kommunestyret har vedtatt Asker kommunes budsjett for 2013 til 2016, med målsetninger om langsiktighet, helhet og handlingsrom. Satsingsområdene er eldreomsorg, tjenester til vanskeligstilte, forebygging og tidlig innsats. Handlingsprogrammet er den viktigste beslutningen Asker kommunestyre fatter i løpet av et år. Her vedtar vi de målene og rammene som hele kommuneorganisasjonen skal styres etter, som på ulike vis påvirker hverdagen til våre drøyt innbyggere og kommunes nærmere 3600 ansatte. Jeg er takknemlig og glad for at Asker kommune har fått et handlingsprogram som legger opp til en økonomi i balanse, og med et netto driftsresultat på fire prosent. Dette betyr i praksis: Ingen kutt i kommunale tjenester i 2013, samt sikring av et økonomisk handlingsrom som lar oss opprettholde og videreutvikle tjenestene til innbyggerne i framtiden. Innen eldreomsorgen er situasjonen i Asker bedre enn på flere år. Vi har vedtatt som mål å ha institusjonsplasser med heldøgnsomsorg til 21 prosent av våre innbyggere over 80 år. Denne dekningsgraden er to prosent høyere enn hva som historisk har vært realiteten. Asker kommune skal de neste årene investere 940 millioner kroner i nye sykehjemsplasser på Gullhella, Nesbru, Søndre Borgen og i Heggedal. I debatten om dekningsgrad og antall plasser må vi også huske at vi har en stor gruppe i befolkningen som trenger heldøgnsomsorg fra de er unge. Derfor er det gledelig at vi i 2013 åpner bofellesskap for funksjonshemmede på Borgenbråten og i Borgenfaret, et svært etterlengtet tilbud til en gruppe brukere og familier med veldig krevende hverdager og liv. I tillegg øker vi bevilgningene til tjenester for avlastning og rehabilitering til disse brukerne. De som sliter mest er ofte de som synes minst. Rusomsorgen og det boligsosiale arbeidet styrkes, og vi skal investere i bygging og kjøp av kommunale boliger for om lag 110 millioner framover. Ettervern for personer med rus- eller psykiatriutfordringer styrkes med 1,5 millioner og det midlertidige tilbudet til rusmisbrukere på Kraglund styrkes med 1,5 millioner. Vi har også satt av 1,5 millioner til tiltak foreslått i kommunens handlingsplan mot fattigdom. For å møte morgendagens helse- og omsorgsutfordringer er det nødvendig å dreie innsatsen fra reparasjon mot tidlig innsats og forebygging. Vi er mange som har store forventninger til arbeidet med en ny folkehelseplan for Asker, og til hva vi kan få til i samarbeid med NaKuHel-senteret på Sem. Å etablere et nasjonalt vitensenter for folkehelse er ambisiøst, men hvis ikke Asker med sitt systematiske samarbeid med store ressurser i det frivillige får det til, hvem kan da klare det? 1

4 Forebygging og tidlig innsats handler blant annet om å tilrettelegge for allsidige muligheter til å delta i organiserte og uorganiserte aktiviteter, om å skape gode oppvekstmiljøer, og om å bidra til tidlig bevissthet om egen fysisk og psykisk helse. Vi har satt av 7 millioner til tiltak for tidlig innsats ovenfor barn og unge i 2013, i tillegg til midler til syv nye helsesøsterstillinger. Asker får fire nye skoler de kommende årene, med en samlet investeringskostnad på 800 millioner. Vi investerer også 750 millioner i nye idrettsanlegg. Så erkjenner vi at investeringene må gjøres på en økonomisk forsvarlig måte. Noen ganger må noe vente selv om vi kan føle at behovet har vært der lenge. Den viktigste oppgaven for Askers folkevalgte er å se og forstå politikken opp mot de økonomiske realitetene, og prioritere ressursene så klokt vi klarer. I arbeidet med dette handlingsprogrammet har Asker kommunestyre stått sammen om grunnleggende verdispørsmål, og jeg er glad for at vi har vedtatt et budsjett for de neste årene der vi styrker innsatsen ovenfor dem som sliter. Kjernen i vårt arbeid skal alltid være hensynet til de svakeste. Vi er en privilegert kommune, og de aller fleste av oss har mye å være takknemlige for. Vårt viktigste mål framover er å skape en bedre hverdag for dem som har det vanskelig. Med vennlig hilsen Lene W. Conradi Ordfører 2

5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Vedtak Handlingsprogram Årsbudsjett 2013 og økonomiplan Låneopptak Utliknet skatt Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Ordførers lønn Budsjettfullmaktene Bosetting av flyktninger Tilleggsinnstillingen Kommunestyrets vedtatte endringer Verbale vedtak Organisering Politisk struktur Administrativ struktur Eierstyring Konkurranse som virkemiddel for effektivisering Mål- og resultatstyring Styringsmodell Planlegge Utføre Følge opp og forbedre Budsjett og økonomiplan Økonomiske rammer og forutsetninger Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Balanse Fokusområde Samfunn Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer

6 6 Fokusområde Medvirkning Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Brukere Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Medarbeidere Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Økonomi Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Læring og fornyelse Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Tjenesteområdene Felles gjennomgående utfordringer Fordeling av driftsutgiftene Økonomisk profil og prioriteringer Nøkkeltall Tjenesteområde Administrasjon og ledelse Status Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Oppvekst Mål for tjenesteområdet Status Sentrale utfordringer

7 13.4 Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Helse og omsorg Mål for tjenesteområdet Status Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Mål for tjenesteområdet Status Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Teknikk og miljø Mål for tjenesteområdet Status Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Eiendom Mål for tjenesteområdet Status Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Vedlegg Budsjettfullmakter Hovedoversikt drift Endringer i driftsregnskapet pr målgruppe Eksisterende investeringsprosjekter Nye investeringsprosjekter Selvkostkalkyle Spillemidler

8 18.8 Modell for arbeidet med plan for helse- og omsorgstjenester Modell for arbeidet med strategi for oppvekstområdet Prioriterte planoppgaver Utvidet innholdsfortegnelse

9 1 Vedtak 1.1 Handlingsprogram Handlingsprogram for vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 1.2 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. 3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. 4. Investeringsbudsjettet fordeles på prosjekter i henhold til Prosjektoversikt i vedlegg kap Eksisterende prosjekter og kap Nye prosjekter. 5. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 1.3 Låneopptak 1. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2013 på 438 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer 2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. 4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 1.4 Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 7

10 1.5 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. TJENESTEOMRÅDE - OPPVEKST Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Barnehagene Foredrebetaling barnehagebarn Full barnehageplass fem dager per uke 2 330, ,00 Redusert barnehageplass fire dager per uke 1 864, ,00 Redusert barnehageplass tre dager per uke 1 398, ,00 Halv plass halv plass 1 165, ,00 Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer. Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, detter 50 pst. Skolefritidsordningen SFO - brukerbetaling 5 dager per uke 2 240, ,00 SFO - brukerbetaling 4 dager per uke 1 795, ,00 SFO - brukerbetaling 3 dager per uke 1 345, ,00 SFO - brukerbetaling Feriedager, per dag 223,00 224,00 SFO - brukerbetaling Dagbarn, per dag 145,00 146,00 TJENESTEOMRÅDE - HELSE OG OMSORG Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Praktisk bistand i hjemmet Inntekt timepris timepris Ingen egenbetaling 0-2 G - - Betales maksimalt for 2 timer pr mnd 2-3 G 400,00 420,00 Betales maksimalt for 3 timer pr mnd 3-4 G 400,00 420,00 Betales maksimalt for 4 timer pr mnd 4-5 G 400,00 420,00 Betales maksimalt for 6 timer pr mnd 5-6 G 400,00 420,00 Betales maksimalt for 8 timer pr mnd 6 G + 400,00 420,00 Trygghetsalarm Inntekt pris/mnd pris/mnd Ingen egenbetaling 0-2 G - - Egenbetaling 2 G + 185,00 195,00 Institusjonsopphold Inntekt pr døgn pr døgn Korttidsopphold eldre Makspris ihht forskrift Korttidsopphold rehabilitering Makspris ihht forskrift Dagsentertilbud inkl transport Makspris ihht forskrift Opphold på trygghetsavdeling 160,00 168,00 Langtidsopphold i institusjon Makspris ihht forskrift 8

11 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Transport til/fra arbeid og aktivitet Inntekt pris/mnd pris/mnd Ingen egenbetaling Inntekt under 2 G Egenbetaling Inntekt over 2 G: Egenbetaling 1 dag i uken 130,00 137,00 Egenbetaling 2-3 dager i uken 320,00 336,00 Egenbetaling 4 dager i uken 410,00 430,00 Egenbetaling Inntil 3 dager i uken Egenbetaling Over 3 dager i uken Egenbetaling for middag pr porsjon pr porsjon Egenbetaling Varm middag 65,00 68,00 Egenbetaling Dessert 12,00 13,00 Snømåking Egenbetaling Kultur, frivillighet og fritid Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Etter regning fra utfører Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Kulturhus Teatersalen (min. leie 4 timer***) Per time 1 250, ,00 Teatersalvestibyle/Multisalvestibyle Per time Gratis Gratis Multisalen (min. leie 4 timer***) Per time 930,00 945,00 Festsalen (min. 2 timer) Per time 240,00 245,00 Festsalen halv sal (min. leie 2 timer) Per time 180,00 185,00 Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag Per time 3 600, ,00 Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen Per time 6 960, ,00 Kjøkken Per time 75,00 75,00 Prøvesalen (min. leie 2 timer) Per time 105,00 110,00 Prøvesalen halv sal (min. leie 2 timer) Per time 85,00 90,00 Møterom Per time 85,00 90,00 Bjørn Carlsen rommet Per time 105,00 110,00 Radar Scene*** Per time (min. 4 timer) 630,00 640,00 Radar Kafe (rusfri) Per time (min. 4 timer) 300,00 305,00 Radar kafe selskapspakke (+discoanlegg) Per time (min. 4 timer) 2 200, ,00 Radar sang studio (+tekniker 50 kr) Per time (min. 4 timer) 25,00 25,00 Radar studio (+tekniker 50 kr) Per time (min. 4 timer) 50,00 50,00 Bandøvingsrom (rusfritt) Pr 3 timer 200,00 205,00 Bandøvingsrom - Medlem av musikkskolen Rabatt 50 % 50 % Bibliotek (foredragssal eller grupperom) Min 2 timer 85,00 85,00 Venskaben, hele Per time (min. 2 timer) 435,00 445,00 Venskaben, storsalen Per time (min. 2 timer) 160,00 165,00 Venskaben, Formannskapsalen Per time (min. 2 timer) 105,00 110,00 Venskaben, Salongen Per time (min. 2 timer) 85,00 90,00 Venskaben, Kjøkken Per time (min. 2 timer) 85,00 90,00 Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris 6 525, ,00 Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen Pakkepris , ,00 Teknikere Per time 350,00 360,00 Servicepersonell (Vaktmester/arr.ansvarlig) Per time 300,00 310,00 9

12 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Kulturhus forts. Stor lyd og lys pakke Teater- og Multisalen Dagspris 2 480, ,00 Liten lyd og lys pakke Teater- og Multisalen Dagspris 1 860, ,00 Lyd og lyspakke Radar Dagspris 2 000, ,00 Flygel Steinway, Teatersal Dagspris 1 500, ,00 Flygel Steinway, Multisal Dagspris 1 000, ,00 Stort piano, Sauter Dagspris 500,00 510,00 Lite piano, Petrof**** Dagspris 350,00 355,00 Piano, lite, (Venskaben)**** Dagspris 200,00 205,00 Stemming, flygel/piano Dagspris 1 500, ,00 Video, lysbildefremviser, overhead, videokanon Dagspris Gratis Gratis Musikkanlegg, Venskaben Dagspris 500,00 500,00 Musikkanlegg Kulturhuset - Festsalen Dagspris 300,00 300,00 Adm.Gebyr for innkjøpstjenester Pris av varen 20 % 20 % Utleie utenfor huset Lyspakke Dagspris 780,00 790,00 Utleie utenfor huset Dobbel lyspakke Dagspris 1 300, ,00 Lite lydanlegg Dagspris 750,00 760,00 Discoanlegg/sub Dagspris 1 000, ,00 Taleanlegg (1høytaler m/mikrofon), 50 % påfølg. dager Dagspris 400,00 410,00 PA- pakke Dagspris 2 000, ,00 Billettavgift Dagspris 10,00 10,00 Festsalen (min. 2 timer) Per time 50,00 55,00 Festsalen halv sal (min. leie 2 timer) Per time 40,00 45,00 Prøvesalen (min. leie 2 timer) Per time 25,00 30,00 Prøvesalen halv sal (min. leie 2 timer) Per time 20,00 25,00 Møterom Per time 20,00 25,00 Radar Scene (min. leie 4 timer) Per time 155,00 160,00 Venskaben, Storsalen (min. leie 2 timer) Per time 40,00 45,00 Teatersalen (min. leie 4 timer) Per time 1 650, ,00 Teatersalsvestibyle (min. leie 4 timer) Per time 270,00 275,00 Multisalen (min. leie 4 timer) Per time 1 250, ,00 Multisalsvestibylen (min. leie 4 timer) Per time 320,00 325,00 Festsalen (min. leie 2 timer) Per time 800,00 815,00 Festsalevn halv sal (min. leie 2 timer) Per time 600,00 610,00 Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag Per time 5 950, ,00 Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen Per time , ,00 Kjøkken Per time 250,00 255,00 Prøvesalen (min. leie 2 timer) Per time 370,00 375,00 Prøvesalen, halv sal (min. leie 2 timer) Per time 260,00 265,00 Møterom Per time 260,00 265,00 Bjørn Carlsen rommet Per time 210,00 220,00 Radar Scene Per time (min. 4 timer) 750,00 760,00 Radar Kafe (rusfri) Per time (min. 4 timer) 550,00 560,00 Radar sang studio (+tekniker 520 kr per time) Per time (min. 4 timer) 100,00 100,00 Radar studio (+tekniker 520 kr per time) Per time (min. 4 timer) 200,00 200,00 Bandøvingsrom (rusfritt) Pr rom 3 timer 270,00 275,00 Bibliotek (foredragssal eller grupperom) Per time (min. 2 timer) 360,00 365,00 10

13 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Kulturhus forts. Venskaben, hele Per time (min. 2 timer) 1 350, ,00 Venskaben, Storsalen Per time (min. 2 timer) 780,00 795,00 Venskaben, Formannskapsalen Per time (min. 2 timer) 390,00 400,00 Venskaben, Salongen Per time (min. 2 timer) 260,00 265,00 Venskaben, Kjøkken Per time (min. 2 timer) 260,00 265,00 Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris , ,00 Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen Pakkepris , ,00 Teknikere Per time 520,00 540,00 Servicepersonell (Vaktmester/arr.ansvarlig) Per time 420,00 440,00 Stor lyd og lys pakke Teater- og Multisalen Dagspris 5 200, ,00 Liten lyd og lys pakke Teater- og Multisalen Dagspris 2 600, ,00 Stor lyd og lys pakke Radar Dagspris 4 200, ,00 Liten lyd og lys pakke Radar Dagspris 2 100, ,00 Taleanlegg, dias, overhead, 16 med mer fremviser, internetttilkobling og videokanon Dagspris Inkl i timespris Inkl i timespris Flygel Steinway, Teatersal Dagspris 2 850, ,00 Flygel Steinwat, Multisal Dagspris 1 900, ,00 Stort piano, Sauter Dagspris 940,00 955,00 Lite piano, Petrof Dagspris 780,00 795,00 Piano, lite, (Venskaben) Dagspris 520,00 530,00 Stemming, flygel/piano Dagspris 1 850, ,00 Musikkanlegg, kulturhuset - festsalen Dagspris 400,00 410,00 Musikkanlegg, Venskaben Dagspris 400,00 410,00 Adm.Gebyr for innkjøpstjenester Dagspris 20 % 20 % Utleie utenfor huset: Lyspakke Dagspris 1 250, ,00 Utleie utenfor huset: Dobbel lyspakke Dagspris 2 100, ,00 Utleie utenfor huset: Lite lyd- /discoanlegg Dagspris 1 250, ,00 Utleie utenfor huset: Taleanlegg (1 høyttaler m/mikrofon), påfølgende dager 50 % Dagspris 630,00 640,00 Utleie utenfor huset: PA pakke Dagspris 2 600, ,00 Billettavgift 25,00 25,00 Risenga Svømmehall Billettpris 0-2 år, vanntett bleie Stykkpris 35,00 35,00 Billettpris 3-17 år (man- fre) Stykkpris 80,00 80,00 Billettpris 3-17 år (helg) Stykkpris 95,00 95,00 Student over 18 år (man- fre) Stykkpris 80,00 80,00 Student over 18 år (helg) Stykkpris 125,00 125,00 Voksen (man- fre) Stykkpris 105,00 105,00 Voksen (helg) Stykkpris 125,00 125,00 Familie (man- fre) (2 voksne + 2 barn (3-17år). Ekstra barn, ordinærpris - 10 %) Stykkpris 330,00 330,00 Familie (helg) (2 voksne + 2 barn (3-17 år). Ekstra barn ordinærpris - 10 %) Stykkpris 400,00 400,00 Uføre og funksjonshemmede (man- fre) (Gyldig dokumentasjon/henvisning fremvises) Stykkpris 80,00 80,00 Uføre og funksjonshemmede (helg) (Gyldige dokumentasjon/henvisning fremvises) Stykkpris 95,00 95,00 Klippekort Barn 3-17 år, 10 besøk Per kort 640,00 640,00 Klippekort Barn 3-17 år, 25 besøk Per kort 1 500, ,00 Årskort Barn (personlig) Per kort 2 650, ,00 Klippekort, Voksen, 10 besøk Per kort 840,00 840,00 11

14 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Risenga Svømmehall forts. Klippekort, Voksen, 25 besøk Per kort 1 975, ,00 Årskort Voksen (personlig) Per kort 3 550, ,00 Helårskort Familie (2 voksne +2 barn (3-17 år) + 500,- per barn utover 2) Per kort 7 700, ,00 Grupperabatt mer enn 10 personer Grupperabatt 10 % 10 % Grupperabatt mer enn 20 personer Grupperabatt 15 % 15 % Kurs per time i terapibasseng, idrettslag barn og unge Per time 282,00 282,00 Kurs per time i terapibasseng (man- fre), idrettslag m/voksne deltagere og offentlige institusjoner Per time 436,00 436,00 Kurs per time i terapibasseng (man- fre), kommersiell aktør Per time 1 250, ,00 Arrangement i idrettsbasseng, junior Per time 282,00 282,00 Arrangement i idrettsbasseng, senior Per time 436,00 436,00 Arrangement i stupbasseng, junior Per time 282,00 282,00 Arrangement i stupbasseng, senior Per time 436,00 436,00 Andre arrangement som bursdager, lukkede arrangementer, events og lignende Etter avtale Etter avtale Etter avtale Kunstisbane Risenga Trening for lag/organisasjoner hjemmehørende i Asker. Barn og unge Per time Gratis Gratis Arrangement for lag/foreninger hjemmehørende i Asker. Barn og unge Per time 409,00 421,00 Trening og arrangement for lag/organisasjoner hjemmehørende i Asker. Voksne Per time 436,00 436,00 Trening og arrangement for lag/organisasjoner ikke hjemmehørende i Asker. Per time 1 145, ,00 Landøya bad Enkeltbillett barn (tom. 17 år) Stykkpris 35,00 35,00 Enkeltbillett voksne Stykkpris 65,00 65,00 Enkeltbillett, morgensvømming (mandag, onsdag og fredag frem til kl 12.00) Stykkpris 35,00 35,00 Enkeltbillett for skoleelever, studenter og vernepliktige Stykkpris 35,00 35,00 Enkeltbillett for pensjonister, uførepensjonister og funksjonshemmede Stykkpris 35,00 35,00 Klippekort for barn (tom. 17 år) 12 klipp Per kort 350,00 350,00 Klippekort voksne, 12 klipp Per kort 650,00 650,00 Klippekort for pensjonister, uførepensjonister og funksjonshemmede, 12 klipp Per kort 650,00 350,00 Familiebillett (2voksne + 2 barn) Stykkpris 190,00 190,00 Solarium Per 7 min. 40,00 40,00 Arrangementer, aktiviteter i regi av klubber, lag og andre leietakere: lørdag og søndag N/A Etter avtale Etter avtale 12

15 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Øvrige anlegg, arrangement og aktiviteter Treningsakitivitet i regi av lag og foreninger for barn og unge i aldersbestemte klasser i is-, svømme- og N/a Gratis Gratis Terminfestede arrangement, trenings-, serie- og cup kamper i samtlige is-, idretts- og svømmehaller, Junior per time 273,00 281,00 Avgift for gjennomføring av ordinær trening, arrangement/kamper og aktiviteter i samtlige is- og svømmehaller for senior/veterannivå i perioden Senior per time 436,00 436,00 15.aug Avgift for gjennomføring juni. av ordinær trening, kamper og aktiviteter i samtlige idrettshaller for senior/veterannivå Senior per time 267,00 267,00 Trening innendørs i sommersesong. 15.juni - 15.aug Per time 146,00 146,00 Idrettsskoler/turneringer/arr. Som ikker er terminfestet for barn/unge tom. 16 år, i helger/ferier, arrangert av idrettslag hjemmhørende i kommunen - begrenset til 2 uker per idrettslag per år/sesong. Ved innsendelse av søknad skal arr.plan eller N/a Gratis Gratis turneringsplan Leie av ishall/svømmehall, foreligge trening/arrangement, for idr.lag ikke hjemmehør. i Asker og komersielle aktører. Per time 1 247, ,00 Leie av svømme- og idrettshaller for skoler (vg.skoler, private skoler/ institusjoner Per time 1 247, ,00 Ved utleie til annet enn ordinære idrettsarrangement Annet Etter avtale Etter avtale Skiløypepreparering utover ordinær avtale og arbeidstid for langrennsarrangement Per time 654,00 654,00 Arrangement i regi av lokale lag og foreninger der flere anlegg benyttes Annet Etter avtale Etter avtale Kirken Festeavgift per år per grav (gravsted kan ha flere graver) Per gravested 170,00 170,00 Planting og stell (inkl mva) Annet 850,00 825,00 - Engangstillegg ved opprettelse av nye avtaler Per nye avtale 320,00 320,00 Høstplanter pr stk inkl mva (Erica eller Calluna - anbefaler to planter) Per stykk 100,00 100,00 Krans pr stk - inkl mva Per stykk 180,00 180,00 Oppretting av gravminne - inkl mva Per stykk 375/ / 560 Oppsetting eller flytting av gravminne - inkl mva 560,00 560,00 Kremasjonsutgifter innenbygdsboende Per stykk 1 000, ,00 Utenbygdstillegg ved begravelse Per stykk 4 500, ,00 Utenbygdstillegg for urnenedsettelse Per stykk 1 000, ,00 Leie av kapell/kirke for utenbygdsboende - uten organist Per stykk , ,00 Organist for utenbygdsboende Per stykk 1 000, ,00 Ventetegn - inkl mva Per stykk 525,00 525,00 Selvvannede plantekasse uten montering - inkl mva Per stykk 1 250, ,00 Montering av plantekasse - inkl mva Per stykk 350,00 350,00 Sekk med spesialplantejord til plantekasse - inkl mva Per stykk 85,00 85,00 Kors - inkl mva Per stykk 375,00 375,00 Navnet gravminne for enkel urnegrav, ferdig montert - inkl mva Per stykk 3 750, ,00 Utenbygdsbruk av særskilt tilrettelagt grav Per stykk ,00 13

16 Teknikk og miljø Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Kommunalteknisk Årsgebyr, vann pr m³ * Pr m³ 13,05 13,70 Årsgebyr, avløp pr m³ * Pr m³ 12,73 12,73 Årlig vannmålerleie Annet 281,00 281,00 Årsgebyr, tømming av septikktank for inntil 3 m³ * Per 3 m³ 1 560, ,75 deretter pr m³ over 3 m³ * Pr m³ 385,00 462,00 Tilknytningsgebyr for boliger, vann og avløp per m² * Pr m² 181,25 181,25 Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri per m² Pr m² 125,00 125,00 Renovasjon (restavfall) Grunnbeløp Annet 1 408, ,43 Literspris 2- hjulsbeholder 4- hjulsbeholder/nedgravdløsning (henting hver 14 dag) l. Per liter 15,08 15,08 (min Literspris 5 i samarbeid, stor container/nedgravd ukes henting) løsning l. Per liter 14,24 14,24 (ukeshenting) Per liter 10,69 10,69 Ekstrabeløp for henteavstand m Annet 989,50 989,50 Ekstrabeløp for henteavstand m Annet 1 319, ,00 Ekstra blå restavfallssekk Annet 50,00 50,00 Ekstratømming papir og plastemballasje Annet 375,00 375,00 Ekstratømming rest- og matavfall Annet 375,00 375,00 Ekstratømming rest- og matavfall på hentedag i mellomuke ved 14 dagers henefrekvens Annet 150,00 150,00 Kompostering (skal ikke ha beholder til matavfall), reduksjon i gebyr Annet - 264,00-264,00 Sommerabonnement Grunnbeløp 50 % 704,23 704,22 Variabelt beløp (50 % regnet ut i henhold til beholder volum) Rengjøring av 2- hjuls beholder Per gang 132,00 132,00 Rengjøring av 4- hjuls beholder Per gang 198,00 198,00 Rengjøring av nedgravd beholdere Per stykk 1 319, ,00 Literspris næringskunder restavfall Per liter 17,15 17,15 Literpris næringskunder restavfall stor cont > l Per liter 13,71 13,71 Literspris næringskunder papir Per liter 7,25 7,25 Literspris næringskunder papir, stor cont > l Per liter 5,80 5,80 Literspris næringskunder plastemballasje Per liter 7,63 7,63 Literspris næringskunder plastemballasje, stor cont > 1000 l Per liter 6,01 6,01 Literspris næringskunder matavfall Per liter 12,50 12,50 Ekstratømming papir Annet 500,00 500,00 Ekstratømming plastemballasje Annet 500,00 500,00 Ekstratømming rest- og matavfall Annet 500,00 500,00 Tømmegebyr Yggeset avfallspark - husholdningsavfall Ekspedisjonsgebyr Yggeset avfallspark, inntil 150 kg Annet 50,00 50,00 Avfallsmengder over 150 kg Pr tonn 1 000, ,00 Næringsavfall Fra første kilo Pr tonn 1 000, ,00 14

17 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Feiertjeneste Årlig feiegebyr Annet 360,00 414,00 Parkeringsavgift Parkeringsavgift Asker sentrum Per time 15,00 15,00 Graving i vei Behandlingsgebyr Per søknad 3 750, ,00 Forringelsesgebyr pr gravested Oppgravd areal 0-10 m² * Per gravested 2 500, ,00 Oppgravd areal 0-20 m² * Per gravested 3 750, ,00 Oppgravd areak 0-50 m² * Per gravested 6 250, ,00 Oppgravd areal m² * Per gravested , , Ordførers lønn Ordførers lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 1.7 Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av Kommunestyret gjøres gjeldende for årsbudsjettet Bosetting av flyktninger Tidligere vedtak om bosetting av 50 flyktninger, inkludert 10 enslige mindreårige, hvert år i perioden opprettholdes. 1.9 Tilleggsinnstillingen Driftsbudsjettet 1. Budsjetterte frie inntekter økes med 38 mill. kroner som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett og forventet vekst for Asker kommune. 2. Driftsbudsjettet økes med 5,8 mill. kroner som følge av endringer i fastsatt deflator i regjeringens forslag til statsbudsjett. 3. Pensjonsutgiftene økes med 15 mill. kroner i.h.t. prognose fra pensjonsleverandør. 4. Avsetning til lønnsreserven økes med 3,2 mill. kroner som følge av endringer i særavtale for lærere. 5. Driftsbudsjett tjenesteområde Helse og omsorg økes med 1,86 mill. kroner som følge av økning i basistilskudd til leger og fysioterapeuter. 6. Driftsbudsjett tjenesteområde Oppvekst reduseres med 2,8 mill. kroner som følge av endret opptrappingsplan for finansiering av private barnehager. 7. Driftsbudsjett tjenesteområde Teknikk og Miljø økes med 0,6 mill. kroner som avsettes til arkeologisk registrering på Brønnøya. 8. Driftsbudsjett tjenesteområde Teknikk og Miljø økes med 1,0 mill. kroner som avsettes til midlertidige tiltak på Asker torg. 9. Driftsbudsjett tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid økes med 1,65 mill. kroner som avsettes til økt gratis treningstid i Holmen Ishall, videreføring av 15

18 utvidet åpningstid i idrettshallen på Bondi skole og innføring av 3-skiftsordning ved Risenga Idrettspark og Leikvollhallen. 10. Driftsbudsjett tjenesteområde Administrasjon og ledelse økes med 0,5 mill. kroner som avsettes til etableringsstøtte til internasjonal skole i Asker. 11. Driftsbudsjett tjenesteområde Eiendom økes med 4,5 mill. kroner i 2013 og 1,5 mill. kroner i 2014 som avsettes til driftstiltak på Nesøya skole i anleggsperioden. 12. Driftsbudsjett tjenesteområde Teknikk og miljø økes med 1,9 mill. kroner i 2013 som tilskudd til anskaffelse av nytt høyderedskap for Asker og Bærum Brannvesen. 13. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer tas ut av driftsregnskapet fra Budsjetterte driftsutgifter til Administrasjon og ledelse reduseres med 3,7 mill. kroner i henhold til Rådmannens forslag til 2 pst omstilling. Investeringsbudsjettet 1. Investeringsbudsjettet til tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid økes med 3,6 mill. kroner i 2013 som avsettes til opprustning av butikken på Langåra. 2. investeringsbudsjett til tjenesteområdet Oppvekst økes med 110,0 mill. kroner i 2015 som følge av endring i prosjektet Heggedal skole. 3. Lånerammen økes med 100,0 mill. kroner som følge av vedtak i punkt 1 og 2 over- 4. Merverdiavgiftskompensasjonen økes med 13,6 mill. kroner som følge av vedtak i punkt 1 og 2 over Kommunestyrets vedtatte endringer Driftsbudsjettet Driftsbudsjett Oppvekst Styrke SFO Styrke tiltakene i Fattigdomsplanen, k- styret Opptrappingsplan finansiering private barnehager Netto endring oppvekst Helse og omsorg Styrke avlastning for funksjonshemmede Styrke rehabilitering med ergoterapi/fysioterapi Styrke tilbudet til ettervern rus/psykiatri Styrke midlertidig rustiltak på Kraglund Netto endring helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Hasselbakkken Frivillighetssentral, drift av bygning Kirkens feltarbeid/arbeidstiltak Netto endring Kultur, frivillighet og fritid Overordnet Saldering mot disposisjonsfond Netto endring Overordnet Inndekning disposisjonsfond

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

2008 året som ble så bratt

2008 året som ble så bratt Årsrapport 2008 2008 året som ble så bratt I 2008 fikk Asker kommune kjenne på nye rammebetingelser for kommuneøkonomien og konsekvensene av en global finanskrise. Både den politiske ledelsen og ulike

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 1 1. Forord... 4 2 Sammendrag... 5 3. Styringssystem i ny kommune... 9 3.1. Organisering... 9 3.1.1. Politisk styringssystem... 9 3.1.2 Administrativ organisering...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer