Budsjett med økonomiplan Inderøy kommune. Rådmannens forslag datert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett med økonomiplan 2010 2013. Inderøy kommune. Rådmannens forslag datert 09.11.09"

Transkript

1 Budsjett med økonomiplan Inderøy kommune Rådmannens forslag datert

2 1. INNLEDNING Forord. Leseveiledning Kortfattet sammendrag 5 2. HOVEDFORUTSETNINGER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Utviklingstrekk samfunn og næring Kommunens plansystem Kostra Statsbudsjettet for Gjeldende økonomiplan og andre forutsetninger BUDSJETT 2010 HOVEDTREKKENE I DRIFTSBUDSJETTFORSLAGET Hovedoversikt endringer i forhold til opprinnelig og revidert budsjett Inntektsutviklingen Skatt og rammetilskudd Andre generelle inntekter Lønnskostnadsveksten inkludert pensjonskostnadsendringer Kapitalkostnader utvikling i netto renter og avdrag Avsetninger/bruk av fond egenfinansiering av investeringer Disponibelt til drift hovedprioriteringer Politisk organisasjon Tilleggsbevilgninger og reserver Sentraladministrasjon og støtte Kultur og informasjon Helse og sosialområdet Oppvekst (Skole, barnehage mv) Plan og Næring/Kommunalteknikk INVESTERINGSBUDSJETT ENHETSBUDSJETTENE KOMMENTARER Sentraladministrasjon og støtte Kultur og informasjon Helse og sosialområdet Oppvekst (Skole, barnehage mv) Plan og næring Kommunalteknikk og VAR TALLBUDSJETTENE 68 2

3 6.1 Budsjett- og økonomiplan drift Budsjett- og økonomiplan investering ØKONOMISKE OG ANDRE HOVEDOVERSIKTER Diverse oversikter Obligatoriske skjemaer 68 3

4 1. Innledning 1.1 Forord. Leseveiledning. Budsjettforslaget er søkt beskrevet slik at det skal være mulig å identifisere endringer i tiltak og ressursbruk i forhold til revidert budsjett for Revidert budsjett ble behandlet i kommunestyret i juni I tabeller vil også rammene i opprinnelig budsjett være tatt med. I den grad områder ikke er kommentert kan en legge til grunn at det ikke foreslås endringer i de økonomiske rammer eller finansieringen av disse! Fremstillingen er i hovedsak organisert slik se også disposisjonen: 1. Sammendraget. Det er laget et kort sammendrag som peker tematisk på de viktigste prioriteringer eller retninger i budsjett og økonomiplan. 2. Hovedtrekkene i budsjett- og økonomiplanforslaget beskriver inntekts og utgiftsutviklingen og prioriteringen av driftsrammer og investeringer på hovedområdene og hovedfunksjoner/tjenester. For alle formål er realitetene i budsjettforslaget beskrevet her. 3. Budsjettforslaget beskrives på enhetsnivå. Dette er en mer detaljert fremstilling. Det kan muligens finnes avvik mellom premisser og beskrivelser på dette nivået og i beskrivelsen av hovedtrekkene. Om det finnes avvik av materiell betydning - eller prioritering gjelder formuleringer og vurderinger i sammendrag og hovedtrekksbeskrivelsen. 4. Tallbudsjettvedlegg 5. Andre vedlegg Budsjett- og økonomiplan er et integrert dokument. Det gis i prinsippet ingen særskilt fremstilling av budsjett Det er unødvendig å presisere at budsjett 2010 etter behandling og vedtak har en annen formell virkning enn avsetninger fra 2011 og fremover. For å forenkle lesningen og framstillingen er tabelloppsett i stor grad henvist til vedlegg. I henhold til nytt økonomireglement skal Inderøy kommune legge til grunn hovedprinsippene for balansert målstyring i sitt styringssystem. Disse prinsippene vil gradvis reflekteres i dokumenter, planlegging og rapportering. Vårt regnskapssystem er bygget opp etter Kostra-prinsipper. Kostra forutsetter at alle kommuner fører sine regnskaper etter en funksjonsspesifikasjon (i praksis hovedtjenesteområder) og som gjør det mulig og sammenligne ressursbruken mellom kommuner. Etter hvert vil det være naturlig at budsjetter og regnskaper fremstilles etter Kostra-spesifikasjonen. Vi har ikke fått lagt om til en slik spesifikasjon av kommentarene ved denne rullering (se dog budsjettabellene hvor budsjettet er tallmessig spesifisert på funksjonsnivå). 4

5 1.2 Kortfattet sammendrag Prosedyre Prosedyren for behandling av økonomiplan og budsjett beskrives om lag slik: 1. Kommunestyret behandler et strateginotat i juni. Notatet tar opp de viktigste forutsetninger og føringer for arbeidet med budsjett og økonomiplan. 2. Formannskapet behandler en skisse/utkast i oktober. 3. Ordinær behandling i politiske møter i november og med sluttbehandling i kommunestyret i desember. Dette opplegget burde legge godt til rette for god politisk forankring av økonomiplanleggingen. I praksis vil det være lite nytt når rådmannens budsjett legges fram. På et område legger rådmannen fram et forslag som tidligere ikke har vært direkte presentert; Det foreslås i budsjettforslaget en ekstraordinær avsetning til et fond for Samfunnsutvikling og som skal sikre et grunnlag for å styrke kommunens samfunnsutviklerrolle i kommende år (ref Samfunnsutviklingsprosjektet behandlet i kommunestyret i november). Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2010 til 2013 søker å legge til rette for at kommunens tjenestetilbud over tid blir forutsigbart og konkurransedyktig. Vi skal ha et tjenestetilbud som er kvalitetsmessig minst på nivå og helst bedre enn nabokommunene og til priser/egenandeler som ligger på nivå eller lavere. Kommunens nettolånegjeld er fortsatt høg - fra 30 til 70 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet av kommunene i Nord-Trøndelag. Vi har knapt avsetninger til disposisjonsfond. Dette gjør oss fortsatt sårbare for svingninger i rammebetingelsene og krever en stram styring av utviklingen i driftsrammene. Budsjett- og økonomiplanen eller kommuneplanens handlingsplan for 2010 til 2013 målsetter en forsiktig normalisering av vår finansielle stilling og hvor lånegjeldsbelastningen relativt til inntektsnivået gradvis reduseres. Det legges opp til et investeringsvolum på 139,5 mill. kroner i 4 års perioden og skisseres en investeringsramme på 228 mill kroner i perioden For første gang er søkt skissert mulige investeringsrammer over en 10 års periode. Det er unødvendig å understreke at dette er tentativt, men reflekterer likevel et forsøk på og antyde noen retninger for et fremtidig investeringsprogram. Forslaget til budsjett med økonomiplan reflekterer følgende hovedprioriteringer eller satsninger: 1. Investeringsplanen er i hovedsak en videreføring av gjeldende investeringsplan. (budsjett og økonomiplan ) referer også strateginotat behandlet i kommunestyret i juni 2009: 5

6 Nye eller utvidede investeringprosjekter i forhold til gjeldende økonomiplan: 1. Investeringer i Kulturhus/Kulturcampus 2. Investeringer i energiøkonomiserende tiltak. 3. Økte avsetninger til realisering av boligtomter og eventuelt næringsarealer. 4. En betinget avsetning til Sentralvarmeanlegg Venna 5. Vegomlegging til Vennaområdet For så vidt gjelder driftsrammene, prioriteringer og disponeringer kan sammenfattes: 1. Økningen i samlede rammer til drift er ytterst begrensede. Dette er en direkte følge av at kommunens lånegjeldsposisjon fortsatt er utsatt. 2. Innenfor en begrenset økning i driftsrammene forskyves ressursene svakt i retning helse og sosialområdet. Oppvekstområdet må akseptere en relativ nedgang med forventet nedgang i elevtallet. Kommunalteknikken får et konkret omstillings-/effektiviseringskrav på 0,6 mill. kroner. 3. Kommunens ansvar som samfunnsutvikler tydeliggjøres i budsjettet. Det foreslås en ekstraordinær avsetning til et eget fond for Samfunnsutvikling med i alt 4 mill. kroner. Dette finansieres over mva-refusjon til investeringer og kan benyttes til å initiere og finansiere prosjekter som ikke kan finansieres ved lån. 4. Forslaget til investeringsbudsjett reflekterer også i stor grad fokus på samfunnsutviklerrollen. Det foreslås avsatt relativt betydelige midler til investeringer i boligarealer og næringsarealer. Næringsfondet foreslås styrket. 5. På samme måte foreslås en ekstraordinær avsetning til finansiering av nødvendige utredninger og tiltak for utvikling av kommunens tjenesteområder og organisasjon. (tjenesteprodusenten) Vi har et kontinuerlig arbeid på gang for å forbedre tjenesteytingen og dermed indirekte omdømmet. Det er behov for å styrke dette forbedringsarbeidet. 6. HMS. Vi vil toårlig gjøre en evaluering av arbeidsmiljøet i Inderøy kommune. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til å møte eventuelle ombyggingsbehov. Videre foreslås styrket direkte og indirekte ressurser rettet mot reduksjon i sykefraværet. 7. Reduksjon i deltidsbruken vil ha forsterket fokus i perioden, men må finne sin løsning uten at kostnadene øker. 8. Kvalitetskommuneprosjektet. Prosjektet vil bli videreført i Form og organisering vil måtte evalueres. Det forventes skjønnsmidler fra fylkesmannen til videreføring av et fortsatt engasjement i Kompetansekartlegging og kompetanseutvikling. Det foreslås avsatt kr ,- til et nytt system for kompetansekartlegging. Videre foreslås avsatt kr ,- til interne kompetanseutviklingstiltak. 10. Moderniseringen av IT-systemene videreføres. Det foreslås avsatt midler til digitalisering av arkiver mv. 6

7 11. Driftsbudsjettene gjøres opp uten vesentlig reell økning i egenfinansieringen. Eiendomsskattesatser og grunnlag endres ikke. Egenandeler SFO og kulturskole reguleres opp med 4% - på nivå med deflator. Inderøy skal fortsatt ha et egenandelsnivå som er godt konkurransedyktig med våre nabokommuner på Innherred. 12. Politisk organisasjon. Det er budsjettert med et aktivitetsnivå om lag som inneværende år. 13. Kulturbudsjettet legges på om lag samme reelle nivå som inneværende år. Informasjonsområdet styrkes. 14. Oppvekstbudsjettet gir rom for å dekke inn kravene til økt timetall og leksehjelp. Driftsrammene justeres noe ned som følge av nedgang i elevtallet fra høsten Helse og sosialbudsjettet gis en viss rammeøkning i perioden for å møte en gradvis økning i tjenesteetterspørselen. Det kan synes som om veksten i nettoutgiftene på barnevernsområdet avtar. 16. Kommunalteknikken. Budsjettområdet underlegges et effektiviseringskrav/omstillingskrav på 0,6 mill. kroner. Avsetninger til vedlikehold kan på kort sikt bli noe skadelidende. Over tid skal omstillingen kunne gjennomføres uten at vedlikeholdsnivået svekkes. 7

8 2. Hovedforutsetninger for budsjett og økonomiplan 2.1 Utviklingstrekk samfunn og næring Befolkning og befolkningssammensetning. I 1970 var det 4823 innbyggere i Inderøy, det økte til 5827 i Befolkningen i Inderøy utgjør pr Utviklingen etter år 2000 og frem til i dag med SSBs prognoser for kommende år: Årsklasse år år år år år år og I alt Befolkningsendring fødselsoverskudd netto flytting I praksis har folketallet stabilisert seg i Inderøy kommune etter Legg merke til at folketallet var lavere i år 2000 enn i I perioden 2001 til 2006 fikk vi en ny kort periodisk oppgang (vel 100 i nettoøkning). SSBs prognoser har de siste år understøttet forventninger til fortsatt svak økning i folketallet. Disse prognosene har ikke slått til. Det er ingen åpenbar forklaring på dette, men Trøndelag Forskning og Utvikling har i forbindelse med det planlagte samfunnsutviklingsprosjektet gjort en analyse (grafiske fremstillinger er hentet fra TFU sin analyse). Inderøy følger utviklingen i Innherred med en relativ og absolutt vekst (i forhold til snitt Nord-Trøndelag) i folketallet fram til rundt Vi ser en endring etter 2006 hvor Inderøy får en svakere utvikling enn Innherredsområdet samlet. Det skjer på tross av befolkningsoverskudd og vekst i sysselsettingen. 8

9 TFU antyder en forklaringsmodell på den mindre gunstige befolkningsutviklingen de senere år. Det er grunn til å bemerke at nedgangen i befolkningen er sterkest i Straumen. For det første skjer det åpenbart en regional urbanisering veksten de siste år har vært i Steinkjer, Verdal og Levanger og som reflekteres i en voldsom leilighetsutbygging. Andelen utpendlere i Inderøy er høy og arbeidsmarkedet er Innherred. Vi har svært høye ungdomskull for tiden, og disse vil i stor grad flytte ut for høyere utdanning. For liten tilgang til attraktive tomter, boliger og arbeid er en forklaring, og TFU antyder at kommunen har nedprioritert samfunnsutviklingsinnsatsen. Det er jo også på denne bakgrunn at kommunen nå i en periode har planlagt for et sterkere direkte og indirekte engasjement for samfunnsutvikling. Det kan være at Inderøysamfunnet- og også kommunen i litt for stor grad har valgt å stole på omkringliggende kommuners innsats for næringsutvikling og regnet med at Inderøy (med sin sentrale beliggenhet) automatisk vil få sin andel av befolkningsutviklinga. 9

10 Utviklingen i befolkningssammensetning gir en indikasjon på den relative utviklingen i behov for kommunale tjenester for ulike brukerkategorier. Befolkningssammensetning fra 1990 og til i dag Utviklingen i gruppen over 80 år gir erfaringsmessig en god indikasjon på veksten i det underliggende behov for helse og bistandstjenester over tid. Veksten forventes å utvikle seg svakt i årene som kommer for å øke sterkere fra (i underkant av 1 % årlig) Når det gjelder gruppene i skolepliktig alder vil vi ved uendret total befolkning måtte påregne en gradvis nedgang de kommende årene. Vi kan anslå en årlig reduksjon på 1,5 til 2,5 % - med 2 % som et midlere anslag. Storparten av våre inntekter er knyttet til utviklingen i befolkning og befolkningssammensetning. Utviklingen vil åpenbart utfordre rammene til skolene og vil om vi ikke greier å snu trenden etter hvert kunne tvinge fram en diskusjon om skolestruktur. Boligbyggingen Etter to toppår i 2003 og 2004 har boligbyggingen på Inderøy igjen stabilisert seg på et relativt lavt nivå. Boligmarkedet på Inderøy er åpenbart forskjellig fra våre nabokommuner. Omsetningsvolumet er lavt og variasjonen i boligtilbudet relativt begrenset. Med utbyggingen av Ness og tilrettelegging med kommunalt eide boligtomter i de andre grendene, er planen og endre på dette. År * 2010* Nye boliger Byggesøknader Meldingssaker *anslag 10

11 Tallene viser en vesentlig reduksjon fra Den underliggende årsak er sannsynligvis en vesentlig tendens til regional urbanisering og fokus på leilighetsbygg. Sysselsetting og arbeidsledighet. Inderøy har gjennom mange år hatt relativ lav arbeidsledighet. Dette har bl.a. sammenheng med den gunstige beliggenheten i arbeidsmarkedet på Innherred i tillegg til et stabilt lokalt arbeidsmarked. Arbeidsledigheten er gjennomgående lavere her enn ellers i Nord-Trøndelag. Vi har ikke tall for 2008, men arbeidsledigheten er i ferd med å øke igjen høsten Det vil også ramme Inderøy og vil isolert sett ha negative konsekvenser for kommunens økonomi. Vi er imidlertid i stadig økende grad avhengig av hva som bl.a. skjer på Aker Verdal. År Inderøy 3,6 3,2 3,7 4 3,6 3,4 2,1 1,7 2,3 2,3 1,7 1,7 1,7 1,7 Nord-Trøndelag 3,7 3,6 3,7 4 3,9 3,8 2,2 2,1 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 Trøndelag Forskning og Utvikling as 7. november 2009 Næringsliv 11

12 Vårt næringsliv har i stor grad et regionalt og nasjonalt marked. Næringslivet på Inderøy har vist seg tilpasningsdyktig i forhold til skiftende rammebetingelser og markedsforhold. Internasjonale avtaler og tollbestemmelser vil kunne påvirke rammebetingelsene og mulighetene for videre utvikling i vesentlig grad. Budsjettforslaget reflekterer en målsetting om å styrke kommunens evne som proaktiv tilrettelegger og støtte til nærings- og samfunnsutvikling. 2.2 Kommunens plansystem Kommunens gjeldende plansystem kan grovt beskrives slik: 1. Overordnet kommuneplan Ny overordnet kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret den 12. juni 2006 med basis i visjonen for landbruks- og kulturkommunen. Tema eller områdeplaner finnes i et stort omfang. 2. Budsjett og økonomiplan (Overordnet virksomhetsplan eller handlingsplan) 3. Enhetenes virksomhetsplaner (gjennomføringsplaner på enhetsnivå) Budsjett og økonomiplanen kan oppfattes som kommuneplanens, tema- eller områdeplanenes handlingsplan for en 4 års periode (handlinger som krever økonomisk uttelling). Vi har i henhold til nytt økonomireglement vedtatt å legge prinsippene bak begrepet balansert målstyring til grunn for vår planlegging og virksomhetsstyring. Vi vil gradvis innarbeide dette prinsippet i styrende dokumenter. I tradisjonell balansert målstyring fremheves behovet for fokus, målrettethet, sammenheng mellom overordnede og underordnede planer mv. I enhetenes virksomhetsplaner er fokusområdene kategorisert under følgende hovedfokus/perspektiver: - Samfunnsperspektivet - Brukerperspektivet - Medarbeiderperspektivet - Organisasjonsperspektivet - Infrastrukturperspektivet I forbindelse med revisjon av planer vil vi søke å organisere planverket fra overordnet til underordnet plan slik at sammenhengen tydeligere fremkommer. 12

13 Hovedmål og strategier i kommunale planer. INDERØY GJØR DET GODE BEDRE Visjonen danner utgangspunktet for følgende grunnleggende prinsipper for kommunal virksomhet: Løse alle utfordringer ut ifra et bredt miljø- og kulturutgangspunkt. At all aktivitet og verdiskaping skal skje med et bærekraftig utgangspunkt hvor landbruks- og kulturverdier er grunnpilaren. Gi barn og unge utfordringer, kunnskaper og tilhørighet slik at de med en trygg verdiforankring møter tidens krav til livskvalitet og effektivitet. Vektlegge de prioriteringer som resulterer i en kommune med et positivt livsmiljø og livskvalitet. Invitere til og premiere engasjement og nytenking til felles beste. Vise stor åpenhet overfor utviklingen mot et flerkulturelt samfunn, nye ideer, alternativ tenking og et moderne levesett. Overordnede mål Det er knyttet overordnede mål til følgende områder: Næringsutvikling ressurser miljø Bo og leve Ungdom og kultur Frivillighet Kommunal tjenesteyting. Det vises til selve plandokumentet. For kommunal tjenesteyting gjelder følgende målformulering: Inderøy kommune skal ha en innbyggerorientert tjenesteyting med kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere. Inderøy kommune skal ha en moderne og godt tilpasset virksomhet slik at innbyggerne blir tilbudt gode tjenester og service innenfor rammen av en sunn økonomi. Tjenestene skal være så gode at innbyggerne og næringslivet gir toppkarakter. Strategier Kommuneplanens strategier er formulert i form av 38 punkter for kommunens som henholdsvis tjenesteprodusent og tilrettelegger. Et stort antall punkter har direkte eller indirekte relevans for økonomiplanarbeidet. Den overordnede økonomistrategi er formulert slik: Den kommunale virksomheten skal drives innenfor sunne økonomiske rammer med sikte på god balanse og oppbygging av reserver. Budsjettet søker å følge opp kommuneplanens mål og strategier. Samtidig er kommuneplanen et overordnet dokument som naturlig nok ikke gir anvisning på kortsiktige prioritetsutfordringer. 13

14 Visjon for næringsarbeidet: Inderøy, landbruks- og kulturkommunen: Gode opplevelser, best på samhandling for utvikling og etablering. Dette betyr: At kommunen ønsker å fremstå som en landbruks- og kulturkommune. At innbyggerne og tilreisende skal få gode opplevelser i kommunen. At arbeidet med næringsutvikling skal være preget av god samhandling mellom kommune og næringsliv. Overordnede mål: De overordnede målene for Inderøy kommunes næringsplan er følgende: Inderøy kommune skal ha vekst i antall arbeidsplasser. Inderøy kommune skal ha vekst i innbyggerantallet, det langsiktige målet er 6200 innbyggere i Det tilsvarer en økning på 6,5 % sammenlignet med innbyggertallet ved inngangen til Veksten skal skje på en slik måte at Inderøys kvaliteter m.h.t. kulturlandskap og bokvalitet ivaretas. Generelle tiltak for å realisere næringsplanen: Infrastruktur, som for eksempel veger, tilgang til bredbånd m.m. er viktig både for å bevare og videreutvikle næringslivet i Inderøy. Derfor må spørsmål omkring infrastruktur tillegges stor vekt i kommunens løpende planarbeid og prioriteringer. For å sikre at næringsplanen blir et aktivt dokument skal næringspolitikk være et tema på årlige plan- og budsjettmøter i kommunen. Her skal det fokuseres på å finne nye konkrete tiltak for å lykkes i næringsarbeidet. Se for øvrig tiltakslisten i næringsplanen. Miljøplan Målsetting: En bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. At aktivitetene i Inderøy skjer innenfor naturens bæreevne og at vi derfor ønsker å redusere ressursbruken og miljøbelastningen. Gjennom systematiske tiltak sikre og dokumentere at lover, forskrifter og interne målsettinger oppfylles gjennom å utvikle et kvalitetssystem. Prioriterte miljømål: Sikre og utvikle det biologiske mangfoldet. Redusere forbruket av strøm og fossilt brensel. Ved kommunale nybygg og hovedombygninger skal alltid alternative energiløsninger vurderes. Redusere avfallmengden fra kommunale aktiviteter. Kildesortering skal innføres for all kommunal virksomhet. 14

15 Status overordnet plan I Inderøy kommunes kommuneplan for skilles det mellom kommunens rolle som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger. Hovedstrategiene er knyttet til: Næring, ressurser og miljø Bo og leve Ungdom og kultur Frivillighet Tjenesteprodusenten Det er listet opp en serie med strategiske punkter fokuspunkter både for rollen som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger. Kommuneplanen ble avsluttet samtidig som Inderøy kommune sluttførte et betydelig investeringsprogram innenfor helse og sosial, skole og barnehager, og som i 2007 plasserte kommunen blant de mest gjeldstunge. De store ambisjonene om ytterligere satsning i kommuneplanen falt altså sammen med en situasjon hvor det har vært nødvendig å betale ned gjeld og dermed redusere rammene/begrense veksten i driftsrammer og ressurser til samfunnstilrettelegging og næringsutvikling. På tross av dette er kommuneplanen fulgt godt opp på mange felter, og vi står ved inngangen til 2010 sannsynligvis sterkere rustet til å øke innsatsen. Nedenfor er summarisk kommentert oppfølgningen av en del sentrale fokus- eller strategipunkter i kommunedelplanen. Tjenesteprodusenten. På en god del områder har en tilnærmelsesvis nådd mål. Et sentralt område som barnehagedekning må nevnes. På andre områder er vi underveis og må arbeide under overskriften kontinuerlig forbedring eller Gjør det gode bedre når det gjelder tjenestetilbudet. Vi har enda noe å hente når det gjelder brukermedvirkning og evaluering av tjenester. For så vidt gjelder utfordringene i eldreomsorgen er disse løpende på dagsorden. Vi må formulere en ny strategi for å møte behovene på demensområdet, rehabilitering og aktivisering. På skoleområdet øker vi fokus på innholdskrav. Det interkommunale samarbeidet er under stadig utvikling. Vi gjør nye anstrengelser for å styrke samarbeidet med frivilligheten i tjenesteytingen siste eksempel er samarbeidet om en fremtidig frivillighetssentral. Tilretteleggeren. Samtlige fokuspunkter må fortsatt anses relevante, og også på dette området tas fortløpende initiativer på ulike områder. Det vil alltid være en utfordring å etablere de gode initiativer som gjør en forskjell. Utviklingen av merkevaren Inderøy har vi hatt på dagsorden en periode. Innenfor rammen av samfunnsutviklingsprosjektet Satsning Initiativ - Inderøy vil vi søke å avklare et opplegg for merkevareutviklingen. Vi er i ferd med å bygge opp et næringsfond med en viss tyngde, og fokus på næringslivets rammebetingelser vil bli økt i tiden som kommer (stikkord kommunedelplan Røra og videreutvikling av Sundsøya). Inderøy kommune har vært og er en aktiv pådriver for å utvikle Innherredsprogrammet. Det gjenstår å se hvor sterk fellesinteressene er mellom kommunene i Innherred. I mangel av private ferdigstilte tomteområder, tar kommunen sikte på og tilby kommunale alternativer i nær fremtid (Utøy er allerede på plass). Kultursmia er pr i dag et noe passivt instrument med relativt sjeldne møter, samtidig som det faktiske samarbeidet mellom aktørene på mange måter er godt fungerende. Det er likevel behov for en revitalisering av samarbeidsarenaene. På kulturområdet er kommunen aktivt, direkte og indirekte medvirkende for å understøtte arven etter Nils Aas. Når det gjelder utvikling av frilufts- og naturområder i et folkehelseperspektiv og sikre kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for alle så er dette et område hvor Inderøy i utgangspunktet er solid posisjonert. På kommunikasjonsområdet arbeides det i 15

16 samsvar med kommuneplanens prioriteringer. Vi er avhengig av fylkeskommunen og NSB mv for å kunne realisere. Miljøplanen er fulgt opp og under videreutvikling gjennom Klima og energiplanen mv. 2.3 Kostra KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) er ment å være et styringsverktøy for kommunene. I systemet ligger en inndeling av kommuner i grupper. Standard oppsett er egen kommune, kommunegruppe (Inderøy er fra 2005 med i gruppe 11), gjennomsnitt eget fylke, gjennomsnitt landet, og gjennomsnitt landet eks Oslo. Den sammenlikningen som en for Inderøys del må ha et kritisk forhold til, er snitt Nord-Trøndelag, der en stor del av befolkningen er bosatt i de 5 bykommunene, mens resten bor i kommuner med til dels spredt bosetning og lavt innbyggertall. Rapportene er bygd opp etter 3 hovedprinsipper: Prioritering. Områdets andel av total ramme, kostnader per innbygger, kostnader per innbygger i aktuell aldersgruppe for tjenesten Dekningsgrad. Viser hvor stor del av en aldersgruppe, ofte aldersrelatert, som mottar en spesifikk tjeneste. Her ligger også antall tjenesteytere på området, definert som årsverk per x-tusen innbyggere. Produktivitet. Kostnader per bruker på ulike tjenester, på brutto- og nettonivå. I vedlagte tabell er det gjort et utvalg på ulike tjenesteområder med basis i de 3 prinsippene. En har valgt tjenesteområdene som utgangspunkt for framstillingen. Noen nøkkeltall er summarisk kommentert. Det vises for øvrig til vedlegg. Vurderinger. Finansielle nøkkeltall. Inderøy kommune har fortsatt en høy lånegjeld som trekker tungt på midler til drift. Driften framstår som effektiv og rasjonell, og det er ikke enkeltområder som framstår som særlig effektive eller kostnadskrevende. Det krever stor grad av budsjettdisiplin i organisasjonen for å kunne håndtere de utfordringer en så høy lånebelastning gir. I 2008 var netto lånegjeld 90 % av brutto driftsinntekter, mot 60 % for landet, og 72 % for Nord-Trøndelag. Vi beveger oss likevel i riktig retning. Det er fortsatt en rekke framtidige utbyggingsprosjekter som skal finansieres med låneopptak; Sandvollan skole, nytt administrasjonsbygg, familiesentral, samlokalisering av pp-tjenesten, renovering av kulturhuset med bl.a. utvidelse av garderobekapasiteten. Det vil kreve et fortsatt sterkt fokus på å holde kostnadene til drift nede. Gebyrsatser. Brukerbetaling sfo er nå i stor grad harmonisert med satsene slik de framkommer i standard sammenlikning. Kan fortsatt økes noe for høg sats, men marginene er små/redusert. Eiendomsdrift. Det området som relativt kommer dårligst ut i forhold til kostnadsbruken og gir grunnlag for nærmere undersøkelser og evt. strategisk grep. Samtidig må vi erkjenne at en desentralisert skolestruktur med tilhørende forpliktelser må generere høyere kostnader enn snittet. 16

17 Barnehage. Utgiftene per barn har økt i perioden, men veksten er svakere eller lik sammenlikningsgruppene. Inderøy har en stor del av plassene i kommunale barnehager. Kommunal drift er noe dyrere enn privat. Utgifter per barn er i 2008 lik landssnittet. Forliket som nå er inngått med organisasjonene for private barnehager, likestiller private og offentlige barnehager m.h.t. finansiering. Fra 2011 vil det derfor ikke være strukturelle forskjeller på barnehageområder som gir økonomiske fortrinn til kommuner med stor del av privat barnehagedrift. Grunnskole. Brutto driftskostnader per elev har i 4-årsperioden holdt seg relativt på samme nivå som landet samlet, mens det er en svekkelse i forhold til kommunegruppe 11 og snitt Nord-Trøndelag. Sett på bakgrunn av skolestrukturen framstår drift av skolene som rasjonell og kostnadseffektiv. Det er et fåtall kommuner i Nord- Trøndelag som kommer lavere enn Inderøy, de fleste ligger betydelig over, opp mot det dobbelte. Kommunehelse. Det området som kostnadsmessig har økt sterkest i 4-årsperioden, og ligger nå over alle sammenligningsgruppene. I 2005 lå Inderøy lavere enn samtlige grupper. Pleie og omsorg. Framstår som relativ kostnadseffektiv i hele perioden, sett mot samtlige sammenlikningsgrupper. Innslaget av heldøgnsbetjente plasser er høyt i Inderøy. Sosialtjenesten. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har lavt i Inderøy. Et sannsynlig resultat av arbeidslinjen og samarbeidet med Flyndra Vekst A/S. Kultur. Inderøy kommune framstår som en gjennomsnittskommune. Kostnadene per elev i kulturskolen er betydelig lavere enn for sammenlikningsgruppene i hele perioden. 2.4 Statsbudsjettet for Noen føringer fra statsbudsjettet. Det er et moderat ekspansivt statsbudsjett som legges fram. Den såkalte Handlingsregelen om maks 4 % bruk av Oljefondet fravikes vesentlig. Det er vekst i de reelle inntekter til kommunesektoren. Vekstprosenten er avhengig av hvilket utgangspunkt en tar. Dersom en sammenligner med opprinnelig budsjett er veksten betydelig større enn om en sammenligner med prognoser for faktiske inntekter inneværende år. Skatteinntektene inneværende år har vokst nominelt mer enn hva opprinnelig anslått. Prioriterte satsninger i budsjettet og som mer eller mindre påvirker kommunesektorens rammebetingelser er blant annet: Øremerkede midler til fullfinansiering av barnehagereformen. Dette innebærer ingen budsjettstyrking men gir rom for å finansiere nye plasser. Inderøy kommune har i praksis full barnehagedekning. Foreldrebetalingen i barnehager prisjusteres ikke. Det gir isolert sett en negativ budsjettvirkning på ca kr ,- for Inderøy kommune. 17

18 Økt timetall i grunnskolen 1 time pr uke. Leksehjelp til 1 og 4 klasse.(8 timer pr. uke) Det antas at årsvirkningen (2010) for Inderøy utgjør ca kr ,- for disse tiltakene samlet hvis kommunens kostnader blir som forventet på landsbasis. Øremerkede kulturskoletilskudd. Det er ikke tydeliggjort hvordan disse midlene skal brukes, men de er øremerket (40 mill. på landsbasis). Om Inderøy kommune får tilgang til midlene, vil kommunens andel utgjøre i underkant av kr ,- pr. år. Styrking av barnevernet. Regjeringen legger til grunn at økningen i frie inntekter skal gi rom for 400 nye stillinger i barnevernet i Norge; dette tilsvarer i underkant av 0,5 stilling i Inderøy. Det vil være opp til den enkelte kommune å vurdere om barnevernets kapasitet er tilstrekkelig. Det refereres fra premissene En økt satsning på barnevern må sees i en helhetlig sammenheng der en ser på de kommunale tjenestene i sammenheng og der koordinerings- og prioriteringsoppgaven ligger på kommunalt nivå. Den generelle styrkingen suppleres med tiltak av mer symbolsk økonomisk karakter som kompetansehevingstiltak på rusområdet mv. Opptrappingsplan for rusfeltet. Det foreslås en særskilt bevilgning på rusfeltet med 150 mill. kroner fordelt til forebygging, forskning og kvalitetsøkning på tjenestene. Det er noe uklart hvordan disse midlene fordeles. Omsorgsplan Omsorgsplan 2015 har en generell målsetting om nye årsverk (12000), nye omsorgsplasser (12000), demensplan 2015 og kompetanseløft Regjeringen legger inn i rammetilskuddet 320 mill. kroner til formålet i 2010 (tilsvarer i underkant av kr ,- til Inderøy). Det bidras med investeringsmidler til ca 2500 omsorgsplasser i Samhandlingsreformen på helseområdet. Regjeringen vil (jfr. Stortingsmelding om samhandlingsreformen) bruke samhandlingsmetodikken for å håndtere utfordringer på helseområdet og bevilger 369 mill. kroner til oppstartende reformarbeid i Inderøy kommune får kr ,- til forebyggende helsearbeid i Investkommunene får (med forbehold om at vi har forstått budsjettet riktig) 3 mill. kroner til å finansiere et pilotprosjekt for Lokalmedisinsk senter- (DMS). Pandemivakasine. Det er bevilget vel 200 mill. kroner til innkjøp av vaksine for svineinfluensa i Samfunns- og frivillighetstiltak. Det er å bemerke at 20 nye frivillighetssentraler tilføres tilskudd i 2010, og satsene økes. Inderøy kommune fikk ikke tilslag på sin søknad, men statsbudsjettet indikerer at dette området vil bli prioritert i tiden som kommer. 2.5 Gjeldende økonomiplan og andre forutsetninger Den økonomiske og finansielle situasjon ved inngangen til I sak om hovedrevisjon av budsjett er de økonomiske utsikter for 2009 beskrevet. Vi påregner balanse i driftsregnskapet. Vi kan sammenfatte vårt økonomiske og finansielle utgangspunkt ved inngangen til økonomiplanperioden slik: 18

19 1. Vi har rimelig god balanse mellom løpende inntekter og kostnader. 2. Vi er ikke avhengig av å bruke mva-refusjon til investeringer for å finansiere driften. 3. Vi nedbetaler våre lån i snitt over 20 år (13,2 mill. kroner av lån på ca 273 mill. kroner). 4. Vårt netto driftsoverskudd er fortsatt 3-5 mill. kroner for lavt til å tilfredsstille sentrale normer. Sagt på en annen måte; vår evne til å egenfinansiere investeringer er fortsatt under normen. Små driftsmarginer innebærer også konstant usikkerhet om hvorvidt det er bærekraftig grunnlag for finansiering av den løpende drift. 5. Vi har åpenbare investeringsbehov, men ikke i et omfang som vil nødvendiggjør en vesentlig økning gjeldsbyrden over tid. 6. Våre ordinære avsetninger til løpende vedlikehold er fortsatt for lave til å holde vedlike veg- og bygningskapitalen. Vi vil likevel hente inn et visst etterslep gjennom krisepakken og som avlaster de kommende budsjetter noe. 7. Samtidig; om vi skulle oppleve fortsatt nedgang i befolkningen, så vil kommunens inntektsgrunnlag gradvis svekkes. Dette må tas høyde for i økonomiplansammenheng. Sammenfattet; fra å være en kommune på Robek listen til og med medio 2008, fremstår Inderøy kommune pr. dato finansielt sterkere og nærmere snittet av nord-trønderske kommuner når det gjelder underliggende økonomisk handlingsevne. Vår løpende driftsmargin er likevel fortsatt lavere enn normen og frie fondsreserver ytterst begrensede. 19

20 3. Budsjett 2010 hovedtrekkene i driftsbudsjettforslaget Det vises til vedlegg 1, 2 og 3 med hoved- og detaljspesifikasjoner av budsjettforslaget. 3.1 Hovedoversikt endringer i forhold til opprinnelig og revidert budsjett 2009 Budsjettet foreslås vedtatt med bindende virkning etter spesifikasjonen nedenfor: Budsjett og økonomiplan Oppr budsj Rev budsj Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovedområder Fellesområde inntekter herav rammetilskudd og skatt Fellesområde diverse Renter og avdrag Disponibelt netto drift Fellesområde tilleggsbevilgninger herav lønnsreserver Politisk organisasjon med mer Rådmann, service, stab og støtte Kultur og informasjon Helse og sosial Oppvekst Kommunalteknikk Vann og avløp Næring og plan SUM Oversikten viser forslaget til driftsrammer for budsjett 2010 og perioden frem til Forutsetninger og endringer er beskrevet nedenfor i tabell og tekst. Det foreslås ikke vesentlige endringer i driftsrammene men bevegelsene hensyntar utviklingstrekk i demografi og dermed behov. Det gir en svak forskyvning av ressurser fra oppvekstområdet til helse og sosialområdet frem til For øvrig må driftsområdene fokusere på interne effektiviserings- og omstruktureringsmuligheter for å skaffe rom for nye tjenester og bedret tilbud. Forventninger om at økte rammer skal løse utfordringene gir åpenbart og erfaringsmessig feil fokus. I et langsiktig perspektiv anser rådmannen at ytterligere muligheter for å frigjøre ressurser ligger i følgende mulig strategiske grep på ulike områder: 20

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2014-2017. Redegjørelse for kommunestyret 11.11.2013 Jon Arve Hollekim

Budsjett og økonomiplan 2014-2017. Redegjørelse for kommunestyret 11.11.2013 Jon Arve Hollekim Budsjett og økonomiplan 2014-2017 Redegjørelse for kommunestyret 11.11.2013 Jon Arve Hollekim Hovedtrekk Satsningsbudsjett! Forsiktig og meget stramt driftsbudsjett! I praksis kun videreføring av vedtatte

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer