LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK"

Transkript

1 Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast

2 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk på barnetrinnet og ungdomstrinnet...5 Samisk som andrespråk-variant1...5 Samisk som andrespråk-variant2...5 Samisk som andrespråk-variant3...6 Timetall i faget...7 Grunnleggendeferdigheter i faget...7 Kompetansemål som gjelder for barnetrinnet nivå1b-3b...8 Nivå 1b for barnetrinnet...8 Nivå 2b for barnetrinnet...9 Nivå 3b for barnetrinnet...9 Kompetansemål for nivåene 1-3 gjelder for samisk som andrespråk-variant 2 på ungdomstrinnet og samisk som andrespråk-variant 3 på videregående opplæring...10 Nivå Nivå Nivå Kompetansemål for nivåene 4-6 gjelder for samisk som andrespråk-variant 1 på ungdomstrinnet og samisk som andrespråk-variant 2 på videregående opplæring...12 Nivå Nivå Nivå Kompetansemål for nivåene 7-9 for samisk som andrespråk-variant 1 på videregående opplæring...14 Nivå Nivå Nivå Påbygging til generell studiekompetanse...16 Vurdering i faget

3 LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Formål med faget Samene er ett folk selv om de bor i forskjellige land, og det samiske språket forener samene på tvers av riksgrensene. Det samiske språket er en viktig kulturbærer og inneholder felles verdier, erfaringer og kunnskaper. Samisk er et offisielt språk i Norge, Sverige og Finland og det er et mål at samisk språk skal bevares og videreutvikles for kommende generasjoner som et felles språk uavhengig av riksgrenser. Samtidig er samisk et minoritetsspråk i Norge, Sverige, Finland og Russland og språksituasjon og vilkårene for samisk språk er ikke de samme i de ulike områdene i Sápmi/Sábme/Saepmie. I noen samiske samfunn er samisk majoritetsspråket, mens i andre samiske samfunn er samisk et minoritetsspråk. Opplæring i samisk språk skal bidra til at barn og unge kan innlemmes i samisk kultur og samfunnsliv, og hvor kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling blir sentrale elementer i opplæringen. En opplæring som fremmer positive holdninger til det samiske språket, og som tar hensyn til det språk- og kulturmangfoldet som elevene erfarer, vil gi elevene flerspråklig og flerkulturell kompetanse. Kulturell kompetanse innebærer å ha kunnskap om, og respekt for kulturelle likheter og ulikheter i og mellom samiske samfunn. Gode kunnskaper i samisk språk er en viktig forutsetning for deltakelse i samisk samfunnsliv og arbeidsliv og gir valgmuligheter når det gjelder utdanning, arbeid og livslang læring. Faget samisk som andrespråk skal sammen med faget norsk legge grunnlaget for utvikling av elevenes funksjonelle tospråklighet, og bidra til at den enkelte elev får kunnskaper, motivasjon og trygghet til å velge samisk som kommunikasjonsspråk. Gjennom å ivareta sentrale verdier i samisk kultur kan faget også gi retning til hvordan samiske verdier kan tilpasses og videreutvikles til nye situasjoner og til en tid i stadig forandring. Kunnskap om andre urfolk og kulturer kan bidra til økt forståelse og respekt for andre, og også til bedre å forstå egen kultur. Språkforståelse og språkbeherskelse utvikles gjennom aktiv bruk av språket. Den kommunikative og menneskelige samhandlingen er derfor sentral i faget og gjennom opplevelse og deltakelse kan elevenes muntlige språk utvikles. Lese- og skrivekompetanse er et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag. Faget samisk som andrespråk skal stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning, og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner. Gjennom møte med samisk litteratur og ulike samiske språk og dialekter vil elevene kunne utvide sin forståelse for det språklige og kulturelle mangfoldet i samiske samfunn. Elever med samisk som andrespråk stiller med ulike forutsetninger. Noen har samiskspråklige arenaer i nærmiljøet hvor samisk høres, mens andre har liten kontakt med språket utenom opplæringssituasjonen. For at elevene skal kunne utvikle sin samiske språkkompetanse på best mulig måte, er det viktig at elevene kan bruke forskjellige språklige arenaer. Faget samisk som andrespråk kan også være et redskapsfag til andre fag. I tillegg har fagene samisk og norsk mange felleselementer og det er derfor viktig med et nært samarbeid mellom disse to fagene. Hovedområder i faget Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. 3

4 Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene. Planen er inndelt i 9 nivåer, og det er utarbeidet kompetansemål for hvert av nivåene. Oversikt over hovedområder: Nivå Hovedområder Hovedområdet muntlig kommunikasjon dreier seg om å kunne lytte, forstå og samtale i ulike sammenhenger. er grunnleggende i innlæringen av nye språk. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å tolke, sammenholde og vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig fremføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evne til å kommunisere med andre på samisk. Det er viktig i opplæringen å gi eleven mestringsopplevelse og slik motivere til videreutvikling av egne språkferdigheter. I språklæring er det viktig å vektlegge å lære nye ord og begrep og få praktisk erfaring i ulike språkroller. Språket utvikles gjennom aktivitet, lek, opplevelse, tenking, formidling og samhandling. Mange elever som har samisk som fag, har få arenaer i nærmiljøet der de kan kommunisere på samisk, og da er det spesielt viktig også å bruke digitale kommunikasjonsredskaper for å øve og erfare muntlig kommunikasjon. Hovedområdet skriftlig kommunikasjon dreier seg om å lese og skrive samisk. Selv om hovedtyngden for den første lese- og skriveopplæringen vil være på førstespråket, skal også opplæringen i samisk som andrespråk bidra til å utvikle elevenes lese og skrivekompetanse i en sammenhengende progresjon gjennom hele opplæringsløpet. Lesing og skriving er viktig i innlæring av språk og bidrar til utviding av elevens ordforråd og utvikling av talespråket. Opplæring i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og å skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og å oppleve. De leste tekstene skal bidra til at eleven blir bevisst sin egen utvikling som leser og skriver. Skriving innebærer å kunne uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike tekster og sjangere. Sammensatte tekster er en del av tekstene elevene skal lese og utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, kunnskaper og ferdigheter i grammatikk og rettskriving og evne til å produsere hensiktsmessige tekster tilpasset mottaker. Hovedområdet språk, kultur og litteratur dreier seg om å få kunnskap om det samiske språket, språket i bruk og språket som system og bruke denne kunnskapen i egen språklæring. Det arbeides med å få utviklet et bevisst forhold til egen språklæring og tospråklighet. Det dreier seg også om å bli kjent med dialekter, med andre samiske språk og samisk språkhistorie. Hovedområdet dreier seg også om bruk av språket i forhold til samisk kultur og levemåte. Det er viktig at eleven får oppleve den samiske tekstkulturen og gjennom ulike aktiviteter får praktisk erfaring i hvordan samisk brukes ved ulike situasjoner og gjennom ulike medier. Elevene skal få mulighet til å bli kjent med den samiske fortellertradisjonen og samisk 4

5 litteratur og forfatterskap. Det er viktig å velge tekster slik at elevene får bli kjent med begreper og uttrykk knyttet til samisk kultur og tradisjonelle kunnskaper, og slik få utvikle et bevisst forhold til samisk kultur samtidig med språklæring. Samisk som andrespråk - Ulike varianter Læreplanen i faget samisk som andrespråk er bygd opp etter 9 nivåer. De ulike nivåene bygger på hverandre. Det er mulig å bli vurdert mellom følgende alternativ for måloppnåelse på Vg3: Samisk som andrespråk-variant1, eleven skal kunne kompetansemål for alle 9 nivåene Samisk som andrespråk-variant2, eleven skal kunne kompetansemål for nivåene 1-6 Samisk som andrespråk-variant3, eleven skal kunne kompetansemål for nivåene 1-3 Samisk som andrespråk på barnetrinnet og ungdomstrinnet Samisk som andrespråk har kompetansemål for 3 nivåer på barnetrinnet: nivå 1b nivå 2b nivå 3b Kompetansemålene 1b-3b er tilrettelagt for aldersgruppen på barnetrinnet. Alle som starter med samisk som andrespråk de første årene på grunnskolen, starter på nivå 1b. Hovedfokus i starten vil være å lære språket muntlig gjennom lek, lytting og aktiviteter. Opplæringen i samisk skal også være med på å utvikle den første lese- og skriveopplæringen hvor norskfaget har hovedansvaret. Når eleven kan lese, vil eleven kunne bruke skriftlige tekster og skriving i egen språklæring. På barnetrinnet skal det ikke skilles på de ulike variantene. Det vil være et mål at så mange elever som mulig får så god kompetanse at de våger å velge den vanskeligste variantn på ungdomstrinnet. På ungdomstrinnet skal eleven velge å bli vurdert for måloppnåelse mellom to varianter: samisk som andrespråk- variant1 eller samisk som andrespråk-variant 2. Nivåene 1-3 gjelder for variant 2 på ungdomstrinnet og variant 3 på videregående opplæring og er ikke identiske med nivåene 1-3 for barnetrinnet. Samisk som andrespråk-variant1 Krav: Eleven skal kunne kompetansemålene for nivåene 1b-3b etter 7. årstrinn nivåene 4-6 etter 10. årstrinn nivåene 7-9 etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram nivå 7 etter Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram Samisk som andrespråk-variant I er den varianten av samisk som andrespråk som gir de beste språkkunnskapene i andrespråket etter endt 13-årig opplæring. Målet for samisk som andrespråk-variant I, er at eleven ved å fullføre alle 9 nivåer i læreplanen, blir funksjonell tospråklig. Eleven skal ha kunnskaper og trygghet til å bruke samiskskriftlig og muntlig, og skal ha nok språkkunnskaper til å starte med studier på høyere nivå der opplæringsspråket er samisk. Samisk som andrespråk-variant2 Krav: Eleven skal kunne kompetansemålene for nivåene 1-3 etter 10. årstrinn nivåene 4-6 etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram 5

6 nivå 4 etter Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram Denne varianten er for elever som starter med samisk på ungdomstrinnet eller sent på barnetrinnet. Den vil også være et alternativ for elever som vil ha nytte av å bruke mer tid på hvert nivå på grunnskolen. Eleven som velger å ta sluttvurdering og eksamen etter denne varianten på studieforberedende utdanningsprogram, vil oppnå kravene til ca 2/3 av hele læreplanen i samisk som andrespråk. Etter variant2, er det nødvendigvis ikke et mål at eleven blir tospråklig. Da denne varianten er en del av faget samisk som andrespråk, har eleven mulighet til å fullføre hele faget som privatist. Samisk som andrespråk-variant3 Krav: Eleven skal kunne kompetansemålene for: nivåene 1-3 etter Vg 3 studieforberedende utdanningsprogram nivå 1 etter Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram Dette er et alternativ for en elev som starter med opplæring i samisk først på videregående skole, altså for elev som ikke har fått opplæring i samisk i grunnskolen. Eleven som velger å ta sluttvurdering og eksamen etter denne varianten på studieforberedende utdanningsprogram, vil oppnå kravene til ca 1/3 av hele læreplanen i samisk som andrespråk. Da denne varianten er en del av faget samisk som andrespråk, har eleven mulighet til å ta variant2 eller fullføre hele faget, det vil si variant 1, senere som privatist. Samisk som andrespråk Måloppnåelse etter årstrinn Etter 4. årstrinn Etter 7. årstrinn Samisk som andrespråkvariant1 Samisk som andrespråk-variant2 Eleven som har startet med opplæring i samisk på grunnskolen, kan velge å bli vurdert og ta eksamen etter samisk som andrespråk-variant1 eller samisk som andrespråk-variant2 Nivå 1 b Nivå 2 b Nivå 3 b Etter 10. årstrinn Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Etter Vg1S Nivå 7 Nivå 4 Nivå1 Etter Vg2S Nivå 8 Nivå 5 Nivå 2 Etter Vg3S Nivå 9 Nivå 6 Nivå 3 Etter Vg2 Y Nivå 7 Nivå 4 Nivå 1 Samisk som andrespråkvariant3 Samisk som andrespråkvariant3 er for eleven som starter med opplæring i samisk på videregående opplæring Etter påbygging Nivå 8 Nivå 9 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 2 Nivå 3 6

7 Timetall i faget Fag og timetallet er under endring Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET årstrinn: 608 timer UNGDOMSTRINNET årstrinn: 228 timer (ikke fastsatt) STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Vg1-Vg3: 309 timer YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Vg1-Vg2: 90 timer PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE FOR YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Vg3: 219 timer Grunnleggendeferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I samisk som andrespråk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i samisk som andrespråk innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samhandle ved bruk av språket, og kunne tilpasse språket til formål og mottaker. Systematisk opplæring gjennom ulike muntlige aktiviteter, praktiske erfaringer og bruk av ulike strategier bidrar til å utvikle muntlige ferdigheter. Utviklingen av muntlige ferdigheter i samiskfaget innebærer å arbeide med begrepslæring og muntlige sjangere i stadig mer komplekse lytte- og talesituasjoner. Det innebærer å bruke det muntlige språket stadig mer presist og nyansert i samtaler og i andre typer muntlige tekster. Det innebærer videre å lytte aktivt, og å forstå og drøfte emner og problemstillinger av økende omfang og kompleksitet. Kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er ikke like høye som for elever som har samisk som førstespråk. Å kunne lese i samisk som andrespråk er å skape mening fra tekster i ulike sjangere. Leseforståelse er avhengig av kulturelle referanserammer samtidig som lesingen utvikler kommunikative ferdigheter og kulturforståelse. Det innebærer å engasjere seg i tekster, og oppnå innlevelse og innsikt i andre menneskers tanker, liv og opplevelser. Videre innebærer det å kunne finne informasjon og forstå resonnementer og framstillinger i ulike typer tekster på skjerm og papir, og å kunne forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene. Utviklingen går fra avkoding og forståelse av enkle tekster til å kunne forstå, lære av, tolke og reflektere over stadig mer krevende og komplekse tekster. Utviklingen av leseferdigheter i samisk som andrespråk innebærer å arbeide systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen og med ulike typer tekster i faget. 7

8 Å kunne skrive i samisk er å ytre seg på en hensiktsmessig måte og kommunisere med andre ved å bruke skriftspråket. Det er også en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på og en metode for å lære. Å skrive tekster i et bredt utvalg sjangere med håndskrift og på datamaskin er et område norsk-og samiskfaget i fellesskap har et ansvar for. Det innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i samiskfaget innebærer å arbeide systematisk med formelle skriveferdigheter, og ulike skrivestrategier for å bli i stand til å skrive stadig mer komplekse tekster. Kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er imidlertid ikke like høye som for elever som har samisk som førstespråk. Å kunne regne i samisk er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer. Det innebærer å kunne bruke grunnleggende matematiske begreper gjennom bruk av talluttrykk, måle- og regnemåter på samisk. Videre innebærer det å kunne vurdere, reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Utviklingen av regneferdigheter innebærer å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng. Digitale ferdigheter i samisk som andrespråk er å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster. Digitale verktøy åpner for nye læringsarenaer for innlæring av språk og det er viktig å kunne bruke digitale verktøy i kommunikasjon med andre. Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i samiskfaget, og innebærer å finne, bruke og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og selv produsere stadig mer komplekse tekster. Det er viktig å kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte. Kompetansemål som gjelder for barnetrinnet nivå1b-3b Nivå 1b for barnetrinnet lytte, leke og eksperimentere med samiske språklyder, stavelser, ord, rim, rytme og intonasjon uttale ord og enkle setninger hilse, takke og presentere seg selv på samisk fortelle om seg selv og andre lytte til muntlige tekster og gjenkjenne ord og uttrykk knyttet til dagligdagse situasjoner delta i innøvde dagligdagse dialoger samtale om bilder med enkle uttrykk telle fra 0-100, og bruke tallene i enkel samtale lese store og små samiske bokstaver lydere og dele ord i stavelser gjenkjenne ordbilder eksperimentere og skrive med bokstaver og ord i egen håndskrift og på tastatur 8

9 lese korte ord og stavelser og på papir og skjerm eksperimentere med ordformer sette sammen enkle ord til korte setninger Språk, kultur og litteratur snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav og om elementære forskjeller og likheter mellom norsk og samisk snakke om ordformer og betydningsforskjeller samtale om samisk språk og om situasjoner der det kan være nyttig å kunne samisk lytte til og delta i framføring av joiker, sanger, rim og regler lytte til og gjenkjenne språket gjennom enkle fortellinger, eventyr, bilder, spill, tvprogram og digitale verktøy. bruke betegnelser på ukedager, måneder og de åtte årstider bruke samiske benevnelser for klær gjenkjenne samiske kofter fra forskjellige områder Nivå 2b for barnetrinnet lytte, forstå og uttrykke enkle beskjeder og instruksjoner lytte og forstå enkle samtaler, historier og fortellinger samtale om dagligdagse situasjoner i nåtid stille og svare på enkle spørsmål delta i rollespill og dramatiseringer bruke tall til å angi tid, datoer og priser lese og skrive det samiske alfabetet lese, forstå og skrive enkle beskjeder lese enkle tekster, historier og fortellinger og uttrykke forståelse av innholdet skrive enkle tekster om dagligdagse situasjoner gjenkjenne uttrykk i nåtid og fortid samtale om viktigheten av å bruke vanlige samiske ord i stedet for å erstatte disse med norske ord bruke ordbøker og digitale verktøy og andre hjelpemidler i egen språklæring fortelle gåter, ordspråk og vitser lytte til og lese samiske eventyr og fortellinger og samtale om innhold bruke begreper knyttet til mat i samtale om samisk mat bruke de vanligste ord knyttet til nær familie og slekt Nivå 3b for barnetrinnet 9

10 uttrykke seg om dagligdagse situasjoner i nåtid og fortid fortelle om egne opplevelser og erfaringer opptre i ulike språkroller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon lytte og gjenfortelle det som blir fortalt oversette ord, enkle uttrykk og korte setninger kommunisere via digitale medier lese og forstå hovedinnholdet i fortellende tekster skrive enkle fortellende tekster og fremføre for andre bruke opplevelser fra drama, teateroppsettinger, film og samiske tv-programmer i egen tekstproduksjon lytte og gjenfortelle skriftlig det man har hørt bruke elementære rettskrivningsregler bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å produsere egne tekster samtale om ordklassene bruke de vanligste setningstypene lese samisk barne- og ungdomslitteratur og fortelle om innholdet lytte til og samtale om samisk fortellertradisjon gjenkjenne samisk tellemåte og måleenheter samtale om praktisk arbeid i og utenfor skole uttrykke seg om tall i forbindelse med å handle og om regnemåter Kompetansemål for nivåene 1-3 gjelder for samisk som andrespråkvariant 2 på ungdomstrinnet og samisk som andrespråk-variant 3 på videregående opplæring Nivå 1 uttale samiske ord og sammenligne samiske og norske språklyder og intonasjon hilse, takke og presentere seg selv og fortelle om seg selv og andre på samisk delta i enkle samtaler om dagligdagse situasjoner lytte til og uttrykke forståelse for innhold i enkle historier og fortellinger forstå og uttrykke enkle beskjeder og instruksjoner bruke tall fra i kommunikasjon stille spørsmål og svare på spørsmål lese og forstå beskjeder og enkle instruksjoner 10

11 lese og forstå enkle tekster om fortellinger, historier og hendelser skrive enkle fortellende tekster oversette enkel tekst fra norsk til samisk bruke ordbøker og digitale verktøy og andre hjelpemidler i egen språklæring og i kommunikasjon grunnleggende prinsipper om lydendringer ved ordbøyning gjenkjenne setninger i nåtid og fortid samtale om viktigheten av å bruke vanlige samiske ord i stedet for å erstatte disse med norske ord samtale om begrepet flerspråklighet og fortelle om fordeler ved å være flerspråklig lytte til og lese samiske eventyr og fortellinger og samtale om innhold bruke begreper knyttet til mat i samtale om samisk mat bruke de vanligste ord knyttet til familie og slekt samtale om samiske klær og gjenkjenne kofter fra forskjellige områder i Sápmi/Sábme/Saepmie Nivå 2 lytte, forstå og kunne føre enkle samtaler kommunisere med god uttale og intonasjon forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner gi uttrykk for egne meninger og følelser fortelle om egne opplevelser og erfaringer bruke tall til å angi tid, datoer, priser, mengder og størrelser tilpasse språkbruken i noen grad til ulike språksituasjoner kommunisere med andre ved hjelp av digitale medier lese og forstå hovedinnholdet i fortellende tekster skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer skrive tekster om dagligdagse situasjoner beherske elementære rettskrivningsregler grunnleggende prinsipper om lydendringer ved ordbøyning bruke grammatiske benevnelser ved drøfting av ordformer samtale om de vanligste ordklassene fortelle fra samisk muntlig fortellertradisjon, ordspråk og diiddat ta rede på hvilke samiske medier som finnes og reflektere over hvordan dra nytte av mediene i egen språklæring samtale om naturbetegnelser og samiske stedsnavn 11

12 Nivå 3 uttrykke seg i dagligdagse situasjoner i nåtid og fortid og fremtid kommunisere med god uttale og intonasjon delta i spontane samtaler om ulike emner og aktuelle temaer og utrykke synspunkter og meninger opptre i ulike språkroller gjenfortelle noe som har blitt fortalt forstå og bruke tall i kommunikasjon og gjenkjenne samisk tellemåte og måleenheter presentere fra tema knyttet til samisk kunst eller næringsliv lese og referere hovedmomenter i en tekst skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere oversette enkle setninger lytte og gjenfortelle skriftlig det man hører bruke notater og kilder som grunnlag for skriving og oppgi kildene bruke de mest sentrale regler i setningsoppbygging og ortografi gjenkjenne stammetyper og bøyningsformer samtale om bruk av vanligste ordavledningsformene gjenkjenne og forstå bruken av kondisjonalisformer lytte til og samtale om språk- og dialektforskjeller lese tekster i ulike sjangere, finne tema og kommentere innholdet presentere en samisk forfatter bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å produsere egne tekster og til å kommunisere med andre presentere noe hvor tema er fra tradisjonell kunnskap og samisk kultur Kompetansemål for nivåene 4-6 gjelder for samisk som andrespråkvariant 1 på ungdomstrinnet og samisk som andrespråk-variant 2 på videregående opplæring Nivå 4 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner lytte til andres fremføringer, stille spørsmål og uttrykke egne tanker og meninger 12

13 kommunisere via digitale medier bruke kunnskap fra andre fag eller fra eget utdanningsprogram i muntlige fremstillinger forstå og bruke tall i kommunikasjon lese og forstå fortellende og beskrivende tekster og kunne skille mellom fakta og meninger i tekster skrive tekster som beskriver, drøfter og uttrykker meninger bygge opp leselige og oversiktlige tekster for hånd og på tastatur innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale og skriftlige kilder i arbeidet med egne tekster bruke setningsanalyse i egen språklæring samtale om språk- og dialektforskjeller samtale om samiske ordtak og diiddat/dijda lese et utvalg av tekster og kommentere innholdet samtale om naturbetegnelser og samiske stedsnavn lage presentasjon om emne fra tradisjonelt arbeid, samiske næringer, kunst eller kultur bruke digitale verktøy til å skriving og presentering Nivå 5 lytte, forstå og delta i spontane samtaler fortelle om hendelser, planer, antakelser og forventninger samtale om ulike temaer og aktuelle nyhetssaker oversette enkle tekster bruke notater, digitale og andre kilder som grunnlag for skriving skrive tekster utfra selvvalgte emner og sjangre oversette enkle setninger og se likheter og ulikheter mellom samisk og norsk bruke grammatiske benevnelser ved drøfting av ordformer samtale om begrepet flerspråklighet og fortelle om fordeler ved å være flerspråklig uttrykke høflighet gjennom bestemte fraser og ved hjelp av forskjellige grammatiske konstruksjoner hente informasjon og språkeksempler fra samiske medier i egen språklæring lese skjønnlitterære tekster, finne tema og kommentere tekstene presentere en samisk forfatter 13

14 bruke begreper for mengder og størrelser og samtale om samiske måleenheter Nivå 6 beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke opplevelser, følelser, erfaringer, kunnskap og egne meninger lytte og forstå hovedinnholdet av lengre muntlige fremstillinger opptre i ulike muntlige roller i samtaler og presentasjoner lese, referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst skrive tekster med ulik form og formål og bruke forskjellige virkemidler i arbeid med tekster variere ordvalg og setningsoppbygging i egen skriving bruke digitale verktøy til arbeid med egne tekster bruke presens- og preteritumformer av alle stammetyper og gjenkjenne kondisjonalisformer gi eksempler på ord- og uttaleforskjeller i nærliggende dialekter fortelle om enkelte trekk ved andre samiske språk lese tekster i ulike sjangere og kommentere form, innhold gjenkjenne samisk tellemåte Kompetansemål for nivåene 7-9 for samisk som andrespråk-variant 1 på videregående opplæring Nivå 7 bruke språket om ulike situasjoner i skole og arbeidsliv beherske ulike muntlige roller i gruppesamtaler og presentasjoner som aktør og tilhører lytte, forstå og referere innholdet i fortellinger og beskrivelser bruke fagkunnskap fra egne programfag i framføringer og diskusjoner lese og presentere fra ulike fagtekster skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram lese og videreformidle informasjon fra ulike kilder og medier bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster 14

15 bruke setningsanalyse og grammatiske begreper i egen språkopplæring og til å sammenligne samisk og norsk gjøre rede for hvordan nye ord på samisk blir laget fortelle om de ulike samiske språkene i Norge lese og presentere fra skjønnlitterære tekster gjøre rede for samiske fortellertradisjoner Nivå 8 Mål for opplæringen er at elevene skal kunne diskutere, argumentere og gi uttrykk for egne oppfatninger og synspunkter ta initiativ til å begynne, holde i gang og avslutte en samtale lytte til og referere fra presentasjoner og innlegg framføre en lengre muntlig presentasjon over et selvvalgt emne Mål for opplæringen er at elevene skal kunne skrive tekster med klart uttrykt tema og klar struktur skrive kreative tekster, litterære tolkninger og resonerende tekster beherske de viktigste rettskrivingsreglene lese og orientere seg i tekster av ulik kompleksitet og sammenfatte og vurdere relevant informasjon samtale om forhold som påvirker språkbruk utforske likheter og forskjeller mellom samisk og andre språk og ha en bevisst holdning til kodeveksling lese tekster i ulike sjangere og analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler lese litteratur fra andre urfolk og kulturer og kommentere form og innhold gjøre rede for hovedtrekk i samisk språkhistorie diskutere nyheter og aktuelle hendelser i Sápmi/Sábme/Saepmie redegjøre for hovedtrekkene i samisk mediahistorie Nivå 9 Mål for opplæringen er at elevene skal kunne beherske et bredt ordforråd og uttrykke seg muntlig på en nyansert og situasjonstilpasset måte lytte til, systematisere og sammenholde informasjon i mere komplekse muntlige tekster og reflektere over innhold referere på samisk muntlige norskspråklige tekster om dagligdagse forhold holde en muntlig presentasjon fra et selvvalgt emne Mål for opplæringen er at elevene skal kunne 15

16 uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og god språkføring, og mestre sentrale språklige formkrav skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon bruke kunnskap om tekst, sjanger og språklige virkemidler i skriving av skjønnlitterære og sakspregede tekster bruke et utvalg av digitale og andre hjelpemidler på en selvstendig måte drøfte begrepet funksjonell to-språklighet bruke relevant terminologi for å beskrive språkets form og innhold lese et utvalg av skjønnlitterære- og sakprosatekster og drøfte innhold, form og formål lese orginale og tekster oversatt til samisk fra andre språkog reflektere over hvordan verdier, tenkemåter og forestillinger framstilles i samiske og de oversatte tekstene gjøre rede for hovedtrekk i samisk litteraturhistorie Påbygging til generell studiekompetanse Samisk som andrespråk- samisk som andrespråk-variant1 Kompetansmålene for nivå 8 og nivå 9 gjelder for påbygging til generell studiekompetanse til samisk som andrespråk-variant1. Samisk som andrespråk- samisk som andrespråk-variant2 Kompetansmålene for nivå 5 og nivå 6 gjelder for påbygging til generell studiekompetanse til samisk som andrespråk- variant2. Samisk som andrespråk- samisk som andrespråk-variant 3 Kompetansmålene for nivå 2 og nivå 3gjelder for påbygging til generell studiekompetanse til samisk som andrespråk- variant3. 16

17 Vurdering i faget Bestemmelser for sluttvurdering: Standpunktvurdering i samisk som andrespråk-variant1 Årstrinn Ordning 10. årstrinn Se forslag til endringer i høringsdokumentet Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Se forslag til endringer i høringsdokumentet Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Se forslag til endringer i høringsdokumentet Standpunktvurdering i samisk som andrespråk-variant2 Årstrinn Ordning 10. årstrinn Se forslag til endringer i høringsdokumentet Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Se forslag til endringer i høringsdokumentet Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Se forslag til endringer i høringsdokumentet Standpunktvurdering samisk som andrespråk-variant 3 Årstrinn Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Ordning Se forslag i høringsdokumentet Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Se forslag i høringsdokumentet Eksamen for elever - samisk som andrespråk-variant1 Årstrinn 17 Ordning 10. årstrinn Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant1. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant1. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og

18 sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant1. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for elever samisk som andrespråk-variant2 Årstrinn Ordning 10. årstrinn Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant2. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant2. Både skriftlig og muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for elever samisk som andrespråk-variant3 Årstrinn Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Ordning Se forslag i høringsdokumentet Se forslag i høringsdokumentet Eksamen for privatister Årstrinn Ordning 10. årstrinn Se gjeldende ordning for grunnskoleopplæring for voksne. Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse I samisk som andrespråk-variant1 og i samisk som andrespråk-variant2 skal privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. I samisk som andrespråk-variant1 og i samisk som andrespråk-variant2 skal privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig 18

19 eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for samisk som andrespråk-variant1 omfatter nivå 1-9. Eksamen for samisk som andrespråk-variant2 omfatter nivå 1-6. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven. 19

Læreplan i samisk som andrespråk

Læreplan i samisk som andrespråk Læreplan i samisk som andrespråk Fastsatt som forskrift av Sametinget 25.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/sas1-04 Formål Samene er ett folk som bor i Norge, Sverige, Finland og Russland,

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.08.13 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor3-03 Formål Norsk for elever med samisk

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse, identitetsutvikling

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Læreplan i samisk som førstespråk

Læreplan i samisk som førstespråk Læreplan i samisk som førstespråk Fastsatt som forskrift av Sametinget 25.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/sfs1-04 Formål Samene er ett folk som bor i Norge, Sverige, Finland og

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge er likeverdig

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og unge i kultur

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/4172-16 Beaivi/Dato: 01.02.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Notáhta Notat Min čuj./vår ref: 12/4173-19 Beaivi/Dato: 29.01.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Innledning Sametinget sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese mer 4. trinn Gøy med norsk 5. trinn Gøy med norsk 6. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 07. 12. 2010. Gjelder fra: 1. august 2011 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte

Detaljer

NORSK TEGNSPRÅK 1.-10. TRINN

NORSK TEGNSPRÅK 1.-10. TRINN NORSK TEGNSPRÅK 1.-10. TRINN «Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsets oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forslag til læreplan i norsk

Forslag til læreplan i norsk Forslag til læreplan i norsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv

Detaljer

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Revidert læreplan i norsk Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Struktur Kort om oppdrag og oppdragsbrev Kort om hva som er endret i planen Kort om hovedområder

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: GØY MED NORSK FOR 7. TRINN AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I NORSK

FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I NORSK FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I NORSK Andreutkast fra læreplangruppe. Mai 2012 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: Neon 10 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2015 Faglærer: Anne Marie Rise, Heidi Brekken Kvamvold, Anne Jørstad Stenhaug

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole RØNVIK SKOLE 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole skoleåret 2014/2015 Orientering om 2.fremmedspråk og faglig fordypning Når du skal begynne på 8.trinn skal du velge et fremmedspråk eller

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte

Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 13. juli 2011. Gjelder fra 01.08.2011 Gjelder til 31.07.2013 http://www.udir.no/kl06/nor5-03 Formål Norsk

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted)

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) 1 Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FREMMEDSPRÅK ELEVER 2015 Studieforberedende utdanningsprogram: ST, STFO, ID, MD Fagkoder: FSPXXXX, PSPXXXX Fag: Fransk, spansk, tysk, kinesisk, japansk, russisk Fellesfag og

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 7. Lærer: Brynjulf Bakklund Muntlige tekster Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE

LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Formål med faget Norsk for døve og sterkt tunghørte er et sentralt fag for utvikling av kommunikative og formelle språkferdigheter og for kunnskapstilegnelse.

Detaljer

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Sandnes kommune NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse MUNTLIGE TEKSTER Mål for opplæringen

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014

Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014 Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014 Muntlig kommunikasjon: lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. april 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE Program onsdag 23.01.: 10.00 11.00: Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid 11.15 12.00: Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming.

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming. ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Zeppelin lesebok, Zeppelin språkbok Faglærere: Tonje Danielsen UKE MÅL/LÆRE (lokal læreplan) TEMA ARBEIDSFORM/METODE VURDERING Uke Finne og forstå litterære

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3009, SPR3011, SPR3013 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Fag: Internasjonal engelsk

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne Utforsking av språk og tekst LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven

Detaljer

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 34-37 Norrøn tid Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur Å kunne lese om norrøn tid, litteratur

Detaljer