Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13"

Transkript

1 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 PS 58/13 PS 59/13 Sakstittel Støtte til TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen. Tertialrapport Budsjettreguleringer. Oppnevning av medlem til Hardangervidarådet Godfarfoss Kraft AS. Eierlån. Behandling av søknad om etablering av privat vann- og avløpsanlegg i reguleringsplan Hallandsfjellet Disponering av konsesionskraften fra Opprettelse av arbeidsgruppe for kommuneplanarbeidet Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , LL WQ- Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : X03 Saksmappe : 2011/777 Avd. : Politisk sekretariat Saksbehandler : Unni Wetlesen Støtte til TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen. MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /13 Saken gjelder: Støtte til TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fakta: Midlene fra årets TV-aksjon skal gå til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med demens. Saksbehandlers vurdering: Nore og Uvdal kommune har som tradisjon å støtte den årlige innsamlingsaksjonen i TV. Ordføreren anbefaler å bevilge samme beløp som de to foregående år; kr ,-. Ordforerens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune bevilger kr ,- til TV-aksjonen Beløpet dekkes over ansvar 1980 tilfeldige utgifter. Vedlegg: Oppfordring fra fylkesaksjonsleder i Buskerud.

3 vi Nore og Uvdal Kommune 3630 Rødberg Drammen, 26. august TV-AKSJONEN NRK NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN OPPFORDRING TIL BIDRAG Først og fremst ønsker jeg å takke Nore og Uvdal Kommune for støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet med kommunen har lange tradisjoner og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen 20. oktober. Jeg håper også at Nore og Uvdal Kommune vil gi et pengebidrag til TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen TV-aksjonen NRK 2013 går til Nasjonalforeningens arbeid med demens. Over mennesker har i dag en demenssykdom, og det er ventet en fordobling de neste tiårene. Rundt mennesker er nærmeste pårørende, og hele Norges befolkning er mer eller mindre berørt. Pengene fra aksjonen skal gå til forskning for å løse demensgåten, og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksiner. Tilbudet til demenssyke og deres pårørende skal styrkes, så de kan få flere gode dager. TVaksjonen og pengene fra bøsseinnsamlingen skal også være med på å gi informasjon om sykdommen, slik at mytene knuses, kunnskapen økes og dermed gi et mer demensvennlig samfunn. Slik bidrar dere Pengene som bevilges kan settes inn på kontonummeret nedenfor. Beløpet vil synliggjøres på TVsendingen 20. oktober. Dersom kommunen allerede har bevilget penger ber vi dere se bort fra denne henvendelsen. For midler som bevilges kan følgende konto benyttes: Merk innbetalingen med kommunenavn og postnummer. Informasjon om bevilget beløp sendes til fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før aksjonsdagen 20.oktober, og helst innen 4.oktober. Dermed sikrer vi at beløpet blir med på oversikten for deres kommune på TV-aksjonssendingen. Kontaktinformasjon FAL: telefon: , e-post: Vi håper dere også i år ønsker å støtte årets TV-aksjon. Med vennlig hilsen Anne-Lene Rasmussen, Fylkesaksjonsleder

4 * 0 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 210 Saksmappe : 2005/532 Avd. : økonomi Saksbehandler : Anne Rudi Tertialrapport Budsjettreguleringer. ANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /13 Kommunestyret Fakta: Jfr kommunens delegasjonsreglement skal rådmannen rapportere til kommunestyret pr tertial. Rådmannen viser til vedlagte tertialrapport med kommentarer. Saksbehandlers vurdering: Driftsregnskap Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser at driften samlet sett har mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Det største negative avviket er innen fagavdeling for Sentrale styringsorganer og fellesutgifter. Det foreslås ingen korrigering av rammene for driftsbudsjettet pr 2 tertial. Skatteinntektene pr er 5,1 % høyere enn anslag i budsjett for 2013 og 7,2% høyere enn ved samme tidspunkt i 2012 for Nore og Uvdal kommune. Samlet vekst i skatteinngangen for årets åtte første måneder for landet sammenlignet med samme periode i 2012, utgjør 6,9 pst. økt skatteinngang utover anslag i budsjettet påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet ved at rammetilskuddet reduseres. Investeringsregnskapet Kommunen har total investeringsramme i 2013 er 48,6 millioner kroner. Pr I tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 8,7 millioner kroner, rest investeringsramme i 2013 er 39,9 millioner kroner. Prosjekt Kunstgressbane og friidrett på Rødstubben hadde opprinnelig budsjettramme på 6 millioner kroner inkl. mva. Rådmannens informerte kommunestyre 24. juni i år om at anlegget ville komme på 6,85 millioner kroner inkl. mva. Rådmannen følger dette opp med å

5 foreslår å øke utgiftsrammen med kroner som finansieres av momskompensasjon til samme anlegg. Viser til egen oversikt med kommentarer til alle investeringsprosjektene fra side 33 i rapporten. Sykefravær Totalt sykefravær i kommunen er pr 2. tertial på 5,90 %. Dette er en reduksjon fra 1. tertial 2013 og omtrent det samme sammenliknet med totalt sykefravær i Korttidssykefraværet er 1,4 % og langtidssykefraværet 4,5 %. Rådmannens forslag til innstilling: Rapporten tas til etterretning Følgende budsjettregulering gjennomføres: Prosjekt 8534 Kunstgressbane + Friidrett, Rødstubben økes med Momskompensasjon på investeringer økes med Vedlegg 1. Tertialrapport

6 TERTIALRAPPORT Straumsåsen i Nore Foto: Tone Fleid Haugen Larsen 2.tertial 2013 NORE OG UVDAL KOMMUNE

7 Side 2 INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag 3 Pleie, rehabilitering og omsorg 5 Helse, sosial og barnevern 14 NAV Numedal (Nore og Uvdal) 19 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 20 Skole, barnehage og kultur 22 Næring, miljø og kommunalteknikk 27 Museumstyret 32 Investeringsregnskap Helse, miljø og sikkerhet 37 Sykefravær 38 Demografi 40 Finansforvaltning 41

8 Periodisert Regnskap Prognose budsjett Budsjett Avvik Kommentarer Drift fagavdelingene j I i Side 3 Hovedoversikter/sammendrag Opprinnelig Periodisert Regnskap Prognose Etat (T) budsjett budsjett Avvik Helse, sosial og barnevern NAV-Numedal Pleie, rehabilitering og omsorg Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Næring, miljø og kommunalteknikk Museumsstyret Nore kirkelig fellesråd Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser at driften samlet sett har mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Det største negative avviket er innen fagavdeling for Sentrale styringsorganer og fellesutgifter. På dette tidspunktet er prognosen merforbruk på denne fagavdelingen ved årets slutt. Andre inntekter: Skatteinntekter Økt skatteinngang i forhold til budsjett Redusert rammetilskudd pga økt Rammetilskudd inntektsutjevning Eiendomsskatt ok Konsesjonskraft - netto ok Andelskraft Mykstufoss ok Konsesjonsavgifter Mottas i desember Momskompensasjon - fra investering i Merinntekt ikke budsjettert Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsføres i desember Kom pensasjonstilskudd Mottas i desember

9 Periodisert Regnskap Prognose budsjett Budsjett Avvik Kommentarer Nore & Uvdal Nov Des Side 4 Andre utgifter: LØnnsoppgjØr Lokalt lønnsoppgjør 2013 kap 5 og 3 Premleavvik/amortisering Endelig beregning mottas 1januar 2014 Avsetning til disposisjonsfond Regnskapsføres i desember Avsetning til næringsfond Regnskapsføres I desember Netto renter/avdrag ok Skatteinntekter: G) = Revidert budsjett Skatteinntekt Regnskap 2012 Tabellen over viser er skatteinntektene pr er 5,1 % høyere enn anslag i budsj ett for 2013 og 7,2 % høyere enn ved samme tidspunkt i 2012 for Nore og Uvdal kommune. Samlet vekst i skatteinngangen for årets åtte første måneder for landet sammenlignet med samme periode i 2012, utgjør 6,9 pst. Dette går frem av nye tall fra SSB. økt skatteinngang utover anslag i budsjettet påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet ved at rammetilskuddet reduseres.

10 Tertialrapport Nore og Uvdal kommune ,8% Etablering av dagtilbud demente 155 Tiltaket skal iverksettes annet halvår Ansettelsesprosess for miljøterapeut er i prosess Side 5 Pleie, rehabilitering og omsorg Økonomistatus Budsjett Periodisert Regnskap Avvik 2013 budsjett Avvik i % Kommentar: Status pr er litt misvisende da det mangler to regninger på til sammen kroner som gjelder medfinansiering i samhandlingsreformen. Under forutsetning av samme nivå på tjenestetilbudet, vil fagavdelingen være i balanse ved årsavslutning Budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyre i 2013 K-sak 19/2013 Styrking av tjenestetilbud (2, Det ble vedtatt å ta i bruk 3 rom i underetasje på Bergtun. stillinger) Rommene er pusset opp og møblert, og tatt i bruk. Tjenesten ble i samme vedtak styrket med økonomiske midler til 2,5 stillinger sykepleier for å styrke hjemmetjenesten, dvs alle ukedager på dagtid. Tiltaket har medført noe redusert press på institusjonsplassene, mottak av flere dårlige brukere direkte til hjemmet, samt ingen overliggere på sykehuset i perioden Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra 2013: Medisinsk utstyr / hjelpemidler 100 Innkjøp foretas i samråd med fysioterapeut og hjelpemiddelformidler

11 Side 6 SYKEFRAVÆR Økning i sykefravær følges tett opp 1.tertial tertial tertial tertial 2013 Perioden Perioden Langtidsfravær 4 42 /o 6 32% 403 % 5 66 % Kortbdsfravær i 17 % 2 17 % i 34% 2 18 % Sum: 5,59% 8,49% 5,37% 7,84 % Kartlegging uønsket deltid Det ble gjennomført en kartlegging av uønsket deltid mai 2013, med svarfrist 6.mai Resultat av undersøkelsen: 86 personer fikk tilsendt undersøkelsen, av disse har 49 svart innen fristen. Av disse er det 34 personer som ønsker økt stilling. Dette tilsier tilsammen 10,5 årsverk. Turnus Prosjekt Alternativ turnusordning (ATO) har blitt gjennomført på en avdeling fra ATO innebærer lange vakter på helgene, og skal bidra til mer riktig bruk av kompetanse, og reduksjon i deltidsstillinger. Tiltaket ble evaluert og drøftet med organisasjonene etter 12 uker. Arbeidsgiver og organisasjonene har nedtegnet protokoll på en videreføring av tiltaket i ett år. Sammenlignet med 2. tertial 2012 er bruk av overtid redusert med kr , dette er blant annet en direkte konsekvens av ny tumusordning. Sårbarhet i forhold til sykepleieturnus er redusert. Arbeidsgiver har som mål å utføre ytterligere et prosjekt med alternativ tumusordning i 2013 på en utsatt avdeling. Prosjektet skal ha fokus på å redusere sykefraværet, og å redusere ufrivillig deltid. Prosjektet er orientert vernetjenesten og orientert organisasjonene. Samarbeid Vestre VikenfKongsberg sykehus Samarbeidsavtale mellom primær-og spesialisthelsetjenesten i lokalsykehusområdet for Kongsberg sykehus somatikk og psykiatri Utvikling av samarbeid infeksjonskontroll Lavterskeltilbud og forebyggende team Kurs i diabetes Kurs i smertelindring(palliasjon) Sam1andlingsreformen

12 4 Tertialrapport Nore og Uvdal kommune Samarbeid tilsynsmyndighet/planlagte tilsyn 2013 Det er ikke meldt planlagte tilsyn Fylkesmannen meldte besøk til fagavdelingen våren 2013 for gjennomgang av følgende tema: 2015 av Nore og Uvdal kommunes planer og aktuelle situasjon - Rekruttering store planverkene jobber Nore og Uvdal kommune med Omsorgsplan 2015, Demensplan 2015 og Newoplan 2015? hjelp-senger/samhandlingsreformen til hjemmeboende brukere med demens diagnose - Kompetanseløftet - De - øyeblikkelig - Dagaktivitetstilbud gjennomgang Side 7 Samarbeid Kongsbergregionen Kvalitetsutvikling Turnusarbeid Helseløft Meldingsløftet Omsorgsteknologi Samarbeid Numedalskommunene Palliasjon/smertelindring Demensomsorglkartlegging og diagnostisering Demensomsorg/pårørendeskole Kompetanseoppbygging innen kosthold /emæring Samarbeid Stamina HOT Oppfølging JA avtale/sykefravær Kompetanse hvordan Kompetanseløftet 2015 inngår i Stortingsmelding med hovedmål: - Sikre tilstrekkelig og stabil personell i kommunens omsorgstjenester - øke andelen personell med høyere utdanning i omsorgssektoren Nore og Uvdal kommune har en Handlingsplan for helse og omsorgspersonell.

13 Side 8 I tråd med planen har Fagavdelingen følgende utdanningskapasitet: Type utdanning/opplæring Antall personer Gjennomføring Universitets/høyskoleutdanning: rehabilitering 1 Avsluttes 2013 Universitets/høyskoleutdanning: kreftomsorg og lindrende pleie 2 Avsluttes 2013 Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: kreftomsorg 3 Avsluttes 2013 og lindrende pleie Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: 1 Avsluttes 2014 demensomsorg/alderspsykiatri Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: 2 Avsluttes 2013 psykisk helsearbeid Videregående opplæring/lærlinger: 6 Kontinuerlig Lærlingekontrakt Bedriftintern tverrfaglig opplæring: 40 Avsluttes 2013 Demensomsorgens ABC, selvdrevne studiegrupper med seminardager Førstehjelpsundevisning 130 Tilbudet gis hvert annet år Respirasjon, oksygenbehandling 40 Tilbudet gis hvert år Brannvern 140 Tilbudet gis hvert år Grunnleggende opplæring kosthold ernæring 115 Opplæringen videreføres til nytilsatte Implementering infeksjonskontrollprogram 130 Oppfølgingskurs 2 ganger pr år Medikamenthåndtering 80 Tilbudet gis hvert annet år Fagseminar om type 2 diabetes. Samhandling med Kongsberg sykehus 11 Oppfølging gis hvert år lnten opplæring dokumentasjon 80 Kontinuerlig Folkehelse/Forebyggende tiltak Fagavdelingen har fokus på behandling av sykdommer og seinkomplikasj oner, og har i tillegg følgende tiltak som forebyggende lavterskeltilbud: Trygghetsalanner Varmmatombringing Aktivitørtj eneste! servicesenter Bergtun Ambulerende vaktmester Kurs 67+ videreføres høsten Kartlegging og diagnostisering av demens som interkommunalt tiltak. Pårørendeskole for demente videreføres som interkommunalt tiltak høst Tiltaket er påbegynt september, 9 personer er påmeldt. Fagavdelingen iverksetter dagtilbud for hjemmeboende demente høst Tilbudet skal primært være på Bergtun. Dokumenterte behov tilsier at tiltaket i tillegg vil inkludere 1-3 dagtilbud i brukeres hjem. Forebyggende team: Tilbud om hjemmebesøk til befolkningen personer har fått tilbudet, 87 personer (60,5%) har tatt i mot tilbudet.

14 Side 9 Gjennomgående har de fleste det veldig bra, det er mange spreke og aktive pensjonister. De er svært fornøyde med tilbudet om forebyggende team, og gir uttrykk for en opplevelse av å bli sett og hørt, og at Nore og Uvdal kommune har omsorg, og iverksetter forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt. Hos enkelte er det iverksatt konkrete tiltak: Dvs. Kosthold/ emæring, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm. Fellestjenester (kjøkken, renhold, vaskeri, aktivitørtjeneste) Renhold og vaskeri bygger tjenesten på kompetanse om hygiene og trivsel for den enkelte bruker. Kjøkkenet bygger på tilstrekkelig kompetanse i å sikre at blant annet brukerens matinntak blir ivaretatt. I samarbeid med øvrig personell i tjenesten blir det iverksatt tiltak for å unngå feilernæring og underemæring. Satsingen på emæring inngår som en del av Folkehelse, og inngår i fagavdelingens plan for kompetanse. Helsedirektoratet har utviklet Nasjonale faglige retningslinjer for å bidra til å sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underemæring. Målet med retningslinjene er at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. Målet er at fire enkle tiltak skal implementeres som en del av tjenesten: i. Å vurdere ernæringsmessig risiko 2. Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet emæringsbehandling 3. Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise 4. Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå Aktivitørene er en svært viktig del av trivselsskapende og forebyggende arbeid, både på sjukeheimen og ute på bygda. Servicesenteret på Bergtun har god deltakelse både fra hjemmeboende og beboere i institusjon. Tiltaket er et lavterskeltilbud. Tiltaket virker forebyggende, mange flere ville hatt nytte av dette ved organisert skyss. Institusjons- og hjemmebasert omsorg Samhand1in Vestre Viken IKon2sber sykehus om brukere med omsorsbehov. Utskrivningsklare totalt Hjemmesykepleie Korttldsplass Fast plass Overliggere 2.tertial Perioden tertlal Perioden

15 Side 10 Med de siste års utvikling innen helse- og omsorgssektoren har kommunen fått et betydelig ansvar for behandling, pleie og omsorg for mennesker med behov for svært omfattende tjenester. Den formelle omsorgen i Nore og Uvdal har tradisjonelt vært eldreomsorg, dette er i markant endring, med en økende andel yngre brukere og middelaldrende kroniske syke som mottar omfattende kommunale omsorgstjenester, i første rekke hjemmetjenester. Vekst i antall yngre ressurskrevende brukere, med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale problemer, krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. Dette krever økt fokus på faglig kompetanse, og et mer helhetlig boligtilbud enn hva kommunen kan tilby i dagens situasjon. Kapasiteten i tjenesten har til tider vært svært presset. For å skape trygge rammer for brukerne, og redusere presset på tjenesten, ble det i kommunestyresak PS 19/ , vedtatt å ta i bruk 3 rom i underetasje på Bergtun. Rommene er pusset opp og møblert, og tatt i bruk. Tjenesten ble i samme vedtak styrket med økonomiske midler til 2,5 stillinger sykepleier for å styrke hjemmetjenesten, dvs alle ukedager på dagtid. Tiltaket har medført noe redusert press på institusjonsplassene, mottak av flere dårlige brukere direkte til hjemmet, samt ingen overliggere på sykehuset i perioden Som en konsekvens av svært ressurskrevende brukere under 67+, er det behov for ytterligere styrking av tiltak i hjemmetjenesten med sykepleiere på kveld og i helger, dvs 2,5 stilling. Konsekvensene av tiltakene søkes løst med statlig tilskudd for ressurskrevende brukere. Handlingsprogram Kommune-organisasjonen Medarbeidere Mål Tiltak Periode Status pr. 2 tertial Kommuneorganisasjonen må i A. Vurdering av uønsket i A. Følges opp med gjennomgang 1 A Utført i mai 2013: Resultat av undersøkelsen: til enhver tid være tilpasset deltid en gang pr år 86 personer fikk tilsendt undersøkelsen, av disse har 49 svart samfunnets behov. Det innen fristen. Av disse er det 34 personer som ønsker økt forutsetter en omstillingsdyktig stilling. Dette tilsier tilsammen 10,5 årsverk. organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som 1 B. Synlig ledelse jamfør K- 1 B. Ledere på alle nivå skal være tenker og handler helhetlig og sak 94/2010 synlige og tydelige. Det gis ikke rom sektorovergripende. for uformelt lederskap. i B Følges opp i daglig handling Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å Prosjekt Alternativ turnusordning (ATO) har blitt gjennomført forholde seg til endringer i på en avdeling fra ATO innebærer lange vakter på samfunnet og de oppgavene i C. Alternative turnuser. i C. Det gjøres en forstudie på i C helgene, og skal bidra til mer riktig bruk av kompetanse, og som blir pålagt. Jamfør K-sak 94/2010 utredning av alternative turnuser i reduksjon i deltidsstillinger. Tiltaket ble evaluert og drøftet med Nore og Uvdal kommune. organisasjonene etter 12 uker. Arbeidsgiver og organisasjonene Evaluering av tiltaket har nedtegnet protokoll på en videreføring av tiltaket i ett år.

16 Sammenlignet med 2. tertial 2012 er bruk av overtid redusert med kr , dette er blant annet en direkte konsekvens av ny turnusordning. Sårbarhet i forhold til sykepleieturnus er redusert. Arbeidsgiver har som mål å utføre ytterligere et prosjekt med alternativ turnusordning i Dette for å redusere sykefraværet, og ufrivillig deltid på en utsatt avdeling. Forskrift om kvalitet i pleie- 2 A. Infeksjonskontroll 2 A. Innføring 2 A Kurs alle ansatte høst 2013 og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å 2 B. Forsvarlig 2 8. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 B Følges opp i avvikshåndtering etablere et system som skal avvikshåndtering. søke å sikre kvalitet på pleie- og 2 C. Avvikshåndtering. 2 C Utarbeidet i samhandling med NMK omsorgstjenestene. Dette er et 2 C. Viderføring av Risiko-sårbarhetsanalyser viktig element i et brannvernledelse internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester 2 E. Økt interkommunalt 2 E. Forprosjekt 2 E Presentert formannskapene i Numedal. Rådmannen utarbeider skal etablere samarbeid i pleie og omsorg interkommunalt samarbeid. sak. internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig 2 E Kvalitetsgrupper innen, 2 E Meget tilfredsstillende oppfølging tilsyn med helsetjenesten 3). rehabilitering, demens, lindrende lnternkontrollsystematikken er behandling et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er 2 F. Etablere og ta i bruk 2 F. Samarbeid i Kongsbergregionen 2 F Det er økt fokus på dette, med forsøk mellom legekontor og satt til en virksomhet, elektronisk fagavdelingen. Målet er å få meldingsutveksling mellom meldingsutveksling med sykehus og kommune i 2014 eksterne partnere som sykehus, leger o.l. Interkommunale kurs. Start på prosjekt øyeblikkelighjelp/observasjonsplasser og telemedisin Kvalitetsutvikling... 2 G. I samarbeid med Vestre Viken 2 G Godt i rute. God samhandling 2 G. Utvikling av samarbeid. HF, Kongsberg sykehus smittevern Side Kommune-organisasjonen lnternkontroll 1 D. Medarbeidere skal 1 D. MTM undersøkelse. Oppfølging 1 D Handlingsplan følges opp trives Mål Tiltak Periode

17 Side 12 Samarbeid lavterskeltilbud Samarbeidsavtale Vestre Viken og Kongsberg sykehus lnnkjøpskoordinator i Kongsberg kommune samhandler med Nore og Uvdal kommune. Saken skal opp i nettverket for Helse 2 H. Økt innkjøpssamarbeid 2 H. Rammeavtale for hjelpemidler. 2 H og omsorg 20 september i Sak 022/13 Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode 3. Folkehelsearbeid innebærer 3 A. Helsefremmende 3 A. Innbyggere med rettslige krav 3 A Arbeides med gjennom tjenestetildeling å svekke det som medfører arbeid tilbys tjenester ut fra individuelle helserisiko, og styrke det som behov bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i 3 B. Forebyggende arbeid 3 B. Forebyggende team. 3 B Tiltakene gjennomføres i 2013 folkehelsearbeidet det Kurs :Bevar helsa så lenge som helsefremmende og det som mulig. forebygger sykdom og skader. Servicesenter. PårØrendeskole. Utredning, diagnostisering demente. Dagtilbud for dem ente. Avlastning/avlastningsbolig. Befolkningsutvikling og bolyst Mål Tiltak Periode 4 A. Individuelt tilpasset 4 A. Individuell tjenesteplan til 4 A Følges opp 4. Alle innbyggere med tjeneste brukere. Innen tre uker etter at særskilte behov skal få et vedtaket er fattet tilpasset tilbud som forebygger Primær kontakt for brukere med og utvikler egen mestringsevne. omfattende tjenestetilbud Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå 4 B. Stimulere lag og 4 B. Samhandling frivillige lag og 4 B Svært positiv samhandling foreninger til å jobbe aktivt foreninger med servicesenteret. for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet 4 C. Kartlegging av behov, 4 C. Sikre universell hjelpemidler. 4 C Følges opp utforming og muligheter for 4 C. Samarbeid Barnerepresentant fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging

18 5. Samhandlingsreformen 5 A. Rett behandling rett sted til 5 A. Interkommunal legevakt, 5A Interkommunal legevakt- egen sak har vært til behandling i rett tid. utredning akuttplasser/ kommunestyret. observasjonsplasser De øvrige tiltakene arbeides med i Helseløft 5 A lokalmedisinske tjenester 5 A forebyggende helsetiltak på Kommunestyrets tillegg: Fortsetter arbeidet med å redusere Vurdering av alternativ turnusordning(ato) ufrivillig deltid. Avlastningsbolig/barnebolig Vurderes i plankomiteen vurderes lagt i tilknytning til ny barnehage i Uvdal Status pr. 2 tertial 2013 Økonomi % avvik regnskap/budsjett ,8 % Side 13 4 D. Legge til rette for at alle 4 D. Tildeling av fl billetter, innbyggere i kommunen skyssordning med ruslebuss skal få mulighet til å delta i Tildeles årlig, og ved behov. tilpassede fritidsaktiviteter Egen arbeidsgruppe under ledelse av fagsjef HSB arbeider med tiltaket ruslebuss Nye reformer, lovendringer av Mål Tiltak Periode betydning Målindikatorer: Tjeneste Forvaltning % 100% 100 % 100 % 100 % 14 dager Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Medarbeidere: Sykefravær j % Korttidsfravær 2,18 % Langtidsfravær 5,66 % Tilbud medarbeidersamtaler i % % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra En stilling 0,75 assistent er omgjort til sykepleier høyskole/universitet(kostratall) Kommunestyret har vedtatt i tilleggsbevilgning en økning med 2,5 stilling sykepleiere Som en konsekvens av svært ressurskrevende brukere under 67+, er det behov for ytterligere styrking av tiltak i hjemmetjenesten med sykepleiere på kveld og i helger, dvs 2,5 stilling. Konsekvensene av tiltakene søkes løst med statlig tilskudd for ressurskrevende brukere. saksbehandlingstid.

19 Økonomistatus Budsjett Periodisert Regnskap Avvik 2013 budsjett Avvik i % ,8% Forebyggende arbeid: Mindre forbruk prosjekt friskliv iverksettes september, etter avtaler med frivilligsentral, friskoteket og Rødberg fysikalske. Regner med å gå i balanse på slutten av Side 14 Helse, sosial og barnevern Kommentar: Administrasjon flyktninger: Merforbruk 90. Grunnet økning av administrasjon, ref vedtak om bosetting av flere flyktninger (Dekkes med økte inntekter fra IMD1). Innarbeides i budsjett Prognose 2013: merforbruk 200. Bosetting flyktninger: Mindre forbruk Prognose: flyktningtilskudd bosatte flyktninger i år utbetalt i sin helhet. Dvs at overskuddet reduseres med 100 ut året. I tillegg er flere flyktninger nå ferdige med introduksjonsprogram og venter på å komme inn i tiltak med NAV, som arbeidstrening. Dette gir konsekvenser i utbetalt sosialhjelp. Et forsiktig anslag er økte utgifter i 3.tertial på ca Totalt gir dette et overskudd på ca Overskuddet må sees i sammenheng med merutgiftene til administrasjon. Jordmortjenesten: Refusjon beredskapsvakt etter ny avtale med Helse Sør Øst, dette gir et mindre forbruk på 180. Refusjonen innarbeides i budsjett for Legekontoret: 2. tertial viser et regnskap i balanse. Vanskelig å beregne; vi har ikke sett helårsvirkning av kontorlederstillingen, som skal finansieres av økte inntekter i driften. I tillegg har vi oppstart turnuslege fra september, denne er ikke budsjettert. Budsjett 2014 er konsekvensjusteres ihht dette. Prognosen for 2013 er usikker. Rus og psykisk helse: Mindre forbruk på 200, gjelder en 50% stilling ruskonsulent som var i vakanse. Den vakante stillingen er nå besatt med 20 % til barnevern og 25 % psykiatrisk sykepleier. Prognosen 2013: mindre forbruk på ca. 135 I alt er prognosen at HSB (eks barnevern) kan få et mindre forbruk på ca i Barneverntjenesten har et merforbruk pr 2. tertial på ca 30%, 950 Administrasjon: Merforbruk på 82 Prognosen for 2013: merforbruk på ca.100 Langtidssyke fravær /oppsigelse, medfører å innleie konsulenter. Akutte saker medfører merforbruk på lønn /overtid. Overtid er ikke budsjettert. Forventer ikke innleide av konsulenter fremover (Sept, Okt, Nov, Des). Tiltak i familien: mindre forbruk på 190. Dette må sees i sammenheng med Tiltak utenfor familien. Tiltak som besøkshjem og støttekontakt er regnskapsført der. Prognose 2013: Mindre forbruk på 185

20 Tertialrapport Nore og Uvdal kommune 1,58% 3,14% 4,69% 5,49% Side 15 Tiltak utenfor familien: merforbruk på ca Prognosen 2013: merforbruket kan dreie seg om til sammen 900 Det totale merforbruket i barneverntjenesten kan 800. Totalt forventes fagavdelingen ett mindre forbruk på 200 for budsjettår Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra 2013: Folkehelsekoordinator / Frisklivskoordinator 50 Denne stillingen er en interkommunal stilling for Kongsberg/Numedal. Per i dag er den ikke opprettet enda. Behandlings- og treningsutstyr som ikke dekkes 100 En del behandlings- og treningshjelpemidler til bruk på skolene er bestilte, men ikke fakturerte enda. Endelig oversikt av hjelpemiddelsentral kommer i slutten av året. Sykefravær 2.tertial tertial 13 2.tertial 13 Kommentar: HSB har et lavt sykefravær. Kommentarer til de tjenestene som har høye fraværstall: Barneverntjenesten: Det høye sykefraværet er et resultat av 2 langtidssykemeldinger i de første 4 månedene i år. De siste 4 månedene har situasjonen stabilisert seg og sykefraværet er nå på et gjennomsnittsnivå. Her ser vi også at det er registrert sykefravær på et fosterhjem, noe som ikke er riktig. I alt er sykefraværet innen barnevern nå på et normalt nivå. Legetjenesten: Den store fraværsprosenten skyldes tilrettelegging for gravid lege, per definisjon er ikke det sykemelding men tilrettelegging. Den andre fravær er langtids sykemelding der legen var tilbake i arbeid i februar. Positivt med kun 0,54 % korttidsfravær.

Kommunestyrets vedtak til

Kommunestyrets vedtak til Nore og Uvdal kommune Foto Emilie Bølviken Kommunestyrets vedtak til Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 K-sak 115/2012 behandlet 17. desember 2012 INNHOLD SIDE Kommunestyrets vedtak: 3 Hovedoversikt

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL STATUSRAORT 2015 R. 1. TERTIAL Rådmannen 13.mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING... 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose... 2 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer