De fire viktigste representantforslagene Høyre, Frp og KrF støtter:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De fire viktigste representantforslagene Høyre, Frp og KrF støtter:"

Transkript

1

2 De fire viktigste representantforslagene Høyre, Frp og KrF støtter: 1. Øke den statlige finansieringen av videreutdanning for lærere (Dok 8:145 S ( )). 2. En helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonforetak/selvstendig næringsdrivende (Dok 8:85 ( )). 3. Styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene (Dok. 8:114 ( )). 4. En bedre rusbehandling. 24timers behandlingsgaranti etter avrusning. (Dok. 8:56 ( ). Fire representantforslag fremmet av Venstre hvor Høyre, Frp og KrF i ettertid har støttet forslaget: 1. Femårig mastergradsbasert lærerutdanning (Dok. 8:70 ( )). 2. Tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn (Dok 8:2 ( )) % reduksjon i næringslivets administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde (Dok 8:174 ( ) 4. Et bedre kollektivtilbud i byområdene med hyppigere avganger og lavere takster. (Dok 8:113 ( ). Fire representantforslag Venstre skal ha gjennomslag for i en ny regjering. 1. Øke antallet med doktorgrad og sikre flere karriereveier i skolen (Dok 8:27 ( )) 2. Omfordeling av barnetrygden (Dok. 8:9 ( )) 3. Kapitalreform for økt innovasjon og entreprenørskap (Dok 8:72 ( )) 4. Vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Dok 8:35 ( ))

3 30 Venstre-gjennomslag ved et nytt flertall I Stortingsperioden har Venstres to stortingsrepresentanter fremmet totalt 75 egne representantforslag. 18 i sesjonen i sesjonen , 19 i sesjonen og 14 i sesjonen I tillegg har Venstres representanter sammen med andre partier fremmet ytterligere 44 representantforslag (hvorav 29 er felles fra alle fire opposisjonspartiene). I 30 av 75 (tilsvarende 40 pst) av Venstres representantforslag har Fremskrittspartiet, Høyre og KrF stemt for hele eller deler av Venstres forslag. Regjeringspartiene har stemt mot (eller vedlagt forsalget protokollen). Et nytt flertall etter valget vil derfor også medføre flertall for disse 30 Venstre-initiativene. Det er for Venstre grunn god nok til å gå til valg på et regjeringsskifte. Spesielt gledelig er det at det er 6 forslag knyttet til en bedre miljø- og klimapolitikk hvor alle de andre opposisjonspartiene har støttet Venstres forslag. Det viser at det er fullt mulig å oppnå resultater også på dette området i et politisk samarbeid med Frp. Venstre vil selvsagt også slåss for at de øvrige 45 initiativ og de forslag vi har fremmet felles med andre partier blir en viktig del av en ny regjerings og et nytt flertalls politikk. Hvilken regjering vi får vil være avgjørende i så måte. Venstre vil spesielt peke på behovet for en målrettet innsats for å få ned antall fattige barn, behovet for en mer offensiv klima- og miljøpolitikk der satsing på jernbane og kollektivtransport står sentralt, en mer framtidsrettet næringspolitikk og ikke minst en satsing på lærere, utdanning og forskning. De 30 forslagene som de øvrige opposisjonspartier har støttet er følgende: Skole og utdanning 1. Øke den statlige finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere. Bl.a. en forpliktende opptrappingsplan for hvordan man kan øke antallet lærere som omfattes av systemet for videreutdanning ut over dagens ambisjonsnivå på lærere per år Dokument 8:145 S ( ) 2. Seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen. Dokument 8:61 S ( ) 3. En forpliktende opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-systemet Dokument 8:65 S ( ) 4. Etablering av en ordning med kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering Dokument 8:69 S ( )

4 5. Oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter. Bl.a. gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent og utarbeide en mer fleksibel innretning av regelverket for sykestipend. Dokument 8:86 S ( ) 6. Et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse Dokument 8:87 S ( ) 7. Flere sentre for fremragende utdanning. Dokument 8:133 S ( ) Miljø og klima 8. Forsterket innsats for å løse togkrisen på Østlandet, bl.a. ny sporkapasitet gjennom Oslo i øst-vest-forbindelsen slik at dette kan stå ferdig senest innen en tiårsperiode. Dokument 8:54 S ( ) 9. Tiltak for å øke bruken av el-biler. Bl.a. fjerne moms på leasing av elbiler Dokument 8:112 S ( ) 10. Styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene. Bl.a. etablere en ordning med prosjektstøtte til kommunene for å følge opp nasjonale mål på miljøområdet Dokument 8:114 S ( ) 11. Styrke satsingen på forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til bruk av jord- og sjøkabel. Dokument 8:1 S ( ) 12. Tilrettelegging for energiproduserende bygg i Norge. Bl.a. gjøre det slik at støtten til energieffektive bygninger også omfatter private husholdninger. Dokument 8:82 S ( ) Næringsliv/småbedrifter 13. Etablering av et eget Regelråd for å få ned næringslivets kostnader ved skjemaveldet. Dokument 8:61 S ( ) 14. En helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonforetak/selvstendig næringsdrivende Dokument 8:85 S ( ) 15. Fastsette et mål om 25 prosent reduksjon i næringslivets administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde Dokument 8:174 S ( ) 16. Vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial. Dokument 8:47 S ( ) 17. Heving av beløpsgrenser for en årlig oppgavetermin ved lav omsetning i mvaregelverket. Dokument 8:102 L ( ) Velferd

5 18. En bedre rusbehandling. Bl.a. innføre en modell som sikrer at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning Dokument 8:56 S ( ) 19. Et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet Dokument 8:172 LS ( ) 20. Øke kompetansen i barnevernet. Bl.a. heve kvaliteten i sosionom- og barnvernspedagogutdanningen. Dokument 8:85 S ( ) 21. Umiddelbar oppfølging av tiltakene for bekjempelse av voldtekt slik skissert i NOU 2008:4 (Voldtektsutvalget) Dokument 8:12 S ( ) 22. Overgangsordninger for studenter som blir gravide rett etter fullført utdannelse. Dokument 8:28 S ( ) 23. Lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene. Bl.a. opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til distriktspsykiatrisk senter (DPS) slik at innleggelser kan skje tidlig, før det blir behov for tvangsbruk. Dokument 8:46 S ( ) 24. Tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge. Bl.a. øke kjønnsbalansen i akademia, styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter, bedre utdanning av helsesøstre og styrke skolehelsetjenesten og etablere Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold. Dokument 8:69 S ( ) Andre viktige områder 25. Innføre en gaveforsterkningsordning for norske museer Dokument 8:161 S ( ) 26. Større handlingsrom og forutsigbarhet for barne- og ungdomsfrivilligheten. Bl.a. forenkle og avbyråkratisere momskompensasjonsordningen, samt sikre tilfredsstillende opptrapping av denne. Dokument 8:58 S ( ) 27. Opprette en gjeldsordning etter den britiske modellen the Consumer Credit Counselling Service (CCCS) Dokument 8:70 S ( ) 28. Hurtigbehandling av søknaden om asyl fra kriminelle asylsøkere. Dokument 8:90 S ( ) 29. En helhetlig gjennomgang av de ulike ombudene. Dokument 8:127 S ( ) 30. Styrke offentlighetsprinsippet i forvaltningen Dokument 8:6 L ( ) For øvrig er 18 forslag enstemmig vedtatt vedlagt protokollen, mens 6 forslag er avvist av alle de andre partiene. De øvrige forslagene har fått støtte fra et eller flere av de andre opposisjonspartiene.

6 Det vises til vedlagt liste for samtlige av Venstres representantforslag i perioden. --- Venstres representanter har stått som forslagsstiller på følgende antall representantforslag i perioden. Borghild Tenden: 92 forslag totalt (65 egne, 27 felles) Trine Skei Grande: 90 forslag totalt (72 egne, 18 felles) Abid Q. Raja (vara for Tenden): 9 forslag totalt (7 egne, 2 felles) Ola Elvestuen (vara for Grande): 2 forslag totalt (egne)

7 REPRESENTANTFORSLAG FRA VENSTRE I STORTINGSPERIODEN I: EGNE REPRESENTANTFORSLAG Dokument 8:1 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om en opptrapping av norsk klimapolitikk før klimatoppmøtet i København Dokument 8:2 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om en tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn [Forslaget vedlegges protokollen. Frp og KrF stemte for.] Dokument 8:3 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge Dokument 8:54 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om forsterket innsats for å løse togkrisen på Østlandet 1. Stortinget ber Regjeringen klargjøre for NSB og Jernbaneverket det ansvaret de har overfor kundene for å håndtere og korrigere avvik i togtrafikken, og sørge for at det ved eventuelle avvik settes opp tilstrekkelig med for eksempel busser. Støttes av Frp, Høyre og KrF. 2. Stortinget ber Regjeringen legge fram en handlingsplan for oppgradering av strekningene Oslo Lillestrøm/Ski/Asker til en standard på linje med Gardermobanen, senest innen en femårsperiode. Ingen støtte. 3. Stortinget ber Regjeringen igangsette arbeidet med ny sporkapasitet gjennom Oslo i øst-vest-forbindelsen slik at dette kan stå ferdig senest innen en tiårsperiode. Støttes av Frp, Høyre og KrF. Dokument 8:56 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en bedre rusbehandling 1. Stortinget ber regjeringen styrke bruken av kompetanse og praktiske tiltak som bygger relasjoner innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og stimulere til mer individuell oppfølging innen rusomsorgen. Ingen støtte. 2. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at helsetjeneste innen rusfeltet blir tellende for leger til å skaffe seg spesialistkompetanse. Støttes av Frp. Frp 3. Stortinget ber regjeringen innføre en modell som sikrer at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning. Støttes av Frp, Høyre og KrF.

8 4. Stortinget ber regjeringen legge til rette for et forsøksprosjekt hvor fastleger med spesiell kompetanse og interesse for ruspasienter kan gis anledning til å dele ut gratis egnet medikamentell behandling (tilsvarende Subutex, Subuxone eller lignende). Prosjektet skal overvåkes av Helsetilsynet og evalueres etter to år. Støttes av Frp. Dokument 8:61 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om etablering av et eget regelråd Dokument 8:63 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en ny velferdsreform Dokument 8:85 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak Dokument 8:111 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en fellesnordisk imamutdannelse [Forslaget avvist (samtlige partier).] Dokument 8:112 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om tiltak for å øke bruken av elbiler 1. Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, opprette en tilskuddsordning for å stimulere til økt bruk av elbiler i offentlig flåtedrift. Ingen støtte. 2. Stortinget ber regjeringen fjerne moms på leasing av elbiler i forbindelse med revidert statsbudsjett for Støttes av Frp, Høyre og KrF. Dokument 8:113 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om et bedre kollektivtilbud i byområdene med hyppigere avganger og lavere takster [Forslaget vedlegges protokollen. H og KrF stemte for.] Dokument 8:114 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene Dokument 8:123 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om å tillate salg av lokalprodusert alkohol direkte fra produsent og å tillate omtale av alkoholholdige produkter på produsentenes nettsider [Forslaget avvist. Frp stemte for.]

9 Dokument 8:145 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å øke den statlige finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere. 1. Stortinget ber regjeringen om å øke den statlige andelen av finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere i en overgangsperiode, slik at man på denne måten får systemet for videreutdanning til reelt sett å fungere. Støttes av Frp og KrF 2. Stortinget ber regjeringen om nødvendig å reversere tidligere beslutninger om blant annet timetallsutvidelser og lovpålagt utdeling av frukt og grønt for å finansiere en økt satsing på videreutdanning av lærere. Støttes av KrF 3. Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende opptrappingsplan for hvordan man kan øke antallet lærere som omfattes av systemet for videreutdanning ut over dagens ambisjonsnivå på lærere per år.» Støttes av Frp, Høyre og KrF. Dokument 8:161 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å innføre en gaveforsterkningsordning for norske museer Dokument 8:172 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet Endring av arbeidsmiljøloven 2-4 Dokument 8:173 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om tiltak for å styrke beredskapen ved uhell knyttet til oljeboring og -produksjon på store havdyp [Forslaget avvist. KrF stemte for.] Dokument 8:174 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om snarest å fastsette et mål om 25 prosent reduksjon i næringslivets administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde innen Dokument 8:1 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i energiloven med tilhørende forskrifter og retningslinjer som åpner for økt bruk av jord- eller sjøkabel ved bygging av kraftledninger i verdifulle naturlandskap for bedre å ivareta miljøhensyn. Ingen støtte.

10 2. Stortinget ber regjeringen, som eier av Statnett SF, sørge for at selskapet utsetter oppstart av anleggsarbeidet i allerede vedtatte utbygginger av luftledninger i verdifulle naturlandskap, slik at disse kan vurderes på nytt etter det nye regelverket. Ingen støtte. 3. Stortinget ber regjeringen styrke satsingen på forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til bruk av jord- og sjøkabel.» Støttes av Frp, Høyre og KrF. Dokument 8:4 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om trasévalg og teknologiske løsninger for kraftlinjen på strekningen Ørskog Fardal [Forslaget vedlegges protokollen. Høyre og KrF stemte for.] Dokument 8:5 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å innføre en panteordning for miljøfarlig avfall [Forslaget vedlegges protokollen. KrF stemte for.] Dokument 8:6 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om mer forutsigbarhet og mindre byråkratisk adopsjonsprosess Dokument 8:47 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial. Dokument 8:58 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om tiltak for å sikre større handlingsrom og forutsigbarhet for barne- og ungdomsfrivilligheten Dokument 8:61 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen Dokument 8:63 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer) [Forslaget vedlegges protokollen. Frp stemte for.] Dokument 8:69 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten lovlig opphold. Dokument 8:70 S ( )

11 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om å opprette en gjeldsordning etter den britiske modellen the Consumer Credit Counselling Service (CCCS) Dokument 8:82 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om tilrettelegging for energiproduserende bygg i Norge Dokument 8:83 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om intercitytog på Østlandet Dokument 8:85 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å øke kompetansen i barnevernet 1. Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å heve kvaliteten i sosionom- og barnvernspedagogutdanningen. Støttes av Frp, Høyre og KrF 2. Stortinget ber regjeringen innføre en kompetansepott for barnevernets førstelinjetjeneste som det kan søkes penger fra til kompetansehevende kurs og videreutdanning. Støttes av KrF 3. Stortinget ber regjeringen stanse fagflukten fra kommunaltjenesten til statlig nivå gjennom å samordne lønnsnivået mellom statlig og kommunalt barnevern. Ingen støtte 4. Stortinget ber regjeringen lage incentiver for et mer lønnsdifferensiert system som også motiverer flere med høyere utdanning, som psykologer, jurister, spesialpedagoger og sosionomer og barnevernspedagoger med tilleggsutdanning, til å arbeide i barnevernet. Ingen støtte 5. Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre og konkretisere overfor barnevernet hva en melding og undersøkelse etter lov om barneverntjenester 4-2 og 4-3 skal inneholde. Støttes av Frp, Høyre og KrF. Dokument 8:86 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om Preikestolen nasjonalpark Dokument 8:87 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å revidere Grunnloven [Forslaget avvist (samtlige partier).] Dokument 8:90 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om hurtigbehandling av søknaden om asyl fra kriminelle asylsøkere. Dokument 8:94 S ( )

12 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å opprette et offentlig register over trafikkskoletilbudene i landet Dokument 8:102 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om lov om endring i merverdiavgiftsloven (endring av beløpsgrenser i 15-3 for oppgavetermin ved lav omsetning) Dokument 8:103 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om gjennomføring av domstolskontroll ved uthenting av trafikkdata, samt styrking av politiets ressurser til å bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy. Endringer i ekomloven Dokument 8:108 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Ola Elvestuen om å etablere et Wergeland-senter i Grotten før grunnlovsjubileet i 2014 [Forslaget avvist (Frp stemte for).] Dokument 8:127 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en helhetlig gjennomgang av de ulike ombudene Dokument 8:138 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om endring av regelverket for yrkesskadeforsikring [Forslaget avvist (samtlige partier).] Dokument 8:139 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp Ansvarsreformen for å bedre livssituasjonen til psykisk utviklingshemmede Dokument 8:141 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om en ny grønn skattekommisjon [Forslaget avvist (Høyre og KrF stemte for).] Dokument 8:12 S ( )

13 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om umiddelbar oppfølging av tiltakene for bekjempelse av voldtekt slik skissert i NOU 2008:4 (Voldtektsutvalget) Dokument 8:13 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en regularisering av papirløse innvandrere i Norge [Forslaget vedlegges protokollen. KrF stemte for.] Dokument 8:46 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en gjennomgang av forskrifter tilhørende plan- og bygningsloven, med sikte på å gjøre det enklere å leie ut del av egen bolig Dokument 8:50 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om endringer i utlendingsregelverket for å få mer rettferdige familiegjenforeningsregler Dokument 8:51 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en gjennomgang av sjablongreglene for beskatning av fri telefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Dokument 8:61 S ( ) Representantforslag fra fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om klimatiltak i Norge Dokument 8:65 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om en forpliktende opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-systemet Dokument 8:69 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentant Borghild Tenden om etablering av en ordning med kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering Dokument 8:78 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen om en kapitalreform for økt innovasjon og entreprenørskap [Forslaget avvist (Frp stemte for).] Dokument 8:81 S ( )

14 Representantforslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om reduksjon av Statens pensjonsfond utlands investeringer i selskaper som ødelegger tropisk skog [Forslaget avvist (KrF stemte for).] Dokument 8:84 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om å endre Stortingets forretningsorden 53 Spørretime Dokument 8:86 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter Dokument 8:87 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse Dokument 8:103 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om stipendordning for unge kulturtalenter [Forslaget vedlegges protokollen. Høyre og KrF stemte for.] Dokument 8:104 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om likebehandling av kompetansesentre for rytmisk musikk 1. Stortinget ber regjeringen utarbeide kriterier for statlig støtte til samtlige regionale kompetansesentre for rytmisk musikk med bakgrunn i de eksisterende kompetansesentrene. Støttes av Frp 2. Stortinget ber regjeringen sikre likebehandling av de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk i statsbudsjettet for Støttes av Frp og H. Dokument 8:111 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om etablering av en treårig profesjonsutdanning i karriereveiledning [Forslaget avvist (Høyre stemte for).] Dokument 8:122 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om samordning av lovverket for kultursektoren og presisering av kunstnerisk frihet 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag med supplerende lovformuleringer til en kulturlov som på en bedre måte ser kulturtiltak i sammenheng gjennom en forenkling og samling av dagens oppstykkede regelverk på feltet, og samtidig konkretisere de statlige kulturforpliktelsene. Støttes av Frp 2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag med supplerende lovformuleringer til kulturloven som presiserer institusjonenes og kunstnernes kunstneriske frihet. Støttes av Frp og H.

15 Dokument 8:133 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om flere sentre for fremragende utdanning. Dokument 8:141 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om flere muligheter for opptak til høyere utdanning [Forslaget støttes av KrF] Dokument 8:6 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om -endring i offentleglova for å styrke offentlighetsprinsippet i forvaltningen Dokument 8:9 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om omfordeling av barnetrygden [Forslaget avvist (aller partier).] Dokument 8:27 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om å øke antallet undervisningspersonell med doktorgrad og sikre flere karriereveier i skolen. [Forslaget vedlegges protokollen (alle partier). KrF støtter ett av forslagene.] Dokument 8:28 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om overgangsordninger for studenter som blir gravide rett etter fullført utdannelse. Dokument 8:29 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om en helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan. Dokument 8:35 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja [Forslaget avvist (aller partier).] Dokument 8:41 S ( )

16 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å effektivisere arbeidsinnvandringen til Norge gjennom enklere regler, bedre rutiner og raskere saksbehandling Dokument 8:46 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene. 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke tilskuddsordningene slik at flere psykologer ansettes i kommunene. Støttes av H og KrF. 2. Stortinget ber regjeringen gjenoppta og styrke opptrappingsplanen for psykisk helse. Støttes av Frp og KrF. 3. Stortinget ber regjeringen opprettholde tilbudet i spesialisthelsetjenesten i en overgangsperiode, samtidig som kommunene sikres tid og ressurser til å få bygget opp egen kompetanse. Støttes av Frp og KrF. 4. Stortinget ber regjeringen gjennomføre ulike pilotprosjekter innen psykisk helsevern før kommunene får tilført nye oppgaver i en fremtidig utvidelse av samhandlingsreformen. Støttes av Frp, H og KrF. 5. Stortinget ber regjeringen opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til distriktspsykiatrisk senter (DPS) slik at innleggelser kan skje tidlig, før det blir behov for tvangsbruk. Støttes av Frp, H og KrF. 6. Stortinget ber regjeringen styrke forskningsinnsatsen innen psykisk helse og utvikle flere gode forebyggingsmetoder. Støttes av KrF. 7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en opptrappingsplan for familievernet. Ingen støtte. 8. Stortinget ber regjeringen øke satsingen på informasjon om psykisk sykdom til befolkningen. Støttes av Frp, H og KrF. 9. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en nasjonal opptrapping for helsestasjonene. Støttes av Frp og KrF. 10. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke skolehelsetjenesten gjennom en opptrapping av minimum nye helsesøstre i skolen. Ingen støtte. 11. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke tilskuddsordningene til ambulerende psykisk helseteam. Støttes av KrF. Dokument 8:65 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv forslag om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. 1. Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av arbeidsmiljøloven og fremme forslag som gjør arbeidsmiljøloven mer tidsriktig, enklere, mer fleksibel og som i størst mulig grad likebehandler alle virksomheter og ansettelsesforhold. Støttes av H. 2. Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med sikte på å fremme forslag om endringer i lovreglene for å likestille midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. Støttes av H og KrF. 3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven 14-9 slik at det gis en generell adgang til midlertidige ansettelser i inntil 12 måneder, men at maksimal varighet samtidig reduseres fra dagens 4 til 2 år ( 14-9 femte ledd) og at det presiseres i loven at arbeidsgiver ikke kan bytte ut en arbeidstaker ved å ansette en ny arbeidstaker for å utføre det samme arbeidet etter midlertidighetens utløp. Støttes av Marit Nybakk. 4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forenkle og endre arbeidsmiljøloven 10-5 slik at reglene om

2012-2013. DOK 8:12 S (2012-2013) Om endring i foreldrepermisjonsordningen

2012-2013. DOK 8:12 S (2012-2013) Om endring i foreldrepermisjonsordningen En utredning gjennomført av Wenche Irene Thomsen ved LOs Forhandlings- og HMS-avdeling. Revidert 28.06.2013 Representantforslag Forslaget Innholdet For Mot Votering/vedtak i Stortinget 2012-2013 DOK 8:12

Detaljer

Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1816 1. 30. september 2010 Innhold Spørsmål Side 1651. Fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn, vedr. statusen

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 901 1050 23. februar 14. mars 2012 Innhold Spørsmål 901. Fra stortingsrepresentant André Oktay Dahl, vedr. effektivisering

Detaljer

Dokument nr. 15:1. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009

Dokument nr. 15:1. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009 Dokument nr. 15:1 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009 Dokument nr. 15:1 (2009-2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 826 990 11. mars 8. april 2010 Innhold Spørsmål 826. Fra stortingsrepresentant Solveig Horne, vedr. Solasplitten,

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Målet med dette notatet er å se hva som kan bli viktige temaer i valgkampen med utgangspunkt i partienes forslag

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 200 2. 29. oktober 2010 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Knut Arild Hareide, vedr. fotgjengeroverganger,

Detaljer

Dokument nr. 15:3 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:3 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:3 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 401 600 30. november 20. desember 2010 Innhold Spørsmål 401. Fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik, vedr. frihandelsavtalen

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 151 300 27. oktober 22. november 2011 Innhold Spørsmål 151. Fra stortingsrepresentant Anders B. Werp, vedr. budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 21. mars Dagsorden 2743 Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 63): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om en helhetlig

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Dokument nr. 15:4 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:4 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:4 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 451 600 12. desember 2011 10. januar 2012 Innhold Spørsmål 451. Fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen, vedr.

Detaljer

Dokument nr. 15:8 (2007 2008) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:8 (2007 2008) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:8 (2007 2008) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1230-1468 4. juni - 1. september 2008 Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:8 (2007-2008) Spørsmål

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 2652 24. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 24. februar 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 150 1. 27. oktober 2011 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide, vedr. Fiskekvoter, besvart

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 950-1119 25. mars - 4. mai 2009 Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1460 1615 17. august 30. september 2009 Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER

Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER HVA PARTIENE HAR GJORT OG/ELLER MENT I ARBEIDSLIVS- SPØRSMÅL En utredning gjennomført av LOs juridiske avdeling Advokat Anne-Lise H. Rolland Arbeidsdokument 24.05.2013 Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER

Detaljer