Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Parkering KF. Årsberetning og regnskap for 2008"

Transkript

1 Drammen Parkering KF Årsberetning og regnskap for 2008 Drammen, 11. februar 2009

2 Drammen Parkering KF Årsberetning Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 BEDRIFTENS ORGANISASJON 3 AKTIVITET I RESULTAT 4 DISPONERING AV OVERSKUDD OG UTBETALING AV EIERBIDRAG 4 ARBEIDSMILJØ 4 SYKEFRAVÆR 5 LIKESTILLING 5 YTRE MILJØ 5 REGNSKAP MED NOTER FOR RESULTATREGNSKAP 8 NOTER 11 STATISTIKK

3 Drammen Parkering KF Årsberetning Årsberetning Drammen Parkering KF er et kommunalt foretak i henhold til kommunelovens kap. 11 og har et styre valgt av bystyret. Foretaket er 100 % eiet av Drammen kommune og er samme juridiske enhet som kommunen. Foretaket ble etablert pr Formålet med Drammen Parkering KF er: å ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. å ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering. å utvikle Drammens parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi. å være tjenesterprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Drammen Parkering KF skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Styret og daglig leder legger til grunn forutsetning om fortsatt drift av foretaket ved avleggelsen av årsregnskapet. Bedriftens organisasjon Bedriften er lokalisert og driver sin virksomhet i Drammen kommune, Wergelandsgate 13.. Ved utgangen av 2008 hadde Drammen Parkering KF 19 ansatte (18.3 årsverk). Av de ansatte jobber 9 i foretakets administrasjon. Foretaket kjøper administrative tjenester fra Drammen kommunes basisorganisasjon innen regnskap, lønn og post-, arkiv- og sentralbordtjenester, samt IKT-tjenester fra DIKT. Drammen Parkering KF ivaretar Drammen kommunes eierskap i andelslagene Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus. Drammen Parkering KF har følgende eierandeler i parkeringshusene: - Thamsgatens Parkeringshus AL: 46,76 % (65 andeler av 139) - Grev Wedels Parkeringshus AL: Thamsgatens Parkeringshus AL er eier av 90,76 % (4.538 andeler av 5.000). Drammen Parkering KF har 260 av de resterende 462 andeler. Aktivitet i 2008 Drift av avgiftsparkering Drammen Parkering drifter og kontrollerer i overkant av 1000 avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser i Drammen. I tillegg har Drammen Parkering KF avtaler om å drifte flere private parkeringsanlegg. De største er Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus. Skiltmyndighet Drammen Parkering KF har med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt. Forsøksordningen varer frem til Det er etablert en parkeringsgruppe som vurderer parkeringsreguleringer. Parkeringsgruppa består av Byplan, Vei, natur og idrett og Søndre Buskerud Politidistrikt i tillegg til Drammen Parkering KF. Statens Vegvesen trekkes inn i saker der det vurderes nødvendig. I 2008 ble det avholdt 6 møter med påfølgende felles befaringer, og det ble fattet 32 skiltvedtak. 3

4 Drammen Parkering KF Årsberetning Håndheving Det ble i 2008 ilagt 6539 gebyr, 2776 tilleggsavgifter og 796 kontrollavgifter. Antall klager på gebyr var 219 (3,4%), og av disse ble 26,9% ettergitt. Både antall klager og ettergivelsesraten har sunket marginalt i forhold til Antall klager på tilleggsavgifter var 106 (3,8%), og ettergivelsesraten var 84,9. Antall klager har sunket i forhold til 2007, mens ettergivelsesraten har økt marginalt. Brukerundersøkelse rettet mot parkeringskunder viser at DPKF scorer høyt på fagkunnskap, saksbehandling og kundebehandling. Parkeringshus på Strømsø Drammen Parkering KF har arbeidet med å kvalitetssikre økonomiske analyser og avklare eierskap og organiseringen av planlagt etablering av parkeringshus i Tordenskiolds gate/blichsgate. Drammen Parkering KFs planarbeid for etablering av et nytt parkeringshus ved jernbanestasjonen på Strømsø har i 2008 vært begrenset i påvente av avklaringer mellom Jernbaneverket, ROM, og NSB for bruk av den planlagte tomten. Resultat Drammen Parkering KF hadde ved utgangen av 2008 et overskudd på kr. 8,4 mill, som er 2,7 mill over budsjett. Resultatet er en kombinasjon av at parkeringsinntekter har vært høyere og driftsutgiftene lavere enn budsjettert. Foretaket hadde en omsetning på kr. 21,3 mill, dette er 1,4 mill høyere enn budsjettert. Økningen skyldes i all vesentlighet økte automatinntekter. Foretakets salg av avtalebaserte tjenester utgjør 2.3 mill av omsetningen. Drift av andelslagene Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus var den største avtalen. Disponering av overskudd og utbetaling av eierbidrag Overskudd på 8,4 mill foreslås lagt til foretakets egenkapital. Bystyret har vedtatt et eieruttak på kr. 5,8 mill. Eieruttaket dekkes av foretakets egenkapital. Egenkapitalen utgjør etter dette 15,3 mill kroner Arbeidsmiljø Lokalene i Wergelandsgate 13 er funksjonelle og fungerer tilfredsstillende. Drammen Parkering KF har deltatt som pilotvirksomhet i Drammen kommunes prosjekt: En helsefremmende og lærende kommune. Dette startet opp høsten 2008 og avsluttes sommeren 2009 og DPKFs ønsker med sin deltakelse i prosjektet å oppnå et redusert sykefravær og bedre samarbeid. AMU AMUs underutvalg (HMS-gruppa) har avholdt 6 møter i Gjennom HMS gruppa og felles samlinger har virksomheten fokusert på arbeidet for redusert sykefravær og utvikling av samarbeid og økt arbeidsglede. Det er utført risikovurdering og utarbeidet handlingsplan på grunnlag av denne. Det er inngått kontrakt om leveranser av bedriftshelsetjeneste Synergi AS. Det er registrert totalt 3 skader i foretaket i To av skadene er knyttet til hendelser der ansatte er blitt utsatt for trusler om vold, og er psykiske/stressrelaterte. Den siste skaden var 4

5 Drammen Parkering KF Årsberetning relatert til uhell med sykkel på vei til jobb. Det er ikke registrert noen direkte sammenheng mellom skadene og sykefravær. Ansettelser/avgang 2008 Drammen Parkering KF hadde ved årsskiftet 2007/ ansatte. Daglig leder og en ansatt har sluttet, mens en ansatt har blitt pensjonist i løpet av året. Disse er alle erstattet med nye ansettelser og foretaket hadde derfor ved utgangen av 2008 fortsatt19 ansatte. Sykefravær (2006) Korttidsfravær 1-16 dager 3,09 % 3,31 % Langtidsfravær utover 16 dager 8,01 % 10,67 % Samlet fravær i bedriften 11,09 % 13,98 % - samlet fravær kvinner % 13,30 % - samlet fravær menn % 14,95 % Drammen Parkering KFs har også i 2008 hatt et høyt sykefravær, men kan registrere en nedgang fra Det har vært arbeidet med dette gjennom HMS-gruppen og gjennom deltakelse i prosjektet: En helsefremmende og lærende kommune. Likestilling Styret i foretaket er sammensatt av 3 kvinner og 4 menn. Av foretakets ansatte er 11 kvinner og 8 menn. Ytre miljø Bedriften påvirker det ytre miljø gjennom luftforurensning ved bruk av biler. Drammen parkering har 5 kjøretøy, hvorav en el-bil, og en lastebil. Dieselforbruket i 2008 var på 1325 liter. Bensinforbruket var på 2050 liter Drammen, 11. februar 2009 Svein V. Thorgersen (styreleder) Tore Isaksen (styremedlem) Jørn Kåre Reiersgård (styremedlem) Kathrine Kirkevaag (styremedlem) Inger Mette Gustavsen (styremedlem) Finn Tollefsen (ansattes representant) Marit Wahl (ansattes representant) Claus Mølbach-Thellefsen (daglig leder) 5

6 Drammen Parkering KF Årsberetning Regnskap med noter for 2008 Balanse BALANSE PR EIENDELER Noter Anleggsmidler Inventar Inventar, minst eks. mva Andre driftsmidler Andre driftsmidler Skilt og oppsettingsutstyr, vedtak P-automater og oppsettingsutsyr Investeringer P-hus Strømsø Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andeler/innskudd Thamsgt. P-hus Innskudd Grev Wedel P-hus Andeler Grev Wedel P-hus Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kundefordringer Parksys Interimskonto refusjoner Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Andre kortsiktige fordringer Interimskonto lønn Refusjonskrav trygdekontor Bank Nordea Nordea OCR Nordea Kontanter Nordea Skattetrekk Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Eieruttak Sum egenkapital Annen langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune lånefond Sum langsiktig gjeld (inkl. forpliktelser) Kortsiktig gjeld 6

7 Drammen Parkering KF Årsberetning Forskuddstrekk/påleggstrekk Forskuddstrekk Gruppeliv Gruppeliv - motkonto Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring Skyldige offentlige avgifter Utgående merverdiavgift, høy sats Inngående merverdiavgift, høy sats Motkonto grunnlag inngående mva Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Gjeld til private p-plasser Skyldig gebyr/tillegg Skyldig feriepenger Pensjonsinnskudd DKP Avsetning andre forpliktelser Mellomregning Drammen kommune Motkonto ref. sykelønn Interimskonto parkering Leverandørgjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD/EGENKAPITAL

8 Drammen Parkering KF Årsberetning Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP FOR 2008 Resultatregnskap Noter Regnskap 08 Regnskap 07 Budsjett 08 Driftsinntekter Automatinntekter, parkeringsavgift Utleie av P-plasser til rigg Parkeringskort, parkeringsavgift Parkeringskort, P-hus Udefinerte innbetalinger Waagårdsløkka, utleie av P-plass Salg av P-kort Papirbredden Grev Wedel, drift og kontroll Thams gate, drift og kontroll Torget vest, drift og kontroll Kunnskapsparken, drift og kontroll Drammens bad, kontroll Fjell skole, kontroll Bragernes kirke, kontroll Wergelandsgate/Konggate kontroll Landfalltjern, drift og kontroll Spiralen, drift og kontroll Bragernes torg, torgtjeneste Skiltbil, Kart og Geodata Gebyr, parkeringsovertredelser Tilleggsavgifter, avgiftsparkering Overføring fra Drammen Kommune Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og personalkostnad Fastlønn Annen trekkpliktig lønn godgjørelse Kvelds- og natt-tillegg Lør-, søn-, og helgedagstillegg Funksjonstillegg Andre faste tillegg Annen ekstrahjelp Overtidslønn Seniortiltak Påløpte feriepenger Fri telefon/adsl, skattepliktig Fri ADSL, skattepliktig Motkonto, fri telefon/adsl, skattepliktig Motkonto, fri ADSL, skattepliktig Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Arb.avgift pensjon DKP AGA mottatt refusjon Pensjonsinnskudd DKP Sykelønnsrefusjon fra folketrygden Refusjon for fødselspenger

9 Drammen Parkering KF Årsberetning Yrkesskadeforsikring Mobil skatteplikt Mobil skattepl. motkonto Annen personalkostnad, velferdstiltak Annen personalkostnad, velferdstiltak Driftskostnad Avskrivninger, inventar og utstyr Energi, produksjon Husleie Renovasjon, vann, avløp o.l Strøm til kontor/lager Renhold Annen kostnad lokaler Leie kontormaskiner Leasing av biler Annen leiekostnad Leie av P-kjeller Papirbredden Verktøy til drift Kontorinventar og utstyr Datautstyr, hardware Programvare, software Arbeidsklær og verneutstyr Annet driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold, annet Reparasjon og vedlikehold, skilt Reparasjon og vedlikehold, parkering Revisjonshonorar Annen fremmed tjeneste/konsulenter Annen fremmed tjeneste, Cale Annen fremmed tjeneste, Front Annen fremmed tjeneste, Vakthold Annen fremmed tjeneste, Int. tjenester Kontorrekvisita Blanketter Biletter Data/EDB-kostnad, abonnement/linje Aviser, tidsskrifter og abonnement Møte, kurs, oppdatering o.l Telefon Porto Drivstoff, Suzuki Grand Vitara, KH Drivstoff, Suzuki Jimny, KH Drivstoff, Suzuki Ignis, KH Drivstoff, Mitsubishi Canter, KF Vedlikehold, Suzuki Grand Vitara, KH Vedlikehold, Suzuki Jimny, KH Vedlikehold, Suzuki Ignis, KH Vedlikehold, Peugeot 106 Electric, NE Vedlikehold, Mitsubishi Canter, KF Forsikring/avgift biler Forsikring/avgifter, Suzuki Grand Vitara, KH Forsikring/avgifter, Suzuki Jimny, KH Forsikring/avgifter, Suzuki Ignis, KH Forsikring/avgifter, Peugeot 106 Electric, NE Forsikring/avgift, Mitsubishi Canter, KF

10 Drammen Parkering KF Årsberetning Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Annonsering, reklame og informasjon Kontingent Gaver, utenfor foretaket Forsikring, eiendeler Tellegebyr Korttransaksjonsgebyrer Bankgebyrer Flyttekostnader Øreavrunding fakturasystem Tap på Krav, FRONT Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter Finansinntekt Renteinntekt, bankinnskudd Finanskostnad Rentekostnad til foretak i samme konsern Rentekostnad, morarenter og purregebyr Avsatt konsernbidrag Sum finansposter RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT Drammen, 11. februar 2009 Svein V. Thorgersen (styreleder) Tore Isaksen (styremedlem) Jørn Kåre Reiersgård (styremedlem) Kathrine Kirkevaag (styremedlem) Inger Mette Gustavsen (styremedlem) Finn Tollefsen (ansattes representant) Marit Wahl (ansattes representant) Claus Mølbach-Thellefsen (daglig leder) 10

11 Drammen Parkering KF Årsberetning Noter NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er fulgt: * Salgsinntekter inntektsføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. * Driftsutgifter utgiftsføres når disse er kjent. * Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år fra balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. * Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. * Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. * Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig. Avskrivningene følger kommunens praksis og starter påfølgende år etter investeringer er gjort. Note 2 - Anleggsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom levetiden er mer enn 3 år og dersom kostpris utgjør mer enn ,-. Anleggsmidlene avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Levetiden for nye anleggsmidler følger vurderingsreglene i 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Totale investeringer i 2008 utgjorde kr Årets avskrivning er basert på en forventet levetid på 10 og 40 år. Tekst Andre Skilt Inventar P-hus driftsmidler P- automater Strøms ø Akk. Anskaff.kost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Tidligere avskrivninger Årets avskrivninger Årets avskrivninger solgt Bokført verdi pr Note 3 - Aksjer og andeler 11

12 Drammen Parkering KF Årsberetning Formål/selskap i Bokført verdi Bokført verdi % pr pr Aksje- og andelsselskaper A/L Thamsgt. P-hus Grev Wedel P-hus A/L Grev Wedel P-hus A/L Note 4 - Kortsiktige fordringer Fordringene er verdsatt i balansen til pålydende. Fordringene utgjør totalt kr Av disse utgjør kr opptjent, ikke fakturert inntekt for 2008 som gjelder utleie av P-plasser Waagårdsløkka. Det er for 2008 tapsført kr i resultatregnskapet Note 5 - Egenkapital I samsvar med bystyrets vedtak har styret besluttet at det skal utbetales et eieruttak på kr mill. Dette belastes opparbeidet Egenkapital. Tekst 2008 Egenkapital pr Annen egenkapital, årsresultat Eieruttak Egenkapital pr Note 6 - Langsiktig gjeld Drammen Parkering KF har en langsiktig gjeld til Drammen Kommune på totalt kr Dette er fordelt slik: Tekst 2008 Saldo pr Årets avdrag Nytt lån 0 Saldo pr Note 7 - Avsetning Det er avsatt kr i regnskapet som gjelder utgifter knyttet til parkeringsinntekter. Utbetaling vil skje i Note 8 - Kortsiktig fordring og kortsiktig gjeld til Drammen kommune Tekst 2008 Fordring på kommunen ,38 12

13 Drammen Parkering KF Årsberetning Gjeld til kommunen ,38 Saldo pr ,00 Note 9 - Ytelse til ledende personer Godtgjørelse til daglig leder utgjorde i 2008 kr ,-. Godtgjørelse til fhhv. daglig leder utgjorde i 2008 kr ,-. I tillegg påkommer pensjonsutgifter, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Til styret har det blitt utbetalt kr ,- i honorar. Note 10 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Drammen Parkering KF har avtale med Drammen kommunale pensjonskasse om tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Oppstillingen bygger på beregninger ihht NRS6. Netto pensjonsforpliktelser : Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser Herav estimatavvik Akkumulert gevinst/(tap) Netto forpliktelse Arb.giveravgift av netto pensjonsforpliktelse Samlet netto forpliktelse Årets pensjonskostnad Årets pensjonsopptjening Beregnet rentekostnad Amortisering av akkumulert tap/gevinst Forventet avkastning på pensjonsmidler Årets beregnede netto pensjonskostnader Årets endring i pensjonsforpliktelser: Netto forpliktelser Årets beregnede netto pensjonskostnader Premieinnbet. ihht aktuarens beregninger Netto forpliktelser Aktuarberegnet innbetaling av pensjonsmidler Bokført pensjonspremie Differanse

14 Drammen Parkering KF Årsberetning Differansen skyldes at aktuarberegningen inneholder premie til AFP, det gjør ikke den bokførte premien i Drammen Parkering KF. Premie til AFP betales i 2008 av Drammen Kommune. Ved beregningen av pensjonskostnader og netto pensjonsforpliktelser er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,00% 6,00 % Forventet lønnsøkning 3,19% 4,23 % Forventet økning av G 3,19% 4,23 % Forventet pensjonsregulering 3,19% 4,23 % Antatt langsiktig avkastning 6,0% 7,00 % Korridorgrense for amort. av estimatavvik 10,00% 10,00% Arbeidsgiveravgift 14,1% 14,1 % Note 11 - Revisjonshonorar Buskerud kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjonen for Drammen Parkering KF for Tekst Regnskapsåret 2008 Forrige år Honorar for revisjon Honorar for rådgivning 0 0 Note 12 - Årsverk Drammen Parkering KF Antall årsverk 18,3 Antall ansatte 19,0 Antall kvinner 10,0 % andel kvinner 52,6 Antall menn 9,0 % andel menn 47,4 Antall kvinner høyere stillinger 0,0 % andel kvinner i høyere stillinger 0,0 Antall menn i høyere stillinger 1,0 % andel menn i høyere stillinger 100,0 Planlagt likestillingstiltak i 2009: 14

15 Drammen Parkering KF Årsberetning Økt mangfold i ansattgruppene, med hovedvekt på økt antall ikke vestlige innvadrere. 15

16 Drammen Parkering KF Årsberetning Statistikk 2008 Drammen parkering KF, statistikk 2008 Skiltvedtak Antall vedtak Antall nye skilt Avgiftsparkering Gateparkering P-hus P-plasser Totalt Parkeringsavgift Sum Utleie, avgiftsparkering Sum Tilleggsavgift Sum Gebyr Sum Kontrollavgifter Antall ilagte Klagebehandling, gebyr Antall ilagte gebyr Antall klager % av tot. antall ilagte 5,8 % 3,6 % 3,4 % Opprettholdt klager Ettergitt klager Opprettholdte i % 52,8 % 66,8 % 73,1 % Ettergitte i % 47,2 % 33,2 % 26,9 % Klagebehandling, tilleggsavgift Antall ilagte tillegg Antall klager % av tot. antall ilagte 5,8 % 4,1 % 3,8 % Opprettholdt klager Ettergitt klager Opprettholdte i % 18,7 % 18,4 % 15,1 % Ettergitte i % 81,3 % 81,6 % 84,9 % 16

17 Drammen Parkering KF Årsberetning HC kort Søknader Avslag Innvilgede

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013

Drammen Parkering KF. Budsjett 2013 Drammen Parkering KF Budsjett 2013 Styrebehandlet 19. september 2012 Sak 30/12 Budsjettforslag 2013 Vedtak: Styret i Drammen Parkering KF vedtar driftsbudsjett for 2013 slik det er foreslått i saksutredningen

Detaljer

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011

Drammen Parkering KF. Budsjett 2012. Styrebehandlet 21. september 2011 Drammen Parkering KF Budsjett 2012 Styrebehandlet 21. september 2011 Behandlet i styremøte DPKF 21/09-2011 Budsjett 2012, Drammen parkering KF 2010 2011 2012 ***** 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14.

DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING. DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14. DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkering sine lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 21.09.2011 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 14.09.2011 Svein V.

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer