Innholdsfortegnelse. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Forord"

Transkript

1 b-.

2 Forord Forestia Kvamutgir årlig en redegimelse for bedriftens miljmessige forhold. Forestia Kvam har vært sertifisert iht. standard for miljøstyring NS-EN IS , med gyldig sertifikat siden EMAS er en forkortelse for Eco Management and Audit 1 Scheme. På norsk betyr dette iiljestyings- og I. miljørevisjonsordning. m ene er et 'verktw' for å sikre kvaliteten i organisasjonens håndtering av miljøsaker. ' '. 1 Bedrifter som er sertifisert iht. EMAS blir skrevet inn i et, ', internasjonalt register over bedrifter som oppfyller definerte laav til miljøsying og miljørevisjon. I /t I-.. L Bedriften vil årlig utgi en miljøredegimelse for på den måten giøre rede for bedriftens miljmessige sider. IS er et miljøstyringssystem på lik linje med IS som handler om kvalitetsstying. At Forestia Kvam er sertifisert innen disse systemene betyr: - At bedriften har bygget opp og følger miljøstyringssystemer. At bedriften forhedrer seg kontinuerlig giennom mål og handlingsplaner. At bedriften jobber systematisk og målbevisst for å bedre det ytre miljøet, og at det er systerncr som håndterer eventuelle awik. - At bedriften overholder de miljøkrav og retningslinjer som offentlige myndigheter stiller bedriften. - At bedriftens system, og viljen til å etterleve systemet, blir kontroller? og godkjent av Det Norske Veritas Certification AS. Denne miljøredegjørelsen for 2007 er kontrollert og godkjent av DetNorske Veritas Certification AS, som er akkreditert miijøkontroller iht. kravene i EMAS. Miljøredegjørelsen er oversendt til Brmmnysundregisteret for registrering. Innholdsfortegnelse Knut Brandmd Fabrikksjef Forestia AS Kvam 1. INNLEDNING 2 BESKRIVELSE AV BEDRIFTENS AKTIVITETER 3 MIWØFORHOLD OG UTSLIPP 4 HELSE, MILJ0 OG SIKKERHET 5 ADMiNISTRATIVT 6 DISTRIBUSJONSLISTE 7 ORDFORKLARING

3 1 Innledning 1.1 Bakgmnn for denne miljeredegjerelsen Miljsredegjsrelsen er utarbeidet med bakgrunn i fonirensningslovens 5 52c, EMAS-ordningen (Eco Management and Audit Scheme). Miljmdegjmelsen beskriver bedriftens miljsforhold og er tilgjengelig for alle interesserte parter. Det er Forestia AS sitt mske å vise åpenhet om miljespørsmål. Neste miljmedegjerelse skal foreligge innen mars Kravsettere Fylkesmannen gir utslippstillatelser og fastsetter grenser hjemlet i blant annet Forurensningsloven og Internkontrollforskriften. Forestia Kvam har pålagt seg mer omfattende krav til beskyttelse av miljeet enn det som kreves av Fylkesmannen. Dene oppnås ved EMAS registrering i Brmnoysundregistrene og sertifisering etter NS-EN IS (miljest~ngssystem). Bedriften er også sertifisert ener havene i NS-EN IS (kvalitetsstyring), 1.3 Utslippstillatelse Vann Bedriften har tillatelse til å slippe ut inntil 10 m3 kjslevann per time. Kjslevannet er noe oppvarmet ved utslipp til Lågen, men ansees for ikke å være skadelig for miljeet Luft Utslipp til luft fra fabrikken er regulert gjennom bedriftens utslippstillatelse. Fabrikken har begrensninger på stm fra tørking og filtrerllig, og på svoveldioksid og sot fra brenning av olje. De enkelte grensene er angin sammen med utslippstallene for 2006 og 2007 i kapittel Stey Det skal arbeides for at en skal tilfredsstille retningslinjer gin av SFT på utslipp av stoy. Disse retningslinjene er gjengitt i tabell 3.4.1, sammen med siste måleresultatene av stoy mot Ytre Milje Produksjonsvolum Bedriften har en utslippstillatelse tilsvarende en årlig produksjon på m3 sponplater, gjeldende fra Avfall Alt avfallet ved bedriften blir sortert og plassert på egne oppstillingsplasser på bedriften fm levering til godkjent mottak. Bedriften har et eget program for å redusere avfallsmengden.

4 2 Beskrivelse av bedriftens aktiviteter 2.1 Foretaksbeskrivelse Sponplatefabrikken på Kvam ble bygget i 1967 med produksjonsoppstart våren Fabrikken har en kapasitet ved kontinuerlig 5-skifts drift pl ca m3 sponplater på årsbasis med dagens utstyr. Forestia Kvam er Norges minste sponplatefabrikk, men produserer et vidt spekter av plateprodukter. Kvalitetene spenner fra standardplater for innendørs bmk, til Eksha- og Eliteplater som tåler fukt og hnye belastninger. Fabrikken egner seg til spesialproduksjon både med hensyn pl ulike typer råvirke, flis og limblandinger, og med hensyn på tykkelse og format. Fabrikken eksporterer ca. 23 % ( m3) av produksjonen, hovedsakelig innen Norden. Tomteområdet er pl 68 dekar, beliggende mellom NSB og Lågen. Bebygget areal er 8000 m'. Resten av tomteområdet benyttes til lagerplass for m e r og flis, parkeringsplass og hansportveier. 2.2 Prosessbeskrivelse ~nyken jiu arkonlegget besfrir i sior grodov x,oiriidomp Maskinutrustningen er i hovedsak plassert inne i fabrikkhallen, med unntak av tørkeanlegget, sykloner, siloer og m som står på bakken eller på fabrikktaket. Produksjonsforlopet starter med sponfremstilling ved hjelp av flishugger og sponmeller. Deretter tørkes spon til onsket fuktinnhold. Dette er en relativt energikrevende prosess, og tørken har en kapasitet på fordamping av 3500 kg vandtime. Deretter sorteres de ulike sponfraksjonene etter størrelse, og belimes før de shøs ut til en matte på et stålbånd. Matten blir til en sponplate ved bykk og tempemhir i sponplatepressa, som har et format på 125 x 1250 cm. Etter pressing blir platen delt opp til ønsket format og pusset for å få riktig tykkelse og overtiate. I tillegg til primærlinjen er det en linje for oppdeling og profilering av plater til gulv, vegg og tak. Videre er det en produksjonslmje for slissegulv, som er en gulvplate med lydreduserende egenskaper, samt en linje for Thermogulv, som brukes ved legging av vannbåren varme. Pussemoskinoperolrir Lms Roger Steen og vedlikeholdsleder Roa Rden vedpussem(~sk'm I

5 ~.~ ~ ~~ ~~ 2.3 Ressursregnskap 2005,2006 og 2007 Produksjonen av sponplater i 2005 var på m3. I 2006 var produksjonen på m3. I2007 var produksjonen på m3. Forbruk av råstoff for de siste 3 årene er gin i tabellen nedenfor. ~~ ---- ~---~ irke.,:-a Sm~re- og hydraulil ~ 1 Hjeipesiofikr ei i ho~edsak voksemulsjon og herdesalt. 2 1>ct bcnyitcs lett Sringsoijc med lavt svovelinnhold. 3 Riocnergi kommer +a brenning av pussesmv og finandelni av spa" som tas ut ener tmking. Tallet er basert p& brenning av 2073 tonn i 2005,2006 og 2022 tann i Pr. 31, har vi 750 liter spillolje som ikke er levert og stbp8 lager. Avvik mellom forbmkl og levert olje og spillolje p& lager er 468 liter rom i all hovedsak skyldes lekkasje og fordampning p& pnsse. Mnigdni ble sugd opp med flis og levert Forestia Br.foss som energi. Råstofforbruk (virke)

6 3 Miljoforhold og utslipp 3.1 Utslipp til vann Sammensetning Sponplateproduksjon er en t m prosess uten direkte utslipp til vann. Diverse mindre sel og vaskevann fanges opp i et eget system slik at det ikke slippes ut i Lågen, og bmkes siden opp i prosessen. En del prosessutstyr drives med en oljebeholdig vannlesning i et lukket system. Lekkasjer fra slikt utstyr leveres godkjent mottaker for farlig avfall. Til avkjoling av en del produksjonsutstyr benyttes kjelevann. Kjelevannet går i et lukket system, og slippes ut like rent som det kom inn. Kjolevannet blir noen grader oppvarmet (3-4 C). Vannet ledes via bedriftens utslippsledning til Lågens Kloakk ledes til kommunalt nett. Utslippsmengder til Lilgen iipp - ~...- l Rciisct vann fm renseanlegg ~- ~- -, Meng der (m3//år), amndede p zov s <i bou X o 0 Kjelevannet slippes ut i Lågens hovedlep. Temperaturhevingen i kjolevannet er såpass beskjeden, at dette antas ikke å ha noen betydning for dyre- og planteliv i elva Uhellsutslipp Det forekom ikke uhellsutslipp til vann i Infisert vann For å sikre mot ufomtsette utslipp av vann som kan være forurenset, er avlwp fra vaskehall sperret. Ved oljesol eller andre uhell i vaskehall og nærliggende områder er det sommeren 2007 montert oljeutskiller som hindrer oljeutslipp til nmmiljnet.

7 3.2 Utslipp til luft Sammensetning l utslippsmengder Utslipp til luft stammer i hovedsak fra spontørke, sykloner og filtre. Sykloner og filtre slipper ut fint trestm. Utslippet fra spontørken er mer sammensatt. Hovedkomponenten er vanndamp, som synes svært godt over dalen. Videre inneholder utslippet fra tmken trestw, fordampet harpiks (kvae), og forbrenningsgassene CO2 og S02,. Mindre mengder CO er også med i utslippene h sponterken. Harpiks fngis fra trevirket når det blir oppvarmet. Dette vil være synlig som "blårqk'' etter at dampen har løst seg opp på tørre vame dager. Konsesjonsbelagte utslipp til luit I Y~LYE Iiigenseitpåfoh~iwihes~k ffer i rorntal~> med Arnt Bova Sanden -. wjg li. I Miljeeffekt Harpiks som frigjeres ved tmking av tre er opphav til en del lukt, men det er ikke kjent at det i de aktuelle konsentrasjoner har negative helsemessige effekter. Det er ikke mottatt klager på lukt i de senere år. For å begrense 6igivelsen av harpiks har bedriften frivillig lagt restriksjoner på drift av spontørka. Stirvutslippet fra spontørka og andre sykloner i prosessen medfører ved normal drift ingen forurensning av betydning for omgivelsene Spontanutslipp Det har i Iqet av året forekommet mindre spontanutslipp av flis fra sykloner og filter på fabrikktak. Disse utslippene har begrenset seg til nedfall av flis på bedriftens eget område og har vært stoppet raskt. Det er utarbeidet egen instruks for inspeksjon og rengjming av enkelte sluser for å forebygge utslipp av flis. Ir~diirti-ii~enirive/.ii~ Innsotdeder Henry Meldal dir-$erei- rim Iroppc,i Renseanlegg Avgassene fra spontørka blir renset i en syklon, som skiller ut faste partikler fra gassen. Damp, fint stev og avgasser blir ikke utskilt. Utslipp av fast stoff i avgassene fra syklonen blir årlig målt ved stabil, representativ drift. Resultatet er gitt i tabell i kapittel

8 3.3 Avfall Sammensetning og behandling Fabrikken har ulike avfallskategorier. De ulike avfallstypene lagres og behandles ulikt ut i fra hvilken avfallstype det er snakk om. Bedriften har utpekt ansvarlige som ser til at oppbevaring og videre behandling skjer forslaifkmessig. Avfallet fordeles ferdig sortert ut til ulike mottakere. Ilo\,eddelen av avfallet fra sponplateproduksjon besk av flis, bark, og limrester. Trematenalet som er frin for jord og stein blir transponen til søsterbednften p6 Braskereidfoss hvor det hlir hmkt til brensel. Det resterende blir deponert på godkjent kommunalt deponi Grovavfall..,.,,......,."" Platckapp i Flis og har Grovavfall n Miljø Total mengde grovavfall " fi m "..,.. ~, 2066'~' I., 2007 m I 1572 Containere og tom-emballasje fra kjemikalieleveranser blir i hovedsak returnert til leverandm Produksjonen skaper i seg selv ikke farlig avfall. Imidlertid krever spillolje, oijefilh.e, brukte blybatteri, lysstoffvar, og annet farlig avfall spesiell behandling. Slikt avfall leveres til godkjente mottakere. Nedenfor er et oppsett over farlig avfall som ble levert i 2005,2006 og ,..., ~.,,,..., Farlig avfall ' ' 2007' ' " k b kg Motiager Spillolje, oljeholdig avfall og oljefilter 4400 kg 4209 kg 6182 kg Thorvaldsens transport Organiske lesemidler uten halogener (toluen) 100 kg *O kg *O 11 Batteri Tomemballasje, lysrm, glass etc I l00 kg l I lev, *360 1 pall lysrør O 1 0 Norddalen Miljn US I I I I I * Levering av 360 annaturer med PCB-holdige kondensatorer levert Oppland Elektro-Gjenvinning på Gjøvik. * Formaldehydprmer har vært kjørt på Braskereidfoss og Dynea, og derfor har ikke Kvam levering av brukt toluen. * Pr har vi 750 liter spillolje på lager som ikke er levert i Fremtidige tiltak En størst mulig andel av det trebaserte avfallet vil fortsatt bli transportert til sesterbedriften på Braskereidfoss, hvor det kan benymer til brensel i bedriftens forhrenningsanlegg. Bedriften har som msi å få redusert avfallsmengden, og jobber målbevisst med dette O kg 11 -

9 3.4 Stoy Status På fabrikkområdet utfmes det mange operasjoner som avgir stq. Dette gjelder både stasjonæit utstyr som flishogger, sykloner etc, men også hjullaster og vogntog. For å redusere belastningen for naboer har bedriften selv lagt begrensninger på bruk av særlig stsyende utstyr. På tross av gjennodmte tiltak ligger bedriftens striynivå litt i overkant av de verdier i retningslinjer gitt av myndighetene. Retningslinjene angir anbefalt grense for stcaynivå ved nærmeste boligområde. Pålagt måling ble utfmt i og Stqnivået er konstant d~gnet rundt, derfor ingen målinger på kveld, natt samt sm- og helligdager Fremtidige tiltak Bedriften har som mål å nå de verdier gitt i retningslinjer for stwtslipp av SFT. Ved endringer av produksjonsutstyr er stq en viktig faktor som vil bli vurdert. St0ymålinger skal utf0res annet hvert år. Ref. Miljepolitikken til Forestia NS. 3.5 Energi Tmking av spon krever store mengder varmeenergi. Denne energien skaffes fra fyringsolje og brenning av stw fra produksjonsprosessen. Selve sponplatepressa kan varmes opp bide ved hjelp av elekhisitet og fyringsolje. Hvilken energibmer som velges avhenger 1.nrlins Kirsten Sveon blir god morrorr ovflrrap6 fohrikken. av pris. Ved ellers like betingelser skal elektrisitet foretrekkes. Energiforbruket for 2005,2006 og 2007 er gitt nedenfor. I Energikilde - ' I Forbkuk 200s rgnii1 I ~ofbik-%~i ' I Elektrisitet 12,93 GWh 11,93 GWh 13,09 GWh av stav fra produksjonen) Ca. 10,61 GWh Ca. 10,60 GWh Ca. 10,35 GWh

10 3.6 Råstoff Hovedråstoffet for sponplateproduksjon er sagflis, kutterspon og mndvirke. Sagflis og kutterspon kommer fra trelastproduksjon, og bedriften er på den måten en viktig foredler av sekundæxprodukter 6a trelastindusbien. Sagflis og kutterspon må lagres i bauger på tomta en viss tid fe1 det kan brukes i v rod uk si on en. Under denne lagringen skjer det en «modning» i'flisen som gier den bedre egnet til sponplateproduksjon. I tme perioder kan den merste flisa tmke. For å unngå sponflukt er det installert et vanningsanlegg for å holde haugene fuktige på toppen. Rundvirke lagres i ca. ett år fm det bmkes. Bortsett fra at dette krever stor lagringsplass, ansees det ikke for å ba noen spesiell negativ effekt på miljwet. Bilde til h#y,-e: l tillegg tilflis bmkes ogsd mhirke i pm<hrk.jon m sponplarer e P 3.7 Kjemikalier Produksjonen av sponplater felger mer eller mindre de i I samme oppskriftene hele tiden. Dette gjm at kjemikalier som regel bmkes opp uten at det blir rester som må behandles spesielt..l' I De viktigste kjemikaliene som benyttes er lim, voksemulsjon og herdesalt. Limet som benyttes for å holde sammen sponplaten er vannbasert, og er fremstilt fra urea og formaldehyd. For fuktbestandige plater benyttes noe melamin i tillegg. Disse bestandelene er tilnærmet fullstendig innreagert med hverandre fra limleverandmen. Dette gim at innholdet av Ett formaldehyd er så lavt at limet ikke er merkepliktig. Voksemulsjon brukes for å redusere sponplatenes evne til å ta opp vann, og består hovedsakelig av parafinvoks og vann. Herdesaltene som benyttes er hovedsakelig ammoniumsulfat, som også brukes til kunstgiedsel enkelte steder i verden. Herdesalt er nedvendig for at limet skal stivne og binde sammen sponplaten ved pressing. Mengder tilsatsmidler en har bakt er gitt i tabell i kap Kjemikalier som kan ha skadelig effekt på miljwet, men ikke benyttes i produksjonen, lagres innelåst slik at eventuelt spill eller lekkasjer samles opp fm det når sluk. 3.8 Olje Fabrikken har et godt utbygd system for å håndtere såvel ny som bmkt olje. Ny olje lagres på steder som er sikret mot at eventuell lekkasje skal komme til avlrap eller gmnn. Spillolje samles opp og leveres til godqent mottaker. Sponplatepressa drives hydraulisk, med en olje/vm-emulsjon (blanding) som hydraulikkvæske. Spill og lekkasjer fra dette systemet fanges opp i kum under presse og renses Transport I I..!.. i,.."-r. I.. De ferdige sponplatene blir transportert ut fra fabrikken med bil. Transport av råvarer og ferdig produkt er samordnet, slik at bilene e i størst mulig utstrekning har last både til og fra fabrikken. c. t 10

11 w - 4 Helse, Miije og Sikkerhet Helse og miljoarbeid "Forskrift om systematisk helse-, milje- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" er hjemlet i en lang rekke lover. Denne forskriften blir vanligvis bare kalt for Intemkontrollforskriften, og gjelder i praksis for alle virksomheter. HMS er blitt en iunarbeidet forkortelse for Helse Miljø og Sikkerhet Vernearbeid - Besak som rrfbrskrflsmersig kleddmed bes*rksvesr og hhlm Bedriften har i 2007 hatt 5 verneombud og ett hovedverneomhud. Bedriften har et eget arbeidsmiljwtvalg med representanter fra arheidstakemc og lcdclscn. Hcdriftcn er tilknyttet bedriftshelsetjenesten som er en fclles ticneste for flere bedrifter i reeionen. Det er bedriftens Icdelse og linieledelsens ansvar d aiennomfme HMS-arbeidet. ~ ved bedriften. Det er oppnevnt vemeleder med ansvar for det daglige HMS-arbeidet. Han er av arbeidsgiver satt til 8 folge opp at gjeldende lover og forskrifter hlir fulgt i arbeidet med HMS. Bedriften har også deltatt på felles samling av. - Sykefravm, og personskader hlir registrert hvert år. Det er vanlig å rapportere og sammenligne hyppighet av fravær og skader pr. million arbeidde timer. HI-/ull er antall skader med Jinvcerpr million arbeidede timer. H2-tall er antall skader totalt pr. million arbeidede limer. Hi-tall er antall tillgp til skaderpr million arbeidede timer. F-tall er antall dager medfraver, som fxge av skade, pr million arbeidede timer. 4.3 Handlingsplan for helse, miljo og sikkerhet (Hivis) 4.4 Sikkerhet, Arbeidsmiljmalget skal gjennomesre 4 mater i Iwet av året. Hver avdeling skal gjennomfrne 3 verneninder i Iopet av året, og en av disse skal gjennodmes sammen med bedriftshelsetjenesten med et forhåndsbestemt tema. Det blir tatt målinger 3 hvert år på konsentrasjonen av svevestev i inneklima. Måling vil bli utfml ved produksjonsforandringer som påvirker inneklimaet. klig risikovurdering av kjemiske stoffer som er hmkt ved bedriften. Formaldehydmålinger indre milje Forestia Kvam er indushivemepliktig i beredskapsklasse 2 med utvidet brannverntjeneste. Industrivemet er organisert med ledelse og innsatsgmpper, som er utstyrt og mes i henhold til "Bestemmelser og retningslinjer for indushivemepliktige bedrifter". Produksjon og lagerbygg er sikret med sprinkleranlegg og direkte varsling til brannvakten på Lillehammer. Det avholdes årlig melse i brannvern og livreddende f0rstehjelp etter oppsatt handlingsplan

12 5 Administrativt 5.1 Miljspolitikk FORESTIA A/S Forestia AS skal kjennetegnes av hsy standard når det gjelder alle miljnforhold, og arbeide kontinuerlig med forbedringer knyttet til selskapets virksomhet. Generelt Vi skal sikre at alle våre aktiviteter til enhver tid er i overensstemmelse med konsesjoner, lover og forskriiier. Vi skal ha et miljwstyringssystem som er sertifisert iht IS Våre ledere skal vektlegge miljwansvar på lik linje med andre lederoppgaver. Det skal utarbeides årlige handlingsplaner med konkrete forbedtingsmål. Vi skal vise åpenhet i miljespmsmål, og utgi Mig miljmedegjwrelse (EMAS) Vi skal uhiyne og håndtere avfall på en miljmessig og nkonomisk forsvarlig måte Våre fabrikker skal bære preg av orden og ryddighet Råstoff m Vi skal gjennom foredling av sekundærprodukter fra annen skogindushi og skogen fylle en viktig rolle i en optimal utnyttelse av skogressursene Skogsertifisering skal fremmes gjennom å prioritere leveranderer som tilbyr sertifisert råstoff. Leverandwrer som kjennetegnes av høy standard når det gjelder alle miljøforhold skal prioritereres. Energi Produkter Ansatte m - Produkter m Vi skal arbeide aktivt for å redusere vårt forbruk av vann og energi Reduksjonen skal skje innenfor en bedriftsekonomisk ramme gjennom konkrete målsettinger og oppfelging av vårt forbruk Våre produkter skal tilfredsstille kravene til det Nordiske Miljwmerket Svanen som i dag ikke er godkjent skal fjernes/erstattes innen 2010 Våre ansatte skal være kjent med våre miljiimål og -strategier. Nedvendig opplæring skal gis for å sikre at den enkelte forstår hvilke krav og forventninger den medfmer i arbeidet. Ytre Milja Stev Vi skal gjennom Wige utslippskarflegginger og handlingsplaner arbeide aktivt for å redusere våre smtslipp Stey Stwykartlegging skal utfares minimum annen hvert år. Årlige handlingsplaner skal gjennomfmes for å bringe støyemisjonen ned på retningslinje -nivå Utslipp til vann Vi skal ikke ha prosessutslipp til vannresipient.

13 5.2 Handlingsplan Ytre milje Arbeidet med å redusere miljebelastningen fra bedriften er en kontinuerlig prosess. For å lene dette arbeidet er det satt opp en handlingsplan med konkrete tiltak. De tiltak som her er satt opp er frivillige tiltak som bedriften vil gjennomfrne for å minske belastningen på miljeet. Dette er punkt som vil bli prioritert på handlingsplan Ytre milje 2008 Stweduserende tiltak mot bebyggelse etter stnymåling Overfmt fra 2007 Tak over lagringsplass spillolje for å hindre is og varm legger seg i oppsamlingsplass. Overfm fm 2007 Ferdigstille avtale med mottaker av jern og metall for å et bedre og ryddigere avfallsystem på dette området Tiltak for å redusere kjelevannforbruk på presse Andre tiltak vurderes fortlspende Gjennomferte tiltak i 2007: Startet arbeidet med tak over lagringsplass spillolje Montert oljeutskiller i vaskeball. Startet arbeidet med ny avtale på mottager av jern og metallsltrap 5.3 Miljestyringssystem Generelt Bedriften har systemer for å ivareta kvalitet, helse, milje og sikkerhet. Systemene skal oppfylle lmvene stilt i Intemkontrollforsknften, kvalitetssystem-standarden NS-EN IS0 9001, Miljestyiingssystem -standarden NS-EN IS og EMAS - forordningen.,domefk, prp& f Bedriften var, sammen med de andre sponplatefabrikkene i selskapet, den 'XP fente bygningsplateprodusenten i Norden som fikk Miljmerket Svanen.

14 5.3.2 Systemrevisjoner / stikkprevekontroll SFT har i&e vært på inspeksjon ved bedriften siden september Den gangen ble det registrert ett awik og fire anmerkninger som alle ble korrigert. Miljs og kvalitetssilaingssystemene ved bedriften revideres av eksternt kontrollorgan 1 gang per h. Denne kontrollen utfilres av Det Norske Veritas Certification AS. Interne revisjoner gjennomfrnes 1 gang pr. år av Forestia AS sine egne miljmevisorer. Under disse revisjonene kontrolleres det at bedriftens miljestynngssystem er tilfredsstillende, og at det fslges opp i praksis. Knut Brandrud Fabrikksjef Forestia AS, Kvam

15 6 Distribusjonsliste EMAS-registeret i Brmnraysund Miljwerndepartementet Statens fo~rensningstilsyn (SFT) Fylkesmannen i Oppland, Miljwernavdelingen Næringslivets Hovedorganisasjon, (NHO) Oppland Nord-Fron kommune Kvam Vel Kvam skole Forestia AS, Hovedkontor Lokalpresse Politiske organ, lokalt Underleverandmer Ansatte DNV Byggma ASA 7 Ordforklaring EMAS -forkortelse for Eco Management and Audit Scheme. På norsk: -miljsstyrings- og miljmvisjonsordning. - Et 'verkby' for å sikre kvaliteten i organisasjonens håndtering av miljssaker. Handlingsplan Ytre Milje - oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomfores i den kommende tid for å redusere bedriftens miljsbelastning. Miljestyringssystem - samling instrukser og prosedyrer som beskriver hvordan bedriften skal håndtere miljssaker. Miijerevisjon -kontroll av at bedriften tar hensyn til miljsfaktorer på en til'edsstillende bedriftens egen ledelse og av eksterne uavhengige kontrollorgan. måte. Gjennomfares både av NS-EN-IS intemasjonal standard for oppbygging av miljes~gssystem. Bygget på samme lest som IS0 9001, standarden for kvalitetsstyring. Syklon - traktformet prosessutsw som benyttes for å skille luft og faste partikler.

16 herde; Stikkord Forklaring Ammoniumsulfat ((NH4)2S04) er et vanlig - kunstgjødsel verden over. Kan bmkes som Blårnyk -~ p- i sponplatelim. Røyk som oppstår ved sterk oppvarming av tre. Røyken er hovedsakelig fordampet harpiks (kvae). DNV Det Norske Veritas, ble stiftet i 1864, og er en uavhengig stiftelse med bred internasjonal profil. DNV er akkreditert som sertifiseringsorgan for ulike sertifisenngstjenester i en rekke land, i tillegg til å være.-.-. EMAS.- akkreditert som miljøkonrollør. Eco Management and Audit Scheme. På norsk betyr dette miljøstyrings- og miljørevisjons-ordning. Dette er et "verktary" for å -.-p sikre kvaliteten i organisasjonens håndtering av miljøsaker. ENØK Energiøkonomisering: Tiltak for å hindre energisløsing, og for å Formaldehyd ~- utnytte energien best mulig. (HCHO) også kallet metanal, er det enkleste aldehydet som finnes, og er en fargeløs, bakteriedrepende, giftig gass med stikkende lukt. -.- Fomaldehyd brukes til fremstilling av plaststoffer og lim. GWh p.-p ~- Måleenhet for energimengde. Tilsvarer 1 million kilowattimer (kwh) Handlingsplan Ytre En oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres i den kommende. Miljn tid for å redusere bedriftens miljøbelastning. Herder Hovedsakelig ett av følgende ammoniumsalter: Ammoniumsulfat, ammoniumklond eller ammoniumnitrat. Kutterflis Høvelspon som kommer fra maskinell høvling (kuttere) av planker ved.... ~- sagbmk eller trevarefabrikker. Melamin Kjemisk stoff som består av karbon, nitrogen og hydrogen. Brukes til fremstilling av plaststoffer,. og - er en bestanddel i lim som brukes til fuktbestaniige plater. Miljarevisjon Kontroll av at bedriftens miljøstyringssystem. Gjemomfsres både av --- bedriftens egen ledelse og av et eksternt uavhengig kontrollorgan. Miljnstyringssystem Samling instrukser og prosedyrer som beskriver hvordan bedriften skal -. håndtere miljøsaker. - NS-EN IS En internasjonal standard for miljøstyring -p- NS-EN IS En internasjonal standard for kvalitetsstyring Rundvirke Hele (runde) tømmerstokker, som blir malt opp til flis SFT Statens Forurensingstilsyn - miljømyndighet som gir utslippstillatelser, fastsetter utslippsgrenser, og 0ve~åker at bedrifter følger de gjeldende lover og forskrifter. Syklon - Traktfomet prosessutstyr som brukes til å skille faste partikler fra luft. Tsrrflis Relativt tørr plankekapp som er blitt malt opp til flis. Urea Fikk navnet sitt fordi det er en av hovedkomponentene i urin Fremstilles syntetisk, og kan brukes som gjødsel. Dksem4sjon. som er finfordelt (dispergert) i vann ,-...

17

- Har målsettinger for forbedringer av det ytre miljs, og jobber systematisk og målbevisst for å nå disse.

- Har målsettinger for forbedringer av det ytre miljs, og jobber systematisk og målbevisst for å nå disse. EMAS- Mifi~~edegjmlrefor Foreslia Eroskereidfoss dr 2007 Forord Forestia AS, Braskereidfoss sin miljwredegimelse er et resultat av Forestia AS sin beslutning om at de 2 sponplatefabrikkene i selskapet

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.029.I.FMTE Saksnummer: 2013/2930 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.004.I.FMTE Saksnummer: 2013/453 Dato for kontroll:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg Vår dato: 02.12.2008 Vår referanse: 2008/8237 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS Bergerveien 12 1396 BILLINGSTAD Innvalgstelefon: 32 26 68 26 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Vår dato: 09.11.2012 Vår referanse: 2012/7435 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Svein Tandberg Saksbehandler: Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Nedmarken industriområde 3370 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.043.I.FMTE Saksnummer: 2014/471 Dato for kontroll:

Detaljer

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Oktober 2015. Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Oktober 2015 2014 Weber Leca Vestnes Skorgenes 6390 Vestnes Tlf 22 88 77 00 www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Miljørapporten er et ledd i Weber Leca Vestnes sin miljøsatsing og

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.056.I.FMTE Saksnummer: 2014/3890 Dato for kontroll: 15.10.14

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Johan Tore Rødland Vår ref.: 2010/401 Deres ref: Telefon: 51568938 Arkivnr.: 461.3 Vår dato: 23.02.2010 Lemminkäinen Norge AS Karmøy Storasundveien

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 25.11.2015 2015/5978 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Monica Bernhardsen, 62 55 11 69/99

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Miljøvernavdelingen La-Sa Båt og Motor AS Postboks 59 Skøyen 0212 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Car service AS, Handz on Lambertseter senter- Kontrollrapport

Car service AS, Handz on Lambertseter senter- Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Car service AS, Handz on Lambertseter senter Cecilie Thoresens vei 17-21 1153 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk.

Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk. Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk. 16 mars 2012 Terje Lundberg 2 temaer; Eidsiva Bioenergi, hvem er vi og hva gjør vi. Aske fra rene biobrensel anlegg,

Detaljer

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er.

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er. 1 0 JAN 2013 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Att: Elin Hilde Oslo, 7. januar 2013 OMLASTING PA KVAM Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS INSPEKSJONSRAPPORT ULEFOS JERNVÆRK AS Oslo, 4. februar 2015 Jernværksvegen 12 3830 Ulefoss Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Heidi Nyheim 2013/10365 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

I Virksomhetens navn: 1 Fundo Wheels vibobestyrer 1 Rapportnummer: 1 2009.147.I.SFT

I Virksomhetens navn: 1 Fundo Wheels vibobestyrer 1 Rapportnummer: 1 2009.147.I.SFT I Virksomhetens navn: Fundo Wheels Dato for befaringen: 5. februar 2009 Informasjon om virksomheten I Virksomhetens navn: 1 Fundo Wheels vibobestyrer 1 Rapportnummer: 1 2009.147.I.SFT Postadresse: Postboks

Detaljer

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging

Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Dri$sseminar 21. oktober 2014 Utslippsmåling for kjelanlegg opp ;l 10 MW utslippskrav, krav ;l målepunkter og prak;sk rigging Eli Hunnes, Senioringeniør Molab Vi er en ledende leverandør i Norge av tjenester

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen Vår ref.: 2012/4067 Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole Dato for inspeksjonen: 24.5.2012 Rapportnummer: 2012.087.I.FMRO Saksnr.: 2012/4067 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Stein

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE. 24. september 2008 i Hamar.

FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE. 24. september 2008 i Hamar. FORBRENNINGSANLEGG IV KONTROLL AV ANLEGGENE Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. INNHOLD Brenselanalyser l Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse Søknad om utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter (Versjonsdato for skjemaet: 21.04.10) Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal i tre eksemplarer. Se veiledningen for utfylling

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 Rapportnr. 003 /2009 Status : foreløpig/endelig INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Moelven Are AS Bedriftens adresse: Løvestad Ind.område 1820 Spydeberg FMVAs saksnummer: Organisasjonsnr.

Detaljer

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune

RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune RAPPORT Rapport dato: 11.04.2014 Systemrevisjon ved LKAB Norge AS Narvik kommune Adresse: LKAB Norge AS Tillatelse av: 22. november 2013 www.lkab.com Bolagsgata 40 8514 Narvik Tidsrom 01. og 02. april

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Glava AS, Askim

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Glava AS, Askim INSPEKSJONSRAPPORT Glava AS, Askim Oslo, 13. mars 2014 Nybråtveien 2 1832 Askim Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Lars Jørgen Krogh 2013/10338 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Otterbeck bil og karosseri - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 971 824 123 0229.0029.01 2012.138.I.FMOA 2012/22789 5/12-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO Deres ref.: Vår dato: 22.03.2016 Vår ref.: 2016/1695 Arkivnr.: 473 Reve Kompost AS Nordsjøvegen 522 4352 Kleppe Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3409 / FMAAINO 06.10.2014 Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.033.I.FMTE Saksnummer: 2016/2706 Dato for kontroll: 22.06.16

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SKI AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0213.0064.01 2012.134.I.FMOA 2012/22869 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Ski Auto AS

Detaljer

Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production AS

Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production AS Miljøvernavdelingen Voss Production AS Vatnestrøm 4730 IVELAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2011/6250/FMAALRA 8.10.2015 Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production AS

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Miljøvernavdelingen. DERES REF. VAR REF. (SES OPPGITT VED SVAR) DATO Sak nr. 97-002 16-002 /oek 12.05.97 Arkivnr. 461.

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Miljøvernavdelingen. DERES REF. VAR REF. (SES OPPGITT VED SVAR) DATO Sak nr. 97-002 16-002 /oek 12.05.97 Arkivnr. 461. FYLKESMANNEN I NORDLAND Miljøvernavdelingen Nord Norges Salgslag S/L Avd. Brønnøysund Lenningsv. 29, pb. 4 8901 BRØNNØYSUND DERES REF. VAR REF. (SES OPPGITT VED SVAR) DATO Sak nr. 97-002 16-002 /oek 12.05.97

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1

MILJØRAPPORT. Mars 2015. Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 MILJØRAPPORT Mars 215 214 Weber Leca Borge Moumgt. 1658 Torp www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 214 Dette er en rapport for internt bruk i Weber og som en orientering til allmennheten som viser Weber

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen REAL BIL AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 982841178 0220.0091.01 2012.133.I.FMOA 2012/23398 15.1.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Real

Detaljer

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for Blanketten skal benyttes ved søknad om utslippstillatelse i henhold til lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 11 og 16,

Detaljer

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 20.12.2011 Vår ref.: 2007/1021 Arkivnr.: 461.3 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/7510 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Linn-Frida Karlson Saksbehandler: Kirsten Kleveland Buskerud Betongvarefabrikk AS Fjordveien 2B 3490 KLOKKARSTUA Innvalgstelefon:

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Jahr Bilservice AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Jahr Bilservice AS i Modum kommune Vår dato: 25.03.2015 Vår referanse: 2015/1789 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Per Egil Ødenes Saksbehandler: Kirsten Kleveland Jahr Bilservice AS Jarveien 96 3340 ÅMOT Innvalgstelefon: 32266815 Rapport

Detaljer

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning

Om Norsk Spesialolje. Betydelig kapasitetsøkning Om Norsk Spesialolje Betydelig kapasitetsøkning Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Inspeksjon ved Jotun AS, Vindal

Inspeksjon ved Jotun AS, Vindal INSPEKSJONSRAPPORT Jotun AS Postboks 2021 3248 Sandefjord Oslo, 7. desember 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Nils Helge Rørå 2013/323 Saksbehandler: Bent Bolstad Inspeksjon ved Jotun AS,

Detaljer

Inspeksjonsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Veglo Miljøservice AS 21.04.2006

Inspeksjonsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Veglo Miljøservice AS 21.04.2006 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen Vår dato 12.05.2006 Vår referanse 2006/2516 Saksbehandler, innvalgstelefon: Anne Sundet Tangen, tlf. 74 16 80 65 Arkiv nr.472.1 Deres referanse Inspeksjonsrapport

Detaljer

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1

01.06.2015 MILJØRAPPORT. Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 01.06.2015 MILJØRAPPORT 2014 Weber Leca Rælingen Årnesvegen 2009 Nordby www.weber-norge.no 1 1. MILJØRAPPORT FOR 2014 Dette er miljørapporten fra Weber Leca Rælingen for driftsåret 2014. Rapporten publiseres

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

Økologi, ressurser og livsløpsanalyser,

Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Miljøstyring Livsløpsanalyse Høgskolen i Oslo Økologi er læren om samspillet mellom alle organismer i naturen, hvordan

Detaljer

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013 Nobio Driftsseminar oktober 2013 Forskriften om forurensing fra forbrenning av rene brensler. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Bioen as Mats Rosenberg

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved MC & Fritidssenteret AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved MC & Fritidssenteret AS Vår dato: 04.05.2015 Vår referanse: 2015/3023 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Jarle Ekra Saksbehandler: Kirsten Kleveland MC & Fritidssenteret AS Gomsrudveien 120 3610 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266815

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

Inspeksjon ved Figgjo AS. Resultater fra inspeksjonen. Dato for inspeksjonen: 05.06.2013 Rapportnummer: 2013.040.I.FMRO. Saksnr.

Inspeksjon ved Figgjo AS. Resultater fra inspeksjonen. Dato for inspeksjonen: 05.06.2013 Rapportnummer: 2013.040.I.FMRO. Saksnr. Vår ref.: 2013/4749 Inspeksjon ved Figgjo AS Dato for inspeksjonen: 05.06.2013 Rapportnummer: 2013.040.I.FMRO. Saksnr.: 2013/4749 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Ove Wik, Gunnar Hetland

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Tilstede under kontrollen

Tilstede under kontrollen Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 20.09.2007 Deres dato Vår referanse 2007/10066 461.3 Deres referanse Inspeksjonsrapport 2007.058.I.MVAHO Informasjon om virksomheten

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013

Toten Metall AS. Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Toten Metall AS Gjenvinning av aluminium Fordrag på Avfall Innlandet 24. Januar 2013 Om Toten Metall AS Grunnlagt 1992 100 % eid av Oppland Metall 20 ansatte Produserer ca 13.000 tonn aluminiumstøpelegeringer

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for utslipp til luft og vann

Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for utslipp til luft og vann HMS og Kvalitetsavdelingen Rapport Til: Kopi: Fra: Vedlegg til Måleplan for Pulverlimfabrikken Miljødirektoratet Audhild Bø (HMS avdelingen) Dato: 11.04.2014 Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Inspeksjon ved Eramet Norway AS Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 6. februar 2012 Rapportnummer: 2012.001.U.KLIF Saksnr.: 2011/210

Inspeksjon ved Eramet Norway AS Porsgrunn Dato for inspeksjonen: 6. februar 2012 Rapportnummer: 2012.001.U.KLIF Saksnr.: 2011/210 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.001.U.KLIF

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Bakgrunn og hensikt Alle båtforeninger er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk, ref. forurensningsforskriften

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Til drift av asfaltverk som nevnt i 3 første ledd er det ikke nødvendig med særskilt tillatelse etter grannelov og vannvernlov.

Til drift av asfaltverk som nevnt i 3 første ledd er det ikke nødvendig med særskilt tillatelse etter grannelov og vannvernlov. OPPHEVET Forskrifter om forurensninger fra asfaltverk Dato FOR-1976-03-08-1 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Vannmiljøavd. Publisert I 1976 121 Ikrafttredelse 15.03.1976 Sist endret FOR-1999-03-25-508

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SANDBERG AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0219.0221.01 2012.121.I.FMOA 2012/20794 05.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Sandberg

Detaljer