Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13"

Transkript

1 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 PS 58/13 PS 59/13 Sakstittel Støtte til TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen. Tertialrapport Budsjettreguleringer. Oppnevning av medlem til Hardangervidarådet Godfarfoss Kraft AS. Eierlån. Behandling av søknad om etablering av privat vann- og avløpsanlegg i reguleringsplan Hallandsfjellet Disponering av konsesionskraften fra Opprettelse av arbeidsgruppe for kommuneplanarbeidet Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , LL WQ- Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : X03 Saksmappe : 2011/777 Avd. : Politisk sekretariat Saksbehandler : Unni Wetlesen Støtte til TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen. MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /13 Saken gjelder: Støtte til TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fakta: Midlene fra årets TV-aksjon skal gå til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med demens. Saksbehandlers vurdering: Nore og Uvdal kommune har som tradisjon å støtte den årlige innsamlingsaksjonen i TV. Ordføreren anbefaler å bevilge samme beløp som de to foregående år; kr ,-. Ordforerens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune bevilger kr ,- til TV-aksjonen Beløpet dekkes over ansvar 1980 tilfeldige utgifter. Vedlegg: Oppfordring fra fylkesaksjonsleder i Buskerud.

3 vi Nore og Uvdal Kommune 3630 Rødberg Drammen, 26. august TV-AKSJONEN NRK NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN OPPFORDRING TIL BIDRAG Først og fremst ønsker jeg å takke Nore og Uvdal Kommune for støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet med kommunen har lange tradisjoner og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen 20. oktober. Jeg håper også at Nore og Uvdal Kommune vil gi et pengebidrag til TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen TV-aksjonen NRK 2013 går til Nasjonalforeningens arbeid med demens. Over mennesker har i dag en demenssykdom, og det er ventet en fordobling de neste tiårene. Rundt mennesker er nærmeste pårørende, og hele Norges befolkning er mer eller mindre berørt. Pengene fra aksjonen skal gå til forskning for å løse demensgåten, og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksiner. Tilbudet til demenssyke og deres pårørende skal styrkes, så de kan få flere gode dager. TVaksjonen og pengene fra bøsseinnsamlingen skal også være med på å gi informasjon om sykdommen, slik at mytene knuses, kunnskapen økes og dermed gi et mer demensvennlig samfunn. Slik bidrar dere Pengene som bevilges kan settes inn på kontonummeret nedenfor. Beløpet vil synliggjøres på TVsendingen 20. oktober. Dersom kommunen allerede har bevilget penger ber vi dere se bort fra denne henvendelsen. For midler som bevilges kan følgende konto benyttes: Merk innbetalingen med kommunenavn og postnummer. Informasjon om bevilget beløp sendes til fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før aksjonsdagen 20.oktober, og helst innen 4.oktober. Dermed sikrer vi at beløpet blir med på oversikten for deres kommune på TV-aksjonssendingen. Kontaktinformasjon FAL: telefon: , e-post: Vi håper dere også i år ønsker å støtte årets TV-aksjon. Med vennlig hilsen Anne-Lene Rasmussen, Fylkesaksjonsleder

4 * 0 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 210 Saksmappe : 2005/532 Avd. : økonomi Saksbehandler : Anne Rudi Tertialrapport Budsjettreguleringer. ANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /13 Kommunestyret Fakta: Jfr kommunens delegasjonsreglement skal rådmannen rapportere til kommunestyret pr tertial. Rådmannen viser til vedlagte tertialrapport med kommentarer. Saksbehandlers vurdering: Driftsregnskap Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser at driften samlet sett har mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Det største negative avviket er innen fagavdeling for Sentrale styringsorganer og fellesutgifter. Det foreslås ingen korrigering av rammene for driftsbudsjettet pr 2 tertial. Skatteinntektene pr er 5,1 % høyere enn anslag i budsjett for 2013 og 7,2% høyere enn ved samme tidspunkt i 2012 for Nore og Uvdal kommune. Samlet vekst i skatteinngangen for årets åtte første måneder for landet sammenlignet med samme periode i 2012, utgjør 6,9 pst. økt skatteinngang utover anslag i budsjettet påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet ved at rammetilskuddet reduseres. Investeringsregnskapet Kommunen har total investeringsramme i 2013 er 48,6 millioner kroner. Pr I tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 8,7 millioner kroner, rest investeringsramme i 2013 er 39,9 millioner kroner. Prosjekt Kunstgressbane og friidrett på Rødstubben hadde opprinnelig budsjettramme på 6 millioner kroner inkl. mva. Rådmannens informerte kommunestyre 24. juni i år om at anlegget ville komme på 6,85 millioner kroner inkl. mva. Rådmannen følger dette opp med å

5 foreslår å øke utgiftsrammen med kroner som finansieres av momskompensasjon til samme anlegg. Viser til egen oversikt med kommentarer til alle investeringsprosjektene fra side 33 i rapporten. Sykefravær Totalt sykefravær i kommunen er pr 2. tertial på 5,90 %. Dette er en reduksjon fra 1. tertial 2013 og omtrent det samme sammenliknet med totalt sykefravær i Korttidssykefraværet er 1,4 % og langtidssykefraværet 4,5 %. Rådmannens forslag til innstilling: Rapporten tas til etterretning Følgende budsjettregulering gjennomføres: Prosjekt 8534 Kunstgressbane + Friidrett, Rødstubben økes med Momskompensasjon på investeringer økes med Vedlegg 1. Tertialrapport

6 TERTIALRAPPORT Straumsåsen i Nore Foto: Tone Fleid Haugen Larsen 2.tertial 2013 NORE OG UVDAL KOMMUNE

7 Side 2 INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag 3 Pleie, rehabilitering og omsorg 5 Helse, sosial og barnevern 14 NAV Numedal (Nore og Uvdal) 19 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 20 Skole, barnehage og kultur 22 Næring, miljø og kommunalteknikk 27 Museumstyret 32 Investeringsregnskap Helse, miljø og sikkerhet 37 Sykefravær 38 Demografi 40 Finansforvaltning 41

8 Periodisert Regnskap Prognose budsjett Budsjett Avvik Kommentarer Drift fagavdelingene j I i Side 3 Hovedoversikter/sammendrag Opprinnelig Periodisert Regnskap Prognose Etat (T) budsjett budsjett Avvik Helse, sosial og barnevern NAV-Numedal Pleie, rehabilitering og omsorg Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Næring, miljø og kommunalteknikk Museumsstyret Nore kirkelig fellesråd Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser at driften samlet sett har mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Det største negative avviket er innen fagavdeling for Sentrale styringsorganer og fellesutgifter. På dette tidspunktet er prognosen merforbruk på denne fagavdelingen ved årets slutt. Andre inntekter: Skatteinntekter Økt skatteinngang i forhold til budsjett Redusert rammetilskudd pga økt Rammetilskudd inntektsutjevning Eiendomsskatt ok Konsesjonskraft - netto ok Andelskraft Mykstufoss ok Konsesjonsavgifter Mottas i desember Momskompensasjon - fra investering i Merinntekt ikke budsjettert Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsføres i desember Kom pensasjonstilskudd Mottas i desember

9 Periodisert Regnskap Prognose budsjett Budsjett Avvik Kommentarer Nore & Uvdal Nov Des Side 4 Andre utgifter: LØnnsoppgjØr Lokalt lønnsoppgjør 2013 kap 5 og 3 Premleavvik/amortisering Endelig beregning mottas 1januar 2014 Avsetning til disposisjonsfond Regnskapsføres i desember Avsetning til næringsfond Regnskapsføres I desember Netto renter/avdrag ok Skatteinntekter: G) = Revidert budsjett Skatteinntekt Regnskap 2012 Tabellen over viser er skatteinntektene pr er 5,1 % høyere enn anslag i budsj ett for 2013 og 7,2 % høyere enn ved samme tidspunkt i 2012 for Nore og Uvdal kommune. Samlet vekst i skatteinngangen for årets åtte første måneder for landet sammenlignet med samme periode i 2012, utgjør 6,9 pst. Dette går frem av nye tall fra SSB. økt skatteinngang utover anslag i budsjettet påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet ved at rammetilskuddet reduseres.

10 Tertialrapport Nore og Uvdal kommune ,8% Etablering av dagtilbud demente 155 Tiltaket skal iverksettes annet halvår Ansettelsesprosess for miljøterapeut er i prosess Side 5 Pleie, rehabilitering og omsorg Økonomistatus Budsjett Periodisert Regnskap Avvik 2013 budsjett Avvik i % Kommentar: Status pr er litt misvisende da det mangler to regninger på til sammen kroner som gjelder medfinansiering i samhandlingsreformen. Under forutsetning av samme nivå på tjenestetilbudet, vil fagavdelingen være i balanse ved årsavslutning Budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyre i 2013 K-sak 19/2013 Styrking av tjenestetilbud (2, Det ble vedtatt å ta i bruk 3 rom i underetasje på Bergtun. stillinger) Rommene er pusset opp og møblert, og tatt i bruk. Tjenesten ble i samme vedtak styrket med økonomiske midler til 2,5 stillinger sykepleier for å styrke hjemmetjenesten, dvs alle ukedager på dagtid. Tiltaket har medført noe redusert press på institusjonsplassene, mottak av flere dårlige brukere direkte til hjemmet, samt ingen overliggere på sykehuset i perioden Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra 2013: Medisinsk utstyr / hjelpemidler 100 Innkjøp foretas i samråd med fysioterapeut og hjelpemiddelformidler

11 Side 6 SYKEFRAVÆR Økning i sykefravær følges tett opp 1.tertial tertial tertial tertial 2013 Perioden Perioden Langtidsfravær 4 42 /o 6 32% 403 % 5 66 % Kortbdsfravær i 17 % 2 17 % i 34% 2 18 % Sum: 5,59% 8,49% 5,37% 7,84 % Kartlegging uønsket deltid Det ble gjennomført en kartlegging av uønsket deltid mai 2013, med svarfrist 6.mai Resultat av undersøkelsen: 86 personer fikk tilsendt undersøkelsen, av disse har 49 svart innen fristen. Av disse er det 34 personer som ønsker økt stilling. Dette tilsier tilsammen 10,5 årsverk. Turnus Prosjekt Alternativ turnusordning (ATO) har blitt gjennomført på en avdeling fra ATO innebærer lange vakter på helgene, og skal bidra til mer riktig bruk av kompetanse, og reduksjon i deltidsstillinger. Tiltaket ble evaluert og drøftet med organisasjonene etter 12 uker. Arbeidsgiver og organisasjonene har nedtegnet protokoll på en videreføring av tiltaket i ett år. Sammenlignet med 2. tertial 2012 er bruk av overtid redusert med kr , dette er blant annet en direkte konsekvens av ny tumusordning. Sårbarhet i forhold til sykepleieturnus er redusert. Arbeidsgiver har som mål å utføre ytterligere et prosjekt med alternativ tumusordning i 2013 på en utsatt avdeling. Prosjektet skal ha fokus på å redusere sykefraværet, og å redusere ufrivillig deltid. Prosjektet er orientert vernetjenesten og orientert organisasjonene. Samarbeid Vestre VikenfKongsberg sykehus Samarbeidsavtale mellom primær-og spesialisthelsetjenesten i lokalsykehusområdet for Kongsberg sykehus somatikk og psykiatri Utvikling av samarbeid infeksjonskontroll Lavterskeltilbud og forebyggende team Kurs i diabetes Kurs i smertelindring(palliasjon) Sam1andlingsreformen

12 4 Tertialrapport Nore og Uvdal kommune Samarbeid tilsynsmyndighet/planlagte tilsyn 2013 Det er ikke meldt planlagte tilsyn Fylkesmannen meldte besøk til fagavdelingen våren 2013 for gjennomgang av følgende tema: 2015 av Nore og Uvdal kommunes planer og aktuelle situasjon - Rekruttering store planverkene jobber Nore og Uvdal kommune med Omsorgsplan 2015, Demensplan 2015 og Newoplan 2015? hjelp-senger/samhandlingsreformen til hjemmeboende brukere med demens diagnose - Kompetanseløftet - De - øyeblikkelig - Dagaktivitetstilbud gjennomgang Side 7 Samarbeid Kongsbergregionen Kvalitetsutvikling Turnusarbeid Helseløft Meldingsløftet Omsorgsteknologi Samarbeid Numedalskommunene Palliasjon/smertelindring Demensomsorglkartlegging og diagnostisering Demensomsorg/pårørendeskole Kompetanseoppbygging innen kosthold /emæring Samarbeid Stamina HOT Oppfølging JA avtale/sykefravær Kompetanse hvordan Kompetanseløftet 2015 inngår i Stortingsmelding med hovedmål: - Sikre tilstrekkelig og stabil personell i kommunens omsorgstjenester - øke andelen personell med høyere utdanning i omsorgssektoren Nore og Uvdal kommune har en Handlingsplan for helse og omsorgspersonell.

13 Side 8 I tråd med planen har Fagavdelingen følgende utdanningskapasitet: Type utdanning/opplæring Antall personer Gjennomføring Universitets/høyskoleutdanning: rehabilitering 1 Avsluttes 2013 Universitets/høyskoleutdanning: kreftomsorg og lindrende pleie 2 Avsluttes 2013 Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: kreftomsorg 3 Avsluttes 2013 og lindrende pleie Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: 1 Avsluttes 2014 demensomsorg/alderspsykiatri Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: 2 Avsluttes 2013 psykisk helsearbeid Videregående opplæring/lærlinger: 6 Kontinuerlig Lærlingekontrakt Bedriftintern tverrfaglig opplæring: 40 Avsluttes 2013 Demensomsorgens ABC, selvdrevne studiegrupper med seminardager Førstehjelpsundevisning 130 Tilbudet gis hvert annet år Respirasjon, oksygenbehandling 40 Tilbudet gis hvert år Brannvern 140 Tilbudet gis hvert år Grunnleggende opplæring kosthold ernæring 115 Opplæringen videreføres til nytilsatte Implementering infeksjonskontrollprogram 130 Oppfølgingskurs 2 ganger pr år Medikamenthåndtering 80 Tilbudet gis hvert annet år Fagseminar om type 2 diabetes. Samhandling med Kongsberg sykehus 11 Oppfølging gis hvert år lnten opplæring dokumentasjon 80 Kontinuerlig Folkehelse/Forebyggende tiltak Fagavdelingen har fokus på behandling av sykdommer og seinkomplikasj oner, og har i tillegg følgende tiltak som forebyggende lavterskeltilbud: Trygghetsalanner Varmmatombringing Aktivitørtj eneste! servicesenter Bergtun Ambulerende vaktmester Kurs 67+ videreføres høsten Kartlegging og diagnostisering av demens som interkommunalt tiltak. Pårørendeskole for demente videreføres som interkommunalt tiltak høst Tiltaket er påbegynt september, 9 personer er påmeldt. Fagavdelingen iverksetter dagtilbud for hjemmeboende demente høst Tilbudet skal primært være på Bergtun. Dokumenterte behov tilsier at tiltaket i tillegg vil inkludere 1-3 dagtilbud i brukeres hjem. Forebyggende team: Tilbud om hjemmebesøk til befolkningen personer har fått tilbudet, 87 personer (60,5%) har tatt i mot tilbudet.

14 Side 9 Gjennomgående har de fleste det veldig bra, det er mange spreke og aktive pensjonister. De er svært fornøyde med tilbudet om forebyggende team, og gir uttrykk for en opplevelse av å bli sett og hørt, og at Nore og Uvdal kommune har omsorg, og iverksetter forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt. Hos enkelte er det iverksatt konkrete tiltak: Dvs. Kosthold/ emæring, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm. Fellestjenester (kjøkken, renhold, vaskeri, aktivitørtjeneste) Renhold og vaskeri bygger tjenesten på kompetanse om hygiene og trivsel for den enkelte bruker. Kjøkkenet bygger på tilstrekkelig kompetanse i å sikre at blant annet brukerens matinntak blir ivaretatt. I samarbeid med øvrig personell i tjenesten blir det iverksatt tiltak for å unngå feilernæring og underemæring. Satsingen på emæring inngår som en del av Folkehelse, og inngår i fagavdelingens plan for kompetanse. Helsedirektoratet har utviklet Nasjonale faglige retningslinjer for å bidra til å sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underemæring. Målet med retningslinjene er at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. Målet er at fire enkle tiltak skal implementeres som en del av tjenesten: i. Å vurdere ernæringsmessig risiko 2. Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet emæringsbehandling 3. Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise 4. Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå Aktivitørene er en svært viktig del av trivselsskapende og forebyggende arbeid, både på sjukeheimen og ute på bygda. Servicesenteret på Bergtun har god deltakelse både fra hjemmeboende og beboere i institusjon. Tiltaket er et lavterskeltilbud. Tiltaket virker forebyggende, mange flere ville hatt nytte av dette ved organisert skyss. Institusjons- og hjemmebasert omsorg Samhand1in Vestre Viken IKon2sber sykehus om brukere med omsorsbehov. Utskrivningsklare totalt Hjemmesykepleie Korttldsplass Fast plass Overliggere 2.tertial Perioden tertlal Perioden

15 Side 10 Med de siste års utvikling innen helse- og omsorgssektoren har kommunen fått et betydelig ansvar for behandling, pleie og omsorg for mennesker med behov for svært omfattende tjenester. Den formelle omsorgen i Nore og Uvdal har tradisjonelt vært eldreomsorg, dette er i markant endring, med en økende andel yngre brukere og middelaldrende kroniske syke som mottar omfattende kommunale omsorgstjenester, i første rekke hjemmetjenester. Vekst i antall yngre ressurskrevende brukere, med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale problemer, krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. Dette krever økt fokus på faglig kompetanse, og et mer helhetlig boligtilbud enn hva kommunen kan tilby i dagens situasjon. Kapasiteten i tjenesten har til tider vært svært presset. For å skape trygge rammer for brukerne, og redusere presset på tjenesten, ble det i kommunestyresak PS 19/ , vedtatt å ta i bruk 3 rom i underetasje på Bergtun. Rommene er pusset opp og møblert, og tatt i bruk. Tjenesten ble i samme vedtak styrket med økonomiske midler til 2,5 stillinger sykepleier for å styrke hjemmetjenesten, dvs alle ukedager på dagtid. Tiltaket har medført noe redusert press på institusjonsplassene, mottak av flere dårlige brukere direkte til hjemmet, samt ingen overliggere på sykehuset i perioden Som en konsekvens av svært ressurskrevende brukere under 67+, er det behov for ytterligere styrking av tiltak i hjemmetjenesten med sykepleiere på kveld og i helger, dvs 2,5 stilling. Konsekvensene av tiltakene søkes løst med statlig tilskudd for ressurskrevende brukere. Handlingsprogram Kommune-organisasjonen Medarbeidere Mål Tiltak Periode Status pr. 2 tertial Kommuneorganisasjonen må i A. Vurdering av uønsket i A. Følges opp med gjennomgang 1 A Utført i mai 2013: Resultat av undersøkelsen: til enhver tid være tilpasset deltid en gang pr år 86 personer fikk tilsendt undersøkelsen, av disse har 49 svart samfunnets behov. Det innen fristen. Av disse er det 34 personer som ønsker økt forutsetter en omstillingsdyktig stilling. Dette tilsier tilsammen 10,5 årsverk. organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som 1 B. Synlig ledelse jamfør K- 1 B. Ledere på alle nivå skal være tenker og handler helhetlig og sak 94/2010 synlige og tydelige. Det gis ikke rom sektorovergripende. for uformelt lederskap. i B Følges opp i daglig handling Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å Prosjekt Alternativ turnusordning (ATO) har blitt gjennomført forholde seg til endringer i på en avdeling fra ATO innebærer lange vakter på samfunnet og de oppgavene i C. Alternative turnuser. i C. Det gjøres en forstudie på i C helgene, og skal bidra til mer riktig bruk av kompetanse, og som blir pålagt. Jamfør K-sak 94/2010 utredning av alternative turnuser i reduksjon i deltidsstillinger. Tiltaket ble evaluert og drøftet med Nore og Uvdal kommune. organisasjonene etter 12 uker. Arbeidsgiver og organisasjonene Evaluering av tiltaket har nedtegnet protokoll på en videreføring av tiltaket i ett år.

16 Sammenlignet med 2. tertial 2012 er bruk av overtid redusert med kr , dette er blant annet en direkte konsekvens av ny turnusordning. Sårbarhet i forhold til sykepleieturnus er redusert. Arbeidsgiver har som mål å utføre ytterligere et prosjekt med alternativ turnusordning i Dette for å redusere sykefraværet, og ufrivillig deltid på en utsatt avdeling. Forskrift om kvalitet i pleie- 2 A. Infeksjonskontroll 2 A. Innføring 2 A Kurs alle ansatte høst 2013 og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å 2 B. Forsvarlig 2 8. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 B Følges opp i avvikshåndtering etablere et system som skal avvikshåndtering. søke å sikre kvalitet på pleie- og 2 C. Avvikshåndtering. 2 C Utarbeidet i samhandling med NMK omsorgstjenestene. Dette er et 2 C. Viderføring av Risiko-sårbarhetsanalyser viktig element i et brannvernledelse internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester 2 E. Økt interkommunalt 2 E. Forprosjekt 2 E Presentert formannskapene i Numedal. Rådmannen utarbeider skal etablere samarbeid i pleie og omsorg interkommunalt samarbeid. sak. internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig 2 E Kvalitetsgrupper innen, 2 E Meget tilfredsstillende oppfølging tilsyn med helsetjenesten 3). rehabilitering, demens, lindrende lnternkontrollsystematikken er behandling et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er 2 F. Etablere og ta i bruk 2 F. Samarbeid i Kongsbergregionen 2 F Det er økt fokus på dette, med forsøk mellom legekontor og satt til en virksomhet, elektronisk fagavdelingen. Målet er å få meldingsutveksling mellom meldingsutveksling med sykehus og kommune i 2014 eksterne partnere som sykehus, leger o.l. Interkommunale kurs. Start på prosjekt øyeblikkelighjelp/observasjonsplasser og telemedisin Kvalitetsutvikling... 2 G. I samarbeid med Vestre Viken 2 G Godt i rute. God samhandling 2 G. Utvikling av samarbeid. HF, Kongsberg sykehus smittevern Side Kommune-organisasjonen lnternkontroll 1 D. Medarbeidere skal 1 D. MTM undersøkelse. Oppfølging 1 D Handlingsplan følges opp trives Mål Tiltak Periode

17 Side 12 Samarbeid lavterskeltilbud Samarbeidsavtale Vestre Viken og Kongsberg sykehus lnnkjøpskoordinator i Kongsberg kommune samhandler med Nore og Uvdal kommune. Saken skal opp i nettverket for Helse 2 H. Økt innkjøpssamarbeid 2 H. Rammeavtale for hjelpemidler. 2 H og omsorg 20 september i Sak 022/13 Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode 3. Folkehelsearbeid innebærer 3 A. Helsefremmende 3 A. Innbyggere med rettslige krav 3 A Arbeides med gjennom tjenestetildeling å svekke det som medfører arbeid tilbys tjenester ut fra individuelle helserisiko, og styrke det som behov bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i 3 B. Forebyggende arbeid 3 B. Forebyggende team. 3 B Tiltakene gjennomføres i 2013 folkehelsearbeidet det Kurs :Bevar helsa så lenge som helsefremmende og det som mulig. forebygger sykdom og skader. Servicesenter. PårØrendeskole. Utredning, diagnostisering demente. Dagtilbud for dem ente. Avlastning/avlastningsbolig. Befolkningsutvikling og bolyst Mål Tiltak Periode 4 A. Individuelt tilpasset 4 A. Individuell tjenesteplan til 4 A Følges opp 4. Alle innbyggere med tjeneste brukere. Innen tre uker etter at særskilte behov skal få et vedtaket er fattet tilpasset tilbud som forebygger Primær kontakt for brukere med og utvikler egen mestringsevne. omfattende tjenestetilbud Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå 4 B. Stimulere lag og 4 B. Samhandling frivillige lag og 4 B Svært positiv samhandling foreninger til å jobbe aktivt foreninger med servicesenteret. for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet 4 C. Kartlegging av behov, 4 C. Sikre universell hjelpemidler. 4 C Følges opp utforming og muligheter for 4 C. Samarbeid Barnerepresentant fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging

18 5. Samhandlingsreformen 5 A. Rett behandling rett sted til 5 A. Interkommunal legevakt, 5A Interkommunal legevakt- egen sak har vært til behandling i rett tid. utredning akuttplasser/ kommunestyret. observasjonsplasser De øvrige tiltakene arbeides med i Helseløft 5 A lokalmedisinske tjenester 5 A forebyggende helsetiltak på Kommunestyrets tillegg: Fortsetter arbeidet med å redusere Vurdering av alternativ turnusordning(ato) ufrivillig deltid. Avlastningsbolig/barnebolig Vurderes i plankomiteen vurderes lagt i tilknytning til ny barnehage i Uvdal Status pr. 2 tertial 2013 Økonomi % avvik regnskap/budsjett ,8 % Side 13 4 D. Legge til rette for at alle 4 D. Tildeling av fl billetter, innbyggere i kommunen skyssordning med ruslebuss skal få mulighet til å delta i Tildeles årlig, og ved behov. tilpassede fritidsaktiviteter Egen arbeidsgruppe under ledelse av fagsjef HSB arbeider med tiltaket ruslebuss Nye reformer, lovendringer av Mål Tiltak Periode betydning Målindikatorer: Tjeneste Forvaltning % 100% 100 % 100 % 100 % 14 dager Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Medarbeidere: Sykefravær j % Korttidsfravær 2,18 % Langtidsfravær 5,66 % Tilbud medarbeidersamtaler i % % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra En stilling 0,75 assistent er omgjort til sykepleier høyskole/universitet(kostratall) Kommunestyret har vedtatt i tilleggsbevilgning en økning med 2,5 stilling sykepleiere Som en konsekvens av svært ressurskrevende brukere under 67+, er det behov for ytterligere styrking av tiltak i hjemmetjenesten med sykepleiere på kveld og i helger, dvs 2,5 stilling. Konsekvensene av tiltakene søkes løst med statlig tilskudd for ressurskrevende brukere. saksbehandlingstid.

19 Økonomistatus Budsjett Periodisert Regnskap Avvik 2013 budsjett Avvik i % ,8% Forebyggende arbeid: Mindre forbruk prosjekt friskliv iverksettes september, etter avtaler med frivilligsentral, friskoteket og Rødberg fysikalske. Regner med å gå i balanse på slutten av Side 14 Helse, sosial og barnevern Kommentar: Administrasjon flyktninger: Merforbruk 90. Grunnet økning av administrasjon, ref vedtak om bosetting av flere flyktninger (Dekkes med økte inntekter fra IMD1). Innarbeides i budsjett Prognose 2013: merforbruk 200. Bosetting flyktninger: Mindre forbruk Prognose: flyktningtilskudd bosatte flyktninger i år utbetalt i sin helhet. Dvs at overskuddet reduseres med 100 ut året. I tillegg er flere flyktninger nå ferdige med introduksjonsprogram og venter på å komme inn i tiltak med NAV, som arbeidstrening. Dette gir konsekvenser i utbetalt sosialhjelp. Et forsiktig anslag er økte utgifter i 3.tertial på ca Totalt gir dette et overskudd på ca Overskuddet må sees i sammenheng med merutgiftene til administrasjon. Jordmortjenesten: Refusjon beredskapsvakt etter ny avtale med Helse Sør Øst, dette gir et mindre forbruk på 180. Refusjonen innarbeides i budsjett for Legekontoret: 2. tertial viser et regnskap i balanse. Vanskelig å beregne; vi har ikke sett helårsvirkning av kontorlederstillingen, som skal finansieres av økte inntekter i driften. I tillegg har vi oppstart turnuslege fra september, denne er ikke budsjettert. Budsjett 2014 er konsekvensjusteres ihht dette. Prognosen for 2013 er usikker. Rus og psykisk helse: Mindre forbruk på 200, gjelder en 50% stilling ruskonsulent som var i vakanse. Den vakante stillingen er nå besatt med 20 % til barnevern og 25 % psykiatrisk sykepleier. Prognosen 2013: mindre forbruk på ca. 135 I alt er prognosen at HSB (eks barnevern) kan få et mindre forbruk på ca i Barneverntjenesten har et merforbruk pr 2. tertial på ca 30%, 950 Administrasjon: Merforbruk på 82 Prognosen for 2013: merforbruk på ca.100 Langtidssyke fravær /oppsigelse, medfører å innleie konsulenter. Akutte saker medfører merforbruk på lønn /overtid. Overtid er ikke budsjettert. Forventer ikke innleide av konsulenter fremover (Sept, Okt, Nov, Des). Tiltak i familien: mindre forbruk på 190. Dette må sees i sammenheng med Tiltak utenfor familien. Tiltak som besøkshjem og støttekontakt er regnskapsført der. Prognose 2013: Mindre forbruk på 185

20 Tertialrapport Nore og Uvdal kommune 1,58% 3,14% 4,69% 5,49% Side 15 Tiltak utenfor familien: merforbruk på ca Prognosen 2013: merforbruket kan dreie seg om til sammen 900 Det totale merforbruket i barneverntjenesten kan 800. Totalt forventes fagavdelingen ett mindre forbruk på 200 for budsjettår Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra 2013: Folkehelsekoordinator / Frisklivskoordinator 50 Denne stillingen er en interkommunal stilling for Kongsberg/Numedal. Per i dag er den ikke opprettet enda. Behandlings- og treningsutstyr som ikke dekkes 100 En del behandlings- og treningshjelpemidler til bruk på skolene er bestilte, men ikke fakturerte enda. Endelig oversikt av hjelpemiddelsentral kommer i slutten av året. Sykefravær 2.tertial tertial 13 2.tertial 13 Kommentar: HSB har et lavt sykefravær. Kommentarer til de tjenestene som har høye fraværstall: Barneverntjenesten: Det høye sykefraværet er et resultat av 2 langtidssykemeldinger i de første 4 månedene i år. De siste 4 månedene har situasjonen stabilisert seg og sykefraværet er nå på et gjennomsnittsnivå. Her ser vi også at det er registrert sykefravær på et fosterhjem, noe som ikke er riktig. I alt er sykefraværet innen barnevern nå på et normalt nivå. Legetjenesten: Den store fraværsprosenten skyldes tilrettelegging for gravid lege, per definisjon er ikke det sykemelding men tilrettelegging. Den andre fravær er langtids sykemelding der legen var tilbake i arbeid i februar. Positivt med kun 0,54 % korttidsfravær.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE

NORE OG UVDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT Åpen dag på Rødberg Brannstasjon Foto:Eli Hovd Prestegården 2. tertial 2012 NORE OG UVDAL KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet... 3 Pleie, rehabilitering og omsorg... 9 Helse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

TERTIALRAPPORT. 1. mai 2012 NORE OG UVDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. 1. mai 2012 NORE OG UVDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1. mai 2012 NORE OG UVDAL KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet... 3 Pleie, rehabilitering og omsorg... 9 Helse, sosial og barnevern... 16 NAV Numedal (Nore og Uvdal)... 20 Skole,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE

NORE OG UVDAL KOMMUNE NORE OG UVDAL KOMMUNE Broderlenke Tertialrapport 1 - INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag... 3 Pleie, rehabilitering og omsorg... 5 Helse, sosial og barnevern... 12 NAV Numedal (Nore og Uvdal)... 21

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10 13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.08.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 23/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.09.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 6/10 PS 7/10 PS 8/10 Sakstittel

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Odmund Deinboll

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S.

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 19/11 Til og med sak: 24/11 Møtetid: 09.00 11.50 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Møtet ble avholdt på Brøstrud Gård og Pensjonat. I forkant

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 12/10 PS 13/10

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer