Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2013-2016"

Transkript

1 Handlingsprogram Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 11. desember MULIGHETENES KOMMUNE - - MULIGHETENES KOMMUNE -

2

3 Kommunestyret har vedtatt Asker kommunes budsjett for 2013 til 2016, med målsetninger om langsiktighet, helhet og handlingsrom. Satsingsområdene er eldreomsorg, tjenester til vanskeligstilte, forebygging og tidlig innsats. Handlingsprogrammet er den viktigste beslutningen Asker kommunestyre fatter i løpet av et år. Her vedtar vi de målene og rammene som hele kommuneorganisasjonen skal styres etter, som på ulike vis påvirker hverdagen til våre drøyt innbyggere og kommunes nærmere 3600 ansatte. Jeg er takknemlig og glad for at Asker kommune har fått et handlingsprogram som legger opp til en økonomi i balanse, og med et netto driftsresultat på fire prosent. Dette betyr i praksis: Ingen kutt i kommunale tjenester i 2013, samt sikring av et økonomisk handlingsrom som lar oss opprettholde og videreutvikle tjenestene til innbyggerne i framtiden. Innen eldreomsorgen er situasjonen i Asker bedre enn på flere år. Vi har vedtatt som mål å ha institusjonsplasser med heldøgnsomsorg til 21 prosent av våre innbyggere over 80 år. Denne dekningsgraden er to prosent høyere enn hva som historisk har vært realiteten. Asker kommune skal de neste årene investere 940 millioner kroner i nye sykehjemsplasser på Gullhella, Nesbru, Søndre Borgen og i Heggedal. I debatten om dekningsgrad og antall plasser må vi også huske at vi har en stor gruppe i befolkningen som trenger heldøgnsomsorg fra de er unge. Derfor er det gledelig at vi i 2013 åpner bofellesskap for funksjonshemmede på Borgenbråten og i Borgenfaret, et svært etterlengtet tilbud til en gruppe brukere og familier med veldig krevende hverdager og liv. I tillegg øker vi bevilgningene til tjenester for avlastning og rehabilitering til disse brukerne. De som sliter mest er ofte de som synes minst. Rusomsorgen og det boligsosiale arbeidet styrkes, og vi skal investere i bygging og kjøp av kommunale boliger for om lag 110 millioner framover. Ettervern for personer med rus- eller psykiatriutfordringer styrkes med 1,5 millioner og det midlertidige tilbudet til rusmisbrukere på Kraglund styrkes med 1,5 millioner. Vi har også satt av 1,5 millioner til tiltak foreslått i kommunens handlingsplan mot fattigdom. For å møte morgendagens helse- og omsorgsutfordringer er det nødvendig å dreie innsatsen fra reparasjon mot tidlig innsats og forebygging. Vi er mange som har store forventninger til arbeidet med en ny folkehelseplan for Asker, og til hva vi kan få til i samarbeid med NaKuHel-senteret på Sem. Å etablere et nasjonalt vitensenter for folkehelse er ambisiøst, men hvis ikke Asker med sitt systematiske samarbeid med store ressurser i det frivillige får det til, hvem kan da klare det? 1

4 Forebygging og tidlig innsats handler blant annet om å tilrettelegge for allsidige muligheter til å delta i organiserte og uorganiserte aktiviteter, om å skape gode oppvekstmiljøer, og om å bidra til tidlig bevissthet om egen fysisk og psykisk helse. Vi har satt av 7 millioner til tiltak for tidlig innsats ovenfor barn og unge i 2013, i tillegg til midler til syv nye helsesøsterstillinger. Asker får fire nye skoler de kommende årene, med en samlet investeringskostnad på 800 millioner. Vi investerer også 750 millioner i nye idrettsanlegg. Så erkjenner vi at investeringene må gjøres på en økonomisk forsvarlig måte. Noen ganger må noe vente selv om vi kan føle at behovet har vært der lenge. Den viktigste oppgaven for Askers folkevalgte er å se og forstå politikken opp mot de økonomiske realitetene, og prioritere ressursene så klokt vi klarer. I arbeidet med dette handlingsprogrammet har Asker kommunestyre stått sammen om grunnleggende verdispørsmål, og jeg er glad for at vi har vedtatt et budsjett for de neste årene der vi styrker innsatsen ovenfor dem som sliter. Kjernen i vårt arbeid skal alltid være hensynet til de svakeste. Vi er en privilegert kommune, og de aller fleste av oss har mye å være takknemlige for. Vårt viktigste mål framover er å skape en bedre hverdag for dem som har det vanskelig. Med vennlig hilsen Lene W. Conradi Ordfører 2

5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Vedtak Handlingsprogram Årsbudsjett 2013 og økonomiplan Låneopptak Utliknet skatt Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Ordførers lønn Budsjettfullmaktene Bosetting av flyktninger Tilleggsinnstillingen Kommunestyrets vedtatte endringer Verbale vedtak Organisering Politisk struktur Administrativ struktur Eierstyring Konkurranse som virkemiddel for effektivisering Mål- og resultatstyring Styringsmodell Planlegge Utføre Følge opp og forbedre Budsjett og økonomiplan Økonomiske rammer og forutsetninger Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Balanse Fokusområde Samfunn Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer

6 6 Fokusområde Medvirkning Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Brukere Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Medarbeidere Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Økonomi Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Fokusområde Læring og fornyelse Mål for fokusområdet Status Sentrale utfordringer Tjenesteområdene Felles gjennomgående utfordringer Fordeling av driftsutgiftene Økonomisk profil og prioriteringer Nøkkeltall Tjenesteområde Administrasjon og ledelse Status Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Oppvekst Mål for tjenesteområdet Status Sentrale utfordringer

7 13.4 Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Helse og omsorg Mål for tjenesteområdet Status Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Mål for tjenesteområdet Status Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Teknikk og miljø Mål for tjenesteområdet Status Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Tjenesteområde Eiendom Mål for tjenesteområdet Status Sentrale utfordringer Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Vedlegg Budsjettfullmakter Hovedoversikt drift Endringer i driftsregnskapet pr målgruppe Eksisterende investeringsprosjekter Nye investeringsprosjekter Selvkostkalkyle Spillemidler

8 18.8 Modell for arbeidet med plan for helse- og omsorgstjenester Modell for arbeidet med strategi for oppvekstområdet Prioriterte planoppgaver Utvidet innholdsfortegnelse

9 1 Vedtak 1.1 Handlingsprogram Handlingsprogram for vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 1.2 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. 3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. 4. Investeringsbudsjettet fordeles på prosjekter i henhold til Prosjektoversikt i vedlegg kap Eksisterende prosjekter og kap Nye prosjekter. 5. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 1.3 Låneopptak 1. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2013 på 438 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer 2. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 120 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. 4. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 1.4 Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 7

10 1.5 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. TJENESTEOMRÅDE - OPPVEKST Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Barnehagene Foredrebetaling barnehagebarn Full barnehageplass fem dager per uke 2 330, ,00 Redusert barnehageplass fire dager per uke 1 864, ,00 Redusert barnehageplass tre dager per uke 1 398, ,00 Halv plass halv plass 1 165, ,00 Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer. Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, detter 50 pst. Skolefritidsordningen SFO - brukerbetaling 5 dager per uke 2 240, ,00 SFO - brukerbetaling 4 dager per uke 1 795, ,00 SFO - brukerbetaling 3 dager per uke 1 345, ,00 SFO - brukerbetaling Feriedager, per dag 223,00 224,00 SFO - brukerbetaling Dagbarn, per dag 145,00 146,00 TJENESTEOMRÅDE - HELSE OG OMSORG Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Praktisk bistand i hjemmet Inntekt timepris timepris Ingen egenbetaling 0-2 G - - Betales maksimalt for 2 timer pr mnd 2-3 G 400,00 420,00 Betales maksimalt for 3 timer pr mnd 3-4 G 400,00 420,00 Betales maksimalt for 4 timer pr mnd 4-5 G 400,00 420,00 Betales maksimalt for 6 timer pr mnd 5-6 G 400,00 420,00 Betales maksimalt for 8 timer pr mnd 6 G + 400,00 420,00 Trygghetsalarm Inntekt pris/mnd pris/mnd Ingen egenbetaling 0-2 G - - Egenbetaling 2 G + 185,00 195,00 Institusjonsopphold Inntekt pr døgn pr døgn Korttidsopphold eldre Makspris ihht forskrift Korttidsopphold rehabilitering Makspris ihht forskrift Dagsentertilbud inkl transport Makspris ihht forskrift Opphold på trygghetsavdeling 160,00 168,00 Langtidsopphold i institusjon Makspris ihht forskrift 8

11 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Transport til/fra arbeid og aktivitet Inntekt pris/mnd pris/mnd Ingen egenbetaling Inntekt under 2 G Egenbetaling Inntekt over 2 G: Egenbetaling 1 dag i uken 130,00 137,00 Egenbetaling 2-3 dager i uken 320,00 336,00 Egenbetaling 4 dager i uken 410,00 430,00 Egenbetaling Inntil 3 dager i uken Egenbetaling Over 3 dager i uken Egenbetaling for middag pr porsjon pr porsjon Egenbetaling Varm middag 65,00 68,00 Egenbetaling Dessert 12,00 13,00 Snømåking Egenbetaling Kultur, frivillighet og fritid Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Etter regning fra utfører Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Kulturhus Teatersalen (min. leie 4 timer***) Per time 1 250, ,00 Teatersalvestibyle/Multisalvestibyle Per time Gratis Gratis Multisalen (min. leie 4 timer***) Per time 930,00 945,00 Festsalen (min. 2 timer) Per time 240,00 245,00 Festsalen halv sal (min. leie 2 timer) Per time 180,00 185,00 Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag Per time 3 600, ,00 Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen Per time 6 960, ,00 Kjøkken Per time 75,00 75,00 Prøvesalen (min. leie 2 timer) Per time 105,00 110,00 Prøvesalen halv sal (min. leie 2 timer) Per time 85,00 90,00 Møterom Per time 85,00 90,00 Bjørn Carlsen rommet Per time 105,00 110,00 Radar Scene*** Per time (min. 4 timer) 630,00 640,00 Radar Kafe (rusfri) Per time (min. 4 timer) 300,00 305,00 Radar kafe selskapspakke (+discoanlegg) Per time (min. 4 timer) 2 200, ,00 Radar sang studio (+tekniker 50 kr) Per time (min. 4 timer) 25,00 25,00 Radar studio (+tekniker 50 kr) Per time (min. 4 timer) 50,00 50,00 Bandøvingsrom (rusfritt) Pr 3 timer 200,00 205,00 Bandøvingsrom - Medlem av musikkskolen Rabatt 50 % 50 % Bibliotek (foredragssal eller grupperom) Min 2 timer 85,00 85,00 Venskaben, hele Per time (min. 2 timer) 435,00 445,00 Venskaben, storsalen Per time (min. 2 timer) 160,00 165,00 Venskaben, Formannskapsalen Per time (min. 2 timer) 105,00 110,00 Venskaben, Salongen Per time (min. 2 timer) 85,00 90,00 Venskaben, Kjøkken Per time (min. 2 timer) 85,00 90,00 Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris 6 525, ,00 Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen Pakkepris , ,00 Teknikere Per time 350,00 360,00 Servicepersonell (Vaktmester/arr.ansvarlig) Per time 300,00 310,00 9

12 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Kulturhus forts. Stor lyd og lys pakke Teater- og Multisalen Dagspris 2 480, ,00 Liten lyd og lys pakke Teater- og Multisalen Dagspris 1 860, ,00 Lyd og lyspakke Radar Dagspris 2 000, ,00 Flygel Steinway, Teatersal Dagspris 1 500, ,00 Flygel Steinway, Multisal Dagspris 1 000, ,00 Stort piano, Sauter Dagspris 500,00 510,00 Lite piano, Petrof**** Dagspris 350,00 355,00 Piano, lite, (Venskaben)**** Dagspris 200,00 205,00 Stemming, flygel/piano Dagspris 1 500, ,00 Video, lysbildefremviser, overhead, videokanon Dagspris Gratis Gratis Musikkanlegg, Venskaben Dagspris 500,00 500,00 Musikkanlegg Kulturhuset - Festsalen Dagspris 300,00 300,00 Adm.Gebyr for innkjøpstjenester Pris av varen 20 % 20 % Utleie utenfor huset Lyspakke Dagspris 780,00 790,00 Utleie utenfor huset Dobbel lyspakke Dagspris 1 300, ,00 Lite lydanlegg Dagspris 750,00 760,00 Discoanlegg/sub Dagspris 1 000, ,00 Taleanlegg (1høytaler m/mikrofon), 50 % påfølg. dager Dagspris 400,00 410,00 PA- pakke Dagspris 2 000, ,00 Billettavgift Dagspris 10,00 10,00 Festsalen (min. 2 timer) Per time 50,00 55,00 Festsalen halv sal (min. leie 2 timer) Per time 40,00 45,00 Prøvesalen (min. leie 2 timer) Per time 25,00 30,00 Prøvesalen halv sal (min. leie 2 timer) Per time 20,00 25,00 Møterom Per time 20,00 25,00 Radar Scene (min. leie 4 timer) Per time 155,00 160,00 Venskaben, Storsalen (min. leie 2 timer) Per time 40,00 45,00 Teatersalen (min. leie 4 timer) Per time 1 650, ,00 Teatersalsvestibyle (min. leie 4 timer) Per time 270,00 275,00 Multisalen (min. leie 4 timer) Per time 1 250, ,00 Multisalsvestibylen (min. leie 4 timer) Per time 320,00 325,00 Festsalen (min. leie 2 timer) Per time 800,00 815,00 Festsalevn halv sal (min. leie 2 timer) Per time 600,00 610,00 Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag Per time 5 950, ,00 Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen Per time , ,00 Kjøkken Per time 250,00 255,00 Prøvesalen (min. leie 2 timer) Per time 370,00 375,00 Prøvesalen, halv sal (min. leie 2 timer) Per time 260,00 265,00 Møterom Per time 260,00 265,00 Bjørn Carlsen rommet Per time 210,00 220,00 Radar Scene Per time (min. 4 timer) 750,00 760,00 Radar Kafe (rusfri) Per time (min. 4 timer) 550,00 560,00 Radar sang studio (+tekniker 520 kr per time) Per time (min. 4 timer) 100,00 100,00 Radar studio (+tekniker 520 kr per time) Per time (min. 4 timer) 200,00 200,00 Bandøvingsrom (rusfritt) Pr rom 3 timer 270,00 275,00 Bibliotek (foredragssal eller grupperom) Per time (min. 2 timer) 360,00 365,00 10

13 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Kulturhus forts. Venskaben, hele Per time (min. 2 timer) 1 350, ,00 Venskaben, Storsalen Per time (min. 2 timer) 780,00 795,00 Venskaben, Formannskapsalen Per time (min. 2 timer) 390,00 400,00 Venskaben, Salongen Per time (min. 2 timer) 260,00 265,00 Venskaben, Kjøkken Per time (min. 2 timer) 260,00 265,00 Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag Pakkepris , ,00 Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen Pakkepris , ,00 Teknikere Per time 520,00 540,00 Servicepersonell (Vaktmester/arr.ansvarlig) Per time 420,00 440,00 Stor lyd og lys pakke Teater- og Multisalen Dagspris 5 200, ,00 Liten lyd og lys pakke Teater- og Multisalen Dagspris 2 600, ,00 Stor lyd og lys pakke Radar Dagspris 4 200, ,00 Liten lyd og lys pakke Radar Dagspris 2 100, ,00 Taleanlegg, dias, overhead, 16 med mer fremviser, internetttilkobling og videokanon Dagspris Inkl i timespris Inkl i timespris Flygel Steinway, Teatersal Dagspris 2 850, ,00 Flygel Steinwat, Multisal Dagspris 1 900, ,00 Stort piano, Sauter Dagspris 940,00 955,00 Lite piano, Petrof Dagspris 780,00 795,00 Piano, lite, (Venskaben) Dagspris 520,00 530,00 Stemming, flygel/piano Dagspris 1 850, ,00 Musikkanlegg, kulturhuset - festsalen Dagspris 400,00 410,00 Musikkanlegg, Venskaben Dagspris 400,00 410,00 Adm.Gebyr for innkjøpstjenester Dagspris 20 % 20 % Utleie utenfor huset: Lyspakke Dagspris 1 250, ,00 Utleie utenfor huset: Dobbel lyspakke Dagspris 2 100, ,00 Utleie utenfor huset: Lite lyd- /discoanlegg Dagspris 1 250, ,00 Utleie utenfor huset: Taleanlegg (1 høyttaler m/mikrofon), påfølgende dager 50 % Dagspris 630,00 640,00 Utleie utenfor huset: PA pakke Dagspris 2 600, ,00 Billettavgift 25,00 25,00 Risenga Svømmehall Billettpris 0-2 år, vanntett bleie Stykkpris 35,00 35,00 Billettpris 3-17 år (man- fre) Stykkpris 80,00 80,00 Billettpris 3-17 år (helg) Stykkpris 95,00 95,00 Student over 18 år (man- fre) Stykkpris 80,00 80,00 Student over 18 år (helg) Stykkpris 125,00 125,00 Voksen (man- fre) Stykkpris 105,00 105,00 Voksen (helg) Stykkpris 125,00 125,00 Familie (man- fre) (2 voksne + 2 barn (3-17år). Ekstra barn, ordinærpris - 10 %) Stykkpris 330,00 330,00 Familie (helg) (2 voksne + 2 barn (3-17 år). Ekstra barn ordinærpris - 10 %) Stykkpris 400,00 400,00 Uføre og funksjonshemmede (man- fre) (Gyldig dokumentasjon/henvisning fremvises) Stykkpris 80,00 80,00 Uføre og funksjonshemmede (helg) (Gyldige dokumentasjon/henvisning fremvises) Stykkpris 95,00 95,00 Klippekort Barn 3-17 år, 10 besøk Per kort 640,00 640,00 Klippekort Barn 3-17 år, 25 besøk Per kort 1 500, ,00 Årskort Barn (personlig) Per kort 2 650, ,00 Klippekort, Voksen, 10 besøk Per kort 840,00 840,00 11

14 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Risenga Svømmehall forts. Klippekort, Voksen, 25 besøk Per kort 1 975, ,00 Årskort Voksen (personlig) Per kort 3 550, ,00 Helårskort Familie (2 voksne +2 barn (3-17 år) + 500,- per barn utover 2) Per kort 7 700, ,00 Grupperabatt mer enn 10 personer Grupperabatt 10 % 10 % Grupperabatt mer enn 20 personer Grupperabatt 15 % 15 % Kurs per time i terapibasseng, idrettslag barn og unge Per time 282,00 282,00 Kurs per time i terapibasseng (man- fre), idrettslag m/voksne deltagere og offentlige institusjoner Per time 436,00 436,00 Kurs per time i terapibasseng (man- fre), kommersiell aktør Per time 1 250, ,00 Arrangement i idrettsbasseng, junior Per time 282,00 282,00 Arrangement i idrettsbasseng, senior Per time 436,00 436,00 Arrangement i stupbasseng, junior Per time 282,00 282,00 Arrangement i stupbasseng, senior Per time 436,00 436,00 Andre arrangement som bursdager, lukkede arrangementer, events og lignende Etter avtale Etter avtale Etter avtale Kunstisbane Risenga Trening for lag/organisasjoner hjemmehørende i Asker. Barn og unge Per time Gratis Gratis Arrangement for lag/foreninger hjemmehørende i Asker. Barn og unge Per time 409,00 421,00 Trening og arrangement for lag/organisasjoner hjemmehørende i Asker. Voksne Per time 436,00 436,00 Trening og arrangement for lag/organisasjoner ikke hjemmehørende i Asker. Per time 1 145, ,00 Landøya bad Enkeltbillett barn (tom. 17 år) Stykkpris 35,00 35,00 Enkeltbillett voksne Stykkpris 65,00 65,00 Enkeltbillett, morgensvømming (mandag, onsdag og fredag frem til kl 12.00) Stykkpris 35,00 35,00 Enkeltbillett for skoleelever, studenter og vernepliktige Stykkpris 35,00 35,00 Enkeltbillett for pensjonister, uførepensjonister og funksjonshemmede Stykkpris 35,00 35,00 Klippekort for barn (tom. 17 år) 12 klipp Per kort 350,00 350,00 Klippekort voksne, 12 klipp Per kort 650,00 650,00 Klippekort for pensjonister, uførepensjonister og funksjonshemmede, 12 klipp Per kort 650,00 350,00 Familiebillett (2voksne + 2 barn) Stykkpris 190,00 190,00 Solarium Per 7 min. 40,00 40,00 Arrangementer, aktiviteter i regi av klubber, lag og andre leietakere: lørdag og søndag N/A Etter avtale Etter avtale 12

15 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Øvrige anlegg, arrangement og aktiviteter Treningsakitivitet i regi av lag og foreninger for barn og unge i aldersbestemte klasser i is-, svømme- og N/a Gratis Gratis Terminfestede arrangement, trenings-, serie- og cup kamper i samtlige is-, idretts- og svømmehaller, Junior per time 273,00 281,00 Avgift for gjennomføring av ordinær trening, arrangement/kamper og aktiviteter i samtlige is- og svømmehaller for senior/veterannivå i perioden Senior per time 436,00 436,00 15.aug Avgift for gjennomføring juni. av ordinær trening, kamper og aktiviteter i samtlige idrettshaller for senior/veterannivå Senior per time 267,00 267,00 Trening innendørs i sommersesong. 15.juni - 15.aug Per time 146,00 146,00 Idrettsskoler/turneringer/arr. Som ikker er terminfestet for barn/unge tom. 16 år, i helger/ferier, arrangert av idrettslag hjemmhørende i kommunen - begrenset til 2 uker per idrettslag per år/sesong. Ved innsendelse av søknad skal arr.plan eller N/a Gratis Gratis turneringsplan Leie av ishall/svømmehall, foreligge trening/arrangement, for idr.lag ikke hjemmehør. i Asker og komersielle aktører. Per time 1 247, ,00 Leie av svømme- og idrettshaller for skoler (vg.skoler, private skoler/ institusjoner Per time 1 247, ,00 Ved utleie til annet enn ordinære idrettsarrangement Annet Etter avtale Etter avtale Skiløypepreparering utover ordinær avtale og arbeidstid for langrennsarrangement Per time 654,00 654,00 Arrangement i regi av lokale lag og foreninger der flere anlegg benyttes Annet Etter avtale Etter avtale Kirken Festeavgift per år per grav (gravsted kan ha flere graver) Per gravested 170,00 170,00 Planting og stell (inkl mva) Annet 850,00 825,00 - Engangstillegg ved opprettelse av nye avtaler Per nye avtale 320,00 320,00 Høstplanter pr stk inkl mva (Erica eller Calluna - anbefaler to planter) Per stykk 100,00 100,00 Krans pr stk - inkl mva Per stykk 180,00 180,00 Oppretting av gravminne - inkl mva Per stykk 375/ / 560 Oppsetting eller flytting av gravminne - inkl mva 560,00 560,00 Kremasjonsutgifter innenbygdsboende Per stykk 1 000, ,00 Utenbygdstillegg ved begravelse Per stykk 4 500, ,00 Utenbygdstillegg for urnenedsettelse Per stykk 1 000, ,00 Leie av kapell/kirke for utenbygdsboende - uten organist Per stykk , ,00 Organist for utenbygdsboende Per stykk 1 000, ,00 Ventetegn - inkl mva Per stykk 525,00 525,00 Selvvannede plantekasse uten montering - inkl mva Per stykk 1 250, ,00 Montering av plantekasse - inkl mva Per stykk 350,00 350,00 Sekk med spesialplantejord til plantekasse - inkl mva Per stykk 85,00 85,00 Kors - inkl mva Per stykk 375,00 375,00 Navnet gravminne for enkel urnegrav, ferdig montert - inkl mva Per stykk 3 750, ,00 Utenbygdsbruk av særskilt tilrettelagt grav Per stykk ,00 13

16 Teknikk og miljø Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Kommunalteknisk Årsgebyr, vann pr m³ * Pr m³ 13,05 13,70 Årsgebyr, avløp pr m³ * Pr m³ 12,73 12,73 Årlig vannmålerleie Annet 281,00 281,00 Årsgebyr, tømming av septikktank for inntil 3 m³ * Per 3 m³ 1 560, ,75 deretter pr m³ over 3 m³ * Pr m³ 385,00 462,00 Tilknytningsgebyr for boliger, vann og avløp per m² * Pr m² 181,25 181,25 Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri per m² Pr m² 125,00 125,00 Renovasjon (restavfall) Grunnbeløp Annet 1 408, ,43 Literspris 2- hjulsbeholder 4- hjulsbeholder/nedgravdløsning (henting hver 14 dag) l. Per liter 15,08 15,08 (min Literspris 5 i samarbeid, stor container/nedgravd ukes henting) løsning l. Per liter 14,24 14,24 (ukeshenting) Per liter 10,69 10,69 Ekstrabeløp for henteavstand m Annet 989,50 989,50 Ekstrabeløp for henteavstand m Annet 1 319, ,00 Ekstra blå restavfallssekk Annet 50,00 50,00 Ekstratømming papir og plastemballasje Annet 375,00 375,00 Ekstratømming rest- og matavfall Annet 375,00 375,00 Ekstratømming rest- og matavfall på hentedag i mellomuke ved 14 dagers henefrekvens Annet 150,00 150,00 Kompostering (skal ikke ha beholder til matavfall), reduksjon i gebyr Annet - 264,00-264,00 Sommerabonnement Grunnbeløp 50 % 704,23 704,22 Variabelt beløp (50 % regnet ut i henhold til beholder volum) Rengjøring av 2- hjuls beholder Per gang 132,00 132,00 Rengjøring av 4- hjuls beholder Per gang 198,00 198,00 Rengjøring av nedgravd beholdere Per stykk 1 319, ,00 Literspris næringskunder restavfall Per liter 17,15 17,15 Literpris næringskunder restavfall stor cont > l Per liter 13,71 13,71 Literspris næringskunder papir Per liter 7,25 7,25 Literspris næringskunder papir, stor cont > l Per liter 5,80 5,80 Literspris næringskunder plastemballasje Per liter 7,63 7,63 Literspris næringskunder plastemballasje, stor cont > 1000 l Per liter 6,01 6,01 Literspris næringskunder matavfall Per liter 12,50 12,50 Ekstratømming papir Annet 500,00 500,00 Ekstratømming plastemballasje Annet 500,00 500,00 Ekstratømming rest- og matavfall Annet 500,00 500,00 Tømmegebyr Yggeset avfallspark - husholdningsavfall Ekspedisjonsgebyr Yggeset avfallspark, inntil 150 kg Annet 50,00 50,00 Avfallsmengder over 150 kg Pr tonn 1 000, ,00 Næringsavfall Fra første kilo Pr tonn 1 000, ,00 14

17 Type brukerbetaling, gebyr eller avgift Grunnlagsenhet for beregning Asker 2012 Vedtak 2013 Feiertjeneste Årlig feiegebyr Annet 360,00 414,00 Parkeringsavgift Parkeringsavgift Asker sentrum Per time 15,00 15,00 Graving i vei Behandlingsgebyr Per søknad 3 750, ,00 Forringelsesgebyr pr gravested Oppgravd areal 0-10 m² * Per gravested 2 500, ,00 Oppgravd areal 0-20 m² * Per gravested 3 750, ,00 Oppgravd areak 0-50 m² * Per gravested 6 250, ,00 Oppgravd areal m² * Per gravested , , Ordførers lønn Ordførers lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 1.7 Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av Kommunestyret gjøres gjeldende for årsbudsjettet Bosetting av flyktninger Tidligere vedtak om bosetting av 50 flyktninger, inkludert 10 enslige mindreårige, hvert år i perioden opprettholdes. 1.9 Tilleggsinnstillingen Driftsbudsjettet 1. Budsjetterte frie inntekter økes med 38 mill. kroner som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett og forventet vekst for Asker kommune. 2. Driftsbudsjettet økes med 5,8 mill. kroner som følge av endringer i fastsatt deflator i regjeringens forslag til statsbudsjett. 3. Pensjonsutgiftene økes med 15 mill. kroner i.h.t. prognose fra pensjonsleverandør. 4. Avsetning til lønnsreserven økes med 3,2 mill. kroner som følge av endringer i særavtale for lærere. 5. Driftsbudsjett tjenesteområde Helse og omsorg økes med 1,86 mill. kroner som følge av økning i basistilskudd til leger og fysioterapeuter. 6. Driftsbudsjett tjenesteområde Oppvekst reduseres med 2,8 mill. kroner som følge av endret opptrappingsplan for finansiering av private barnehager. 7. Driftsbudsjett tjenesteområde Teknikk og Miljø økes med 0,6 mill. kroner som avsettes til arkeologisk registrering på Brønnøya. 8. Driftsbudsjett tjenesteområde Teknikk og Miljø økes med 1,0 mill. kroner som avsettes til midlertidige tiltak på Asker torg. 9. Driftsbudsjett tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid økes med 1,65 mill. kroner som avsettes til økt gratis treningstid i Holmen Ishall, videreføring av 15

18 utvidet åpningstid i idrettshallen på Bondi skole og innføring av 3-skiftsordning ved Risenga Idrettspark og Leikvollhallen. 10. Driftsbudsjett tjenesteområde Administrasjon og ledelse økes med 0,5 mill. kroner som avsettes til etableringsstøtte til internasjonal skole i Asker. 11. Driftsbudsjett tjenesteområde Eiendom økes med 4,5 mill. kroner i 2013 og 1,5 mill. kroner i 2014 som avsettes til driftstiltak på Nesøya skole i anleggsperioden. 12. Driftsbudsjett tjenesteområde Teknikk og miljø økes med 1,9 mill. kroner i 2013 som tilskudd til anskaffelse av nytt høyderedskap for Asker og Bærum Brannvesen. 13. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer tas ut av driftsregnskapet fra Budsjetterte driftsutgifter til Administrasjon og ledelse reduseres med 3,7 mill. kroner i henhold til Rådmannens forslag til 2 pst omstilling. Investeringsbudsjettet 1. Investeringsbudsjettet til tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid økes med 3,6 mill. kroner i 2013 som avsettes til opprustning av butikken på Langåra. 2. investeringsbudsjett til tjenesteområdet Oppvekst økes med 110,0 mill. kroner i 2015 som følge av endring i prosjektet Heggedal skole. 3. Lånerammen økes med 100,0 mill. kroner som følge av vedtak i punkt 1 og 2 over- 4. Merverdiavgiftskompensasjonen økes med 13,6 mill. kroner som følge av vedtak i punkt 1 og 2 over Kommunestyrets vedtatte endringer Driftsbudsjettet Driftsbudsjett Oppvekst Styrke SFO Styrke tiltakene i Fattigdomsplanen, k- styret Opptrappingsplan finansiering private barnehager Netto endring oppvekst Helse og omsorg Styrke avlastning for funksjonshemmede Styrke rehabilitering med ergoterapi/fysioterapi Styrke tilbudet til ettervern rus/psykiatri Styrke midlertidig rustiltak på Kraglund Netto endring helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Hasselbakkken Frivillighetssentral, drift av bygning Kirkens feltarbeid/arbeidstiltak Netto endring Kultur, frivillighet og fritid Overordnet Saldering mot disposisjonsfond Netto endring Overordnet Inndekning disposisjonsfond

19 Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjett Nesbru sykehjem, fremskyndes til ferdig Omsorgsboliger funk/utviklingshemmede frem 1 år Boligsosial handlingsplan (BoSo) Netto endring helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Vardåsen fase Netto endring Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Gang/sykkelvei Otto Blehrs vei/østre vei, Nesøya Forlengelse av Solbråveien til øverste industritomt Netto endring Teknikk og miljø Overordnet Låneopptak Netto endring Overordnet Inndekning disposisjonsfond Verbale vedtak Salg av kommunal eiendom Kommunestyret ber rådmannen fremme sak om salg av kommunal eiendom, med en oppdatert liste over salgsobjekter. Forventede salgsinntekter legges inn i HP Inntektene fra salget skal gå til reduksjon av lånegjeld. OPS på Landøya skole OPS (Offentlig privat samarbeid) gir en privat aktør ansvaret for både finansiering, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold. Samarbeid med private aktører med et langsiktig perspektiv innen bygging, drift og vedlikehold av et kommunalt formålsbygg kan gi gode totaløkonomiske løsninger, innovasjon, fastprisgaranti og kompetanseheving i den kommunale eiendomsfunksjonen. Kommunestyret ber rådmannen vurdere å bygge ny Landøya skole som et OPS prosjekt. Styrket tilbud for mennesker med behov for tilpasset arbeid/aktivitet Kommunestyret ber om en gjennomgang av behovet for å utvide og styrke arbeids- og aktivitetstilbudet for mennesker med behov for tilpasset arbeid/aktivitet. Rådmannen bes vurdere å etablere flere plasser i eksisterende arbeids/aktivitetssentre og å utvide tilbudet i VTA bedriften Asker Produkt AS. Rådmannen bes skaffe oversikt over ledige og egnede lokaler, eller alternative tomter for nybygg, for Asker Produkt AS, slik at kommunen kan videreføre og utvide et godt og fremtidsrettet arbeidstilbud. 17

20 Sansehage på Solgården sykehjem Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader for å etablere, og holde i drift en «sansehage» ved Solgården sykehjem. Det søkes samarbeide med frivillige organisasjoner, f.eks. Lions, Rotary, NAKUHEL og jansløkka skole. Regionale idrettsanlegg Kommunestyret ber rådmannen i større grad å tenke regionalt når nye idrettsanlegg planlegges. Rådmannen bes være aktiv mot omkringliggende kommuner med tanke på anleggssituasjonen i regionen. Klubbprofilering av idrettsanlegg Rådmannen bes ta initiativ til dialog med idrettsklubbene som benytter kommunale anlegg til trening og kamper/turneringer, med siktemål å bedre profileringen for klubbene og styrke følelsen av tilhørighet. Dette kan f.eks. gjøres i form av klubblogoer på spilleflate/gulv, på innvendig eller utvendig vegg, tribune etc. Dialogen forankres politisk gjennom komité for teknikk, kultur og fritid, og en evt. sak fremmes via komitéen. Etablere urnevegg/urnelund Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med sak om hvordan det kan etableres en urnevegg/urnelund i Asker. Ref. tidligere innspill fra Asker kirkelige fellesråd. Klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader med støping av gulv, radonisolering, ventilasjon og oppvarming av underetasjen i Vardåsen kirke. Kirken vil selv sørge for innredning. Kartlegging av fattigdom i Asker Ved utarbeidelse av Handlingsplan for bekjempelse av fattigdom ble det ikke gjennomført egne undersøkelser/kartlegging av fattigdommen i Asker kommune. Arbeiderpartiet mener at en grundig kartlegging av fattigdommen i kommunen, er en forutsetting for å lykkes i arbeidet med å bekjempe fattigdommen i Asker. I Asker er det ca personer/husholdninger med inntekter under fattigdomsgrensen, og ca. 800 barn lever i disse husholdningene. (det vil si ca voksne lever under fattigdomsgrensen ) Vi vet lite om hvor mange av disse som er: pensjonister, rusmisbrukere, enslige, aleneforsørgere, arbeidsledige, innvandrere, har psykiske lidelser osv. Vi vet også lite om boforhold/bosted og inntekt fra arbeid for denne gruppen. En særskilt risikogruppe er familier med mange barn og med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. Flere flyktninghjelpere vil kunne være et godt hjelpemiddel for å få flere med minoritetsbakgrunn ut i arbeid. Rådmannen bes sette i gang en analyse av fattigdommen i Asker. Analysen må ha fokus på å forstå utfordringen og forskjellen i utfordringer for de ca husholdningene som lever under fattigdomsgrensen i Asker. Analysen må også inkludere de to viktigste områdene for å bekjempe fattigdom, arbeid og tilfredsstillende boforhold i kommunen. Sykkel- og gangvei Heggedal - Asker Det har lenge vært et ønske i Heggedal om en turvei rundt Gjellumvannet og at denne kan føres videre som gang-/sykkelvei nordover langs jernbanen til Lensmannslia og 18

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 asker mulighetenes kommune 1 Visjon Asker mulighetenes kommune Verdier Åpenhet Troverdighet Gjensidig respekt Hovedmål for Askersamfunnet Asker er en fremtidsrettet,

Detaljer

Rådmannens forslag til handlingsprogram

Rådmannens forslag til handlingsprogram Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014 2017 Rådmannens innledning Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 bygger på vedtatt Handlingsprogram 2013 2016, Kommuneproposisjonen 2014, Revidert

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Gausdal kommunes styringssystem.

Gausdal kommunes styringssystem. Gausdal kommunes styringssystem. Kommunens styringssystem består av prosesser, arenaer og dokumenter som brukes i kommunens arbeid med fastsettelse av mål for kommunens virksomhet, prioritering av ressurser,

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Handlingsprogram. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 10. desember 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Handlingsprogram. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 10. desember 2013 Handlingsprogram 2014 2017 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 10. desember 2013 1 I arbeidet med årets handlingsprogram har Asker kommunestyre stått sammen om grunnleggende verdispørsmål,

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlingsprogram for perioden 2012-2015

Handlingsprogram for perioden 2012-2015 Handlingsprogram for perioden 2012-2015 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 6.desember 2011 - MULIGHETENES KOMMUNE - Kommunestyret har vedtatt det første handlingsprogrammet i

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 23.11.2011 076/11 Kommunestyret 08.12.2011 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 11/18666 Saksbehandler:

Detaljer

«Fra stykkevis til helt»

«Fra stykkevis til helt» «Fra stykkevis til helt» 11. november2016 Sverre Jostein Bø HR-sjef/Asker kommune Tall og fakta Asker er en del av en voksende hovedstadsregion Politisk styrt (H) 60.000 innbyggere (Norges 11. største

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. asker mulighetenes kommune

Handlingsprogram 2015-2018. asker mulighetenes kommune Handlingsprogram 2015-2018 asker mulighetenes kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhold Ordførers innledning 4 1 Vedtak 6 1.1 Handlingsprogram 2015-2018...6 1.2 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan...6

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Planstrategi for Gjerdrum kommune

Planstrategi for Gjerdrum kommune Planstrategi for Gjerdrum kommune 2016-2020 Utkast for offentlig ettersyn, 26. september 2016 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Status og målsetninger... 3 2 Plantyper og hierarki... 4 2.1 Særlig viktige planoppgaver...

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Ledelse og styring i Asker kommune

Ledelse og styring i Asker kommune Ledelse og styring i Asker kommune asker mulighetenes kommune Ledere viser vei, griper mulighetene og oppnår resultater sammen med andre 1 2 Innledning Vår visjon er Asker - mulighetenes kommune. Vi skal

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Arkivsaknr: 14/1316 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 14/14040 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Oppvekst og omsorgsutvalget 25.11.2014 Utviklingsutvalget

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller.

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3673-2 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets innstilling (6 stemmer):

Saksprotokoll i Formannskapet Formannskapets innstilling (6 stemmer): Saksprotokoll i Formannskapet - 01.11.2016 Formannskapets innstilling (6 stemmer): 1. Handlingsprogram 2017-2020 a. Handlingsprogram 2017-2020 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-13 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Betalingssatser - gebyrer 2018

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag Ingen nye kutt! Ingen kutt i tjenestene!. Gjennomført effektivisering 3 siste år på 60 mill kr. Nye satsninger på tjenesteområdene Aktiv omsorg - legetjenester

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Folkevalgtopplæring 2015-2019

Folkevalgtopplæring 2015-2019 Folkevalgtopplæring 2015-2019 Politisk ledelse og styring i Asker kommune Folkevalgtopplæring 2015-2019 Politisk ledelse og styring i Asker kommune. Foto: Kjoland.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...3

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer