LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK"

Transkript

1 Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast

2 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk på barnetrinnet og ungdomstrinnet...5 Samisk som andrespråk-variant1...5 Samisk som andrespråk-variant2...5 Samisk som andrespråk-variant3...6 Timetall i faget...7 Grunnleggendeferdigheter i faget...7 Kompetansemål som gjelder for barnetrinnet nivå1b-3b...8 Nivå 1b for barnetrinnet...8 Nivå 2b for barnetrinnet...9 Nivå 3b for barnetrinnet...9 Kompetansemål for nivåene 1-3 gjelder for samisk som andrespråk-variant 2 på ungdomstrinnet og samisk som andrespråk-variant 3 på videregående opplæring...10 Nivå Nivå Nivå Kompetansemål for nivåene 4-6 gjelder for samisk som andrespråk-variant 1 på ungdomstrinnet og samisk som andrespråk-variant 2 på videregående opplæring...12 Nivå Nivå Nivå Kompetansemål for nivåene 7-9 for samisk som andrespråk-variant 1 på videregående opplæring...14 Nivå Nivå Nivå Påbygging til generell studiekompetanse...16 Vurdering i faget

3 LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Formål med faget Samene er ett folk selv om de bor i forskjellige land, og det samiske språket forener samene på tvers av riksgrensene. Det samiske språket er en viktig kulturbærer og inneholder felles verdier, erfaringer og kunnskaper. Samisk er et offisielt språk i Norge, Sverige og Finland og det er et mål at samisk språk skal bevares og videreutvikles for kommende generasjoner som et felles språk uavhengig av riksgrenser. Samtidig er samisk et minoritetsspråk i Norge, Sverige, Finland og Russland og språksituasjon og vilkårene for samisk språk er ikke de samme i de ulike områdene i Sápmi/Sábme/Saepmie. I noen samiske samfunn er samisk majoritetsspråket, mens i andre samiske samfunn er samisk et minoritetsspråk. Opplæring i samisk språk skal bidra til at barn og unge kan innlemmes i samisk kultur og samfunnsliv, og hvor kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling blir sentrale elementer i opplæringen. En opplæring som fremmer positive holdninger til det samiske språket, og som tar hensyn til det språk- og kulturmangfoldet som elevene erfarer, vil gi elevene flerspråklig og flerkulturell kompetanse. Kulturell kompetanse innebærer å ha kunnskap om, og respekt for kulturelle likheter og ulikheter i og mellom samiske samfunn. Gode kunnskaper i samisk språk er en viktig forutsetning for deltakelse i samisk samfunnsliv og arbeidsliv og gir valgmuligheter når det gjelder utdanning, arbeid og livslang læring. Faget samisk som andrespråk skal sammen med faget norsk legge grunnlaget for utvikling av elevenes funksjonelle tospråklighet, og bidra til at den enkelte elev får kunnskaper, motivasjon og trygghet til å velge samisk som kommunikasjonsspråk. Gjennom å ivareta sentrale verdier i samisk kultur kan faget også gi retning til hvordan samiske verdier kan tilpasses og videreutvikles til nye situasjoner og til en tid i stadig forandring. Kunnskap om andre urfolk og kulturer kan bidra til økt forståelse og respekt for andre, og også til bedre å forstå egen kultur. Språkforståelse og språkbeherskelse utvikles gjennom aktiv bruk av språket. Den kommunikative og menneskelige samhandlingen er derfor sentral i faget og gjennom opplevelse og deltakelse kan elevenes muntlige språk utvikles. Lese- og skrivekompetanse er et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag. Faget samisk som andrespråk skal stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning, og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner. Gjennom møte med samisk litteratur og ulike samiske språk og dialekter vil elevene kunne utvide sin forståelse for det språklige og kulturelle mangfoldet i samiske samfunn. Elever med samisk som andrespråk stiller med ulike forutsetninger. Noen har samiskspråklige arenaer i nærmiljøet hvor samisk høres, mens andre har liten kontakt med språket utenom opplæringssituasjonen. For at elevene skal kunne utvikle sin samiske språkkompetanse på best mulig måte, er det viktig at elevene kan bruke forskjellige språklige arenaer. Faget samisk som andrespråk kan også være et redskapsfag til andre fag. I tillegg har fagene samisk og norsk mange felleselementer og det er derfor viktig med et nært samarbeid mellom disse to fagene. Hovedområder i faget Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. 3

4 Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene. Planen er inndelt i 9 nivåer, og det er utarbeidet kompetansemål for hvert av nivåene. Oversikt over hovedområder: Nivå Hovedområder Hovedområdet muntlig kommunikasjon dreier seg om å kunne lytte, forstå og samtale i ulike sammenhenger. er grunnleggende i innlæringen av nye språk. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å tolke, sammenholde og vurdere andres utsagn. Gjennom forberedt muntlig fremføring og spontan muntlig samhandling skal eleven utvikle evne til å kommunisere med andre på samisk. Det er viktig i opplæringen å gi eleven mestringsopplevelse og slik motivere til videreutvikling av egne språkferdigheter. I språklæring er det viktig å vektlegge å lære nye ord og begrep og få praktisk erfaring i ulike språkroller. Språket utvikles gjennom aktivitet, lek, opplevelse, tenking, formidling og samhandling. Mange elever som har samisk som fag, har få arenaer i nærmiljøet der de kan kommunisere på samisk, og da er det spesielt viktig også å bruke digitale kommunikasjonsredskaper for å øve og erfare muntlig kommunikasjon. Hovedområdet skriftlig kommunikasjon dreier seg om å lese og skrive samisk. Selv om hovedtyngden for den første lese- og skriveopplæringen vil være på førstespråket, skal også opplæringen i samisk som andrespråk bidra til å utvikle elevenes lese og skrivekompetanse i en sammenhengende progresjon gjennom hele opplæringsløpet. Lesing og skriving er viktig i innlæring av språk og bidrar til utviding av elevens ordforråd og utvikling av talespråket. Opplæring i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og å skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og å oppleve. De leste tekstene skal bidra til at eleven blir bevisst sin egen utvikling som leser og skriver. Skriving innebærer å kunne uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike tekster og sjangere. Sammensatte tekster er en del av tekstene elevene skal lese og utforme. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, kunnskaper og ferdigheter i grammatikk og rettskriving og evne til å produsere hensiktsmessige tekster tilpasset mottaker. Hovedområdet språk, kultur og litteratur dreier seg om å få kunnskap om det samiske språket, språket i bruk og språket som system og bruke denne kunnskapen i egen språklæring. Det arbeides med å få utviklet et bevisst forhold til egen språklæring og tospråklighet. Det dreier seg også om å bli kjent med dialekter, med andre samiske språk og samisk språkhistorie. Hovedområdet dreier seg også om bruk av språket i forhold til samisk kultur og levemåte. Det er viktig at eleven får oppleve den samiske tekstkulturen og gjennom ulike aktiviteter får praktisk erfaring i hvordan samisk brukes ved ulike situasjoner og gjennom ulike medier. Elevene skal få mulighet til å bli kjent med den samiske fortellertradisjonen og samisk 4

5 litteratur og forfatterskap. Det er viktig å velge tekster slik at elevene får bli kjent med begreper og uttrykk knyttet til samisk kultur og tradisjonelle kunnskaper, og slik få utvikle et bevisst forhold til samisk kultur samtidig med språklæring. Samisk som andrespråk - Ulike varianter Læreplanen i faget samisk som andrespråk er bygd opp etter 9 nivåer. De ulike nivåene bygger på hverandre. Det er mulig å bli vurdert mellom følgende alternativ for måloppnåelse på Vg3: Samisk som andrespråk-variant1, eleven skal kunne kompetansemål for alle 9 nivåene Samisk som andrespråk-variant2, eleven skal kunne kompetansemål for nivåene 1-6 Samisk som andrespråk-variant3, eleven skal kunne kompetansemål for nivåene 1-3 Samisk som andrespråk på barnetrinnet og ungdomstrinnet Samisk som andrespråk har kompetansemål for 3 nivåer på barnetrinnet: nivå 1b nivå 2b nivå 3b Kompetansemålene 1b-3b er tilrettelagt for aldersgruppen på barnetrinnet. Alle som starter med samisk som andrespråk de første årene på grunnskolen, starter på nivå 1b. Hovedfokus i starten vil være å lære språket muntlig gjennom lek, lytting og aktiviteter. Opplæringen i samisk skal også være med på å utvikle den første lese- og skriveopplæringen hvor norskfaget har hovedansvaret. Når eleven kan lese, vil eleven kunne bruke skriftlige tekster og skriving i egen språklæring. På barnetrinnet skal det ikke skilles på de ulike variantene. Det vil være et mål at så mange elever som mulig får så god kompetanse at de våger å velge den vanskeligste variantn på ungdomstrinnet. På ungdomstrinnet skal eleven velge å bli vurdert for måloppnåelse mellom to varianter: samisk som andrespråk- variant1 eller samisk som andrespråk-variant 2. Nivåene 1-3 gjelder for variant 2 på ungdomstrinnet og variant 3 på videregående opplæring og er ikke identiske med nivåene 1-3 for barnetrinnet. Samisk som andrespråk-variant1 Krav: Eleven skal kunne kompetansemålene for nivåene 1b-3b etter 7. årstrinn nivåene 4-6 etter 10. årstrinn nivåene 7-9 etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram nivå 7 etter Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram Samisk som andrespråk-variant I er den varianten av samisk som andrespråk som gir de beste språkkunnskapene i andrespråket etter endt 13-årig opplæring. Målet for samisk som andrespråk-variant I, er at eleven ved å fullføre alle 9 nivåer i læreplanen, blir funksjonell tospråklig. Eleven skal ha kunnskaper og trygghet til å bruke samiskskriftlig og muntlig, og skal ha nok språkkunnskaper til å starte med studier på høyere nivå der opplæringsspråket er samisk. Samisk som andrespråk-variant2 Krav: Eleven skal kunne kompetansemålene for nivåene 1-3 etter 10. årstrinn nivåene 4-6 etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram 5

6 nivå 4 etter Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram Denne varianten er for elever som starter med samisk på ungdomstrinnet eller sent på barnetrinnet. Den vil også være et alternativ for elever som vil ha nytte av å bruke mer tid på hvert nivå på grunnskolen. Eleven som velger å ta sluttvurdering og eksamen etter denne varianten på studieforberedende utdanningsprogram, vil oppnå kravene til ca 2/3 av hele læreplanen i samisk som andrespråk. Etter variant2, er det nødvendigvis ikke et mål at eleven blir tospråklig. Da denne varianten er en del av faget samisk som andrespråk, har eleven mulighet til å fullføre hele faget som privatist. Samisk som andrespråk-variant3 Krav: Eleven skal kunne kompetansemålene for: nivåene 1-3 etter Vg 3 studieforberedende utdanningsprogram nivå 1 etter Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram Dette er et alternativ for en elev som starter med opplæring i samisk først på videregående skole, altså for elev som ikke har fått opplæring i samisk i grunnskolen. Eleven som velger å ta sluttvurdering og eksamen etter denne varianten på studieforberedende utdanningsprogram, vil oppnå kravene til ca 1/3 av hele læreplanen i samisk som andrespråk. Da denne varianten er en del av faget samisk som andrespråk, har eleven mulighet til å ta variant2 eller fullføre hele faget, det vil si variant 1, senere som privatist. Samisk som andrespråk Måloppnåelse etter årstrinn Etter 4. årstrinn Etter 7. årstrinn Samisk som andrespråkvariant1 Samisk som andrespråk-variant2 Eleven som har startet med opplæring i samisk på grunnskolen, kan velge å bli vurdert og ta eksamen etter samisk som andrespråk-variant1 eller samisk som andrespråk-variant2 Nivå 1 b Nivå 2 b Nivå 3 b Etter 10. årstrinn Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Etter Vg1S Nivå 7 Nivå 4 Nivå1 Etter Vg2S Nivå 8 Nivå 5 Nivå 2 Etter Vg3S Nivå 9 Nivå 6 Nivå 3 Etter Vg2 Y Nivå 7 Nivå 4 Nivå 1 Samisk som andrespråkvariant3 Samisk som andrespråkvariant3 er for eleven som starter med opplæring i samisk på videregående opplæring Etter påbygging Nivå 8 Nivå 9 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 2 Nivå 3 6

7 Timetall i faget Fag og timetallet er under endring Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter: BARNETRINNET årstrinn: 608 timer UNGDOMSTRINNET årstrinn: 228 timer (ikke fastsatt) STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Vg1-Vg3: 309 timer YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Vg1-Vg2: 90 timer PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE FOR YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Vg3: 219 timer Grunnleggendeferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I samisk som andrespråk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i samisk som andrespråk innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samhandle ved bruk av språket, og kunne tilpasse språket til formål og mottaker. Systematisk opplæring gjennom ulike muntlige aktiviteter, praktiske erfaringer og bruk av ulike strategier bidrar til å utvikle muntlige ferdigheter. Utviklingen av muntlige ferdigheter i samiskfaget innebærer å arbeide med begrepslæring og muntlige sjangere i stadig mer komplekse lytte- og talesituasjoner. Det innebærer å bruke det muntlige språket stadig mer presist og nyansert i samtaler og i andre typer muntlige tekster. Det innebærer videre å lytte aktivt, og å forstå og drøfte emner og problemstillinger av økende omfang og kompleksitet. Kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er ikke like høye som for elever som har samisk som førstespråk. Å kunne lese i samisk som andrespråk er å skape mening fra tekster i ulike sjangere. Leseforståelse er avhengig av kulturelle referanserammer samtidig som lesingen utvikler kommunikative ferdigheter og kulturforståelse. Det innebærer å engasjere seg i tekster, og oppnå innlevelse og innsikt i andre menneskers tanker, liv og opplevelser. Videre innebærer det å kunne finne informasjon og forstå resonnementer og framstillinger i ulike typer tekster på skjerm og papir, og å kunne forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene. Utviklingen går fra avkoding og forståelse av enkle tekster til å kunne forstå, lære av, tolke og reflektere over stadig mer krevende og komplekse tekster. Utviklingen av leseferdigheter i samisk som andrespråk innebærer å arbeide systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen og med ulike typer tekster i faget. 7

8 Å kunne skrive i samisk er å ytre seg på en hensiktsmessig måte og kommunisere med andre ved å bruke skriftspråket. Det er også en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på og en metode for å lære. Å skrive tekster i et bredt utvalg sjangere med håndskrift og på datamaskin er et område norsk-og samiskfaget i fellesskap har et ansvar for. Det innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i samiskfaget innebærer å arbeide systematisk med formelle skriveferdigheter, og ulike skrivestrategier for å bli i stand til å skrive stadig mer komplekse tekster. Kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er imidlertid ikke like høye som for elever som har samisk som førstespråk. Å kunne regne i samisk er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer. Det innebærer å kunne bruke grunnleggende matematiske begreper gjennom bruk av talluttrykk, måle- og regnemåter på samisk. Videre innebærer det å kunne vurdere, reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk. Utviklingen av regneferdigheter innebærer å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng. Digitale ferdigheter i samisk som andrespråk er å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster. Digitale verktøy åpner for nye læringsarenaer for innlæring av språk og det er viktig å kunne bruke digitale verktøy i kommunikasjon med andre. Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i samiskfaget, og innebærer å finne, bruke og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og selv produsere stadig mer komplekse tekster. Det er viktig å kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte. Kompetansemål som gjelder for barnetrinnet nivå1b-3b Nivå 1b for barnetrinnet lytte, leke og eksperimentere med samiske språklyder, stavelser, ord, rim, rytme og intonasjon uttale ord og enkle setninger hilse, takke og presentere seg selv på samisk fortelle om seg selv og andre lytte til muntlige tekster og gjenkjenne ord og uttrykk knyttet til dagligdagse situasjoner delta i innøvde dagligdagse dialoger samtale om bilder med enkle uttrykk telle fra 0-100, og bruke tallene i enkel samtale lese store og små samiske bokstaver lydere og dele ord i stavelser gjenkjenne ordbilder eksperimentere og skrive med bokstaver og ord i egen håndskrift og på tastatur 8

9 lese korte ord og stavelser og på papir og skjerm eksperimentere med ordformer sette sammen enkle ord til korte setninger Språk, kultur og litteratur snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav og om elementære forskjeller og likheter mellom norsk og samisk snakke om ordformer og betydningsforskjeller samtale om samisk språk og om situasjoner der det kan være nyttig å kunne samisk lytte til og delta i framføring av joiker, sanger, rim og regler lytte til og gjenkjenne språket gjennom enkle fortellinger, eventyr, bilder, spill, tvprogram og digitale verktøy. bruke betegnelser på ukedager, måneder og de åtte årstider bruke samiske benevnelser for klær gjenkjenne samiske kofter fra forskjellige områder Nivå 2b for barnetrinnet lytte, forstå og uttrykke enkle beskjeder og instruksjoner lytte og forstå enkle samtaler, historier og fortellinger samtale om dagligdagse situasjoner i nåtid stille og svare på enkle spørsmål delta i rollespill og dramatiseringer bruke tall til å angi tid, datoer og priser lese og skrive det samiske alfabetet lese, forstå og skrive enkle beskjeder lese enkle tekster, historier og fortellinger og uttrykke forståelse av innholdet skrive enkle tekster om dagligdagse situasjoner gjenkjenne uttrykk i nåtid og fortid samtale om viktigheten av å bruke vanlige samiske ord i stedet for å erstatte disse med norske ord bruke ordbøker og digitale verktøy og andre hjelpemidler i egen språklæring fortelle gåter, ordspråk og vitser lytte til og lese samiske eventyr og fortellinger og samtale om innhold bruke begreper knyttet til mat i samtale om samisk mat bruke de vanligste ord knyttet til nær familie og slekt Nivå 3b for barnetrinnet 9

10 uttrykke seg om dagligdagse situasjoner i nåtid og fortid fortelle om egne opplevelser og erfaringer opptre i ulike språkroller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon lytte og gjenfortelle det som blir fortalt oversette ord, enkle uttrykk og korte setninger kommunisere via digitale medier lese og forstå hovedinnholdet i fortellende tekster skrive enkle fortellende tekster og fremføre for andre bruke opplevelser fra drama, teateroppsettinger, film og samiske tv-programmer i egen tekstproduksjon lytte og gjenfortelle skriftlig det man har hørt bruke elementære rettskrivningsregler bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å produsere egne tekster samtale om ordklassene bruke de vanligste setningstypene lese samisk barne- og ungdomslitteratur og fortelle om innholdet lytte til og samtale om samisk fortellertradisjon gjenkjenne samisk tellemåte og måleenheter samtale om praktisk arbeid i og utenfor skole uttrykke seg om tall i forbindelse med å handle og om regnemåter Kompetansemål for nivåene 1-3 gjelder for samisk som andrespråkvariant 2 på ungdomstrinnet og samisk som andrespråk-variant 3 på videregående opplæring Nivå 1 uttale samiske ord og sammenligne samiske og norske språklyder og intonasjon hilse, takke og presentere seg selv og fortelle om seg selv og andre på samisk delta i enkle samtaler om dagligdagse situasjoner lytte til og uttrykke forståelse for innhold i enkle historier og fortellinger forstå og uttrykke enkle beskjeder og instruksjoner bruke tall fra i kommunikasjon stille spørsmål og svare på spørsmål lese og forstå beskjeder og enkle instruksjoner 10

11 lese og forstå enkle tekster om fortellinger, historier og hendelser skrive enkle fortellende tekster oversette enkel tekst fra norsk til samisk bruke ordbøker og digitale verktøy og andre hjelpemidler i egen språklæring og i kommunikasjon grunnleggende prinsipper om lydendringer ved ordbøyning gjenkjenne setninger i nåtid og fortid samtale om viktigheten av å bruke vanlige samiske ord i stedet for å erstatte disse med norske ord samtale om begrepet flerspråklighet og fortelle om fordeler ved å være flerspråklig lytte til og lese samiske eventyr og fortellinger og samtale om innhold bruke begreper knyttet til mat i samtale om samisk mat bruke de vanligste ord knyttet til familie og slekt samtale om samiske klær og gjenkjenne kofter fra forskjellige områder i Sápmi/Sábme/Saepmie Nivå 2 lytte, forstå og kunne føre enkle samtaler kommunisere med god uttale og intonasjon forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner gi uttrykk for egne meninger og følelser fortelle om egne opplevelser og erfaringer bruke tall til å angi tid, datoer, priser, mengder og størrelser tilpasse språkbruken i noen grad til ulike språksituasjoner kommunisere med andre ved hjelp av digitale medier lese og forstå hovedinnholdet i fortellende tekster skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer skrive tekster om dagligdagse situasjoner beherske elementære rettskrivningsregler grunnleggende prinsipper om lydendringer ved ordbøyning bruke grammatiske benevnelser ved drøfting av ordformer samtale om de vanligste ordklassene fortelle fra samisk muntlig fortellertradisjon, ordspråk og diiddat ta rede på hvilke samiske medier som finnes og reflektere over hvordan dra nytte av mediene i egen språklæring samtale om naturbetegnelser og samiske stedsnavn 11

12 Nivå 3 uttrykke seg i dagligdagse situasjoner i nåtid og fortid og fremtid kommunisere med god uttale og intonasjon delta i spontane samtaler om ulike emner og aktuelle temaer og utrykke synspunkter og meninger opptre i ulike språkroller gjenfortelle noe som har blitt fortalt forstå og bruke tall i kommunikasjon og gjenkjenne samisk tellemåte og måleenheter presentere fra tema knyttet til samisk kunst eller næringsliv lese og referere hovedmomenter i en tekst skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere oversette enkle setninger lytte og gjenfortelle skriftlig det man hører bruke notater og kilder som grunnlag for skriving og oppgi kildene bruke de mest sentrale regler i setningsoppbygging og ortografi gjenkjenne stammetyper og bøyningsformer samtale om bruk av vanligste ordavledningsformene gjenkjenne og forstå bruken av kondisjonalisformer lytte til og samtale om språk- og dialektforskjeller lese tekster i ulike sjangere, finne tema og kommentere innholdet presentere en samisk forfatter bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å produsere egne tekster og til å kommunisere med andre presentere noe hvor tema er fra tradisjonell kunnskap og samisk kultur Kompetansemål for nivåene 4-6 gjelder for samisk som andrespråkvariant 1 på ungdomstrinnet og samisk som andrespråk-variant 2 på videregående opplæring Nivå 4 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner lytte til andres fremføringer, stille spørsmål og uttrykke egne tanker og meninger 12

13 kommunisere via digitale medier bruke kunnskap fra andre fag eller fra eget utdanningsprogram i muntlige fremstillinger forstå og bruke tall i kommunikasjon lese og forstå fortellende og beskrivende tekster og kunne skille mellom fakta og meninger i tekster skrive tekster som beskriver, drøfter og uttrykker meninger bygge opp leselige og oversiktlige tekster for hånd og på tastatur innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale og skriftlige kilder i arbeidet med egne tekster bruke setningsanalyse i egen språklæring samtale om språk- og dialektforskjeller samtale om samiske ordtak og diiddat/dijda lese et utvalg av tekster og kommentere innholdet samtale om naturbetegnelser og samiske stedsnavn lage presentasjon om emne fra tradisjonelt arbeid, samiske næringer, kunst eller kultur bruke digitale verktøy til å skriving og presentering Nivå 5 lytte, forstå og delta i spontane samtaler fortelle om hendelser, planer, antakelser og forventninger samtale om ulike temaer og aktuelle nyhetssaker oversette enkle tekster bruke notater, digitale og andre kilder som grunnlag for skriving skrive tekster utfra selvvalgte emner og sjangre oversette enkle setninger og se likheter og ulikheter mellom samisk og norsk bruke grammatiske benevnelser ved drøfting av ordformer samtale om begrepet flerspråklighet og fortelle om fordeler ved å være flerspråklig uttrykke høflighet gjennom bestemte fraser og ved hjelp av forskjellige grammatiske konstruksjoner hente informasjon og språkeksempler fra samiske medier i egen språklæring lese skjønnlitterære tekster, finne tema og kommentere tekstene presentere en samisk forfatter 13

14 bruke begreper for mengder og størrelser og samtale om samiske måleenheter Nivå 6 beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke opplevelser, følelser, erfaringer, kunnskap og egne meninger lytte og forstå hovedinnholdet av lengre muntlige fremstillinger opptre i ulike muntlige roller i samtaler og presentasjoner lese, referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst skrive tekster med ulik form og formål og bruke forskjellige virkemidler i arbeid med tekster variere ordvalg og setningsoppbygging i egen skriving bruke digitale verktøy til arbeid med egne tekster bruke presens- og preteritumformer av alle stammetyper og gjenkjenne kondisjonalisformer gi eksempler på ord- og uttaleforskjeller i nærliggende dialekter fortelle om enkelte trekk ved andre samiske språk lese tekster i ulike sjangere og kommentere form, innhold gjenkjenne samisk tellemåte Kompetansemål for nivåene 7-9 for samisk som andrespråk-variant 1 på videregående opplæring Nivå 7 bruke språket om ulike situasjoner i skole og arbeidsliv beherske ulike muntlige roller i gruppesamtaler og presentasjoner som aktør og tilhører lytte, forstå og referere innholdet i fortellinger og beskrivelser bruke fagkunnskap fra egne programfag i framføringer og diskusjoner lese og presentere fra ulike fagtekster skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram lese og videreformidle informasjon fra ulike kilder og medier bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster 14

15 bruke setningsanalyse og grammatiske begreper i egen språkopplæring og til å sammenligne samisk og norsk gjøre rede for hvordan nye ord på samisk blir laget fortelle om de ulike samiske språkene i Norge lese og presentere fra skjønnlitterære tekster gjøre rede for samiske fortellertradisjoner Nivå 8 Mål for opplæringen er at elevene skal kunne diskutere, argumentere og gi uttrykk for egne oppfatninger og synspunkter ta initiativ til å begynne, holde i gang og avslutte en samtale lytte til og referere fra presentasjoner og innlegg framføre en lengre muntlig presentasjon over et selvvalgt emne Mål for opplæringen er at elevene skal kunne skrive tekster med klart uttrykt tema og klar struktur skrive kreative tekster, litterære tolkninger og resonerende tekster beherske de viktigste rettskrivingsreglene lese og orientere seg i tekster av ulik kompleksitet og sammenfatte og vurdere relevant informasjon samtale om forhold som påvirker språkbruk utforske likheter og forskjeller mellom samisk og andre språk og ha en bevisst holdning til kodeveksling lese tekster i ulike sjangere og analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler lese litteratur fra andre urfolk og kulturer og kommentere form og innhold gjøre rede for hovedtrekk i samisk språkhistorie diskutere nyheter og aktuelle hendelser i Sápmi/Sábme/Saepmie redegjøre for hovedtrekkene i samisk mediahistorie Nivå 9 Mål for opplæringen er at elevene skal kunne beherske et bredt ordforråd og uttrykke seg muntlig på en nyansert og situasjonstilpasset måte lytte til, systematisere og sammenholde informasjon i mere komplekse muntlige tekster og reflektere over innhold referere på samisk muntlige norskspråklige tekster om dagligdagse forhold holde en muntlig presentasjon fra et selvvalgt emne Mål for opplæringen er at elevene skal kunne 15

16 uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og god språkføring, og mestre sentrale språklige formkrav skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon bruke kunnskap om tekst, sjanger og språklige virkemidler i skriving av skjønnlitterære og sakspregede tekster bruke et utvalg av digitale og andre hjelpemidler på en selvstendig måte drøfte begrepet funksjonell to-språklighet bruke relevant terminologi for å beskrive språkets form og innhold lese et utvalg av skjønnlitterære- og sakprosatekster og drøfte innhold, form og formål lese orginale og tekster oversatt til samisk fra andre språkog reflektere over hvordan verdier, tenkemåter og forestillinger framstilles i samiske og de oversatte tekstene gjøre rede for hovedtrekk i samisk litteraturhistorie Påbygging til generell studiekompetanse Samisk som andrespråk- samisk som andrespråk-variant1 Kompetansmålene for nivå 8 og nivå 9 gjelder for påbygging til generell studiekompetanse til samisk som andrespråk-variant1. Samisk som andrespråk- samisk som andrespråk-variant2 Kompetansmålene for nivå 5 og nivå 6 gjelder for påbygging til generell studiekompetanse til samisk som andrespråk- variant2. Samisk som andrespråk- samisk som andrespråk-variant 3 Kompetansmålene for nivå 2 og nivå 3gjelder for påbygging til generell studiekompetanse til samisk som andrespråk- variant3. 16

17 Vurdering i faget Bestemmelser for sluttvurdering: Standpunktvurdering i samisk som andrespråk-variant1 Årstrinn Ordning 10. årstrinn Se forslag til endringer i høringsdokumentet Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Se forslag til endringer i høringsdokumentet Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Se forslag til endringer i høringsdokumentet Standpunktvurdering i samisk som andrespråk-variant2 Årstrinn Ordning 10. årstrinn Se forslag til endringer i høringsdokumentet Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Se forslag til endringer i høringsdokumentet Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Se forslag til endringer i høringsdokumentet Standpunktvurdering samisk som andrespråk-variant 3 Årstrinn Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Ordning Se forslag i høringsdokumentet Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Se forslag i høringsdokumentet Eksamen for elever - samisk som andrespråk-variant1 Årstrinn 17 Ordning 10. årstrinn Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant1. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant1. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og

18 sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant1. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for elever samisk som andrespråk-variant2 Årstrinn Ordning 10. årstrinn Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant2. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant2. Både skriftlig og muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen i samisk som andrespråk-variant2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for elever samisk som andrespråk-variant3 Årstrinn Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Ordning Se forslag i høringsdokumentet Se forslag i høringsdokumentet Eksamen for privatister Årstrinn Ordning 10. årstrinn Se gjeldende ordning for grunnskoleopplæring for voksne. Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse I samisk som andrespråk-variant1 og i samisk som andrespråk-variant2 skal privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. I samisk som andrespråk-variant1 og i samisk som andrespråk-variant2 skal privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig 18

19 eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for samisk som andrespråk-variant1 omfatter nivå 1-9. Eksamen for samisk som andrespråk-variant2 omfatter nivå 1-6. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven. 19

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE Program onsdag 23.01.: 10.00 11.00: Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid 11.15 12.00: Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk B-/C-språk Alle studieretninger Oslo, desember 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oslo, juni 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Fylkessamling IKVO Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Hovedmomenter Om NAFO Revisjon av gjennomgående læreplaner Høring om innføringstilbud Samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer