i n n h o l d Styret 2006 Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Disponent Sverre H.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i n n h o l d Styret 2006 Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Disponent Sverre H."

Transkript

1

2 i n n h o l d 2006 Innhold... side Beretning for driftsåret Avdelingene Regnskap Resultatregnskap Balanse Egenkapital og gjeld Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Styret 2006 Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Disponent Sverre H. Kværner Revisjon BDO Noraudit Oslo DA v/statsaut. revisor Knut Nyerrød side Stangeskovene Årsberetning 2006

3 å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p ÅRETS DRIFT Årets driftsresultat ble på 46,7 mill. kroner for morselskapet og 51,6 mill. kroner for konsernet. Av driftsresultatet utgjorde gevinst ved salg av fast eiendom 26,8 mill. kroner Det samlede resultat før skattekostnad ble 44,1 mill. kroner for morselskapet og og 51,7 mill. kroner for konsernet. Ut fra selskapets framtidsplaner og budsjetter, samt dets finansielle stilling, er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn i årsregnskapet. SKOG OG EIENDOMSAVDELINGEN Skogen I løpet av året ble det solgt m 3 tømmer fra egne skoger mot m 3 i Ved utgangen av året er beholdningen av tømmer ved bilvei ca 700 m 3 lavere enn ved inngangen av året. Resultat fratrukket felleskostnader og avskrivninger ble 2,6 mill. kroner. Produksjon av sagtømmer av høy kvalitet er kvalitetsmålet for skogbruket vårt. Grunnlaget for dette legges gjennom tette foryngelser og ungskogpleie. På grunn av større engasjement hos eksterne skogeiere ble arealet med utført ungskogpleie i egen skog 606 dekar, som er noe lavere enn normalt. Tynningshogster er en viktig del av vårt driftsgrunnlag og utgjorde 66 % av avvirkningen. En stor del av tynningen er 1. gangs tynning i relativt ung skog med små dimensjoner. Disse hogstene utføres med små, lette bestandsgående spesialmaskiner. Tynningskvantumet ble m 3 til samme gjennomsnittlig driftskostnad som i 2005.(173,- pr. m 3 ) Samarbeidet med våre skogsentreprenører er langsiktig og basert på løpende kvalitets- og produktivitetsforbedringer. Stigende rente og dieselpriser samt konkurranse om arbeidskraften presser driftskostnadene oppover. Stangeskovene Årsberetning 2006 side 3

4 Bilveinettet ansees i hovedsak som utbygd og eksisterende veier oppgraderes og vedlikeholdes systematisk. På grunn av mildere vintre og mindre tele i bakken samt at en del av det gjenstående tømmeret står i til dels bratt og krevende terreng, må vi bygge mer traktorveier framover. Til tross for flere runder med hard vind seinhøsten 2006 og tidlig 2007, har vi kun fått spredte vindfall av mindre omfang. Det ble ikke registrert skogbrann eller tilløp til skogbrann i løpet av fjoråret. Selskapet har tegnet en katastrofeforsikring med forsikringsselskapet Skogbrand. Norsk skogsertifisering AS har revidert skogbruksvirksomheten med gjennomgang av dokumentasjon av miljøhensyn under planlegging, gjennomføring og oppfølging av skogsdriftene. Revisjonen medførte få merknader. Overskuddet fra salg av tjenester økte med 100 i forhold til i Dette skyldes i hovedsak økt omsetning av eksternt massevirke. Volumet økte til ca m 3. Skogavdelingen forestår fortsatt innkjøp av sagtømmer for Eidskog-Stangeskovene AS. Dette omfattet ca m 3 tømmer. Etterspørselen etter virke og spesielt bjørk til brensel er god. Ca m 3 ble solgt til 25 ulike vedprodusenter fra Halden/Fredrikstad i syd og til Otta/Vågå i nord. side 4 Stangeskovene Årsberetning 2006

5 f a k t a Utført skogkulturarbeid: Utført skogkulturarbeid Ungskogpleie da Planting da Suppleringsplanting da 0 0 Grøfting lm 0 0 Forhåndsrydding før tynning da Stammekvisting da 0 7 AVVIRKNING- OG PRODUKSJONSKVANTA Tømmer (m 3 ) Sagtømmer for salg Massevirke for salg Virke til energiformål Sum solgt tømmer TØMMERPRISENE Et overskuddsmarked har snudd til underskuddsmarked i løpet av året. Dette skyldes flere forhold. Oppryddingen etter stormen Gudrun i Sør-Sverige og Danmark ble avsluttet i løpet av året, og virket er forbrukt av industrien. Vi er inne i en sterk internasjonal høykonjunktur med stor etterspørsel og mangel på trelast. Eksporten fra Russland har stoppet opp på grunn av økt innenlandsk forbruk og økt eksportavgift. Stigende energipriser og politisk satsing på fornybare og CO2 nøytrale energikilder fører til økende forbruk av virke til bioenergi. Eksporten av både massevirke og sagtømmer fra Norge spesielt til Sverige og Tyskland er økende. Sagtømmerprisene steg med kroner 60,- pr m 3 i desember og har da steget med ca. kroner 100,- pr m 3 i løpet av de siste 2 årene. Oppgangen på massevirke har vært mer beskjeden hvor vi har fått økning på kr 10,- til kroner 20,- pr m 3. Prisnivå pr. m 3 ved årsskiftet 06/07 er: Massevirke: Prima gran kr Prima furu kr Tørrgran kr Bjørk kr Sagtømmer: Prima gran kr Sekunda gran kr Småtømmer gran kr Spesial furu kr Prima furu kr Sekunda kr Småtømmer furu kr Stangeskovene Årsberetning 2006 side 5

6 11899 ønsket grosserer N.A. Stang å trekke seg tilbake fra aktiv virksomhet og skrev i den anledning den 3. mars 1899 til sin eldste svigersønn dr. Johan Schweigaard et brev som i det vesentlige er gjengitt nedenfor: Kjære Svigersøn. Jeg føler mere og mere Aarenes Vægt og længes efter fuldstændig Hvile og Frihed for alle Forretninger, men jeg kan ikke komme til at nyde et saadant Otium saa Lenge jeg maa bestyre de ikke ubetydelige Jord- og Skoveiendomme som jeg har. Dessuten føler jeg at min Bestyrelse av disse Eiendomme allerede i flere Aar ikke har været som den burde, idet jeg ikke har havt Kræfter til at foretage de nødvendige Inspektioner af Hugsten og Skovenes Behandling i det hele taget. Jeg har derfor i Lengere Tid været betænkt paa at overdrage mine samtlige Eiendomme, undtagen Stangeløkken og en Lastetomt, som Gave til mine Svigersønner, dersom de vilde oprette et Interessentskab, der blir at overtage til Høsten. Efter min Livserfaring er der i vort Land intet som holder Familierne oppe og sammen i den Grad som Besiddelse af faste Eiendomme og da igjen især Skoveiendomme. Dette indsaa allerede tidligere min Fader, der placerede de Midler han kunde afse fra sin Forretning i Skov. Da min afdøde Broder og jeg overtog Eiendommene i Fællesskab, fortsatte vi hermed, og jeg har gjort og holder fremdeles paa med det samme. Til Fredrikshaldvassdraget har jeg ca Maal, til Glommen lidt over Maal. Jeg har hugget meget i de senere Aar i de i Faders Tid urørte Skove, men der er endnu Skov for mange Penge, som uden Skade kan hugges, og der vil endnu i adskillige Aar kunde tages betydelige Summer ud af Eiendommene. Indgaar I paa mit Forslag om oprettelse af et Interessentskab, bør der dog visselig bestemmes at kun et visst Beløb f.ex. kr til hver av de 5 Interessenter skal aarlig uddeles i et visst antal Aar, saa at der kan Legges tilside et større Beløb til nye Skovkjøb, om dertil maatte blive rimelig Anledning, og forøvrigt til Disposition til den Tid, da Skovene efter Hugsten må hvile. En Betingelse, jeg paa min Side tror at burde stille, er at Bestyrelsen af Eiendommene kommer i saa gode Hænder som muligt, og dertil tror jeg nok der kan være Udsigt. Dersom I, som jeg inderlig haaber indgaar paa mit Forslag, vil det være mig til stor Beroligelse og Glæde. Jeg vil da rolig kunde lukke mine Øine, naar Herren kalder, idet jeg ved at ingen Strid og intet Uvenskab vil opstaa mellem mine Efterladte i Anledning Arven etter mig. Deling og Værdsettelse af Eiendomme give næsten altid Anledning til Splid, og denne Foranledning er udelukket, dersom I beholde Eiendommene i Fællesskab. Efter min Død vil da mit Bo kunde gjøres op paa en halv Time Med de hjerteligste Hilsner til Eder alle, er jeg din stedse hengivne Svigerfader. Resultatet av brevet ble at allerede den 3. april samme år ble det holdt konstituerende generalforsamling i Aktiselskabet side 6 Stangeskovene. Årsberetning 2006 EIENDOM Leiemarkedet for våre helårs- og fritidsboliger er stabilt og godt. Nøkternt løpende vedlikehold utføres. Salget av Store Bjørnstad gård er fullført. Den nye eieren har fått konsesjon og oppgjør har funnet sted. Gården blir fullt restaurert i samarbeid med Riksantikvaren. Rakeie som tidligere var skogbestyrerbolig i Nes, er lagt ut for salg. I Bjerkebekk skog i Aremark er det utarbeidet reguleringsplan for 35 hytter. Disse vil ha god usikt over innsjøen Aspern. På grunn av god kommunal infrastruktur planlegges disse med vei, vann, kloakk og bredbånd. Vi søker etter aktuelle samarbeidspartnere for prosjektet. Det er etter samråd med konservator startet opp med restaurering av Ljøner gård. JAKT OG UTMARK Stangeskovene er engasjert i Elgregionråd Øst som omfatter ca 2,1 mill dekar i kommunene Eidskog, Aurskog-Høland, Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger sør for Glomma. Selskapet ser det som viktig å delta her for å sikre enhetlig forvaltning av felles elgstamme. Alt tyder på at vi i dette området har en svært stabil elgstamme, men veksten har flatet ut. I løpet av vinteren 2007 er det observert mange mer eller mindre hårløse elger spesielt i Rømskog, Aurskog-Høland og Eidskog. Mellom 30 og 40 slike elger er funnet døde eller avlivet, og en rekke sendt til Veterinærhøgskolen for obduksjon. Felles for disse er store forekomster av hjortelusflue. Fra veterinærhold antydes at dette kan få svært store konsekvenser for elgstammen.

7 Institutt for naturforvalting ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap gjennomførte i fjor en beitetaksering i Aurskog-Høland. Resultatet tyder på at de nordligste områdene i kommunen kan være noe overbeitet med hensyn på de viktigste beiteplantene. Prosjektet med radiomerking av elg i regi av viltforskningen ved NINA pågår fortsatt. Selv om forekomsten av rovdyr nå er langt lavere enn tidligere, er kalvene fortsatt utsatt for høy dødelighet. Det ble ikke solgt tilrettelagt elgjakt i Bortfallet av denne fortjenesten er kompensert gjennom en mindre generell prisøkning. Dessuten ble fellingsretten for elg som ikke var skutt innenfor ordinær jakttid i oktober, solgt på nytt i den utvidete jaktperioden i november. RESULTATER FRA ELGJAKTEN - 10 siste år. År Antall Antall Herav Fellings tillatelser felt kalv tillatelser Antall felte kalver Antall felte dyr Antall tillatt felte dyr FELLINGSSTATISTIKK: Småvilt m/videre. Storfugl Orrfugl Hare Rev Kråke Annet Rådyr Bever Stangeskovene Årsberetning 2006 side 7

8 a v d e l i n g e n e STANGESKOVENE TISTEDAL - BJØRNSTAD BRUK Omsetningen i 2006 utgjorde 117 mill. kroner mot 104 mill. kroner i Resultat etter belastning av felleskostnader og avskrivninger ble i ,3 mill. kroner mot 5,7 millioner kroner i Solgt kvantum trelast var m 3 i 2006 mot m 3 i Effektiv driftstid på panel/kledningslinja var 63,3 % i 2006 mot 55,8% i Salget av overflatebehandlet kledning og malt listverk fortsetter å øke. Etterutdanningen av ansatte fortsetter. En ny medarbeider tok fagbrev i løpet av året. Totalt 13 ansatte har nå tatt fagbrev. I 2006 ble 10 dekar tomt kjøpt fra NSB. Dette gir muligheter for videre vekst. Nytt lagerbygg for trelast er under montering på denne tomten. STANGESKOVENE FETSUND Omsetningen økte fra 23,6 mill. kroner i 2005 til 24,4 mill. kroner i Dette er 0,8 mill. bedre enn budsjett. Resultat etter belastning av felleskostnader og avskrivninger ble 0,8 mill. kroner, som er 0,9 mill. kroner bedre enn Avdelingen har valgt å konsentrere seg om mindre byggmestere og detaljkunder. Det er ressurskrevende, men gir tilfredsstillende driftsmargin. Ny plasthall til lagring av byggevarer er montert i løpet av driftsåret. STANGESKOVENE ÅRNES Omsetningen i 2006 utgjorde 67,1 mill. kroner mot 56,2 mill. kroner i Resultat etter belastning av felleskostnader og avskrivninger ble 4,3 mill. kroner, som er 1,9 mill. kroner bedre enn året før. Vår satsing på proff- og detaljmarkedet har vært vellykket og vil bli videreført. Mindre ombygging, samt vedlikehold og brannsikring av bygningsmassen har pågått gjennom hele året. STANGESKOVENE HANDEL Samlet sett er innkjøpsbetingelsene som er oppnådd i 2006 bedre enn tidligere. Dette er et resultat av større grad av felles opptreden på innkjøpssiden. En slik utvikling er helt avgjørende for våre kalkyler og utpriser, - og dermed vår konkurransekraft i markedene. Konseptet vil derfor bli utviklet videre. STANGESKOVENE BJERKE AS Stangeskovene Bjerke AS ble stiftet og eies av Stangeskovene AS med 51 % av aksjene og av Ronald Wiik med 49 % av aksjene. Bedriften er en trelast- og byggevareforretning med to utsalgssteder på Maura i Nannestad kommune. Knut Skatvedt er engasjert som styreleder i selskapet. Stangeskovene AS har to styrerepresentanter. Selskapet hadde i 2006 en omsetning på 57,6 mill. kroner mot 29,4 mill i (halvt års drift) Ordinært resultat før skatt ble på 2,6 mill. kroner mot 0,5 mill kroner i side 8 Stangeskovene Årsberetning 2006

9 a v d e l i n g e n e STANGESKOVENE AURSKOG AS Stangeskovene AS kjøpte i løpet av % av aksjene i Byggevarehuset Aurskog AS for 1,9 mill. kroner fra Hus og Hjem Aurskog AS som nå eier 55 % av aksjene. Selskapet har endret navn til Stangeskovene Aurskog AS. Økonomisjef Knut Korvald er styreleder i selskapet. Stangeskovene AS har to styreplasser. Stangeskovene Aurskog AS omsatte for 25,6 mill. kroner i 2006 mot 15,3 mill. kroner i Resultat før skatt ble i 2006 på 1,1 mill. kroner mot 0,2 mill. kroner året før. Stangeskovene AS har 50 % eierandel og to styrerepresentanter. Selskapet har i 2006 betalt en leie til Stangeskovene AS på 2,3 mill. kroner. Tidligere disponent i Stangeskovene AS, Knut Skatvedt er styreleder i selskapet. AS FJELDSKOGEN Det ble avvirket m 3 tømmer. Overskuddet ble 0,9 mill. kroner før skattekostnad mot 0,3 mill. kroner i Stangeskovene AS har 49 % eierandel og en styreplass. STANGESKOVENE - VOLDEN AS Selskapet har også i 2006 levert meget gode resultater. Omsetningen ble på 25,8 mill. kroner i 2006 mot 26,7 mill. kroner i Ordinært resultat før skatt ble 2,2 mill. kroner mot 2,7 mill. kroner året før. Stangeskovene AS har 50,2 % eierandel. Samarbeidet mellom eierne, styret og administrasjonen er meget tilfredsstillende. EIDSKOG-STANGESKOVENE AS (ESAS) Selskapet har også i 2006 levert gode resultater. Omsetningen for året ble på 138,7 mill. kroner mot 128,2 mill. kroner året før. Resultatet etter avskrivninger og før skatt ble 7,4 mill. kroner mot 6,9 mill. kroner året før. Selskapet har en sterk posisjon på det norske forhandlermarkedet med basis i høvlede kvalitetsprodukter i gran. Eksportandelen er på ca. 25 % og dreier seg først og fremst om skurlastprodukter. Stangeskovene Årsberetning 2006 side 9

10 SALGSTALL (beløp i kroner) Tømmer fratrukket skogavgift Jakt Skurlast Høvellast Impregnert Takstoler Byggevarer Industriflis, spon og bark Fraktinntekter Leieinntekter Diverse Sum Intern omsetning: Det er benyttet markedspriser på leveranser avdelingene imellom. Omsetning fordelt på: Skog/eiendom 150 Mkr Summen av Stangeskovene Årnes, Stangeskovene Fetsund og 100 Mkr byggvarehandelen i Tistedal. 50 Mkr Høvellastproduksjonen i Tistedal Byggevarehandel Trelastindustri Skog/eiendom side 10 Stangeskovene Årsberetning 2006

11 TARIFF-FORHOLD Årets lønnsoppgjør førte til ca. 3 % kostnadsøkning. DE ANSATTE OG ARBEIDSMILJØET Arbeidsmiljøutvalget består av 5 valgte representanter fra de ansatte og 5 fra arbeidsgiversiden. Lederen i Aurskog-Høland bedriftshelsetjeneste møter som fast observatør. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten er det etablert AKAN-utvalg og attføringsutvalg. Sykefraværet var 4,99 % som fordeler seg med 2,38 % langtids- og 2,61 % korttids-sykmeldinger. Selskapet deltar aktivt som IA BEDRIFT. Det har ikke vært arbeidsulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet i bedriften anses som godt. Antall ansatte pr Skogavdelingen 6 6 Bjørnstad Bruk Stangeskovene Årnes Stangeskovene Fetsund 8 8 Hovedkontoret 5 5 Totalt LIKESTILLING Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak og forsøker bevist å øke kvinneandelen ved nyrekruttering. Av totalt 72 ansatte er det 9 kvinner og 63 menn. To kvinner og to menn arbeider deltid. s t i f t e r n e Johan Elias Schweigaard ( ) ble gift med N.A. Stangs eldste datter Margrethe Cathrine. Han var overlege og sanitetskaptein og en av de første leger som gikk inn for klimatisk behandling av tuberkulose. Han anla bl.a. Tonsåsen Sanatorium. Ved siden av sin medisinske praksis, var han en ivrig og kyndig samler av bøker og antikviteter. Han var medlem av innsamlingskomiteen og byggekomiteen for Universitetets festsal og medlem av komiteen til anskaffelse av eget hus til Det Norske Videnskaps-Akademi. Den store og verdifulle boksamling han etterlot seg ble av hans sønn, Niels Schweigaard, testamentert til Universitets-biblioteket. Han ervervet en vesentlig del av sin slekts store skogeiendommer i Bamble. Fra A.s. Stangeskovenes stiftelse til sin død i 1919 var han formann i selskapets direksjon. Ekteparet fikk to sønner, Niels og Jørgen. Jørgen døde noen få dager gammel. Carl Johan Birch Burchardt ( ), gift med Cathrine Andrea Stang, var kaptein i marinen. I 1910 tok han avskjed som fast offiser og var som sin svoger en interessert samler av bøker og antikviteter. Fra 1904 til 1914 var han medlem av Stangeskovenes direksjon. Ekteparet fikk tre sønner, Niels Thomas, Diderik og Carl Johan. Christian August Krebs ( ) var forretningsmann og gift med Antoinette Petronelle Stang. Han var i årene prokurist i fimaet Thomas Stang & Co. i Sannesund. Senere etablerte han et betydelig firma i bygningsbransjen i Christiania det senere Bygningsartikkelkompaniet og han grunnla De Forenede Stenhuggerier. Han var fra stiftelsen og frem til 1904 medlem av Stangeskovenes direksjon. Hans tilknytning til selskapet opphørte i 1905 da han solgte alle aksjene til sine svogre. Stangeskovene Årsberetning 2006 side 11

12 s t i f t e r n e Lauritz Leganger Stang ( ) var forretningsmann og gift med Anna Christine Stang. Etter lange studieopphold i England, Frankrike og Tyskland ble han først ansatt i firmaet Stang & Brecke i Sannesund, senere fra 1890 til sin død var han disponent for Saugbrugsforeningen hvor han var den som i første rekke stod for omleggingen fra sagbruksvirksomhet til cellulose- og papirfabrikasjon. Han var disponent i Stangeskovene fra stiftelsen til 1902 og samtidig medlem av direksjonen. Ekteparet fikk to barn, Niels Ulrik og Cathrine, gift Hals. John Collett Anker Dahl ( ) var major i armèen og gift med N.A. Stangs yngste datter Anna Marie Stang. Han var i en tid sjef for H.M. Kongens garde. Han var også en interessert samler av antikviteter. Han kjøpte Larsbråten gård og skog i Høland og var medlem av Stangeskovenes direksjon fra 1914 til 1925, de siste fem år som direksjonens formann. Han tok avskjed som fastlønnet offiser i 1926 og flyttet til Roma hvor han bodde til sin død. Ekteparet fikk fem barn, to sønner, Niels og Jacob og tre døtre, Helga gift Anker, Cathrine gift Moestue og Hedvig gift Sverdrup-Thygeson. Fire generasjoner. N.A. Stang holder sitt oldebarn Margrethe på armen. Datteren Margrethe Schweigaard til venstre og dattersønnen Niels i midten,. side 12 Stangeskovene Årsberetning 2006 DET YTRE MILJØ Den virksomhet som drives i de ulike avdelinger i selskapet er svært lite miljøbelastende. Vårt skogbruk drives etter Levende Skog standarden og er tilsluttet Norsk Skogsertifisering AS Miljøstyringssystemet ISO benyttes som kvalitetssikring. Det norske Veritas gjennomfører regelmessige revisjoner av systemene. Dette sikrer at målsetningene etterleves. Gjennom dette detaljrike planleggings- og styringssystem, gis det utførlige beskrivelse av aktiviteter, fra hogstfelter blir planlagt, til bygging av skogsbilveier og reparering av spor i terrenget etter hogst- og utkjøringsmaskiner. Høvellastproduksjonen er basert på bartrevirke som hentes fra den fornybare ressurs barskog. På hovedkontoret og i trelast- og byggvareforretningene er det innført avfall- og gjenvinningsordninger for emballasje og papir m.v. Ukurans av malingsprodukter blir returnert for destruksjon. VALG På valg i Styret var Carl R. Heber, som ble enstemmig gjenvalgt på generalforsamlingen 10. juni 2006 AKSJESPREDNING Antall aksjonærer pr : 123 GODTGJØRELSER Styret fikk i 2006 utbetalt kroner for Godtgjørelsen til disponenten var i 2006 kroner ,- hertil fri bil og forsikringsordning. Godtgjørelsen til revisor er kostnadsført med kroner ,-. FINANSIELL RISIKO Valutarisiko : Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser da omsetningen i all hovedsak skjer i Norge. Noe varekjøp skjer i svenske

13 kroner, men valutarisikoen er minimal da det ikke er inngått langsiktige kjøpekontrakter. Kreditrisiko : Risikoen for tap på fordringer anses lav. Våre rutiner for oppfølging av utestående fordringer blir gjennomgått årlig. For inneværende år er avsetning til tap på fordringer økt fra 0,5 mill. kroner til 1,0 mill. kroner. Likviditetsrisiko : Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende. SITUASJONSVURDERING OG UTSIKTER De økonomiske rammebetingelsene er tilfredsstillende selv om hele bransjen er preget av små marginer. Ved inngangen til 2007 er det mangel på trelast internasjonalt og det er et svært godt byggevaremarked i hele Europa. Det norske markedet er ekspansivt og gir muligheter for inntjening. Det er høy aktivitet innenfor så vel boligbygging som vedlikeholds markedet. Norsk treindustri er i strukturell endring. Vårt mål er å utvikle regionale løsninger med basis i god bedriftskultur og god råstoffkvalitet. Prognosen for byggevarehandelen er god, men priskonkurransen er betydelig. Målsettingen for 2007 er å konsolidere og forbedre drift, ikke minst i de nye selskapene Stangeskovene AS har kjøpt seg inn i. Resultatmessig har de første månedene av året gitt en positiv utvikling med et samlet resultat i overkant av budsjett. Det er grunn til å tro at dette nivået vil kunne opprettholdes gjennom året. Disponent Sverre H. Kværner fratrer sin stilling 10. juni 2007, for å tiltre en annen lederstilling innenfor treindustrien. Styret er igang med prosessen rundt ansettelse av ny disponent. KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømanalyse som viser hvordan de finansielle midler er tilført og anvendt i regnskapsåret står på side 18. Sagtømmerprisen har vært stigende, og det er også god avsetning på lavere kvaliteter av tømmer. Stangeskovene Årsberetning 2006 side 13

14 REGNSKAP Vi viser til årsregnskapet og notene som er utarbeidet i henhold til aksjeloven og regnskapsloven. Alle beløp vises i hele kroner. Revisjonsberetningen er avgitt av selskapets revisor, BDO Noraudit Oslo DA ved statsaut. revisor Knut Nyerrød. Årets regnskap viser et overskudd på kr Beløpet foreslås disponert slik: Utbytte kr Overført til egenkapital kr Sum kr Oslo, 26. april 2007 I Styret for Stangeskovene AS Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Sverre H. Kværner disponent side 14 Stangeskovene Årsberetning 2006

15 STANGESKOVENE AS Resultatregnskap for perioden KONSERN MORSELSKAPET NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Annullert salg Sum driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønn og lønnsavhengige kostnader 2, Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad ÅRETS RESULTAT Minoritetens resultatandel Majoritetens resultatandel 0 0 OVERFØRINGER Til utbytte Overført fra/til annen egenkapital Sum disponering Stangeskovene Årsberetning 2006 side 15

16 Balanse KONSERN MORSELSKAPET Note ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Skog- og jordeiendommer Bygninger Maskiner, inventar, transportmidler SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 0 0 Investering i datterselskaper Investering i tilknyttede selskaper Aksjer i andre selskaper SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning FORDRINGER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER Kontanter og bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER side 16 Stangeskovene Årsberetning 2006

17 EGENKAPITAL OG GJELD KONSERN MORSELSKAPET Note EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital (4050 aksjer pål. Kr ) 10, OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Minoritetsinteresse SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt SUM AVSETN. FOR FORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 26. april 2007 I Styret for Stangeskovene AS Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Sverre H. Kværner Stangeskovene disponent Årsberetning 2006 side 17

18 KONTANTSTRØMANALYSE KONSERN MORSELSKAPET KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Periodens betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERING- AKTIVITETER Utbetalinger ved investering i anleggsmidler Innbetalinger ved salg av anleggsmidler Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGS- AKTIVITETER Økning / reduksjon av langsiktig gjeld Økning / reduksjon av kortsiktig gjeld Tilgang minoritetsinteresse nytt konsernselskap Utbetalinger av utbytte Ny aksjekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Likvide midler Likvide midler side 18 Stangeskovene Årsberetning 2006

19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Innkjøpte handelsvarer og råvarer vurderes til anskaffelseskost. Egenproduserte ferdigvarer vurderes til laveste verdi av full tilvirkningskost og påregnelig salgspris med fradrag for salgskostnader. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Konsernregnskapet omfatter foruten morselskapet, det 50,2% eide datterselskapet Stangeskovene Volden AS samt det 51% eide datterselskapet Stangeskovene Bjerke AS. Det er gitt tilleggsopplysninger for konsernet i de noter hvor dette er aktuelt. Tilknyttede selskaper er i konsernregnskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. Det er benyttet ensartede regnskapsprinsipper innen konsernet. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Stangeskovene Årsberetning 2006 side 19

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Jubileum 1907-2007. Årsmelding 2007

Jubileum 1907-2007. Årsmelding 2007 Jubileum 1907-2007 Årsmelding 2007 NØKKELTALL Nøkkeltall 2007 2006 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.289.755 2.092.935* OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.580.563 1.386.314 Tynning (m 3 ) 123.245

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 1 Årsrapport 22 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer