Historien om fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historien om fremtiden"

Transkript

1 Historien om fremtiden Samfunnsansvarsrapport 2009

2 Om rapporten Dette er femte året KLP utgir en egen samfunnsansvarsrapport. Forrige rapport kom i april Rapporten er rettet mot våre kunder, eiere, KLPs egne ansatte samt andre grupperinger og individer som har en spesiell interesse for KLPs samfunnsansvarsengasjement. KLPs samfunnsansvarsraport for 2009 er delt i 4 deler. Den innledende delen beskriver samfunnsansvarets forankring i KLPs kultur og ledelse, deretter følger en redaksjonell del som belyser noen av de viktigste prosjektene i året som gikk. Rapportdelen beskriver indikatorer knyttet til produkter og kunder, miljø, samfunnet og arbeidsplassen. Til slutt presenteres KLPs handlingsplan for det videre arbeidet med samfunnsansvar i Rapporten har som ambisjon å omfatte hele KLP-konsernet. Data knyttet til arbeidsplassen og KLPs kunder og produkter oppfyller i all hovedsak dette kravet. Når det gjelder forhold knyttet til miljø og øvrig påvirkning på samfunnet, er dette indikatorer som øker sitt scope år for år, og hvor også fler og flere organisatoriske enheter inkluderes. KLP Eiendoms kontorer i Stockholm og København er imidlertid ikke omfattet, og heller ikke den nyetablerte KLP Banken. Ved andre avgrensninger vil dette fremgå av teksten. Der hvor det er mulig, har man rekalkulert historiske tall for å gi sammenlignbarhet over tid. Informasjonen i rapporten relaterer seg til perioden til Innhenting av data til rapporten er basert på metodikken i Global Reporting Initative (GRI) G3 Sustainability Reporting Guidelines, og The Financial Service Sector Supplement (FSSS) Final version Rapporten er også KLPs Communication on Progress (COP) til FNs Global Compact. Vurderingen av hva som er materielle rapporteringsvariabler er gjort ut i fra hva som best belyser KLPs virksomhetsområder, og hva som anses være av størst betydning for våre interessenter. GRI-tabellen presenteres bakerst i rapporten. Det vil også finnes oppdatert informasjon på klp/samfunnsansvar. Både kvalitet og omfang av rapporteringen er gjenstand for stadig utvikling. Rapporten er ikke eksternt revidert, men etter egen vurdering rapporterer KLP nå i henhold til GRI s Applikasjonsnivå B. Det finnes fremdeles forbedringspotensiale både med hensyn til datakvalitet og det å integrere alle deler av konsernet men det har vært en vesentlig forbedring siden forrige rapport. Rapportdelen og handlingsplanen har vært forelagt styret i Kommunal Pensjonsforsikring (KLP). Administrasjonen i KLP står som utgivere av rapporten. EC= Økonomiske indikatorer EN= Miljømessige indikatorer PR= Indikatorer knytte til produktsikkerhet LA= Indikatorer knyttet til arbeidsforhold og arbeidstagerrettigheter HR= Indikatorer knyttet til menneskerettigheter SO= Indikatorer knyttet til forhold til samfunnet GRI indikatorer som beskrives her: 2.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, , , FS6 8, EC-RLT*, EC 1, EC8-9, PR-RLT*, PR1-9 *RLT = Rapportering på ledelsetilnærming vedrørende økonomiske aspekter, samt produktsikkerhet

3 Innhold Samfunn sansvar i praksis Forankrin g og lede ls e En klar st emme Særlig fa rlig elle r bare farl Et herlig ig? sted på jo rd Energiov ervåking gir result KLPs kun ater! der og pro dukter KLP og m iljøet KLP i Sam funnet KLP som arbeidspla ss Fra ord ti l handling GRI-tabe ll

4 Dette er historien om hvordan KLP har jobbet for å sikre fremtiden i KLPs fremtid, din fremtid og fremtiden for alle som kommer etter oss. SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 3

5 SIDE 4 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT Samfunnsansvar i praksis KLPs eiere og kunder er opptatt av å bidra til en god og bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Det forventes at også KLP tar dette på alvor. Det opplever vi i KLP som en inspirerende utfordring ble et godt år for KLP. Regnskapet viser et overskudd på 9,8 milliarder kroner noe som gir rom for både en betydelig tilbakeføring til kundenes premiefond, og en vesentlig styrking av vår soliditet. Vi gikk inn i året med finanskrisen som dystert bakteppe, men med spennende prosjekter på gang. De siste årene har KLP satset sterkere og mer målbevisst på å utvikle gunstige tjenester og tilbud for våre eieres ansatte, for slik å styrke dem som attraktive arbeidsgivere. KLP Banken ble opprettet i 2009, men åpnet for personkunder først den 1. februar 2010, som en gebyrfri og brukervennlig nettbank. Ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som har offentlig tjenestepensjon i KLP, skal oppleve at KLP Banken er spesielt fordelaktig for dem. Banken startet opp med veldig gode innskuddsrenter fra første krone for de som har pensjonsordningen sin i KLP. Våre kunder ble berørt av finanskrisen på mange områder. En utfordring var kreditttørken, som både reduserte tilgangen på kapital og gjorde det mye dyrere for kommunene å ta opp lån. Allerede i 2008 økte KLP sine utlån til kommunene med 5 milliarder for å avhjelpe situasjonen. Men vi ønsket å bidra sterkere for å sikre tilgang til rimelige lån for denne sektoren. Det var bakgrunnen for at vi sommeren 2009 kjøpte Kommunekreditt Norge AS. Kommunekreditt hadde i en årrekke medvirket sterkt til å sikre kommunene de beste innlånsbetingelser, men var som følge av finanskrisen ikke i stand til å fylle denne rollen. KLP vil som eier gjøre det som er mulig for å revitalisere KLP Kommunekreditt slik at vi også fremover kan bidra til at våre eiere og kunder får de beste betingelser på sine lån. Påvirkning på omverdenen KLPs eiere har gjennom flere år prioritert soliditet og langsiktighet i kapitalforvaltningen. Nettopp soliditet og god risikostyring var avgjørende for at KLP kunne stå stødig gjennom finanskrisen og ta del i oppgangen da aksjemarkedene snudde. For KLPs kunder og eiere er det ikke likegyldig hvordan våre verdier skapes. KLP er en langsiktig investor og eier som aktivt bruker sine påvirkningsmuligheter. Siden 2002 har KLP hatt en ansvarlig investeringsstrategi, hvor den såkalte KLP-listen med navn på selskaper der vi ikke investerer, nok er mest kjent. Men eksklusjon av selskaper skal alltid være siste utvei. KLP har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer og er blant de ledende investorer når det gjelder etterlevelse av prinsippene som initiativet omhandler, og vi arbeider aktivt for å fremme prinsippene og deres intensjoner. En av de mulighetene vi benytter er å utøve aktivt eierskap. Ved å stemme på generalforsamlingene og etablere dialog med selskapene kan vi bidra til endring og utvikling noe som kommer våre eiere, kunder og samfunnet som helhet til gode. KLP påvirker sine omgivelser også utover det rent forretningsmessige. Gjennom de siste 15 årene har vi bistått arbeidsgivere med gjennomføring av aktiviteter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Målet er gode arbeidsforhold som kan bidra til redusert sykefravær, uførhet og tidligpensjonering. Likeledes er tiltak for å redusere risiko for skader på bygninger og andre eiendeler, en viktig del av KLP Skadeforsikrings virksomhet. Ved å være føre var ønsker vi å bidra til å redusere belastningen på kommuner, virksomheter og enkeltindivider som rammes av ulykker eller arbeidsuførhet.

6 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 5 Kravet om en ansvarsfull innstilling står fjellstøtt. Arbeidsmiljøprisen som vi hvert år deler ut til beste kommune/fylkeskommune, beste helseforetak og beste bedrift, er en spesiell oppmuntring til dem som har gjort en ekstraordinær innsats. Vi gratulerer Nesset kommune i Møre og Romsdal, Sykehuset Vestfold HF, Patologiavdelingenn og Nøtteliten barnehage i Søfteland, Os kommune i Hordaland, med prisene for 2009! I valgåret 2009 fikk KLP en ny mulighet til å oppmuntre gode engasjement i kommunene. I forkant av stortingsvalget ble vi kontaktet av Høylandet kommune som fortalte om sitt initiativ «Demokratimesterskapet». De ønsket å arbeide for økt samfunnsengasjement blant ungdom, og ved å kombinere dette med lokale tiltak for å skape et bredt engasjement, skulle dette bunne ut i økt valgdeltakelse. Den kommunen som fikk best oppslutning ved valget ville bli vinner av Demokratimesterskapet. Dette syntes vi var et godt initiativ og takket ja til å være sponsor og dekke førstepremien på kroner. Det ble Norges minste kommune, Utsira, som gikk av med seieren! Ansvar i eget hus Vi stiller også strenge krav til oss selv som arbeidsgiver, vi skal integrere samfunnsansvar i vår daglige virksomhet. De etiske retningslinjene våre ble revidert i 2009, og etikk har stått på dagsorden i alle forretningsområder. I 2010 lanseres et interaktivt dilemmatreningsprogram, som er basert på innspill fra arbeidsgrupper med ansatte. Global Compacts ti prinsipper er igjen bekreftet som et av KLPs viktigste verdigrunnlag, og vil være en inspirasjonskilde for videre arbeid med eierskapsutøvelse, utvikling av ny innkjøpspolicy og internt miljøarbeid. En viktig milepæl i 2009 var miljøsertifiseringen av morselskapet og seks datterselskap. KLP Skadeforsikring fikk sin miljøfyrtårnsertifisering allerede i I juni 2009 fikk øvrige selskaper i KLP sine sertifikater. I forkant av dette har det vært en prosess som involverte medarbeidere fra hele konsernet, og som har skapt en ny giv for miljøarbeidet i KLP. I desember fikk også KLP Eiendom sin ISO sertifisering, og vi gleder oss over selskapets spennende planer om å bygge fremtidsrettede miljøbygg. Noen planer er allerede realisert i mars 2010 mottok KLP Eiendom Trondheim utmerkelsen Årets Bygg 2009 for «Miljøbygget» i Teknobyen i Trondheim! KLP Banken og KLP Kommunekreditt vil miljøsertifiseres så snart man er over i ordinær driftsfase var også året da KLP fylte 60 år! Vi har vært en solid partner for våre kunder siden starten - og i dag forvalter vi pensjonsmidler for over nåværende og fremtidige pensjonister. Det er ikke en oppgave vi tar lett på. Vi skal også i fremtiden bygge vår virksomhet rundt kundenes ønsker og behov. Det går godt i KLP. Men i en situasjon hvor mye lykkes og mange spennende forretningsmuligheter åpner seg, står kravet om en ansvarsfull innstilling, med et perspektiv utover kortsiktig gevinst, fjellstøtt. Samfunnsansvar overfor alle våre interessenter skal også i fremtiden ivaretas som en integrert del av KLPs virksomhet! Konsernsjef Sverre Thornes

7 SIDE 6 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT Forankring og ledelse Styringssystem KLP driver etter forretningsmessige prinsipper, der vekst og lønnsomhet er overordnede målsettinger. Konsernets markedsmessige og økonomiske mål styres gjennom en balansert målstyring. Alle forretningsområder hadde i 2009 samfunnsansvar som et element på sitt overordnede målkort. I tillegg etableres det hvert år en handlingsplan for samfunnsansvar, som følges opp av Direktør for samfunnsansvar. KLP har også flere policyer og retningslinjer som følges opp av relevant fagenhet. På miljøsiden anvendes miljøstyringssystemene ISO (KLP Eiendom) og Miljøfyrtårn (øvrige deler av konsernet). Ved jevne mellomrom revideres samfunnsansvarsområdet av KLPs internrevisjon. Det har ikke vært noen revisjon i Ledelse Konserndirektør for Konserntjenester har det faglige overordnede ansvaret for samfunnsansvar i konsernet. Det operative ansvaret er delegert til Direktør for samfunnsansvar (tidligere Rådgiver for etikk og samfunnsansvar) som rapporterer direkte til konserndirektøren. Alle ledere må gjennom et obligatorisk program i verdibasert ledelse, samt kurs i HMS. 10 prinsipper Global Compact Global Compact er et FN-initiert nettverk som mobiliserer næringsliv og frivillige organisasjoner for en bærekraftig verden. KLP har vært medlem siden Medlemskapet innebærer en forpliktelse til å etterleve 10 prinsipper, knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjon. KLP bygger sin samfunnsansvarsstrategi og sin strategi for ansvarlige investeringer på disse prinsippene. I 2009 har KLP hatt et spesielt fokus på prinsipp 7 og 8, samt 10. Selskapet skal 1. Støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innen de områder bedriften opererer 2. Sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene 3. Anerkjenne foreningsfriheten og retten til å føre kollektive forhandlinger 4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid 5. Fjerne bruken av barnearbeid 6. Avskaffe diskriminering i sysselsetting og yrke 7. Støtte «føre var»-prinsippet i miljøspørsmål 8. Ta initiativ til å fremme miljøansvar 9. Oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi 10. Bekjempe all form av korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser Etiske retningslinjer De etiske retningslinjer skal bidra til at de ansatte og, så langt det passer, medlemmer av styrende og kontrollerende organer i forbindelse med deres utøvelse av verv i KLP, forholder seg på en etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige arbeid. Retningslinjene omfatter både KLPs forretningsatferd, KLPs ansattes personlige atferd, samt rutiner for varsling. Retningslinjene har gjennomgått en omfattende revisjon i 2008, og ble vedtatt våren 2009.

8 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 7 Visjon: KLP skal være den beste partner for dagene som kommer Verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert Overordnet målsetting: Skape verdier for selskapets kunder og eiere på en økonomisk god og samfunnsansvarlig måte. Målsetting samfunnsansvar: KLP skal gjennom samfunnsansvarlig opptreden bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Med samfunnsansvarlig opptreden menes at alle deler av KLPs virksomhet skal reflektere en høy standard innenfor menneskerettigheter, arbeidstakerforhold, miljø og forretningsetikk. Med samfunnsutvikling menes her utvikling både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Konkrete mål og tiltak skal være nært knyttet til KLPs virksomhet, og utvikles gjennom en nær dialog med våre interessenter. KLP skal integrere samfunnsansvar i sin daglig virksomhet, og derved legge grunnlaget for en langsiktig og bærekraftig verdiskapning for selskapet og omverden. Samfunnsansvarsstrategi Konsernledelsen har vedtatt en samfunnsansvarsstrategi, som sammen med konsernets verdier og etiske retningslinjer bygger opp under forretningsmessige mål og strategier. Samfunnsansvarsstrategien er forankret i Global Compact, og ble siste gang revidert i I samfunnsansvarsstrategien er det beskrevet hvilke rammer selskapet skal arbeide innenfor, både når det gjelder etikk, miljø, ansvarlig investeringer og generelt samfunnsansvar. Miljøpolicy KLPs miljøpolicy ble revidert våren Ansvar for ytre miljø og klima skal være en naturlig del av KLPs virksomhet og integreres i den daglige driften. Gjennom en aktiv miljøpolicy vil selskapet bidra til å redusere belastningen på miljø- og klima, samt fremme nye atferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere miljøbelastningen og CO2-utslipp. Policy for Ansvarlige investeringer Investeringsstrategien skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med vår tilslutning til Global Compact. Følgende overordnede virkemidler kan tas i bruk: a) Eksklusjon av selskaper som bryter internasjonalt aksepterte normer b) Aktivt eierskap c) Investeringer i samfunnsansvarlige virksomheter d) Retningslinjer for ikkefinansielle investeringer En konkretisering av virkemidlene tilpasses den enkelte aktivaklasse. Det skal årlig rapporteres hvordan vedtaket er implementert og fulgt opp i de enkelte investeringsmiljøene. FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (FNs PRI) KLP signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer i Ved å signere forpliktes organisasjonen til et «følge eller forklare» prinsipp. Prinsippene omfatter det å være en ansvarlig eier og investor ved å integrere miljø-, sosiale, eierstyring og selskapsledelsestema (Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) issues) i forvaltningen. Det er i alt 6 prinsipper som i korte trekk omfatter følgende: 1. Vi skal implementere ESG tema i investeringsanalyser og beslutningsprosesser 2. Vi skal utøve et aktivt eierskap og ESG tema skal implementeres i vår eierskapspolitikk og utøvelse 3. Vi skal søke tilfredsstillende rapportering av ESG tema fra våre investeringsobjekter 4. Vi skal promotere aksept og implementering av prinsippene i finansindustrien 5. Vi skal arbeide sammen for å styrke effekten av prinsippene og implementeringen av disse 6. Vi skal rapportere på våre aktiviteter og progresjonen ved implementering

9 Gode historier Som eier i mange børsnoterte selskaper bruker KLP stemmeretten aktivt.

10 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 9 Hvordan skal kommunens saksbehandler vite når barn trenger gratis skoleskyss? Nøtteliten barnehage reduserte sykefraværet dramatisk og fikk KLPs arbeidsmiljøpris. I VG-bygget fyrte man for kråkene inntil KLP tok grep.

11 64 prosent av Norges befolkning over 18 år mener det er viktig at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar.

12 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 11 En klar stemme Ved å avgi stemme er du med på å bestemme. Også i finansverdenen. Derfor benytter KLP seg av stemmeretten sin ved generalforsamlinger i selskaper de investerer i. Å bruke stemmeretten på generalforsamling er en av de viktigste måtene for en aksjonær å påvirke et selskap. I 2009 trappet KLP og KLPfondene opp stemmegivningsarbeidet i Norge. Vi har vært aktive tidligere også, men ikke like systematisk. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ligger alltid til grunn for hvordan vi stemmer. I tillegg har det også vært nødvendig å gå opp noen egne grenser, sier Jeanett Bergan, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP kapitalforvaltning. I 2009 stemte KLP og KLP-fondene på 123 generalforsamlinger i Norge og 1558 internasjonalt. Dette tilsvarer cirka 95 prosent av møter med stemmerett i Norge, og om lag 70 prosent av generalforsamlingene utenlands. I mange av sakene gikk grensen ved styrenes redegjørelse for godtgjørelse til ledende ansatte. I hele 60 prosent av sakene som omhandlet godtgjørelser, stemte KLP og KLP-fondene mot styrets forslag. Her følger vi retningslinjene som sier at resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte bør knyttes til verdiskaping over tid, være prestasjonsrettet og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Hvis godtgjørelsen bryter med blant annet disse retningslinjene, stemmer vi mot, forklarer Bergan. Hun opplyser at KLP dessuten alltid vil stemme for at et selskap skal være seg sitt samfunnsansvar bevisst, det være seg innen menneskerettigheter, miljøvern eller andre områder. - Det er som oftest aksjonærer som fremmer forslag om behandling av slike saker på generalforsamling. I fjor stemte KLP og KLP-fondene for 94 prosent av forslagene som ble fremmet for å bedre menneskerettigheter, eller som krevde offentliggjøring av rapporter rundt disse forholdene, sier Bergan. Informasjon om stemmegivning i ulike saker, og begrunnelsen i saker hvor KLP og KLPfondene stemte mot styrets forslag, legges fortløpende ut på KLP er en langsiktig investor. For oss er det lite å vinne på selskapers kortsiktige gevinster hvis det ødelegger for en mer langsiktig inntjening, presiserer Bergan, og legger til at å drive et selskap på en ansvarlig måte også er en effektiv strategi for å redusere risiko. Vår viktigste oppgave er å sikre fremtidige ytelser til de drøyt halvannen million nordmenn som har pensjonsrettigheter i selskapet. Det gjøres best gjennom langsiktig verdiskaping og ved å ivareta en ansvarlig forretningsadferd, fastslår Jeanett Bergan. VERDIPAPIR- SENTRALEN MENER Eierne må våkne I dag er det bare om lag 50 prosent av aksjonærene som avgir stemme på generalforsamlinger i norske selskaper. Med elektronisk stemmegivning kan bildet endre seg dramatisk. - Innføringen av elektronisk forhåndsstemming styrker aksjonærdemokratiet ved å gi alle aksjonærer like muligheter til å stemme. Egentlig er det en aldri så liten revolusjon vi nå er vitne til i aksjemarkedet, sier Aleksander Nervik, markeds- og kundeansvarlig i Verdipapirsentralen ASA. - Nå blir det like enkelt å stemme på generalforsamling som å betale regninger i nettbanken! I første omgang antar Nervik at mellom fem og ti prosent av aksjonærene vil gjøre bruk av det nye systemet, som er utviklet av Verdipapirsentralen i samarbeid med blant andre KLP. På sikt håper han at bortimot 100 prosent vil kjenne sin rett og benytte seg av muligheten. Svakhetene ved fullmaktstemmegivning har til dels vært store. Ikke sjelden kommer sakspapirene for sent frem, eller de er mangelfulle. Å måtte sende sakspapirene tilbake per post eller faks med undertegnede fullmakter for å avgi stemme, er tungvint selv for profesjonelle investorer. Sannsynligvis er dette noe av grunnen til at relativt få aksjonærer avgir stemme på generalforsamlinger. I enkelte selskaper kreves det også personlig oppmøte på generalforsamlingen om man er uenig i styrets forslag. For KLP, som vil være en aktiv eier, vil muligheten for elektronisk forhåndsstemming bety at den stadige jakten på generalforsamlingspapirer, fullmakter og underskrifter endelig er over.

13 Har du og din virksomhet gjennomført, eller planlagt og startet på, et godt trafikksikkerhetsprosjekt? Vi belønner gode ideer som resulterer i tiltak. Bli med i konkurransen om kroner!

14 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 13 Særlig farlig eller bare farlig? Ja, det er spørsmålet. Og svaret er avgjørende for dem det gjelder. Er skoleveien særlig farlig eller vanskelig har barnet nemlig rett til gratis skoleskyss. Er den bare farlig, derimot... «Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda» står det i Opplæringsloven. Problemet er bare at ingen kan svare på hva som er en «særlig farlig» eller «vanskelig» skolevei. Spørsmålet blir overlatt til kommunens saksbehandler eller rektor, som skal felle en dom uten noen målbare kriterier å støtte seg til. - Mange av landets skoleveier er overhodet ikke tilrettelagt for gående eller syklende skolebarn. Foreldre som mener at skoleveien er for farlig for barna, kan derfor søke om fri skyss. Søknaden må begrunnes og saksbehandler må være enig i at veien er særlig farlig eller vanskelig hvis de skal innvilge skoletransport. Men dette dreier seg om både veitekniske forhold og barns modenhetsnivå, og mange ansatte føler at de ikke har god nok kompetanse på området, forteller Anne Marit Jordheim i Trygg Trafikk. Hun tror saksbehandlerne ofte kommer i en skvis mellom foreldrenes ønske og krav, og hensynet til fornuftig forvaltning av kommunens penger. Derfor har Trygg Trafikk, i samarbeid med KLP, laget en veileder som skal komme både foreldre og kommunens saksbehandler til unnsetning. Samtidig som foreldre får konkrete råd til hva som bør være med i en søknad, får kommunene informasjon om hva som bør vektlegges når de behandler slike saker. Konkrete momenter som trafikkmengde, veibredde, krysningspunkt, svinger, belysning, fartsgrense og sikthindringer trekkes frem. Hvilke ferdigheter kreves av barna for å gå der? Er det rimelig at et barn som er seks, ni eller 12 år har disse ferdighetene? Ikke minst spiller barnas alder en avgjørende rolle. Det er stor forskjell på hva en kan forvente av en seksåring og en tiåring i trafikken. - Veilederen kan aldri bli noen konkret oppskrift, det er umulig med tanke på alle momenter som kan spille inn langs en vei, og kommunene vil alltid måtte foreta en skjønnsmessig vurdering. Men den vil gi en del praktiske råd og en bedre forståelse av hvilke momenter som gjør en vei farlig, påpeker Jordheim. Veilederen er sendt til alle landets barneskoler, inkludert FAU, og samtlige kommuner. Den er også å finne på KLP MENER KLPs Trafikksikkerhetspris Det skal lønne seg å arbeide målrettet for å løse kommunens utfordringer i forhold til trafikksikkerhet. Derfor har KLP etablert Trafikksikkerhetsprisen. - KLP vil stimulere til trafikksikkerhetsarbeid i kommunene. Vi ønsker å vise at vi setter pris på forebyggende arbeid og synes derfor det var på sin plass å etablere en sikkerhetspris, forteller Thomas Nilsen, som er rådgiver i KLP Skadeforsikring AS. Trafikksikkerhetsprisen deles ut for første gang i år. 7. juni faller dommen. Da skal det beste prosjektet som har resultert i konkrete tiltak eller har bidratt til økt trygghet og sikkerhet i trafikken, premieres med kroner. Nilsen håper på mange søknader fra både kommuner og fylkeskommuner, eller fra enkeltvirksomheter som skoler og barnehager. Disse vil bli vurdert av en gruppe bestående av representanter fra KLP og Trygg Trafikk. - Initiativ og kreativitet står høyt på scoringslista. Og man behøver ikke være kunde i KLP for å søke, påpeker han. Samarbeidet med Trygg Trafikk er helt i tråd med KLPs kjerneverdier. - Vi skal være den beste partneren for dagene som kommer. Det er vår visjon. Og det skal vi leve opp til. Samarbeid med organisasjoner som Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Trygg Trafikk er eksempler på tiltak som bidrar til å øke sikkerheten og lette arbeidet rundt om i kommunene, avslutter Nilsen.

15 Din virksomhet kan bli prisvinner! KLP premierer de beste HMS-tiltakene hvert år med en egen arbeidsmiljøpris. Søknadsfrist: 1. november 2010.

16 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 15 Et herlig sted på jord Nøtteliten barnehage klarte å redusere sykefraværet fra skyhøye 27 til bare fire prosent. For det fikk de KLPs arbeidsmiljøpris. Men den største gevinsten er en bedre hverdag for 25 ansatte og 70 barn. Mottoet til Nøtteliten Barnehage i Os kommune er i seg selv herlig, og vitner om høye ambisjoner: Et herlig sted på jord for liten og for stor. Men for to år siden var ikke alle arbeidsdager like gode. Det er en fortvilet situasjon når man opplever mangel på personale. Små barn trenger forutsigbarhet og trygghet. Når fraværet toppet seg, førte den utstrakte bruken av vikarer til at barna fikk mange å forholde seg til. For de som var igjen på jobb ble arbeidsdagen krevende. Vi kom til et punkt hvor vi måtte gjøre noe, forteller personalutvikler Ingvild Chyba. Vendepunktet kom i Da ble barnehagen IA-bedrift og de kontaktet NAV for å få hjelp. Men vi ble ganske lange i maska da vi fikk beskjed om at det ikke fantes noen ferdig oppskrift. Vi måtte gå opp veien selv. NAV skulle imidlertid bistå oss i prosessen, og det har de gjort. I etterkant ser vi at dette var det eneste riktige. Barnehagen etablerte en egen arbeidsgruppe som utarbeidet en handlingsplan. Da alle de fysiske utfordringene ble satt ned på papiret, oppdaget de at det meste lot seg løse med svært enkle midler. Stoler i riktig arbeidshøyde ble anskaffet, en påkledningsrampe sparte de ansattes rygger og verneombudet ble sendt på kurs i ergonomi. Deretter ble det psykiske arbeidsmiljøet satt under lupen. Vi stiller høye krav til oss selv, og ofte følte vi at vi ikke klarte å oppfylle våre egne krav til kvalitet. Resultatet ble stress. Men hva var egentlig forventet av oss? Vi spurte foreldrene, og tilbakemeldingene gjorde at vi kunne senke skuldrene. Nå har vi etablert gode rutiner for å forebygge, redusere og ivareta personalet. Men arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess, fastslår Chyba. Daglig leder Wenche L. Aabakken understreker at det skal være lov å være syk. - Men mye kan tilrettelegges, og mye kan forebygges. Derfor har vi fokus på balansegangen mellom å forhindre og å akseptere sykefravær, påpeker hun. At Nøtteliten barnehage vant KLPs arbeidsmiljøpris 2009, tar de begge som en bekreftelse på at det de har gjort har vært riktig. - Men først og fremst er det en enorm inspirasjon til det videre arbeidet, fastslår Chyba. KLP MENER Lønnsomt HMS-arbeid Det skal lønne seg å tenke kreativt innefor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Derfor premierer KLP hvert år de beste prosjektene og tiltakene. KLP deler hvert år ut tre arbeidsmiljøpriser; en for kommunene og fylkeskommunene, en for helseforetakene og en for bedriftene. I 2009 ble prisen delt ut for niende gang, og gikk til henholdsvis Nesset kommune, patologiavdelingen ved Sykehuset Vestfold HF og Nøtteliten barnehage i Os kommune. Hver av prisene er på kroner. - KLP har gjennom de siste 15 årene bistått arbeidsgivere med gjennomføring av aktiviteter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). En offensiv satsing på HMS-arbeid gir uttelling på alle fronter; både sykefravær, yrkesskader, ulykker, uførhet og generell trivsel. Det tjener både arbeidstaker, arbeidsgiver og KLP på, sier Vibeke Os Bratlie, avdelingsleder for KLPs kunderettede HMS-arbeid. Forsikringsselskapet tilbyr rådgiving, kurs og økonomisk støtte til utvalgte prosjekter. - I 2009 ble det gitt økonomisk støtte til 49 kundedrevne HMS-prosjekter, og det ble gjennomført 251 HMS-aktiviteter rettet inn mot kundene der formålet er å utvikle et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø, opplyser Os Bratlie. Hun nevner spesielt kursene innenfor livsfasepolitikk og arbeidsmiljøutvikling ved hjelp av LØFT-metodikk, som har fått svært gode tilbakemeldinger. Her er vi inne direkte på den enkelte avdeling og arbeidsplass. Kanskje ligger noe av suksessen nettopp i dette, påpeker hun.

17 KLP Eiendom ønsker igjennom samarbeidsprosjekter å bidra til at også leietakere og andre samarbeidspartnere kan redusere sin miljø- og klimabelastning.

18 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 17 Energiovervåking gir resultater! Hvor tar energien veien? I VG-bygget viste det seg at en del gikk til å fyre for kråkene - trolig til stor glede for energiselskapet og kråkene selv. Nå overvåkes energibruken tett, og kostnadene er på vei ned. Det er KLP som eier og har driftsansvaret for VG-bygget. For et par år siden gikk man konkret til verks for å redusere energibruken. Blant annet ble den automatiske lysstyringen i bygget satt i funksjon, og for å redusere varmetapet om vinteren blir den utvendige solavskjermingen benyttet også om natten. Og hele tiden følges de tekniske anleggene med falkeblikk for å sikre at de virker som de skal. VG-huset ble bygget i 1994, og rundt personer har sitt daglige virke her. De siste par årene har energibruken gått jevnt og trutt nedover, fra kwh i 2007 til kwh i Korrigerer man for varme og kalde vintre i det enkelte år, er besparelsen fra 2007 til 2009 på kwh, noe som tilsvarer rundt kroner årlig. - Energireduksjonen skyldes først og fremst reduserte driftstider på kjøle- og ventilasjonsanleggene. I tillegg ser vi nok noe reduksjon i forbindelse med lysstyring i garasjeanleggene og varemottak, opplyser forvaltningssjef Bjørn Brogård i VG, som representerer den største leietakeren i bygget. Han påpeker imidlertid at omleggingen ikke har gått helt smertefritt, og at enkelte tiltak ikke virker like hensiktsmessig for alle. I en avis er det alltid noen som jobber ut over vanlig arbeidstid. For disse er det ikke optimalt at ventilasjonsanlegget reduseres fra klokken 16. Det kan også føles tungvint at man må overstyre automatikken hvis man ikke ønsker at persiennene skal være nede foran sitt eget vindu på kveldstid. Som eier og drifter av bygget har KLP erfart viktigheten av god informasjon til de som jobber i bygget før man gjør endringer. Det er også avgjørende å formidle hva de enkelte tiltakene resulterer i, både miljømessig og økonomisk, for at brukerne skal få et forhold og eierskap til de tiltakene som blir innført. I tillegg til energisparing har de driftsansvarlige i KLP satset på bedre avfallshåndtering i VGhuset. Totalt sorteres det i 11 ulike fraksjoner i bygget, hvorav papp/papir, glass, metall, plast, elektronisk avfall og matavfall er blant de som blir mest benyttet. KLP MENER Store eiendommer - stort ansvar 1,3 millioner kvadratmeter. Det er summen av alle KLPs eiendommer. Og hvert eneste bygg skal driftes forsvarlig med hensyn både til økonomi og til miljøperspektivet. Disse to hensynene går imidlertid hånd i hånd, ifølge kvalitets- og miljøsjef Knut Helge Sandli i KLP Eiendom. - Vi mener det er viktig ut fra miljøhensyn, og ut fra vår posisjon i eiendomsmarkedet, å vise at vi tar ansvar også i forhold til miljøet. Derfor har KLP Eiendom valgt å miljøsertifisere seg etter ISO14001-standarden. Standarden vektlegger en kontinuerlig prosess med tanke på å bedre vår miljøprestasjon, forteller Sandli. For et drøyt år siden kartla KLP Eiendom driften av byggene ut fra hva slags påvirkning de har på det ytre miljø. Før sommeren ble det laget en miljøhandlingsplan med konkrete mål og delmål for de områdene som pekte seg ut; forbruk av papir, vann, energi og avfallssortering. - Energibruken er det som betyr mest både for økonomi og miljø, og her skal vi ta ut de største besparelsene, fastslår Sandli. Mange små tiltak gir store resultater. Små justeringer på ventilasjonsanlegget kan gi store utslag på energimåleren. Å stoppe rennende sisterner og dryppende kraner reduserer vannforbruket betraktelig. Bevisstgjøring av leietakere og renholdspersonalet for å utnytte kildesorteringen reduserer avfallsmengden. Godt for KLP. Og godt for miljøet.

19 SIDE 18 RAPPORT 2008 Rapport

20 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 19 RAPPORTSIDE

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Retningslinje for KLP som ansvarlig investor

Retningslinje for KLP som ansvarlig investor Retningslinje for KLP som ansvarlig investor 08.12.2017 Retningslinje for KLP som ansvarlig investor Godkjent av: Styret i KLP Dato: 08.12.2017 Gjeldende fra: 08.12.2017 Versjon: 5 Innhold 1. Formål...

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012

Økonomisk rapport 2012. Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Økonomisk rapport 2012 Bilag til KLP Magasinet 3/2012 Utvikling siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2011 2010 2009 2008 2007 Resultat før skatt 653 515 776 348 652 Forvaltningskapital 291 784 271 736

Detaljer

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance?

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? Internrevisjonskonferansen, 2. juni 2015 Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? 1 Om KLP Norges største livsforsikringsselskap Gjensidig eid selskap Leverer offentlig tjenestepensjon til

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse 1 Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning (1) Forvaltningen av fondsmidlene skal bygge på at kravet om høyest

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP

KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP NIRFs nettverk for statlig sektor, 22. august 2013 KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP Agenda Risikostyring og internkontroll

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016. Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien

EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016. Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien EY, 19. mars 2015 NIRF, 26. januar 2016 Investorforventninger til selskaper Hvordan integrere klimahensyn i investeringsstrategien Om KLP Norges største livsforsikringsselskap KLP er et gjensidig eid selskap

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget ISO 26000 og GRI komplementære eller konkurrerende Adelheid Sæther Flytoget AS Nøkkeltall 2013 6,5 mill passasjerer 16 togsett Utgjør 10 % av alle

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 God HMS gir lavere pensjonskostnader Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 KLP - Interkommunalt selskap i 1949 KLP ble opprettet for å levere kostnadseffektive pensjonstjenester til

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Offentliggjøring av informasjon. Eika Boligkreditt AS. Godtgjørelse. Eika Boligkreditt AS

Offentliggjøring av informasjon. Eika Boligkreditt AS. Godtgjørelse. Eika Boligkreditt AS Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Godtgjørelse Eika Boligkreditt AS Retningslinjer for godtgjørelse INNLEDNING Eika Boligkreditt AS er boligkredittforetaket i Eika Alliansen.

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold Unrestricted Side 1 av 6 SINTEF HMS HÅNDBOK Innhold 1. Formål... 2 2. Omfang... 2 3. Organisering... 2 4. Politikk... 3 SINTEFs politikk for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet... 3 SINTEFs miljøpolitikk...

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED

SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED SAMFUNNSANSVAR SETT FRA EKSTERN REVISORS STÅSTED Per Hanstad, adm. direktør i Den Norske Revisorforening Den norske Revisorforening Vektlegge hva som er god foretaksrapportering Markedets forventninger

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact

Aleris Communication on Progress (COP) 2016. UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 UN Global Compact Aleris Communication on Progress (COP) 2016 Aleris fortsetter i 2016 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar.

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

Søndre Land kommune -en eier av KLP. v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby

Søndre Land kommune -en eier av KLP. v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby Søndre Land kommune -en eier av KLP v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby Agenda KLP kommunenes egen pensjonsleverandør Hva er offentlig tjenestepensjon? Finansiering av pensjon Mulighetene for å påvirke

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

NUES 10 år, frokostseminar 16. oktober Bærekraft som styringsparameter v/konsernsjef Sverre Thornes, KLP

NUES 10 år, frokostseminar 16. oktober Bærekraft som styringsparameter v/konsernsjef Sverre Thornes, KLP NUES 10 år, frokostseminar 16. oktober 2014 Bærekraft som styringsparameter v/konsernsjef Sverre Thornes, KLP Gratulerer med dagen! Stortingsmelding 22 i 2002 «et mindre og bedre statlig eierskap» nedfelte

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge Resultater for 3. kvartal 2015 Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Solid resultat for 3. kvartal 2015 Nordea Bank Norge leverer et solid driftsresultat for tredje kvartal

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22.

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22. Oslo, 15.1.2004 Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Agenda Hvordan har verden utviklet seg de siste årene? Mitt store forbilde Hans Røsling og the GapMinder Fra negativ screening til impact investing

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Innspill til evalueringen av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland

Innspill til evalueringen av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Avdeling for formuesforvaltning Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 10. september 2008 Innspill til evalueringen av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland KLP er

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

re or oreningen.no Foretak som omfattes av forslaget Finansdepartementet PB 8008 Dep 0030 Oslo

re or oreningen.no Foretak som omfattes av forslaget Finansdepartementet PB 8008 Dep 0030 Oslo re or oreningen.no Finansdepartementet PB 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 28.1.2010 Vår ref.: EK Høring rapportering om samfunnsansvar Det vises til Finansdepartementets høring ved brev 26. oktober 2010 av rapporten

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse

Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Folketrygdfondets Eierskapsutøvelse Norske Finansanalytikeres Forening 20. september 2012 Kort fortalt om Folketrygdfondet Verdien av Statens pensjonsfond Norge 135,5 milliarder kroner, fordelt på: Norsk

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer