Budsjett med økonomiplan Inderøy kommune. Rådmannens forslag datert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett med økonomiplan 2010 2013. Inderøy kommune. Rådmannens forslag datert 09.11.09"

Transkript

1 Budsjett med økonomiplan Inderøy kommune Rådmannens forslag datert

2 1. INNLEDNING Forord. Leseveiledning Kortfattet sammendrag 5 2. HOVEDFORUTSETNINGER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Utviklingstrekk samfunn og næring Kommunens plansystem Kostra Statsbudsjettet for Gjeldende økonomiplan og andre forutsetninger BUDSJETT 2010 HOVEDTREKKENE I DRIFTSBUDSJETTFORSLAGET Hovedoversikt endringer i forhold til opprinnelig og revidert budsjett Inntektsutviklingen Skatt og rammetilskudd Andre generelle inntekter Lønnskostnadsveksten inkludert pensjonskostnadsendringer Kapitalkostnader utvikling i netto renter og avdrag Avsetninger/bruk av fond egenfinansiering av investeringer Disponibelt til drift hovedprioriteringer Politisk organisasjon Tilleggsbevilgninger og reserver Sentraladministrasjon og støtte Kultur og informasjon Helse og sosialområdet Oppvekst (Skole, barnehage mv) Plan og Næring/Kommunalteknikk INVESTERINGSBUDSJETT ENHETSBUDSJETTENE KOMMENTARER Sentraladministrasjon og støtte Kultur og informasjon Helse og sosialområdet Oppvekst (Skole, barnehage mv) Plan og næring Kommunalteknikk og VAR TALLBUDSJETTENE 68 2

3 6.1 Budsjett- og økonomiplan drift Budsjett- og økonomiplan investering ØKONOMISKE OG ANDRE HOVEDOVERSIKTER Diverse oversikter Obligatoriske skjemaer 68 3

4 1. Innledning 1.1 Forord. Leseveiledning. Budsjettforslaget er søkt beskrevet slik at det skal være mulig å identifisere endringer i tiltak og ressursbruk i forhold til revidert budsjett for Revidert budsjett ble behandlet i kommunestyret i juni I tabeller vil også rammene i opprinnelig budsjett være tatt med. I den grad områder ikke er kommentert kan en legge til grunn at det ikke foreslås endringer i de økonomiske rammer eller finansieringen av disse! Fremstillingen er i hovedsak organisert slik se også disposisjonen: 1. Sammendraget. Det er laget et kort sammendrag som peker tematisk på de viktigste prioriteringer eller retninger i budsjett og økonomiplan. 2. Hovedtrekkene i budsjett- og økonomiplanforslaget beskriver inntekts og utgiftsutviklingen og prioriteringen av driftsrammer og investeringer på hovedområdene og hovedfunksjoner/tjenester. For alle formål er realitetene i budsjettforslaget beskrevet her. 3. Budsjettforslaget beskrives på enhetsnivå. Dette er en mer detaljert fremstilling. Det kan muligens finnes avvik mellom premisser og beskrivelser på dette nivået og i beskrivelsen av hovedtrekkene. Om det finnes avvik av materiell betydning - eller prioritering gjelder formuleringer og vurderinger i sammendrag og hovedtrekksbeskrivelsen. 4. Tallbudsjettvedlegg 5. Andre vedlegg Budsjett- og økonomiplan er et integrert dokument. Det gis i prinsippet ingen særskilt fremstilling av budsjett Det er unødvendig å presisere at budsjett 2010 etter behandling og vedtak har en annen formell virkning enn avsetninger fra 2011 og fremover. For å forenkle lesningen og framstillingen er tabelloppsett i stor grad henvist til vedlegg. I henhold til nytt økonomireglement skal Inderøy kommune legge til grunn hovedprinsippene for balansert målstyring i sitt styringssystem. Disse prinsippene vil gradvis reflekteres i dokumenter, planlegging og rapportering. Vårt regnskapssystem er bygget opp etter Kostra-prinsipper. Kostra forutsetter at alle kommuner fører sine regnskaper etter en funksjonsspesifikasjon (i praksis hovedtjenesteområder) og som gjør det mulig og sammenligne ressursbruken mellom kommuner. Etter hvert vil det være naturlig at budsjetter og regnskaper fremstilles etter Kostra-spesifikasjonen. Vi har ikke fått lagt om til en slik spesifikasjon av kommentarene ved denne rullering (se dog budsjettabellene hvor budsjettet er tallmessig spesifisert på funksjonsnivå). 4

5 1.2 Kortfattet sammendrag Prosedyre Prosedyren for behandling av økonomiplan og budsjett beskrives om lag slik: 1. Kommunestyret behandler et strateginotat i juni. Notatet tar opp de viktigste forutsetninger og føringer for arbeidet med budsjett og økonomiplan. 2. Formannskapet behandler en skisse/utkast i oktober. 3. Ordinær behandling i politiske møter i november og med sluttbehandling i kommunestyret i desember. Dette opplegget burde legge godt til rette for god politisk forankring av økonomiplanleggingen. I praksis vil det være lite nytt når rådmannens budsjett legges fram. På et område legger rådmannen fram et forslag som tidligere ikke har vært direkte presentert; Det foreslås i budsjettforslaget en ekstraordinær avsetning til et fond for Samfunnsutvikling og som skal sikre et grunnlag for å styrke kommunens samfunnsutviklerrolle i kommende år (ref Samfunnsutviklingsprosjektet behandlet i kommunestyret i november). Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2010 til 2013 søker å legge til rette for at kommunens tjenestetilbud over tid blir forutsigbart og konkurransedyktig. Vi skal ha et tjenestetilbud som er kvalitetsmessig minst på nivå og helst bedre enn nabokommunene og til priser/egenandeler som ligger på nivå eller lavere. Kommunens nettolånegjeld er fortsatt høg - fra 30 til 70 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet av kommunene i Nord-Trøndelag. Vi har knapt avsetninger til disposisjonsfond. Dette gjør oss fortsatt sårbare for svingninger i rammebetingelsene og krever en stram styring av utviklingen i driftsrammene. Budsjett- og økonomiplanen eller kommuneplanens handlingsplan for 2010 til 2013 målsetter en forsiktig normalisering av vår finansielle stilling og hvor lånegjeldsbelastningen relativt til inntektsnivået gradvis reduseres. Det legges opp til et investeringsvolum på 139,5 mill. kroner i 4 års perioden og skisseres en investeringsramme på 228 mill kroner i perioden For første gang er søkt skissert mulige investeringsrammer over en 10 års periode. Det er unødvendig å understreke at dette er tentativt, men reflekterer likevel et forsøk på og antyde noen retninger for et fremtidig investeringsprogram. Forslaget til budsjett med økonomiplan reflekterer følgende hovedprioriteringer eller satsninger: 1. Investeringsplanen er i hovedsak en videreføring av gjeldende investeringsplan. (budsjett og økonomiplan ) referer også strateginotat behandlet i kommunestyret i juni 2009: 5

6 Nye eller utvidede investeringprosjekter i forhold til gjeldende økonomiplan: 1. Investeringer i Kulturhus/Kulturcampus 2. Investeringer i energiøkonomiserende tiltak. 3. Økte avsetninger til realisering av boligtomter og eventuelt næringsarealer. 4. En betinget avsetning til Sentralvarmeanlegg Venna 5. Vegomlegging til Vennaområdet For så vidt gjelder driftsrammene, prioriteringer og disponeringer kan sammenfattes: 1. Økningen i samlede rammer til drift er ytterst begrensede. Dette er en direkte følge av at kommunens lånegjeldsposisjon fortsatt er utsatt. 2. Innenfor en begrenset økning i driftsrammene forskyves ressursene svakt i retning helse og sosialområdet. Oppvekstområdet må akseptere en relativ nedgang med forventet nedgang i elevtallet. Kommunalteknikken får et konkret omstillings-/effektiviseringskrav på 0,6 mill. kroner. 3. Kommunens ansvar som samfunnsutvikler tydeliggjøres i budsjettet. Det foreslås en ekstraordinær avsetning til et eget fond for Samfunnsutvikling med i alt 4 mill. kroner. Dette finansieres over mva-refusjon til investeringer og kan benyttes til å initiere og finansiere prosjekter som ikke kan finansieres ved lån. 4. Forslaget til investeringsbudsjett reflekterer også i stor grad fokus på samfunnsutviklerrollen. Det foreslås avsatt relativt betydelige midler til investeringer i boligarealer og næringsarealer. Næringsfondet foreslås styrket. 5. På samme måte foreslås en ekstraordinær avsetning til finansiering av nødvendige utredninger og tiltak for utvikling av kommunens tjenesteområder og organisasjon. (tjenesteprodusenten) Vi har et kontinuerlig arbeid på gang for å forbedre tjenesteytingen og dermed indirekte omdømmet. Det er behov for å styrke dette forbedringsarbeidet. 6. HMS. Vi vil toårlig gjøre en evaluering av arbeidsmiljøet i Inderøy kommune. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til å møte eventuelle ombyggingsbehov. Videre foreslås styrket direkte og indirekte ressurser rettet mot reduksjon i sykefraværet. 7. Reduksjon i deltidsbruken vil ha forsterket fokus i perioden, men må finne sin løsning uten at kostnadene øker. 8. Kvalitetskommuneprosjektet. Prosjektet vil bli videreført i Form og organisering vil måtte evalueres. Det forventes skjønnsmidler fra fylkesmannen til videreføring av et fortsatt engasjement i Kompetansekartlegging og kompetanseutvikling. Det foreslås avsatt kr ,- til et nytt system for kompetansekartlegging. Videre foreslås avsatt kr ,- til interne kompetanseutviklingstiltak. 10. Moderniseringen av IT-systemene videreføres. Det foreslås avsatt midler til digitalisering av arkiver mv. 6

7 11. Driftsbudsjettene gjøres opp uten vesentlig reell økning i egenfinansieringen. Eiendomsskattesatser og grunnlag endres ikke. Egenandeler SFO og kulturskole reguleres opp med 4% - på nivå med deflator. Inderøy skal fortsatt ha et egenandelsnivå som er godt konkurransedyktig med våre nabokommuner på Innherred. 12. Politisk organisasjon. Det er budsjettert med et aktivitetsnivå om lag som inneværende år. 13. Kulturbudsjettet legges på om lag samme reelle nivå som inneværende år. Informasjonsområdet styrkes. 14. Oppvekstbudsjettet gir rom for å dekke inn kravene til økt timetall og leksehjelp. Driftsrammene justeres noe ned som følge av nedgang i elevtallet fra høsten Helse og sosialbudsjettet gis en viss rammeøkning i perioden for å møte en gradvis økning i tjenesteetterspørselen. Det kan synes som om veksten i nettoutgiftene på barnevernsområdet avtar. 16. Kommunalteknikken. Budsjettområdet underlegges et effektiviseringskrav/omstillingskrav på 0,6 mill. kroner. Avsetninger til vedlikehold kan på kort sikt bli noe skadelidende. Over tid skal omstillingen kunne gjennomføres uten at vedlikeholdsnivået svekkes. 7

8 2. Hovedforutsetninger for budsjett og økonomiplan 2.1 Utviklingstrekk samfunn og næring Befolkning og befolkningssammensetning. I 1970 var det 4823 innbyggere i Inderøy, det økte til 5827 i Befolkningen i Inderøy utgjør pr Utviklingen etter år 2000 og frem til i dag med SSBs prognoser for kommende år: Årsklasse år år år år år år og I alt Befolkningsendring fødselsoverskudd netto flytting I praksis har folketallet stabilisert seg i Inderøy kommune etter Legg merke til at folketallet var lavere i år 2000 enn i I perioden 2001 til 2006 fikk vi en ny kort periodisk oppgang (vel 100 i nettoøkning). SSBs prognoser har de siste år understøttet forventninger til fortsatt svak økning i folketallet. Disse prognosene har ikke slått til. Det er ingen åpenbar forklaring på dette, men Trøndelag Forskning og Utvikling har i forbindelse med det planlagte samfunnsutviklingsprosjektet gjort en analyse (grafiske fremstillinger er hentet fra TFU sin analyse). Inderøy følger utviklingen i Innherred med en relativ og absolutt vekst (i forhold til snitt Nord-Trøndelag) i folketallet fram til rundt Vi ser en endring etter 2006 hvor Inderøy får en svakere utvikling enn Innherredsområdet samlet. Det skjer på tross av befolkningsoverskudd og vekst i sysselsettingen. 8

9 TFU antyder en forklaringsmodell på den mindre gunstige befolkningsutviklingen de senere år. Det er grunn til å bemerke at nedgangen i befolkningen er sterkest i Straumen. For det første skjer det åpenbart en regional urbanisering veksten de siste år har vært i Steinkjer, Verdal og Levanger og som reflekteres i en voldsom leilighetsutbygging. Andelen utpendlere i Inderøy er høy og arbeidsmarkedet er Innherred. Vi har svært høye ungdomskull for tiden, og disse vil i stor grad flytte ut for høyere utdanning. For liten tilgang til attraktive tomter, boliger og arbeid er en forklaring, og TFU antyder at kommunen har nedprioritert samfunnsutviklingsinnsatsen. Det er jo også på denne bakgrunn at kommunen nå i en periode har planlagt for et sterkere direkte og indirekte engasjement for samfunnsutvikling. Det kan være at Inderøysamfunnet- og også kommunen i litt for stor grad har valgt å stole på omkringliggende kommuners innsats for næringsutvikling og regnet med at Inderøy (med sin sentrale beliggenhet) automatisk vil få sin andel av befolkningsutviklinga. 9

10 Utviklingen i befolkningssammensetning gir en indikasjon på den relative utviklingen i behov for kommunale tjenester for ulike brukerkategorier. Befolkningssammensetning fra 1990 og til i dag Utviklingen i gruppen over 80 år gir erfaringsmessig en god indikasjon på veksten i det underliggende behov for helse og bistandstjenester over tid. Veksten forventes å utvikle seg svakt i årene som kommer for å øke sterkere fra (i underkant av 1 % årlig) Når det gjelder gruppene i skolepliktig alder vil vi ved uendret total befolkning måtte påregne en gradvis nedgang de kommende årene. Vi kan anslå en årlig reduksjon på 1,5 til 2,5 % - med 2 % som et midlere anslag. Storparten av våre inntekter er knyttet til utviklingen i befolkning og befolkningssammensetning. Utviklingen vil åpenbart utfordre rammene til skolene og vil om vi ikke greier å snu trenden etter hvert kunne tvinge fram en diskusjon om skolestruktur. Boligbyggingen Etter to toppår i 2003 og 2004 har boligbyggingen på Inderøy igjen stabilisert seg på et relativt lavt nivå. Boligmarkedet på Inderøy er åpenbart forskjellig fra våre nabokommuner. Omsetningsvolumet er lavt og variasjonen i boligtilbudet relativt begrenset. Med utbyggingen av Ness og tilrettelegging med kommunalt eide boligtomter i de andre grendene, er planen og endre på dette. År * 2010* Nye boliger Byggesøknader Meldingssaker *anslag 10

11 Tallene viser en vesentlig reduksjon fra Den underliggende årsak er sannsynligvis en vesentlig tendens til regional urbanisering og fokus på leilighetsbygg. Sysselsetting og arbeidsledighet. Inderøy har gjennom mange år hatt relativ lav arbeidsledighet. Dette har bl.a. sammenheng med den gunstige beliggenheten i arbeidsmarkedet på Innherred i tillegg til et stabilt lokalt arbeidsmarked. Arbeidsledigheten er gjennomgående lavere her enn ellers i Nord-Trøndelag. Vi har ikke tall for 2008, men arbeidsledigheten er i ferd med å øke igjen høsten Det vil også ramme Inderøy og vil isolert sett ha negative konsekvenser for kommunens økonomi. Vi er imidlertid i stadig økende grad avhengig av hva som bl.a. skjer på Aker Verdal. År Inderøy 3,6 3,2 3,7 4 3,6 3,4 2,1 1,7 2,3 2,3 1,7 1,7 1,7 1,7 Nord-Trøndelag 3,7 3,6 3,7 4 3,9 3,8 2,2 2,1 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 Trøndelag Forskning og Utvikling as 7. november 2009 Næringsliv 11

12 Vårt næringsliv har i stor grad et regionalt og nasjonalt marked. Næringslivet på Inderøy har vist seg tilpasningsdyktig i forhold til skiftende rammebetingelser og markedsforhold. Internasjonale avtaler og tollbestemmelser vil kunne påvirke rammebetingelsene og mulighetene for videre utvikling i vesentlig grad. Budsjettforslaget reflekterer en målsetting om å styrke kommunens evne som proaktiv tilrettelegger og støtte til nærings- og samfunnsutvikling. 2.2 Kommunens plansystem Kommunens gjeldende plansystem kan grovt beskrives slik: 1. Overordnet kommuneplan Ny overordnet kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret den 12. juni 2006 med basis i visjonen for landbruks- og kulturkommunen. Tema eller områdeplaner finnes i et stort omfang. 2. Budsjett og økonomiplan (Overordnet virksomhetsplan eller handlingsplan) 3. Enhetenes virksomhetsplaner (gjennomføringsplaner på enhetsnivå) Budsjett og økonomiplanen kan oppfattes som kommuneplanens, tema- eller områdeplanenes handlingsplan for en 4 års periode (handlinger som krever økonomisk uttelling). Vi har i henhold til nytt økonomireglement vedtatt å legge prinsippene bak begrepet balansert målstyring til grunn for vår planlegging og virksomhetsstyring. Vi vil gradvis innarbeide dette prinsippet i styrende dokumenter. I tradisjonell balansert målstyring fremheves behovet for fokus, målrettethet, sammenheng mellom overordnede og underordnede planer mv. I enhetenes virksomhetsplaner er fokusområdene kategorisert under følgende hovedfokus/perspektiver: - Samfunnsperspektivet - Brukerperspektivet - Medarbeiderperspektivet - Organisasjonsperspektivet - Infrastrukturperspektivet I forbindelse med revisjon av planer vil vi søke å organisere planverket fra overordnet til underordnet plan slik at sammenhengen tydeligere fremkommer. 12

13 Hovedmål og strategier i kommunale planer. INDERØY GJØR DET GODE BEDRE Visjonen danner utgangspunktet for følgende grunnleggende prinsipper for kommunal virksomhet: Løse alle utfordringer ut ifra et bredt miljø- og kulturutgangspunkt. At all aktivitet og verdiskaping skal skje med et bærekraftig utgangspunkt hvor landbruks- og kulturverdier er grunnpilaren. Gi barn og unge utfordringer, kunnskaper og tilhørighet slik at de med en trygg verdiforankring møter tidens krav til livskvalitet og effektivitet. Vektlegge de prioriteringer som resulterer i en kommune med et positivt livsmiljø og livskvalitet. Invitere til og premiere engasjement og nytenking til felles beste. Vise stor åpenhet overfor utviklingen mot et flerkulturelt samfunn, nye ideer, alternativ tenking og et moderne levesett. Overordnede mål Det er knyttet overordnede mål til følgende områder: Næringsutvikling ressurser miljø Bo og leve Ungdom og kultur Frivillighet Kommunal tjenesteyting. Det vises til selve plandokumentet. For kommunal tjenesteyting gjelder følgende målformulering: Inderøy kommune skal ha en innbyggerorientert tjenesteyting med kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere. Inderøy kommune skal ha en moderne og godt tilpasset virksomhet slik at innbyggerne blir tilbudt gode tjenester og service innenfor rammen av en sunn økonomi. Tjenestene skal være så gode at innbyggerne og næringslivet gir toppkarakter. Strategier Kommuneplanens strategier er formulert i form av 38 punkter for kommunens som henholdsvis tjenesteprodusent og tilrettelegger. Et stort antall punkter har direkte eller indirekte relevans for økonomiplanarbeidet. Den overordnede økonomistrategi er formulert slik: Den kommunale virksomheten skal drives innenfor sunne økonomiske rammer med sikte på god balanse og oppbygging av reserver. Budsjettet søker å følge opp kommuneplanens mål og strategier. Samtidig er kommuneplanen et overordnet dokument som naturlig nok ikke gir anvisning på kortsiktige prioritetsutfordringer. 13

14 Visjon for næringsarbeidet: Inderøy, landbruks- og kulturkommunen: Gode opplevelser, best på samhandling for utvikling og etablering. Dette betyr: At kommunen ønsker å fremstå som en landbruks- og kulturkommune. At innbyggerne og tilreisende skal få gode opplevelser i kommunen. At arbeidet med næringsutvikling skal være preget av god samhandling mellom kommune og næringsliv. Overordnede mål: De overordnede målene for Inderøy kommunes næringsplan er følgende: Inderøy kommune skal ha vekst i antall arbeidsplasser. Inderøy kommune skal ha vekst i innbyggerantallet, det langsiktige målet er 6200 innbyggere i Det tilsvarer en økning på 6,5 % sammenlignet med innbyggertallet ved inngangen til Veksten skal skje på en slik måte at Inderøys kvaliteter m.h.t. kulturlandskap og bokvalitet ivaretas. Generelle tiltak for å realisere næringsplanen: Infrastruktur, som for eksempel veger, tilgang til bredbånd m.m. er viktig både for å bevare og videreutvikle næringslivet i Inderøy. Derfor må spørsmål omkring infrastruktur tillegges stor vekt i kommunens løpende planarbeid og prioriteringer. For å sikre at næringsplanen blir et aktivt dokument skal næringspolitikk være et tema på årlige plan- og budsjettmøter i kommunen. Her skal det fokuseres på å finne nye konkrete tiltak for å lykkes i næringsarbeidet. Se for øvrig tiltakslisten i næringsplanen. Miljøplan Målsetting: En bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. At aktivitetene i Inderøy skjer innenfor naturens bæreevne og at vi derfor ønsker å redusere ressursbruken og miljøbelastningen. Gjennom systematiske tiltak sikre og dokumentere at lover, forskrifter og interne målsettinger oppfylles gjennom å utvikle et kvalitetssystem. Prioriterte miljømål: Sikre og utvikle det biologiske mangfoldet. Redusere forbruket av strøm og fossilt brensel. Ved kommunale nybygg og hovedombygninger skal alltid alternative energiløsninger vurderes. Redusere avfallmengden fra kommunale aktiviteter. Kildesortering skal innføres for all kommunal virksomhet. 14

15 Status overordnet plan I Inderøy kommunes kommuneplan for skilles det mellom kommunens rolle som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger. Hovedstrategiene er knyttet til: Næring, ressurser og miljø Bo og leve Ungdom og kultur Frivillighet Tjenesteprodusenten Det er listet opp en serie med strategiske punkter fokuspunkter både for rollen som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger. Kommuneplanen ble avsluttet samtidig som Inderøy kommune sluttførte et betydelig investeringsprogram innenfor helse og sosial, skole og barnehager, og som i 2007 plasserte kommunen blant de mest gjeldstunge. De store ambisjonene om ytterligere satsning i kommuneplanen falt altså sammen med en situasjon hvor det har vært nødvendig å betale ned gjeld og dermed redusere rammene/begrense veksten i driftsrammer og ressurser til samfunnstilrettelegging og næringsutvikling. På tross av dette er kommuneplanen fulgt godt opp på mange felter, og vi står ved inngangen til 2010 sannsynligvis sterkere rustet til å øke innsatsen. Nedenfor er summarisk kommentert oppfølgningen av en del sentrale fokus- eller strategipunkter i kommunedelplanen. Tjenesteprodusenten. På en god del områder har en tilnærmelsesvis nådd mål. Et sentralt område som barnehagedekning må nevnes. På andre områder er vi underveis og må arbeide under overskriften kontinuerlig forbedring eller Gjør det gode bedre når det gjelder tjenestetilbudet. Vi har enda noe å hente når det gjelder brukermedvirkning og evaluering av tjenester. For så vidt gjelder utfordringene i eldreomsorgen er disse løpende på dagsorden. Vi må formulere en ny strategi for å møte behovene på demensområdet, rehabilitering og aktivisering. På skoleområdet øker vi fokus på innholdskrav. Det interkommunale samarbeidet er under stadig utvikling. Vi gjør nye anstrengelser for å styrke samarbeidet med frivilligheten i tjenesteytingen siste eksempel er samarbeidet om en fremtidig frivillighetssentral. Tilretteleggeren. Samtlige fokuspunkter må fortsatt anses relevante, og også på dette området tas fortløpende initiativer på ulike områder. Det vil alltid være en utfordring å etablere de gode initiativer som gjør en forskjell. Utviklingen av merkevaren Inderøy har vi hatt på dagsorden en periode. Innenfor rammen av samfunnsutviklingsprosjektet Satsning Initiativ - Inderøy vil vi søke å avklare et opplegg for merkevareutviklingen. Vi er i ferd med å bygge opp et næringsfond med en viss tyngde, og fokus på næringslivets rammebetingelser vil bli økt i tiden som kommer (stikkord kommunedelplan Røra og videreutvikling av Sundsøya). Inderøy kommune har vært og er en aktiv pådriver for å utvikle Innherredsprogrammet. Det gjenstår å se hvor sterk fellesinteressene er mellom kommunene i Innherred. I mangel av private ferdigstilte tomteområder, tar kommunen sikte på og tilby kommunale alternativer i nær fremtid (Utøy er allerede på plass). Kultursmia er pr i dag et noe passivt instrument med relativt sjeldne møter, samtidig som det faktiske samarbeidet mellom aktørene på mange måter er godt fungerende. Det er likevel behov for en revitalisering av samarbeidsarenaene. På kulturområdet er kommunen aktivt, direkte og indirekte medvirkende for å understøtte arven etter Nils Aas. Når det gjelder utvikling av frilufts- og naturområder i et folkehelseperspektiv og sikre kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for alle så er dette et område hvor Inderøy i utgangspunktet er solid posisjonert. På kommunikasjonsområdet arbeides det i 15

16 samsvar med kommuneplanens prioriteringer. Vi er avhengig av fylkeskommunen og NSB mv for å kunne realisere. Miljøplanen er fulgt opp og under videreutvikling gjennom Klima og energiplanen mv. 2.3 Kostra KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) er ment å være et styringsverktøy for kommunene. I systemet ligger en inndeling av kommuner i grupper. Standard oppsett er egen kommune, kommunegruppe (Inderøy er fra 2005 med i gruppe 11), gjennomsnitt eget fylke, gjennomsnitt landet, og gjennomsnitt landet eks Oslo. Den sammenlikningen som en for Inderøys del må ha et kritisk forhold til, er snitt Nord-Trøndelag, der en stor del av befolkningen er bosatt i de 5 bykommunene, mens resten bor i kommuner med til dels spredt bosetning og lavt innbyggertall. Rapportene er bygd opp etter 3 hovedprinsipper: Prioritering. Områdets andel av total ramme, kostnader per innbygger, kostnader per innbygger i aktuell aldersgruppe for tjenesten Dekningsgrad. Viser hvor stor del av en aldersgruppe, ofte aldersrelatert, som mottar en spesifikk tjeneste. Her ligger også antall tjenesteytere på området, definert som årsverk per x-tusen innbyggere. Produktivitet. Kostnader per bruker på ulike tjenester, på brutto- og nettonivå. I vedlagte tabell er det gjort et utvalg på ulike tjenesteområder med basis i de 3 prinsippene. En har valgt tjenesteområdene som utgangspunkt for framstillingen. Noen nøkkeltall er summarisk kommentert. Det vises for øvrig til vedlegg. Vurderinger. Finansielle nøkkeltall. Inderøy kommune har fortsatt en høy lånegjeld som trekker tungt på midler til drift. Driften framstår som effektiv og rasjonell, og det er ikke enkeltområder som framstår som særlig effektive eller kostnadskrevende. Det krever stor grad av budsjettdisiplin i organisasjonen for å kunne håndtere de utfordringer en så høy lånebelastning gir. I 2008 var netto lånegjeld 90 % av brutto driftsinntekter, mot 60 % for landet, og 72 % for Nord-Trøndelag. Vi beveger oss likevel i riktig retning. Det er fortsatt en rekke framtidige utbyggingsprosjekter som skal finansieres med låneopptak; Sandvollan skole, nytt administrasjonsbygg, familiesentral, samlokalisering av pp-tjenesten, renovering av kulturhuset med bl.a. utvidelse av garderobekapasiteten. Det vil kreve et fortsatt sterkt fokus på å holde kostnadene til drift nede. Gebyrsatser. Brukerbetaling sfo er nå i stor grad harmonisert med satsene slik de framkommer i standard sammenlikning. Kan fortsatt økes noe for høg sats, men marginene er små/redusert. Eiendomsdrift. Det området som relativt kommer dårligst ut i forhold til kostnadsbruken og gir grunnlag for nærmere undersøkelser og evt. strategisk grep. Samtidig må vi erkjenne at en desentralisert skolestruktur med tilhørende forpliktelser må generere høyere kostnader enn snittet. 16

17 Barnehage. Utgiftene per barn har økt i perioden, men veksten er svakere eller lik sammenlikningsgruppene. Inderøy har en stor del av plassene i kommunale barnehager. Kommunal drift er noe dyrere enn privat. Utgifter per barn er i 2008 lik landssnittet. Forliket som nå er inngått med organisasjonene for private barnehager, likestiller private og offentlige barnehager m.h.t. finansiering. Fra 2011 vil det derfor ikke være strukturelle forskjeller på barnehageområder som gir økonomiske fortrinn til kommuner med stor del av privat barnehagedrift. Grunnskole. Brutto driftskostnader per elev har i 4-årsperioden holdt seg relativt på samme nivå som landet samlet, mens det er en svekkelse i forhold til kommunegruppe 11 og snitt Nord-Trøndelag. Sett på bakgrunn av skolestrukturen framstår drift av skolene som rasjonell og kostnadseffektiv. Det er et fåtall kommuner i Nord- Trøndelag som kommer lavere enn Inderøy, de fleste ligger betydelig over, opp mot det dobbelte. Kommunehelse. Det området som kostnadsmessig har økt sterkest i 4-årsperioden, og ligger nå over alle sammenligningsgruppene. I 2005 lå Inderøy lavere enn samtlige grupper. Pleie og omsorg. Framstår som relativ kostnadseffektiv i hele perioden, sett mot samtlige sammenlikningsgrupper. Innslaget av heldøgnsbetjente plasser er høyt i Inderøy. Sosialtjenesten. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har lavt i Inderøy. Et sannsynlig resultat av arbeidslinjen og samarbeidet med Flyndra Vekst A/S. Kultur. Inderøy kommune framstår som en gjennomsnittskommune. Kostnadene per elev i kulturskolen er betydelig lavere enn for sammenlikningsgruppene i hele perioden. 2.4 Statsbudsjettet for Noen føringer fra statsbudsjettet. Det er et moderat ekspansivt statsbudsjett som legges fram. Den såkalte Handlingsregelen om maks 4 % bruk av Oljefondet fravikes vesentlig. Det er vekst i de reelle inntekter til kommunesektoren. Vekstprosenten er avhengig av hvilket utgangspunkt en tar. Dersom en sammenligner med opprinnelig budsjett er veksten betydelig større enn om en sammenligner med prognoser for faktiske inntekter inneværende år. Skatteinntektene inneværende år har vokst nominelt mer enn hva opprinnelig anslått. Prioriterte satsninger i budsjettet og som mer eller mindre påvirker kommunesektorens rammebetingelser er blant annet: Øremerkede midler til fullfinansiering av barnehagereformen. Dette innebærer ingen budsjettstyrking men gir rom for å finansiere nye plasser. Inderøy kommune har i praksis full barnehagedekning. Foreldrebetalingen i barnehager prisjusteres ikke. Det gir isolert sett en negativ budsjettvirkning på ca kr ,- for Inderøy kommune. 17

18 Økt timetall i grunnskolen 1 time pr uke. Leksehjelp til 1 og 4 klasse.(8 timer pr. uke) Det antas at årsvirkningen (2010) for Inderøy utgjør ca kr ,- for disse tiltakene samlet hvis kommunens kostnader blir som forventet på landsbasis. Øremerkede kulturskoletilskudd. Det er ikke tydeliggjort hvordan disse midlene skal brukes, men de er øremerket (40 mill. på landsbasis). Om Inderøy kommune får tilgang til midlene, vil kommunens andel utgjøre i underkant av kr ,- pr. år. Styrking av barnevernet. Regjeringen legger til grunn at økningen i frie inntekter skal gi rom for 400 nye stillinger i barnevernet i Norge; dette tilsvarer i underkant av 0,5 stilling i Inderøy. Det vil være opp til den enkelte kommune å vurdere om barnevernets kapasitet er tilstrekkelig. Det refereres fra premissene En økt satsning på barnevern må sees i en helhetlig sammenheng der en ser på de kommunale tjenestene i sammenheng og der koordinerings- og prioriteringsoppgaven ligger på kommunalt nivå. Den generelle styrkingen suppleres med tiltak av mer symbolsk økonomisk karakter som kompetansehevingstiltak på rusområdet mv. Opptrappingsplan for rusfeltet. Det foreslås en særskilt bevilgning på rusfeltet med 150 mill. kroner fordelt til forebygging, forskning og kvalitetsøkning på tjenestene. Det er noe uklart hvordan disse midlene fordeles. Omsorgsplan Omsorgsplan 2015 har en generell målsetting om nye årsverk (12000), nye omsorgsplasser (12000), demensplan 2015 og kompetanseløft Regjeringen legger inn i rammetilskuddet 320 mill. kroner til formålet i 2010 (tilsvarer i underkant av kr ,- til Inderøy). Det bidras med investeringsmidler til ca 2500 omsorgsplasser i Samhandlingsreformen på helseområdet. Regjeringen vil (jfr. Stortingsmelding om samhandlingsreformen) bruke samhandlingsmetodikken for å håndtere utfordringer på helseområdet og bevilger 369 mill. kroner til oppstartende reformarbeid i Inderøy kommune får kr ,- til forebyggende helsearbeid i Investkommunene får (med forbehold om at vi har forstått budsjettet riktig) 3 mill. kroner til å finansiere et pilotprosjekt for Lokalmedisinsk senter- (DMS). Pandemivakasine. Det er bevilget vel 200 mill. kroner til innkjøp av vaksine for svineinfluensa i Samfunns- og frivillighetstiltak. Det er å bemerke at 20 nye frivillighetssentraler tilføres tilskudd i 2010, og satsene økes. Inderøy kommune fikk ikke tilslag på sin søknad, men statsbudsjettet indikerer at dette området vil bli prioritert i tiden som kommer. 2.5 Gjeldende økonomiplan og andre forutsetninger Den økonomiske og finansielle situasjon ved inngangen til I sak om hovedrevisjon av budsjett er de økonomiske utsikter for 2009 beskrevet. Vi påregner balanse i driftsregnskapet. Vi kan sammenfatte vårt økonomiske og finansielle utgangspunkt ved inngangen til økonomiplanperioden slik: 18

19 1. Vi har rimelig god balanse mellom løpende inntekter og kostnader. 2. Vi er ikke avhengig av å bruke mva-refusjon til investeringer for å finansiere driften. 3. Vi nedbetaler våre lån i snitt over 20 år (13,2 mill. kroner av lån på ca 273 mill. kroner). 4. Vårt netto driftsoverskudd er fortsatt 3-5 mill. kroner for lavt til å tilfredsstille sentrale normer. Sagt på en annen måte; vår evne til å egenfinansiere investeringer er fortsatt under normen. Små driftsmarginer innebærer også konstant usikkerhet om hvorvidt det er bærekraftig grunnlag for finansiering av den løpende drift. 5. Vi har åpenbare investeringsbehov, men ikke i et omfang som vil nødvendiggjør en vesentlig økning gjeldsbyrden over tid. 6. Våre ordinære avsetninger til løpende vedlikehold er fortsatt for lave til å holde vedlike veg- og bygningskapitalen. Vi vil likevel hente inn et visst etterslep gjennom krisepakken og som avlaster de kommende budsjetter noe. 7. Samtidig; om vi skulle oppleve fortsatt nedgang i befolkningen, så vil kommunens inntektsgrunnlag gradvis svekkes. Dette må tas høyde for i økonomiplansammenheng. Sammenfattet; fra å være en kommune på Robek listen til og med medio 2008, fremstår Inderøy kommune pr. dato finansielt sterkere og nærmere snittet av nord-trønderske kommuner når det gjelder underliggende økonomisk handlingsevne. Vår løpende driftsmargin er likevel fortsatt lavere enn normen og frie fondsreserver ytterst begrensede. 19

20 3. Budsjett 2010 hovedtrekkene i driftsbudsjettforslaget Det vises til vedlegg 1, 2 og 3 med hoved- og detaljspesifikasjoner av budsjettforslaget. 3.1 Hovedoversikt endringer i forhold til opprinnelig og revidert budsjett 2009 Budsjettet foreslås vedtatt med bindende virkning etter spesifikasjonen nedenfor: Budsjett og økonomiplan Oppr budsj Rev budsj Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovedområder Fellesområde inntekter herav rammetilskudd og skatt Fellesområde diverse Renter og avdrag Disponibelt netto drift Fellesområde tilleggsbevilgninger herav lønnsreserver Politisk organisasjon med mer Rådmann, service, stab og støtte Kultur og informasjon Helse og sosial Oppvekst Kommunalteknikk Vann og avløp Næring og plan SUM Oversikten viser forslaget til driftsrammer for budsjett 2010 og perioden frem til Forutsetninger og endringer er beskrevet nedenfor i tabell og tekst. Det foreslås ikke vesentlige endringer i driftsrammene men bevegelsene hensyntar utviklingstrekk i demografi og dermed behov. Det gir en svak forskyvning av ressurser fra oppvekstområdet til helse og sosialområdet frem til For øvrig må driftsområdene fokusere på interne effektiviserings- og omstruktureringsmuligheter for å skaffe rom for nye tjenester og bedret tilbud. Forventninger om at økte rammer skal løse utfordringene gir åpenbart og erfaringsmessig feil fokus. I et langsiktig perspektiv anser rådmannen at ytterligere muligheter for å frigjøre ressurser ligger i følgende mulig strategiske grep på ulike områder: 20

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 1 1. Forord... 4 2 Sammendrag... 5 3. Styringssystem i ny kommune... 9 3.1. Organisering... 9 3.1.1. Politisk styringssystem... 9 3.1.2 Administrativ organisering...

Detaljer

Konsolidert økonomiplan. for. Nye Inderøy kommune

Konsolidert økonomiplan. for. Nye Inderøy kommune Konsolidert økonomiplan 2012 2014 for Nye Inderøy kommune Prosjektleders reviderte forslag 02.12..10 Innhold 1. Forord... 3 2. Hovedforutsetninger... 3 Kommunesammenslåingen og utviklingen i den nye kommunens

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2016-2019 Vedtatt av bystyret 19. juni 2015 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 4 PLANFORUTSETNINGER... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 BALANSERT MÅLSTYRING...

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 12. november 2014 Side 2 Grimstad kommune rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Sikkert lederskap i en usikker framtid...

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer