Formannskapet Behandlede saker: 88-95/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet 11.6.2013 Behandlede saker: 88-95/13"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Behandlede saker: 88-95/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Medlem Mona Lilleberg FD Medlem Lars Borten Medlem Guro Angell Gimse Medlem Anders A. Bolland sen. FO Medlem Gunnar Krogstad Medlem Berit Wold Fjelle Medlem Jens Otto Havdal Medlem Bente Estenstad Medlem Jan Arne Bremnes Varamedlem Mikal Kvaal Anders A. Bolland sen. Varamedlem Joralf Rindli Mona Lilleberg (fra 11.30) Andre tilstede på møtet Rådmann Roy J. Jevard, møtesekretær Mari Grongstad-Viken sak 92/13: virksomhetsleder Terje K Klungerbo. Sak 89-90/13: virksomhetsleder Guri Vik Merknader Generalforsamling i Melhus Næringsareal AS mellom kl Markering av Stemmerettsjubileet og Kvinners stemmerett 100 år. Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 92/13 ble behandlet først i møtet. Rådmannens orientering til KONSEK pr legges ved møteprotokoll. Utdrag av KONSEKs møtebok , sak 016/13, legges ved møteprotokoll. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jorid O. Jagtøyen Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse

2 Saksliste 88/13 13/5402 Åpent Delegerte vedtak, Møte i Formannskapet den /13 13/1773 Åpent 131/2 Dispensasjon - Fradeling av tomt i LNF til bolig - KVÅL 90/13 13/4575 Åpent 87/27 Saksfremlegg - Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse 91/13 12/7268 Åpent 12/1 Klagebehandling Dispensasjon - LNF- fradeling til boligformål - Tuftan 92/13 13/4841 Åpent OVERTAKELSE AV KLOAKKPUMPE-STASJON PÅ LETE - BEVILGNING 93/13 13/4538 Åpent Styrer, råd og utvalg Stiftelsen Prestegårdslåna 94/13 13/5338 Åpent Selvangivelse næring /13 13/5401 Åpent TV- aksjonen, Nasjonalforeningen for folkehelse

3 Sak 88/13 Delegerte vedtak, Møte i Formannskapet den Innstilling til Formannskapet: Referert i nødvendig utstrekning. Behandling i Formannskapet: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Referert i nødvendig utstrekning. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Utvalgets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Referert i nødvendig utstrekning. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

4 Sak 89/13 131/2 Dispensasjon - Fradeling av tomt i LNF til bolig -Flå Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune avslår søknad om dispensasjon fremsatt i brev av fra Helge Engan med hjemmel i plan og bygningsloven Vedtaket begrunnes med at eiendommen er beliggende innenfor Følsom Sone B i den lokale avløpsforskriften for Melhus. Innenfor denne sonen er det ikke tillatt med nye utslipp av avløpsvann til bekk eller vassdrag, og eiendommen har derfor i utgangspunktet ikke mulighet for å etablere en godkjent avløpsløsning. Behandling i Formannskapet: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Omforent forslag v/ Sigmund Gråbak: Melhus kommune innvilger søknad om dispensasjon fremsatt i brev av fra Helge Engan med hjemmel i plan og bygningsloven Vedtaket begrunnes med at tomten gir en helhetlig utnyttelse av området, og vil oppfylle intensjonene for spredt boligbygging i dette området. Tomten vil også bidra til å opprettholde bosettingen i grenda. Tiltaket berører ikke dyrkajord, og det er ikke kvikkleire i området. Etter en samlet vurdering er fordelene med tiltaket klart større enn ulempene. Det stilles krav om godkjent renseanlegg på tomta. Tomtestørrelsen begrenses oppad til 2 dekar. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Utvalgets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Melhus kommune innvilger søknad om dispensasjon fremsatt i brev av fra Helge Engan med hjemmel i plan og bygningsloven Vedtaket begrunnes med at tomten gir en helhetlig utnyttelse av området, og vil oppfylle intensjonene for spredt boligbygging i dette området. Tomten vil også bidra til å opprettholde bosettingen i grenda. Tiltaket berører ikke dyrkajord, og det er ikke kvikkleire i området. Etter en samlet vurdering er fordelene med tiltaket klart større enn ulempene. Det stilles krav om godkjent renseanlegg på tomta. Tomtestørrelsen begrenses oppad til 2 dekar. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

5 Sak 90/13 87/27 Saksfremlegg - Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse Innstilling til Formannskapet: Melhus kommune innvilger søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gravråksmoen gnr 87 bnr 27, vedtatt 19.januar 2010, som omsøkt i brev av 7.mai Det gis dispensasjon for bestemmelse 7.9 utbyggingsavtale. «Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge en utbyggingsavtale med Melhus kommune.» Melhus kommune setter følgende vilkår for dispensasjonen: Alle kontrakter med tomtekjøpere innenfor planavgrensningen skal inneholde bestemmelse som gjør at kjøpere forpliktet til å delta i dannelsen av et eget selskap som ivaretar driften av eiendommen. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at en dispensasjon ikke fører til at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Næringsarealet er etablert og opparbeidet til formålet. Reguleringsplanen setter klare bestemmelser som må følges. Behandling i Formannskapet: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Sigmund Gråbak erklæres inhabil i saken, og fratrer møtet. Ingen vara. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Utvalgets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Melhus kommune innvilger søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gravråksmoen gnr 87 bnr 27, vedtatt 19.januar 2010, som omsøkt i brev av 7.mai Det gis dispensasjon for bestemmelse 7.9 utbyggingsavtale. «Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge en utbyggingsavtale med Melhus kommune.» Melhus kommune setter følgende vilkår for dispensasjonen: Alle kontrakter med tomtekjøpere innenfor planavgrensningen skal inneholde bestemmelse som gjør at kjøpere forpliktet til å delta i dannelsen av et eget selskap som ivaretar driften av eiendommen.

6 Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens 19-2, og begrunnes med at en dispensasjon ikke fører til at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Næringsarealet er etablert og opparbeidet til formålet. Reguleringsplanen setter klare bestemmelser som må følges. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

7 Sak 91/13 12/1 Klagebehandling Dispensasjon - LNF- fradeling til boligformål - Tuftan Innstilling til Formannskapet: Klage på vedtak i Formannskapet sak 47/13 fra Per Ivar Blekesaune, Siw Stamnsve og Bård Blekesaune mottatt tas ikke til følge. Melhus kommune opprettholder vedtaket, og saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Klagen tilfører saken ingen nye vesentlige opplysninger. Mulig innsyn i et allerede etablert boligområde vurderes ikke som en vesentlig ulempe for driften av gården Bleksaune. Behandling i Formannskapet: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Utvalgets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Klage på vedtak i Formannskapet sak 47/13 fra Per Ivar Blekesaune, Siw Stamnsve og Bård Blekesaune mottatt tas ikke til følge. Melhus kommune opprettholder vedtaket, og saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Klagen tilfører saken ingen nye vesentlige opplysninger. Mulig innsyn i et allerede etablert boligområde vurderes ikke som en vesentlig ulempe for driften av gården Bleksaune. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

8 Sak 92/13 OVERTAKELSE AV KLOAKKPUMPE-STASJON PÅ LETE - BEVILGNING Innstilling til Formannskapet: Med hjemmel i Kommunelovens 13 fatter Melhus formannskap følgende vedtak: 1. Melhus kommune bevilger kr ,- til kjøp av pumpestasjon på Lete fra Hollum avløpsanlegg DA. Bevilgningen dekkes over selvkostområdet avløp ved opptak av lån som avdras over 20 år. 2. Melhus kommune bevilger kr til etablering av driftsovervåkning i pumpestasjonen. Bevilgningen dekkes over selvkostområdet avløp ved opptak av lån som avdras over 10 år. 3. Melhus kommune bevilger kr ,- til opparbeidelse av arealet rundt pumpestasjonen til parkering- og snuplass for vedlikehold. Bevilgningen dekkes over driftsbudsjettet til selvkostområdet avløp. 4. Melhus kommune bevilger kr ,- til bygging atkomstveg fra Letesvegen og fram til pumpestasjonen Bevilgningen dekkes over driftsbudsjettet til selvkostområdet avløp. 5. Melhus kommune bevilger kr ,- som engangsbeløp til grunneier for bruksrett av grunn til veg og pumpestasjon. Bevilgningen dekkes over driftsbudsjettet til selvkostområdet avløp. 6. Melhus kommune vedtar at all framtidige nybygging i området skal betale et anleggsbidrag på kr ,- pr boenhet for tilknytning til pumpestasjonen. Behandling i Formannskapet: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Utvalgets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Med hjemmel i Kommunelovens 13 fatter Melhus formannskap følgende vedtak:

9 1. Melhus kommune bevilger kr ,- til kjøp av pumpestasjon på Lete fra Hollum avløpsanlegg DA. Bevilgningen dekkes over selvkostområdet avløp ved opptak av lån som avdras over 20 år. 2. Melhus kommune bevilger kr til etablering av driftsovervåkning i pumpestasjonen. Bevilgningen dekkes over selvkostområdet avløp ved opptak av lån som avdras over 10 år. 3. Melhus kommune bevilger kr ,- til opparbeidelse av arealet rundt pumpestasjonen til parkering- og snuplass for vedlikehold. Bevilgningen dekkes over driftsbudsjettet til selvkostområdet avløp. 4. Melhus kommune bevilger kr ,- til bygging atkomstveg fra Letesvegen og fram til pumpestasjonen Bevilgningen dekkes over driftsbudsjettet til selvkostområdet avløp. 5. Melhus kommune bevilger kr ,- som engangsbeløp til grunneier for bruksrett av grunn til veg og pumpestasjon. Bevilgningen dekkes over driftsbudsjettet til selvkostområdet avløp. 6. Melhus kommune vedtar at all framtidige nybygging i området skal betale et anleggsbidrag på kr ,- pr boenhet for tilknytning til pumpestasjonen. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

10 Sak 93/13 Styrer, råd og utvalg Stiftelsen Prestegårdslåna Innstilling til Formannskapet: 1. Med hjemmel i kommunelovens 13 vedtar Melhus formannskap å endre antall valgte medlemmer til styret i Stiftelsen Prestegårdslåna fra 2 til Valgt medlem til styret for Prestegårdslåna: Helge Bjørn Bæverfjord, 7227 Gimse (medlem) Berit Wold Fjelle, 7227 Gimse (varamedlem). 3. Melding om vedtak skal forelegges kommunestyre i møte Behandling i Formannskapet: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Valgnemnda har behandlet saken i møte , og innstilt enstemmig på pkt 2. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Utvalgets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Med hjemmel i kommunelovens 13 vedtar Melhus formannskap å endre antall valgte medlemmer til styret i Stiftelsen Prestegårdslåna fra 2 til Valgt medlem til styret for Prestegårdslåna: Helge Bjørn Bæverfjord, 7227 Gimse (medlem) Berit Wold Fjelle, 7227 Gimse (varamedlem) 3. Melding om vedtak skal forelegges kommunestyre i møte &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

11 Sak 94/13 Selvangivelse næring 2013 Innstilling til Formannskapet: 1. Selvangivelse næring vedtas som framlagt. 2. Selvangivelsen sendes Trondheimsregionen som Melhus kommunes selvangivelse næring for Behandling i Formannskapet: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Mrk: endring pkt 2; 3013 gjøres om til Innstillingen ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Utvalgets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Selvangivelse næring vedtas som framlagt. 2. Selvangivelsen sendes Trondheimsregionen som Melhus kommunes selvangivelse næring for &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

12 Sak 95/13 TV- aksjonen, Nasjonalforeningen for folkehelse Innstilling til Formannskapet: Rådmannen legger saken frem uten innstilling til vedtak. Behandling i Formannskapet: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Omforent forslag: TV- aksjonens kommunekomite består av Formannskapet med varaordfører som leder. Sekretariatet er Frivilligsentralen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Utvalgets vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen TV- aksjonens kommunekomite består av Formannskapet med varaordfører som leder. Sekretariatet er Frivilligsentralen. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

13 VEDLEGG: Brev sendt KONSEK : Rådmannen Saksbehandler Roy Johan Jevard Telefon Dato Saksnr. 13/ Arkivkode 034 KonSek Midt-Norge IKS Eva Bekkavik Kongensgt TRONDHEIM Svar - Orientering til kontrollutvalget! Deltakelse på STPO s fagreise til Australia 16. februar 7. mars 2013 Deltaker fra Melhus kommune Roger Santokhie, helsefaglig rådgiver, Utviklingsseksjonen deltok på fagreise til Australia. Leder for utviklingsseksjonen godkjente bruk av ferie og avspasering for å kunne delta på denne fagreisen. Rådmann bevilget egenandelen over midler til bruk i samhandlingsreformen på kompetanse. Mål med deltakelsen Man så flere paralleller med helsetjenester i Australia og samhandlingsreformen som innføres i Norge: 1. Australia er en av de første velferdsstatene i verden og har nettopp revidert sin helsepolitikk og finansieringsmodell (spesielt Southern Australia, hovedstad: Adelaide). 2. Australia har en organisatorisk modell som ligner Norge med tre forvaltningsnivå: stat (Commonwealth), fylke (State) og kommune (Council). 3. Har en utfordring med store avstander. Nytteverdi Rådmannen har vurdert at nytteverdien for å delta på denne fagreisen har med hvilke utfordringer Melhus kommune står ovenfor i forhold til samhandlingsreformen, og de nye krav som folkehelseloven stiller til oss. Hele det Australske helsevesenet/helsepolitikk er basert forskning og faktakunnskap. Utstrakt søk på Cochrans (forskningsdatabase)database danner grunnlag for innhenting av denne faktakunnskapen.. Det vil si at all tilbud til befolkningen skal være basert på den nyeste viten på området. Eksisterende praksis vurderes ut fra kunnskap, nye tjenester baseres på forskning

14 og faktakunnskap og tiltak som viser seg å ikke ha forskning og faktakunnskap virkning avsluttes. Samhandlingsreformen er tuftet på mange av disse prinsippene. Folkehelseperspektiv De mest attraktive arealer/eiendommer i byene og tettstedene avsettes til og tilrettelegges for felles aktiviteter. Det er brede fine gater med gang og sykkelbaner. Det er lagt til rette på en slik måte at naturen og nærmiljøet er tilgengelig for alle og dermed er terskelen for å komme ut i naturen lavere. Dette øker trivselen og aktivitetsnivået til innbyggerne uten å stille krav til at de må være fjellvant eller lokalkjent. Den nye folkehelseloven ansvarlig gjør hele kommunen. Det vil si at det er ikke bare helsesektoren som har ansvar for forebyggende helsearbeid og helsefremmende tiltak, men også skole, barnehage, arealplanlegging, byggesakskontor, kultur og fritid, osv. Kriterier for deltakelse Skriftlig søknad til styre i STPO på bakgrunn av invitasjonen som ble sendt til alle fylkets kommuner. (vedlegg 6) Kostnad Egenandel på Kr ,- er betalt av Melhus kommune. Sponsing av turen. Inntektene generes i hovedsak av deltakeravgift fra seminarene som holdes to ganger i året på Røros. Leverandører som ønsker å informere om sine produkter betaler for å delta som utstillere. Deltakere står for ca. 80 % av inntekten og utstillere står for ca. 20 % av inntektene. Overskuddet fra seminarene brukes til å subsidiere fagreiser. Kan dette kobles opp mot korrupsjon Rådgiver er tilknyttet utviklingsseksjonen som har en støttefunksjon for rådmannsteamet og virksomhetsledere. Vedkommende skal være en pådriver på utviklingsarbeid, jobbe prosjektrettede, har saksbehandlingsansvar, rapporteringsansvar og hovedansvar for innføring av samhandlingsreformen på vegne av rådmann. Vedkommende har ikke økonomisk eller personalansvar, har attesteringsansvar på noen områder men ikke anvisningsmyndighet. Anvisningsmyndigheten har leder av seksjonen eller rådmann Melhus kommune er forpliktet til å forholde seg til den fylkeskommunale innkjøpsavtalen (vedlegg 5). Det betyr at kommunen kan bruke kun leverandørene som inngår i avtalen. Rådgiver har ingen rolle i forhold til den fylkeskommunale innkjøpsavtalen i og med at han er tilknyttet utviklingsseksjonen. Kombinasjon av ferie/fritid og fagreisen Vedlagt 1(oversikt over fagreisen) viser fire ukedager uten program, det vil si «day off» Rådmann ser at de dagene uten program kan tolkes som ferie siden de ikke hadde noe fagliginnhold. I ettertid er det ikke vanskelig å forstå at dette fremstår som en uheldig kombinasjon mellom det faglige og fritid. Rådmann la mest vekt på det faglige innhold for godkjenning av turen, mens det som kan betraktes som fridager på turen ble tatt ut med ferie og avspasering vurderte vi dette som greit. I etterkant har rådmann tatt dette opp i ledermøte,

15 og man har kommet til at slike fagreiser hvor så mye fritid er inkludert i opplegget skal man avstå å delta på. Håper dette er klargjørende for kontrollutvalget. Rådmann har svart på spørsmål om deltagelse fra Melhus kommune i kommunestyret. Med hilsen Roy Jevard rådmann Vedlegg: 1. Kopi: Vedtektene for Sør-Trøndelag pleie og omsorgsforum 2. Oversikt over faginnholdet på samlingene Program fagreise Oversikt over utstillere 5. Oversikt over leverandører i den fylkeskommunale innkjøpsavtalen 6. Invitasjon til fagreisen Vedlegg 1

16 STATUTTER FOR SØR-TRØNDELAG PLEIE OG OMSORGSFORUM - STPO VEDTATT PÅ VÅRMØTE 1992 og revidert 10.mai, ORGANISASJON STPO er et samarbeidsorgan for leder innefor pleie og omsorgstjenestene i Sør Trøndelag som arbeider non-profit. 2. FORMÅL STPO skal: Arbeide for et utvidet samarbeid og utveksling av erfaringer og kunnskap lederne imellom bla. ved å arrangere faglige og ledelsesorienterte seminarer. Legge vekt på en utvikling hvor profesjonell ledelse og målrette styring blir sentrale begreper Arbeide for at STPO blir et organ hvor nye ideer og evne til kreativitet blir stimulert og modnet Legge til rettet for kunnskapsutveksling gjennom et sosialt fellesskap lederne imellom 3. STYRETS SAMMENSETNING Styret skal bestå av 6 medlemmer. Disse er leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer Det kan ikke være mer enn 2 medlemmer fra en og samme kommune med unntak for Trondheim 4. VALG OG VALGBARHET TIL STYRET Valg av styret og valg av revisorer - 2 stk og valgkomiteen 2 stk skjer på årsmøtet. Alle som har lederfunksjon som nevnt i pkt1 er valgbare og har stemmerett. Styrets medlemmer velges for 2 år ad gangen, dog slik at leder og kasserere og styremedlem velges i like år, mens nestleder, sekretær og styremedlem velges i ulike år. Revisorer(2 stk) velges for 2 år ad gangen i like år Valgkomite (2 stk) velges for 2 år ad gangen i ulike år 5. ÅRSMØTE Årsmøte er STPO s øverste organ og avholdes en gang hvert år på vårmøte. Innkalling / invitasjon til årsmøte skal skje senest 4 uker før årsmøte. På årsmøte skal styre legge frem: Årsmelding og revidert regnskap for foregående år

17 Forslag til handlingsprogram for kommende valgperiode Innkomne forslag 6. Økonomi Utgifter i fbm med seminarer etc. i STPO s regi dekkes av den enkelte deltakers kommune. Styret får dekket reise, omkostninger, kurs og opphold ved forumets samlinger, samt reise ifb med styremøte. 7. Signaturrett for styreleder Styreleder har signaturrett på vegne av STPO i fht. alle anliggender. Bruken av signaturretten skal rapporteres til styret på førstkommende styremøte. Vedlegg 2

18 Vedlegg 3

19

20

21

22 Vedlegg 4

23 Vedlegg 5 Avtaler Oversikt over inngåtte avtaler Avtaleområde Leverandør Avtaleperiod e til Gjenstående opsjoner - år Annonsebyrå Frantz Annonseservice AS Annonsering i aviser Adressa, Dagbladet Annonsering i Trøndelag (ekskl Adressa) Trøndersamkjøringen nr 1 Trøndelag Arbeidstøy Bekken & Strøm Yrkesklær AS Avfallshåndtering Retura TRV AS Bad, skoleklasser i Pirbadet Stiftelsen Trondheim Pirbad Banktjenester Fokus Bank ASA Bedriftshelsetjeneste Coperiosenteret AS Bilrekvisita Overaae AS

24 Bilrekvisita Vianor AS Bredbåndsutbygging - Full BREDDE NextGen Tel AS, HemneNett AS, Loqal, Infornett Røros, Gaula Energi og GaulaNett Bredbåndsutbygging - Full BREDDE 2.0 Telenor Telecom Solutions AS Bredbåndsutbygging - Full BREDDE 3.0 HemneNett AS, Infonett Røros Bredbåndsutbygging - Full BREDDE Osen kommune Telenor Telecom Solutions AS Bredbåndsutbygging - Full BREDDE 5 Infonett Røros AS Brødvarer, ferske Nærbakst AS (Byåsen bakeri) Bygningsglass og glassmestertjenester Riis Glass og Metall AS Bøker/Læremidler til skole og barnehage BS Norli Skole AS Coach - ledere og andre ressurspersoner Spor Coaching og lederstøtte v/stine Dahlen-Kvalvaag Coach - ledere og andre ressurspersoner Elisabeth Helene Sæther Coach - ledere og andre ressurspersoner Kompetansepartners Datarekvisita/toner Staples Norway AS Dentalt Forbruksmateriell AS Norsk Dental Depot Dentalt utstyr - gruppe A, B og C Dental Sør AS Dentalt utstyr - gruppe D og E AS Norsk Dentalt Depot Digitale ordbører til den videregående skolen Kunnskapsforlaget Drikkevannskjølere og drikkeflasker m/etikett Waterlogic Skandinavia AS Drivstoff (pumpeleveranser) Esso Norge AS Drivstoff (pumpeleveranser) Norske Shell AS Drivstoff (pumpeleveranser), fyringsolje samt 100% biodiesel Dørautomatikk, lås og beslag Statoil Norge AS Møller Undall AS Ehandelsplattform Capgemini as Eksponeringsartikler Expoline AS El-kraft /konsesjonskraft Trondheim Kraft AS Filter og kileremmer til ventilasjonsanlegg GK Norge AS Fiskmat, fersk Naustvik AS avd Trondheim

25 Flybuss Oslo Lufthavn SAS Transportservice, SAS Flybussen Flyreiser SAS Scandinavian Airlands Forsikringsmeglertjenester Waco Forsikringsmeling AS Frisk frukt, grønnsaker og poteter. Odd Langdalen AS Gardiner / Tekstiler Gardiner / Tekstiler Gardiner,paneler, lammeller, rullegardiner og persienner Gardiner / Tekstiler Glass. porselen og bestikk Gartex AS Ulvan Interiør AS Contour AS Myhr Interiør AS Culina Trondheim, HH Engros AS Hotellavtale Choise Hotels Scandinavia Hotellavtale Radisson SAS Hotel Hotellavtale Norlandia Hotels & Resorts Hotellavtale Rica Hotels ASA Hotellavtale Scandic Hotels AS Hotellavtale Thon Hotels IKT-konsulenttjenester Installasjonsmateriell 1.Norsk Data Senter AS 2. EEG 13 AS 3. Bouvet ASA Auraligth AS Institusjons- og venteromsmøbler Kinnarps AS Internett-akssss og wan.samband Telenor AS IT-utstyr Norsk Data Senter AS It-utstyr for media og kommunikasjon Eplehuset AS Juice og leskedrikk Tine SA Kjøttvarer, ferske og frosne Naustvik AS avd Trondheim Kolonialvarer Nær engros Trondheim AS Kontor og konferansemøbler. Arkivskap og arkivinnredning Kinnarps AS Kontorrekvisita Staples Norway AS Konvolutter med trykk Grafisk Senter, Trondheim kommune Konvolutter med trykk K. C. Knudsen AS

26 Kopipapir Staples Norway AS Kredittkort / Betalingskort American Express Company AS Kredittkort / Betalingskort Diners Club Norge AS Kurs og konferanseopphold i Midt Norge Rica Nidelven Hotell Hotell Frøya Bårdshaug Herregård Nova Hotell kurs & konferanse Quality Hotel Oppdal Selbusjøen Hotell & Gjestegård Ørland Kysthotell Prinsen Hotell Britannia Hotel Scandic Hotell Solsiden Leiebiltjenester Europcar Rent A Car Norway AS Lyskilder Auralight AS Låser, beslag og adgangskontroll Beslag Consult AS Malervarer, golv- og veggbelegg Tikkurila Norge AS (Beckers) Medisinsk forbruksmateriell Mediq Norge AS Medisinsk og teknisk gass AGA AS Meieriprodukter, flytende Tine Midt-Norge BA Meierivarer - faste produkter Nær engros Trondheim AS Mobiltelefoner - rabattavtale Telenor Norge AS Multifunkjsonmaskiner Norsk Data Senter AS Oppvaskmaskiner Papir og plastartikler, div. inkontinensprodukter Miele AS Norengros Ødegaard Engros AS Post- og kopitjenester til Fylkeshuset Trondheim kommune, Trondheim Byarkiv Programvare for lese- og skrivestøtte Include AS Reisebyråtjenester Berg-Hansen Reisebureau Rekruttering av rektorer Horton International AS Rengjøringsmaskiner 1.Rishaug Renholdsmaskiner AS 2. Kärcher AS 3. NorEngros Rengjøringsmidler- og utstyr Maskegruppen AS Skalldyr, frossen og bearbeidet fisk Naustvik AS avd Trondheim Skole- og barnehagemøbler EFG Hov + Dokka AS

27 Skole- og barnehagemøbler Fagerhaug & Olstad Skole- og barnehagemøbler Interia AS Skolerekvisita Staples Norway AS Sluttbrukerapplikasjon ehandel Visma Unique AS Stoffkartotek - elektronisk ECOonline AS Telefontjenester Telenor Norge Terminalbriller Togreiser Optiker Lundemo AS NSB AS Trelast- og byggevarer E. A. Smith Bygg AS TT-kort Rogaland Taxi AS Vask og leie av arbeidstøy Berendsen Tekstil Service AS Verktøymaskiner - dreiebenker Program-Maskiner AS Vikartjenester (helse) Manpower AS Vikartjenester (kontor, IT mm) 1. Manpower AS 2. Fremo bemanning Økonomisystem og lønns- og personalsystem Agresso Utdrag fra KONSEKs møteprotokoll, sak 016/13 dato: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Protokoll I tillegg til sitt svarbrev ga rådmann Roy Jevard en orietering og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget i møtet. I tillegg til instilling så ble følgende vedtatt: Kontrollutvalget ønsker saken tilbake når Trondheim kommune har fått avlagt sin forvaltnignsrevisjonsrapport vedr. «helsereisene» Innstillingen og tillegg ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ønsker saken tilbake når Trondheim kommune har fått avlagt sin forvaltnignsrevisjonsrapport vedr. «helsereisene».

28 Tom side

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Møteprotokoll Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Møteprotokoll. Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30. Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 1-9/13 Møtedato: 29.01.2013 Fra: 16.00 Til: 19.30 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer