Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008"

Transkript

1 Drammen Parkering KF Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen, 11. februar 2009

2 Drammen Parkering KF Årsberetning Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 BEDRIFTENS ORGANISASJON 3 AKTIVITET I RESULTAT 4 DISPONERING AV OVERSKUDD OG UTBETALING AV EIERBIDRAG 4 ARBEIDSMILJØ 4 SYKEFRAVÆR 5 LIKESTILLING 5 YTRE MILJØ 5 REGNSKAP MED NOTER FOR RESULTATREGNSKAP 8 NOTER 11 STATISTIKK

3 Drammen Parkering KF Årsberetning Årsberetning Drammen Parkering KF er et kommunalt foretak i henhold til kommunelovens kap. 11 og har et styre valgt av bystyret. Foretaket er 100 % eiet av Drammen kommune og er samme juridiske enhet som kommunen. Foretaket ble etablert pr Formålet med Drammen Parkering KF er: å ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. å ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering. å utvikle Drammens parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi. å være tjenesterprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Drammen Parkering KF skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Styret og daglig leder legger til grunn forutsetning om fortsatt drift av foretaket ved avleggelsen av årsregnskapet. Bedriftens organisasjon Bedriften er lokalisert og driver sin virksomhet i Drammen kommune, Wergelandsgate 13.. Ved utgangen av 2008 hadde Drammen Parkering KF 19 ansatte (18.3 årsverk). Av de ansatte jobber 9 i foretakets administrasjon. Foretaket kjøper administrative tjenester fra Drammen kommunes basisorganisasjon innen regnskap, lønn og post-, arkiv- og sentralbordtjenester, samt IKT-tjenester fra DIKT. Drammen Parkering KF ivaretar Drammen kommunes eierskap i andelslagene Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus. Drammen Parkering KF har følgende eierandeler i parkeringshusene: - Thamsgatens Parkeringshus AL: 46,76 % (65 andeler av 139) - Grev Wedels Parkeringshus AL: Thamsgatens Parkeringshus AL er eier av 90,76 % (4.538 andeler av 5.000). Drammen Parkering KF har 260 av de resterende 462 andeler. Aktivitet i 2008 Drift av avgiftsparkering Drammen Parkering drifter og kontrollerer i overkant av 1000 avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser i Drammen. I tillegg har Drammen Parkering KF avtaler om å drifte flere private parkeringsanlegg. De største er Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus. Skiltmyndighet Drammen Parkering KF har med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt. Forsøksordningen varer frem til Det er etablert en parkeringsgruppe som vurderer parkeringsreguleringer. Parkeringsgruppa består av Byplan, Vei, natur og idrett og Søndre Buskerud Politidistrikt i tillegg til Drammen Parkering KF. Statens Vegvesen trekkes inn i saker der det vurderes nødvendig. I 2008 ble det avholdt 6 møter med påfølgende felles befaringer, og det ble fattet 32 skiltvedtak. 3

4 Drammen Parkering KF Årsberetning Håndheving Det ble i 2008 ilagt 6539 gebyr, 2776 tilleggsavgifter og 796 kontrollavgifter. Antall klager på gebyr var 219 (3,4%), og av disse ble 26,9% ettergitt. Både antall klager og ettergivelsesraten har sunket marginalt i forhold til Antall klager på tilleggsavgifter var 106 (3,8%), og ettergivelsesraten var 84,9. Antall klager har sunket i forhold til 2007, mens ettergivelsesraten har økt marginalt. Brukerundersøkelse rettet mot parkeringskunder viser at DPKF scorer høyt på fagkunnskap, saksbehandling og kundebehandling. Parkeringshus på Strømsø Drammen Parkering KF har arbeidet med å kvalitetssikre økonomiske analyser og avklare eierskap og organiseringen av planlagt etablering av parkeringshus i Tordenskiolds gate/blichsgate. Drammen Parkering KFs planarbeid for etablering av et nytt parkeringshus ved jernbanestasjonen på Strømsø har i 2008 vært begrenset i påvente av avklaringer mellom Jernbaneverket, ROM, og NSB for bruk av den planlagte tomten. Resultat Drammen Parkering KF hadde ved utgangen av 2008 et overskudd på kr. 8,4 mill, som er 2,7 mill over budsjett. Resultatet er en kombinasjon av at parkeringsinntekter har vært høyere og driftsutgiftene lavere enn budsjettert. Foretaket hadde en omsetning på kr. 21,3 mill, dette er 1,4 mill høyere enn budsjettert. Økningen skyldes i all vesentlighet økte automatinntekter. Foretakets salg av avtalebaserte tjenester utgjør 2.3 mill av omsetningen. Drift av andelslagene Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus var den største avtalen. Disponering av overskudd og utbetaling av eierbidrag Overskudd på 8,4 mill foreslås lagt til foretakets egenkapital. Bystyret har vedtatt et eieruttak på kr. 5,8 mill. Eieruttaket dekkes av foretakets egenkapital. Egenkapitalen utgjør etter dette 15,3 mill kroner Arbeidsmiljø Lokalene i Wergelandsgate 13 er funksjonelle og fungerer tilfredsstillende. Drammen Parkering KF har deltatt som pilotvirksomhet i Drammen kommunes prosjekt: En helsefremmende og lærende kommune. Dette startet opp høsten 2008 og avsluttes sommeren 2009 og DPKFs ønsker med sin deltakelse i prosjektet å oppnå et redusert sykefravær og bedre samarbeid. AMU AMUs underutvalg (HMS-gruppa) har avholdt 6 møter i Gjennom HMS gruppa og felles samlinger har virksomheten fokusert på arbeidet for redusert sykefravær og utvikling av samarbeid og økt arbeidsglede. Det er utført risikovurdering og utarbeidet handlingsplan på grunnlag av denne. Det er inngått kontrakt om leveranser av bedriftshelsetjeneste Synergi AS. Det er registrert totalt 3 skader i foretaket i To av skadene er knyttet til hendelser der ansatte er blitt utsatt for trusler om vold, og er psykiske/stressrelaterte. Den siste skaden var 4

5 Drammen Parkering KF Årsberetning relatert til uhell med sykkel på vei til jobb. Det er ikke registrert noen direkte sammenheng mellom skadene og sykefravær. Ansettelser/avgang 2008 Drammen Parkering KF hadde ved årsskiftet 2007/ ansatte. Daglig leder og en ansatt har sluttet, mens en ansatt har blitt pensjonist i løpet av året. Disse er alle erstattet med nye ansettelser og foretaket hadde derfor ved utgangen av 2008 fortsatt19 ansatte. Sykefravær (2006) Korttidsfravær 1-16 dager 3,09 % 3,31 % Langtidsfravær utover 16 dager 8,01 % 10,67 % Samlet fravær i bedriften 11,09 % 13,98 % - samlet fravær kvinner % 13,30 % - samlet fravær menn % 14,95 % Drammen Parkering KFs har også i 2008 hatt et høyt sykefravær, men kan registrere en nedgang fra Det har vært arbeidet med dette gjennom HMS-gruppen og gjennom deltakelse i prosjektet: En helsefremmende og lærende kommune. Likestilling Styret i foretaket er sammensatt av 3 kvinner og 4 menn. Av foretakets ansatte er 11 kvinner og 8 menn. Ytre miljø Bedriften påvirker det ytre miljø gjennom luftforurensning ved bruk av biler. Drammen parkering har 5 kjøretøy, hvorav en el-bil, og en lastebil. Dieselforbruket i 2008 var på 1325 liter. Bensinforbruket var på 2050 liter Drammen, 11. februar 2009 Svein V. Thorgersen (styreleder) Tore Isaksen (styremedlem) Jørn Kåre Reiersgård (styremedlem) Kathrine Kirkevaag (styremedlem) Inger Mette Gustavsen (styremedlem) Finn Tollefsen (ansattes representant) Marit Wahl (ansattes representant) Claus Mølbach-Thellefsen (daglig leder) 5

6 Drammen Parkering KF Årsberetning Regnskap med noter for 2008 Balanse BALANSE PR EIENDELER Noter Anleggsmidler Inventar Inventar, minst eks. mva Andre driftsmidler Andre driftsmidler Skilt og oppsettingsutstyr, vedtak P-automater og oppsettingsutsyr Investeringer P-hus Strømsø Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andeler/innskudd Thamsgt. P-hus Innskudd Grev Wedel P-hus Andeler Grev Wedel P-hus Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kundefordringer Parksys Interimskonto refusjoner Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Andre kortsiktige fordringer Interimskonto lønn Refusjonskrav trygdekontor Bank Nordea Nordea OCR Nordea Kontanter Nordea Skattetrekk Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Eieruttak Sum egenkapital Annen langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune lånefond Sum langsiktig gjeld (inkl. forpliktelser) Kortsiktig gjeld 6

7 Drammen Parkering KF Årsberetning Forskuddstrekk/påleggstrekk Forskuddstrekk Gruppeliv Gruppeliv - motkonto Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring Skyldige offentlige avgifter Utgående merverdiavgift, høy sats Inngående merverdiavgift, høy sats Motkonto grunnlag inngående mva Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Gjeld til private p-plasser Skyldig gebyr/tillegg Skyldig feriepenger Pensjonsinnskudd DKP Avsetning andre forpliktelser Mellomregning Drammen kommune Motkonto ref. sykelønn Interimskonto parkering Leverandørgjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD/EGENKAPITAL

8 Drammen Parkering KF Årsberetning Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP FOR 2008 Resultatregnskap Noter Regnskap 08 Regnskap 07 Budsjett 08 Driftsinntekter Automatinntekter, parkeringsavgift Utleie av P-plasser til rigg Parkeringskort, parkeringsavgift Parkeringskort, P-hus Udefinerte innbetalinger Waagårdsløkka, utleie av P-plass Salg av P-kort Papirbredden Grev Wedel, drift og kontroll Thams gate, drift og kontroll Torget vest, drift og kontroll Kunnskapsparken, drift og kontroll Drammens bad, kontroll Fjell skole, kontroll Bragernes kirke, kontroll Wergelandsgate/Konggate kontroll Landfalltjern, drift og kontroll Spiralen, drift og kontroll Bragernes torg, torgtjeneste Skiltbil, Kart og Geodata Gebyr, parkeringsovertredelser Tilleggsavgifter, avgiftsparkering Overføring fra Drammen Kommune Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnad Fastlønn Annen trekkpliktig lønn godgjørelse Kvelds- og natt-tillegg Lør-, søn-, og helgedagstillegg Funksjonstillegg Andre faste tillegg Annen ekstrahjelp Overtidslønn Seniortiltak Påløpte feriepenger Fri telefon/adsl, skattepliktig Fri ADSL, skattepliktig Motkonto, fri telefon/adsl, skattepliktig Motkonto, fri ADSL, skattepliktig Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Arb.avgift pensjon DKP AGA mottatt refusjon Pensjonsinnskudd DKP Sykelønnsrefusjon fra folketrygden Refusjon for fødselspenger

9 Drammen Parkering KF Årsberetning Yrkesskadeforsikring Mobil skatteplikt Mobil skattepl. motkonto Annen personalkostnad, velferdstiltak Annen personalkostnad, velferdstiltak Driftskostnad Avskrivninger, inventar og utstyr Energi, produksjon Husleie Renovasjon, vann, avløp o.l Strøm til kontor/lager Renhold Annen kostnad lokaler Leie kontormaskiner Leasing av biler Annen leiekostnad Leie av P-kjeller Papirbredden Verktøy til drift Kontorinventar og utstyr Datautstyr, hardware Programvare, software Arbeidsklær og verneutstyr Annet driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold, annet Reparasjon og vedlikehold, skilt Reparasjon og vedlikehold, parkering Revisjonshonorar Annen fremmed tjeneste/konsulenter Annen fremmed tjeneste, Cale Annen fremmed tjeneste, Front Annen fremmed tjeneste, Vakthold Annen fremmed tjeneste, Int. tjenester Kontorrekvisita Blanketter Biletter Data/EDB-kostnad, abonnement/linje Aviser, tidsskrifter og abonnement Møte, kurs, oppdatering o.l Telefon Porto Drivstoff, Suzuki Grand Vitara, KH Drivstoff, Suzuki Jimny, KH Drivstoff, Suzuki Ignis, KH Drivstoff, Mitsubishi Canter, KF Vedlikehold, Suzuki Grand Vitara, KH Vedlikehold, Suzuki Jimny, KH Vedlikehold, Suzuki Ignis, KH Vedlikehold, Peugeot 106 Electric, NE Vedlikehold, Mitsubishi Canter, KF Forsikring/avgift biler Forsikring/avgifter, Suzuki Grand Vitara, KH Forsikring/avgifter, Suzuki Jimny, KH Forsikring/avgifter, Suzuki Ignis, KH Forsikring/avgifter, Peugeot 106 Electric, NE Forsikring/avgift, Mitsubishi Canter, KF

10 Drammen Parkering KF Årsberetning Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Annonsering, reklame og informasjon Kontingent Gaver, utenfor foretaket Forsikring, eiendeler Tellegebyr Korttransaksjonsgebyrer Bankgebyrer Flyttekostnader Øreavrunding fakturasystem Tap på Krav, FRONT Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter Finansinntekt Renteinntekt, bankinnskudd Finanskostnad Rentekostnad til foretak i samme konsern Rentekostnad, morarenter og purregebyr Avsatt konsernbidrag Sum finansposter RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT Drammen, 11. februar 2009 Svein V. Thorgersen (styreleder) Tore Isaksen (styremedlem) Jørn Kåre Reiersgård (styremedlem) Kathrine Kirkevaag (styremedlem) Inger Mette Gustavsen (styremedlem) Finn Tollefsen (ansattes representant) Marit Wahl (ansattes representant) Claus Mølbach-Thellefsen (daglig leder) 10

11 Drammen Parkering KF Årsberetning Noter NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er fulgt: * Salgsinntekter inntektsføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. * Driftsutgifter utgiftsføres når disse er kjent. * Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år fra balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. * Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. * Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. * Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig. Avskrivningene følger kommunens praksis og starter påfølgende år etter investeringer er gjort. Note 2 - Anleggsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom levetiden er mer enn 3 år og dersom kostpris utgjør mer enn ,-. Anleggsmidlene avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Levetiden for nye anleggsmidler følger vurderingsreglene i 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Totale investeringer i 2008 utgjorde kr Årets avskrivning er basert på en forventet levetid på 10 og 40 år. Tekst Andre Skilt Inventar P-hus driftsmidler P- automater Strøms ø Akk. Anskaff.kost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Tidligere avskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger solgt Bokført verdi pr Note 3 - Aksjer og andeler 11

12 Drammen Parkering KF Årsberetning Formål/selskap i Bokført verdi Bokført verdi % pr pr Aksje- og andelsselskaper A/L Thamsgt. P-hus Grev Wedel P-hus A/L Grev Wedel P-hus A/L Note 4 - Kortsiktige fordringer Fordringene er verdsatt i balansen til pålydende. Fordringene utgjør totalt kr Av disse utgjør kr opptjent, ikke fakturert inntekt for 2008 som gjelder utleie av P-plasser Waagårdsløkka. Det er for 2008 tapsført kr i resultatregnskapet Note 5 - Egenkapital I samsvar med bystyrets vedtak har styret besluttet at det skal utbetales et eieruttak på kr mill. Dette belastes opparbeidet Egenkapital. Tekst 2008 Egenkapital pr Annen egenkapital, årsresultat Eieruttak Egenkapital pr Note 6 - Langsiktig gjeld Drammen Parkering KF har en langsiktig gjeld til Drammen Kommune på totalt kr Dette er fordelt slik: Tekst 2008 Saldo pr Årets avdrag Nytt lån 0 Saldo pr Note 7 - Avsetning Det er avsatt kr i regnskapet som gjelder utgifter knyttet til parkeringsinntekter. Utbetaling vil skje i Note 8 - Kortsiktig fordring og kortsiktig gjeld til Drammen kommune Tekst 2008 Fordring på kommunen ,38 12

13 Drammen Parkering KF Årsberetning Gjeld til kommunen ,38 Saldo pr ,00 Note 9 - Ytelse til ledende personer Godtgjørelse til daglig leder utgjorde i 2008 kr ,-. Godtgjørelse til fhhv. daglig leder utgjorde i 2008 kr ,-. I tillegg påkommer pensjonsutgifter, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Til styret har det blitt utbetalt kr ,- i honorar. Note 10 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Drammen Parkering KF har avtale med Drammen kommunale pensjonskasse om tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Oppstillingen bygger på beregninger ihht NRS6. Netto pensjonsforpliktelser : Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser Herav estimatavvik Akkumulert gevinst/(tap) Netto forpliktelse Arb.giveravgift av netto pensjonsforpliktelse Samlet netto forpliktelse Årets pensjonskostnad Årets pensjonsopptjening Beregnet rentekostnad Amortisering av akkumulert tap/gevinst Forventet avkastning på pensjonsmidler Årets beregnede netto pensjonskostnader Årets endring i pensjonsforpliktelser: Netto forpliktelser Årets beregnede netto pensjonskostnader Premieinnbet. ihht aktuarens beregninger Netto forpliktelser Aktuarberegnet innbetaling av pensjonsmidler Bokført pensjonspremie Differanse

14 Drammen Parkering KF Årsberetning Differansen skyldes at aktuarberegningen inneholder premie til AFP, det gjør ikke den bokførte premien i Drammen Parkering KF. Premie til AFP betales i 2008 av Drammen Kommune. Ved beregningen av pensjonskostnader og netto pensjonsforpliktelser er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,00% 6,00 % Forventet lønnsøkning 3,19% 4,23 % Forventet økning av G 3,19% 4,23 % Forventet pensjonsregulering 3,19% 4,23 % Antatt langsiktig avkastning 6,0% 7,00 % Korridorgrense for amort. av estimatavvik 10,00% 10,00% Arbeidsgiveravgift 14,1% 14,1 % Note 11 - Revisjonshonorar Buskerud kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjonen for Drammen Parkering KF for Tekst Regnskapsåret 2008 Forrige år Honorar for revisjon Honorar for rådgivning 0 0 Note 12 - Årsverk Drammen Parkering KF Antall årsverk 18,3 Antall ansatte 19,0 Antall kvinner 10,0 % andel kvinner 52,6 Antall menn 9,0 % andel menn 47,4 Antall kvinner høyere stillinger 0,0 % andel kvinner i høyere stillinger 0,0 Antall menn i høyere stillinger 1,0 % andel menn i høyere stillinger 100,0 Planlagt likestillingstiltak i 2009: 14

15 Drammen Parkering KF Årsberetning Økt mangfold i ansattgruppene, med hovedvekt på økt antall ikke vestlige innvadrere. 15

16 Drammen Parkering KF Årsberetning Statistikk 2008 Drammen parkering KF, statistikk 2008 Skiltvedtak Antall vedtak Antall nye skilt Avgiftsparkering Gateparkering P-hus P-plasser Totalt Parkeringsavgift Sum Utleie, avgiftsparkering Sum Tilleggsavgift Sum Gebyr Sum Kontrollavgifter Antall ilagte Klagebehandling, gebyr Antall ilagte gebyr Antall klager % av tot. antall ilagte 5,8 % 3,6 % 3,4 % Opprettholdt klager Ettergitt klager Opprettholdte i % 52,8 % 66,8 % 73,1 % Ettergitte i % 47,2 % 33,2 % 26,9 % Klagebehandling, tilleggsavgift Antall ilagte tillegg Antall klager % av tot. antall ilagte 5,8 % 4,1 % 3,8 % Opprettholdt klager Ettergitt klager Opprettholdte i % 18,7 % 18,4 % 15,1 % Ettergitte i % 81,3 % 81,6 % 84,9 % 16

17 Drammen Parkering KF Årsberetning HC kort Søknader Avslag Innvilgede

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013 Drammen Parkering KF Budsjett 2013 Styrebehandlet 19. september 2012 Sak 30/12 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011 Drammen Parkering KF Budsjett 2012 Styrebehandlet 21. september 2011 Behandlet i styremøte DPKF 21/09-2011 Budsjett 2012, Drammen parkering KF 2010 2011 2012 ***** 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008

ÅRSBERETNING 2008 - DRAMMEN EIENDOM KF. Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008 Årsberetning og regnskap Drammen Eiendom KF 2008 1 2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 Drammen Eiendom KF 3 Modell av Marienlyst skole 4 INNHOLD 1 STRATEGIUTVIKLING side 8 1.1 ENERGI OG MILJØ side 8 2 EIENDOMSDRIFT

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Trondheim Havn. Regnskap 2006 Side 2. Organisasjonsnummer: 945 510 552

ÅRSREGNSKAP. Trondheim Havn. Regnskap 2006 Side 2. Organisasjonsnummer: 945 510 552 IKS ÅRSREGNSKAP 2006 Trondheim Havn Organisasjonsnummer: 945 510 552 Regnskap 2006 Side 2 HAVNESTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 Fra 1.1.2006 ble Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) etablert med

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) leder@sbio.no 8. september 2014 kl. 20.10 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2013 LEDER 3 Takk! Vi har lagt bak oss et meget godt økonomisk år. 2013 ble for oss totalt sett det beste året siden vi startet opp i 2006. 2013 har vist at vi er på riktig vei og har evnet

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Resultatregnskap 01.01.-31.12.

Resultatregnskap 01.01.-31.12. Resultatregnskap 01.01.-31.12. Morselskap: Konsern: 2014 2013 Note NOK 1.000 2014 Driftsinntekter 1 065 342 1 051 263 Undervisningsinntekter 1 065 342 38 478 53 598 Oppdragsforskningsinntekter 38 478 258

Detaljer

AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring

AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 02 L E D E R 03 AVFALLSBRANSJEN - en bransje i endring RENOVASJONEN IKS er en virksomhet med unik erfaring innenfor de ulike forretningsområder som selskapet tilbyr. Virksomheten

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer