Budsjett med økonomiplan Inderøy kommune. Rådmannens forslag datert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett med økonomiplan 2010 2013. Inderøy kommune. Rådmannens forslag datert 09.11.09"

Transkript

1 Budsjett med økonomiplan Inderøy kommune Rådmannens forslag datert

2 1. INNLEDNING Forord. Leseveiledning Kortfattet sammendrag 5 2. HOVEDFORUTSETNINGER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Utviklingstrekk samfunn og næring Kommunens plansystem Kostra Statsbudsjettet for Gjeldende økonomiplan og andre forutsetninger BUDSJETT 2010 HOVEDTREKKENE I DRIFTSBUDSJETTFORSLAGET Hovedoversikt endringer i forhold til opprinnelig og revidert budsjett Inntektsutviklingen Skatt og rammetilskudd Andre generelle inntekter Lønnskostnadsveksten inkludert pensjonskostnadsendringer Kapitalkostnader utvikling i netto renter og avdrag Avsetninger/bruk av fond egenfinansiering av investeringer Disponibelt til drift hovedprioriteringer Politisk organisasjon Tilleggsbevilgninger og reserver Sentraladministrasjon og støtte Kultur og informasjon Helse og sosialområdet Oppvekst (Skole, barnehage mv) Plan og Næring/Kommunalteknikk INVESTERINGSBUDSJETT ENHETSBUDSJETTENE KOMMENTARER Sentraladministrasjon og støtte Kultur og informasjon Helse og sosialområdet Oppvekst (Skole, barnehage mv) Plan og næring Kommunalteknikk og VAR TALLBUDSJETTENE 68 2

3 6.1 Budsjett- og økonomiplan drift Budsjett- og økonomiplan investering ØKONOMISKE OG ANDRE HOVEDOVERSIKTER Diverse oversikter Obligatoriske skjemaer 68 3

4 1. Innledning 1.1 Forord. Leseveiledning. Budsjettforslaget er søkt beskrevet slik at det skal være mulig å identifisere endringer i tiltak og ressursbruk i forhold til revidert budsjett for Revidert budsjett ble behandlet i kommunestyret i juni I tabeller vil også rammene i opprinnelig budsjett være tatt med. I den grad områder ikke er kommentert kan en legge til grunn at det ikke foreslås endringer i de økonomiske rammer eller finansieringen av disse! Fremstillingen er i hovedsak organisert slik se også disposisjonen: 1. Sammendraget. Det er laget et kort sammendrag som peker tematisk på de viktigste prioriteringer eller retninger i budsjett og økonomiplan. 2. Hovedtrekkene i budsjett- og økonomiplanforslaget beskriver inntekts og utgiftsutviklingen og prioriteringen av driftsrammer og investeringer på hovedområdene og hovedfunksjoner/tjenester. For alle formål er realitetene i budsjettforslaget beskrevet her. 3. Budsjettforslaget beskrives på enhetsnivå. Dette er en mer detaljert fremstilling. Det kan muligens finnes avvik mellom premisser og beskrivelser på dette nivået og i beskrivelsen av hovedtrekkene. Om det finnes avvik av materiell betydning - eller prioritering gjelder formuleringer og vurderinger i sammendrag og hovedtrekksbeskrivelsen. 4. Tallbudsjettvedlegg 5. Andre vedlegg Budsjett- og økonomiplan er et integrert dokument. Det gis i prinsippet ingen særskilt fremstilling av budsjett Det er unødvendig å presisere at budsjett 2010 etter behandling og vedtak har en annen formell virkning enn avsetninger fra 2011 og fremover. For å forenkle lesningen og framstillingen er tabelloppsett i stor grad henvist til vedlegg. I henhold til nytt økonomireglement skal Inderøy kommune legge til grunn hovedprinsippene for balansert målstyring i sitt styringssystem. Disse prinsippene vil gradvis reflekteres i dokumenter, planlegging og rapportering. Vårt regnskapssystem er bygget opp etter Kostra-prinsipper. Kostra forutsetter at alle kommuner fører sine regnskaper etter en funksjonsspesifikasjon (i praksis hovedtjenesteområder) og som gjør det mulig og sammenligne ressursbruken mellom kommuner. Etter hvert vil det være naturlig at budsjetter og regnskaper fremstilles etter Kostra-spesifikasjonen. Vi har ikke fått lagt om til en slik spesifikasjon av kommentarene ved denne rullering (se dog budsjettabellene hvor budsjettet er tallmessig spesifisert på funksjonsnivå). 4

5 1.2 Kortfattet sammendrag Prosedyre Prosedyren for behandling av økonomiplan og budsjett beskrives om lag slik: 1. Kommunestyret behandler et strateginotat i juni. Notatet tar opp de viktigste forutsetninger og føringer for arbeidet med budsjett og økonomiplan. 2. Formannskapet behandler en skisse/utkast i oktober. 3. Ordinær behandling i politiske møter i november og med sluttbehandling i kommunestyret i desember. Dette opplegget burde legge godt til rette for god politisk forankring av økonomiplanleggingen. I praksis vil det være lite nytt når rådmannens budsjett legges fram. På et område legger rådmannen fram et forslag som tidligere ikke har vært direkte presentert; Det foreslås i budsjettforslaget en ekstraordinær avsetning til et fond for Samfunnsutvikling og som skal sikre et grunnlag for å styrke kommunens samfunnsutviklerrolle i kommende år (ref Samfunnsutviklingsprosjektet behandlet i kommunestyret i november). Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2010 til 2013 søker å legge til rette for at kommunens tjenestetilbud over tid blir forutsigbart og konkurransedyktig. Vi skal ha et tjenestetilbud som er kvalitetsmessig minst på nivå og helst bedre enn nabokommunene og til priser/egenandeler som ligger på nivå eller lavere. Kommunens nettolånegjeld er fortsatt høg - fra 30 til 70 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet av kommunene i Nord-Trøndelag. Vi har knapt avsetninger til disposisjonsfond. Dette gjør oss fortsatt sårbare for svingninger i rammebetingelsene og krever en stram styring av utviklingen i driftsrammene. Budsjett- og økonomiplanen eller kommuneplanens handlingsplan for 2010 til 2013 målsetter en forsiktig normalisering av vår finansielle stilling og hvor lånegjeldsbelastningen relativt til inntektsnivået gradvis reduseres. Det legges opp til et investeringsvolum på 139,5 mill. kroner i 4 års perioden og skisseres en investeringsramme på 228 mill kroner i perioden For første gang er søkt skissert mulige investeringsrammer over en 10 års periode. Det er unødvendig å understreke at dette er tentativt, men reflekterer likevel et forsøk på og antyde noen retninger for et fremtidig investeringsprogram. Forslaget til budsjett med økonomiplan reflekterer følgende hovedprioriteringer eller satsninger: 1. Investeringsplanen er i hovedsak en videreføring av gjeldende investeringsplan. (budsjett og økonomiplan ) referer også strateginotat behandlet i kommunestyret i juni 2009: 5

6 Nye eller utvidede investeringprosjekter i forhold til gjeldende økonomiplan: 1. Investeringer i Kulturhus/Kulturcampus 2. Investeringer i energiøkonomiserende tiltak. 3. Økte avsetninger til realisering av boligtomter og eventuelt næringsarealer. 4. En betinget avsetning til Sentralvarmeanlegg Venna 5. Vegomlegging til Vennaområdet For så vidt gjelder driftsrammene, prioriteringer og disponeringer kan sammenfattes: 1. Økningen i samlede rammer til drift er ytterst begrensede. Dette er en direkte følge av at kommunens lånegjeldsposisjon fortsatt er utsatt. 2. Innenfor en begrenset økning i driftsrammene forskyves ressursene svakt i retning helse og sosialområdet. Oppvekstområdet må akseptere en relativ nedgang med forventet nedgang i elevtallet. Kommunalteknikken får et konkret omstillings-/effektiviseringskrav på 0,6 mill. kroner. 3. Kommunens ansvar som samfunnsutvikler tydeliggjøres i budsjettet. Det foreslås en ekstraordinær avsetning til et eget fond for Samfunnsutvikling med i alt 4 mill. kroner. Dette finansieres over mva-refusjon til investeringer og kan benyttes til å initiere og finansiere prosjekter som ikke kan finansieres ved lån. 4. Forslaget til investeringsbudsjett reflekterer også i stor grad fokus på samfunnsutviklerrollen. Det foreslås avsatt relativt betydelige midler til investeringer i boligarealer og næringsarealer. Næringsfondet foreslås styrket. 5. På samme måte foreslås en ekstraordinær avsetning til finansiering av nødvendige utredninger og tiltak for utvikling av kommunens tjenesteområder og organisasjon. (tjenesteprodusenten) Vi har et kontinuerlig arbeid på gang for å forbedre tjenesteytingen og dermed indirekte omdømmet. Det er behov for å styrke dette forbedringsarbeidet. 6. HMS. Vi vil toårlig gjøre en evaluering av arbeidsmiljøet i Inderøy kommune. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til å møte eventuelle ombyggingsbehov. Videre foreslås styrket direkte og indirekte ressurser rettet mot reduksjon i sykefraværet. 7. Reduksjon i deltidsbruken vil ha forsterket fokus i perioden, men må finne sin løsning uten at kostnadene øker. 8. Kvalitetskommuneprosjektet. Prosjektet vil bli videreført i Form og organisering vil måtte evalueres. Det forventes skjønnsmidler fra fylkesmannen til videreføring av et fortsatt engasjement i Kompetansekartlegging og kompetanseutvikling. Det foreslås avsatt kr ,- til et nytt system for kompetansekartlegging. Videre foreslås avsatt kr ,- til interne kompetanseutviklingstiltak. 10. Moderniseringen av IT-systemene videreføres. Det foreslås avsatt midler til digitalisering av arkiver mv. 6

7 11. Driftsbudsjettene gjøres opp uten vesentlig reell økning i egenfinansieringen. Eiendomsskattesatser og grunnlag endres ikke. Egenandeler SFO og kulturskole reguleres opp med 4% - på nivå med deflator. Inderøy skal fortsatt ha et egenandelsnivå som er godt konkurransedyktig med våre nabokommuner på Innherred. 12. Politisk organisasjon. Det er budsjettert med et aktivitetsnivå om lag som inneværende år. 13. Kulturbudsjettet legges på om lag samme reelle nivå som inneværende år. Informasjonsområdet styrkes. 14. Oppvekstbudsjettet gir rom for å dekke inn kravene til økt timetall og leksehjelp. Driftsrammene justeres noe ned som følge av nedgang i elevtallet fra høsten Helse og sosialbudsjettet gis en viss rammeøkning i perioden for å møte en gradvis økning i tjenesteetterspørselen. Det kan synes som om veksten i nettoutgiftene på barnevernsområdet avtar. 16. Kommunalteknikken. Budsjettområdet underlegges et effektiviseringskrav/omstillingskrav på 0,6 mill. kroner. Avsetninger til vedlikehold kan på kort sikt bli noe skadelidende. Over tid skal omstillingen kunne gjennomføres uten at vedlikeholdsnivået svekkes. 7

8 2. Hovedforutsetninger for budsjett og økonomiplan 2.1 Utviklingstrekk samfunn og næring Befolkning og befolkningssammensetning. I 1970 var det 4823 innbyggere i Inderøy, det økte til 5827 i Befolkningen i Inderøy utgjør pr Utviklingen etter år 2000 og frem til i dag med SSBs prognoser for kommende år: Årsklasse år år år år år år og I alt Befolkningsendring fødselsoverskudd netto flytting I praksis har folketallet stabilisert seg i Inderøy kommune etter Legg merke til at folketallet var lavere i år 2000 enn i I perioden 2001 til 2006 fikk vi en ny kort periodisk oppgang (vel 100 i nettoøkning). SSBs prognoser har de siste år understøttet forventninger til fortsatt svak økning i folketallet. Disse prognosene har ikke slått til. Det er ingen åpenbar forklaring på dette, men Trøndelag Forskning og Utvikling har i forbindelse med det planlagte samfunnsutviklingsprosjektet gjort en analyse (grafiske fremstillinger er hentet fra TFU sin analyse). Inderøy følger utviklingen i Innherred med en relativ og absolutt vekst (i forhold til snitt Nord-Trøndelag) i folketallet fram til rundt Vi ser en endring etter 2006 hvor Inderøy får en svakere utvikling enn Innherredsområdet samlet. Det skjer på tross av befolkningsoverskudd og vekst i sysselsettingen. 8

9 TFU antyder en forklaringsmodell på den mindre gunstige befolkningsutviklingen de senere år. Det er grunn til å bemerke at nedgangen i befolkningen er sterkest i Straumen. For det første skjer det åpenbart en regional urbanisering veksten de siste år har vært i Steinkjer, Verdal og Levanger og som reflekteres i en voldsom leilighetsutbygging. Andelen utpendlere i Inderøy er høy og arbeidsmarkedet er Innherred. Vi har svært høye ungdomskull for tiden, og disse vil i stor grad flytte ut for høyere utdanning. For liten tilgang til attraktive tomter, boliger og arbeid er en forklaring, og TFU antyder at kommunen har nedprioritert samfunnsutviklingsinnsatsen. Det er jo også på denne bakgrunn at kommunen nå i en periode har planlagt for et sterkere direkte og indirekte engasjement for samfunnsutvikling. Det kan være at Inderøysamfunnet- og også kommunen i litt for stor grad har valgt å stole på omkringliggende kommuners innsats for næringsutvikling og regnet med at Inderøy (med sin sentrale beliggenhet) automatisk vil få sin andel av befolkningsutviklinga. 9

10 Utviklingen i befolkningssammensetning gir en indikasjon på den relative utviklingen i behov for kommunale tjenester for ulike brukerkategorier. Befolkningssammensetning fra 1990 og til i dag Utviklingen i gruppen over 80 år gir erfaringsmessig en god indikasjon på veksten i det underliggende behov for helse og bistandstjenester over tid. Veksten forventes å utvikle seg svakt i årene som kommer for å øke sterkere fra (i underkant av 1 % årlig) Når det gjelder gruppene i skolepliktig alder vil vi ved uendret total befolkning måtte påregne en gradvis nedgang de kommende årene. Vi kan anslå en årlig reduksjon på 1,5 til 2,5 % - med 2 % som et midlere anslag. Storparten av våre inntekter er knyttet til utviklingen i befolkning og befolkningssammensetning. Utviklingen vil åpenbart utfordre rammene til skolene og vil om vi ikke greier å snu trenden etter hvert kunne tvinge fram en diskusjon om skolestruktur. Boligbyggingen Etter to toppår i 2003 og 2004 har boligbyggingen på Inderøy igjen stabilisert seg på et relativt lavt nivå. Boligmarkedet på Inderøy er åpenbart forskjellig fra våre nabokommuner. Omsetningsvolumet er lavt og variasjonen i boligtilbudet relativt begrenset. Med utbyggingen av Ness og tilrettelegging med kommunalt eide boligtomter i de andre grendene, er planen og endre på dette. År * 2010* Nye boliger Byggesøknader Meldingssaker *anslag 10

11 Tallene viser en vesentlig reduksjon fra Den underliggende årsak er sannsynligvis en vesentlig tendens til regional urbanisering og fokus på leilighetsbygg. Sysselsetting og arbeidsledighet. Inderøy har gjennom mange år hatt relativ lav arbeidsledighet. Dette har bl.a. sammenheng med den gunstige beliggenheten i arbeidsmarkedet på Innherred i tillegg til et stabilt lokalt arbeidsmarked. Arbeidsledigheten er gjennomgående lavere her enn ellers i Nord-Trøndelag. Vi har ikke tall for 2008, men arbeidsledigheten er i ferd med å øke igjen høsten Det vil også ramme Inderøy og vil isolert sett ha negative konsekvenser for kommunens økonomi. Vi er imidlertid i stadig økende grad avhengig av hva som bl.a. skjer på Aker Verdal. År Inderøy 3,6 3,2 3,7 4 3,6 3,4 2,1 1,7 2,3 2,3 1,7 1,7 1,7 1,7 Nord-Trøndelag 3,7 3,6 3,7 4 3,9 3,8 2,2 2,1 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 Trøndelag Forskning og Utvikling as 7. november 2009 Næringsliv 11

12 Vårt næringsliv har i stor grad et regionalt og nasjonalt marked. Næringslivet på Inderøy har vist seg tilpasningsdyktig i forhold til skiftende rammebetingelser og markedsforhold. Internasjonale avtaler og tollbestemmelser vil kunne påvirke rammebetingelsene og mulighetene for videre utvikling i vesentlig grad. Budsjettforslaget reflekterer en målsetting om å styrke kommunens evne som proaktiv tilrettelegger og støtte til nærings- og samfunnsutvikling. 2.2 Kommunens plansystem Kommunens gjeldende plansystem kan grovt beskrives slik: 1. Overordnet kommuneplan Ny overordnet kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret den 12. juni 2006 med basis i visjonen for landbruks- og kulturkommunen. Tema eller områdeplaner finnes i et stort omfang. 2. Budsjett og økonomiplan (Overordnet virksomhetsplan eller handlingsplan) 3. Enhetenes virksomhetsplaner (gjennomføringsplaner på enhetsnivå) Budsjett og økonomiplanen kan oppfattes som kommuneplanens, tema- eller områdeplanenes handlingsplan for en 4 års periode (handlinger som krever økonomisk uttelling). Vi har i henhold til nytt økonomireglement vedtatt å legge prinsippene bak begrepet balansert målstyring til grunn for vår planlegging og virksomhetsstyring. Vi vil gradvis innarbeide dette prinsippet i styrende dokumenter. I tradisjonell balansert målstyring fremheves behovet for fokus, målrettethet, sammenheng mellom overordnede og underordnede planer mv. I enhetenes virksomhetsplaner er fokusområdene kategorisert under følgende hovedfokus/perspektiver: - Samfunnsperspektivet - Brukerperspektivet - Medarbeiderperspektivet - Organisasjonsperspektivet - Infrastrukturperspektivet I forbindelse med revisjon av planer vil vi søke å organisere planverket fra overordnet til underordnet plan slik at sammenhengen tydeligere fremkommer. 12

13 Hovedmål og strategier i kommunale planer. INDERØY GJØR DET GODE BEDRE Visjonen danner utgangspunktet for følgende grunnleggende prinsipper for kommunal virksomhet: Løse alle utfordringer ut ifra et bredt miljø- og kulturutgangspunkt. At all aktivitet og verdiskaping skal skje med et bærekraftig utgangspunkt hvor landbruks- og kulturverdier er grunnpilaren. Gi barn og unge utfordringer, kunnskaper og tilhørighet slik at de med en trygg verdiforankring møter tidens krav til livskvalitet og effektivitet. Vektlegge de prioriteringer som resulterer i en kommune med et positivt livsmiljø og livskvalitet. Invitere til og premiere engasjement og nytenking til felles beste. Vise stor åpenhet overfor utviklingen mot et flerkulturelt samfunn, nye ideer, alternativ tenking og et moderne levesett. Overordnede mål Det er knyttet overordnede mål til følgende områder: Næringsutvikling ressurser miljø Bo og leve Ungdom og kultur Frivillighet Kommunal tjenesteyting. Det vises til selve plandokumentet. For kommunal tjenesteyting gjelder følgende målformulering: Inderøy kommune skal ha en innbyggerorientert tjenesteyting med kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere. Inderøy kommune skal ha en moderne og godt tilpasset virksomhet slik at innbyggerne blir tilbudt gode tjenester og service innenfor rammen av en sunn økonomi. Tjenestene skal være så gode at innbyggerne og næringslivet gir toppkarakter. Strategier Kommuneplanens strategier er formulert i form av 38 punkter for kommunens som henholdsvis tjenesteprodusent og tilrettelegger. Et stort antall punkter har direkte eller indirekte relevans for økonomiplanarbeidet. Den overordnede økonomistrategi er formulert slik: Den kommunale virksomheten skal drives innenfor sunne økonomiske rammer med sikte på god balanse og oppbygging av reserver. Budsjettet søker å følge opp kommuneplanens mål og strategier. Samtidig er kommuneplanen et overordnet dokument som naturlig nok ikke gir anvisning på kortsiktige prioritetsutfordringer. 13

14 Visjon for næringsarbeidet: Inderøy, landbruks- og kulturkommunen: Gode opplevelser, best på samhandling for utvikling og etablering. Dette betyr: At kommunen ønsker å fremstå som en landbruks- og kulturkommune. At innbyggerne og tilreisende skal få gode opplevelser i kommunen. At arbeidet med næringsutvikling skal være preget av god samhandling mellom kommune og næringsliv. Overordnede mål: De overordnede målene for Inderøy kommunes næringsplan er følgende: Inderøy kommune skal ha vekst i antall arbeidsplasser. Inderøy kommune skal ha vekst i innbyggerantallet, det langsiktige målet er 6200 innbyggere i Det tilsvarer en økning på 6,5 % sammenlignet med innbyggertallet ved inngangen til Veksten skal skje på en slik måte at Inderøys kvaliteter m.h.t. kulturlandskap og bokvalitet ivaretas. Generelle tiltak for å realisere næringsplanen: Infrastruktur, som for eksempel veger, tilgang til bredbånd m.m. er viktig både for å bevare og videreutvikle næringslivet i Inderøy. Derfor må spørsmål omkring infrastruktur tillegges stor vekt i kommunens løpende planarbeid og prioriteringer. For å sikre at næringsplanen blir et aktivt dokument skal næringspolitikk være et tema på årlige plan- og budsjettmøter i kommunen. Her skal det fokuseres på å finne nye konkrete tiltak for å lykkes i næringsarbeidet. Se for øvrig tiltakslisten i næringsplanen. Miljøplan Målsetting: En bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. At aktivitetene i Inderøy skjer innenfor naturens bæreevne og at vi derfor ønsker å redusere ressursbruken og miljøbelastningen. Gjennom systematiske tiltak sikre og dokumentere at lover, forskrifter og interne målsettinger oppfylles gjennom å utvikle et kvalitetssystem. Prioriterte miljømål: Sikre og utvikle det biologiske mangfoldet. Redusere forbruket av strøm og fossilt brensel. Ved kommunale nybygg og hovedombygninger skal alltid alternative energiløsninger vurderes. Redusere avfallmengden fra kommunale aktiviteter. Kildesortering skal innføres for all kommunal virksomhet. 14

15 Status overordnet plan I Inderøy kommunes kommuneplan for skilles det mellom kommunens rolle som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger. Hovedstrategiene er knyttet til: Næring, ressurser og miljø Bo og leve Ungdom og kultur Frivillighet Tjenesteprodusenten Det er listet opp en serie med strategiske punkter fokuspunkter både for rollen som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger. Kommuneplanen ble avsluttet samtidig som Inderøy kommune sluttførte et betydelig investeringsprogram innenfor helse og sosial, skole og barnehager, og som i 2007 plasserte kommunen blant de mest gjeldstunge. De store ambisjonene om ytterligere satsning i kommuneplanen falt altså sammen med en situasjon hvor det har vært nødvendig å betale ned gjeld og dermed redusere rammene/begrense veksten i driftsrammer og ressurser til samfunnstilrettelegging og næringsutvikling. På tross av dette er kommuneplanen fulgt godt opp på mange felter, og vi står ved inngangen til 2010 sannsynligvis sterkere rustet til å øke innsatsen. Nedenfor er summarisk kommentert oppfølgningen av en del sentrale fokus- eller strategipunkter i kommunedelplanen. Tjenesteprodusenten. På en god del områder har en tilnærmelsesvis nådd mål. Et sentralt område som barnehagedekning må nevnes. På andre områder er vi underveis og må arbeide under overskriften kontinuerlig forbedring eller Gjør det gode bedre når det gjelder tjenestetilbudet. Vi har enda noe å hente når det gjelder brukermedvirkning og evaluering av tjenester. For så vidt gjelder utfordringene i eldreomsorgen er disse løpende på dagsorden. Vi må formulere en ny strategi for å møte behovene på demensområdet, rehabilitering og aktivisering. På skoleområdet øker vi fokus på innholdskrav. Det interkommunale samarbeidet er under stadig utvikling. Vi gjør nye anstrengelser for å styrke samarbeidet med frivilligheten i tjenesteytingen siste eksempel er samarbeidet om en fremtidig frivillighetssentral. Tilretteleggeren. Samtlige fokuspunkter må fortsatt anses relevante, og også på dette området tas fortløpende initiativer på ulike områder. Det vil alltid være en utfordring å etablere de gode initiativer som gjør en forskjell. Utviklingen av merkevaren Inderøy har vi hatt på dagsorden en periode. Innenfor rammen av samfunnsutviklingsprosjektet Satsning Initiativ - Inderøy vil vi søke å avklare et opplegg for merkevareutviklingen. Vi er i ferd med å bygge opp et næringsfond med en viss tyngde, og fokus på næringslivets rammebetingelser vil bli økt i tiden som kommer (stikkord kommunedelplan Røra og videreutvikling av Sundsøya). Inderøy kommune har vært og er en aktiv pådriver for å utvikle Innherredsprogrammet. Det gjenstår å se hvor sterk fellesinteressene er mellom kommunene i Innherred. I mangel av private ferdigstilte tomteområder, tar kommunen sikte på og tilby kommunale alternativer i nær fremtid (Utøy er allerede på plass). Kultursmia er pr i dag et noe passivt instrument med relativt sjeldne møter, samtidig som det faktiske samarbeidet mellom aktørene på mange måter er godt fungerende. Det er likevel behov for en revitalisering av samarbeidsarenaene. På kulturområdet er kommunen aktivt, direkte og indirekte medvirkende for å understøtte arven etter Nils Aas. Når det gjelder utvikling av frilufts- og naturområder i et folkehelseperspektiv og sikre kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for alle så er dette et område hvor Inderøy i utgangspunktet er solid posisjonert. På kommunikasjonsområdet arbeides det i 15

16 samsvar med kommuneplanens prioriteringer. Vi er avhengig av fylkeskommunen og NSB mv for å kunne realisere. Miljøplanen er fulgt opp og under videreutvikling gjennom Klima og energiplanen mv. 2.3 Kostra KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) er ment å være et styringsverktøy for kommunene. I systemet ligger en inndeling av kommuner i grupper. Standard oppsett er egen kommune, kommunegruppe (Inderøy er fra 2005 med i gruppe 11), gjennomsnitt eget fylke, gjennomsnitt landet, og gjennomsnitt landet eks Oslo. Den sammenlikningen som en for Inderøys del må ha et kritisk forhold til, er snitt Nord-Trøndelag, der en stor del av befolkningen er bosatt i de 5 bykommunene, mens resten bor i kommuner med til dels spredt bosetning og lavt innbyggertall. Rapportene er bygd opp etter 3 hovedprinsipper: Prioritering. Områdets andel av total ramme, kostnader per innbygger, kostnader per innbygger i aktuell aldersgruppe for tjenesten Dekningsgrad. Viser hvor stor del av en aldersgruppe, ofte aldersrelatert, som mottar en spesifikk tjeneste. Her ligger også antall tjenesteytere på området, definert som årsverk per x-tusen innbyggere. Produktivitet. Kostnader per bruker på ulike tjenester, på brutto- og nettonivå. I vedlagte tabell er det gjort et utvalg på ulike tjenesteområder med basis i de 3 prinsippene. En har valgt tjenesteområdene som utgangspunkt for framstillingen. Noen nøkkeltall er summarisk kommentert. Det vises for øvrig til vedlegg. Vurderinger. Finansielle nøkkeltall. Inderøy kommune har fortsatt en høy lånegjeld som trekker tungt på midler til drift. Driften framstår som effektiv og rasjonell, og det er ikke enkeltområder som framstår som særlig effektive eller kostnadskrevende. Det krever stor grad av budsjettdisiplin i organisasjonen for å kunne håndtere de utfordringer en så høy lånebelastning gir. I 2008 var netto lånegjeld 90 % av brutto driftsinntekter, mot 60 % for landet, og 72 % for Nord-Trøndelag. Vi beveger oss likevel i riktig retning. Det er fortsatt en rekke framtidige utbyggingsprosjekter som skal finansieres med låneopptak; Sandvollan skole, nytt administrasjonsbygg, familiesentral, samlokalisering av pp-tjenesten, renovering av kulturhuset med bl.a. utvidelse av garderobekapasiteten. Det vil kreve et fortsatt sterkt fokus på å holde kostnadene til drift nede. Gebyrsatser. Brukerbetaling sfo er nå i stor grad harmonisert med satsene slik de framkommer i standard sammenlikning. Kan fortsatt økes noe for høg sats, men marginene er små/redusert. Eiendomsdrift. Det området som relativt kommer dårligst ut i forhold til kostnadsbruken og gir grunnlag for nærmere undersøkelser og evt. strategisk grep. Samtidig må vi erkjenne at en desentralisert skolestruktur med tilhørende forpliktelser må generere høyere kostnader enn snittet. 16

17 Barnehage. Utgiftene per barn har økt i perioden, men veksten er svakere eller lik sammenlikningsgruppene. Inderøy har en stor del av plassene i kommunale barnehager. Kommunal drift er noe dyrere enn privat. Utgifter per barn er i 2008 lik landssnittet. Forliket som nå er inngått med organisasjonene for private barnehager, likestiller private og offentlige barnehager m.h.t. finansiering. Fra 2011 vil det derfor ikke være strukturelle forskjeller på barnehageområder som gir økonomiske fortrinn til kommuner med stor del av privat barnehagedrift. Grunnskole. Brutto driftskostnader per elev har i 4-årsperioden holdt seg relativt på samme nivå som landet samlet, mens det er en svekkelse i forhold til kommunegruppe 11 og snitt Nord-Trøndelag. Sett på bakgrunn av skolestrukturen framstår drift av skolene som rasjonell og kostnadseffektiv. Det er et fåtall kommuner i Nord- Trøndelag som kommer lavere enn Inderøy, de fleste ligger betydelig over, opp mot det dobbelte. Kommunehelse. Det området som kostnadsmessig har økt sterkest i 4-årsperioden, og ligger nå over alle sammenligningsgruppene. I 2005 lå Inderøy lavere enn samtlige grupper. Pleie og omsorg. Framstår som relativ kostnadseffektiv i hele perioden, sett mot samtlige sammenlikningsgrupper. Innslaget av heldøgnsbetjente plasser er høyt i Inderøy. Sosialtjenesten. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har lavt i Inderøy. Et sannsynlig resultat av arbeidslinjen og samarbeidet med Flyndra Vekst A/S. Kultur. Inderøy kommune framstår som en gjennomsnittskommune. Kostnadene per elev i kulturskolen er betydelig lavere enn for sammenlikningsgruppene i hele perioden. 2.4 Statsbudsjettet for Noen føringer fra statsbudsjettet. Det er et moderat ekspansivt statsbudsjett som legges fram. Den såkalte Handlingsregelen om maks 4 % bruk av Oljefondet fravikes vesentlig. Det er vekst i de reelle inntekter til kommunesektoren. Vekstprosenten er avhengig av hvilket utgangspunkt en tar. Dersom en sammenligner med opprinnelig budsjett er veksten betydelig større enn om en sammenligner med prognoser for faktiske inntekter inneværende år. Skatteinntektene inneværende år har vokst nominelt mer enn hva opprinnelig anslått. Prioriterte satsninger i budsjettet og som mer eller mindre påvirker kommunesektorens rammebetingelser er blant annet: Øremerkede midler til fullfinansiering av barnehagereformen. Dette innebærer ingen budsjettstyrking men gir rom for å finansiere nye plasser. Inderøy kommune har i praksis full barnehagedekning. Foreldrebetalingen i barnehager prisjusteres ikke. Det gir isolert sett en negativ budsjettvirkning på ca kr ,- for Inderøy kommune. 17

18 Økt timetall i grunnskolen 1 time pr uke. Leksehjelp til 1 og 4 klasse.(8 timer pr. uke) Det antas at årsvirkningen (2010) for Inderøy utgjør ca kr ,- for disse tiltakene samlet hvis kommunens kostnader blir som forventet på landsbasis. Øremerkede kulturskoletilskudd. Det er ikke tydeliggjort hvordan disse midlene skal brukes, men de er øremerket (40 mill. på landsbasis). Om Inderøy kommune får tilgang til midlene, vil kommunens andel utgjøre i underkant av kr ,- pr. år. Styrking av barnevernet. Regjeringen legger til grunn at økningen i frie inntekter skal gi rom for 400 nye stillinger i barnevernet i Norge; dette tilsvarer i underkant av 0,5 stilling i Inderøy. Det vil være opp til den enkelte kommune å vurdere om barnevernets kapasitet er tilstrekkelig. Det refereres fra premissene En økt satsning på barnevern må sees i en helhetlig sammenheng der en ser på de kommunale tjenestene i sammenheng og der koordinerings- og prioriteringsoppgaven ligger på kommunalt nivå. Den generelle styrkingen suppleres med tiltak av mer symbolsk økonomisk karakter som kompetansehevingstiltak på rusområdet mv. Opptrappingsplan for rusfeltet. Det foreslås en særskilt bevilgning på rusfeltet med 150 mill. kroner fordelt til forebygging, forskning og kvalitetsøkning på tjenestene. Det er noe uklart hvordan disse midlene fordeles. Omsorgsplan Omsorgsplan 2015 har en generell målsetting om nye årsverk (12000), nye omsorgsplasser (12000), demensplan 2015 og kompetanseløft Regjeringen legger inn i rammetilskuddet 320 mill. kroner til formålet i 2010 (tilsvarer i underkant av kr ,- til Inderøy). Det bidras med investeringsmidler til ca 2500 omsorgsplasser i Samhandlingsreformen på helseområdet. Regjeringen vil (jfr. Stortingsmelding om samhandlingsreformen) bruke samhandlingsmetodikken for å håndtere utfordringer på helseområdet og bevilger 369 mill. kroner til oppstartende reformarbeid i Inderøy kommune får kr ,- til forebyggende helsearbeid i Investkommunene får (med forbehold om at vi har forstått budsjettet riktig) 3 mill. kroner til å finansiere et pilotprosjekt for Lokalmedisinsk senter- (DMS). Pandemivakasine. Det er bevilget vel 200 mill. kroner til innkjøp av vaksine for svineinfluensa i Samfunns- og frivillighetstiltak. Det er å bemerke at 20 nye frivillighetssentraler tilføres tilskudd i 2010, og satsene økes. Inderøy kommune fikk ikke tilslag på sin søknad, men statsbudsjettet indikerer at dette området vil bli prioritert i tiden som kommer. 2.5 Gjeldende økonomiplan og andre forutsetninger Den økonomiske og finansielle situasjon ved inngangen til I sak om hovedrevisjon av budsjett er de økonomiske utsikter for 2009 beskrevet. Vi påregner balanse i driftsregnskapet. Vi kan sammenfatte vårt økonomiske og finansielle utgangspunkt ved inngangen til økonomiplanperioden slik: 18

19 1. Vi har rimelig god balanse mellom løpende inntekter og kostnader. 2. Vi er ikke avhengig av å bruke mva-refusjon til investeringer for å finansiere driften. 3. Vi nedbetaler våre lån i snitt over 20 år (13,2 mill. kroner av lån på ca 273 mill. kroner). 4. Vårt netto driftsoverskudd er fortsatt 3-5 mill. kroner for lavt til å tilfredsstille sentrale normer. Sagt på en annen måte; vår evne til å egenfinansiere investeringer er fortsatt under normen. Små driftsmarginer innebærer også konstant usikkerhet om hvorvidt det er bærekraftig grunnlag for finansiering av den løpende drift. 5. Vi har åpenbare investeringsbehov, men ikke i et omfang som vil nødvendiggjør en vesentlig økning gjeldsbyrden over tid. 6. Våre ordinære avsetninger til løpende vedlikehold er fortsatt for lave til å holde vedlike veg- og bygningskapitalen. Vi vil likevel hente inn et visst etterslep gjennom krisepakken og som avlaster de kommende budsjetter noe. 7. Samtidig; om vi skulle oppleve fortsatt nedgang i befolkningen, så vil kommunens inntektsgrunnlag gradvis svekkes. Dette må tas høyde for i økonomiplansammenheng. Sammenfattet; fra å være en kommune på Robek listen til og med medio 2008, fremstår Inderøy kommune pr. dato finansielt sterkere og nærmere snittet av nord-trønderske kommuner når det gjelder underliggende økonomisk handlingsevne. Vår løpende driftsmargin er likevel fortsatt lavere enn normen og frie fondsreserver ytterst begrensede. 19

20 3. Budsjett 2010 hovedtrekkene i driftsbudsjettforslaget Det vises til vedlegg 1, 2 og 3 med hoved- og detaljspesifikasjoner av budsjettforslaget. 3.1 Hovedoversikt endringer i forhold til opprinnelig og revidert budsjett 2009 Budsjettet foreslås vedtatt med bindende virkning etter spesifikasjonen nedenfor: Budsjett og økonomiplan Oppr budsj Rev budsj Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovedområder Fellesområde inntekter herav rammetilskudd og skatt Fellesområde diverse Renter og avdrag Disponibelt netto drift Fellesområde tilleggsbevilgninger herav lønnsreserver Politisk organisasjon med mer Rådmann, service, stab og støtte Kultur og informasjon Helse og sosial Oppvekst Kommunalteknikk Vann og avløp Næring og plan SUM Oversikten viser forslaget til driftsrammer for budsjett 2010 og perioden frem til Forutsetninger og endringer er beskrevet nedenfor i tabell og tekst. Det foreslås ikke vesentlige endringer i driftsrammene men bevegelsene hensyntar utviklingstrekk i demografi og dermed behov. Det gir en svak forskyvning av ressurser fra oppvekstområdet til helse og sosialområdet frem til For øvrig må driftsområdene fokusere på interne effektiviserings- og omstruktureringsmuligheter for å skaffe rom for nye tjenester og bedret tilbud. Forventninger om at økte rammer skal løse utfordringene gir åpenbart og erfaringsmessig feil fokus. I et langsiktig perspektiv anser rådmannen at ytterligere muligheter for å frigjøre ressurser ligger i følgende mulig strategiske grep på ulike områder: 20

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Skattedekningsgraden

Skattedekningsgraden VEDLEGG 1 Eksempler på hvordan finansieringsanalysen kan presenteres og kommenteres 1 Finansieringsanalyse Utvikling i inntekter 4 35 3 25 2 15 1 5 Skatt 89 714 8 394 9 563 11 837 14 41 111 551 121 93

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer