Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0)"

Transkript

1 Prosjekt: Nye Ahus Tittel: HOVEDFUNKSJONSPROGRAM (HFP Rev. 4.0) 02 For godkjenning JH DB EISK 01 Sidemannskontroll JH DB EISK Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.: Antall sider: Side 1 av 90 Prosjekt: A Kontrakt nr: 1000 Fag: Z Dok.type: KA Løpenr: 0003 Rev.nr.: 02 Fase:

2 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 2 av 89 Innholdsfortegnelse Forord Resymé/sammendrag Bakgrunn for utbygging Hvorfor nye Ahus Den helsefaglige og teknologiske utvikling Overordnede føringer/ Regionale planer Bygningsmessig tilstand ved eksisterende Ahus Driftsproblemer i dagens sykehus Universitetsfunksjon Målsetting for utbyggingen Eiers mål (Helse Øst RHF) Virksomhetens mål (Nye Ahus) Prosjektets mål (Nye Ahus) Samfunnsmål Effektmål Resultatmål Helse- Miljø- og Sikkerhet (HMS) målsetting Prioritering av HMS i prosjektet Helse, miljø og sikkerhet i det ferdige sykehuset Ivareta miljøhensyn Redusere ulempene ved parallell bygging og drift Arbeidsmiljø og sikkerhet på byggeplassen Organisering Akuttsøyle Sengeområder, poliklinikker og kontorer Senterorganisering Organisering av støttefunksjoner Demografi og pasientgrunnlag Pasientgrunnlag og aktivitet Behovsdekning i Rent mekanisk framskrivning av pasientgrunnlaget Oppgavefordeling med andre sykehus Omstilling av behandling nye behandlingsmuligheter Beregning av den fremtidige bemanning i Nye Ahus (dimensjoneringsgrunnlag) Input til modellen Klinisk virksomhet Medisinsk service Almen service og drift Totalbemanning Nye Ahus Klinisk virksomhet... 33

3 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 3 av Medisin Oppgaver Pasientgrunnlag Kirurgi Oppgaver Pasientgrunnlag Ortopedi Oppgaver Pasientgrunnlag Fødselhjelp og kvinnesykdommer Oppgaver Pasientgrunnlag Barnesykdommer og - habilitering Oppgaver Pasientgrunnlag Nevrologi og rehabilitering Oppgaver Pasientgrunnlag ØNH Oppgaver Pasientgrunnlag Tannhelsetjeneste Oppgaver Pasientgrunnlag Anestesi Oppgaver Pasientgrunnlag Voksenhabilitering Oppgaver Pasientgrunnlag Nye Ahus s pasientgrunnlag Kliniske funksjoner Akuttmottak Observasjonssenger Poliklinikker og dagplasser Poliklinikker Dagplasser Senger Senger til voksne Senger til barn og unge Hjerteovervåking Operasjon Postoperativ Intensiv Fødestuer Barnehabilitering og -fysioterapi Voksenhabilitering Samlet kapasitets- og arealbehov for kliniske funksjoner Medisinsk service Billeddiagnostikk inkl. nukleærmedisin Oppgaver og aktivitet innenfor radiologi Oppgaver innenfor nukleærmedisinsk service...47

4 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 4 av Laboratoriefunksjoner Felles funksjoner Klinisk kjemi Mikrobiologi Immunologi og transfusjonsmedisin Patologi EPI-GEN Metodeutvikling Samlet nettoarealbehov for laboratoriefunksjonen Annen klinisk service Sosionom og klinisk ernæring Fysioterapi Ergoterapi nevrologi Journalarkiv HELTEF Fagutviklingssenter for helsepersonell FSH m.m Sykehusapotek Samlet areal for medisinsk service Andre servicefunksjoner Administrasjon og ledelse Kontorer, møterom og undervisning ekskl. administrasjon og ledelse Personaleservice Garderober Overnattingsrom/ vaktrom Annet personaleservice Kantine Personaleservice samlet nettoarealbehov i Pasientservice Vestibylefunksjoner Resepsjon, sentralbord og vektertjeneste Kafeteria Prest, kirkerom og kapell Pasientbibliotek og helseopplysning Pasientservice samlet nettoarealbehov i Sentralkjøkken Sterilsentral Sentrallager og varemottak Tekstilservice Portør- og transporttjeneste, post og budtjeneste Sengesentral og renhold Tekniske funksjoner Felles avfall Gasslager Drift (ledelse og sekretariat) IT service / MTA Universitetsutdanning og forskning Generelt Fokusområder Utstyr Pasienthotell Generelt...63

5 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 5 av Gjesterom Hotelldriften Utbygningsløsning, areal og økonomi Definisjoner, arealstandarder og utnyttelsesgrader Metode til den teoretiske arealberegning Metode til teoretisk arealberegning Definisjoner Utnyttelsesgrader Senger Dagplasser Poliklinikker Billeddiagnostikk Operasjon Arealstandarder Normerte Senger Tekniske senger Dagplasser Poliklinikker Operasjonsstuer Billeddiagnostiske rom Kontorer Møtelokaler Garderober Vaktrom/overnattingsrom Personalkantine og kafeteria Samlet kapasitets- og arealbehov Arealeffektivitet/sammenligning med andre sykehus Sammenligning av Nye Ahus s pasientgrunnlag, aktiviteter og kapasiteter med ST. Olav hospital og NRH Nye Ahus s nettoareal og arealeffektivitet sammenlignet med St. Olav hospital og NRH Utbyggingsløsning Tomtevalg og reguleringsmessige forhold Trafikk Parkering Ambulansetransport Helikoptertransport Arkitektkonkurransen Nye AHUS Fleksibilitet og utvidelsesmuligheter Klargjøring av byggetomt BRUKERUTSTYR Medisinsk teknologi generelle utviklingstrekk Hovedprinsipper for utstyrsprosjektet Utstyrskalkyle Metodikk Bruk av eksisterende utstyr Nettokalkyle brukerutstyr SUM KOSTNADSBUDSJETT Investeringskalkyle...87

6 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 6 av Driftsøkonomisk analyse PROSJEKTETS FREMDRIFT... 88

7 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 7 av 89 Forord Med dette dokument legges revisjon 4 av Hovedfunksjonsprogram (HFP rev 4.0) for Nye Akershus universitetssykehus HF (Nye Ahus) frem. Hovedfunksjonsprogrammet skal være grunnlag for funksjonsprogrammeringen av utbyggingsprosjektet, inkludert utstyrsplanleggingen samt danne grunnlaget for Helsedepartementets faglige godkjenning av prosjektet. I HFP rev 4.0 presenteres dimensjoneringsgrunnlaget for Nye Ahus, kapasiteter og arealstandarder for de ulike funksjonene på en slik måte at det skal være enkelt å følge oppbyggingen frem til den samlede presentasjon av areal- og kostnadsrammer. I det videre arbeidet med prosjektet legges til grunn at det er en frihet til å kunne forskyve arealer mellom funksjoner hvis dette er hensiktsmessig for å finne de beste løsningene. Den angitte totalarealramme skal imidlertid alltid overholdes. Hovedfunksjonsprogrammet for Nye Ahus er utarbeidet i et forpliktende samarbeid mellom SykehusProsjektene i Akershus SPA, Ahus og Prosjekteringsgruppen (PG). For å bistå med beregninger, analyser og sammenligning med tilsvarende prosjekter ble Ementor Denmark AS engasjert til å bistå i prosessen. CF Møllers Tegnestue har løpende kvalitetssikret prosess og resultater. Høsten 2001 ble det utarbeidet et revidert Hovedfunksjonsprogram for Nye Ahus, revisjon 3. Dette Hovedfunksjonsprogrammet reflekterte de forutsetninger og rammer Helsedepartementet og daværende sykehuseier, Akershus fylkeskommune (AFK) var enige om skulle gjelde for utbyggingen av Nye Ahus. Dette HFP var også basis for at Nye Ahus ble gitt faglig godkjenning i brev fra Helsedepartementet datert På basis av Hovedfunksjonsprogram for Nye Ahus, rev. 3 ble det våren 2002 lagt frem et forprosjekt for Nye Ahus. Forprosjektet ble godkjent av Styret i Helse Øst RHF i juni 2002 med en brutto arealramme på ca m 2 og en total kostnadsramme på ca 9,7 milliarder kroner (prisnivå desember 2001). Gjenstående finansieringsbehov var på dette tidspunkt ca. 8,9 milliarder kroner. Forutsetningen var at prosjektet skulle fremmes via statsbudsjettet for 2003 slik at byggestart kunne skje primo I St.prp.nr. 1 ( ) ble det imidlertid lagt til grunn at prosjektet hadde for høyt kostnadsnivå. Prosjektet skulle derfor gjennomgås med sikte på å redusere de totale investeringskostnadene. På dette grunnlag vedtok styret i Helse Øst RHF i oktober 2002 at det skulle gjennomføres en prosess med sikte på å redusere kostnadsrammen for Nye Ahus med minimum 2 milliarder kroner. Det ble forutsatt at det til sommeren 2003 skulle foreligge et revidert forprosjekt som grunnlag for fastsetting av nye areal- og kostnadsramme. I november 2002 fattet styret i Helse Øst RHF bl a følgende vedtak (sak ): Tilgjengelige ressurser i Sykehusprosjektene i Akershus (SPA) skal frem til sommeren 2003 organiseres og innrettes mot å løse følgende oppgaver : Utarbeide et revidert forprosjekt for Nye Ahus hvor investeringskostnadene er redusert med minimum 2 milliarder kroner

8 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 8 av 89 Reforhandle alle avtaler og avklare oppgaver og ressursbehov i forbindelse med revidering av forprosjektet Reforhandle alle avtaler og avklare arbeidsomfang og organisering ved eventuell ny oppstart av detaljprosjekteringen og gjennomføringsfasen Forberede og kvalitetssikre nødvendig grunnlagsmateriale for gjennomføring For å oppnå målsettingen om kostnadsreduksjoner i den aktuelle størrelsesorden, har det vært nødvendig å foreta en full revisjon av programforutseningene for Nye Ahus. Målet har vært å redusere funksjonsarealet i størrelsesorden 20 %. Arbeidet ble i hovedsak gjennomført fra november 2002 til februar 2003, og styret i Helse Øst RHF godkjente i februar 2003 (sak ) de reviderte programforutsetningene for Nye Ahus. Disse ble lagt til grunn for det videre prosjekteringsarbeidet og har vært basis for at det ble lagt frem et nytt forprosjekt for Nye Ahus. Foreliggende dokument, Hovedfunksjonsprogram for Nye Ahus revisjon 4 redegjør for og oppsummerer de nå gjeldende programforutsetninger for Nye Ahus. Nye Ahus presenteres nå med et netto funksjonareal på m 2 for den somatiske delen av sykehuset. Dette er en reduksjon på ca m 2 sammenlignet med forrige program. I tillegg kommer universitetsarealer (4.000 m 2 netto) og pasienthotell (2.000 m 2 netto), hvilket er identisk med tilsvarende netto funksjonsareal i HFP rev 3.0. Prosjektets investeringsramme er satt til 6,95 milliarder kroner, (prisnivå desember % sannsynlighet) inklusiv restfinansiering av SPAT (Senter for prehospital Akutt- og transportmedisin). Byggestart for Nye Ahus er forutsatt å skje i mars 2004 og det nye bygget skal være klart til bruk i oktober Rehabilitering av eksisterende bygg og etablering av siste sengefløy, S1, er forutsatt å skje etter dette, slik at hele utbyggingen er ferdig i løpet av Dette dokument følges opp av en Programanvisning og arealoversikt. Den fordeler de arealer som er angitt på overordnete nivåer i HFP ned på avdelings- og funksjonsnivåer som grunnlag for den videre delfunksjonsprogrammering og prosjektering. Oslo, august 2003 For Helse Øst RHF - Sykehusprosjektene i Akershus Einar Skåre Prosjektdirektør

9 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 9 av Resymé/sammendrag Denne revisjon av HFP (revisjon 4.0) imøtekommer kravet om en reduksjon av kostnadene for Nye Ahus med minimum 2 milliarder kroner. Med en reduksjon i kostnadsrammen på ca 20% ble det tidlig i revisjonsprosessen antatt at netto funksjonsareal måtte reduseres i samme omfang dersom det skulle bli mulig å nå målene. Revisjonsprosessen har bekreftet dette. Dimensjoneringsgrunnlaget for denne revisjon av HFP er lokal- og sentralsykehusfunksjoner for en befolkning på ca benyttes som dimensjonerende år. Konkret er det tatt utgangspunkt i en fremskriving av befolkningen på Romerike i Akershus og i tre bydeler i Oslo (10,11 og 12). Befolkningens faktiske forbruk av sykehustjenester i 2001 er lagt til grunn og det er forutsatt en betydelig konverting til poliklinisk- og dagbehandling. Bruk av observasjonssenger påvirker også dimensjoneringsgrunnlaget. Endret praksis som følge av medisinsk og teknologisk utvikling er en del av forutsetningene. Det er i dette HFP lagt til grunn samme beregningsmetodikk som i tidligere utgaver. Beregningene viser at følgende parametere og aktivitetsnivå legges til grunn for dimensjonering av Nye Ahus: Ca inneliggende pasienter som tilsvarer ca liggedøgn ved en gjennomsnittlig liggetid på 4.7 døgn. Dette tilsvarer 615 senger. Ca polikliniske pasienter Ca dagpasienter Ca observasjonspasienter Ca billeddiagnostiske undersøkelser Ca operasjoner I kapasitetsberegningene er 10 timers effektiv åpningstid i poliklinikker, arbeidsavdelinger, dagsentrer, billeddiagnostiske enheter og i operasjonsavdelingene lagt til grunn. Dette er vesentlig lengre åpningstid enn i tidligere beregninger og medfører at behov for antall primære rom (poliklinikk undersøkelses- og behandlingsrom, operasjonsstuer, røntgenlaboratorier osv) reduseres. I det følgende vises det antall rom som planlegges i Nye Ahus innenfor noen sentrale områder: 108 polikliniske undersøkelses- og behandlingsrom 90 dagplasser 20 operasjonsstuer 23 billeddiagnostiske laboratorier 24 oppvåkingsplasser 19 intensivplasser 9 fødestuer Det er lagt til grunn at bemanningen i Nye Ahus ikke skal bli vesentlig større enn i dagens. Viktige innsatsfaktorer for å nå dette mål er: Utstrakt bruk av informasjonsteknologiske løsninger som bl a inkluderer talegjenkjenning, elektronisk pasientjournal og digital billedhåndtering Automatiserte forsyningssystemer inkludert rørpost og såkalte AGV er (automatic guided vehicles) Organisasjonsutvikling

10 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 10 av 89 Nye Ahus skal være universitetssykehus (Universitetet i Oslo - UiO). Universitetsarealet i Nye Ahus utgjør m 2 netto. Det forutsettes at ca 150 medisinerstudenter til enhver tid vil befinne seg i Nye Ahus. For å effektivisere driften legges det opp til at det etableres et pasienthotell med ca 75 senger. Av disse 75 senger planlegges det at 27 til enhver tid belegges med barselpasienter etter ukompliserte fødsler eller gravide som har behov for enklere form for observasjon. For å dimensjonere Nye Ahus er det lagt opp til at arealstandarder som er benyttet i andre sykehusprosjekter legges til grunn. Disse er i stor grad benyttet også i tidligere revisjoner av HFP. Erfaringer viser at fleksibiliteten øker dersom romstørrelser ikke reduseres, men at hele rom heller bør utgå av programmet. Det er gjennomført et betydelig arbeid for å sammenligne de ulike parametre som er benyttet i programmeringen av Nye Ahus med andre sykehusprosjekter. Nytt Rikshospital og St. Olav hospital er bl a benyttet. Sammenligningene viser at Nye Ahus har en god arealeffektivitet. Et nytt sykehus består ikke bare av bygninger. Utstyr er like viktig. Det er parallelt med revisjon av HFP også gjennomført en revisjon av utstyrsplanene. Det legges opp til at det skal anskaffes utstyr for ca 940 millioner kroner til Nye Ahus. Det forutsettes samme utbyggingsløsning som i tidligere utgaver av HFP. Løsningen baseres på vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen i 2000 der C F Møllers Tegnestue vant med sitt prosjekt SiA i sentrum. Prosjektets investeringskalkyle viser en kostnadsramme på millioner kroner (P85) inkludert restfinansiering av SPAT. I tillegg til investeringsanalysen er det gjennomført en driftsøkonomisk analyse som illustrer hvilke driftsøkonomiske effekter Nye Ahus kan gi og hvordan overskudd fra driften kan benyttes til å finansiere utbyggingen. Byggestart for Nye Ahus er planlagt til mars 2004, gitt at godkjenning skjer i desember 2003 i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for Nye Ahus kan dermed tas i bruk i oktober Ombygging og riving av eksisterende bygninger vil pågå i perioden deretter, slik at hele prosjektet kan sluttføres innen utgangen av 2011.

11 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 11 av Bakgrunn for utbygging 2.1 Hvorfor nye Ahus Det er forventet en sterk befolkningsvekst i hovedstadsområdet. I Oslo er totalbefolkningen forventet å stige med ca (fra ca til ca ) i perioden fra 2002 til 2020, mens den i Akershus er prognostisert til å øke med ca ( fra ca til ca ) i samme periode (1,0 1,5% per år). Den prosentvise veksten er størst i Akershus. I Akershus forventes også en kraftig økning i antall eldre. I perioden 2002 til 2020 er eldrebefolkningen (+80 år) i Akershus prognostisert til å øke med ca. 42 % mens prognosen på landsbasis tilsvarer en vekst på ca. 6 %. Det vil si at befolkningsutviklingen i Akershus er unik i landssammenheng. Et overordnet hensyn for utbyggingen av Nye Ahus er at den kapasitet som realiseres gjennom utbyggingen vil gi det nødvendige bidrag i forhold til å møte den forventede behovsveksten i hovedstadsområdet, og primært på Romerike. Videre er påvist dårlig betongkvalitet i store deler av den eksisterende bygningsmassen på dagens Ahus, og sykehuset er ikke rustet til å møte den forventede befolkningsveksten. Det er begrensede utvidelsesmuligheter innenfor rammene av eksisterende bygningsstruktur, det er for lite areal til pasientrettet virksomhet, og det er store avstander mellom ulike funksjoner med behov for samhandling. Dette har også resultert i en personellintensiv og lite effektiv drift (jfr avsnitt 2.4 og 2.5). Formålet med Nye Ahus er derfor å sikre at Helse Øst RHF kan ivareta sitt sørge-for -ansvar (jfr. spesialisthelsetjenesteloven 2-1), samt å etablere et nytt, moderne Ahus som kan sikre en rasjonell drift. Det samme formålet var også en viktig del av Helsedepartementets faglige godkjenning av prosjektet, gitt i mai Begrunnelsen for godkjenningen var blant annet knyttet til omfanget av gammel bygningsmasse og behov for økt tjenestetilbud. I departementets faglige godkjenning våren 2002 ble det presisert at prosjektet måtte tilpasses en helhetlig struktur- og oppgavefordeling i Helse Øst RHF. Dette på bakgrunn av at prosjektet opprinnelig var planlagt og fremmet av tidligere sykehuseier Akershus fylkeskommune, og var forutsatt å dekke lokalsykehusfunksjoner for Romerike og sentralsykehusfunksjoner for Romerike og Follo. Helse Øst RHF har nedlagt et stort arbeid å finne frem til en ny og mer hensiktsmessig helse- og foretaksstruktur og en bedre og mer effektiv oppgave- og funksjonsfordeling. I oktober 2002 ble det vedtatt å organisere sykehusene i Helse Øst RHF i 7 Helseforetak. Et overordnet hensyn med organiseringen var å sikre likeverdighet, nærhet og tilgjengelighet for publikum, samtidig som den totale kapasiteten i Helse Øst utnyttes på en effektiv måte. I denne sammenheng ble det også lagt vekt på at det i forhold til fremtidig organisering må søkes løsninger som går på tvers av de gamel fylkesgrensene. For Nye Ahus ble det blant annet av ovennevnte grunner lagt til grunn at sykehuset bør dimensjoneres for å dekke lokal- og sentralsykehusfunksjoner for Romerike (ca innbyggere) og de tre nye bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo (ca innbyggere) i Dette ble fulgt opp av styret i Helse Øst RHF i februar 2003, da de reviderte programforutsetningene for Nye Ahus ble godkjent. I januar 2003 nedsatt Helse Øst RHF en egen arbeidsgruppe for å utrede et konkret forslag til nye opptaksområder for alle helseforetakene. Det nye opptaksområdet for Nye Ahus ble lagt som en premiss for arbeidsgruppens arbeid, og arbeidsgruppen avga sin innstilling i mars 2003.

12 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 12 av 89 Helse Øst RHF har også igangsatt en egen utredning for å avklare investeringsbehov etter realisering av Nye Ahus. Dette arbeidet vil bli avsluttet høsten 2003, og vil være en premiss i forhold til at det fattes endelig vedtak om nye opptaksområder for helseforetakene. Det geografiske opptaksområdet for Ahus kan derfor bli endret, i den forstand at det kan bli foretatt enkelte justeringer av hvilke bydeler og kommuner som skal sogne til det nye sykehuset. Dimensjoneringsgrunnlaget for Nye Ahus står imidlertid fast, i den forstand at det gir uttrykk for hvilket volum og hvilken kapasitet Nye Ahus skal dekke i Helse Øst RHF, det vil si lokal- og sentralsykehusfunksjoner for ca innbyggere. Ca 70 % av de somatiske pasientene ved Ahus innlegges som øyeblikkelig hjelp. Aktiviteten er delvis preget av at helikopterbasen for Østlandet ligger til sykehuset. Katastrofeområdet omfatter landets hovedflyplass, togtunnelen for høyhastighetsbane, den kjemiske og nukleære industrien rundt Lillestrøm og transportårene rundt hovedstaden både på veg og bane. Katastrofeansvaret omfatter spesiell beredskap for bio- og kjemo-katastrofer, også relatert til terroranslag. Selv om de alvorligst multi-traumatiserte pasientene er sentralisert til Ullevål universitetssykehus kommer mange til dels multitraumatiserte pasienter direkte til Ahus, også utenom katastrofesituasjoner. Dette får konsekvenser for planleggingen av Nye Ahus. Nye Ahus er som tidligere, forutsatt å være lokal- og sentralsykehus. Det er ikke forutsatt at det skal etableres nye spesialiserte funksjoner ved sykehuset. Til grunn for HFP rev 4.0 for Nye Ahus ligger en behovsanalyse. Denne er igjen tuftet på en analyse av faktisk og forventet befolkningsutvikling i det definerte opptaksområdet. Opptaksområdet har i gjennomsnitt: En yngre befolkning enn landsgjennomsnittet, og den klart kraftigste veksten i eldrebefolkningen. En langt høyere nettoinnflytting enn andre områder, men også større variasjoner fra år til år. Det er variasjoner innen området slik at Oslos tre bydeler forventes å få en lavere behovsvekst enn Romerike. Dette skyldes først og fremst en lavere vekst i befolkningen over 60 år. Halvparten av de somatiske sykehustjenestene brukes i dag av personer som er 60 år og eldre. I demografisk sammenheng er det en relativt liten del av denne befolkningen som flytter. Flyttemønsteret er også relativt lavt og stabilt for personer over 50 år. Dette innebærer at vi allerede i dag har relativt sikre indikasjoner på hvor stor eldrebefolkningen vil være i år 2010/2020. Dette er svært viktig ved planlegging av sykehustjenester. Selv om det er betydelig usikkerhet omkring hvor stor netto innflytting vil bli, gjelder dette personer som i relativt mindre grad har behov for sykehustjenester. Derfor blir ikke behovsprognosene så usikre som en i utgangspunktet skulle tro (se kapittel 5 for fremskrivning av det fremtidige pasientgrunnlaget). 2.2 Den helsefaglige og teknologiske utvikling Det hefter relativ stor usikkerhet ved alle fremskrivninger vedrørende sykehustjenester. Dette henger først og fremst sammen med den medisinske og teknologiske utviklingen, som det erfaringsmessig har vist seg svært vanskelig å forutsi. Den rivende utviklingen innen dagens medisinske forskning, teknologi og praksis tilsier en størst mulig åpenhet overfor hva som skjer nasjonalt og internasjonalt med hensyn til utvikling av nye sykehus. Ved siden av demografi og helsefaglige og teknologiske endringer er trolig endrede krav til sykehusene den faktoren som virker sterkest inn på behovet for sykehustjenester. Kravene virker dels gjennom endrede normer og forventinger i befolkningen, dels gjennom endret lovgivning og dels

13 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 13 av 89 gjennom et styrket apparat for å ivareta pasientens interesser (pasientombud, fylkeslege/ helsetilsyn). Endrede krav påvirker volumet på helsetjenester, bl.a. gjennom skjerpede krav til dokumentasjon og i mange tilfeller også gjennom hyppigere og mer omfattende undersøkelser for å sikre kvaliteten på tjenestene og for å sikre mot juridiske etterspill. Dimensjonering og utforming av arealene påvirkes direkte av endrede normer og forventinger, foruten lovfestede standarder og regelverk. Særlig gjelder dette pasientarealer (færre senger pr. rom, bedre sanitærforhold (dusj/toalett)), samtalerom og rom og arealer for pårørende. Det er også betydelige endringer i de krav som blir stilt til arbeidsmiljøet, noe som har resultert i endringer i forhold til arealer for kontorer, vaktrom og pauserom. I tillegg til ovennevnte trender finnes den epidemiologiske utviklingen. Denne er relativt stabil over tid og påvirker fremtidig behov for sykehustjenester først og fremst ved at Akershus-befolkningen får en økt andel eldre. Dette representerer en utfordring, ikke minst i forhold til geriatri og til de medisinske spesialitetene som har en høy andel eldre pasienter. Forholdet til primærhelsetjenesten må stå sentralt ved utformingen av tilbud til pasientgrupper som ofte har sammensatte problemer, som krever mer enn vanlig høyspesialisert medisin. 2.3 Overordnede føringer/ Regionale planer Tidligere Regional helseplan (2000) legger til grunn at det skal skje en kraftig økning i poliklinisk behandling og dagbehandling og en betydelig konvertering fra døgnopphold til dag/poliklinisk behandling. Det er i Regional helseplan anslått en kapasitetsutvidelse for helseregionen samlet på ca. 50% for poliklinikker og % for dagbehandling. Videre er det som kjent forutsatt at den største kapasitetsutvidelsen i helseregionen vil komme i Akershus. Disse føringer er også lagt til grunn for Helse Østs oppgave og funksjonsfordelingsprosjekt og dermed også for HFP rev Bygningsmessig tilstand ved eksisterende Ahus Det er avdekket store rust- og betongskader i deler av den eksisterende bygningsmasse på Ahus. For å få oversikt over det totale skadeomfanget er det tatt betongprøver av alle etasjer. Rapporten som er utarbeidet i denne forbindelse konkluderer med at bygningene kan stå frem til 2008/2009 uten total rehabilitering, men ikke særlig lenger enn det. Tiltak er iverksatt for å overvåke og sikre bygningene frem til ferdigstillelse av Nye Ahus i ca Renoveringskostnadene bare for betongen er estimert til mer enn 200 millioner kroner eller kr./m 2. Dette innebærer at det ikke vil være lønnsomt å beholde disse bygningene i et nytt Ahus. Det legges opp til gjenbruk av en del av den eksisterende bygningsmassen først og fremst i Nye Nord. 2.5 Driftsproblemer i dagens sykehus Generelt er det et for lite areal til klinisk virksomhet og medisinske servicefunksjoner i forhold til den store pasientmengden som sykehuset behandler. Det er manglende utbyggingsmuligheter for enten å øke medisinsk kapasitet eller å etablere ny medisinsk virksomhet. Kapasiteten er begrenset innenfor intensivbehandling av alvorlige syke pasienter, men er også gjeldende innenfor psykiatrien og i de somatiske sengeområdene. I følge offisiell statistikk har Ahus en meget stor andel (>70%) øyeblikkelig hjelp pasienter særlig innenfor spesialitetene kirurgi og medisin og derav et meget høyt gjennomsnittlig årlig sengebelegg (> 100%).

14 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 14 av 89 Sykehuset har utviklet seg gjennom mange år fra ca 1960 og frem til i dag med mange påbygninger. Fordi utbyggingene har foregått over så vidt lang tid er de ikke forankret i noen helhetlig og gjennomgående utbyggingsplan. Utbyggingstiltakene har dessuten nesten uten unntak blitt realisert i ettertid som kortsiktige «brannslukkingstiltak». Utbyggingstiltakene har derfor blitt «tilfeldige» uten at de er satt inn i en sammenheng og at de ikke svarer til dagens behov. De fleste medisinske avdelinger og funksjoner er plassert slik at de grenser inn mot funksjoner som også har utbyggingsbehov og uten at det er reserveareal tilgjengelig imellom. Etter hvert er det begrensede muligheter for å bygge på eksisterende bygninger i høyden og/ eller i lengden. Utvidelser av avdelinger har derfor ofte foregått på helt andre steder i sykehuset enn der basisvirksomheten er plassert. Slik har det blitt store innbyrdes avstander innen sykehuset mellom de ulike funksjoner innen en avdeling. Resultatet er at personale bruker mye tid på å forflytte seg, avdelingenes interne kommunikasjon blir begrenset og sambruk av ressurser som f eks felles utstyr i poliklinikk og sengeområde, er vanskelig å få til. Ahus har i dag en lite hensiktsmessig drift i det må benyttes mye personale (som utgjør den desidert største utgiftspost i et sykehus) pr pasient. Dette kommer til uttrykk gjennom en relativ høy DRG indeks gjennom flere år. Videre har støttefunksjoner som effektive transport og logistikksystemer begrensede utviklingsmuligheter. Det benyttes mye personell for å forsyne sykehusets ulike funksjoner. Videre er lagringsmulighetene slik at effektiv forsyning mv ikke lar seg realisere. Det innebærer at store økonomiske midler er bundet opp i lagerbeholdninger. IKT programvare i form av moderne applikasjoner med høy funksjonalitet er ikke implementert i tilstrekkelig omfang. Selv om det pr dato foreligger planer for en ambisiøs satsing de nærmeste årene, vil det være vanskelig å ta ut alle gevinstene av denne satsing med den bygningsmessigeog tekniske infrastruktur som Ahus har i dag. Driften av et moderne sykehus må endres kontinuerlig og et sykehus er i prinsippet et stort og kontinuerlig endringsprosjekt. Dagens Ahus har ikke rammebetingelser som tilsier at det kan møte fremtidig behov for endringer. 2.6 Universitetsfunksjon Stortinget vedtok høsten 1999 at Ahus blir universitetssykehus under Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Etablering av universitetsfunksjonene er i gang med en opptrappingsplan som strekker seg over de kommende 4-5 år. Det er ikke forutsatt at det skal foretas endringer i universitetsfunksjonen for Nye Ahus, hvilket betyr at det også i dette HFP er planlagt at UiO skal disponere m 2 netto funksjonsareal i Nye Ahus.

15 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 15 av Målsetting for utbyggingen 3.1 Eiers mål (Helse Øst RHF) Som basis for målhierarkiet som er etablert for Nye Ahus-prosjektet, har Styret i Helse Øst vedtatt følgende visjon for utviklingen av tjenestetilbudet i regionen: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av bosted, alder, kjønn og personlig økonomi. I tråd med styrets visjon er det avledet følgende overordnede helsepolitiske mål: Bedre kvalitet på tjenestene og mer fornøyde brukere Likeverdig tilbud med god tilgjenglighet i hele regionen Bedre effektivitet og ressursutnyttelse Større valgfrihet for befolkningen og bedre kapasitetsutnyttelse Disse målene er lagt til grunn for Helse Øst s arbeid med oppgave- og funksjonsfordeling og er overordnet også for valg av helseforetaksstruktur. 3.2 Virksomhetens mål (Nye Ahus) Verdigrunnlaget for Ahus er beskrevet etter følgende kriterier: Tilgjenglighet Likeverd Kvalitet Effektivitet Ahus virksomhetsidé er formulert slik: Akershus universitetssykehus HF skal være klart faglig profilert og høykompetent, i effektiv samhandling med annen helsetjeneste. Akershus universitetssykehus HF skal utnytte tilgjengelige ressurser til beste for befolkningens helse og pasientenes behov. Det skal drive med forskning og utdanning av personell i nært samarbeid med universitet og andre utdanningsinstitusjoner. Verdiskapingen skal foregå ved å gjøre de riktige tingene korrekt, effektivt og koordinert. Strategisk plan for Ahus for perioden ble vedtatt av styret for Ahus i februar Planen skal rulleres årlig, og skal i større og større grad reflektere overgangen til nytt sykehus og ny driftsform.

16 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 16 av Prosjektets mål (Nye Ahus) Målene for Nye Ahus beskriver hva prosjektet konkret skal oppnå, i form av et målhierarki som beskriver samfunnsmål, effektmål og resultatmål. Samfunnsmål Effektmål Prosjekteiers mål Samfunns-perspektiv Brukerperspektiv Prosjektperspektiv Resultatmål Resultatmål Resultatmål Suksessfaktor Suksessfaktor Suksessfaktor Figuren ovenfor illustrerer dette målhierarkiet. Ved målkonflikt på et lavere nivå (for eksempel mellom resultatmålene kostnad og tid), må beslutning tas ut fra beslutningens påvirkning på mål på overordnet nivå. Formålet med hierarkiet er at prosjektet har et klart styrings-verktøy ved vanskelige valg Samfunnsmål Samfunnsmålene beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under, og er derfor knyttet til prosjektets virkning på samfunnet. Samfunnsmålet for Nye Ahus fremstår i prioritert rekkefølge, og er definert som følger: Nye Ahus skal etter hovedutbyggingen: Sikre spesialisthelsetjenester av tilstrekkelig omfang og kvalitet til den delen av befolkningen som sykehuset er gitt ansvaret for Tilrettelegge for et behandlingstilbud og en driftsform som muliggjør en klar dreining av tjenestetilbudet mot behandling som ikke krever innleggelse Gi vesentlig lavere behandlingskostnader sammenliknet med dagens nivå Produsere og formidle ny kunnskap innen forebyggende, diagnostisk og terapeutisk medisin, slik at den sikrer kvaliteten på helsetjenestene i eget sykehus og bidrar til å øke kunnskapsnivået om helse i befolkningen Være et universitetssykehus som bidrar til et attraktivt fagmiljø, og godt rekrutteringsgrunnlag i helseregionen Effektmål Effektmålene er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne (pasienter, befolkningen og ansatte). Effektmålene for Nye Ahus er i prioritert rekkefølge: Nye Ahus skal etter hovedutbyggingen: Levere tjenester av ønsket art, kvalitet og mengde til mennesker som lokal- og sentralsykehus Ikke ha korridorpasienter og det skal ikke være ventetid som påfører pasienten unødig smerte, lidelse eller forverrer sykdomstilstanden

17 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 17 av 89 Være det mest driftseffektive universitetssykehus i Norge og ett av de tre mest driftseffektive sentralsykehusene. Målestokken er Kostnadsindeks for norske sykehus i SINTEF Unimeds SAMDATA-rapporter Fremstå som ett av de mest pasientorienterte sykehus i landet, kjennetegnet av service, kvalitet og god behandling i et nært samarbeid med primærhelsetjenesten Resultatmål Resultatmålene er knyttet til løsningen som prosjektet skal frembringe og reflekterer de mål prosjektorganisasjonen (SPA) skal måles etter. Resultatmål ytelse / funksjonalitet: Prosjektet skal leveres i henhold til ytelse, HMS-krav og funksjonalitet definert i godkjent forprosjekt med senere godkjente endringer. Resultatmål tid: Akuttsøylen skal være reetablert i nye lokaler innen 1. oktober 2009 og hele utbyggingen ferdig innen utgangen av Resultatmål kostnader: nye Ahus skal realiseres innenfor en totalramme på 6,95 milliarder kroner (prisnivå desember % sannsynlighet), inklusiv etablering av SPAT. Resultatmål helse, miljø og sikkerhet (HMS): Utbyggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige ulykker, skader, eller tap på person, materiell eller miljø. Resultatmål drift: Utbyggingen skal skje med den nødvendige aktsomhet i forhold til den løpende sykehusdrift ved nåværende Ahus og på en slik måte at pasientbehandlingen kan skje uavkortet og uten forringet kvalitet 3.4 Helse- Miljø- og Sikkerhet (HMS) målsetting Prioritering av HMS i prosjektet Helse-, miljø- og sikkerhetshensyn skal, i alle faser og på alle nivåer ved utbyggingen, prioriteres på nivå med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn, og innarbeides i all planlegging og utførelse. Risiko- og sikkerhetsvurderinger skal aktivt benyttes som et verktøy for å begrense og kontrollere risiko Helse, miljø og sikkerhet i det ferdige sykehuset Trivsel og tilrettelegging: Materialvalg, farger m.m. skal velges slik at trivselen i det nye huset blir ivaretatt. Byggprosjektering og organisasjonsutvikling skal samordnes for å sikre funksjonelle løsninger, ivareta nærhetsbehov, og tilrettelegge for samarbeid på alle plan i organisasjonen Det skal etableres møteplasser for ivaretakelse av kollegiale og mellommenneskelige behov Arkitektur, interiør, kunst, lys og fargevalg skal virke stimulerende på pasienter og ansatte. Inneklima: Det skal legges til rette for et godt innemiljø i driftsfasen for pasienter og ansatte. Det skal velges byggematerialer og produkter som sikrer et godt innemiljø for ansatte, pasienter og besøkende i driftsfasen. Forurensninger fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i det ferdige bygget. Utformingen av bygningene skal velges slik at de tilføres maksimalt med dagslys. Tekniske installasjoner skal velges med henblikk på å oppnå et godt innemiljø. (ventilasjon, belysning, støy m.m.) Bygget skal prosjekteres med sikte på å sikre ansatte full trygghet mot eksponering for ulike former for stråling, biologiske og kjemiske faktorer, Lyd og støykrav skal ivaretas på alle plan i prosjekteringen. Pasienter og ansatte skal oppleve et bygg med et godt og behagelig akustisk miljø.

18 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 18 av 89 Ergonomi: Ved utforming av arbeidslokaler, atkomst- og transportveier mv. skal det legges til rette for gode ergonomiske løsninger for de ansatte. Gode ergonomiske forhold og muligheter for individuell tilpasning ut fra enkelt-individets behov skal vektlegges ved valg av innredninger, inventar og utstyr. Bygget skal utstyres med hjelpemidler for å unngå uheldige belastninger på arbeidstakerne. Sikkerhet: Bygg, tekniske installasjoner, systemer og utstyr skal gi ansatte og pasienter trygghet mot forhold som kan true driftssikkerhet, informasjonssikkerhet og personalsikkerhet Ivareta miljøhensyn Sykehuset skal planlegges, bygges og drives med minst mulig miljøkonsekvenser for brukere og omgivelser - mennesker og natur. Energi, materialer og vannressurser skal utnyttes effektivt. Det skal legges til rette for energieffektive løsninger, bruk av fornybar energi og energifleksibilitet. Det må legges vekt på å velge materialer som ikke inneholder miljøfarlige stoffer, som er lite energikrevende og forurensende å produsere og som har lang levetid. Materialer og konstruksjonsløsninger skal være egnet for fremtidig gjenvinning og gi minst mulig avfall i byggefasen. Området skal tilføres nye kvaliteter i form av grønne uterom og integrasjon med naturlandskapet. Utslipp til luft og vann skal søkes minimalisert. Myndighetskrav skal som minimum overholdes Redusere ulempene ved parallell bygging og drift Hovedutbyggingen av sykehuset skal gjennomføres på en slik måte at den medfører minst mulig negative konsekvenser for drift av sykehuset. Utbyggingen skal koordineres mot naboer og kommunal infrastruktur for å redusere ulempene for disse til et minimum Arbeidsmiljø og sikkerhet på byggeplassen Utbyggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at ulykker, skader eller tap på person, materiell eller miljø unngås. Prinsippene om ren byggeprosess skal følges. Det skal velges byggematerialer og produkter som sikrer et best mulig arbeidsmiljø i byggefasen.

19 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 19 av Organisering Nye Ahus har som målsetting å være et moderne sykehus som er organisert med tanke på fremtiden, og med tekniske løsninger og arkitektur som gir rom for at det blir et av de mest driftsøkonomiske sentralsykehus i landet. Nye Ahus skal også fremstå som brukerorientert og med muligheter for å utvikle nye organiserings- og samarbeidsformer. Organiseringen av Nye Ahus baseres på noen grunnleggende prinsipper som også kommer til utrykk i de fysiske løsninger: Det etableres en akuttsøyle for å skape nærhet mellom AMM, radiologi, operasjon, hjerteovervåking og intensiv De enkelte spesialiteters sengeområder, poliklinikker og kontorer samlokaliseres De kliniske funksjonene lokaliseres slik at driftsformene kan baseres på en senterorganisering 4.1 Akuttsøyle Nye Ahus mottar et stort antall øyeblikkelig-hjelp-pasienter (>70%) og har en omfattende akutt virksomhet. For å gi de beste driftsbetingelser for den akuttmedisinske diagnostikk og behandling etableres alle vesentlige funksjoner i nærheten av hverandre, en såkalt akuttsøyle som omfatter: Akutt medisinsk mottak (AMM) med observasjonspost og nærhet til egen helikopterlandingsplass Radiologi (billeddiagnostikk) Operasjon Hjerteovervåking Intensiv 4.2 Sengeområder, poliklinikker og kontorer For de kliniske sentre og de kliniske spesialiteter samlokaliseres sengeområder, poliklinikker og kontorer. Dette innebærer opplagte kvalitative fordeler, idet pasientene vil oppleve en høyere grad av kontinuitet fra personalets side og en sammenheng i behandlingen. Dessuten oppnås driftsmessige fordeler, for eksempel mulighet for fleksibilitet i utnyttelsen av personalet. Personalet får kortere avstand mellom de ulike arbeidssteder, og det vil være gode muligheter for sambruk av rom, areal og utstyr. Det legges opp til en fysisk samordning av poliklinikker og funksjoner, som har faglige samarbeidsrelasjoner. 4.3 Senterorganisering Senterorganisering skal gi bedre mulighet for å samarbeide innen spesialiteter til beste for pasientene, da det gir et kvalitetsløft i diagnostikk og behandling, og forbedrer den faglige utviklingen for personalet. Samtidig må det forventes at senterorganisering vil resultere i en bedre utnyttelse av både personellmessige ressurser samt arealer, rom og utstyr. I Nye Ahus planlegges det følgende sentre: Nevrosenter: Nevrologi med sengeområde, poliklinikk, kontorer og nevrofysiologisk laboratorium Kvinneklinikk: Gynekologisk sengeområde, barselsengeområde, fødeavdeling, kvinnepoliklinikk og kontorer Barnesenter: Sengeområde for barn og unge (alle spesialiteter), neonatal, poliklinikk, barnehabilitering, fysioterapi og kontorer

20 Tittel: Hovedfunksjonsprogram (HFP) Rev. 4.0 Side: 20 av 89 Videre legges det opp til å etablere et Dagkirurgisk senter, hvor dagkirurgiske operasjonsstuer, dagkirurgisk pre- og postoperativ samt kontorer er samlokalisert. Det er lagt opp til at dagkirurgi atskilles fra den øvrige operasjon, hvilket gir et enkelt forløp for pasienter til dagkirurgi, og gode muligheter for effektivisering av driften. Fremover vil det bli vurdert om det vil være hensiktsmessig også organisatorisk å etablere sentre for følgende funksjoner: Thorax relaterte funksjoner Laboratoriesenter for alle laboratoriespesialitetene Gastrosenter (Medisinsk og kirurgisk gastroenterologisk sengeområde, poliklinikker, kontorer og gastrolaboratorium) Kardiosenter (kardiologisk sengeområde, hjerteovervåking, generell medisinsk poliklinikk, kardiologisk laboratorium og kontorer). Så langt er ovenstående funksjoner fysisk samplassert. 4.4 Organisering av støttefunksjoner Organiseringen av støttefunksjoner skal gi optimale driftsbetingelser for primærfunksjonene. Videre skal organiseringen av støttefunksjoner ha som mål å minske transportveiene og gi god oversikt for pasientene. Følgende prinsipper legges til grunn for Nye Ahus: Operasjon for inneliggende pasienter atskilles fra dagkirurgi, dels fordi de funksjonelle krav er forskjellige dels for å differensiere og effektivisere driften Sterilsentralen etableres sentralt for både operasjon for inneliggende og dagkirurgisk operasjon med direkte heisforbindelse Det etableres nærhet mellom fødeavdeling, operasjon og nyfødtovervåking Forsyningsfunksjoner og administrative funksjoner etableres samlet i den eksisterende bygningsmasse med gode transportforbindelser til de kliniske funksjoner som overveiende etableres i nybygg

Version 1.00 Dato: 18.10.2001 [Ementor MC]P:\Kompnett\HFP Nye SiA-rev.3.doc Ansvarlig/dok.ejer SDH//S

Version 1.00 Dato: 18.10.2001 [Ementor MC]P:\Kompnett\HFP Nye SiA-rev.3.doc Ansvarlig/dok.ejer SDH//S +29(')81 6-216 352*5$0 )25 01.10.2001 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH Side )RURUG 5HV\PpVDPPHQGUDJ 1.1. Målsetning...3 1.2. Organisering...3 1.3. Demografi og pasientgrunnlag...3 1.4. Fremtidige driftskostnader og

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport Forprosjektrapport KHR arkitekter, pka ARKITEKTER, Rambøll, COWI og SWECO Bergen 8.juni 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 0 Rapportens struktur... 1 1 Sammendrag og konklusjoner...

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Konseptrapport UNN Narvik Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt 5 7030 Trondheim Telefon:

Detaljer

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport (beslutningspunkt B3) Nytt østfoldsykehus Dato: 14.11.08 Prosjekteier: Helse Sør-Øst RHF Nytt østfoldsykehus Sykehuset Østfold Dokumentets historie: Versjon Dato Forfatter Årsak

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10 Årsrapport 2007 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer