Innholdsfortegnelse. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Forord"

Transkript

1 b-.

2 Forord Forestia Kvamutgir årlig en redegimelse for bedriftens miljmessige forhold. Forestia Kvam har vært sertifisert iht. standard for miljøstyring NS-EN IS , med gyldig sertifikat siden EMAS er en forkortelse for Eco Management and Audit 1 Scheme. På norsk betyr dette iiljestyings- og I. miljørevisjonsordning. m ene er et 'verktw' for å sikre kvaliteten i organisasjonens håndtering av miljøsaker. ' '. 1 Bedrifter som er sertifisert iht. EMAS blir skrevet inn i et, ', internasjonalt register over bedrifter som oppfyller definerte laav til miljøsying og miljørevisjon. I /t I-.. L Bedriften vil årlig utgi en miljøredegimelse for på den måten giøre rede for bedriftens miljmessige sider. IS er et miljøstyringssystem på lik linje med IS som handler om kvalitetsstying. At Forestia Kvam er sertifisert innen disse systemene betyr: - At bedriften har bygget opp og følger miljøstyringssystemer. At bedriften forhedrer seg kontinuerlig giennom mål og handlingsplaner. At bedriften jobber systematisk og målbevisst for å bedre det ytre miljøet, og at det er systerncr som håndterer eventuelle awik. - At bedriften overholder de miljøkrav og retningslinjer som offentlige myndigheter stiller bedriften. - At bedriftens system, og viljen til å etterleve systemet, blir kontroller? og godkjent av Det Norske Veritas Certification AS. Denne miljøredegjørelsen for 2007 er kontrollert og godkjent av DetNorske Veritas Certification AS, som er akkreditert miijøkontroller iht. kravene i EMAS. Miljøredegjørelsen er oversendt til Brmmnysundregisteret for registrering. Innholdsfortegnelse Knut Brandmd Fabrikksjef Forestia AS Kvam 1. INNLEDNING 2 BESKRIVELSE AV BEDRIFTENS AKTIVITETER 3 MIWØFORHOLD OG UTSLIPP 4 HELSE, MILJ0 OG SIKKERHET 5 ADMiNISTRATIVT 6 DISTRIBUSJONSLISTE 7 ORDFORKLARING

3 1 Innledning 1.1 Bakgmnn for denne miljeredegjerelsen Miljsredegjsrelsen er utarbeidet med bakgrunn i fonirensningslovens 5 52c, EMAS-ordningen (Eco Management and Audit Scheme). Miljmdegjmelsen beskriver bedriftens miljsforhold og er tilgjengelig for alle interesserte parter. Det er Forestia AS sitt mske å vise åpenhet om miljespørsmål. Neste miljmedegjerelse skal foreligge innen mars Kravsettere Fylkesmannen gir utslippstillatelser og fastsetter grenser hjemlet i blant annet Forurensningsloven og Internkontrollforskriften. Forestia Kvam har pålagt seg mer omfattende krav til beskyttelse av miljeet enn det som kreves av Fylkesmannen. Dene oppnås ved EMAS registrering i Brmnoysundregistrene og sertifisering etter NS-EN IS (miljest~ngssystem). Bedriften er også sertifisert ener havene i NS-EN IS (kvalitetsstyring), 1.3 Utslippstillatelse Vann Bedriften har tillatelse til å slippe ut inntil 10 m3 kjslevann per time. Kjslevannet er noe oppvarmet ved utslipp til Lågen, men ansees for ikke å være skadelig for miljeet Luft Utslipp til luft fra fabrikken er regulert gjennom bedriftens utslippstillatelse. Fabrikken har begrensninger på stm fra tørking og filtrerllig, og på svoveldioksid og sot fra brenning av olje. De enkelte grensene er angin sammen med utslippstallene for 2006 og 2007 i kapittel Stey Det skal arbeides for at en skal tilfredsstille retningslinjer gin av SFT på utslipp av stoy. Disse retningslinjene er gjengitt i tabell 3.4.1, sammen med siste måleresultatene av stoy mot Ytre Milje Produksjonsvolum Bedriften har en utslippstillatelse tilsvarende en årlig produksjon på m3 sponplater, gjeldende fra Avfall Alt avfallet ved bedriften blir sortert og plassert på egne oppstillingsplasser på bedriften fm levering til godkjent mottak. Bedriften har et eget program for å redusere avfallsmengden.

4 2 Beskrivelse av bedriftens aktiviteter 2.1 Foretaksbeskrivelse Sponplatefabrikken på Kvam ble bygget i 1967 med produksjonsoppstart våren Fabrikken har en kapasitet ved kontinuerlig 5-skifts drift pl ca m3 sponplater på årsbasis med dagens utstyr. Forestia Kvam er Norges minste sponplatefabrikk, men produserer et vidt spekter av plateprodukter. Kvalitetene spenner fra standardplater for innendørs bmk, til Eksha- og Eliteplater som tåler fukt og hnye belastninger. Fabrikken egner seg til spesialproduksjon både med hensyn pl ulike typer råvirke, flis og limblandinger, og med hensyn på tykkelse og format. Fabrikken eksporterer ca. 23 % ( m3) av produksjonen, hovedsakelig innen Norden. Tomteområdet er pl 68 dekar, beliggende mellom NSB og Lågen. Bebygget areal er 8000 m'. Resten av tomteområdet benyttes til lagerplass for m e r og flis, parkeringsplass og hansportveier. 2.2 Prosessbeskrivelse ~nyken jiu arkonlegget besfrir i sior grodov x,oiriidomp Maskinutrustningen er i hovedsak plassert inne i fabrikkhallen, med unntak av tørkeanlegget, sykloner, siloer og m som står på bakken eller på fabrikktaket. Produksjonsforlopet starter med sponfremstilling ved hjelp av flishugger og sponmeller. Deretter tørkes spon til onsket fuktinnhold. Dette er en relativt energikrevende prosess, og tørken har en kapasitet på fordamping av 3500 kg vandtime. Deretter sorteres de ulike sponfraksjonene etter størrelse, og belimes før de shøs ut til en matte på et stålbånd. Matten blir til en sponplate ved bykk og tempemhir i sponplatepressa, som har et format på 125 x 1250 cm. Etter pressing blir platen delt opp til ønsket format og pusset for å få riktig tykkelse og overtiate. I tillegg til primærlinjen er det en linje for oppdeling og profilering av plater til gulv, vegg og tak. Videre er det en produksjonslmje for slissegulv, som er en gulvplate med lydreduserende egenskaper, samt en linje for Thermogulv, som brukes ved legging av vannbåren varme. Pussemoskinoperolrir Lms Roger Steen og vedlikeholdsleder Roa Rden vedpussem(~sk'm I

5 ~.~ ~ ~~ ~~ 2.3 Ressursregnskap 2005,2006 og 2007 Produksjonen av sponplater i 2005 var på m3. I 2006 var produksjonen på m3. I2007 var produksjonen på m3. Forbruk av råstoff for de siste 3 årene er gin i tabellen nedenfor. ~~ ---- ~---~ irke.,:-a Sm~re- og hydraulil ~ 1 Hjeipesiofikr ei i ho~edsak voksemulsjon og herdesalt. 2 1>ct bcnyitcs lett Sringsoijc med lavt svovelinnhold. 3 Riocnergi kommer +a brenning av pussesmv og finandelni av spa" som tas ut ener tmking. Tallet er basert p& brenning av 2073 tonn i 2005,2006 og 2022 tann i Pr. 31, har vi 750 liter spillolje som ikke er levert og stbp8 lager. Avvik mellom forbmkl og levert olje og spillolje p& lager er 468 liter rom i all hovedsak skyldes lekkasje og fordampning p& pnsse. Mnigdni ble sugd opp med flis og levert Forestia Br.foss som energi. Råstofforbruk (virke)

6 3 Miljoforhold og utslipp 3.1 Utslipp til vann Sammensetning Sponplateproduksjon er en t m prosess uten direkte utslipp til vann. Diverse mindre sel og vaskevann fanges opp i et eget system slik at det ikke slippes ut i Lågen, og bmkes siden opp i prosessen. En del prosessutstyr drives med en oljebeholdig vannlesning i et lukket system. Lekkasjer fra slikt utstyr leveres godkjent mottaker for farlig avfall. Til avkjoling av en del produksjonsutstyr benyttes kjelevann. Kjelevannet går i et lukket system, og slippes ut like rent som det kom inn. Kjolevannet blir noen grader oppvarmet (3-4 C). Vannet ledes via bedriftens utslippsledning til Lågens Kloakk ledes til kommunalt nett. Utslippsmengder til Lilgen iipp - ~...- l Rciisct vann fm renseanlegg ~- ~- -, Meng der (m3//år), amndede p zov s <i bou X o 0 Kjelevannet slippes ut i Lågens hovedlep. Temperaturhevingen i kjolevannet er såpass beskjeden, at dette antas ikke å ha noen betydning for dyre- og planteliv i elva Uhellsutslipp Det forekom ikke uhellsutslipp til vann i Infisert vann For å sikre mot ufomtsette utslipp av vann som kan være forurenset, er avlwp fra vaskehall sperret. Ved oljesol eller andre uhell i vaskehall og nærliggende områder er det sommeren 2007 montert oljeutskiller som hindrer oljeutslipp til nmmiljnet.

7 3.2 Utslipp til luft Sammensetning l utslippsmengder Utslipp til luft stammer i hovedsak fra spontørke, sykloner og filtre. Sykloner og filtre slipper ut fint trestm. Utslippet fra spontørken er mer sammensatt. Hovedkomponenten er vanndamp, som synes svært godt over dalen. Videre inneholder utslippet fra tmken trestw, fordampet harpiks (kvae), og forbrenningsgassene CO2 og S02,. Mindre mengder CO er også med i utslippene h sponterken. Harpiks fngis fra trevirket når det blir oppvarmet. Dette vil være synlig som "blårqk'' etter at dampen har løst seg opp på tørre vame dager. Konsesjonsbelagte utslipp til luit I Y~LYE Iiigenseitpåfoh~iwihes~k ffer i rorntal~> med Arnt Bova Sanden -. wjg li. I Miljeeffekt Harpiks som frigjeres ved tmking av tre er opphav til en del lukt, men det er ikke kjent at det i de aktuelle konsentrasjoner har negative helsemessige effekter. Det er ikke mottatt klager på lukt i de senere år. For å begrense 6igivelsen av harpiks har bedriften frivillig lagt restriksjoner på drift av spontørka. Stirvutslippet fra spontørka og andre sykloner i prosessen medfører ved normal drift ingen forurensning av betydning for omgivelsene Spontanutslipp Det har i Iqet av året forekommet mindre spontanutslipp av flis fra sykloner og filter på fabrikktak. Disse utslippene har begrenset seg til nedfall av flis på bedriftens eget område og har vært stoppet raskt. Det er utarbeidet egen instruks for inspeksjon og rengjming av enkelte sluser for å forebygge utslipp av flis. Ir~diirti-ii~enirive/.ii~ Innsotdeder Henry Meldal dir-$erei- rim Iroppc,i Renseanlegg Avgassene fra spontørka blir renset i en syklon, som skiller ut faste partikler fra gassen. Damp, fint stev og avgasser blir ikke utskilt. Utslipp av fast stoff i avgassene fra syklonen blir årlig målt ved stabil, representativ drift. Resultatet er gitt i tabell i kapittel

8 3.3 Avfall Sammensetning og behandling Fabrikken har ulike avfallskategorier. De ulike avfallstypene lagres og behandles ulikt ut i fra hvilken avfallstype det er snakk om. Bedriften har utpekt ansvarlige som ser til at oppbevaring og videre behandling skjer forslaifkmessig. Avfallet fordeles ferdig sortert ut til ulike mottakere. Ilo\,eddelen av avfallet fra sponplateproduksjon besk av flis, bark, og limrester. Trematenalet som er frin for jord og stein blir transponen til søsterbednften p6 Braskereidfoss hvor det hlir hmkt til brensel. Det resterende blir deponert på godkjent kommunalt deponi Grovavfall..,.,,......,."" Platckapp i Flis og har Grovavfall n Miljø Total mengde grovavfall " fi m "..,.. ~, 2066'~' I., 2007 m I 1572 Containere og tom-emballasje fra kjemikalieleveranser blir i hovedsak returnert til leverandm Produksjonen skaper i seg selv ikke farlig avfall. Imidlertid krever spillolje, oijefilh.e, brukte blybatteri, lysstoffvar, og annet farlig avfall spesiell behandling. Slikt avfall leveres til godkjente mottakere. Nedenfor er et oppsett over farlig avfall som ble levert i 2005,2006 og ,..., ~.,,,..., Farlig avfall ' ' 2007' ' " k b kg Motiager Spillolje, oljeholdig avfall og oljefilter 4400 kg 4209 kg 6182 kg Thorvaldsens transport Organiske lesemidler uten halogener (toluen) 100 kg *O kg *O 11 Batteri Tomemballasje, lysrm, glass etc I l00 kg l I lev, *360 1 pall lysrør O 1 0 Norddalen Miljn US I I I I I * Levering av 360 annaturer med PCB-holdige kondensatorer levert Oppland Elektro-Gjenvinning på Gjøvik. * Formaldehydprmer har vært kjørt på Braskereidfoss og Dynea, og derfor har ikke Kvam levering av brukt toluen. * Pr har vi 750 liter spillolje på lager som ikke er levert i Fremtidige tiltak En størst mulig andel av det trebaserte avfallet vil fortsatt bli transportert til sesterbedriften på Braskereidfoss, hvor det kan benymer til brensel i bedriftens forhrenningsanlegg. Bedriften har som msi å få redusert avfallsmengden, og jobber målbevisst med dette O kg 11 -

9 3.4 Stoy Status På fabrikkområdet utfmes det mange operasjoner som avgir stq. Dette gjelder både stasjonæit utstyr som flishogger, sykloner etc, men også hjullaster og vogntog. For å redusere belastningen for naboer har bedriften selv lagt begrensninger på bruk av særlig stsyende utstyr. På tross av gjennodmte tiltak ligger bedriftens striynivå litt i overkant av de verdier i retningslinjer gitt av myndighetene. Retningslinjene angir anbefalt grense for stcaynivå ved nærmeste boligområde. Pålagt måling ble utfmt i og Stqnivået er konstant d~gnet rundt, derfor ingen målinger på kveld, natt samt sm- og helligdager Fremtidige tiltak Bedriften har som mål å nå de verdier gitt i retningslinjer for stwtslipp av SFT. Ved endringer av produksjonsutstyr er stq en viktig faktor som vil bli vurdert. St0ymålinger skal utf0res annet hvert år. Ref. Miljepolitikken til Forestia NS. 3.5 Energi Tmking av spon krever store mengder varmeenergi. Denne energien skaffes fra fyringsolje og brenning av stw fra produksjonsprosessen. Selve sponplatepressa kan varmes opp bide ved hjelp av elekhisitet og fyringsolje. Hvilken energibmer som velges avhenger 1.nrlins Kirsten Sveon blir god morrorr ovflrrap6 fohrikken. av pris. Ved ellers like betingelser skal elektrisitet foretrekkes. Energiforbruket for 2005,2006 og 2007 er gitt nedenfor. I Energikilde - ' I Forbkuk 200s rgnii1 I ~ofbik-%~i ' I Elektrisitet 12,93 GWh 11,93 GWh 13,09 GWh av stav fra produksjonen) Ca. 10,61 GWh Ca. 10,60 GWh Ca. 10,35 GWh

10 3.6 Råstoff Hovedråstoffet for sponplateproduksjon er sagflis, kutterspon og mndvirke. Sagflis og kutterspon kommer fra trelastproduksjon, og bedriften er på den måten en viktig foredler av sekundæxprodukter 6a trelastindusbien. Sagflis og kutterspon må lagres i bauger på tomta en viss tid fe1 det kan brukes i v rod uk si on en. Under denne lagringen skjer det en «modning» i'flisen som gier den bedre egnet til sponplateproduksjon. I tme perioder kan den merste flisa tmke. For å unngå sponflukt er det installert et vanningsanlegg for å holde haugene fuktige på toppen. Rundvirke lagres i ca. ett år fm det bmkes. Bortsett fra at dette krever stor lagringsplass, ansees det ikke for å ba noen spesiell negativ effekt på miljwet. Bilde til h#y,-e: l tillegg tilflis bmkes ogsd mhirke i pm<hrk.jon m sponplarer e P 3.7 Kjemikalier Produksjonen av sponplater felger mer eller mindre de i I samme oppskriftene hele tiden. Dette gjm at kjemikalier som regel bmkes opp uten at det blir rester som må behandles spesielt..l' I De viktigste kjemikaliene som benyttes er lim, voksemulsjon og herdesalt. Limet som benyttes for å holde sammen sponplaten er vannbasert, og er fremstilt fra urea og formaldehyd. For fuktbestandige plater benyttes noe melamin i tillegg. Disse bestandelene er tilnærmet fullstendig innreagert med hverandre fra limleverandmen. Dette gim at innholdet av Ett formaldehyd er så lavt at limet ikke er merkepliktig. Voksemulsjon brukes for å redusere sponplatenes evne til å ta opp vann, og består hovedsakelig av parafinvoks og vann. Herdesaltene som benyttes er hovedsakelig ammoniumsulfat, som også brukes til kunstgiedsel enkelte steder i verden. Herdesalt er nedvendig for at limet skal stivne og binde sammen sponplaten ved pressing. Mengder tilsatsmidler en har bakt er gitt i tabell i kap Kjemikalier som kan ha skadelig effekt på miljwet, men ikke benyttes i produksjonen, lagres innelåst slik at eventuelt spill eller lekkasjer samles opp fm det når sluk. 3.8 Olje Fabrikken har et godt utbygd system for å håndtere såvel ny som bmkt olje. Ny olje lagres på steder som er sikret mot at eventuell lekkasje skal komme til avlrap eller gmnn. Spillolje samles opp og leveres til godqent mottaker. Sponplatepressa drives hydraulisk, med en olje/vm-emulsjon (blanding) som hydraulikkvæske. Spill og lekkasjer fra dette systemet fanges opp i kum under presse og renses Transport I I..!.. i,.."-r. I.. De ferdige sponplatene blir transportert ut fra fabrikken med bil. Transport av råvarer og ferdig produkt er samordnet, slik at bilene e i størst mulig utstrekning har last både til og fra fabrikken. c. t 10

11 w - 4 Helse, Miije og Sikkerhet Helse og miljoarbeid "Forskrift om systematisk helse-, milje- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" er hjemlet i en lang rekke lover. Denne forskriften blir vanligvis bare kalt for Intemkontrollforskriften, og gjelder i praksis for alle virksomheter. HMS er blitt en iunarbeidet forkortelse for Helse Miljø og Sikkerhet Vernearbeid - Besak som rrfbrskrflsmersig kleddmed bes*rksvesr og hhlm Bedriften har i 2007 hatt 5 verneombud og ett hovedverneomhud. Bedriften har et eget arbeidsmiljwtvalg med representanter fra arheidstakemc og lcdclscn. Hcdriftcn er tilknyttet bedriftshelsetjenesten som er en fclles ticneste for flere bedrifter i reeionen. Det er bedriftens Icdelse og linieledelsens ansvar d aiennomfme HMS-arbeidet. ~ ved bedriften. Det er oppnevnt vemeleder med ansvar for det daglige HMS-arbeidet. Han er av arbeidsgiver satt til 8 folge opp at gjeldende lover og forskrifter hlir fulgt i arbeidet med HMS. Bedriften har også deltatt på felles samling av. - Sykefravm, og personskader hlir registrert hvert år. Det er vanlig å rapportere og sammenligne hyppighet av fravær og skader pr. million arbeidde timer. HI-/ull er antall skader med Jinvcerpr million arbeidede timer. H2-tall er antall skader totalt pr. million arbeidede limer. Hi-tall er antall tillgp til skaderpr million arbeidede timer. F-tall er antall dager medfraver, som fxge av skade, pr million arbeidede timer. 4.3 Handlingsplan for helse, miljo og sikkerhet (Hivis) 4.4 Sikkerhet, Arbeidsmiljmalget skal gjennomesre 4 mater i Iwet av året. Hver avdeling skal gjennomfrne 3 verneninder i Iopet av året, og en av disse skal gjennodmes sammen med bedriftshelsetjenesten med et forhåndsbestemt tema. Det blir tatt målinger 3 hvert år på konsentrasjonen av svevestev i inneklima. Måling vil bli utfml ved produksjonsforandringer som påvirker inneklimaet. klig risikovurdering av kjemiske stoffer som er hmkt ved bedriften. Formaldehydmålinger indre milje Forestia Kvam er indushivemepliktig i beredskapsklasse 2 med utvidet brannverntjeneste. Industrivemet er organisert med ledelse og innsatsgmpper, som er utstyrt og mes i henhold til "Bestemmelser og retningslinjer for indushivemepliktige bedrifter". Produksjon og lagerbygg er sikret med sprinkleranlegg og direkte varsling til brannvakten på Lillehammer. Det avholdes årlig melse i brannvern og livreddende f0rstehjelp etter oppsatt handlingsplan

12 5 Administrativt 5.1 Miljspolitikk FORESTIA A/S Forestia AS skal kjennetegnes av hsy standard når det gjelder alle miljnforhold, og arbeide kontinuerlig med forbedringer knyttet til selskapets virksomhet. Generelt Vi skal sikre at alle våre aktiviteter til enhver tid er i overensstemmelse med konsesjoner, lover og forskriiier. Vi skal ha et miljwstyringssystem som er sertifisert iht IS Våre ledere skal vektlegge miljwansvar på lik linje med andre lederoppgaver. Det skal utarbeides årlige handlingsplaner med konkrete forbedtingsmål. Vi skal vise åpenhet i miljespmsmål, og utgi Mig miljmedegjwrelse (EMAS) Vi skal uhiyne og håndtere avfall på en miljmessig og nkonomisk forsvarlig måte Våre fabrikker skal bære preg av orden og ryddighet Råstoff m Vi skal gjennom foredling av sekundærprodukter fra annen skogindushi og skogen fylle en viktig rolle i en optimal utnyttelse av skogressursene Skogsertifisering skal fremmes gjennom å prioritere leveranderer som tilbyr sertifisert råstoff. Leverandwrer som kjennetegnes av høy standard når det gjelder alle miljøforhold skal prioritereres. Energi Produkter Ansatte m - Produkter m Vi skal arbeide aktivt for å redusere vårt forbruk av vann og energi Reduksjonen skal skje innenfor en bedriftsekonomisk ramme gjennom konkrete målsettinger og oppfelging av vårt forbruk Våre produkter skal tilfredsstille kravene til det Nordiske Miljwmerket Svanen som i dag ikke er godkjent skal fjernes/erstattes innen 2010 Våre ansatte skal være kjent med våre miljiimål og -strategier. Nedvendig opplæring skal gis for å sikre at den enkelte forstår hvilke krav og forventninger den medfmer i arbeidet. Ytre Milja Stev Vi skal gjennom Wige utslippskarflegginger og handlingsplaner arbeide aktivt for å redusere våre smtslipp Stey Stwykartlegging skal utfares minimum annen hvert år. Årlige handlingsplaner skal gjennomfmes for å bringe støyemisjonen ned på retningslinje -nivå Utslipp til vann Vi skal ikke ha prosessutslipp til vannresipient.

13 5.2 Handlingsplan Ytre milje Arbeidet med å redusere miljebelastningen fra bedriften er en kontinuerlig prosess. For å lene dette arbeidet er det satt opp en handlingsplan med konkrete tiltak. De tiltak som her er satt opp er frivillige tiltak som bedriften vil gjennomfrne for å minske belastningen på miljeet. Dette er punkt som vil bli prioritert på handlingsplan Ytre milje 2008 Stweduserende tiltak mot bebyggelse etter stnymåling Overfmt fra 2007 Tak over lagringsplass spillolje for å hindre is og varm legger seg i oppsamlingsplass. Overfm fm 2007 Ferdigstille avtale med mottaker av jern og metall for å et bedre og ryddigere avfallsystem på dette området Tiltak for å redusere kjelevannforbruk på presse Andre tiltak vurderes fortlspende Gjennomferte tiltak i 2007: Startet arbeidet med tak over lagringsplass spillolje Montert oljeutskiller i vaskeball. Startet arbeidet med ny avtale på mottager av jern og metallsltrap 5.3 Miljestyringssystem Generelt Bedriften har systemer for å ivareta kvalitet, helse, milje og sikkerhet. Systemene skal oppfylle lmvene stilt i Intemkontrollforsknften, kvalitetssystem-standarden NS-EN IS0 9001, Miljestyiingssystem -standarden NS-EN IS og EMAS - forordningen.,domefk, prp& f Bedriften var, sammen med de andre sponplatefabrikkene i selskapet, den 'XP fente bygningsplateprodusenten i Norden som fikk Miljmerket Svanen.

14 5.3.2 Systemrevisjoner / stikkprevekontroll SFT har i&e vært på inspeksjon ved bedriften siden september Den gangen ble det registrert ett awik og fire anmerkninger som alle ble korrigert. Miljs og kvalitetssilaingssystemene ved bedriften revideres av eksternt kontrollorgan 1 gang per h. Denne kontrollen utfilres av Det Norske Veritas Certification AS. Interne revisjoner gjennomfrnes 1 gang pr. år av Forestia AS sine egne miljmevisorer. Under disse revisjonene kontrolleres det at bedriftens miljestynngssystem er tilfredsstillende, og at det fslges opp i praksis. Knut Brandrud Fabrikksjef Forestia AS, Kvam

15 6 Distribusjonsliste EMAS-registeret i Brmnraysund Miljwerndepartementet Statens fo~rensningstilsyn (SFT) Fylkesmannen i Oppland, Miljwernavdelingen Næringslivets Hovedorganisasjon, (NHO) Oppland Nord-Fron kommune Kvam Vel Kvam skole Forestia AS, Hovedkontor Lokalpresse Politiske organ, lokalt Underleverandmer Ansatte DNV Byggma ASA 7 Ordforklaring EMAS -forkortelse for Eco Management and Audit Scheme. På norsk: -miljsstyrings- og miljmvisjonsordning. - Et 'verkby' for å sikre kvaliteten i organisasjonens håndtering av miljssaker. Handlingsplan Ytre Milje - oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomfores i den kommende tid for å redusere bedriftens miljsbelastning. Miljestyringssystem - samling instrukser og prosedyrer som beskriver hvordan bedriften skal håndtere miljssaker. Miijerevisjon -kontroll av at bedriften tar hensyn til miljsfaktorer på en til'edsstillende bedriftens egen ledelse og av eksterne uavhengige kontrollorgan. måte. Gjennomfares både av NS-EN-IS intemasjonal standard for oppbygging av miljes~gssystem. Bygget på samme lest som IS0 9001, standarden for kvalitetsstyring. Syklon - traktformet prosessutsw som benyttes for å skille luft og faste partikler.

16 herde; Stikkord Forklaring Ammoniumsulfat ((NH4)2S04) er et vanlig - kunstgjødsel verden over. Kan bmkes som Blårnyk -~ p- i sponplatelim. Røyk som oppstår ved sterk oppvarming av tre. Røyken er hovedsakelig fordampet harpiks (kvae). DNV Det Norske Veritas, ble stiftet i 1864, og er en uavhengig stiftelse med bred internasjonal profil. DNV er akkreditert som sertifiseringsorgan for ulike sertifisenngstjenester i en rekke land, i tillegg til å være.-.-. EMAS.- akkreditert som miljøkonrollør. Eco Management and Audit Scheme. På norsk betyr dette miljøstyrings- og miljørevisjons-ordning. Dette er et "verktary" for å -.-p sikre kvaliteten i organisasjonens håndtering av miljøsaker. ENØK Energiøkonomisering: Tiltak for å hindre energisløsing, og for å Formaldehyd ~- utnytte energien best mulig. (HCHO) også kallet metanal, er det enkleste aldehydet som finnes, og er en fargeløs, bakteriedrepende, giftig gass med stikkende lukt. -.- Fomaldehyd brukes til fremstilling av plaststoffer og lim. GWh p.-p ~- Måleenhet for energimengde. Tilsvarer 1 million kilowattimer (kwh) Handlingsplan Ytre En oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres i den kommende. Miljn tid for å redusere bedriftens miljøbelastning. Herder Hovedsakelig ett av følgende ammoniumsalter: Ammoniumsulfat, ammoniumklond eller ammoniumnitrat. Kutterflis Høvelspon som kommer fra maskinell høvling (kuttere) av planker ved.... ~- sagbmk eller trevarefabrikker. Melamin Kjemisk stoff som består av karbon, nitrogen og hydrogen. Brukes til fremstilling av plaststoffer,. og - er en bestanddel i lim som brukes til fuktbestaniige plater. Miljarevisjon Kontroll av at bedriftens miljøstyringssystem. Gjemomfsres både av --- bedriftens egen ledelse og av et eksternt uavhengig kontrollorgan. Miljnstyringssystem Samling instrukser og prosedyrer som beskriver hvordan bedriften skal -. håndtere miljøsaker. - NS-EN IS En internasjonal standard for miljøstyring -p- NS-EN IS En internasjonal standard for kvalitetsstyring Rundvirke Hele (runde) tømmerstokker, som blir malt opp til flis SFT Statens Forurensingstilsyn - miljømyndighet som gir utslippstillatelser, fastsetter utslippsgrenser, og 0ve~åker at bedrifter følger de gjeldende lover og forskrifter. Syklon - Traktfomet prosessutstyr som brukes til å skille faste partikler fra luft. Tsrrflis Relativt tørr plankekapp som er blitt malt opp til flis. Urea Fikk navnet sitt fordi det er en av hovedkomponentene i urin Fremstilles syntetisk, og kan brukes som gjødsel. Dksem4sjon. som er finfordelt (dispergert) i vann ,-...

17

- Har målsettinger for forbedringer av det ytre miljs, og jobber systematisk og målbevisst for å nå disse.

- Har målsettinger for forbedringer av det ytre miljs, og jobber systematisk og målbevisst for å nå disse. EMAS- Mifi~~edegjmlrefor Foreslia Eroskereidfoss dr 2007 Forord Forestia AS, Braskereidfoss sin miljwredegimelse er et resultat av Forestia AS sin beslutning om at de 2 sponplatefabrikkene i selskapet

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.029.I.FMTE Saksnummer: 2013/2930 Dato for kontroll:

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Dennis Andre Wahl (kvalitetskoordinator)

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Sinkaberg Hansen AS Marøya, 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Eskil Laukvik (fabrikksjef) Marit

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.004.I.FMTE Saksnummer: 2013/453 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.001.I.FMTE Saksnummer: 2013/277 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.020.I.FMTE Saksnummer: 2013/1556 Dato for kontroll: 30.04.13

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Norsk Pulverlakk AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974 170 957 0226.0010.01 2012.006.I.FMOA 2012/4899 12/3-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: Rapport nr.: 2006.088.I.SFT Virksomhet: SMA Magnesium AS Bedriftsnummer: 984680023 Virksomhetens adresse: Herøya Industripark 3908 Porsgrunn SFTs arkivkode: 408/04-031 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.006.I.FMTE Saksnummer: 2016/935 Dato for kontroll: 09.03.2016

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6. Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6. Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: 1 Rapport nr.: 06.101 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: YARA Porsgrunn KS-fabrikken Postboks 2500 3908 Porsgrunn Ja Bedriftsnummer: 974100169 SFTs arkivkode: 408/89-061

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.005.I.FMTE Saksnummer: 2017/770 Dato for kontroll: 07.02.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato 16.10.07 Saksbehandler: Karin Espvik Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten Navn: Brødrene London AS Adresse: Postboks 6181 Etterstad Besøksadresse: Knud

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg Vår dato: 02.12.2008 Vår referanse: 2008/8237 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS Bergerveien 12 1396 BILLINGSTAD Innvalgstelefon: 32 26 68 26 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Lisbeth Schnug Deres ref.: Vår dato: 31.08.2015 Tlf.: 38176213 Vår ref.:

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 1 anmerkning, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 1 anmerkning, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten. Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler, Thore Egeland Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten Navn: Lindland Maskin AS Adresse: Akersmyr, 4580 Lyngdal Besøksadresse: Akersmyr Kommune/kommunenr.:

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.004.I.FMTE Saksnummer: 2017/771 Dato for kontroll: 09.02.2017

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.043.I.FMTE Saksnummer: 2014/471 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35 58 62 13/fmteall@fylkesmanne.no Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.053.I.FMTE Saksnummer: 2014/2994

Detaljer

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Oktober 2015 2014 Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Miljørapporten er et ledd i Weber Leca Vestnes sin miljøsatsing og

Detaljer

Rapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen i uke 39.

Rapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen i uke 39. Rapport nr.: 04.002 Virksomhet: Borealis AS Bedriftsnummer: 872383352 Virksomhetens adresse: Rønningen Arkivkode: 408/89-031 Emas registrert : Nei Anleggsnummer: A24410 ISO- 14001 sertifisert : Ja Regelverk:

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Synnøve Finden ASA, avd. Alvdal Endelig rapport. Bedriftens adresse: Inspeksjonsdato: Forrige kontroll: Til stede fra bedriften: Synnøve Finden

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.057.I.FMTE Saksnummer: 2013/4989 Dato for

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.038.I.FMTE Saksnummer: 2016/3118 Dato for kontroll: 30.06.2016

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, 35586213 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2015.020.I.FMTE Saksnummer: 2015/4085 Dato for kontroll: 29.10.15 Informasjon om kontrollert

Detaljer

Informasjon om virksomheten Navn: Varanger Bil Demontering AS Organisasjonsnr.: Adresse: 9840 Varangerbotn Telefon/telefaks:

Informasjon om virksomheten Navn: Varanger Bil Demontering AS Organisasjonsnr.: Adresse: 9840 Varangerbotn Telefon/telefaks: FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Inspeksjonsrapport Saksnr.: 2010/2465 Dato for inspeksjon: 06. mai 2010 Informasjon om virksomheten Navn: Varanger

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.004.I.FMTE Saksnummer: 2014/2539 Dato for kontroll: 10.06.14

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Vår dato: 09.11.2012 Vår referanse: 2012/7435 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Svein Tandberg Saksbehandler: Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Nedmarken industriområde 3370 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.007.I.FMTE Saksnummer: 2017/774 Dato for kontroll: 16.02.17

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.045.I.FMTE Saksnummer: 2013/3684 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.024.I.FMTE Saksnummer: 2013/1556 Dato for kontroll: 02.05.2013

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Johan Tore Rødland Vår ref.: 2010/401 Deres ref: Telefon: 51568938 Arkivnr.: 461.3 Vår dato: 23.02.2010 Lemminkäinen Norge AS Karmøy Storasundveien

Detaljer

Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda

Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda 1 Rapport nr.: 05.004 Virksomhet: Virksomhetens adresse: Eramet Norway AS, Sauda 4201 Sauda Bedriftsnummer: 974077930 SFTs arkivkode: 408/2002-010 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer: A31005 ISO-14001-sertifisert:

Detaljer

konsernnivå Utslippstillatelse datert: , endret Antall sider i rapporten: 5

konsernnivå Utslippstillatelse datert: , endret Antall sider i rapporten: 5 1 Rapport nr.: 06.039 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Hydro Aluminium Sunndal Postboks 51 6601 Sunndalsøra Nei Bedriftsnummer: 917537534 SFTs arkivkode: 06/908 Anleggsnummer: A31015

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE. 24. september 2008 i Hamar.

FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE. 24. september 2008 i Hamar. FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. INNHOLD Brenselanalyser l Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.056.I.FMTE Saksnummer: 2014/3890 Dato for kontroll: 15.10.14

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Miljøvernavdelingen La-Sa Båt og Motor AS Postboks 59 Skøyen 0212 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei 1 Rapport nr.: 05.165 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Nei Nei Bedriftsnummer: 979618840 SFTs arkivkode:

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Breeze Hålogaland AS under tilsyn 15. september 2015.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Breeze Hålogaland AS under tilsyn 15. september 2015. Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 30.10.15 2015/5436-1 Saksbehandler, innvalgstelefon Lisa Bjørnsdatter Helgason, 776 42203 Arkiv nr. Deres referanse Tilsynsrapport: Breeze

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 25.11.2015 2015/5978 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Monica Bernhardsen, 62 55 11 69/99

Detaljer

I.SFT (utkast)

I.SFT (utkast) 1 Rapport nr.: 2006.049.I.SFT (utkast) Virksomhet: Kemira Chemicals AS Bedriftsnummer: 941559190 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Øraveien 14 1630 Gamle Fredrikstad Nei SFTs arkivkode: Anleggsnummer:

Detaljer

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll:

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll: 1 Rapport nr.: 2007.101.I. SFT Virksomhet: Røros Tweed AS Bedriftsnummer: 923 250 182 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Tollef Bredalsvei 8 7374 Røros Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.003.I.FMTE Saksnummer: 2013/276 Dato for kontroll:

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE

KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Saksbehandler: Monica Ness Deres ref.: Vår dato: 03.08.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 64 E-post: monica.ness@fmnt.no Vår ref.: Arkivnr: KONTROLL AV BILOPPHUGGING YTRE NAMDAL OTTERSØY, NÆRØY KOMMUNE Virksomhet:

Detaljer

Peterson Linerboard AS Ranheim 7492 Trondheim

Peterson Linerboard AS Ranheim 7492 Trondheim 1 Rapport nr.: 06.072 Virksomhet: Virksomhetens adresse: Peterson Linerboard AS Ranheim 7492 Trondheim Bedriftsnummer: 974099381 SFTs arkivkode: 408/1988-049 EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: x Anleggsnummer:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.003.I.FMTE Saksnummer: 2014/3898 Dato for kontroll: 14.10.14

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Eli Hunnes, Senioringeniør Molab Vi er en ledende leverandør i Norge av tjenester

Detaljer

Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk.

Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk. Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk. 16 mars 2012 Terje Lundberg 2 temaer; Eidsiva Bioenergi, hvem er vi og hva gjør vi. Aske fra rene biobrensel anlegg,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2011.012.I.FMTE Saksnummer: 2011/2000 Dato for kontroll: 24.06.2011

Detaljer

Inspeksjon ved Oppland Metall AS Rogndokken Industriområde. Dato for inspeksjonen: Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6016

Inspeksjon ved Oppland Metall AS Rogndokken Industriområde. Dato for inspeksjonen: Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6016 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Oppland Metall AS Rogndokken Industriområde Dato for inspeksjonen: 18.09.2013 Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6016 Til stede

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hofseth BioCare Midaund Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2007/4632/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. HBC Midsund Stormyra

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008

Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008 Statens forurensningstilsyn Tilsynsavdelingen Statens Hus, 3708 Skien Besøksadresse: Gjerpensgt 14 Telefon: 35 586120 Telefaks 22 676706 Yara Norge AS, Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 05. desember 2008

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nr: 2013.032.I.FMTE Saksnummer: 2013/3343 Dato for kontroll: 26.08.2013

Detaljer

Car service AS, Handz on Lambertseter senter- Kontrollrapport

Car service AS, Handz on Lambertseter senter- Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Car service AS, Handz on Lambertseter senter Cecilie Thoresens vei 17-21 1153 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi, 35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.005.I.FMTE Saksnummer: 2015/4085 Dato for kontroll: 03.03.2016

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

Oversendelse av inspeksjonsrapport-tilsynsetatenes fellesaksjon 2014-Nøgne Ø

Oversendelse av inspeksjonsrapport-tilsynsetatenes fellesaksjon 2014-Nøgne Ø Miljøvernavdelingen Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri Lunde Gamle Rygene Kraftstasjon 4885 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1620 / FMAAVSK 18.09.2014 Oversendelse

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen X-Yachts Norge AS Nessetveien 77 1407 VINTERBRO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

I Virksomhetens navn: 1 Fundo Wheels vibobestyrer 1 Rapportnummer: 1 2009.147.I.SFT

I Virksomhetens navn: 1 Fundo Wheels vibobestyrer 1 Rapportnummer: 1 2009.147.I.SFT I Virksomhetens navn: Fundo Wheels Dato for befaringen: 5. februar 2009 Informasjon om virksomheten I Virksomhetens navn: 1 Fundo Wheels vibobestyrer 1 Rapportnummer: 1 2009.147.I.SFT Postadresse: Postboks

Detaljer

INSPEKSJON VED INSPEKSJONS- RAPPORT NR Hermod Teigen as FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN. Virksomhetens adresse: 2005/7103

INSPEKSJON VED INSPEKSJONS- RAPPORT NR Hermod Teigen as FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN. Virksomhetens adresse: 2005/7103 FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Hermod Teigen as INSPEKSJONS- RAPPORT NR. 05.014 Virksomhetens adresse: Utslippstillatelse av: Bransjenr.: Organisasjonsnr: Kontrollklasse: Tilstede

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35586216 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: Saksnummer: 2016/4845 Dato for kontroll: 17.11.16 Informasjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen i Nord-Trøndelag FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Deres ref:. Vår dato: 05.07.2002 Saksbehandler: May Brit Myrholdt Gorseth Vår ref.: 2002/3433 Arkivnr: 542.1 Åsen Settefisk AS 7630 Åsen Verifikasjon

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.046.I.FMTE Saksnummer: 2013/3562 Dato for kontroll:

Detaljer

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er.

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er. 1 0 JAN 2013 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Att: Elin Hilde Oslo, 7. januar 2013 OMLASTING PA KVAM Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse

Detaljer

Virksomhet: Borealis AS Bedriftsnummer: Virksomhetens adresse: 3966 Stathelle SFTs arkivkode: 408/2001

Virksomhet: Borealis AS Bedriftsnummer: Virksomhetens adresse: 3966 Stathelle SFTs arkivkode: 408/2001 Rapport nr.: 2006.254.I.SFT Virksomhet: Borealis AS Bedriftsnummer: 872383352 Virksomhetens adresse: 3966 Stathelle SFTs arkivkode: 408/2001 Kvotepliktig ID-kode: NO-120-24-0 Tidsrom for kontrollen: 23.11.2006

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: 1 Utrykningsrapport nr.: Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: 13/05, endelig Hydro Aluminium, Årdal Metallverk Hydro Aluminium AS Drammensveien 264 N-0240 Oslo Nei

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 90 Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 90 Forrige kontroll: 1 Rapport nr.: 04.097 Bedrift: Stene Renovasjon AS Bedriftsnummer: 9841 17 582 Bedriftens adresse: Emas registrert : Larsamyrå 6 4373 Sandnes Nei SFTs arkivkode: Anleggsnummer: 2003/1239 A62902 ISO- 14001

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 20.05.2015 2015/2979 Arkiv nr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 472

Detaljer

SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad

SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad Endelig SYSTEMREVISJON ved Norsk Gjenvinning AS, Onsøy Fredrikstad RAPPORT 2012.006.R. FMOS Virksomhetens adresse: Onsøy stasjon 15, 1615 Fredrikstad Arkivkode: Saksnr. 461.3 HEG 07/3656 Utslippstillatelse:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS INSPEKSJONSRAPPORT ULEFOS JERNVÆRK AS Oslo, 4. februar 2015 Jernværksvegen 12 3830 Ulefoss Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Heidi Nyheim 2013/10365 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2017/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2017/ / Miljøvernavdelingen Haslum krematorium Gamle Ringeriksvei 88 1356 BEKKESTUA Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune

Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune Virksomhet Virksomhetens adresse Organisasjonsnummer (BEDR) Midt-Norge Slakteri AS Deltagere fra Kirkegata 70 virksomheten 7600 Levanger

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen. Vår dato Vår referanse /24237

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen. Vår dato Vår referanse /24237 Kine Martinsen, 22 00 36 34 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Vår dato Vår referanse 14.01.2009 2008/24237 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport nummer: 2008.161.I

Detaljer