ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004

2 Innhold Årsberetning Hovedtall Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Virksomhetsbeskrivelser

3 Årsberetning 2004 Narvik Energinett AS Virksomhetens art Historikk og eierskap Narvik Energinett AS ble stiftet 16. februar 2001 som et heleid datterselskap av Narvik Energi AS. Selskapet distribuerer energi til kunder i Narvik kommune. Brutto energiforbruk i Narvik kommune pr er 375,7 GWh som gir en økning på 16,2 GWh (4,5%) ift i Den største økningen var på elektrokjelene til næringslivet, fra 9,3 GWh til 19,2 GWh. Husholdningene økte sitt forbruk fra 159,6 GWh til 162,9 GWh. Det ordinære forbruket til næringslivet var svakt økende i forhold til Nettapet økte fra 30,6 GWh til 32,1 GWh. Narvik Energi AS har gjennom avtale av overdratt sin nett- og televirksomhet til Narvik Energinett AS. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har godkjent overdragelse av nødvendige konsesjoner i denne forbindelse fra Narvik Energi AS til Narvik Energinett AS. Selskapet har vært operativt siden Selskapet har følgende visjon: Narvik Energinett skal være et veldrevet selskap som innenfor gjeldende rammer sikrer pålitelig og kostnadseffektiv strømforsyning for våre kunder! Selskapets formål er drift og forvaltning av energi- og telenett, samt hva hermed står i forbindelse. Konsernet Narvik Energi er omstrukturert med virkning fra Narvik Energinett AS er etter dette et datterselskap under det nystiftede morselskapet Narvik Energi Holding AS. Narvik Energinett AS eies av Narvik Energi Holding AS med 51% og Hålogaland Kraft AS med 49%. Hovedkontoret ligger i Narvik kommune. Selskapet har pr. 31. desember 2004 i alt 41 ansatte. Årets største investeringer er knyttet til ombygging av linje til fjellheisen og utbygging av kommunikasjon og målere i forbindelse med timesavlesing av kunder med forbruk over kwh/år. Det har vært konstatert en vesentlig økning av kabelfeil ift tidligere år. Feil på sjøkabel ved Rombaksbrua og på kabel til Fagernestoppen utgjorde ca 1 mnok hver i KILEkostnader. Sjøkabelen ble byttet ut i sin helhet. Selskapet har inngått avtale med NSB/Narvikgården vedrørende overtakelse av nettet i byområdet Trekanten. NVE har avgitt foreløpig melding om inntektsramme for nettet. Fortsatt drift Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er avlagt iht dette. Året Industriell virksomhet pr Narvik Energinett AS har i sitt konsesjonsområde (Narvik kommune) pr , målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. Totalt eier og drifter selskapet km høyspent - og lavspent linjer, jordkabler og sjøkabler med installert trafoytelse på kva fordelt på 441 nettransformatorer pr Narvik Energinett AS eier gatelysnettet i Narvik og driver dette på vegne av Narvik kommune. Det er inngått rammeavtale med Narvik Kommune for investering, drift og vedlikehold i gatelysnettet. Dette gir en tilfredstillende kvalitet og økonomi for denne virksomheten. Rammeavtalen løper til år Gatelysnettet består av totalt ca punkter. SFT har gitt et pålegg om at en innen utgangen av år 2004 måtte ha skiftet ut ca PCB - holdige armaturer. Arbeidet er sluttført pr

4 Resultat, investeringer, finansieringer og likviditet Selskapets driftsinntekter var på 74,3 mnok i 2004 (80,9) og årsoverskuddet ble 0,5 mnok (3,7). Ved utgangen av året var totalkapitalen på 254,9 mnok (264,7). Egenkapitalen var 108,6 mnok (108,1) og egenkapitalandelen pr var 42,6 %, mot 40,9% pr Årets investeringer i varige driftsmidler var 12,7 mnok (13,4). For øvrig viser en til virksomhets-beskrivelsene og noter. Det er ikke foretatt låneopptak i perioden. Avdrag på langsiktig gjeld er betalt med 8,0 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var positiv med 1,9 mnok (2,4). Gjennom avtaler mellom Narvik Energi konsern og Narvik Sparebank / DnB NOR, har selskapet tilgang til konsernets trekkrettighet på til sammen 50 mnok. Likestilling Virksomheten har lav turnover og økende gjennomsnittsalder blant de ansatte, sammensetningen mellom kjønnene er derfor preget av tidligere tiders utdanningsmønster. Det er en langt høyere andel av mannlige enn kvinnelige ansatte. Ser man på lønnsutviklingen vil denne avspeile en relativ likelønn ved bedriften. Kvinner og menn på samme stillingsnivå vil ha tilnærmelsesvis lik lønn, hensyntatt deltakelse i vaktordninger og ansiennitet. Av selskapets 41 ansatte er 7 kvinner. Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er kr ,- mens den for menn er kr ,- Arbeidsmiljø og personale Selskapet har ved årsskiftet 41 ansatte fordelt på 40 årsverk, herav 2 lærlinger. Ved begynnelsen av året var det 43 ansatte fordelt på 42,5 årsverk, herav 1 lærling. Sum sykefravær var i 2004 på 4,2%, herav 3,3% langtidssykemeldte. Bedriften har hatt en kraftig nedgang i antallet sykemeldte og i lengden på fraværet. Dette skyldes en aktiv og målrettet personalpolitikk. Konsernet ble såkalt IA-bedrift med virkning fra 1. september Dette innebærer at mange av de langtidssykemeldte er inne i bedriften med aktiv sykemelding. Det er innrapportert 4 arbeidsulykker på Narvik Energinett AS i av disse medførte sykefravær på totalt 10 arbeidsdager. Ingen av arbeidsulykkene var av så alvorlig grad at de utløste varsling til Arbeidstilsyn og politi. Bedriften har et internkontrollsystem som ivaretar registrering og oppfølging av ulykker og nestenulykker. Rapportering av ulykker og nestenulykker er et av satsingsområdene i bedriftens HMS-plan. Arbeidsmiljøutvalget har i 2004 hatt 2 møter og behandlet 20 saker. Selskapet har bedriftshelsetjeneste for samtlige fast ansatte, og HMS-utvalg som arbeider med opplæring og dokumentasjon innenfor området. Ytre miljø Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. I vår virksomhet legges det vekt på å ferdes skånsomt i naturen, samt å benytte miljøvennlige stoffer og håndtere spesialavfall korrekt. Narvik Energinett AS har som policy å ansette flere kvinner. Våre stillingsutlysninger oppfordrer kvinner til å søke, men søkermassen spesielt innenfor tekniske stillinger består i hovedsak av menn. Vi har en svært liten andel deltidsansatte. I kortere perioder har bedriften stillet seg positiv til reduksjon av stilling, gjerne knyttet til omsorg for barn m.v. Andre stillinger er redusert av individuelle helsemessige årsaker. Det er kun en mindre andel kvinner i ledelsen. Narvik Energinett AS har en klart definert og nedskrevet likestillingspolicy som inngår i våre personalpolitiske retningslinjer. Innenfor vår forretningsdrift er der like forhold for kvinner og menn ved arbeidsplassen. Våre lokaler og installasjoner er bygget med tanke på at begge kjønn skal kunne arbeide og trives her. 3

5 Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende resultatdisponering i Narvik Energinett AS: Avsatt til annen egenkapital kr Sum årsresultat kr Selskapets frie egenkapital (utbyttegrunnlag) pr Som følge av aktivert goodwill har ikke selskapet fri egenkapital som kan benyttes til utbytte pr Fremtidig utvikling Selskapet har utarbeidet strategiplan for 2004 basert på strategimodellen balansert målstyring. Strategiplanen er en videreføring av tidligere planer og har som mål å gjøre selskapet mer attraktivt for eiere, kunder og ansatte ved å effektivisere og kunderette driften, skape nye inntekter og redusere kostnader som følge av feil og tap i nettet. I tillegg skal selskapet tilfredstille myndighetenes krav ift. pålegg og forskrifter som til enhver tid gjelder. Den planlagte fusjonsprosessen med Hålogaland Kraft AS er avlyst idet det ikke viste seg mulig å innfri partenes forutsetninger for fusjonen. Selskapet fortsetter etter dette som selvstendig selskap. Olaf Larsen er konstituert som adm. direktør i Narvik Energinett AS inntil videre. Det er ikke utlyst stilling som adm. direktør ved regnskapsavleggelsen. Narvik, 17. mars 2005 Eirik Edvardsen Svein Heide Olaf Larsen Eilif Amundsen Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Are Marthinussen Jean Otto Karlsen Torbjørn Dåbach Lars Arild Aas Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Olaf Larsen Adm. direktør 4

6 Hovedtall Økonomiske nøkkeltall siste fire år: Alle tall i Resultater Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat f.skatt Resultat e.skatt Balanse pr Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital Økonomiske nøkkeltall Likviditetsgrad 1 0,0 0,2 0,1 0,1 Totalavkastning 6,6 % 5,1 % 3,5 % Egenkapitalandel 43,1 % 38,9 % 40,9 % 42,6 % Arbeidskapital Sentrale rammebetingelser Justert tillatt nettinntekt (inntektsramme) Systempris i inntektsrammen (kr/mwh) 206,49 221,03 310,68 262,04 Risikofri NVE-rente 6,10 % 6,48 % 5,69 % 4,53 % 5

7 Kundeinformasjon om nettvirksomheten i Narvik kommune: SPESIFIKASJON MÅLERE FORBRUK MÅLERE FORBRUK i GWh i GWh Husholdninger , ,6 LKAB 1 38,8 1 37,3 Store næringskunder , ,3 Små næringskunder , ,5 Kjelkraft 49 19,2 53 9,3 Tap i eget nett 32,1 30,6 SUM , ,5 Forbruksutvikling for elektrisk kraft i Narvik kommune: ÅR FORBRUK I MWh ENDRING % ,51 % ,78 % ,48 % ,99 % ,95 % ,48 % ,39 % ,31 % ,30 % ,54 % ,48 % ,47 % ,52 % ,36 % ,94 % ,67 % ,48 % ,68 % ,02 %

8 5

9 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salg av overføringstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktivering egne investeringsarbeider Kostnader overliggende nett Kraftkjøp Lønns- og andre personalkostnader 2, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 4, 5, Annen driftskostnad 5, 10, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt fra foretak i samme konsern 11, Finansinntekter Rentekostnad til foretak i samme konsern 11, Rentekostnader rentebærende gjeld 11, Finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

10 Balanse Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Rettigheter 4, Goodwill 4, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter 5, Regionalnett 5, 6, Distribusjonsnett 5, 6, Gate-/veibelysning 5, 6, Øvrige nettanlegg 5, Driftslager Maskiner, inventar o.a. utstyr 5, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 10, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

11 Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Note Innskutt egenkapital Aksjekapital á Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser Narvik, 17. mars 2005 Eirik Edvardsen Svein Heide Olaf Larsen Eilif Amundsen Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Are Marthinussen Jean Otto Karlsen Torbjørn Dåbach Lars Arild Aas Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Olaf Larsen Adm. direktør 10

12 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER - Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer Salg av finansielle driftsmidler = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING + Opptak av ny gjeld - Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital - Tilbakebetaling av egenkapital - Utbetalt utbytte + Endring i kassekreditt = Netto likvidtetsendring fra finansieringen Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Tap ved salg av anleggsmidler + Ordinære avskrivninger Betalte skatter = Tilført fra årets virksomhet

13 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Leasing Selskapet har operasjonelle leasingavtaler vedrørende biler. I tillegg leases kontor- og edb-utstyr. Leien kostnadsføres løpende over leasingperioden. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Forskuddsleie aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Det vises for øvrig til note 5. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. Mer-/ mindreinntekt i forbindelse med overføringstariff Mer-/ mindreinntekt genereres av differansen mellom fakturert nettleie og justert inntektsramme gitt av NVE til selskapets nettvirksomhet. Justering av inntektsrammen kan skyldes prisendringer i nettap, kostnader i overliggende nett og forbruksendringer. Etter retningslinjer fra NVE skal mer-/ mindreinntekt tas hensyn til i tariffberegningen to år etter at inntekten oppstår. Saldo skal oppføres som gjeld eller krav på nettkundene. Mer-/ mindreinntekt skal innarbeides i regnskapet og vises over resultatregnskapet. Renter av saldo mer-/ mindreinntekt pr 1.1. i regnskapsåret skal beregnes og bokføres. Saldo renter av mer-/ mindreinntekt skal vises som gjeld/fordring i balansen. Pensjoner Fra og med regnskapsåret 2002 er selskapets pensjonsforpliktelser aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Gjensidige NOR. Aktuarmessige beregninger av pensjonsordningen blir foretatt hvert år basert på informasjon fra selskapet og forsikringsselskapet. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til Norsk Regnskapsstandard om Pensjonsforpliktelser (NRSP). Selskapets pensjonsordninger er å betrakte som ytelsesplaner. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet iht den indirekte metoden. Overskudd på KILE-rammen inntektsføres og aktiveres som mindreinntekt. Innkrevingen skjer gjennom ordinære nettariffer. 12

14

15 NOTER til regnskapet NOTE 1 - Monopolvirksomhet Tall i 1000 NOK RESULTAT Bokført overføringsinntekter inkl tilbakeført mindreinnt Driftskostnader, netto etter fradrag for andre driftsinntekter = Driftsresultat nettvirksomhet MER-/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt fra produksjon og eksterne kunder Inntektsført KILE-resultat Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl renter Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Avsetning til Enova = Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt (IR-vedtak) Beregnet ordinær mer (-) / mindreinntekt (+) Inngående saldo: Mer-/mindreinntekt inkl renter pr Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl renter Årets renter på mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt inkl aktivert KILE Akkumulert mer-/mindreinntekt pr inkl renter BALANSE AVKASTNINGSGRUNNLAG Sum driftsmidler etter fordeling Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 4,9 % 6,1 % NVE-rente inkl 2% risikopåslag 6,53 % 7,69 % Resultatført KILE-overskudd 823, ,4 Resultatført korreksjon tidligere år, ikke med i oppstillingen: -98 Totale kortsiktige fordringer iht balansen Herav fordringer knyttet til mindreinntekt Andre kortsiktige fordringer

16 NOTE 2 - Lønnskostnader Tall i NOK Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Andre ytelser/styrehonorar mv Sum Ansatte / årsverk Antall ansatte Herav lærlinger 2 2 Antall årsverk 40 42,5 Ytelser til adm. direktør Lønn/honorar Pensjonsutgifter, kollektiv ordning Annen godtgjørelse Sum Styrehonorarer Godtgjørelse til revisor Revisjonshonorar Konsulenthonorar / bistand Sum Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. Ansatt adm. direktør var i permisjon i hele Arbeidsforholdet opphørte Olaf Larsen er konstituert som adm.direktør fra og inntil videre. Opplysninger i denne note gjelder konstituert adm. direktør. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av grunnbeløpet, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i hht. normalrente for lån i arbeidsforhold. Fordringer på ansatte utgjør til sammen kr ved årsskiftet. Selskapet har i 2004 utbetalt bonus til de ansatte med kr Beløpet er likt fordelt på alle ansatte. 15

17

18 NOTE 3 - Pensjonskostnad Fra og med regnskapsåret 2002 er selskapets pensjonsforpliktelser aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Gjensidige NOR. Aktuarmessige beregninger av pensjons-ordningen blir foretatt hvert år basert på informasjon fra selskapet og forsikringsselskapet. Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger Diskonteringsrente 6,0 % 6,0 % Forventet avkastning 7,0 % 7,0 % Årlig forventet lønnsvekst 4,5 % 3,0 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 3,0 % 3,0 % Regulering av løpende pensjon 2,5 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift - sats 7,3 % 5,1 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,0 % 2,0 % Etter 40 år 0,0 % 0,0 % Antall aktive Antall pensjonister 4 2 Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K63 K63 De aktuarmessige beregningene er estimert pr Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Bokført pensjonsmidler, inkl. arb.giveravgift Avsatt ikke innbetalt pensjonsmidler Under/(over)finansiert pensjonsmidler Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi, og kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Endring av pensjonsmidlene Under/(over)finansiert pensjonsmidler IB Egenkapitaljustering ved implementering Arbeidsgiveravgift ved implementering Total pensjonskostnad Totalt tilskudd fra foretaket, inkl.arb.g.avgift Utbetalinger over driften, inkl.arb.g.avgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler UB

19 NOTE 4 - Immaterielle eiendeler Overdragelse av avtale med Bane Tele Nett AS fra Narvik Energi AS pr er ervervet iht verdivurdering på 2,61 mnok. Verdivurderingen er basert på neddiskontering av fremtidig inntjening av driftstilskudd for investeringene i telenett. Rettigheten avskrives regnskapsmessig fom over 20 år lineært. Goodwill er knyttet til overdragelse av nettvirksomheten fra Narvik Energi AS pr Posten avskrives regnskapsmessig fom over fem år. Tidbegrenset rettighet i forbindelse med KILE er aktivert med NOK pr Posten er knyttet til estimert kontantstrøm fra KILE-ordningen i perioden , og avskrives lineært over 3 år fom Samlet verdi av rettigheter og goodwill er NOK pr NOTE 5 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tall i NOK Regional- Distribusjons- Gate-/vei- Øvrige Maskiner, Goodwill Tele- Tomt Andre Sum inkl. nett nett belysning nettanlegg inventar o.a. rettighet rettigheter imm. eiendeler Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Totale avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 2,86-4,0 % 2,86-4,0 % 5 % 6,7-10% 10-20% 20 % 5 % Ingen 33,3 % Balanseførte lånekostnader utgjør kr Selskapet har i 2001 og 2002 inngått operasjonell leasingavtale vedrørende en lastebil og en personbil. Leien kostnadsføres løpende over leasingperioden. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Forskuddsleie knyttet til lastebil er aktivert, og kostnadsføres over leieperioden som er 7 år (til juli 2008). Høsten 2004 er det leaset en ny kombinertbil. Avtalen på personbilen er opphørt høsten Leasingleien var i 2004 kr eks. mva. I tillegg leases kontor- og edbutstyr. Kostnad knyttet til dette er i 2004 kr eks. mva. Se note 4 i forbindelse med immaterielle eiendeler. Driftslager består av kurante reservedeler og materiell til nettanleggene, og er klassifisert som anleggsmiddel. Bokført verdi av driftslageret pr er kr hvilket representerer en reduksjon på kr siden NOTE 6 - Investeringer og salg av varige driftsmidler siste 5 år Tall i Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Regionalnett Distribusjonsnett Gate-/veibelysning Øvrige nettanlegg Maskiner, inventar o.a. utstyr Tomter 288 SUM

20 NOTE 7 - Nettoversikt enhet Sekundærstasjoner stk. 6 6 Hovedtrafoer stk. 9 9 Ytelse hovedtrafoer MVA Nettstasjoner stk Nettransformatorer stk Installert trafoytelse kva Luftlinjer HS regionalnett (33 kv) km 6,3 6,3 Jordkabel HS regionalnett (33 kv) km Luftlinjer HS distribusjonsnett (5/11/22 kv) km 179,8 181 Jordkabel HS distribusjonsnett (11/22 kv) km 122,8 127 Sjøkabler HS Regionalnett (33 kv) km 8,5 8,5 Sjøkabler HS Distribusjonsnett (22 kv) km 2,3 2,3 Sjøkabler HS Distribusjonsnett (11 kv) km 1,9 1,9 Luftlinjer LS Distribusjonsnett (230/400 V) km 410,4 244,2 Jordkabel LS Distribusjonsnett (230/400 V) km 496,4 522,3 Luftlinjer LS Distribusjonsanlegg (1000 V) km 1,5 1,5 Jordkabel LS Distribusjonsnett (1000 V) km 1 1 Produksjonsrelaterte nettanlegg: Nettstasjoner stk. 3 3 Nettransformatorer stk. 5 5 Installert trafoytelse kva Luftlinjer HS distribusjonsnett (5/11/22 kv) km 6 6 Annet: Generatortrafoer stk. 7 7 Ytelse generatortrafoer MVA 45,7 45,7 NOTE 8 - Skatt Tall i NOK Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Korrigert skattekostnad tidligere år -20 Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Anvendelse av tidligere års underskudd Alminnelig inntekt / årets skattgrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Driftsmidler Fordringer og lignende Pensjonspremiefond Fremførbart underskudd Sum % utsatt skatt / (skattefordel)

21 NOTE 9 - Aksjonærinformasjon, egenkapital Tall i NOK Aksjekapital i selskapet består bare av en aksjeklasse. Det er lik stemmerett for hver aksje. Antall Pålydende Bokført Aksjekapital pr Eierstruktur Antall Eierandel Narvik Energi Holding AS % Hålogaland Kraft AS % Tall i NOK Spesifikasjon av egenkapitalen Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr NOTE 10 - Fordringer, tap på krav Pålydende nettleiefordringer Pålydende andre kundefordringer Kundefordringer konsern Avsetning tap på fordringer Bokførte kundefordringer Konstaterte tap på fordringer Korrigert innbet. tidligere år 1) Tilbakebetalt på tidligere avskrivninger Netto tap på fordring Tilbakeført avs. tap på fordring Avsetning tap på fordring pr Sum bokført tap på fordring ) Tidligere års innbetalinger på avskrevne fordringer er korrigert med kr Posten refererer seg til avskrivninger på kraftfordringer tilhørende Kraftinor AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 Innhold Årsberetning 2005............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 Innhold Årsberetning............................................ 2 Nøkkeltall produksjon................................... 7 Resultatregnskap.......................................

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 Årsmelding 2014 1 1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 2.1 Virksomhetens art... 4 Selskapet har følgende vedtatte forretningsstrategi:... 4 2.2 Fortsatt drift... 4 2.3 Arbeidsmiljø og personale... 5 2.4

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2008 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

årsrapport 2007 Vi er lokale

årsrapport 2007 Vi er lokale Vi er lokale årsrapport 2007 Danebu. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Flott himmel over Syndin. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Innhold 3 Selskapet og organisasjon 4-7 Styrets beretning

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer