Historien om fremtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historien om fremtiden"

Transkript

1 Historien om fremtiden Samfunnsansvarsrapport 2009

2 Om rapporten Dette er femte året KLP utgir en egen samfunnsansvarsrapport. Forrige rapport kom i april Rapporten er rettet mot våre kunder, eiere, KLPs egne ansatte samt andre grupperinger og individer som har en spesiell interesse for KLPs samfunnsansvarsengasjement. KLPs samfunnsansvarsraport for 2009 er delt i 4 deler. Den innledende delen beskriver samfunnsansvarets forankring i KLPs kultur og ledelse, deretter følger en redaksjonell del som belyser noen av de viktigste prosjektene i året som gikk. Rapportdelen beskriver indikatorer knyttet til produkter og kunder, miljø, samfunnet og arbeidsplassen. Til slutt presenteres KLPs handlingsplan for det videre arbeidet med samfunnsansvar i Rapporten har som ambisjon å omfatte hele KLP-konsernet. Data knyttet til arbeidsplassen og KLPs kunder og produkter oppfyller i all hovedsak dette kravet. Når det gjelder forhold knyttet til miljø og øvrig påvirkning på samfunnet, er dette indikatorer som øker sitt scope år for år, og hvor også fler og flere organisatoriske enheter inkluderes. KLP Eiendoms kontorer i Stockholm og København er imidlertid ikke omfattet, og heller ikke den nyetablerte KLP Banken. Ved andre avgrensninger vil dette fremgå av teksten. Der hvor det er mulig, har man rekalkulert historiske tall for å gi sammenlignbarhet over tid. Informasjonen i rapporten relaterer seg til perioden til Innhenting av data til rapporten er basert på metodikken i Global Reporting Initative (GRI) G3 Sustainability Reporting Guidelines, og The Financial Service Sector Supplement (FSSS) Final version Rapporten er også KLPs Communication on Progress (COP) til FNs Global Compact. Vurderingen av hva som er materielle rapporteringsvariabler er gjort ut i fra hva som best belyser KLPs virksomhetsområder, og hva som anses være av størst betydning for våre interessenter. GRI-tabellen presenteres bakerst i rapporten. Det vil også finnes oppdatert informasjon på klp/samfunnsansvar. Både kvalitet og omfang av rapporteringen er gjenstand for stadig utvikling. Rapporten er ikke eksternt revidert, men etter egen vurdering rapporterer KLP nå i henhold til GRI s Applikasjonsnivå B. Det finnes fremdeles forbedringspotensiale både med hensyn til datakvalitet og det å integrere alle deler av konsernet men det har vært en vesentlig forbedring siden forrige rapport. Rapportdelen og handlingsplanen har vært forelagt styret i Kommunal Pensjonsforsikring (KLP). Administrasjonen i KLP står som utgivere av rapporten. EC= Økonomiske indikatorer EN= Miljømessige indikatorer PR= Indikatorer knytte til produktsikkerhet LA= Indikatorer knyttet til arbeidsforhold og arbeidstagerrettigheter HR= Indikatorer knyttet til menneskerettigheter SO= Indikatorer knyttet til forhold til samfunnet GRI indikatorer som beskrives her: 2.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, , , FS6 8, EC-RLT*, EC 1, EC8-9, PR-RLT*, PR1-9 *RLT = Rapportering på ledelsetilnærming vedrørende økonomiske aspekter, samt produktsikkerhet

3 Innhold Samfunn sansvar i praksis Forankrin g og lede ls e En klar st emme Særlig fa rlig elle r bare farl Et herlig ig? sted på jo rd Energiov ervåking gir result KLPs kun ater! der og pro dukter KLP og m iljøet KLP i Sam funnet KLP som arbeidspla ss Fra ord ti l handling GRI-tabe ll

4 Dette er historien om hvordan KLP har jobbet for å sikre fremtiden i KLPs fremtid, din fremtid og fremtiden for alle som kommer etter oss. SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 3

5 SIDE 4 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT Samfunnsansvar i praksis KLPs eiere og kunder er opptatt av å bidra til en god og bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Det forventes at også KLP tar dette på alvor. Det opplever vi i KLP som en inspirerende utfordring ble et godt år for KLP. Regnskapet viser et overskudd på 9,8 milliarder kroner noe som gir rom for både en betydelig tilbakeføring til kundenes premiefond, og en vesentlig styrking av vår soliditet. Vi gikk inn i året med finanskrisen som dystert bakteppe, men med spennende prosjekter på gang. De siste årene har KLP satset sterkere og mer målbevisst på å utvikle gunstige tjenester og tilbud for våre eieres ansatte, for slik å styrke dem som attraktive arbeidsgivere. KLP Banken ble opprettet i 2009, men åpnet for personkunder først den 1. februar 2010, som en gebyrfri og brukervennlig nettbank. Ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som har offentlig tjenestepensjon i KLP, skal oppleve at KLP Banken er spesielt fordelaktig for dem. Banken startet opp med veldig gode innskuddsrenter fra første krone for de som har pensjonsordningen sin i KLP. Våre kunder ble berørt av finanskrisen på mange områder. En utfordring var kreditttørken, som både reduserte tilgangen på kapital og gjorde det mye dyrere for kommunene å ta opp lån. Allerede i 2008 økte KLP sine utlån til kommunene med 5 milliarder for å avhjelpe situasjonen. Men vi ønsket å bidra sterkere for å sikre tilgang til rimelige lån for denne sektoren. Det var bakgrunnen for at vi sommeren 2009 kjøpte Kommunekreditt Norge AS. Kommunekreditt hadde i en årrekke medvirket sterkt til å sikre kommunene de beste innlånsbetingelser, men var som følge av finanskrisen ikke i stand til å fylle denne rollen. KLP vil som eier gjøre det som er mulig for å revitalisere KLP Kommunekreditt slik at vi også fremover kan bidra til at våre eiere og kunder får de beste betingelser på sine lån. Påvirkning på omverdenen KLPs eiere har gjennom flere år prioritert soliditet og langsiktighet i kapitalforvaltningen. Nettopp soliditet og god risikostyring var avgjørende for at KLP kunne stå stødig gjennom finanskrisen og ta del i oppgangen da aksjemarkedene snudde. For KLPs kunder og eiere er det ikke likegyldig hvordan våre verdier skapes. KLP er en langsiktig investor og eier som aktivt bruker sine påvirkningsmuligheter. Siden 2002 har KLP hatt en ansvarlig investeringsstrategi, hvor den såkalte KLP-listen med navn på selskaper der vi ikke investerer, nok er mest kjent. Men eksklusjon av selskaper skal alltid være siste utvei. KLP har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer og er blant de ledende investorer når det gjelder etterlevelse av prinsippene som initiativet omhandler, og vi arbeider aktivt for å fremme prinsippene og deres intensjoner. En av de mulighetene vi benytter er å utøve aktivt eierskap. Ved å stemme på generalforsamlingene og etablere dialog med selskapene kan vi bidra til endring og utvikling noe som kommer våre eiere, kunder og samfunnet som helhet til gode. KLP påvirker sine omgivelser også utover det rent forretningsmessige. Gjennom de siste 15 årene har vi bistått arbeidsgivere med gjennomføring av aktiviteter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Målet er gode arbeidsforhold som kan bidra til redusert sykefravær, uførhet og tidligpensjonering. Likeledes er tiltak for å redusere risiko for skader på bygninger og andre eiendeler, en viktig del av KLP Skadeforsikrings virksomhet. Ved å være føre var ønsker vi å bidra til å redusere belastningen på kommuner, virksomheter og enkeltindivider som rammes av ulykker eller arbeidsuførhet.

6 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 5 Kravet om en ansvarsfull innstilling står fjellstøtt. Arbeidsmiljøprisen som vi hvert år deler ut til beste kommune/fylkeskommune, beste helseforetak og beste bedrift, er en spesiell oppmuntring til dem som har gjort en ekstraordinær innsats. Vi gratulerer Nesset kommune i Møre og Romsdal, Sykehuset Vestfold HF, Patologiavdelingenn og Nøtteliten barnehage i Søfteland, Os kommune i Hordaland, med prisene for 2009! I valgåret 2009 fikk KLP en ny mulighet til å oppmuntre gode engasjement i kommunene. I forkant av stortingsvalget ble vi kontaktet av Høylandet kommune som fortalte om sitt initiativ «Demokratimesterskapet». De ønsket å arbeide for økt samfunnsengasjement blant ungdom, og ved å kombinere dette med lokale tiltak for å skape et bredt engasjement, skulle dette bunne ut i økt valgdeltakelse. Den kommunen som fikk best oppslutning ved valget ville bli vinner av Demokratimesterskapet. Dette syntes vi var et godt initiativ og takket ja til å være sponsor og dekke førstepremien på kroner. Det ble Norges minste kommune, Utsira, som gikk av med seieren! Ansvar i eget hus Vi stiller også strenge krav til oss selv som arbeidsgiver, vi skal integrere samfunnsansvar i vår daglige virksomhet. De etiske retningslinjene våre ble revidert i 2009, og etikk har stått på dagsorden i alle forretningsområder. I 2010 lanseres et interaktivt dilemmatreningsprogram, som er basert på innspill fra arbeidsgrupper med ansatte. Global Compacts ti prinsipper er igjen bekreftet som et av KLPs viktigste verdigrunnlag, og vil være en inspirasjonskilde for videre arbeid med eierskapsutøvelse, utvikling av ny innkjøpspolicy og internt miljøarbeid. En viktig milepæl i 2009 var miljøsertifiseringen av morselskapet og seks datterselskap. KLP Skadeforsikring fikk sin miljøfyrtårnsertifisering allerede i I juni 2009 fikk øvrige selskaper i KLP sine sertifikater. I forkant av dette har det vært en prosess som involverte medarbeidere fra hele konsernet, og som har skapt en ny giv for miljøarbeidet i KLP. I desember fikk også KLP Eiendom sin ISO sertifisering, og vi gleder oss over selskapets spennende planer om å bygge fremtidsrettede miljøbygg. Noen planer er allerede realisert i mars 2010 mottok KLP Eiendom Trondheim utmerkelsen Årets Bygg 2009 for «Miljøbygget» i Teknobyen i Trondheim! KLP Banken og KLP Kommunekreditt vil miljøsertifiseres så snart man er over i ordinær driftsfase var også året da KLP fylte 60 år! Vi har vært en solid partner for våre kunder siden starten - og i dag forvalter vi pensjonsmidler for over nåværende og fremtidige pensjonister. Det er ikke en oppgave vi tar lett på. Vi skal også i fremtiden bygge vår virksomhet rundt kundenes ønsker og behov. Det går godt i KLP. Men i en situasjon hvor mye lykkes og mange spennende forretningsmuligheter åpner seg, står kravet om en ansvarsfull innstilling, med et perspektiv utover kortsiktig gevinst, fjellstøtt. Samfunnsansvar overfor alle våre interessenter skal også i fremtiden ivaretas som en integrert del av KLPs virksomhet! Konsernsjef Sverre Thornes

7 SIDE 6 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT Forankring og ledelse Styringssystem KLP driver etter forretningsmessige prinsipper, der vekst og lønnsomhet er overordnede målsettinger. Konsernets markedsmessige og økonomiske mål styres gjennom en balansert målstyring. Alle forretningsområder hadde i 2009 samfunnsansvar som et element på sitt overordnede målkort. I tillegg etableres det hvert år en handlingsplan for samfunnsansvar, som følges opp av Direktør for samfunnsansvar. KLP har også flere policyer og retningslinjer som følges opp av relevant fagenhet. På miljøsiden anvendes miljøstyringssystemene ISO (KLP Eiendom) og Miljøfyrtårn (øvrige deler av konsernet). Ved jevne mellomrom revideres samfunnsansvarsområdet av KLPs internrevisjon. Det har ikke vært noen revisjon i Ledelse Konserndirektør for Konserntjenester har det faglige overordnede ansvaret for samfunnsansvar i konsernet. Det operative ansvaret er delegert til Direktør for samfunnsansvar (tidligere Rådgiver for etikk og samfunnsansvar) som rapporterer direkte til konserndirektøren. Alle ledere må gjennom et obligatorisk program i verdibasert ledelse, samt kurs i HMS. 10 prinsipper Global Compact Global Compact er et FN-initiert nettverk som mobiliserer næringsliv og frivillige organisasjoner for en bærekraftig verden. KLP har vært medlem siden Medlemskapet innebærer en forpliktelse til å etterleve 10 prinsipper, knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjon. KLP bygger sin samfunnsansvarsstrategi og sin strategi for ansvarlige investeringer på disse prinsippene. I 2009 har KLP hatt et spesielt fokus på prinsipp 7 og 8, samt 10. Selskapet skal 1. Støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innen de områder bedriften opererer 2. Sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene 3. Anerkjenne foreningsfriheten og retten til å føre kollektive forhandlinger 4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid 5. Fjerne bruken av barnearbeid 6. Avskaffe diskriminering i sysselsetting og yrke 7. Støtte «føre var»-prinsippet i miljøspørsmål 8. Ta initiativ til å fremme miljøansvar 9. Oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi 10. Bekjempe all form av korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser Etiske retningslinjer De etiske retningslinjer skal bidra til at de ansatte og, så langt det passer, medlemmer av styrende og kontrollerende organer i forbindelse med deres utøvelse av verv i KLP, forholder seg på en etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige arbeid. Retningslinjene omfatter både KLPs forretningsatferd, KLPs ansattes personlige atferd, samt rutiner for varsling. Retningslinjene har gjennomgått en omfattende revisjon i 2008, og ble vedtatt våren 2009.

8 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 7 Visjon: KLP skal være den beste partner for dagene som kommer Verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert Overordnet målsetting: Skape verdier for selskapets kunder og eiere på en økonomisk god og samfunnsansvarlig måte. Målsetting samfunnsansvar: KLP skal gjennom samfunnsansvarlig opptreden bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Med samfunnsansvarlig opptreden menes at alle deler av KLPs virksomhet skal reflektere en høy standard innenfor menneskerettigheter, arbeidstakerforhold, miljø og forretningsetikk. Med samfunnsutvikling menes her utvikling både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Konkrete mål og tiltak skal være nært knyttet til KLPs virksomhet, og utvikles gjennom en nær dialog med våre interessenter. KLP skal integrere samfunnsansvar i sin daglig virksomhet, og derved legge grunnlaget for en langsiktig og bærekraftig verdiskapning for selskapet og omverden. Samfunnsansvarsstrategi Konsernledelsen har vedtatt en samfunnsansvarsstrategi, som sammen med konsernets verdier og etiske retningslinjer bygger opp under forretningsmessige mål og strategier. Samfunnsansvarsstrategien er forankret i Global Compact, og ble siste gang revidert i I samfunnsansvarsstrategien er det beskrevet hvilke rammer selskapet skal arbeide innenfor, både når det gjelder etikk, miljø, ansvarlig investeringer og generelt samfunnsansvar. Miljøpolicy KLPs miljøpolicy ble revidert våren Ansvar for ytre miljø og klima skal være en naturlig del av KLPs virksomhet og integreres i den daglige driften. Gjennom en aktiv miljøpolicy vil selskapet bidra til å redusere belastningen på miljø- og klima, samt fremme nye atferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere miljøbelastningen og CO2-utslipp. Policy for Ansvarlige investeringer Investeringsstrategien skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med vår tilslutning til Global Compact. Følgende overordnede virkemidler kan tas i bruk: a) Eksklusjon av selskaper som bryter internasjonalt aksepterte normer b) Aktivt eierskap c) Investeringer i samfunnsansvarlige virksomheter d) Retningslinjer for ikkefinansielle investeringer En konkretisering av virkemidlene tilpasses den enkelte aktivaklasse. Det skal årlig rapporteres hvordan vedtaket er implementert og fulgt opp i de enkelte investeringsmiljøene. FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (FNs PRI) KLP signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer i Ved å signere forpliktes organisasjonen til et «følge eller forklare» prinsipp. Prinsippene omfatter det å være en ansvarlig eier og investor ved å integrere miljø-, sosiale, eierstyring og selskapsledelsestema (Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) issues) i forvaltningen. Det er i alt 6 prinsipper som i korte trekk omfatter følgende: 1. Vi skal implementere ESG tema i investeringsanalyser og beslutningsprosesser 2. Vi skal utøve et aktivt eierskap og ESG tema skal implementeres i vår eierskapspolitikk og utøvelse 3. Vi skal søke tilfredsstillende rapportering av ESG tema fra våre investeringsobjekter 4. Vi skal promotere aksept og implementering av prinsippene i finansindustrien 5. Vi skal arbeide sammen for å styrke effekten av prinsippene og implementeringen av disse 6. Vi skal rapportere på våre aktiviteter og progresjonen ved implementering

9 Gode historier Som eier i mange børsnoterte selskaper bruker KLP stemmeretten aktivt.

10 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 9 Hvordan skal kommunens saksbehandler vite når barn trenger gratis skoleskyss? Nøtteliten barnehage reduserte sykefraværet dramatisk og fikk KLPs arbeidsmiljøpris. I VG-bygget fyrte man for kråkene inntil KLP tok grep.

11 64 prosent av Norges befolkning over 18 år mener det er viktig at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar.

12 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 11 En klar stemme Ved å avgi stemme er du med på å bestemme. Også i finansverdenen. Derfor benytter KLP seg av stemmeretten sin ved generalforsamlinger i selskaper de investerer i. Å bruke stemmeretten på generalforsamling er en av de viktigste måtene for en aksjonær å påvirke et selskap. I 2009 trappet KLP og KLPfondene opp stemmegivningsarbeidet i Norge. Vi har vært aktive tidligere også, men ikke like systematisk. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ligger alltid til grunn for hvordan vi stemmer. I tillegg har det også vært nødvendig å gå opp noen egne grenser, sier Jeanett Bergan, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP kapitalforvaltning. I 2009 stemte KLP og KLP-fondene på 123 generalforsamlinger i Norge og 1558 internasjonalt. Dette tilsvarer cirka 95 prosent av møter med stemmerett i Norge, og om lag 70 prosent av generalforsamlingene utenlands. I mange av sakene gikk grensen ved styrenes redegjørelse for godtgjørelse til ledende ansatte. I hele 60 prosent av sakene som omhandlet godtgjørelser, stemte KLP og KLP-fondene mot styrets forslag. Her følger vi retningslinjene som sier at resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte bør knyttes til verdiskaping over tid, være prestasjonsrettet og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Hvis godtgjørelsen bryter med blant annet disse retningslinjene, stemmer vi mot, forklarer Bergan. Hun opplyser at KLP dessuten alltid vil stemme for at et selskap skal være seg sitt samfunnsansvar bevisst, det være seg innen menneskerettigheter, miljøvern eller andre områder. - Det er som oftest aksjonærer som fremmer forslag om behandling av slike saker på generalforsamling. I fjor stemte KLP og KLP-fondene for 94 prosent av forslagene som ble fremmet for å bedre menneskerettigheter, eller som krevde offentliggjøring av rapporter rundt disse forholdene, sier Bergan. Informasjon om stemmegivning i ulike saker, og begrunnelsen i saker hvor KLP og KLPfondene stemte mot styrets forslag, legges fortløpende ut på KLP er en langsiktig investor. For oss er det lite å vinne på selskapers kortsiktige gevinster hvis det ødelegger for en mer langsiktig inntjening, presiserer Bergan, og legger til at å drive et selskap på en ansvarlig måte også er en effektiv strategi for å redusere risiko. Vår viktigste oppgave er å sikre fremtidige ytelser til de drøyt halvannen million nordmenn som har pensjonsrettigheter i selskapet. Det gjøres best gjennom langsiktig verdiskaping og ved å ivareta en ansvarlig forretningsadferd, fastslår Jeanett Bergan. VERDIPAPIR- SENTRALEN MENER Eierne må våkne I dag er det bare om lag 50 prosent av aksjonærene som avgir stemme på generalforsamlinger i norske selskaper. Med elektronisk stemmegivning kan bildet endre seg dramatisk. - Innføringen av elektronisk forhåndsstemming styrker aksjonærdemokratiet ved å gi alle aksjonærer like muligheter til å stemme. Egentlig er det en aldri så liten revolusjon vi nå er vitne til i aksjemarkedet, sier Aleksander Nervik, markeds- og kundeansvarlig i Verdipapirsentralen ASA. - Nå blir det like enkelt å stemme på generalforsamling som å betale regninger i nettbanken! I første omgang antar Nervik at mellom fem og ti prosent av aksjonærene vil gjøre bruk av det nye systemet, som er utviklet av Verdipapirsentralen i samarbeid med blant andre KLP. På sikt håper han at bortimot 100 prosent vil kjenne sin rett og benytte seg av muligheten. Svakhetene ved fullmaktstemmegivning har til dels vært store. Ikke sjelden kommer sakspapirene for sent frem, eller de er mangelfulle. Å måtte sende sakspapirene tilbake per post eller faks med undertegnede fullmakter for å avgi stemme, er tungvint selv for profesjonelle investorer. Sannsynligvis er dette noe av grunnen til at relativt få aksjonærer avgir stemme på generalforsamlinger. I enkelte selskaper kreves det også personlig oppmøte på generalforsamlingen om man er uenig i styrets forslag. For KLP, som vil være en aktiv eier, vil muligheten for elektronisk forhåndsstemming bety at den stadige jakten på generalforsamlingspapirer, fullmakter og underskrifter endelig er over.

13 Har du og din virksomhet gjennomført, eller planlagt og startet på, et godt trafikksikkerhetsprosjekt? Vi belønner gode ideer som resulterer i tiltak. Bli med i konkurransen om kroner!

14 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 13 Særlig farlig eller bare farlig? Ja, det er spørsmålet. Og svaret er avgjørende for dem det gjelder. Er skoleveien særlig farlig eller vanskelig har barnet nemlig rett til gratis skoleskyss. Er den bare farlig, derimot... «Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda» står det i Opplæringsloven. Problemet er bare at ingen kan svare på hva som er en «særlig farlig» eller «vanskelig» skolevei. Spørsmålet blir overlatt til kommunens saksbehandler eller rektor, som skal felle en dom uten noen målbare kriterier å støtte seg til. - Mange av landets skoleveier er overhodet ikke tilrettelagt for gående eller syklende skolebarn. Foreldre som mener at skoleveien er for farlig for barna, kan derfor søke om fri skyss. Søknaden må begrunnes og saksbehandler må være enig i at veien er særlig farlig eller vanskelig hvis de skal innvilge skoletransport. Men dette dreier seg om både veitekniske forhold og barns modenhetsnivå, og mange ansatte føler at de ikke har god nok kompetanse på området, forteller Anne Marit Jordheim i Trygg Trafikk. Hun tror saksbehandlerne ofte kommer i en skvis mellom foreldrenes ønske og krav, og hensynet til fornuftig forvaltning av kommunens penger. Derfor har Trygg Trafikk, i samarbeid med KLP, laget en veileder som skal komme både foreldre og kommunens saksbehandler til unnsetning. Samtidig som foreldre får konkrete råd til hva som bør være med i en søknad, får kommunene informasjon om hva som bør vektlegges når de behandler slike saker. Konkrete momenter som trafikkmengde, veibredde, krysningspunkt, svinger, belysning, fartsgrense og sikthindringer trekkes frem. Hvilke ferdigheter kreves av barna for å gå der? Er det rimelig at et barn som er seks, ni eller 12 år har disse ferdighetene? Ikke minst spiller barnas alder en avgjørende rolle. Det er stor forskjell på hva en kan forvente av en seksåring og en tiåring i trafikken. - Veilederen kan aldri bli noen konkret oppskrift, det er umulig med tanke på alle momenter som kan spille inn langs en vei, og kommunene vil alltid måtte foreta en skjønnsmessig vurdering. Men den vil gi en del praktiske råd og en bedre forståelse av hvilke momenter som gjør en vei farlig, påpeker Jordheim. Veilederen er sendt til alle landets barneskoler, inkludert FAU, og samtlige kommuner. Den er også å finne på KLP MENER KLPs Trafikksikkerhetspris Det skal lønne seg å arbeide målrettet for å løse kommunens utfordringer i forhold til trafikksikkerhet. Derfor har KLP etablert Trafikksikkerhetsprisen. - KLP vil stimulere til trafikksikkerhetsarbeid i kommunene. Vi ønsker å vise at vi setter pris på forebyggende arbeid og synes derfor det var på sin plass å etablere en sikkerhetspris, forteller Thomas Nilsen, som er rådgiver i KLP Skadeforsikring AS. Trafikksikkerhetsprisen deles ut for første gang i år. 7. juni faller dommen. Da skal det beste prosjektet som har resultert i konkrete tiltak eller har bidratt til økt trygghet og sikkerhet i trafikken, premieres med kroner. Nilsen håper på mange søknader fra både kommuner og fylkeskommuner, eller fra enkeltvirksomheter som skoler og barnehager. Disse vil bli vurdert av en gruppe bestående av representanter fra KLP og Trygg Trafikk. - Initiativ og kreativitet står høyt på scoringslista. Og man behøver ikke være kunde i KLP for å søke, påpeker han. Samarbeidet med Trygg Trafikk er helt i tråd med KLPs kjerneverdier. - Vi skal være den beste partneren for dagene som kommer. Det er vår visjon. Og det skal vi leve opp til. Samarbeid med organisasjoner som Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Trygg Trafikk er eksempler på tiltak som bidrar til å øke sikkerheten og lette arbeidet rundt om i kommunene, avslutter Nilsen.

15 Din virksomhet kan bli prisvinner! KLP premierer de beste HMS-tiltakene hvert år med en egen arbeidsmiljøpris. Søknadsfrist: 1. november 2010.

16 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 15 Et herlig sted på jord Nøtteliten barnehage klarte å redusere sykefraværet fra skyhøye 27 til bare fire prosent. For det fikk de KLPs arbeidsmiljøpris. Men den største gevinsten er en bedre hverdag for 25 ansatte og 70 barn. Mottoet til Nøtteliten Barnehage i Os kommune er i seg selv herlig, og vitner om høye ambisjoner: Et herlig sted på jord for liten og for stor. Men for to år siden var ikke alle arbeidsdager like gode. Det er en fortvilet situasjon når man opplever mangel på personale. Små barn trenger forutsigbarhet og trygghet. Når fraværet toppet seg, førte den utstrakte bruken av vikarer til at barna fikk mange å forholde seg til. For de som var igjen på jobb ble arbeidsdagen krevende. Vi kom til et punkt hvor vi måtte gjøre noe, forteller personalutvikler Ingvild Chyba. Vendepunktet kom i Da ble barnehagen IA-bedrift og de kontaktet NAV for å få hjelp. Men vi ble ganske lange i maska da vi fikk beskjed om at det ikke fantes noen ferdig oppskrift. Vi måtte gå opp veien selv. NAV skulle imidlertid bistå oss i prosessen, og det har de gjort. I etterkant ser vi at dette var det eneste riktige. Barnehagen etablerte en egen arbeidsgruppe som utarbeidet en handlingsplan. Da alle de fysiske utfordringene ble satt ned på papiret, oppdaget de at det meste lot seg løse med svært enkle midler. Stoler i riktig arbeidshøyde ble anskaffet, en påkledningsrampe sparte de ansattes rygger og verneombudet ble sendt på kurs i ergonomi. Deretter ble det psykiske arbeidsmiljøet satt under lupen. Vi stiller høye krav til oss selv, og ofte følte vi at vi ikke klarte å oppfylle våre egne krav til kvalitet. Resultatet ble stress. Men hva var egentlig forventet av oss? Vi spurte foreldrene, og tilbakemeldingene gjorde at vi kunne senke skuldrene. Nå har vi etablert gode rutiner for å forebygge, redusere og ivareta personalet. Men arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess, fastslår Chyba. Daglig leder Wenche L. Aabakken understreker at det skal være lov å være syk. - Men mye kan tilrettelegges, og mye kan forebygges. Derfor har vi fokus på balansegangen mellom å forhindre og å akseptere sykefravær, påpeker hun. At Nøtteliten barnehage vant KLPs arbeidsmiljøpris 2009, tar de begge som en bekreftelse på at det de har gjort har vært riktig. - Men først og fremst er det en enorm inspirasjon til det videre arbeidet, fastslår Chyba. KLP MENER Lønnsomt HMS-arbeid Det skal lønne seg å tenke kreativt innefor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Derfor premierer KLP hvert år de beste prosjektene og tiltakene. KLP deler hvert år ut tre arbeidsmiljøpriser; en for kommunene og fylkeskommunene, en for helseforetakene og en for bedriftene. I 2009 ble prisen delt ut for niende gang, og gikk til henholdsvis Nesset kommune, patologiavdelingen ved Sykehuset Vestfold HF og Nøtteliten barnehage i Os kommune. Hver av prisene er på kroner. - KLP har gjennom de siste 15 årene bistått arbeidsgivere med gjennomføring av aktiviteter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). En offensiv satsing på HMS-arbeid gir uttelling på alle fronter; både sykefravær, yrkesskader, ulykker, uførhet og generell trivsel. Det tjener både arbeidstaker, arbeidsgiver og KLP på, sier Vibeke Os Bratlie, avdelingsleder for KLPs kunderettede HMS-arbeid. Forsikringsselskapet tilbyr rådgiving, kurs og økonomisk støtte til utvalgte prosjekter. - I 2009 ble det gitt økonomisk støtte til 49 kundedrevne HMS-prosjekter, og det ble gjennomført 251 HMS-aktiviteter rettet inn mot kundene der formålet er å utvikle et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø, opplyser Os Bratlie. Hun nevner spesielt kursene innenfor livsfasepolitikk og arbeidsmiljøutvikling ved hjelp av LØFT-metodikk, som har fått svært gode tilbakemeldinger. Her er vi inne direkte på den enkelte avdeling og arbeidsplass. Kanskje ligger noe av suksessen nettopp i dette, påpeker hun.

17 KLP Eiendom ønsker igjennom samarbeidsprosjekter å bidra til at også leietakere og andre samarbeidspartnere kan redusere sin miljø- og klimabelastning.

18 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 17 Energiovervåking gir resultater! Hvor tar energien veien? I VG-bygget viste det seg at en del gikk til å fyre for kråkene - trolig til stor glede for energiselskapet og kråkene selv. Nå overvåkes energibruken tett, og kostnadene er på vei ned. Det er KLP som eier og har driftsansvaret for VG-bygget. For et par år siden gikk man konkret til verks for å redusere energibruken. Blant annet ble den automatiske lysstyringen i bygget satt i funksjon, og for å redusere varmetapet om vinteren blir den utvendige solavskjermingen benyttet også om natten. Og hele tiden følges de tekniske anleggene med falkeblikk for å sikre at de virker som de skal. VG-huset ble bygget i 1994, og rundt personer har sitt daglige virke her. De siste par årene har energibruken gått jevnt og trutt nedover, fra kwh i 2007 til kwh i Korrigerer man for varme og kalde vintre i det enkelte år, er besparelsen fra 2007 til 2009 på kwh, noe som tilsvarer rundt kroner årlig. - Energireduksjonen skyldes først og fremst reduserte driftstider på kjøle- og ventilasjonsanleggene. I tillegg ser vi nok noe reduksjon i forbindelse med lysstyring i garasjeanleggene og varemottak, opplyser forvaltningssjef Bjørn Brogård i VG, som representerer den største leietakeren i bygget. Han påpeker imidlertid at omleggingen ikke har gått helt smertefritt, og at enkelte tiltak ikke virker like hensiktsmessig for alle. I en avis er det alltid noen som jobber ut over vanlig arbeidstid. For disse er det ikke optimalt at ventilasjonsanlegget reduseres fra klokken 16. Det kan også føles tungvint at man må overstyre automatikken hvis man ikke ønsker at persiennene skal være nede foran sitt eget vindu på kveldstid. Som eier og drifter av bygget har KLP erfart viktigheten av god informasjon til de som jobber i bygget før man gjør endringer. Det er også avgjørende å formidle hva de enkelte tiltakene resulterer i, både miljømessig og økonomisk, for at brukerne skal få et forhold og eierskap til de tiltakene som blir innført. I tillegg til energisparing har de driftsansvarlige i KLP satset på bedre avfallshåndtering i VGhuset. Totalt sorteres det i 11 ulike fraksjoner i bygget, hvorav papp/papir, glass, metall, plast, elektronisk avfall og matavfall er blant de som blir mest benyttet. KLP MENER Store eiendommer - stort ansvar 1,3 millioner kvadratmeter. Det er summen av alle KLPs eiendommer. Og hvert eneste bygg skal driftes forsvarlig med hensyn både til økonomi og til miljøperspektivet. Disse to hensynene går imidlertid hånd i hånd, ifølge kvalitets- og miljøsjef Knut Helge Sandli i KLP Eiendom. - Vi mener det er viktig ut fra miljøhensyn, og ut fra vår posisjon i eiendomsmarkedet, å vise at vi tar ansvar også i forhold til miljøet. Derfor har KLP Eiendom valgt å miljøsertifisere seg etter ISO14001-standarden. Standarden vektlegger en kontinuerlig prosess med tanke på å bedre vår miljøprestasjon, forteller Sandli. For et drøyt år siden kartla KLP Eiendom driften av byggene ut fra hva slags påvirkning de har på det ytre miljø. Før sommeren ble det laget en miljøhandlingsplan med konkrete mål og delmål for de områdene som pekte seg ut; forbruk av papir, vann, energi og avfallssortering. - Energibruken er det som betyr mest både for økonomi og miljø, og her skal vi ta ut de største besparelsene, fastslår Sandli. Mange små tiltak gir store resultater. Små justeringer på ventilasjonsanlegget kan gi store utslag på energimåleren. Å stoppe rennende sisterner og dryppende kraner reduserer vannforbruket betraktelig. Bevisstgjøring av leietakere og renholdspersonalet for å utnytte kildesorteringen reduserer avfallsmengden. Godt for KLP. Og godt for miljøet.

19 SIDE 18 RAPPORT 2008 Rapport

20 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 19 RAPPORTSIDE

Sammen skaper vi verdier for fremtiden:

Sammen skaper vi verdier for fremtiden: Sammen skaper vi verdier for fremtiden: Samfunnsansvarsrapport 2008 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 3 Om rapporten Det er vår ambisjon at denne publikasjonen skal gi et oversiktlig bilde av hva KLP har gjort

Detaljer

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse.

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. KLP årsrapport 2010 åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. De ansattes bidrag skulle visualisere KLPs kjerneverdier,

Detaljer

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall KLP årsrapport 2011 Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad KLP inviterte i 2011 til en fotokonkurranse, der KLP-ansatte skulle visualisere temaene

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

KLPs utvikling siste 5 år

KLPs utvikling siste 5 år Årsrapport 2008 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2008 2007 2006 2005 2004 Premieinntekter 21 993 18 335 15 294 12 800 13 485 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 651 868 591 516 479

Detaljer

KLP å rsrappor t 201 2

KLP å rsrappor t 201 2 KLP å rsrappor t 201 2 Foto Svein Magne Furulund Foto anders eidsnes forsidefoto anne westad Foto Eli Bleie Munkelien KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP årsrapport 2014 02 ÅRSRAPPORT 2014 Ansvarlig Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Magasinet. Kommunekabalen 3 av 4 folkevalgte vil ha færre kommuner

Magasinet. Kommunekabalen 3 av 4 folkevalgte vil ha færre kommuner Magasinet Aktualitetsmagasin februar/mars 2010 01 I Fredrikstad benyttet mange seg av 1. mai til å protestere mot den nye storkommunen som består av gamle Fredrikstad kommune og fire omegnskommuner. Sammenslåingen

Detaljer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006 For dagene som kommer INNHOLD STYRELEDERS INNLEDNING 5 UTGANGSPUNKTET FOR DAGLIGE HANDLINGER 6 HANDLINGPLAN 2007 8 RAPPORT 2006 10 - Økonomi 12 - Samfunn 16 - Miljø 20 UTVALGE

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no

Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no Økonomisk rapport 2013 Dette bilaget er et sammendrag av s årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no økonomisk rapport 2013 Side 3 Vekst og gode resultater Økende levealder krever

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige.

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige. 2 GJENSIDIGE ÅRSRAPPORT 2004 MED BLIKKET FREMOVER Det har vært et godt år for Gjensidige. Vi har forenklet oss, og blir stadig bedre i å behandle kundene våre eierne. Vi går inn i en spennende tid i ny

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 02 Terra-saken Vik kommune tapte 90 millioner kroner på Terra-saken Side 22 Skolebrann Tårnåsen skole brant ned etter barns lek med ild Side 28 En flerkulturell

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010 03 Skoler i brann Kan skolebygg sikres bedre? samhandlingsreformen I Indre Østfold har de allerede startet samhandlingen Side 16 KLP-listen KLP har utestengt fire

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Tilbud - Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune

Tilbud - Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER Oslo 26. august 2005 Tilbud - Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune Vi viser til tidligere korrespondanse og har med dette gleden av å oversende vårt tilbud.

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

FINANSNyTT. Samfunnsansvar i finansnæringen. CRD IV og CRR: Mer enn bare kapitalkrav! Fripolisenes overskudd under oppreservering

FINANSNyTT. Samfunnsansvar i finansnæringen. CRD IV og CRR: Mer enn bare kapitalkrav! Fripolisenes overskudd under oppreservering FinAnSnYTT 1 FINANSNyTT nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Juni 2013 Konsernsjefen i Eika Gruppen: Tilbake til eikerøttene Samfunnsansvar i finansnæringen CRD IV og CRR: Mer enn bare kapitalkrav! Fripolisenes

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer