Å produsere Iivskvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å produsere Iivskvalitet"

Transkript

1 k I

2 og i selv Leder J Å produsere Iivskvalitet I dette nummeret av Natur ti miljø ser vi nærmere på en ny trend i reiselivet: øko turisme. Anslag tyder pa at denne typen turisme vokser med mellom ti og 30 pro sent hvert år i verdensmålestokk. lier i landet er det ingen bombe at folk vil ha natur i ferien. De fleste utenlandske turister i Norge har alltid vært ute etter fjorder, fjell og midnattssol. Og mange av oss som bor her har friluftsliv høyt pa onskelista, nå som far. Likevel betyr utviklingen i reiselivet nye utfordringer for folk i mange posisjoner. Her er noen: For reisehvsbransjen handler det om a utfordringen som Lone Lamark i GRu formulerer i vår artikkel: Fløy miljøprofil. Det må bety mat fra nabolaget, mest mulig miljomerkede produkter, sporløs ferdsel, minimal forstyrrelse av dyrelivet ikke minst at man bruker hjernekraft på den aller største notten, nemlig trans portsporsrnåiet.nar kommer den forste turistbussen på biodiesel? Men her er utfordringer for flere, ikke minst bønder og naturbyrakrater. f Bøndene først: Toffe tak i WTO og der omkring viser at landbruket i framtiden vil bli avhengig av inntekter fra flere enn Tine, Gilde, Gartnerhallen og landbruks oppgjøret. Men bøndene produserer ikke bare mat, og skogeierne leverer ikke bare tømmer. Samtidig leverer de beste fall mangfoldig natur og kulturlandskap, og god tilgang pa opplevelser. Enkelte bon der høres fortsatt ut som om de synes det er noe mindreverdig ved å «produsere pro spektkort til turistene». Men om vi ikke tar mye feil regnes det fortsatt som god skikk på bygdene å pynte når man venter besøk. Opplevelsesverdiene disse næringene forvalter er mye mer verdt enn store og billige poteter. Turister på opplevelses jakt i natur og kulturlandskap får med seg hjem en porsjon livsinnhold de ikke finner maken til andre steder. À få lov til å by pa den slags er noe å være stolt av. Neste spørsmål handler om hvordan det a levere opplevelsesverdier kan bli noe å tjene penger på. Det er a håpe at oppfinnsomheten rekker lenger enn til dyrere fiskekort (da kan vi bli uvenner). Et besøk 111 den svenske nettsiden anbefales til inspi rasjon. Men også naturforvaltningen skal få noe å tygge pa. En av de største utfordringene handler om å sørge for at et landskaps opplevelsesverdier ikke blir klusset med nar noen vil bygge veier, kraftledninger, hus eller hva det ellers matte være. Per i dag er den statlige naturforvaltningen mer orientert mot kvantifiserbare størrelser, som antall herorte eksemplarer av sjeldne eller populære dyre- og plantearter. l-lvis satsingen på økoturisme skal bli vellykket må opplevelsesverdiene få større plass i konsekvensutredninger og offentlige planer om slike verdier er vanskelige både å måle og veie. Lykke til! Jon Bjartnes Natur& miljø Utgiver: Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norge. Besøksadresse: Grensen 9b, Oslo, TIf: E-post: redaksjonen(.enaturvern,no Tlefaks kgiro: Fungerende redaktør: Jon Bj.rtnes Journalister: Pernille Berg, Kristian S. Ass Annonser: HS Media, tlf Design/lay.out: dedbsign, Ketill Berger Sats og trykk: GROSETTM Abonnement Institusjoner: kr. 340,- Enkeltpersoner: kr. 225,- Bestilles hos Natu rver nforbundets medlemsservice, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norge. TIf: Telefaks Nsturvernforbundet innestar ikke for miljovunnligheten til de bedrifter, tjenester eller produkter som det,innonseres for i Natur & miljo. Bbd,,,,,c,kc, F. fagpressen Skjonnhetens kjemi Inneholder de kos metiske produktene dine kjemikalier som kan skade deg og miljøet? økoturisme Norske selskaper gir turister nær elgen-opplevelser $ Skogbruk kan gjøre fisk giftig Kvikksølv avrenningen kan øke med opptil 50 ganger Miljokamp i Karelen Forurensning fra et aluminiumsverk truer helse og miljø i russiske Nadvoitsy 14 Den nakne sannheten om Naturvernforbundets nye leder 18 Tema Sverige Vi beundrer våre naboer for deres miljøbyer 22 minister for bærekraft 24 og miljøvennhige begravelser 27 Ceviche på varmt svaberg Kafétesten når nye høyder 33 Vanndetektiver I Las Vegas har de ikke en dråpe vann til overs 44 Tysk okothriller utsietter Stavanger med tsunami 54 Faste sider I korthet 7 Energitips 20 I kameraøyet 28 Nytt fra Natur vernforbundet 3 Bøker 37 Debatt Blekkulf div Jeg har over 500 konsertopptak med Bob Dylan. Til alle som sier at dette er galskap, sa skjøn ner jeg overhodet ikke hva de mener Lars Haltbrekken side 18 Forsidefoto: Kjell-Erik Moseid/ N N/Samfoto Natur & miljø er tilsluttet Fagpressens Redaktorplakat NATUR & MII

3 I Det Flere Reglene SKJØ vis du begynner I dagen med et I vanlig utvalg I IF pleieprodukter, kan kroppen din ha mçtt noe sant som femti til hundre merkeplikt ige kjuinikalier allerede før frokost. De fleste stoffene i kosmetikk er testet med tanke pa umiddelbare helseskader, men kritikere frykt er hade langtidsvirkninger og miljoskader. Vår moderne verden kan ikke eksistere uten kjemikalier, pastar den europeiske fo rhrukerorganisasjo ne n BEU(. De har laget en omfattende oversikt over kjemi kalier i hverdagsprodukter, kalt «Our daily cocktail of chemieals», og resultatet er lite hyggelig. Vi har industrikjem ikalier rundt oss overalt. Vi kan ta Pl de kjemiske stoffene gjennom a spise eller drikke dem, gjennom luften vi puster inn eller gjennom huden. Kjemiske stoffer vil også bli overfort gjennom blod fra mor til fos ter. Lite kunnskap Det finnes over ioo 000 kjemikalier på markedet og kun et lite antall av de van ligste blir kontrollert og klassifisert. kukommisjonen har innrømmet at vi trolig vet litt om mindre enn fem prosent av stoffene. En av matene vi kommer i kon takt med kjemikaliene pa er gjennom var daglige omgang med pleieprodukter. Vj bruker store belop pa kosmetikk i aret. I 2004 brukte en gjennomsnittlig husstand her i landet d:irka j r 000 kr p personlig pleie og kosmeliske produkter, ifølge Statistisk sentralhyra. 1-tvor trygge er egentlig disse produktene for helsen og miljøet? Skumle langtidseffekter Kosmetikk-produsenter hevder at produktene deres inneholder så små mengder farlige kjemikalier at det ikke har noen betydning. Ikke alle er enig. dag blir det fokusert alt for lite pa samvirkende effekter av kjemikalier fra ulike produkter, sier I lakon Lindahl, mil joråclgiver i Grønn l-lverdag. er summen av alt vi far i oss, og alt I Tann fyllinger Amalgam inne holder kvikksolv, et meget skadelig tungmetall. For mennesker kan kvikksølvforgift ning blant annet føre til nyresvikt, Leppe pomade Da Grønn Hver dag testet 20 lep pepomader med solfaktor, fant de at kun en var helt fri for hor mon forstyrrende og miljofarlige stoffer. Blant annet fant de stoffet 4-methylbenzylidene camphor (4MBC), som blir brukt som UV filter. Stoffet er hormonforstyr rende, tungt ned brytbart og kan HETE S KJEL skader på nerver, hjerneskader og kreft. Stoffet er også en fryktet miljøgift som kan hope seg opp i blant annet ferskvannsfisk. Bruken av amal gam i tannl5illinger er hope seg opp i kroppen hos hode n ennesker og dyr. Ansiktskrem Butylhydroxy toluen (BHT) er - et konserverings og tilsetningsstoff som brukes i flere typer kos metikk og hud pleieprodukter. BHT brytes lang somt ned og kan hope seg opp i kroppen. Dyrefor søk har vist at stoffet kan gi ska der på fostre, og det er både akutt og kronisk giftig. -.. Lu årsaken til at 18 prosent av totale norske Av,kkso/v utslipp kommer fra krematorier. Stoffet finnes for eksempel i Vichy Oligo 25 hudkrem for ung hud ogigilette Mack 3 Turbo Gel barberskum. - j. -,.-i c - / %. - - k \ - Sjampo Etter å ha testet 40 sjampoer fant Grønn Parfyme Parfyme er en fellesbetegnelse på flere hundre sammensatte kjemikalier. Stof fene er ulike, og virkningene varie rer, Vanlige bivirk ninger kan være hudirritasjon, allergiske reaksjo ner og astmaan fall. Slike reaksjo ner kan variere mye fra person til Tannkrem Colgate Total innehol der triklosan, et stoff laget for å drepe bak terie, Stoffet kan bla, net gi aller - ::,.i1f1it. Hverdag bare seks som var frie for miljø belastende stoffer. Panterie Pro V og Natusan ph 5,5 for normalt hår var blant sjampoene som kom dårligst ut i tes ten. Det ble funnet stoffer som var van skelige å bryte ned person. Noen typer parfyme er også satt i sammenheng med andre og dels mer alvorlige skadevirkninger, som depresjon, skader på foster og nervesystem, Piormonforstyrrels er og kreft. De fleste kosmetiske produktene vi kjø per i dag innehol der store mengder parfyme. giske reaksjoner og antibiotikaresistens. I store nok mengder kan det skade fostre og forplantningsevne, samt at det er satt i forbindelse med kreft. Triklosan kan også hope seg opp i kroppen og er et av de stoffene som er funnet igjen i bryst melk. Natriumfluorid - nesten alle tannpas taer inneholder stof I Du og som var meget giftige for vannlevende organis mer. Dessuten inne holder flere produk ter stoffer som er satt i forbindelse med alt fra allergi til kreft. Mange sjampoer inneholder også sterke parfymer. Spesielt lukten av musk bør vekke mistenksomhet. Syntetiske musk forbindelser er påvist oppsamlet i mennesker og miljø. Flere av stoffene er meget giftig for organis mer i vann. Enkelte er også satt i forbindelse med kreft. fet, bedre kjent som fluor. I små mengder gir fluor sterke tenner og motvirker hull. Store doser kan der imot forårsake store skader på tennene, beinskjørhet, allergiske reaksjoner og forgiftning. Det er nok fluor i en vanlig looml familietube med tannkrem til å drepe et lite barn! Lurt å være påpasse lig... Lister over flere farlige stoffer kan du finne på. - no/publikasjoner/fakta/ Obs-listen er norske miljøvernmyndigheters liste over spesielt helse- og miljøfarlige stoffer les den på: no/publikasjoner/kjemikalier/1 91 0/tal 91 0.pdf Se listen over godkjente Svanemerkede produkter på I Grønn Hverdag har gjennomført flere tester, og har anbefalinger og råd om kosmetikk på sine hjemmesider. hverdag. no har hørt før at skjønnheten kommer innenfra. Men vet du hva som kommer utenfra og inn? vi eksponeres for, gjennom en hel dag som kan være farlig, påpeker han. Ifølge Lindahl er det ikke nødvendigvis slik at et produkt er trygt så. lenge man ikke får en allergisk reaksjon, eller tydelig merker en forskjell. stoffer kan lagres i kroppen og gjøre skade på lang sikt. Det er ogsa nær mest umulig å påvise i ettertid at et spesi fikt produkt eller kjemikalie har gjort skade, sier han. Lindahl oppfordrer forbrukerne til å. være spesielt oppmerksomme på en gruppe kjemikalier som kalles parabener. Det finnes forskjellige typer, for eksempel methylparaben eller butylparaben. Para bener er å finne i cirka 8o prosent av alle kosmetiske produkter pa markedet. I dyreforsøk har flere av parabenene vist store skader spesielt for reproduksjon og fruktbarhet. Strengere regler for hårfarge Lindahl advarer også mot bruk av stoffet blyacetat som blant annet er å finne i har fargeprodukter. I maling er det tillatt med 0,5 prosent blyacetat, men i hirfarge er det tillatt med o,6 prosent, forteller han oppgitt. Det finnes også andre skrekkeksempler på stoffer som Statens forurensningstil syn har forbudt i vaskemidler, men som like.; - fullt er tillatt i kosmetikk. i dag er inkon sekvente. Problemene blir skjøvet rundt av -- politikerne. Ingen vil ta ansvar og innrømme hvor stort dette problemet virkelig er, sier Lin dahl. Klag! De som blir syke av kosmetikk, må få erstatning for helseskader, mener Forbru kerrådet. Det blir i disse dager jobbet med en ny kosmetikklov. Det nye lovforslaget legger stor vekt pa at produktene ikke skal testes pa dyr, og pa tydeligere merking av inn hold. I 1- orhrulcerradets høringsuttalelse til den nye loven krever de at det også hør legges vekt pa rett til kompensasjon for tort og svie. I en tidligere undersøkelse Ingen vil ta ansvar og innrømme hvor stort dette problemet virke lig er, sier Håkon Lin dahi, miljørådgiver i Grønn Hverdag. 4 NATUR & MLJØ 305 NATUR MILJ() rros 5

4 Svanemerket Vj Selv Analysene Media, Vi gjortfor Statens institutt for forbruksforskning, viste det seg at to av tre kvinner, og en av to menn har hatt uhehag, plager eller skade etter bruk av kosmetikk og toalettartikler i Norge. Det Som likevel overrasket mest i undersøkelsen, var at av de som har fatt en eller annen form for hivirkning, hadde bare 21 prosent av kvinnene, og fattigslige seks prosent av mennene, klaget i noen form. Forbrukerradet haper at hvis man kunne fa erstat ning ville flere klaget, og produsentene ville bli tvunget til a forbedre pro duktene sine. Kosmetikk leverandø renes forening har anbefalt medlem mene å ikke svanemerke produktene sine, forteller direktør Alvhild Hed stein i miljømerket Sva nen. Svanen Det offisielle nordiske mil jomerket Svanen har i dag kun ett godkjent kosmetisk 1irodult samt ti lisenser fr saper og sjam poer. er et kva litetssyrnbol. Produktene vi tester ma gjennom altomfattende tester for bade helse og miljø, forteller direktør Alvhild 1-ledstein. ser pa produktet Nekter å miljomerke Ingrid Standal, direktør for Kosmetikkieveran dørenes forening, bekrefter at de har opp fordret sine medlemmer til å ikke svanemerke produktene sine. Det stemmer at KLF gjen tatte ganger har fremholdt som en helhet og inkluderer hensyn til miljø og helse, pluss at vi også ser pa kva litet og sosial! ansvar og mer. Det hjelper ikke om produktet er miljøvennlig hvis man far allergisk reaksjon av det, eller om det ikke holder det de lover, sier 1-ledstein. Vil ikke miljømerke Svært fa kosmetiske produkter er altsa.miljornerket og Hedstein legger noe av skylden på Kosmetikkleverandørenes forening (KLF). Foreningen har anbefalt medlemmene a ikke svanemerke produk tene sine. Blant deres 23 medlemmer, som deler en betydelig andel av det norske markedet, finnes blant andre Colgate-Pal molive Norge AS, L Oreal Luxury Produets Norge AS og Midelfart Co. AS. om de ikke vil la oss gå gjennom for Stiftelsen Miljomerking at vi ikke kan anbefale sva nernerket for kosmetiske produkter pa gi unn av de kritei ler de brllker i dag, sier hun. I desember 2003 avslo KLF miljomerking, hovedbe grunnelsen var at «kriteri ene (satt av miljomerkingen) tar ogsa for seg helsemessige aspek ter. Slike aspekter hører ikke Vi tar imot over m hjemme i et kriteriedoku ment for miljømerking.» Vår forenings tekniske komité ble nylig anmodet om å vurdere hvor vidt det forelå endringer i situasjo nen som kunne tilsi at saken burde tas opp på nytt. KLF s tekniske komité fant ikke at det forelå slike endringer. KLF s standpunkt står dermed ved lag, sier Standal. produktene deres, kan vi ved et raskt blikk p innholdsfortegnelsen, se at mange produ kter k ke ville tilfredsstille vare krav. Ett eksempel er de fleste av Natusans harneprodukter, forteller Alv hild I ledstein. Ikke få panikk Bade I lakon Lindahl og Alvhild I leds!ein presiserer at det ikke er grunn til panikk. Begge mener det er viktig at folk vet om problemet med kjemikalier i kosrnetiki,. og at de tar ansvarsfulle valg deretter. Det finnes gode alternative produkter hade i helsekostbutikker, pa apoteket og pa Internett. Det kan likevel være verdt å huske at ogsa produkter som markedsfø res som okologiske kan inneholde skade lige kjemikalier. Pernille Berg ;R varer til Oslo og omegn hver dag I korthet Tru ed e dyrearter på nettauksjon Utrydningstruede dyrearter blir solgt som «eksotiske kjæ ledyr» pa Internett. Den engelske avisen the Guardian skriver om en undersøkelse som ble gjort av 100 nettsteder, og ga sjokkerende resulta ter. Blant annet kunne man kjøpe en sibirsk tiger, som var priset til en halv mil - n norske kroner. cirka kr kan man anskaffe seg en voksen gonilla, og for kan man bli en stolt eier av en «to år gammel giraff med godt gemytt>. International Found for Animal Welfare (IFAW) mel der om at de pa en uke fant over ville dyr til salgs pa nettet. Regjeringer og organisasjoner er fortvilet og føler seg hjelpeløse i kampen mot ulovlig handel over Internett. Norge Lavutslippsutvalget ønsker å løse problemene med klimagas sutslipp i samarbeid med folket. De lanserer na nettstedet hvor de tar i mot ideer og meninger om hvordan Norge kan kutte klima- Lengre somre Vi klager mye over dårlige og korte somre. Nä viser analy ser utført av Univer sitetet for miljø- og biovitenskap at somrene er forlenget med flere uker, melder forskning. n o. For maleperioden viser malingene fra syv malestasjoner, plas sert fra Vardø i nord et Iavutslippssamfunn? ( gassutslipp drastisk. til Oksøy på Norges sydspiss, at både frost fri sesong og vekstse song har blitt mellom ti og 20 dager lengre (per 100 ar). En annen viktig størrelse er varmesummen, som har økt med seks til 11 prosent for de fem sørlige målestasjonene og prosent for de Utvalget ledes av BI-professor Jørgen Randers. Malet er a offentliggjøre en rapport neste høst, med forslag om hvordan utslippene skal reduseres med prosent innen to nordlige. av perioden er ikke ferdige, men her har det skjedd noe underlig. Kurvene rommer bade ekstrem økning og ekstrem reduksjon og viser et helt annet mønster enn tidligere, sier for sker Arne Auen Gri menes. Utvalget sier det er genuint opptatt av a fa gode idéer for tiltak, kritikk og spørsmål fra hele befolkningen, og oppfordrer derfor alle til å delta i debatten. Forbyr plastposer etter flom Den indiske delstaten Maharashtra planlegger å forby bruk av plastpo ser fordi myndighetene mener de var arsak til en tragisk flom som drepte over tusen mennesker i juli. Det er enighet om at det var plast poser som tettet igjen avløpet til elva, og at det var dette som resul terte i den katastrofale flommen. Bedrifter som bruker plastposer vil heretter bli bøtelagt med rupees (ca 800kr) mens privatperso ner vil fa en bot på ca 200 kr. organisasjoner og inn byggere krever at vi forbyr plastpo ser, sa da gjør vi det, skrev en poli tisk leder i en pressemelding etter fl om men. Bangladesh har også forbud mot plastposer av samme grunn. Andre indiske stater har forbud for a hin dre forsøpling og for at det skal være rent for turistene. Irland og Taiwan har gitt posene avgifter. «Utryddede» fugler kom tilbake 4 / TRONDHEIM ENERGIVERK Aldri en deg uten 5»Ii,iki er en energielikklis li,iiispi,rltoflui som gir mindre ul..iipp miii de l1e.1e indre lr.iiisportliii mel. i cii anlig (lag li,iiahercx undi 400 miiilaiiiere i Oslo ii,isn. I)cile IlisS lier nei- cliii 20(1 irailere pi eien OIo lias ii er ikke baie N»me I,islC l,u sikliusie iiiipiirlli.i< i tor,irleiil.v,irei ci represeiiierel og<a cii ende sel i hove,isl,ideii. Oslo Havn. En renere vei til hovedstaden. I!.en,inIwtrnIil.iiii. USAs stør ste hakkes pett, ivory billed woodpec ker dukket oppet igjen etter 60 år. Flere antatt utryd dede fuglearter har blitt gjenoppdaget. Funnene gir håp om at flere arter som man har reg net som utryddet kanskje ikke er det likevel. Det siste funnet av en «utryddet» fugleart var av USA5 største hak kespett, ivory-billed woodpecker, som ingen hadde sett eller hørt pa 60 ar. I vår kom det rappor ter om at fuglen var sett, og nylig kunne amerikanske fugle forskere presentere lydopptak, skriver New Scientist. En annen overras kelse kom i 2003, da den new zealandske storm petrellen ble obser vert. Fra for var fuglen kun funnet som fossilt materi ale! tror vi har utforsket planeten og at vi vet alt, det er bare tull. Det er mye vi ikke vet og det er best sånn, sier Nigel Collar fra den engelske baserte BirdLife International til Pla net Ark. 6j NAFUR & MILJØ 3.05 NATUR

5 81 NATUR & MILJØ 3.05 ad fl, w r -I i Vårt nye Elg og hval, moskus og bever, fjord og fjell og fisk: Den nye trenden i reiselivet er økoturisme, og den er Norge som skapt for Men det holder ikke med pen utsikt.., i nederlendere. «Lik» hviskes det, og ut av bilen tyter det videoki meraer og fotout skogens konge seg for en bil lastet med Kvart over elleve en søndag kveld viser styr og kikkerten Elgen står på et jorde i nende av en aker bugnende av»odt, selv på en drøy halv kilometers avstand. Vi synes godt, vi kikkere ogsa. elgen litt av garde for å stoppe opp og økoturismen kommer glane litt, for så a lunte videre. Kort etter at alle er ute av bilen, lunter Trøgstads 350 eksemplarer av skogens l rogstad i Ostfold fylke og spiser inteta konge a bli vant til biler fulle av folk som Etter åtte sesonger med elgsafari begynner gbr. Naturbasert turisme er ingen nyhet i stiftelsen for bærekraftig produksjon og Norge. Men snart kan reiselivshedriftene Kommer elgen snart? Nederlandske turister på elgsafari i Trøgstad. ta et skritt videre. I vår filck GRIP, mstrende oljeraps. Elg i gult synes forbruk, sammen med WWF og Innova sjon Norge, klarsignal til a etablere et eget sertifikat for øko turisme i Norge. blinken for norske reiselivsbedrifter. Store deler av bransjen har allerede viktige betingelser på plass. naturbasert, forankret i lokalsamfunnene profil og driver reiselivsbedriften pån og viser fram norsk kultur og natur. I-lvis miljomessig og økologisk god måte, så får man i tillegg sørger for å ha en høy miljø Turist på naturens premisser vi økoturisme, sier Lamark. gammelt, men først i 2002 med ENs år for økoturisme ble nyskapningen mer Begrepet økoturisme er omtrent 20 år striglet i kantene. FN setter konkrete krav økøturisme, og hva de skal tilby sine gjes til bedrifter som skal drive med Lone Lamark i GRIP tror dette er midt i Norsk turisme er stort sett smaskala, ler: Bedriften skal følge strenge miljøprin sipper og alltid sorge for a pavirke natur, kultur og miljø minst mulig, tilby natur seliv i liten skala, rette seg mot individu kulturen, tjene lokalsamfunnet, drive rei baserte opplevelser, bidra aktivt til naturog kulturvern, ta hensyn til den lokale far kunnskap om natur, miljø og lokal elle turister eller små grupper og inneholde et læringskonsept der gjestene kultur. Omtrent det motsatte, altsa, av det alle land, skandinaviske barer i smabyer de fleste forbinder med charterturisme: ved Middelhavet og kelnere som snakker Enorme hotellkomplekser som er like i svø rsk. ver altså ikke være det samme. Men hva Strender og badevann er ogsa natur. Skitt eller kanel? som er hva her i verden er ikke alltid Naturbasert turisme og økoturisme behø NAE;R & MILJØ

6 De bare to et nasjonalt sertifiseringssystem serte turer ledet av oppover. godt å si. Tidsskriftet New Scientist skrev turismebedrift, eller bare kaller seg det for forteller om kraftig turisme: stiller FNs krav til okoturisme er ikke turismen som tilfreds Elg-garanti Dyr liker ikke okoturister verdensbasis På ler tvilsomt. sier Aall. a definere, er det desto lettere å sla fast at og Australia. I alle andre land er det rett og i ferd med å etablere. Landene er Sverige for økoturismebedrifter, som det Norge er som en økoturist. sjeler. Av alle verdens drøyt 214 land, har a trekke til seg miljø- og naturvennlige Det Vi men. reisende er det derfor vanskelig a vite om «Dolphin Lco-Adventure» er en reell øko Vi er Norge ratrer «eco»: For den miljøbevisste rer etter intensjonen. For hvor økoturismen funge å være det stedet i verden Galapagosøyene ser ut til l-lvor mye av denne arlig, sier Lamark. omtrent 30 prosent turisme vokser med denne formen for viser statistikken at vekst for naturbasert Lone Lamark i GRIP den er en trend pa vei Selv om økoturismen kan være vanskelig Vokser og vokser «eco» å gjøre eller ikke. slett umulig a vite om du har med ekte Rica, for eksempel, er nær sagt alle turope > lett å si. Tar du en ferietur til Costa Delfiner fär hyperaktiv adferd når mennesker kommer på besøk. mellom io og 30 prosent per ar, og at hver nylig at okningeii i økoturismen er pa dag en niillionindustri. For 20 ar siden dro femte turist i verden betrakter seg selv en halv million mennesker i verden på tur man begeistret for dette, er imidlertid hel for a se på hval; i år gjør ni millioner men nesker det samme. Om hvalen er så inn i seg selv skal være natur- og dyrevennlig. blematisk blir dette for økoturismen, som relt ikke er glade for at turister tråkker rundt i deres naturlige miljø. Spesielt pro Forskning verden over viser at dyr gene finsfari, bor du tenke over følgende: Forsk ning fra både New Zealand og Skottland Neste gang du får tilbud om hval eller del Hvalsafarier. inkludert delfintitting, er i bry seg om menneskene som knipser fra hofta. blir stresset av mennes ker i det hele tatt. Turistene får bare lov til og bevaring av øygrup å komme rundt på øyene pas dyre- og planteliv. ved deltakelse i organi dyrene ser ikke ut til å utdannede guider, og de marine iguanene som bare finnes her på Gala Forskning på blant annet pagos, viser at disse ikke ikke til å fa arten opp pa fote. I turist besøkte områder veier ungene til guløye viser at de havlevende paltedyrene blir kommer på besøk. I New Zealand hviler tlelfinene vanligvis 70 prosent av tiden. opp til kysten er klar, av redsel for men nesker. Denne forsinkelsen betyr at ford opptatt med å svomme i baugen på hatene lite som o,s prosent av tiden. De er altfor Nar turistbater kommer til, hviler de så nær sagt hyperaktive når mennesker og hoppe i vannskorpa til å ta livet piano. Guloyepingvinen i New Zealand er den etter kveld. Guide Finn Kristen Frøsliau har vel 40 turer i sesongen, som varer fr. Slankere kyllinger utrydningstruet. Turistene hjelper trolig turister på bilferie i Norge. Irøshaug har hatt tilbudet i nesten åtte ar, de siste fem sent mindre enn normalt, noe som er mye pingvinen 0,7 kilo mindre enn artsfren dene i uberørte omrader. Dette er ti pro tredje største pingvinarten i verden, og sikkert om årsaken til den lave kylling vekten i besøkte områder, men mye tyder for små kyllinger. Forskerne vet ikke noe a komme til ungene med mat fra havet vil pingvinforeldrene vente med a komme når de ser mennesker på stranda. Trolig på at foreldrene bruker mye lengre tid på drene forcløyer en del av den maten de ellers gulper opp igjen til ungene. deltakerne bor pa Frøshaugs camping slutten av juni til midten av august, med ker nå ned til åkrene i skumringen kveld 1-Iva elgene i Trogstad egentlig synes om alt fra én til 20 deltakere. De fleste safari turister, er ikke godt å vite, men de trek glaningen har han hatt på fem år, og sta plass Olberg, og er tyske og nederlandske i gjennomsnitt atte og en halv elg per tur. med elg-garanti. Ikke en homtur uten elg i tistikken hans viser at safarigjestene får se Del er ikke verst uttelling for femti kro ner, og fire kjørte mil. iall. 1-lan er forsker ved Vestlandsforskning, og har studert økolo rismen er reisen til og fra, mener Carlo Den aller største utfordringen for økotu gisk turisme, naturbasert turisme og kva Fly er ikke bra litetsturisme i Norge i en arrekke. fleste oko-turisttilhud er flinke til jøvennlige aktiviteter. Men de klarer ikke a tilby et miljøvennlig opphold, med mil a forholde seg til den største miljoutfor dringen, i hvert fall globalt sett: Selve rei sen, sier.\all. sett bedre å dra på oko-ferie til Costa Rica enn a ligge pa en strand pa Kanariøyene, an, sier i\all. men hvis øko-ferien er en fottur i ningene nar de drar på ferie. Femundsmarka vil nok den ligge bedre ker sykkel eller kollektivtrafikk til jobb, Å være en god turist i fritiden, med de mest miljouheldige transportmidlene. De flyr mest og lengst, hvordan man oppfører seg nar man er pa Uansett reisemate gjør det en forskjell knapp ressurs de fleste steder i verden. blant annet minnet om at vann er en tur. GRIF har laget en egen brosjyre med tips om hensynsfull turisme. Der blir man seg, er altsa en kjapp dusj bedre enn el Når behovet for en kroppsvask melder karbad. Andre råd handler om å bruke lite ke har bil og generelt pavirker miljøet inst i dagliglivet, er de som reiser lengst J-lan tror at folk tar seg fri fra miljøhold er ikke gitt at det er miljomessig ser at de som til daglig bor tett, bru Verdt å tenke på strøm, sortere avfall der det er mulig, og i det hele tatt oppfore seg respektfullt unngå å kjøpe produkter av truede planteog dyrearter, bruke lokale reisearrangører mot både folk og natur. En turist på fjeiltur Nepal bruker 6 kg Et stort hotell i Egypt bruker samme Cruiseskipene i Karibia skaper /4 av Europas naturlige sanddyner fra Mange turister tar med seg biter fra Altså omtrent samme utfordringer som På Smal i Egypt bygges det nå Årlig krysser en halv milliard Gibraltar til Sicilia er forsvunnet, hovedsakelig som et resultat av turis ved per dag i et land som allerede hotellrom i et område der lokalbefolk ningen fra før av ikke har nok vann. mangler brensel. tonn avfall pr. år. egyptiske middelklassehusholdninger. mengde elektrisitet som 3600 tusener av år gamle kulturminner som suvenirer og er med på å ødelegge ver difulle kulturskatter. ferierende mennesker landegrenser. Ennå har to milliarder kinesere og indere knapt begynt å røre på seg. Kilde: God Turist, GRIP CR11 har til turistnæringen i Norge. Lone Larnark gleder seg til a fa satt Norge pa okotunistkartet, og mener tiden er moden for denne miljrivennlige dreiningen av norsk turisme. dag et totalt uutnyttet marked. Men sam som skapt for økoturisme, og dette er i tidig er det viktig at når Norge na satser pa økoturisme, så handler det om god kvalitet og høy miljøprofil. Det forventer Tilbake i Trogstad står neste elg pa et markedet av oss, sier Lamark. og takker og lar meg i jorde ganske sa nær veien, med en makker i skogkanten like bak. l erpleks stirrer elgen på jordet på oss et droyt minutt, før Nær-elg-opplevelse strener inn i skogen han med. Nederlen han finner ut at dette er for skummelt, og vei tilbake til Olberg kommer det fram at dette er første gang de har sett elg «live, derne gliser, og sammenligner bilder. På og at det var en fin opplevelse. Nesten like fint som Geirangerfjorden? i Norge flere ganger, og har aldri sett elg. De blir så glade og fornøyde etter en tur, Mange er jo nesten der allerede av gjestene har vært på bilferie

7 Ls ruta 0094 Oslo Adresse Adresse Svarsending 5234 Navn ViIdmarb Nora Justrinq fleece i kragen send se [ndresoiten omlop. red eller ble. kviitot. undertøy ICE fleece Varmt North nne. l77 fair-tex t J%,N ikke. I 0 Stilig Kontortid: 8-20 Ring Jakke + bukse gebyr + post og I bli modell. Testsenter). AIR-TEX fikk toppkarakterer i 1 membran tet,pu5ten. Gjennomtes Ett gjeddemål innhold. faler Mattilsy net. er maks, anbe : Vildmarks AS betaler for fleece av høy ter i jjakkon har lor noe. strirnnming i midjen. J beskyttet R,diodmei ru mot vind ing Praktisk I rrystlom mn som er VEnn J urt rbv hund r ved nmuligho [305 iqeliq Vildmarks AS unngår du fordyrende iverct. Behageig Sett fritidsklær koster ofte godt over Tilsvarende vann- og vindtette 3000 kr. Ved å bestille direkte fra mellomledd. VANN- OG VINDTETTE FRITIDSKLÆR Nordem mest popure membrandress? Nå også til salgs her i Norge til en meget konkurranseclyktig prls pi den rød mudill-ri. Jun -ring i milj n Kun (ed p form, nenl dresson ekstremt timineg Er hadrn jakke og uk RIP-STOP gjør slit sterkt Vind on v i flrtett :ormciafr som beskytter AIR-TEX-mmbernen v,ww.vildmarks.no wwwbahtijakt.,com Angi dine mål i denna Dress i i<r ventilasjonsevne av den høyeste klasse enn I enksibtnl midjn-jusl ved hjelp av borrinlis. ydd lier bla rett På North Ice Outdoor brnnyttrnr vi laminert AIR-TEX membrnrnerr. -.. behageii Mjuk og tover I tillegg fordelspakken får du i tillegg en OVERRASKELSES TIf I Lengde cm IVekt i kg I Midjemål I Blå I Rød Bestillerens underskrift: (Foresatfes hvit vedkommende er under 18 arl. kupongen eller via Internett. Pris: 999,-kr + frakt/gebyr. lenge vi har igjen produktet pa lagret. Unngå telefonkø, bestill North Ice Outdoor via denne PRESANG. Send din bestilling i dag, porto er betalt. Gjelder sa.bestillingskupong 4Fi. - fleecejak e 0 og Stor gavepakke med på kjøpet eller bestill via web-shop: modell. For menn lor kvoner, rød krjur Buksn- har en t1vjinnmnci,j høy kvalitet. til testrapporten holder N.l.O membranen ved Tammerfors Tekniske Univrrrnnitet. I henhoi. pro6/3069/03). Membrrnena pustuevnin er test vanntetthet, vannsoyle pa mm (VTT vannet ute er testet av VIT (Finske Statens mrmbrinrrn Membranons evne til a holde Kjernen i North Ice Outdoor er AIR-TEX vann- og vindtett av meget TESTET AIR-TEX C kvikksølv gjøre gjedda giftig skogbunn og jordsmonn. De siste tiårene har mengdene økt på grunn av forurenset forskere mener moderne skogbruk har mye av skylda. sølv at gravide og ammende blir advart mot å spise den. Svenske Ferskvannsfisk som gjedde og stor ørret inneholder så mye kvikk Skogbruk kan skader. Metallet brytes ikke ned i organis mer, men hoper seg opp i næringskjeden. Små mengder kvikksølv finnes naturlig i bruk kan bidra til å sette miljøgiften i nedbør. Nå viser det seg at moderne skog at helsemyndighetene oppfordrer folk blir anbefalt å ikke spise slik ferskvanns bestemt gjelder advarselen gjedde, abbor over 25 centirneter, og orret eller mye som over hele landet til begrenset inntak av er storre enn et kilo. Gravide og ammende stor rovfisk fra ferskvann. Nærmere Høyt innhold av kvikksølv er grunnen til oppfordret til a ikke spise den oftere enn tallergi. Andre skumle langtidsvirkninger en gang i maneden. Kvikksolv er et meget farlig stoff som kan gi nyreskader, skader fisk i det hele tatt, mens resten av oss blir pa nervesystemet, fosterskader og kontak øker opptil 50 ganger Begrunnelsen er høyt tid i måneden er kreft, reproduksjonsskader og arvestoff kjent lenge og utslippsreglene har stadig Skadeeffektene av kvikksølv har vært Ikke all fisk er like sunn som sitt rykte. elver og innsjoer, hvor metallet hoper seg opp i fisk. Ifølge svenske forskere kan som mulig, har svenske myndigheter Gir råd til skogbrukere nedgang i nasjonale utslipp. mange typer ferskvannsfisk, tross ningen av kvikksolv var mellom ti og tede nedgangen i kvikksølvinnholdet i Lignende utslippskutt har man sett i nier, krematorier og avløp. sert med ca 8 prosent fra ig til Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte blitt strengere. I Norge er utslippene redu utslipp fra olje- og gassvirksomheten og femti ganger høyere enn normalt, etter at mulige forklaringer. De fant ut at avren fisk. Dermed begynte forskere a se etter Sverige, men likevel kom ikke den forven fra kilder som forbrenningsanlegg, depo tunge hogstmaskiner hadde kvernet opp det fortsatt er høyt innhold av kvikksølv i skogbunnen. Når kvikksølvet først er frigjort, kan det følge avrenningsvannet til dette være en av hovedforklaringene på at begynt å gi skogbrukere konkrete råd om For a redusere kvikksølvtilførselen sa mye hvordan hogsten hør foregå. l-n generell er oppdatert på de svenske funnene. Det er derimot Sigurd Rognerud, avdelingsle har kartlagt problemet kan vi legge en plan hvordan vi kan løse det, sier Rogne oppfordret til å umtgå flatehogst i fuktige sielt i områder med mye vann. De har også oppfordring er å være forsiktig med bruk av områder og til samarbeid skogbrukerne ønsker de at graving av grøfter skal gjøres mulig dødt organisk materiale fra jorden. pa en slik måte at det renner ut minst imellom for å minske trafikk. Dessuten tunge maskiner på fuktig jord og skog, spe landbruksmyndigheter eller skogforskere Her i landet er den svenske forskningen så i si ukjent. Verken miljomyndigheter, skogforskere og myndighetene til å ta institutt for vannforskning (NIVA). riktig retning ville være i finne ut si mye der for østlandsavdelingen ved Norsk Nesten ukjent i Norge bruk av maskiner i jord- og skogbruk og dette problemet på alvor. Første skritt i kvikksølvinnhold i ferskvann. Etter at vi som mulig om sammenhengen mellom rud. B Pernille Berg Vi har i lang tid prøvd a få skog kan mangedoble avrenningen Bruk av tunge maskiner i fuktig av kvikksølv. SATIR & MILJø

8 14J NAUR MILJO 3 05 Får ikke jobb Enten kommer de til å si at miljøet er helt siktig om vi kan sitere henne i en artikkel hageplass til. K)mmer du til Nad den russiske Kare lokale myndigheter eller folk på gata. skadene. oden tok en gruppe kvinner initiativ til å I dag er alt i orden i Nadvoitsy i hvert fall Farlig drikkevann 93 prosent av innbyggerne skadet de høye fluorutslippene. Men det finnes unntak. Barnehagesty noe som helst. ett av dem. i orden, eller så kommer de ikke til å si nesten hvem du mann, sønn og niese som egne eksempler. & miljø. Raskt ramser hun opp sin egen Ṅadvoitsy «Her i byen er reren Tatjana Aleksandrovna Skuljak er nelser ved fødsler i Nadvoitsy enn i kon trollbyen Kem. hele 93 prosent av byens innbyggere var fram var at det var i ganger flere misdan skjelett. Andre opplysninger som kom rammet av fluoroseskader på tenner og De offentlige undersøkelsene viste at få undersøkt årsaken til de synlige tann skader på tenner. Dette foregikk i i 5 T bølgen av åpenhet rundt perestrojka-peri uten at noen våget å ta affære. Først på innbyggere, og særlig barna, å få synlige avfall. Omtrent samtidig begynte byens utenfor byen der det ble lagret fluorholdig Miljoproblemene i Nadvoitsy har vært en offentlig hemmelighet i flere tiår. I 1974 etablerte aluminiumsverket en fylling min er allerede pensjonist. Jeg har ingen ting å tape, slår Skuljak fast. Jeg er blitt så gammel, og mannen i et norsk blad, og jo da, det er helt greit. ner går snakket, sier Skuljak. Vi spør for for å miste jobben, men sammen med ven tør å si noe høyt. Folk er redde grunn av fabrikken, sier Skuljak til Natur her kjenner noen som er syke på vil: Ledelsen ved aluminiumsfabrikken, len, kan du spørre voitsy, en småby i vært en konstant helsetrussel ORDE I den russiske byen Nadvoitsy Alle Ingen ALTI ble at fabrikken bygget en demning som lingen var lagt i myrområder i kontakt skulle hindre avrenning til drikkevannet. med byens drikkevannskilde. Resultatet og har siden slutten av 1980-tallet sluppet hadde produsert det fluorholdige avfallet, alt urenset ut til luft i stedet. Rundt byen I tillegg sluttet de med rensemetoden som er det i dag synlige vegetasjonsskader fra byen at de virkelige tallene er langt høy hvis du spør bedriftsledelsen eller sjekker skader. Det er alminnelig oppfatning i offentlig statistikk. Men fortsatt viser de offisielle tallene over tannskader at i6 % av barna er rammet av alvorlig fluorose myndighetene reklamerer med, blir folk ere. Til tross for det økologiske paradiset Samtidig ble det avdekket at avfallsfyl i flere tiår. Det aller farligste er å snakke om det. har forurensning fra det lokale aluminiumsverket 1» etter fluoroseskader på skjelettet. Da søks målet var levert fikk forurensningen i advart mot å drikke kranvannet. Få har råd til å kjøpe flaskevann. Mange henter belastningen med å utfordre både bedrift seg drikkevann i kilder rundt byen. Men fabrikken på døra, Som lokker med penger eller truer med lemlestelse. De for koker te og lager mat. de fleste bruker vannet fra krana når de ln familie i Nadvoitsy har tatt ved fabrikken. Han var blitt arbeidsufør fire barn. Ludmilas mann Andrej var den består i dag av alenemoren Ludmila med Familien som ble folkefiender sledelse og myndigheter. Familien Kuzin begynte ryk Lene å ga om at en dom kunne første som gikk til søksmål mot ledelsen Nadvoitsy stor oppmerksomhet. Samtidig føre til at fabrikken måtte stenge. Etter flere år under sterkt press og uten rettslig avklaring, tok Andrej sitt eget liv. I dag fører sønnen Dmitrij soksmålet videre. historien til tross var det en lun og hygge Natur & miljø møtte familien Kuzin i lig familie som tok i mot oss, ivrige etter å deres leilighet i Nadvoitsy. Den sørgelige torien videre til verden utenfor. ver hvordan det er a få torpedoer fra mange slags konsekvenser av å ha reist få fortelle til noen som kunne bringe his seg mot hjørnesteinshedriflen. De beskri vinduet om natta mens de sover, om vold tolv, om hvor tøft hun har det pa skolen, teller om å fa stein kastet inn gjennom og om Julia på fire som de ikke får barne tektsforsøk på datteren Lena da hun var Det direkte presset er bare en del av histo rien. I)en andre delen handler om Torpedoer og voldtektsforsøk Familien forteller at de har fått merke

9 .\TUR «MJLJO Strasbourg. rettsdomstolen i ved menneske pa heltid. på sin person. kor. vngvild Iorentzen, tekst og foto ikke lige haugene. Nadvoitsy. med installasjon og oppbygging av elektriske anlepr Killingland i Naturvernforbundet. PvrnEs PEr VL&IPKPSÀFr til støtte > fattigdom og helseproblemer. O& VKÆAFT tilby det meste av elektriske»jukter til NTE har butikker i hele Noi d-trøndelag, som kan I tillegg til energiproduksjon har NTE lang erfaring konkurransedyktige priser. leie/data og automasjon. Våre fagfolk NTE kan også tilby komplette løsninger innen programvare tilpasset ditt behov Kommunikasjon prosjekterer slik at du får riktig utstyr og TeIefon: TeI begynnelsen pa det som sa ut som en erstatning for ærekrenkelser. ( nsatsen er han dømt til å betale umsfabrikken hadde ikke vært Kuzin er fortsatt innstilt på å forfølge skogen, mange steder rett i kanten av små elver og vann. Det er arbeidere ved fabrik Nadvoitsy ligger det spredt rundt i ten av byen for a vise fram ulovlige fyllinger Ulovlige Arigrer jenta. Begge de voksne sønnene, Dmitrij Ludmila fikk ikke jobben pa fabrikken til og Nikolaj, har tydelig svekket helse, og bake etter å ha vært hjemme med minste inntekt skylder familien Kuzin nå en stor skaffe seg jobb. Forklaringen er at potensi elle arbeidsgivere ikke tør å legge seg ut med fabrikkledelsen. Etter flere år uten synlige tannskader. Ileller ikke de klarer å sum penger for husleie, og er truet med cwfallshauger fra fabrikken. Vi kjører bil Dmitrij og Nikolaj tar oss med til utkan utkastelse fra leiligheten. På menyen står makaroni, dag ut og dag inn. fikk. Vi klatrer over hindringen, og rundt tydelig forsøkt gravd opp for å hindre tra de først svingene møter et sørgelig syn lang snirklete skogsveier, en av dem er oss. Katodeavfall fra elektrolyseprosessen lysende partikarriere. Sa kom avsloring lille organisasjon Ariston Fond. For Familien Kuzins kamp mot alumini mulig uten Andrej Kozlovich og hans Alle konsekvensene til tross: Familien ken som har fortalt guttene om de ulov.ia lagres i hermetiske konteinere. Her i Da kvinnene i Nadvoitsy protesterte på ene. Siden fulgte tausheten og bortforkla slutten av 8o-tallet, var Andrej Kozlovich i i Norge betraktet som spesialavfall, og Ariston arbeider for å få familien Andrej Kozlovich i den lille miljøorganisasjonen sfabrikken i Nad mot aluminium Kuzins søksmål voitsy vurdert ringene. Men Andrej glemte ikke. Han lette stadig etter ny informasjon, og sa star og arbeiderne jobber. Arbeiderne har vondt i hele overkroppen, far luftveissyk dommer og har overhyppighet av kreft. ket. Før vi forlater Nadvoitsy spør vi om saken mot ledelsen ved aluminiumsver de angrer pa å ha satt prosessen i gang. De nøler bare et lite øyeblikk førde sier ne i Verst for arbeiderne kampen mot forurensingen fra Nadvoitsy etter hvert opp jobben for å vie seg til blant annet fluor, svovel, støv og PAH slip utsatt er likevel arbeiderne pa Kozlovich forteller om en forurensning hovedsak med gammeldags teknologi, der som påvirker alle i den lille byen. Verst pes rett ut i hallene der elektrolyseovnene aluminiumsfabrikken. Fabrikken jobber i Likevel tier de aller fleste. stol måtte noen av de rammede ta på seg rollen som saksøker. Det var etter forslag fra Kozlovich at familien Kuzin valgte a Etter familiefarens død sto det stille et par år, inntil sønnen Dmitrij var myndig og sa seg villig til å fortsette kampen. ga til soksmal mot aluminiumsverket. For å få situasjonen vurdert av en dom I.,... : brevskriving er gått med til søksmalene mot ham selv, timer han heller ville ha lien Kuzin for forbrytere, sa jeg apent i media at det var ledelsen selv som er de Andrej har hele tiden merket sterkt press ekte forbryterne. Etter dette har jeg ikke delsens rnotsøksrnal mot ham selv for gatt i retten. Siste gang var bedriftsledel mapper med dokumenter om fabrikkle sens søksmal for «moralsk skade» på ti I-ljemme i leiligheten har han sju tykke fått fred, sier Andrej. millioner rubler, fra hver av de ni som sto ærekrenkelse. To runder har denne saken fått beskjed om at de vil vurdere den der. kerettighetsdomstolen i Strasbourg, og har Vi kommer ikke til a gi oss, sier Andrej. brukt pa familien Kuzins soksmål. neren. Utallige timer til papirarbeid og Dette er snaut kroner, og likevel en ikke mer ennj oo rubler til sammen. bak. Andrej ble dømt til å betale, men Da Jeg har meldt saken deres inn til merines ledelsen ved fabrikken kalte fami Miljoverner dømt for ærekrenkelser bedriftsledelse og myndigheter i Moderne folkefiender: Ludmila, Dmitrij, tatt tatt belastningen med å uffordre Nikolaj, Lena og Julia. Familien Kuzin har saken kommer opp for menneskerettig har få kilder til å skaffe midler til arbei vanskeligere når det gjelder kontroversi bidrar med det vi kan, sier Killingland. masjon kan du finne på saker, fordi russiske miljøorganisasjoner russiske miljøorganisasjoner siden begyn Norges Naturvernforbund har støttet kan gå videre, sier Killingland. kampen for rensetiltak og oppryddirig samlingen. Kontonummer og mer infor Naturvernforbund til å bidra til inn Han oppfordrer alle medlemmer i Norges sjanser til å fortsette arbeidet om vi ikke og Kuzin-familen har små elle saker. hetsdomstolen i Strasbourg, og til at det sitt internt i landet, og det er enda vanskelig kamp. Vi ønsker å bidra til at nelsen av 90-tallet. Killingland mener norske bidrag er særdeles viktig i slike kan gi bidrag til denne saken, en konto der medlemmene våre videre mot aluminiumsfabrikken sier generalsekretær Tore trenger norsk hjelp for åjobbe. Ariston og familien Kuzin i Nadvoitsy. Vi har derfor åpnet Ariston og familier; Kuzbn kjemper en Ariston Oppfordrer stor sum penger for den fattige miljøver

10 alt Jeg Jeg Natur Jeg Jeg da Jeg da Jeg / Portrett ( Even the president of the United States some times must have to stand naked Hvem er denne karen? Da mannen på bildet var 17 år tok han en beslutning som etter alt å dømme var bra både for sporten og naturen: Han la fotballskoa på hylla og ble miljoverner. Lars l-ialtbreklccn hàr tidligere blitt omtalt som «en stuttvokst elg som nettopp har Litt dun pa haka.> Selv om elgen tross alt er skogens konge var han var ikke spesielt begeistret for denne beskrivelsen, som stod i Adresseavisen høsten i i. Oppsla get ga ham kallenavriet Llgcn i lang tid. Selv vil han helst bli husket som engasjert og lysten pa a oppna resultater. Lars har faktisk vært svært si. ivrig pa a oppna det han vil. Pa sine yngre dager satt han i fengsel, han poserte naken og ofret fotbaflkarriercn dette for å redde naturen. Na har Lars blitt voksen. 1Jan hiper fortsatt at han har drivkraften og viljen til å bli med pa en real demonstrasjon, men det villeste han har gjort i det siste er i bli ny leder for Naturvernforbundet. Tilfeldig politisk oppvåking Lars vokste opp i grønne omgivelser i Trondheim med en far og bestefar som fis ket og gikk mye i fjellet. Som 17-aring fikk livet hans en bra vending. Det var en jente i klassen min som vervet meg som medlem av Natur og Ung- It ain t no use to sit and wonder why, babe 3) Pà Naturvernforbundets landsmøte i Pors grunn i sommer ble Lars Haltbrekken valgt til ny leder etter Erik Solheim. Up to some paradise where trout streams flow and the air is nice Lars på molteplukking i Folldalstraktene. dom Miljøet i NU var veldig bra, og jeg ble mer og mer engasjert. Det var Rot vollaksjonen i hvor vi bodde i pro testleir i tre maneder og demonstrerte for bynære grontomrader, som ble en avgjø rende politisk oppviking for meg, fortel ler han. Fugl i bur Da de unge og ivrige opprørerne til slutt ble baret bort av politiet hadde to gode ting skjedd og Ungdom itrond heirn fikk masse nye medlemmer, og Lars Halthrekken hadde bestemt seg for at natur- og miljøvern var en sak verdt i kjempe for. Han ble valgt til leder for NU seks ar senere. Etter en rekke protester, lenking til trær og hindring av anleggsarbeid, ble bøtene for sivil ulydighet til slutt så mange at han matte i fengsel. satt i fengsel en maned, hosten 1998 pi Trogstad kretsfengsel. Vi var en liten gjeng som satt der sammen. Det var en opplevelse, men samtidig noe av det kjedeligste jeg har gjort noen gang. sier Lars med en latter. Naturvern ble ogsi si viktig at han droppet ut av Universitetet i Trondheim etter noen grunnkurs i historie. er overbevist over at det viktigste i livet lærer man ikkl pa skolen, sier Lars. 1-lan er et levende eksempel pa at teorien stemmer i praksis. Seriøs 1-lan ser overraslcende ung ut. Det er impo nerende i bli leder for Norges største mil jøorganisasjon i en alder av 34 ar. 1-lan snakker med iver i stemmen og med stor overbevisningskraft om miljøproblemer, politisk taktikk og kampsaker. Nar han skal snakke om seg selv blir han litt mer nølende og tar lengre tenkepauser. ønsker ikke for mye oppmerksom het rundt min person. Jeg vil være et ledd mellom Naturvernforbundet og omverde nen. Nar jeg representerer Naturvernfor bundet haper jeg at vi fremstar som seri øse og at vart budskap blir oppfattet som viktig, sier han alvorlig. Dylan-fanatiker Han virker si rolig og snill. Det er ikke langt mellom latlerkulene, men han kan være sint ogsa. Han misliker sterkt We stare straight y, ahead and try so hard to stay right 4) Når jeg representerer Naturvernforbun det håper jeg at vi fremstår som seriøse og at vårt budskap blir oppfattet som vik tig, sier Lars Haltbrekken.. Et avkledd øyeblikk i en fjeilbekk gjorde at Lars med dette bildet ble forsidegutt i en vervebrosjyre fra Naturvernforbundet. dumme uttalelser fra politikere, og er hel ler ikke sa glad i late journalister, men en ting som med sikkerhet vil vippe ham av pinnen er hvis noen roter i musikksam lingen hans blir han skikkelig forbanna! Hvis noen har lurt pi hvorfor Natur & miljø har begynt i. line bildetek ster pi poetisk engelsk, kommer forkla ringen her: har over 3oo konsertopptak med Bob Dylan. Til alle som sier at dette er galskap, si skjønner jeg overhodet ikke hva de mener, smiler han. Men selv om Lars tilher Dylan som en musikalsk gud tviler han sterkt på hans miljøpolitislce engasjement. Derimot har han stor respekt for Nelson Mandela. Blant norske politikere fir Gunn Karin Gjul og Marit Arnstad full uttelling for sine sterke meninger og handlekraft i mil jøspørsmil. Glissent fotballtalent 1Jan mener selv at det var en ren tilfeldig het at han, som spinkel 17-iring med stor rød afro, ble medlem i NU. Hva ville han gjort dersom han ikke hadde blitt vervet? spilte mye fotball, men jeg har skjønt i senere tid at jeg ikke var ikke så veldig god. Jeg husker en gang laget mitt var med i Norway Cup. I den siste kampen vi spilte, før vi ble hivd ut av turneringen, da vi ikke hadde en nubbesjanse til å ta igjen det ledende laget fikk jeg komme pi banen og spille de aller siste ti minuttene. Jeg kan vel innrømme ni at jeg tror jeg gjorde bide fotball-laget og meg selv en stor tjeneste ved å slutte. N aken modell Lars prøver å tilbringe mye tid i fjellet. En spesielt hyggelig og minneverdig tur var da han og to venner gikk i Mardøla. Turen var flott og etter en lang dag skulle Lars ta en dukkert i elva. badet i nettoen og oppdaget for sent at jeg ble tatt bilde av. Dette var ikke noe problem helt til Naturvernforbundet skulle lage ny vervebrosjyre, og noen spurte om vi hadde tatt noen fine bilder pi turen vir. Jeg hadde glemt hele fotose kvensen og ga dem filmrullen slik at de kunne se om det var noen bilder de kunne bruke. Og dermed havnet Lars på forsiden av Naturvernforbundets vervebrosjyrer i Adams drakt. Flvis en ikke vet hvem modellen er det umulig å se det, men nå er vi jo noen som kjenner historien... Familiefar Miljøbevegelsen har mye å takke Lars for. Og Lars har mye å takke miljøbevegelsen for. Det var her han fikk utløp for sitt engasjement, det var her han ble utdannet i livets skole og det var her han fant sin kone, Silje Tveitdal, som nå er mor til hans to smi barn. Silje ble leder for NU etter Lars og de har holdt sammen siden. Flun jobber ogsi med miljøvern i Norsk bioenergiforening. Man blir ikke rik av å være miljøverner, men det gjør ikke noe, mener Lars. Han er en beskjeden mann og har ingen drømmer om i svømme jorden rundt eller åpne sin egen designerbutikk for filmstjerner i New York. Han gleder seg til barna blir si store at de kan gi lange turer i fjellet sammen, og hvis han tenker etter si hadde det kanskje vært stas å ta den transsibirske jernbanen gjennom Russland en gang. Men det blir ikke med det første, for i den nærmeste fremtid skal han sjonglere rollene som smabarnspappa og leder for Norges største naturvernorganisasjon. Pernille Berg 1) Fra It s all right ma, ) Fra Hurricane, ) Fra Don t think twice, ) Fra Time passes slowly, NATUR & MILJI) 3 05 NATUR & MILJ()

11 20 Huseier og artikkelforfatter Dag Arne Høystad har satt seg som mål å redusere strømforbruket sitt med 90 pro I sent. I denne artikkelserien deler han sine erfaringer. Tema denne gang: Isolering av tak og vegger, I neste nummer skal det handle om luftlekkasjer og ventilasjon. ti pset Skatten finner du på loftet Hvis du bygger eller pusser opp kan du spare mye energi ved å bruke tykkere isolasjon enn minstekravet. romoppvarming i private og offent lige bygg. Dette tilsvarer nesten 70 Alta-utbygginger. Etter hvert som bygningsmassen moderniseres, kan mye av denne kraften frigjøres og brukes til andre formål. Bli bedre kjent med vårt kulturlandskàp Naturkald Som IUIegy ti/djnea eller Samae kunder gir glede og kunnska - er god flaturarbeid I et godt isolert hus trengs det lite eller ingen energi for å holde varmen. Likevel ferdigstilles både nybygg og modernisering med dar lig isolering. Resultatet blir hoye energiregninger for en hel genera sjon. Skal du i gang med byggearbei der og vedlikehold av tak, gulv eller vegger, vil du spare mye energi ved a oke isolasjonen med cm utover kravet i byggforskriftene. Energiforbruk i eneboliger Må være kwh/ro 250.,,. -. Jannoppoarming Ron oppoarnor,g NO,mult N5bpgg Godt Godt isolert etter isolert varme pumpe og sol Varmet ap Varmetap gjennom tette overfiater ved ulike isolasjonstykkelse (cm)/u verdi for eneboliger i Oslo (kwh per m2 boligflate). 20 rjatui: & MILJL) :05 bestemt Byggforskriftene angir minstegren ser for hvor tykk isolasjonen skal være. I praksis vir ker dette mmi mumskravet som en øvre grense ved nybygg og moder nisering. Mange hyggmestere og handverkere er konservative, og yter ofte motstand når noen foreslar å øke isolasjons tykkelsen med io cm utover standard. Den miljøbevisste og oko norniske huseier må være forberedt på å være bestemt og sta på for å få et lunt og godt hjem! Ene rgifri gjori ng Romoppvarming krever gjerne to tredeler av energiforbruket i huset. Det totale energiforbruket i et norsk gjennornsnittshus er på litt over 200 kwh p kvadratmeter boligareal. lt nytt hus ligger typisk pa 170 kwh/kvadratmeter, mens i et godt isolert hus synker totalfor bruket til under ioo kwh/kvadrat meter. 1-Ivis man i tillegg skaffer et system for varmegjenvinning pa ventilasjonslufta, er man veldig nær å klare seg med den varmen som avgis fra folk, lys og maskiner. Da vil totalforbruket krype ned mot 25 prosent av normalen. I Norge brukes om lag 45 TWh til Varmen forsvinner Varmen vil alltid strebe mot en jevn fordeling og lekke til kaldere omgi velser fra et oppvarmet rom. Varmetapet oppstar i form av str ling (gjennom luft fra en varm flate til en kald), ledning gjennom faste materialer (metall og stein har god ledningsevne og stort varmetap), og konveksjun (luft som settes i beve gelse og transporterer varme energien fra varm til kald side i hul rom i vegg eller mellom to vindus glass). 1-Ivor mye varme som lekker ut er lett å beregne. Varmetapet gjennom en konstruksjon angis med en u-verdi. Jo lavere tall desto bedre isolasjonsevne. Nederst pa siden finner du en tabell som viser hvor mye varme som forsvinner ved bruk av isolasjon av ulik [ykkelse. Dag Arne Høystad Gamle ukeblad og slett håndverk Mye rart kan dukke opp når man renoverer gamle hus. Kanskje kan man finne en innmurt skatt eller interessante trykksaker av edel årgang. Dessverre er det langt vanligere å finne slett utført håndverk. Det kan virkes om mange ikke har forstått hvor vik tig det er at alle hulrom fylles med isolasjon og at vindsperrer tetter godt. Renoverer du et eldre hus kan det være mye å spare på å rette opp gammel slurv. Eldre bygg 1987 standard 1997 standard Lavenergihus Cm isolasjon uverdi Cm isolasjon ii-verdi Cm isolasjon ii-verdi Cm Isolasjon u-verdi Vegg 10 0,5 15 0,3 20 0, ,15 Tak 10 0,4 20 0, , ,1 Gulv 10 0,4 15 0,3 30 0, ,1 Vindu DblfThermo 2,8 Dbl!Thermo 2,6 Energiass 1,6 Energiglass mfgass 1,1.d,b Er,,, Normal La flere bli kjent med norsk naturmangfold Bestill kalendere på tif eller og gjerne med DIN BEDRIFTS LOGO NORGES NATURVERNFORBUND FRIENDS OF TI-lE EARTH NORWAY

12 I Prestefruen Folk Nordmenn Prosjektet Norge Mye Følelsen Jeg pii Den lille byen Eksjö i Småland er en av Sveriges øko-kommuner, og en by der «Agenda 21» er mer enn et slagord. Her oppmuntres befolkningen til å engasjere seg i miljospørsmål, og støttes av en iherdig, kommunal miljøansvarlig. Sven-Åke Svens son og Britt Man Johansson brenner begge for et bedre miljø. Alle I A 65 kommuner i Sverige er registrert som oko-kommuner hos Sekom, organisasjonen for svenske øko kommuner. Eksjö har vært medlem hos Sekom siden 995, men miljø teamene kom i gang allerede for den tid. Det var en hjemflyttet pensjo nist, KarI-Gustav Björk, som tok ini tiativet til mil jøteamene. I start fasen holdt han et stort møte, der 120 mennesker kom. Disse ble enige om å starte mil jøteam som skulle arbeide med miljøsaker i sine nærområder og i sin hverdag, forklarer Sven-Åke Svensson. 1-Jan er ansvarlig for arbeidet med Agenda 21 Eksjö kommune, og er selv engasjert i aktivt miljøarbeid på fritiden. E nergiekse mple r De første miljøteamene startet i 1994, og det er fortsatt aktivitet i fem-seks lokale grupper. Mottoet er at du kan gjøre mye selv, og kommu nen kan hjelpe til. Miljøteamene gikk blant annet sammen med kom munen og bygde om energiforsyn ingen i tre bolighus, for å vise hvor dan man kan spare energi. Tre ulike løsninger ble presentert: En basert på ved, en pa pellets og en pa varmepumpe. Etter dette ble det gjort til tak for at andre folk skulle gjøre det samme, og 13,5 millioner svenske kroner ble Satset pa omleggingen. Resultatet var at 436 oljeovner for svant, og ble erstattet med pellets, ved eller fjernvarme. tillegg har vi prøvd å spre mil jotankegangen til vår vennskapsby Barlinek i Polen. Vi har hatt flere utvekslinger dit, og har blant annet vært med pa å bygge kloakkrense anlegg der, forteller Svensson. La lapp til naboene Britt-Mari Johansson er en av ildsje lene som har drevet miljøarbeid i nærmiljøet i over ti ar. Hun bor i det ene huset som ble brukt som eksempel pa energisparing. i gata leverte ut «En liten bok om Gud» til alle som bodde her. «Jaha, da kan vel jeg dele ut noe som interesserer meg ogsa!», tenkte jeg, og la lapp i postkassenc til naboene om at jeg ville starte et miljøteam. Av 14 naboer ble ii med, forteller Johansson energisk. De første årene mottok niljø1ei mene nyhetsbrev fra Karl -Gustav Björk et par ganger i året, med tips til hva man kunne gjøre. Likevel var all innsats basert på frivillighet og engasjement. ble blant annet engasjert i det nye systemet for søppelsor tering, beplantning, rydding av Eksjö er en idyllisk treby der natur- og kulturvern stàr sterkt. hekker, skjøtsel av elven som går bak huset her, belysning i gatene, økologisk mat, energibruk og mye mer. Jeg ble kjent med naboene. Barna mine husker aldri at de var inne hos naboene, men na springer ungene mellom husene, og kjenner alle. Dette har blitt et mye mer sosi alt nabolag, forteller Johansson. Kulturby Men det er ikke bare miljcivernet som star sterkt i Eksjb. Byen er et levende kulturminne, og store deler av sentrum er bygd opp av trehus, som fortsatt står slik byplanen fra ioo-tal1et skisserte at byen skulle være. Et kontinuerlig arbeid holder en pen og vedlikeholdt, og denne - tren settes det ut Ørret i elven Eksjöån. Ørreten forsvant nar det bygdes en ny veg rundt byen, men tiltak har gjort at den nå kan innta byens vannveier igjen. - Nordmenn Frida Ekström er svensk student i Oslo, og skriver oppgave om miljø teamene i Eksjö. Hun har ikke funnet noe til svarende i Norge. Selv om hun er svensk, og fra en Nåssjö ikke langt fra Eksjö, har Frida Ekström bodd i Norge i nesten ti år. I-Jun er ikke veldig overras ket over at ingen i Norge har lyktes så godt med lokal del takelse i miljøvernarbeidet som Eksjö. og svensker engasjerer deg på forskjellige måter. I Norge er folk mer individualistiske, og ønsker ikke pa samme måte a delta i fellesskap der man engasje rer seg i samme sak. Samtidig er ikke miljøarbeid sett pa som noe som kan være en hobby i Norge. Det er ikke noe du «holder pa med». Det er det i Sverige, forteller Eks tröm. hun har lett etter lignende Også de kommunalt ansatte har blitt dratt med i l-ksjös miljøarbeid. I I9 og 1996 gjennomførte Sven Äke Svensson bussturer under mot toet «En reise i kretslopet for Eksjö kommune», der 1400 kommunalt ansatte ble tatt med til renseanlegg, kompostanlegg, energiverk, kilde sorteringsstasjon og flere steder, for a lære om hvordan alle aktivitetene hang sammen, og hva dette hadde å si for miljøet. Det ble 27 bussturer før alle hadde fatt runden, og responsen fra de ansatte var god. av grunnen til at Eksjö er så gode på lokalt miljøarbeid, er at vi har en dyktig koordinator i kom munen. I lan viser alltid fram de gode eksemplene. I tillegg er det ingen konkurranse involvert, alle gjør det de vil, og sammenligner med seg selv. Det er sosialt og hyg gelig, nyttig og utviklende, smiler Johansson. I Kristian 5. Aas synes de har gjort nok Frida Ekström prosjekter i Norge. med fore gangskommuner, gjennom stiftelsen Idbanken, er noe av det nærmeste du kommer. Men det er ingenting i det prosjektet der man ansvarliggjør individer pa samme mate. I Norge er miljopolitik ken nasjonal, og noe som politikerne driver på med. I Sverige er miljopolitikken noe alle gjør, mener Ekström. Dette gjør at det blir færre ildsjeler som driver prosjek ter frem. og Sverige er gan ske like, bade kulturelt og politisk, men vi har forskjel lig kultur pa å legge til rette for personlige initiativer. Og forutsetningene begrenser hva man gjør, sier Ekström. 1-Jun mener at politikerne både må legge til rette for at enkeltindivider lettere skal kunne engasjere seg mer, og vise seg som gode forbilder. av å gjøre noe nyttig sammen har vært vik tig for deltakerne i miljotea mene. Det er denne følelsen som man ma forsøke å få til, for at follc skal ønske å være med på slike aktiviteter, mener Ekstrøm. 1-Jun har samtidig merket seg at opposisjonen mot mil jotiltak er større i Norge. tror folk har en følelse av at det gjøres nok, og at de slipper å gjøre noe selv. Norge og nordmenn lente seg tilbalce i stolen etter Brundtland-kommisjonen, og følte at vi hadde gjort nok, sier Ekström. I Slank på CO2 Nå starter en «karbondioksid slankeklubb» i Malmö. Tre grup per er i oppstartsfasen, og delta kerne skal forsøke å redusere sine C0 2-utslipp på samme måte som deltakerne i slankeklubber skal bli kvitt kilo. Ved å sette opp regnskap over sine utslipp og hva de forbruker, skal deltakerne bevisstgjøres og oppmuntres til å kutte utslippene. Ideen ble unn fanget av Agenda 21 -i nformatør Birgitta Gisby i Malmö i en drøm. Bydel selvforsynt med energi Utstillinsgbydelen Västra Ham nen i Malmö er selvforsynt med energi. Vind møller, solfangere, solcellepaneler og biogass er blant energikildene som skal sørge for at bydelen, med boliger, kontorer og butikker, produserer like mye energi som den forbru ker. Bydelen er et av prestisjepro sjektene i byen, og ble bygd til den europeiske boligmessen BoOl. Vi ble budt inn som sponso rer, og var med på å utforme et kvalitetsprogram for området, som hadde som mål at bydelen skulle forsynes med 100 prosent lokal, fornybar energi. Da gar det ikke å benytte elektrisitet til opp varming, slik dere gjør mye i Norge, sier Richard Bengtsson i Sydkraft, som er ansvarlig for energisystemet. Atomkraft vil øke Selv om Barsebäck-anlegget i Skåne er nedlagt, vil ikke svensk atomkraft forsvinne. Nå skal Ringhals-verket i Varberg sør for Göteborg utvides. Selv om satsingen på vindkraft og bioenergi er stor i vårt naboland, dekker ikke dette det økende energibehovet. Om ti år produseres det mer atomkraft i Sverige enn i dag, sier Ringhals-direktør Jan Edberg til Svenska Dagbladet. 221 NATUR U MILJØ 305 NATUR & MILJØ

13 241 NAtui & MILJC) 305 er jo ellers områder hvor det lett kan tid bare sier nei, sieraxelsson. Det er flere år siden svenskene sam Først i verden henne overta som sjef for det nye departementet for miljø og svarte hun ja da Göran Persson ba mange år. Flun har hatt fem ulike kratenes partisekretær. Sist høst departement. Reformen i fjor gikk Mona Sahlin (48) har vært en av let energi- og miljøsporsmal i ett gaver som naturvern og forurens om på departementenes organise andre enn før, er det naturlig a gjøre tre omrader som tidligere har vært delt mellom tre ulike departemen pet bærekraft. Dermed ble Mona Sahlin net forandres, og utfordringene er land står overfor behovet for en rniljoomstilling. Nar samfun vidt vites ningskontroll, skal Sahlin ta seg av minister. Mens Sommestad har ansvaret for tradisjonelle miljøopp Ansvarsomradet til den nye minis teren omfatter også det vide begre miljoomslilling. Hva kan x ære den apenbare svaret handler om energi. energiomleggingen være en interesse også i andre land, ifølge tert denne modellen. Energi og miljø drivende kraften? Det mest pende og pavirker alle de andre sek samme departement har skapt terne i LU, har vi flere ganger disku vikling, hvilke kjøretøyer vi skal Sahlin. A plassere energi og miljø i tenkte: Vi hehøver en torene; jordbruk, infrastrukturut ker miljøet. Så hvordan korn sven skene fram til avgrensningene av teren? Men vi var først, sier Mona Sahlin. gjort noe lignende med sin organise ring, og Nederland har diskutert det. veien man må gå, sier Sahlin. byen, forteller Anders Mellberg. Han er Gratisbussen Brukslinjen kom i gang i Sverige satser stort på kollektivtrafikken. miljomålsettinger handler mest om sammenligning vil Norge bruke i storientert posisjon. Malmö under jorden R Jon Bjartnes kegarigen skaper vekst og nye hioenergi regner med at So prosent av de byg tillegg til lavere For å klare de nødvendige omstillingene må man de to siste Tema: Gröna folkhemmet og Lena Sommestad som miljøvern som «samhållsbyggnadsminister» mentet har to statsråder, Sahlin et par hakk videre: Det nye departe Alle ste minister for harekraftig utvik ling. så verdens samfunnsbygging. før ter: Energi, bygging og planlegging. statsrådposter og vært sosialdemo Sveriges mest markante politikere i energisystem. Det er slutt på at Miljødepartementet all sede boliger og et nytt og mer bærekraftig har fått positive reaksjoner i svensk miljøbevegelse, Miljø Alle land står overfor behovet for en miljøomstilling, ifølge generalsekretær Svante Axelsson (bildet) i Svenska Han mener reformen med en egen samfunnsbyggings I stedet for å bygge JAS-fly bygger man miljøtilpas minister har plassert Miljødepartementet i en mer vek Naturskyddsfören ingen. Reformen med en egen minister for samfunnsbygging Populært i miljøbevegelsen bærekraft sier svenskenes samfunnsbyggingsminister Mona SahIin. ter for bærekraftig utvikling. bryte opp en del gamle strukturer, sier Mona Sahlin til Natur & miljø. Sist høst ble hun verdens første minis Verdens første minister for er det store velferdsspørsmålet for framtiden. Alle departementer har innflytelse pa sarnfunnsbygging, og alle pavir drivende kraft for hele miljøomstil lingen i samfunnet, sier Sahlin. ha... Ilvor du enn vender deg, kan En energiomlegging er gjennomgri arbeidsområdene til den nye mmi ring samtidig. Storbritannia har Energiomlegging nøkkelen - Göran På møter mellom energiminis (jatisbuss. I Malmö bruker de ni oppsta konflikter. Tradisjonelt har næringslivet kontrollert energi fel tet, mens miljointeressene har vært man sett på hverandre som fiender, henvist til å protestere. Tidvis har istedenfor a finne de gode løsningene i fellesskap. Men det er den Svenskenes energiomlegging er ingen entydig, grønn suksesshisto gasskraftverk skal bygges i Slcine. rie. Atornkraftverket Barsehåck er Bygging gir arbeidsplasser øker produksjonen. Et nytt stengt, men andre atomkraftverk Brukslinjen består av en hovedbussrute som går fra sør til nord gjennom kommu august 2001, etter at kommunene Hallsta G ardermo-flyplass, på nytt bytog. kommunene penger på drift av forstadskommuner til regionsenteret Väs milliarder kroner, eller en I området rundt Västerås tjener større tettsteder. det nulitakst, forklarer utredningssjef Jan for mindre penger, og kan i tillegg gi tilbu utvidelse av antall turer, men de er mer tilpasset lokale reisebehov. Vi får mer buss terås, med relativt spredt bebyggelse og tre lokale kollektivtrafikken. Kommunene er hammar og Surahammar ville utvikle den Barklund i Hallstahammar kommune. Sverige satser kollektivt Det har ikke skjedd noen stor ninger som finnes nå, fortsatt kom mer til å sta der om hundre år. Det hioenergi inn pa markedet hvert utbygging av vindkraft. Sahlins Samtidig kommer nye TWh med eneste år, og det er store planer for områder, bygging og planlegging. lapper med hennes øvrige ansvars passasjervekst på mellom 65 og 70 prosent, med tilhørende økning i inntektene. nene, gjennom alle de største stedene. I bussens ankomsttider, og bussen korrespon tillegg kjøres det servicel i ojer, som erstatter senteret Västerås og videre ut i Sverige. Disse den tidligere transporitjenesten for linjene har vanlige billettpriser. Etter at gra derer med både buss og tog til det regionale blir det en ny stasjon på landjorda sør for Malmö sentrum med to stasjoner. I tillegg av disse er en tospors tunnel under hele bygges 17 kilometer ny jernbane, og seks lene i Sverige noensinne. Totalt skal det gå under jorden. tisbussen startet har de hatt en eventyrlig bevegelseshemmede. Skoletidene er til Passet er klart at bygging og renovering av forbruk. Alle disse omradene over vindkraft og mer mer i I Sverige står holigene for rundt prosent av energiforbruket. 40 Vi I Malmö er kollekti\ ti ifikken i ferd med å Dette boliger er avgjørende for hvor godt man vil lykkes med en energiom stilling. Her i Sverige har vi mange drabantbyer som nå er cirka 40 år hyggehransjen på banen på en helt energisystern samtidig, og sorg ogsa teknisk renovering. Da sier vi: Bytt muligheter som kanskje mangler i arbeidsplasser, sier Mona Sahlin. og fagbevegelsen ser at denne tan annen måte enn før. Både folk flest disse omradene nå. Slik kommer gamle, og som behover hygnings for å legge til rette for nye sosiale som skal koste ni milliarder kroner. Det er informasjonssjef for Citytunnel-prosjektet, er ett av de største byggeprosjek tre prosent, sammenlignet med om tunne len ikke hadde blitt bygd. Flere områder i Malmö blir betjent med tog, og tunnelen ske kroner, og omfatter 19 mil nybygd jernbane. 7,5 milliarder skal brukes på to nye like mye som flyplassen på Gardermoen. viii tillegg gi tidsbespareise ved reiser til Det beregnes en nedgang i biitrafikken på Skåne, forteller Mellberg. Store togprosjekter Men Citytunnein er ikke det eneste, store Kastrup og København, samt til sørlige niabanan i de midtre delene av Norrland er jernbaneprosjektet i Sverige fortiden. Bot jernbanespor i tunnel under Stockholm, og milliarder legges i tunnel under kostnadsberegnet til I 32 milliarder sven overkant av to og en halv milliard i året, baneutbygging de neste årene. Til 8 milliarder norske kroner i året på jern Hallandsåsen en time nord for Malmö. Svenskene planlegger å bruke mer enn noe som er det høyeste nivået på mange år. Kristian S. Aas Prosjektet vil ha mye å si for Malmö.

14 masjon. alternativ til kre begravelse. begraves blir til jord i løpet av Lennart Angse kunne tilby fryse han fra 2007 skal hus, håper at i Jönköping, hus..1 hus, baper at anlegget skal bygges neste ir, og sta klart til bruk i Teknologien er utviklet av biologen Susanne Wiigh-Misak. 1-lun har fryseterring Jönköping i Sverige får «k re m asj on». Hvis du har levd Nyutviklet, svensk teknologi basert miljøvennlig gjennom et pa frysetørring utgjør basisen for kremering. Kirkegardssjefen i Jön begraves miljøvennlig? denne teknikken enn med tradisjo det miljøvennlige alternativet til nå verdens første anlegg helt liv, hvorfor ikke nell kremering, forteller Angseli us. köping kommune, Lennart Angse skal du bli» passer mye bedre med begravelse med punktutslippene for kvikksølv, på nesker i naturens kretsløp. I dag er logisk jordbruk, og har kombinert Kvitt kvikksølvet krematorier de største kjente tidligere kjente teknologier for i Miljovennhig reservedeler. Dette bør ikke komme grunn av amalgamfylhinger i ten kunne innlemme ogsa døde men metall i seg, bade tungmetaller fra nene. Mennesket får mer og mer slik at man slipper problemer. Det ut i naturen. Tema: Gröna folkhemmet rikelig tilgang pa oksygen, og at graver ned folk si dypt som mulig, forurensning og som medisinske usunne stoffer siver ned i grunnvannet. Med den nye metoden ren forer til at forratnelsen foregar uten den gjenværende massen hegraves ses tungmetallene ut av kroppen, og or miljøtilpasset Ægrunn fra bide industri og øko «Av I jord er du kommet, til jord tillegg er tradisjonen at man miljøvennhig Kirkegårdssjefen tørring som et Sverige er i det hele tatt mer ipen for nye metoder rundt begravelse, aerob forritnelse. Det er langt mur miljøvennlig, forklarer Angselius. blir pulverisert, hvorpi pulveret grunnere for a gi en raskere, mer tur pa minus 96 grader. En lett Frysetørring er prinsippet bak den består av vann, vil da forsvinne. vihrasjon fører da til at kroppen og senkes deretter ned i flytende nye metoden. Den døde kjøles ned, tørkes. De 70 prosentene av oss som nitrogen, som holder en tempera metallene som finnes i kroppen ved Formuldes raskere hjelp av en elektromagnet. Massen brytbar kiste, for eksempel av mais stivelse, forklarer.kngselius. mye raskere enn ved tradisjonell som blir igjen legges i en lett ned rundt ett og et halvt år. Dette er Etter Det organiske materialet som dette kan vi plukke ut,-q.., - :--- tatt. Sveriges erkebiskop ser ingen etiske betenkeligheter ved ver, men i minnelunder. I motset Sverige, hegraves ikke i private gra 6o prosent av de som kremeres i mener Angselius. ning til i Norge har vi minnelunder med navneplaketter, slik at alle de etter den døde. I det hele tatt er det gjenværende kan fa et synlig minne Trondheim ble en gravstein med slik at kirkegarder og prosessen net. 1:01k mi fa det slik de ønsker. I etter at du dør, mi speile samfun meter høyt monument med motor Angels-lederen i Danmark et tre l-lells Angels-motiv stoppet, mens i København har den avdøde I lelis nesker etter at de er døde, enn hva Norge er mer konservative nir det sykkelmotiver. Det er tydelig at gjelder hva som skal skje med men begravd slik. Entreprenører som miljøvennlig begravelse er stor. Sverige og Danmark er, sier Angse Jönköping fra hele Sverige og vil bli metoden. Dg den svenske kirken bifaller initiativet. skal bygge ut begravelsesanlegg i 1-Iver uke ringer det mennesker til metoden, og jeg haper inderlig at sier Angselius. Kristian 5. Aas anlegget kan sti ferdig i , miljøvennlig samfunn, har de ved skal arbeide for et mer Kirken NATUR & MILJO Den internasjonale interessen for andre land er interesserte i

15 men Det Det I kameraøyet å - Us, 20. februar i Komagdalen: Arne Petter Sarre fra fjelltje nesten og RolfAnker Ims fra Universitetet i Tromsø mon terer kam era til overvdkings prosjektet. : Komagdalen 13. mars klokka : Rødrev.- -. b! lfjordfjellet 14. mars kl 20.41: Ravn og rødrev 15 2S!PN Kongsfjordfjellet 15. mars klokka 02.58: Jerv -.-, S --:- Storebror ser påvidda Kongsfjordfjellet, 15. mars klokka 14:28: Kongeørn I lar du lurt pa hva som foregar i naturen nar ingen er der for a se pa? Sist vinter plasserte for skere 4 fotohokser pi fjellet i Øst-Finnmark for a finne et svar. Pa bildene oppdaget de liv i massevis det dyret de ønsket seg mest, var ikke ä se. Da forskerne fra Uni versitetet i Tromsø (UIT) tømte fotoboksene hadde de 206 tiøhildera studere. De fant dyr pä mer enn ett av ti. som overrasket oss var at det ble dokumentert sâ mye liv sa høyt oppe i fjellet. Det hadde vi ikke regnet med, sier Rolf Anker Ims, p fessor i okologi ved Ull og leder av prosjektet. Fotoboksene ble mon len med utsikt til utlagte atsler. Ikke sä rart da at det var fjellets ryddegjeng som dominerte pa bildene: I alt var det 21) 00 bilder av dyr. Over Nordkynn 22. mars klokka 16.29: Rein 24 ooo av dem viste ravn. 725 viste rødrev, 367 viste korigeorn, ri viste havorn, bilder viste jerv, og 15 bilder viste rein. Selveste hovedperso nen har imidlertid ikke vist seg. Ikke en eneste fjellrev ble fotografert av fotoboksene, mens det altsa ble tatt over 700 bilder av den ster kere og mindre skye rodreven. Neppe noen tilfeldighet, tror forskerne: Det viktigste mdet for studiet er a kartlegge om rødreven skremrner fjelirev vekk fra dens tradisjonelle hiomrider i Øst-Finn mark. Forskerne haper å fa bekreftet at fjelire ven kommer tilbake til sine tradisjonelle hiom råder nar det blir færre rødrev. For a finne ut av ;L- 4- Komagdalen 31. mars klokka 07:06: Havørn dette er fotoboksene fordelt over Varanger halvøya. I tre omrader blir det satt i verk tiltak for a redusere bestan den av rodrev betrakte lig, og over tre andre referanseområder blir ingenting gjort. Studiet skal i første omgang vare ut vinte ren 2007 og na forbere der Universitetet i Tromso seg pa en ny vinter med nye mulig heter. er dokumen tert at det finnes fjellrev i omradene rundt fotoboksene. Na som noe av rodreven er blitt fjernet i noen omrader haper vi å fa se bilder av den utrydningstruede arten i ar, sier Rolf Anker Ims. Foto: Universitetet i Tromsø Nordkynn, 5. april klokka 08:10: Ravn Komagdalen, 10. april klokka 15:59: Kråke 4 lfjordfjellet, 17. mars klokka 08:03: Ravn 28 N VIUR & MI_J() i 05 NAUR & MI_JO i i,

16 i i Dette Er Det Nytt fra Naturvernforbundet Krever brems i Troms/Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane: Tallet på konse sjoner til småkraftverk har gått til himmels. Nesten ingen som søker får avslag. småkraftutbygging Hva er egentlig vår største prestasjon? Å utvinne millioner av tonn olje? Norges Vassdrags- og Energiverk godkjenner så å si alle søknader om bygging av småkraftverk i hekker og elver. Det viser en kartlegging foretatt av Øystein Folden, leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Undersøkelsen viser at bare 3,5 prosent av søknadene om småkraftverk har fått avslag til nå. Ifølge en annen, fersk rapport er et bare i Troms fylke et potensiale for utbygging av 360 småkraftverk. viser tydelig behovet for å styre utviklingen. Hvis mange eller alle av disse blir bygd, vil det få alvorlige følger for naturen, natur opplevelsen, landskapets utseende og reiselivsnzeringen, advarer leder Cecilie Linn Steffen inaturvernfor bundet i Troms. Hun presiserer at småkraftverk kan være en god løsning, men mener mengden planer som kommer nå ma fa alarmklokkene til å ringe. Det samme problemet gjør seg gjeldende på Vestlandet. Bare i Den idylliske Aurstadfossen i Volda i Møre og Romsdal er truet av utbyg ging av småkraftverk. Ørsta og Volda kommuner er det planlagt 22 srnåkraftverk, og det ene kan stoppe bruset fra Aurstad vassdraget i Austefjorden i Volda. er en av de få fossene som renner rett i sjøen i vårt område, og har mange av de kvalitetene som gjorde at Geirangerfjorden og Nær øyfjorden kom inn pa UNESCOs verdensarvliste, sier leder Knut Festø i Naturvernforbundet i Ørsta ogvolda. Lars Haltbrekken, nyvalgt leder i Naturvernforbundet, har utfordret turistnæringen til å komme på banen for å hindre at utbyggingene gar ut over mulighetene for naturopplevelser. Kristian 5. Aas Statoil tar miljøet på alvor, og har utviklet avanserte metoder for å redusere C0 2-utslipp. Istedenfor å slippe skadelig CO2 opp atmosfæren, skiller vi den ut fra gassen og pumper den tilbake under havbunnen. Dette gjør vi med en million tonn CO2 i året, og vi kommer til å gjøre det samme på Snøhvitfeltet. Statoils bane- brytende teknologi har fått internasjonal anerkjennelse og vil spille en viktig rolle i den globale kampen mot drivhuseffekten. Det å tenke framover kan noen ganger bety at man må gjøre ting baklengs. CB i bergensregn? Hordaland: Det er funnet PCB i regnvann over marinebasen Haakonsvern i Bergen. Na vil Naturvernforbundet i Hordaland ha overvaking av PCB-inn holdet i regnet over Bergen. det miljogiften PCB i regnet over Mannens hovedbase Haakonsvern Bergen, regner det sikkert miljogift over resten av Bergen ogsa, sier leder Hilde Kalleklev til Bergens Tidende. Bymiljopris til NNV Oslo/Akershus: Bymiljoprisen fra Oslo kommune ble i ar tildelt Naturvernfor bundet i Oslo og Akershus. Deres lang varige arbeid for å gjore byen gronnere er hovedbegrunnelsen for prisen, I til legg ble NOA hedret for å sta for noe av det beste ved frivillighetskulturen i byen. Prisen ble overrakt under bymilj okonferansen i Bystyresalen i Oslo Radhus, og er pa kroner Natur i Skedsmo. cj i.nmkj..ko 1.kJafl,a.ådc :±-i Natur i bystrok dokumentert i bok Naturvernforbundet i Skedsmo har laget bok om natur verdiene i kommunen. Til tross for at Skedsmo er bykom mune (Lillestrom) og ligger midt mellom Oslo og flyplas sen pa Gardermoen, har kommunen et mangslungent og flott naturmiljø. For å gjore beboere, politikere, byråkrater, utbyggere og andre interesserte opp merksomme pa naturverdiene, klarte lokallaget a spa sammen penger til a produsere boka Natur i Skedsmo, en veiviser til kjente og ukjente område;s Boka gjør deg kjent med naturperler som Nitelva, Leira, Nordre Øyern, ravinene mellom Skedsmo korset og Berger (like ved E6!) og flere relativt ukjente omrader, midt i en av Norges mest attrak tive regioner for bolig- og næringsutbygging. Hvis du er interessert i boka, kan den bestilles gjennom Naturvernforhundet i Skedsmo ved Sverre Solberg. 0 STATOIL forandrer hverdagen NATUR U K1ILJO

17 i Vi Jeg I Det QNytt fra NaturvernfOrbUfldetj Krever vern av skog Nordland: NaturvernfOrbufldet kre ver at Holmvassdalen i Nordland må vernes i den pagaende verne prosessen. Statskog har krevd at vern av flere av omradene ma stilles bero er overrasket over Statskogs syn. Det er dokumentert at omradet har store nasjonale verdier, sier generalsekretær Tore Killlingland. Anmelder Iandsteds millionær Telemark: En grunneier pa Skatoy i Kragero er anmeldt av Naturvern forbundet for miljokriminalitet, etter a ha drevet flatehogst og ter rengtilpasning i strandsonen. Miljo vernavdelingen hos fylkesmannen i Telemark er enig i at noe av arbei dene er lovstridige. I tillegg har sannsynligvis grunneieren drevet hogst på nabotomta, som er eid av Statenhar aldri sett pa maken til naturvandalisme og selvtekt, sier generalsekretær Tore Killingland til Mi lj D Du r n a len. Gass stopper miljovennlig kraft Telemark: Naturgass Grenland vil levere gass til oppvarming av ei hoy blokk 1 Skien. Det vil ikke Naturvernforbundet i Telemark ha noe av. Leder Tone Skau Jonassen mener gassen vil fortrenge mer mil jovennlige varmekilder, som varme pumper og biovarme et intervju på ty i vinter sa administrerende direktor Grant Gundersen at det ikke var aktuelt å bruke gass til oppvarming av boli ger. Vi konstaterer nå at det ikke spilles ed apne kort, sier Jonassen til Varden. Aktivt i Sandefjord Vestfold: Sandefjord Naturvern har levert en omfattende årsmelding, og trekker spesielt frem atte saker de har vunnet i lopet av fjoraret og tiden frem til sommeren. Sandefjords blad presenterte lokallaget og de atte sakene i en seorre artikkel, og meldte at (<rekken av debattinnlegg for og imot SN5 kla gesaker er lang som et vondt ar og volder av og til plassproblemer for Sandefjords Blads leserbrevredak tor» Noe å være stolt av for Sande fjord Naturvern, mener NfNNV redaksjonen) Krypsivet ligger tett i flere sør landsvassdrag. Ingen vet hvor for planten har hatt en eksplo siv vekst de siste årene. Nå truer den fiskens gyteplasser. Flere steder har man forsøkt å ta bort krypsi vet med grabb, men å gjøre dette langs hele vassdrag er arbeidsintensivt og dyrt. Vassdrag på Sørlandet gror igjen Aust- og vest-agder: Flere vassdrag på sørlandet er i ferd med å gro igjen med krypsiv. Årsaken er ikke kjent. A cl Sorlandsvassdragene har i lengre tid vært forringet av sur nedbør, og en stor innsats har blitt lagt ned for å kalke vassdragene, slik at den naturlige floraen og faunaen skull) komme tilbake. Na er det altså nye ( trusler som forringer vassdragene. gjelder forst og fremst fire vassdrag: Tovdalsvassdraget, Otra, Mandalsvassdraget og Lygna. Flere eder langs disse vassdragene er krypsivet nå så tett at en voksen mann kan sta pa det. Sivet vokser tettest ved gode gyteplasser, og for trenger fisken. Det verste er at vi ikke vet hva dette skyldes, sier Gun nar Ervik i Naturvernforbundet i Vest-Agder. Krypsiv har eksistert i vassdra gene før, tnen det er først de siste arene at veksten har tatt fullstendig av. På Naturvernforhundets lands møte overrakte fylkeslagene pa Sør lanllet en utfordring til miljøvern minister Knut Arild I tareide, med beskjed om å få kartlagt årsakene til veksten, og gjøre en innsats for å rydde opp. Det har vært forsøkt å grave opp den uønskede vegetasjonen, men det blir veldig dyrt å gjøre det langs alle vassdragene. Vi ma finne ut hvorfor planten har tatt fullsten dig over, og sørge for å minske vek sten av krypsiv hvis vi vil redde vassdragene som fiske- og rekrea sjonsomrader. Per i dag er det omra der der det er nærmest umulig a fer des mell hat, forteller l-n ik. Fylkeslagene har enna ikke fatt noe respons fra miljøvernministe ren på sin utfordring. Kristian 5. Aas hund som formann etter on iorga- sjon, meinte I lagen. Både ansvar det gikk inn for, noko til liks med fl e rs niseringa i r963, og i dette vervet og handlekraft var pulverisert. Finansdepartementet for finansi utretta han mykje fram til E969. Viktige saker lag under fleire elle verdiar. Etter kvart sette H age, Dette var pionertida for det departement, som hadde heilt nyskapningen likevel heilt andre moderne naturvernet i Noreg. andre hovudoppgåver. NORGES NATURVERNFORBUND Norges NaturvvroLorbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo, Norge Bnsoksadr: Grensen 9B, Oslo Bankgiro TIL Faks E-post: natarvernn5natarvern.no Internett: w,ses.oaturve-n.no Med lvmskont i ngent: Hovvdmndlvm kr 330,- Penslon.ster og studenter: kr 175,- Familinmedlnm (vet, inkl, ett BlnkkulL-medlvmskap) kr 420,- Familiemvdlnmskap pvnsjonitteriutudenter )mi BlnkkulL): kr 200,- Livsvarig medlemskap (inkl. Natur & miljo): kr 7000,- Medlemmer av Nor;es NaturveroLorband er,rutomatisk medlem av det lok:r7 og fylkeslag vedkommende soknnr til. ØSTFOLD: Posrodr.: Postboks 220, 1702 Sarpsborg. HORDALAND: Posrodr: Boks 1201 Sentrum, 5811 Bergen, Besoksodr: Fylkeshuset Sarpsborg. Besoksodr: Jarobsfjordvn, Bryggen, 7ff: , E-post: Bergen. TIL , Foksz ostfoldvsnaturvern.no, WeI,: wwss. naturvern.no/ost LoIrl. Leder Pål Bugge, TIL: OSLO OG AKERSHUS: Post- og besoksodr: Maridalsen. 120, 0461 Oslo. TIL , Foks , E-post: noas noa.no, Weh: Ooglig leder: Gjermund Andersen, E-pout: tjermunds noa.no. Leder Stein Erling Birkeland, TIL HEDMARK: Posrodr.. Povtbokv 139, 2301 Hamar E-post: hedmarkl.unutarenrn.no, Web. www. naturvern. no/hedmark , L-post. hordalandi.snaturvern.no, WeIr: SOGN OG FJORDANE: Postodr. Boks 470,6853 Sogndal. F-posv sognfjordanei.snaturvnrn.no, Web: Fylkessekreto:r: Astrid Kalstveit, TIL MØRE OG ROMSDAL: Post /Besoksodreaue: Storgata 50, 4 ntg., 6413 Molde. TIL , E-post: moreromsdalr.snaturvern.no, Web: www. n ata rei ro. no/moreog rom sdal Leder Oyste n Foldvn, TIL Kontrrktpersorr Lars Mæhlum, TIL 71 S , (p (m), E post mahlumu,onlinv.no OPPLAND: Posrodr Postboku 368, 2601 Lillehammer Besoksodr. Storgata 89, Lillehammer TIL , post opplando nataruern.no, Web. wwsv.naturvern. no/oppland. Fylkessekreto. r Charlottv Wrist Kirk. Ledi r Er k Wold, TIL )m), E-post: erik-wc»online.no BUSKERUD: Postode: 3322 Darhu. TIL , Fast F-post: huukerudssnaturvnrn.no, Web: uvrn.rroibuvkerud. Fylketsekr: Per Oystein Klunderud VESTFOLD: Posrodr.. Ovrr Lantgtt. 27,3110 Tønsberg. E post: vrstfoldi. natarvern.no, Web: wmm.n atu rev ro. n o/vvstfo Id. Kootokrprrsoo: Bnrnt Bakkevik, TIL TELEMARK: Post- og hesoksodr: Vetle Mulesu. 16, 3944 Porsgrann. TIL , F-post: Web: rvnrn. no/te lvmark AUST-AGDER: Postode Post hoks 327, 4803 Arendal. E-post: austagderia:naturvnro.no, WeIr wmm.n at u rve ro. n o/av st-agde VEST-AGDER: Postodr. Boks 718, 4666 Kristiansand. TIL , Las: , t-poat. svstagderc.cnatarvvrn.oo, WeIr wwm.naturuvrn.nolvest-agdv. Leder Torhjorn Frvdriksen. TIL ) (a) ROGALAND: Postodr: Postlsoks 441,4002 Stavanger, SØR-TRØNDELAG: Postodr Boks 706, 7407 Trondheim, Besoktodr: Mankegt. 27, Tiondheim. TIL , Foks: 73 Si 27 27, E-post. sortrondnlagi.»naturvern.no, I t/eb: g. Leder Ottar Mirhelsi n, TIL , E-pott: ottai. ni irhelse si :ot.ntn a. to NORD-TRØNDELAG: Postodr: Boks 132, 7702 Steinkjer E-pout: nordtrondelag: rnaturvern.no, W b : Leder Per Flat berrr, TIL NORDLAND: Postode: Boku 1447, 8602 Mo Rana. E-post: nordlandi naturaern.no, Web: Lede,: Erling Solvang, TIL TROMS: Posrodi.: Boks 924, 9251 Tromsø. E-post: tromssunaturvnrn.no. WeIi: Leder Cvriliv SteL6 n, TIL: PINNMARK: Postode: r/o Vigdis Sin, Bvrgvby, 9840 Varangerisotn. L posr Linnmarksunaturvern.no, WeIr: Leder Dag Elgvin, TIL BARENTSHAVKONTORET: Postodr: Boks 10,8082 Lv:nes. Kootoktperson: Gunnar Alhum. E post: albumi.uonlinv.no, TIL , Laks, NATUR OG UNGDOM: Postodr Pb 4783 Sotinnberg, 0506 Oslo, Besoksodr. Torggt. 34, Oslo, E-posr infoi. nu.no, TIL , Laks: Leder Ane Hansdatter Kismul Besoksorir: Lokkev. 45, Stavanger TIL ,Foks: , T-post. rogalandsenaturvnrn.no, Weh. ssww.natareern.noirogalandi. Leder Jorand Uboe Soma, TIL

18 I lliii ; på... Aktivitetskalender Få mer løpende informasjon pa: Vinn et sitteunderlag Marint foredrag for grupper og skoler Muligheter for spennende foredrag om hav, marint artsmangfold og korallivet på norskekysten. Kontakt: AlT Ring Pedersen, arpcdinaturvern.flo, Vàr norske kyst har koralirev i tusentalis og et fantastisk rikt liv med mange arter du kanskje aldri har sett. Et spennende og for mange uutforsket omrade. Sommerhalvaret kan vi by på hav- og artssafari. Kontakt: Per Erik Schulze, pesconaturvern.no, OSLO OG AKERSHUS Informasjon: www. noa. no Skogstur på Mellomkollen Kveldstur til Mellomkollen Ta kàntakt pa telefon eller epost Hyttetur til Finnerudseter i Nordmarka Bli med til fantastiske Finnerudseter med andre naturven ner. Gjermund Andersen, daglig leder i Naturvernforbundet Oslo og Akershus, er vert. Ta kontakt pa telefon eller epost Tema: Fornebu - utbygging og naturutfordringer Mye skjer pa den tidligere flyplassen og i omradet rundt. Ikke bare utbygging: Naturområder skal reetableres. Noen av de mest artsrike omradene på Østlandet skal bevares. Mer informasjon: wwwbaerumsflaturno, Jan Schwenke tele fon eller Pappa og barn - nettverk Naturvernforbundet til byr en ny arena for pap paer og barn som sam men kan oppleve naturglede og gjøre en innsats for nærmiljoet. Bli med og opplev eventyrskoger og «ville naboer». Kontakt: Hege Hofstad, , Hele aret 21.september oktober Oktober Småbarnsgruppe for naturvenner Naturverflforbufldet i Oslo og Akershus vil etablere grupper for mødre og fedre hvor smàbarna kan treffes i barnevenn lige omgivelser. Kontakt: Elin Tyse, , Bli med og registrer nye eventyrskoger Det arrangeres en rekke turer og befaringer i regi av lokalla gene. Du kan ogsa bli med pa registrering av nye eventyrskoger. Egne brosjyrer med kart om informasjon om even tyrskoger og egne omrader kan lastes ned fra Ta kontakt på telefon eller epost gi e rm u ndciin ca. n 0 BUSKERUD Informasjon: Utstilling fra Trillemarka I Skogmuseet i Elverum stiller Naturvernforbundet ut naturbilder fra Trillemarka. Fantastiske bilder tatt av dyktige naturfotografer. Informasjon: www. naturvern. no/hordaland Tur til Svartebotn i Åsane Demonstrasjon av gjenvekst etter skogbrann. Turleder: Odd var Skre. Noksa krevende og kupert terreng. Gode sko er nødvendig. Ta med matpakke og drikke. Pomelding pa tlf eller hordalandtenaturvern.no. Tur til Langevåg på Bømlo Naturvernforbundet Hordaland inviterer til befaring til Langevåg på Bømlo i forbindelse med at Statkraft har plan lagt et vindkraftanlegg i området. Informasjon og pomelding: NORD-TRØNDELAG Informasjon: Kontaktperson: Per Flatberg, , per. flatberg(eistart. no Fra august Jubileum 1.oktober 90 års feiring NaturvernforbUndet i Trøndelagsfylkene er 90 år. Markering lørdag i oktober med foredrag, ysbilder, presentasjon av jubileumsbok og utdeling av trøndersk natur og miljopris. Møtested: Suhm huset, Museet, Elveg. 6, Trondheim, kl Velkommen! Tur til Leinøra forbindelse med 90-års jubileet blir det også tur til Leinøra, med program og opplegg med museet. Mer informasjon: wwve. naturvern. no/nord-trøndelag Hele året I ROGALAND Informasjon Sopptur til Meling i Høgsfjord 25.september Soppturen til Meling i Hogsfjord har oppnadd status som «klassiker», og går siste søndag i september. Hele året Hele året I 1.september 2.oktober 2.oktober i og gjør. et i 0 sitteunderlag loddes ut til de som (0 gar over til aaltegiro før 0. oktober. Sitteunderlaget er av høy kvalitet og nydelig ull vevet pa Røros-Tweed. godt miljøvalg -, Gå over til avte: innen 10. oktober og du har mulighet til å vinne et av våre nye sitteunderlag i myk ull fra Røros-Tweed. - Når du går over til avtalegiro vil en større andel av din medlemsstøtte gå uavkortet til naturvernarbeidet. Hovedgrunnen er at vi sparer træ mye porto og administrasjon. 5% av medlemmer har allerede gått over til avtalegiro. Dette gjør det langt mindre kostnads- ogtidkrevende og er mer miljøvennlig. Vi er derfor svært glad om du velger en elektronisk betalingsløsning. i Takket være din støtte og medlemskap kan vi fortsatt gjennomføre mye miljø- og natur vernarbeid, og ikke minst skape naturglede gjennom våre aktiviteter. Fyll ut svarkupongen på baksiden! NORGES NATURVERNFORBUND La naturen gå i arv! 34 NATU & i,,.jii 3.05

19 opplevelser. sider forlaget, vere en «tøff speidergutt»., 1i IAvtale[äIlfl næromradet til jakt- ogpelsjegerliv gamle og nye ernæringskonsten diske opp med en «trylleburger n, pa sykkel, pa ski og med hunde tull gjør det interessant og enkelt for sider \inlei friloftsbarn. I II I 1s i frilufts inger W. Anund- Det er god beskrivelse av hvor man foreldre pa alle nivaer. Kirsten Winge. Bøkene beskrivelse av hvor 1up Isnntt i n I Inn, iil,l,iie positive opple med nydelige sommer 1mleIuIgi 0090 Oslo velsene. Dersom A 63 vakre fjell- ning for turinteresserte Landbruksforlaget lille l d tor-serie diskuterte proble henholdsvis Norges godt kjent der. Vi blir inneholder tydelige dem. 11 aldri sur? Godt å vite på tur jen. 111 friågfrilofisliv,fri Likevel blir vi som friloftslivsinte forholds 1sIriet å Bøker!J Iulmiliclnsicllcm 420 kr/ar J j I lcts tel mcii cr kr/lr [J - I LltIll1I/ pl-ncjcrrlislrrltciii-lrl I7 kr, li li. Il,:. 5. bt.iticinie.ltt-r ks-llii.inirdt- lretalinger llsrnsllilii-. -i bk ii--ki. ti rikii. i _itiliiiiene--iki-llct.ri-irili he-t.il:i,ieiciic le.:.: il Cliii titlrltigmedclagenlertrgiilie-rrlincei irppeliililirai-r Natnrereiti 11:11:: iitriitil Iri-tjirr- liii gi: g rilire- iiclitlriilg-_i_ einasbiitrkei I. Nærmere on, gjennomlorcogen at betalingen i t dl liinenliriiintr,re-r g der IasleAil_Iee. IL uker nngittl e-t.rlrrguiag Sele nmdetnen \siulec mdi ur iii Is-I. r kniiil._tellriukiiirbkekenlrmlllrrt i:: lirgu-um gjelder. llsl,rluir crrirllilu-u kiurlei cil bli iil._k di nilrui t. I.. Iii liii i il: -lii: llilalingsrni likkelrln g1e r miii: Iilulilicliiili ti til n,. k nill iii ti ttd iiii-n. trtirirn bil ir ren ke ut at aenrut raklig ei-inn ikke k.in-aiu---inin ruuiu Is- ili:r lcg 01v, irlinktr lcriiellgie llliueilelllskel lkleitl1t IhtuilS)llllV ) ki ir Tlckk lflifl klllllct Ii cr(1): [3 rilelilici [3 kx li Lii [ te [j ar c1 Uekk er kr.: [3 [3100 [ w! iruicrp kr la t5illli ek5lrl gaver stil 0 cr)1)tlelli iii lit Iliri sin liii titil elekki-i et r i-en klln kriur leu 1kr,: II-Il (1.11 Il I li i el_i in III re, crg ci li-kker alel ::i lille Belast mitt kontsnummer I I I I I i I I Jeg c,eter ck,ellel eie! 14 leir ga cl IllillilIlt 5111) -1201)1) kr ar Igielilvi ikke- ktinliingenl), elg 1)1)141v )rl-lneeiiecegi 111cr lei eiir)li iieteltg li) ck_i:ieellet-klelralel I I LLIIL 1uei eetcenills-e le r t _llcrigilc)i er 1 klev kcrirl.il4eel 11:11111 liii hit) IlI1C iikk kr, Li Jegenskerikke 0i ein Vtl i lihiti riil,il le ili- lvlglii-kuirliip. 1r1rlliil_il I_i lnikeiiilit clviii hnikii cilelirrie mi lili i,l}i dl 0 I L I 1rilrerir il,) -1:111- ielili-nie_:eitiit-linlitiiuimit I i-rrr Iri;_L_iltirk i iiuu i mill ninnnii I kurrntkvenner km betaler nar Irrlalergent kke lii,si.ii-ein_ ui inn riieltitn- rlmc I.-eirlue-tglni,-ll_iiile.se.ll,,rmm,l il aeegell lie_eletig-elier cii lrriil:rgcnerttaki kutitie k leelliiniir Le ii niien le i mii I an I et ilii 11411km et ille ansvarlig leie Ii,cleeslermlle leir nr Li-Liter le, sone keleii-s let,lnerlel ii-i len nn li 8. Ilr,rkens an-war reell elrsilrkrl lrel.tlrlrgcilurriilreirg rrr.r Sankenerancsarlrgiiirelieev-uip Ikrie einlni ini-niitiikneigiisini ii_i ccc:: be ler -i )rileirl miii as-iersinkrilreit]nignnii-t hull. i petitkt7 ener. Delte_i lii dcii Lki-eliinuirni hinii Li-I-i-ni krlili-nninlrnlnl I rik nlk-ittrn IInnnl. Li i k in I inilr-]crk niiili.rlil _tlial.iliiliilr il limni g rireiili ui.ikei,ilie-t iliri_inniil Ira eiirii--. li_lki-l- mmc in li- ni-gi _ie imiiilii etikk i_i re-i Inte i-., liikii1nrn,a _ic keitsirr lie-rfng _tt ltd 111 1: elg,_i h- ncuuiie e.i,( i etke ini-_lli ii.k rio ku-mtilet-,-ril.eui i-ni-lit ii-in tetlt-ttcig greink miii- Lrnii:c il nei ei tt trrui rr -i- er gnirllii.nkl niuiuilritie leiikielil ilkeiiil lei, nni-h Inn- in ille in I_kiilr,rinkeIrn iniriti in,, clii Itin ttii li LI leirelahlermng er_limeik t \litlul. ni nintrgit il Imirkin iisichi-n_tillii Linnil:-eii k Il. Pr ni ccl inn Liutkeitiilll_uiilr lnknittl ir iinit,eltlumil_ilii Iliiilinciitrils Lktti_tlliinikiinlil.inhiilniitrlsnl, li Iii-rrreurtl,-e titliii,iu lit i-i. c-rem-eiri:inii :-, Iii --il_i --I :k_ii iiili-i i-ol rili-,l.iii:iil_i-n I)::m. -mliiumu li: st_il _gii:ni t u-- g ei--il il ic-- i ttrtt-riilirrlii-enilnililili-rnlreli-iligi-nie le Iil-rilsi p eigii- tllrclleile le-inn Iii i Inntg et i Li ni skal be li i eiiliti lii lrnic I lrli.niclg-ineile.ikri Il_I ircirmtrg ti lvtalenilk.,rrnr II ilitik.itit-t,ii reci IL Ild le laleiltiliell ni inke erliliginiunllimrltetiimrikkr ler: Li I Ii ltitrkiir-k_ii.rngti etc lininnilllilli rlliikkc-iig i (II I ds-i rrni-iigg-r- rc I rninitirer,n-tr il erpg i-ii4mli.çr.is 1iliilrii.iin uiilltti I ttgiiiiti lnii-m L cmli Cli ille k III -nr i- ii mi il nr-i-i kkei-ineilillkrlt-ninlrnl_t 1ciltenlel.inielie ti i:i lielig )rnii-ilen kiniliele tciilelintiileile IrlikLili_: e-nkiu _-ilmriiutte lellllrliggei iinirili_- in ni llsrcir pnilr cliii li_inike it kai elilr_: liii ni_ti; lite 14.Tt tsleltttti tg - llairkklitnnrrimtttki iliineriniitiie5gi I-i ti i IiInlene_InI ei ein.nil_ilitinlrlililk.irliilileilr nigini kinnen mii IiIeIt.ili-lei IIciks-i kd cierti ieliingiii len- :llih-ri i.itiitiiiiiliiiill å nitslla i ter kanl av belaling 1 i:t.11 I nieie i-il k, ti iltali ceille_rrl eie li i imnitl III rik k elg I 1 til clii eltil li in-kl, I lilli lite dli Inern Is Ii_ti li etlil icligi t11ei1 ilti4el ilit4iillltgc le Ille-is..\iligi in I len)) kl 1 kr 11111) pr 1ic er Glimtvis gjennom boka og i Dette er en interessant del, som dcli et altomfattende friluftsliv lese at bade barna og de voksne har Jeg ønsker å betale min kontingent/gave til Norges Naturvernforbund via AvtaleGiro. IIn,I[ milien nar de tar turer bade til fots, sanseinntrykk. Bare av og til bytter plukke opp for enhver som ønsker sn, Nettopp hovedfokuset pa frilufts to drar ut alene og bare er kjærester 1ri regi 1 Iicirl-camtr 1.; di i,:nt.i 1icn eli.itkiil Itil ti k tnili ci IL i-leir :insiei)r I-I mmmii. i, --enn gisttlbetalingssinunat_mi 1111 iiui-l,ce-uiel I,ier III liluitk 1i ti 1ii-r rreiil,itle,i 2tasls-lnetiliutvsmi 1n1neliaeellsrmlnt uiuimr I 1i,,kl i, -i, kne: I Kort hmlnismlsmas lstmimi \:nlesm eer en -, - limai,-n gir-mr Inanlk Iii l-iie_iink;imup In ga lul imlm li-glir gen ned å helostekn nut inn kituilni ru n iliu u teirunuii Iuliit Il-Ii nugiriemli_nkimnkuninn ler taniiiniailtlgiiu Illre-In_uluignkr,t unieng:lunug,-iu i i it ie-a_ueimrrukuui lise bu-rilu l.-tiuslillet liinnu:li niiurlrnmiui-iuup li irmfallsn II iirmrssielr lln Nen. ir.uikt I mml ltn_iiii e_eulnuiimile uesembslaienunet-t-iitiiiaile_i et_i_n 1111,1 sileini siiili til_i vel til banken Detmirmnli i piiiukr i ntutmir:iinn Senesrnii ekiget Ieruri gu g-neskilluil_ile-nt ili-it-iurinrell,ar I IiIIti titi t tnmn el1irtellllenlkmigtlinigi u semnkiilrilrleeiet bil iigntnigu nigtulilun IS Ille n II pnnltd, keltinli lle-iale rkanlmrntilil_gu il hull llen.ilutngrkolnktinn_iniim Itit I n I li mmm li) eiun L15?rantulmtmetll :lceneltnii-m rnit nnrt-gnlrnk In bllrli niltiii,lml I. l ieiiiliii iiniluiii,ei\t Li n. kalic-im i -uiiem- Lm-u ner sammen- mr iei eininik,-ue--, eniun e ien genn k: I mirmiu-neleniinrshetaitniiunruuilelimg 1-IIug_iul.li.iiLe-ik.tIgiIre Iuti u nuimnnltnniuueirl iii ILeiilaliirgnultuill,isi-ui eiueen mmdl. iu.,unilieil-uinu-. nugi inkke iutim L1L lit, i sum n k 1r)ni-mII e-,n,iurl ilib lin mn, innn I inilmm tnlm ti-il ii in lig rntuunurer ti Ir_iuul inlnluunnuei ilhinnlrrme reluuiuuiruitg Ptr In LeLnII en pi nun ui ni nneumiinigikrm-æregiueni ni li til inrin inili s ki-nt.,intiniltinkiitlnaliitali ninntnitlnilt L,ikni IIitlkeulkltn kki-iiinii inlmin,inneumilu rl sanilykkelnalnelulmn ntiid tiiuilik.t t - in k n kiinieeliiilliilml Etfeniilrlne-IIuI-nu.t i \tt,ni iitttti nt Il nm k-ntlaulclruarsei seietiriiirtiprinkld, len LiithIiteimn k_ii Imemlastis, Il,mnmkemlsknl i intel_nk ei niitm tmirtmu niiiitiuiin uirnt,ki_is 1eiuiiu i, 1i1mumhiiele li I.i)i-l Ltiii n iig eie il liii II, liilm_ikektiiiitntiiitmi inueelig Inn i luet -nu mii t In nthi betaler de ineiuuu li Ille niu v n, le-li. I_I iinii_iui,irs_i i I kl IIilcnIl I ni-ti I li ni I min, I in lmiremtiiungernine- Isvsdagur imrrl i ltn inniig imkeillinkil inrini Im ihte I i kr il\_ui ii tnknl iuu,--ltn ni giignnitnsi ninie Iniiliiuuu nu Lit i ug Iiln1eninLhilrrn IsI i-iirinig_ti Ili-I,Ieln Lnnitrlt e1r1ri tninl nt liii Len nl i In glenn lig ti lilmundt ei s arsel Letrlnn mm ii mniruungiuneu Lntmkli Pe l,nti n oil I Litt kik hr il kiunsnlnlin I rutiiuliu lig ml I nth 111iitnIiim li imilii ui-turnlmlitnli IinIIi.,lnlu iniklniiiliinelsrin-e-iiillneluli t lå,nknrmamjenetmlueiilnig-ltumu-ii I iuileie u I IlkitLi 1 IIm nnni Iinlulngllmltmlålelnmheirtdellknihllngml_iiilii_lniueI.,allatbelaIinii_niuiiitliLmei Li til,- lktaimni uuil-urlliniiuclns, mrn b,ru-li gberinu ateine-i il..erninkespoaktotli-eguigii-i Itinsmutrti-ue in akr:e Le limktluuigenueul_lil,ii 1 li I pp dette Vi far ta dcli deres opp velser i boka FRI Jriar.friloflsliv, seg fra sine latrerjobher vet! øytun et stort utbytte. Turgleden smitter Iin; ner,l II eiilu nniiiugåannui iiiiuungeii,itiismiut-u nlluneiigkiur 1nnulLI nieulgn gi mmm kti. betrakninger rundt det a la barna ta de voksne og erfarne friluftsmen IItrlke-itlel,liirmaltknrnltirt itirniiile-li-n eliktriniet pr Ii-eilern keittleliurelcilii_lcipceilrrkallrelaslt_s Ileinimnniciel mkkecrclek,ittrg ga keitlciell I b Ialilrgsellg Linl tiiriki-lliilrili I line palcrlgcilrelcsir Leetigitei ilnii eli Li nlgskiinilrell le el belalitrgskrar IruisI sninnlle le liliilgselig 1111 banken inlet issi in iernllnn L,-nl ni kli lilgi li irttingi nii Is belas el kmieteien esenltirll be ilki- ut her l.e leger setitt tkke bite eiteimserellelrt Ilelate re anssarlig tcniii itnii LIe reintni kl 1ra kenleen Ved i-ieiliekk Inn le betaling n_kl-gi-uleunilinri-lil iltstkcnsitnlttesnhinierluei,iurlnli-nblibrlmiletmlleltnleai Iiaeke.re-. ri errm allernalti- iut-rilstg el_rli_ l:ilettti_isetirltl _lienltitul lie l_u.eleteui_ii,rias I_ilLe-il li_rik--is i I sigl_l i-ite i le-i ile-n ilerncituu iu-litc giriiinllrksn ii:utin e-re-n re I. eingikr lei-i Om du ønsker famillenlee0ellrskap, skris - navn og [-dato på familiemu-dlemmenet re 1.5 rett ml a be-leste betaler med etc itlrrkkrcenle IAvtaleLëtltl \VJ Ol i MI [1CM KUN1)I O(IJANK 1ri In-mm \ilulei, imli n_lntie t i 1nI Imin _Iiiimeg vis ett og fire ir, da de permitterte med seg sine to døtre, pa henholds ren pi nært hold gjennom fire irsti der og alt dette innebærer av bare er en dagstur eller helgetur i pig og Inger Wallem Anundsen tok pa tur. mange. Paret Lars Ilaukanes Krem Flotte bilder og en lettlest tekst gjerne kunne vært utvidet. Boka skje legge lukket pa for planene ti! ger ferske turvandrere stifte med to sma barn hele veien vil kan leseren i følge den lille villmarksfa foreldrene pi a ta seg en tur alene flere kan drømme om, men i ha Et friar fra jobben for a dyrke naturopplevelser og friluftsliv er noe folkehøgskole i Alta og gjorde net spann Turene spenner fra isfiske i deone boken skiller seg ut fra andre bekjentskap med nye terreng, mens etterordet apnes det for turbeskrivelser. 1-ler er mange rad i Nordmarka Det er inspirerende i lett over pa en leser som spent føl neskene gjør seg nye, rike fremstiller turlivet med barn som i Alaska. Sammen opplever de natu uiaeannmnn for i dekke sitt «voksentur»-behov. - eneste gang far vi En ogsa lese at de v med smi barn er det som gjør at a ta med barn pi tur, selv om det Utpåtur NAVN: F-OATO AORESSE TEL POSTNR.. POSTSTEO: E-PO5T: 101 bls)lesmil,il \N\) I kule, uni,le i nknmii f I I I I I I I i I [ I I I I I Norges Naturvemnforbunds bankkonto er iei.hieiimr kill kti) nittl- 41 II I kimos , lnvntk iimivinss \cegie 5. aril c lillii ISIIIiti, ) cisln 1tkr 342 mlii UIU, 0)01 k lrht Svarsending 0362 Naturvernforbund man kan finne artene, fuglen Det er god blomster og 63 og farverike bil biologene Ove Bergersen og vanligste sornoieij ugler er skrevet av Vin vanligstejje llblo;nster og Vire hestar av søte og nyttige bøker som mark enda bedre. Bøkene er snoa og lette i ta med. Dessuten er de over siktlige og inneholder mye nyttig informasjon. Oppslagsverkene er hard behandling. Alle bøkene er nybegynnere lett skal kunne forsta skrevet slik at barn, familier og plastlaminert og taler bide vann og gjør opplevelsen i fjell, skog og Cecilia og mm Henrik Sønstebø lig har fitt se begge sider av medal igjen og undre oss over om vi virke resserte nybakte foreldre sittende møter mellom mennesker og natur. ert mer som en veiled sti, ville boka fung er lagt pi de hovedvekten mer som kan opp man i større grad fritt, og vis knirke lujïsbarn» serverer oss mange vakre Pernille Berg Neste gang du er pa tur kan du jo speidere og i denne boken deler de Innbundet 263 Johan Steinskog, Anne Margrethe ere ambisjoner enn a servere svidde sen og Lars H kan finne dem, nar de kan spises, 2005 ilfatpi turer skrevet av Dag at det skadet De spiselige bærene deg kan du se frem til 6o sider med legge en «laks i sovepose» eller ser og bær. 1 Ivis dette ikke skremmer og plantene er sortert etter farge. Naturforlaget sere til litt mer enn blibær. skog og fjell. De første sidene inne Peder Songedal. De er alle gamle Boken passer for deg som har høy 48 spiselige arter man kan finne i Krempig spesielle kjennetegn, samt gode bil- FRI fridr liv, friluftsbarn der. Morsomt for alle som vil avan Alle bøkene koster 178 kr og de har 64 Pa tur-bøkene bir gitt ut av Landbruks en skrevet Spisclige bær og planter. I denne boken blir vi introdusert for Bergersen og Winge har ogsa hvilken familie de tilhører. holder advarsler om giftige planter ting som kan puttes i munnen uten grillpølser pi tur. Du finner 40 oppskrifter pi original og enkel turmat. spesielle kjennetegn ved dem og Langhus, Vivian Wærenskjold og

20 381 NArUF N MILJO 305 I sommersesongen går det daglig rutebåt Les mer på gere forsvarseiendommer, som sa skal sette av et større beløp til frikjøp av tidli Oslofjorden. Ifjor ble Bolærne selve sym get omgjort. Nå eies øyene av Vestfold Bolærne har regjeringen nylig lovet a Som en konsekvens av debatten om bygninger som står igjen etter soldatene. ikke minst fra bat- og friluftsfolk ble sal inngikk kontrakt med menigheten Fram til 2004 tilhørte Bolærne Forsva til friomrader langs kysten. bolet på kampen for allmennhetens rett vedtatt. århundre. helga.,y Skjær og les. Bolærne middag. Og nar ikke fangsten kommer til tilbehør, ingen skikkelig omga. omdannes til en presentabel treretters. mengden en bivirkning som ikke lot seg kjøkkenet, må kjøkkenet komme til fang kunne tilby. Sa skulle naturens gaver var å fa kloa i mest mulig av det biologiske mangfoldet skjærgården ferien tok vi bil til Tønsberg og rutebåt til Sann skulle det bli. En fredagskveld i I Alleman nsøya hjem? Det er da så fint i fjæra. flyndre. Vi agnet opp med rekene fra viken og var lett å lokke med løfter om tet jevnt om sjoørret, og fotografen om get med hver var fiskestang. Kokken pra mer. sten. hvorfor må vi ta med fangsten ble mørkt sto teltet som det skulle, alt v., Fotografen hadde fortsatt saus i munn Altsa ingenting å bære seg over. Før det gjør vi, sa han... /. Friluftsresturanten Naturen Kaféteste fl. Vi befinner oss to hundre meter fra kaia pa Tre slag pepper å drive sjolberging i det enogtjuende tror ikke de vet hva som kreves for om rekene fra Rimi på Nøtterøy. Kukkens ansiktsfarge begynner å minne Folk Jeg I - ren gamle dager Pusten i gar og det knaser grus. i fiskeutstyr, kokeutstyr, steikeutstyr, serve Blomsterlukt i lufta. Godt og varmt. Tolv vakker sommerkveld. Trost. i krattet. kolli på tre mann betyr fire pa hver; inklu Bolærne, i jevnt sig framover. Det er en pepper, lime og smør og frukt og grønt. dert ryggsckker og telt, bøtter og spann, ringsutstyr, vin av ymse honiteter, tre slag pa. I lan pastar han er enig med kokken. get og har muligens ikke fatt nok å bære Ingen sak å bli svett i panna og snål i ben var det urimelig varmt heller. Bagasjen og armer. Men fotografen er spretten i ste ro fra 1-lardanger til lofoten i februar. Den turen er jo så. å si flat hele veien, og ikke gamle dager skulle folk tross alt bare pastar det var tyngre å leve av natu det stjerner i hundrevis, like over kjøkkenet, og enda var det ikke skikkelig mørkt. guide. Natur & miljø satte sommerens kafétestpanel i ei skorte på Bolærne. Der hang Det finnes restauranter som skryter av at de har ei stjerne eller to i en eller annen PA VARMT SVABERG Ceviche Tekst: Jon Bjartnes. Foto: Kjetil Bjørklund Kokk: Tom Erik økland bok og la ut om stekte sjoanemoner, kvei tesodd og omelett med akkar. Boka het båten. Dessuten var det ingen som kunne de ganske enkelt legge fra seg i forlangte at de måtte ha med mer enn jeg servere deg torsk kokt i sjovann hele Akkar og anemoner type olivenolje Kokken har fortsatt pust igjen. Egentlig begynte det lenge før, over et innendørs måltid, en vårkveld i hovedsta Ardis Kaspersen, kyndig pa kystkultur og den. Kokken hadde fått fingrene i ei ny innehaver av Kongens fortjenestemedalje. Kokken var inspirert. 1- ristelscrjrcijjord ogfiære og var skrevet av søla med kjemikalier i nærheten, kan man ta en tur i fjæra, plukke med seg omtrent hva som helst, dra hjem og lage en delikatesse. 1-Ivis Fred, Eller --Alt kan etes, mente han. du gjør narr av oljene mine skal foreslår fotografen, og det blir nesten alt. Sa lenge ingen har r ». i , - -- :,» 4 i...,,. selveste allemannsøya Bolærne. Mandatet medhrakt var plassert og vi satt på svaber Ifølge kokkens forklaring var bagasje fra Tønsberg. fylkeskommune og Nøtterøy kommune. åpnes for allmennheten. Smiths Venner. Etter kraftige protester ret. Så skulle øyene selges, og Forsvaret På østre Bolærne kan man overnatte i øygruppe i Vestfold, ytterst i Det Men Uten NAFLR & VILO 305 i 39

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Skolepresentasjon om marin forsøpling: Manus til PowerPoint/pdf

Skolepresentasjon om marin forsøpling: Manus til PowerPoint/pdf Skolepresentasjon om marin forsøpling: Manus til PowerPoint/pdf [1] Drømmen om rene strender [2] Tenk deg at du skal på en utflukt til en lokal strand. Du har gledet deg lenge til sol, frisk sjøluft og

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. MORGEN Vi er utenfor huset, gjennom stua vinduet går vi inn. Det er en stue med noen bilder på veggen.

Detaljer

FEMTILEKEN. Hva betyr dette symbolet?

FEMTILEKEN. Hva betyr dette symbolet? Fasit: 1. Miljøvennlig 2. Rettferdig handel 3. Økologisk produkt 4. Gjenbruk 5. 3) elektrisk avfall 6. 3) kylling 7. klare seg selv 8. Herre, din jord Speidersang nr. 43 9. Colaboks 10. 4) Vann fra bekken

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad leseserie Bokmål m j ø s o r m e n og andre uhyrer Norsk for barnetrinnet 15790_Mjosormen_M_BM.indd 1 16-11-07 13:32:48 Mjøsa er Norges største innsjø. Den

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Mari Lindbäck. Kom hjem

Mari Lindbäck. Kom hjem Mari Lindbäck Kom hjem DEL 1 Katten min er borte. Det er en sånn katt folk legger merke til. Den rødlige pelsen, trekantansiktet, den lyse snuta, de grønne smaragdøya. Den er nydelig. Silkemyk å ta på.

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område.

Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område. Tjelta 16-01-2012 (totalt 10 sider) Sandnes Klepp sin behandling av jordbruks jord starter og ble en utfordring i Hegre område. Sandnes Kommune har en godkjent adkomst veg til denne nye store industri

Detaljer

Okhaldhunga Times oktober 2010

Okhaldhunga Times oktober 2010 Okhaldhunga Times oktober 2010 Kjære venner, Vi har nettopp kommet tilbake fra en lang sommer i Norge, så det blir smakebiter fra tilbakereisen. Det er en rar følelse å reise til Okhaldhunga, for når vi

Detaljer

Velkommen hjem, valp!

Velkommen hjem, valp! Velkommen hjem, valp! 60 H&F 08/2010 Mye lek Oppvakt liten kar Det er veldig koselig å få en liten valp hjem. Vi gir deg gode råd om den første tiden. Tekst: Nina Østli Første kvelden sammen med valpen

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

TOBIAS og MARKUS, begge seksten år, ligger/sitter på ei brygge mens de røyker og drikker øl. TOBIAS

TOBIAS og MARKUS, begge seksten år, ligger/sitter på ei brygge mens de røyker og drikker øl. TOBIAS 1. EXT. BRYGGE. ETTERMIDDAG. SOMMER. og, begge seksten år, ligger/sitter på ei brygge mens de røyker og drikker øl. Vi burde starta band. Vi to? Og så kan vi sikkert få med noen flere etter hvert. Jeg

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

DE TI BESTE LEVEREGLENE

DE TI BESTE LEVEREGLENE DE TI BESTE LEVEREGLENE TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: De ti bud (2. Mosebok 20, 1 17 og 5. Mosebok 5, 1 21) Hellig historie Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Reol for hellige historier Elementer:

Detaljer