Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008"

Transkript

1 Drammen Parkering KF Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen, 11. februar 2009

2 Drammen Parkering KF Årsberetning Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 BEDRIFTENS ORGANISASJON 3 AKTIVITET I RESULTAT 4 DISPONERING AV OVERSKUDD OG UTBETALING AV EIERBIDRAG 4 ARBEIDSMILJØ 4 SYKEFRAVÆR 5 LIKESTILLING 5 YTRE MILJØ 5 REGNSKAP MED NOTER FOR RESULTATREGNSKAP 8 NOTER 11 STATISTIKK

3 Drammen Parkering KF Årsberetning Årsberetning Drammen Parkering KF er et kommunalt foretak i henhold til kommunelovens kap. 11 og har et styre valgt av bystyret. Foretaket er 100 % eiet av Drammen kommune og er samme juridiske enhet som kommunen. Foretaket ble etablert pr Formålet med Drammen Parkering KF er: å ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. å ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering. å utvikle Drammens parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi. å være tjenesterprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Drammen Parkering KF skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Styret og daglig leder legger til grunn forutsetning om fortsatt drift av foretaket ved avleggelsen av årsregnskapet. Bedriftens organisasjon Bedriften er lokalisert og driver sin virksomhet i Drammen kommune, Wergelandsgate 13.. Ved utgangen av 2008 hadde Drammen Parkering KF 19 ansatte (18.3 årsverk). Av de ansatte jobber 9 i foretakets administrasjon. Foretaket kjøper administrative tjenester fra Drammen kommunes basisorganisasjon innen regnskap, lønn og post-, arkiv- og sentralbordtjenester, samt IKT-tjenester fra DIKT. Drammen Parkering KF ivaretar Drammen kommunes eierskap i andelslagene Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus. Drammen Parkering KF har følgende eierandeler i parkeringshusene: - Thamsgatens Parkeringshus AL: 46,76 % (65 andeler av 139) - Grev Wedels Parkeringshus AL: Thamsgatens Parkeringshus AL er eier av 90,76 % (4.538 andeler av 5.000). Drammen Parkering KF har 260 av de resterende 462 andeler. Aktivitet i 2008 Drift av avgiftsparkering Drammen Parkering drifter og kontrollerer i overkant av 1000 avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser i Drammen. I tillegg har Drammen Parkering KF avtaler om å drifte flere private parkeringsanlegg. De største er Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus. Skiltmyndighet Drammen Parkering KF har med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt. Forsøksordningen varer frem til Det er etablert en parkeringsgruppe som vurderer parkeringsreguleringer. Parkeringsgruppa består av Byplan, Vei, natur og idrett og Søndre Buskerud Politidistrikt i tillegg til Drammen Parkering KF. Statens Vegvesen trekkes inn i saker der det vurderes nødvendig. I 2008 ble det avholdt 6 møter med påfølgende felles befaringer, og det ble fattet 32 skiltvedtak. 3

4 Drammen Parkering KF Årsberetning Håndheving Det ble i 2008 ilagt 6539 gebyr, 2776 tilleggsavgifter og 796 kontrollavgifter. Antall klager på gebyr var 219 (3,4%), og av disse ble 26,9% ettergitt. Både antall klager og ettergivelsesraten har sunket marginalt i forhold til Antall klager på tilleggsavgifter var 106 (3,8%), og ettergivelsesraten var 84,9. Antall klager har sunket i forhold til 2007, mens ettergivelsesraten har økt marginalt. Brukerundersøkelse rettet mot parkeringskunder viser at DPKF scorer høyt på fagkunnskap, saksbehandling og kundebehandling. Parkeringshus på Strømsø Drammen Parkering KF har arbeidet med å kvalitetssikre økonomiske analyser og avklare eierskap og organiseringen av planlagt etablering av parkeringshus i Tordenskiolds gate/blichsgate. Drammen Parkering KFs planarbeid for etablering av et nytt parkeringshus ved jernbanestasjonen på Strømsø har i 2008 vært begrenset i påvente av avklaringer mellom Jernbaneverket, ROM, og NSB for bruk av den planlagte tomten. Resultat Drammen Parkering KF hadde ved utgangen av 2008 et overskudd på kr. 8,4 mill, som er 2,7 mill over budsjett. Resultatet er en kombinasjon av at parkeringsinntekter har vært høyere og driftsutgiftene lavere enn budsjettert. Foretaket hadde en omsetning på kr. 21,3 mill, dette er 1,4 mill høyere enn budsjettert. Økningen skyldes i all vesentlighet økte automatinntekter. Foretakets salg av avtalebaserte tjenester utgjør 2.3 mill av omsetningen. Drift av andelslagene Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus var den største avtalen. Disponering av overskudd og utbetaling av eierbidrag Overskudd på 8,4 mill foreslås lagt til foretakets egenkapital. Bystyret har vedtatt et eieruttak på kr. 5,8 mill. Eieruttaket dekkes av foretakets egenkapital. Egenkapitalen utgjør etter dette 15,3 mill kroner Arbeidsmiljø Lokalene i Wergelandsgate 13 er funksjonelle og fungerer tilfredsstillende. Drammen Parkering KF har deltatt som pilotvirksomhet i Drammen kommunes prosjekt: En helsefremmende og lærende kommune. Dette startet opp høsten 2008 og avsluttes sommeren 2009 og DPKFs ønsker med sin deltakelse i prosjektet å oppnå et redusert sykefravær og bedre samarbeid. AMU AMUs underutvalg (HMS-gruppa) har avholdt 6 møter i Gjennom HMS gruppa og felles samlinger har virksomheten fokusert på arbeidet for redusert sykefravær og utvikling av samarbeid og økt arbeidsglede. Det er utført risikovurdering og utarbeidet handlingsplan på grunnlag av denne. Det er inngått kontrakt om leveranser av bedriftshelsetjeneste Synergi AS. Det er registrert totalt 3 skader i foretaket i To av skadene er knyttet til hendelser der ansatte er blitt utsatt for trusler om vold, og er psykiske/stressrelaterte. Den siste skaden var 4

5 Drammen Parkering KF Årsberetning relatert til uhell med sykkel på vei til jobb. Det er ikke registrert noen direkte sammenheng mellom skadene og sykefravær. Ansettelser/avgang 2008 Drammen Parkering KF hadde ved årsskiftet 2007/ ansatte. Daglig leder og en ansatt har sluttet, mens en ansatt har blitt pensjonist i løpet av året. Disse er alle erstattet med nye ansettelser og foretaket hadde derfor ved utgangen av 2008 fortsatt19 ansatte. Sykefravær (2006) Korttidsfravær 1-16 dager 3,09 % 3,31 % Langtidsfravær utover 16 dager 8,01 % 10,67 % Samlet fravær i bedriften 11,09 % 13,98 % - samlet fravær kvinner % 13,30 % - samlet fravær menn % 14,95 % Drammen Parkering KFs har også i 2008 hatt et høyt sykefravær, men kan registrere en nedgang fra Det har vært arbeidet med dette gjennom HMS-gruppen og gjennom deltakelse i prosjektet: En helsefremmende og lærende kommune. Likestilling Styret i foretaket er sammensatt av 3 kvinner og 4 menn. Av foretakets ansatte er 11 kvinner og 8 menn. Ytre miljø Bedriften påvirker det ytre miljø gjennom luftforurensning ved bruk av biler. Drammen parkering har 5 kjøretøy, hvorav en el-bil, og en lastebil. Dieselforbruket i 2008 var på 1325 liter. Bensinforbruket var på 2050 liter Drammen, 11. februar 2009 Svein V. Thorgersen (styreleder) Tore Isaksen (styremedlem) Jørn Kåre Reiersgård (styremedlem) Kathrine Kirkevaag (styremedlem) Inger Mette Gustavsen (styremedlem) Finn Tollefsen (ansattes representant) Marit Wahl (ansattes representant) Claus Mølbach-Thellefsen (daglig leder) 5

6 Drammen Parkering KF Årsberetning Regnskap med noter for 2008 Balanse BALANSE PR EIENDELER Noter Anleggsmidler Inventar Inventar, minst eks. mva Andre driftsmidler Andre driftsmidler Skilt og oppsettingsutstyr, vedtak P-automater og oppsettingsutsyr Investeringer P-hus Strømsø Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andeler/innskudd Thamsgt. P-hus Innskudd Grev Wedel P-hus Andeler Grev Wedel P-hus Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kundefordringer Parksys Interimskonto refusjoner Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Andre kortsiktige fordringer Interimskonto lønn Refusjonskrav trygdekontor Bank Nordea Nordea OCR Nordea Kontanter Nordea Skattetrekk Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Eieruttak Sum egenkapital Annen langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune lånefond Sum langsiktig gjeld (inkl. forpliktelser) Kortsiktig gjeld 6

7 Drammen Parkering KF Årsberetning Forskuddstrekk/påleggstrekk Forskuddstrekk Gruppeliv Gruppeliv - motkonto Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring Skyldige offentlige avgifter Utgående merverdiavgift, høy sats Inngående merverdiavgift, høy sats Motkonto grunnlag inngående mva Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Gjeld til private p-plasser Skyldig gebyr/tillegg Skyldig feriepenger Pensjonsinnskudd DKP Avsetning andre forpliktelser Mellomregning Drammen kommune Motkonto ref. sykelønn Interimskonto parkering Leverandørgjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD/EGENKAPITAL

8 Drammen Parkering KF Årsberetning Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP FOR 2008 Resultatregnskap Noter Regnskap 08 Regnskap 07 Budsjett 08 Driftsinntekter Automatinntekter, parkeringsavgift Utleie av P-plasser til rigg Parkeringskort, parkeringsavgift Parkeringskort, P-hus Udefinerte innbetalinger Waagårdsløkka, utleie av P-plass Salg av P-kort Papirbredden Grev Wedel, drift og kontroll Thams gate, drift og kontroll Torget vest, drift og kontroll Kunnskapsparken, drift og kontroll Drammens bad, kontroll Fjell skole, kontroll Bragernes kirke, kontroll Wergelandsgate/Konggate kontroll Landfalltjern, drift og kontroll Spiralen, drift og kontroll Bragernes torg, torgtjeneste Skiltbil, Kart og Geodata Gebyr, parkeringsovertredelser Tilleggsavgifter, avgiftsparkering Overføring fra Drammen Kommune Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnad Fastlønn Annen trekkpliktig lønn godgjørelse Kvelds- og natt-tillegg Lør-, søn-, og helgedagstillegg Funksjonstillegg Andre faste tillegg Annen ekstrahjelp Overtidslønn Seniortiltak Påløpte feriepenger Fri telefon/adsl, skattepliktig Fri ADSL, skattepliktig Motkonto, fri telefon/adsl, skattepliktig Motkonto, fri ADSL, skattepliktig Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Arb.avgift pensjon DKP AGA mottatt refusjon Pensjonsinnskudd DKP Sykelønnsrefusjon fra folketrygden Refusjon for fødselspenger

9 Drammen Parkering KF Årsberetning Yrkesskadeforsikring Mobil skatteplikt Mobil skattepl. motkonto Annen personalkostnad, velferdstiltak Annen personalkostnad, velferdstiltak Driftskostnad Avskrivninger, inventar og utstyr Energi, produksjon Husleie Renovasjon, vann, avløp o.l Strøm til kontor/lager Renhold Annen kostnad lokaler Leie kontormaskiner Leasing av biler Annen leiekostnad Leie av P-kjeller Papirbredden Verktøy til drift Kontorinventar og utstyr Datautstyr, hardware Programvare, software Arbeidsklær og verneutstyr Annet driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold, annet Reparasjon og vedlikehold, skilt Reparasjon og vedlikehold, parkering Revisjonshonorar Annen fremmed tjeneste/konsulenter Annen fremmed tjeneste, Cale Annen fremmed tjeneste, Front Annen fremmed tjeneste, Vakthold Annen fremmed tjeneste, Int. tjenester Kontorrekvisita Blanketter Biletter Data/EDB-kostnad, abonnement/linje Aviser, tidsskrifter og abonnement Møte, kurs, oppdatering o.l Telefon Porto Drivstoff, Suzuki Grand Vitara, KH Drivstoff, Suzuki Jimny, KH Drivstoff, Suzuki Ignis, KH Drivstoff, Mitsubishi Canter, KF Vedlikehold, Suzuki Grand Vitara, KH Vedlikehold, Suzuki Jimny, KH Vedlikehold, Suzuki Ignis, KH Vedlikehold, Peugeot 106 Electric, NE Vedlikehold, Mitsubishi Canter, KF Forsikring/avgift biler Forsikring/avgifter, Suzuki Grand Vitara, KH Forsikring/avgifter, Suzuki Jimny, KH Forsikring/avgifter, Suzuki Ignis, KH Forsikring/avgifter, Peugeot 106 Electric, NE Forsikring/avgift, Mitsubishi Canter, KF

10 Drammen Parkering KF Årsberetning Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Annonsering, reklame og informasjon Kontingent Gaver, utenfor foretaket Forsikring, eiendeler Tellegebyr Korttransaksjonsgebyrer Bankgebyrer Flyttekostnader Øreavrunding fakturasystem Tap på Krav, FRONT Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter Finansinntekt Renteinntekt, bankinnskudd Finanskostnad Rentekostnad til foretak i samme konsern Rentekostnad, morarenter og purregebyr Avsatt konsernbidrag Sum finansposter RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT Drammen, 11. februar 2009 Svein V. Thorgersen (styreleder) Tore Isaksen (styremedlem) Jørn Kåre Reiersgård (styremedlem) Kathrine Kirkevaag (styremedlem) Inger Mette Gustavsen (styremedlem) Finn Tollefsen (ansattes representant) Marit Wahl (ansattes representant) Claus Mølbach-Thellefsen (daglig leder) 10

11 Drammen Parkering KF Årsberetning Noter NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er fulgt: * Salgsinntekter inntektsføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. * Driftsutgifter utgiftsføres når disse er kjent. * Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år fra balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. * Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. * Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. * Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig. Avskrivningene følger kommunens praksis og starter påfølgende år etter investeringer er gjort. Note 2 - Anleggsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom levetiden er mer enn 3 år og dersom kostpris utgjør mer enn ,-. Anleggsmidlene avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Levetiden for nye anleggsmidler følger vurderingsreglene i 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Totale investeringer i 2008 utgjorde kr Årets avskrivning er basert på en forventet levetid på 10 og 40 år. Tekst Andre Skilt Inventar P-hus driftsmidler P- automater Strøms ø Akk. Anskaff.kost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Tidligere avskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger solgt Bokført verdi pr Note 3 - Aksjer og andeler 11

12 Drammen Parkering KF Årsberetning Formål/selskap i Bokført verdi Bokført verdi % pr pr Aksje- og andelsselskaper A/L Thamsgt. P-hus Grev Wedel P-hus A/L Grev Wedel P-hus A/L Note 4 - Kortsiktige fordringer Fordringene er verdsatt i balansen til pålydende. Fordringene utgjør totalt kr Av disse utgjør kr opptjent, ikke fakturert inntekt for 2008 som gjelder utleie av P-plasser Waagårdsløkka. Det er for 2008 tapsført kr i resultatregnskapet Note 5 - Egenkapital I samsvar med bystyrets vedtak har styret besluttet at det skal utbetales et eieruttak på kr mill. Dette belastes opparbeidet Egenkapital. Tekst 2008 Egenkapital pr Annen egenkapital, årsresultat Eieruttak Egenkapital pr Note 6 - Langsiktig gjeld Drammen Parkering KF har en langsiktig gjeld til Drammen Kommune på totalt kr Dette er fordelt slik: Tekst 2008 Saldo pr Årets avdrag Nytt lån 0 Saldo pr Note 7 - Avsetning Det er avsatt kr i regnskapet som gjelder utgifter knyttet til parkeringsinntekter. Utbetaling vil skje i Note 8 - Kortsiktig fordring og kortsiktig gjeld til Drammen kommune Tekst 2008 Fordring på kommunen ,38 12

13 Drammen Parkering KF Årsberetning Gjeld til kommunen ,38 Saldo pr ,00 Note 9 - Ytelse til ledende personer Godtgjørelse til daglig leder utgjorde i 2008 kr ,-. Godtgjørelse til fhhv. daglig leder utgjorde i 2008 kr ,-. I tillegg påkommer pensjonsutgifter, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Til styret har det blitt utbetalt kr ,- i honorar. Note 10 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Drammen Parkering KF har avtale med Drammen kommunale pensjonskasse om tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Oppstillingen bygger på beregninger ihht NRS6. Netto pensjonsforpliktelser : Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser Herav estimatavvik Akkumulert gevinst/(tap) Netto forpliktelse Arb.giveravgift av netto pensjonsforpliktelse Samlet netto forpliktelse Årets pensjonskostnad Årets pensjonsopptjening Beregnet rentekostnad Amortisering av akkumulert tap/gevinst Forventet avkastning på pensjonsmidler Årets beregnede netto pensjonskostnader Årets endring i pensjonsforpliktelser: Netto forpliktelser Årets beregnede netto pensjonskostnader Premieinnbet. ihht aktuarens beregninger Netto forpliktelser Aktuarberegnet innbetaling av pensjonsmidler Bokført pensjonspremie Differanse

14 Drammen Parkering KF Årsberetning Differansen skyldes at aktuarberegningen inneholder premie til AFP, det gjør ikke den bokførte premien i Drammen Parkering KF. Premie til AFP betales i 2008 av Drammen Kommune. Ved beregningen av pensjonskostnader og netto pensjonsforpliktelser er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,00% 6,00 % Forventet lønnsøkning 3,19% 4,23 % Forventet økning av G 3,19% 4,23 % Forventet pensjonsregulering 3,19% 4,23 % Antatt langsiktig avkastning 6,0% 7,00 % Korridorgrense for amort. av estimatavvik 10,00% 10,00% Arbeidsgiveravgift 14,1% 14,1 % Note 11 - Revisjonshonorar Buskerud kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjonen for Drammen Parkering KF for Tekst Regnskapsåret 2008 Forrige år Honorar for revisjon Honorar for rådgivning 0 0 Note 12 - Årsverk Drammen Parkering KF Antall årsverk 18,3 Antall ansatte 19,0 Antall kvinner 10,0 % andel kvinner 52,6 Antall menn 9,0 % andel menn 47,4 Antall kvinner høyere stillinger 0,0 % andel kvinner i høyere stillinger 0,0 Antall menn i høyere stillinger 1,0 % andel menn i høyere stillinger 100,0 Planlagt likestillingstiltak i 2009: 14

15 Drammen Parkering KF Årsberetning Økt mangfold i ansattgruppene, med hovedvekt på økt antall ikke vestlige innvadrere. 15

16 Drammen Parkering KF Årsberetning Statistikk 2008 Drammen parkering KF, statistikk 2008 Skiltvedtak Antall vedtak Antall nye skilt Avgiftsparkering Gateparkering P-hus P-plasser Totalt Parkeringsavgift Sum Utleie, avgiftsparkering Sum Tilleggsavgift Sum Gebyr Sum Kontrollavgifter Antall ilagte Klagebehandling, gebyr Antall ilagte gebyr Antall klager % av tot. antall ilagte 5,8 % 3,6 % 3,4 % Opprettholdt klager Ettergitt klager Opprettholdte i % 52,8 % 66,8 % 73,1 % Ettergitte i % 47,2 % 33,2 % 26,9 % Klagebehandling, tilleggsavgift Antall ilagte tillegg Antall klager % av tot. antall ilagte 5,8 % 4,1 % 3,8 % Opprettholdt klager Ettergitt klager Opprettholdte i % 18,7 % 18,4 % 15,1 % Ettergitte i % 81,3 % 81,6 % 84,9 % 16

17 Drammen Parkering KF Årsberetning HC kort Søknader Avslag Innvilgede

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013 Drammen Parkering KF Budsjett 2013 Styrebehandlet 19. september 2012 Sak 30/12 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011 Drammen Parkering KF Budsjett 2012 Styrebehandlet 21. september 2011 Behandlet i styremøte DPKF 21/09-2011 Budsjett 2012, Drammen parkering KF 2010 2011 2012 ***** 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer