i n n h o l d Styret 2006 Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Disponent Sverre H.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i n n h o l d Styret 2006 Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Disponent Sverre H."

Transkript

1

2 i n n h o l d 2006 Innhold... side Beretning for driftsåret Avdelingene Regnskap Resultatregnskap Balanse Egenkapital og gjeld Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Styret 2006 Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Disponent Sverre H. Kværner Revisjon BDO Noraudit Oslo DA v/statsaut. revisor Knut Nyerrød side Stangeskovene Årsberetning 2006

3 å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p ÅRETS DRIFT Årets driftsresultat ble på 46,7 mill. kroner for morselskapet og 51,6 mill. kroner for konsernet. Av driftsresultatet utgjorde gevinst ved salg av fast eiendom 26,8 mill. kroner Det samlede resultat før skattekostnad ble 44,1 mill. kroner for morselskapet og og 51,7 mill. kroner for konsernet. Ut fra selskapets framtidsplaner og budsjetter, samt dets finansielle stilling, er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn i årsregnskapet. SKOG OG EIENDOMSAVDELINGEN Skogen I løpet av året ble det solgt m 3 tømmer fra egne skoger mot m 3 i Ved utgangen av året er beholdningen av tømmer ved bilvei ca 700 m 3 lavere enn ved inngangen av året. Resultat fratrukket felleskostnader og avskrivninger ble 2,6 mill. kroner. Produksjon av sagtømmer av høy kvalitet er kvalitetsmålet for skogbruket vårt. Grunnlaget for dette legges gjennom tette foryngelser og ungskogpleie. På grunn av større engasjement hos eksterne skogeiere ble arealet med utført ungskogpleie i egen skog 606 dekar, som er noe lavere enn normalt. Tynningshogster er en viktig del av vårt driftsgrunnlag og utgjorde 66 % av avvirkningen. En stor del av tynningen er 1. gangs tynning i relativt ung skog med små dimensjoner. Disse hogstene utføres med små, lette bestandsgående spesialmaskiner. Tynningskvantumet ble m 3 til samme gjennomsnittlig driftskostnad som i 2005.(173,- pr. m 3 ) Samarbeidet med våre skogsentreprenører er langsiktig og basert på løpende kvalitets- og produktivitetsforbedringer. Stigende rente og dieselpriser samt konkurranse om arbeidskraften presser driftskostnadene oppover. Stangeskovene Årsberetning 2006 side 3

4 Bilveinettet ansees i hovedsak som utbygd og eksisterende veier oppgraderes og vedlikeholdes systematisk. På grunn av mildere vintre og mindre tele i bakken samt at en del av det gjenstående tømmeret står i til dels bratt og krevende terreng, må vi bygge mer traktorveier framover. Til tross for flere runder med hard vind seinhøsten 2006 og tidlig 2007, har vi kun fått spredte vindfall av mindre omfang. Det ble ikke registrert skogbrann eller tilløp til skogbrann i løpet av fjoråret. Selskapet har tegnet en katastrofeforsikring med forsikringsselskapet Skogbrand. Norsk skogsertifisering AS har revidert skogbruksvirksomheten med gjennomgang av dokumentasjon av miljøhensyn under planlegging, gjennomføring og oppfølging av skogsdriftene. Revisjonen medførte få merknader. Overskuddet fra salg av tjenester økte med 100 i forhold til i Dette skyldes i hovedsak økt omsetning av eksternt massevirke. Volumet økte til ca m 3. Skogavdelingen forestår fortsatt innkjøp av sagtømmer for Eidskog-Stangeskovene AS. Dette omfattet ca m 3 tømmer. Etterspørselen etter virke og spesielt bjørk til brensel er god. Ca m 3 ble solgt til 25 ulike vedprodusenter fra Halden/Fredrikstad i syd og til Otta/Vågå i nord. side 4 Stangeskovene Årsberetning 2006

5 f a k t a Utført skogkulturarbeid: Utført skogkulturarbeid Ungskogpleie da Planting da Suppleringsplanting da 0 0 Grøfting lm 0 0 Forhåndsrydding før tynning da Stammekvisting da 0 7 AVVIRKNING- OG PRODUKSJONSKVANTA Tømmer (m 3 ) Sagtømmer for salg Massevirke for salg Virke til energiformål Sum solgt tømmer TØMMERPRISENE Et overskuddsmarked har snudd til underskuddsmarked i løpet av året. Dette skyldes flere forhold. Oppryddingen etter stormen Gudrun i Sør-Sverige og Danmark ble avsluttet i løpet av året, og virket er forbrukt av industrien. Vi er inne i en sterk internasjonal høykonjunktur med stor etterspørsel og mangel på trelast. Eksporten fra Russland har stoppet opp på grunn av økt innenlandsk forbruk og økt eksportavgift. Stigende energipriser og politisk satsing på fornybare og CO2 nøytrale energikilder fører til økende forbruk av virke til bioenergi. Eksporten av både massevirke og sagtømmer fra Norge spesielt til Sverige og Tyskland er økende. Sagtømmerprisene steg med kroner 60,- pr m 3 i desember og har da steget med ca. kroner 100,- pr m 3 i løpet av de siste 2 årene. Oppgangen på massevirke har vært mer beskjeden hvor vi har fått økning på kr 10,- til kroner 20,- pr m 3. Prisnivå pr. m 3 ved årsskiftet 06/07 er: Massevirke: Prima gran kr Prima furu kr Tørrgran kr Bjørk kr Sagtømmer: Prima gran kr Sekunda gran kr Småtømmer gran kr Spesial furu kr Prima furu kr Sekunda kr Småtømmer furu kr Stangeskovene Årsberetning 2006 side 5

6 11899 ønsket grosserer N.A. Stang å trekke seg tilbake fra aktiv virksomhet og skrev i den anledning den 3. mars 1899 til sin eldste svigersønn dr. Johan Schweigaard et brev som i det vesentlige er gjengitt nedenfor: Kjære Svigersøn. Jeg føler mere og mere Aarenes Vægt og længes efter fuldstændig Hvile og Frihed for alle Forretninger, men jeg kan ikke komme til at nyde et saadant Otium saa Lenge jeg maa bestyre de ikke ubetydelige Jord- og Skoveiendomme som jeg har. Dessuten føler jeg at min Bestyrelse av disse Eiendomme allerede i flere Aar ikke har været som den burde, idet jeg ikke har havt Kræfter til at foretage de nødvendige Inspektioner af Hugsten og Skovenes Behandling i det hele taget. Jeg har derfor i Lengere Tid været betænkt paa at overdrage mine samtlige Eiendomme, undtagen Stangeløkken og en Lastetomt, som Gave til mine Svigersønner, dersom de vilde oprette et Interessentskab, der blir at overtage til Høsten. Efter min Livserfaring er der i vort Land intet som holder Familierne oppe og sammen i den Grad som Besiddelse af faste Eiendomme og da igjen især Skoveiendomme. Dette indsaa allerede tidligere min Fader, der placerede de Midler han kunde afse fra sin Forretning i Skov. Da min afdøde Broder og jeg overtog Eiendommene i Fællesskab, fortsatte vi hermed, og jeg har gjort og holder fremdeles paa med det samme. Til Fredrikshaldvassdraget har jeg ca Maal, til Glommen lidt over Maal. Jeg har hugget meget i de senere Aar i de i Faders Tid urørte Skove, men der er endnu Skov for mange Penge, som uden Skade kan hugges, og der vil endnu i adskillige Aar kunde tages betydelige Summer ud af Eiendommene. Indgaar I paa mit Forslag om oprettelse af et Interessentskab, bør der dog visselig bestemmes at kun et visst Beløb f.ex. kr til hver av de 5 Interessenter skal aarlig uddeles i et visst antal Aar, saa at der kan Legges tilside et større Beløb til nye Skovkjøb, om dertil maatte blive rimelig Anledning, og forøvrigt til Disposition til den Tid, da Skovene efter Hugsten må hvile. En Betingelse, jeg paa min Side tror at burde stille, er at Bestyrelsen af Eiendommene kommer i saa gode Hænder som muligt, og dertil tror jeg nok der kan være Udsigt. Dersom I, som jeg inderlig haaber indgaar paa mit Forslag, vil det være mig til stor Beroligelse og Glæde. Jeg vil da rolig kunde lukke mine Øine, naar Herren kalder, idet jeg ved at ingen Strid og intet Uvenskab vil opstaa mellem mine Efterladte i Anledning Arven etter mig. Deling og Værdsettelse af Eiendomme give næsten altid Anledning til Splid, og denne Foranledning er udelukket, dersom I beholde Eiendommene i Fællesskab. Efter min Død vil da mit Bo kunde gjøres op paa en halv Time Med de hjerteligste Hilsner til Eder alle, er jeg din stedse hengivne Svigerfader. Resultatet av brevet ble at allerede den 3. april samme år ble det holdt konstituerende generalforsamling i Aktiselskabet side 6 Stangeskovene. Årsberetning 2006 EIENDOM Leiemarkedet for våre helårs- og fritidsboliger er stabilt og godt. Nøkternt løpende vedlikehold utføres. Salget av Store Bjørnstad gård er fullført. Den nye eieren har fått konsesjon og oppgjør har funnet sted. Gården blir fullt restaurert i samarbeid med Riksantikvaren. Rakeie som tidligere var skogbestyrerbolig i Nes, er lagt ut for salg. I Bjerkebekk skog i Aremark er det utarbeidet reguleringsplan for 35 hytter. Disse vil ha god usikt over innsjøen Aspern. På grunn av god kommunal infrastruktur planlegges disse med vei, vann, kloakk og bredbånd. Vi søker etter aktuelle samarbeidspartnere for prosjektet. Det er etter samråd med konservator startet opp med restaurering av Ljøner gård. JAKT OG UTMARK Stangeskovene er engasjert i Elgregionråd Øst som omfatter ca 2,1 mill dekar i kommunene Eidskog, Aurskog-Høland, Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger sør for Glomma. Selskapet ser det som viktig å delta her for å sikre enhetlig forvaltning av felles elgstamme. Alt tyder på at vi i dette området har en svært stabil elgstamme, men veksten har flatet ut. I løpet av vinteren 2007 er det observert mange mer eller mindre hårløse elger spesielt i Rømskog, Aurskog-Høland og Eidskog. Mellom 30 og 40 slike elger er funnet døde eller avlivet, og en rekke sendt til Veterinærhøgskolen for obduksjon. Felles for disse er store forekomster av hjortelusflue. Fra veterinærhold antydes at dette kan få svært store konsekvenser for elgstammen.

7 Institutt for naturforvalting ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap gjennomførte i fjor en beitetaksering i Aurskog-Høland. Resultatet tyder på at de nordligste områdene i kommunen kan være noe overbeitet med hensyn på de viktigste beiteplantene. Prosjektet med radiomerking av elg i regi av viltforskningen ved NINA pågår fortsatt. Selv om forekomsten av rovdyr nå er langt lavere enn tidligere, er kalvene fortsatt utsatt for høy dødelighet. Det ble ikke solgt tilrettelagt elgjakt i Bortfallet av denne fortjenesten er kompensert gjennom en mindre generell prisøkning. Dessuten ble fellingsretten for elg som ikke var skutt innenfor ordinær jakttid i oktober, solgt på nytt i den utvidete jaktperioden i november. RESULTATER FRA ELGJAKTEN - 10 siste år. År Antall Antall Herav Fellings tillatelser felt kalv tillatelser Antall felte kalver Antall felte dyr Antall tillatt felte dyr FELLINGSSTATISTIKK: Småvilt m/videre. Storfugl Orrfugl Hare Rev Kråke Annet Rådyr Bever Stangeskovene Årsberetning 2006 side 7

8 a v d e l i n g e n e STANGESKOVENE TISTEDAL - BJØRNSTAD BRUK Omsetningen i 2006 utgjorde 117 mill. kroner mot 104 mill. kroner i Resultat etter belastning av felleskostnader og avskrivninger ble i ,3 mill. kroner mot 5,7 millioner kroner i Solgt kvantum trelast var m 3 i 2006 mot m 3 i Effektiv driftstid på panel/kledningslinja var 63,3 % i 2006 mot 55,8% i Salget av overflatebehandlet kledning og malt listverk fortsetter å øke. Etterutdanningen av ansatte fortsetter. En ny medarbeider tok fagbrev i løpet av året. Totalt 13 ansatte har nå tatt fagbrev. I 2006 ble 10 dekar tomt kjøpt fra NSB. Dette gir muligheter for videre vekst. Nytt lagerbygg for trelast er under montering på denne tomten. STANGESKOVENE FETSUND Omsetningen økte fra 23,6 mill. kroner i 2005 til 24,4 mill. kroner i Dette er 0,8 mill. bedre enn budsjett. Resultat etter belastning av felleskostnader og avskrivninger ble 0,8 mill. kroner, som er 0,9 mill. kroner bedre enn Avdelingen har valgt å konsentrere seg om mindre byggmestere og detaljkunder. Det er ressurskrevende, men gir tilfredsstillende driftsmargin. Ny plasthall til lagring av byggevarer er montert i løpet av driftsåret. STANGESKOVENE ÅRNES Omsetningen i 2006 utgjorde 67,1 mill. kroner mot 56,2 mill. kroner i Resultat etter belastning av felleskostnader og avskrivninger ble 4,3 mill. kroner, som er 1,9 mill. kroner bedre enn året før. Vår satsing på proff- og detaljmarkedet har vært vellykket og vil bli videreført. Mindre ombygging, samt vedlikehold og brannsikring av bygningsmassen har pågått gjennom hele året. STANGESKOVENE HANDEL Samlet sett er innkjøpsbetingelsene som er oppnådd i 2006 bedre enn tidligere. Dette er et resultat av større grad av felles opptreden på innkjøpssiden. En slik utvikling er helt avgjørende for våre kalkyler og utpriser, - og dermed vår konkurransekraft i markedene. Konseptet vil derfor bli utviklet videre. STANGESKOVENE BJERKE AS Stangeskovene Bjerke AS ble stiftet og eies av Stangeskovene AS med 51 % av aksjene og av Ronald Wiik med 49 % av aksjene. Bedriften er en trelast- og byggevareforretning med to utsalgssteder på Maura i Nannestad kommune. Knut Skatvedt er engasjert som styreleder i selskapet. Stangeskovene AS har to styrerepresentanter. Selskapet hadde i 2006 en omsetning på 57,6 mill. kroner mot 29,4 mill i (halvt års drift) Ordinært resultat før skatt ble på 2,6 mill. kroner mot 0,5 mill kroner i side 8 Stangeskovene Årsberetning 2006

9 a v d e l i n g e n e STANGESKOVENE AURSKOG AS Stangeskovene AS kjøpte i løpet av % av aksjene i Byggevarehuset Aurskog AS for 1,9 mill. kroner fra Hus og Hjem Aurskog AS som nå eier 55 % av aksjene. Selskapet har endret navn til Stangeskovene Aurskog AS. Økonomisjef Knut Korvald er styreleder i selskapet. Stangeskovene AS har to styreplasser. Stangeskovene Aurskog AS omsatte for 25,6 mill. kroner i 2006 mot 15,3 mill. kroner i Resultat før skatt ble i 2006 på 1,1 mill. kroner mot 0,2 mill. kroner året før. Stangeskovene AS har 50 % eierandel og to styrerepresentanter. Selskapet har i 2006 betalt en leie til Stangeskovene AS på 2,3 mill. kroner. Tidligere disponent i Stangeskovene AS, Knut Skatvedt er styreleder i selskapet. AS FJELDSKOGEN Det ble avvirket m 3 tømmer. Overskuddet ble 0,9 mill. kroner før skattekostnad mot 0,3 mill. kroner i Stangeskovene AS har 49 % eierandel og en styreplass. STANGESKOVENE - VOLDEN AS Selskapet har også i 2006 levert meget gode resultater. Omsetningen ble på 25,8 mill. kroner i 2006 mot 26,7 mill. kroner i Ordinært resultat før skatt ble 2,2 mill. kroner mot 2,7 mill. kroner året før. Stangeskovene AS har 50,2 % eierandel. Samarbeidet mellom eierne, styret og administrasjonen er meget tilfredsstillende. EIDSKOG-STANGESKOVENE AS (ESAS) Selskapet har også i 2006 levert gode resultater. Omsetningen for året ble på 138,7 mill. kroner mot 128,2 mill. kroner året før. Resultatet etter avskrivninger og før skatt ble 7,4 mill. kroner mot 6,9 mill. kroner året før. Selskapet har en sterk posisjon på det norske forhandlermarkedet med basis i høvlede kvalitetsprodukter i gran. Eksportandelen er på ca. 25 % og dreier seg først og fremst om skurlastprodukter. Stangeskovene Årsberetning 2006 side 9

10 SALGSTALL (beløp i kroner) Tømmer fratrukket skogavgift Jakt Skurlast Høvellast Impregnert Takstoler Byggevarer Industriflis, spon og bark Fraktinntekter Leieinntekter Diverse Sum Intern omsetning: Det er benyttet markedspriser på leveranser avdelingene imellom. Omsetning fordelt på: Skog/eiendom 150 Mkr Summen av Stangeskovene Årnes, Stangeskovene Fetsund og 100 Mkr byggvarehandelen i Tistedal. 50 Mkr Høvellastproduksjonen i Tistedal Byggevarehandel Trelastindustri Skog/eiendom side 10 Stangeskovene Årsberetning 2006

11 TARIFF-FORHOLD Årets lønnsoppgjør førte til ca. 3 % kostnadsøkning. DE ANSATTE OG ARBEIDSMILJØET Arbeidsmiljøutvalget består av 5 valgte representanter fra de ansatte og 5 fra arbeidsgiversiden. Lederen i Aurskog-Høland bedriftshelsetjeneste møter som fast observatør. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten er det etablert AKAN-utvalg og attføringsutvalg. Sykefraværet var 4,99 % som fordeler seg med 2,38 % langtids- og 2,61 % korttids-sykmeldinger. Selskapet deltar aktivt som IA BEDRIFT. Det har ikke vært arbeidsulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet i bedriften anses som godt. Antall ansatte pr Skogavdelingen 6 6 Bjørnstad Bruk Stangeskovene Årnes Stangeskovene Fetsund 8 8 Hovedkontoret 5 5 Totalt LIKESTILLING Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak og forsøker bevist å øke kvinneandelen ved nyrekruttering. Av totalt 72 ansatte er det 9 kvinner og 63 menn. To kvinner og to menn arbeider deltid. s t i f t e r n e Johan Elias Schweigaard ( ) ble gift med N.A. Stangs eldste datter Margrethe Cathrine. Han var overlege og sanitetskaptein og en av de første leger som gikk inn for klimatisk behandling av tuberkulose. Han anla bl.a. Tonsåsen Sanatorium. Ved siden av sin medisinske praksis, var han en ivrig og kyndig samler av bøker og antikviteter. Han var medlem av innsamlingskomiteen og byggekomiteen for Universitetets festsal og medlem av komiteen til anskaffelse av eget hus til Det Norske Videnskaps-Akademi. Den store og verdifulle boksamling han etterlot seg ble av hans sønn, Niels Schweigaard, testamentert til Universitets-biblioteket. Han ervervet en vesentlig del av sin slekts store skogeiendommer i Bamble. Fra A.s. Stangeskovenes stiftelse til sin død i 1919 var han formann i selskapets direksjon. Ekteparet fikk to sønner, Niels og Jørgen. Jørgen døde noen få dager gammel. Carl Johan Birch Burchardt ( ), gift med Cathrine Andrea Stang, var kaptein i marinen. I 1910 tok han avskjed som fast offiser og var som sin svoger en interessert samler av bøker og antikviteter. Fra 1904 til 1914 var han medlem av Stangeskovenes direksjon. Ekteparet fikk tre sønner, Niels Thomas, Diderik og Carl Johan. Christian August Krebs ( ) var forretningsmann og gift med Antoinette Petronelle Stang. Han var i årene prokurist i fimaet Thomas Stang & Co. i Sannesund. Senere etablerte han et betydelig firma i bygningsbransjen i Christiania det senere Bygningsartikkelkompaniet og han grunnla De Forenede Stenhuggerier. Han var fra stiftelsen og frem til 1904 medlem av Stangeskovenes direksjon. Hans tilknytning til selskapet opphørte i 1905 da han solgte alle aksjene til sine svogre. Stangeskovene Årsberetning 2006 side 11

12 s t i f t e r n e Lauritz Leganger Stang ( ) var forretningsmann og gift med Anna Christine Stang. Etter lange studieopphold i England, Frankrike og Tyskland ble han først ansatt i firmaet Stang & Brecke i Sannesund, senere fra 1890 til sin død var han disponent for Saugbrugsforeningen hvor han var den som i første rekke stod for omleggingen fra sagbruksvirksomhet til cellulose- og papirfabrikasjon. Han var disponent i Stangeskovene fra stiftelsen til 1902 og samtidig medlem av direksjonen. Ekteparet fikk to barn, Niels Ulrik og Cathrine, gift Hals. John Collett Anker Dahl ( ) var major i armèen og gift med N.A. Stangs yngste datter Anna Marie Stang. Han var i en tid sjef for H.M. Kongens garde. Han var også en interessert samler av antikviteter. Han kjøpte Larsbråten gård og skog i Høland og var medlem av Stangeskovenes direksjon fra 1914 til 1925, de siste fem år som direksjonens formann. Han tok avskjed som fastlønnet offiser i 1926 og flyttet til Roma hvor han bodde til sin død. Ekteparet fikk fem barn, to sønner, Niels og Jacob og tre døtre, Helga gift Anker, Cathrine gift Moestue og Hedvig gift Sverdrup-Thygeson. Fire generasjoner. N.A. Stang holder sitt oldebarn Margrethe på armen. Datteren Margrethe Schweigaard til venstre og dattersønnen Niels i midten,. side 12 Stangeskovene Årsberetning 2006 DET YTRE MILJØ Den virksomhet som drives i de ulike avdelinger i selskapet er svært lite miljøbelastende. Vårt skogbruk drives etter Levende Skog standarden og er tilsluttet Norsk Skogsertifisering AS Miljøstyringssystemet ISO benyttes som kvalitetssikring. Det norske Veritas gjennomfører regelmessige revisjoner av systemene. Dette sikrer at målsetningene etterleves. Gjennom dette detaljrike planleggings- og styringssystem, gis det utførlige beskrivelse av aktiviteter, fra hogstfelter blir planlagt, til bygging av skogsbilveier og reparering av spor i terrenget etter hogst- og utkjøringsmaskiner. Høvellastproduksjonen er basert på bartrevirke som hentes fra den fornybare ressurs barskog. På hovedkontoret og i trelast- og byggvareforretningene er det innført avfall- og gjenvinningsordninger for emballasje og papir m.v. Ukurans av malingsprodukter blir returnert for destruksjon. VALG På valg i Styret var Carl R. Heber, som ble enstemmig gjenvalgt på generalforsamlingen 10. juni 2006 AKSJESPREDNING Antall aksjonærer pr : 123 GODTGJØRELSER Styret fikk i 2006 utbetalt kroner for Godtgjørelsen til disponenten var i 2006 kroner ,- hertil fri bil og forsikringsordning. Godtgjørelsen til revisor er kostnadsført med kroner ,-. FINANSIELL RISIKO Valutarisiko : Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser da omsetningen i all hovedsak skjer i Norge. Noe varekjøp skjer i svenske

13 kroner, men valutarisikoen er minimal da det ikke er inngått langsiktige kjøpekontrakter. Kreditrisiko : Risikoen for tap på fordringer anses lav. Våre rutiner for oppfølging av utestående fordringer blir gjennomgått årlig. For inneværende år er avsetning til tap på fordringer økt fra 0,5 mill. kroner til 1,0 mill. kroner. Likviditetsrisiko : Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende. SITUASJONSVURDERING OG UTSIKTER De økonomiske rammebetingelsene er tilfredsstillende selv om hele bransjen er preget av små marginer. Ved inngangen til 2007 er det mangel på trelast internasjonalt og det er et svært godt byggevaremarked i hele Europa. Det norske markedet er ekspansivt og gir muligheter for inntjening. Det er høy aktivitet innenfor så vel boligbygging som vedlikeholds markedet. Norsk treindustri er i strukturell endring. Vårt mål er å utvikle regionale løsninger med basis i god bedriftskultur og god råstoffkvalitet. Prognosen for byggevarehandelen er god, men priskonkurransen er betydelig. Målsettingen for 2007 er å konsolidere og forbedre drift, ikke minst i de nye selskapene Stangeskovene AS har kjøpt seg inn i. Resultatmessig har de første månedene av året gitt en positiv utvikling med et samlet resultat i overkant av budsjett. Det er grunn til å tro at dette nivået vil kunne opprettholdes gjennom året. Disponent Sverre H. Kværner fratrer sin stilling 10. juni 2007, for å tiltre en annen lederstilling innenfor treindustrien. Styret er igang med prosessen rundt ansettelse av ny disponent. KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømanalyse som viser hvordan de finansielle midler er tilført og anvendt i regnskapsåret står på side 18. Sagtømmerprisen har vært stigende, og det er også god avsetning på lavere kvaliteter av tømmer. Stangeskovene Årsberetning 2006 side 13

14 REGNSKAP Vi viser til årsregnskapet og notene som er utarbeidet i henhold til aksjeloven og regnskapsloven. Alle beløp vises i hele kroner. Revisjonsberetningen er avgitt av selskapets revisor, BDO Noraudit Oslo DA ved statsaut. revisor Knut Nyerrød. Årets regnskap viser et overskudd på kr Beløpet foreslås disponert slik: Utbytte kr Overført til egenkapital kr Sum kr Oslo, 26. april 2007 I Styret for Stangeskovene AS Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Sverre H. Kværner disponent side 14 Stangeskovene Årsberetning 2006

15 STANGESKOVENE AS Resultatregnskap for perioden KONSERN MORSELSKAPET NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Annullert salg Sum driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Lønn og lønnsavhengige kostnader 2, Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad ÅRETS RESULTAT Minoritetens resultatandel Majoritetens resultatandel 0 0 OVERFØRINGER Til utbytte Overført fra/til annen egenkapital Sum disponering Stangeskovene Årsberetning 2006 side 15

16 Balanse KONSERN MORSELSKAPET Note ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Skog- og jordeiendommer Bygninger Maskiner, inventar, transportmidler SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 0 0 Investering i datterselskaper Investering i tilknyttede selskaper Aksjer i andre selskaper SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning FORDRINGER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer SUM FORDRINGER Kontanter og bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER side 16 Stangeskovene Årsberetning 2006

17 EGENKAPITAL OG GJELD KONSERN MORSELSKAPET Note EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital (4050 aksjer pål. Kr ) 10, OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Minoritetsinteresse SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt SUM AVSETN. FOR FORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 26. april 2007 I Styret for Stangeskovene AS Niels S. Schweigaard Niels Th. Burchardt Carl R. Heber Torfinn Bønøgård Morten Møllegaard Sverre H. Kværner Stangeskovene disponent Årsberetning 2006 side 17

18 KONTANTSTRØMANALYSE KONSERN MORSELSKAPET KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Periodens betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERING- AKTIVITETER Utbetalinger ved investering i anleggsmidler Innbetalinger ved salg av anleggsmidler Netto kontanstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGS- AKTIVITETER Økning / reduksjon av langsiktig gjeld Økning / reduksjon av kortsiktig gjeld Tilgang minoritetsinteresse nytt konsernselskap Utbetalinger av utbytte Ny aksjekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum endring likvide midler Likvide midler Likvide midler side 18 Stangeskovene Årsberetning 2006

19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Innkjøpte handelsvarer og råvarer vurderes til anskaffelseskost. Egenproduserte ferdigvarer vurderes til laveste verdi av full tilvirkningskost og påregnelig salgspris med fradrag for salgskostnader. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko. Konsernregnskapet omfatter foruten morselskapet, det 50,2% eide datterselskapet Stangeskovene Volden AS samt det 51% eide datterselskapet Stangeskovene Bjerke AS. Det er gitt tilleggsopplysninger for konsernet i de noter hvor dette er aktuelt. Tilknyttede selskaper er i konsernregnskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. Det er benyttet ensartede regnskapsprinsipper innen konsernet. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene. Stangeskovene Årsberetning 2006 side 19

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 årsrapport 2014 STYRETS BERETNING Styrets beretning 2014 Stangeskovene AS ble stiftet som aksjeselskap i 1899. Virksomheten omfatter skog- og eiendomsforvaltning, sagbruks- og høvlerivirksomhet samt salg

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2015. Resultat og disponering. Forslag til beslutning Regnskap og balanse Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2016-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 7. juni 2016 Årsoppgjør for 2015 Årsoppgjøret består

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer