Forord. Tromsø Ester Kari Folkenborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Tromsø 23.12.2011. Ester Kari Folkenborg"

Transkript

1

2

3 Forord Takk til alle dere som har bidratt til at studiet ble gjennomført. Dere har vært mange og helt uunværlige alle sammen! Å få barn, universitetsstipendiat og oppussingsprosjekt på en gang er ikk e noe enestående men krevende saker likevel. Men for noen utfordrende og fine år det har vært! Takk til alle gode hjelpere fra Kaldfjord i nord til Sydney i sør, til alle som har bidratt med diskusjoner, barnepass og malingshjelp. Stor takk til mamma som har trosset vonde knær og stilt opp det hun kunne. Takk til intervjupersonene som brukte tid med meg og tok seg godt av meg. Takk til Jenny Jansson, Anne Catrine Uusitalo og Trine Jansen for oversetting av svenske og danske sitater. En stor takk til veileder professor Tom Johansen på ISS for diskusjoner og innspill og til bakleser Tone Fløtten på Fafo som ga førsteutkastet en grundig gjennomgang, og til absolutt alle som har lest og gitt fruktbare kommentarer underveis. Til slutt vil jeg også takke Institutt for sosiologi som i sin tid ga meg universitetsstipend for å gjennomføre et etterlengtet, langvarig og sammenhengende prosjekt etter fem år som oppdragsforsker og for å gi meg frie tøyler til å opprette kurset SOS 1010 Det moderne arbeidsliv. Nå ser jeg fram til lå jobbe med litt kortere prosjekter igjen. Tromsø Ester Kari Folkenborg i

4 TIL AUGUST ii

5 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Introduksjon... 1 Tema og problemstilling... 2 Begrepsbruk... 4 Bakgrunn for problemstillingen... 6 Framgangsmåte... 9 Bruk av teori i studien Betydningen av kontekst Hva kan subjektive forståelser fortelle? Studier av det selvsagte Strukturen i avhandlingen Kapittel 2: Virksomheters Sosiale Ansvar begrepets opprinnelse og utvikling...19 Corporate Social Responsibility...19 Ulike skoler innen CSR Virksomhetenes Sosiale Ansvar i Norden...25 Internt og eksternt sosialt ansvar Kritikk av CSR og VSA VSA sin rolle i sosialdemokratiske velferdsregimer Hvordan definerer arbeidsgiversiden konseptet i dag? Hvordan definerer arbeidstakersiden konseptet i dag? VSA som et normativt begrep Former for implementering av sosialt ansvar i virksomheter...40 Implementeringsmekanismer Kapittel 3. Metodologi og metode...46 Komparativ case studie Likhet i nasjonale kontekster Er studien komparativ? Valg av case Valg av offentlige virksomheter og intervjupersoner Kritikk av offentlig sektor Kvalitative intervju...58 Aktør og agent Beskrivelse av intervjupersonene og intervjusituasjonen Tema som ble berørt og spørsmål som ble stilt i intervjuene Rom for refleksjon og interaksjon i intervjuene Ambisjoner og antakelser Analyse av dokumenter Beskrivelse av virksomhetene...68 Danmarks Statistik Intervjupersoner i virksomheten iii

6 Statistiska Centralbyrån, Sverige Intervjupersoner i virksomheten Statistisk Sentralbyrå, Norge Intervjupersoner i virksomheten Kapittel 4. Den skandinaviske arbeids- og velferdsstatskonteksten Velferdsmodell Arbeidslivsmodell Arbeidslinja Modellens holdbarhet Kritikk av likhetsdesignet Den danske modellen for arbeid og velferd...84 Offentlig sektor i Danmark Arbeidslinjen i Danmark Arbeidslinja i sykefraværspolitikken Det Rummelige Arbeidsmarked og Virksomhetenes Sosiale ansvar Den svenske modellen for arbeidsliv og velferd...93 Offentlig sektor i Sverige Arbeidslinjen i Sverige Arbeidslinja i sykefraværspolitikken VSA i Sverige Den norske modellen for arbeidsliv og velferd...97 Offentlig sektor i Norge Arbeidslinja i Norge Arbeidslinja i sykefraværspolitikken Inkluderende Arbeidsliv Gangen videre Statlig personalpolitikk i Danmark Hvordan kommer virksomhetenes sosiale asnvar til uttrykk? Statlig personalpolitikk i Sverige Hvordan kommer virksomhetenes sosialt ansvar til uttrykk? Statlig personalpolitikk i Norge Hvordan kommer virksomhetenes sosiale ansvar til uttrykk? Oppsummering Personalpolitikk i Danmarks Statistik Personalpolitikk i Statistiska Centralbyrån Personalpolitikk i Statistisk Sentralbyrå Oppsummering iv

7 Kapittel 5. Hvordan fortolkes VSA av intervjupersonene? Virksomhetenes sosiale asnvar i Statistiska Centralbyrån Forståelser av VSA Verdier og normer Endring i holdninger og krav De svenske tillitsvalgte Oppsummert Sverige: Virksomhetenes sosiale ansvar i Statistisk Sentralbyrå Forståelser av VSA Motstand Støtte Verdier og normer Endring i holdninger og krav De norske tillitsvalgte Oppsummering Norge Virksomhetenes sosiale ansvar i Danmarks Statistik Forståelser av VSA Verdier og normer Endringer i holdninger De danske tillitsvalgte Oppsummering Danmark Like tendenser i betraktninger rundt VSA Forebygging og å beholde Å forholde seg til flere logikker Motiver og interessenter Statlige virksomheter som velferdsagenter? Ulike tendenser i betraktninger av VSA Likestilling Fleksibilitet Avslutning Kapittel 6. Hvordan praktiseres virksomhetens sosiale ansvar? Fravær fra arbeid og sosialt ansvar Hva gjøres ved sykefravær? Eksterne institusjoner Psykiske problemer Livskriser Forebygging Trening og massasje Permisjoner Familievennlighet Praktisering av sosialt ansvar i det uformelle rom Personlig moral Trivsel Sosiale tiltak Seniorpolitikk Rusproblematikk Folk som faller utenfor Det sosiale ansvarets Catch v

8 Hvor går grensene for VSA? Kollektivt eller individuelt ansvar? Økonomiske bidrag Den ansattes markedsverdi Romlighetens grenser Trygghet eller trussel? De politiske programmenes betydning for forståelser og praktiseringen Gammelt tankegods i nye konsepter? Avslutning Kapittel 7. Begrepsdiskusjonen Økonomi, faglighet og oppdraget Legal dimensjon Flytende grenser Former for kontroll Etisk og sosial dimensjon Trivsel og sosialt ansvar Å ta vare på ansatte Iverksetting Kapittel 8. Doble logikker og pendling mellom tilslutningsformer Doble logikker på det politisk administrative nivået Doble logikker på virksomhetsnivå Doble logikker på et subjektivt nivå Lysgaard sin modell for systemer i arbeidsorganisasjoner Det teknisk økonomiske system Det menneskelige system Det kollektive system Person og system Gruppe og bedrift Forskansninger og spenninger på gruppenivå Arv Organisert hykleri Muligheter og begrensninger i en skandinavisk modell for virksomhetenes sosiale ansvar Kapittel 9. Avslutning og oppsummering Hva preger intervjupersonenes forståelser av virksomhetenes sosiale ansvar? Hva preger intervjupersonenes beskrivelser av praksis? Sammenlikning av forståelser og beskrivelser av praksis Likhet i subjektive forståelser og uttrykk, ulikhet i rammeverk Ulikhet i subjektive oppfatninger, likhet i rammeverk Studiens implikasjoner Litteraturliste Vedlegg: Intervjuguide Appendiks Historiske perspektiver på likestilling i arbeidslivet i Sverige og Norge Appendiks 2: Den danske konteksten vi

9 Appendiks 3: Den norske konteksten Appendiks 4: Den svenske konteksten vii

10 Kapittel 1. Introduksjon En av de mest sentrale diskusjonene knyttet til arbeidsmarkedet og velferdspolitikken det siste tiåret har dreid seg om å hindre utstøting og frafall samt å fremme inkludering i arbeidslivet. Inkluderende Arbeidsliv (IA) og Virksomhetenes Sosiale Ansvar (VSA) er eksempler på politiske program i Norge og Danmark som har bidratt til å sette søkelys på hvilken rolle virksomheter og arbeidsgivere skal spille i arbeidsmarkeds- og velferdsstatspolitikk. Virkemidlene som skal realisere målsettingene for politikken er sammensatte og omfattende. En strategi er å i større grad ansvarliggjøre virksomheter når det gjelder funksjoner som tidligere ble tillagt staten. For å realisere målsettingen om økt sosialt ansvar for arbeidsgiver brukes begreper som virksomhetenes sosiale ansvar som en del av retorikken for å fremme forebygging av frafall, fastholdelse, inkludering og integrering på arbeidsmarkedet. Begreper som inkluderende arbeidsliv og sosialt ansvar brukes også om intensjoner om et bedre arbeidsliv for alle. Virksomhetenes sosiale ansvar og inkluderende arbeidsliv er i tillegg til å være benevnelser på politiske programmer også begreper som kan romme flere forståelser og avle ulike konnotasjoner som er symbolsk ladede og speiler en rekke forestillinger. Hva begrepene betyr og hva de skal inneholde er ikke fastsatt en gang for alle og er i stadig endring. Innhold og forståelse av begrepene kan avhenge av ståsted og kontekst, av hva en griper og begriper. I denne studien forstås derfor virksomhetenes sosiale ansvar og inkluderende arbeidsliv som konsepter. Med dette menes noe som er i utvikling, modeller og ideér. At virksomhetene skal tillegges et større ansvar i arbeids- og velferdspolitikken er et fenomen som ser ut til å gjøre seg gjeldende i økende grad, både i Norden og Europa. Både IA og VSA knyttes til politiske programmer som har økt deltakelse i arbeidslivet som mål. Økt rekruttering av personer som tilhører marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet, økt pensjonsalder og å redusere sykefraværet er sentrale målsettinger i både arbeids- og velferdspolitikken i Norge, Sverige og Danmark. Målsettingene er at alle skal bidra med sin arbeidsevne. En skal også hindre at de som er i arbeid faller ut på grunn av redusert arbeidsevne. IA og VSA som konsept og politikkprogram kan betraktes på flere måter. En måte å betrakte det på kan være som en motmakt til stadige krav om økt lønnsomhet og resultatorientering, som et uttrykk for solidaritet og kollektiv tankegang. Alle skal inkluderes og en skal ta bedre 1

11 vare på de som er i arbeid slik at de ikke faller ut for tidlig. IA og VSA kan også relateres til det som av mange betraktes som en dominerende individualiseringstrend i det moderne samfunn generelt (Giddens 1991, Bauman 2001, Beck and Beck-Gernsheim 2002) og i arbeidslivet spesielt (Beck 2000, Sennet 2001, Edgell 2006) der det legges vekt på økt ansvar og plikter for den enkelte arbeidstaker for å blant annet redusere belastningen på offentlige utgifter. En mulig analyse kan derfor være at programmene og begrepene appellerer både til de som vil ha mindre stat og mer individuelt ansvar, samtidig som det kan appellere til de som vil ha mer stat og velferd som et felles ansvar. Jeg ønsket å studere hvilke forståelser som råder på virksomhetsnivå og hvordan aktører på dette nivået reflekterer over begrepet virksomhetenes sosiale ansvar som kan fremstå som komplekst og diffust. I studien undersøker jeg hvordan ansatte med personalansvar forstår og framstiller konsepter som virksomhetenes sosiale ansvar og inkluderende arbeidsliv og deres forestillinger om hvordan dette ble praktisert i virksomheten. Empirisk nedslagsfelt for studien er tre statlige virksomheter, nærmere bestemt de nasjonale statistikkbyråene i Norge, Sverige og i Danmark. Der har jeg intervjuet ledere med personalansvar som på intervjutidspunktet hadde ulike posisjoner. Intervjupersonene er både ansatte og overordnede. Studien skal bidra til å belyse hvordan offentlige insentiver nedfeller seg i subjektive forestillinger og vise hvordan intervjupersonene responderer på offisielle intensjoner. Tema og problemstilling Tema for studien er subjektive forståelser av konsepter som virksomhetenes sosiale ansvar og inkludering i arbeidslivet, og forestillinger om hvordan dette utøves i virksomhetene. Sentrale forskningsspørsmål er: Hvilke forståelser har intervjupersonene av virksomhetenes sosiale ansvar? Hvilken betydning har virksomhetens sosiale ansvar i gjeldende virksomhet? Hvilke konkrete erfaringer har intervjupersonene med det de oppfatter som praktisering av internt sosialt ansvar i virksomheten? For å belyse subjektive forståelser av virksomhetenes sosiale ansvar og oppfatninger av hvordan dette utøves, har jeg valgt å bruke tre offentlige virksomheter i tre nasjoner innen samme velferdstatstypologi, dersom en forholder seg til de velferdstatstypologiene som er utviklet av Esping-Andersen (1990). Virksomhetene, som er Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2

12 Norge, Statistiska Centralbyrån (SCB) i Sverige og Danmarks Statistikk (DST) i Danmark, betegnes som søsterorganisasjoner. Det må presiseres at dette ikke er en studie av SSB, DST og SCB per se, men jeg anvender virksomhetene som ramme for en studie av hvordan virksomhetenes sosiale ansvar forstås i statlige virksomheter i en skandinavisk kontekst. Virksomhetene er valgt ut på bakgrunn av likheter og kjennetegn for moderne virksomheter som det redegjøres for i kapittel tre. Et mål med studien er å bidra til den begrepskritiske forskningen, ikke for å finne nye begrepskonstruksjoner, men for å belyse den kulturelle og kontekstuelle betydning av et sammensatt konsept og begrep som virksomhetenes sosiale ansvar. Hva mener de som skal utøve sosial ansvarlighet om hva dette omfatter og innebærer? Hva legger føringer for meningsdanning og forståelse av begrepet? Hensikten med å velge en virksomhet i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark er å forsøke å fange opp eventuelle likheter eller ulikheter i forståelser av begrepet. Hvor mye betyr ulikheter og likheter i nasjonale rammeverk og sosiale verdier knyttet til arbeid og velferd for oppfatninger av virksomhetenes sosiale ansvar og praktisering av det? Å studere forholdet mellom sentrale beslutninger og lokal praksis er vanlige problemstillinger innen sosiologi og organisasjonsteori. Særlig innen organisasjonsteorien som fremstår som et felt som stadig importerer og tar i bruk nye organisasjonskonsepter. Den klassiske Scientific Management - inspirerte strukturelle tenkningen innen organisasjonsteori behandler organisasjoner som lukkede og rasjonelle system, mens moderne organisasjonsteori oppfatter organisasjoner som åpne system. (Grint, 2005, Thompson og McHugh, 2002). Det som har stått sentralt i studier og analyser av organisasjoner har tradisjonelt vært produksjon og effektivitet (ibid). Organisasjonsteoretikere er ofte beskjeftiget med å finne metoder og teknikker som skal hjelpe ledelsen og administratorer i virksomheten i deres søken etter profittmaksimering og økt produktivitet. Dette står ofte i motsetning til sosiologien som innen organisasjonsvitenskap ofte betraktes som en upraktisk vitenskap. Sosiologen betraktes som en søker etter forståelser uten å la seg påvirke av the needs of men of affairs ifølge Albrow (1973:413). Et sosiologisk blikk på samme fenomener vil kunne gi andre innfallsvinkler enn måloppnåelse. En sosiologisk modell går blant annet ut på at mennesket er et kontekstorientert vesen som søker nytte og legitimitet på måter som kan variere med kontekst, slik blant andre også Lysgaard argumenterer (Lysgaard, 2001). En arbeidsplass kan være en arena der former for fellesskap og tilhørighet utvikles samtidig som den krever forpliktelser. 3

13 Mennesker er sosiale vesen som har behov for fellesskap og tilhørighet. Sosial atferd innebærer at aktøren må forholde seg til andre mennesker. I tillegg må atferden være meningsfull og målrettet for aktøren (Lysgaard, 1982, Schiefloe, 2003). Virksomhetens sosiale ansvar kan betraktes som å eksistere formelt gjennom lovpålagte rettigheter og plikter, offisielle intensjoner og politiske program. I studien betraktes virksomhetens sosiale ansvar også som et sosialt fenomen. Det betyr at det ikke er materielt, men har en sosial eksistens som betyr at det er avhengig av menneskelig aktivitet for å eksistere, reproduseres og endres (Fleetwood og Ackroyd, 2004:35). Sosiale fenomen er uttrykk for mellommenneskelig eller sosial meningsdannelse, prosessert gjennom atferd og kommunikasjon. Sosiale fenomen er videre avhengig av de begreper og konsepter som agenter og aktører har om det. Sosial atferd knyttet til et fenomen må ha mening for aktøren. I denne studien er det intervjupersonene som defineres som agenter og aktører. Disse agentene og aktørene sitter ikke nødvendigvis inne med den riktige fortolkning av fenomenet eller den riktige forståelsen, men fenomenet er likevel avhengig av deres forståelse og konsept for å eksistere. Sosiale fenomen kan også påvirkes av vår kunnskap om fenomenet, når kunnskapen er definert og presentert. Forståelsen av sosiale fenomen er kontekstavhengig og konseptavhengig fordi det formidles gjennom et begrepsapparat. Det kan likevel ikke reduseres til vår kjennskap og kunnskap om fenomenet alene. Begrepsbruk Når jeg i den videre framstillingen skriver virksomhetens sosiale ansvar og VSA bruker jeg benevnelsen som et paraplybegrep for de intensjoner og målsettinger som er innebygd i både inkluderende arbeidsliv og sosialt ansvar. Det omfatter intensjoner og målsettinger slik det er definert i politiske program som IA og VSA, som inkludering, integrering, fastholdelse og forebygging med økt ansvar på arbeidsgiversiden som mål. I tillegg rommer benevnelsen de individuelle forståelsene aktører måtte ha om virksomhetenes sosiale ansvar som sosialt fenomen. Begrepet rommer flere intensjoner og visjoner som samsvarer med hverandre, men som også kan komme i konflikt med hverandre. Virksomhetenes sosiale ansvar begrenses ikke til et politisk program i Danmark eller Norge, men omfatter også intensjoner og atferd innebygget i andre etablerte forestillinger om sosialt ansvar på virksomhetsnivå. Virksomhetenes sosiale ansvar betraktes i studien er som en del av virksomhetens personalpolitikk med vekt på de aspekter som skal ivareta ansatte. Jeg definerer det dermed til å gjelde all atferd i virksomhetene som har forebygging og hindre utstøting internt i 4

14 virksomhetene som mål. Virksomhetenes sosiale ansvar begrenses ikke til slik de er definert på et politisk - administrativt nivå, men betraktes i lys av generelle subjektive forestillinger om sosialt ansvar, slik det forstås innenfor rammene av forestillinger og forventninger i et fellesskap som en arbeidsorganisasjon. Min intensjon er å fange opp intervjupersonenes forestillinger om hva som er virksomhetenes sosiale ansvar og deres fortolkninger av hva som betegnes som sosialt ansvarlig atferd. Det er de subjektive oppfatninger og forståelser og samspillet mellom dem, som er det sentrale i denne studien. Kravene om økt arbeidsgiveransvar fra EU (Kommisjonen, 2001) og de politiske programmene som bruker begreper som virksomhetenes sosiale ansvar, rommelig arbeidsmarked og inkluderende arbeidsliv er ikke identiske program. Jeg tolker det likevel som at de har tilstrekkelige likheter til at de kan behandles som liknende fenomen i arbeidslivet, selv om både målsettinger og ideologier som ligger til grunn for programmene kan variere. Vi finner ikke noe tilsvarende politisk program i Sverige som IA og VSA, men de politiske målsettingene, strategiene, velferdsideologier og tenkesettene synes langt på vei å være de samme, sett over tid. Politiske program kan også forstås som en rekke politiske beslutninger med samme definerte målsettinger slik som det tolkes her. I litteraturen skilles det også mellom internt og eksternt engasjement knyttet til VSA (Rosenstock, 2005, Kommisjonen, 2001, Holt, 1998). Det eksterne er rettet mot personer utenfor virksomheten og dreier seg om integrering og rekruttering av marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet. Det interne sosiale ansvaret omfatter engasjement rettet mot virksomhetens egne ansatte og omfatter forebygging, fastholdelse og integrering. Forebygging omfatter arbeid med sikte på å hindre utstøting, gjennom for eksempel en strategi for virksomhetenes familie- og seniorpolitikk. Fastholdelse er rettet mot de som står i fare for å marginaliseres på arbeidsmarkedet på grunn av nedsatt arbeidsevne eller endrede kvalifikasjonskrav. Inkludering og integrering betyr å innlemme personer med redusert arbeidsevne og bidra til at alle skal gis like muligheter. Inkludering og integrering vil i denne studien først og fremst rette seg mot ansatte i virksomheten og det interne sosiale ansvaret. VSA tillegges forskjellig innhold i litteraturen. I en del sammenhenger settes det likhetstegn mellom Virksomhetenes Sosiale Ansvar (VSA) og Corporate Social Responsibility (CSR) som er den anglo-saksiske varianten av virksomhetenes sosiale ansvar. I et forsøk på en begrepsavklaring mellom CSR og VSA vektlegges det at CSR knyttes mer til virksomheters 5

15 håndtering av miljøproblemer, deltakelse i kulturliv, støtte til avskaffelse av barnearbeid i tredje verden, mens VSA i større grad vektlegger virksomhetenes deltakelse i løsningen av sosiale problem relatert til arbeidsmarkedet (Rosenstock 2005). Denne deltakelsen er i utgangspunktet basert på frivillighet. CSR er i motsetning til VSA ikke et politisk program. Det som er fellesnevner er imidlertid intensjoner om ivaretakelse av ansatte og sosialt ansvarlig atferd overfor samfunnet virksomheten er en del av. I kapittel to redegjøres det for begrepet virksomhetenes sosiale ansvar, begrepets framvekst og dominerende forståelser av hva det omfatter. Bakgrunn for problemstillingen En av årsakene til den økte oppmerksomheten både politisk og forskningsmessig, på å inkludere flere i arbeidstyrken og å unngå at ansatte faller utenfor arbeidslivet, er at myndighetene ønsker å redusere andelen personer i yrkesaktiv alder som faller utenfor arbeidsmarkedet og lever på ulike former for stønad. Det er også et uttrykt ønske om å redusere sykefraværet i arbeidslivet. En demografisk utvikling som tyder på at en stadig større andel av befolkningen skal livnære seg som pensjonister og trygdede, og som skal forsørges av en stadig mindre yrkesaktiv andel av befolkningen, skaper også bekymring i denne sammenheng. En høy grad av yrkesdeltakelse betraktes å være en forutsetning for opprettholdelsen av velferdsnivået i velferdsstater som Norge, Sverige og Danmark. Dette er velferdsstater som kjennetegnes av universelle velferdsgoder og et relativt godt sikkerhetsnett for sine innbyggere. Det foreligger et omfattende antall evalueringer av prosjekter knyttet til IA i Norge (Drøpping og Midtsundstad 2003, Ose m fl 2009). IA avtalen er evaluert i sin helhet der det settes søkelys på måloppnåelse. Når det gjelder VSA har det danske Socialforskningsinstituttet (SFI) siden 1998 gjennomført evalueringer som omhandler arbeidsmarkedets rommelighet og virksomhetenes sosiale ansvar. Både omfang og måter virksomhetene forstår og ivaretar dette ansvaret på er belyst. Resultatene viser ifølge SFI at det er store variasjoner i hvordan virksomhetene ivaretar og forvalter dette ansvaret. Evalueringene domineres av kvantitative studier med vekt på å måle virkning og resultat vedrørende sykefravær, arbeidsmiljøtiltak, pensjonering og rekruttering av de grupper som myndighetene definerer som målgruppe for rekruttering av. Det er denne type empiri som har dominert feltet og kvalitative studier betraktes ofte som et supplement til kvantitative studier. 6

16 I avhandlingen Virksomhedernes Sociale Ansvar. Fra offentlig politik til virksomhedspolitik gjennomfører Bredgaard (2004) studier av beslutningsprosesser mellom politikkformulering og implementering av virksomhetens sosiale ansvar som politisk program Ifølge Bredgaard vil det være kontekstuelt hvordan virksomhetene vil tolke og implementere slike politiske program og målsettinger. Operasjonelle koblinger mellom politiske program og virksomheters faktiske sosiale ansvar kan ikke deduseres på forhånd, men må gjøres til gjenstand for empiriske analyser (ibid). Studier som ser på hva som faktisk skjer på virksomhetsnivå, som jo er den aktivt utøvende enhet, vil da være viktig for å belyse dette. Det er et åpent empirisk spørsmål, mener Bredgaard, hvorvidt konkrete virksomheter er inspirert av og lar seg overbevise av argumentene bak tankegangen om VSA, hvorvidt de beveger seg fra retorikk til praksis. Dette inspirerte meg i mitt valg av forskningsspørsmål. Selv om Bredgaard i sin studie hadde fokus på private virksomheter, mener jeg spørsmålene også er relevante for statlige virksomheter. Offentlige virksomheter kan tenkes å være mer forpliktet enn private virksomheter når det gjelder å ta hensyn til politiske program og kampanjer initiert av statlige myndigheter og jeg ønsket at intervjupersonene faktisk hadde reflektert over betydningen av sitt sosiale ansvar. Offentlige virksomheter er i Norge for eksempel pålagt å inngå IA-avtale. Statlige myndigheter får roller som både arbeidsgiver og som sentral normsender og lovgiver overfor disse virksomhetene. Kriterier for utvelgelse og hvilken betydning de har for studien beskrives nærmere i kapittel tre. Forestillingen om et utvidet arbeidsgiveransvar og virksomhetsansvar ikke er noe nytt, men kan knyttes til en lang tradisjon for ulike betraktninger rundt samspillet mellom virksomheter og de omgivelser virksomhetene er en del av. Virksomhetenes sosiale ansvar knyttes ofte til begrepet Corporate Social Responsibility. Hvilken betydning begrepet har, hva det innebærer og hvordan det utøves har imidlertid vært underlagt stadige skiftninger i tilnærminger og forståelser (Dahlsrud, 2008, Caroll, 2008, Garriga og Mele, 2004). Det som gjerne kjennetegner de mange og ulike tilnærmingene og forsøk på definisjoner av begrepet, er at de ofte er komplekse og tvetydige. Konseptet fikk fornyet oppmerksomhet i forbindelse med EUs toppmøte i Lisboa 2000, der målsettinger om økt sysselsetting ble fremmet, samtidig som hensynet til samhold og fordeling skulle ivaretas. Det ble rettet særlige appeller til virksomheter for å utvise sosial ansvarlighet vedrørende god praksis for livslang læring og utdannelse, tilrettelegging av arbeid, like muligheter, sosial inkludering og bæredyktig utvikling. EU-kommisjonen kom også med en grønnbok i 2001 som konkret hadde som 7

17 formål å starte en debatt om virksomhetenes sosiale ansvar i Europa. Et av målene var å fremme partnerskap mellom virksomheter og andre aktører på det sosiale området (Kommisjonen ). I Skandinavia har konseptet blitt aktualisert gjennom nasjonale politiske program som Inkluderende Arbeidsliv, Det Rummelige Arbejdsmarked (DRAM) og Virksomhedernes Sociale Ansvar. I programerklæringene presenterer myndighetene intensjoner som det er ønskelig å realisere ved hjelp av økt innsats på virksomhetsnivå. Det må kunne sies å eksistere en ideologisk konsensus om intensjonene og viktigheten av konseptene på et nasjonalt nivå, men hvordan mening knyttet til konseptene skapes på et subjektivt og lokalt nivå kan likevel variere.bak den retoriske aksepten kan det være konflikter, motforestillinger og reservasjoner. Tvetydige målsettinger gir rom for ulike forståelser av innhold og praktisering. Arbeidet med IA og VSA kan sies å være basert på en type eksperimentell implementering som innebærer en lærings- og utviklingsprosess (Matland, 1995). Dette gjør det komplekst å måle virkning og resultat. Det er da heller ikke hensikten i dette prosjektet. Hensikten er heller ikke å registrere hvilke tilbud som gis ansatte eller å avdekke kritikkverdige forhold. Hensikten med studien er å beskrive karaktertrekk ved forståelser av virksomhetens sosiale ansvar i en spesifikk kontekst. Arbeid og velferd utgjør på mange måter hverandres forutsetninger i de nordiske velferdsstatene som er avhengige av høy yrkesdeltakelse og et høyt skattenivå for å finansiere sine velferdstilbud. Premisset for arbeidsmarkedspolitikk og velferdspolitikk i Norge, Sverige og Danmark, bygger i stor grad på forestillingen om at arbeid er et gode for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet. Det dominerende velferdspolitiske idealet er at flest mulig i størst mulig grad skal klare seg sjøl ved eget arbeid. Dette fordi det både reduserer etterspørselen etter offentlig velferd, bidrar til finansiering av velferdsordninger og anses som viktig med tanke på inkludering i det sosiale liv. Velferdsordninger og arbeidsmarkedspolitiske tiltak skal bidra til å bygge opp under arbeidslinja som betraktes som det dominerende prinsipp i arbeids- og velferdspolitikken i Norge, Sverige og Danmark. Kapittel fire i avhandlingen inneholder en redegjørelse for den forståelse av den skandinaviske modell for arbeid og velferd som utgjør kontekst og betingelser for dannelse av nedarvede meninger og nåtidig meningsdannelse knyttet til virksomhetenes sosiale ansvar og inkludering. 1 EUs grønnbok. Kommissionen for de europæiske fællesskaber. Bruxelles den Grønbog. Fremme av en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. Forelagt av Kommisjonen. 8

18 Arbeid framstår i vårt samfunn både som et gode og en sentral verdi for de fleste mennesker, men også som kilde til slitasje og frustrasjon. Deltakelse i arbeidslivet bidrar til midler til livsopphold og økonomisk selvstendighet. Det er videre en uttalt ideologi i moderne vestlige industrisamfunn at arbeidet skal bidra til å dekke viktige behov som selvrealisering, selvaktelse, respekt og anseelse, identitet, deltakelse og sosial tilhørighet, foruten å gi variasjon og struktur på livet og liknende (Grimen et al., 2000, Engelstad, 2003, Kildal, 1995, Grint, 2005). Jeg begir meg ikke inn på nærmere diskusjoner om arbeidets tvetydighet, men nøyer meg med å peke på at arbeidet er kilde til både glede og frustrasjon, helse og sykdom, inkludering og ekskludering. Framgangsmåte I studien har jeg anlagt et komparativt perspektiv på subjektive oppfatninger av virksomhetenes sosiale ansvar. Jeg sammenstiller og sammenlikner forståelser, holdninger til og oppfatninger av praktisering av virksomhetenes sosiale ansvar. Å velge relativt like kontekster skal bidra til å redusere kompleksiteten av ytre og indre påvirkningsfaktorer. Kontekstene er ikke identiske, men har forskjeller i lovverk og bruk av virkemidler når det gjelder forebygging, inkludering og integrering på arbeidsmarkedet. Betydningen av virksomhetenes sosiale ansvar er kommunisert noe ulikt i de tre landene. Avtaleregimer og lovgivning på nasjonalt nivå er heller ikke sammenfallende. Regulering av arbeid, velferd og politiske prosesser knyttet til målsettingene i de politiske programmene er gjennomført ulikt både når det gjelder innhold og tid i de tre landene. Norge, Sverige og Danmark sies likevel å ligge hverandre nært når det gjelder utviklingen av velferdsstatlige og arbeidsmarkedspolitiske tilstander og tiltak En metodisk utfordring i studien er å fange ulike eksisterende virkelighetsoppfatninger. Ledere ønsker å framstå som moderne i den forstand at de ligger i forkant i innføring av nye organisasjonsformer og løsninger (Rørvik 1998). Samtidig kan lederne være preget av ønsket om å bevare det bestående, tradisjoner og normer i organisasjonen. Det er lett å forestille seg at det kan være sprik mellom hvordan lederne ønsker å framstille virksomheten når det gjelder sosial ansvarlighet og inkludering og hvordan en faktisk ivaretar og behandler ansatte. At det eksisterer sprik mellom idealer og realiteter, mellom prat og praksis i virksomheter, er mer regelen enn unntaket i organisasjoner, ifølge Brunsson (2002). Hva som faktisk skjer og hvilke effekter forståelsene av virksomhetenes sosiale ansvar eventuelt får, har jeg ikke 9

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

«Det er lettere for meg»

«Det er lettere for meg» «Det er lettere for meg» Foreldreskap blant etterkommere av innvandrere Heidi Brynildsen Grande Masteroppgave ved Psykologisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2012 II III Heidi Brynildsen Grande 2012

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg? Ingrid Gonsholt Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap Juni

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Nye styringsformer i arbeidsmarkedet

Nye styringsformer i arbeidsmarkedet AFIs serie for Hovedfagsoppgaver 2006:1 Nye styringsformer i arbeidsmarkedet IA-avtalen som styringsmetode av Helga Bull Masteroppgave ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Universitetet

Detaljer

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen?

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? Marte Ericsson Ryste Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? - en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin Masteroppgave i Bibliotek-

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Iren Johnsen Masteroppgave i sosiologi UNIVERSITETET

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne.

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne. FoU-rapport 6/2010 Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid Ingunn Kvamme Torbjørn Hodne Nina Jentoft Ann Christin Eklund Nilsen Tittel Forfattere Plan med plan? Om bruk

Detaljer

Oversettelse av intern kontroll i Etterretningsbataljon

Oversettelse av intern kontroll i Etterretningsbataljon Oversettelse av intern kontroll i Etterretningsbataljon STV-6901 Roger Dahl Mastergradsoppgave i ledelse og organisasjonsvitenskap Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse

Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse Hanne Skoe Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse En komparativ studie av anti-korrupsjonsarbeid i offentlig og frivillig sektor, med fokus på Oslo politidistrikt og Norges Røde Kors Masteroppgave i styring

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Hva kan kjennetegne Human Resources i 2030?

Hva kan kjennetegne Human Resources i 2030? www.uis.no Katrine Fugelli Simonsen Hva kan kjennetegne Human Resources i 2030? En fremsynsstudie med HR-avdelingen i Lyse som case Masteroppgave 2012 Oppgaven er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse

Detaljer

God ledelsespraksis i endringsprosesser

God ledelsespraksis i endringsprosesser God ledelsespraksis i endringsprosesser Eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring for de ansatte Lisbeth Øyum, Thale Kvernberg Andersen, Marte Pettersen Buvik, Gaute

Detaljer

Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse og effekter av en eventuell behandling i år 2020

Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse og effekter av en eventuell behandling i år 2020 NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2006 Den offentlige tannhelsetjenesten på reformens venteværelse og effekter av en eventuell behandling i år 2020 Siri M. Esperø og Hilde Jordan Pettersen NORUT

Detaljer

Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9

Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9 Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9 Gry Lene Sem Ida Melbo Øystese Dag Rune Omland Leif Ole Topnes John Kristian Thoresen Frode G.

Detaljer

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen Fra symptom til årsak

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen Fra symptom til årsak Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen Fra symptom til årsak Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering Institutt for samfunnsforskning Oslo

Detaljer